iiirk Devletini parqalamak, orra k6krinden koparmak igin var ir.ktijrierin bagrnda, neemleketir'r:.izin Iunmasr gelir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iiirk Devletini parqalamak, orra k6krinden koparmak igin var ir.ktijrierin bagrnda, neemleketir'r:.izin Iunmasr gelir."

Transkript

1 MemlekeinTizi Tehd! Eden Ku rlar Ceva Eifa Arlhan Belki asrlar oldu. Ne zaman suikaslarla devlein k,iikiinii. bagladr[r kesin o]arak ayin e- kurumak isiyen birbirinden drlemezse de epey yrllardanberi dcfma, biri:irinden ayrrlm'az iki i,:ri digll drigmanlarrmrz biiyiik knvve: Yahudiik ve!-armasonlnk.. Bunlar blrinci suikasda iiirk Devleini parqalamak, orra kendisini inkdr eirmek, bnu! aih Sulan l\{ehme'i zehirlemekle baglarnglar ve sonra fl k6krinden koparmak igin var kadar kuvveleriyle gahgyorlar. Bu; Sulan Ahnle devrine hergeyden evvel bir klskang daima yeralr ve perde hkan dofmu5, sonra ona daha gahgmrglardrr.. arkasr birqok Amiller eklenmigir. Bu Trirklerin, drinyanrn i.ig krasr ir.kijrierin bagrnda, neemlekeir'r:.izin izerinde mulak bir suree Mrihiman ve bilhassa hiikimran olmasr ve arihin irislirnan millelerin bagr bu- zirvesine ulagan gevke ve ihigamr, diigmanlarrmrzr gu daki- unmasr gelir. Bir nokada dini aassupan ziyade, ikisadi ve kaya kadar kuyumuzu ve mezarfinrzr kazmakan bir an bile maddi ihiraslar Amil olmugur. Qr,inkii Bairdan Uzak-do$uy-a ka ahkoymamrgrr. dar i;pkr bir zincirin halkalarr En hakikaa yakrn bir arih gibi birbirine eklenmig, birbirine yaslanmg uesuz bucaksrz rini ele alabiliriz. Bu devirden olarak ; Sulan Ahme dev- sldm Alerrri; hariaya gciyle bir sonra Yahudiler ve onlarrn e- gciz aarsak diinyanrn en zengln seridir. iiraf emeliyiz ki, biz ve verimli opraklarrna sahip_ briiin bu. gcizle gdriilen, elle ir. Useiik gimdi isikl:illerine uulan hddiseler kargrsrnda i<avugn:rug olan Afrikahlar drinya serve hazinelerinin iisiinde ber bulunduk. HalA da ciddi- kcir, lakay ve diinyadan bihaolrrmakadrrlar. Biiiin bun_ Yele, ehemmiyele bu olanlann- i.izerinde durdu$umuzu id- lar, Mfisliiman drigmanlann, gcizieri duymaz haris rniisevlileri ahrik eden sebeplerin bahin son perdesi aqildr. Cihan dia edeme-viz. ie nlhaye aris,nda gelir. Kabaran ihiraslar Tirk'in iizerine dikildi. ve Miishimanhk aleyhine oy- sahrnda bu oyun Tfirk Millei Clinkii T'iirk; arih boyunca nanryordu. Drigman iki gaye miisakil yagamrs;, isldmrn dnderi olmug ve l\filsliman drin- dayandr$r manevi kaynaklardan Akip ediyordu. Eiri Tfirkiyeyi yanrn elinden geldi!i kadar uzaklagrrmak. cjekisi de Tiirk hakkrnr savunmus ve asrrlar mparaorlu$unu pargalayarak boyu yer yiiziiniin iiq kr,asrna onun enkazr rizerinde israil hakim olmugur. Blr zirve, ona Devleini kurmak. kalkan baglarrn gcizlerini kararmr$rr. Bugiin Tiirkiyeden aynlan Bu miialdalara bir parqalar birlegecek olursa Ya- de bizim Asyah bir mille oh_r- hudi Devlei diye birqey orada,sumuzu da eklemek ldzrrndir. kalmaz. OsmanL Devlei; \4edeniyein begi$i, 6lemin ve Mrsrr, Hicaz, Filisin, Suriye, adalein kayna$r olan_bir As- Libya ve rak hikiimelerini Jzal r... bir bayrak alrnda oplamrgr. Biiin bunlarr bir arava oplayrp Sulan Abdrilmecid biin zek6- idaresini eline alan ve srnr bu kardeg ve dindag mil- Briyiik Tirk Milleini arihine leleri hognu emek yoluna sar gimmek isiyen bazr varhklar fei. O bir federal devle kurarak Asyanrn eh'kuweli hi- vardrr ki bunlar, a6 FAih Sulan ilehme devrinden baghyarak kffmeini meydana geirmek is- sinsi, kahbecc r.'e riamer ( Devamr: 19 da )

2 'l : rl F.'j L -,i ; 4, lfl 7 A (l rl i xir d l il F l \l 1. l r ri a F il.i i { il Tiirk ve islam alemine isikame veren arih' 26 AGUSTOS OT Tarihimizin ASisos yapraklan alrn sayfalarrmrzdrr. 5e arka arkaya dijr dev arih: 26 Afusos 1071 N4alazgir. 23 A- $usos 1514 ealdrran. 29 ASusos 1526 MohaQ 30 A$usos 1922 Dumluprnar. $imdi bu yazrmrzda apayn hususiyeleri olmasr iiibariyle Malazgir iizelinde drlraca!rz. N{alazgir zaefrinden dnce 1048 de Bizansllara kar$l kazanrlan pasin meydan savasr neiceye fazla miiessir ulamadrlr icin: Tr-irklere Anadolu kaprlarnrn a- Qrhs'arihi olarak 26 ASsos 107f i kabul emek mecburiyeiirdeviz. Anadolu, Malazgi zaferiirin hediyesidir fikri i.izerinde hernen hemen biiiin arihgilerimiz iifak halindedir. Gerei sa$lam emellere isina eden Trr{rr.il be!le. (afrr belin de'"- lei Anadoiu fiiuhar emellerinclen vaz gegrniyeceklerdi. Faka, Malazgir sa'asr zaferle neicelenmese-vdi ondan sonreki durum- ve garlarrn ne yijnde inkisaf l<aydedece'' kesirilemezdi. Bu iibarla ne Ydnden drigriniirsek disrinelim Malazgir zaferi bize bar Yolunu a- garak bir vaan kazandrrmrgir Anadolu'daki dokuz asrrlrk hakimiyeimizi bu biiyiik irnlia savagrna borqluyuz. lvlalazgir'e madde ile maneviya garprsmrgrr. Bu sava5, maneviyarn her zaman maddeye galip gelece$inin drne$ini vermigir. Zira malrr imnar.ror Romanos Diogenes'in Yiz binlik rnuhe-sem ordularrna kargr, Bi.ryiik Tiirk Sulanr AP Arslan'rn klveleri sayrca bun dan gok geride idi. Birisi kemiyee, di$eri keyfiyee iisiin. Bu keyfi5zsl iisiinliisii iman Alemde ziya kalmasa, halk emelisin, halk! Ey elleri biilriinde yaan gagkrnadan halk! nnruyla eghizalanrnca; Yiz binler, bir cuma sabahr bu ilahi kudrein kargrsrnda erimeke gecikmedi. Ma$rur impararr lan da esir oldu$u halde.. Tiirk ordular bu biylik barajr Yai'iP Anadoli iglerine yol alirken!jnlerine grkan bazr seler ark rniiessir olamryordu. Bu zaferle berai:er' 'fr.irk akrncrlan ce5-- rek asrr iqinde Marmara sahillerine kadar dayanmrgrr. Malazgir sava5l, Yalnrz Tfirk ve isl6m Aleminde de$il, cihan arihinde de bir dciniim nokasr egkii edecek kadar haizi ehemmiyeir. Simdi ksaca bu hususu izah edelim: isldrn halieleri Bizans iizerine bir cok ordular giindermisler, faka bagarrya ulagamamrglardrr. Bizansrn misliinra-n OSuz Tr-i-rkleri arafrnda. fehedilmesiyle isldmiyein srnrr sahas birden bire genislemig, islamrn sir'ale inkigafna yol agmrgrr. Selquklular olmasaydr Malazgir zaferi kazanrlmasa;'dr miislijmanlarln ve is- 7Am meden)yeinin durumu ne olacakr? Malazgir zaferiyle Anadolu siir'ale Tiirklegmek Yoluna girerek, Mi-isliiman Tiirk ordularrna bar yolu agllmrg, Osmanh devleinin kurulmasrna imkan veren hadiselerin sevri igerisinde iie kr'a iizerindeki hakimiveimiz gergekle5mi$i Bizens'- rn fei.hi ve Anadolunun Trirklesmesiyle bir sre gibi inkiga-.f kavdeden Tiirkliik ve islamiye, cihan hariasrnr deiiqirmigi. Haa Malazgir zaferiyle Bizansrn ferya grlhklarr Avrupayr harekee geqirmis, 1071 den qeyrek asrr sonra biiyiik hach ordularr Kudiis'ii almak r-"i i; r. bahanesiic Airadolr ii-erile.r'r,ik lenmiglerdi. Araplar bu azgrn miisevlilere esirli oamamrg, Krhg Arslan ordularr kahramanca savaslar vererek, bu korkung haqh siriilerine kargr Tiirkli.i{ii ve isldmiyei kanlarr canlarr bahasrna gerefle korumug, miidafaa emislerdi. Giiriiliiyor ki. 26 ASusos l07l ne arafan ele ahnrrsa. ahnsrn cihan arihinin seyrini de[iqirebilecek gapa milleler igirr bir dciniim nokas olmugur. Senelerce evvel rnahu bir baqyazar lmalazgir iqin bir Yazr kaleme almg; <DlmluPrnar ba5rmrzn acl ise, Malazgir a- yasrmrzrn garrlr bile olamaz>> demigi. Kendisine gereken cerrabr vermigik. Bu solcu Yazarrn emsil eigi gijriis sahipleri ne birincisinde ne de ikincisinde samimidirler. Gerek Dumlupnar, gerek lllalazgir her ikisi de bagmrzrn iisiinde ulu arihlerdir. Birincisi yokan bir vaan kazandrmrg, ikincisi ise kazanrlan bu vaan ;ok olmakan kurar - mrgrr. Anadoluda kazanlan bi iin zaferler zincir halinde Malazgird ana halkasrna dayanrr. Bunun bir ilki, bir de sonuncusu qok krymelidir. Velhasrl bunlar, birbirini amamlyan iki biiyiik mefahirimizdir. Sekiz sene sonra bu biiyiik muhegem zaferin (900') Yll dciniimi idrak edecefit. Giiniil iserki bu isanbulun 500. feih yrldijniimii gibi biiiin Tiirk ve islam Aleminde es'i edilsin. $imdiden bunun hazrrhklarryla meggul cemiyeler kurulsun. Zira 26 A$usos 1071, milli bayramlarrmrz arasrna ahnsa l6yrk1r. M. Akif -? '.zdll..r".. i'-i -. i 4'frf/l{,li S^,g*.a:e, a. 1.'r,i,--..'i' u.q

3 M iil.i Geleneklerirniz Aalanmz bize bireok miraslar brrakmrglardrr. Kahramanhk ruhumuz, ahldkrmrz, savag kaabiliyeimiz, vaanseverlisimiz bunlar alasrida i]k harrlanacak olanlardrr. Aalarrmrzrn bize brakrklarr miraslar arasinda gok de$erli bir anesi daha vardir ki, o da, milli geleneklerimizdir. Milli ge_lenekierimiz de kahramanhk ruhumlrz. sava5 kaabiliyeimiz ve vaanseveriiiimiz kadar ulu bir ml asr. -rilli gelenekler, milleleri a- 1-aka uan m6nevi silahlardan birisiclir.' Qrinkii miili gelenekler. milli Sluru Llyanrk buiind--:r'rnaka briyrik rol oynarl;: llilli $uurl keirlenmemig ro:ileleri yok emek nasrl mrim kr.in deglse, milli geleneklerinr unumayan oplumlarrn milli guurdan 1-oksun bir duruma diig m=leri de ciylece imk6nsrzdrr. lrirlli gelenekler, millelerin b=rliklerini aydrnlaan bir r- srkrr. O r5rk 'andrkga benlik a:la kararmaz Beniik kararmad---ca da mille yrkrlmaz. Anun :-:::d:: ki. milleleri yrkmak is- -:-. -::l;::n ilk saldrrdrklarr varl:,-:l:,r arasrnda milli gelenekler ri- -.-::Crr Tar:h:mizin Gcjkiirkler qagr, n;lli gelenekleri unumanrn ne -bur-iis ielake oidu$unu bize e :;C^ bir cigii halinde bildirr:.i<l.d!r: C,. k:iirkler. Dcg'l Trirkili iel-r :-^ ld: eliken sonra Tiirk :.:l:_;ni kurmuslar ve ein,i de --;:::r=.: \.sl-:r'lrn en giiqlii dev_ -=-. -:.l::-re gelmiglerdi. Faka \lf '.-..lzr-:ldan :-onra.quigierini 1-:''._. 1-a\-as ka1-bemeye bagla_ r:: C -;'.-rkl:r. sonunda feii.- ;-,.:::::n en bii.r-riliine ulrayrp C-:: i.rrndurnfna girdiler. Ve -" 1-:-lrk bir usakhk qasrn_ ;::: s,:lradrr ki. savas alanla_ rrnda kanlannr akrmak iyle bu boyundurukan abildiler. sure- kuru- Asya'nrn en gi,iglii devlei o- lan Gcikrirkleri yrkan, acaba ne idi? Qin ordularr ve sil6hlan mr? Asla! Qiinki ein, Tiirkleri higbir zaman sildh zoru ile dize geirememigir. Grikiirkleri yrkan, milli geleneklerini unumalarrdrr. Giikiirk be$lerinin kendi geieneklerini brrakrp Qin geleneklerine kucak agmalarrdrr ki, Tiirk milli Sullrunu sarsmrs ve einlile5en bu be$lerle birlike sonunda, Tiirk millei de dize gelmigir. Orkun anrlarr, bize bu hddiseyi, gok agrk sjzlerle an- amakadrr: <Tiirk besleri, Tiirk adlarlnl blrakarak einli beglerin ein_ ee adlarrnr akarak ein ka_ ganrna dbi olmuglardrr, Elli yrl iglerini, giiglerini pna verdirler,>> Bu srizler, Trirk birli$i iilkr.isiiniin, adrna kahraman gehidi Gil Tegin adrna dikilen anrandrr. ige, iki ci-imle ki, Gcikirklerin e cikisiini Tiirk milleinin $rizleri jniine sermig bulunuyor. Eve, gimdi ganh Gcikirkleri, diigman dniinde dize geiren ein Ordularrnrn gicii de$il, kendi adlannr brrakrp Qin,lilerin adlarinr alan beslerin, gelenekleri ni gi$nemek sureiyle milli guurdan uzaklagmalar.rdrr. Ve Gcikirklerin brisbiiiin gcjciip gimemesinin sebebi de, milli geleneklerini aybemeyen, yani be{leri gibi qinlilsgmeyen ve (Bagrmslz yurlu bir milleim, yurdum gimdi nerede? Bairmslz ka!.anh bir miueirn, kabanrm gimdi nerede! Hangi kaiana igirni, giieiimi.i vereeeiim?> diye a$layan Trjrk halkrndaki milli guurdirr. Nejde SANCAR Milli gelenekierin oplumlarrn hayarndaki roliine ai bir baqka parlak misali yine Gijkrirklerin 680 yrirnda girigiklerin isiklal Savagrnda buluyoruz. Tiirk'ri Qin usakh- Srndan kurarmak iqin 1? erle da$a grkan kahraman ilerig, diigmanla vurugacak orduyu meydana'geirdiken sonra ilk ilarak onlarr <<aalann dresince> dr,izene soku. Qinki ig aalarrn nnuulan ireleri, yani milli geleneklerdi ki, Tiirk rnilleini o hale geirmigi. Bu hddise, Trirk soyunun qocuklerr igin ne kadar m-qnahdrr? Kiil Telin anrrnda. bu milli guur hadisesi gdyle anlarl,vor: <Babam ka$an (ilerig kasolunu5ror) onyedi erle daga erkmrg. Drgarr yiiri5ror diye igiip 5ehirdeki da$a grkmrg, da$daki inmig. Derlenip yemiq er olmuglar. Tanrr giig verdi$i iein babam kag=anrn askeri kur gibi imig Digman koyun gibi imig. Do{uya, barya sefer edip adam dermig, sayrlarrnr kabarmrg. Hepsi yediyiiz er olmug. Yediyiiz er olup elsizlegmig, kullagm:g millei, Tiirk iiresinin elden grkarmrg millei, aalarrn rjresince yaram.rg, heyecanland rmg... n ge, bir yrlhk savagan sonra, kurarrlan Tiirk isiklalinin emeli, <<aalarrn iiresince> yeniden yararlan bu bir avug erle arlmrg oluyordu. Kahraman ileris, Trirk isiklari icin kanlarrnr akracak savag arkadaglarrna iince <<aalarrn iresi> ile milli ruh ve guur vermig ondan sonradrr ki, milli geleneklerine kavugu$u iqin milli ruhu ayaklanrnrg bu o'rdu ile diismanrn iizerine yiiriimiigiir. Eve, milli gelenekler, millelerin benliklerini aydrnlaan bir (Devamr: lg de ) bl:fa diiner. korkanm, egldfa hiicumu: rrisi yrkrk millein asr olurmu? -5- M. Akif

4 ffiw $E$$8ffi Necip Fazrl Krsakiirek Vapurlarda, dolmuplarda, insanlarrn birarada ourduiu yerierde, dikka eliyorum; herkes susuyor ve gene kemiklerini srkryor. Usiise burulup gevgeyen gene adaleleri.. Sanki herkes karsrsrndakini okahyacahmrg gibi.. Sokaklarda, meydanlarda, ig yerlerindq, koridorlarda, merdivenlerde, dikka ediyorurn; kinlsenii yiizii Biilm,ilLJ'or, gizlerinin iei parlamryor. Sanki herlies bir gizli a$rrya uulmug, eczahane arar gibi... Lokanfalarda, kahr.ahaneierde, sindmalarda dikka ediyorum; herkes bu yerlere ayak ah5- kanllfrndan geliyor. {irnse o yerin gekiei arafiyle iicili degil.. Aale diye y'einek, rneggriiiyei diye kahvehane, diigiinmemek diye sinema.. Sanki bunlardan birine dadanmasa, sa-crnr bagrnr yolmakan bagka gare kahnamrg gibi,. ' Ges bu gehrin en kalabahk gedi nokasrna, mesela l{iiirrii iisiine; daya kolunu parmakhklara, u bagrnr ve dikkale bakl Ne var, ne yok, bu y,iizlerde. Nefre, kasve ve deh5e var; agk, sevk ve emniye yokl Ey yiiksek sosyeeye mensup modacr hanrm E{lence ziimresinin bagrnrn acr hanrm Bu meod ki, sizlerin miisbe ilacr hanrm Drgrnrn gdriirriigii, iqinin aynasrdrr Aqrl krzrm Llanma bu devrin modasrdir fi Yer:ndedir ahsilin, gizellilin gahaire Varsa Tirk'en alibin, bul ee5ili bahane Bir ecnebi hovarda yakalarsan daha ne??.. Drgrnrn g,ininiigii, iqinin aynasrdrr Asrl krz,rm uanr-na bu devrin modasrdrr. *J Filcjrr.iniin sayrsr: ehaz onbeg olmall Kimisi halis ziippe, kimisi keg olmah Alun kolyen, kirk manon, aksin beleg olmah Drgrnrn giiriiniigii, iginin aynasrdr Agrl krz,rm uanma bu devrin modasrdrr. g vokayr, garabr; sokaklarda nara a Medeniye sizlerle yiikselmekedir ka ka (!) Qegni ruha grdadrr, her giin bir yaaka ya Neeip Fazrl Krsakiirek nu gehir giilmeyi unumugur. su gehir sohbei unumugur, Bu gehir iiifei unumugur. Bu gehir eilenmeyi unumugur. Susuyorsa, konu;acak bir gey kalmadr$r igin de$il, arrk lflfan igrendifi igin susuyor. {onusuyorsa, konugacak bir gey oldusu igin deiil, olmadr[rn;r giisermek igin konuguyor. Okuyorsa, bir geyle ilgilendiii igin degil, ruhundaki sabi fikri bogmak icin okuyor. Gidip geliyor, diiniip dolagryorsa, buniarr <def-i Lreli> veya <def-i hace> igin yapryor, lie oidu bu gehre? Eski Sdddbdd beldesine? lersaadee? saz, siifz, giir, mehap, nasme, harra, nak-g, eda, saha, huzur baskenine? Giivercin kubre, vecd, ruhaniye rnerkezine? Hapishanesindeki, serbesinden hasahanesindeki, srhhalisinden, rmarhanesindeki, akrlhsrndan daha mes'u hissini veren bu gehre ne oldu? Ne yapsrn bu gehir? L25 yrl, boyuna, krhk ve iimi eskie eskie insan nihaye bu hale gelir. l. Asri Aileye Naz$re * Drgnrn giiriniigri, iginin aynasrdrr Agrl krzim uanma bu devrin mociasldrr. * Hiq durma.ris j$ren, her giin bir baloya gi TrrnaSrnr. yiiziinli, duda$rnr boya gi Suni peyke varis o1, conilerie aya gi Drgrnrn giiriiniigi, iqinin aynasrdrr Agrl krz,rm uanma bu devrin modasrdrr, *.* Bazan diz panolon giy, rrag eir enseni Bin dolag bisiklee, g6ser giiyle sen - seni Kabaha ailende... anlyorum ben seni Drgrnrn giiri.iniigii. iqinin aynasdrr Agil krzrm uanma bu devrin modasrdir *f Arir ol, filim gevir.. ismine yrldrz derler Bin kez kiiraj yaprrsan gene sana krz derler Qplak resim gekirsen. ne gahdne pcz derler Drgnin gciriinigii, iqinin aynasrdrr Agrl krzfm uanma bu devrin modasrdrr ; Arrk ey Sana az mlliei merhume sabah olclu geldi ezanlar, niye iisiin mii uyan! bu gan? -6- M. Akif l r! 4

5 h"$ ab i s Ruh Bu memiekein ufuklarrni saran kin. gaez, ifira, yalan dolan, ahklr ve ezyif havasrnr ahlil ederseniz, iginde birkag aydanberi azrnls, faka yrllardanberi zehirierini sagan bir habis ruhun yagadr!rn,r farkedersiniz. Bu habis ruh, evvela her iirlii milli, dini ve m6nevi deler diqmanrdrr. Ne kadar sevilmi;, miliein evecciihiinii, vesaygrsnr kazanmrg, milliyegi, m6ineviyagr giihre ve oorie varsa onu yrkmaya gahggrr. Yazr, karikair,.dedikodu ve ifira yolu ile baraj aegine alrr. (endinden olmi-.yan her ikidara diigmandrr. Gegnr.igini gelecege depo hizrneini giiren kiiliir hazinesini darmada$rnrk emek igin dil arih, din, ahlak. sana ve edebiya, eskiye ai ne varsa hepsini halkrn ve bilhassa gengligin giizinden diigiirmek igin u$ragrr. Gergeken, ekniken iislupan, bilgiden, -edepen, hayadan nasili olmrjran ilreng romanlara, giirlere mikafaflar kazandrr. Bu habis ruh komiinislikir. yrkrcr bozguncu, ne silleri birbirine karcr komiinisiik, uydurma bir sosyalislikir. Kiabr, meodu, sisemi olmryan, yalnrz milli ve kusal de$erleri yrkmaya lnernur bir ahrip harekei hdlinde devirici ve devrimcidir. Hie bir yaprcr fikri yokur. yrkmaya 9a- Peyami Safa, hgr$r canh ve giizel iirkgenin yerine koyrnaya uiragilr dil bir vahgi kabilenin anlagrlmaz agrz Samaasr gibi ruhumuza, lisanrmrza, biy amza kiiliiriimiize yabancrdrr. ede_ Buhabis ruh srkrgrrsa <solcu> daha da srkrgrr_ sa <Sosyalis> olduiunu siiyler. Ne bigim solcu ve sosyalis? langi sisem ve gubesi?.{grklamakan kacar. Faka yazrlarrnda ve sizlerinde komi.inizm aleyhine ek kelimeye rasilamazsrnrz B,ilAkis, komiinizm aleyhdarlarrna yobazhk, sofahh, ge_ ricilik, bunakhk eikeflerini yaprgrrrr. llemleke_ i ikiye bdlen, kardesi karde;e diigiiren, parfl ihildflannr fiilleyip kan ddvasr haline geiren odur. Oedenberi bu habis ruhla yaprlan miicadele hep yarrm kalmrgrr. Verilen hapis cezilarr, bir a$aer budamak gibi onun daha iyi serpigip gelig_ mesine yaramrgrr. Usii igeri girerse ie bini dr_ garrdadr. hiyah bir azgrnhkla igine levam eder. Yer yer diinyayr saran bu habis ruhun ko_ yu sis perdeleri hilinde kesafe kazandrir mem: leke Tiirkiye'dir Zavalh yurdurnu biililyor, do$.- ruyor, eziyor ve kendini gafillerden gizlemesini biliyor. Bu habis ruha kargr emiz ruhlarr seferber eden bir uyanma harekeini bekliyenlerin sabrr son haddine gelmigir. lfa-sc1'la endam gdser gi jiirinin cininde fiah-remini eghir e her birinin cjnrinde -segil bir kralige imihanrn sonunda Drgrnrn gdniniigi, iginin aynasrdrr Aqrl krzm uanma bu devrin modasrdrr {a1-rr inanma krzrm! Bunlar hep ijrhzadrr \amus insanlar igin en mukaddes meyvadrr Genqiike hissil-arn beiki seni aldarr Dr;:nrn gdriini.igii, iqinin aynasrdrr Haddinden eok acrlmak soysuzun modasrdrr. Tu:k ofluaa anne ol. ifihar e onunla E-;r :orsuz ziipbesi bafdagamaz seninle fu y.::dun krzr isen, 5;u sijzri iyi dinle <Dr---nrn giiriiuiigri iginin aynasrdrr 1*,:pacagnn dii5iikliik bize yiz karasrdrr.> Abdurrahim KARAKOC -i Nazrm Hikmeof Nazrm lrikme cannr verip iblis eline. Kavugu, cehenrremde Saline, _enine. Onca mukaddes olan, ne vaandr ne dindi. Sarlrnrg, garlaandr, bir soysuzda, haindi. Orak - gekig, markah bir zincirle yagardr iilmesiyre ilk defa iyi bir ip bapardr. Bir kemige ugakhk ei, ide.al diye Le5ini kaldrracak yabancr belediye. Yoldaglan diyecek Uysal sadrk, muiydi Moskova sokairnrn, havlar gezer iiydi. $iir Sibi havlardr, ileri co;ururdu O.rak - gekig asklna, iirerdi, kudururdu. Haydi, gelin varalrm, kokmadan 5u cende$e -Beraber siiriiyerek, aahm bir hendefie, Hl Oziilremen - Turhal $-rre dini gafe Elfi Enslnrnaplll dini aneak miisliimanhk rr. en biiyiik kahramanhkfrr M. Akif -

6 w#.: ) 1 ') ' ll,i.; ; r! l\ { i rl f, 1 l n -',. a.l 1 il a Adliye Tarilaimizin yeni bir alrn sayfas $mnf ffisrm$f,mm Y6lkselem &dmle$ ffiafmege Dava konusu olayrn cereyan lerden 140 me'laz gilsererek, *'* larzrmanlaallm. Tiirkiyemizin islamiyein hakiki mahiyeini islam rnedeniyeine gelince: on dokuz yerinde bulunan - Tiirkliikie olan rribairnr ora.ra Tarihe bu kadar az zarnairda rrram Haip hlekebi mezunlan koymgur. meydana gelen bir medeniyei cemiveinin bir anesi de 1\{aragadir Ve bu cemiyein ah- arihi kararr bir kiap halinde ipidai millei, Yriz sene iqeri- Krymeli islam mecmuasr, b mevcu de$ildir. DiinYanrn en 16ki, igimai, fikri sahada liz' ab eirerek okuyucularrna sun sinde dinyanln en medeni milme elen bir de <Adrm> lsminde negir organlarn vardrr' aki sayrn hakimin qaheser ka- Avrlrpa'ya hocalk emigir. rnugur. Bize de gelen br-l kiap- ei haline gelmig ve sonra d:l Gazeeyi cemiye namrna rsme rarrndan bazr Pasajlan 5irndi B'.r muazzam medeniyein arnda yalnz ve Yalnrz Kur'anl Karaokur, \,ehme Bilgig" Naci sayrn ok-yucularrrrrrza sllnuyo- Kahraman idare emekedir' TLTZ.. Kerim vardr. Zira ilmin, ahiakrn, demokrasinin, adaie ve * Giinlerden bir giin isanbulda mrinegir DiinYa gazeesinin Bugin irica ve miireci keli- hrirriyein yani ek kelime ile (Bize Gjre) siiununda HaYr meleri gokca kullanrlmakadrr' medeniyein biin kaidelerini Alpar bir J,a razar. isanbr'ri'un Acaba iricadan murad cehale vaz'eden Kur'anl Hakim.. bazr ev, araba, dlihk6nlarrnir midir? $aye cehale manasrna abelalarrnda gdzline garp$ hullanrhyorsa islamiye bunun Tarihin Sahadei, meydanda <NTagallah, BismillAh> kelimelerini kalemine dolayarak <Bal Zi:a, bu miisesna dinin hig bil ci, yo}az ve isl6m dinine iri- yanrncla degil, kargrsrndadrr. il<en isl6mcrlara miireci, geri- gibi irica, bal gibi Yobazlik> gekilde anlagamryacasr bir SeY ca damgasr vurmak en hafif Abiri ile ifiradrr' is1am dinine' diye uurur. Adrm'crlar da buna cevap olarak; <Bulundufun mana en gok Yakrqan hasle fa- is15.m arhine ve Tiirk arihine varsa o da cehaleir' l"4rislii- yer Allahsrz Rnsya'nn Moskova'sr de$ll, mukaddesaa inanan ahlakan erelikip eii[ini aszileir. Fazilein ise; ilim ile ifira... * Tr-irki5'enin islanbulrldrrr, bay rihe hace Yokur. yazar>> diye ser bir cevap verir Bunun iizerine HaYri Al- O halde irica nedir? MaziYe' drr. Dinlermillelerin muhafzr- * i par:.maraqa CumhuriYe savcrsr yok mudr-rrf> diye ahrik lere, an'anelere, din ve ahlaka, ni muhafaza eikleri miiddeqe arihe, mefahire, 6rf ve Ade- Avnr dine saiik olanlar o di- edici bir cevapla mukabele e- san'a ve edebiyaa, dile" (65) varhklarrnr da mlhafaza ederier der. Bu yazrgmalar r-izerine dijr hrilasa millei mille YaPan unsi-rrlara bashhk mrdrr? ESer rail verir. Yahr-rdiLerin diinva- Bunun en belli misalini Beni is- aj/ sonra harekee gegen Maraq savcrsr drumu mahkemeye akseirir. biiiin bir millee ve miisliman frndan yaprlan mi.ihjs bir ka- br,r manada isimal ediliyorsa ya dalihnaiarr Romallar ara- Yukarda ismi geqen maznnnlar, Aaiirk inkil6plarrna, oplulufa miireci deniyor demekir. Bu manada ingilizler de o arihen beri 1900 sene kadar li6m ile baglar (M' S' 70)' Yani 16iklife, rejime muhalefeen mirecidir. Zira irflerine, 6de bir zaman gegrnigir Aileler ve muhakeme edilir. Neicede, Maras 2. Sulh Ceza Mahkemesi sinde baslr olduklarr izahan ve an'anelerine aassup derece- kiisiiciik birliiiier geklinde biiiin diinyaya da$rlan Beni lsrail' arafrndan dava beraele neicelenir. yorsa bunu amamiyle dinine varesedir. gaye r''arh$rnr muhafaza edi- * Bu mevzuda Marag 2. Sulh islam dinl medeniyein biiiin borqludur' r Ceza Mahkernesi h6kimi Abdiilmeci Belli'nin verdi$i be- dindir. Sarka olsun, garpe o1- - Dinler, millelerirr mrlii- emel aglarrnr diken YegAne rae kararr apayrr hususiyeleriyle arihi desere laizdi' 57 sun nerede eessiis ederse e- kinci hasle de budur' sun, gimalde, Yahu cenupa olyeini AYin eder. Dinlerdeki i- sayfa uan bu arihi kararrnda sin medeniye 5u ddr emele muherem hdkim ilmi bir ekikle muhelif Aye ve hadismokrasi, Adae ve HiirriYe' dan gelen ve Tiirk olan isina eder: Ahlflk, ilim, De- Aslen ve rrkan Ora AsYa'- Bul- Tefrika girmeden bir millee iliigman giremez Toplu vurdukga Yiirekler onu op sindiremez M. Akif 'q'-

7 .+ garlar hrrisiyan olduklarr iein Eulgar Bulgarisandaki Trirkler de miisliiman olduklan igin Trirk'iir. Bulgar,larr Trirk milleine diigman yapan da dindir. Br-rlgarisan'daki Tiirlilerj ana vaana ba$layan ve Tr.irki-!'e igin ah cekiren de dindir. * Din, millelerin felakeli giinlerinde kuvve ve rimi kayna- $rdrr. a * Tiirklerin islarn dinini kabul em:leri islam ve diinya arihi iqin oldu$u kadar, Tirk a- :ihi igin de bir doniim nokasr egkil eder. O zamana lradar L-il bakrr nehri halinde akan Tiirkler bir kaay nehri halinde q:;h1'air islamiyeie kai.;gmrg ve c,iuna ung nehri olarak devam e:mi,sir. Arrk Trirk'ii is16mi- ]-een ayrrmaya imkan yokur. Trirklik, dinle rrkrn meydana Felirdigi bir cevherdir. *^* ier bii5ziik millein arihino= bir alrn devri varchr. Br-r d-r-rg o millein en gene, en k'-;-'-r-eii ve en ganh devresini :;=,-il erier (94). dlimleri ile, -.;..=::-,danlarr ve egkilaiyle u_ --::: :srrl:-r drinyaya hrikmeder_ ;=: Tiirklerin bu alrn devri is_ l-mi]-eien sonradr. Diinyanrn e:r bilrik imparaorluklarrnr ar_ ka arkal'a isldmiyeen sonra k'..:d'.rlar liq kr,a ii2erinde a.j'r::ip pala salladrlar. Vezirleri n:z biir-iik der.lelerin hril.:iim_ i-.:,--.nra i kardeqim) di;ze hiap l. =.:-'=nr ha1-rer'r ki, hrris_ : - :---i: --.-.iil eden di$er Triri.; -:.--:: i..::,. l;n milleler bciyle :-: :-:::: d','ri icrik edemedi-.. : :.: _-.::n der.r.lni yagarnak.'-- : ='.lslimal T,-irklere na- ::.1-: := : ei:.l er-r el qimale ve ::-:.+::'-l':a. Qin'e ve Hin_,,-_ -i: = e den?rirkle r ycineidiler. isarniye Tiirklere Meghur feih hadisesinde garp yolunu aqmr$r. (96). (Kosaniniyye yani isanbul * rnuhakkak fehoh,rnacakrr. O- isl6m dini Trirklerin milli dinidir. Bugiin diinya yiiziinde du ne giizel ordudur) demek nun emiri ne giizci emir ve o or Tirk olan ve Tirkrim diye sureiyle Tiirk milleini, Tirk ifihar eden ne kadar kavim ordusunu ve Hz. Faih'i bizza varsa mulaka mi-shimandrr. Ve ii$en Cenabr Resulullah'rr (126) isl6m dini rizerindedir. Tirk millei Lru dinden uzaklagrsr zarnarl bririn varl$rnr Demek ki, islim dini Trirklerin erimesine m6ni olurken masl0biyelere ra$men Tiirk'- kaybeder den l:reri biirin bagka rrklar erimeke ve iin seciyesini ve iisiinh.ik guurunu muhafaza eden islam di - TrirkhiSe hddim krlmakadrr. * nidir. Bu neice; bu biiyiik Tiirkler hakikaen ceslrr ve millein arihe isl6m dinine bahadrr bir milleir. Cesare, yapr gr yaidrma, fedakarh$a gecaa onlann kanlarrnda, damarlarrnda meknuzdur. eelik Mazi bir millein en biyik kargr il6hi bir mukabeledir. gibi bir milleir. Faka bu eeli$e islamiye su vermigir. VahiSi mazirieki briyrikkikleri ilc hazinesidir. Millelerin biiyikan usunda Sehi diigenlere cilsrillir. Halbuki mazide ne kadar mefahir varsa hepsi din ve cennein kaprlarrni arkasna kadar aqan ve (gehiler dlmemigir, onlara ilfi demeyin) cliyen nin inkarr mefahirin de, ari- devle namrna yaprlmrgrr. Di- yegdne din, isldmiyeir. hin de inkarrna miincer olur. Br. din niimna yaprlan her Cenabr Allah Kiabr Mibinin birgok -yerlerinde Araplan ir. geyin red ve inkan demek inzarda bulunmug, cihaddan yiiz Hrisiyanhk dini Ar.'r-ipa gevirdikleri zamar. da yerlerine iqin bir elbise mesabesindedir. iaah bagl<a bir l<avmi geirccegini beyan buynrmugur. () lirse muazzam bir Avrupa me- Avnrpa o elbiseden ecri edideniyei oldulu gibi kalrr. Fa - ka isl6m dini ciyle degildir. Mrislimanlar bu dinden ayrrl- Araplar din yolunda gevgeyip cihadr brrakrklar zarnan Tiirkler Araplan isihldf eiler. Bu cihe arihin gahadei ile sabiir. (115). * Trirkler kadar isldmiyee ve islama basr, miisliimanlara kar gr mrievazi, merhameli bir mil e mevclr desildir. Tiirk rrkrnr an5ranlar bu hasleleri inl<iir edemezler. * Diigmanlara karg izzeli ve onnrhi, cesur bir mille.. Bn mille Trirklerdir. Her millein cesareine, bir srnrr vardrr. Tiirk rnilleinin cesarei b'"r srnirn bii$i yerden baglar ve sonsuzh-i$a do$ru uzar, gider... Onurln,,".rrJl,. olmaya gelince: Tarih en zayf zamanrnda bile vekarrnr muhafaza eden bi-i.-,'ie br-ivrik bir millei kaycemig desildir drklarr zaman her seylerini kay bederler Zira islam dini miisliimanlar iqin bir deri mesabesindedir. ( BismillAhirrahmanirrahim ) kelimesine geiince, (Rahman ve Rahim olan Allah'rn adr5zls) rndnasrna gelere bu kelime miiellifin dedigi gibi Arapca degil, Allahca'drr. Yani KelAmullahrr. (189)... O halde miiellif, Allah'rn emrine iiba e- denlere ve bir Ayei, yahu e- yee geqen bir kelimyi levha halinde yazanlara miireci divor demekir. Herha,ngi bir gazeede yer a- an bir kag dini yaz:nn leiklik prensiplerine ve Cemiveler Kanununa muhalefei iddiasiyle maznunlar hakkrnda dava agrlp ecziyelerine gidildi$i akdirde, o memlekee din hiirriy'e1 i yokrrr, demekir. U

8 6 ffih8ffiffiffiffiffi$ffi ffieg rr8wffiffi, lsir slilleler hafasrnda Hiir Diinyanrn parcllsl ir, Ll 20. Asrr insanlarrnrn Afril<a'- nln yamyamlarrna kadar hiirriye iginde ya$ama arzularl g6sermeke olu-slarr bilinen brr keyfiyeir. insanoslunun bu abii ve vazgeqiimez hakkrdrr. Rusya,ve-J{rzrl Qin'in.-p-ek goi{- milleleri scimlirgeci zihniyel.e^ri alrnda ah-r esarelerine almrg olmalarr, hiir millelerin A- merika'nrn liderli$i eiafrnda oplanmalannr gereirirmigir. Daha drin denecek ariire onbinlerce Macar milliyeqisinin Rus anklarr alnda eziimig clrnala.rrnrn do$lrrdulu korkung dkibe; uarq duvarlirdan devamh barya szan kan damlalarr hii-r millelerdeki safiarrn biraz daha srklagmasrna miiessir olmugur. Bu iibarla hi.irriyein alemda,rh$rnr 'apan 4mqrika Bir'le- 5ik Devleleri, 1959 da. kabul edilen bir kanunla, her sene Temmuz ayrnrn iieiincii hafasni uesir Mil.leler.Ha,fasr> o- larak -ilan emisir. Bu arihi karar kargrsrnda 5Jerek hrir milleler, gerek esir mjlleler Birlegik Amerikanrn giiserdifi b- asalee kargr giikranlarrnr sunmuglardr. Eski Cumhurbagkanr 4isenhorver ile baghyan bu hayrrh egebbiis; Yeni bagkan J' Kennedy arafrndan aynr ciddiye ve anlayrgla devam eirilmekedir. Ternsilciler Meclisi Uyesi Mr' Flood'un kongreye sundufu bir AYiha ile, <Esir Milleler Hususi Komiesi> kurulmasr cihei bu Yolda bir ileri adrmdrr. Bununla berabe Hiir Diin:zanrn esir mille- er hakkrndaki uumu Yeerli ol madrsr gibi, daha akif hale geirilmesi elzemdir. Bu sahada daha ileri adrmlar arlmas emennisiyle insanhk bu kadarrna da miiegekkirdir. Amerika dosumuz 1959 da aldrlr bu arihi karanyla her geien sene Temmuz'un iieiincii hafasrnda llsir Milleler Haf- kamp ieerisinde esare alrnda asr'nr lavrkiyle de5ieriendirmeli uan bir devlein, afrika kaedir Toplanilar,.konfercnslar, bilelerinde uyanan hiirriye haeril: ediimeke, bu sahada ki- rekeierine ka-rgr bir hemi rr-:iiiaplar, brogrirler dasririmaka. ne girmek kiisa'hhglnda buh-rngazeeler siiuinlarrnr bu rilvi masr arihin err hiyiik isisdava-'a hasremeke, ra.dyolar e- mar cirne{i oldulu kadar, a-ynr sir insaniara scvgiler, biseler, zamairda uanq verici bir h6diimilcr das;lrrralia. r'chrsrl i;'r sedir. hafa Amerika bu mevzuyu i5- Sure-i hak'ian gdriinerek, Aflernekedir. rika'da basimsrzhk iseyen ip- <<Esir lvlilleler Hafasr> do- idai kabilelerin yanrbagp:da yer layrsil,'le Hiir Diinyanrn gdscr- alan Rusya, kendi el cirgilerr di$i hassasiye kar5isrnda, ko- iqerisine hapseikleri rirederri rniinis blokr-rn emperyalis 1i- millelerin hii-rriyelerine geirnderleri Rusva ve Krzrl Qiie'in cc- en ufacrk sa;rgr hissi gi)sakrndrsr avrr nedir? Hissiya ermemekedir. Mesela Esonya' araflarr amamen yok o!mu5 l,,lr1-s, -ivanya, Lehis"an, birer robo insan haline gelmig lci'-c,slcvakya, Macarisan, Dopu olduklarina gdre cnlardan ir- Airn,:rrya, Romanya, Bulgarissanhk bekliyecel< halimiz yok- an, Arnavuluk, Ukrayna, Beur lj hasleien yoksundurlar yaz Rusya, Giircisan, Erme- Fal:a b-cr l<ada millei bir nisan, MoEolisan' Mangurya' A$rc Apiayin, parmaklarr nur Sularrndan krnah krzlarr,m Aflasrn Merega giiklerinden Mera$a'ya bakrp yrldrzlarrm! Yollara n{rirgad'lar uzanmrg, iilii' AElasrn Akiilke, a$lasrn Siie;iilii! Yi$ilerim uyur gurbe ellerde.. Kimi Semerkan'a bekler beni, fimi Caber'de..' Caber yok, Tiyangan Yok, Aral Yok.. 'Ben nasrl varlrn? Aila, ey Tann dailarrndan indirilmig Tanrrm! gu yakrn sulann Kou neden biikiilmez! Flra nigin'.'dicle nigin, aras nigln Benden do['ar, bana diikiilmez? Ben ki aegle konugurdum, selle konusudum. il'le, Tuna'yla, Nil'le konugurdum. (sangafyos> u << SakarYa)) Yapan' <<lkonyom>> u <<KonYa> YaPan Dille konusurdum. Arif Niha ASYA f

9 T freehefreerffi Ee f,rffirfe Kemal Fedai Qogkuner i(. Kore, Kuzey Vienam, Tibe, Kriba: Esir vaandaglarrmrza, ;-ash Tiirkellerine geiince almrg milyon din ve kan -Eai:.. -deslmizin eiii yagadrsr Krrrm, Kazan, K. Kafkas5za, A2erbey-- Can,.(rrgrz-Azak, Ba$kuf elle- --ri, Bar ve Do$u 'l'rirkisan.. i- iili ufakl yirmi yedi millei dcmirperde igerisine baih.vanlar, bir de uanmadan hiirriyeen, sulhan, adaleen dem vurabiliyorlar. Tarih arih olah bu derece bir hayasrzhk ijrne$i gcisermemiqiir. Bu kadar millein hiirriyelerinden u- zak yagarrialarr 20..Asrr rnsanh$r iqin do$rusu qok elim bir manzaradrr. Bug'-in Amerika'nrn agmrg oldulu <<Esir {illeler l{afasr>'na hrir millelerin hemen hemen igiraki yanrnda, Tiirkiyenin bu hafa'ya bu grine ladar karlmamrg olmasr herhalde iyi bir jes sa-v-rlamaz Bugiin Esir l\{illcler Hafasrna igir6k eden ingilere, BelSika, Hollanda, Fransa, isvee gibi devlelerin.esir millelerle hig ilgileri olmadr{r halde, srrf bu igi 1nsanhk nokai nazarrndan ele almaka ve ciyle hareke eimekedirler. rnde iildi-iril,lmri5lerdir. Namuslarrna girilmig, camileri kolhoz anbarlarr yaprlmlgrr. Bu surele Esir Milleler Hafasr en qok bizleri ilgiiendirmesi gerekirken, gazer:lirimizin, der-.giierimizin bunun iizerinde hic diye n6ralar aarlar. ige bu durmarnalan do$rusu gayanr ieessiif mahulara giire 1-anganikah b.ir r.ir. yamyamrn hr.irriyeinden bah- Yrirdumuzda T i.irkisayr.-idi - semek biiyiik fazile, Rus blokunda Ura - Azerbaycan, K. Kafkas- kalmrg esir bir din kar-.ya,'krrrm, Kazan Tirklerinin degimizin hakiarindan bahsemek a:y'rr liyn cemiyeleri var Ayrica ise cinayeir, irkgrhkirr. birlegerel< <Tiirk Giigmen Bu giln briiin Afrikahlann ve Mrileci Dernekleri Federasyonn> hrirriye iginde yagamalarrnr birli$ini kurmuglar. Ses- hepimiz abii giriir, buna h[ir'- siz sedasrz galgryorlar. Hangi me ederken; Asya ve Av. kr'a birimiz ilgileniyoruz? Hangi srndaki esir millelerin, dolayrsiyle gazeede buna dair bfu yazr gkryor? kend.i soydaglarrmrzrn da Esir Milleler Hafasrn - hrirriye iginde isiklallerine da olsun, bunlarrn g6nillerini kavrgmalarru arzu emek kadar alacak birer kuu geker bile abii ve insani ne olabi- ikram edemiyoruz. Brrakalrm lir? Tiirk olan hangi fer bunu sovdaqlarrmrz olmalarrnr, insan arzll ernez? Bunun rrkcr- olarak bile bu lakaydilik iizi-inii Lhla ne ardkasr var? vericidir. Bizim Tiirkiye gazeelerinde, HaA, <irg Tiirklerle olan kiilbilhassa sol basrnda rieden be- iirel miinasebelerimizi inkiri drg Tiirklers kargr Adea bir gaf eirebilmek, SovyeCer Biralerji mevcuur. Esir mille- lifindeki Miislilman Tiirkler ler Hafasrndan dem vurmak. hakkrnda daha erafh malfima drg fiirklere emas emek, orr- r:playabilmek igin Hariciye Velara gcire sugur Faka mevzu- kaleine ba$h bir DrS Tiirkler da adila yapsak; mesela sa- Dairesi agrlmasr 'yerinde olur. dece ek ararfh alsak, gciyle ki: Bar Almanya'ya ilica eden <Afrikah Esir 1\{ille1er af- Tiirkisanh gogmenler Miinih asl> Cesek, Esir Tirklerdcn gehrinde oplanmrglar. <Sovyebahsemeyi sug sayan bu ma- ls1 Rirlilini OsrenmerEnsiiihular o zaman hemen birle- sii>> diye bir miiessese kurmugqirler, grinlerce, haa hafalar- lar. Bir de <Dergi> grkarryor- Bize gelince, bunlann miihim bir krsmrnrn rrkdaglanmrz oldusunu da hesaba kamryahm, maalesef bir insan olarak bile liizumlu hassasiyei giiseremi- }-oruz. Kaldr ki, bunlarrn igerisinde bizim 60 milyon esir din '-e kan kardegimiz vardrr. Bi- :'':n gibi konugurlar, bizim gibi i'- ri.irr-irler. Dinimiz, dilimiz, a- :.r^-;:z bir Uq bin senelik gerefl.i bir millein mensubu o- lan bu kardeglerimiz bu giin \endi riz vaanlannda dksiiz r25:maka. prangalar alrnda ::ieilmekedir. Milyonlarcasr-_, :-l,a edilmis. mil;*onlarcasr Si- ':l:1a'n:a buzlu cehennemle- daha aziz ve mukaddesir. Sii- dedir. - - unlarrnda bunlan ballandrra ballandrra mehederler. Baganlan igin desanlar yazarlar. Bir zenci lideri ildiiriihir, hakkrnda a!'rlar dcigenirler. Sakalh Casro'ya Yagasin Viva Casrol>, M. Akif,U

10 - KUlUr Empe ryalizmi Gsman Yiiksel Serdengegi Derler ki: <Kaleler drgan de- Sil, ekseriya igen yrkrlr!> Bu sdz, her yerde her zaman igin do$rudurl Gergeken, arih sayfalar, drg isil6lardan, drg zorlayrglardan qok bu isilalarr bazrrtayan, dahili isyanlar, igimai sarsrnrlar, iqen da$rhg ve grikiiglerle doludur. Diinyanrn bii yik imparaorluklarr hep bu ig kargagahklarr neicesinde yrkrhp gimigir. Muhelif rrk. dil. dinden olan halk y1smlarl, aynr hiikiimdar'!n, irynl kanunlarrn idaresi allrnda asrrlarca yan yana ya5adrlar; faka bu gruplar birbirleriyle kaynagmadrlar. Mile ve milliyelerine srmsrkr sarrldrlar. ilk frrsaa Abi olduklan siyasi birli$e isyan ederek hir ve miisakil milleler haline geldiler. Biiiin bunlar bize gu. nu giiseriyo rki, Milleler zorla krhnq kuvveiyle yokedilemez- er. Faka milleler, cemaalar, kendi benliklerini unuur, bqskalarrna benzemese galgrrlarsa, aklid eikleri, benzemese galrgrklarr mille arafrndan benzeilirler; emsil edilirler. Ta rihe bunun bir gok misdlleri var. rk, kan baghbagrna bir gey ifade emez!,. \4eselA Macarlar, Bulgarlar soy iibariy- Birinci Cihan Harbinin sonunda Osmanh imparaorlu$u qdkii. Uq kr'a ve yedi deniz imparaorlu$undan elimizde A- nadolu 5zarrmadasr ile Trakya'- da bir qiflik kadar kiieiik arazi pargasr kaldr. Viyana'dan Ankara cjnlerine kadar dii$$ilimiiziin sebebi miin hasrran garkh kalgrmrzda a- rarndr. Geri kalmrgrk. Avrupa'- dan ilim, eknik alacakrk. Qrinkii ilmin, ekni!-in milliyei, rengi yoku. Milli miicadeleyi yapan, vaanr kuraran KuvaS'-r milliye ruhu muhafaza edilmesi garryla bu lazrmdr; zarr-rri idi. Halbuki biz bciyle yapmadrk. Kendi ruhumuzu, kendi arihimizi. kendi imanrmrzr a- yaklar a-jrna aldrk. Garbrn biiiin muzahrefarnrn iisiine bir asri, modern damgasr vurduk! Giimriiksiiz memlekee ihal eik. Avrupa bize ilimden, ekniken evvel, adeleri, zevkleri, barlldrr, balolarr, sololarryla girdi biz de siyasi pariler egekkiil emeden evvel gardenpariler, kokeyl pariler vardi. Siyasi miisevlilerb kapadr[rmrz kaprlarr, kiiliir isismarcrlanna, manevi emperyalizme kargr arkasrna -kadar aerk. Qanakkale'yi geqemiyenler, bagka 'ollardan, bagka kanallardan, ls Tiirki-irler. Bunlar yabancr dinlerin ve kiiliirlerin esiri alrnda kalarak benliklerini kaybeiler. Osmanh ordularrnrn lanmadan kolayca geqmesini bagka usullerle op iifek kul- kargrsrna dikilen bu l\4[acarlardr. hildijrr. Ulus 1\{e.ydanrndan, Yenigehir'e kadar yiiriyiiniizl K- Bulgarisan'da Tirk diigmanh- $r anane haline gelmigir. ESer apgr viiinlerine, gazee bayilerinin kciselerine bakrnrz.. Osmanhlar isil6 eikleri memlekelerde bir emsil siyasei, Virinler kigeler sanki bir isldmlagrrma poliikasr akip baskrna u$ramrg! renk renk, bey e'iselerdi bu giin Rusya'nrn pen boy yabancr kiaplarrn, dergilerin, iginde Tiirkge kiaplar gesine diigen devlelerden his biri' olmryacakr. Osmanhlar ekalliyeler gibi, silik ve hicare!. Bir millei emsil eme- kimsenin diline, dinine, adeleri,ne kangmadrlar. hirisiyan cemaalarr kendi hallerine buakhemenin biiiin yollarr... nin, onu igerden kolayca ferlar. Sonradan bu cemaalar E$lence yerlerine, sinemalara ayrr ayrr birer revle haline gidiniz! Hep aynr hava! QoEumuz Amerikan gehirlerini, A- geldiler. -12-' merikan eyalelerini, mesela Texsas'r Konya'dan, Qukurova'-- dan daha iyi biliyoruz. eocuklanmz mahalle aralarrnda gang. ser, kovboy oyunu oynuyorlar. Holivud diinyasr genglerimizin hayalinde bir cenne, bu sevda bir cinne haline gelmigir. isimlerimiz bile degigi! Levld Lili, Mediha Mimi. Fe-' riha Feri, Zeki Kiki oldu.. Ankara radyosunu aqlnrz! Hemen Amerikanrn Afrika zencilerinden ahnmrg cazlarrnr, rum-' balar'rnr5r isildsrna uslarsrnrz!' Ankara radyosunda Tiirkqe garkrlar, Ti.irk sesi yabancr bir sefarehaneye srsinmrg bir miile-- cinin-sesi kadar ko rkak ve rhzdrr. Biz hig bir zaman, Tiirk - A- merikan siyasi doslu$unun a- levhinde de$iliz. Diinyanrn bu giinkii durumunu akdir ediyoruz. Tiirk - Amerikan doslu-!u, askeri igbirli$i, bu giiniin' Sarlarr iginde, varl$rmrz, isiklalimiz iein zaruridir. Amma bu dosluk yalnz siyasi, askeri, nihaye ikisadi sahada kalmahdrr. Miinasebelerimiz miisavi garlar, miisavi haklar i-. einde inkigaf emelidir. Biz Tiirkler garip insanlanz. Bir kimse ile dos olduk mu mahvolur. kahrolur. dosumuzu en mahrem yerlerimize kadar sokar. kendimizden gegeriz. Tekrar edelim: Biz hiq6ir zaman Tirk - Amerikan siyasi doslu$unun aleyhinde deliliz. Biyle bir geyi ancak bizim can drigmanrmrz. bizi Rusya'ya es-' lim emek isiyen komrinisler isiyebilir. Esasen biz yabancr harslar: dan, kiiliir emperyalizminden bahsederken yalnz Anglosaksonlarr kasedmiyoruz. iirazmrz, asrilik ve moderrilik perdesi arkasrnda garpan memlekeimize ihal edilen, rezale- (Devamr: 16 da ) * ^ OGD?- a. -E.'*'JP re

11 UZAKTAN $eyeuffi Hffi$gffinlll{fgnm Effirdsffe rrfffnf$ hw$mmsy{bru (ANADOLU) L Fehmi Poyrazoglu -+ Mahu ceridelerin birinde, mahulardan biri <Anadolu kelimesinin ash Grek'ir>> demek kr.isahh$rnda bulunmurg. Bu bir nevi be5inci kol, Tiirkliiliin sok kalesi olan Anadolu'da ganh AYYLDZ'rn dalgalanrgrn hazmedemeyigin algakga ahammiilsrizliilr-in drga vurulug-dr.rr. Bu ve benzeri havlamalarrn sonu ne zaman gelecekir? Br-rnlann bu -vura kagrncr havlamalandrr ki, bizim de kendileri ne kaqrncr rjkiirrnemizdir. $e5'- an aslamakan ibadee vaki bulamryoruz. Eizirn jsimiz sadece bunlar midrr ki biiiin mesaimizi onlara hasredelim? Anadoluya ilk gelen Tirh kolu Hii'lerdir. Bunlara baz arihgiier (:aa) lar demekle haa enekelerse de kelime pek yanhg sayrimaz. (Haa) ad Hii'ler arafindan Airadoluya verilmig isimdir. Hii'lerle beraber Anayrdcarl erkrp, Karadenizin kizewirdcn - Hili'lern nisbellc dr,- lrr rru rrn hir v L rrnl vr izliverel: De- J len Tlak'lar M. o. XL y;jzyrllarda isanbul bc!'azrnr geqerek Sakarl-a ybresindeki berekeli cpraklara yerleqiler Trak'alrr oprak, bereke ve feyiz anu - la.r'rnrn adr ANA (veya NANA) idi Kendilerine desigmez yrd edindikleri. her r,irli ireiime ^1.,^-:^li ^,,1^l- +^Li: everrsrr sllrak. raorr manzarii- -:.:l Ora Asya r.'e konakhya --..-L lrr-: ppldikleri verlerin iki:-:'.c rrishelle r"nk laif bir ikiimi olan Sakarya ydresini de- Fisnrez lrir isim verdiler (ANA'. Sonralarr kelime sonuna DOLU kelimesi eklenerek daha genig 'cir anlam r-erilmig. bdylece r.nrrlerlp rlnlrr r-ewr Tanrlaf --'i<esi:, anlamrnda kuilanrlmrgf:"s lardan daha sonra A- - :.: -'.:r : oelpn Tiirkmenler de.::-::=r-: ar-lr arrlamda kullan- rnrglar, Ankaradan Kocaeline kadar olan dlkelerinin adrn.i A- nadolu demigierdir.'firkmenlerin ilkelerine a1'rr ad vermelip, a5'11 keiimef i kullanqlarr, kelime manasinr bilislerinden ve bu yerlerin eskiden Anadchr oldu{r-rnu bilmelerindendir. Ege Eilgesinde yerleqen yunlar Anadoluya <Gilnegin Doldur!r-r Uke> derlerdi. Bu dbir Anadolunun lyoirya;'a nisbele daha doslida buh-rnngu sebebiyledir. Sonradan Bizanshlar arafrndan iggal edilen iilke, Bizanshlann 14 Asya eyaleinden biri olmu-sur. Bu 14 e5zaleen Sakarya gevresini (Anadoluyu) kendi alfabelerindeki ya:zrlrq r: okunnga gdre Anaolil<a, diyerek ai<rllarrnca (l) giin do{usci anlamrnr verdiler. Br-r bir nevi Bizans Kriluiriinr-in veva Greir rlilini:' fnkrrlifinirr ifadesidir. Brndan sonradrr ki i\{.o. X. yiz }'i veva kelirne Bizans ve Yunan kaynaklarrnda {Anaolia, A- naolien, Anaolie) geklinde gecerek Yunanca bir keiime oldug'u iddiasrnda brrlrrnan gelil ve maksallara rnehaz olmusr-rr. Br-i iddia esasrnda Tiirklii$e diigman ve sjzde Grek medeniyei!) nin meddah, arihi {iercfkleri inkar eme[i kendilerine meslek edinnis Avrriprh arihqilerin u5rdurmasrndrn, 5,akrgrrmasrndan deye gidemiyen, giirik, mesnesiz ve J/akr- ^.r-^.,. L:- ^l^-j^'^ L^^1,^ Li- Dh>12 ulr udsind ulr Jdrdlrudrr anlamr yokur. Bnnlar sadece Anadolu kelimesinin diigmail olmayrp, Anadoh-rda ne kadar eski yer adlarr varsa, hepsinin de Grek asrlhymrg gibi gijserme gayrei iqinde Tiirkgenin de kailidirler. Bu iddialar Anadolunun Tuirklerce de$igmez yurd haline geirilmesine ahammiil edememig -kigilerin a - srlsrz iddialarndan ileriye geqemez Avrupahlarrn her iirlii kin ve hase dolu mugalaalarr bir yana, defigmez yr-rr edindigimiz bu kranin ad cizirkeedir. Bu kelime, bu giinkii anlamryla <<analarla doru r"ilke anlamrnr agrmakaysa da> gene Turklii$iinden hic bir $ey kaybememekedir. Gerqeken bu yur analarla dolur bir iilkedir. Sevr muahedesinde Anacioli,r iizerince hak iddia emek giiliingliisr-inde buiunan Venezilos, Anadoh- kelimesinin Grek asrlh oldu$unu soylemekle bl iddiasrnr kr-rvvelendirmek isemigi. isemigi ama, bu sozleriyle daha da giliinc bir druma drigmiig-i. Venezilos bir Yunan miliiyeqisiydi. Hem de (megola idea)- )'a yr-irekr'n inanmiq bir Yi:nan milliveqisi. Biilin iddia ve 5;alanlarr bu hissin esiri ile sciylemig oldusu igin gayri abii kargrlamryorlz. O YunanhYdr, ciyle yapacakr. Bir de bizden olup da Anadolu helimesiuin eski Yunanca (Grekqe) o1dusu-- n,.r scillemek kiisahh$nda bu- unan mahu kiqiler ise Yrinanhhklannr gizliyen Yunanhlardrr. Onlan afferniyoruz, laneliyorr-rz. Affemek, geq canrm diyerek mihimsememek zaaf delil, ihanee igirak emek demekir. Bizi raha brrakrn. Biz sizin maskelerinizi indirmek ve cevap verrnek durumunda kaldr{rmrz igin bagka konulara dokunamryoruz. Yukarrda da belirisimiz gibi ibadee vaki kalmryor. BeLki bu neiceyi almak igin u$ragryorsunuz ama gene de sizleri susuracak giice sahibiz. Qiinkii bizde <asil kanr)> var. Sizin yiireklerinizde korku ve ihane riizgarlarr esiyor. Hainler. gafiller. mahlar,vaansrzlar sayr ile kendinize gelin. G

12 .l,l.! l :: \, -,l r) a. fl 7 A 1 l, T,1 j:r Ț f,l '. ] i. '- '! a g.: { i _ J. ;', f, :i r 1 Eirgok siyasi gekigmelere sairle olan 20 i\srr 'f,-irkiyesi; ayni zamerrda gegili iikir Lcryar)iarinrn hikiim sr-ircig'ii, hurarrcr ciciur-r sci;u]61ur gegili dc;kiri:rlerirr craya arldrsr brr memlekeir. Sa{cr - solcu, ilerici - porir'i.ihi melhrrrl[21.1n alil rre izahrnrn yaprlmadr!r, lu kelimelerin bir aarruz ve ihain scmbolii oldulu bu roemle- Lle nasrl rre ne ile isikbale rimile bakabilirt <l{illiyegilik esaslariyk'>> di5recelisiniz. DoSrudur. Ancak bu izah kafi degildir. l{illi5 elqilik prensibi. laf olarak kaldr$r ve ferlerin bunu guir,rlu bir hale koymadiklarr mr-i.ddege Tiirkiyemiz hesa-l:rna higbir iierlerne liaydedilmiyecekir. <<Ben milliyegi- ;'im> deyip e; Miiliyeqiliiin icablarrnr yerine geirmeyen bir kimsenin durumu ne kadar a- cidrrl. Darzanrn kazanrlmasr, rnilleimizirr mululu!a kavugmasr igin bilek grkar yol r:ardrr: CHAD. Cihad; rnaddi ve manevi a- landa u$rasrrak, didinmek demekir. su u$ragma, bu didinme milli biiiinl$iimiize kasdeden diisjmanlarrmrzla olacak - 1rr. Sava; alarrnda. ikir meydanrnda. her yerde cihad. Bir millein varhernr kcris,'abilmesi, bir dir:in ya5ayabilmesi i- Ein cihad; kagrrrrlrriaz bir garedir. UsLirr vc kudr eli bir mille olduiumuzdari dem vurarak ig ve dr$ diigmanlarrn bizi ezemiyecekleri inanc ne kada,r griliinqse; <islamrn muhafrzr ancak Allahrr>, Onu korlirnrk bire diigmez gibi yanlrg bir anlayrq a o derece giiliinq ve cahilanedir. Eve. arihin ilk devirlerinden bu yana, milieimiz, kudreini ve iisinlii$rinii dosa diigmana kabul eirmigir. Faka elleri kollarr ba$h ourarak delil; miicadele ederek. <isl6mrn muhafrzr ancak Al- Cihffid Ruhu lairrr, Ailahrn yardmi olmaksrzrn isldm, beka buramaz.>> Qok dofri-r. Bdyle oimakla beraber Allah {r-rran-r Kerim?de her sahada gahgmanrn )zanr srra Cihadr da farz krlmrgrr. Tevbe srhresi, Aye '4: <Ey i:eygamber! KAfir1er ve minafrklarla savaql Onlara kar$r ser davran..ai-i imrarr Suresi, rye: 2CC : <<ry inian edenlerl Sabr-u selra edin. Diigmanlrrnnrzla sabrr yarrsr edrn" onlara galebe gahn. Srnir'larrnrzda ncibe beklegin Yurdunuzn gi{nemeyin. Bu sa;-ede felah bulaca$rnrzr u- mabilirsiniz.> Bu Ayelerin yanr srra Peygamberimiz de cihadr, mr-islr-imanlara emir r',3 avsi)'e e'umiglerdir. Ceva Rifa Ailhan <Mrisli-imanhk> i- simli qok deferli eserinde Cihad bahsini izah ederken : <Nliish..imanhSrn 5 garr oldulu kabul ediliyor. Alrncr gar o- larak Cihad benimsenmelidir> diyerek cihadrn liizumuna i$are ediyor. Peygamber Efendimiz Aliahan aldrsr buymk ijzerine rni.iecaviz digmanlariyle senelerce gije'iis giisise garpmgir. Bu (arl)rgma. maddeen oldu$u gibi manevi sahada da olmugur islamiyei yaymak igin bir gok arkadaglarinr feda emek pahas,n: rrucadelc emig: Jrarcr gehi kanlarivle yusrulan, iemeli Allah agkryle kazrlan, duvarlsri gar.:ilik sevabiyle ciriilen isl6m kalesini o giinlerde inga emisir. Peygamberden sonra gelen slam b-iyrikleri bu kaleyi yrkrlmak bilmez bir hale geirnriglerdir. Bu kale arada bir muheiif devirlerde zayrflayacak olmug, faka islam fedailerinin sayesinde eski sai - lamhirna kavugmugur. Acaba bugiin o sa$lamhsrnr koruyabi - liyor mu? Ayrr bir mevzu, ayrl bir yazr konusu... Aalarrmrz din ve devleimizi yok emek isiyen digman- -4.'- Eevfih rreb*f Gzkayah larrmrzla dnrmak:rrzrn miicadele emii;, bu n$urda bir unmanl dolduracak kadar karn dok - m-iiq; sonunda ga;,-elering'.ilagmrglaldr r'. Tehlike; i gcirfnli5- ler, zamanrnda edbir almrglar r,'e opraklarr kanlariyle rslaarak, sarzag naralari;,'ls grnlaarak bize emane emiglerdir. Bi ze dii5en, bu emanae ihane ernemekir. Eu da cihadla o- lac:rkrr Faka cihad nasrl o- lur? Dnr bir J a:irmizin ehiikelcrll qcvlili oldlr!unu l-irenrem':k bugin icin br-jl-iil( bir ga{- leir. Diigmaillar Qah s.. qe de, drqa da. Tgeki iaaliyeleri daha kesif ve yrkrcr o- luyor. igimize nifak ohumlarr sagmakadrrlar. Demokraik nizam icabr pari gekigmeleri o- lacakrr. Faka bu normal gekigmeler rnilli biirinhi$iimr-izii sarsmamahdrr. ig ve drg diismanlar birbirleriyle iribah bir sekilde gahgryorlarf. Biz boq mu duraca$rz? Asla. hayrrl Miicadeie edeceliz. Onlarrn faaliyelerine gdz yummayrp lazrm gelen edbiri alacaprz. Mijcadeleden evvel hedefi a5'in edece{iz. Yani dr-i-qmanrmrzr bilece$iz. Hedef af in edilince, mucadele kolaylagrr. Onlarla miicadelemiz ilmin rgr{r alrnda olacak. Nizamlar ve kanunlar dahilinde; propaganda meodlarrnr kegfedip, ahribala.nnr iinleyeceiiz. ijmisizlik bize yaramaz. Bakln Mehme,Akif ne diycr: <ig bii, sebarn sonu yokur!)) deme, yrlma! Ey mille-l merhu.me, sakrn Ye'se kaprlma' Kcikii mdziye dayanan ve bu mazi de giine5 gibi parlak olan bir millein ferleri olarak; i- lim megalesi elimizde, Trirkliik ve Misliimanhk a$kr kalbimizde biiiin dr.igmanlan ale- ( D vamr: 19 da ) "{

13 -J sen HnkrE6pEl, 8en FEA,ir eciyeaer Ena? g. hli iliza Ahdemir -.> Sen, Kadrn dudaklarrnrn meze oldu$u gehve pazarrnda gerefini bir kadeh Sampanyaya saar' <irerici>> sayrlrrsn. Ben Oliim yaa$.rndaki dedemin nurla cevrilmig yiiziinii zemzemle rslarrsa-m <<miireci> olurum' ha!" Sen, Cazbandm grlgrn Ahenginde sallanrp ynvarianan damrnrn krrmzr kiilouirdan sefil igihr"lar''- hayvani baklslara ciimerce hisseler da$rrr' sor:- ra isldmi bir assle ve insani bir fazilele saqlannr iirmiis anamln' ninemin abdessiz yere basmryan Tiirk kadrnrn gargafrnr pargalamak iein pegine di.i5er, <inkrldpgr>> sayrlrrsrn; Ben' sesmi isaisiklere giire yiizde dcksan el+iruzu miisliiman olan bir memlekee bir yrlbagr gecesi Noel Babanrn sakahnr iipenlerin yanl bagrnda, kainarn yiizii suyu hiirmeine yararldfi Hz. Muhammed'in aaiz ruhu igin ellerimi gikyiiziine agarsam <<miireci>> olurum ha" Sen, FAvanr op kadar kiilsiik' diinyanr fubol sahasr kadg dar bir meh*na srf;drrrr, llvupa'daki bir rnaga on binierce kignin igir:r-k arzusunu alkigiarla kargiiar, <lnkil6pgr> sayrlrrsln' Een, EBer hiriin islern Alemi:rin rnihri:k nokasl ve lsdmiyein hegili clan Kiibe'3e iii vazifelelini if6 eimek igin girnek isleyen Fiirkii rniidafaa eilersem <<niilrieci> clurlm, ha"" Sen, f{iiya-nl }arsiiya sokaklarr, Verredik goildollan' clanr F.llvis Friesicy'in resirnleri siisier, rluels-!rnclan <<Ar;:iverderci> rkliirr ddkiiliir' vranc'l r "cr ;r1ikl:rila iasar. (!likilipfr> sa3 :lirs'n"' Ben, Rlinarelerili, zilaz elen l-rlr mii'rnin eli Si")i Alaha uzandl$r' rrrnaklarrnrn Vunus dilir"ce <ra'ila.h des'u cleyu> :rklgi bir melnlekee gccu$uma Elz. Pe:l'glmileri an:':rsam, onlll ;'-iiksex ahldkrnr direirsem-'fiirk zld;i]:rn'r, Tiirii iir:si::i g.is e iirsern <rrni!i' je ci.'r ul -r.'.rrrn, ha"' - + Senr' uerasimlerde, ihifallerde ek adrm amadr!rn' ek fidan ikmelibin; ek ilamla er diikmeligin bir ddva iein igini geker, yumru$unu skar' grrla$,rnr ynar, on muharrem cezbesi icinde Qrrpinrr, <inkildpgr> sayrhrsrn; Ben' Karrinin avanr giik kubbe, abanr ya$z yer olan Murad'ln iirbesinden F6'ih'in kabrinde' Mevldni'nln iiniinde <faih6> okursam' <<mireci> olurum ha... Sen, Sarhog nardlan ile giinliiz flsabrmrz' gece uykularrm,rzl biiler, ak kanah giivercinlerin hfr sekifl garrvanlarda abdes alanlarr ezyif eler',ri*urr*" jimnasik, orucuma ag kahg der, (inkil6pgr>> sayrlrrsrn! Ben, oruq umak iqin biiiin bir Bozkur neslini serhad ufuklarrnda kosuran davul sesiyle sahura kalkmayr arzfr edersem <<miireci> saylnm' ha.'. Ey yolcu uyan! Yoksa grkarsrn ki Bir kupkuru giil var, ne rgrk var' sabaha: nede v6ha! Tirihin higbir devrinde, cliin;r'anrn hiq bir verinde bir avug azinlrsrn, nimeiyle gdbek Si$rdikleri cemiyein iminr ile, arihi ile mukarldesar ile bu cli:rece guursuzca alay ei{i giiriilmemi5ir' inkrlffp. laikfik eranesi ile elldllrgrnl yaprklarr Avrupa sayrsrz kaedralleri kiliseieri' rn?"- nasrrlar, mekepleri ile z' isd kadar dindar' sokra kadar hiir fikirlidir' Avrnpa diiniigii memlekee naylon kadrn k{ilou geirenlerin kafalarrndaki fikirler ravullarrndakinden daha de$erli degildi' Ruhunu gamura bulayrp, posasrnr Pazara sirdiikleri Avrupa da onlardan dflvacr olacak' Mos Sen. Vaikan,la papa'nrn kdpefie --vapllsa?nsa::i recmeirecek bir Sirreilikle m*herem bir diir adamrnrnalrnlan sandalyaslnr 9eker, sigaranln durnanlarrnr yiiziine iif ler <iinkilapcr> sl-vrlrrsrn" Bn, Ye,qil kav;i rkar, c6::ri kaprsrnclan geiqr/ ezan sesine kula$rmr rkrmalsam <r:rilreci> cllrum ha.. E$er ir:zarrnayr uur:mug surana iikiirm'liyorsak bu ; iikiir ii g'iimiise kry am :idr!'lmr z cl anclrr'. M. Akif r

14 ! i il il 'a. eskiyi'niln, Paseal'rn J. J. Rousseau'nun rahu yakalarrna sarrlacakr. Mihracenin kiirleri hikayesi onlar igin de dcs* rudur. Avrupa'yl sigara dumanlan dolu meyhanelerde arayanlar bize yiiz senedenberi marhaneler gehri Monekarlo'dan Fagin$ Alemlerinden, krrmrzr fenerli sokaklardan. <Soho>> caddesinden, (ariye Liin,den bahseiler. Diin Emeydanrnr solduran Yenigerinin -<ger! elden gidiyor> feryddr ile modern devrimbazrn <inkrldp elden gidiyor> grghlr arasrnda hisbir fark lokur. layalhanelerinde bir perili kiigk efsanesi yararlar. Vaan ufkunu yrllaidlr dolduran g$hk dur: <irica horluyor, irica horladr>. Anadolu zikreden afaglarr, giikreden rrrnaklar r, inanan insanlarr ile bir imdn diyarrdrr, huzur ipindedir. Bu oprak hayaleler iilkesi, horlaklar berdesi, giilgbler diyarr deiildir. Onlar bu oprairn derinliklerinde yaan, opra$r bir ka dl,j,ha a4iz legiren velilerin, eviiyalarrn imdn burglarlnr asrlardrr bekleyen ruhlarrnr kasediyorlar. Korkularr bundandrr. Cigerlerini gelik bir mengene gibi ezen hava budur. Ezen sesi duymug bir geyan eldgrperiganh$r igindedirler. Oliilerden korkuyorlar. O iiliiler bizdendir. Bizimdir. Aile soframrza ourur, Cuma akgam kaprmrzda, eenk giinlerinde hudur{arrmrzda roplanrrlar. Bir kere de$.il, iki kere defil, her cenk davulu calanda bir kere daha gehi olurlar. Begikleri: <,gehi baban gelmig bize bakryor Yarasndan krzrl kanlar akrvo>> ninnisi ile sallananlar, bu millein mukaddeshrnr O mahu soy'suzlara gi$nemiyeceklerdir. ne Anane drprnda iirnek vermeken, Hissiz bebeklere l6neldr olsun. Halkr siimiirmeken, haram yemeken, gigmig giibeklere ldneler olsun. Milli erbiyeye bir zeval veren, Vaan darda iken fesival veren, Yollarda en girkin bir misal veren, Oynak kiigeklere laneler olsun. lman duygusuyla kalbi dolmayan, Allah korkusuyla, benzi solmayan, Vaana, millee hayrr, olmayan, Yersiz emeklere ldneler olsun. Komunis agkrnr amaya hazrr, Yurdu birbirine kamaya hazrr, Vaanr, millei samaya hazr, Kahpe erkeklere ldneldr olsun, GengiSi gehvee, zevke daldrran< Kanuna, millee kazan kaldrran, Tiirklii$e. namusa, rdza saldrran, Kzrl kiipeklere laneler olsun. Enver ' TUNCALP Ti.i rk ii rn Ben Beni zapeyleyemez bu yer Ben krmrzrrnr Semerkan'da igmeliyim. Ura da$lanna yaslanmahyrm bii yol Esergon'da emeliyim gerdeksiz iiiiiin Fransadan almahyrm blr mekub, Arma Tuna da su vermeliyim. Afrika"da am amlarr dinlemeliyim Mekke'de kabe'ye girip dua emeliyim. Dedimya dosum,, Delimya bagan.. Bu yerler dardrr bana, ben sr$amam. Tiirkiim LA ben. Ben o. s. Abdiilkadiro$lu ( Sayfa: l2 den Devam ) Toprak onlarla bizimdir. Bayrak onlarla bizimdir. Mflzi onlarla aydrnlrkrr, isikbdl onlarla emiindir. Onlardrr. carbrn iiiim saean ordularrnr imin dolu gii!'iislerinde ezenler, onlardlr Bagda kaprlannda kells kolu$unda gezenler' onlardrr. larbe Padigahrn dii$iinii> leyi pgevkle koganlar onlardrr, <'Hak bir bayrak bir diye e5im prnar baqrnda, gocu$unu iie ya5rnala brrakrp gidenler... lerin, maskarahklarrn ciimlesinedir. Biz poliikacr de$iliz!. Sadece, bu oprasa, bu.millee LiaSh, imanh gilekeg insanlarrz!. Siyasi anlagmalarrn askeri bir- cgmelerin arafarryrz) Diin yabancrlar vafan opraklarrna a- yak basmrgr. Bu giin kalbirnize kafamrza ayak basmrg bulunuyor. Diin, Mehmegik, siyasi emparyalizme, vaan opraklaflna ayak basan miisevlilere, yaman bir ders verdi. Bu giin ki.iliir emperyalizmine kafamrza ve kalbimizs ayak basanlara kargr gelmbk, milli kiiliir srnrrlarrnr bir Mehmeeik heyecanr _16_ ve imaniyle miidafaa emek, bize, milliyeci miinevver Tiirk genqlisine diigiiyor.. Her eiee- $in bir rengi, her varhlrn kendine has bir hususiyei oldu$u gibi bizim de kendimize gire bir rengimiz bir hususiyeimiz var!. Tiirkiiz! Tiirk dofduk! Tirk kalacasrz. 4i.+ r c-.'j-o?a:r r',- hi^j-jl' q

15 -+ Fedai'den Sesler YATAK ODAS M. - $enol, Birol iqin dcir zengin SOKA{ M? aralarrnda dcjr yiizbin lira - Bir hanrm sokala gargafh emin eiler. grkr diye, baz devrimbazlar - izmirden bir zengin yarrm giyimine miidahale emek isemigler. milyonum emrinizde, dedi. - Bursah ondan geri kalma- - Peki, viicudunun dcire dr. iiqr.i gririinen gu yerli palyogalara Yarrm milyonlarr, yiizbinleri bak. Fingirdeyip gidiyor- bir op igin bir anda gcizden gr- lar. Kimisi pijamah, bikini karan bu be$lere miuiyegi bir mayolu, kimisiniir ayaklarrnda dernek namrna bir makbuz kilou noksan. Bunlara neden gondersek acaba on lirahk eberruda miidahale edilmez. Burasr yaak bulunurlar mr? dersi- odasr mr, sckak m? niz? - Onlar inkilapgr. ibarrn. haysi)/eli fikir ve - inkilapgrhk bu mu? dava adamh$rndan, megirr opiara - Sus ulan Allahrn yobazr, inikal eisi bir devirde rnemlekei onlar kurara.akl. yagryoruz. lmaalesef sanmryc- - Ya ciyle mi? LlM. - Tabi ya ne sandrnf l E NCL {UBSLAR MAARF VEKiLi ncil kurslar agrlmrg parasrz. ZMiFDE Tiirkiyedeki memurlarr vasrasiyle Maarif Vekili ibrahim okem, Parisen idare ediliyor. zmir'e geref verdiler. Mes Misyoner egkilar esash faaliye6. leke, ikilisi inala devam eiren, l,{emlekeimize gelen on- Kdy O$remenleri Federasyonll binlerce mekupan bir anesi Bagkanr ensiiicii bagr, de benirn elime gegi. Bir kabinlerce <Yeigin, Kemal Fedai ensiiilerine $r var doldurup giinderecek- saldrrdr.> diye ashyarak sin. Sana inril hakkrnda ya^- gazeelere poz vermeke de$rne h peyder pey dersler gelecek. arisleri durduran siiziim Bu surele hak dinini ihmal e- ona d$remeni de gereflendirdiler, dip, yavag yavag hrrisiyanhsa Neyse onu gee.. Bir heye meyledeceksin. vekili ziyare ediyor. <<Binarnz lwanisa'dan Ahme Binicio$- laz. Sizden yalnz ruhsa lu dosumuz gok derlenmig bu- isiyoruz. Mrisaade edin, izmire na. Onlenmesi iqin bazr ilgili- bir Yriksek isdm Ensiiisii lere mekr-rplar yazmrg. Beyhu - agahm>> diyorlar. Vekil beyefendi de zahme emigsin aziz dcs- <Hayrr, asla arafar de- um Simdi miicadels nurculu,k $ilim. Haa imam haip okullarrnrn iizerinedir. Bu igen jekine valagmasrnr bile mevcudunu,n fazlaki ayrrabileceklerini sanryor- asvip emem.>> buyuruyor. san, kusura bakma, ben senin Yoksa vekil beyefendi bu kadar nikbin olamadrm. siizleri5zle imam haip okullanrun liiznmsuzlu$una mr kani? g. RAST HATPOGLU Gergi anlayrg meselesi. Tefsirden SEMPATZANLAR efsire de$igir. ingallah Maarif Vekdlenideki Kiiy Ens l-,11e demek isememisir. iiisii mezunlarrnrn baskrsr a- irr gelmig. Sevke Ragi Haipo[u sempaizanlan emizleni- TRANSFER AY. le$in TOP PA.ZAR yormus- Bu arada Haipo!'lu'- - Fenerbahgeli bir zengin nun koyu sempaizanr olmakla 'cesriiz bin lira koydu. - Begikagh bir zengin be5- r;zb:.n lira hibe ei. anlnan miisegar Niha Adil Erkman da isifa emig. Bizler selamee oldufumu- _7 _ za gore, bu frrrnanrn ucu heniz lzmf'e gelmedi demekir. Hem ne zarar? Haipoflunun sempaizanr olabilmek biiyiik geref defil mi? iqki sarfiya'[, ]VEDENYET ALAMET Kasabada bir vaiz: <<Kadrnlann iiyle grnlgrplak plajlara gidip yabancr erkeklerle beraber denize girmeleri, giinahrr> demig. Gazeeler durur mu? Prireldg.. Ona gijre baghklar.. Gerici, miireci, yobaz... Zavalh vaiz disiinedlrsun. Bir vekil de kalkmrg: <<igki sarfiyar armgrr mem- 'lekee. Bu medeniye al:imeidir' diye ii!iinmiig. Medeniyein igki sarfiyaryla jlsiildieii bir memlekee biz,im hoca efendi de kalkmg plijlardan, giyinenlerden, soyunanlardan bahsediyor. Eski bir diyar,e igleri reisi dairesindeki ba.yanlara ruj siiriinmeyin demekle kryame kopmugu, O kcsl<oca bir diyane i5leri reisi iken kendisini kuraramamrgr. Ya sell ne 'apacaksrn. Yoksa kendini, bu varakparelerin yaygaralanndan masun kalabildiiin bir diyarda m zannein? Zavah vdiz efendi!. l DN STiSMARCLG EJNA DE'!LETi Her Allahn giinii dinimizin, imanrmrza frrsa buldukga hiicum emege yelenen bir gazee vardrr. Adr <1\llilliye>. $imdi de kalkmrg Kur'anr Kerim efsir ediyor. Okuyuculanna ileve olarak dafrryor., Diyane igleri Dairesinden miiehassrs bir heye bu efsirleri ekik ediyor. Neicede Milliye'in Kur'anr Kerim efsirlerinin bagan baga haa ve yanhglarla doln oldusunu oraya koyuyor.. Buyurun gimdi cenaze namazrna. Milliye'in Kr'an efsi- ( Devamr: f8 de ),J

16 ḷ, i i ; l rl,i leyen sihirli peri... Esir Tirkellerinin hasreini eekikleri hiirriye, Bu emsilin kargrsrnda duygrrlanmamak imk6nsrz. Di$er bir emsillerinin adr <<AYBA..DAK> rr. Yrllar yrh Ay ile Yrldrza hasre kalan ve ay5zrldrzh, kurbagh sanca$rnr,. dalgalandrrmasr Krzrl Rus ile Krzrl Qin arafrndan yasak edilen Tirkisanllar, bu milli hasrelerini giderebilmek icin -dy ile Yrldrzr kulaklanna k,iipe olarak akrp: <igs aymrz, igevrldzmrz.. Kurbagh, ayyrldrzh sanca$rrnrz. Ebediyen kalbimizdedir>"diye bur ernsili meydana geirmiqlerdir. Frolramin soi krsmr, <<Yorlma.vrz asla> manasrna gelcn bir lloro ile rre Sn srjzlerle son bulmakadrr: Trirkiim diyen var olsun Tiirklik pdyidar olsun Aziz yurdum Tiirkisan Kurulsun, bahar olsun. Trirkisi.lda K:zrl Qin ve bo1- gevik m::'::1ir:i;i: dayirnlll:r'a.- rak, ikinci va:rnlarr Tirkiye5-e ilic.a eden Trirlisiirnli irkdrg^a' r,mrzllr sar"rsr cski ve yeiri gelenierle cldukga bir yekrhn r'gkil eder. Bunlarrn isanbul'da haia Salihiiide de yeni a-qrlinrg l(iiliir ve Yardimlaqma Der nekleri rrardrl. Eu kiymeli scydaqlanmrz scn ze:lranlarda, Tiirkisan folklor -,re kiilr,iriinii anrmak maksadr;,'la zengin bir milli oyunlar o; lulu$u meydana geirmiglerdir. Bn opluluk Manisa,.A.yd'rr, zmir Krz Lisesi, Hava Flarp Clkulunda onbeg bagarrh emsiller ';ermi$. her gii$i yercl' 'czahiirala mrrkabele gdrmigiir. Temrnuz ayrnda ikinci Frrrsa Fesiir-eJii:e igirdk ederr ekjp crada Cr iqen gelen aldka;zla kargrlanrnrgrr. rkip mensuplarrnrn niqin rnahs'-,n, garip ki5iier oidu,fr,r i.. - zerinde fazla dnrulmamalldrr. Zira. brrnlann hlq hir!sirrin ailesi amam desildii. (irnirinin babasr, kimisinin ecdadi, kimisinin kardegi, kocasr Tiirkisarrda l-ir-rslar ve Qin'liler arafurdan kaiedilmiglerdir. Bu iibarla ekip yeiirnier rre ijksrizier opluiufudur. ig yakrcr.ve a$ia'..cr cihei de zaen burasidr. Yakrnlannrn rzdrrabrna bir di: vaan hasrei eklenince sahr:i biisbiir-in hazinlegir. Cviiirlri baqan sona kldar zei'l;ie heyecanla defalarca eherriir ejse brkrnadan seyrediiii. O irldrr nezih, o kaclar cir-:vgnlu ru.ha hiap eden emsiijir l;i. rcrin: gull irsar cogar, nerede oldu$unu unuur. Yerine giire iki g,ijzii iki qegme ::r:rdijlcr d:3;.';.i:ra;'...nli].c-'i. Anadoluya salgrn halinde giren d ;: ':i' ir ;lrid-'lcline n5'l<rrr '.': d gi.2 d...sr.ar:daki bayahlrn rellesini bulamazsrnrz.,cinrrii c ri/ i'l cl.:ryr'.i-ularrmr- :." jii 'rrcrili sas devam eden i ; i'rni arle emsilden. yer dar- L$r sebebiyie ancak bir iki a,- nesi hakkrndg krsaca izaha vereccgiz. Bu emsillerden birisihfr asrrlardrr peginden siiriik= _18_ Fedaiden A )esler rine kalkmas kargrsrnda, insanrn: <<Ne bu perhiz, ne blr lrrgril> divece$i gelivor. Amma isismarcrh$i kim 5rapsin? lr TURKQ'{JLERE MUJDE: A{MET DEM!.R, EMNYET UVUM MUDURU 944 iin <Tabu]u}<lar l(rah>> narniyla maruf sahsiyei Ahme Demir, Emniye Umum Mii diirlii$iine dyin edilmi5. 15 sene evvel emekliye ayrlmrs bir kimsenin, gimdi rm. Um. Midiirhiliine ayini kargr - srnda ikinci bir 944 hayali muhayyilemde canlanmadr de$il. Hayali de olsa harrlanmasr bile korkung. Belki Ahme D6- mir bl-r ikinci vazifesinde yapacagl icraaryla, 944 deki giinahlarrnin kefareini cideyecekir. Ne diyelim? Allah hayirlara c-bdi] esin!. vls ' ', r J l l? l i 3 ^aar-:. + -{ ,q

17 l i hlilli gelenelrlerimiz Gihad Ruhun'dan. -r O rgrk yandrkqa milli.,-; kararmaz, Milli benlik - --.r'madkga da mille vrkil_,.-. --rlillelerin, milli gelenek_ ----le srmsrkr sarlmalannrn bir r -ile oingr-r bundandrr. 1.,:'kler, ciedenberi, milli ge_,:.-::.ilerine ba$r '-.:. bir milleir- Zaen arih boyunca bir yn...:ra gr-iciimiiz de olmusur. -:r..-:. }li1gfin su ac gerceli kabui. ::::k zorundayrz: T.rirkhiiiimi., =n sa{lam ve ya$acr si_. ::ndan biri olan mi1li gele_ ---.-::rnlz yava5 yavas kaybol_ r'.- do$ru gimeke onlarrn '- \'abancl drinyalarrn gclc --. r kaplamakadrr. debiliriz. Gergek medeniyein onderlilinde, Akif,in:.f{israna rrza verme.. eahg.. Azmi brrakmal lendin yanacaksan bile, evlddrnr yakma! diyen beyini akhmizdan gr_ karmadan cahgmairyrz. Dav_ ranrglanmrz slamrn issdi{r gi_ bi olmahdr. Hergeyden evvel <<lvliish_iman>> kelimesinin if6dc r.i$i manayr kavramahyrz. <<1\4ish.iman; isldmrn iseklisi, hasrelisi ve hizmeqisidir. Viris_ himan; iahi bir iman 6bide_ sidir. Ondaki iman Himalaya_ lar kadar muhkemdir. Onun ce_ :' i::-,ncr dinyalara ai gele-..-:- iu hayarmrza kansmasr- : _,1<. yanh5 ve ers bir -:.sma anlayrgrndan ileri.,.. clir. Bilhassa son cc_v --rhn guursuz hareliele_.,r=:esiriyle, bu giih,ing r.---..sna anlayrgr, meanei, barya olan sabrr ve kanaar : rncdcnrjrc unsurll sa- -. rir-iquincesini, dr_igrinceden.- -<iiaiara sokmak sure- ' : :luik igin bu briyrili _.": J-aramlg bulunuyor. _ u.::\-ce bizden ileri olan : :: r.1:..casrmrz seyler, elbe_ r_ Falia bunlar yaban_ Gelecek ginlerc - rimile -.. bak_ \-c djnlerc ai ge_ : :-enekle r desildir. - -r.: i r-e gijr.enel<lerini -' i.::: nrllclerinkinc el :--.-.r,:ler.ln. milli ruhunu._.r- de :.avas yavas kay-. :::-iirakkakrr. Miili nr : :.::i:fini kaybeden bir, ::-:''."ii ihiraslarrn bo - -:_.::.,_,ada. o ihirasla_ :.' 1em. sadece yu_ - :' - ^:la olur. r: _--_-l ki. onr_ic yiz - _i:=rz. milli gele_,,nlar.rn ycr i --.. elimseme_ -- : :-, -.,,-l bol.r_rndu_ ' :. s.-::-..i -,-e asil er.. r. :... 'amuslrr.- :.., :-.,. : k eorme k -.: -_^-. :: :,allls vo_. --r. ^.rklr.rc ceza. : -.-.',.. slliislr_ ,c11a_: r:n olacakierdrr. yazrma Koca - - all- Akif in qu rjlmez mrsralariyle son verecegim: Do[:rcakrr sana vdlei$.i {imbilir, giinler Hakkrn, belki yarrn, belki yarrndan da yakrn, G.R. frilhandan iyordu. Buna biz mdni oldul<. Bizi de yahudilerin sinsi pro_ pagandasr ve eskilar aider. Hirriye namna, adale namr_ na, mr,isava namrna, bir keli_ me ile dinya Siyonizmi ve Far_ masonlu$u namlna yaprimrz Hrirriye HarekAr bririn bu mukaddes mefhnmlarr kiikin_ den sikrip ar. Ve cahil eller_ de drinya yahudiii$i ve Farma_ sonlu$una 6le olduklannr Basra h6rap oldr-rkan sonra an_ layabilenler, anladr. Briyr_ik va_ an pargalandr. Ma$irip ve perigan oiduk. Ve israil na erdi. mur:ch_ Hudular..firkiyeyi de iginc alan, Nilden Frraa kadar olan hay6li.israil Devlei, bu haya_ lin mr,ihim bir krsmrnr hal<i_ ka yapmrgrr. gimdi bakiyyesi.iqin gahgryor. Memlekeimize sokulmus ne kadar cibilliycil bozuk, kanr bozuk, dejenerc vc riigvegi ne kadar drisman ajr_ n varsa; bunlann hiebir mani_ aya esadiif emeden gah5mala* n hayree ve eacciibe sayan_ drr. Dikka edilirse bunlann cuimlesi bir merkezden emr a_ an insanlar gibi hep hain hc_ nrrza dle olan, mazinin biiiin scvk-i idaresinden mes,ul vc direkifini yahudilerden alan Fannasonluk... Bugin hasrmlanmrzrn birlc,s_ likleri ve ilifak eikleri ck noka Tr-irk milleinin m6nevi kavnaklarrn kunrmakr. A_ crnacak $ey; bu gciz grire grirc. gipegrindiz Llyanan kahbelere kargr 4e yr_ikseien bir ses, ne re millei uyaran bir rehbcr grjrilmiiyor orada... Likay ve basiresiz mille_ leri arih fena halde cezalan_ drnyor. e-

18 'a ii l\ il { : E Y6nlerini kaybedenl F, a$agrd aki u lagabili r: arife gore seldmee O rada ORKUN Diler Yrld vla Balda YEN istanbul Bunlar Gbserir. \l { l r1 i l!. i a, Sayrn Okurlarlmza Bu ilk saylnrn srkrq hazrrhl<ian esnas::::'.*"i#"61?l"uff-llliil"ill]lyifiti,",",j,:,'l':u111;'?ifi f"t:'ffi '^'i'j,isjifig#i*d;,1?ffi l"l;xi*'ilii'?;li'i}"l: *"#"J*l;;"#*lr;?l':'f "oimasrni il'-"i$li],,:i,{i;lffil';ii;'il;i;i;;:o""]""',"11: - gelebilmlq susun gelebilmiq olmasrnr Li-r'.'rr uu!u! ;; h";;;;" s#;;"fi i""o."qt',4gll1:*';,:1tt"".[:l$,r"otil;ilt,",,. u" " i??ffi'/,il"i Ji'i#' r' r' i "' r ",,!," f,i vi:' -"''^a--","b,u. demek de$idir ':1;i'iir:,"liii:i;q*rn:* ki' b, 1liill J"i*l1:l:i:', llbi^11y:y dahilinde, p"k mahdu uli;r",liit"r.1"'"iii"i;;' ;HJ*.':*f"i:Hlll. ;" r;:;,'9?',1?'3i!""1 "a"ieivi,y"lsaacakir' "rrip J"!ilir. GuvendiEj"l'l l3il]fl'1'l'"r"r',ne caim*iri,-"il'c;1, ou.n" kalacakrr' 2 ffi*. bri"9"a1e.-iz, inandfrrnrz..srzre r'il,j:':l,i,lt"'r'g-f,-";-dk" klica<rr. Zre nf Ougi miicadeleci hryil"] i?:.-i?il.?,. n," on' okuvunuz, okuunr.z',,o,,,fr rrnzn, l",l:;:'.il$;x'"*:'"'"jii,l'tii;f hissiyanz_io";"-;";;;; :i#ii-1u,"51{;i"":;;h'"'lh',""gi saygryla selamiarz. "" _ FEDAi -_ Yayn hayalna gir ; j a j ja.l;rrrrlarrala.jf aaa- -r

i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t

i! t -4%tf a?rbfar*de#rtfr,?e*fu llr {f Il 'tl J, 7t Ir - t (:,r ri il I -4%tf a?rbfarde#rtfr,?efu!. II llr il 'tl J, 7t tt..eu HISSiZLIKLE CEMIYET YASAR DEALERSE PEI{ YANLIS, BiR IUILLET GOSTER; OLI}IU$ }IANEVIYATIYLA SAG KALMTS.ITI i-,i ti i! t li r'!

Detaylı

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr.

k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr. islam dininin Azerbeycon ve Hsrzemde lu:91_opl bagarilanndan en bliyugu ;uphesiz TURK OCUZ BOYLARI'nrn hem de milyonlaia varan brlyuk k6fileler halinde Musliiman olmalarrdrr..,. Ztra O$uzlarrn Muslriman

Detaylı

W,llilffxltlul!iltfl ffi

W,llilffxltlul!iltfl ffi Ilnffi*r T$lrkfintnn ve k*$ T*i*i*ta*t vq Uyfiur T{lrkleri Arasrnda istimiyet cl o CtCl( Prnf. Dr. Zekeriya Kitapcr Prof. Dr. Zekeriya Kitapcr ro A,...Ne varki dilertrirk boylannda olrlrrtf rr rlilrt,

Detaylı

OlcasSUIIYMAN. SEFEROGLU Aa\ ' Milli Yayrn No : 92-34 - Y - 147-93. Ashndan Qeviren Y TURI( DI}NYASI

OlcasSUIIYMAN. SEFEROGLU Aa\ ' Milli Yayrn No : 92-34 - Y - 147-93. Ashndan Qeviren Y TURI( DI}NYASI Az ih OlcasSUIIYMAN Bu eser, son ytllarda Tiirk Diinyaslnda yetigmig en biiyiik ve en miiessir yazarlanmudan OLCAS SUIfVmAN'lndlr. Rusca asltnrn birinci baskrsrndan terciime edilerek sizlere sunulmuqtur.

Detaylı

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE

csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE csi\,{anli, RUS REKABr,riNiN MEN$Ei VE. DON - VOLGA KANALI TE$EsnUSu (1s6e) DT. HALIL INATCIK '1'-. Tarih' Dogenti i 46 sayrh. BELLETEN tden ayrr basrn TU RK TARiH KURUIYIU B ASIMEVi.ANKA;] A 9 4 8 OSMANLI

Detaylı

iljilililffiil[[ililil

iljilililffiil[[ililil tsbn 978-605-4208-50-0 iljilililffiil[[ililil Hakaret Kitabr KITABEI I. 42I Edit6rler Emine Gtirsoy Naskali - Hital Qt tn Altun Kapak Minyatilr / Onur Sijnmez Diqitig Dtizen HiilyaAgkrn Baskt Qahg Ofset

Detaylı

Kadro Hareketi ve Bir Kadro

Kadro Hareketi ve Bir Kadro Kadro Hareketi ve Bir Kadro Kitabr larak Ankara MURAT oevniv oinlircvnpan* Z cak7932 Arahk 1,934 arasnda 0g yrl gibi krsa bir stlre yayrmlanan Kadra dergisi, ancak "iktidara sozcri olma" gorevini yerine

Detaylı

T.C. istanbul CUMHURiYET BASSAVCILICI (CMK'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bijliim) Zabrt Katibi

T.C. istanbul CUMHURiYET BASSAVCILICI (CMK'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bijliim) Zabrt Katibi T.C. istanbul CUMHURiYET BASSAVCILICI (CMK'nun 250 Maddesiyle Yetkili Bijliim) SORU$TURMA NO : 200111536.../.../2008 68.NOLUKLASOR / DiZi PUSULASI 1. 1-48 sayfalarr arasmda Mavi $effaf dosya igerisinde

Detaylı

AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU

AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU BtirrNr Anr AKDENIZ'DE KORSANLIK VE OSMANTI DENIZ HUKUKU Giniq u makalede baqta Akdeniz olmak iizere devletler arasr iligkilerde donanmalann ve korsanlann roliine dikkat Eekilerek Ortadoiu ve Avr-upa tarihinin

Detaylı

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : "Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt".

EDIRNE'NIN FETHI. (rg6r) : Sultan Otman Kral Vukasin'i ae Despot Ugjcsa'1n Makedonya'da Mertg bo2unda tildiirdu ae Edirne'yi aldt. EDIRNE'NIN FETHI (rg6r) Her,ir, INALCIK Edirne'nin ne zaman ve nasrl fethedildi!'i meselesi, son defa Bulgar tariheisi A. Burmov ve I. H. Uzungargrh tarafindan tartrgma konusu yaprlmrgtrr. Burmov'a gcirel,

Detaylı

- 10.5. 18 ebadrnda olup her

- 10.5. 18 ebadrnda olup her TEBLiCLER YENI BULUNMU$ BIR "GAZAVAT.I SULTAN MURAD,, * HRr.il lxelcrr tvtuvloo OGuz Burada tanrtmak istedifimiz Gazaadtt Sultan Murad bin Mehmet Han adh yazma eser, Fakiiitemizin Fransrz Dili ve Edebiyatr

Detaylı

:-----;;:;;;;:MA:=YI=s 1=98=8 ===;;;;;;;;;;;;;;; 13~==;;;;;700;;;;;;;;;;:.- T;;;;;;;;;;:L. Ayllk, Koltor, Fikir, SnDat Dergisi

:-----;;:;;;;:MA:=YI=s 1=98=8 ===;;;;;;;;;;;;;;; 13~==;;;;;700;;;;;;;;;;:.- T;;;;;;;;;;:L. Ayllk, Koltor, Fikir, SnDat Dergisi '.. Ayllk, Koltor, Fikir, SnDat Dergisi :-----;;:;;;;:MA:=YI=s 1=98=8 ===;;;;;;;;;;;;;;; 13~==;;;;;700;;;;;;;;;;:.- T;;;;;;;;;;:L. (=K~v;;;;;;;;;;;;Da=hild=ir) ~ ~i!lo'nlaraoldii demeyiniz. O'nlar Kabiderinde

Detaylı

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu

nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu nin nnxiz cucu olarak osmanlr iupanaronr,ugu Prof. Dr. Halil in.{i,cik / Yrd. Dog. Dr. Biilent ARI Ttirk denizciligini anlatrrken 6nce gu hususu belirtelim. Deniz egemenli[i dtinyada her ddnemde belli

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

DEYIM,.LER KELIME GURTJPLARI. SiiZLUGU HAZIRLAYAITI. H. Hfiseyin Unl0. l. 0nlveisltesl Edeblyat Fak0ltesl T0rk Dill ve Edebiyah Mezunu

DEYIM,.LER KELIME GURTJPLARI. SiiZLUGU HAZIRLAYAITI. H. Hfiseyin Unl0. l. 0nlveisltesl Edeblyat Fak0ltesl T0rk Dill ve Edebiyah Mezunu : DEYIM,.LER VE KELIME GURTJPLARI ri SiiZLUGU HAZIRLAYAITI H. Hfiseyin Unl0 l. 0nlveisltesl Edeblyat Fak0ltesl T0rk Dill ve Edebiyah Mezunu SAYIN MESLEKTA$IM: a Olrenciterin T0rkge ve Edebiyat derslerinde

Detaylı

ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz

ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehitler Diyar na götürüyoruz MAYIS - HAZ RAN SAYI 14 MET N fientürk Türkiye nin gülen yüzü, poziif enerji kayna ÇANAKKALE 20 bin Küçükçekmeceli yi fiehiler Diyar na göürüyoruz DEN Z YILDIZLARI PROJES lçemizdeki örnek anaokuluna UNICEF

Detaylı

Dr. Yoqor KALAFAT. Bolkonlor,don. Ulug Turkiston'o Turk Holk lnonglon. EERiKAN

Dr. Yoqor KALAFAT. Bolkonlor,don. Ulug Turkiston'o Turk Holk lnonglon. EERiKAN Dr. Yoqor KALAFAT Bolkonlor,don Ulug Turkiston'o Turk Holk lnonglon EERiKAN FBN97+2671195 "ilnill, u Balkanlar'dan Ulu$ Trirkistan'a Ttiik Halk inan larr Makedonlar, funavutlar, Torbeqler, Qingeneler,

Detaylı

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna

lebilecek bu husus fiiliyatta mricadele ile Anadolu'daki Kurtuluq Savaqr igin de cinemli katkrlar saflamalanna ABGUIIIDNTUIII AYLIK HUKUI( DERGiSi OCAK-$UBAT-MART LeeT YIL: 7 SAYI: 51 ISSN 1017 625X iqinnnxinnn Milletlerarasr, Andlagmalarr,n lgr,fir.nda Ahr.ska (Mesket) Tiirkleri'nin Hukuki Statiisil ue Tilrkiye

Detaylı

K r ehir de muhte em aç l

K r ehir de muhte em aç l K r ehir de muhte em aç l Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde kurulan mobilya, ahşap boyama, tekstil ve çini atölyeleri yapılan görkemli bir törenle hizmete açıldı. Çorum Cezaevi personeline stres semineri

Detaylı

www.arsivakurd.org ia" J\ :.,. .-".t l- \'. D.K.K. Ayl* Bülteni / tangenthal

www.arsivakurd.org ia J\ :.,. .-.t l- \'. D.K.K. Ayl* Bülteni / tangenthal D.K.K. Ayl* Bülteni / tangenthal )\ ia" 7..-".t., J\ :.,. l- \'. iqinonrcil,en Müzik Kösesi.....-.Salfa 14 Ok-urdan Okura......Safa 15 Kadn E lences i / [atma... Sa14a l 6 Kültür / Zadine... Say{a l7 /

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

SUSffiR, tsatsnx,, ASSUR. KANUI\X.,ART VE. asf,vffi " saduqa FERMANI

SUSffiR, tsatsnx,, ASSUR. KANUI\X.,ART VE. asf,vffi  saduqa FERMANI 1L SUSffiR, tsatsnx,, ASSUR. KANU\X.,ART VE asf,vffi " saduqa FERMAN ty 't SUWER, tsatsxl, ASSUR KANUhT,AR$ VE Ande{f - SADUQA F'ERN/ANX Prof. Dr. MEBRURE TOSUN-Doq.Dr. K,A,DRVU ValVag 2. Baekr Birinci

Detaylı

GEBZE REHBERİ Yay na Hazırlayan:

GEBZE REHBERİ Yay na Hazırlayan: Sanayi, Bilim, Teknoloji, Kültür ve Turizm Kenti GEBZE REHBERİ Yay na Hazırlayan: İsmail KAHRAMAN Gebze Belediye sinin bir kültür hizmetidir Sanayi, Bilim, Kültür ve Turizm Kenti GEBZE REHBER Gebze Belediyesi

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

BiRLiGE. Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi. 700.- TL. (KDV Dahildir)

BiRLiGE. Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi. 700.- TL. (KDV Dahildir) BiRLiGE Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi 700.- TL. (KDV Dahildir) l FOTO YAL~IN * RENKLi BASKI * video (;EKiMi *FOTOKOpi * RENKLi ACELE VESiKALIK * PLOROio VESiKALIK CEKiMLERiMizLE HEM~EHRiLERiMiziN

Detaylı

Tutuklu ve hükümlülere uygulanacak meslek edindirme ve girişimcilik kursları için iş birliği protokolü imzalandı

Tutuklu ve hükümlülere uygulanacak meslek edindirme ve girişimcilik kursları için iş birliği protokolü imzalandı Adalet Bakanı Cemil Çiçek Bursa E ve H Tipi Kapalı Cezaevlerini ziyaret etti Bakan Çiçek, yeni kurulan konfeksiyon atölyesini inceleyerek, bunun çok büyük bir proje olduğunu ifade etti Ada let Ba ka nı

Detaylı

Moral gününde sertifika sevinci

Moral gününde sertifika sevinci Moral gününde sertifika sevinci Meslek edindirme kurslarını tamamlayarak sertifikalarını alan tutuklu ve hükümlü bayanlar, artık iş atölyelerinde çalışacaklar. Ankara Aç k Cezaevinde 30 A ustos kutlamas

Detaylı

"',.:,. Wh=a. 'i \ Fe. www.arsivakurd.org. .'1 ifr. - i l r:y.- r*id. Aylft Bülteni / Langenthal D.K.K. r}* '1 l

',.:,. Wh=a. 'i \ Fe. www.arsivakurd.org. .'1 ifr. - i l r:y.- r*id. Aylft Bülteni / Langenthal D.K.K. r}* '1 l "',.:,. Wh=a 'i \ Fe.'1 ifr U D.K.K. - i l r:y.- r*id Aylft Bülteni / Langenthal r}* '1 l iqiuoerilun Okurdan Okura......Sada l5 Kadrn Ellencesi / Fatma... Safa I 6 Kültür / Zadine... Sayfa 17 / 18 Xagerez

Detaylı

Mart-Nisan Olaylan. ve sonrasr Kltle hareketl Savur'daki qaugmada öldürülen PKK'L

Mart-Nisan Olaylan. ve sonrasr Kltle hareketl Savur'daki qaugmada öldürülen PKK'L lrrf. x KU RDI$TAN tl }IARKSIST ffiffi#,i"*'".' 'fl rnrftnm kurrtulu;u kcndl cylcml ol.c.klhrt * Baltitn allkglcrln lffllgrl Dlrle,glnlzt XdrlLr AF mr ö(tftbfmdi - S r.rn Topr.k Bitoesi Gcretcn ThrrrgDa

Detaylı