Hidrolik&Pnömatik 10. y l. Eylül - Ekim 2012 Fiyat : 10 TL ISSN Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hidrolik&Pnömatik 10. y l. www.hidrolikpnomatik.com. Eylül - Ekim 2012 Fiyat : 10 TL ISSN 1303-6386 Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi"

Transkript

1 10. Hidrolik&Pnömatik y l Eylül - Ekim 2012 Fiyat : 10 TL ISSN Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi Say 61 Maktek Fuar n robot NAO açacak SMC den Hidroan ve Hidromatik ile iflbirli i Mert Teknik yeni genel merkezine tafl nd Hema Endüstri den yeni yat r m Uzmanlaflma Hidrolik Pnömatik sektörünü gelece e tafl yacak fl makinalar sektörü Kore de tan t ld Eaton dan yeni 500 Bar çal flma bas nçl çok spiral destekli hortum Ne zaman hidrolik, ne zaman pnömatik, ne zaman elektromekanik? Tunç At l: AKDER e itimleri sayesinde kat l mc lar as l hedeflerine odaklan yorlar Bosch Rexroth e itim konusunda elini tafl n alt na koymay sürdürüyor Winman Lineer Modül Hidrolik temelli çok hafif yap lar

2

3 Eylül - Ekim

4 2 Eylül - Ekim 2012

5 Eylül - Ekim

6 4 Eylül - Ekim 2012

7 Eylül - Ekim

8 Ç NDEK LER HABER Maktek Fuar n robot NAO açacak 26 SMC den Hidron ve Hidromatik ile iflbirli i 28 Stroil çevreye duyarl endüstriyel ya lar için Ar-Ge çal flmas yürütüyor 30 ZWCAD yeni ve güçlü motoruyla tasar mlar daha ileri tafl yor 32 Alstom dan Gelgit türbini gelifltirmek için yeni yat r m 34 Alfatek, Soosan ürünlerini pazara sunuyor 34 S F fl Makinalar Birim Direktörlü ü ne Cihan Ünlü atand 36 Mert Teknik yeni genel merkezine tafl nd 36 Hema Endüstri den yeni yat r m 42 Schaeffler Türkiye, 1. Lineer Sempozyumunu düzenledi 43 EMK Damper büyük projelere talip 44 Rockwell in otomasyon fuar 7 Kas m da bafll yor 45 nova Mühendislik bütüncül çözümleriyle müflteri beklentilerini karfl l yor 74 Winman Lineer Modül 76 Siemens Bilgisayarl Kemik E rili i Sistemi 78 Hidrolik ya lama ve sirkülasyonda kaliteli ve uygun çözüm 82 Titreflim sensörleri için yeni Ex-i izolatörleri 86 Limit seviye ölçümünde Pedal Siviçler Omron basitlik ve çok yönlülü ü endüstriyel robotlara tafl yor 88 MI3 Multi Is görüntüleme sistemi endüstriyel analog iletiflimi de destekliyor 90 Ani bas nç dalgalanmalar n önlemek için DVD Relief H zl Tahliye Vanalar 91 SPS/IPC/2011 Sürücülerinde Yenilikler 92 Eaton dan yeni 500 Bar çal flma bas nçl çok spiral destekli hortum 94 Eplan FieldSys: Kontrolörden saha düzeyine kadar optimum kablo planlama 98 Otomotiv Yan Sanayi Fuar 6 Aral k ta bafllayacak 46 Hyundai Cummins ile ifl makinalar için motor üretecek 47 Siemens, RuggedCom u sat n ald 48 Bosch Rexroth e itim konusunda elini tafl n alt na koymay sürdürüyor 49 Süpsan Türkiye de bir ilki gerçeklefltirdi 50 RÖPORTAJ Tunç At l: AKDER e itimleri sayesinde kat l mc lar as l hedeflerine odaklan yorlar 58 Uzmanlaflma Hidrolik Pnömatik sektörünü gelece e tafl yacak 50 Borusan Makina 27 ilde 2500 ün üzerinde müflteriye ulaflt 51 fl makinalar sektörü Kore de tan t ld 52 Atlas Copco yeni GA Serisini tan tt 53 Tayvan Uluslararas Tak m Tezgahlar Fuar 7 Kas m da bafll yor 54 F RMA-ÜRÜN MAKALE Ne zaman hidrolik, ne zaman pnömatik, ne zaman elektromekanik 104 Paletli araçlar n yüksek performans için Rexroth çözümleri 108 Hidrolik temelli çok hafif yap lar 116 Bolu Çimento, farin kalitesinde yüzde 40 iyileflme sa lad 112 Düflük, Orta ve Yüksek Bas nçl Hidrolik Hatlar nda H zl Ak flkan Ba lant lar 63 SMC temiz havan n önemi konusunda uyar yor 66 Shell den iki kat uzun ömürlü yeni hidrolik ya 68 Ayn performans seviyesinde daha az enerji tüketimi 70 Starline el koruyucular 71 SMC s cakl k kontrolü için yeni çözümünü aç klad 72 EMC Patentine Sahip Enerji Tasarruf Modülü 74 6 Eylül - Ekim 2012

9 Eylül - Ekim

10 B ZDEN Geçti imiz y l ayn dönemde Ak flkan Gücü Sektörünün genel görünümüyle ilgili yapt m z de erlendirmede, 2012 y l n n sürpriz bir geliflme olmad takdirde stabil bir seyir izleyece ini dile getirmifltik. Aradan geçen bir y l içerisinde sektörel performans n gücünü devam ettirdi ini görüyoruz. Bu durum, gelecek y la iliflkin beklentilerin de benzer bir perspektifle de erlendirilebilece ini ortaya koyuyor. fiunu göz önünde bulundurmak gerekir ki, uzunca bir süredir global ekonomide puslu bir havan n hakim oldu u dile getiriliyor. Gerek belirsizlik söylentileri, gerekse muhtemel yeni krizlerle karfl lafl labilece i düflüncesi oldukça yayg n. Oysa dünya 4 y l aflk n bir süredir zaten bir krizin pençesinde bulunuyor. Özellikle Avrupa haz rl ks z yakaland bu krizden sonra köklü bir de iflim yafl yor ve söz konusu de iflim y llar n köklü ekonomilerini derinden sars yor. Bu sars nt lar n ülkemize yans malar n de erlendirirsek, Ak flkan gücü Sektörünün yak ndan ba lant l oldu u lokomotif sektörlerimizin eski k taya olan ihracat nda önemli düflüfller yafland. Yaflanmaya da devam ediyor. Güneyimizde devam eden siyasi garipliklerin ise bu bölgedeki ihracat m z üzerinde y k c etkisi oldu. Ancak M s r, Libya gibi ülkelerdeki normalleflme süreci, nefes alma f rsat da sa l yor. Bu detaylar paylaflt ktan sonra tablonun geneline flöyle bir göz atal m. Hat rlayaca n z üzere küresel kriz Amerika daki konut balonunun patlamas yla bafllam fl ard ndan di er sektörler domino etkisiyle birbiri ard na S.O.S vermiflti. Amerika n n son birkaç çeyrekte ise büyümeye bafllad n, ülkedeki cari aç n nispi bir iyileflme gösterdi ini, iflsizlik rakamlar n n az da olsa düzelmeye bafllad n görüyoruz. Yani krizin bafllad ülkede, krizin yaralar sar lmaya baflland, buraya dikkat. Yeni y ld z parlayan ülkelerdeki ekonomik iyileflme ara s ra sars nt yaflasa da, yine de grafi ini devam ettiriyor. Türkiye nin bugüne kadar ki kriz grafikleri incelendi inde de ilginç bir flekilde, Türk halk n n tüketimde frene en fazla iki y l frene basabildi ini, ard ndan talepte mutlaka bir art fl n izlendi ini daha birkaç gün önce önemli bir ekonomist aç klad. Yani d flar da hareket azalsa içeride bafll yor. Belki de önemli avantajlar m zdan biri bu. Otomotiv sektörü d flar da ve içeride azalma yaflasa da otomobile en çok yat r m yapan halklar s ralamas nda yukar larday z. nflaat sektörü dinamizmini sürdürüyor. Savunma, havac l k, enerji gibi alanlarda yerli ve yabanc yat r mlarda büyük bir yükselifl söz konusu. Tüm bunlar üst üste toplad m zda çok s ra d fl bir olay yaflanmazsa- Türkiye 2013 ü de sakin sularda seyrederek geçirecektir. Y l sonu yaklafl rken bu de erlendirmeleri aktarmak bizim aç m zdan önemliydi. Yo un ifl temposunda baz gerçekler gözden kaçabiliyor. Biraz da içeri imizden bahsedelim. Sektörümüzü en iyi biçimde sayfalar m za yans tmaya özen gösterdi imiz bu say da, AKDER in e itim çal flmalar n de erlendiren görüfllere yer vermeyi sürdürüyoruz. Bu say daki konu umuz sektörün iyi tan nan baflar l ismi Tunç At l. AKDER in e itim çal flmalar içerisinde verimli ve etki yaratan çal flmalara imza atan At l, dergimize görüfllerini aktar rken, e itim konusunda derne in baflar s n artt rarak sürdürece ine dikkat çekti. AKDER in yo un gayretlerinin tüm sektör taraf ndan mutlaka desteklenmesi gereklili ini bizler de paylafl yor, çaba gösteren herkese teflekkür ediyoruz. Sayg lar mla, Erdem ÇA LAYAN mtiyaz Sahibi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Editör Reklam Grubu Haz rl k&tasar m Bilgi fllem Bask Yay n Türü Da t m Yay n Dan flma Kurulu Dr. Ahmet Dinçer Cengiz Celep Cengiz Meriç Fikret Dalk ran Güner Çelikayar Ömer Tanzer Gökalp fiemsettin Ifl l Yönetim Merkezi Ahmet Pelit Selver Pelit Erdem Ça layan Ayten deli Emel fienyüz Fahriye Ziyade AjansMik Ltd. fiti. Ali Birim fian Ofset Cendere Yolu No: 23 Ayaza a / stanbul Yerel-Süreli Yay n Kargo - PTT Kargo Anet Hidrolik Entek Pnömatik MP Hidrolik Hipafl Hidropak Hidropar Rota Teknik AjansMik Ltd. fiti. Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 No: 1928 Okmeydan fiiflli / stanbul - Turkey Tel: Hat Fax: web: Almanya Temsilcisi EISENACHER MEDIEN WELCKERSTR.22 D BONN Phone: Fax: Tayvan Temsilcisi Hidrolik&Pnömatik Ak flkan Gücü ve Kontrol Sistemleri Dergisi 9F-2, No. 200, Zhongming Rd., North District, Taichung 404, Taiwan Tel: Ringier Trade Media Ltd. Hidrolik&Pnömatik Dergisi Say : 61 Eylül - Ekim 2012 Da t m Kontrolü: adresinden Barkod Kodu ile yap lmaktad r. Fiyat : 10 TL KDV Dahil - ki ayda bir yay nlan r ISSN Hidrolik&Pnömatik Dergisi Bask Yeri ve Tarihi: stanbul - 3 Ekim 2012 Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlara, reklamlardaki sorumluluk reklam verene aittir. Hidrolik&Pnömatik Dergisindeki yaz ve foto raflar izinsiz kullan lamaz. Üyesi Oldu umuz Sektörel Kurulufllar 8 Eylül - Ekim 2012

11 Eylül - Ekim

12 10 Eylül - Ekim 2012

13 Eylül - Ekim

14 12 Eylül - Ekim 2012

15 Eylül - Ekim

16 14 Eylül - Ekim 2012

17 Eylül - Ekim

18 16 Eylül - Ekim 2012

19 Eylül - Ekim

20 18 Eylül - Ekim 2012

21 Eylül - Ekim

22 20 Eylül - Ekim 2012

23 Eylül - Ekim

24 22 Eylül - Ekim 2012

25 Eylül - Ekim

26 24 Eylül - Ekim 2012

27 Eylül - Ekim

28 HABER MAKTEK Fuar n robot NAO açacak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl - ve Tak m Tezgahlar Sanayici ve fladamlar Derne i nin (T AD) destekleriyle stanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen MAK- TEK Avrasya 2012 Fuar, 2 Ekim 2012 tarihinde gerçeklefltirilecek aç l fl töreni ile ziyaretçileriyle buluflacak. Aç l fl töreni NAO adl robotun moderatörlü ünde gerçeklefltirilecek. Makinalar n imalat n sa layan ana makinalar üreten dünyan n önde gelen firmalar n 2-7 Ekim tarihleri aras nda stanbul da buluflturacak olan, 12 salonda, metre kare kapal alanda, 1000 firma ve firma temsilcili i ayr ca 3000 markan n kat l m ile düzenlenen MAKTEK Avrasya 2012 Fuar n n aç l fl genifl bir ifladamlar heyeti ile birlikte Türkiye ye gelen H rvatistan Giriflimcilik Bakan Gordon Maras ve SO Baflkan Tan l Küçük, T AD Baflkan Dr. Müh. Erdal Gams z ve Tüyap Genel Müdür Yard mc s lhan Ersözlü nün kat l mlar yla gerçekleflecek. Tak m tezgahlar yla üretim yapan otomotiv, makina imalat ve makina yedek parça sanayi, kal pç l k sanayi, savunma sanayi, havac l k sanayi, tekstil, inflaat, beyaz eflya, t p (medikal) ve cam sektörlerinin çok yak ndan takip etti i MAKTEK Avrasya Fuar nda sergilenecek ürün gruplar ise flöyle; CNC ve üniversal talafll imalat makinalar, sac iflleme makinalar, kesici ve tutucu tak mlar, CAD/CAM teknolojileri, ölçü aletleri, kalite kontrol cihaz ve ekipmanlar ile kaynak kesme ekipmanlar, kaynak makinalar ve yedek parçalar. Bütün di er makinalar n imalat n sa layan ana makinalar/temel Üretim Makinalar olarak tan mlanan tak m tezgahlar sektörü, bir ülkede sanayinin omurgas n oluflturan, pek çok sektörün geliflmesini do rudan veya dolayl olarak etkileyen, istihdam yaratan ve bir ülkede kifli bafl na tak m tezgah tüketiminin o ülkenin sanayileflme ölçütü olarak kabul edildi i bir sektör. Türkiye 17. s rada yer al yor Makina Üreten Makinalar olarak da tan mlanan sektör s ralamas nda Türkiye dünyada kifli bafl na 18,2 dolarl k tüketim tahmini ile 17. s rada yer al yor y - l nda Türkiye de toplam 1.4 milyar dolarl k tak m tezgah tüketimi gerçekleflti. TÜYAP n Halep, Sofya, Tahran, Moskova, Tiflis ve Üsküp te faaliyet gösteren 6 yurt d fl ofisi, Almanya, talya, spanya, Fransa, Çin, Tayvan, Hindistan ve Kore de bulunan 20 nin üzerinde yurtd fl temsilcilik a ile birlikte kat l mc ve ziyaretçiye yönelik do rudan yürütülen tan t m ve pazarlama çal flmalar n n temelinde Türkiye nin 1-3 saatlik uçufl mesafesinde yaklafl k 60 ülkeyi kapsayan ve 1.5 milyar nüfusu içine alan genifl bir co rafyan n merkezinde yer ald gerçe i ile hareket ediliyor. Kapsaml tan t m ve pazarlama çal flmalar çerçevesinde, yurtd fl kat l m ve ziyaretçiye yönelik stanbul da yerleflik 30 un üzerinde yabanc misyon ve temsilcili in deste inden güç al narak yürütülen çal flmalar n neticesinde hedef 60 ülkeden 40 binin üzerinde nitelikli ziyaretçiyi Fuarda a rlamak ve sektörün gücünün sergilenece i eflsiz bir platform yarat lmas.yurt içinden ve yurt d fl ndan yo un al m heyetlerinin Fuar Özel Ziyaretçi Program kapsam nda a rlanaca, MAKTEK Avrasya 2012 Fuar kaç r lmayacak bir etkinlik ve ihtisas fuar olma özelli ini tafl - yor. Fuar esnas nda ülkemizin önde gelen üniversitelerinin önderli i ve sanayi iflbirli i çerçevesinde yüksek katma de erli ürünlerin üretilmesi amac ile gelinen son nokta ve bilimsel vizyonlar n paylafl laca- etkinliklerde üretimin her safhas ndaki çal flanlar n ilgiyle takip edece i bilgilendirici ve sektöre fl k tutacak konular ele al nacak. T AD Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Müh. Erdal Gams z, MAKTEK Avrasya Fuar n n ifllevi konusunda flunlar söyledi. Türkiye de üretime katma de er sa layacak, verimlili i ve dünyadaki rekabet gücünü artt racak modern teknolojilerinin ve imalat sistemlerinin daha fazla ve yayg n kullan m n sa lamak gerekiyor. Bunun için de geliflmelerin yak ndan izlenmesi, teknolojilerin yeniliklerin takip edilmesi gerekiyor. MAKTEK Avrasya Fuar, sektörün Avrasya Bölgesi ndeki en büyük buluflmas olmas nedeniyle bu anlamda çok önemli bir ifllevi yerine getiriyor. Dünyadaki tak m tezgah tüketim rakamlar incelendi inde, Türkiye nin kalk nmas ve geliflmesi için çok daha fazla tak m tezgah yat r m na ihtiyac m z oldu unu görüyoruz. Fuar bu çerçevede sektöre ve sanayimize büyük katk sa layacak. Fuar kapsam nda 2-5 Ekim 2012 tarihlerinde Isparta daki Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ljubljana, Slovenya daki Ljubljana Üniversitesi iflbirli i nde 3. Uluslararas malatta Sürdürülebilir Yaflam Konferans (SLIM 2012) düzenleniyor. Ayr ca, Bahçeflehir Üniversitesi liderli inde leri Teknoloji Çal fltay da yurtiçi ve yurtd fl ndan de erli bilim adamlar ve akademisyenlerin kat l m yla gerçeklefltirilecek. Bu etkinlikler kapsam nda gerçeklefltirilecek konuflmalarla alan nda çok tan nm fl, de erli bilim adamlar ve akademisyenler bilgi ve birikimlerini kat l mc larla paylaflacaklar. Fuar kapsam nda ayr ca 40 üniversitenin de standl kat l m ile son teknoloji ve yenilikler, akademik çal flmalar fuar süresince sergilenecek. 26 Eylül - Ekim 2012

29 Eylül - Ekim

30 HABER SMC den Hidroan ve Hidromatik ile iflbirli i SMC Pnömatik A.fi. ile Hidromatik Ltd.fiti. aras nda yap lan anlaflma ile Mersin, Osmaniye, Adana, Hatay illerinde Hidromatik, SMC nin yetkili bayisi oldu. fiirket Ankara Bölge Bayili i için de Hidroan ile iflbirli ine gitti. Böylece Ankara ve Konya illerinde Hidroan, SMC nin yetkili bayisi oldu. SMC iki önemli bölgede alanlar n n öncü ismi olan Hidroan ve Hidromatik ile bayilik anlaflmas imzalad. Buna göre Hidromatik Adana Bölgesinde, Hidroan ise Ankara Bölgesinde SMC nin ürünlerini temsil edecekler. Bu yeni anlaflmalarla iki bölgedeki kullan c lar önemli avantaj sa layacaklar. SMC den konuya iliflkin yap - lan aç klamalarda flu de erlendirmelere yer verildi: 2002 y l ndan bu yana baflar yla imza att mühendislik projeleriyle, çal flmalar n sürdüren Hidromatik, baflar s ve uzmanl yla bölgenin ve sektörün önde gelen isimlerinden biri oldu. Hidrolik, pnömatik, otomasyon konular nda farkl sektördeki firmalara genifl kapsaml hizmet veren firma müflteri odakl yaklafl m n, uzmanl - n ve kalitenin srarl bir uygulay c - s d r. Hidromatik kendi bünyesinde ki uzman mühendislik ekibiyle anahtar teslim projelere imza atmaktad r. Projenin tüm sürecinde; 3D tasar mlar n ve simülasyonun oluflturulmas ndan, mekanik dahil olmak üzere imalat ve PLC programlama ya varana dek etkin çözümler oluflturmaktad r. Etik de erlerin bir firma için lüks de il ihtiyaç oldu u bilinciyle hareket eden Hidromatik, sat fl ve pazarlamas n yapt ürünlerde; montaj ve servisin kalitesine, en uygun ve ekonomik seçimlerin yap lmas na, h zl çözümler üretilmesine özen göstererek, eksiksiz hizmet vermeyi temel prensip olarak benimsemektedir. SMC nin Ankara bölge bayisi Hidroan oldu SMC Pnöamatik A.fi. ile Hidroan Ankara HidrolikMak.San.Tic.Ltd.fiti. aras nda yap lan anlaflma ile Ankara ve Konya illerinde Hidroan, SMC nin yetkili bayisi olmufltur. Bu illerde bulunan SMC müflterileri art k her tülü bayilik hizmetlerine, potansiyel müflteriler ise SMC kalitesi ile tan flmaya daha yak n olacaklard r y l nda Ankara'da kurulan Hidroan Ankara Hidrolik Makine Sanayi, bu 10 y l aflk n süreçte hidrolik pnömatik malzemelerin sat fl, projelendirilmesi ve e itimi konular nda; sektörün lokomotif kuruluflu haline gelmifltir. Müflteri memnuniyetine vermifl oldu umuz önem, ürünlerimizin kalitesi, sat fl sonras destek ve teknik hizmetlerimizin süreklili i sayesinde çok de er verdi imiz müflterilerimiz, bayilerimiz, makine imalatç s firmalar m z, yurtd fl sat c lar m z H D- ROAN markas n benimsemifl ve sahiplenmifllerdir. Kuruldu umuz günden bugüne markas n yeni yat r mlarla güçlendiren H DROAN' n, her geçen gün artan üretim ve sat fl grafi- i; sürekli olarak en iyi hizmeti, en h zl ve en ekomomik verebilme çabas n n bir sonucudur. Hidrolik pnömatik sektörünün öncüsü olan Hidroan; müflterilerimize yerinde en çabuk çözüm, en kaliteli hizmet do rultusunda sahip oldu u kalite bilinciyle, yap lanmas n gerçeklefltirmifl olup tecrübeli ve nitelikli hizmet anlay fl le do urarak Türkiye sat fl na yay lm flt r temel ürün ve den fazla ürün çeflitlili i 1959 y l nda Japonya da kurulan SMC firmas, pnömatik alan nda %26 l k küresel pazar pay hedefine dünya genelinde açt kendi ifltirakleri ile ulaflm flt r. Uluslararas pazara 1967 y l nda Avustralya da açt kendi flirketi ile giren firma, dünyan n önemli pek çok ülkesinde açt kendi flirketleri ile günümüzde 78 ülkede 320 lokasyona eriflmifltir. SMC, Amerika, Avrupa ve Asya n n tüm büyük ülkelerinde oluflturdu u küresel servis a ile dünya pazar na dönük tükenmeyen kararl l n göstermektedir. SMC ürünleri; temel ürün ve den fazla ürün çeflitlili i ile, pazardaki trendi en iyi flekilde yans tmaktad r. SMC nin eflsiz üretim sistemi, yüksek kalite, düflük maliyet ve k sa teslim süresini sa lamaktad r. Japonya n n yan s ra, ABD, Avrupa ve Çin de aç lan teknik merkezler ile küresel bir mühendislik a oluflmufltur deneyimli mühendisten oluflan SMC Araflt rma- Gelifltirme merkezi, müflterilerin özel ihtiyaçlar için h zl çözümler sunabilmektedir.smc dünya çap nda müflteri memnuniyetini ön planda tutarak en ileri pnömatik teknolojisi ile otomasyonu desteklemektedir. 28 Eylül - Ekim 2012

31 Eylül - Ekim

32 HABER Staroil çevreye duyarl endüstriyel ya lar için Ar-Ge çal flmas yürütüyor Starpet in madeni ya markas Staroil, Ankara da açt bayisi arac l yla hizmet a n geniflletti. 19. bayisini Ankara da hizmete sunan Staroil, cirosunun yüzde 5 ini Ar-Ge çal flmalar na ay r - yor. Akaryak t sektöründe yüzde yüz yerli sermaye ile hizmet veren Starpet in madeni ya markas Staroil, Türkiye genelindeki 19 uncu bayisini Ankara da hizmete açt. Staroil Madeni Ya lar Genel Müdürü Erkan Pehlivan, Staroil in Anadolu nun dört bir yan nda h zla büyüdü üne dikkat çekerek, Ankara da ilk bayilerini açmaktan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Staroil Madeni Ya lar Genel Müdürü Erkan Pehlivan flunlar söyledi: Staroil markas yla y lda 6 bin ton ambalajl madeni ya üretimi gerçeklefltirmekteyiz. 15 dönüm üzerine kurulu y ll k 43 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikam zda, 40 ana ürün ve yaklafl k 400 kalem madeni ya üretiyoruz. Üretimini gerçeklefltirdi imiz madeni ya lar Türkiye de 5 bin sat fl noktas nda tüketicilerle bulufluyor. Ayr ca Starpet istasyonlar nda da ürünlerimizi sunuyoruz y l nda 250 ton olan sat fl - m z 2011 y l nda 3 bin 257 tona tafl - may baflard k y l nda ise 6 bin ton hedefimiz var ve h zl büyümemiz dikkate al nd nda bu rakam Erkan Pehlivan geride b rakaca m za inan yorum. Madeni ya sektöründe 100 y la yak n bir süredir hizmet veren rakiplerimiz oldu u düflünüldü ünde, sadece 2 y l içinde bu rakamlara ulaflm fl olman n büyük bir baflar oldu una inan yorum. Baflar lar nda güçlü bir ekibe sahip olmalar n n önemli rol oynad na dikkat çeken Pehlivan, Sat fl ve pazarlama müdürümüzün önderli- inde görev yapan, sektörde deneyimli sekiz bölge müdürümüz ve 19 distribütörümüzün yan nda bulunan 50 ye yak n sat fl dan flman - m z ile bu baflar ya imza att k diye konufltu. Ar-Ge çal flmas na da büyük önem verdiklerini ifade eden Erkan Pehlivan, Ciromuzun flu an itibari ile yüzde 5 ini Ar-Ge çal flmalar - na ay rmaktay z. Çevreye duyarl endüstriyel ya lar ve oto bak m ürünleri üzerine Ar-Ge çal flmalar m z devam etmektedir dedi. Pehlivan, bugün itibariyle Irak, srail ve Azerbaycan a distribütörler arac l yla ihracat gerçeklefltirdiklerine dikkat çekerek, Staroil in hem Türkiye de hem de yurtd fl nda yüksek hedeflere sahip oldu unun alt n çizdi. 30 Eylül - Ekim 2012

33 Eylül - Ekim

34 HABER ZWCAD+ yeni ve güçlü motoruyla tasar mlar daha ileri tafl yor ZWCAD Türkiye Distribütörü Eti Bilgisayar, CAD konusunda ideal çözümü olan ZWCAD+, 20 Eylül 2012 tarihinde Divan stanbul City Hotel de düzenledi i lansman ile duyurdu. ZWSOFT Bölge Sat fl Müdürü Frank Cui, ZWSOFT un ürün ve stratejileri ile ilgili sunumunda çok daha yayg n bir kullan c kitlesine eriflebildiklerini ve sürekli gelifltirilen ürünleriyle CAD segmentinin en önemli oyuncular ndan biri olmaya devam edeceklerini söyledi. Eti Bilgisayar Ürün Müdürü Hatice Cesur ise ZWCAD+ sürümünün sektörel kullan mlar na de indikten sonra yeniliklerini anlatt. Daha iyi uyumluluk, daha sezgisel çal flma, flerit arayüz, daha iyi bellek iyilefltirme teknolojisi, kod düzeyinde AP uyumlulu u, ve di er çok say da yenili in öne ç kt n vurgulayarak, özellikle performans konusunda çok büyük dosyalar n bile ZWCAD+ ile problemsiz çal flabildi- ini söyledi. 22 senedir sektörde ilk akla gelen yaz l m merkezi Eti Bilgisayar Genel Müdürü Ahmet Yan ko lu, ZWCAD in Türkiye pazar ndaki geliflimini ve bugün geldi i noktay anlatarak, yaz l m n tercih edilme nedenleri hakk nda ayr nt l bilgiler verdi. 22 senedir sektörde ilk akla gelen yaz l m merkezi olarak hizmet verdiklerini, kurumsal çal - flanlar n ve yarat c profesyonellerin üretkenliklerini art ran yaz l mlar katma de erli olarak Türkiye pazar - na sunduklar n söyleyerek, kendileri ile çal flan çok say da ifl orta ile son 3 senedir ZWCAD in önemli bir at - l m kaydetti ini belirtti. Daha sonra Eti Bilgisayar Sat fl Müdürü Engin Dize, ZWCAD in en önemli art lar ndan olan ve flirketlerin yaz l m bütçelerini oldukça rahatlatan fiyatlama sistemlerini ve güncel ipad kampanyas ndan bahsetti. Kampanya dahilinde abonelikle birlikte 4 lisans alan müflteriler ücretsiz ipad2 16GB Wi- Fi kazan yorlar. Art k ZWCAD de abonelik de mevcut. steyen müflteriler her sene yapt klar Upgrade ile güncel kalabildikleri gibi art k dilerlerse ileriye do ru 3 sürümü çok uygun bir fiyat ile flimdiden sat n alabilecekler. 32 Eylül - Ekim 2012

35 Eylül - Ekim

36 HABER Alstom dan Gelgit türbini gelifltirmek için yeni yat r m Alstom, gelgit ak nt lar yla çal flan türbinlerin tasar m ve üretiminde uzman, Rolls-Royce Ltd. ye ba l Tidal Generation Limited (TGL) firmas n devralmak için Rolls-Royce ile bir anlaflma imzalad. Elektrik enerjisi üretmek amac yla, gelgit ak nt lar n n enerjisini alarak elektri e dönüfltüren, gelgit ak nt s yla çal flan türbinlerin tasar m, gelifltirilmesi ve üretiminde öncü firma TGL nin ilk 500kWe ünitesi, skoçya daki Orkney de bulunan Avrupa Deniz Enerjisi Merkezi nde (EMEC) baflar l bir flekilde kuruldu. Günde ortalama 12 saat süreyle devrede kalan ünite, 250 MWh nin üzerinde elektrik enerjisi-bu enerji miktar 300 haneye yetecek ölçüdedir-üreterek flebekeye verdi. Devralma ile birlikte; hidroelektrikten rüzgar, jeotermal, biyokütle ve günefl enerjisine kadar en genifl ve en kapsaml ürün ve sistem yelpazesine sahip bir flirket olan Alstom un yenilenebilir enerji alan ndaki konumu güçlenecek. Bu devralma, Alstom un Fransa-Nantes de bulunan okyanus enerjileri alan ndaki araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini tamamlay c nitelikte. Alstom böylece, farkl saha koflullar ve müflterilerin tüm ihtiyaçlar n karfl lamak için gerekli olan gelgit ürünleri ve teknolojilerine iliflkin tam bir portföy oluflturma f rsat bulacak. ngiltere-birstol de yer alan ve 29 kiflinin çal flt TGL, Alstom un enerji endüstrisindeki deneyiminden, 100 ülkedeki varl ndan ve enerji üretimi ve iletimi dahil olmak üzere entegre hizmetlerinden yararlanacak. TGL, ngiltere Yenilenebilir Yükümlülükler Sertifikas n alan ilk EMEC projesi. Enerji Teknolojileri Enstitüsü nün yürüttü ü ve efl-finansman n sa lad ReDAPT (Gelgit çin Güvenilir Veri Edinim Platformu) konsorsiyumu projesinin bir parças olarak TGL nin 1MW gelgit türbini, 2012 y l sonuna kadar EMEC sular nda kurulacak ve iki y ll k bir süreyle Orkney in çeflitli iflletme koflullar nda test edilecek. Yenilenebilir deniz endüstrisinin ticari ölçekte gelifltirilecek gelgit teknolojilerinde üstesinden gelmesi gereken zorluklar anlayabilmesi için detayl çevresel ve gelgit ak nt s bilgileri ölçülecek. Alfatek, Soosan ürünlerini pazara sunuyor Alfatek, Soosan Hidrolik Kaya Deliciler ile ürün çeflitlili ini art rd. fiirketin ürünleri aras nda Schwing Beton Pompalar, StetterTransit Mikserleri, Sandvik Hidrolik K r c lar ve JCB Vibromax Vibrasyonlu Silindirler bulunuyor. Soosan, Eylül 2012'den itibaren Alfatek güvencesi ile Türkiye pazar nda sat fla sunulmaya bafllad. Alfatek Ürün Destek Müdürü Mesut Grit, mevcut ürünlerine benzer müflteri profiline sahip olmas ve gelen talepler üzerine Soosan Hidrolik Delicileri portföylerine eklemeye karar verdiklerini dile getirdi. Dünyan n birçok yerinde Soosan Hidrolik Delicileri baflar ile çal fl yor "Soosan, Kore pazar nda Hidrolik Kaya Delici konusunda öncülük yapm fl ve kalitesi ile takdir gören bir firma. Geçmifl y llardaki deneyimleri ve elde ettikleri know-how'lar sayesinde, üstün özelliklere sahip, yeni jenerasyon Soosan Hidrolik Delicileri üretmifl ve pazara sunmufltur. Özellikle uzun y llara dayanan tecrübesinin bir sonucu olarak Soosan taraf ndan imal edilen delici tabancalar n da büyük katk s ile Soosan' dünya pazar nda söz sahibi yapan güçlü, h zl, uzun ömürlü ve düflük iflletme maliyetli bir Hidrolik Delici ortaya ç kt. fiu an dünyan n birçok yerinde Soosan Hidrolik Delicileri baflar ile çal fl yor." 34 Eylül - Ekim 2012

37 Eylül - Ekim

38 HABER S F fl Makinalar fl Makinalar Birim Direktörlü ü görevine Cihan Ünlü atand fl makinalar sektörünün önde gelen markalar aras nda yer alan STFA Yat r m Holding grup flirketlerinden S F fl Makinalar n n fl Makinalar Birim Direktörlü ü görevine, 27 A ustos 2012 tarihi itibariyle Cihan Ünlü atand. Ünlü nün, yeni göreviyle birlikte ifl makinalar alan nda sat fl ekiplerinden sorumlu olaca ve do rudan S F fl Makinalar Genel Müdürü Cüneyt Divrifl e raporlama yapaca- belirtildi. Sat fl ve Sat fl Sonras Hizmetler den sorumlu birimlerinde yeni bir yap lanmaya giden S F fl Makinalar, tar m ve ifl makinalar birimlerini iki ayr direktörlü e ay rd. Tar m makinalar konusunda at l ma haz rland vurgulanan firma, ifl makinalar nda da müflterilerine daha etkin hizmet vermeyi amaçl yor. Profesyonel ifl hayat na ilk olarak 1996 y l nda Phoenix Contact ta Sat fl Mühendisi olarak bafllayan Ünlü, daha sonraborusan Güç Sistemleri nde Servis ve Uygulama Mühendisi olarak çal flt. 14 y l boyunca Komatsu markas n n Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Irak Distribütörlü ü nü yürütmekte olan Temsa Global firmas nda çeflitli kademelerde görev alan Ünlü, en son olarak flirketin Sat fl ve Pazarlama Müdürlü ü görevini yürütüyordu. Mert Teknik yeni genel merkezine tafl nd Mert Teknik in genel merkezi, Mert Ak flkan Gücü fabrikas n n da yer ald bölgeye tafl nd. fiirketten konuya iliflkin yap - lan aç klamada, Müflterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için Mert Genel Merkezi, 3 Eylül 2012 tarihinden itibaren Yukar Dudullu 1. Caddde Numara:9 daki, yeni yap lan Genel Merkez binam za tafl nm flt r. (Mert Ak flkan Gücü fabrikam z n ön taraf ) Karaköy Ma azam z Tersane Caddesi Numara:43 deki mevcut yerinde faaliyetine devam etmektedir. Ancak a rl kl olarak, mühendislik, proje, sat fl hizmetlerimiz yeni merkezimizde sürdürülecektir.perpa Ma azam z mevcut yerinde hizmete devam etmektedir denildi. Sektörün en köklü kurulufllar ndan biri Faaliyet alan Hidrolik ve Pnömatik devre elemanlar üretimi, mühendislik hizmetleri ve ticareti olan Mert, 1969 y l na dayan geçmifliyle Ak flkan Gücü sektörünün öncü flirketlerinden biri. fiirketin di er bir ihtisas alan da hidrolik güç üniteleri, valf standlar, sistem mühendisli i ve pnömatik kontrol panelleri üretimidir. Türkiye nin ilk devre elemanlar üreticisi olarak tan nan Mert, halen bu konuda genifl üretim olanaklar na sahip. fiirket stanbul Dudullu'da kurulu Mert Ak flkan Gücü tesislerinde ( mç aç k, mç kapal üretim alan yla) modern ve otomatik makineler ile 1978 y l ndan beri devre elemanlar üretiyor. Y llar boyunca elde edilen bilgi birikimi flirketin birçok yurtiçi ve yurtd fl müflterileri taraf ndan tercih edilmesine neden olan flirket, TÜV taraf ndan verilmifl ISO 9001:2008 kalite sistemi belgesine sahip. Mert'in üretim ve sat fl program nda en basit fittings ve ba lant elemanlar ndan en karmafl k sistemlere kadar gerekli olan her türlü hidrolik ve pnömatik malzeme bulunabiliyor. Mert ürünleri dünyan n birçok ülkesinde do rudan veya dolayl ihraç yolu ile kullan l yor. Bunlar aras nda Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, ran, Rusya, Azerbaycan, Suriye, Filistin ve Tunus gibi ülkeler de var. fiirketin tüm Türkiye'yi kaplayan genifl bir da t m ve hizmet teflkilat bulunurken, dört büyük flehirdeki flubelerinin yan s ra ülke genelinde 20'den fazla noktada ürünlerine stoktan ulafl labiliyor. 36 Eylül - Ekim 2012

39 Eylül - Ekim

40 38 Eylül - Ekim 2012

41 Eylül - Ekim

42 40 Eylül - Ekim 2012

43 Eylül - Ekim

44 HABER HEMA Endüstri den yeni yat r m Harbin Electric Group, Hattat Holding grup flirketlerinden HEMA Endüstri ile ortak üretime geçiyor. 250 milyon dolarl k yeni yat r mla kurulacak tesiste elektrik santral üniteleri üretilecek ve yaklafl k 2000 kiflilik istihdam sa lanacak. Türkiye de ilk kez elektrik santral üretimi gerçeklefltirmek üzere dev bir yat r ma imza at l yor. Harbin Electric Group ve Hema Endüstri A.fi. ortakl nda gerçeklefliyor. Yeniköy de 25 Eylül tarihinde düzenlenen törende Harbin Electric Group Corpotaion Yönetim Kurulu Baflkan Gong Jingkun ve Harbin Electric Group International Company Yönetim Kurulu Baflkan Guo Yu ile Hattat Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Hattat ve Hattat Enerji A.fi. Baflkan Vekili pek Hattat Türkiye de elektrik santral yap m fabrikas kurmak üzere iflbirli i anlaflmas imzalad. Kuruldu u 1973 y l ndan itibaren Türk otomotiv sanayi, endüstri ve savunma sanayi çal flmalar nda yer alan Hema Endüstri A.fi., son y llarda Bart n da kurmakta oldu u büyük kömür üretimi tesisleri yat r m ile buna paralel santral ve liman projeleriyle çok önemli enerji projesine imza at - yor. Yat r mlar na devam eden Hema Endüstri bu defa Çinli Harbin Electric Group ile gerek yurtiçi ve gerekse yurt d fl nda kurulacak olan kömür, hidroelektrik, rüzgar, do algaz ve nükleer elektrik üretim santrallar n n ihtiyac olan kazan, türbin, jeneratör gibi her türlü elektrik üretim tesislerini ( santral yap m fabrikas ) kuruyor. Ayr ca, Harbin - Hema ortakl yurdumuzdaki özelleflmeye ç kacak olan tüm santrallar n özelleflmesine müflterek olarak girerek gerek bu santrallar n rehabilitasyonu gerek yan na ek santralar ilave üniteler kurarak Türkiye nin 2023 y l hedeflerini tutturmaya çal flacakt r ve Çin ile Türkiye komflular ve Avrupa aras nda kurulacak ortak flirket büyük bir üretim, ikmal ve bak m merkezi olacakt r yeni istihdam Hema endüstri nin Çerkezköy tesislerine yap lacak ek 250 milyon dolarl k yat r m ile altyap s kurulacak yeni üretim tesisinde ülke ekonomisine sa lanacak katk n n yan s ra, 2000 kiflilik yeni istihdam yarat lacak içerisinde yüzde 50- yüzde 50 ortakl k pay ile kurulacak olan yeni flirket, 24 ay içerisinde Çerkezköy yerleflkesinde 60 bin metre kare kapal alana sahip olacak üretim tesislerini hayata geçirecek. Harbin Electric Group, Türkiye nin kurulu gücü olan MW kadar her y l, MW l k elektrik üretim santralleri üretmektedir. Dünyan n en büyük termik, hidroelektrik, nükleer, rüzgar ve günefl enerjisinden elektrik üretim tesisleri kuran flirketidir. Konusunda uzman ve yapt çal flmalarla kendini dünya çap nda kan tlam fl bu firma ile kurulacak olan ortakl k ile Türkiye, Avrupa ve komflu ülkeler hedef pazar olarak seçildi. 42 Eylül - Ekim 2012

45 HABER Schaeffler Türkiye, 1. Lineer Sempozyumu nu düzenledi Schaeffler Türkiye taraf ndan 25 May s 2012 tarihinde stanbul Greenpark Hotel de 1. Lineer Sempozyum u düzenlendi. Makine imalat sektörünün önemli ve büyük firmalar n n yo un kat l m yla gerçekleflen sempozyumda INA Lineer Sistemler hakk nda Schaeffler Almanya dan konusunda uzman kifliler taraf ndan sunumlar yap ld. Schaeffler Grup Do u Avrupa ve Ortado u dan sorumlu sat fl müdürü Sn. Otto WURST ve Schaeffler Türkiye sat fl müdürü Sn. Tayfun REZ yapt klar konuflmada kat l mc - lara Schaeffler Grup un sadece bir tedarikçi olmad n ayn zamanda müflterilerinin birer çözüm orta oldu unu vurgulad lar. Schaeffler Grup un INA ve FAG markalar alt nda müflterilerine genifl ve teknolojik bir ürün yelpazesi sunmakla beraber do ru ürün seçimi ve mühendislik uygulamalar gibi zorlu süreçlerde de destek sa lad ve deste in ikili diyaloglarla daha da artt r labilece i belirtildi. Sempozyumda genel olarak INA lineer ürünler, sektör için özellefltirilmifl çözümler ve uygulama örnekleri ve baz ürünlerin simulasyon ve hesaplama metodlar hakk nda kat l mc lara genifl kapsaml bilgiler verildi. Kat - l mc lar ayn zamanda sempozyum holüne konulan örnek lineer sistemleri yak ndan inceleme f rsat elde ettiler. Seköründe ilk defa düzenlenen sempozyum kat l mc firmalar taraf ndan büyük be eni kazand. Sempozyumun ve organizasyonun kendileri ad na son derece baflar l ve verimli geçti ini, elde edilen bilgilerin, deneyimlerin ve yap lan ikili görüflmelerin önemli katk lar sa lad n belirttiler. Eylül - Ekim

46 HABER EMK Damper büyük projelere talip 2011 y l bafl nda üretimine bafllad damper pazar nda, k sa sürede yaln zca yurtiçinde de il, yurtd fl pazarda da yer edinmeyi baflaran EMK Damper, stanbul un Ç lg n Projesi için haz rlan yor. stanbul un gerekli AR-GE çal flmalar yap ld takdirde aç klanan tüm ç lg n projelere haz r olaca n belirten Emek Group Yönetim Kurulu Baflkan Osman Uslu, projelerin yo- unlukla inflaat ve yap sektörüne ifl imkân sa layaca n öngörerek gerekli alt yap çal flmalar na h z verdiklerini ve projenin hafriyat na talip olduklar n kaydetti. Sadece kanal projesi için 2 milyar m? hafriyat al nmas gerekecek Uslu, Sadece kanal projesinin gerçekleflmesi için 2 milyar m 2 hafriyat al nmas gerekecektir. 1 arac n ortalama 20 m 3 tafl d n varsayarsak, bu 1 arac n sefer yapmas demektir. Bu hafriyat kald rma iflleminin gerçekleflmesi için binlerce araç gerekli olacakt r. Örne in 5000 araçla bu projenin gerçekleflece ini varsayarsak, bu beher arac n sefer yapmas demektir. Ayr ca, bilim adamlar taraf ndan yer alt sular ve de erlerinin zarara u ramamas ad na yap lacak alt yap çal flmalar, proje alanlar ndaki inflaat çal flmalar da hafriyat ihtiyac n n artmas na neden olacakt r" diyerek, Emek Group un bu projede yer almaya ve büyük oyuncu olmaya haz r oldu unu aç klad. Bu tür büyük ve uzun süreli projelerde kullan lacak teçhizat n teknolojik yap s n n üstün olmas gerekiyor Bu tür büyük ve uzun süreli projelerde kullan lacak teçhizat n teknolojik yap s n n üstün olmas gerekti ine de inen Osman Uslu, damperlerin, maksimum a rl kta yük tafl yabilmesi için, kendi a rl n n hafif olmas ve hafif oldu u kadar da dayan kl olmas gerekti inin alt n çiziyor. EMK Damper olarak tüm bu özellikleri bar nd ran son teknoloji ürünlerini Türk hafriyat sektörüne sunduklar n, örne- in, flasi kesimleri için piyasadaki bütün üreticilerde plazma kesme teknolojisi kullan l rken, ürünlerinde olas çentik etkisine ba l flasi çatlamalar - n önlemek lazer kesim teknolojisini kulland klar n belirtiyor. Damperlerin üretimi esnas nda gerekli kalite proseslerinin ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) uygulanmakta oldu- unu da ekliyor. EMK Damperler, Silivri'deki dev fabrikada üretiliyor! stanbul Silivri deki 30 bin m2 kapal, 1500 m2 aç k stok alan na sahip olan fabrikada üretilen EMK Damperler, Yine Silivri E5 Karayolu üzerinde yer alan 3500 m2 lik devasa show-room da sergileniyor. Türkiye nin köklü flirketlerinden, otomotiv, treyler, telekomünikasyon ve enerji gibi farkl sektörlerde yat r m olan Emek Group bünyesinde yer alan EMK markas, ayn zamanda Avrupa n n önemli damper ve treyler markalar na da üretim yap yor. 44 Eylül - Ekim 2012

47 HABER Rockwell in otomasyon fuar 7 Kas m da bafll yor Rockwell Automation taraf ndan her y l düzenlenen Otomasyon Fuar bu y l Philadelphia'da gerçeklefliyor. Rockwell Automation, endüstriyel otomasyon ve bilgi sistemlerine odaklanm fl ve müflterilerini daha üretken ve dünyay daha sürdürülebilir k lan, dünyan n en büyük flirketi. Genel Merkezi ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde bulunan Rockwell Automation, dünyada 80'den fazla ülkede müflterilerine hizmet veriyor. Otomasyon dünyas nda lider firma Rockwell Automation ' n, Amerika'da her y l düzenledi i Otomasyon Fuar bu y l Philadelphia'da gerçeklefliyor. Fuar, kat l mc firmalar n CEO lar, otomasyon müdürleri ve yat r m müdürlerinin kat ld ileri düzey bir etkinlik sürecinde ilerliyor. Fuar, her bir sektöre ait dünyadaki son uygulamalar gözler önüne sererken, son teknolojik yenilikleri ve dünyadaki benzer firmalar n yöneticileriyle bilgi paylafl m olana da sa l yor. Endüstriyel otomasyon, kontrol ve yaz l m konular nda genifl bir ürün ve hizmet yelpazesine sahip Rockwell Automation taraf ndan düzenlenen Otomasyon Fuar 7-8 Kas m tarihlerinde gerçekleflecek. Bu fuara dünyan n her yerinden firmalar kat larak, fuar süresince sektörlere özel proses çözümlerinin anlat ld sunumlar, otomasyon dünyas ndaki teknolojik yenilikler ve teknik laboratuar çal flmalar ile ürünler hakk nda profesyonel aç dan bilgi sahibi olabilecek. Eylül - Ekim

48 HABER 18.Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi Fuar 6 Aral kta bafllayacak Otomotiv sektörü ticaret hacmini geniflletmek hedefiyle Aral k 2012 tarihleri aras nda 18.Uluslararas, Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar 'nda bulufluyor. H zla büyüyen sektörde ana sanayicilerle yan sanayiciler aras nda ticari ifl birliklerinin gelifltirilmesinin ve ifl hacminin art r lmas n n hedeflendi i 18.Uluslararas Otomotiv Yan Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis Ekipmanlar Fuar, CNR Holding kurulufllar ndan Sine Fuarc l k ve stanbul Fuarc l k organizasyonunda CNR EXPO stanbul da Aral k 2012 tarihleri aras nda düzenleniyor. Sektörün bu uzun soluklu fuar, KOS- GEB taraf ndan destekleniyor. KOS- GEB organizasyona kat lan küçük ve orta ölçekli firmalara yüzde 50 oran nda geri ödemesiz destek sa l yor. hracat n lokomotifi otomotiv sektörü dünya ihracat ndan, ana ve yan sanayi ile birlikte düflünüldü ünde yüzde 1.3 civar nda bir pay al yor. Önüne 2023 y l nda 75 milyar dolarl k ihracat hedefi koyan otomotiv sektörü, yan sanayisini de bu hedef do rultusunda konumland r yor. hracat n gözde sektörü otomotiv, ülkeye sa lad istihdam aç s ndan da düflünüldü ünde önemini koruyor. Sektör ana sanayinde 47 bin, yan sanayinde ise 203 bin olmak üzere yaklafl k 250 bin kifliye istihdam sa l yor. Buna sektörle iç içe olan da t m, pazarlama, sat fl, akaryak t ve sigorta gibi ifl alanlar da eklendi inde istihdam bir milyonu buluyor. Fuar yabanc ziyaretçi ak n na u rayacak 40 bin metrekarelik alanda 300 ün üzerinde firman n kat l m yla gerçeklefltirilecek Otomotiv 2012'ye, yurt içinden ve yurt d fl nda yo un talep geliyor. Çin, Tayvan, Almanya, Güney Kore, talya gibi ülkeler fuara hem milli düzeyde, hem de firma baz nda kat lacaklar n bildirdiler. A rl kl olarak yenileme ve orijinal yedek parça pazar nda faaliyet gösteren firmalar n hedeflendi i fuar, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Pakistan, Fas, Tunus, Cezayir, ran, Irak, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Portekiz, spanya, Brezilya, fiili, Meksika, Arjantin ve ABD den çok say da profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Sektör dünyan n en iyi üretim ve montaj adresi oldu unu tescilleyecek Otomotiv sektöründeki rekabet, yan sanayi kurulufllar n ve üretim teçhizat tedarikçilerini üretimde ve montajda maliyetleri düflürmeye zorluyor. Buna ek olarak hammadde kullan m - n n azalt lmas, çevre koruma ve egzoz at klar konular nda getirilen daha kat yasa ve yönetmelikler otomotiv yan sanayi sektöründe Ar-Ge çal flmalar n da zorunlu k l yor. Sektörde konfor, prestij, emniyet, iletiflim ve bireysellik gibi konularda ifllevsellik, araç üretiminde çok çeflitli yeniliklere yol aç yor. Bu anlay fltan yola ç kan otomotiv yan sanayi sektörü Ar-Ge ye üretim ve montajda maliyetleri düflürmek amac yla büyük önem veriyor. Fuarda motor ve motor parçalar, iç ve d fl lastikler, aktarma organlar, fren sistemleri ve parçalar, hidrolik ve pnömatik aksamlar, süspansiyon parçalar, emniyet aksamlar, kauçuk ve lastik parçalar, elektrik ekipmanlar ve ayd nlatma sistemleri, sübap, piston ve krank milleri, akümülatörler ve oto camlar sergilenecek. Bunlar n yan s ra motor ya lar ve katk maddeleri, araç koltuk ve döflemeleri, test kontrol cihazlar, el aletleri, boyamakurutma kabinleri, aksesuarlar, iç ve d fl donan m ve filtrelerin de görücüye ç kaca fuarda, Türk otomotiv yan sanayi sektörünün, dünyan n en iyi üretim ve montaj adreslerinden biri oldu u da tescillenecek. 46 Eylül - Ekim 2012

49 HABER Hyundai, Cummins ile ifl makinalar için motor üretecek fl makinalar sektörünün önde gelen markalar aras nda yer alan ve ayn zamanda dünyan n en büyük gemi üreticisi olan Hyundai, yine dünyan n en büyük motor üreticisi Cummins ile ifl makinalar için motor üretmek üzere Kore de ortak bir fabrika kuruyor. Her iki firman n 33 er milyon dolar yat r m yaparak kurduklar ortak flirketin ad Hyundai Cummins Engine Company olarak aç kland y l nda üretime bafllanacak tesiste, y lda ortalama 50 bin adet, 5,9 ile 8,9 litre ( beygir gücü) aral nda dizel motor imal edilecek. Kore merkezli ifl makinalar üreticisi Hyundai, 2011 y l nda 3,7 milyar dolar olarak gerçekleflen global sat fllar n, 2012 y l nda yüzde 14 art rarak 4,2 milyar dolara ç karmay hedefliyor. Yeni kurulacak Hyundai Cummins Engine Company de ise y ll k cironun 2014 de 282 milyon dolar, 5 bin 300 çal flan say s na ulafl lacak 2022 y l nda ise 3,53 milyar dolar olmas hedefleniyor. Hyundai fl Makinalar Bölümü Operasyonlardan Sorumlu Baflkan Mr.Choe Byeong-Ku, yapt aç klamada; nan yoruz ki, yeni kurulan Hyundai Cummins motor firmas, global pazarlardaki varl m z güçlendirmemiz için kritik bir rol oynayacakt r y l itibariyle y ll k global sat fllar m z 9,1 milyar dolara ç kararak, dünyan n en büyük 3 ifl makinas üretici firmas ndan biri olmak istiyoruz fleklinde konufltu. Eylül - Ekim

50 HABER Siemens, RuggedCom u sat n ald Endüstriyel haberleflme sistemlerinin önemi her geçen gün art yor. Sektöre yönelik zengin bir portföye sahip olan Siemens, bu portföyünü zorlu koflullar alt nda güvenilir haberleflme sistemleri üreten RuggedCom u sat n alarak geniflletti. Modern endüstrinin ihtiyaçlar aras nda haberleflme çözümleri tart fl lmaz bir öneme sahip. Bu alanda tüm saha seviyelerinde en üst düzey verimlili i ve güvenilirli i sa layan ürünler sunan Siemens, endüstrinin zorlu koflullar nda sorunsuz haberleflme kurulabilmesi için bu alanda uzmanlaflm fl RuggedCom firmas n bünyesine katt. Siemens in SIMATIC NET endüstriyel haberleflme sistemleriyle yer ald - bu alan, RuggedCom ürünleriyle daha da geniflliyor. Siemens, Rugged- Com ile birlikte enerji üretim ve da - t m sistemlerinde, trafo merkezlerinde, alt yap çözümlerinde, ak ll trafik sistemlerinde, ulafl m, rayl ulafl m istasyon ve rayl araç otomasyonlar gibi sektörlerde de daha kapsaml çözümler ve yeni uygulama f rsatlar sunacak. Yüksek güvenlik ve sorunsuzluk kriterleriyle hareket eden endüstri buna paralel çeflitli onay sertifikalar na da ihtiyaç duyuyor. Trafo merkezleri, petrol rafinerileri, demir çelik üretim tesisleri, tren içi network uygulamalar ve demiryolu hatlar, askeri tesisler gibi hata kabul etmeyen alanlarda endüstriyel haberleflme sistemleri kritik bir rol oynuyor. RuggedCom, bu tür uygulamalar için -40 ila +85 derece aras ndaki zorlu ortamlarda çal flabilen, IEC61850 ve EN gibi sektörlere özel standartlara uyum sa layan ürünler gelifltiriyor. Firma ayr ca, NERC CIP gibi ülkelere özel güvenlik normlar na uyumluluk için gerekli flartlar karfl l yor. Kanada merkezli bir firma olan RuggedCom un ürün portföyünde çoklu servis platformu, ethernet switch leri, network router lar, WiMAX dahil kablosuz haberleflme cihazlar, seri cihaz server lar, ethernet dönüfltürücüler ile network yaz l mlar gibi zengin bir ürün ailesiyle endüstriye hizmet veriyor. Konuyla ilgili bir aç klama yapan Siemens Sensörler ve Haberleflme Cihazlar Bölüm Müdürü Sevtap nan, RuggedCom ürünleriyle birlikte, özellikle zorlu endüstriyel ortamlarda ihtiyaç duyulan otomasyon ve haberleflme sistemlerine yönelik projelerde daha aktif rol alacaklar n belirtiyor. nan sözlerini flöyle sürdürüyor: Siemens, farkl sektörlere yönelik otomasyon sistemlerinde dünyan n önde gelen firmalar ndan biri. Hizmet verdi imiz, proje gelifltirdi imiz say s z firmaya art k daha da etkin çözümler sunabilece iz. RuggedCom, zorlu endüstriyel ortamlar için özel gelifltirilen network cihazlar yla daha h zl ilerlememizi sa layacak. 48 Eylül - Ekim 2012

51 HABER Bosch Rexroth e itim konusunda elini tafl n alt na koymay sürdürüyor Meslek lisesi ö retmenlerinin bilgilerinin güncellenmesi ve sanayi ortam nda gerçek bir üretim deneyimi yaflamalar n n sa lanmas amac yla Bosch Rexroth, Bursa fabrikas nda ve donan m n sa lad O B Meslek Lisesi Otomasyon Atölyesinde bir e itim düzenledi. Bursa l Milli E itim Müdürlü ü bu çal flma kapsam nda 10 ayr okulda 10 teknik ö retmenden oluflan bir grup oluflturulmas na destek oldu. 1. ve 2. gün verilen teorik e itimlerinden ard ndan fabrika e itimine geçildi ve ö retmenler iki grup halinde rotasyon yaparak programda verilen konular üretim alan nda uygulamalar n gördüler. ki günün ard ndan e itimi de erlendirmelerini istedi imiz ö retmenler, özellikle ö rencilerine aktard klar konular ve uygulamalar Bosch Rexroth gibi bir firma bünyesinde görmekten duyduklar memnuniyeti dile getirdiler. Program süresince izledikleri sunular ve edindikleri bilgilerin, birbirleriyle yapt klar bilgi paylafl mlar n n kendilerine önümüzdeki e itim ö retim döneminde iflletmelerde daha çok uygulama alan bulan hangi konulara a rl k vermeleri ve hangi yöntemleri tercih etmeleri gerekti i konusunda oldukça katk da bulundu unu belirttiler. Bu tür programlar n devam n bekleyen ö retmenler, ö rencilerinin karfl s na yeni e itim-ö retim y l nda güncel bilgilerle ç kacak olman n memnuniyetini yaflad klar n ve bu nedenle Bosch Rexroth a mesleki e itime yönelik gösterdi i duyarl - l ktan ötürü teflekkürlerini dile getirdiler. lki düzenlenen bu e itimde eksik noktalar, okullarda ders verirken eksik veya yetersiz kald klar konular belirten ö retmenler ayr ca gelecek e itimlerin daha verimli geçmesi için katk da bulunmufl oldular.ö retmenler bu e itim vesilesi ile problemlerini de firma yetkililerine dile getirme flans n da buldular. Firmalardan ihtiyaç fazlas malzemelerin okullara hibe edilmesi konusunda daha hassas olmalar n rica ettiler. Eylül - Ekim

52 HABER Süpsan Türkiye de bir ilki gerçeklefltirdi Borusan Holding kurulufllar ndan Supsan Motor Parçalar, supap itici çubu unu Türkiye'de üreten tek üretici oldu. Türkiye'nin en büyük motor supab üreticisi olan Supsan Motor Parçalar, müflterilerinin ihtiyaç ve talepleri do rultusunda ürün gam n geniflletmeye devam ediyor. Supsan, ana sanayi müflterilerinden birinin talebi üzerine gelifltirdi i supap itici çubu u ürününün Türkiye'deki ilk ve tek üreticisi oldu. Supsan, supap itici çubu u ürünü için Tümosan - Arçelik'ten kalite onay n ald. fiu anda TürkTraktör'e seri üretim için parça veren flirket, y lsonuna kadar Tümonsan içinde seri üretimine bafllamay planl yor. Yavuz Motor ve Anadolu Motor firmalar yla ise numune onay aflamas sürüyor. Supsan, yurtd fl ndaki ana sanayiyle de bu parçan n ihraç edilmesi konusunda görüflmeler yap yor. Supsan, yapt pazar araflt rmas sonucunda bu parçan n y llard r yurtd - fl ndan getirildi ini, yerli firmalar n alternatif kaynak aray fl içinde oldu- unu gördü. Bu parçay yerlilefltirdi i için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu TÜB TAK' n sundu u teflviklerden de yararland. Supap itici çubu u parças n n Supsan kalitesiyle üretilmesi sonucunda ana sanayinin bu konudaki d fla ba ml l - sona erecek ve bu alanda yurtd fl - na art k döviz ç k fl giderek azalacak. Uzmanlaflma Hidrolik Pnömatik sektörünü gelece e tafl yacak Sanayi üretiminin pozisyonunu sürdürdü ü 2012 y l n n geride kalan 9 ay nda Hidrolik Pnömatik Sektörü için de pazar koflullar n n olumlu bir görünüm sergiledi i dile getiriliyor. Sektörün genel anlamda olumlu bir seyir izlemesinin birkaç temel nedeni var. Ama öncelikle sektörü çok yak ndan ilgilendiren bir de iflim sürecine dikkat çekmek gerekiyor. Bu zamana kadar Türkiye nin lokomotif sektörleri olarak görülen otomotiv, demir-çelik, makina imalat gibi alanlara yenileri ekleniyor. Özellikle enerji alan ndaki yat r mlar n artmas, ilgili birçok sektöre de hareketlilik kazand rd. Geçti imiz günlerde Çinli bir flirketle iflbirli i anlaflmas yapan Hema Endüstri, bu de iflimin iyi bir örne i. Öte yandan henüz kesinleflmemifl olsa da bir havac l k devinin Türkiye de yat - r m yapmaya haz rland gelen bilgiler aras nda. Türkiye de üretim alanlar n n çeflitlenmesi, ilerleyen süreçte Hidrolik Pnömatik Sektörünü de çok yak ndan etkileyecek. Bu nedenle standart üretim ve hizmetlerin yan s - ra baz özellikli alanlarda uzmanlaflmaya gitmek, sektörün gelecek performans için büyük önem tafl yor. Kontrol sistemleri ve ak flkan gücü sektörünün ifllevselli inin birçok alanda hayati de er yaratabilecek verimlilik çözümleri sunabildi inden hareketle, uzmanlaflma sektörün bilgi altyap s na katk da bulunurken, rekabetçi yap s n da destekleyecek. 50 Eylül - Ekim 2012

Temmuz - A ustos 2011/4 1

Temmuz - A ustos 2011/4 1 Temmuz - A ustos 2011/4 1 çindekiler GÜNCEL Avrupa da kriz büyürken biz ekonomiyi sa lam tutabilirsek fark atar z 6 MAKTEK 2012 TÜYAP ta gerçeklefltirilecek 8 GALDER de yönetimi Ömer Alkumru devrald 8

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Gelece i Görmek. Küresel Vizyon. Ay n Gündemi. letiflim. e-dönüflüm. nsan Kaynaklar. Kültürel Vizyon. bizden

Gelece i Görmek. Küresel Vizyon. Ay n Gündemi. letiflim. e-dönüflüm. nsan Kaynaklar. Kültürel Vizyon. bizden ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding 40. Ola an Genel Kurul Toplant s Koç, Teknoloji At l m nda OPET-Aygaz Bulgaristan da SO Meclis Baflkan Hüsamettin Kavi Stratejik Planlama Koç Toplulu u

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

4 Halefflan Sümen Vinç kazas yaflamamak için. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Vinç sat n alaca z, kimden alal m?

4 Halefflan Sümen Vinç kazas yaflamamak için. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Vinç sat n alaca z, kimden alal m? çindekiler 8 Kapak Vinç ve kald rma makinalar nda tahrik sistemleri 36 Pazarlama Baflar l bir pazarlama plan, kendisini uygulayacak baflar l bir yönetim olmazsa, asla sonuç getirmez 4 Halefflan Sümen Vinç

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi!

Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Y l 1 Say 4 01-15 May s 2007 ISSN 1306-8121 w w w. k o b i m a g a z i n. c o m Türk Sanayicisi, Gücünü Bu Sefer de Hannover Messe Fuar 'nda Gösterdi! Fuar n aç l fl nda Baflbakan Erdo an yapm fl oldu

Detaylı

4 Halefflan Sümen fle Murphy kar fl nca. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Vinç satarken müflterilerinizi sat fl sonras na ikna edin

4 Halefflan Sümen fle Murphy kar fl nca. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Vinç satarken müflterilerinizi sat fl sonras na ikna edin çindekiler 8 Kapak Elektrikli vinçler 38 Pazarlama Baflar, fedakarl bilenlerin taraf ndad r Reklam ndeksi ARI MAK NA SAN....11 BM MAK NA...3 CHINT...13 CYS...33 DAL...23-27 DEREL...29 DO AN V NÇ...7 ELEKTRO-MAK...45

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz N SAN 2007. Yat r mlar bizi heyecanland r yor Yaflam n za art bir kat yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR N SAN 2007 Yat r mlar bizi heyecanland r yor E.C.A. Fotoselli Bataryalar ile günlük 8 ton, ayl k 246 ton, y ll k 3 bin ton su tasarrufu! Eskiden

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

ȘUBAT 2011. farkl bir y l olacak

ȘUBAT 2011. farkl bir y l olacak 14 ȘUBAT 2011 2011 farkl bir y l olacak SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR De iflen dünyada proaktif olmak flirketlerin en önemli yetkinli idir Dünya ekonomisinde son elli y l n en zorlu ekonomik flartlar n n hâkim oldu

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

editör Sayg lar m zla, Gökhan Kuyumcu gkuyumcu@forummakina.com.tr mtiyaz Sahibi Forum Makina fl ve nflaat Makinalar Gökhan KUYUMCU

editör Sayg lar m zla, Gökhan Kuyumcu gkuyumcu@forummakina.com.tr mtiyaz Sahibi Forum Makina fl ve nflaat Makinalar Gökhan KUYUMCU editör Sektörün rotas de ifliyor Global ekonomide yaflanan de iflimler, ifl makinalar sektöründe de önemli geliflmelere sebep oluyor. Daha önceleri geliflmifl bat l ülkelerde yo unlaflan ifl makinalar

Detaylı

içindekiler Bafllarken, 2006 da umudunuz ve nefleniz bol olsun. tek adresi milletimizdir... Emanetin daha hayat buldu

içindekiler Bafllarken, 2006 da umudunuz ve nefleniz bol olsun. tek adresi milletimizdir... Emanetin daha hayat buldu Bafllarken, Geçti imiz Ekim ay nda ilk say s n yay mlad m z +1 dergimize göstermifl oldu unuz ilgi ve sizlerden ald m z olumlu görüfller ikinci say m z daha büyük istek ve flevkle haz rlamam z için bize

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı