T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU SINIRLI SORUMLU EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor; tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 2014/54 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 Müessesenin unvanı : TKİ Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Merkezi : Soma - Manisa Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Esas sermayesi : TL Ödenmiş sermayesi : TL Karar organındaki unvanı Görevli bulunduğu süre Başlama Ayrılış tarihi tarihi 1- Başkan Hakkı DURAN Müessese Müdürü Devam ediyor 2- Üye Mahmut SAMER Müessese Müdür Yardımcısı Üye 3- Üye Fatih Mehmet IŞIK Müessese Müdür Yardımcısı Üye Adı ve soyadı Karar organı (Yönetim Komitesi) Kuruluştaki görevi veya mesleği 4- Üye Ali ULU Müessese Müdür Yardımcısı Devam ediyor 5- Üye Nizamettin ÖZMEK Çan Linyitleri İşletmesi Müdürü Devam ediyor

4 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa Toplu BakıĢ 1 Toplu bilgiler II Ġdari Bünye 2 Personel kadro ve sayıları ile çalıģtırılan ortalama ve dönem sonu personel sayıları 5 Ġdari Bünye 3 Personele yapılan harcamalar 12 Ġdari Bünye 4 Sosyal giderler 15 Mali bünye 5 Mali durum 18 ĠĢletme çalıģmaları 6 Bütçeye iliģkin veriler 32 ĠĢletme çalıģmaları 7 Giderler 34 ĠĢletme çalıģmaları 8 Malzeme ve ticari kömür alımları 39 ĠĢletme çalıģmaları 9 Rodövans sözleģmesi ile üretim yapan üç Ģirkettten alınan kömüre iliģkin veriler 41 ĠĢletme çalıģmaları 10 Ġmbat Aġ rüçhanlı kömür alımı 43 ĠĢletme çalıģmaları 11 Soma Aġ rüçhanlı kömür alımı 46 ĠĢletme çalıģmaları 12 Hizmet alımları 49 ĠĢletme çalıģmaları 13 Malzeme stokları 52 ĠĢletme çalıģmaları 14 Üretim 54 ĠĢletme çalıģmaları 15 Rodövans uygulamaları 67 ĠĢletme çalıģmaları 16 Rodövansla üretim yapan Ģirketlerin üretim miktarları 73 ĠĢletme çalıģmaları 17 Dekapaj 78 ĠĢletme çalıģmaları 18 Çan Lin ĠĢl. Dekapajı 80 ĠĢletme çalıģmaları 19 Makine parkı 102 ĠĢletme çalıģmaları 20 Rezervler 107 ĠĢletme çalıģmaları 21 Verimlilik 112 ĠĢletme çalıģmaları 22 Üretim maliyetleri 117 ĠĢletme çalıģmaları 23 Müessese merkezi üretim safha ve maliyetleri 121 ĠĢletme çalıģmaları 24 Soma bölgesi açık ocakları üretim maliyeti 123 ĠĢletme çalıģmaları 25 Ocaklar bazında tuvönan kömürün üretim üretim miktarları ve maliyetleri 124 ĠĢletme çalıģmaları 26 DeniĢ bölgesi açık ocakları üretim maliyeti 126 ĠĢletme çalıģmaları 27 Hizmet alımı sözleģmesi ile üretim yaptırılan Eynez yeraltı ocağı üretim maliyeti 128 ĠĢletme çalıģmaları 28 Ocaklara göre ortalama birim üretim maliyetleri 129 ĠĢletme çalıģmaları 29 SatıĢlar 132 ĠĢletme çalıģmaları 30 MüĢteri grupları itibarıyla satıģlar 134 ĠĢletme çalıģmaları 31 SEAġ Termik Santralına verilen kömüre iliģkin ceza uygulaması 137 ĠĢletme çalıģmaları 32 SYD Vakıflarına satılan kömüre iliģkin veriler 140 ĠĢletme çalıģmaları 33 SYD Vakıflarına satılan kömüre iliģkin veriler 141 ĠĢletme çalıģmaları 34 Mamul ve ticari kömür stokları 147 ĠĢletme çalıģmaları 35 Sigorta 150

5 Bölümü Tablo no Adı Sayfa ĠĢletme çalıģmaları 36 SatıĢ sonuçları 151 ĠĢletme çalıģmaları 37 Göstergeler 153 ĠĢletme çalıģmaları 38 Projeler 156 ĠĢletme çalıģmaları 39 Makine teçhizat projeleri 157 ĠĢletme çalıģmaları 40 Ġdame-yenileme projeleri 160 ĠĢletme çalıģmaları 41 Bilgisayar sistemleri 162 ĠĢletme çalıģmaları 42 TaĢıt alımı 162 ĠĢletme çalıģmaları 43 ĠnĢaat projeleri 163 ĠĢletme çalıģmaları 44 Arama projeleri 164 Bilanço 45 Aktif (Varlıklar) 167 Bilanço 46 Bankalar 168 Bilanço 47 Ticari alacaklar 169 Bilanço 48 Alıcılar 170 Bilanço 49 Kömür stokları 173 Bilanço yılı aylar itibarıyla kömür stokları 175 Bilanço 51 Maddi duran varlıklar 178 Bilanço 52 BirikmiĢ amortismanlar 182 Bilanço 53 Pasif (Kaynaklar) 184 Bilanço 54 Ticari borçlar 185 Bilanço 55 Satıcılar 185 Gelir tablosu 56 Gelir ve giderler 192 Gelir tablosu 57 Satılan malın maliyeti 194

6 Raporda yer alan kısaltmalar AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR: Arama Ruhsatlı BLĠ: Bursa Linyitleri ĠĢletmesi CIF: Mal bedeli + Sigorta + Navlun dahil teslim ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇLĠ: Çan Linyitleri ĠĢletmesi ELĠ: Ege Linyitleri ĠĢletmesi EÜAġ: Elektrik Üretim Anonim ġirketi FOB: Free On Board (Güvertede teslim) GLĠ: Garp Linyitleri ĠĢletmesi GÖLĠ: Göynük Linyitleri ĠĢletmesi ĠR: ĠĢletme Ruhsatlı Kcal/kg: Kilokalori/kilogram KHK: Kamu Hükmünde Kararname KĠK: Kamu Ġhale Kurumu / Kanunu KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii GeliĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı KWh: Kilovatsaat MĠGEM: Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü MW: Megavat ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SLĠ: Seyitömer Linyitleri ĠĢletmesi SEAġ: Soma Elektrik Üretim Aġ TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi TKĠ: Türkiye Kömür ĠĢletmeleri TSE: Türk Standartları Enstitüsü

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa no I. TOPLU BAKIġ I II. ĠDARĠ BÜNYE 1 A-Mevzuat 1 B-TeĢkilat 2 C-Personel durumu 5 III. MALĠ BÜNYE 18 A-Mali durum 20 B-Mali sonuçlar 27 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 31 A-Giderler 33 B-Tedarik iģleri 37 C-Üretim ve maliyetler 53 D-Pazarlama 129 E-Sigorta iģleri 149 F-ĠĢletme sonuçları 150 G-Yatırımlar 155 V. BĠLANÇO 166 Aktif 166 Pasif 183 VI. GELĠR TABLOSU 191 VII. EKLER 203

8

9 I I. TOPLU BAKIġ Soma linyit ocakları döneminde Etibank a bağlı Garp Linyitleri ĠĢletmesi (GLĠ) Müessesesi nin bir iģletmesi olarak çalıģtırılmıģ, daha sonra tarihinde 6974 Sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumuna devredilmiģtir. Soma Linyitleri ĠĢletmesi, TKĠ Yönetim Kurulu nun gün ve 2475/957 sayılı kararı ile tarihi itibarıyla müessese statüsüne kavuģturulmuģtur. Eylül-1995 ayına kadar müessese statüsü ile faaliyetlerini yürüten Müessese TKĠ Yönetim Kurulunun tarih ve 3501/314 sayılı kararı ile tarihinden geçerli olmak üzere TKĠ Genel Müdürlüğü ne bağlı Bölge Müdürlüğüne, dönüģtürülmüģtür. Ancak TKĠ Yönetim Kurulunun tarih 2/139 sayılı kararı ile tarihi itibarıyla yeniden müessese statüsüne kavuģturulan Müesseseye, Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü nün bağlanması aynı karar ile kabul edilmiģtir. Ege Linyitleri ĠĢletmesi (ELĠ) Müessesesi nin kuruluģu ve ana statüsü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve 5998 sayılı nüshasında yayımlanmıģ ve tarihinden itibaren hükmi Ģahsiyet kazanarak çalıģmalarına baģlamıģtır. Müessesenin kuruluģ amacı, devletin ve TKĠ Genel Müdürlüğü nün genel enerji ve yakıt politikasına uygun olarak, linyit, turb, bitümlü Ģist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek ülkenin ihtiyacını karģılamak, yurt ekonomisine azami katkıda bulunmak, plan, proje ve programlar tanzim ve takip etmek, uygulama stratejilerinin tespit ve gerçekleģtirmesini sağlamak olarak belirlenmiģtir. Müessesenin merkezi Manisa Ġline 90 km uzaklıktaki Soma ilçesinde, Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünün merkezi ise Çanakkale Ġline 75 km uzaklıktaki Çan ilçesindedir. Müessesenin faaliyet dönemi sonu itibariyle 15 milyon tonu muhtemel 750 milyon tonu görünür, 12 milyon tonu hazır olmak üzere toplam 777 milyon ton kömür rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin 553 milyon tonu yer altı iģletmeciliği ile üretilecek rezervdir. Rezervi oluģturan kömürlerin ortalama alt ısıl değeri kcal/kg, kükürt % 1-6, nem % içeriklidir. Müessese merkezindeki açık ocakların tümünde ve Çan iģletmesindeki açık ocaklarda Müessesece üretim yapılmaktadır. Bir kapalı ocakta üretim hizmet alımı sözleģmesi ile bir yükleniciye yaptırılmaktadır. Diğer üç kapalı ocaktaki üretim ise, akdolunan rodövans sözleģmeleri ile üç Ģirkete verilmiģ olup, bu Ģirketler tarafından üretilen kömürün tümü Müessesece alınmaktadır. Müessese merkezince Soma havzasında, Çan linyit sahalarında ise ĠĢletmece üretilen veya ürettirilen kömürler MW gücündeki SEAġ Termik Santralı ve 320 MW gücündeki Çan 18 Mart Termik Santralına satılmakta, bunun dıģındaki kömürler ise sınai tesisler ile ısınma amaçlı satıģ yapan bayilere ve sosyal yardımlaģma ve dayanıģma vakıflarına satılmaktadır. Üretim ve satıģ miktarları yıllar itibarıyla artan bir eğilim izleyen Müessesenin son beģ yıllık iģletme faaliyetlerine iliģkin veriler iliģikteki tabloda gösterilmiģtir.

10 II Sayıştay Tablo no (1): Toplu bilgiler ArtıĢ/ Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı azalıģ % Sermaye Bin TL ÖdenmiĢ sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL ,7 Yabancı kaynaklar Bin TL ,9 Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar (-) Bin TL Finansman giderleri Bin TL Maddi duran varlıklar (edinme değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar birikmiģ amortismanı Bin TL Yatırımlar için yap. nakdi ödemeler Bin TL (7) - Yatırımların gerçekl. oranı (nakdi) % Tüm alım tutarı: Bin TL Malzeme alımı Bin TL (16.112) (12) -Hizmet alımları Bin TL (3.118) (1) -Ticari kömür alımı Bin TL Üretim miktarı (satılabilir) Bin ton (1.742) (21) -Müessese merkezi Bin ton (1.858) (29) -ĠĢletme Müdürlüğü Bin ton ,2 Üretim maliyeti (toplam): Bin TL (68.763) (11,6) -Müessese merkezi Bin TL (79.871) (16) -ĠĢletme Müdürlüğü Bin TL Birim üretim maliyeti (ortalama): TL/ton 61,58 79,97 70,30 71,58 80,18 8,6 12 -Müessese merkezi TL/ton 72,85 79,40 94,27 14, ĠĢletme Müdürlüğü TL/ton 63,38 44,53 47,56 3,0 7 ĠĢ gücü verimliliği (ortalama): ton/yev 14,3 8,4 13,6 14,9 11,7 (3,2) (22) -Müessese merkezi ton/yev 13,1 8,3 (4,8) (36) -ĠĢletme Müdürlüğü ton/yev 24,7 29,1 4,4 18 SatıĢ miktarı: Bin ton (1.741) (15) -Müessese üretimi Bin ton (1.970) (25) -Ticari kömür Bin ton Net satıģ tutarı: Bin TL (95.846) (7) -Müessese merkezi Bin TL ( ) (10) -ĠĢletme Müdürlüğü Bin TL Stoklar: -Ġlk madde ve malzeme Bin TL ,7 -Yarı mamuller Bin TL Mamuller Bin TL Ticari kömür Bin TL Diğer stoklar Bin TL (442) (93) Memur (ortalama) KiĢi (5) (14) SözleĢmeli (ortalama) KiĢi ,6 ĠĢçi (ortalama) KiĢi (187) (11) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL (19.564) (13) Cari yıla iliģkin: Memurlar için yapılan giderler Bin TL Memur baģına aylık ortalama gider TL SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL SözleĢmeli baģına aylık ort. gider TL ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL (2.870) (3) ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL Dönem kârına iliģkin kurumlar vergisi Bin TL (15.369) (24) Tahakkuk eden vergiler Bin TL (47.131) (25) GSYH' ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (23) GSYH'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (24) GSMH 'ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (24) Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar) % 58,1 8,4 37,6 79,3 37,8 (41,5) (52,3) Mali kârlılık (öz kaynak yönünden) % 68,4 20,3 45,9 90,7 53,4 (37,3) (41,1) Ekonomik kârlılık % 22,1 10,9 25,4 45,6 29,0 (16,6) (36,4) Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (40) Dönem kârı veya zararı Bin TL (85.612) (26) Bilanço kârı veya zararı Bin TL (70.242) (27)

11 III Müessese uhdesindeki sahaların geniģliği ve rezervi, üretim hacmi, rodövansla üretim yapan Ģirketler baģta olmak üzere üçüncü kiģilerle yürütülen ticari iliģkiler, satıģ miktarı, istihdam ettiği personel sayısı, dolaylı olarak istihdamını sağladıkları on bini aģkın iģçi sayısı, sağladığı hasıla ve yarattığı katma değer ile Kurumun en büyük Müessesesi olduğu gibi sektörün de baģta gelen kuruluģlarından birisidir. Faaliyet döneminde Müessesede 1529 u iģçi olmak üzere, ortalama 1937 personel istihdam olunmuģtur. Müessesenin personel açısından en büyük sorunu ustalık gerektiren sanat kollarında çalıģan ve deneyim kazanmaları yıllara ihtiyaç gösteren iģçilerden emeklilik baģta olmak üzere ayrılanların yerine aynı nitelik ve sayıda iģçi alınamamasıdır. Bu itibarla iģçi sayısındaki noksanlık hizmet alımı yöntemi ile giderilmeye çalıģılsa da bu iģçilerin kalıcılıklarının sağlanamaması, tecrübe kazanmalarını önlemekte ve sağladıkları fayda sınırlı kalmaktadır. Türkiye de dahi sınırlı sayıda bulunan Müessesedeki iģ makinalarının bakım onarım ve çeģitli yedeklerinin imalatının yapıldığı atölyeler baģta olmak üzere, bunların operatörleri ve ustalık gerektiren diğer sanat kollarındaki iģçi eksikliğinin giderilmesi Müessese faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesi açısından zorunludur. Öte yandan Müessesede birim müdürlüklerinin bir bölümü asaleten atama yapılamaması nedeniyle görevlendirme ile tedvir edilmektedir. Bu olgu ise görevin etkinlikle yürütülememesine neden olduğundan bu kadrolara asaleten atama yapılması zorunludur. Faaliyet döneminde 20,3 milyon TL si ĠĢletme Müdürlüğünce, 641,4 milyon TL si Müessese merkezince olmak üzere toplam 1,3 milyar TL tutarında alım gerçekleģtirilmiģtir. Müessesse merkezince yapılan alımların %84 ü oranında 543 milyon TL sini rodövans sözleģmesi ile üretim yapan Ģirketlerden alınan kömür bedeli oluģturmaktadır. Ayrıca Müessesece faaliyet döneminde 305,6 milyon TL tutarında hizmet alımı gerçekleģtirilmiģtir. Müessesede rodövans sözleģmesi ile üretim yapan üç Ģirketten: -508,2 milyon TL ödeme ile 8,3 milyon ton tuvönan kömür alınmıģ, -Edinme bedeli 62,7 milyon TL olarak gerçekleģen 988 bin tonu tuvönan olarak doğrudan termik santrala satılmıģ, -Geri kalan ve edinme bedeli 446 milyon TL olan 7,3 milyon ton tuvönan lavvar ünitelerinde yıkanması sonucu 3,5 ton lavvar zayiatı oluģmuģ, 3,8 milyon ton yıkanmıģ kömür elde edilmiģ bunun 998 bin tonu torbalanmıģtır. Yüklenicilere yıkama ücreti olarak 19,2 milyon TL, torbalama bedeli olarak 10,4 milyon TL ödenmiģ 5,4 milyon TL tutarında torba da Müessesece verilmiģ ve tüketilmiģtir. Böylece tedarik edilen ticari kömürün maliyeti 543,3 milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. Ayrıca faaliyet döneminde Müessesece 8,5 milyon ton tuvönan; tuvönanın lavvar ve kriblaj ünitelerinde yıkanıp, elenip-ayıklanması ve doğrudan satılan tuvönanla birlikte 6,5 milyon ton satılabilir kömür üretilmiģ ve kömür üretim maliyeti 522,3 milyon TL ve ortalama birim üretim maliyeti 80,18 TL/ton olarak

12 IV Sayıştay gerçekleģmiģtir yılında ise üretim maliyeti 71,58 TL/ton olarak gerçekleģmiģ idi. Faaliyet döneminde Müessese merkezince üretimi gerçekleģtirilen 6,5 milyon ton tuvönan kömürün, -3,6 milyon tonu 13 Mayıs 2014 tarihinde maden kazasının oluģtuğu Eynez Yeraltı Ocağı ndan hizmet alımı yöntemiyle üretim yaptırılan Soma Aġ ce üretilmiģ, -2,9 milyon tonu ise Müessesece açık ocaklardan üretilmiģtir. Üretilen tuvönan kömür ile yıkama ve torbalama iģleri için yükleniciye 183,9 milyon TL ödenmiģtir. Soma Aġ ye ürettirilen tuvönan kömürün ortalama birim üretim maliyeti 47,66 TL/ton olarak gerçekleģmiģ iken, Müessesece doğrudan üretim yapılan Soma açık ocaklarında tuvönan kömürün ortalama birim üretim maliyeti 78,41 TL/ton, DeniĢ bölgesi açık ocaklarında ise 45,69 TL/ton olarak gerçekleģmiģtir. -Müessesenin 750 milyon tonu görünür, 12 milyon tonu çıkarılmaya hazır, 15 milyon tonu mümkün olmak üzere 777 milyon ton kömür rezervi bulunmaktadır. Faaliyet döneminde Müessesenin uhdesindeki yeraltı ocaklarından üç Ģirket tarafından rodövans sözleģmesi ile üretim yapılmıģ ve üretilen kömürün tümü Müessesece alınmıģtır. Ancak Ģirketlerden birinin üretim yaptığı yeraltı ocağında rezerv bittiğinden faaliyetine son verilmiģtir. Müessesenin ürettiği kömür Soma ve 18 Mart Çan Termik Santralına, sınai kuruluģlara, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarına ve 798 bayi aracılığı ile ısınma amaçlı satılmaktadır. Faaliyet dönemine 10,1 milyon ton kömür satılarak 1,3 milyar TL tutarında net satıģ hasılatı sağlanmıģtır. SatıĢ miktarı bir önceki yıla göre 1,7 milyon ton, sağlanan hasıla ise 96 milyon TL gerilemiģtir. Kömürün 6,5 milyon tonu termik santrallara satılmıģtır yılında termik santrallara satılan kömür 7,9 milyon ton idi. 13 Mayıs 2014 tarihinde hizmet alımı sözleģmesi kapsamında üretim yaptırılan Eynez Yeraltı Ocağında meydana gelen ve 301 kiģinin öldüğü kaza nedeniyle TKĠ muhatap gösterilmek suretiyle ilgilileri tarafından 148 adet dava açılmıģ olup, açılan davalardaki tazminat talebi toplam 76 milyon TL dir. Bu geliģme TKĠ den önemli tutarda kaynak çıkıģına neden olabilecek bir olgudur. Müessesece faaliyet döneminde 170 milyon TL tutarında ana faaliyet kârı, 248 milyon TL tutarında olağan kâr ve 241 milyon TL tutarında dönem kârı sağlanmıģ olup, ödenecek kurumlar vergisi 48,2 milyon TL olarak tahakkuk etmiģtir. Faaliyet döneminde Müessesece sağlanan net satıģ hasılatının %18,2 si dönem kârına dönüģmüģ olup, bu oran 2012 yılında %23 olarak gerçekleģmiģ idi.

13 V Öneriler: TKĠ Kurumu Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi nin 2013 yılı çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- ELĠ Müessesesi DeniĢ sektöründe daha fazla iģ yapma kapasitesi olmasına karģın bu sektörden üretilen kömürlerin kalorisinden kaynaklı zorunluluk nedeniyle üretimin büyük kısmının SEAġ a veriliyor olması, bu durumda kapasitenin sınırlandırılarak verimsiz ve yüksek maliyetli bir çalıģma düzenine mecbur kalınması hususları göz önüne alınarak; bu müdürlükteki iģgücü ve makine parkından diğer sektörlerde yararlanmak, gerekirse bir dönem üretim faaliyetinin durdurulması veya iģ yapma kabiliyeti yüksek olan bu ünitenin rehabilite edilmesi, cesametiyle örtüģen bir üretim kabiliyetine kavuģturulması seçenekleri de dahil olmak üzere kurulacak bir komisyon marifetiyle DeniĢ in önümüzdeki yıllardaki üretim projeksiyonunun belirlenmesi (Sayfa: 60), 2- Müessese merkezinde yeraltı ocakları olarak özel bir madencilik firması tarafından hizmet alımı ve rodövans usulüyle çalıģtırılan; Geventepe, IĢıklar ve Merkez yeraltı ocaklarında 2013 yılında üretilen kömürün kalorifik değerinin sözleģme değeri olan kaloriden(kcal/kg) daha düģük gerçekleģerek Kcal/kg mertebesine düģtüğü, bu nitelikteki kömürün Kurumu; Operasyon kayıpları, lavvar verimlerinin düģmesi ve satılabilir ürün Ģeklinde elde edilen kömürdeki yetersizlik nedenleriyle zarara uğrattığı göz önünde bulundurularak, daha yüksek kalorili ve EÜAġ a satıģtaki protokol Ģartlarına uygun kömür üretiminin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması (Sayfa: 75), 3- Kamu Kurumları AraĢtırma ve GeliĢtirme Projelerini Destekleme Programı(KAMAG) kapsamında yapımına baģlanan ve TKĠ ile TÜBĠTAK MAM(Marmara AraĢtırma Merkezi) öncülüğünde, Soma da yürütülmekte olan Biyokütle ve Kömür KarıĢımlarından Sıvı Yakıt Üretimi(TRĠJEN) adlı projenin önemli ayaklarından olan Yakıt Hazırlama Sistemi ve YerleĢke Düzenlemesi iģlerinin yapımını yükümlenen yüklenicilerin söz konusu iģleri tamamlayamadan bıraktıkları, bu aksaklığın projenin bütününü etkilediği, Türkiye de bir ilk olacak olan bu çalıģmanın mevcut haliyle hayatiyet kazanacağı öngörülen 15 Haziran 2015 tarihine yetiģemeyeceği ve hatta bu durumun diğer ünitelerin yapımını/ilerlemesini de olumsuz etkilediği göz önüne alınarak, söz konusu iģlerin ivedilikle tamamlanması amacıyla yeniden hazırlanması düģünülen ihale sürecinin hızlandırılarak eksik kalan ünitelerin ivedilikle tamamlanması (Sayfa: 100), 4- Müessese merkezindeki ocaklarda çalıģtırılıp ekonomik ömürlerini doldurmuģ olmaları nedeniyle düģük performans gösteren ağır iģ kamyonlarının verimsizliği ve yükleyici grubundaki kapasite fazlalığı göz önünde bulundurularak, taģıyıcı grubunun ihtiyaç ölçüsünde yeni kamyonlarla takviye edilmesi ve düģük kapasitede çalıģtırılanların peyderpey hurdaya ayrılması (Sayfa: 106), 5- Çan Linyitleri ĠĢletmesi ile ilgili olarak;

14 VI Sayıştay -30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla termikönü stoğu olarak nitelendirilen ve miktarı 900 bin ton olarak ölçülen kömürün kalorifik değerinin Kcal/kg olduğu ve ret sınırının altında kalması(2.500 Kcal/kg) nedeniyle mevcut Ģartlarda tek baģına kullanılamayacağı, baz kalori değerinin kcal/kg olması yönüyle de ÇLĠ için oldukça yüksek olan bu değerin sahadaki mevcut kömürün kalorisi ile dengelenmesinin/paçallanmasının zor olduğu gerçeğinden hareketle; Baz kalori değeri ve ret sınırının daha makul seviyeler çekilebilmesi amacıyla konunun EÜAġ ile müzakere edilebilmesi için TKĠ Genel Müdürlüğü nezdinde giriģimde giriģimlerde bulunulması, yılı sonu itibarıyla iģletilmeye hazır kömür rezervinin 250 bin ton mertebesine kadar düģtüğü, enerji santralinin 30 günlük tüketimine eģdeğer olması nedeniyle hazır rezervin enerji santralına hammadde temini açısından oldukça düģük ve riskli bir miktar olduğu göz önünde bulundurularak, daha çok dekapaj yapılmak suretiyle daha yüksek miktarlarda kömürün açığa çıkarılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması (Sayfa: 110), 6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve rapor ekinde (Ek: 12) listesi verilen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 1- Asaleten atama yapılmayarak, 2 si Müessese müdür yardımcılığı kadrosu olmak üzere 31 kadroya iliģkin görevlerin, personel mevzuatında yeri olmayan ve yürütme olarak tanımlanan bir usulle yürütülmesi, görevin ifası ve sorumluluk yüklenilmesinde çeģitli olumsuzluklara neden olacağından, ayrıca ilave bir ücret ödemesi de mümkün olmadığından, bu Ģekilde yürütülen kadrolara asaleten atama yapılabilmesi için Genel Müdürlük nezdinde giriģimde bulunulması (Sayfa:9), 2- ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatının iģyerine yüklemiģ olduğu yükümlülüklerin baģında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiģ iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi görevlendirmesi gelmektedir. Bu nedenle; 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin hüküm altına aldığı yükümlülüklerin yerine getirilerek, iģ kazaları ve iģ gücü kayıplarının önlenmesi, idari para cezalarına muhatap olunmaması için; - TKĠ ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Dairesine bağlı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi oluģturulması, - Ġstihdam ettiği personel sayısı i aģan iģyerlerinde, ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı ġube Müdürlükleri ve birimlerinin kadro ve organizasyonunda yeni mevzuat kapsamında değiģiklik yapılarak, ön görülen hekim ve uzmanların istihdamına olanak sağlanması, - ÇalıĢan sayısının den az olduğu birimlerde, kısmi zamanlı olarak çalıģması gereken hekim ve uzmanların da Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden görevlendirilmesi,

15 VII hususlarının yapılabilirliğinin incelenerek gerçekleģtirilebilmesi için, Genel Müdürlük nezdinde giriģimde bulunulması (Sayfa: 11), 3- Çan Linyitleri ĠĢletmesi nde KocabaĢ Çayı nın üretimini olumsuz yönde etkilediği yaklaģık 12 milyon ton düģük itfalı kömürün emniyetli ve verimli bir biçimde sorun yaģanmadan üretilebilmesi için Çay yatağının ıslah edilmesi hususunda baģlatılan çalıģmalara hız verilmesi (Sayfa: 86), 4- ELĠ Müessesesinde müteahhit marifetiyle iģletilen Dereköy lavvarı ile ilgili olarak; -Lavvar verimlerinin yükseltilmesi için tesise beslenen kömür kalitesinin kontrol altında tutularak yan kayaç karıģmasına izin verilmemesi, -Yeni yapılacak olan Lavvarlı kömür zenginleģtirme ihalesine Dereköy lavvarında halen uygulamaları devam eden ve müspet sonuçlar elde edilen çok ince boyutta kömür kazanımına uygun sistemlerin veya daha da geliģmiģlerinin dahil edilmesi, -Ġri yıkama devresindeki yıkama ekipmanının seri bağlı iki ayrı yıkama ekipmanı Ģeklinde olması ve bir ünitenin iri devresine kırıcı konulmak suretiyle mm boyutlarındaki kömür üretiminin fazlalaģtırılması konularının etüt edilmesi (sayfa: 95) Sonuç: Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu, Sınırlı Sorumlu Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi nin 2013 yılı bilançosu ve ,94 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

16

17 1 A- Mevzuat: II. ĠDARĠ BÜNYE Soma havzasında linyit kömürünün bulunması yıllarına rastlamaktadır. Havzada ilk madencilik faaliyetlerine 1913 yılında baģlanmıģ ve ocaklar 1918 yılından itibaren 4 yıl süreyle Fransızlarca iģletilmiģtir. Yine 1939 yılına kadar özel kiģilerce üretim yapılan saha 1939 yılında Etibank tarafından devralınmıģ ve üretim faaliyetleri tarihinden itibaren söz konusu kuruluģa bağlı olarak kurulan Garp Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi nce 1957 yılına kadar sürdürülmüģtür tarih ve 6974 Sayılı Kanunla Türkiye Kömür ĠĢletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün kurulması ile anılan Müessese, Kuruma bağlanmıģ, Havzadaki ocaklar, Müessesenin, Bölge Müdürlüğü olarak teģkilatlandırılan birimince iģletilmiģtir. Bölge Müdürlüğü TKĠ Yönetim Kurulu nun tarih ve 2475/953 sayılı kararıyla, Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müessesesi unvanı ile müessese olarak teģkilatlandırılmıģtır. Bilahare Müessesenin statüsü kaldırılarak, üretim faaliyeti tarihleri arasında Ege Bölge Müdürlüğü, tarihleri arasında ise ĠĢletme Müdürlüğü olarak yürütülmüģtür. TKĠ nin reorganizasyonu kapsamında, Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü, TKĠ Yönetim Kurulunun tarih 131 sayılı Kararıyla tarihi itibariyla Müessese statüsüne kavuģturulmuģ ve TKĠ Yönetim Kurulunun tarih ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen Ana Statüsü, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 5998 sayılı nüshasında yayımlanmıģ ve Müessese hükmi Ģahsiyet kazanarak faaliyetine baģlamıģtır. Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü de, Müesseseye bağlanmıģtır. Ana Statüsünde, Müessesenin amacı özetle Devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak linyit, turb, bitümlü Ģist, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek, belirtilen madenlerin aranması, iģletilmesi ve iģlettirilmesi, ihtiyaç duyulan sanayi ve ticari tesislerin kurulması, kiralanması olarak belirlenmiģtir. Çanakkale-Çan Havzasındaki kömür yatakları ise 1940 yılında tespit edilmiģ ve 1979 yılında yürürlüğe giren 2172 sayılı Yasa ile devletleģtirilinceye kadar özel Ģahıslarca iģletilmiģ ve 1979 yılından itibaren Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünce iģletilmeye devam edilmektedir. Müessese, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Ġle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki, kamu iktisadi teģebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince kuruluģ amaçlarına göre denetlenmesine dair usul ve esasları düzenleyen 3346 sayılı Kanun uyarınca TBMM nin, 6085 sayılı SayıĢtay Kanununun Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin Denetimi ve Raporlanması baģlıklı Üçüncü Bölümü 43 üncü maddesi ve 233 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi uyarınca SayıĢtay ın, mali, idari ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir.

18 2 Sayıştay Müessese 233 sayılı KHK nın 16 ıncı maddesi uyarınca, Kararnamede saklı tutulan hususlar dıģında özel hukuk hükümlerine tabidir. B-TeĢkilat: 1-TeĢkilatın yapısı: TKĠ Kurumunun iki müessesesi içinde ELĠ Müessesesi, sorumlu olduğu sahaların geniģliği ve rezervi, üretim hacmi, rodövansla üretim yapan Ģirketler baģta olmak üzere üçüncü kiģilerle yürütülen ticari iliģkiler, pazarlama miktarı, istihdam ettiği personel sayısı, dolaylı olarak istihdamını sağladıkları 10 bini aģkın iģçi sayısı, sağladığı hâsıla ve yarattığı katma değer ile en büyük Müessesesidir. Bu itibarla Müessesenin teģkilat Ģeması da bu kapsamda belirlenmiģtir. Müessesenin rapor ekleri arasına (Ek:1) olarak alınan ve TKĠ Yönetim Kurulunun tarih ve 18/211 sayılı kararı ile uygun görülen teģkilat Ģemasından görüleceği üzere, üretim ve buna bağlı teknik konularda faaliyette bulunmak üzere 4 müdür yardımcılığı ve bunlara bağlı 19 Ģube müdürlüğü ayrıca Müesseseye bağlı Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde ise 6 Ģube müdürlüğü bulunmaktadır. 2- Karar organı: 233 sayılı KHK ve TKĠ Kurumu Ana Statüsü uyarınca Müessesenin karar organı yönetim komitesidir. Yönetim komitesi bir baģkan ve dört üyeden oluģmaktadır. Müessese müdürü yönetim komitesinin baģkanıdır. Müessese yönetim komitesinin teģkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları nitelik ve Ģartlarına hakkında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanmaktadır. Müessese yönetim komitesine atanacakların, teģebbüs yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve sahip olmaları gerekmekte olup, teģebbüs genel müdürünün teklifi üzerine, yönetim kurulunca atanmaktadır. Müessese yönetim komitesinin oluģumuna rapor giriģindeki tabloda yer verilmiģtir. Söz konusu tablodan görüleceği üzere, inceleme tarihi (Nisan-2014) itibarıyla yönetim komitesinde 2 üye eksiktir. Kararların daha fazla katılımla alınmasını teminen boģ bulunan iki üyeliğe atama yapılması için Genel Müdürlük nezdinde giriģimde bulunulması önerilir. Faaliyet döneminde Yönetim Komitesince 32 toplantı yapılarak çeģitli konularda 52 adet karar alınmıģtır. 3- Yürütme organı: Müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organı Müessese Müdürlüğüdür. Müessesenin yürütme organı olan üst yönetim, Müessese Müdürü ve üçü teknik faaliyet ve konulardan, birisi de idari ve mali konulardan sorumlu olan 4 müdür yardımcılığından oluģmaktadır.

19 3 4- Servisler: Müessesenin üretim ve hizmet üretimine yönelik servislerinin faaliyetlerine raporun iģletme çalıģmaları ve diğer bölümlerinde yer verildiğinden, burada yalnızca Hukuk MüĢavirliği ile teftiģ ve kontrol hizmetlerine yer verilmiģtir. a)hukuk servisi: Hukuk MüĢavirliğince 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 233 sayılı KHK, Kurum Ana Statüsü ve TKĠ Hukuk MüĢavirliği Yönergesi esaslarında çalıģmalar yürütülmektedir. Ġnceleme tarihi (Nisan-2014) itibariyla serviste hukuk müģavirliğinin yürütme Ģeklinde görevlendirme ile yürütüldüğü, ayrıca 2 avukat ile 2 de memurun görev yaptığı görülmüģtür. Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde ise bir avukat ve bir memur çalıģmaktadır. Müessese ve Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünün dava dosyalarına iliģkin kayıtları üzerinde yapılan incelemede ĠĢ davası : 167 Hukuk davası : 42 Ġdari dava : 9 Ceza davası : 32 Ġcra takibi : 137 dosyanın mevcut olduğu görülmüģtür. Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğünün dava türü incelendiğinde, 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 2/6 ıncı maddesinden kaynaklanan asıl iģveren- alt iģveren iliģkisine dayandırılarak yüklenici firma iģçileri tarafından açılan kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin, fazla çalıģma, ulusal bayram, genel tatil vb. iģçi alacaklarına iliģkin davalar olduğu görülmüģtür sayılı ĠĢ Kanununun 2/6 ıncı maddesi: Bir iģverenden iģyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine iliģkin yardımcı iģlerinde veya asıl iģin bir bölümünde iģletmenin ve iģin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iģlerde iģ alan ve bu iģ için görevlendirdiği iģçilerini sadece bu iģyerinde aldığı iģte çalıģtıran diğer iģveren ile iģ aldığı iģveren arasında kurulan iliģkiye asıl iģveren-alt iģveren iliģkisi denir. Bu iliģkide asıl iģveren, alt iģverenin iģçilerine karģı o iģyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iģ sözleģmesinden veya alt iģverenin taraf olduğu toplu iģ sözleģmesinden doğan yükümlülüklerinden alt iģveren ile birlikte sorumludur. Ģeklinde hüküm ihtiva etmektedir. Bu kapsamda; Çan Asliye Hukuk Mahkemesi (ĠĢ mahkemesi sıfatıyla) 2011/147 E- 2013/25 sayılı Kararında;

20 4 Sayıştay. Davacının ile tarihleri arasında davalı TKĠ (ÇLĠ) bünyesinde çalıģtığı, son olarak da diğer davalı Ġstanbul Müzayede Ltd. ġti.nin iģçisi olarak çalıģtığının anlaģıldığı davalı idarenin (ÇLĠ) husumet itirazlarının yerinde görülmediği, Ģöyle ki; yıllara göre ihaleyi alan Ģirketlerin davalının denetim ve gözetiminde çalıģtığı, aralarındaki iliģkinin 4857 sayılı Yasanın 2/6 maddesi ve 1475 sayılı Yasanın 1/son madde hükümlerine göre asıl iģveren- alt iģveren iliģkisi olduğu kanaatine varıldığı, 4857 sayılı Yasanın 2 inci maddesi çerçevesinde asıl iģveren olarak kıdem tazminatı ve iģçilik alacakları yönünden alt iģveren ile müteselsil sorumlu olduğunun anlaģıldığı, Hizmet sözleģmesinin haklı sebeple feshedildiğinin ispatının iģverende olduğu, davalı tarafça iģ akdinin haklı nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığı, dolayısı ile davacının ihbar tazminatına hak kazandığı, Davacının tüm hizmet süresi bütün olarak kabul edildiğinden, kıdem tazminatı ve iģçilik alacakları hesabında esas alınan toplam hizmet süresinin 6 yıl 8 ay 22 gün olduğu,. ndan bahisle kıdem (iģ akdinin feshi tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile) ihbar tazminatı (dava tarihinden itibaren yasal faizi ile), yıllık ücretli izin alacağı ( dava tarihinden itibaren yasal faizi ile) fazla mesai alacağı (dava tarihinden itibaren yasal faizi ile) birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiģtir. Bu konuda Müessesenin muhatap edildiği benzeri bir çok karar bulunmaktadır. Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde 2011 yılında alt iģveren dava sayısı 18, 2012 yılında 23, 2013 yılında 22 ve inceleme tarihi (Nisan-2014) itibariyle 6 adetdir. Müessese Müdürlüğünde ise bu tür dava sayısı 13 tür. Müessese büyük bir iģletme olup genelde hizmet ihalesi yoluyla iģ verdiği birçok firma yoğun iģçi çalıģtırmaktadır. Bu ise Müessese Müdürlüğünün ileride bu sorun ile karģılaģma ihtimalini ve ödemek zorunda kalabileceği iģçilik alacaklarının (kıdem, ihbar, fazla çalıģma vb.) yüksek meblağlara eriģeceğini göstermektedir. Hizmet alımı Ģeklinde yapılan uygulamalarda, alt iģveren kabul edilen yüklenici firma iģçilerinin alamadıkları mali ve sosyal hakların ihyası için açtıkları davalar, üst iģveren konumunda olan TKĠ aleyhine sonuçlanması nedeniyle, kamuya getirdiği mali yükün önlenmesini teminen konunun Genel Müdürlüğe intikal ettirilmesi gerekmektedir. b)teftiģ ve kontrol: Müessese merkezi ve bağlı iģletmesi Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünün faaliyetleri Genel Müdürlük TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığınca periyodik olarak teftiģ edilmektedir. Öte yandan kamu iktisadi teģebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının iç kontrol sisteminin kurulması baģlıklı 25 inci maddesi uyarınca gerekli çalıģmalar Genel Müdürlükçe yürütülmekte olup, bu konuda Müessesede oluģturulmuģ bir birim bulunmamaktadır.

21 5 C- Personel durumu: 1- Personel kadroları ve personele iliģkin iģlemler: Müessesenin faaliyet döneminde istihdam ettiği ortalama personel sayısı, yılsonu personel sayısı, önceki yıla iliģkin personel sayısı ile birlikte personelin statüsüne göre aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo no (2): Personel kadro ve sayıları ile çalıģtırılan ortalama ve dönem sonu personel sayıları Personel A - Memurlar: 1-Genel idare hizmetleri ÇalıĢan personel Ortalama kiģi Yılsonu kiģi Norm kadro Sayı Program kadro Sayı ÇalıĢan personel Ortalama kiģi Yılsonu kiģi Toplam(A) B - SözleĢmeliler: Sayılı KHK'ye göre çalıģanlar Toplam (B) C - ĠĢçiler: 1-Sürekli iģçiler: Gündelikçiler(saat ücretliler) Toplam (C) Genel toplam(a+b+c) Yüklenici iģçileri Kamu iktisadi teģebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Programın Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ de: yılında ayrılan eleman sayısının en fazla %50 si kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması, yılında ayrılan elaman sayısının en fazla %10 u kadar personelin de özelleģtirme uygulamaları nedeniyle, Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması, -Açıktan atama yoluyla personel alımlarının ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye ĠĢ Kurumu ile Devlet Personel BaĢkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezince yapılacak sınavlarda baģarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı, karar altına alınmıģtır.

22 6 Sayıştay Müessesenin Genel Müdürlüğe muhatap /8 ve /20 sayılı yazıları ile 2012 yılında ayrılan personel baz alınarak 2013 yılına iliģkin Genel Yatırım ve Finansman Programında belirlenen oran kapsamında: Müessese merkezi için: -160 iģçi, -11 mühendis, -2 avukat, -ĠĢletme Müdürlüğü içinde 23 iģçinin, alınması için talepte bulunulduğu görülmüģtür. Yine Müessesenin Genel Müdürlüğe muhatap tarihli yazısında da; Soma da istihdam edilmek üzere mühendis, memur ve iģçi olmak üzere 92 personel ile Çan Linyitleri ĠĢletmesi nde istihdam edilmek üzere de 19 personel olmak üzere toplam 111 personelin atanması talep olunmuģtur yılında: Müessese merkezinde: - 2 si naklen ve 1 i kurumun diğer birimlerinden naklen olmak üzere 3 memur personel, - 16 sı açıktan atama, 1 i askerlik dönüģü, 14 ü Kurumun diğer birimlerinden naklen olmak üzere 31 sözleģmeli personel, -8 i yapılan sınav sonucu açıktan, 8 i askerlik dönüģü, 1 i bağlı iģletmeden, 16 sı TKĠ nin diğer birimlerinden olmak üzere 33 iģçi, Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde: - 2 si naklen tayin suretiyle memur, - 1 i askerlik dönüģü, 12 si Kurumun diğer birimlerinden olmak üzere 13 sözleģmeli personel, iģçi, - 8 i askerlik dönüģü, 11 i Kurumun diğer birimlerinden naklen olmak üzere 19 iģe baģlatılmıģtır. ÇalıĢma döneminde Müessese Merkezi ve ĠĢletme Müdürlüğünün çeģitli birimlerinde iģe baģlayan ve Müesseseden çeģitli nedenlerle ayrılan memur ve sözleģmeli personel ile iģçilere iliģkin sayısal veriler rapor ekleri arasına alınan (Ek: 3) ve (Ek: 4) sayılı tablolarda gösterilmiģtir. Yine 2013 yılsonu itibarıyla Müessese Merkezinde istihdam olunan personel ile Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde istihdam olunan 357 personelin, rapor ekleri arasına (Ek:1) alınan teģkilat Ģemasında sıralanan Ģube müdürlükleri ve birimlere dağılımı ile toplam personelin statüsü bazında (Ek:2) sayılı tabloda gösterilmiģtir.

23 7 Öte yandan 2013 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programında açıktan ve naklen atanacak personel sayısı için sınır oranlar belirlenmekle birlikte, alınacak iģçilerin niteliği konusunda herhangi bir belirleme yapılmadığından iģin tabiatı gereği bu hususta bir düzenleme de söz konusu olunamayacağından, yetiģme süreleri de göz önünde bulundurularak atölyelerin asgari iģçi ihtiyacına göre, sürekli iģçi temini üretimin aksamaması açısından önem arz etmektedir. Madencilik faaliyetlerinin yardımcı hizmet ünitesi olan tamir bakım onarım ve elektrik atölyelerinin desteği önem arz etmektedir. Atölyelerde bu tür iģler tamir bakım usta ve elektrikçi usta unvanlı iģçi eliyle gördürülmektedir. Ayrıca, iģçi alımlarında 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bakımından iģçilerin istihdam edileceği unvanların gerektirdiği eğitim, sertifika ve belgelerin istenilmesi zorunluluk arz etmektedir. Ocaklardaki ağır iģ makinaları operatörleri ile atölyelerde yetiģmeleri ve tecrübe kazanmaları yıllara ihtiyaç gösteren tecrübeli ve usta iģçilerin ayrılması, bu ünitelerde iģlerin aksamasına neden olabilmektedir. Faaliyet döneminde 120 sı emeklilik suretiyle olmak üzere 151 iģçinin ayrıldığı Müessesede, yetiģmeleri ve tecrübe kazanmaları yıllara ihtiyaç gösteren sanat kollarındaki iģçi sayısı, yüksek orandaki emeklilik istekleri de gözönünde bulundurulduğunda kritik sayılara gerilediğinden, yeterli sayıda iģçi alınabilmesi için Genel Müdürlük nezdinde giriģimde bulunulması önerilir. Müessesenin önemli sorunlarından birisi de boģ kadroların Genel Müdürlük veya Müessese Müdürü oluru ile yürütme adı altında görevlendirme ile tedvir edilmesidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ıncı maddesi hükmü içerisinde, Yukarıda sayılan haller dıģında, boģ kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekâleten gördürülebilir. düzenlemesi bulunmakta, bunun dıģında bir geçici görevlendirme Ģekli yer almamaktadır. Müessese Müdürlüğü merkezi ve bağlı Çan ĠĢletmesi Müdürlüğü nde yürütme oluru ile tedvir edilen kadrolar aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Yürüttüğü kadronun unvanı 1-Müessese Müdür Yardımcısı 2-Müessese Müdür Yardımcısı TKĠ Genel Müdürlüğü onayı ile Bulunduğu kadronun unvanı Açıkocak Kont ġb. Md. DeniĢ Ġstihsal ġb. Md. Görevlendirme tarihi Hukuk MüĢavirliği Avukat Pazarlama SatıĢ ġube Müdürlüğü 5-Darkale Geventepe Y.A. Kont. ġb. Müdür BaĢmühendis BaĢuzman

24 8 Sayıştay 6-ĠĢ Güv. ve Sağlığı ġube Müdürlüğü BaĢmühendis 7-Harita ve Maden Hakları ġube Müdürlüğü BaĢmühendis 8-Elektrik ġube Müdürlüğü BaĢmühendis 9-Değerlendirme ġube Müdürlüğü BaĢmühendis 10-Personel ġube Müdürlüğü ġef 11-Makine Ġkmal ġube Müdürlüğü BaĢmühendis 12-Etüt Proje ġube Müdürlüğü BaĢmühendis 13-Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü ġef 14- Değer. ġb.md. Kalite Kont. BaĢmüh BaĢmühendis 15- Labor ġb Md Numune Alma BaĢmüh Mühendis 16- Laboratuar Ar-Ge Teknoloji BaĢmüh. Mühendis 17-ĠĢ Güvenliği Sağlığı Tahlisiye BaĢmüh. Mühendis 18-Açıkocak Kont. ġb Md. Ġha. ĠĢl. BaĢmüh. Mühendis 19- Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü ġef SözleĢmeli personel Müessese Müdürünün onayı ile DeniĢ Ġstihsal ġb. Müdürlüğü 2-Soma Açıkocak ġube Müdürlüğü 3- Pazarlama ve SatıĢ ġb. Md nde BaĢmüh 4-Elektrik ġb. Md. Elektrik BaĢmüh 5-Dar.Gev.YA ġb. Md. Proje Kont. BaĢmüh 6-Soma Ġstih.ġb. Md. Açıkocak BaĢmüh 7-Satınalma ġb.md. Satınalma ġefliği 8-Satınalma ġb. Md. Büro ġefliği 9-Bilanço Maliyet ġefliği 10-Mali ĠĢler Ambar Sabit Kıymetler ġefliği BaĢmühendis BaĢmühendis Mühendis Mühendis Mühendis Mühendis SözleĢmeli personel SözleĢmeli personel SözleĢmeli personel SözleĢmeli personel Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü nde Kömür Hazırlama ve Kontrol ġube Müdür. BaĢmühendis Ġstihsal ġube Müdürlüğü BaĢmühendis Neticede, Müessese Müdürlüğü merkezinde ve bağlı ĠĢletmesinde 2 müessese müdür yardımcılığı, 1 hukuk müģavirliği, 14 Ģube müdürlüğü, 9 baģmühendis ve 5 Ģef kadrosundan ibaret toplam 31 unvan ve kadro görevlendirme ile yürütülmektedir.

25 9 Bu görevlendirmelerden 5 i 4 yılı aģkın süredir devam etmekte olup, adeta usul haline getirilmiģ durumdadır. TKĠ Kurumunun Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliğinde değiģiklik için gerekli prosedürün yürütüldüğü göz önüne alındığında gerek sınavsız gerekse açılacak yükselme sınavları ile söz konusu kadrolara bir an evvel atama yapılması önem arz etmektedir. Bu nedenle, yürütme suretiyle görevi yürütenin, görevin aylığını alamaması ise getirilen eģit iģe eģit ücret uygulamasına da, aykırı bir durumdur. Asaleten atama yapılmayarak, 2 si Müessese müdür yardımcılığı kadrosu olmak üzere 31 kadroya iliģkin görevlerin, personel mevzuatında yeri olmayan ve yürütme olarak tanımlanan bir usulle yürütülmesi, görevin ifası ve sorumluluk yüklenilmesinde çeģitli olumsuzluklara neden olacağından, ayrıca ilave bir ücret ödemesi de mümkün olmadığından, bu Ģekilde yürütülen kadrolara asaleten atama yapılabilmesi için Genel Müdürlük nezdinde giriģimde bulunulması önerilir. Öte yandan Müessese merkezinde 7, Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğünde 1 personel, baģuzman kadrosu ile görev yapmaktadır. Bu kadroda bulunanların bu göreve atandıkları tarihler ve tahsil durumları aģağıda sıralanmıģtır. 1-Lisans-Maden 2-Lisans-Maden Tahsili Önceki görevi Bu kadroya atandığı tarih 3-Yüksek Lisans-Maden 4-Lisans-ĠĢletme 5-Sınıf Öğretmenliği 2 yıl 6-Lisans-Fizik 7-Lisans-Ġktisat Pazarlama ve SatıĢ Müdürü Müessese Müdür Yardımcısı ÇLĠ Müdür Yardımcısı DLĠ Ticaret ġube Müdürü Uzman Teknik Uzman GLĠ, ILĠ Ġd. ve Mali ĠĢl. ġb. Md Çan ĠĢletme Müdürlüğü nde Lisans-Elektrik Müh. ÇLĠ Makine Ġkmal ġube Müdürü BaĢuzman kadroları için Kurumda yerleģik algı ve görev tevdiinde uygulama, bu kadroya atananlara herhangi bir görev verilmemesi ya da aktif bir görev tevdii edilmemesidir. Halbuki bu kadroları iģgal edenler de verilen görevleri tabi oldukları mevzuat kapsamında fiilen eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadırlar. Müessesece baģuzmanların fiilen görev yapmalarını sağlayacak Ģekilde uygulama yapılmakla birlikte, bu uygulamanın ĠĢletme Müdürlüğü de dahil tüm baģuzmanlara teģmil edilmesi gereklidir.

26 10 Sayıştay Müessesede görevli baģuzmanların tümünün, daha önce yürüttükleri görevleri ve tecrübeleri de göz önünde bulundurularak, mevcut mevzuat doğrultusunda fiilen ve aktif biçimde istihdamları gereklidir. Müessesede emeklilik baģta olmak üzere, yıllar itibariyle iģçi mevcudunun giderek azalması nedeniyle yaygın biçimde hizmet alımı yapılmaktadır. Bu kapsamda yüklenicilerin çalıģtırdığı iģçilerin sayıları da yıllar itibarıyla artmaktadır. Öte yandan tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalıģanların iģle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama, bu çerçevede; mesleki riskleri önleme, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbiri alma, gerekli organizasyonu yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değiģen Ģartlara uygun hale getirme ve mevcut durumun iyileģtirilmesi için çalıģmalar yapma, iģ yerinde alınan iģ sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlama yükümlülüklerini getirmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ MüfettiĢlerince tarihinde Müessesede tutulan PR9691/ /01 sayılı Raporda; 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ıncı maddesinin 1-a fıkrasında: ÇalıĢanları arasından iģ güvenliği uzmanı, iģyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. ÇalıĢanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalıģan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir., 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ve f fıkrasında; Kurulun oluģumu, görev ve yetkileri, çalıģma usul ve esasları, birden çok kurul bulunması hâlinde bu kurullar arasındaki koordinasyon ve iģ birliği ile aynı bağlamda ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve ĠĢ sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine muhalefetten TL idari para cezası kesilmiģ ve süresi içinde ödenmesi nedeniyle TL olarak ödenmiģtir. Müessese Müdürlüğünce iģyeri güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi ihtiyacının giderilmesi için TKĠ Genel Müdürlüğünün tarihli oluruna istinaden, 2013 yılı içerisinde hizmet alımı ve doğrudan temin usulleri ile 6 defa ihaleye çıkılmıģ, ancak son ihalede ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkilendirilmiģ Ortak Sağlık ve Güvenlik Birliği (OSGB) firmasından bir tam zamanlı, bir kısmi zamanlı iģ güvenliği uzmanı, bir tam zamanlı ve bir kısmi zamanlı iģ yeri hekimi temin edilerek tarihinde sözleģme yapılmıģtır. Kanunun yukarıda belirtilen iģ sağlığı ve güvenliği konusunda Müesseseye getirdiği yükümlülüklerin, 1475 sayılı ĠĢ Kanunu ve ikincil mevzuatı esas alınarak kurulan mevcut ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı ġube Müdürlükleri ve Organizasyonu ile yerine getirilmesi mümkün değildir. Müessese Kanunda belirtilen mükellefiyetlerini yerine getirememesi nedeniyle, yüksek miktarlarda idari para cezaları, açılacak hukuk davaları sonucunda da yüksek miktarlarda tazminat ve rücuen tazminatlar da ödemek durumunda kalabilecektir.

27 11 Ayrıca ĠĢ Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin Ortak sağlık ve güvenlik birimi baģlıklı 12 nci maddesinin 5 inci fıkrasında (DeğiĢik cümle: RG tarih sayılı); OSGB ler kuruldukları il ve sınır komģusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dıģında hizmet verilebilmesi için, bu Yönetmelikte belirtilen Ģartları sağlayarak o illerde Ģube açılması zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken raylı sistem, yol ve nakil hattı inģası veya bakımı ve onarımı gibi iģlerde hizmet alınan OSGB nin iģin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiģ olması yeterlidir. hükmünü amir bulunmaktadır. Dolayısıyla merkezde kurulacak Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi, sınır komģusu illerde hizmet sunmaya yetkili olduğu gibi sınır illeri dıģında da söz konusu yönetmelikte belirtilen Ģartları sağlayarak Ģube açmaları mümkün bulunmaktadır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatının iģyerine yüklemiģ olduğu yükümlülüklerin baģında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiģ iģ güvenliği uzmanı ve iģyeri hekimi görevlendirmesi gelmektedir. Bu nedenle; 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmeliğin hüküm altına aldığı yükümlülüklerin yerine getirilerek, iģ kazaları ve iģ gücü kayıplarının önlenmesi, idari para cezalarına muhatap olunmaması için; - TKĠ ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı Dairesine bağlı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi oluģturulması, - Ġstihdam ettiği personel sayısı i aģan iģyerlerinde, ĠĢ Güvenliği ve Sağlığı ġube Müdürlükleri ve birimlerinin kadro ve organizasyonunda yeni mevzuat kapsamında değiģiklik yapılarak, ön görülen hekim ve uzmanların istihdamına olanak sağlanması, - ÇalıĢan sayısının den az olduğu birimlerde, kısmi zamanlı olarak çalıģması gereken hekim ve uzmanların da Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden görevlendirilmesi, hususlarının yapılabilirliğinin incelenerek gerçekleģtirilebilmesi için, Genel Müdürlük nezdinde giriģimde bulunulması önerilir. 2- Personele yapılan harcamalar: Faaliyet döneminde personel için yapılan harcamanın ayrıntısı bir önceki yılla karģılaģtırmalı olarak personelin statüsü bazında aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KOZLU TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU KARADON TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU HĠZMETE ÖZEL T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAYhBAġKANLIĞI SOMA ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET Aġ (SEAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU

SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (SEAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir. Şirketin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 3.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca

Detaylı

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2011 YILI RAPORU

HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2011 YILI RAPORU HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiģtir. Bağlı

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TĠGEM) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiģ, SayıĢtay

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 01.01 30.09.2012 DÖNEMİ RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TP PETROL DAĞITIM A.ġ. (TPPD A.ġ.) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TP PETROL DAĞITIM A.ġ. (TPPD A.ġ.) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TP PETROL DAĞITIM A.ġ. (TPPD A.ġ.) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu uyarınca düzenlenmiģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ( TDĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ( TDĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ A.ġ. ( TDĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanunu ile 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları

Detaylı

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEYY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇĠFTLĠĞĠ MÜDÜRLÜĞÜ (AOÇ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 24.03.1950 tarih ve 5659 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TOPLU KONUT ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (TOKĠ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KIYI EMNĠYETĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ (EÜAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ (EÜAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ (EÜAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı KHK

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAġKÖMÜRÜ ĠġLETME MÜESSESESĠ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih, 233 sayılı

Detaylı