Allah, insanlar n sosyal yaflamlar n düzenlemek için, peygamberleri vas tas ile sözlü, yaz l ve vahiy yoluyla, kurallar ihtiva eden bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Allah, insanlar n sosyal yaflamlar n düzenlemek için, peygamberleri vas tas ile sözlü, yaz l ve vahiy yoluyla, kurallar ihtiva eden bilgiler"

Transkript

1 B-D N Allah, insanlar n sosyal yaflamlar n düzenlemek için, peygamberleri vas tas ile sözlü, yaz l ve vahiy yoluyla, kurallar ihtiva eden bilgiler göndermifltir. Bu kurallar içeren dine slam dini bu dine tam anlam yla uyanlara da Müslüman denir. slam dininin içerdi i kurallar, manevi ve maddi kurallard r. Manevi kurallar, insan nefsini kontrol alt na alan kurallard r. Bu da iman etmektir, yani Allah n birli ine, meleklerine, kitaplar na, peygamberlerine ve k yamet gününe inanmaktan ibaret olan kurallard r. Maddi kurallar ise, iki bölümden oluflan dini ve sosyal kurallard r. Bunlardan dini kurallar, namaz, oruç, ibadet ve dualard r. Sosyal kurallar ise, aktif hayatta uygulanan ve güzel ahlaka dayal kurallard r. Bunlar, sosyal yaflam ve hukuk kurallar - d r. Bütün bunlar n amac, seçkin karaktere sahip insanlar n yetiflmesini sa lamak ve onlar n ikinci bir kâinat hayat nda yer almalar n sa lamakt r. flte Kur an bu kurallar içeren bir Kitap t r. slam, Allah n, peygamberler vas tas yla ak l sahibi insanlara tebli edilen, onlara dünya ve ahiret hayat nda saadet yollar n gösteren bir inanç sistemidir. Bu sistemin özü; Allah n birli ine, Meleklerine, Allah n indirdi i Kitap lar na, Allah n görevlendirdi i peygamberlere ve K yametin gelece ine kalben inanmak (iman etmekte) ve iyi ifller yapmakt r. 405

2 Allah n peygamberleri vas tas yla insanlara tavsiye etti i din, slam d r. Bu din, Adem a.s dan beri, Allah taraf ndan insanlar için en güzel din olarak kabul edilmifltir. Hz. Muhammed e kadar gelen Kitap larda insanlara bu din tavsiye edilmesine ra men, bütün peygamberlerin insanlara önerdikleri slam dini yolundan büyük ölçüde sapmalar olmufl, peygamberlere indirilen kitaplar muhafaza edilememifl ve içeriklerinin bir k sm de ifltirilmifl, bir k sm da insanlardan saklanm flt r. Son peygamber olan Muhammed a.s. a, bu dinin ihya edilmesi emredilmifltir. Muhammed as a, di er peygamberlere emredildi i gibi, emredilen bu din, son flekliyle ve toplumlar n geliflmesine uygun olarak vahiy edilmifltir. Bu din, Yahudi ve H ristiyanlar n atalar na da emredilen bir dindir. Bu din evrenseldir. Kuran n tavsiye etti i dini reddedenler, asl nda kendi peygamberlerinin dinini reddetmektedirler. Bu din, do ruluk ve sap kl birbirinden ay rm flt r. Bu dinde zorlama yoktur. Allah a inan p, bu dini kendilerine inanç yolu seçenler, hiçbir flekilde kopmayan bir kulpa tutunmufl olurlar. Kuran n bize tavsiye etti i dinin birçok özellikleri bulunmaktad r. Bu özellikleri aç klayan ayetler özetlendi inde, ortaya flu sonuçlar ortaya ç kmaktad r. slam dini, insanlara dünya hayat nda do ru ve yanl fllar bir birinden ay rmak için ve insanlar n do ru bir yolu izlemelerini sa lamak için, her topluma, peygamberleri vas tas yla önerilen bir dindir. Allah taraf ndan insanlara emredilen din, Adem a.s. dan Hz. Muhammed e kadar kurallar de iflmemifl bir dindir. slam dininde alternatifler yoktur. Günümüzde uydurulan l ml islam, radikal slam gibi kavramlar slam dininde yoktur. 406

3 Allah n nsanlar çin Kabul Etti i Din (Hak Din) Din ile ilgili olarak Kuran la indirilen ayetlerin anlamlar net bir flekilde aç kt r. Bu bak mdan bu ayetlerle ilgili olarak yorum k sm nda detayl aç klamalara girilmeyecektir. Sadece slam dini ile ilgili ayetlerin tümüne ait toplu bir de erlendirme yap lacakt r. Allah n insanlar için raz oldu u din, do ruluk ve sap kl birbirinden kesin olarak ay ran bir dindir. Allah, bu dinin seçilmesinde, insanlar için herhangi bir zorlama yap lmamas n emretmektedir (2/256). Allah kat nda geçerli din slam d r. nsanlara bu din i anlatan Kitap lar indirildikten sonra, peygamberlerin gösterdi i do ru yolu seçenlerle, bu yolu inkar edenler aras ndaki ç karlar ve k skançl klar nedeniyle ayr l klar bafl göstermifl ve guruplaflmalar meydana gelmifltir (3/19). Allah, slam dinini benimseyen ve bu dini uygulayan brahim a.s. dost edinmifltir. Allah a yönelen ve brahim a.s. n dinini seçerek iyi ifller yapan insanlar, Allah n dostlu unu kazanacak olanlard r. Ayet bize, Kuran la emredilen Din in yeni bir din olmad n, bu Din in brahim a.s. n dini oldu unu anlatmaktad r. Kuran n baflka ayetlerinde de Musa a.s. a ve sa a.s. a emredilen dinlerin de do ruluk ve sap kl bir birinden ay ran slam dini oldu- u görülecektir (4/125). slam Din inin brahim peygambere emredilen din oldu unu bildiren ayetlerden baz lar da flunlard r: (Habibim!) De ki: fiüphesiz Rabbim beni do ru yola, dosdo ru dine, Allah birleyen brahim in dinine iletti. O, ortak koflanlardan de ildi. fiüphesiz benim namaz m, kurban m (ibadetim), hayat m ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O nun orta yoktur. Bana Müslümanlar n ilki olmam emredildi Ayetlerde, slam dininin, brahim a.s. n dini oldu u ve Muhammed as a bu din emredildi i anlat lmaktad r (6/ ). slam dini, insanlar ayd nlatmak ve do ru yola iletmek ve onlar e itmek için peygamberler vas tas yla dünya insan na, uyar lar ve ö ütler fleklinde gönderilmifltir. Bu konu ile ilgili olarak Kur an, Nuh a.s. dan itibaren gelen peygamberler hakk nda detayl bilgiler vermifltir. Nuh a.s. dan 407

4 Muhammed a.s. a kadar insanlara sürekli olarak gönderilen ve ayn prensipleri ihtiva eden uyar lar n nedeni, yeryüzünde yaflayan insanlar do ruya ve güzele yöneltmektir. Allah insan, kendisine ibadet etsin diye yaratm flt r. Bu ibadetin do ru yap lmas için Allah, insanlara e iticiler göndermifltir. Allah n gösterdi i yolu seçenler kurtulufla erecek, uymayanlar ise hem cezaland r lacak hem de ölümden sonraki sosyal hayatta yer alamayacaklard r. Bu bize, yarat l fl safhas n n ahlak ve e itim yönü ile devam etti ini göstermektedir. Kur an bize, Allah n, slam bütün dinlere üstün k lmak için peygamberlerini gönderdi ini ve sonuçta slam n bütün dinler üstünde yer alaca n bildirmektedir. Anlafl - l yor ki, insan n yarat l fl safhas devam etmektedir. Allah insan belirli bir noktaya ulaflt rmak için, peygamberler vas tas ile insanlar e itmekte ve planlad noktaya ulaflt rmay amaçlamaktad r (9/32-33). nsanlar bafllang çta ayn inanc paylaflan bir ümmetti. Kendilerine do ru yolu gösteren kitaplar inince, bu kitaplara inananlarla ç kar kayb na u rayanlar aras nda ihtilaflar ç kt ve guruplaflmalar meydana geldi. nsanlar aras nda ç - kan bu din ihtilaflar nedeniyle kimse dünya hayat nda cezaland r lmad ve cezaland rma planlanmad. Çünkü yarat - l fl, planl bir programd r ve bu program yürürlükte kalacakt r. Hesaplaflma ahiret hayat nda yap lacakt r (10/19). Allah, brahim a.s. n ümmetini Müslümanlar olarak isimlendirmifltir. Allah, peygamberini bu Kuran la, insanlar islam dini konusunda e itmek ve iman edenleri de bu dinle insanlara örnek olmalar amac yla görevlendirmifltir. Bu konuda Allah n emri fludur: Allah yolunda hakk yla çal fl n. Namaz k l n, zekât verin ve en güzel yard mc, en güzel koruyucu olan Allah n ipine s ms k sar l n. (22/78). Allah, insanlara ö üt al p düflünmeleri için pefl pefle kitaplar indirdi. Kuran dan önce indirilen kitaplara iman edenler, Kur an onlara okundu u zaman: Biz ona inand k, Rabbimizden gelen gerçek bir Kitap t r. Biz ondan önce de Müslümanlardand k diyenlere, gösterdikleri sab r nedeniyle, Rableri kendilerine mükâfat iki kat verecektir. (28/51-54). 408

5 Muhammed a.s., dini Allah a has k larak ibadet eden ve Kuran a indirilinceye kadar kendilerine uyar c gelmemifl olan bir toplumun ilk Müslüman olan ferdidir. (39/11-12) nsanlar Allah yoluna davet eden ve iyi ifller yapan ve: Ben Müslümanlardan m diyenden daha güzel sözlü kim olabilir ki? yilikle kötülük bir de ildir, kötülü e iyilikle karfl l k verirseniz, o zaman sizinle düflman n z aras nda bir dostluk do ar. Bu güzel davran fllara sab rla ulaflabilirsiniz. Ayetlerde, sab r göstermenin, kötülü e karfl l k iyi davran fllarda bulunman n slam n özelliklerinden baz lar oldu u anlat lmaktad r (41/33-35). Allah Nuh a.s. a; brahim a.s. a; Musa a.s. a ve sa a.s. a din konusunda tavsiye ettiklerini size de Kuran la bir din yolu tavsiye etmifltir. Dini dosdo ru uygulayanlar n ve din konusunda ayr l a düflmeyenleri Allah hidayete (kurtulufla) erifltirecektir (42/13). slam din olarak kabul edenlerin, kalben iman etmeleri kendi ç karlar için tavsiye edilmektedir. man, kalplerde hissedilen, Allah ve Resul üne karfl olan ba l l kt r. man edenler, Allah yolunda mallar yla ve canlar yla mücadele veren, do rular savunan insanlard r. (49/14-15). slam Allah nezdinde do ru olan dindir. Allah, do ru olan dini, bütün dinlere üstün k lmak için peygamberini görevlendirmifltir. Allah a ortak koflanlar, hofl görmese bile, Allah n insanlar için kabul etti i din üstün gelecektir (61/9). Kuran dan önce kurtulufl yolunu göstermek için, indirilen kitaplarda insanlara, Allah bir tan malar, yararl ifller yaparak Allah a kulluk etmeleri, namaz k lmalar ve zekât vermeleri emredilmiflti. Buna ra men Kitap Ehli nden, Allah n emrettiklerini reddeden baz lar ve Allah a ortak koflanlar olmufltu. man edenlerle bunlar aras nda ç kan ihtilaf nedeniyle bölünmeler ve guruplaflmalar meydana geldi. Allah, man etmeyenleri do ru yola iletmek için kendilerine, dosdo ru hükümler içeren, tertemiz sahifeleri okuyan peygamberini Kuran la gönderdi (98/1-5). Yukar da özet olarak anlat lanlar bizi flu sonuca ulaflt rmaktad rlar: Allah yan nda geçerli din slam d r. slam Allah bir kabul eden bir dindir. 409

6 slam dinini seçenlerin iman ederek (Allah a içten inanmalar ) ve güzel ifller yapmalar, ahiret hayat için kendilerine yapacaklar bir yat r m olaca belirtilmektedir. (bak: Müminler) slam Sadece Kuran la insanlara emredilmifl yeni bir din de ildir. Kuran la emredilen din, daha önce Nuh a.s.; brahim a.s.; Musa a.s. ve sa a.s. a tavsiye edilen bir dindir. Bütün peygamberler, insanlara bu dini ö retmek için ayn din prensipleriyle geldiler ve ayn gaye için görevlendirildiler. Peygamberlerin zaman aral klar yla görevlendirilmelerinin nedeni, insanlara peygamberler arac l ile daha önce gelen uyar lar unutmalar, gelen bilgilerin kaybedilmesi ve baz bilgilerin saklanmas ve içeriklerinin de ifltirilmesi nedeniyle, insanlara tekrar tekrar hat rlatma yapmak ve yol göstermektir. Sonuç olarak Allah, insan bir gaye için yaratm flt r. Bu gaye de Allah için çal flmakt r. flte insan, dünya hayat nda hem e itilmekte hem de k yamet sonras hayat için seçime tabi tutulmaktad r. nsan n dünya hayat ndaki davran fllar, belirli özelliklere sahip bir nefis karakterini meydana getirmektedir. Nefis, insana hem iyi hem de kötü olan her fleyi emreden bir ruh karakteridir. Bu karakter dünya hayat ndaki yaflam tarz ile düzenlenebilinen bir karakter fleklidir. Dünya yaflam sonucunda bu karakterlerden iyiler ve kötüler aras nda ay klanma yap lmaktad r. Dünya hayat, bilim alan nda bir tekâmül ve karakter tipini belirleme hayat d r ve yarat l fl n devam d r. Müminler Müminler, Allah n insanlar için uygun gördü ü dine uyanlar ve Kuran la bildirilen görevleri yerine getirenlerdir. man ve man edenlerle (Müminler) ilgili Kur an ayetleri bize, müminlerin kim olduklar n bildirmektedirler. Ayr ca müminler için ö ütler, uyar lar, müminlere yap lan ilahi yard m ve müminlerin ahiret hayat hakk nda bizi ayd nlatmaktad rlar. Müminler kimlerdir? Müminler, görmedikleri halde Allah a inanan, namaz 410

7 k lan, kazand klar ndan ihtiyaç sahiplerini yararland ran, indirilen Kuran a ve Kuran dan önce indirilen Kitap lara iman eden ve ahirete kesin olarak inananlard r. flte bunlar, Allah n gösterdi i hidayet yolunu seçerek kurtulufla erecek olanlard r (2/3-5). nsanlar n iyilik ölçüsü sadece flekilsel olarak flu veya bu dine ba l olmalar de ildir. yilik ölçüsü, ibadetle gerçekleflen zihinsel faaliyetlerin, iyi yönlü aktif faaliyetlerle birlefltirilmesidir. Zihinsel faaliyetler, Allah a, ahiret gününe, meleklere, indirilen kitaplara, görevlendirilen peygamberlere iman etmektir. Kur an bize, bu de erlerin iyilik için kâfi olmad n bildirmektedir. As l iyilik, bu de erlerle birlikte insanlar n, mallar ndan seve seve yak nlar na, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere vermeleri, mallar ndan, köleleri ve esirleri kurtarmak için harcama yapmalar ; namaz dosdo ru k lmalar, zekât vermeleri, yapt klar sözleflmelere sad k kalmalar ; s k nt da, hastal kta ve savafl zamanlar nda sab r göstermeleri oldu unu bildirmektedir. flte bu vas flar tafl yanlar do ru olanlard r. Muttaki olanlar da bunlard r (2/177). Peygamber kendisine Allah taraf ndan indirilene iman etmifl bir kiflidir. Müminler de, peygambere ve O na indirilene iman etmifllerdir. Müminler, Allah a, meleklerine, kitaplar na, peygamberlerine iman ederek: Rabbimiz! Senin Peygamberlerin aras nda bir ay r m yapmay z. Bize söylediklerini iflittik ve itaat ettik. Aff n dileriz. Dönüfl sanad r diyenlerdir (2/285). Kur an, peygambere iman edenlerle brahim a.s. a en yak n olanlar ayn de erde kabul etmekte ve Allah n dostlu unu kazanacaklar n bildirmektedir. Bu ayet bize bütün peygamberlerin ayn maksatla görevlendirildiklerini ve görevlerinin insanlar dosdo ru bir yola iletmek oldu unu göstermektedir. man, sadece Kuran la insanlardan talep edilmifl bir inanç flekli de ildir. man, slam ve slam n gere ini yerine getirmektir. man, insanlara indirilmifl bütün Kitap larla tavsiye edilmifl bir din ve Allah n gösterdi i bir yolda ilerleme fleklidir (3/68). Sonradan iman edenlerle ilgili olarak Kur an bize flu aç klamalar yapmaktad r. Yapmakta olduklar yanl fll klardan dönerek: Rabbimiz iman ettik, bizim günahlar m z ba flla ve bizi ateflin azab ndan koru diyerek içten pifl- 411

8 manl k gösterenler, do ru yolda olanlar, Allah yolundaki mücadelelerinde zorluklar karfl s nda sab r gösterenler, mallar ndan ihtiyaç sahiplerini yararland ranlar ve seher vaktinde ba fllanma dileyenler. flte bunlar Rablerine karfl gelmekten korkup sak nmalar nedeniyle Rab leri kat nda, zemininden rmaklar akan cennetlerde tertemiz efllerle birlikte sürekli olarak yer alacaklard r (3/15-17). Gerçek müminler, Allah ad an ld nda yürekleri ürperen, Allah n ayetleri okundu unda imanlar artan ve Allah a güvenen kimselerdir. Bunlar namazlar n k lan, sahip olduklar imkânlardan, ihtiyac olanlar yaraland ranlard r. Bunlara Rableri kat nda ba fllanma, üstün bir r z k ve yapt klar iyi ifllere karfl l k dereceli mükâfatlar vard r. Bu ayetlerle de iman n sadece fikirsel bir inanç olmad, bu inanç duygusunun aktif faaliyetlerle desteklenmesi gerekti- i tekrarlanmaktad r (8/2-4). Müzminlerin di er bir özelli i de, yeryüzünde iktidar sahibi olarak namaz dosdo ru k lmalar, zekât vermeleri, do ru olan fleyleri emretmeleri ve insanlar inkârc l ktan sak nd racak davran fllarda bulunmalar d r (22/41). Kur an bize, müminün süresinde, müminleri flöyle tarif etmektedir: Müminler, namazlar n huflu içinde (Allah a karfl sayg ile boyun e erek) k lanlard r; bofl fleylerden yüz çevirenlerdir; zekât hakk yla verenlerdir; eflleri ve cariyeleri haricindeki kimselere karfl mahrem yerlerini koruyanlard r; emanete h yanet etmeyen ve verdikleri söze sad k kalanlard r; namazlar n devaml k lanlard r. flte bunlar, Firdevs cennetlerinin varisleridirler ve orada ebedi olarak kalacaklard r (23/1-11). Müminlerin baflka bir özelli i de, Allah n, isminin an lmas na izin verdi i yerlerde (ibadete uygun alanlarda), Allah ad n sabah akflam anmalar, kalplerin ve gözlerin allak bullak olaca bir günün (k yamet) gelece inden korkarak, hiç bir ticaret ve al flveriflin kendilerini namaz k lmaktan ve Allah anmaktan ve zekât vermekten al koyamad kimselerdir. Allah, bu müminleri, yapt klar n n en güzeliyle mükâfatland racak ve lütfünden fazlas yla verecektir (24/36-38). Müminler ahiret gününe inanan, namazlar n k lanlar ve zekâtlar n verenlerdir. flte bunlar, Rabb in gösterdi i hi- 412

9 dayet yolunu (dosdo ru yol) izleyenlerdir ve kurtulufla erecek olanlard r (31/4-5) Müminler, Allah a ve Resulüne karfl hiçbir kuflkuya kap lmadan iman ederek, Allah yolunda mallar yla ve canlar yla cihad edenlerdir. flte onlar, sad k olan kimselerdir. Ayet, bize, iman n sadece inançla sa lanamayaca, bu inanc n iyi yönlü faaliyetlerle de desteklenmesi gerekti ini bildirmektedir (49/15). man edenler, kendilerinden önce gelen müminlere karfl kin beslemeyenlerdir, onlar için af dileyerek onlar sayg ile yâd edenlerdir. Ayet bize, daha önceki peygamberlere iman edenlere sayg göstermemizi ve onlar için Allah tan af dilememiz gerekti ini hat rlatmaktad r (59/10). Yukar daki bölümlerde din, iman ve mümin konular ile ilgili ayetler özetlendi inde flu sonuca var lacakt r: Allah, kitaplar ve peygamberleri vas tas yla insanlara hak din olan, Allah bir kabul eden slam dinini emretmekte ve bu dine uyanlar n iman etmelerini istenmektedir. man, Allah n indirdi i kitaplar ve peygamberleri vas tas yla emretti i yolun izlenmesidir. Bu yol, kalben duyulan, güzel duygulara sahip kimselerin ilerleyece i bir yoldur. Bu yola aç lan kap n n anahtar, maneviyatt r. Bunlar, Allah a ba l l k, meleklere, indirilen kitaplara, bu kitaplar ve semavi bilgileri tafl yan görevlilere (Meleklere) ve yaflam hayat n n son bulaca na ve yeniden bir diriliflin gerçekleflece ine içenlikle inanmaktad r. Bu duygulara sahip kimselerin izleyece i yol ise, iyi ifller yapmakt r. flte bu manevi duygulara aç lan kap dan izlenen yolun ad imand r. Bu yolda olanlara da mümin denilmektedir. Müminlerden yapmalar istenenler flunlard r: Namaz k lmak ve namazda devaml olmak. Yak nlara sevgi göstermek ve yard m etmek. Yetimlere, düflkünlere, yoksul ve yolcuya yak nl k göstermek ve yard m etmek. Köleleri mal karfl l ile kurtarmak. Köleleri azat etmek. Yap lan sözleflmelere sad k kalmak. Zorluklar karfl s nda sab r göstermek. Davran fllar nda dürüst olmak. Yap lan hatalar nedeniyle, seher vaktine, Rab bimiz- 413

10 den ba fl dilemek. Allah a gönülden boyun e mek. Kuran a uymak. Allah yolunda can ve mal ile mücadele vermek. Güzel davran fllar göstermek ve güzel ifller yapmak. Yetim ve yoksulu doyurmak. Takva göstermek. Kur an bize, takvay ve muttakileri flöyle tarif etmektedir. 1. Bollukta ve darl kta ihtiyaç sahipleri için harcama yapmak. 2. Öfkeyi yenmek 3. Kusurlar atfetmek. 4. Yap lan kusurlardan dolay Allah tan af dilemek. 5. fieytan n vesvesesi karfl s nda düflünüp do ruyu aramak ve bulmak. 6. Rabb in emirlerine karfl gelmekten sak nmak. 7. Allah n emirlerine uymak. 8. Allah sevmek. 9. Hayâs zl klardan kaç nmak. 10. Dan flarak ifl yapmak. 11. Haks zl klar karfl s nda yard mlaflmak. Allah n yan nda en makbul insan, takvada en ileri oland r. Kur an bize, takvan n ahiret hayat için en iyi az k oldu unu bildirmektedir. Müminlere ilahi yard m Bedir savafl nda zay f ve korku içerisinde bulunan müminlere Allah taraf ndan yard m sa lan r. Bu yard m Kur an flu ayetlerle dile getirmektedir. Savafl bafllamadan önce Peygamber Muhammed a.s., müminleri mevzilendirmeye çal flmaktad r. Ancak müminler içerisindeki baz guruplarda çözülme ve savafltan kaçma belirtileri bafllar. Bunun üzerine Allah, müminlere yard m için meleklerden üç bin kifliyi görevlendirerek müminleri zafere ulaflt r r (3/ ). Ve Allah, Muhammed a.s. a flu müjdeyi verir: E er sabreder ve takva gösterirseniz, düflmanlar n z n size ani bir bask n yapmas halinde Rabbiniz size, meleklerden niflanl befl bin kifliyle yard m ulaflt racakt r (3/125). 414

11 Kur an, Allah n müminlere yapm fl oldu u bu yard m n sebeplerini flöyle anlatmaktad r: Allah bu yard m müminlere müjde olsun ve kalpleri huzur bulsun diye yapm flt r, diyor ve flu uyar y yap yor. Yard m ve zafer ancak üstün ve güçlü; hüküm ve hikmet sahibi olan Allah n kat ndand r. Allah n müminlere yapt bu yard m n di er bir sebebi ise, küfre sapanlardan, ileri gelenleri, müminlere sald rmaktan cayd rmak ve müminleri yok etme umutlar n k rmakt r. nkârlar ndan dolay müminlere karfl olan mücadelelerinde zararl ç kmalar n sa lamakt r (3/ ). Kur an, inkârc lara da flu uyar y yapmaktad r: Zulüm yapanlara ceza takdiri veya zulüm yapanlar n tövbe etmeleri halinde, tövbelerinin kabul edilip edilmemesi Allah n takdirine aittir. Göklerde ve yerde olanlar n tümü Allah nd r. Allah, diledi ini ba fllar, diledi ini de cezaland r r. Allah ba fllayand r, esirgeyendir (3/ ). Kuran n bu uyar s, inkar edenlerin ve zülüm yapanlar n hatalar ndan dönmeleri ve Allah tan af dilemeleri halinde, affedilebilecekleri hat rlatmas n yapmaktad r. Yukar daki ayetlerle, müminlerin sab r ve takva göstermeleri tavsiye edilmektedir. Bu takdirde Allah n müminlere yard mc olaca ve onlar zafere ulaflt raca n, inkâr edenlerin ise hüsrana u rat laca ve bunlardan tövbe edenler için, Allah n ba fllayan ve esirgeyen oldu u bildirilmektedir. Daha önce cehalet içerisinde bulunan toplumlara, Allah n, kendi toplumlar içerisinden, kendilerine gönderdi- i peygamberlerle, onlar n e itimlerini sa lamas, onlar kötülüklerden ar nd rmas, onlara bilgi ve beceri ö retmesi, müminler için Allah n bir lütfüdür (3/164). Kuran n afla daki ayetleri, Allah n yard m na nail olacak ve kurtulufla erecek olanlar n kim olduklar n bildirmektedirler. Ey Muhammed! Sana indirilen hikmetli Kitap n ayetleri, ihsanda bulunanlar için, yol gösterici ve rahmet sa lay c bir de ere sahiptirler. Bu rahmete nail olacak olan kifliler, namazlar n devaml k lanlar, zekatlar n verenler ve ahiret hayat na kesin olarak inananlard r (31/1-5). Bu ayetler, namaz n, zekât n ve ahiret hayat na olan inanc n, Al- 415

12 lah a yap lan bir ihsan olarak kabul edildi ini, bunlara karfl l k, bu ihsan yapanlar n, kurtulufla erecekleri ve Allah n rahmetine nail olacaklar n bildirmektedirler. Allah Kuran da Peygamberimize flöyle buyurmaktad r. Habibim! Biz Musa ya, srailo ullar na yol göstermek için Kitap (Tevrat ) verdik. Musa n n ümmetinden sab r göstererek bizim ayetlerimize kesin inananlardan, insanlara yol gösteren toplumlar oluflturduk. Sana da ayn s n verece imizden sak n flüpheye düflme! (32/23-24). Yukar daki ayetler bize, peygamberlerin gönderilifl sebebinin insanlar e itmek, onlar do ru yola iletmek ve iman eden toplumlarla, peygamberler sonras toplumlara yol göstermek ve onlar e itmek oldu unu bildirmektedirler. Müminlere yap lan ilahi yard m bildiren ayetler bizleri flu sonuca götürmektedirler. Allah, insanlar e itmek için Peygamberler görevlendirmifl ve Kitap lar indirmifltir. Peygamberlere ve Kitap lara iman edenler, peygamberden sonras nesillerin e itiminde görev almaktad rlar. Allah n Müminlere Yapt yard m örnekleri Kur an bize Allah n müminlere yard m etti ini bildirmektedir. Bu yard m n nas l gerçeklefltirildi i ve neden yap ld afla daki ayetlerle anlat lmaktad r. nsanlar kendi iradeleriyle hareket etmelerine ra men, yard ma ihtiyac olan ve yard m dileyen müminler yard m görmektedirler. Buna makabil belirli s n rlar aflan inançs zlar ise cezaland r lmaktad rlar. Bu durum bize insan n bafl bofl olmad - n kontrol alt nda bulundu unu göstermektedir. Allah taraf ndan insanlara konulan yasaklar, insanlar n imtihan içindir. Allah çok merhametlidir ve yasaklara uymayanlar için, affedilmelerini sa layacak kurallar koymufltur. Bundan gaye, insan n nefsini disiplin alt na almak ve e itmektir. (5/94-95) Allah, Muhammed a.s. a, toplum hayat na nas l ve neden müdahale etti ini ve hakk üstün k lmak için müminlere nas l yard m etti ini, Musa a.s. n bir olay n anlatarak bildirmektedir. Musa a.s. a daha ileri bir bilim ö renmesi için, Allah n derin ilim verdi i bir zatla buluflmas söylenir ve buluflma yerinin iki denizin birleflti i yer olaca bildirilir. 416

13 (Bu kiflinin H z r a.s. oldu u söylenmektedir). Musa, H z r a.s. ile buluflur ve kendisine, bilimini artt rmak için arkadafll k etmeyi teklif eder. H z r a.s. Musa ya, yaflanacak olaylarla ilgili olarak kendisine aç klama yap lmad kça soru sormamas flart yla arkadafll kabul eder. Yol arkadafll bafllar ve bir nehrin karfl k y s na geçmek üzere gemiye binerler, H z r gemiyi delerek su almas n sa lar. Musa, gemidekilerin bo ulaca ndan korkar ve bunun nedenini sorar. H z r a.s. ona sözleflmeyi hat rlat r, Musa özür diler. Seyahat devam eder, H z r yolda karfl laflt klar bir çocu u öldürür. Musa dayanamaz ve sebebini sorar, sözleflme kendisine yeniden hat rlat l r, Musa tekrar özür diler ve bunun tekrarlamayaca n bildirir. Bir köye ulafl rlar, köyden yiyecek isterler ama köylüler bunlar misafir etmeye yanaflmaz, Sabahleyin köyden ayr ld klar nda H z r, bir evin y - k k duvar n onar r. Musa yine dayanamaz ve kendilerine misafirperverlik göstermeyen köyün duvar n karfl l k almadan neden onard n sorar. H z r, Musa ya ayr l k zaman - n n geldi ini ama olaylar n nedenini kendisine aç klayaca- n söyler ve devam eder. Geminin fakir insanlara ait oldu unu ve onlar n geçimini sa lad n, çevrede bulunan zalim bir k ra l n gemiye el koymamas için gemiyi delerek özürlü hale getirdi ini söyler. Öldürdü ü çocu un ana ve babas n n mümin insanlar olduklar n, çocu un büyüdü ünde zulüm yoluna sapaca - n ve anne ve babas n azg nl a zorlayabilece i ihtimalinin bulundu unu bu bak mdan çocu u öldürdü ünü anlat r. Köye gelince, oradaki bahçe duvar n n içinde bir hazinenin sakl oldu unu ve evin fakir kalm fl iki çocu a ait oldu unu, duvar n y k l p hazinenin ortaya ç kmas n ve baflkalar n n eline geçmesini önlemek için duvar onard - n söyler ve sözlerine devam ederek: Bütün bu iflleri, bana Allah tan gelen emirler sonucunda yapt m der.(18/60-82) 417

14 Bu ayetler bize, toplum hayat n n gözetim ve denetim alt nda bulundu u ve müminlerin korunmas amac yla toplum hayat n n baz safhalar na müdahale edildi ini bildirmektedirler. Allah, baz hallerde müminlerin kalplerine giren flüpheleri gidermek için onlara mucizeler göstermifltir. Üzeyir a.s. a gösterilen mucize (2/259), Babil halk na gösterilen mucize(2/243) bunlara örnektir. Allah, gerekti i hallerde müminlere yard m için kararlar almakta ve muhtelif flekillerde icra etmektedir. (3/13); (8/42-44); (8/48-54); (8/17-19) Allah, insanlar n en iyi flekilde yaflamalar için, kâinat düzeninin nas l kuruldu unu, nesillerin gemilerle tafl nd - n ve kendilerine belli bir süreye kadar dünyada yaflama imkân sa land n (36/33-44) süre/ayetlerle bildirmektedir. Baz hallerde Allah, müminlerin olaylardan ders almalar için felaketlerine göz yumdu u, baz hallerde ise melekleri vas tas ile yard m ederek onlar zafere ulaflt rmaktad r.(3/ ); (8/5-14); (33/9-13); (33/25-27); (4/45) Yarat lan varl klar için kurallar ve prensipler konulmufltur. Bu kurallara uyarak yaflayan toplumlar koruyan ve denetleyen güçler vard r. Toplumlar bu kural ve prensiplerin d fl na ç kmad kça, toplumlar n hayat nda bir de iflme olmaz. Bu kurallar çi neyenler ise çeflitli flekillerde yok olmakta veya felakete u ramaktad rlar.(13/11) Allah, flirk koflanlarla iflbirli i yap lmamas n ve bu nedenden dolay ekonomik imkânlar n daralaca ndan korkmamalar n, Allah n lütfü ile meydana gelecek bu daralman n telafi edilece ini bildirmektedir.(9/28) Allah, baz hallerde müminlere güven vermek için gelecek hakk nda bilgiler vererek onlar müjdelemektedir.(30/2-6) Allah, peygamberlerin görevlerini yap p yapmad klar n da denetlemektedir.(72/26-28) Allah, her canl n n r zk n temin etmekte ve diledi i flekilde artt rmaktad r.(29/60); (29/62); (39/52); (62/11) nsanlar, dünyaya yerlefltirilmifl ve imtihan edilmek için tercihlerinde serbest b rak lm fllard r. nsanlar sadece man 418

15 ettik demekle imtihan kazanamayacaklar n bilmelidirler. Allah yolunda mücadele verenler, asl nda kendi nefisleri için mücadele vermektedirler. Allah insanlara, anne ve babalar na karfl güzel davranmay ilke edinmelerini tavsiye etmifltir. Buna ra men: Onlar, sizi Allah a karfl ortak koflmay telkin ederlerse, onlara itaat etmeyin buyurmaktad r ve insanlar, dünya hayat ndaki faaliyetleri konusunda uyarmaktad r.(42/8); (29/2-13). Yukar daki özet bilgilere ait detaylar afla daki ayetlerde mevcuttur. Üzeyir a.s. harabe haline gelmifl bir köye gelir. Yok, olan her fleyin Allah taraf ndan nas l diriltilece i konusunda kuflku duyar. Bunun üzerine Allah onu öldürür. Yüz y l ölü kal r. Uyan nca çürümüfl ve kemik y n haline gelmifl efle ini ve bozulmam fl yiyeceklerini görür. Sadece bir gün uyudu unu san r. Allah, ona yüz y l uyudu unu ve bu olay n insanlara al nacak bir ibret olmas için meydana geldi- ini söyler. Bunun üzerine Üzeyir Allah n kudretini idrak eder. (2/259) Binlerce olduklar halde, ölüm korkusundan dolay yurtlar ndan ç k p gidenleri görmedin mi? Allah onlara Ölün dedi. Sonra onlar diriltti. fiüphesiz Allah insanlara karfl lütufkârd r. Lakin insanlar n ço u flükretmez. (2/243) Karfl karfl ya gelen iki toplulukta, sizin için andolsun bir ayet (ibret) vard r. Bir topluluk, Allah yolunda vurufluyordu, di eri ise kâfirdi. Kâfirler göz görmesiyle karfl lar ndakini kendilerinin iki kat görüyorlard. flte Allah, diledi ini yard m ile destekler. fiüphesiz bunda, basiret sahipleri için gerçekten bir ibret vard r. (3/13) Hani sen, müminleri savaflmak için elveriflli yerlere yerlefltirmek için evinden erkenden ayr lm flt n. Allah iflitendir, bilendir. O zaman sizden iki grup, neredeyse, çözülüp geri çekilmek istemiflti. Oysa Allah onlar n (velisi) yard mc - s yd. Art k müminler, yaln zca Allah a tevekkül etmelidirler. 419

16 Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir de yard m yla zafer verdi. fiu halde Allah tan korkup-sak n n ki, O na flükredebilesiniz. Sen müminlere: Rabbinizin size meleklerden indirilmifl üç bin kifliyle yard m-iletmesi size yetmez mi? diyordun. Evet, e er sabrederseniz, korkup-sak n rsan z ve onlar da aniden üstünüze çullan verirlerse, Rabbiniz size meleklerden niflanl befl bin kifliyle yard m ulaflt racakt r. Allah bunu (yard m ) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yapt. Yard m ve zafer (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah n kat ndand r. (ki bununla) küfre sapanlar n ileri gelenlerini kessin (onlar helak etsin) ya da umutlar suya düflmüfller olarak onlar tepesi afla getirsin de geri dönüp gitsinler. (Allah n) Onlar n tövbelerini kabul etmesi veya zalimler olduklar ndan dolay azarland rmas iflinden sana bir fley (sorumluluk ve görev) yoktur. Göklerde ve yerde olanlar n tümü Allah nd r. Kimi dilerse ba- fllar, kimi dilerse azapland r r. Allah ba fllayand r, esirgeyendir. (3/ ) Andolsun ki Allah, müminlere, içlerinden kendilerine onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmufltur. Ki o, onlara Allah n ayetlerini okuyor, onlar ar nd r yor ve onlara Kitap ve hikmeti ö retiyor. Ondan önce ise onlar apaç k bir sap kl k içindeydiler. (3/164) Siz Allah n izniyle düflmanlar n z öldürürken, Allah vaadini yerine getirmifl ve galibiyetinizi sa lam flt. Bir süre sonra zaafa düflerek, peygamberin verdi i emir konusunda tart flmaya kalkt n z ve asi oldunuz. Dünyay isteyeniniz de vard ahireti isteyeniniz de. Sonra Allah sizi denemek için yard m n kald rd, ma lup oldunuz. Ama yine de sizi ba- fllad. Zaten Allah, müminlere karfl çok lütufkârd r. Siz o zaman durmaks z n uzaklafl yor, kimseye dönüp bakm - yordunuz. Peygamber de sürekli sizi arkadan ça r yordu. O savaflta Allah size keder üstüne keder verdi. Bunun nedeni, bundan sonra bafl n za gelecekler ve kaybedeceklerinize üzülmemeniz içindir. Sonra o kederin arkas ndan Allah size öyle bir güven indirdi ki, bir k sm n z n uyuklamas na bir k sm n z n da cahiliye devrindekine benzer sorumsuzlu a kap larak: Bu iflten bize ne var ki? Biz evlerimizde kalsayd k öldürülmezdik diyorlard. Resulüm! De 420

17 ki: e er evlerinizde de olsayd n z, üzerlerine öldürülmesi yaz lm fl olanlar, yine devrilecekleri yere gidecekti. Allah bunu sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olan ar nd rmak için yapt. Allah, sinelerin özünde sakl olan bilendir. Uhud savafl nda, fleytana uyarak savafltan kaçanlar olmufltu. Ama Allah onlar ba fllad. Çünkü Allah, ba fllayand r, yumuflak davranand r. (3/ ) Allah, sizin düflmanlar n z daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yard mc olarak da Allah yeter. (4/45) Ey iman edenler, siz ihraml iken size yasaklanan av, Allah n emirlerine uyman z konusunda sizin için bir imtihand r. Buna uymayanlar için fliddetli bir azap vard r. Ey iman edenler! hraml iken av öldürmeyin. Sizden bile bile ihraml iken av öldürene, ceza olarak, ehil iki kifli nezaretinde tespit edilecek ve öldürdü ü hayvana denk bir kurban (büyük bafl veya küçük bafl) Kâbe ye ulaflt rarak kurban etmesidir. Yahut düflkünlere yemek yedirme fleklinde kefaret ya da yapt n n a rl n tatmak üzere bunlara denk oruç tutma vard r. Allah geçmifltekileri affetmifltir, kim tekrar yaparsa Allah ondan öç al r. Allah güçlüdür, öç al c d r. (5/94-95) Muhammed a.s. savafl için yola ç kma emrini al r ama etraf ndakilerin bir k sm isteksizdir. Göz göre göre ölüme gönderiliyormuflças na peygamberle tart fl yorlard. Allah, savafla girmeleri halinde onlara zafer vaat etmiflti. Müminlerin bir k sm ancak kervan n yolunu kesebileceklerini ve kureyfl ordusu ile savaflacak durumda olmad klar n ileri sürmelerine ra men savafl, Allah n yard m ile kazan l r. Çünkü Allah, hakk gerçeklefltirmek ve bat l geçersiz k lmak istiyordu. Savaflta Allahtan yard m isteyen müminlere Allah, üç bin melek gönderir. Allah, bu yard m müminlere bir müjde olsun ve kalpleri yat fls n diye yapm flt r. Allah, slam mücahitlerini sakinlefltirmek için, uyuklamalar n sa lam fl, ard ndan ya mur ya d rarak içlerindeki fleytan pisli ini temizlemifl ve üzerinde bulunduklar kumluk alan n n su ile sertleflmesini sa lam flt. Rabbin meleklere: Ben sizinleyim, inananlar destekleyin dye vahyetti. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salaca m, art k onlar n boyunlar n vurun parmaklar n do ray n dedi. Bu onlar n 421

18 Allah a ve peygambere karfl koymalar ndand r. Kim Allah a ve peygamberine karfl koyarsa, bilsin ki, Allah n cezas fliddetlidir, Bu yenilgi Allah n kâfirlere olan azab d r. Ayr ca kâfirlere cehennem ateflinin azab vard r. (8/5-14) Kureyfl ordusu ile karfl laflan slam mücahitlerinin komutan Muhammed a.s., Allah tan yard m dileyerek bir avuç topra Allah ad na düflman saflar üzerine savurur. Düflman görmez olur ve zafer müminlerin olur. Böylece Allah, kâfirlerin hileli düzenini bofla ç kar r. Ey kâfirler! E er siz fetih istiyorsan z, iflte size fetih geldi! E er inkârdan vazgeçerseniz bu sizin için daha iyidir. Yeniden peygambere düflmanl a dönerseniz, biz de yard ma döneriz. Toplulu unuz çok bile olsa, sizden hiç bir fleyi savamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.(8/17-19) Hat rlay n; hani siz say ca azd n z ve yeryüzünde zay f b rak lm fllard n z, insanlar n sizi kap p yakalay vermelerinden korkuyordunuz. flte O, sizi (yerleflik k l p) bar nd rand, sizi yard m yla destekledi ve size temiz fleylerden r zklar verdi. Umulur ki flükredersiniz. (8/26) E er Allah a ve hak ve bat l n ayr ld gün, iki ordunun birbiri ile karfl laflt Bedir savafl nda kulumuza indirdi imize inanm flsan z, bilin ki ganimet olarak ald n z herhangi bir fleyin beflte biri Allah a, Resulüne, onun akrabalar na, yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. Allah, her fleyi hakk yle bilendir. Hat rlay n ki Bedir savafl nda siz vadinin yak n kenar nda (Medine taraf nda ) idiniz, onlar da uzak taraf nda (Mekke taraf nda) idiler. Kervan da sizden daha afla da (deniz sahilinde ) idi. Savafla bafllama zaman konusunda tart flmaya girseydiniz, savafl zaman n tayin etme konusunda anlaflmazl a düflecektiniz. Fakat Allah, ölenlerin de kalanlar n da bir belge haline dönüflmesi için (ibret olmas için ) savafl emrini vermifltir. fiüphesiz Allah, gerçekten iflitendir, bilendir. Allah, onlar uykunda sana az gösteriyordu. Çok göstermifl olsayd, y lacak ve bu hususta çekiflmeye bafllayacakt n z. Fakat Allah sizi kurtard ; çünkü O, kalplerde olan bilir. Karfl karfl ya geldi inizde Allah, daha önce kararlaflt rd iflin gerçekleflmesi için onlar n say s n gözlerinizde az gösteriyor sizi de onlar n gözlerinde ço alt yordu. Bunlar, kararlaflt r lm fl emrin gerçekleflmesi için yap lm flt r. Verilen emirler, Allah n diledi i flekilde 422

19 gerçekleflir. (8/42-44) Bedir savafl nda fleytan kâfirlerin yapt klar n kendilerine süslü göstermifl ve onlara: Sizi yenecek ordu yoktur, ben de size yard m edece im demiflti. ki ordu karfl lafl nca fleytan onlara: Ben sizin göremediklerinizi görüyorum diyerek onlar n yan ndan uzaklaflm flt. Münaf klar ve kalplerinde hastal k bulunanlar, Müslümanlar dinleri aldatt diyorlard. Ama üstün güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah a dayanan Müslümanlar üstün gelmifllerdir. Melekler, kâfirler ordusunun askerlerini önden ve arkadan yakarak öldürüyorlard. Bu, kâfirlerin zulümleri nedeniyle hak ettikleri ceza idi. T pk Firavun ailesi ve ondan öncekilerin Allah n ayetlerini inkâr etmeleri ve zulüm yapmalar nedeniyle helak olduklar gibi. Yoksa Allah, kimseye haks z yere zulmetmez. Bir toplum, kendi hatalar nedeniyle bir de iflikli i hak etmeden, Allah n onlara verdi i nimetlerde bir de ifliklik olmaz. Firavun ve ailesi ve onlardan öncekiler buna örnektir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlad lar, günahlar nedeniyle helak edildiler. (8/48-54) Ey iman edenler! Müflrikler ancak bir pisliktirler. Onun için bu y llardan sonra Mescid-i Haram a yaklaflmas nlar. E er yoksulluktan korkarsan z (ticaret imkânlar n z n daralaca ndan korkarsan z), biliniz ki Allah, dilerse sizi kendi lütfünden zengin edecektir. fiüphesiz Allah, iyi bilendir, hikmet sahibidir. (9/28) nsanlar n hem geçmiflinde hem de gelece inde Allah n emriyle onlar koruyan denetleyicileri vard r. Bir toplum yarad l fl kurallar ndan sapmad kça, kendilerini de ifltirecek herhangi bir etkiye maruz kalmazlar. (Toplumlar n geçmiflteki faaliyetleri denetlenmifltir. Gelecekleri de denetim alt nda olacakt r. Yarat l fl prensiplerinden sap lmad kça, toplumlar bir de iflime u rat lmaz. Gerekli de iflimi de kimse engelleyemez.) (13/11) (Ashab- Kehf) Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini bizim flafl lacak ayetlerimizden mi sand n? O gençler, ma araya s - nd klar zaman, demifllerdi ki: Rabbimiz, kat ndan bize bir rahmet ver ve iflimizden bize do ruyu kolaylaflt r (bizi baflar l k l). Böylelikle ma arada y llar y l onlar n kulaklar na (a r bir uyku) vurduk. Sonra iki gruptan hangisinin kald klar süreyi daha iyi hesap etti ini belirtmek için on- 423

20 lar uyand rd k. Biz sana onlar n haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarmaktay z. Gerçekten onlar Rablerine iman etmifl gençlerdi ve biz de onlar n hidayetlerini artt rm flt k. Onlar n kalpleri üzerinde (sabr ve kararl l ) raptetmifltik; (K rala karfl ) k yam ettiklerinde demifllerdi ki: Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rab bidir; ilah olarak biz O ndan baflkas na kesinlikle tapmay z, (e er tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçe in d fl na ç kar z. fiunlar, bizim kavmimizdir; O ndan baflkas n ilahlar edindiler, onlara apaç k bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah a karfl yalan düzüp-uydurandan daha zalim kimdir? çlerinden biri demiflti ki: Mademki siz onlardan ve Allah tan baflka tapt klar ndan kopup-ayr ld n z, o halde, (da lara çekilip) ma araya s n n da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir miktar n ) yays n ve iflinizden size bir yarar kolaylaflt rs n. (Onlara bakt nda) Görürsün ki, günefl do du unda onlar n ma aralar na sa yandan yönelir, batt nda onlar sol yandan keser-geçerdi ve onlar da onun (ma aran n) genifl bofllu una dalard. Bu, Allah n ayetlerindendir. Allah, kime hidayet verirse, iflte hidayet bulan odur, kimi de sapt r rsa onun için asla do ru yolu gösterici bir veli bulamazs n. Sen onlar uyan k san rs n, oysa onlar (derin bir uykuda) uyuflmufllard r. Biz onlar sa yana ve sol yana çeviriyorduk. Onlar n köpekleri de iki kolunu uzatm fl-yatmaktayd. Onlar görmüfl olsayd n, geri dönüp onlardan kaçard n, onlardan içini korku kaplard. Böylece, aralar nda bir sorgulama yaps nlar diye onlar dirilttik (uyand rd k). çlerinden bir sözcü dedi ki: Ne kadar kald n z? Dediler ki: Bir gün veya günün bir (kaç saatlik) k sm kadar kald k. Dediler ki: Ne kadar kald n z Rabbiniz daha iyi bilir; flimdi birinizi bu paran zla flehre gönderin de, hangi yiyecek temizse baks n, size ondan bir r z k getirsin; ancak oldukça nazik davrans n ve sak n sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar üzerinize ç k p gelirlerse, sizi tafla tutarlar veya dinlerine geri çevirirler; bu durumda ebedi olarak kurtulufl bulamazs n z. Böylece onlar (fiehir halk na) duyurduk ki, Allah n vaadinin gerçek oldu unu ve k yametin mutlaka gelece ini, onda asla flüphe olmad n bilsinler. (Fakat onlar meseleyi böyle ele alacaklar yerde) kendi aralar nda onlar n (Ma arada uyuyan- 424

21 lar) durumunu tart fl yorlard. Baz lar : Onlar n üzerine bir bina yap n. Çünkü Rableri onlar daha iyi bilendir, dediler. Fakat onlar n ifline galip gelenler ise: Mutlaka onlar n üstüne bir mescit yapaca z dediler. (Sonra gelen kuflaklar) Diyecekler ki: Üç tüler, onlar n dördüncüsü de köpekleridir. Ve: Befltiler, onlar n alt nc s köpekleridir diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) tafl atmakt r. Yedidirler, onlar n sekizincisi de köpekleridir diyecekler. De ki: Rabbim, onlar n say s n daha iyi bilir, onlar pek az (insan) d fl nda da kimse bilemez. Öyleyse onlar konusunda aç kta olan bir tart flmadan baflka tart flma ve onlar hakk nda bunlardan hiç kimseye bir fley sorma. Hiç bir fley hakk nda: Ben bunu yar n mutlaka yapaca m deme. Ancak: Allah dilerse (yapaca m, de). Unuttu un zaman Rabbini zikret ve de ki: Umulur ki, Rabbim beni bundan daha yak n bir baflar ya yöneltip iletir. Onlar ma aralar nda üç yüz y l kald lar ve dokuz (y l) daha katt lar, Dedi ki: Ne kadar kald klar n Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin bilinmeyenlerini O bilir. O, ne güzel görmekte ve ne güzel iflitmektedir. O nun d fl nda onlar n bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak k lmaz. (18/9-26) Musa, Allah n kendisinde buluflmas n istedi i zatla buluflmak üzere yard mc s yla birlikte yola koyulur. Hedef iki denizin birleflti i yerdir. (Ayette bu iki denizin hangi denizler oldu u konusunda bir bilgi yoktur. Kur an bize K - z l denizin do u k s mlar ile M s r aras ndaki topraklarda yaflanan olaylardan söz etmektedir. Dolay s yla Musa n n gitmek istedi i yeri, K z ldeniz ile Akdeniz veyahut ta Akdeniz ile Nil nehrinin birleflti i alan olmal d r). Yanlar ndaki bal n canlan p denize girece i yer, buluflacaklar kifli ile karfl laflacaklar yerdir. Musa ve yard mc s iki denizin birleflti i yere ulafl rlar ve bir kayal kta konaklarlar. Ertesi gün yollar na devam ederler. Musa yard mc s na yorulduklar n ve dinlenmeleri gerekti ini bildirir ve yemek için az ç - karmas n söyler. Genç adam Musa ya akflam konaklad klar kayal kta bal n canlanarak denize girdi ini ve fleytan n kendisine olay unutturdu unu bu bak mdan kendisine bildirmedi ini söyler. Musa, arad klar yerin oras oldu unu anlar ve izlerini takip ederek geriye dönerler. Orada Allah n rahmet ve ilim verdi i bir adamla karfl laflt lar. 425

22 Musa bilgine, do ru yolu bulabilmesi için kendisinde ilim ö renmesi gerekti ini bu bak mdan kendisine kat l p kat lamayaca n sorar. Bilgin Musa ya: Sen benimle beraberli e sabredemezsin. çyüzünü (sebebini) kavrayamad n bir bilgiye nas l sabredersin? der. Musa: nflallah sen beni sabreder bulacaks n. Senin emrine karfl gelmem der. Bilgin Musa n n kendisine kat lmas n kabul eder ve Musa ya: Bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir fley hakk nda bana soru sorma! dedi. Bunun üzerine kalk p gittiler; sonunda bir sudan karfl - ya geçmek üzere bir gemiye bindiklerinde bilgin gemiyi deler. Musa bilgine, gemideki insanlar n bo ulaca n ve böyle bir fleyi neden yapt n sorar. Bilgin Musa ya Ben sana, gerçekten sen yan mda sab r gösteremezsin dememifl miydim! der. Musa, verdi i sözü unuttu unu söyler ve bilginden özür diler. Yollar na devam ettiler, derken bir o lan çocu a rastlad lar. Bilgin hemen çocu u öldürdü. Musa bilgine, masum bir çocu u öldürmekle çok kötü bir ifl yapt n söyler ve nedenini sorar. Bilgin Musa ya: Ben sana benimle asla beraber sab r gösteremezsin demedim mi? diyerek ilk ikaz n hat rlat r. Musa, bilginden yeniden özür diler ve kendisine bir f rsat daha verilmesini, olacaklar konusunda bir daha soru sormayaca n, sordu u takdirde arkadafll a son verebilece ini bildirir. Yollar na devam ettiler ve bir kasaba halk na geldiler. Kent halk ndan yiyecek istediler. Ama kent halk onlar konuk etmeye yanaflmad lar. Kentten ayr ld klar nda bilgin, y - k lmaya yüz tutmufl bir duvar yeniden infla ederek düzeltti. Musa, kendilerini konuk etmeyen kasaba halk na ait duvar neden düzeltti ini, isteseydi karfl l nda bir ücret alabilece ini ve nedenini sorar. Bilgin Musa ya sorusu nedeniyle arkadafll klar n n son buldu unu, ama kendisine olaylar n nedenini anlataca n söyler ve sözüne devam eder: Deldi im gemi denizde çal flarak geçimlerini sa layan yoksullar nd, onu kusurlu yapmak istedim, çünkü o iflçilerin ötelerinde bir k ral vard. K ral zorba biriydi ve her gördü ü sa lam gemiye el koyuyordu. Böylece k ral n ge- 426

23 miye el koymas n önledim. O lan çocu una gelince: Anas -babas iki mümin idi, onlar azg nl a ve kâfirli e zorlamas ndan korktuk. Rablerinin o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini vermesini istedik. Duvar ise, flehirde iki yetim erkek çocu a aitti. Duvar n alt nda onlar n bir hazinesi vard ; babalar da iyi bir kimse idi. Rabbin onlar n erginlik ça na ulaflmas n ve Rablerinden bir rahmet olarak hazinelerini ç karmalar n istedi. Ben bunlar kendili imden yapmad m. flte nedenlerini sormak için sab rs zland - n ifllerin içyüzleri budur diyerek Musa dan ayr l r. (18/60-82) nsanlar sadece man ettik demekle imtihan kazanamayacaklard r. Sizden öncekiler de s navdan geçirildiler. Allah, do ru olanlar da yalanc lar da bilir. Kötülük yapanlar, yapt klar n n kendilerine kâr kalaca n san yorlar. yi ifller yaparak Allah a kavuflmay isteyenler için ecel süresi yaklaflarak gelmektedir. Cihad edenler (Allah yolunda mücadele verenler) kendi nefisleri için mücadele vermektedirler. nananlar ve iyi ifller yapanlar n günahlar örtülecek ve yapt klar n n karfl l fazlas yla verilecektir. Biz, insan n anne ve babas na karfl güzelli i ilke edinmesini tavsiye ettik. E er onlar, sizi Allah a karfl ortak koflmay telkin ederlerse, onlara itaat etmeyin. man edip iyi ifller yapanlar, Salih insanlar n gurubuna kat lacaklard r. nsanlardan baz lar, Allah a iman ettik derler ama eziyet görecek olurlarsa, bundan Allah sorumlu tutarlar. Ama onlara bir fayda dokunursa, biz iman edenleriz diyerek samimiyetsizlik gösterirler. Böyle insanlar n kalplerindeki duygular Allah taraf ndan bilinmektedir. Allah, iman edenleri de, münaf klar da (ikiyüzlüleri) bilmektedir. Onlar k yamet günü hem kendi günahlar n hem de kand rd klar insanlar n günahlar n tafl yarak gelecekler ve sorgulanacaklard r. (29/2-13) Kendi r zk n tafl yamayan nice canl vard r ki, onu da sizi de Allah r z kland rmaktad r. O, iflitendir, bilendir. (29/60) Allah, kullar ndan diledi ine r zk yay p geniflletir, diledi ine de k sar. Hiç flüphesiz Allah, her fleyi bilendir. (29/62) 427

24 Bizansl lar yeryüzünün en çukur yerinde (Lut gölü) yenilgiye u rad lar. Hâlbuki onlar, bu yenilgiden sonra birkaç y l içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah nd r. O gün müminler de Allah n yard m yla sevineceklerdir. Allah, diledi ine yard m eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. (30/1-5) Allah n r z klar geniflletip daraltmas nda, iman edenler için al nacak dersler vard r. (30/37) Allah n ayetlerine kesinlikle inananlar ve sabredenlere, Allah buyru u ile içlerinden kendilerini do ru yola ileten rehberler tayin edilir. (32/24) Ey iman edenler; Allah n sizin üzerinizdeki nimetini hat rlay n. Size sald ran ordular n üzerine rüzgâr ve sizin görmedi iniz ordular göndererek size yard m eden Allah n nimetini unutmay n. Düflman size hem yukar taraftan hem de afla taraftan sald rmaktayd. Korku had safhada idi. Orada müminler imtihan edilmek için bir sars nt ya u rat lm fllard (müminlerin iman dereceleri ölçülmüfltü). O zaman, münaf klar ve kalplerinde hastal k bulunanlar (imanlar zay f olanlar): Me er Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmufllar! diyorlard. Onlardan bir gurup da demifllerdi ki: Art k burada durman n s ras de il, geri dönün! diyorlard. çlerinden bir k sm da evlerinin emniyetini bahane ederek savafl alan ndan uzaklaflmak için peygamberden izin istiyorlard. Oysa evleri tehlikede de ildi. Sadece kaçmak istiyorlard. (33/9-13) (Ey müminler!) Allah, inkâr edenleri kiniyle geri çevirdi, bir hayra ulaflamad lar. Savaflta insanlara Allah n yard - m yetti. Allah kuvvetli oland r, güçlü oland r. Allah, kitap ehlinden, kafirleri destekleyenleri kalelerinden indirmifl, kalplerine korku salm flt ; onlardan kimisini öldürüyor kimisini de esir al yordunuz. Yerlerini, yurtlar n, mallar n ve henüz aya n z n dahi basmad n z yerleri Allah size miras olarak verdi. Allah, her fleye kadir oland r. (33/25-27) 428

25 Ölü toprak, onlar için mühim bir delildir. Biz ona ya murla hayat verdik ve ondan dane ç kard k. flte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice hurma bahçeleri ve üzüm ba lar yaratt k ve oralarda birçok p narlar f flk rtt k. Ta ki, onlar n meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala flükretmeyecekler mi? Yerin bitirmekte olduklar ndan, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice fleylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüzü ondan s y r p-yüzeriz, hem onlar art k karanl kta kal vermifllerdir. Günefl de, kendisi için tespit edilmifl bir kararl yörüngede ak p gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah n takdiridir. Aya gelince, biz onun için de birtak m u rak yerleri takdir ettik; sonunda o, eski bir hurma dal gibi döner. Ne güneflin aya eriflip yetiflmesi gerekir, ne de gecenin gündüzün önüne geçmesi. Her biri bir yörüngede yüzüp gitmektedir. Onlar n soylar n dolu gemilerle tafl mam z da kendileri için bir ayettir. Onlar için, bunun gibi binecekleri baflka fleyler de yaratt k. Dilesek onlar suda bo ar z. O zaman ne onlar n imdad na koflan olur, ne de onlar kurtar l rlar. Ancak bizim taraf m zdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan yararland rmam z baflka. (36/33-44) Allah, diledi ine r zk geniflletir, diledi ine de k sar. Bunda iman edenler için ö renilecek dersler vard r. (39/52) Allah dileseydi bütün insanlar tek ümmet yapabilirdi. Ancak O, müminlerle zalimleri ay rmak için, insanlar tercihlerinde serbest b rakm flt r. (42/8) Habibim! Bir ç kar ve e lence gördüklerinde, seni terk ederek ona koflarlar ve seni ayakta b rak rlar. De ki: Allah kat nda insanlara sa lanacak fleyler, ticaretten de e lenceden de daha güzeldir! (62/11) Elif, Lam, Mim. (Resulümüz Muhammed e) Rumlar en 429

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

NDEX. B Ba fllamak ve bar fl Bar fl Bebek'i emzirme

NDEX. B Ba fllamak ve bar fl Bar fl Bebek'i emzirme NDEX A Abdest alma flekli Adalet Adam öldürmek Adem Aile hayat Aile hukuku Akraba ve dost iliflkileri Akrabal k ba lar Akrabal k hakk Allah Allah kat nda bulunanlar Allah konusunda bilgiler, ö ütler ve

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

leyen kurallar n bütünüdür. Bu kurallar iki ana bölümden meydana gelmektedirler. Bunlardan biricisi man etmektir, yani manevi davran fllard r.

leyen kurallar n bütünüdür. Bu kurallar iki ana bölümden meydana gelmektedirler. Bunlardan biricisi man etmektir, yani manevi davran fllard r. KUR AN Kur an bize Allah n vas flar, kâinat n yarat l fl, insan n yarat l fl, peygamberlerin ve kitaplar n indirilifl nedenlerini, peygamberlerin tebli ile ilgili hayatlar n n özetini, peygamber kavimlerinin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ*

MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ* MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ* lgili âyet-i kerimede aç kça ifade olundu u üzere, Cinlerle birlikte insanlar n yarat l sebebi Allah a ibadet etmektir. 1 badetin temeli ise ibadet edileni/mabudu tan y p iman etmektir.

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Ölüm... nsana Uyar lar... Uzun Yaflam... nsana Yüklenen Sorumlulu un Nedenleri... RUH... MELEK... fieytan... fieytan n Adem i Aldatmas...

Ölüm... nsana Uyar lar... Uzun Yaflam... nsana Yüklenen Sorumlulu un Nedenleri... RUH... MELEK... fieytan... fieytan n Adem i Aldatmas... Ç NDEK LER ÖNSÖZ.............................. ÖZET............................... KUR AN............................. Kuran n ndirilifl Nedeni................. Kuran n Özellikleri.....................

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL!

2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! 2010, GÜÇLÜ BİR YENİ YIL! http://www.kosulsuz-sevgi.com/guncel-mesajlar/2010-guclu-bir-yeni-yil/ Patricia Diane Cota-Robles 1 Ocak 2010 Yeni Bin Yılın ilk on yılını tamamladığımıza inanmak zor. Zamanın

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı