iiirk Devletini parqalamak, orra k6krinden koparmak igin var ir.ktijrierin bagrnda, neemleketir'r:.izin Iunmasr gelir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iiirk Devletini parqalamak, orra k6krinden koparmak igin var ir.ktijrierin bagrnda, neemleketir'r:.izin Iunmasr gelir."

Transkript

1 MemlekeinTizi Tehd! Eden Ku rlar Ceva Eifa Arlhan Belki asrlar oldu. Ne zaman suikaslarla devlein k,iikiinii. bagladr[r kesin o]arak ayin e- kurumak isiyen birbirinden drlemezse de epey yrllardanberi dcfma, biri:irinden ayrrlm'az iki i,:ri digll drigmanlarrmrz biiyiik knvve: Yahudiik ve!-armasonlnk.. Bunlar blrinci suikasda iiirk Devleini parqalamak, orra kendisini inkdr eirmek, bnu! aih Sulan l\{ehme'i zehirlemekle baglarnglar ve sonra fl k6krinden koparmak igin var kadar kuvveleriyle gahgyorlar. Bu; Sulan Ahnle devrine hergeyden evvel bir klskang daima yeralr ve perde hkan dofmu5, sonra ona daha gahgmrglardrr.. arkasr birqok Amiller eklenmigir. Bu Trirklerin, drinyanrn i.ig krasr ir.kijrierin bagrnda, neemlekeir'r:.izin izerinde mulak bir suree Mrihiman ve bilhassa hiikimran olmasr ve arihin irislirnan millelerin bagr bu- zirvesine ulagan gevke ve ihigamr, diigmanlarrmrzr gu daki- unmasr gelir. Bir nokada dini aassupan ziyade, ikisadi ve kaya kadar kuyumuzu ve mezarfinrzr kazmakan bir an bile maddi ihiraslar Amil olmugur. Qr,inkii Bairdan Uzak-do$uy-a ka ahkoymamrgrr. dar i;pkr bir zincirin halkalarr En hakikaa yakrn bir arih gibi birbirine eklenmig, birbirine yaslanmg uesuz bucaksrz rini ele alabiliriz. Bu devirden olarak ; Sulan Ahme dev- sldm Alerrri; hariaya gciyle bir sonra Yahudiler ve onlarrn e- gciz aarsak diinyanrn en zengln seridir. iiraf emeliyiz ki, biz ve verimli opraklarrna sahip_ briiin bu. gcizle gdriilen, elle ir. Useiik gimdi isikl:illerine uulan hddiseler kargrsrnda i<avugn:rug olan Afrikahlar drinya serve hazinelerinin iisiinde ber bulunduk. HalA da ciddi- kcir, lakay ve diinyadan bihaolrrmakadrrlar. Biiiin bun_ Yele, ehemmiyele bu olanlann- i.izerinde durdu$umuzu id- lar, Mfisliiman drigmanlann, gcizieri duymaz haris rniisevlileri ahrik eden sebeplerin bahin son perdesi aqildr. Cihan dia edeme-viz. ie nlhaye aris,nda gelir. Kabaran ihiraslar Tirk'in iizerine dikildi. ve Miishimanhk aleyhine oy- sahrnda bu oyun Tfirk Millei Clinkii T'iirk; arih boyunca nanryordu. Drigman iki gaye miisakil yagamrs;, isldmrn dnderi olmug ve l\filsliman drin- dayandr$r manevi kaynaklardan Akip ediyordu. Eiri Tfirkiyeyi yanrn elinden geldi!i kadar uzaklagrrmak. cjekisi de Tiirk hakkrnr savunmus ve asrrlar mparaorlu$unu pargalayarak boyu yer yiiziiniin iiq kr,asrna onun enkazr rizerinde israil hakim olmugur. Blr zirve, ona Devleini kurmak. kalkan baglarrn gcizlerini kararmr$rr. Bugiin Tiirkiyeden aynlan Bu miialdalara bir parqalar birlegecek olursa Ya- de bizim Asyah bir mille oh_r- hudi Devlei diye birqey orada,sumuzu da eklemek ldzrrndir. kalmaz. OsmanL Devlei; \4edeniyein begi$i, 6lemin ve Mrsrr, Hicaz, Filisin, Suriye, adalein kayna$r olan_bir As- Libya ve rak hikiimelerini Jzal r... bir bayrak alrnda oplamrgr. Biiin bunlarr bir arava oplayrp Sulan Abdrilmecid biin zek6- idaresini eline alan ve srnr bu kardeg ve dindag mil- Briyiik Tirk Milleini arihine leleri hognu emek yoluna sar gimmek isiyen bazr varhklar fei. O bir federal devle kurarak Asyanrn eh'kuweli hi- vardrr ki bunlar, a6 FAih Sulan ilehme devrinden baghyarak kffmeini meydana geirmek is- sinsi, kahbecc r.'e riamer ( Devamr: 19 da )

2 'l : rl F.'j L -,i ; 4, lfl 7 A (l rl i xir d l il F l \l 1. l r ri a F il.i i { il Tiirk ve islam alemine isikame veren arih' 26 AGUSTOS OT Tarihimizin ASisos yapraklan alrn sayfalarrmrzdrr. 5e arka arkaya dijr dev arih: 26 Afusos 1071 N4alazgir. 23 A- $usos 1514 ealdrran. 29 ASusos 1526 MohaQ 30 A$usos 1922 Dumluprnar. $imdi bu yazrmrzda apayn hususiyeleri olmasr iiibariyle Malazgir iizelinde drlraca!rz. N{alazgir zaefrinden dnce 1048 de Bizansllara kar$l kazanrlan pasin meydan savasr neiceye fazla miiessir ulamadrlr icin: Tr-irklere Anadolu kaprlarnrn a- Qrhs'arihi olarak 26 ASsos 107f i kabul emek mecburiyeiirdeviz. Anadolu, Malazgi zaferiirin hediyesidir fikri i.izerinde hernen hemen biiiin arihgilerimiz iifak halindedir. Gerei sa$lam emellere isina eden Trr{rr.il be!le. (afrr belin de'"- lei Anadoiu fiiuhar emellerinclen vaz gegrniyeceklerdi. Faka, Malazgir sa'asr zaferle neicelenmese-vdi ondan sonreki durum- ve garlarrn ne yijnde inkisaf l<aydedece'' kesirilemezdi. Bu iibarla ne Ydnden drigriniirsek disrinelim Malazgir zaferi bize bar Yolunu a- garak bir vaan kazandrrmrgir Anadolu'daki dokuz asrrlrk hakimiyeimizi bu biiyiik irnlia savagrna borqluyuz. lvlalazgir'e madde ile maneviya garprsmrgrr. Bu sava5, maneviyarn her zaman maddeye galip gelece$inin drne$ini vermigir. Zira malrr imnar.ror Romanos Diogenes'in Yiz binlik rnuhe-sem ordularrna kargr, Bi.ryiik Tiirk Sulanr AP Arslan'rn klveleri sayrca bun dan gok geride idi. Birisi kemiyee, di$eri keyfiyee iisiin. Bu keyfi5zsl iisiinliisii iman Alemde ziya kalmasa, halk emelisin, halk! Ey elleri biilriinde yaan gagkrnadan halk! nnruyla eghizalanrnca; Yiz binler, bir cuma sabahr bu ilahi kudrein kargrsrnda erimeke gecikmedi. Ma$rur impararr lan da esir oldu$u halde.. Tiirk ordular bu biylik barajr Yai'iP Anadoli iglerine yol alirken!jnlerine grkan bazr seler ark rniiessir olamryordu. Bu zaferle berai:er' 'fr.irk akrncrlan ce5-- rek asrr iqinde Marmara sahillerine kadar dayanmrgrr. Malazgir sava5l, Yalnrz Tfirk ve isl6m Aleminde de$il, cihan arihinde de bir dciniim nokasr egkii edecek kadar haizi ehemmiyeir. Simdi ksaca bu hususu izah edelim: isldrn halieleri Bizans iizerine bir cok ordular giindermisler, faka bagarrya ulagamamrglardrr. Bizansrn misliinra-n OSuz Tr-i-rkleri arafrnda. fehedilmesiyle isldmiyein srnrr sahas birden bire genislemig, islamrn sir'ale inkigafna yol agmrgrr. Selquklular olmasaydr Malazgir zaferi kazanrlmasa;'dr miislijmanlarln ve is- 7Am meden)yeinin durumu ne olacakr? Malazgir zaferiyle Anadolu siir'ale Tiirklegmek Yoluna girerek, Mi-isliiman Tiirk ordularrna bar yolu agllmrg, Osmanh devleinin kurulmasrna imkan veren hadiselerin sevri igerisinde iie kr'a iizerindeki hakimiveimiz gergekle5mi$i Bizens'- rn fei.hi ve Anadolunun Trirklesmesiyle bir sre gibi inkiga-.f kavdeden Tiirkliik ve islamiye, cihan hariasrnr deiiqirmigi. Haa Malazgir zaferiyle Bizansrn ferya grlhklarr Avrupayr harekee geqirmis, 1071 den qeyrek asrr sonra biiyiik hach ordularr Kudiis'ii almak r-"i i; r. bahanesiic Airadolr ii-erile.r'r,ik lenmiglerdi. Araplar bu azgrn miisevlilere esirli oamamrg, Krhg Arslan ordularr kahramanca savaslar vererek, bu korkung haqh siriilerine kargr Tiirkli.i{ii ve isldmiyei kanlarr canlarr bahasrna gerefle korumug, miidafaa emislerdi. Giiriiliiyor ki. 26 ASusos l07l ne arafan ele ahnrrsa. ahnsrn cihan arihinin seyrini de[iqirebilecek gapa milleler igirr bir dciniim nokas olmugur. Senelerce evvel rnahu bir baqyazar lmalazgir iqin bir Yazr kaleme almg; <DlmluPrnar ba5rmrzn acl ise, Malazgir a- yasrmrzrn garrlr bile olamaz>> demigi. Kendisine gereken cerrabr vermigik. Bu solcu Yazarrn emsil eigi gijriis sahipleri ne birincisinde ne de ikincisinde samimidirler. Gerek Dumlupnar, gerek lllalazgir her ikisi de bagmrzrn iisiinde ulu arihlerdir. Birincisi yokan bir vaan kazandrmrg, ikincisi ise kazanrlan bu vaan ;ok olmakan kurar - mrgrr. Anadoluda kazanlan bi iin zaferler zincir halinde Malazgird ana halkasrna dayanrr. Bunun bir ilki, bir de sonuncusu qok krymelidir. Velhasrl bunlar, birbirini amamlyan iki biiyiik mefahirimizdir. Sekiz sene sonra bu biiyiik muhegem zaferin (900') Yll dciniimi idrak edecefit. Giiniil iserki bu isanbulun 500. feih yrldijniimii gibi biiiin Tiirk ve islam Aleminde es'i edilsin. $imdiden bunun hazrrhklarryla meggul cemiyeler kurulsun. Zira 26 A$usos 1071, milli bayramlarrmrz arasrna ahnsa l6yrk1r. M. Akif -? '.zdll..r".. i'-i -. i 4'frf/l{,li S^,g*.a:e, a. 1.'r,i,--..'i' u.q

3 M iil.i Geleneklerirniz Aalanmz bize bireok miraslar brrakmrglardrr. Kahramanhk ruhumuz, ahldkrmrz, savag kaabiliyeimiz, vaanseverlisimiz bunlar alasrida i]k harrlanacak olanlardrr. Aalarrmrzrn bize brakrklarr miraslar arasinda gok de$erli bir anesi daha vardir ki, o da, milli geleneklerimizdir. Milli ge_lenekierimiz de kahramanhk ruhumlrz. sava5 kaabiliyeimiz ve vaanseveriiiimiz kadar ulu bir ml asr. -rilli gelenekler, milleleri a- 1-aka uan m6nevi silahlardan birisiclir.' Qrinkii miili gelenekler. milli Sluru Llyanrk buiind--:r'rnaka briyrik rol oynarl;: llilli $uurl keirlenmemig ro:ileleri yok emek nasrl mrim kr.in deglse, milli geleneklerinr unumayan oplumlarrn milli guurdan 1-oksun bir duruma diig m=leri de ciylece imk6nsrzdrr. lrirlli gelenekler, millelerin b=rliklerini aydrnlaan bir r- srkrr. O r5rk 'andrkga benlik a:la kararmaz Beniik kararmad---ca da mille yrkrlmaz. Anun :-:::d:: ki. milleleri yrkmak is- -:-. -::l;::n ilk saldrrdrklarr varl:,-:l:,r arasrnda milli gelenekler ri- -.-::Crr Tar:h:mizin Gcjkiirkler qagr, n;lli gelenekleri unumanrn ne -bur-iis ielake oidu$unu bize e :;C^ bir cigii halinde bildirr:.i<l.d!r: C,. k:iirkler. Dcg'l Trirkili iel-r :-^ ld: eliken sonra Tiirk :.:l:_;ni kurmuslar ve ein,i de --;:::r=.: \.sl-:r'lrn en giiqlii dev_ -=-. -:.l::-re gelmiglerdi. Faka \lf '.-..lzr-:ldan :-onra.quigierini 1-:''._. 1-a\-as ka1-bemeye bagla_ r:: C -;'.-rkl:r. sonunda feii.- ;-,.:::::n en bii.r-riliine ulrayrp C-:: i.rrndurnfna girdiler. Ve -" 1-:-lrk bir usakhk qasrn_ ;::: s,:lradrr ki. savas alanla_ rrnda kanlannr akrmak iyle bu boyundurukan abildiler. sure- kuru- Asya'nrn en gi,iglii devlei o- lan Gcikrirkleri yrkan, acaba ne idi? Qin ordularr ve sil6hlan mr? Asla! Qiinki ein, Tiirkleri higbir zaman sildh zoru ile dize geirememigir. Grikiirkleri yrkan, milli geleneklerini unumalarrdrr. Giikiirk be$lerinin kendi geieneklerini brrakrp Qin geleneklerine kucak agmalarrdrr ki, Tiirk milli Sullrunu sarsmrs ve einlile5en bu be$lerle birlike sonunda, Tiirk millei de dize gelmigir. Orkun anrlarr, bize bu hddiseyi, gok agrk sjzlerle an- amakadrr: <Tiirk besleri, Tiirk adlarlnl blrakarak einli beglerin ein_ ee adlarrnr akarak ein ka_ ganrna dbi olmuglardrr, Elli yrl iglerini, giiglerini pna verdirler,>> Bu srizler, Trirk birli$i iilkr.isiiniin, adrna kahraman gehidi Gil Tegin adrna dikilen anrandrr. ige, iki ci-imle ki, Gcikirklerin e cikisiini Tiirk milleinin $rizleri jniine sermig bulunuyor. Eve, gimdi ganh Gcikirkleri, diigman dniinde dize geiren ein Ordularrnrn gicii de$il, kendi adlannr brrakrp Qin,lilerin adlarinr alan beslerin, gelenekleri ni gi$nemek sureiyle milli guurdan uzaklagmalar.rdrr. Ve Gcikirklerin brisbiiiin gcjciip gimemesinin sebebi de, milli geleneklerini aybemeyen, yani be{leri gibi qinlilsgmeyen ve (Bagrmslz yurlu bir milleim, yurdum gimdi nerede? Bairmslz ka!.anh bir miueirn, kabanrm gimdi nerede! Hangi kaiana igirni, giieiimi.i vereeeiim?> diye a$layan Trjrk halkrndaki milli guurdirr. Nejde SANCAR Milli gelenekierin oplumlarrn hayarndaki roliine ai bir baqka parlak misali yine Gijkrirklerin 680 yrirnda girigiklerin isiklal Savagrnda buluyoruz. Tiirk'ri Qin usakh- Srndan kurarmak iqin 1? erle da$a grkan kahraman ilerig, diigmanla vurugacak orduyu meydana'geirdiken sonra ilk ilarak onlarr <<aalann dresince> dr,izene soku. Qinki ig aalarrn nnuulan ireleri, yani milli geleneklerdi ki, Tiirk rnilleini o hale geirmigi. Bu hddise, Trirk soyunun qocuklerr igin ne kadar m-qnahdrr? Kiil Telin anrrnda. bu milli guur hadisesi gdyle anlarl,vor: <Babam ka$an (ilerig kasolunu5ror) onyedi erle daga erkmrg. Drgarr yiiri5ror diye igiip 5ehirdeki da$a grkmrg, da$daki inmig. Derlenip yemiq er olmuglar. Tanrr giig verdi$i iein babam kag=anrn askeri kur gibi imig Digman koyun gibi imig. Do{uya, barya sefer edip adam dermig, sayrlarrnr kabarmrg. Hepsi yediyiiz er olmug. Yediyiiz er olup elsizlegmig, kullagm:g millei, Tiirk iiresinin elden grkarmrg millei, aalarrn rjresince yaram.rg, heyecanland rmg... n ge, bir yrlhk savagan sonra, kurarrlan Tiirk isiklalinin emeli, <<aalarrn iiresince> yeniden yararlan bu bir avug erle arlmrg oluyordu. Kahraman ileris, Trirk isiklari icin kanlarrnr akracak savag arkadaglarrna iince <<aalarrn iresi> ile milli ruh ve guur vermig ondan sonradrr ki, milli geleneklerine kavugu$u iqin milli ruhu ayaklanrnrg bu o'rdu ile diismanrn iizerine yiiriimiigiir. Eve, milli gelenekler, millelerin benliklerini aydrnlaan bir (Devamr: lg de ) bl:fa diiner. korkanm, egldfa hiicumu: rrisi yrkrk millein asr olurmu? -5- M. Akif

4 ffiw $E$$8ffi Necip Fazrl Krsakiirek Vapurlarda, dolmuplarda, insanlarrn birarada ourduiu yerierde, dikka eliyorum; herkes susuyor ve gene kemiklerini srkryor. Usiise burulup gevgeyen gene adaleleri.. Sanki herkes karsrsrndakini okahyacahmrg gibi.. Sokaklarda, meydanlarda, ig yerlerindq, koridorlarda, merdivenlerde, dikka ediyorurn; kinlsenii yiizii Biilm,ilLJ'or, gizlerinin iei parlamryor. Sanki herlies bir gizli a$rrya uulmug, eczahane arar gibi... Lokanfalarda, kahr.ahaneierde, sindmalarda dikka ediyorum; herkes bu yerlere ayak ah5- kanllfrndan geliyor. {irnse o yerin gekiei arafiyle iicili degil.. Aale diye y'einek, rneggriiiyei diye kahvehane, diigiinmemek diye sinema.. Sanki bunlardan birine dadanmasa, sa-crnr bagrnr yolmakan bagka gare kahnamrg gibi,. ' Ges bu gehrin en kalabahk gedi nokasrna, mesela l{iiirrii iisiine; daya kolunu parmakhklara, u bagrnr ve dikkale bakl Ne var, ne yok, bu y,iizlerde. Nefre, kasve ve deh5e var; agk, sevk ve emniye yokl Ey yiiksek sosyeeye mensup modacr hanrm E{lence ziimresinin bagrnrn acr hanrm Bu meod ki, sizlerin miisbe ilacr hanrm Drgrnrn gdriirriigii, iqinin aynasrdrr Aqrl krzrm Llanma bu devrin modasrdir fi Yer:ndedir ahsilin, gizellilin gahaire Varsa Tirk'en alibin, bul ee5ili bahane Bir ecnebi hovarda yakalarsan daha ne??.. Drgrnrn g,ininiigii, iqinin aynasrdrr Asrl krz,rm uanr-na bu devrin modasrdrr. *J Filcjrr.iniin sayrsr: ehaz onbeg olmall Kimisi halis ziippe, kimisi keg olmah Alun kolyen, kirk manon, aksin beleg olmah Drgrnrn giiriiniigii, iginin aynasrdr Agrl krz,rm uanma bu devrin modasrdrr. g vokayr, garabr; sokaklarda nara a Medeniye sizlerle yiikselmekedir ka ka (!) Qegni ruha grdadrr, her giin bir yaaka ya Neeip Fazrl Krsakiirek nu gehir giilmeyi unumugur. su gehir sohbei unumugur, Bu gehir iiifei unumugur. Bu gehir eilenmeyi unumugur. Susuyorsa, konu;acak bir gey kalmadr$r igin de$il, arrk lflfan igrendifi igin susuyor. {onusuyorsa, konugacak bir gey oldusu igin deiil, olmadr[rn;r giisermek igin konuguyor. Okuyorsa, bir geyle ilgilendiii igin degil, ruhundaki sabi fikri bogmak icin okuyor. Gidip geliyor, diiniip dolagryorsa, buniarr <def-i Lreli> veya <def-i hace> igin yapryor, lie oidu bu gehre? Eski Sdddbdd beldesine? lersaadee? saz, siifz, giir, mehap, nasme, harra, nak-g, eda, saha, huzur baskenine? Giivercin kubre, vecd, ruhaniye rnerkezine? Hapishanesindeki, serbesinden hasahanesindeki, srhhalisinden, rmarhanesindeki, akrlhsrndan daha mes'u hissini veren bu gehre ne oldu? Ne yapsrn bu gehir? L25 yrl, boyuna, krhk ve iimi eskie eskie insan nihaye bu hale gelir. l. Asri Aileye Naz$re * Drgnrn giiriniigri, iginin aynasrdrr Agrl krzim uanma bu devrin mociasldrr. * Hiq durma.ris j$ren, her giin bir baloya gi TrrnaSrnr. yiiziinli, duda$rnr boya gi Suni peyke varis o1, conilerie aya gi Drgrnrn giiriiniigi, iqinin aynasrdrr Agrl krz,rm uanma bu devrin modasrdrr, *.* Bazan diz panolon giy, rrag eir enseni Bin dolag bisiklee, g6ser giiyle sen - seni Kabaha ailende... anlyorum ben seni Drgrnrn giiri.iniigii. iqinin aynasdrr Agil krzrm uanma bu devrin modasrdir *f Arir ol, filim gevir.. ismine yrldrz derler Bin kez kiiraj yaprrsan gene sana krz derler Qplak resim gekirsen. ne gahdne pcz derler Drgnin gciriinigii, iqinin aynasrdrr Agrl krzfm uanma bu devrin modasrdrr ; Arrk ey Sana az mlliei merhume sabah olclu geldi ezanlar, niye iisiin mii uyan! bu gan? -6- M. Akif l r! 4

5 h"$ ab i s Ruh Bu memiekein ufuklarrni saran kin. gaez, ifira, yalan dolan, ahklr ve ezyif havasrnr ahlil ederseniz, iginde birkag aydanberi azrnls, faka yrllardanberi zehirierini sagan bir habis ruhun yagadr!rn,r farkedersiniz. Bu habis ruh, evvela her iirlii milli, dini ve m6nevi deler diqmanrdrr. Ne kadar sevilmi;, miliein evecciihiinii, vesaygrsnr kazanmrg, milliyegi, m6ineviyagr giihre ve oorie varsa onu yrkmaya gahggrr. Yazr, karikair,.dedikodu ve ifira yolu ile baraj aegine alrr. (endinden olmi-.yan her ikidara diigmandrr. Gegnr.igini gelecege depo hizrneini giiren kiiliir hazinesini darmada$rnrk emek igin dil arih, din, ahlak. sana ve edebiya, eskiye ai ne varsa hepsini halkrn ve bilhassa gengligin giizinden diigiirmek igin u$ragrr. Gergeken, ekniken iislupan, bilgiden, -edepen, hayadan nasili olmrjran ilreng romanlara, giirlere mikafaflar kazandrr. Bu habis ruh komiinislikir. yrkrcr bozguncu, ne silleri birbirine karcr komiinisiik, uydurma bir sosyalislikir. Kiabr, meodu, sisemi olmryan, yalnrz milli ve kusal de$erleri yrkmaya lnernur bir ahrip harekei hdlinde devirici ve devrimcidir. Hie bir yaprcr fikri yokur. yrkmaya 9a- Peyami Safa, hgr$r canh ve giizel iirkgenin yerine koyrnaya uiragilr dil bir vahgi kabilenin anlagrlmaz agrz Samaasr gibi ruhumuza, lisanrmrza, biy amza kiiliiriimiize yabancrdrr. ede_ Buhabis ruh srkrgrrsa <solcu> daha da srkrgrr_ sa <Sosyalis> olduiunu siiyler. Ne bigim solcu ve sosyalis? langi sisem ve gubesi?.{grklamakan kacar. Faka yazrlarrnda ve sizlerinde komi.inizm aleyhine ek kelimeye rasilamazsrnrz B,ilAkis, komiinizm aleyhdarlarrna yobazhk, sofahh, ge_ ricilik, bunakhk eikeflerini yaprgrrrr. llemleke_ i ikiye bdlen, kardesi karde;e diigiiren, parfl ihildflannr fiilleyip kan ddvasr haline geiren odur. Oedenberi bu habis ruhla yaprlan miicadele hep yarrm kalmrgrr. Verilen hapis cezilarr, bir a$aer budamak gibi onun daha iyi serpigip gelig_ mesine yaramrgrr. Usii igeri girerse ie bini dr_ garrdadr. hiyah bir azgrnhkla igine levam eder. Yer yer diinyayr saran bu habis ruhun ko_ yu sis perdeleri hilinde kesafe kazandrir mem: leke Tiirkiye'dir Zavalh yurdurnu biililyor, do$.- ruyor, eziyor ve kendini gafillerden gizlemesini biliyor. Bu habis ruha kargr emiz ruhlarr seferber eden bir uyanma harekeini bekliyenlerin sabrr son haddine gelmigir. lfa-sc1'la endam gdser gi jiirinin cininde fiah-remini eghir e her birinin cjnrinde -segil bir kralige imihanrn sonunda Drgrnrn gdniniigi, iginin aynasrdrr Aqrl krzm uanma bu devrin modasrdrr {a1-rr inanma krzrm! Bunlar hep ijrhzadrr \amus insanlar igin en mukaddes meyvadrr Genqiike hissil-arn beiki seni aldarr Dr;:nrn gdriini.igii, iqinin aynasrdrr Haddinden eok acrlmak soysuzun modasrdrr. Tu:k ofluaa anne ol. ifihar e onunla E-;r :orsuz ziipbesi bafdagamaz seninle fu y.::dun krzr isen, 5;u sijzri iyi dinle <Dr---nrn giiriiuiigri iginin aynasrdrr 1*,:pacagnn dii5iikliik bize yiz karasrdrr.> Abdurrahim KARAKOC -i Nazrm Hikmeof Nazrm lrikme cannr verip iblis eline. Kavugu, cehenrremde Saline, _enine. Onca mukaddes olan, ne vaandr ne dindi. Sarlrnrg, garlaandr, bir soysuzda, haindi. Orak - gekig, markah bir zincirle yagardr iilmesiyre ilk defa iyi bir ip bapardr. Bir kemige ugakhk ei, ide.al diye Le5ini kaldrracak yabancr belediye. Yoldaglan diyecek Uysal sadrk, muiydi Moskova sokairnrn, havlar gezer iiydi. $iir Sibi havlardr, ileri co;ururdu O.rak - gekig asklna, iirerdi, kudururdu. Haydi, gelin varalrm, kokmadan 5u cende$e -Beraber siiriiyerek, aahm bir hendefie, Hl Oziilremen - Turhal $-rre dini gafe Elfi Enslnrnaplll dini aneak miisliimanhk rr. en biiyiik kahramanhkfrr M. Akif -

6 w#.: ) 1 ') ' ll,i.; ; r! l\ { i rl f, 1 l n -',. a.l 1 il a Adliye Tarilaimizin yeni bir alrn sayfas $mnf ffisrm$f,mm Y6lkselem &dmle$ ffiafmege Dava konusu olayrn cereyan lerden 140 me'laz gilsererek, *'* larzrmanlaallm. Tiirkiyemizin islamiyein hakiki mahiyeini islam rnedeniyeine gelince: on dokuz yerinde bulunan - Tiirkliikie olan rribairnr ora.ra Tarihe bu kadar az zarnairda rrram Haip hlekebi mezunlan koymgur. meydana gelen bir medeniyei cemiveinin bir anesi de 1\{aragadir Ve bu cemiyein ah- arihi kararr bir kiap halinde ipidai millei, Yriz sene iqeri- Krymeli islam mecmuasr, b mevcu de$ildir. DiinYanrn en 16ki, igimai, fikri sahada liz' ab eirerek okuyucularrna sun sinde dinyanln en medeni milme elen bir de <Adrm> lsminde negir organlarn vardrr' aki sayrn hakimin qaheser ka- Avrlrpa'ya hocalk emigir. rnugur. Bize de gelen br-l kiap- ei haline gelmig ve sonra d:l Gazeeyi cemiye namrna rsme rarrndan bazr Pasajlan 5irndi B'.r muazzam medeniyein arnda yalnz ve Yalnrz Kur'anl Karaokur, \,ehme Bilgig" Naci sayrn ok-yucularrrrrrza sllnuyo- Kahraman idare emekedir' TLTZ.. Kerim vardr. Zira ilmin, ahiakrn, demokrasinin, adaie ve * Giinlerden bir giin isanbulda mrinegir DiinYa gazeesinin Bugin irica ve miireci keli- hrirriyein yani ek kelime ile (Bize Gjre) siiununda HaYr meleri gokca kullanrlmakadrr' medeniyein biin kaidelerini Alpar bir J,a razar. isanbr'ri'un Acaba iricadan murad cehale vaz'eden Kur'anl Hakim.. bazr ev, araba, dlihk6nlarrnir midir? $aye cehale manasrna abelalarrnda gdzline garp$ hullanrhyorsa islamiye bunun Tarihin Sahadei, meydanda <NTagallah, BismillAh> kelimelerini kalemine dolayarak <Bal Zi:a, bu miisesna dinin hig bil ci, yo}az ve isl6m dinine iri- yanrncla degil, kargrsrndadrr. il<en isl6mcrlara miireci, geri- gibi irica, bal gibi Yobazlik> gekilde anlagamryacasr bir SeY ca damgasr vurmak en hafif Abiri ile ifiradrr' is1am dinine' diye uurur. Adrm'crlar da buna cevap olarak; <Bulundufun mana en gok Yakrqan hasle fa- is15.m arhine ve Tiirk arihine varsa o da cehaleir' l"4rislii- yer Allahsrz Rnsya'nn Moskova'sr de$ll, mukaddesaa inanan ahlakan erelikip eii[ini aszileir. Fazilein ise; ilim ile ifira... * Tr-irki5'enin islanbulrldrrr, bay rihe hace Yokur. yazar>> diye ser bir cevap verir Bunun iizerine HaYri Al- O halde irica nedir? MaziYe' drr. Dinlermillelerin muhafzr- * i par:.maraqa CumhuriYe savcrsr yok mudr-rrf> diye ahrik lere, an'anelere, din ve ahlaka, ni muhafaza eikleri miiddeqe arihe, mefahire, 6rf ve Ade- Avnr dine saiik olanlar o di- edici bir cevapla mukabele e- san'a ve edebiyaa, dile" (65) varhklarrnr da mlhafaza ederier der. Bu yazrgmalar r-izerine dijr hrilasa millei mille YaPan unsi-rrlara bashhk mrdrr? ESer rail verir. Yahr-rdiLerin diinva- Bunun en belli misalini Beni is- aj/ sonra harekee gegen Maraq savcrsr drumu mahkemeye akseirir. biiiin bir millee ve miisliman frndan yaprlan mi.ihjs bir ka- br,r manada isimal ediliyorsa ya dalihnaiarr Romallar ara- Yukarda ismi geqen maznnnlar, Aaiirk inkil6plarrna, oplulufa miireci deniyor demekir. Bu manada ingilizler de o arihen beri 1900 sene kadar li6m ile baglar (M' S' 70)' Yani 16iklife, rejime muhalefeen mirecidir. Zira irflerine, 6de bir zaman gegrnigir Aileler ve muhakeme edilir. Neicede, Maras 2. Sulh Ceza Mahkemesi sinde baslr olduklarr izahan ve an'anelerine aassup derece- kiisiiciik birliiiier geklinde biiiin diinyaya da$rlan Beni lsrail' arafrndan dava beraele neicelenir. yorsa bunu amamiyle dinine varesedir. gaye r''arh$rnr muhafaza edi- * Bu mevzuda Marag 2. Sulh islam dinl medeniyein biiiin borqludur' r Ceza Mahkernesi h6kimi Abdiilmeci Belli'nin verdi$i be- dindir. Sarka olsun, garpe o1- - Dinler, millelerirr mrlii- emel aglarrnr diken YegAne rae kararr apayrr hususiyeleriyle arihi desere laizdi' 57 sun nerede eessiis ederse e- kinci hasle de budur' sun, gimalde, Yahu cenupa olyeini AYin eder. Dinlerdeki i- sayfa uan bu arihi kararrnda sin medeniye 5u ddr emele muherem hdkim ilmi bir ekikle muhelif Aye ve hadismokrasi, Adae ve HiirriYe' dan gelen ve Tiirk olan isina eder: Ahlflk, ilim, De- Aslen ve rrkan Ora AsYa'- Bul- Tefrika girmeden bir millee iliigman giremez Toplu vurdukga Yiirekler onu op sindiremez M. Akif 'q'-

7 .+ garlar hrrisiyan olduklarr iein Eulgar Bulgarisandaki Trirkler de miisliiman olduklan igin Trirk'iir. Bulgar,larr Trirk milleine diigman yapan da dindir. Br-rlgarisan'daki Tiirlilerj ana vaana ba$layan ve Tr.irki-!'e igin ah cekiren de dindir. * Din, millelerin felakeli giinlerinde kuvve ve rimi kayna- $rdrr. a * Tiirklerin islarn dinini kabul em:leri islam ve diinya arihi iqin oldu$u kadar, Tirk a- :ihi igin de bir doniim nokasr egkil eder. O zamana lradar L-il bakrr nehri halinde akan Tiirkler bir kaay nehri halinde q:;h1'air islamiyeie kai.;gmrg ve c,iuna ung nehri olarak devam e:mi,sir. Arrk Trirk'ii is16mi- ]-een ayrrmaya imkan yokur. Trirklik, dinle rrkrn meydana Felirdigi bir cevherdir. *^* ier bii5ziik millein arihino= bir alrn devri varchr. Br-r d-r-rg o millein en gene, en k'-;-'-r-eii ve en ganh devresini :;=,-il erier (94). dlimleri ile, -.;..=::-,danlarr ve egkilaiyle u_ --::: :srrl:-r drinyaya hrikmeder_ ;=: Tiirklerin bu alrn devri is_ l-mi]-eien sonradr. Diinyanrn e:r bilrik imparaorluklarrnr ar_ ka arkal'a isldmiyeen sonra k'..:d'.rlar liq kr,a ii2erinde a.j'r::ip pala salladrlar. Vezirleri n:z biir-iik der.lelerin hril.:iim_ i-.:,--.nra i kardeqim) di;ze hiap l. =.:-'=nr ha1-rer'r ki, hrris_ : - :---i: --.-.iil eden di$er Triri.; -:.--:: i..::,. l;n milleler bciyle :-: :-:::: d','ri icrik edemedi-.. : :.: _-.::n der.r.lni yagarnak.'-- : ='.lslimal T,-irklere na- ::.1-: := : ei:.l er-r el qimale ve ::-:.+::'-l':a. Qin'e ve Hin_,,-_ -i: = e den?rirkle r ycineidiler. isarniye Tiirklere Meghur feih hadisesinde garp yolunu aqmr$r. (96). (Kosaniniyye yani isanbul * rnuhakkak fehoh,rnacakrr. O- isl6m dini Trirklerin milli dinidir. Bugiin diinya yiiziinde du ne giizel ordudur) demek nun emiri ne giizci emir ve o or Tirk olan ve Tirkrim diye sureiyle Tiirk milleini, Tirk ifihar eden ne kadar kavim ordusunu ve Hz. Faih'i bizza varsa mulaka mi-shimandrr. Ve ii$en Cenabr Resulullah'rr (126) isl6m dini rizerindedir. Tirk millei Lru dinden uzaklagrsr zarnarl bririn varl$rnr Demek ki, islim dini Trirklerin erimesine m6ni olurken masl0biyelere ra$men Tiirk'- kaybeder den l:reri biirin bagka rrklar erimeke ve iin seciyesini ve iisiinh.ik guurunu muhafaza eden islam di - TrirkhiSe hddim krlmakadrr. * nidir. Bu neice; bu biiyiik Tiirkler hakikaen ceslrr ve millein arihe isl6m dinine bahadrr bir milleir. Cesare, yapr gr yaidrma, fedakarh$a gecaa onlann kanlarrnda, damarlarrnda meknuzdur. eelik Mazi bir millein en biyik kargr il6hi bir mukabeledir. gibi bir milleir. Faka bu eeli$e islamiye su vermigir. VahiSi mazirieki briyrikkikleri ilc hazinesidir. Millelerin biiyikan usunda Sehi diigenlere cilsrillir. Halbuki mazide ne kadar mefahir varsa hepsi din ve cennein kaprlarrni arkasna kadar aqan ve (gehiler dlmemigir, onlara ilfi demeyin) cliyen nin inkarr mefahirin de, ari- devle namrna yaprlmrgrr. Di- yegdne din, isldmiyeir. hin de inkarrna miincer olur. Br. din niimna yaprlan her Cenabr Allah Kiabr Mibinin birgok -yerlerinde Araplan ir. geyin red ve inkan demek inzarda bulunmug, cihaddan yiiz Hrisiyanhk dini Ar.'r-ipa gevirdikleri zamar. da yerlerine iqin bir elbise mesabesindedir. iaah bagl<a bir l<avmi geirccegini beyan buynrmugur. () lirse muazzam bir Avrupa me- Avnrpa o elbiseden ecri edideniyei oldulu gibi kalrr. Fa - ka isl6m dini ciyle degildir. Mrislimanlar bu dinden ayrrl- Araplar din yolunda gevgeyip cihadr brrakrklar zarnan Tiirkler Araplan isihldf eiler. Bu cihe arihin gahadei ile sabiir. (115). * Trirkler kadar isldmiyee ve islama basr, miisliimanlara kar gr mrievazi, merhameli bir mil e mevclr desildir. Tiirk rrkrnr an5ranlar bu hasleleri inl<iir edemezler. * Diigmanlara karg izzeli ve onnrhi, cesur bir mille.. Bn mille Trirklerdir. Her millein cesareine, bir srnrr vardrr. Tiirk rnilleinin cesarei b'"r srnirn bii$i yerden baglar ve sonsuzh-i$a do$ru uzar, gider... Onurln,,".rrJl,. olmaya gelince: Tarih en zayf zamanrnda bile vekarrnr muhafaza eden bi-i.-,'ie br-ivrik bir millei kaycemig desildir drklarr zaman her seylerini kay bederler Zira islam dini miisliimanlar iqin bir deri mesabesindedir. ( BismillAhirrahmanirrahim ) kelimesine geiince, (Rahman ve Rahim olan Allah'rn adr5zls) rndnasrna gelere bu kelime miiellifin dedigi gibi Arapca degil, Allahca'drr. Yani KelAmullahrr. (189)... O halde miiellif, Allah'rn emrine iiba e- denlere ve bir Ayei, yahu e- yee geqen bir kelimyi levha halinde yazanlara miireci divor demekir. Herha,ngi bir gazeede yer a- an bir kag dini yaz:nn leiklik prensiplerine ve Cemiveler Kanununa muhalefei iddiasiyle maznunlar hakkrnda dava agrlp ecziyelerine gidildi$i akdirde, o memlekee din hiirriy'e1 i yokrrr, demekir. U

8 6 ffih8ffiffiffiffiffi$ffi ffieg rr8wffiffi, lsir slilleler hafasrnda Hiir Diinyanrn parcllsl ir, Ll 20. Asrr insanlarrnrn Afril<a'- nln yamyamlarrna kadar hiirriye iginde ya$ama arzularl g6sermeke olu-slarr bilinen brr keyfiyeir. insanoslunun bu abii ve vazgeqiimez hakkrdrr. Rusya,ve-J{rzrl Qin'in.-p-ek goi{- milleleri scimlirgeci zihniyel.e^ri alrnda ah-r esarelerine almrg olmalarr, hiir millelerin A- merika'nrn liderli$i eiafrnda oplanmalannr gereirirmigir. Daha drin denecek ariire onbinlerce Macar milliyeqisinin Rus anklarr alnda eziimig clrnala.rrnrn do$lrrdulu korkung dkibe; uarq duvarlirdan devamh barya szan kan damlalarr hii-r millelerdeki safiarrn biraz daha srklagmasrna miiessir olmugur. Bu iibarla hi.irriyein alemda,rh$rnr 'apan 4mqrika Bir'le- 5ik Devleleri, 1959 da. kabul edilen bir kanunla, her sene Temmuz ayrnrn iieiincii hafasni uesir Mil.leler.Ha,fasr> o- larak -ilan emisir. Bu arihi karar kargrsrnda 5Jerek hrir milleler, gerek esir mjlleler Birlegik Amerikanrn giiserdifi b- asalee kargr giikranlarrnr sunmuglardr. Eski Cumhurbagkanr 4isenhorver ile baghyan bu hayrrh egebbiis; Yeni bagkan J' Kennedy arafrndan aynr ciddiye ve anlayrgla devam eirilmekedir. Ternsilciler Meclisi Uyesi Mr' Flood'un kongreye sundufu bir AYiha ile, <Esir Milleler Hususi Komiesi> kurulmasr cihei bu Yolda bir ileri adrmdrr. Bununla berabe Hiir Diin:zanrn esir mille- er hakkrndaki uumu Yeerli ol madrsr gibi, daha akif hale geirilmesi elzemdir. Bu sahada daha ileri adrmlar arlmas emennisiyle insanhk bu kadarrna da miiegekkirdir. Amerika dosumuz 1959 da aldrlr bu arihi karanyla her geien sene Temmuz'un iieiincii hafasrnda llsir Milleler Haf- kamp ieerisinde esare alrnda asr'nr lavrkiyle de5ieriendirmeli uan bir devlein, afrika kaedir Toplanilar,.konfercnslar, bilelerinde uyanan hiirriye haeril: ediimeke, bu sahada ki- rekeierine ka-rgr bir hemi rr-:iiiaplar, brogrirler dasririmaka. ne girmek kiisa'hhglnda buh-rngazeeler siiuinlarrnr bu rilvi masr arihin err hiyiik isisdava-'a hasremeke, ra.dyolar e- mar cirne{i oldulu kadar, a-ynr sir insaniara scvgiler, biseler, zamairda uanq verici bir h6diimilcr das;lrrralia. r'chrsrl i;'r sedir. hafa Amerika bu mevzuyu i5- Sure-i hak'ian gdriinerek, Aflernekedir. rika'da basimsrzhk iseyen ip- <<Esir lvlilleler Hafasr> do- idai kabilelerin yanrbagp:da yer layrsil,'le Hiir Diinyanrn gdscr- alan Rusya, kendi el cirgilerr di$i hassasiye kar5isrnda, ko- iqerisine hapseikleri rirederri rniinis blokr-rn emperyalis 1i- millelerin hii-rriyelerine geirnderleri Rusva ve Krzrl Qiie'in cc- en ufacrk sa;rgr hissi gi)sakrndrsr avrr nedir? Hissiya ermemekedir. Mesela Esonya' araflarr amamen yok o!mu5 l,,lr1-s, -ivanya, Lehis"an, birer robo insan haline gelmig lci'-c,slcvakya, Macarisan, Dopu olduklarina gdre cnlardan ir- Airn,:rrya, Romanya, Bulgarissanhk bekliyecel< halimiz yok- an, Arnavuluk, Ukrayna, Beur lj hasleien yoksundurlar yaz Rusya, Giircisan, Erme- Fal:a b-cr l<ada millei bir nisan, MoEolisan' Mangurya' A$rc Apiayin, parmaklarr nur Sularrndan krnah krzlarr,m Aflasrn Merega giiklerinden Mera$a'ya bakrp yrldrzlarrm! Yollara n{rirgad'lar uzanmrg, iilii' AElasrn Akiilke, a$lasrn Siie;iilii! Yi$ilerim uyur gurbe ellerde.. Kimi Semerkan'a bekler beni, fimi Caber'de..' Caber yok, Tiyangan Yok, Aral Yok.. 'Ben nasrl varlrn? Aila, ey Tann dailarrndan indirilmig Tanrrm! gu yakrn sulann Kou neden biikiilmez! Flra nigin'.'dicle nigin, aras nigln Benden do['ar, bana diikiilmez? Ben ki aegle konugurdum, selle konusudum. il'le, Tuna'yla, Nil'le konugurdum. (sangafyos> u << SakarYa)) Yapan' <<lkonyom>> u <<KonYa> YaPan Dille konusurdum. Arif Niha ASYA f

9 T freehefreerffi Ee f,rffirfe Kemal Fedai Qogkuner i(. Kore, Kuzey Vienam, Tibe, Kriba: Esir vaandaglarrmrza, ;-ash Tiirkellerine geiince almrg milyon din ve kan -Eai:.. -deslmizin eiii yagadrsr Krrrm, Kazan, K. Kafkas5za, A2erbey-- Can,.(rrgrz-Azak, Ba$kuf elle- --ri, Bar ve Do$u 'l'rirkisan.. i- iili ufakl yirmi yedi millei dcmirperde igerisine baih.vanlar, bir de uanmadan hiirriyeen, sulhan, adaleen dem vurabiliyorlar. Tarih arih olah bu derece bir hayasrzhk ijrne$i gcisermemiqiir. Bu kadar millein hiirriyelerinden u- zak yagarrialarr 20..Asrr rnsanh$r iqin do$rusu qok elim bir manzaradrr. Bug'-in Amerika'nrn agmrg oldulu <<Esir {illeler l{afasr>'na hrir millelerin hemen hemen igiraki yanrnda, Tiirkiyenin bu hafa'ya bu grine ladar karlmamrg olmasr herhalde iyi bir jes sa-v-rlamaz Bugiin Esir l\{illcler Hafasrna igir6k eden ingilere, BelSika, Hollanda, Fransa, isvee gibi devlelerin.esir millelerle hig ilgileri olmadr{r halde, srrf bu igi 1nsanhk nokai nazarrndan ele almaka ve ciyle hareke eimekedirler. rnde iildi-iril,lmri5lerdir. Namuslarrna girilmig, camileri kolhoz anbarlarr yaprlmlgrr. Bu surele Esir Milleler Hafasr en qok bizleri ilgiiendirmesi gerekirken, gazer:lirimizin, der-.giierimizin bunun iizerinde hic diye n6ralar aarlar. ige bu durmarnalan do$rusu gayanr ieessiif mahulara giire 1-anganikah b.ir r.ir. yamyamrn hr.irriyeinden bah- Yrirdumuzda T i.irkisayr.-idi - semek biiyiik fazile, Rus blokunda Ura - Azerbaycan, K. Kafkas- kalmrg esir bir din kar-.ya,'krrrm, Kazan Tirklerinin degimizin hakiarindan bahsemek a:y'rr liyn cemiyeleri var Ayrica ise cinayeir, irkgrhkirr. birlegerel< <Tiirk Giigmen Bu giln briiin Afrikahlann ve Mrileci Dernekleri Federasyonn> hrirriye iginde yagamalarrnr birli$ini kurmuglar. Ses- hepimiz abii giriir, buna h[ir'- siz sedasrz galgryorlar. Hangi me ederken; Asya ve Av. kr'a birimiz ilgileniyoruz? Hangi srndaki esir millelerin, dolayrsiyle gazeede buna dair bfu yazr gkryor? kend.i soydaglarrmrzrn da Esir Milleler Hafasrn - hrirriye iginde isiklallerine da olsun, bunlarrn g6nillerini kavrgmalarru arzu emek kadar alacak birer kuu geker bile abii ve insani ne olabi- ikram edemiyoruz. Brrakalrm lir? Tiirk olan hangi fer bunu sovdaqlarrmrz olmalarrnr, insan arzll ernez? Bunun rrkcr- olarak bile bu lakaydilik iizi-inii Lhla ne ardkasr var? vericidir. Bizim Tiirkiye gazeelerinde, HaA, <irg Tiirklerle olan kiilbilhassa sol basrnda rieden be- iirel miinasebelerimizi inkiri drg Tiirklers kargr Adea bir gaf eirebilmek, SovyeCer Biralerji mevcuur. Esir mille- lifindeki Miislilman Tiirkler ler Hafasrndan dem vurmak. hakkrnda daha erafh malfima drg fiirklere emas emek, orr- r:playabilmek igin Hariciye Velara gcire sugur Faka mevzu- kaleine ba$h bir DrS Tiirkler da adila yapsak; mesela sa- Dairesi agrlmasr 'yerinde olur. dece ek ararfh alsak, gciyle ki: Bar Almanya'ya ilica eden <Afrikah Esir 1\{ille1er af- Tiirkisanh gogmenler Miinih asl> Cesek, Esir Tirklerdcn gehrinde oplanmrglar. <Sovyebahsemeyi sug sayan bu ma- ls1 Rirlilini OsrenmerEnsiiihular o zaman hemen birle- sii>> diye bir miiessese kurmugqirler, grinlerce, haa hafalar- lar. Bir de <Dergi> grkarryor- Bize gelince, bunlann miihim bir krsmrnrn rrkdaglanmrz oldusunu da hesaba kamryahm, maalesef bir insan olarak bile liizumlu hassasiyei giiseremi- }-oruz. Kaldr ki, bunlarrn igerisinde bizim 60 milyon esir din '-e kan kardegimiz vardrr. Bi- :'':n gibi konugurlar, bizim gibi i'- ri.irr-irler. Dinimiz, dilimiz, a- :.r^-;:z bir Uq bin senelik gerefl.i bir millein mensubu o- lan bu kardeglerimiz bu giin \endi riz vaanlannda dksiiz r25:maka. prangalar alrnda ::ieilmekedir. Milyonlarcasr-_, :-l,a edilmis. mil;*onlarcasr Si- ':l:1a'n:a buzlu cehennemle- daha aziz ve mukaddesir. Sii- dedir. - - unlarrnda bunlan ballandrra ballandrra mehederler. Baganlan igin desanlar yazarlar. Bir zenci lideri ildiiriihir, hakkrnda a!'rlar dcigenirler. Sakalh Casro'ya Yagasin Viva Casrol>, M. Akif,U

10 - KUlUr Empe ryalizmi Gsman Yiiksel Serdengegi Derler ki: <Kaleler drgan de- Sil, ekseriya igen yrkrlr!> Bu sdz, her yerde her zaman igin do$rudurl Gergeken, arih sayfalar, drg isil6lardan, drg zorlayrglardan qok bu isilalarr bazrrtayan, dahili isyanlar, igimai sarsrnrlar, iqen da$rhg ve grikiiglerle doludur. Diinyanrn bii yik imparaorluklarr hep bu ig kargagahklarr neicesinde yrkrhp gimigir. Muhelif rrk. dil. dinden olan halk y1smlarl, aynr hiikiimdar'!n, irynl kanunlarrn idaresi allrnda asrrlarca yan yana ya5adrlar; faka bu gruplar birbirleriyle kaynagmadrlar. Mile ve milliyelerine srmsrkr sarrldrlar. ilk frrsaa Abi olduklan siyasi birli$e isyan ederek hir ve miisakil milleler haline geldiler. Biiiin bunlar bize gu. nu giiseriyo rki, Milleler zorla krhnq kuvveiyle yokedilemez- er. Faka milleler, cemaalar, kendi benliklerini unuur, bqskalarrna benzemese galgrrlarsa, aklid eikleri, benzemese galrgrklarr mille arafrndan benzeilirler; emsil edilirler. Ta rihe bunun bir gok misdlleri var. rk, kan baghbagrna bir gey ifade emez!,. \4eselA Macarlar, Bulgarlar soy iibariy- Birinci Cihan Harbinin sonunda Osmanh imparaorlu$u qdkii. Uq kr'a ve yedi deniz imparaorlu$undan elimizde A- nadolu 5zarrmadasr ile Trakya'- da bir qiflik kadar kiieiik arazi pargasr kaldr. Viyana'dan Ankara cjnlerine kadar dii$$ilimiiziin sebebi miin hasrran garkh kalgrmrzda a- rarndr. Geri kalmrgrk. Avrupa'- dan ilim, eknik alacakrk. Qrinkii ilmin, ekni!-in milliyei, rengi yoku. Milli miicadeleyi yapan, vaanr kuraran KuvaS'-r milliye ruhu muhafaza edilmesi garryla bu lazrmdr; zarr-rri idi. Halbuki biz bciyle yapmadrk. Kendi ruhumuzu, kendi arihimizi. kendi imanrmrzr a- yaklar a-jrna aldrk. Garbrn biiiin muzahrefarnrn iisiine bir asri, modern damgasr vurduk! Giimriiksiiz memlekee ihal eik. Avrupa bize ilimden, ekniken evvel, adeleri, zevkleri, barlldrr, balolarr, sololarryla girdi biz de siyasi pariler egekkiil emeden evvel gardenpariler, kokeyl pariler vardi. Siyasi miisevlilerb kapadr[rmrz kaprlarr, kiiliir isismarcrlanna, manevi emperyalizme kargr arkasrna -kadar aerk. Qanakkale'yi geqemiyenler, bagka 'ollardan, bagka kanallardan, ls Tiirki-irler. Bunlar yabancr dinlerin ve kiiliirlerin esiri alrnda kalarak benliklerini kaybeiler. Osmanh ordularrnrn lanmadan kolayca geqmesini bagka usullerle op iifek kul- kargrsrna dikilen bu l\4[acarlardr. hildijrr. Ulus 1\{e.ydanrndan, Yenigehir'e kadar yiiriyiiniizl K- Bulgarisan'da Tirk diigmanh- $r anane haline gelmigir. ESer apgr viiinlerine, gazee bayilerinin kciselerine bakrnrz.. Osmanhlar isil6 eikleri memlekelerde bir emsil siyasei, Virinler kigeler sanki bir isldmlagrrma poliikasr akip baskrna u$ramrg! renk renk, bey e'iselerdi bu giin Rusya'nrn pen boy yabancr kiaplarrn, dergilerin, iginde Tiirkge kiaplar gesine diigen devlelerden his biri' olmryacakr. Osmanhlar ekalliyeler gibi, silik ve hicare!. Bir millei emsil eme- kimsenin diline, dinine, adeleri,ne kangmadrlar. hirisiyan cemaalarr kendi hallerine buakhemenin biiiin yollarr... nin, onu igerden kolayca ferlar. Sonradan bu cemaalar E$lence yerlerine, sinemalara ayrr ayrr birer revle haline gidiniz! Hep aynr hava! QoEumuz Amerikan gehirlerini, A- geldiler. -12-' merikan eyalelerini, mesela Texsas'r Konya'dan, Qukurova'-- dan daha iyi biliyoruz. eocuklanmz mahalle aralarrnda gang. ser, kovboy oyunu oynuyorlar. Holivud diinyasr genglerimizin hayalinde bir cenne, bu sevda bir cinne haline gelmigir. isimlerimiz bile degigi! Levld Lili, Mediha Mimi. Fe-' riha Feri, Zeki Kiki oldu.. Ankara radyosunu aqlnrz! Hemen Amerikanrn Afrika zencilerinden ahnmrg cazlarrnr, rum-' balar'rnr5r isildsrna uslarsrnrz!' Ankara radyosunda Tiirkqe garkrlar, Ti.irk sesi yabancr bir sefarehaneye srsinmrg bir miile-- cinin-sesi kadar ko rkak ve rhzdrr. Biz hig bir zaman, Tiirk - A- merikan siyasi doslu$unun a- levhinde de$iliz. Diinyanrn bu giinkii durumunu akdir ediyoruz. Tiirk - Amerikan doslu-!u, askeri igbirli$i, bu giiniin' Sarlarr iginde, varl$rmrz, isiklalimiz iein zaruridir. Amma bu dosluk yalnz siyasi, askeri, nihaye ikisadi sahada kalmahdrr. Miinasebelerimiz miisavi garlar, miisavi haklar i-. einde inkigaf emelidir. Biz Tiirkler garip insanlanz. Bir kimse ile dos olduk mu mahvolur. kahrolur. dosumuzu en mahrem yerlerimize kadar sokar. kendimizden gegeriz. Tekrar edelim: Biz hiq6ir zaman Tirk - Amerikan siyasi doslu$unun aleyhinde deliliz. Biyle bir geyi ancak bizim can drigmanrmrz. bizi Rusya'ya es-' lim emek isiyen komrinisler isiyebilir. Esasen biz yabancr harslar: dan, kiiliir emperyalizminden bahsederken yalnz Anglosaksonlarr kasedmiyoruz. iirazmrz, asrilik ve moderrilik perdesi arkasrnda garpan memlekeimize ihal edilen, rezale- (Devamr: 16 da ) * ^ OGD?- a. -E.'*'JP re

11 UZAKTAN $eyeuffi Hffi$gffinlll{fgnm Effirdsffe rrfffnf$ hw$mmsy{bru (ANADOLU) L Fehmi Poyrazoglu -+ Mahu ceridelerin birinde, mahulardan biri <Anadolu kelimesinin ash Grek'ir>> demek kr.isahh$rnda bulunmurg. Bu bir nevi be5inci kol, Tiirkliiliin sok kalesi olan Anadolu'da ganh AYYLDZ'rn dalgalanrgrn hazmedemeyigin algakga ahammiilsrizliilr-in drga vurulug-dr.rr. Bu ve benzeri havlamalarrn sonu ne zaman gelecekir? Br-rnlann bu -vura kagrncr havlamalandrr ki, bizim de kendileri ne kaqrncr rjkiirrnemizdir. $e5'- an aslamakan ibadee vaki bulamryoruz. Eizirn jsimiz sadece bunlar midrr ki biiiin mesaimizi onlara hasredelim? Anadoluya ilk gelen Tirh kolu Hii'lerdir. Bunlara baz arihgiier (:aa) lar demekle haa enekelerse de kelime pek yanhg sayrimaz. (Haa) ad Hii'ler arafindan Airadoluya verilmig isimdir. Hii'lerle beraber Anayrdcarl erkrp, Karadenizin kizewirdcn - Hili'lern nisbellc dr,- lrr rru rrn hir v L rrnl vr izliverel: De- J len Tlak'lar M. o. XL y;jzyrllarda isanbul bc!'azrnr geqerek Sakarl-a ybresindeki berekeli cpraklara yerleqiler Trak'alrr oprak, bereke ve feyiz anu - la.r'rnrn adr ANA (veya NANA) idi Kendilerine desigmez yrd edindikleri. her r,irli ireiime ^1.,^-:^li ^,,1^l- +^Li: everrsrr sllrak. raorr manzarii- -:.:l Ora Asya r.'e konakhya --..-L lrr-: ppldikleri verlerin iki:-:'.c rrishelle r"nk laif bir ikiimi olan Sakarya ydresini de- Fisnrez lrir isim verdiler (ANA'. Sonralarr kelime sonuna DOLU kelimesi eklenerek daha genig 'cir anlam r-erilmig. bdylece r.nrrlerlp rlnlrr r-ewr Tanrlaf --'i<esi:, anlamrnda kuilanrlmrgf:"s lardan daha sonra A- - :.: -'.:r : oelpn Tiirkmenler de.::-::=r-: ar-lr arrlamda kullan- rnrglar, Ankaradan Kocaeline kadar olan dlkelerinin adrn.i A- nadolu demigierdir.'firkmenlerin ilkelerine a1'rr ad vermelip, a5'11 keiimef i kullanqlarr, kelime manasinr bilislerinden ve bu yerlerin eskiden Anadchr oldu{r-rnu bilmelerindendir. Ege Eilgesinde yerleqen yunlar Anadoluya <Gilnegin Doldur!r-r Uke> derlerdi. Bu dbir Anadolunun lyoirya;'a nisbele daha doslida buh-rnngu sebebiyledir. Sonradan Bizanshlar arafrndan iggal edilen iilke, Bizanshlann 14 Asya eyaleinden biri olmu-sur. Bu 14 e5zaleen Sakarya gevresini (Anadoluyu) kendi alfabelerindeki ya:zrlrq r: okunnga gdre Anaolil<a, diyerek ai<rllarrnca (l) giin do{usci anlamrnr verdiler. Br-r bir nevi Bizans Kriluiriinr-in veva Greir rlilini:' fnkrrlifinirr ifadesidir. Brndan sonradrr ki i\{.o. X. yiz }'i veva kelirne Bizans ve Yunan kaynaklarrnda {Anaolia, A- naolien, Anaolie) geklinde gecerek Yunanca bir keiime oldug'u iddiasrnda brrlrrnan gelil ve maksallara rnehaz olmusr-rr. Br-i iddia esasrnda Tiirklii$e diigman ve sjzde Grek medeniyei!) nin meddah, arihi {iercfkleri inkar eme[i kendilerine meslek edinnis Avrriprh arihqilerin u5rdurmasrndrn, 5,akrgrrmasrndan deye gidemiyen, giirik, mesnesiz ve J/akr- ^.r-^.,. L:- ^l^-j^'^ L^^1,^ Li- Dh>12 ulr udsind ulr Jdrdlrudrr anlamr yokur. Bnnlar sadece Anadolu kelimesinin diigmail olmayrp, Anadoh-rda ne kadar eski yer adlarr varsa, hepsinin de Grek asrlhymrg gibi gijserme gayrei iqinde Tiirkgenin de kailidirler. Bu iddialar Anadolunun Tuirklerce de$igmez yurd haline geirilmesine ahammiil edememig -kigilerin a - srlsrz iddialarndan ileriye geqemez Avrupahlarrn her iirlii kin ve hase dolu mugalaalarr bir yana, defigmez yr-rr edindigimiz bu kranin ad cizirkeedir. Bu kelime, bu giinkii anlamryla <<analarla doru r"ilke anlamrnr agrmakaysa da> gene Turklii$iinden hic bir $ey kaybememekedir. Gerqeken bu yur analarla dolur bir iilkedir. Sevr muahedesinde Anacioli,r iizerince hak iddia emek giiliingliisr-inde buiunan Venezilos, Anadoh- kelimesinin Grek asrlh oldu$unu soylemekle bl iddiasrnr kr-rvvelendirmek isemigi. isemigi ama, bu sozleriyle daha da giliinc bir druma drigmiig-i. Venezilos bir Yunan miliiyeqisiydi. Hem de (megola idea)- )'a yr-irekr'n inanmiq bir Yi:nan milliveqisi. Biilin iddia ve 5;alanlarr bu hissin esiri ile sciylemig oldusu igin gayri abii kargrlamryorlz. O YunanhYdr, ciyle yapacakr. Bir de bizden olup da Anadolu helimesiuin eski Yunanca (Grekqe) o1dusu-- n,.r scillemek kiisahh$nda bu- unan mahu kiqiler ise Yrinanhhklannr gizliyen Yunanhlardrr. Onlan afferniyoruz, laneliyorr-rz. Affemek, geq canrm diyerek mihimsememek zaaf delil, ihanee igirak emek demekir. Bizi raha brrakrn. Biz sizin maskelerinizi indirmek ve cevap verrnek durumunda kaldr{rmrz igin bagka konulara dokunamryoruz. Yukarrda da belirisimiz gibi ibadee vaki kalmryor. BeLki bu neiceyi almak igin u$ragryorsunuz ama gene de sizleri susuracak giice sahibiz. Qiinkii bizde <asil kanr)> var. Sizin yiireklerinizde korku ve ihane riizgarlarr esiyor. Hainler. gafiller. mahlar,vaansrzlar sayr ile kendinize gelin. G

12 .l,l.! l :: \, -,l r) a. fl 7 A 1 l, T,1 j:r Ț f,l '. ] i. '- '! a g.: { i _ J. ;', f, :i r 1 Eirgok siyasi gekigmelere sairle olan 20 i\srr 'f,-irkiyesi; ayni zamerrda gegili iikir Lcryar)iarinrn hikiim sr-ircig'ii, hurarrcr ciciur-r sci;u]61ur gegili dc;kiri:rlerirr craya arldrsr brr memlekeir. Sa{cr - solcu, ilerici - porir'i.ihi melhrrrl[21.1n alil rre izahrnrn yaprlmadr!r, lu kelimelerin bir aarruz ve ihain scmbolii oldulu bu roemle- Lle nasrl rre ne ile isikbale rimile bakabilirt <l{illiyegilik esaslariyk'>> di5recelisiniz. DoSrudur. Ancak bu izah kafi degildir. l{illi5 elqilik prensibi. laf olarak kaldr$r ve ferlerin bunu guir,rlu bir hale koymadiklarr mr-i.ddege Tiirkiyemiz hesa-l:rna higbir iierlerne liaydedilmiyecekir. <<Ben milliyegi- ;'im> deyip e; Miiliyeqiliiin icablarrnr yerine geirmeyen bir kimsenin durumu ne kadar a- cidrrl. Darzanrn kazanrlmasr, rnilleimizirr mululu!a kavugmasr igin bilek grkar yol r:ardrr: CHAD. Cihad; rnaddi ve manevi a- landa u$rasrrak, didinmek demekir. su u$ragma, bu didinme milli biiiinl$iimiize kasdeden diisjmanlarrmrzla olacak - 1rr. Sava; alarrnda. ikir meydanrnda. her yerde cihad. Bir millein varhernr kcris,'abilmesi, bir dir:in ya5ayabilmesi i- Ein cihad; kagrrrrlrriaz bir garedir. UsLirr vc kudr eli bir mille olduiumuzdari dem vurarak ig ve dr$ diigmanlarrn bizi ezemiyecekleri inanc ne kada,r griliinqse; <islamrn muhafrzr ancak Allahrr>, Onu korlirnrk bire diigmez gibi yanlrg bir anlayrq a o derece giiliinq ve cahilanedir. Eve. arihin ilk devirlerinden bu yana, milieimiz, kudreini ve iisinlii$rinii dosa diigmana kabul eirmigir. Faka elleri kollarr ba$h ourarak delil; miicadele ederek. <isl6mrn muhafrzr ancak Al- Cihffid Ruhu lairrr, Ailahrn yardmi olmaksrzrn isldm, beka buramaz.>> Qok dofri-r. Bdyle oimakla beraber Allah {r-rran-r Kerim?de her sahada gahgmanrn )zanr srra Cihadr da farz krlmrgrr. Tevbe srhresi, Aye '4: <Ey i:eygamber! KAfir1er ve minafrklarla savaql Onlara kar$r ser davran..ai-i imrarr Suresi, rye: 2CC : <<ry inian edenlerl Sabr-u selra edin. Diigmanlrrnnrzla sabrr yarrsr edrn" onlara galebe gahn. Srnir'larrnrzda ncibe beklegin Yurdunuzn gi{nemeyin. Bu sa;-ede felah bulaca$rnrzr u- mabilirsiniz.> Bu Ayelerin yanr srra Peygamberimiz de cihadr, mr-islr-imanlara emir r',3 avsi)'e e'umiglerdir. Ceva Rifa Ailhan <Mrisli-imanhk> i- simli qok deferli eserinde Cihad bahsini izah ederken : <Nliish..imanhSrn 5 garr oldulu kabul ediliyor. Alrncr gar o- larak Cihad benimsenmelidir> diyerek cihadrn liizumuna i$are ediyor. Peygamber Efendimiz Aliahan aldrsr buymk ijzerine rni.iecaviz digmanlariyle senelerce gije'iis giisise garpmgir. Bu (arl)rgma. maddeen oldu$u gibi manevi sahada da olmugur islamiyei yaymak igin bir gok arkadaglarinr feda emek pahas,n: rrucadelc emig: Jrarcr gehi kanlarivle yusrulan, iemeli Allah agkryle kazrlan, duvarlsri gar.:ilik sevabiyle ciriilen isl6m kalesini o giinlerde inga emisir. Peygamberden sonra gelen slam b-iyrikleri bu kaleyi yrkrlmak bilmez bir hale geirnriglerdir. Bu kale arada bir muheiif devirlerde zayrflayacak olmug, faka islam fedailerinin sayesinde eski sai - lamhirna kavugmugur. Acaba bugiin o sa$lamhsrnr koruyabi - liyor mu? Ayrr bir mevzu, ayrl bir yazr konusu... Aalarrmrz din ve devleimizi yok emek isiyen digman- -4.'- Eevfih rreb*f Gzkayah larrmrzla dnrmak:rrzrn miicadele emii;, bu n$urda bir unmanl dolduracak kadar karn dok - m-iiq; sonunda ga;,-elering'.ilagmrglaldr r'. Tehlike; i gcirfnli5- ler, zamanrnda edbir almrglar r,'e opraklarr kanlariyle rslaarak, sarzag naralari;,'ls grnlaarak bize emane emiglerdir. Bi ze dii5en, bu emanae ihane ernemekir. Eu da cihadla o- lac:rkrr Faka cihad nasrl o- lur? Dnr bir J a:irmizin ehiikelcrll qcvlili oldlr!unu l-irenrem':k bugin icin br-jl-iil( bir ga{- leir. Diigmaillar Qah s.. qe de, drqa da. Tgeki iaaliyeleri daha kesif ve yrkrcr o- luyor. igimize nifak ohumlarr sagmakadrrlar. Demokraik nizam icabr pari gekigmeleri o- lacakrr. Faka bu normal gekigmeler rnilli biirinhi$iimr-izii sarsmamahdrr. ig ve drg diismanlar birbirleriyle iribah bir sekilde gahgryorlarf. Biz boq mu duraca$rz? Asla. hayrrl Miicadeie edeceliz. Onlarrn faaliyelerine gdz yummayrp lazrm gelen edbiri alacaprz. Mijcadeleden evvel hedefi a5'in edece{iz. Yani dr-i-qmanrmrzr bilece$iz. Hedef af in edilince, mucadele kolaylagrr. Onlarla miicadelemiz ilmin rgr{r alrnda olacak. Nizamlar ve kanunlar dahilinde; propaganda meodlarrnr kegfedip, ahribala.nnr iinleyeceiiz. ijmisizlik bize yaramaz. Bakln Mehme,Akif ne diycr: <ig bii, sebarn sonu yokur!)) deme, yrlma! Ey mille-l merhu.me, sakrn Ye'se kaprlma' Kcikii mdziye dayanan ve bu mazi de giine5 gibi parlak olan bir millein ferleri olarak; i- lim megalesi elimizde, Trirkliik ve Misliimanhk a$kr kalbimizde biiiin dr.igmanlan ale- ( D vamr: 19 da ) "{

13 -J sen HnkrE6pEl, 8en FEA,ir eciyeaer Ena? g. hli iliza Ahdemir -.> Sen, Kadrn dudaklarrnrn meze oldu$u gehve pazarrnda gerefini bir kadeh Sampanyaya saar' <irerici>> sayrlrrsn. Ben Oliim yaa$.rndaki dedemin nurla cevrilmig yiiziinii zemzemle rslarrsa-m <<miireci> olurum' ha!" Sen, Cazbandm grlgrn Ahenginde sallanrp ynvarianan damrnrn krrmzr kiilouirdan sefil igihr"lar''- hayvani baklslara ciimerce hisseler da$rrr' sor:- ra isldmi bir assle ve insani bir fazilele saqlannr iirmiis anamln' ninemin abdessiz yere basmryan Tiirk kadrnrn gargafrnr pargalamak iein pegine di.i5er, <inkrldpgr>> sayrlrrsrn; Ben' sesmi isaisiklere giire yiizde dcksan el+iruzu miisliiman olan bir memlekee bir yrlbagr gecesi Noel Babanrn sakahnr iipenlerin yanl bagrnda, kainarn yiizii suyu hiirmeine yararldfi Hz. Muhammed'in aaiz ruhu igin ellerimi gikyiiziine agarsam <<miireci>> olurum ha" Sen, FAvanr op kadar kiilsiik' diinyanr fubol sahasr kadg dar bir meh*na srf;drrrr, llvupa'daki bir rnaga on binierce kignin igir:r-k arzusunu alkigiarla kargiiar, <lnkil6pgr> sayrlrrsln' Een, EBer hiriin islern Alemi:rin rnihri:k nokasl ve lsdmiyein hegili clan Kiibe'3e iii vazifelelini if6 eimek igin girnek isleyen Fiirkii rniidafaa eilersem <<niilrieci> clurlm, ha"" Sen, f{iiya-nl }arsiiya sokaklarr, Verredik goildollan' clanr F.llvis Friesicy'in resirnleri siisier, rluels-!rnclan <<Ar;:iverderci> rkliirr ddkiiliir' vranc'l r "cr ;r1ikl:rila iasar. (!likilipfr> sa3 :lirs'n"' Ben, Rlinarelerili, zilaz elen l-rlr mii'rnin eli Si")i Alaha uzandl$r' rrrnaklarrnrn Vunus dilir"ce <ra'ila.h des'u cleyu> :rklgi bir melnlekee gccu$uma Elz. Pe:l'glmileri an:':rsam, onlll ;'-iiksex ahldkrnr direirsem-'fiirk zld;i]:rn'r, Tiirii iir:si::i g.is e iirsern <rrni!i' je ci.'r ul -r.'.rrrn, ha"' - + Senr' uerasimlerde, ihifallerde ek adrm amadr!rn' ek fidan ikmelibin; ek ilamla er diikmeligin bir ddva iein igini geker, yumru$unu skar' grrla$,rnr ynar, on muharrem cezbesi icinde Qrrpinrr, <inkildpgr> sayrhrsrn; Ben' Karrinin avanr giik kubbe, abanr ya$z yer olan Murad'ln iirbesinden F6'ih'in kabrinde' Mevldni'nln iiniinde <faih6> okursam' <<mireci> olurum ha... Sen, Sarhog nardlan ile giinliiz flsabrmrz' gece uykularrm,rzl biiler, ak kanah giivercinlerin hfr sekifl garrvanlarda abdes alanlarr ezyif eler',ri*urr*" jimnasik, orucuma ag kahg der, (inkil6pgr>> sayrlrrsrn! Ben, oruq umak iqin biiiin bir Bozkur neslini serhad ufuklarrnda kosuran davul sesiyle sahura kalkmayr arzfr edersem <<miireci> saylnm' ha.'. Ey yolcu uyan! Yoksa grkarsrn ki Bir kupkuru giil var, ne rgrk var' sabaha: nede v6ha! Tirihin higbir devrinde, cliin;r'anrn hiq bir verinde bir avug azinlrsrn, nimeiyle gdbek Si$rdikleri cemiyein iminr ile, arihi ile mukarldesar ile bu cli:rece guursuzca alay ei{i giiriilmemi5ir' inkrlffp. laikfik eranesi ile elldllrgrnl yaprklarr Avrupa sayrsrz kaedralleri kiliseieri' rn?"- nasrrlar, mekepleri ile z' isd kadar dindar' sokra kadar hiir fikirlidir' Avrnpa diiniigii memlekee naylon kadrn k{ilou geirenlerin kafalarrndaki fikirler ravullarrndakinden daha de$erli degildi' Ruhunu gamura bulayrp, posasrnr Pazara sirdiikleri Avrupa da onlardan dflvacr olacak' Mos Sen. Vaikan,la papa'nrn kdpefie --vapllsa?nsa::i recmeirecek bir Sirreilikle m*herem bir diir adamrnrnalrnlan sandalyaslnr 9eker, sigaranln durnanlarrnr yiiziine iif ler <iinkilapcr> sl-vrlrrsrn" Bn, Ye,qil kav;i rkar, c6::ri kaprsrnclan geiqr/ ezan sesine kula$rmr rkrmalsam <r:rilreci> cllrum ha.. E$er ir:zarrnayr uur:mug surana iikiirm'liyorsak bu ; iikiir ii g'iimiise kry am :idr!'lmr z cl anclrr'. M. Akif r

14 ! i il il 'a. eskiyi'niln, Paseal'rn J. J. Rousseau'nun rahu yakalarrna sarrlacakr. Mihracenin kiirleri hikayesi onlar igin de dcs* rudur. Avrupa'yl sigara dumanlan dolu meyhanelerde arayanlar bize yiiz senedenberi marhaneler gehri Monekarlo'dan Fagin$ Alemlerinden, krrmrzr fenerli sokaklardan. <Soho>> caddesinden, (ariye Liin,den bahseiler. Diin Emeydanrnr solduran Yenigerinin -<ger! elden gidiyor> feryddr ile modern devrimbazrn <inkrldp elden gidiyor> grghlr arasrnda hisbir fark lokur. layalhanelerinde bir perili kiigk efsanesi yararlar. Vaan ufkunu yrllaidlr dolduran g$hk dur: <irica horluyor, irica horladr>. Anadolu zikreden afaglarr, giikreden rrrnaklar r, inanan insanlarr ile bir imdn diyarrdrr, huzur ipindedir. Bu oprak hayaleler iilkesi, horlaklar berdesi, giilgbler diyarr deiildir. Onlar bu oprairn derinliklerinde yaan, opra$r bir ka dl,j,ha a4iz legiren velilerin, eviiyalarrn imdn burglarlnr asrlardrr bekleyen ruhlarrnr kasediyorlar. Korkularr bundandrr. Cigerlerini gelik bir mengene gibi ezen hava budur. Ezen sesi duymug bir geyan eldgrperiganh$r igindedirler. Oliilerden korkuyorlar. O iiliiler bizdendir. Bizimdir. Aile soframrza ourur, Cuma akgam kaprmrzda, eenk giinlerinde hudur{arrmrzda roplanrrlar. Bir kere de$.il, iki kere defil, her cenk davulu calanda bir kere daha gehi olurlar. Begikleri: <,gehi baban gelmig bize bakryor Yarasndan krzrl kanlar akrvo>> ninnisi ile sallananlar, bu millein mukaddeshrnr O mahu soy'suzlara gi$nemiyeceklerdir. ne Anane drprnda iirnek vermeken, Hissiz bebeklere l6neldr olsun. Halkr siimiirmeken, haram yemeken, gigmig giibeklere ldneler olsun. Milli erbiyeye bir zeval veren, Vaan darda iken fesival veren, Yollarda en girkin bir misal veren, Oynak kiigeklere laneler olsun. lman duygusuyla kalbi dolmayan, Allah korkusuyla, benzi solmayan, Vaana, millee hayrr, olmayan, Yersiz emeklere ldneler olsun. Komunis agkrnr amaya hazrr, Yurdu birbirine kamaya hazrr, Vaanr, millei samaya hazr, Kahpe erkeklere ldneldr olsun, GengiSi gehvee, zevke daldrran< Kanuna, millee kazan kaldrran, Tiirklii$e. namusa, rdza saldrran, Kzrl kiipeklere laneler olsun. Enver ' TUNCALP Ti.i rk ii rn Ben Beni zapeyleyemez bu yer Ben krmrzrrnr Semerkan'da igmeliyim. Ura da$lanna yaslanmahyrm bii yol Esergon'da emeliyim gerdeksiz iiiiiin Fransadan almahyrm blr mekub, Arma Tuna da su vermeliyim. Afrika"da am amlarr dinlemeliyim Mekke'de kabe'ye girip dua emeliyim. Dedimya dosum,, Delimya bagan.. Bu yerler dardrr bana, ben sr$amam. Tiirkiim LA ben. Ben o. s. Abdiilkadiro$lu ( Sayfa: l2 den Devam ) Toprak onlarla bizimdir. Bayrak onlarla bizimdir. Mflzi onlarla aydrnlrkrr, isikbdl onlarla emiindir. Onlardrr. carbrn iiiim saean ordularrnr imin dolu gii!'iislerinde ezenler, onlardlr Bagda kaprlannda kells kolu$unda gezenler' onlardrr. larbe Padigahrn dii$iinii> leyi pgevkle koganlar onlardrr, <'Hak bir bayrak bir diye e5im prnar baqrnda, gocu$unu iie ya5rnala brrakrp gidenler... lerin, maskarahklarrn ciimlesinedir. Biz poliikacr de$iliz!. Sadece, bu oprasa, bu.millee LiaSh, imanh gilekeg insanlarrz!. Siyasi anlagmalarrn askeri bir- cgmelerin arafarryrz) Diin yabancrlar vafan opraklarrna a- yak basmrgr. Bu giin kalbirnize kafamrza ayak basmrg bulunuyor. Diin, Mehmegik, siyasi emparyalizme, vaan opraklaflna ayak basan miisevlilere, yaman bir ders verdi. Bu giin ki.iliir emperyalizmine kafamrza ve kalbimizs ayak basanlara kargr gelmbk, milli kiiliir srnrrlarrnr bir Mehmeeik heyecanr _16_ ve imaniyle miidafaa emek, bize, milliyeci miinevver Tiirk genqlisine diigiiyor.. Her eiee- $in bir rengi, her varhlrn kendine has bir hususiyei oldu$u gibi bizim de kendimize gire bir rengimiz bir hususiyeimiz var!. Tiirkiiz! Tiirk dofduk! Tirk kalacasrz. 4i.+ r c-.'j-o?a:r r',- hi^j-jl' q

15 -+ Fedai'den Sesler YATAK ODAS M. - $enol, Birol iqin dcir zengin SOKA{ M? aralarrnda dcjr yiizbin lira - Bir hanrm sokala gargafh emin eiler. grkr diye, baz devrimbazlar - izmirden bir zengin yarrm giyimine miidahale emek isemigler. milyonum emrinizde, dedi. - Bursah ondan geri kalma- - Peki, viicudunun dcire dr. iiqr.i gririinen gu yerli palyogalara Yarrm milyonlarr, yiizbinleri bak. Fingirdeyip gidiyor- bir op igin bir anda gcizden gr- lar. Kimisi pijamah, bikini karan bu be$lere miuiyegi bir mayolu, kimisiniir ayaklarrnda dernek namrna bir makbuz kilou noksan. Bunlara neden gondersek acaba on lirahk eberruda miidahale edilmez. Burasr yaak bulunurlar mr? dersi- odasr mr, sckak m? niz? - Onlar inkilapgr. ibarrn. haysi)/eli fikir ve - inkilapgrhk bu mu? dava adamh$rndan, megirr opiara - Sus ulan Allahrn yobazr, inikal eisi bir devirde rnemlekei onlar kurara.akl. yagryoruz. lmaalesef sanmryc- - Ya ciyle mi? LlM. - Tabi ya ne sandrnf l E NCL {UBSLAR MAARF VEKiLi ncil kurslar agrlmrg parasrz. ZMiFDE Tiirkiyedeki memurlarr vasrasiyle Maarif Vekili ibrahim okem, Parisen idare ediliyor. zmir'e geref verdiler. Mes Misyoner egkilar esash faaliye6. leke, ikilisi inala devam eiren, l,{emlekeimize gelen on- Kdy O$remenleri Federasyonll binlerce mekupan bir anesi Bagkanr ensiiicii bagr, de benirn elime gegi. Bir kabinlerce <Yeigin, Kemal Fedai ensiiilerine $r var doldurup giinderecek- saldrrdr.> diye ashyarak sin. Sana inril hakkrnda ya^- gazeelere poz vermeke de$rne h peyder pey dersler gelecek. arisleri durduran siiziim Bu surele hak dinini ihmal e- ona d$remeni de gereflendirdiler, dip, yavag yavag hrrisiyanhsa Neyse onu gee.. Bir heye meyledeceksin. vekili ziyare ediyor. <<Binarnz lwanisa'dan Ahme Binicio$- laz. Sizden yalnz ruhsa lu dosumuz gok derlenmig bu- isiyoruz. Mrisaade edin, izmire na. Onlenmesi iqin bazr ilgili- bir Yriksek isdm Ensiiisii lere mekr-rplar yazmrg. Beyhu - agahm>> diyorlar. Vekil beyefendi de zahme emigsin aziz dcs- <Hayrr, asla arafar de- um Simdi miicadels nurculu,k $ilim. Haa imam haip okullarrnrn iizerinedir. Bu igen jekine valagmasrnr bile mevcudunu,n fazlaki ayrrabileceklerini sanryor- asvip emem.>> buyuruyor. san, kusura bakma, ben senin Yoksa vekil beyefendi bu kadar nikbin olamadrm. siizleri5zle imam haip okullanrun liiznmsuzlu$una mr kani? g. RAST HATPOGLU Gergi anlayrg meselesi. Tefsirden SEMPATZANLAR efsire de$igir. ingallah Maarif Vekdlenideki Kiiy Ens l-,11e demek isememisir. iiisii mezunlarrnrn baskrsr a- irr gelmig. Sevke Ragi Haipo[u sempaizanlan emizleni- TRANSFER AY. le$in TOP PA.ZAR yormus- Bu arada Haipo!'lu'- - Fenerbahgeli bir zengin nun koyu sempaizanr olmakla 'cesriiz bin lira koydu. - Begikagh bir zengin be5- r;zb:.n lira hibe ei. anlnan miisegar Niha Adil Erkman da isifa emig. Bizler selamee oldufumu- _7 _ za gore, bu frrrnanrn ucu heniz lzmf'e gelmedi demekir. Hem ne zarar? Haipoflunun sempaizanr olabilmek biiyiik geref defil mi? iqki sarfiya'[, ]VEDENYET ALAMET Kasabada bir vaiz: <<Kadrnlann iiyle grnlgrplak plajlara gidip yabancr erkeklerle beraber denize girmeleri, giinahrr> demig. Gazeeler durur mu? Prireldg.. Ona gijre baghklar.. Gerici, miireci, yobaz... Zavalh vaiz disiinedlrsun. Bir vekil de kalkmrg: <<igki sarfiyar armgrr mem- 'lekee. Bu medeniye al:imeidir' diye ii!iinmiig. Medeniyein igki sarfiyaryla jlsiildieii bir memlekee biz,im hoca efendi de kalkmg plijlardan, giyinenlerden, soyunanlardan bahsediyor. Eski bir diyar,e igleri reisi dairesindeki ba.yanlara ruj siiriinmeyin demekle kryame kopmugu, O kcsl<oca bir diyane i5leri reisi iken kendisini kuraramamrgr. Ya sell ne 'apacaksrn. Yoksa kendini, bu varakparelerin yaygaralanndan masun kalabildiiin bir diyarda m zannein? Zavah vdiz efendi!. l DN STiSMARCLG EJNA DE'!LETi Her Allahn giinii dinimizin, imanrmrza frrsa buldukga hiicum emege yelenen bir gazee vardrr. Adr <1\llilliye>. $imdi de kalkmrg Kur'anr Kerim efsir ediyor. Okuyuculanna ileve olarak dafrryor., Diyane igleri Dairesinden miiehassrs bir heye bu efsirleri ekik ediyor. Neicede Milliye'in Kur'anr Kerim efsirlerinin bagan baga haa ve yanhglarla doln oldusunu oraya koyuyor.. Buyurun gimdi cenaze namazrna. Milliye'in Kr'an efsi- ( Devamr: f8 de ),J

16 ḷ, i i ; l rl,i leyen sihirli peri... Esir Tirkellerinin hasreini eekikleri hiirriye, Bu emsilin kargrsrnda duygrrlanmamak imk6nsrz. Di$er bir emsillerinin adr <<AYBA..DAK> rr. Yrllar yrh Ay ile Yrldrza hasre kalan ve ay5zrldrzh, kurbagh sanca$rnr,. dalgalandrrmasr Krzrl Rus ile Krzrl Qin arafrndan yasak edilen Tirkisanllar, bu milli hasrelerini giderebilmek icin -dy ile Yrldrzr kulaklanna k,iipe olarak akrp: <igs aymrz, igevrldzmrz.. Kurbagh, ayyrldrzh sanca$rrnrz. Ebediyen kalbimizdedir>"diye bur ernsili meydana geirmiqlerdir. Frolramin soi krsmr, <<Yorlma.vrz asla> manasrna gelcn bir lloro ile rre Sn srjzlerle son bulmakadrr: Trirkiim diyen var olsun Tiirklik pdyidar olsun Aziz yurdum Tiirkisan Kurulsun, bahar olsun. Trirkisi.lda K:zrl Qin ve bo1- gevik m::'::1ir:i;i: dayirnlll:r'a.- rak, ikinci va:rnlarr Tirkiye5-e ilic.a eden Trirlisiirnli irkdrg^a' r,mrzllr sar"rsr cski ve yeiri gelenierle cldukga bir yekrhn r'gkil eder. Bunlarrn isanbul'da haia Salihiiide de yeni a-qrlinrg l(iiliir ve Yardimlaqma Der nekleri rrardrl. Eu kiymeli scydaqlanmrz scn ze:lranlarda, Tiirkisan folklor -,re kiilr,iriinii anrmak maksadr;,'la zengin bir milli oyunlar o; lulu$u meydana geirmiglerdir. Bn opluluk Manisa,.A.yd'rr, zmir Krz Lisesi, Hava Flarp Clkulunda onbeg bagarrh emsiller ';ermi$. her gii$i yercl' 'czahiirala mrrkabele gdrmigiir. Temrnuz ayrnda ikinci Frrrsa Fesiir-eJii:e igirdk ederr ekjp crada Cr iqen gelen aldka;zla kargrlanrnrgrr. rkip mensuplarrnrn niqin rnahs'-,n, garip ki5iier oidu,fr,r i.. - zerinde fazla dnrulmamalldrr. Zira. brrnlann hlq hir!sirrin ailesi amam desildii. (irnirinin babasr, kimisinin ecdadi, kimisinin kardegi, kocasr Tiirkisarrda l-ir-rslar ve Qin'liler arafurdan kaiedilmiglerdir. Bu iibarla ekip yeiirnier rre ijksrizier opluiufudur. ig yakrcr.ve a$ia'..cr cihei de zaen burasidr. Yakrnlannrn rzdrrabrna bir di: vaan hasrei eklenince sahr:i biisbiir-in hazinlegir. Cviiirlri baqan sona kldar zei'l;ie heyecanla defalarca eherriir ejse brkrnadan seyrediiii. O irldrr nezih, o kaclar cir-:vgnlu ru.ha hiap eden emsiijir l;i. rcrin: gull irsar cogar, nerede oldu$unu unuur. Yerine giire iki g,ijzii iki qegme ::r:rdijlcr d:3;.';.i:ra;'...nli].c-'i. Anadoluya salgrn halinde giren d ;: ':i' ir ;lrid-'lcline n5'l<rrr '.': d gi.2 d...sr.ar:daki bayahlrn rellesini bulamazsrnrz.,cinrrii c ri/ i'l cl.:ryr'.i-ularrmr- :." jii 'rrcrili sas devam eden i ; i'rni arle emsilden. yer dar- L$r sebebiyie ancak bir iki a,- nesi hakkrndg krsaca izaha vereccgiz. Bu emsillerden birisihfr asrrlardrr peginden siiriik= _18_ Fedaiden A )esler rine kalkmas kargrsrnda, insanrn: <<Ne bu perhiz, ne blr lrrgril> divece$i gelivor. Amma isismarcrh$i kim 5rapsin? lr TURKQ'{JLERE MUJDE: A{MET DEM!.R, EMNYET UVUM MUDURU 944 iin <Tabu]u}<lar l(rah>> narniyla maruf sahsiyei Ahme Demir, Emniye Umum Mii diirlii$iine dyin edilmi5. 15 sene evvel emekliye ayrlmrs bir kimsenin, gimdi rm. Um. Midiirhiliine ayini kargr - srnda ikinci bir 944 hayali muhayyilemde canlanmadr de$il. Hayali de olsa harrlanmasr bile korkung. Belki Ahme D6- mir bl-r ikinci vazifesinde yapacagl icraaryla, 944 deki giinahlarrnin kefareini cideyecekir. Ne diyelim? Allah hayirlara c-bdi] esin!. vls ' ', r J l l? l i 3 ^aar-:. + -{ ,q

17 l i hlilli gelenelrlerimiz Gihad Ruhun'dan. -r O rgrk yandrkqa milli.,-; kararmaz, Milli benlik - --.r'madkga da mille vrkil_,.-. --rlillelerin, milli gelenek_ ----le srmsrkr sarlmalannrn bir r -ile oingr-r bundandrr. 1.,:'kler, ciedenberi, milli ge_,:.-::.ilerine ba$r '-.:. bir milleir- Zaen arih boyunca bir yn...:ra gr-iciimiiz de olmusur. -:r..-:. }li1gfin su ac gerceli kabui. ::::k zorundayrz: T.rirkhiiiimi., =n sa{lam ve ya$acr si_. ::ndan biri olan mi1li gele_ ---.-::rnlz yava5 yavas kaybol_ r'.- do$ru gimeke onlarrn '- \'abancl drinyalarrn gclc --. r kaplamakadrr. debiliriz. Gergek medeniyein onderlilinde, Akif,in:.f{israna rrza verme.. eahg.. Azmi brrakmal lendin yanacaksan bile, evlddrnr yakma! diyen beyini akhmizdan gr_ karmadan cahgmairyrz. Dav_ ranrglanmrz slamrn issdi{r gi_ bi olmahdr. Hergeyden evvel <<lvliish_iman>> kelimesinin if6dc r.i$i manayr kavramahyrz. <<1\4ish.iman; isldmrn iseklisi, hasrelisi ve hizmeqisidir. Viris_ himan; iahi bir iman 6bide_ sidir. Ondaki iman Himalaya_ lar kadar muhkemdir. Onun ce_ :' i::-,ncr dinyalara ai gele-..-:- iu hayarmrza kansmasr- : _,1<. yanh5 ve ers bir -:.sma anlayrgrndan ileri.,.. clir. Bilhassa son cc_v --rhn guursuz hareliele_.,r=:esiriyle, bu giih,ing r.---..sna anlayrgr, meanei, barya olan sabrr ve kanaar : rncdcnrjrc unsurll sa- -. rir-iquincesini, dr_igrinceden.- -<iiaiara sokmak sure- ' : :luik igin bu briyrili _.": J-aramlg bulunuyor. _ u.::\-ce bizden ileri olan : :: r.1:..casrmrz seyler, elbe_ r_ Falia bunlar yaban_ Gelecek ginlerc - rimile -.. bak_ \-c djnlerc ai ge_ : :-enekle r desildir. - -r.: i r-e gijr.enel<lerini -' i.::: nrllclerinkinc el :--.-.r,:ler.ln. milli ruhunu._.r- de :.avas yavas kay-. :::-iirakkakrr. Miili nr : :.::i:fini kaybeden bir, ::-:''."ii ihiraslarrn bo - -:_.::.,_,ada. o ihirasla_ :.' 1em. sadece yu_ - :' - ^:la olur. r: _--_-l ki. onr_ic yiz - _i:=rz. milli gele_,,nlar.rn ycr i --.. elimseme_ -- : :-, -.,,-l bol.r_rndu_ ' :. s.-::-..i -,-e asil er.. r. :... 'amuslrr.- :.., :-.,. : k eorme k -.: -_^-. :: :,allls vo_. --r. ^.rklr.rc ceza. : -.-.',.. slliislr_ ,c11a_: r:n olacakierdrr. yazrma Koca - - all- Akif in qu rjlmez mrsralariyle son verecegim: Do[:rcakrr sana vdlei$.i {imbilir, giinler Hakkrn, belki yarrn, belki yarrndan da yakrn, G.R. frilhandan iyordu. Buna biz mdni oldul<. Bizi de yahudilerin sinsi pro_ pagandasr ve eskilar aider. Hirriye namna, adale namr_ na, mr,isava namrna, bir keli_ me ile dinya Siyonizmi ve Far_ masonlu$u namlna yaprimrz Hrirriye HarekAr bririn bu mukaddes mefhnmlarr kiikin_ den sikrip ar. Ve cahil eller_ de drinya yahudiii$i ve Farma_ sonlu$una 6le olduklannr Basra h6rap oldr-rkan sonra an_ layabilenler, anladr. Briyr_ik va_ an pargalandr. Ma$irip ve perigan oiduk. Ve israil na erdi. mur:ch_ Hudular..firkiyeyi de iginc alan, Nilden Frraa kadar olan hay6li.israil Devlei, bu haya_ lin mr,ihim bir krsmrnr hal<i_ ka yapmrgrr. gimdi bakiyyesi.iqin gahgryor. Memlekeimize sokulmus ne kadar cibilliycil bozuk, kanr bozuk, dejenerc vc riigvegi ne kadar drisman ajr_ n varsa; bunlann hiebir mani_ aya esadiif emeden gah5mala* n hayree ve eacciibe sayan_ drr. Dikka edilirse bunlann cuimlesi bir merkezden emr a_ an insanlar gibi hep hain hc_ nrrza dle olan, mazinin biiiin scvk-i idaresinden mes,ul vc direkifini yahudilerden alan Fannasonluk... Bugin hasrmlanmrzrn birlc,s_ likleri ve ilifak eikleri ck noka Tr-irk milleinin m6nevi kavnaklarrn kunrmakr. A_ crnacak $ey; bu gciz grire grirc. gipegrindiz Llyanan kahbelere kargr 4e yr_ikseien bir ses, ne re millei uyaran bir rehbcr grjrilmiiyor orada... Likay ve basiresiz mille_ leri arih fena halde cezalan_ drnyor. e-

18 'a ii l\ il { : E Y6nlerini kaybedenl F, a$agrd aki u lagabili r: arife gore seldmee O rada ORKUN Diler Yrld vla Balda YEN istanbul Bunlar Gbserir. \l { l r1 i l!. i a, Sayrn Okurlarlmza Bu ilk saylnrn srkrq hazrrhl<ian esnas::::'.*"i#"61?l"uff-llliil"ill]lyifiti,",",j,:,'l':u111;'?ifi f"t:'ffi '^'i'j,isjifig#i*d;,1?ffi l"l;xi*'ilii'?;li'i}"l: *"#"J*l;;"#*lr;?l':'f "oimasrni il'-"i$li],,:i,{i;lffil';ii;'il;i;i;;:o""]""',"11: - gelebilmlq susun gelebilmiq olmasrnr Li-r'.'rr uu!u! ;; h";;;;" s#;;"fi i""o."qt',4gll1:*';,:1tt"".[:l$,r"otil;ilt,",,. u" " i??ffi'/,il"i Ji'i#' r' r' i "' r ",,!," f,i vi:' -"''^a--","b,u. demek de$idir ':1;i'iir:,"liii:i;q*rn:* ki' b, 1liill J"i*l1:l:i:', llbi^11y:y dahilinde, p"k mahdu uli;r",liit"r.1"'"iii"i;;' ;HJ*.':*f"i:Hlll. ;" r;:;,'9?',1?'3i!""1 "a"ieivi,y"lsaacakir' "rrip J"!ilir. GuvendiEj"l'l l3il]fl'1'l'"r"r',ne caim*iri,-"il'c;1, ou.n" kalacakrr' 2 ffi*. bri"9"a1e.-iz, inandfrrnrz..srzre r'il,j:':l,i,lt"'r'g-f,-";-dk" klica<rr. Zre nf Ougi miicadeleci hryil"] i?:.-i?il.?,. n," on' okuvunuz, okuunr.z',,o,,,fr rrnzn, l",l:;:'.il$;x'"*:'"'"jii,l'tii;f hissiyanz_io";"-;";;;; :i#ii-1u,"51{;i"":;;h'"'lh',""gi saygryla selamiarz. "" _ FEDAi -_ Yayn hayalna gir ; j a j ja.l;rrrrlarrala.jf aaa- -r

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt TC MULA VAL LiGi Aydrnlama Kmisyn Bagkanll Sayr :015/0 Knu: Aydrnlama Kmisyn Kararl 1303015 Aydrnlama Kmisynumu 1003015 grugerek eke gdnderilen kararlar almsr arihinde giindemindeki Genel Avdrnlama knularn

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI

K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI K. M ARAŞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 RAMAZAN AYI CUMA VE BAYRAM İRŞAT PROGRAMI TA R İH 1 9.0 6.2 0 1 5 2 6.0 6.2 0 1 5 0 3.0 7.2 0 1 5 1 0.0 7.2 0 1 5 ( B A Y R A M ) 1 7.0 7.2 0 1 5 C A M İ İSM İ K O N U ---------

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr

Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr Uye : Ramazan YILDIRIM Meclis Uyesi ka I,l-oCr ARA$TTRMA \re TANTTTM KOMiSYONUNCA VERiLEN SOKAK isiulnni Agrklamalar. Erden Plaza I)umluornar arl(asl ', Erden Plaza lrumtudtnar arlgsl ' Diinyamn en buyiik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V.

TEST - 1. L arac n n 4. saniyedeki. 5. 0 - t aral nda K. 3. I. K arac h zlanmakta, L arac ise sabit h zla gitmektedir. BA IL HAREKET = - =-2V. 1 arac n n saniyeeki : 8 m/ s 16 arac n n saniyeeki : BA I HAREET ( 3) 1 m/s arac n n sürücüsüne göre arac n n - 3 z : 1 16 8 m/s olur m yolunu, yolunu, N yolunu, N yolunu, y 5m/s 3m/s m/s 1 s 1 3 s 1

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Süleyman Demirel Üniv. Tarih -Ortaçağ / (El-Melik El-Mansur Bilimler Enstitüsü Tarih ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Selim Hilmi ÖZKAN 2. Doğum Tarihi / Yeri : 1974 / Gündoğmuş-ANTALYA 3. Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Süleyman Demirel

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör Q4.1 Şekilde çelik bir kablo ile yukarı doğru sabi hızla çekilen asansör görülmekedir. Büün sürünmeleri ihmal eiğimizde; Çelik kablonun asansöre uyguladığı kuvve için ne söylenebilir? Kablo Moor v Asansör

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN

MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN MEHMET NİYAZİ ALTUĞ ANADOLU LİSESİ AİLESİNE HOŞGELDİN OKULUMUZUN GENEL KÜNYESİ Okul Müdürü : Suat BOZKURT Okul Taban Puanı: 399,746 Öğrenci Sayısı: 930 Adres: Güneşli / Bağcılar Öğretmen Sayısı : 54 Yabancı

Detaylı

4. m kütleli cisim KL bölümünde

4. m kütleli cisim KL bölümünde NEWON UN HAREE YASAARI - DO ADA EME UEER ES -. Do ada dör eel kuvve vard r. Bu kuvvelerden küle çekii ve orenz kuvvelerinin enzili sonsuz di erlerinin enzili çok küçükür. fiidde olarak da bu kuvveler farkl

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2

HAREKET (Grafikler) Konum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. 20 = 10 m/s. (0-2) s aralığında: V 1 = 2 = 0. (2-4) s aralığında: V 2 AIŞTIRMAAR - 4. BÖÜM HAREET ÇÖZÜMER HAREET (Grafikler).. a) a) 4 6 onum-zaman grafiğinde doğrunun eğimi hızı verir. (-) s aralığında: m/s (-4) s aralığında: 6 4 (4-6) s aralığında: 3 m/s 6 4 Cismin hız-zaman

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık

Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık Okutunuz ve defterlerine yazdırınız 1 abla abdest kablo Sabri tablo tablet tabla kablo baba bakır kaba soba bayrak kabak badem bakkal Banu bal balık bakla bardak balkon ebe Ebru tebrik bebek Sibel Belma

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu)

Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) Ali Hadi ORHUN (1949 mezunu) 10 Ağustos 1932'de Çorum doğumevinde dünyaya gözlerini açtı. Mecitözü'nde ilkokula başladı İskilip'te ilkokulu ve Ortaokulu bitirdi. Üç yıl Ortaokulu iftiharla bitirmesi onun

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı