ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ EĞİTİME ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ EĞİTİME ETKİLERİ"

Transkript

1 ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAV SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜNDEKİ EĞİTİME ETKİLERİ Ercan ARI, Şule AYCAN Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, MANİSA ÖZET: Bu çalışmada, ÖSS ve ÖYS olarak uygulanan iki basamaklı sınav sisteminin tek basamaklı sınav sistemine (ÖSS) dönüştürülmesinin, Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümlerindeki eğitime etkileri araştırılmıştır.araştırma; giriş, yöntem, bulgular ve yorumlar ile sonuçlar ve öneriler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.araştırma kapsamında tek basamaklı sınav ile birlikte üniversite sınav sisteminde ve sınav müfredat programında meydana gelen değişiklikler incelenmiştir. Sınav müfredat programında yer alan kimya konuları belirlenmiş ve eski sınav sisteminde yer alan kimya konuları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda üniversite sınavı kapsamında yer alan ve almayan kimya konularının üniversitelerin kimya bölümlerindeki eğitime etkileri incelenmiştir. Araştırmayı sonuçlandırmak üzere 6 farklı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakülteleri seçilmiştir. Celal Bayar, Ege, Yıldız, Kocaeli, Osmangazi ve Dumlupınar Üniversiteleri araştırmanın yapıldığı üniversitelerdir. Öğrencilere uygulanan anketler istatistik olarak ANOVA yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Üniversite sınavı kapsamında yer almayan konuları içeren kimya derslerinde öğrencilerin temel bilgilerinin eksik oluşu sonucuna varılmıştır. Öğretim üyeleri de bu sonucu cevaplarında dile getirmişlerdir. Ayrıca atom, mol ve kimyasal hesaplamalar gibi temel kimya konularında ise öğrencilerin dersleri anlama düzeyleri yüksek değerlerdedir. Sonuçlar değerlendirilirken, öğrencilerin sosyo- ekonomik yapısı, okuduğu bölümün kaçıncı tercihi olduğu ve sınava kaçıncı girişinde kazandığı parametreleri de dikkate alınmıştır. 1. GİRİŞ Çağdaş eğitim anlayışı, bilgi aktarımı ile birlikte beceri kazandırmayı, ilgi ve yetenekleri geliştirmeyi, bireyde var olan yaratıcılık yeteneğini açığa çıkararak, topluma yapıcı, yaratıcı ve üretici kişiler kazandırmayı, gerek bilim ve teknikte, gerekse düşünsel, sanatsal ve kültürel alanda yeni ürünler ortaya çıkaran toplumlara ulaşmayı amaç edinmektedir (Isenberg, 1993). Eğitimin etkili olabilmesi her düzey ve her alanda nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi, bu öğeler arasındaki ilişkinin sağlıklı ve uyumlu olmasına bağlı görülmektedir. Ancak bu öğelerin herhangi birisindeki değişiklik sistemi bütünüyle etkileyip değiştirmektedir (Coombs, 1986). Ülkemizde görülen hızlı nüfus artışı her alanda olduğu gibi, eğitimde de önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Bu yüzden; son yıllarda ülkemizde üzerinde en çok durulan ve tartışılan eğitim sorunlarından biri Yükseköğretim Kurumlarına giriş için yapılan öğrenci seçme sınavlarıdır. Hızlı nüfus artışının sonucu olarak, ortaöğretim kurumlarından mezun olan her adaya yüksek öğretim imkanı verilemediğinden, ancak eleme ve yarışma türü sınavlarla öğrenci alınabilmektedir (Alperen, 1995). 15. Milli Eğitim Şurası nda alınan kararların ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 45. Maddesinin ışığında, YÖK tarafından tarihinde üniversiteye giriş sınav sistemi değiştirilmiştir yılında uygulanmaya başlana Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS), özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz (ÖSYM, 1999) : 1. Üniversitelere öğrenci seçme amacıyla tek bir sınav yapılacaktır. Bu sınavın adı Öğrenci Seçme Sınavıdır (ÖSS). Mevcut sistemdeki ikinci basamak sınavı ( ÖYS) kaldırılmıştır. 2. ÖSS, önceki yıllarda uygulanan birinci basamak sınavı (ÖSS) ile ikinci basamak sınavından (ÖYS ) oluşturulmuş yeni bir sınav olmayıp, uygulanmakta olan ÖSS nin benzeridir yılına kadar uygulanan ÖSS deki puan hesaplama yöntemi ile 1999 yılından itibaren uygulanmaya başlanan ÖSS deki puan hesaplama yöntemi aynıdır. 4. ÖSS puanları 105, ,999 arasında bulunan adaylar, yalnız meslek yüksekokulları ( ön lisans ) ve açık öğretim programlarından, ÖSS puanları 120,000 ve daha fazla olan adaylar ise lisans (4 veya daha fazla yıllıklı), ön lisans ve açık öğretim programlarından tercih yapabileceklerdir ( ÖSYM, 2000 ). 5. Üniversiteye yerleştirme, ÖSS puanlarına ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının belli bir ağırlıkta katılmasıyla- ağırlıklı ortaöğretim başarı puanının (AOBP) belli bir katsayı ile çarpılarak elde edilen Y- ÖSS puanları ve öğrencilerin tercihlerine göre yapılacaktır yılında uygulanmaya başlanan ÖSS deki en önemli değişikliklerden diğeri, tercihlerin sınavdan sonra yapılmasıdır. Öğrenciler, elde ettikleri Y-ÖSS-SÖZ, Y-ÖSS-SAY ve Y-ÖSS-EA puanlarına göre ve isteklerine göre tercihlerini oluşturacaktır.

2 2. MATERYAL VE YÖNTEM Bu bölümde evren ve örneklem, bilgi toplama araçları, bilgilerin elde edilmesi ve başvurulan istatistiksel yöntemlere yer verilmiştir. Çalışmanın sadece üniversitelerin Fen- Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 3. sınıflarında uygulanmasının sebebi, bu sınıfta okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı okuyanlar hariç büyük bir kısmının yeni sınav sistemiyle üniversiteyi kazanmış olmaları ve bölüm derslerinin birçoğunun eğitimini almış olmalarından kaynaklanmaktadır Araştırmanın Problemi Bu araştırmanın problemi, Üniversite Sınav Sisteminde 1999 Yılında Yapılan Değişikliklerin Üniversitelerin Kimya Bölümlerindeki Eğitime Etkisi Nedir? biçiminde ifade edilebilir. Araştırmanın Amacı Bu araştırmanın amacı, 1999 yılında üniversite sınav sisteminde yapılan değişikliklerin üniversitelerin Kimya bölümlerindeki eğitim açısından etkilerini ortaya koymak ve bu konuda öğrencilerin ve öğretim üyelerinin ne yönde etkilendiklerini tespit edip, konu hakkındaki sorunlara yeni çözüm önerileri getirmektir. Evren ve Örneklem Araştırmanın evreni, üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğrenim gören öğrenciler ve bölüm derslerine giren öğretim elemanlarıdır. İlgili Üniversitelerin Kimya bölümlerinin 3. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler; Celal Bayar üniversitesinden 78, Yıldız Teknik Üniversitesinden 53, Ege Üniversitesinden 56, Kocaeli Üniversitesinden 40, Dumlupınar Üniversitesinden 32 ve Osmangazi Üniversitesinden 35 kişi olmak üzere toplam 294 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 3. BULGULAR VE YORUM 3.1. Ankete Katılan Tüm Öğrencilerin ÖSS Sınavında Sorulan na Yönelik Sorulara Vermiş Olduğu Cevapların Frekans Dağılımları Öğrencilere üniversite hazırlık aşamasında da aktarılan ve üniversitede eğitimini aldıkları atom ve yapısı, periyodik cetvel, madde ve özellikleri, mol kavramı, kimyanın temel kanunları, çözeltiler, radyoaktivite ve kimyasal bileşik kavramları konusunda sorular yöneltilmiştir. Atomun yapısı ve periyodik cetvel gibi üniversite sınavında da soru çıkabilecek konularda öğrencilerin temel bilgileri iyi durumdadır. Mol kavramı ve kimyasal bileşikler konusunda ise üniversitede bilgilerini daha da pekiştirdikleri sonucu, sorulara vermiş oldukları cevapların frekanslarından anlaşılmaktadır. Gazlar ve Radyoaktivite gibi içersinde soyut kavramlar bulunabilen konuların anlaşılmasında ise öğrenci görüşleri farklılık göstermektedir Ankete Katılan Tüm Öğrencilerin ÖSS Sınavında Sorulmayan na Yönelik Sorulara Vermiş Olduğu Cevapların Frekans Dağılımları Daha önce belirlenen ve üniversite hazırlık kurslarında da eğitimi verilmeyen sadece lise eğitiminde anlatılan kimyasal tepkimelerde reaksiyon hızı, kimyasal bileşiklerin molekül yapıları, entalpi ve hess yasaları, elektrokimya, asit ve bazlar ve organik kimya konularına yönelik sorular yer almaktadır. Kimyasal tepkimelerde reaksiyon hızı konusunu üniversitede daha iyi öğrendikleri ve sadece problemleri çözmekle kalmadıkları yönünde fikir belirtmişlerdir. Kimya laboratuarları için önem taşıyan ölçme, hesaplama ve birim sistemleri hakkında üniversite öncesinde bilgi sahibi oldukları da soruya vermiş oldukları cevapların frekanslarından anlaşılmaktadır. Öğrencilerin yarısından biraz fazlası lise öğrenimlerinde temel olarak organik kimya konularını gördüklerini, fakat üniversite sınavında sorulmadığından dolayı organik kimya konusunda temel bilgilerini eksik olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir.

3 3.3. Ankete Katılan Tüm Öğrencilerin ÖSS Sınavında Sorulan ve Sorulmayan Kimya Konularına Göre İstatistik ve ANOVA Sonuçları Tablo 3.1. ÖSS ve ÖYS Sınavı İle Kimya Bölümlerine Yerleşen Öğrencilerin ÖSS Sınavında Sorulmayan na Göre İstatistik Verileri Sapma(Sd) SINAV TÜRÜ n X ÖSS Sınavı ile Yerleşenler ,22 4,38,28 ÖYS Sınavı ile Yerleşenler 53 32,13 3,94,54 Toplam ,57 4,36,25 Hata (Se) Tablo 3.2. ÖSS ve ÖYS Sınavı İle Kimya Bölümlerine Yerleşen Öğrencilerin ÖSS Sınavında Sorulmayan na Göre ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler Sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 158, ,164 8,518,004 Gruplariçi 5421, ,568 Toplam 5580, ÖSS Sınavında Sorulan ve Sorulmayan Sorulmayan na Göre Üniversitelerin İstatistik ve ANOVA Sonuçları Tablo 3.3. Tüm Üniversitelerin Kimya Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin ÖSS Sınavında Sorulan ve Sorulmayan na Göre İstatistik Verileri Sapma(Sd) Hata (Se) CBÜ 78 35,38 5,00,57 DPÜ 32 35,31 4,71,83 EGE 56 34,95 5,52,74 KOCAELİ 40 34,33 4,49,71 OSMANGAZİ 35 33,54 5,02,85 YILDIZ TEKNİK 53 35,26 4,94,68 TOPLAM ,91 4,99,29 Üniversiteler n X ÖSS Sorulan ÖSS Sorulmayan CBÜ 78 29,71 4,21,48 DPÜ 32 30,97 3,93,69 EGE 56 30,64 4,09,55 KOCAELİ 40 30,15 4,29,68 OSMANGAZİ 35 28,94 3,88,66 YILDIZ TEKNİK 53 32,91 4,67,64 TOPLAM ,57 4,36,25

4 Tablo 3.4. Tüm Üniversitelerin Kimya Bölümü 3. Sınıf Öğrencilerinin ÖSS Sınavında Sorulan ve Sorulmayan na Göre ANOVA Sonuçları ÖSS Sorulan Kimya konuları ÖSS Sorulmayan Kimya konuları Varyansın Kareler Sd Kareler F p Kaynağı Toplamı Ortalaması Gruplararası 108, ,716,869,502 Gruplariçi 7199, ,000 Toplam 7308, Gruplararası 452, ,516 5,084,000 Gruplariçi 5127, ,804 Toplam 5580, ÖSS de sorulmayan kimya konularına göre anlamlı bir fark oluşmuştur [ F (5-298) = 5,084, p< 05 ]. Bulunan bu farkın hangi üniversiteler arasında olduğunu belirlemek için SCHEFFE Testi uygulanmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi diger üniversitelerden çalışmanın sonuçları açısından daha farklı bulunmuştur. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER 4.1. Sonuç Ülkemizde uygulanmakta olan Yükseköğretime Geçiş Sınav Sistemindeki yani ÖSS sınavındaki değişikliklerin genel olarak öğrencilerin sınavda sorulmayan kimya konuları açısından temel bilgilerinin çok zayıf ya da olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca üniversite sınav soruları ile ortaöğretim kimya müfredat programında da bir uyum olmadığı görülmüştür. Alt problemlerden biri olan yeni sınav sisteminden sonra üniversitelerin Fen- Edebiyat Fakülteleri Kimya Bölümlerinin müfredat programında bir değişiklik yapılmamıştır. Öğrencilere uygulanan anketlerde, yeni sınav sistemiyle ilgili duyuşsal sorulara net cevaplar vermemelerine rağmen, üniversite sınavında temel kimya konularının tümü sınav kapsamına alınırsa üniversitelerdeki kimya derslerinin başarıları artar sorusuna %80 den fazla kısmı olumlu cevap vermişlerdir. Bu sonuç bize öğrencilerin bazı kimya konularını, temel bilgilerinin eksik olması sebebiyle anlamakta güçlük çektiklerini düşündürmektedir. ÖSS sınav sistemi ile kimya bölümlerine yerleşen öğrenciler arasındaki ÖSS sınavında sorulan ve sorulmayan kimya konuları arasındaki fark ÖYS sınav sistemi ile kimya bölümlerine yerleşen öğrencilere göre daha anlamlıdır. ÖSS sınav sitemi ile sınavı kazananların sınavda sorulmayan kimya konularında temel bilgi bakımından daha zayıf oldukları söylenebilir. Çalışmanın uygulandığı üniversitelerin anket sonuçları ayrı ayrı değerlendirildiğinde ÖSS sınavında sorulan ve sorulmayan kimya konuları arasında anlamlı farklar oluşmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesinin istatistik sonuçları diğer üniversitelere göre faklılık göstermektedir. ÖSS sınavında sorulan ve sorulmayan kimya konuları arasındaki farkın anlamlılığı daha düşük seviyelerdedir. Bu sonuç Yıldız Teknik üniversitesi Kimya Bölümünde anket uygulanan öğretim üyelerinin cevapları ile de pekişmektedir. Öğretim üyeleri genel olarak üniversite giriş sınav sisteminde yapılan değişikliklerin kimya bölümlerindeki sonuçları konusunda şu anda kesin olarak bir hüküm verilemeyeceğini, fakat yeni sınav sistemi ile gelen öğrencilerin kimya bilgileri açısından yetersiz seviyelerde olduğunu vurgulamışlardır. Özellikle organik kimya ve analitik kimya ders ve laboratuarlarının öğretimini gerçekleştiren öğretim üyeleri bu durumdan daha fazla şikayetçidir ÖNERİLER Üniversite sınavlarında sadece çoktan seçmeli test tekniğinin uygulanması hatadır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi klasik sınavlar, mülakatlar, uygulamalı sınavlar yani laboratuar çalışmaları, projeler, ödevler ve verilerin değerlendirilmesi gibi öğrencinin durumunu her açıdan değerlendiren teknikler uygulanabilir.

5 Üniversite sınavlarında sorulan kimya konuları lise müfredat programları ile aynı konu başlıklarını içermelidir. Oldukça geniş olan kimya bilimleri konusunda sadece belirli konulardan değil, her konudan soru sorulması öğrenci bilgilerinin daha gerçekçi bir ölçüm ile belirlenmesini sağlayacaktır. Sınavlardaki soru dağılımı lise öğreniminde yer alan tüm kimya konularını kapsamalıdır. Eğitim sistemimizin, öğrencileri özellikle kimya ve tüm fen bilimleri konularında teorik bilgilerin ve test sorusu çözme tekniklerinin yerine, öğrencilerin bizzat içersinde olacağı uygulamalı eğitim sistemine geçmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim kurumlarının bir bütünlük içinde çalışmasını engelleyici durumları ortadan kaldırılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığıve ÖSYM işbirliği yapmalıdır. ÖSYM de çalışan soru yazarlarının zaman zaman lise ve dengi okullarda ziyaretçi olarak kimya derslerini izlemeleri, gözlemlerde bulunmaları,sorular ve müfredatlar arasında ilişki kurmalarına yardımcı olabilir. (Demirtaş, 1996). Son yıllarda Fen- Edebiyat Fakültelerine öğretmenlik hakkının tanınmaması bu fakülteleri tercih eden öğrencilerin kalitesinde düşüş göstermesine yol açmıştır. Bu sonuç kimya bölümlerinde yer alan öğretim üyeleri tarafından da dile getirilmiştir. Alanlarında oldukça kapsamlı bilgiler kazanan Fen- Edebiyat Fakülteleri öğrencilerine formasyon dersi verilmek suretiyle öğretmenlik hakkı verilmelidir. Üniversite giriş sınav sistemi bu şekilde uygulanmaya devam ederse, üniversiteler kimya bölümlerini kazanan öğrencilere birinci sınıflarda yarım dönem süresince, diğer dersler ile birlikte lise kimya konularının tümünü içeren bir eğitim programı uygulayabilir. Tek bir sınav yerine, öğrenciler lise 1. sınıfında itibaren her sene sonu o yıl içersinde işlenen konuları içeren bir sınava tabi tutulabilirler. Lise son sınıfa kadar her sene uygulanan sınavlardaki öğrenci başarı durumlarının, ÖSS sınav sonuçlarını bir unsur olarak etkilemesi sağlanabilir. Özellikle lise dönemlerinde Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik gibi temel bilimlere yönelik, Kimya Lisesi, Fizik Lisesi gibi liseler açılarak, sadece belirlenen branştan bir eğitim uygulanabilir. Bu liselerin mezunları sınavsız, başarı durumlarına bakılarak üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştirilebilir. Böylece branşında yükseköğrenim gördüğü bilim dalının tüm temel bilgilerini almış olarak üniversite öğrenimini sürdürebilir. Böyle bir durumda Fen Fakülteleri gerçek bilim adamlarının yetiştirildiği kurumlar haline gelebilir. KAYNAKLAR Alperen, Z. (1995). ÖSYM Tarafından Uygulanan ÖSS ve ÖYS Kimya Soruları İle Ortaöğretim Kimya Müfredatlarının Karşılaştırılması. Trabzon : Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Büyüköztürk, Ş (2002). Sosyal Bilimlerde Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Coombs, P. H. (1986). The World Educational Criss: A Systems Analiys. London: Oxford Üniversity Press. Demirtaş, A., Ayas, A., Alperen, Z. (1996). Lise Kimya Müfredatları İle Yılları ÖSYS Kimya Sorularının Karşılaştırılması. II. Ulusal Eğitim Sempozyumu Bildirileri, Sayfa : Erol, M., Gök, T. (2000). Yükseköğretime Geçiş Sınav Sisteminin Fizik Açısından İrdelenmesi ve Yeni Öneriler. Hacettepe Üniversitesi IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Isenberg, P.J., Jalongo, R.M. (1993). Creative Expression And Play İn The Early Childhood Curriculum. New York: 9 th Edition, Mc Millan Inc. Presss ; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu. ÖSYM Yayınları, Ankara 1999 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu. ÖSYM Yayınları, Ankara 2000.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 2010 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE KATSAYI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖK VE DANIŞTAY KARARLARI HAKKINDA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Esin ÖZDEMİR, Uzman TOBB AB Müzakere ve Uyum Müdürlüğü 24.04.2010 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ - Ülkemizde

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION

EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI A REVIEW STUDY ABOUT IMPORTANT OF READINESS IN EDUCATION EĞİTİMDE HAZIR BULUNUŞLUĞUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI Gonca Harman Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı gonca.harman@omu.edu.tr Dilek Çelikler Ondokuz

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı