Hidrolik&Pnömatik 10. y l. Eylül - Ekim 2012 Fiyat : 10 TL ISSN Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidrolik&Pnömatik 10. y l. www.hidrolikpnomatik.com. Eylül - Ekim 2012 Fiyat : 10 TL ISSN 1303-6386 Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi"

Transkript

1 10. Hidrolik&Pnömatik y l Eylül - Ekim 2012 Fiyat : 10 TL ISSN Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi Say 61 Maktek Fuar n robot NAO açacak SMC den Hidroan ve Hidromatik ile iflbirli i Mert Teknik yeni genel merkezine tafl nd Hema Endüstri den yeni yat r m Uzmanlaflma Hidrolik Pnömatik sektörünü gelece e tafl yacak fl makinalar sektörü Kore de tan t ld Eaton dan yeni 500 Bar çal flma bas nçl çok spiral destekli hortum Ne zaman hidrolik, ne zaman pnömatik, ne zaman elektromekanik? Tunç At l: AKDER e itimleri sayesinde kat l mc lar as l hedeflerine odaklan yorlar Bosch Rexroth e itim konusunda elini tafl n alt na koymay sürdürüyor Winman Lineer Modül Hidrolik temelli çok hafif yap lar

2

3 Eylül - Ekim

4 2 Eylül - Ekim 2012

5 Eylül - Ekim

6 4 Eylül - Ekim 2012

7 Eylül - Ekim

8 Ç NDEK LER HABER Maktek Fuar n robot NAO açacak 26 SMC den Hidron ve Hidromatik ile iflbirli i 28 Stroil çevreye duyarl endüstriyel ya lar için Ar-Ge çal flmas yürütüyor 30 ZWCAD yeni ve güçlü motoruyla tasar mlar daha ileri tafl yor 32 Alstom dan Gelgit türbini gelifltirmek için yeni yat r m 34 Alfatek, Soosan ürünlerini pazara sunuyor 34 S F fl Makinalar Birim Direktörlü ü ne Cihan Ünlü atand 36 Mert Teknik yeni genel merkezine tafl nd 36 Hema Endüstri den yeni yat r m 42 Schaeffler Türkiye, 1. Lineer Sempozyumunu düzenledi 43 EMK Damper büyük projelere talip 44 Rockwell in otomasyon fuar 7 Kas m da bafll yor 45 nova Mühendislik bütüncül çözümleriyle müflteri beklentilerini karfl l yor 74 Winman Lineer Modül 76 Siemens Bilgisayarl Kemik E rili i Sistemi 78 Hidrolik ya lama ve sirkülasyonda kaliteli ve uygun çözüm 82 Titreflim sensörleri için yeni Ex-i izolatörleri 86 Limit seviye ölçümünde Pedal Siviçler Omron basitlik ve çok yönlülü ü endüstriyel robotlara tafl yor 88 MI3 Multi Is görüntüleme sistemi endüstriyel analog iletiflimi de destekliyor 90 Ani bas nç dalgalanmalar n önlemek için DVD Relief H zl Tahliye Vanalar 91 SPS/IPC/2011 Sürücülerinde Yenilikler 92 Eaton dan yeni 500 Bar çal flma bas nçl çok spiral destekli hortum 94 Eplan FieldSys: Kontrolörden saha düzeyine kadar optimum kablo planlama 98 Otomotiv Yan Sanayi Fuar 6 Aral k ta bafllayacak 46 Hyundai Cummins ile ifl makinalar için motor üretecek 47 Siemens, RuggedCom u sat n ald 48 Bosch Rexroth e itim konusunda elini tafl n alt na koymay sürdürüyor 49 Süpsan Türkiye de bir ilki gerçeklefltirdi 50 RÖPORTAJ Tunç At l: AKDER e itimleri sayesinde kat l mc lar as l hedeflerine odaklan yorlar 58 Uzmanlaflma Hidrolik Pnömatik sektörünü gelece e tafl yacak 50 Borusan Makina 27 ilde 2500 ün üzerinde müflteriye ulaflt 51 fl makinalar sektörü Kore de tan t ld 52 Atlas Copco yeni GA Serisini tan tt 53 Tayvan Uluslararas Tak m Tezgahlar Fuar 7 Kas m da bafll yor 54 F RMA-ÜRÜN MAKALE Ne zaman hidrolik, ne zaman pnömatik, ne zaman elektromekanik 104 Paletli araçlar n yüksek performans için Rexroth çözümleri 108 Hidrolik temelli çok hafif yap lar 116 Bolu Çimento, farin kalitesinde yüzde 40 iyileflme sa lad 112 Düflük, Orta ve Yüksek Bas nçl Hidrolik Hatlar nda H zl Ak flkan Ba lant lar 63 SMC temiz havan n önemi konusunda uyar yor 66 Shell den iki kat uzun ömürlü yeni hidrolik ya 68 Ayn performans seviyesinde daha az enerji tüketimi 70 Starline el koruyucular 71 SMC s cakl k kontrolü için yeni çözümünü aç klad 72 EMC Patentine Sahip Enerji Tasarruf Modülü 74 6 Eylül - Ekim 2012

9 Eylül - Ekim

10 B ZDEN Geçti imiz y l ayn dönemde Ak flkan Gücü Sektörünün genel görünümüyle ilgili yapt m z de erlendirmede, 2012 y l n n sürpriz bir geliflme olmad takdirde stabil bir seyir izleyece ini dile getirmifltik. Aradan geçen bir y l içerisinde sektörel performans n gücünü devam ettirdi ini görüyoruz. Bu durum, gelecek y la iliflkin beklentilerin de benzer bir perspektifle de erlendirilebilece ini ortaya koyuyor. fiunu göz önünde bulundurmak gerekir ki, uzunca bir süredir global ekonomide puslu bir havan n hakim oldu u dile getiriliyor. Gerek belirsizlik söylentileri, gerekse muhtemel yeni krizlerle karfl lafl labilece i düflüncesi oldukça yayg n. Oysa dünya 4 y l aflk n bir süredir zaten bir krizin pençesinde bulunuyor. Özellikle Avrupa haz rl ks z yakaland bu krizden sonra köklü bir de iflim yafl yor ve söz konusu de iflim y llar n köklü ekonomilerini derinden sars yor. Bu sars nt lar n ülkemize yans malar n de erlendirirsek, Ak flkan gücü Sektörünün yak ndan ba lant l oldu u lokomotif sektörlerimizin eski k taya olan ihracat nda önemli düflüfller yafland. Yaflanmaya da devam ediyor. Güneyimizde devam eden siyasi garipliklerin ise bu bölgedeki ihracat m z üzerinde y k c etkisi oldu. Ancak M s r, Libya gibi ülkelerdeki normalleflme süreci, nefes alma f rsat da sa l yor. Bu detaylar paylaflt ktan sonra tablonun geneline flöyle bir göz atal m. Hat rlayaca n z üzere küresel kriz Amerika daki konut balonunun patlamas yla bafllam fl ard ndan di er sektörler domino etkisiyle birbiri ard na S.O.S vermiflti. Amerika n n son birkaç çeyrekte ise büyümeye bafllad n, ülkedeki cari aç n nispi bir iyileflme gösterdi ini, iflsizlik rakamlar n n az da olsa düzelmeye bafllad n görüyoruz. Yani krizin bafllad ülkede, krizin yaralar sar lmaya baflland, buraya dikkat. Yeni y ld z parlayan ülkelerdeki ekonomik iyileflme ara s ra sars nt yaflasa da, yine de grafi ini devam ettiriyor. Türkiye nin bugüne kadar ki kriz grafikleri incelendi inde de ilginç bir flekilde, Türk halk n n tüketimde frene en fazla iki y l frene basabildi ini, ard ndan talepte mutlaka bir art fl n izlendi ini daha birkaç gün önce önemli bir ekonomist aç klad. Yani d flar da hareket azalsa içeride bafll yor. Belki de önemli avantajlar m zdan biri bu. Otomotiv sektörü d flar da ve içeride azalma yaflasa da otomobile en çok yat r m yapan halklar s ralamas nda yukar larday z. nflaat sektörü dinamizmini sürdürüyor. Savunma, havac l k, enerji gibi alanlarda yerli ve yabanc yat r mlarda büyük bir yükselifl söz konusu. Tüm bunlar üst üste toplad m zda çok s ra d fl bir olay yaflanmazsa- Türkiye 2013 ü de sakin sularda seyrederek geçirecektir. Y l sonu yaklafl rken bu de erlendirmeleri aktarmak bizim aç m zdan önemliydi. Yo un ifl temposunda baz gerçekler gözden kaçabiliyor. Biraz da içeri imizden bahsedelim. Sektörümüzü en iyi biçimde sayfalar m za yans tmaya özen gösterdi imiz bu say da, AKDER in e itim çal flmalar n de erlendiren görüfllere yer vermeyi sürdürüyoruz. Bu say daki konu umuz sektörün iyi tan nan baflar l ismi Tunç At l. AKDER in e itim çal flmalar içerisinde verimli ve etki yaratan çal flmalara imza atan At l, dergimize görüfllerini aktar rken, e itim konusunda derne in baflar s n artt rarak sürdürece ine dikkat çekti. AKDER in yo un gayretlerinin tüm sektör taraf ndan mutlaka desteklenmesi gereklili ini bizler de paylafl yor, çaba gösteren herkese teflekkür ediyoruz. Sayg lar mla, Erdem ÇA LAYAN mtiyaz Sahibi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Editör Reklam Grubu Haz rl k&tasar m Bilgi fllem Bask Yay n Türü Da t m Yay n Dan flma Kurulu Dr. Ahmet Dinçer Cengiz Celep Cengiz Meriç Fikret Dalk ran Güner Çelikayar Ömer Tanzer Gökalp fiemsettin Ifl l Yönetim Merkezi Ahmet Pelit Selver Pelit Erdem Ça layan Ayten deli Emel fienyüz Fahriye Ziyade AjansMik Ltd. fiti. Ali Birim fian Ofset Cendere Yolu No: 23 Ayaza a / stanbul Yerel-Süreli Yay n Kargo - PTT Kargo Anet Hidrolik Entek Pnömatik MP Hidrolik Hipafl Hidropak Hidropar Rota Teknik AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1928 Okmeydan fiiflli / stanbul - Turkey Tel: Hat Fax: web: Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Phone: Fax: Tayvan Temsilcisi Hidrolik&Pnömatik Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: Ringier Trade Media Ltd. Hidrolik&Pnömatik Dergisi Say : 61 Eylül - Ekim 2012 Da t m Kontrolü: adresinden Barkod Kodu ile yap lmaktad r. Fiyat : 10 TL KDV Dahil - ki ayda bir yay nlan r ISSN Hidrolik&Pnömatik Dergisi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 3 Ekim 2012 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Hidrolik&Pnömatik Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. Üyesi Oldu umuz Sektörel Kurulufllar 8 Eylül - Ekim 2012

11 Eylül - Ekim

12 10 Eylül - Ekim 2012

13 Eylül - Ekim

14 12 Eylül - Ekim 2012

15 Eylül - Ekim

16 14 Eylül - Ekim 2012

17 Eylül - Ekim

18 16 Eylül - Ekim 2012

19 Eylül - Ekim

20 18 Eylül - Ekim 2012

21 Eylül - Ekim

22 20 Eylül - Ekim 2012

23 Eylül - Ekim

24 22 Eylül - Ekim 2012

25 Eylül - Ekim

26 24 Eylül - Ekim 2012

27 Eylül - Ekim

28 HABER MAKTEK Fuar n robot NAO açacak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl - ve Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i nin (T AD) destekleriyle stanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen MAK- TEK Avrasya 2012 Fuar, 2 Ekim 2012 tarihinde gerçeklefltirilecek aç l fl töreni ile ziyaretçileriyle buluflacak. Aç l fl töreni NAO adl robotun moderatörlü ünde gerçeklefltirilecek. Makinalar n imalat n sa layan ana makinalar üreten dünyan n önde gelen firmalar n 2-7 Ekim tarihleri aras nda stanbul da buluflturacak olan, 12 salonda, metre kare kapal alanda, 1000 firma ve firma temsilcili i ayr ca 3000 markan n kat l m ile düzenlenen MAKTEK Avrasya 2012 Fuar n n aç l fl genifl bir ifladamlar heyeti ile birlikte Türkiye ye gelen H rvatistan Giriflimcilik Bakan Gordon Maras ve SO Baflkan Tan l Küçük, T AD Baflkan Dr. Müh. Erdal Gams z ve Tüyap Genel Müdür Yard mc s lhan Ersözlü nün kat l mlar yla gerçekleflecek. Tak m tezgahlar yla üretim yapan otomotiv, makina imalat ve makina yedek parça sanayi, kal pç l k sanayi, savunma sanayi, havac l k sanayi, tekstil, inflaat, beyaz eflya, t p (medikal) ve cam sektörlerinin çok yak ndan takip etti i MAKTEK Avrasya Fuar nda sergilenecek ürün gruplar ise flöyle; CNC ve üniversal talafll imalat makinalar, sac iflleme makinalar, kesici ve tutucu tak mlar, CAD/CAM teknolojileri, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanlar ile kaynak kesme ekipmanlar, kaynak makinalar ve yedek parçalar. Bütün di er makinalar n imalat n sa layan ana makinalar/temel Üretim Makinalar olarak tan mlanan tak m tezgahlar sektörü, bir ülkede sanayinin omurgas n oluflturan, pek çok sektörün geliflmesini do rudan veya dolayl olarak etkileyen, istihdam yaratan ve bir ülkede kifli bafl na tak m tezgah tüketiminin o ülkenin sanayileflme ölçütü olarak kabul edildi i bir sektör. Türkiye 17. s rada yer al yor Makina Üreten Makinalar olarak da tan mlanan sektör s ralamas nda Türkiye dünyada kifli bafl na 18,2 dolarl k tüketim tahmini ile 17. s rada yer al yor y - l nda Türkiye de toplam 1.4 milyar dolarl k tak m tezgah tüketimi gerçekleflti. TÜYAP n Halep, Sofya, Tahran, Moskova, Tiflis ve Üsküp te faaliyet gösteren 6 yurt d fl ofisi, Almanya, talya, spanya, Fransa, Çin, Tayvan, Hindistan ve Kore de bulunan 20 nin üzerinde yurtd fl temsilcilik a ile birlikte kat l mc ve ziyaretçiye yönelik do rudan yürütülen tan t m ve pazarlama çal flmalar n n temelinde Türkiye nin 1-3 saatlik uçufl mesafesinde yaklafl k 60 ülkeyi kapsayan ve 1.5 milyar nüfusu içine alan genifl bir co rafyan n merkezinde yer ald gerçe i ile hareket ediliyor. Kapsaml tan t m ve pazarlama çal flmalar çerçevesinde, yurtd fl kat l m ve ziyaretçiye yönelik stanbul da yerleflik 30 un üzerinde yabanc misyon ve temsilcili in deste inden güç al narak yürütülen çal flmalar n neticesinde hedef 60 ülkeden 40 binin üzerinde nitelikli ziyaretçiyi Fuarda a rlamak ve sektörün gücünün sergilenece i eflsiz bir platform yarat lmas.yurt içinden ve yurt d fl ndan yo un al m heyetlerinin Fuar Özel Ziyaretçi Program kapsam nda a rlanaca, MAKTEK Avrasya 2012 Fuar kaç r lmayacak bir etkinlik ve ihtisas fuar olma özelli ini tafl - yor. Fuar esnas nda ülkemizin önde gelen üniversitelerinin önderli i ve sanayi iflbirli i çerçevesinde yüksek katma de erli ürünlerin üretilmesi amac ile gelinen son nokta ve bilimsel vizyonlar n paylafl laca- etkinliklerde üretimin her safhas ndaki çal flanlar n ilgiyle takip edece i bilgilendirici ve sektöre fl k tutacak konular ele al nacak. T AD Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Müh. Erdal Gams z, MAKTEK Avrasya Fuar n n ifllevi konusunda flunlar söyledi. Türkiye de üretime katma de er sa layacak, verimlili i ve dünyadaki rekabet gücünü artt racak modern teknolojilerinin ve imalat sistemlerinin daha fazla ve yayg n kullan m n sa lamak gerekiyor. Bunun için de geliflmelerin yak ndan izlenmesi, teknolojilerin yeniliklerin takip edilmesi gerekiyor. MAKTEK Avrasya Fuar, sektörün Avrasya Bölgesi ndeki en büyük buluflmas olmas nedeniyle bu anlamda çok önemli bir ifllevi yerine getiriyor. Dünyadaki tak m tezgah tüketim rakamlar incelendi inde, Türkiye nin kalk nmas ve geliflmesi için çok daha fazla tak m tezgah yat r m na ihtiyac m z oldu unu görüyoruz. Fuar bu çerçevede sektöre ve sanayimize büyük katk sa layacak. Fuar kapsam nda 2-5 Ekim 2012 tarihlerinde Isparta daki Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ljubljana, Slovenya daki Ljubljana Üniversitesi iflbirli i nde 3. Uluslararas malatta Sürdürülebilir Yaflam Konferans (SLIM 2012) düzenleniyor. Ayr ca, Bahçeflehir Üniversitesi liderli inde leri Teknoloji Çal fltay da yurtiçi ve yurtd fl ndan de erli bilim adamlar ve akademisyenlerin kat l m yla gerçeklefltirilecek. Bu etkinlikler kapsam nda gerçeklefltirilecek konuflmalarla alan nda çok tan nm fl, de erli bilim adamlar ve akademisyenler bilgi ve birikimlerini kat l mc larla paylaflacaklar. Fuar kapsam nda ayr ca 40 üniversitenin de standl kat l m ile son teknoloji ve yenilikler, akademik çal flmalar fuar süresince sergilenecek. 26 Eylül - Ekim 2012

29 Eylül - Ekim

30 HABER SMC den Hidroan ve Hidromatik ile iflbirli i SMC Pnömatik A.fi. ile Hidromatik Ltd.fiti. aras nda yap lan anlaflma ile Mersin, Osmaniye, Adana, Hatay illerinde Hidromatik, SMC nin yetkili bayisi oldu. fiirket Ankara Bölge Bayili i için de Hidroan ile iflbirli ine gitti. Böylece Ankara ve Konya illerinde Hidroan, SMC nin yetkili bayisi oldu. SMC iki önemli bölgede alanlar n n öncü ismi olan Hidroan ve Hidromatik ile bayilik anlaflmas imzalad. Buna göre Hidromatik Adana Bölgesinde, Hidroan ise Ankara Bölgesinde SMC nin ürünlerini temsil edecekler. Bu yeni anlaflmalarla iki bölgedeki kullan c lar önemli avantaj sa layacaklar. SMC den konuya iliflkin yap - lan aç klamalarda flu de erlendirmelere yer verildi: 2002 y l ndan bu yana baflar yla imza att mühendislik projeleriyle, çal flmalar n sürdüren Hidromatik, baflar s ve uzmanl yla bölgenin ve sektörün önde gelen isimlerinden biri oldu. Hidrolik, pnömatik, otomasyon konular nda farkl sektördeki firmalara genifl kapsaml hizmet veren firma müflteri odakl yaklafl m n, uzmanl - n ve kalitenin srarl bir uygulay c - s d r. Hidromatik kendi bünyesinde ki uzman mühendislik ekibiyle anahtar teslim projelere imza atmaktad r. Projenin tüm sürecinde; 3D tasar mlar n ve simülasyonun oluflturulmas ndan, mekanik dahil olmak üzere imalat ve PLC programlama ya varana dek etkin çözümler oluflturmaktad r. Etik de erlerin bir firma için lüks de il ihtiyaç oldu u bilinciyle hareket eden Hidromatik, sat fl ve pazarlamas n yapt ürünlerde; montaj ve servisin kalitesine, en uygun ve ekonomik seçimlerin yap lmas na, h zl çözümler üretilmesine özen göstererek, eksiksiz hizmet vermeyi temel prensip olarak benimsemektedir. SMC nin Ankara bölge bayisi Hidroan oldu SMC Pnöamatik A.fi. ile Hidroan Ankara HidrolikMak.San.Tic.Ltd.fiti. aras nda yap lan anlaflma ile Ankara ve Konya illerinde Hidroan, SMC nin yetkili bayisi olmufltur. Bu illerde bulunan SMC müflterileri art k her tülü bayilik hizmetlerine, potansiyel müflteriler ise SMC kalitesi ile tan flmaya daha yak n olacaklard r y l nda Ankara'da kurulan Hidroan Ankara Hidrolik Makine Sanayi, bu 10 y l aflk n süreçte hidrolik pnömatik malzemelerin sat fl, projelendirilmesi ve e itimi konular nda; sektörün lokomotif kuruluflu haline gelmifltir. Müflteri memnuniyetine vermifl oldu umuz önem, ürünlerimizin kalitesi, sat fl sonras destek ve teknik hizmetlerimizin süreklili i sayesinde çok de er verdi imiz müflterilerimiz, bayilerimiz, makine imalatç s firmalar m z, yurtd fl sat c lar m z H D- ROAN markas n benimsemifl ve sahiplenmifllerdir. Kuruldu umuz günden bugüne markas n yeni yat r mlarla güçlendiren H DROAN' n, her geçen gün artan üretim ve sat fl grafi- i; sürekli olarak en iyi hizmeti, en h zl ve en ekomomik verebilme çabas n n bir sonucudur. Hidrolik pnömatik sektörünün öncüsü olan Hidroan; müflterilerimize yerinde en çabuk çözüm, en kaliteli hizmet do rultusunda sahip oldu u kalite bilinciyle, yap lanmas n gerçeklefltirmifl olup tecrübeli ve nitelikli hizmet anlay fl le do urarak Türkiye sat fl na yay lm flt r temel ürün ve den fazla ürün çeflitlili i 1959 y l nda Japonya da kurulan SMC firmas, pnömatik alan nda %26 l k küresel pazar pay hedefine dünya genelinde açt kendi ifltirakleri ile ulaflm flt r. Uluslararas pazara 1967 y l nda Avustralya da açt kendi flirketi ile giren firma, dünyan n önemli pek çok ülkesinde açt kendi flirketleri ile günümüzde 78 ülkede 320 lokasyona eriflmifltir. SMC, Amerika, Avrupa ve Asya n n tüm büyük ülkelerinde oluflturdu u küresel servis a ile dünya pazar na dönük tükenmeyen kararl l n göstermektedir. SMC ürünleri; temel ürün ve den fazla ürün çeflitlili i ile, pazardaki trendi en iyi flekilde yans tmaktad r. SMC nin eflsiz üretim sistemi, yüksek kalite, düflük maliyet ve k sa teslim süresini sa lamaktad r. Japonya n n yan s ra, ABD, Avrupa ve Çin de aç lan teknik merkezler ile küresel bir mühendislik a oluflmufltur deneyimli mühendisten oluflan SMC Araflt rma- Gelifltirme merkezi, müflterilerin özel ihtiyaçlar için h zl çözümler sunabilmektedir.smc dünya çap nda müflteri memnuniyetini ön planda tutarak en ileri pnömatik teknolojisi ile otomasyonu desteklemektedir. 28 Eylül - Ekim 2012

31 Eylül - Ekim

32 HABER Staroil çevreye duyarl endüstriyel ya lar için Ar-Ge çal flmas yürütüyor Starpet in madeni ya markas Staroil, Ankara da açt bayisi arac l yla hizmet a n geniflletti. 19. bayisini Ankara da hizmete sunan Staroil, cirosunun yüzde 5 ini Ar-Ge çal flmalar na ay r - yor. Akaryak t sektöründe yüzde yüz yerli sermaye ile hizmet veren Starpet in madeni ya markas Staroil, Türkiye genelindeki 19 uncu bayisini Ankara da hizmete açt. Staroil Madeni Ya lar Genel Müdürü Erkan Pehlivan, Staroil in Anadolu nun dört bir yan nda h zla büyüdü üne dikkat çekerek, Ankara da ilk bayilerini açmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Staroil Madeni Ya lar Genel Müdürü Erkan Pehlivan flunlar söyledi: Staroil markas yla y lda 6 bin ton ambalajl madeni ya üretimi gerçeklefltirmekteyiz. 15 dönüm üzerine kurulu y ll k 43 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikam zda, 40 ana ürün ve yaklafl k 400 kalem madeni ya üretiyoruz. Üretimini gerçeklefltirdi imiz madeni ya lar Türkiye de 5 bin sat fl noktas nda tüketicilerle bulufluyor. Ayr ca Starpet istasyonlar nda da ürünlerimizi sunuyoruz y l nda 250 ton olan sat fl - m z 2011 y l nda 3 bin 257 tona tafl - may baflard k y l nda ise 6 bin ton hedefimiz var ve h zl büyümemiz dikkate al nd nda bu rakam Erkan Pehlivan geride b rakaca m za inan yorum. Madeni ya sektöründe 100 y la yak n bir süredir hizmet veren rakiplerimiz oldu u düflünüldü ünde, sadece 2 y l içinde bu rakamlara ulaflm fl olman n büyük bir baflar oldu una inan yorum. Baflar lar nda güçlü bir ekibe sahip olmalar n n önemli rol oynad na dikkat çeken Pehlivan, Sat fl ve pazarlama müdürümüzün önderli- inde görev yapan, sektörde deneyimli sekiz bölge müdürümüz ve 19 distribütörümüzün yan nda bulunan 50 ye yak n sat fl dan flman - m z ile bu baflar ya imza att k diye konufltu. Ar-Ge çal flmas na da büyük önem verdiklerini ifade eden Erkan Pehlivan, Ciromuzun flu an itibari ile yüzde 5 ini Ar-Ge çal flmalar - na ay rmaktay z. Çevreye duyarl endüstriyel ya lar ve oto bak m ürünleri üzerine Ar-Ge çal flmalar m z devam etmektedir dedi. Pehlivan, bugün itibariyle Irak, srail ve Azerbaycan a distribütörler arac l yla ihracat gerçeklefltirdiklerine dikkat çekerek, Staroil in hem Türkiye de hem de yurtd fl nda yüksek hedeflere sahip oldu unun alt n çizdi. 30 Eylül - Ekim 2012

33 Eylül - Ekim

34 HABER ZWCAD+ yeni ve güçlü motoruyla tasar mlar daha ileri tafl yor ZWCAD Türkiye Distribütörü Eti Bilgisayar, CAD konusunda ideal çözümü olan ZWCAD+, 20 Eylül 2012 tarihinde Divan stanbul City Hotel de düzenledi i lansman ile duyurdu. ZWSOFT Bölge Sat fl Müdürü Frank Cui, ZWSOFT un ürün ve stratejileri ile ilgili sunumunda çok daha yayg n bir kullan c kitlesine eriflebildiklerini ve sürekli gelifltirilen ürünleriyle CAD segmentinin en önemli oyuncular ndan biri olmaya devam edeceklerini söyledi. Eti Bilgisayar Ürün Müdürü Hatice Cesur ise ZWCAD+ sürümünün sektörel kullan mlar na de indikten sonra yeniliklerini anlatt. Daha iyi uyumluluk, daha sezgisel çal flma, flerit arayüz, daha iyi bellek iyilefltirme teknolojisi, kod düzeyinde AP uyumlulu u, ve di er çok say da yenili in öne ç kt n vurgulayarak, özellikle performans konusunda çok büyük dosyalar n bile ZWCAD+ ile problemsiz çal flabildi- ini söyledi. 22 senedir sektörde ilk akla gelen yaz l m merkezi Eti Bilgisayar Genel Müdürü Ahmet Yan ko lu, ZWCAD in Türkiye pazar ndaki geliflimini ve bugün geldi i noktay anlatarak, yaz l m n tercih edilme nedenleri hakk nda ayr nt l bilgiler verdi. 22 senedir sektörde ilk akla gelen yaz l m merkezi olarak hizmet verdiklerini, kurumsal çal - flanlar n ve yarat c profesyonellerin üretkenliklerini art ran yaz l mlar katma de erli olarak Türkiye pazar - na sunduklar n söyleyerek, kendileri ile çal flan çok say da ifl orta ile son 3 senedir ZWCAD in önemli bir at - l m kaydetti ini belirtti. Daha sonra Eti Bilgisayar Sat fl Müdürü Engin Dize, ZWCAD in en önemli art lar ndan olan ve flirketlerin yaz l m bütçelerini oldukça rahatlatan fiyatlama sistemlerini ve güncel ipad kampanyas ndan bahsetti. Kampanya dahilinde abonelikle birlikte 4 lisans alan müflteriler ücretsiz ipad2 16GB Wi- Fi kazan yorlar. Art k ZWCAD de abonelik de mevcut. steyen müflteriler her sene yapt klar Upgrade ile güncel kalabildikleri gibi art k dilerlerse ileriye do ru 3 sürümü çok uygun bir fiyat ile flimdiden sat n alabilecekler. 32 Eylül - Ekim 2012

35 Eylül - Ekim

36 HABER Alstom dan Gelgit türbini gelifltirmek için yeni yat r m Alstom, gelgit ak nt lar yla çal flan türbinlerin tasar m ve üretiminde uzman, Rolls-Royce Ltd. ye ba l Tidal Generation Limited (TGL) firmas n devralmak için Rolls-Royce ile bir anlaflma imzalad. Elektrik enerjisi üretmek amac yla, gelgit ak nt lar n n enerjisini alarak elektri e dönüfltüren, gelgit ak nt s yla çal flan türbinlerin tasar m, gelifltirilmesi ve üretiminde öncü firma TGL nin ilk 500kWe ünitesi, skoçya daki Orkney de bulunan Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi nde (EMEC) baflar l bir flekilde kuruldu. Günde ortalama 12 saat süreyle devrede kalan ünite, 250 MWh nin üzerinde elektrik enerjisi-bu enerji miktar 300 haneye yetecek ölçüdedir-üreterek flebekeye verdi. Devralma ile birlikte; hidroelektrikten rüzgar, jeotermal, biyokütle ve günefl enerjisine kadar en genifl ve en kapsaml ürün ve sistem yelpazesine sahip bir flirket olan Alstom un yenilenebilir enerji alan ndaki konumu güçlenecek. Bu devralma, Alstom un Fransa-Nantes de bulunan okyanus enerjileri alan ndaki araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini tamamlay c nitelikte. Alstom böylece, farkl saha koflullar ve müflterilerin tüm ihtiyaçlar n karfl lamak için gerekli olan gelgit ürünleri ve teknolojilerine iliflkin tam bir portföy oluflturma f rsat bulacak. ngiltere-birstol de yer alan ve 29 kiflinin çal flt TGL, Alstom un enerji endüstrisindeki deneyiminden, 100 ülkedeki varl ndan ve enerji üretimi ve iletimi dahil olmak üzere entegre hizmetlerinden yararlanacak. TGL, ngiltere Yenilenebilir Yükümlülükler Sertifikas n alan ilk EMEC projesi. Enerji Teknolojileri Enstitüsü nün yürüttü ü ve efl-finansman n sa lad ReDAPT (Gelgit çin Güvenilir Veri Edinim Platformu) konsorsiyumu projesinin bir parças olarak TGL nin 1MW gelgit türbini, 2012 y l sonuna kadar EMEC sular nda kurulacak ve iki y ll k bir süreyle Orkney in çeflitli iflletme koflullar nda test edilecek. Yenilenebilir deniz endüstrisinin ticari ölçekte gelifltirilecek gelgit teknolojilerinde üstesinden gelmesi gereken zorluklar anlayabilmesi için detayl çevresel ve gelgit ak nt s bilgileri ölçülecek. Alfatek, Soosan ürünlerini pazara sunuyor Alfatek, Soosan Hidrolik Kaya Deliciler ile ürün çeflitlili ini art rd. fiirketin ürünleri aras nda Schwing Beton Pompalar, StetterTransit Mikserleri, Sandvik Hidrolik K r c lar ve JCB Vibromax Vibrasyonlu Silindirler bulunuyor. Soosan, Eylül 2012'den itibaren Alfatek güvencesi ile Türkiye pazar nda sat fla sunulmaya bafllad. Alfatek Ürün Destek Müdürü Mesut Grit, mevcut ürünlerine benzer müflteri profiline sahip olmas ve gelen talepler üzerine Soosan Hidrolik Delicileri portföylerine eklemeye karar verdiklerini dile getirdi. Dünyan n birçok yerinde Soosan Hidrolik Delicileri baflar ile çal fl yor "Soosan, Kore pazar nda Hidrolik Kaya Delici konusunda öncülük yapm fl ve kalitesi ile takdir gören bir firma. Geçmifl y llardaki deneyimleri ve elde ettikleri know-how'lar sayesinde, üstün özelliklere sahip, yeni jenerasyon Soosan Hidrolik Delicileri üretmifl ve pazara sunmufltur. Özellikle uzun y llara dayanan tecrübesinin bir sonucu olarak Soosan taraf ndan imal edilen delici tabancalar n da büyük katk s ile Soosan' dünya pazar nda söz sahibi yapan güçlü, h zl, uzun ömürlü ve düflük iflletme maliyetli bir Hidrolik Delici ortaya ç kt. fiu an dünyan n birçok yerinde Soosan Hidrolik Delicileri baflar ile çal fl yor." 34 Eylül - Ekim 2012

37 Eylül - Ekim

38 HABER S F fl Makinalar fl Makinalar Birim Direktörlü ü görevine Cihan Ünlü atand fl makinalar sektörünün önde gelen markalar aras nda yer alan STFA Yat r m Holding grup flirketlerinden S F fl Makinalar n n fl Makinalar Birim Direktörlü ü görevine, 27 A ustos 2012 tarihi itibariyle Cihan Ünlü atand. Ünlü nün, yeni göreviyle birlikte ifl makinalar alan nda sat fl ekiplerinden sorumlu olaca ve do rudan S F fl Makinalar Genel Müdürü Cüneyt Divrifl e raporlama yapaca- belirtildi. Sat fl ve Sat fl Sonras Hizmetler den sorumlu birimlerinde yeni bir yap lanmaya giden S F fl Makinalar, tar m ve ifl makinalar birimlerini iki ayr direktörlü e ay rd. Tar m makinalar konusunda at l ma haz rland vurgulanan firma, ifl makinalar nda da müflterilerine daha etkin hizmet vermeyi amaçl yor. Profesyonel ifl hayat na ilk olarak 1996 y l nda Phoenix Contact ta Sat fl Mühendisi olarak bafllayan Ünlü, daha sonraborusan Güç Sistemleri nde Servis ve Uygulama Mühendisi olarak çal flt. 14 y l boyunca Komatsu markas n n Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Irak Distribütörlü ü nü yürütmekte olan Temsa Global firmas nda çeflitli kademelerde görev alan Ünlü, en son olarak flirketin Sat fl ve Pazarlama Müdürlü ü görevini yürütüyordu. Mert Teknik yeni genel merkezine tafl nd Mert Teknik in genel merkezi, Mert Ak flkan Gücü fabrikas n n da yer ald bölgeye tafl nd. fiirketten konuya iliflkin yap - lan aç klamada, Müflterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için Mert Genel Merkezi, 3 Eylül 2012 tarihinden itibaren Yukar Dudullu 1. Caddde Numara:9 daki, yeni yap lan Genel Merkez binam za tafl nm flt r. (Mert Ak flkan Gücü fabrikam z n ön taraf ) Karaköy Ma azam z Tersane Caddesi Numara:43 deki mevcut yerinde faaliyetine devam etmektedir. Ancak a rl kl olarak, mühendislik, proje, sat fl hizmetlerimiz yeni merkezimizde sürdürülecektir.perpa Ma azam z mevcut yerinde hizmete devam etmektedir denildi. Sektörün en köklü kurulufllar ndan biri Faaliyet alan Hidrolik ve Pnömatik devre elemanlar üretimi, mühendislik hizmetleri ve ticareti olan Mert, 1969 y l na dayan geçmifliyle Ak flkan Gücü sektörünün öncü flirketlerinden biri. fiirketin di er bir ihtisas alan da hidrolik güç üniteleri, valf standlar, sistem mühendisli i ve pnömatik kontrol panelleri üretimidir. Türkiye nin ilk devre elemanlar üreticisi olarak tan nan Mert, halen bu konuda genifl üretim olanaklar na sahip. fiirket stanbul Dudullu'da kurulu Mert Ak flkan Gücü tesislerinde ( mç aç k, mç kapal üretim alan yla) modern ve otomatik makineler ile 1978 y l ndan beri devre elemanlar üretiyor. Y llar boyunca elde edilen bilgi birikimi flirketin birçok yurtiçi ve yurtd fl müflterileri taraf ndan tercih edilmesine neden olan flirket, TÜV taraf ndan verilmifl ISO 9001:2008 kalite sistemi belgesine sahip. Mert'in üretim ve sat fl program nda en basit fittings ve ba lant elemanlar ndan en karmafl k sistemlere kadar gerekli olan her türlü hidrolik ve pnömatik malzeme bulunabiliyor. Mert ürünleri dünyan n birçok ülkesinde do rudan veya dolayl ihraç yolu ile kullan l yor. Bunlar aras nda Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, ran, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Filistin ve Tunus gibi ülkeler de var. fiirketin tüm Türkiye'yi kaplayan genifl bir da t m ve hizmet teflkilat bulunurken, dört büyük flehirdeki flubelerinin yan s ra ülke genelinde 20'den fazla noktada ürünlerine stoktan ulafl labiliyor. 36 Eylül - Ekim 2012

39 Eylül - Ekim

40 38 Eylül - Ekim 2012

41 Eylül - Ekim

42 40 Eylül - Ekim 2012

43 Eylül - Ekim

44 HABER HEMA Endüstri den yeni yat r m Harbin Electric Group, Hattat Holding grup flirketlerinden HEMA Endüstri ile ortak üretime geçiyor. 250 milyon dolarl k yeni yat r mla kurulacak tesiste elektrik santral üniteleri üretilecek ve yaklafl k 2000 kiflilik istihdam sa lanacak. Türkiye de ilk kez elektrik santral üretimi gerçeklefltirmek üzere dev bir yat r ma imza at l yor. Harbin Electric Group ve Hema Endüstri A.fi. ortakl nda gerçeklefliyor. Yeniköy de 25 Eylül tarihinde düzenlenen törende Harbin Electric Group Corpotaion Yönetim Kurulu Baflkan Gong Jingkun ve Harbin Electric Group International Company Yönetim Kurulu Baflkan Guo Yu ile Hattat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Hattat ve Hattat Enerji A.fi. Baflkan Vekili pek Hattat Türkiye de elektrik santral yap m fabrikas kurmak üzere iflbirli i anlaflmas imzalad. Kuruldu u 1973 y l ndan itibaren Türk otomotiv sanayi, endüstri ve savunma sanayi çal flmalar nda yer alan Hema Endüstri A.fi., son y llarda Bart n da kurmakta oldu u büyük kömür üretimi tesisleri yat r m ile buna paralel santral ve liman projeleriyle çok önemli enerji projesine imza at - yor. Yat r mlar na devam eden Hema Endüstri bu defa Çinli Harbin Electric Group ile gerek yurtiçi ve gerekse yurt d fl nda kurulacak olan kömür, hidroelektrik, rüzgar, do algaz ve nükleer elektrik üretim santrallar n n ihtiyac olan kazan, türbin, jeneratör gibi her türlü elektrik üretim tesislerini ( santral yap m fabrikas ) kuruyor. Ayr ca, Harbin - Hema ortakl yurdumuzdaki özelleflmeye ç kacak olan tüm santrallar n özelleflmesine müflterek olarak girerek gerek bu santrallar n rehabilitasyonu gerek yan na ek santralar ilave üniteler kurarak Türkiye nin 2023 y l hedeflerini tutturmaya çal flacakt r ve Çin ile Türkiye komflular ve Avrupa aras nda kurulacak ortak flirket büyük bir üretim, ikmal ve bak m merkezi olacakt r yeni istihdam Hema endüstri nin Çerkezköy tesislerine yap lacak ek 250 milyon dolarl k yat r m ile altyap s kurulacak yeni üretim tesisinde ülke ekonomisine sa lanacak katk n n yan s ra, 2000 kiflilik yeni istihdam yarat lacak içerisinde yüzde 50- yüzde 50 ortakl k pay ile kurulacak olan yeni flirket, 24 ay içerisinde Çerkezköy yerleflkesinde 60 bin metre kare kapal alana sahip olacak üretim tesislerini hayata geçirecek. Harbin Electric Group, Türkiye nin kurulu gücü olan MW kadar her y l, MW l k elektrik üretim santralleri üretmektedir. Dünyan n en büyük termik, hidroelektrik, nükleer, rüzgar ve günefl enerjisinden elektrik üretim tesisleri kuran flirketidir. Konusunda uzman ve yapt çal flmalarla kendini dünya çap nda kan tlam fl bu firma ile kurulacak olan ortakl k ile Türkiye, Avrupa ve komflu ülkeler hedef pazar olarak seçildi. 42 Eylül - Ekim 2012

45 HABER Schaeffler Türkiye, 1. Lineer Sempozyumu nu düzenledi Schaeffler Türkiye taraf ndan 25 May s 2012 tarihinde stanbul Greenpark Hotel de 1. Lineer Sempozyum u düzenlendi. Makine imalat sektörünün önemli ve büyük firmalar n n yo un kat l m yla gerçekleflen sempozyumda INA Lineer Sistemler hakk nda Schaeffler Almanya dan konusunda uzman kifliler taraf ndan sunumlar yap ld. Schaeffler Grup Do u Avrupa ve Ortado u dan sorumlu sat fl müdürü Sn. Otto WURST ve Schaeffler Türkiye sat fl müdürü Sn. Tayfun REZ yapt klar konuflmada kat l mc - lara Schaeffler Grup un sadece bir tedarikçi olmad n ayn zamanda müflterilerinin birer çözüm orta oldu unu vurgulad lar. Schaeffler Grup un INA ve FAG markalar alt nda müflterilerine genifl ve teknolojik bir ürün yelpazesi sunmakla beraber do ru ürün seçimi ve mühendislik uygulamalar gibi zorlu süreçlerde de destek sa lad ve deste in ikili diyaloglarla daha da artt r labilece i belirtildi. Sempozyumda genel olarak INA lineer ürünler, sektör için özellefltirilmifl çözümler ve uygulama örnekleri ve baz ürünlerin simulasyon ve hesaplama metodlar hakk nda kat l mc lara genifl kapsaml bilgiler verildi. Kat - l mc lar ayn zamanda sempozyum holüne konulan örnek lineer sistemleri yak ndan inceleme f rsat elde ettiler. Seköründe ilk defa düzenlenen sempozyum kat l mc firmalar taraf ndan büyük be eni kazand. Sempozyumun ve organizasyonun kendileri ad na son derece baflar l ve verimli geçti ini, elde edilen bilgilerin, deneyimlerin ve yap lan ikili görüflmelerin önemli katk lar sa lad n belirttiler. Eylül - Ekim

46 HABER EMK Damper büyük projelere talip 2011 y l bafl nda üretimine bafllad damper pazar nda, k sa sürede yaln zca yurtiçinde de il, yurtd fl pazarda da yer edinmeyi baflaran EMK Damper, stanbul un Ç lg n Projesi için haz rlan yor. stanbul un gerekli AR-GE çal flmalar yap ld takdirde aç klanan tüm ç lg n projelere haz r olaca n belirten Emek Group Yönetim Kurulu Baflkan Osman Uslu, projelerin yo- unlukla inflaat ve yap sektörüne ifl imkân sa layaca n öngörerek gerekli alt yap çal flmalar na h z verdiklerini ve projenin hafriyat na talip olduklar n kaydetti. Sadece kanal projesi için 2 milyar m? hafriyat al nmas gerekecek Uslu, Sadece kanal projesinin gerçekleflmesi için 2 milyar m 2 hafriyat al nmas gerekecektir. 1 arac n ortalama 20 m 3 tafl d n varsayarsak, bu 1 arac n sefer yapmas demektir. Bu hafriyat kald rma iflleminin gerçekleflmesi için binlerce araç gerekli olacakt r. Örne in 5000 araçla bu projenin gerçekleflece ini varsayarsak, bu beher arac n sefer yapmas demektir. Ayr ca, bilim adamlar taraf ndan yer alt sular ve de erlerinin zarara u ramamas ad na yap lacak alt yap çal flmalar, proje alanlar ndaki inflaat çal flmalar da hafriyat ihtiyac n n artmas na neden olacakt r" diyerek, Emek Group un bu projede yer almaya ve büyük oyuncu olmaya haz r oldu unu aç klad. Bu tür büyük ve uzun süreli projelerde kullan lacak teçhizat n teknolojik yap s n n üstün olmas gerekiyor Bu tür büyük ve uzun süreli projelerde kullan lacak teçhizat n teknolojik yap s n n üstün olmas gerekti ine de inen Osman Uslu, damperlerin, maksimum a rl kta yük tafl yabilmesi için, kendi a rl n n hafif olmas ve hafif oldu u kadar da dayan kl olmas gerekti inin alt n çiziyor. EMK Damper olarak tüm bu özellikleri bar nd ran son teknoloji ürünlerini Türk hafriyat sektörüne sunduklar n, örne- in, flasi kesimleri için piyasadaki bütün üreticilerde plazma kesme teknolojisi kullan l rken, ürünlerinde olas çentik etkisine ba l flasi çatlamalar - n önlemek lazer kesim teknolojisini kulland klar n belirtiyor. Damperlerin üretimi esnas nda gerekli kalite proseslerinin ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) uygulanmakta oldu- unu da ekliyor. EMK Damperler, Silivri'deki dev fabrikada üretiliyor! stanbul Silivri deki 30 bin m2 kapal, 1500 m2 aç k stok alan na sahip olan fabrikada üretilen EMK Damperler, Yine Silivri E5 Karayolu üzerinde yer alan 3500 m2 lik devasa show-room da sergileniyor. Türkiye nin köklü flirketlerinden, otomotiv, treyler, telekomünikasyon ve enerji gibi farkl sektörlerde yat r m olan Emek Group bünyesinde yer alan EMK markas, ayn zamanda Avrupa n n önemli damper ve treyler markalar na da üretim yap yor. 44 Eylül - Ekim 2012

47 HABER Rockwell in otomasyon fuar 7 Kas m da bafll yor Rockwell Automation taraf ndan her y l düzenlenen Otomasyon Fuar bu y l Philadelphia'da gerçeklefliyor. Rockwell Automation, endüstriyel otomasyon ve bilgi sistemlerine odaklanm fl ve müflterilerini daha üretken ve dünyay daha sürdürülebilir k lan, dünyan n en büyük flirketi. Genel Merkezi ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde bulunan Rockwell Automation, dünyada 80'den fazla ülkede müflterilerine hizmet veriyor. Otomasyon dünyas nda lider firma Rockwell Automation ' n, Amerika'da her y l düzenledi i Otomasyon Fuar bu y l Philadelphia'da gerçeklefliyor. Fuar, kat l mc firmalar n CEO lar, otomasyon müdürleri ve yat r m müdürlerinin kat ld ileri düzey bir etkinlik sürecinde ilerliyor. Fuar, her bir sektöre ait dünyadaki son uygulamalar gözler önüne sererken, son teknolojik yenilikleri ve dünyadaki benzer firmalar n yöneticileriyle bilgi paylafl m olana da sa l yor. Endüstriyel otomasyon, kontrol ve yaz l m konular nda genifl bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip Rockwell Automation taraf ndan düzenlenen Otomasyon Fuar 7-8 Kas m tarihlerinde gerçekleflecek. Bu fuara dünyan n her yerinden firmalar kat larak, fuar süresince sektörlere özel proses çözümlerinin anlat ld sunumlar, otomasyon dünyas ndaki teknolojik yenilikler ve teknik laboratuar çal flmalar ile ürünler hakk nda profesyonel aç dan bilgi sahibi olabilecek. Eylül - Ekim

48 HABER 18.Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi Fuar 6 Aral kta bafllayacak Otomotiv sektörü ticaret hacmini geniflletmek hedefiyle Aral k 2012 tarihleri aras nda 18.Uluslararas, Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar 'nda bulufluyor. H zla büyüyen sektörde ana sanayicilerle yan sanayiciler aras nda ticari ifl birliklerinin gelifltirilmesinin ve ifl hacminin art r lmas n n hedeflendi i 18.Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar, CNR Holding kurulufllar ndan Sine Fuarc l k ve stanbul Fuarc l k organizasyonunda CNR EXPO stanbul da Aral k 2012 tarihleri aras nda düzenleniyor. Sektörün bu uzun soluklu fuar, KOS- GEB taraf ndan destekleniyor. KOS- GEB organizasyona kat lan küçük ve orta ölçekli firmalara yüzde 50 oran nda geri ödemesiz destek sa l yor. hracat n lokomotifi otomotiv sektörü dünya ihracat ndan, ana ve yan sanayi ile birlikte düflünüldü ünde yüzde 1.3 civar nda bir pay al yor. Önüne 2023 y l nda 75 milyar dolarl k ihracat hedefi koyan otomotiv sektörü, yan sanayisini de bu hedef do rultusunda konumland r yor. hracat n gözde sektörü otomotiv, ülkeye sa lad istihdam aç s ndan da düflünüldü ünde önemini koruyor. Sektör ana sanayinde 47 bin, yan sanayinde ise 203 bin olmak üzere yaklafl k 250 bin kifliye istihdam sa l yor. Buna sektörle iç içe olan da t m, pazarlama, sat fl, akaryak t ve sigorta gibi ifl alanlar da eklendi inde istihdam bir milyonu buluyor. Fuar yabanc ziyaretçi ak n na u rayacak 40 bin metrekarelik alanda 300 ün üzerinde firman n kat l m yla gerçeklefltirilecek Otomotiv 2012'ye, yurt içinden ve yurt d fl nda yo un talep geliyor. Çin, Tayvan, Almanya, Güney Kore, talya gibi ülkeler fuara hem milli düzeyde, hem de firma baz nda kat lacaklar n bildirdiler. A rl kl olarak yenileme ve orijinal yedek parça pazar nda faaliyet gösteren firmalar n hedeflendi i fuar, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Pakistan, Fas, Tunus, Cezayir, ran, Irak, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz, spanya, Brezilya, fiili, Meksika, Arjantin ve ABD den çok say da profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Sektör dünyan n en iyi üretim ve montaj adresi oldu unu tescilleyecek Otomotiv sektöründeki rekabet, yan sanayi kurulufllar n ve üretim teçhizat tedarikçilerini üretimde ve montajda maliyetleri düflürmeye zorluyor. Buna ek olarak hammadde kullan m - n n azalt lmas, çevre koruma ve egzoz at klar konular nda getirilen daha kat yasa ve yönetmelikler otomotiv yan sanayi sektöründe Ar-Ge çal flmalar n da zorunlu k l yor. Sektörde konfor, prestij, emniyet, iletiflim ve bireysellik gibi konularda ifllevsellik, araç üretiminde çok çeflitli yeniliklere yol aç yor. Bu anlay fltan yola ç kan otomotiv yan sanayi sektörü Ar-Ge ye üretim ve montajda maliyetleri düflürmek amac yla büyük önem veriyor. Fuarda motor ve motor parçalar, iç ve d fl lastikler, aktarma organlar, fren sistemleri ve parçalar, hidrolik ve pnömatik aksamlar, süspansiyon parçalar, emniyet aksamlar, kauçuk ve lastik parçalar, elektrik ekipmanlar ve ayd nlatma sistemleri, sübap, piston ve krank milleri, akümülatörler ve oto camlar sergilenecek. Bunlar n yan s ra motor ya lar ve katk maddeleri, araç koltuk ve döflemeleri, test kontrol cihazlar, el aletleri, boyamakurutma kabinleri, aksesuarlar, iç ve d fl donan m ve filtrelerin de görücüye ç kaca fuarda, Türk otomotiv yan sanayi sektörünün, dünyan n en iyi üretim ve montaj adreslerinden biri oldu u da tescillenecek. 46 Eylül - Ekim 2012

49 HABER Hyundai, Cummins ile ifl makinalar için motor üretecek fl makinalar sektörünün önde gelen markalar aras nda yer alan ve ayn zamanda dünyan n en büyük gemi üreticisi olan Hyundai, yine dünyan n en büyük motor üreticisi Cummins ile ifl makinalar için motor üretmek üzere Kore de ortak bir fabrika kuruyor. Her iki firman n 33 er milyon dolar yat r m yaparak kurduklar ortak flirketin ad Hyundai Cummins Engine Company olarak aç kland y l nda üretime bafllanacak tesiste, y lda ortalama 50 bin adet, 5,9 ile 8,9 litre ( beygir gücü) aral nda dizel motor imal edilecek. Kore merkezli ifl makinalar üreticisi Hyundai, 2011 y l nda 3,7 milyar dolar olarak gerçekleflen global sat fllar n, 2012 y l nda yüzde 14 art rarak 4,2 milyar dolara ç karmay hedefliyor. Yeni kurulacak Hyundai Cummins Engine Company de ise y ll k cironun 2014 de 282 milyon dolar, 5 bin 300 çal flan say s na ulafl lacak 2022 y l nda ise 3,53 milyar dolar olmas hedefleniyor. Hyundai fl Makinalar Bölümü Operasyonlardan Sorumlu Baflkan Mr.Choe Byeong-Ku, yapt aç klamada; nan yoruz ki, yeni kurulan Hyundai Cummins motor firmas, global pazarlardaki varl m z güçlendirmemiz için kritik bir rol oynayacakt r y l itibariyle y ll k global sat fllar m z 9,1 milyar dolara ç kararak, dünyan n en büyük 3 ifl makinas üretici firmas ndan biri olmak istiyoruz fleklinde konufltu. Eylül - Ekim

50 HABER Siemens, RuggedCom u sat n ald Endüstriyel haberleflme sistemlerinin önemi her geçen gün art yor. Sektöre yönelik zengin bir portföye sahip olan Siemens, bu portföyünü zorlu koflullar alt nda güvenilir haberleflme sistemleri üreten RuggedCom u sat n alarak geniflletti. Modern endüstrinin ihtiyaçlar aras nda haberleflme çözümleri tart fl lmaz bir öneme sahip. Bu alanda tüm saha seviyelerinde en üst düzey verimlili i ve güvenilirli i sa layan ürünler sunan Siemens, endüstrinin zorlu koflullar nda sorunsuz haberleflme kurulabilmesi için bu alanda uzmanlaflm fl RuggedCom firmas n bünyesine katt. Siemens in SIMATIC NET endüstriyel haberleflme sistemleriyle yer ald - bu alan, RuggedCom ürünleriyle daha da geniflliyor. Siemens, Rugged- Com ile birlikte enerji üretim ve da - t m sistemlerinde, trafo merkezlerinde, alt yap çözümlerinde, ak ll trafik sistemlerinde, ulafl m, rayl ulafl m istasyon ve rayl araç otomasyonlar gibi sektörlerde de daha kapsaml çözümler ve yeni uygulama f rsatlar sunacak. Yüksek güvenlik ve sorunsuzluk kriterleriyle hareket eden endüstri buna paralel çeflitli onay sertifikalar na da ihtiyaç duyuyor. Trafo merkezleri, petrol rafinerileri, demir çelik üretim tesisleri, tren içi network uygulamalar ve demiryolu hatlar, askeri tesisler gibi hata kabul etmeyen alanlarda endüstriyel haberleflme sistemleri kritik bir rol oynuyor. RuggedCom, bu tür uygulamalar için -40 ila +85 derece aras ndaki zorlu ortamlarda çal flabilen, IEC61850 ve EN gibi sektörlere özel standartlara uyum sa layan ürünler gelifltiriyor. Firma ayr ca, NERC CIP gibi ülkelere özel güvenlik normlar na uyumluluk için gerekli flartlar karfl l yor. Kanada merkezli bir firma olan RuggedCom un ürün portföyünde çoklu servis platformu, ethernet switch leri, network router lar, WiMAX dahil kablosuz haberleflme cihazlar, seri cihaz server lar, ethernet dönüfltürücüler ile network yaz l mlar gibi zengin bir ürün ailesiyle endüstriye hizmet veriyor. Konuyla ilgili bir aç klama yapan Siemens Sensörler ve Haberleflme Cihazlar Bölüm Müdürü Sevtap nan, RuggedCom ürünleriyle birlikte, özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda ihtiyaç duyulan otomasyon ve haberleflme sistemlerine yönelik projelerde daha aktif rol alacaklar n belirtiyor. nan sözlerini flöyle sürdürüyor: Siemens, farkl sektörlere yönelik otomasyon sistemlerinde dünyan n önde gelen firmalar ndan biri. Hizmet verdi imiz, proje gelifltirdi imiz say s z firmaya art k daha da etkin çözümler sunabilece iz. RuggedCom, zorlu endüstriyel ortamlar için özel gelifltirilen network cihazlar yla daha h zl ilerlememizi sa layacak. 48 Eylül - Ekim 2012

51 HABER Bosch Rexroth e itim konusunda elini tafl n alt na koymay sürdürüyor Meslek lisesi ö retmenlerinin bilgilerinin güncellenmesi ve sanayi ortam nda gerçek bir üretim deneyimi yaflamalar n n sa lanmas amac yla Bosch Rexroth, Bursa fabrikas nda ve donan m n sa lad O B Meslek Lisesi Otomasyon Atölyesinde bir e itim düzenledi. Bursa l Milli E itim Müdürlü ü bu çal flma kapsam nda 10 ayr okulda 10 teknik ö retmenden oluflan bir grup oluflturulmas na destek oldu. 1. ve 2. gün verilen teorik e itimlerinden ard ndan fabrika e itimine geçildi ve ö retmenler iki grup halinde rotasyon yaparak programda verilen konular üretim alan nda uygulamalar n gördüler. ki günün ard ndan e itimi de erlendirmelerini istedi imiz ö retmenler, özellikle ö rencilerine aktard klar konular ve uygulamalar Bosch Rexroth gibi bir firma bünyesinde görmekten duyduklar memnuniyeti dile getirdiler. Program süresince izledikleri sunular ve edindikleri bilgilerin, birbirleriyle yapt klar bilgi paylafl mlar n n kendilerine önümüzdeki e itim ö retim döneminde iflletmelerde daha çok uygulama alan bulan hangi konulara a rl k vermeleri ve hangi yöntemleri tercih etmeleri gerekti i konusunda oldukça katk da bulundu unu belirttiler. Bu tür programlar n devam n bekleyen ö retmenler, ö rencilerinin karfl s na yeni e itim-ö retim y l nda güncel bilgilerle ç kacak olman n memnuniyetini yaflad klar n ve bu nedenle Bosch Rexroth a mesleki e itime yönelik gösterdi i duyarl - l ktan ötürü teflekkürlerini dile getirdiler. lki düzenlenen bu e itimde eksik noktalar, okullarda ders verirken eksik veya yetersiz kald klar konular belirten ö retmenler ayr ca gelecek e itimlerin daha verimli geçmesi için katk da bulunmufl oldular.ö retmenler bu e itim vesilesi ile problemlerini de firma yetkililerine dile getirme flans n da buldular. Firmalardan ihtiyaç fazlas malzemelerin okullara hibe edilmesi konusunda daha hassas olmalar n rica ettiler. Eylül - Ekim

52 HABER Süpsan Türkiye de bir ilki gerçeklefltirdi Borusan Holding kurulufllar ndan Supsan Motor Parçalar, supap itici çubu unu Türkiye'de üreten tek üretici oldu. Türkiye'nin en büyük motor supab üreticisi olan Supsan Motor Parçalar, müflterilerinin ihtiyaç ve talepleri do rultusunda ürün gam n geniflletmeye devam ediyor. Supsan, ana sanayi müflterilerinden birinin talebi üzerine gelifltirdi i supap itici çubu u ürününün Türkiye'deki ilk ve tek üreticisi oldu. Supsan, supap itici çubu u ürünü için Tümosan - Arçelik'ten kalite onay n ald. fiu anda TürkTraktör'e seri üretim için parça veren flirket, y lsonuna kadar Tümonsan içinde seri üretimine bafllamay planl yor. Yavuz Motor ve Anadolu Motor firmalar yla ise numune onay aflamas sürüyor. Supsan, yurtd fl ndaki ana sanayiyle de bu parçan n ihraç edilmesi konusunda görüflmeler yap yor. Supsan, yapt pazar araflt rmas sonucunda bu parçan n y llard r yurtd - fl ndan getirildi ini, yerli firmalar n alternatif kaynak aray fl içinde oldu- unu gördü. Bu parçay yerlilefltirdi i için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu TÜB TAK' n sundu u teflviklerden de yararland. Supap itici çubu u parças n n Supsan kalitesiyle üretilmesi sonucunda ana sanayinin bu konudaki d fla ba ml l - sona erecek ve bu alanda yurtd fl - na art k döviz ç k fl giderek azalacak. Uzmanlaflma Hidrolik Pnömatik sektörünü gelece e tafl yacak Sanayi üretiminin pozisyonunu sürdürdü ü 2012 y l n n geride kalan 9 ay nda Hidrolik Pnömatik Sektörü için de pazar koflullar n n olumlu bir görünüm sergiledi i dile getiriliyor. Sektörün genel anlamda olumlu bir seyir izlemesinin birkaç temel nedeni var. Ama öncelikle sektörü çok yak ndan ilgilendiren bir de iflim sürecine dikkat çekmek gerekiyor. Bu zamana kadar Türkiye nin lokomotif sektörleri olarak görülen otomotiv, demir-çelik, makina imalat gibi alanlara yenileri ekleniyor. Özellikle enerji alan ndaki yat r mlar n artmas, ilgili birçok sektöre de hareketlilik kazand rd. Geçti imiz günlerde Çinli bir flirketle iflbirli i anlaflmas yapan Hema Endüstri, bu de iflimin iyi bir örne i. Öte yandan henüz kesinleflmemifl olsa da bir havac l k devinin Türkiye de yat - r m yapmaya haz rland gelen bilgiler aras nda. Türkiye de üretim alanlar n n çeflitlenmesi, ilerleyen süreçte Hidrolik Pnömatik Sektörünü de çok yak ndan etkileyecek. Bu nedenle standart üretim ve hizmetlerin yan s - ra baz özellikli alanlarda uzmanlaflmaya gitmek, sektörün gelecek performans için büyük önem tafl yor. Kontrol sistemleri ve ak flkan gücü sektörünün ifllevselli inin birçok alanda hayati de er yaratabilecek verimlilik çözümleri sunabildi inden hareketle, uzmanlaflma sektörün bilgi altyap s na katk da bulunurken, rekabetçi yap s n da destekleyecek. 50 Eylül - Ekim 2012

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER

ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER ANAHTAR TESLİM ÇÖZÜMLER www.besys.com.tr Borusan Holding Borusan Grubu; 1944 yılından beri başta Türkiye olmak üzere, dünyanın değişik pazarlarında çelik, distribütörlük, lojistik ve enerji sektörlerinde

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S

STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S STANBUL T CARET ODASI KOB ARA TIRMA VE GEL T RME UBES TÜRK YAN SANAY BORSASI SERV S DEN ZL SANAY ODASI Z YARET 4 MART 2011 / 11.00 stanbul Ticaret Odas Türkiye nin en büyük dünyan n ise be büyük odas ndan

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri

GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri GTİP 9401: Ağaç, Mantar, Kemik, Sert Kauçuk, Plastik vb. İşleme Makineleri Mart 2009 Hazırlayan: U. GÜR GENEL KOD BİLGİSİ: 8465 GTIP koduna giren alt dallar ve ürünler: 8465 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk,

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2015 Ocak 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI

1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 1. ELEKTRONİK KOMPONENT, GÜÇ KAYNAKLARI VE GÖMÜLÜ SİSTEMLER FUARI 27-30 Eylül 2012 tarihleri arasında ilk defa bu yıl organize edilen ELECTRONIST Fuarı bölgede önemli bir fuar olma yolunda ilk adımını

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı