Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 1. Dr. Faz l N MET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 1. Dr. Faz l N MET"

Transkript

1 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 1 Dr. Faz l N MET

2 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 2 KUR ÂN-I KER M AHZÂB SURES 40. ÂYET

3 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 3 Mâ kâne uhaedun ebâ ehadin in ricâliku, ve lâkin Resûlallâhi ve hâteen nebiyyin (nebiyyine), ve kânallâhu bi kulli fley in alîâ (alîen). Muhaed (S.A.V), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babas ola flt r (de ildir). Fakat Allah n Resûlü ve Nebîlerin (Peygaberlerin) hateidir (sonuncusudur). Allah, her fleyi en iyi bilendir.

4 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 4 KUR ÂN-I KER M ÂL MRÂN SURES 81.ÂYET

5 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 5 Ve iz ehazallâhu îsâkan nebiyyîne leâ âteytuku in kitâbin ve hiketin sue câeku resûlun usaddikun liâ eaku le tu inunne bihî ve le tensurunneh (tensurunnehu), kâle e akrartu ve ehaztu alâ zâliku srî, kâlû akrarnâ, kâle feflhedû ve ene eaku inefl flâhidîn(flâhidîne). Ve Allah, Nebîlerden, "Size kitap ve hiket verdi. Sonra size, beraberinizde olan (Allah' n size verdi i kitaplar ) tasdik eden bir Resûl geldi i zaan, ona utlaka îân edeceksiniz ve ona utlaka yard edeceksiniz" diye isak ald zaan, " krar ettiniz i (kabul ettiniz i?) ve bu a r (ahdii) üzerinize ald n z?" diye buyurdu. (Onlar da): " krar ettik (kabul ettik)" dediler. (Allahû Tealâ ): "Öyleyse flahit olun ve Ben sizinle beraber flahitlerdeni." buyurdu.

6 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 6 KUR ÂN-I KER M AHZÂB SURES 7. ÂYET

7 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 7 Ve iz ehaznâ inen nebîyyîne îsâkahu ve inke ve in nûh n ve ibrâhîe ve ûsâ ve îsebni eryee ve ehaznâ inhu îsâkan galîzâ (galîzan). O zaan ki; Biz, Nebîlerden onlar n isaklerini al flt k. Ve senden ve Hz. Nuh tan ve Hz. brâhi den ve Hz. Musâ dan ve Meryeo lu Hz. sa dan ve onlardan a r bir isak ald k.

8 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 8 Dr. Faz l N MET 1. Bask : stanbul, Kas 2010 Gri Yay nevi * Editör : Mehtap Abdi Kapak Tasar : Murat Karakufl Grafik Uygulaa : Murat Karakufl Teknik Haz rl k : Gri Rekla Ajans A.fi. ISBN : Gri Yay nevi Nispetiye Caddesi, Aytar Sokak Levent fl Merkezi, 4. Kat, 1. Levent / stanbul Telefon : Faks : e-ail : Bütün yay n haklar Gri Yay nevine aittir. zinsiz ço alt laaz. Bas yeri Seçil Ofset 100. y l Mahallesi, MAS-S T Matbaac lar Sitesi 4. Cadde, No: 77, Ba c lar / STANBUL Telefon: * Gri Yay nevi, Gri Rekla Ajans A.fi. Kurulufludur.

9 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 9 Dr. Faz l N MET

10 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 10 KUR ÂN IN fi FRES ; NEBÎ VE RESÛL

11 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 11 ÖNSÖZ H ayat n z n bir flifresi oldu unu bilseydiniz e er Ve bu flifrenin de ancak Kur an daki denklein çözülesiyle elde edilebilece ini duysayd n z Ve biri gelip size, bu flifrenin do ru girilesiyle kalbî rotan z n taaen iyiye ya da yanl fl girilesiyle taaen kötüye çevrilece ini söyleseydi Ve hatta yaflad n z bütün karaflan n ve iç kavgalar n z n sadece 2 kelieye endeksli oldu unu ispat etseydi Bununla da kalay p, sadece sizin de il bütün kâinat n kaderinin dokuz harften oluflan 2 kelieye ve bu 2 kelienin oluflturdu u bir denklee ba l oldu unu gözlerinizin önüne serseydi

12 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 12 O dakika, akl n za bir an evvel bu denklei çöze iste i yerleflez iydi? Ve daha o an, bu denklein çözülesiyle elde edilecek flifrenin yaflataca güzelliklere kavufla arzusuyla yan p tutuflaz yd n z? Evet! Yanl fl duyad n z. Hayat n z tüden de ifltirecek bir flifreden söz ediyoruz. Biz insan z ve evrenin en ükeel yarat y z, hayat z n yönü bu 2 kelienin oluflturdu u bir denklee ba l olaaz diyebilirisiniz. Her fley bu kadar basit olaaz diye de düflünebilirsiniz. Bütün bunlar lâf- güzaf olarak da alg layabilirsiniz. Hatta ant k s n rlar n z zorlay p böyle bir flifrenin varl n asla kabul etek isteeyebilirsiniz de. Reddetti iniz fley; Gerçekten de sizi Allah n en sevgilisi k lacak olan kap n n anahtar ise, yine de nedir bu 2 kelieden oluflan denkle veya flifrenin s rr diye erak etez isiniz? Acaba gerçekten de hayat n za dair bütün s r, bu 2 keliede sakl olabilir i? Bütün yollar bu iki sözcükle yüzünüze ya tüden aç l p ya da tüden kapanabilir i? Evet... sizi, bizi, bu kâinatta yaflayan herkesi ya karanl kta b rakacak ya da ayd nl a ç karacak kadar öneli 2 kavradan söz ediyoruz.

13 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 13 Nebî ve Resûl kavralar. Bu 2 kelienin anla ve ifllevlerinin birbiriyle yer de ifltirifl gösterilesi, blisin zekice plan n n bir parças d r. Yaratt kavra kargaflas yla blis, Mutluluk Reçetesi olan Kur ân- Keri i anlaa z ne yaz k ki engelleifltir. Oysa ki Nebî ve Resûl kavralar ndan oluflan bu denklei çözüp do ru flifre giriledi i takdirde, Kur ân- Keri in içine nüfuz edebilek asla ükün de ildir. Kur ân- Keri i anlaadan da Allah ile ba kurulaayaca gibi, Allah ile ba kuruladan da kurtulufla ulaflak bir hayalden öteye geçeez. Fakat son derece kurnaz bir ahlûk olan fleytan, sinsi bir taktikle; Nebî keliesinin içeri ini Resûl keliesiyle, Resûl keliesinin içeri ini de Nebî keliesiyle de ifl tokufl ettirerek, insanlar n Kur ân a girifl yolunu tüden kapat flt r. nan yoruz ki; bu kitab okuyan akl- seli herkes, hiç vakit kaybeteden bu hayatî flifrenin s rr na varak isteyecek ve kendisini kurtulufla ulaflt racak bu 2 kilit sözcü ün do ru anlalar n ö renek isteyecektir. 2 kelie nas l olur da hayat z tüden de ifltirebilir? Bu denkle nas l çözülür? Bu flifre nas l elde edilir? Bizden saklanan s rlar nelerdir? diyorsan z e er Buyurun hayat n z de ifltirecek Kur ân- Keri s rlar na do ru küçük bir gezintiye ç kaya... Mehtap ABD

14 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 14

15 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 15 G R fi Kur ân- Keri; fiifreli bir kitap Nebî ve Resûl; 2 anahtar sözcük Ve denklein bilineyenleri Bu denklein çözülesiyle elde edilecek bir flifredir Kur ân n kap s n aralayacak olan Ahzab Suresinin 40.âyet-i keriesi bütünün bir parças oldu u gibi, bütünü tek bafl na ifade edecek bir özellik de tafl aktad r. flte bu ayette geçen ve topla 9 harften oluflan Nebî ve Resûl kelielerine yanl fl anla verilesi insan dalalette b rak r. Do ru anla kazand r las ise insan hidayete erdirir. Yani denkle çözüldü ü takdirde insan, s rr n sahibi Allah a kavuflur. Göreceksiniz ki; Kur ân n flifresini çözek ve s rlar na ulaflak hiç de zor de il...

16 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 16 B R NC SIR Kur ân- Keri e göre Peygaber Efendiiz (S.A.V) Resûllerin de il; Nebîlerin (Peygaberlerin) sonuncusudur.

17 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 17 A llahû Tealâ Ahzâb Suresinin 40. âyet-i keriesinde flöyle buyuraktad r: O, Allah' n Resûlü ve Nebîlerin (Peygaberlerin) hateidir (sonuncusudur). Halbuki bizlere, Peygaber Efendiiz [S.A.V] in Resûllerin sonuncusu oldu u ö retilifltir. lk bak flta arada bir farkl l k yok gibi görünse de bütün gerçek, buradaki Resûl ve Nebî kavralar nda gizlenifltir. Her fleyden evvel Nebî ve Resûl kavralar ayn anla içereektedir. Kald ki; Ahzâb-40 a göre Hz. Muhaed [S.A.V] Efendiiz Peygaberlerin yani Nebîlerin sonuncusudur. Aa Resûllerin sonuncusu oldu unu söyleyen bir ibare ne bu ayette ne de Kur ân n bütününde geçeektedir. Peygaber Efendiiz (S.A.V) in Resûllerin sonuncusu oldu unu ifade edenler, Allahû Tealâ n n âyet-i keriesini bilerek ya da bileyerek inkâr etifl olaktad rlar. Öyleyse ça z n insan soral ve sorgulaal d r Acaba Nebî ve Resûl kavralar neden gerçek anlalar ndan sapt r l fl ve insanl k bu tuza a düflürülüfltür? Nebî ne deektir, Resûl ne deektir? Nebînin görevleri nelerdir ve niçin gönderilifltir? Resûlün görevleri nelerdir ve niçin gönderilifltir? Bu sorular n cevab Kur ân- Keri de aç k ve net bir flekilde verilifltir. Bu cevaplara ulaflak deek, ayn zaanda Kur ân- Keri in 2 kelielik denkleini de çözek deektir.

18 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 18 K NC SIR Kur ân- Keri'e göre Nebîler, kendilerine kitap verilen Peygaberlerdir.

19 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 19 Â li rân Suresinin 81. âyet-i keriesinde Allahû Tealâ Nebîlere;...size kitap ve hiket verdi... diye seslenektedir. 3/ÂL MRÂN 81: Ve iz ehazallâhu îsâkan Nebiyyîne leâ âteytuku in kitâbin ve hiketin sue câeku Resûlun usaddikun liâ eaku le tu inunne bihî ve le tensurunneh (tensurunnehu), kâle e akrartu ve ehaztu alâ zâliku srî, kâlû akrarnâ, kâle feflhedû ve ene eaku inefl flâhidîn (flâhidîne). Ve Allah, nebilerden, "Size kitap ve hiket verdi. Sonra size, beraberinizde olan (Allah' n size verdi i kitaplar ) tasdik eden bir Resûl geldi i zaan, ona utlaka îân edeceksiniz ve ona utlaka yard edeceksiniz" diye isak ald zaan, " krar ettiniz i (kabul ettiniz i?) ve bu a r (ahdii) üzerinize ald n z?" diye buyurdu. (Onlar da): " krar ettik (kabul ettik)" dediler. (Allahû Teâlâ): "Öyleyse flahit olun ve Ben sizinle beraber flahitlerdeni." buyurdu. Merye Suresinin 30. âyet-i keriesinde ise Hz. sa (A.S) 'a kitap verilerek O'nun Nebi (Peygaber) k l nd aç kça ifade edilifltir. MERYEM 30: Kâle innî Abdullâh (Abdullâhi), âtâniyel kitâbe ve cealenî Nebîyyâ (Nebîyyen). (Bebek) flöyle dedi: Muhakkak ki ben, Allah' n kuluyu. Bana kitap verdi ve beni Nebî (Peygaber) k ld.

20 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 20 ÜÇÜNCÜ SIR Kur ân- Keri'e göre Nebîlerin ellerindekini tasdik edecek olan ve Nebi (Peygaber) olas ükün olayan bir Resûl gelecektir. Çünkü bu Resûle yard edeceklerine dair isak al nan Nebîlerin (Peygaberlerin) içerisinde Peygaber Efendiiz (S.A.V) de vard r.

21 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 21 A hzâb Suresinin 7.âyet-i keriesinde Ulûl az Peygaberlerin isileri zikredilifl ve onlara Nebî (Peygaber) olarak hitap edilifltir. 33/AHZÂB-7: Ve iz ehaznâ inen Nebîyyîne îsâkahu ve inke ve in nûh n ve ibrâhîe ve ûsâ ve îsebni eryee ve ehaznâ inhu îsâkan galîzâ (galîzan). O zaan ki; Biz, Nebîlerden onlar n isaklerini al flt k. Ve senden ve Hz. Nuh tan ve Hz. brahi - den ve Hz. Musa dan ve Merye o lu Hz. sa dan ve onlardan a r bir isak ald k. Allahû Tealâ, Ahzâb 7 ve Âli rân 81 de, Peygaber Efendiiz (S.A.V) dâhil tü Nebîlerden (Peygaberlerden) kendilerinden sonra gelecek Resûle yard edeceklerine dair isak ald n ifade etektedir. Ulûl az Nebîleri [Peygaberleri) isileriyle tek tek zikreden Allahû Tealâ, M SAK verenlerin içerisinde Peygaber Efendiiz (S.A.V) in de oldu unu, Ahzab Suresinin 7. âyet-i keriesi ile netlefltirektedir. Bu âyet-i kerienin uhatab Peygaber Efendiiz (S.A.V) dir. Âyet-i keriedeki...ve Senden... ibaresi, isak al nanlar n içinde Peygaber Efendiiz (S.A.V) in de bulundu unun (oldu unun) en aç k delilidir.

22 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 22 Ç NDEK LER

23 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 23 1 KUR ÂN-I KER M E GÖRE NEBÎ VE RESÛL KAVRAMLARI ARASINDA ANLAM VE filev FARKLILIKLARI VARDIR Her Nebî Resûl dür aa her Resûl Nebî de ildir Neden her Nebî Resûl dür aa her Resûl Nebî de ildir? 35 B R NC DEL L Risaletle vazifeli olayan Resûller 37 K NC DEL L Peygaberler aras nda fetret devreleri vard r aa risalet ard arkas kesileksizin deva etektedir 43 ÜÇÜNCÜ DEL L Kur ân- Keri e göre peygaberler belirli kavilere gönderilifllerdir. Resûller ise her kavide var olufltur. Var olaya da deva edeceklerdir 51

24 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 24 DÖRDÜNCÜ DEL L Nebîler, tasarruf r zas n n sahipleridir. Kur ân- Keri e göre r zaya ulafla fl bir Resûl asla Nebî olaaz 55 BEfi NC DEL L Kur ân- Keri e göre Nebî Resûllerin befl, Nebî olayan Resûllerin dört görevi vard r 67 ALTINCI DEL L Peygaber Efendiiz (S.A.V) le Nübüvvet sona erifltir. Risalet ise deva etektedir 73 YED NC DEL L fieriat kitaplar sadece Nebîlere verilifltir. Resûllere verilenler sadece sohbet ahiyetindeki kitaplard r 79 2 KUR ÂN-I KER M H DAYETLE Ö RETENLER RESÛL VE NEBÎLERD R 86 Kur ân- Keri i hidayetle ö retenler Velî Resûller ve Nebî Resûllerdir 87

25 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Bütün Resûller Allah n insanl k için seçti i tek dînin; baba z brâhî in Hanif dîninin davetçileridir 87 3 HAKK A DAVET (ALLAH A ULAfiMAYI D LEMEYE DAVET) Nebî Resûllerin Hakk a daveti Hz. Nuh (A.S) n Hakk a daveti Hz. brâhî (A.S) n Hakk a daveti Musa (A.S) n Hakk a daveti Hz. sa (A.S) n Hakk a daveti Hz. Peygaber (S.A.V) Efendiiz in Hakk a daveti Velî Resûllerin Hakk a daveti Velî Mürflidlerin Hakk a daveti Davete icabet 126

26 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Ey insanlar! Allah ve Resûl ünün davetine icabet edin eri Ey cinler! Allah ve Resûl ünün davetine icabet edin eri Davete icabet edenler Nebî Resûllere tâbî olak Nebî Resûllerin kitaba tâbî olas Nebî Resûllerin Hanif dînine tâbî olas Hz. Harun (A.S) a tâbî olak Hz. sa (A.S) a tâbî olak Hz. Peygaber Efendiiz (S.A.V) e tâbî olak Velî Resûllere tâbî olak Velî Mürflidlere tâbî olak ALLAHÛ TEALÂ EZELDE HEP M ZDEN YEM N, M SAK VE AHD ALMIfiTIR 144

27 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Allahû Tealâ ruhtan, dünya hayat nda Allah a teslii için isak al flt r Ruhun isaki 12 kez üzeriize farz k l n flt r Fizik vücudun ahdi Fizik vücudun ahdi, 3 kez üzeriize farz k l n flt r Nefsiizin yeini Allahû Tealâ, nefsiizin yeinini 3 kez üzeriize farz k l flt r Ahdallahi (iradeizin isaki) Ahdallahi (iradeizin isaki), üç kez üzeriize farz k l n flt r fieytanin, ALLAH IN RESÛLLER NE KURDU U TUZAKLAR Resûlün enfaat peflinde kofltu u iftiras 168

28 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Delilik iftiras Büyücülük iftiras Yalanc l k iftiras Resûllerin alaya al nas Sapk nl k ve ahlâks zl k iftiras ALLAH IN RESÛLÜ NE YÖNELT LEN F LÎ SALDIRILAR Resûl ve ona ihsanla tâbî olan ü inleri sindire ve korkuta çabalar Resûlü tutuklaak ve hapse atak isteeleri Resûlü sürgün eteye çal flalar Resûlü öldüreye kalk flalar 198

29 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 29 7 ALLAH, RESÛLLER NE KURULAN TÜM TUZAKLARDAN HABERDARDIR Allah a ulafla dile ini engelleyenlerin Resûllere kurdu u tuzaklar Allah bozar Resûl ün Allah a ulaflay dileeyi engelleyenlerin tuzaklar n bozas SÖZLÜ VE F LÎ SALDIRILARA KARfiI RESÛL ÜN VE HAK MÜ M NLER N DAVRANIfiLARI RESÛLLER N H DAYETE ENGEL OLANLARA VE ALLAH A ULAfiMAYI D LEMEYENLERE KARfiI MÜCÂDELE METODLARI Babalar n n dînine tâbî olanlarla Allah Resûlleri nin ücâdelesi 234

30 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Fesatç lar ve cahiliye adetleri üzere inananlar, atalar dînine ba l k lan as l sebep Fuhufl ç karanlarla Allah Resûlleri nin ücâdelesi Resûllerin ünaf klarla ücâdelesi ALLAHÛ TEALÂ NIN MÜNAFIKLARI AfiA ILIK KILMASI Münaf klar, ahirette cehennein en alt tabakas na yollanacaklard r RESÛL Ü VE ONA HSANLA TÂBÎ OLANLARI, ALLAH IN GÂL P KILMASI ATEfiE ÇA IRAN MAMLAR 278

31 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Risalet; Hz. Peygaber (S.A.V) Efendiiz le sona erifltir diyenler, Nebî Resûller ile Velî Resûl aras ndaki fark Kur ân- Keri den ö reneyen, atefle ça ran ialard r Atefle ça ran ialar n davetine icabet edenler Atefle ça ranlar n davetine icabet edenler, babalar n n dînine tâbî olanlard r. 282 SONUÇ KUR ÂN IN Ç FT B L NMEYENL DENKLEM OLAN NEBÎ VE RESÛL KONUSUNDAK B D AT, NSANLARIN BÜYÜK ÇO UNLU UNUN CEHENNEME G TMES NE SEBEPT R Kur ân âyetlerine göre Nebî keliesi Peygaber keliesi, diliize Farsça dan girifltir Kur ân âyetlerine göre Resûl keliesi 291

32 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page KUR ÂN-I KER M E GÖRE NEBÎ VE RESÛL KAVRAMLARI ARASINDA ANLAM VE filev FARKLILIKLARI VARDIR

33 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Her Nebî Resûl dür aa her Resûl Nebî de ildir N übüvvet; risaletten üstün bir uhtevaya sahiptir ve Allahû Tealâ n n sadece peygaberlerine verdi i bir vazifedir. Allahû Tealâ bütün peygaberlere, onunla hüketsinler diye Allah n eir ve nehiylerini uhtevas nda bulunduran fleriat kitaplar verifltir. Âli rân Suresinin 79.âyet-i keriesi bu konuya fl k tutaktad r. 3/ÂL MRÂN 79: Mâ kâne li beflerin en yu tiyehullâhul kitâbe vel huke ven nubuvvete sue yekûle lin nâsi kûnû bâden lî in dûnillâhi ve lâkin kûnû rabbâniyyîne bi â kuntu tualliûnel kitâbe ve biâ kuntu tedrusûn (tedrusûne). Bir insan için, Allah' n kendisine kitap, hiket ve peygaberlik veresinden sonra onun insanlara; "Allah'tan baflka bana kul olun" deesi olaaz (ükün de ildir). Fakat sizin kitab tedris etifl (okuyup ö renifl) olan z ve ö retiyor olan zdan dolay ancak: "Rabbâni (kendini Rabb'e ada fl) kullar olunuz" der. Allahû Tealâ ; Hz. Musa (A.S) a Tevrat, Hz. Davud (A.S) a Zebur u, Hz. sa (A.S) a ncil i, Hz. Muhaed (S.A.V) Efendiiz e de son fleriat kitab olan Kur ân- Keri i verifltir. Peygaber Efendiiz (S.A.V) son Nebîdir aa son Resûl de ildir. Nübüvvet, Peygaber Efendiiz (S.AV) le birlikte sona erifltir aa risalet k yâete kadar deva edecektir. nsanl k tarihi boyunca herhangibir kavide hangi dil konufluluyorsa, o kavide ve bütün kavilerde utlaka onlar n dilleriyle ko-

34 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page nuflan bir Resûl, bütün devirlerde var olufltur. Var olaya da deva edecektir. Bid atlere dayal bir dîn ö retisinin hâki oldu u günüüzde, slâ âlei ne yaz k ki korkunç bir hüsran batakl - na do ru sürüklenektedir. Hidayet kavra nas l aslî uhtevas ndan kopar l fl ve sapt r l flsa, Peygaber Efendiiz (SAV) den sonra, Kur ân n flifresi olan Resûl ve Nebî kavralar da ne yaz k ki anla ve ifllevini yitirifltir. Nebî oladan Resûl olunaz. iddias, slâ âleini Kur ân- Keri in ayd nl ndan uzaklaflt r p adeta karanl k bir dehlizin içine hapsetifltir. Allah n kanununa gore Nübüvvet, risaletin üstünde olan bir üessededir. Ve Resûl olayan birinin Nebî olas asla ükün de ildir. Bununla birlikte her Resûlün Nebî olas da söz konusu de ildir. flte bu çok öneli ay rac n fark nda olayan bugünkü dînî ö reti, bütün insanl bir yok oluflun pençesine do ru sürükleektedir. Oysaki Allahû Tealâ bu iki anahtar sözcü ün uhtevas n Kur ân- Keri inde aç k ve net olarak ifade etektedir. Nebî ve Resûl kavralar aras nda gerek anla, gerekse ifllev bak - ndan farkl l klar vard r. Ve bu farkl l klar, Her Nebî Resûldür aa her Resûl Nebî de ildir. ifadesinin delili niteli ini tafl rken, Resûl olunadan Nebî olunaz iddias n da çürütektedir. flte bu delil niteli indeki farkl l klar irdeledi iizde sizler de göreceksiniz ki; 14 as rda blis insanl topyekûn bir aldatacan n kurban etifltir.

35 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Neden her Nebî Resûl dür aa her Resûl Nebî de ildir? A llahû Tealâ Nebî ve Resûl konusundaki bütün kavra kargaflalar n yok edecek delilleri Kur ân- Keri ine koyufltur. Bu iki kavra aras nda ilk bak ld nda 7 aç dan farkl l k göze çarpaktad r. flte bu 7 farkl l k, Her Nebî Resûldür aa her Resûl Nebî de ildir. ifadesinin do rulu unu ayr cephelerden ispat etektedir. Bununla birlikte ayn 7 farkl l k, Nebî olunadan Resûl olunaz iddias n çürüten Kur ân- Keri delilleridir.

36 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page B R NC DEL L

37 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Risaletle vazifeli olayan Resûller A llahû Tealâ birçok âyet-i keriesinde hidayetle ve risaletle vazifeli olayan Resûllerden söz etektedir. Yusuf-50 de Hz.Yusuf a gönderilen alelâde bir haberci Resûl olarak adland r l flt r. 12/YÛSUF 50: Ve kâlel eliku tûnî bih (bihî), fe leâ câehur Resûlu kâlerci ilâ rabbike fes elhu â bâlun nisvetillâtî katta ne eydiyehunn(eydiyehunne), inne rabbî bi keydihinne alî (alîun). Ve Melik: Onu bana getirin. dedi. Böylece ona, Resûl (ulak, haberci) geldi i zaan Yusuf (A.S): Efendine dön ve ellerini kesen kad nlar n hali (duruu) nedir, ona sor. dedi. Muhakkak ki; Rabbi onlar n hilelerini en iyi bilendir. Nel-35 de Belk s n Hz. Süleyan a gönderdi i elçiler, Resûller olarak adland r l flt r. 27/NEML 35: Ve innî ursiletun ileyhi bi hediyyetin fe nâz ratun bie yerciul urselûn (urselûne). Ve uhakkak ki ben onlara hediye ile Resûller gönderece i. Böylece bakal Resûller (elçiler) ne ile dönecekler? En a-61 de ölü eleklerinden Resûl olarak söz edilifltir. 6/EN ÂM 61: Ve huvel kâhiru fevka ibâdihî ve yursilu aleyku hafazah (hafazaten), hattâ izâ câe

38 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page ehadekuul evtu teveffethu rusulunâ ve hu lâ yuferritûn (yuferritûne). Ve O, kullar n n üstünde kahhard r (kuvvet ve güç sahibidir).ve üzerinize uhafaza edici (koruyucu) gönderir. Sizden birinize ölü gelince, onu Resûlleriiz vefat ettirir. Onlar (bunu yaparken) kusur etezler. Zuhruf-80 de kiraen kâtibin elekleri için de Resûl keliesi kullan l flt r. 43/ZUHRÛF 80: E yahsebûne ennâ lâ neseu s rrehu ve necvâhu, belâ ve rusulunâ ledeyhi yektubûn (yektubûne). Yoksa onlar n s rlar n ve f s lt lar n ifliteyece iizi i zannediyorlar? Hay r, onlar n yan nda Resûlleriiz (elçileriiz) (herfleyi) yaz yorlar. Ankebût-31 de azap elekleri için de Resûl keliesi kullan l flt r. 29/ANKEBÛT 31: Ve leâ câet rusulunâ ibrâhîe bil buflrâ, kâlû innâ uhlikû ehli hâzihil karyeh (karyeti), inne ehlehâ kânû zâliîn (zâliîne). Ve Bizi Resûlleriiz brâhî'e üjde ile geldikleri zaan, dediler ki: "Muhakkak ki biz, bu ülkenin halk n helâk edece iz. Çünkü bu belde halk zali oldular." Allahû Tealâ Kur ân- Keri inde Cin Resûllerden de söz etektedir.

39 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page /EN ÂM 130: Yâ a flerel cinni vel insi e le ye tiku rusulun inku yakussûne aleyku âyâtî ve yunzirûneku likâe yeviku hâzâ, kâlû flehidnâ alâ enfusinâ ve garrethuul hayâtud dunyâ ve flehidû alâ enfusihi ennehu kânû kâfirîn (kâfirîne). Ey insan ve cin toplulu u! Size âyetlerii anlatan ve bugününüze ulaflaca n z konusunda sizi uyaran içinizden Resûller (elçiler) geledi i? Kendi nefsleriize flahit olduk. dediler. Dünya hayat onlar aldatt. Ve kendilerinin kâfir oldu una, kendileri flahit oldular. Bu âyet-i keriede gene Resûl keliesi kullan lakta ve cinlere; Size kendi içinizden Resûller (rusulun inku) geledi i? diye sorulaktad r. Hiçbir devrede cinlerden bir peygaber ç ka flt r. O halde âyet-i keriede geçen Resûl keliesinin peygaber olad uhakkakt r. Hacc-75 de Allahû Tealâ eleklerden ve insanlardan Resûller seçti ini ifade etektedir. 22/HACC 75: Allâhu yastafî inel elâiketi rusulen ve inen nâs (nâsi), innallâhe seîun basîr (basîrun). Allah, eleklerden ve insanlardan Resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi iflitendir, en iyi görendir. Âyet-i keriden de anlafl ld üzere Allahû Tealâ eleklerden de, insanlardan da, cinlerden de Resûller seçektedir. Ancak peygaberleri sadece ve sadece insanlardan seçektedir. Hiç kisenin bir cin peygaberden bahsetti i görüleifltir. Ya da bir elek peygaber asla ola flt r. Allahû

40 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Tealâ Kur ân- Keri inde alelâde bir ulak için dahi Resûl keliesini kullanaktad r. Kald ki, cinlerden Nebî oldu una dair hiç bir âyet ve hiçbir bir hadîs yoktur. Devrin ia n n da böyle bir aç klaas ola flt r. Bilinesi gereken odur ki; her Resûl ayn zaanda nezirdir; uyar c d r. Nezir ve Resûlün teel özelli i, vehbî olup hiket sahibi olalar d r. Bütün nezir ve resûller yarat l fltan seçilifllerdir. Aa velî ürflidlik kesbîdir.

41 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 41 41

42 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page K NC DEL L

43 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Peygaberler aras nda fetret devreleri vard r aa risalet ard arkas kesileksizin deva etektedir P eygaberler aras nda fetret devreleri vard r Hz. sa'dan Hz. Muhaed Mustafa (S.A.V) Efendiiz'e kadar geçen 600 y ll k sürede sadece iki peygaber (Nebî) var olufltur. Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r: 5/MÂ DE 19: Yâ ehlel kitâbi kad câeku Resûlunâ yubeyyinu leku alâ fetretin in er rusuli en tekûlû â câenâ in beflîrin ve lâ nezîrin, fe kad câeku beflîrun ve nezîrun, vallâhu alâ kulli fley in kadîr (kadîrun). Ey Kitap ehli! Resûllerin (peygaberlerin) fetret devrinde (aralar n n kesildi i zaanda), sizlere gerçekleri aç klayan Resûl üüz (elçiiz) geliflti. "Bize bir üjdeleyici ve de uyar c geledi" dersiniz diye (deeeniz için). Oysa size "üjdeleyici ve uyar c " bir Resûl geliflti. Allah herfleye kaadirdir. Peygaber Efendiiz (S.A.V) de Ebû Hureyre (R.A) taraf ndan nakledilen bir hadîs-i flerifinde flöyle buyuraktad r: "Ben, dünyada da ahirette de Merye'in o luna insanlar n en yak n y. Benile Onun aras nda baflka bir peygaber yoktur. Peygaberler anneleri ayr, babalar bir kardefltirler, dînleri de birdir. [Buhârî, Enbiya 44; Müsli, Fezâil 145, (2365); Ebu Dâvud, Sünnet 14, (4675). Hadîs-i fleriften de aç kça anlafl ld gibi, Nebîler aras nda utlaka fetret devirleri (kesintili bir döne) vard r. Allahû

44 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Tealâ insanl k tarihi boyunca gönderdi i bütün peygaberlerinden Kur ân- Keri de söz etifltir. Ve as rlar boyu gelen peygaberlerin say s otuza ulafla flt r. Hz. Muhaed (S.A.V) Efendiiz den bugüne kadar geçen 1400 y lda hiç Nebî geleifltir, bundan sonra da geleyecektir. Bütün kavilerde Allah n Velî Resûlleri vard r Ve ard arkas kesileksizin gönderilektedirler A llahû Tealâ Kur ân- Keri inde bütün kavilere ard arkas kesileksizin Resûl gönderdi ini, k yâete kadar da göndereye deva edece ini aç kça ifade etektedir. 23/MU M NÛN 44: Sue erselnâ rusulenâ tetrâ, kulleâ câe ueten Resûluhâ kezzebûhu fe etbâ nâ ba dahu ba dan ve cealnâhu ehâdîs (ehâdîse), fe bu den li kavin lâ yu inûn (yu inûne). Sonra Biz, Resûlleriizi ardarda (aras kesileksizin) gönderdik. Her üete Resûlü geldi i zaan, her defas nda onu yalanlad lar. Biz de onlar birbiri arkas ndan (helâk ettik). Ve onlar efsane k ld k. Art k ü in olayan kavi (Allah n rahetinden) uzak olsun. 16/NAHL 36: Ve le kad beasnâ fî kulli uetin Resûlen eni budûllâhe vectenibût tâgût (tâgûte), fe inhu en hedallâhu ve inhu en hakkat aleyhid dalâleh (dalâletu), fe sîrû fîl ard fanzurû keyfe kâne âk betul ukezzibîn (ukezzibîne). Ve andolsun ki Biz, bütün üetlerin (illetlerin,

45 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page kavilerin) içinde Resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli k ld k). (Allah a ulaflay dileyerek) Allah a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin fleytanlardan) içtinap etsinler (sak n p kurtulsunlar) diye. Onlardan bir k s n, (Resûlün daveti üzerine Allah a ulaflay dileyenleri) Allah hidayete erdirdi ve bir k s n n (dileeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Art k yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanlar n ak betinin, nas l oldu una bak n (görün). 14/ BRÂHÎM 4: Ve â erselnâ in Resûlin illâ bi lisâni kavihî li yubeyyine lehu, fe yudillullâhu en yeflâu ve yehdî en yeflâu, ve huvel azîzul hakî (hakîu). Hiçbir Resûlüüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavinin lisan yla gönderifl olayal. Onlara (kendi lisanlar yla) beyan etsin (aç klas n) diye. Öyleyse Allah, diledi ini (Allah a ulaflay dileeyenleri) dalâlette b rak r. Diledi ini (Allah a ulaflay dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz dir, Hiket Sahibi dir. 2/BAKARA 87: Ve lekad âteynâ ûsâl kitâbe ve kaffeynâ in ba dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne eryeel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus (kudusi), e fe kulleâ câeku Resûlun biâ lâ tehvâ enfusukuustekbertu, fe ferîkan kezzebtu ve ferîkan taktulûn (taktulûne). Andolsun ki, Biz, Musa ya kitap verdik ve ondan sonra ardarda Resûller gönderdik. Ve Merye in o lu sa ya beyyineler (aç k deliller) verdik ve onu Ruh ûl Kudüs ile destekledik. Öyle ki, nefslerinizin

46 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page hofllanad bir fleyle gelen Resûle karfl, her defas nda kibirlendiniz. Bu sebeple bir k s n yalanlad n z ve bir k s n da öldürüyorsunuz. 17/ SRÂ 15: Menihtedâ fe inneâ yehtedî li nefsih (nefsihî), ve en dalle fe inneâ yad llu aleyhâ, ve lâ teziru vâziretun vizre uhrâ, ve â kunnâ uazzibîne hattâ neb ase Resûlâ (Resûlen). Ki hidayete erdiyse, sadece kendi nefsi için (nefsini tezkiye etti i için) hidayete erer. Öyleyse ki dalâlette ise sorululu u sadece kendi üzerinde olarak dalâlette kal r. Yük tafl yan (günah yüklenen) bir kise, bir baflkas n n yükünü (günah n ) yüklenez. Ve Biz, bir Resûl gönderedikçe azap edici olad k. 57/HADÎD 27: Sue kaffeynâ alâ âsârihi bi rusulinâ ve kaffeynâ bi îsebni eryee ve âteynâhul incîle ve cealnâ fî kulûbillezînettebeûhu re feten ve raheh (raheten), ve rahbâniyyetenibtedeûhâ â ketebnâhâ aleyhi illebtigâe r dvanillâhi fe â raavhâ hakka riayetihâ, fe âteynâllezine âenû inhu ecrehu, ve kesîrun inhu fâsikûn (fâsikûne). Sonra onlar n izleri üzerine Resûlleriizi ardarda gönderdik. Ve Meryeo lu sa (A.S) gönderdik ve O na ncil i verdik. Ve O na tâbî olanlar n kalplerinde refet (flefkat) ve rahet k ld k. Ve onlar, O na ruhbanl k ihdas ettiler. Biz, Allah n r zas n ibtiga etekten baflkas n onlara farz k lad k. Oysa O na hakk yla riayet etediler. Böylece onlardan, âenû olanlar n ecirlerini verdik ve onlardan ço u fas klard. 10/YÛNUS 47: Ve likulli uetin Resûl (Resûlun), feizâ câe Resûluhu kud ye beynehu bil

47 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page k st ve hu lâ yuzlaûn (yuzlaûne). Her üetin bir Resûlü vard r. Onlara, Resûlleri geldi i zaan onlar n aralar nda adaletle hükolundu. Onlara zuledilez. Allahû Tealâ Zuer Suresinde de flöyle buyuraktad r: 39/ZUMER 71: Vesîkallezîne keferû ilâ cehennee zuerâ (zueran), hattâ izâ câuhâ futihat ebvâbuhâ, ve kâle lehu hazenetuhâ e le ye tiku rusulun inku yetlûne aleyku âyâti rabbiku ve yunzirûneku likâe yeviku hâzâ, kâlû belâ ve lâkin hakkat kelietul azâbi alel kâfirîn (kâfirîne). Kâfirler, züre züre cehennee sürülürler. Oraya geldikleri zaan, onun (cehennein) kap lar aç l r. Ve onun (cehennein) bekçileri onlara derler ki: Size, sizden (sizin aran zdan) olan Resûller geledi i ki, size Rabbinizin âyetlerini okusun, bugüne (buraya) gelece inizi (söyleyerek) uyars n? (Cehennee gidenler) dediler ki: Evet (geldiler). Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Bu âyet-i keriede Rabbiiz bize k yâetten sonraki hayat zdan bir kesit vererek, insanlar n cehennein kap s nda cehenne bekçileri ile olan konuflalar n anlataktad r. Allah zaandan ünezzehtir. Bu sebeple evvelîn de, ezelin de sahibidir. Allahû Tealâ bize ezelden isaller vererek uyar larda bulunaktad r. Cehennee gidenler, kendi içlerinde yaflayan Resûllere tâbî olad klar için cehennede olacaklard r. Cehennee flüphesiz her devirde yaflayan insanlar gidecektir. Âyet-i keriede Rusulun inku; sizin içinizden Resûller

48 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page geledi i? ifadesi yer ald na göre, bu Resûllerin her devirde yaflad uhakkakt r. Oysa peygaberler sadece Lût, Seud, Ad, Arap ve srail gibi belirli kavilerden ç k fllard r. Sonuç olarak H er devirde peygaberler yaflaad na göre ve peygaberlerin yaflaad devirlerde de her kavide Resûller uhakkak yaflad klar na göre, bütün Resûllerin peygaber olad klar kesinlik kazanaktad r. O halde bugün dünyada adaletsizlik ve zulü varsa bu, Allah n Resûllerinin gizli tutulas ndan kaynaklanaktad r.

49 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page 49 49

50 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page ÜÇÜNCÜ DEL L

51 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Kur ân- Keri e göre peygaberler belirli kavilere gönderilifllerdir. Resûller ise her kavide var olufltur. Var olaya da deva edeceklerdir P eygaberler belirli kavilere gönderilifllerdir Ve onlar, kâinat n peygaberleridirler Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r: 16/NAHL 36: Ve le kad beasnâ fî kulli uetin Resûlen eni budûllâhe vectenibût tâgût (tâgûte), fe inhu en hedallâhu ve inhu en hakkat aleyhid dalâleh (dalâletu), fe sîrû fîl ard fanzurû keyfe kâne âk betul ukezzibîn (ukezzibîne). Ve andolsun ki Biz, bütün üetlerin (illetlerin, kavilerin) içinde Resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli k ld k). (Allah a ulaflay dileyerek) Allah a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin fleytanlardan) içtinap etsinler (sak n p kurtulsunlar) diye. Onlardan bir k s n, (Resûlün daveti üzerine Allah a ulaflay dileyenleri) Allah hidayete erdirdi ve bir k s n n (dileeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Art k yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanlar n ak betinin, nas l oldu una bak n (görün). Âyet-i keriede bahsedilen Resûller peygaber olsalard onlar için, bütün üetlerin içinden ifadesi kullan lazd. Çünkü peygaberler kavilerin bir k s n n içinden ç k flt r. Bütün kavilerden peygaberler ç ka flt r. Allahû Tealâ Sebe Suresinde, Peygaber Efendiiz (S.A.V)

52 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page in bütün dünya için, daha do ru bir ifadeyle kâinat için görevli oldu unu ifade etektedir. 34/SEBE 28: Ve â erselnâke illâ kâffeten lin nâsi beflîren ve nezîren ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya leûn (ya leûne). Ve Biz, seni (kâinattaki) insanlar n hepsi için üjdeleyici ve nezir (uyar c ) olandan baflka bir fley için gönderedik. Fakat insanlar n ço u bilezler. Bu âyet-i kerieden de anlafl ld gibi peygaberlerin görevi bütün kaviler içindir, bütün dünya içindir. Ve Nebî Resûller hangi kavin içinden ç k flsa, sadece o kavin lisan - n konuflarak bütün dünyaya hitap ederler. Kald ki peygaberler tarihi boyunca konuflulan dil, sadece brânice ve Arapça olufltur. Meselâ Türk kavi için Türkçe aç klaa yapacak bir peygaber gönderileifltir. Buradan kesin bir noktaya ulafl yoruz ki; her kave peygaber gönderileifltir. Velî Resûller her kave gönderilirler Ve sadece kendi kavileri içinde vazifelidirler A llahû Tealâ Kur ân- Keri inde her kave kendi dilleri ile aç klaa yapacak Resûller gönderdi ini aç kça ifade etektedir. 13/RA D 7: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun in rabbih (rabbihî), inneâ ente unzirun ve li kulli kavin hâd (hâdin). Ve kâfirler derler ki: O nun üzerine Rabbinden bir ucize indirileli de il iydi? Sen, sadece bir uyar c s n ve bütün kaviler için hidayetçi vard r

53 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page (zaan n her parças nda ve bütün kavilerde). 14/ BRÂHÎM 4: Ve â erselnâ in Resûlin illâ bi lisâni kavihî li yubeyyine lehu, fe yudillullâhu en yeflâu ve yehdî en yeflâu, ve huvel azîzul hakî (hakîu). Hiçbir Resûlüüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavinin lisan yla gönderifl olayal. Onlara (kendi lisanlar yla) beyan etsin (aç klas n) diye. Öyleyse Allah, diledi ini (Allah a ulaflay dileeyenleri) dalâlette b rak r. Diledi ini (Allah a ulaflay dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz dir, Hiket Sahibi dir. 3/ÂL MRÂN 164: Lekad ennallâhu alâl u inîne iz bease fîhi Resûlen in enfusihi yetlû aleyhi âyâtihî ve yuzekkîhi ve yualliuhuul kitâbe vel hikeh (hikete), ve in kânû in kablu le fî dalâlin ubîn (ubînin). Andolsun ki Allah, ü inlerin (bafllar n n) üzerine (devrin ia n n ruhu) bir ni et olak üzere (onlar n aralar nda, kendi kavinin içinde) kendilerinden bir Resûl beas eder. Onlara O nun (Allah n) âyetlerini tilâvet eder, onlar tezkiye eder ve onlara kitap ve hiketi ö retir. Ondan evvel (Allah'a ulaflay dileeden evvel) onlar gerçekten aç k bir dalâlet içinde idiler.

54 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page DÖRDÜNCÜ DEL L

55 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Nebîler, tasarruf r zas n n sahipleridir Kur ân- Keri e göre r zaya ulafla fl bir Resûl asla Nebî olaaz B ütün Nebî Resûller, tasarruf r zas n n sahiplerdir. Fakat Velî Resûller, ancak Kur ân- Keri de sözü edilen 7 safha r zaya ulaflabilirler. Daha öteye geçe yetkileri yoktur. 1. Âenûlar r zas 2. Tâbiiyet r zas 3. Evvablar r zas 4. Muhsinler r zas 5. Ulûl elbab r zas 6. rflad r zas 7. Salâh r zas. flte bu 7 safha r za kadeesi, bütün Resûllerin ulaflabilece i son noktad r. Ancak onlar n içerisinden tek bir kiflinin tasarruf r zas na ulaflas söz konusudur ki; bu Nebîlerin oldu- u devrelerde Nebîye, Nebîlerin olad devrelerde ise sadece devrin ia olarak seçilen velî resûle has bir olgudur. Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r: 5/MÂ DE 109: Yeve yeceullâhur rusule fe yekûlu âzâ ucibtu. Kâlû lâ ile lenâ inneke ente allâul guyûb (guyûbi). Allah n, Resûl'leri bir araya toplayaca, sonra Size ne cevap verildi? diye buyuraca gün, (onlar); Bizi bir bilgiiz yok. Muhakkak ki Sen, gaybdekileri en iyi bilen Sen'sin! derler.

56 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page /C NN 26: Âliul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehaden. O (Allah), gayb bilendir. Fakat O, gayb n hiç kiseye izhar etez (aç klaaz). 72/C NN 27: llâ enirtedâ in Resûlin fe innehu yesluku in beyni yedeyhi ve in halfihî rasadan. Resûllerden raz olduklar (tasarruf r zas na ulafl fl olanlar ) hariç! O takdirde, uhakkak ki O (Allah), onlar n önünden ve arkas ndan gözetenler sevkeder. Allah n gayb bildirdi i Resûller, Resûllerden sadece r zaya ulaflanlard r. Bu âyet-i keriede iki çeflit Resûlden bahsedilektedir. 1- Allah n r zas na ulaflan Resûller 2- Allah n r zas na ulaflayan Resûller. Hiçbir peygaberin Allah n r zas na ulafla fl olas düflünüleez. Bu sebeple Allah n r zas na ulaflaayan Resûllerin peygaber olas da ükün de ildir. Deek ki Nebî olunadan Resûl olunaz iddias, da günüüz dîn ö retisini heziete u ratan bir bid attir, bir hurafedir. Allahû Tealâ Enbiyâ Suresinin 73.âyet-i keriesinde tasarruf r zas n n sahibi olan Nebî ialar ndan bahsetektedir. 21/ENB YÂ 73: Ve cealnâhu eieten yehdûne bi erinâ ve evhaynâ ileyhi fi lel hayrâti ve ikâes salâti ve îtâez zekâh(zekâti), ve kânû lenâ âbidîn(âbidîne). Ve onlar, eriizle hidayete erdiren (öleden ön-

57 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page ce ruhlar Allah a ulaflt ran) ialar k ld k. Ve onlara, hay rlar iflleeyi, naaz k lay ve zekât vereyi vahyettik. Ve onlar, Bize kul oldular. Bütün Nebî Resûller yaflad klar dönelerde asâleten devrin ia d rlar. Asâleten devrin ialar n n hepsi fleriat kitab n n sahibidirler. Allah n Nebî Resûllere verdi i fleriat kitaplar, tü insanlar ba layan fleriat hükülerini içerektedir (Bakara 213). fieriat kitab n n sahibi her Nebî Resûl, do al olarak kendi kavinin Resûlü oldu u için, Allah a ulaflay dileyen ve ona ihsanla tâbî olan ü inler için bu Resûl, Âli rân Suresinin 164. âyet-i keriesinde belirtildi i gibi bir ni ettir. 3/ÂL MRÂN 164: Le kad ennallâhu alel u inîne iz bease fîhi Resûlen in enfusihi yetlû aleyhi âyâtihî ve yuzekkîhi ve yualliuhuul kitâbe vel hikeh (hikete), ve in kânû in kablu le fî dalâlin ubîn (ubînin). Andolsun ki Allah, ü'inlerin (bafllar n n) üzerine (devrin ia n n ruhu) bir ni'et olak üzere (onlar n aralar nda, kendi kavinin içinde) kendilerinden bir Resûl beas eder. Onlara O'nun (Allah' n) âyetlerini tilâvet eder, onlar tezkiye eder ve onlara kitap ve hiketi ö retir. Ondan evvel (Allah'a ulaflay dileeden evvel) onlar gerçekten aç k bir dalâlet içinde idiler. Resûl, kendisine dünya hayat nda ihsanla tâbî olanlar için de bir flefaatçidir. Her devirde flefaate eur ve ezun k l - nan bir kifli vard r. Hayatta olan bir Nebî varsa o, do al olarak asâleten devrin ia d r. Aa Nebîler aras ndaki fetret

58 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page döneleri sebebiyle onlar n olad devirlerde kavi resûlleri aras ndan seçilen kifli vekâleten devrin ia d r. fiefaate eur ve ezun k l nan da odur. Ancak A râf Suresinin 53. âyet-i keriesinde bildirildi i gibi dünya hayat nda Allah a ulaflay dileeyenler için bir ürflid bulunayaca cihetle, dünya hayat nda onlar için bir flefaatçi de yoktur. Dünya ahiretin tarlas d r. Burada tarlay ekeyen kiflinin ahirette hasad bekleesi boflunad r. Dünya hayat nda Allah a ulaflay dileeyenlerin kendi nefslerini hüsrana u ratt klar n Allahû Tealâ A râf Suresinin 53. âyet-i keriesinde belirtektedir. 7/A RÂF 53: Hel yanzurûne illâ te'vîleh (te'vîlehu), yeve ye'tî te'vîluhu yekûlullezîne nesûhu in kablu kad câet rusulu rabbinâ bil hakk (hakk ), fe hel lenâ in flufeâe fe yeflfeû lenâ ev nureddu fe na'ele gayrellezî kunnâ na'el (na'elu), kad hasirû enfusehu ve dalle anhu â kânû yefterûn (yefterûne). Onlar sadece onun tevîline (yoruuna) bak yorlar. Onun tevîlinin geldi i gün, daha önce onu unutufl olanlar: Rabbiizin Resûlleri hak ile gelifltir. Art k bize flefaat edecek flefaatçiler var ki; bize flefaat etsinler. Veya (dünyaya) döndürülüfl olsayd k, yap fl olduklar zdan baflkas n yapard k. derler. Nefslerini hüsrana u ratt lar. Ve uydurduklar fleyler kendilerinden ayr ld lar. Allahû Tealâ Kur ân- Keri inde Velî alardan da söz etektedir. Her devirde kavi Resûllerinden bir tanesini Allahû Tealâ

59 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page devrin ia olarak seçer. Seçilen devrin ia da tasarruf r zas na sahiptir. Kavin Resûllerine gayb bildireyen Rabbiiz, devrin ia olan Velî Resûlüne gayb bildirektedir. Nebî Resûl asâleten devrin ia olas na karfl l k Velî Resûl vekâleten devrin ia d r. Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r: 3/ÂL MRÂN 179: Mâ kânallâhu li yezerel u inîne alâ â entu aleyhi hattâ yeîzel habîse inet tayyib (tayyibi), ve â kânallâhu li yutliaku alâl gaybi ve lâkinnallâhe yectebî in rusulihi en yeflâu fe âinû billâhi ve rusulihi, ve in tu inû ve tettekû fe leku ecrun azî (azîun). Allah, habis olan (kötüyü), teiz olandan (ü'in olan, ü'in gözükenden) ay r ncaya kadar ü'inleri, sizin bulundu unuz hâl üzere (ü'in olanla ü'in gözükenin bir arada oldu u bir duruda) terk edecek de ildir. Ve Allah sizi gayba uttali edecek (gayb bildirecek) de ildir. Ve lâkin Allah, Resûllerinden diledi i kiseyi seçer (gayb o Resûlüne bildirir). O halde, Allah'a ve O'nun Resûllerine îân edin. Ve e er âenû olur ve takva sahibi olursan z, o zaan sizin için "Büyük Ecir" vard r. 32/SECDE 24: Ve cealnâ inhu eieten yehdûne bi erinâ leâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûk nûn (yûk nûne). Ve onlardan, eriizle hidayete erdiren ialar k ld k ve sab r sahibi olduklar ve âyetleriize (Hakk ul yakîn seviyesinde) yakîn hâs l etifl olduklar için. Burada sözü edilen Resûller, Nebî olad klar halde (Ne-

60 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page bîlerin yaflaad devirlerde) tasarruf r zas na ulaflt r lak üzere, o devirdeki Resûller içinden Allah taraf ndan seçilifl kiflilerdir. Ve her devirde sadece bir tek kifli tasarruf r zas için seçilir ve bu kadeeye ulaflt r l r. Nebîlerin olad fetret devirlerinde, kavi resûlleri aras ndan Allahû Tealâ n n seçti i ve kendisine gayb bildirdi i bir kifli, o devirde vekâleten devrin ia ayn zaanda Allah n halifesidir. Hz. Peygaber (S.A.V) Efendiiz bu konuda flöyle buyuraktad r: srailo ullar na Nebîleri k lavuzluk ederdi. Bir peygaber vefat etti inde onu bir baflkas izlerdi. Ancak benden sonra Nebî yok, yaln zca halifeler olacakt r. (Buharî, Kitabu'l- Menak b) Allahû Tealâ Secde-24 de bu konuya flöyle aç kl k getirektedir: 32/SECDE 24: Ve cealnâ inhu eieten yehdûne bi erinâ leâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûk nûn (yûk nûne). Ve onlardan, eriizle hidayete erdiren ialar k ld k ve sab r sahibi olduklar ve âyetleriize (Hakk ul yakîn seviyesinde) yakîn hâs l etifl olduklar için. Asâleten tayin edilen, devrin ia olan her Resûl utlaka bir Nebîdir. Aa vekâleten tayin edilen, devrin ia olan her Resûl asla Nebî de ildir. Allahû Tealâ Hacc Suresinin 52. âyet-i keriesinde tasarruf r zas ndaki vekâleten devrin ia olan Resûlle, asaleten

61 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page devrin ia olan Nebî Resûlden söz etektedir. Bu iki kavra n birbirinden ayr ânâlar içerdi i, âyet-i keriede gayet aç k olarak görülektedir. 22/HACC 52: Ve â erselnâ in kablike in Resûlin ve lâ Nebîyyin illâ izâ teennâ elkafl fleytânu fî uniyyetihî, fe yensehullâhu â yulk fl fleytânu sue yuhkiullâhu âyâtihî, vallâhu alîun hakî (hakîun). Senden önce gönderdi iiz (hiç) bir Resûl ve Nebî yoktur ki; (bir fley) teenni etti i (diledi i) zaan fleytan, onun teenni etti i fleye, (yalan) ilka eteifl (ulaflt ra fl) olsun. Fakat Allah, fleytan n ilka etti i fleyi nesheder (kald r r, yok eder). Sonra Allah, âyetlerini uhke k lar (sa lalaflt r r). Ve Allah, Alî dir, Hakî dir (ili ve hiket sahibidir). Allahû Tealâ, tasarrufta olan ( lâhî radeye tesli), vekâleten devrin ia olan Velî Resûlden ve asâleten devrin ia olan Nebî Resûlden fleytan n vesvesesini taaen giderifltir. Risalet de, Nübüvvet de vehbîdir. Hiç kisenin ne risaleti, ne de Nübüvveti kendi gayretiyle kazanas söz konusu de ildir. Allahû Tealâ diledi i Resûlü seçip, vehbî olarak vekâleten devrin ia tayin edebilir. Yine diledi i Nebîyi seçip, vehbî olarak asâleten devrin ia tayin etek Allahû Tealâ n n vazifesidir. Bütün bu aç klaalardan da anl yoruz ki Kur ân- Keri e göre tasarruf r zas na, huzur naaz n n ial r zas na ulafla fl bir Resûlün Nebî olas asla ükün de ildir. Bununla birlikte r zaya ulafla fl Resûller, her devirde ve bütün kavilerde yaflaaktad rlar.

62 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Vekâleten Devrin a Olan Mehdi Resûl A llahû Tealâ Duhân Suresinin 13.âyet-i keriesinde Peygaber Efendiiz (S.A.V) den sonra gelecek olan bir Resûlünden söz etektedir. Bu Resûl, Duhân Fitnesinin bütün insanlar sard âhir zaanda Allah n vazifeli k ld Mehdi (A.S) d r. Mehdi (A.S), Allah n bir Velî Resûlüdür ve kesinlikle Nebî de ildir. Âyet-i keriede, henüz gerçeklefleifl olan ve gelecekte gerçekleflecek olan bir günü, Peygaber Efendiiz (S.A.V) in gözetleesi istenektedir. 44/DUHÂN 10: Fertekib yeve te tîs seâu bi duhânin ubîn (ubînin). Art k gö ün, apaç k duan (fitne) getirece i günü gözle. 44/DUHÂN 11: Yagflân nâs (nâse), hâzâ azâbun elî (elîun). (O fitne ki) insanlar (insanlar n büyük k s n ) sar flt r. flte bu, elî bir azapt r. Duhân 10 ve 11 de bütün insanlar saran bugünkü fitneden söz edilektedir. Günüüzde dînin bütün teel tafllar yok edilifl, insanlar dünyada da, cehennede de azaba dûçar olufllard r. Âyet-i kerienin deva nda ise, içinde bulundu uuz hidayet ça nda hidayetle vazifeli olan devrin ia Mehdi Resûl den bahsedilektedir. 44/DUHÂN 12: Rabbenekflif annel azâbe innâ û inûn (û inûne). Rabbiiz, azab bizden kald r. Muhakkak ki biz, ü'inleriz.

63 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page /DUHÂN 13: Ennâ lehuuz zikrâ ve kad câehu Resûlun ubîn (ubînun). Onlara (herfleyi) aç klayan bir Resûl geliflti. (Buna ra en Resûlün söylediklerinden) ibret alad lar. 44/DUHÂN 14: Sue tevellev anhu ve kâlû ualleun ecnûn (ecnûnun). Ve (O'NA) (fleytan taraf ndan vahyedilerek) ö retilifl ve deli dediler ve sonra O'NDAN yüz çevirdiler. Duhân Suresinde ad geçen Resûl, ayn zaanda bir uyar c d r ve kesinlikle bir Nebî de ildir. Nübüvvet, Peygaber Efendiiz (S.A.V) le sona erifltir. Ancak velâyet ve risalet, Peygaber Efendiiz (S.A.V) den sonra da k yâete kadar deva edecektir. Peygaber Efendiiz (S.A.V) taraf ndan gelece i üjdelenen Mehdi (A.S) n Resûl olas, Kur ân da birçok âyetle izah edilektedir. Mehdi (A.S) n deli oldu u ve fleytandan vahiy ald, yani fleytan taraf ndan ö retildi i söylenifl ve bu iftira insanlar n büyük ço unlu una kabul ettirilifltir. Ancak Allahû Tealâ da, Kendisine ve Resûl üne tuzak kuranlara hiç flüphesiz ki tuzak haz rla fl, böylece Resûl ünün Duhân-14 deki Resûl oldu unu bütün insanl a ispat etifltir. Resûl ü tuza a düflürdüklerini zannedenlerin kendileri tuza a düflüfltür. Allahû Tealâ Resûl üne Mehdi isini verifltir. Mehdi; hidayete erifl, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren ânâlar na gelektedir. Hidayetin unutuldu u, dîn tatbikat ndan ç kart ld bir dönede Allahû Tealâ Mehdi Resûlü nü hidayetle görevlendirifltir. Babalar ndan ö rendikleri geleneksel dîn tatbikat olan slâ n befl flart n yeterli görenler, Mehdi Resûl ün hidayet tebli ine uhatap olalar na ra en dave-

64 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page ti kabul eteifller, onun yerine tagutu dost edinifllerdir. Kur ân- Keri hidayet rehberi oldu una göre, hidayetin girifl kap s olan dünya hayat nda Allah a ulaflay dileedikleri için bu insanlar, Kur ân terk etifllerdir. Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r: 25/FURKÂN 27: Ve yeve yeadduz zâliu alâ yedeyhi yekûlu yâ leytenîttehaztu ear Resûli sebîlâ (sebîlen). Ve o gün, zali ellerini s r r: Keflke Resûlle beraber (Allah'a giden) bir yol ittihaz etseydi. der. 25/FURKÂN 28: Yâ veyletâ leytenî le etteh z fulânen halîlâ (halîlen). Yaz klar olsun, keflke ben filan (o kifliyi) dost edineseydi. 25/FURKÂN 29: Lekad edallenî aniz zikri ba de iz câenî, ve kânefl fleytânu lil insâni hazûlâ (hazûlen). Andolsun ki; bana zikir (Kur'ân'daki ili) geldikten sonra beni zikirden sapt rd ve fleytan, insana yard - engelleyendir. 25/FURKÂN 30: Ve kâler Resûlu yâ rabbi inne kavîttehazû hâzel kur âne ehcûrâ (ehcûran). Ve Resûl: Ey Rabbi! Muhakkak ki beni kavi, bu Kur'ân'dan ayr ld (Kur'ân' terketti). dedi. Furkân-30 da: Kavi, Kur ân' terketti diyen uhakkak ki Peygaber Efendiiz (S.A.V) de ildir. Çünkü Peygaber Efendiiz (S.A.V) in etraf ndaki ve O nun ö retisiyle yaflayan bütün sahâbe Kur ân n bütününe îân etifllerdir. Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r:

65 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page /ÂL MRÂN 119: Hâ entu ulâi tuh bbûnehu ve lâ yuh bbûneku ve tû inûne bil kitâbi kullih (kullihi), ve izâ lekûku kâlû âennâ, ve izâ halev addû aleykuul enâile inel gayz (gayzi), kul ûtû bi gayziku, innallâhe alîun bi zâtis sudûr (sudûri). flte siz (ü'inler) böylesiniz, siz onlar seversiniz ve onlar sizi sevezler ve siz kitab n taa na îân edersiniz. Ve sizinle karfl lafl nca "biz îân ettik" dediler, yaln z kald klar zaan, size karfl öfkelerinden parak uçlar n s rd lar. De ki: "Öfkenizden ölün."muhakkak ki Allah, sinelerde olan en iyi bilendir.

66 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page BEfi NC DEL L

67 Kuranin sifresi Ahzap 40.qxd 11/12/10 2:57 PM Page Kur ân- Keri e göre Nebî Resûllerin befl Nebî olayan Resûller in dört görevi vard r N ebî olan Resûller in görevleri 1. Allah n âyetlerini tilâvet etek, 2. nsanlar n nefslerini tezkiye etek, 3. Kitap ö retek, 4. Hiket ö retek, 5. Hiketin ötesini ö retek. Allahû Tealâ bu konuda flöyle buyuraktad r: 2/BAKARA 150: Ve in haysu haracte fe velli vecheke flatral escidil harâ (harâi), ve haysu â kuntu fe vellû vucûheku flatrahu li ellâ yekûne lin nâsi aleyku hucceh (huccetun), illâllezîne zaleû inhu fe lâ tahflevhu vahflevnî ve li utie ni etî aleyku ve lealleku tehtedûn (tehtedûne). Nereden ç karsan ç k, bundan sonra (naazda) vechini (yüzünü) Mescid-i Hara yönüne çevir. Ve nerede olursan z olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanlar nsizin aleyhinizde (kullanabilecekleri) delil olas n. Onlardan zuledenler hariç, art k onlardan korkay n. Benden (sizin üzerinizdeki sevgiin azalaca ndan) korkun ki, sizin üzerinizdeki ni etii taalayay da böylece hidayete eresiniz. 2/BAKARA 151: Keâ erselnâ fîku Resûlen inku yetlû aleyku âyâtinâ ve yuzekkîku ve yualliukuul kitâbe vel hikete ve yualliu-

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK. Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR

ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK. Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR ETKĐLĐ ÖĞRETMENLĐK Ahmet ÇAĞLAYAN Eğitimci-Öğretmen-Yazar 1- EĞĐTĐM NEDĐR Eğitim, kişinin kendini tanımasına yardım eden, yaratılışını koruyan, onu geleceğe hazırlayan, sosyal uyum içinde yaşamasına zemin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? Abdulkerim el-hudayr Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu an hayatta ve yeryüzünde hazır mıdır? ] تريك Turkish [ Türkçe Abdulkerim el-hudayr Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 0-43 هل لرسو صىل الله عليه

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI

LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM. 1. S n f 1. K TAP. YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI LKOKUL DERS K TABI OKUMA YAZMA Ö REN YORUM 1. S n f 1. K TAP YAZARLAR Doç. Dr. Sabri S DEKL Dr. Emine BALCI DEVLET K TAPLARI Bu yay n n her hakk sakl olup, tüm fikrî mülkiyet haklar Sebit E itim ve Bilgi

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî

PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ. Hâfız el-hakemî PEYGAMBERLERE ÎMÂNIN HAKİKATİ حقيقة الا يمان بالانبياء والمرسلين ] اللغة التركية [ ] Turkish [ Language Hâfız el-hakemî حافظ الحكمي رحمه االله Terceme edenler : Muhammed Şahin ترجمه: محمد بن مسلم شاهين

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE)

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Resimleyen: Sevgi İçigen Tashih:

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı