Eskişehir İli Beylikova İlçe Merkezinde 20 Yaş ve Üzeri Kadınlar Arasında Üriner İnkontinans, İlişkili Faktörler ve Depresyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir İli Beylikova İlçe Merkezinde 20 Yaş ve Üzeri Kadınlar Arasında Üriner İnkontinans, İlişkili Faktörler ve Depresyon"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013:12(3): Eskişehir İli Beylikova İlçe Merkezinde 20 Yaş ve Üzeri Kadınlar Arasında Üriner İnkontinans, İlişkili Faktörler ve Depresyon [Urinary Incontinence, Related Factors and Depression among 20 Aged and Over Women in Beylikova District Centre in Eskişehir] ÖZET AMAÇ: Kadınlarda Üriner İnkontinans (Üİ) sıklığının saptanması ve Üİ ile depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. YÖNTEM: Çalışma, 05 Temmuz - 25 Ağustos 2011 tarihleri arasında Beylikova ilçe merkezinde yaşayan 20 yaş ve üzeri kadınlar üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma grubunu 500 kadın oluşturdu. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanan soru formu, haneler tek tek dolaşılarak, yüz yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. Üİ varlığı, tipi ve şiddeti Uluslararası Kontinans Topluluğu nun önerdiği ölçütlere göre değerlendirildi. Depresyon değerlendirilmesi için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. İstatistiksel analizler için ki-kare testi ve logistic regresyon analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edildi. BULGULAR: Kadınların yaşları arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 46,97±15,65 yıl idi. Üİ sıklığı %41,4 (n=207) olarak bulundu. Üİ olgularının %35,7 si stres inkontinans, %15,5 i urge inkontinans, %48,8 i ise mikst tipte idi. Olguların 95 i (%45,9) hafif şiddette, 60 ı (%29,0) orta şiddette, 52 si (%25,1) ise ağır şiddettedir. Bu çalışmada Üİ, okuma yazma bilmeyenlerde (OR: 6,617), sigara içmeyenlerde (OR: 1,868), obez olanlarda (OR: 2,777), hekim tanılı herhangi bir kronik hastalığı olanlarda (OR: 4,711), çocukluğunda enürezis nokturna öyküsü olanlarda (OR: 2,600), doğum yapmış olan kadınlardan iri bebek öyküsü olanlar arasında (OR: 1,947) ve menopozda olanlarda (OR: 2,497) önemli bir risk faktörü olarak bulundu. Çalışmamızda depresyon sıklığı %25,4 (n=127) olarak saptandı. Üİ olanlarda, stres tip Üİ olanlarda ve ağır şiddette Üİ olan kadınlarda depresyon sıklığının daha yüksek olduğu bulunmuştur (her biri için; p<0.05). SONUÇ: Bu çalışmada Üİ nin kadınlar arasında önemli bir sağlık sorunu olduğu, Üİ olan kadınlarda depresyon sıklığının yüksek olduğu saptanmıştır. SUMMARY AIM: To determination of prevalence of Urinary incontinence (UI), and to evaluation of relationship between UI and depression in women. METHOD: This study is a cross-sectional type research, was realized between 05 July 2011 to 25 August 2011, among 20 and over aged women that living in Beylikova district centre. The study group was occurred 500 women. The presence of UI, its type and severity were evaluated according to criteria recommended by the International Continence Society. For the purpose of the questionnaire form prepared by the study, households were visited one by one, filled with face to face method. Beck Depression Inventory (BDI) was used for evaluation of depression. Chi-square test and Logistic Regression Analyses were used in statistical analyses. For statistical significance, p<0.05 were approved. RESULTS: The ages of women were between 20 to 81 years, and average age was 46.97±15.65 years. Prevalence of UI was found 41.4% (n=207). Of the UI cases were 35.7% stress incontinence, 15.5% urge incontinence, 48.8% mixed type. Of the cases were 95 (45.9%) low severity, 60 (29.0%) middle severity, 52 (25.1%) high severity. In this study, UI was an important risk factor in illiterates (OR: 6.617), no smoking (OR: 1.868), obes (OR: 2.777), persons with anyone chronicle disease that diagnosed by doctor (OR: 4.711), enuresis nocturna hystory in childhood age (OR: 2.600), large baby history in women who had given birth (OR: 1.947), and menopause (OR: 2.497). Prevalence of depression was found 25.4% (n=127). Prevalence of depression was higher found in the women with UI, stress type UI, and high severity UI (for each one; p<0.05). CONCLUSION: In this study, it was determinate that UI an important health problem in the women, and depression prevalence was higher in the women with UI. Alaettin Ünsal 1 Mustafa Tözün 2 Didem Arslantaş 3 1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 2 Tepebaşı Sağlık Grup Başkanlığı-ESKİŞEHİR 3 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Anahtar Kelimeler: Kadın, Üriner İnkontinans, Depresyon Key Words: Women, Urinary Incontinence, Depression Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mustafa Tözün Tepebaşı Sağlık Grup Başkanlığı-ESKİŞEHİR Gönderme Tarihi/Date of Submission: , Kabul Tarihi/Date of Acceptance: DOI: /pmb GİRİŞ Uluslararası Kontinans Topluluğu üriner inkontinanı (Üİ); "sosyal veya hijyenik bir problem olan ve objektif olarak gösterilebilen istem dışı idrar kaçırma durumu" olarak tanımlamaktadır (1,2). Kadınlarda Üİ ile ilişkili faktörler arasında ileri yaş, kronik kabızlık, obezite, kronik obstrüktif akciğer 231

2 hastalığı, diabetes mellitus, serebrovasküler hastalık, gebelik ve doğum sayısının çok olması, pelvik organ prolapsusu, geçirilmiş jinekolojik-obstetrik cerrahi operasyonlar, sezeryan ve düşük sayısının çok olması, dismenore, servisit-vaginit, iri bebek öyküsü ve genetik yatkınlık sayılmaktadır (3-6). Sayılan bu faktörlerin hepsi pelvik tabanın müsküler ve fasyal yapılarında değişikliği ile pelvik destek defektlerine ve pelvik taban disfonksiyonuna neden olarak Üİ için zemin hazırlarlar (7). Çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda kadınlarda Üİ görülme sıklığının %9,4 ila %54,8 arasında değiştiği rapor edilmiştir (8-11). Kadınların çoğunun Üİ sorununu, mahremiyet duyguları, söylemekten utanmaları ve doğumun ya da ilerleyen yaşın normal bir sonucu olarak görüp tedavi için başvurmamaları gibi nedenlerle Türkiye de gerçek Üİ sıklığının saptanması güç olmakla birlikte, yapılan bazı çalışmalarda kadınlarda Üİ sıklığının %16,4 ila %49,5 arasında değiştiği rapor edilmektedir (12-14). Üİ, kadınların yaşamını her alanda olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler (13,15,16). Üİ si olanlar üriner fonksiyonlarını kontrol edemedikleri için bu durumun dışarıdan fark edilebileceğini düşünerek kendilerini kusurlu ve eksik olarak görürler, çekicilik ve cinsel gücün yitirildiğini düşünürler. Bir yandan koku, temizlik, cilt irritasyonu gibi sorunlar yaşayan kadınlar, diğer yandan da utanma, vücut imajında bozulma, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon gibi farklı emosyonel bozukluklar yaşarlar ki bunlardan en önemlisi depresyondur (17-19). Depresyon derin üzüntü veya keder, uykusuzluk, iştahsızlık, hayattan zevk alamama, ümitsizlik, sinirlilik, kendini beğenmeme ve intihar eğilimi gibi ruhsal durumda bir bozukluk olarak tanımlanır (20). Üİ ile depresyon arasında nedensel bir ilişki olduğu kanıtlanamamasına rağmen, Üİ ile depresyon arasında pozitif bir ilişki olduğunu bildiren yayınlar vardır (21,22,23). Bu çalışma, Eskişehir ili Beylikova ilçe merkezinde ikamet etmekte olan 20 yaş ve üzeri kadınlarda Üİ sıklığının saptanması, Üİ ile ilişkili olduğu düşünülen bazı faktörlerin incelenmesi ve Üİ ile depresyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma, 05 Temmuz - 25 Ağustos 2011 tarihleri arasında Beylikova ilçe merkezinde yaşayan 20 yaş ve üzeri kadınlar üzerinde gerçekleştiren kesitsel tipte bir araştırmadır. Beylikova ilçesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde olup, Eskişehir ilinin doğusunda ve il merkezine uzaklığı 76 km dir. İlçede halkın başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Beylikova Aile Sağlığı Merkezinin 2010 yılı verilerine göre ilçe merkezinin nüfusu olup, bunun i (%50,3) kadın, u (%49,7) ise erkektir. Beylikova ilçe merkezinde yaşayan 20 yaş ve üzeri 913 (toplam kadın nüfusunun %56,4 ü) kadın bulunmaktadır. Çalışmanın amacına ve literatüre (4,5,9,13,19,23, 24,25) uygun olarak hazırlanan soru formu, iki kısımdan oluşmaktadır. Formun birinci kısmında kadınların bazı sosyodemografik, tıbbi ve obstetrik özellikleri ile ilgili bilgiler (yaş, medeni durum, öğrenim durumu, çalışma durumu, aile gelir durumu, aile tipi, sosyal güvence durumu, sigara içme durumu, alkol tüketimi, diüretik ilaç kullanımı, kronik hastalık öyküsü (hipertansiyon, diabetes mellitus, kronik obstetrik akciğer hastalığı, serebrovasküler olay), kronik kabızlık, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, çocuklukta nokturnal enürezis öyküsü, doğum sayısı, son doğum şekli, iri bebek öyküsü, menopoz durumu) yer almaktadır. Formun ikinci kısmı Üİ varlığı, tipi ve şiddeti ile ilgili soruları içermektedir. Bu çalışmada ilçe merkezindeki hanelere tek tek ulaşılarak, evde bulunan ve çalışmayı kabul eden toplam 500 kadın (hedef popülâsyonun %54,8 i) çalışma grubunu oluşturdu. Kadınların bilgilendirilmiş sözlü onamları alındıktan sonra önceden hazırlanan soru formu, yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacılar tarafından dolduruldu. Her bir görüşme yaklaşık olarak dakika sürdü. Çalışma süresince tarım işçiliği nedeniyle evde bulunamayan (n=385), çalışmaya katılmayı kabul etmeyen (n=20) ve sorulara cevap veremeyecek düzeyde bilişsel bozukluğu olan (n=8) toplam 413 (hedef popülâsyonun %45,2 si) kadın çalışma kapsamına alınmadı. Bu çalışma Helsinki İlkeler Deklerasyonuna uygun olarak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin protokolü gereği eğitim-araştırma bölgesi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Etik kurul onayı alınmamıştır. Çalışma grubunu oluşturan kadınlar arasında son 4 hafta içerisinde her türlü idrar kaçırma yakınması olanlar Üİ var kabul edildi. Egzersiz, öksürük, ağır kaldırma ya da fiziksel aktivite sırasında idrar kaçırma şikâyeti olanlar stress üriner inkontinans (SÜİ), herhangi bir uyarı olmadan ve birden bire sıkışma hissiyle idrar kaçırma şikâyeti olanlar urge üriner inkontinans (UÜİ) ve her iki tip idrar kaçırma 232

3 şikâyeti olanlar mikst üriner inkontinans (MÜİ) var olarak değerlendirildi (9). Üİ şiddetinin değerlendirilmesinde ise idrar kaçırma olay sayısı dikkate alınmıştır. İdrar kaçırma şikâyeti haftada birkaç kez ise hafif, günde 1-2 kez ise orta, günde üç ve daha fazla sayıda ise şiddetli olarak tanımlanmıştır (1). Çalışmamızda depresyon değerlendirmesi için Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) kullanıldı. Bu ölçek Beck tarafından 1961 de geliştirilmiştir (26). Hisli (27) tarafından Türk kültür ve normlarına uygun şekilde modifiye edilmiştir. Ölçek, dörtlü likert tipi 21 soru içermektedir. Her soruya verilen cevap 0 ila 3 puan arasında değerlendirilmiştir. Böylece en düşük 0, en yüksek 63 puan alınabilen bu ölçekten 17 ve üzeri puan alanlar depresyon şüphesi var olarak kabul edilmiştir. BDÖ uygulama ve değerlendirme biçimine uygun olarak kadınlardan her soru için son iki hafta boyunca kendilerine uygun olan seçeneği işaretlemeleri istendi. Bu çalışmada gelir getirici herhangi bir işte aktif olarak çalışan kadınlar çalışıyor olarak kabul edildi. Aile gelir durumu kadınların kendi algılarına göre iyi, orta, kötü olarak değerlendirildi. Düzenli olarak günde en az 1 adet sigara içenler sigara içiyor (28), haftada en az 30 gr etil alkol tüketenler ise alkol tüketicisi olarak tanımlandı (29). Önceden hekim tarafından tanı konulmuş herhangi bir kronik hastalık (diabetes mellitus, hipertansiyon, serebrovasküler olay, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu v.b gibi) öyküsü olanlar kronik hastalığı var kabul edildi. Çalışmamızda ıkınma, sert dışkı, dışkılamada geçen sürenin uzun olması, tam boşalamama, dışkılama için zorlanma ve bu şikâyetlerin 3 aydan uzun sürmesi kronik kabızlık var olarak kabul edildi (30). Son 1 yıl içerisinde 3 ve daha fazla sayıda semptomatik ataklarla seyreden hekim tanılı üriner sistem enfeksiyonları olanlar tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu var kabul edildi (31). Doğum sırasında epizyotomi, vakum veya forceps kullanılması müdahaleli doğum olarak değerlendirildi. Herhangi bir doğumunda 4000 gr ve üzeri bebek doğuranlar iri bebek öyküsü var kabul edildi (32). Son 1 yıl içinde spontan olarak adet kanaması duran kadınlar menopozda olarak kabul edildi (33). Soru fomları doldurulduktan sonra kadınların boyları mezura, vücut ağırlıkları ise banyo tipi baskül ile ölçüldü. Vücut kitle indeksi 30 kg/m 2 ve üzerinde olanlar obez olarak değerlendirildi (34). Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS (versiyon 15.0) İstatistik Paket Programında değerlendirildi. İstatistiksel analizler için ki-kare testi ve logistic regresyon analizi (Backward: Wald) kullanıldı. Lojistik modele bivaryet analizlerde anlamlı bulunan değişkenler (yaş grubu, öğrenim düzeyi, sigara içme durumu, obezite, hekim tanılı herhangi bir kronik hastalık varlığı, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü, kronik kabızlık varlığı, histerektomi öyküsü, çocuklukta enürezis nokturna öyküsü, diüretik ilaç kullanma durumu, doğum sayısı, iri bebek öyküsü, menopoz durumu ve depresyon şüphesi varlığı) alındı. Hosmer Lemeshov testi ile uyum iyiliği (goodness of fit) en yüksek olan adıma ait lojistik model sonuçları kabul edildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 düzeyi kabul edildi. BULGULAR Çalışma grubundakilerin yaşları 20 ila 81 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 46,97±15,65 yıl idi. Kadınların 116 sı (%23,2) yaş grubunda idi. Öğrenim düzeyi ilkokul-ortaokul olanlar 336 (%67,2), evli olanlar 389 (%77,8) kişiydi. Kadınlardan 37 si (%7,4) gelir getirici herhangi bir işte çalıştığını bildirdi. Aile gelir durumu orta olanların sayısı 378 (%75,6), sosyal güvencesi olmayanların sayısı 71 (%14,2) idi. Çalışmamızda sigara içme sıklığı %20,4 (n=102), alkol tüketim sıklığı ise %0,8 (n=4) olarak saptandı. Alkol kullananların hiçbirinde Üİ saptanmadı. Obezite saptanan kadın sayısı 135 (%27,0) idi. Bu çalışmada Üİ sıklığı %41,4 (n=207) bulundu. Çalışma grubunda Üİ olan ve olmayan kadınların bazı sosyodemografik özelliklere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Çalışma grubunda hekim tanılı herhangi bir kronik hastalık öyküsü olan 154 (%30,8), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olan 123 (%24,6), kronik kabızlık öyküsü olan 160 (%32,0), histerektomi öyküsü olan 40 (%8,0) kadın vardı. Çocukluğunda nokturnal enürezis öyküsü olan kadın sayısı 96 (%19,2) idi. Kadınların 85 i (%17,0) herhangi bir nedenle diüretik ilaç kullandığını ifade etti. Kadınların 186 sı (%37,2) 1-2 doğum yapmıştı. Doğum yapan kadınlardan 110 unda (%24,3) iri bebek öyküsü vardı. Menopozda olduğunu bildiren kadın sayısı 250 (%50,0) idi. Çalışma grubunda Üİ olan ve olmayan kadınların bazı tıbbi ve obstetrik özelliklere göre dağılımı Tablo 2 de verilmiştir. 233

4 Bu çalışmada Üİ sıklığı %41,4 (n=207) olarak saptanmış olup, bunların 74 ü (%35,7) SÜİ, 32 si (%15,5) UÜİ, 101 i (%48,8) ise MÜİ idi. Üİ olgularının 95 i (%45,9) hafif şiddette, 60 ı (%29,0) orta şiddette, 52 si (%25,1) ise ağır şiddettedir. Çalışmamızda kadınlar arasında depresyon sıklığı %25,4 (n=127) olarak saptandı. Üİ olanlarda, stres tip Üİ olanlarda ve ağır şiddette Üİ olan kadınlarda depresyon sıklığının daha yüksek olduğu bulunmuştur (her biri için; p<0.05). Çalışma grubunda depresyon saptanan ve saptanamayanların Üİ varlığı, tipi ve şiddetine göre dağılımı Tablo 3 te verilmiştir. Lojistik model sonuçlarına göre Üİ; okuma yazma bilmeyenlerde (OR: 6,617), sigara içmeyenlerde (OR: 1,868), obez olanlarda (OR: 2,777), hekim tanılı herhangi bir kronik hastalığı olanlarda (OR: 4,711), çocukluğunda enürezis nokturna öyküsü olanlarda (OR: 2,600), doğum yapmış olan kadınlardan iri bebek öyküsü olanlar arasında (OR: 1,947) ve menopozda olanlarda (OR: 2,497) önemli bir risk faktörü olarak bulundu (her biri için p<0.05). Üİ ile ilişkili olduğu saptanan değişkenlerle oluşturulan logistic regresyon analizi sonuçları Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 1. Çalışma grubunda Üriner İnkontinans olan ve olmayan kadınların bazı özellikleri Bazı özellikler Yaş grubu Yok n (%)* Üriner İnkontinans Var n (%)* Toplam n (%)** (93,4) 5 (6,6) 76 (15,2) (76,3) 23 (23,7) 97 (19,4) (66,4) 39 (33,6) 116 (23,2) ve üzeri 38 (37,3) 64 (62,7) 102 (20,4) 60 ve üzeri 33 (30,3) 76 (69,7) 109 (21,8) Öğrenim düzeyi Okuryazar/okuryazar değil 22 (27,5) 58 (72,5) 80 (16,0) İlkokul-ortaokul 194 (57,7) 142 (42,3) 336 (67,2) Lise ve üzeri 77 (91,7) 7 (8,3) 84 (16,8) Medeni durumu Evli 230 (59,1) 159 (40,9) 389 (77,8) Bekar-dul 63 (56,8) 48 (43,2) 111 (22,2) Çalışma durumu Çalışmıyor 272 (58,7) 191 (41,3) 463 (92,6) Çalışıyor 21 (56,8) 16 (43,2) 37 (7,4) Aile gelir durumu Kötü 27 (49,1) 28 (50,9) 55 (11,0) Orta 224 (59,3) 154 (40,7) 378 (75,6) İyi 42 (62,7) 25 (37,3) 67 (13,4) Sosyal güvence durumu Yok 44 (62,0) 27 (38,0) 71 (14,2) Var 249 (58,0) 180 (42,0) 429 (85,8) Sigara İçmiyor 215 (54,0) 183 (46,0) 398 (79,6) İçiyor 78 (76,5) 24 (23,5) 102 (20,4) Obezite Yok 251 (68,8) 114 (31,2) 365 (73,0) Var 42 (31,1) 93 (68,9) 135 (27,0) Toplam 293 (58,6) 207 (41,4) 500 (100,0) *Satır toplamına göre, **Sütun toplamına göre yüzde alınmıştır. İstatistiksel analiz X 2 ; p ; ; ; ; ; ; ; ;

5 Tablo 2. Çalışma grubunda Üriner İnkontinans olan ve olmayan kadınların bazı tıbbi ve obstetrik özellikleri Üriner İnkontinans Bazı tıbbi ve obstetrik özellikler Yok Var Toplam n (%)* n (%)* n (%)** Hekim tanılı kronik hastalık Yok 135 (67,7) 19 (12,3) 154 (30,8) Var 158 (45,7) 188 (54,3) 346 (69,2) Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu Yok 238 (63,1) 139 (36,9) 377 (75,4) Var 55 (44,7) 68 (55,3) 123 (24,6) Kronik kabızlık Yok 225 (66,2) 115 (33,8) 340 (68,0) Var 68 (42,5) 92 (57,5) 160 (32,0) Histerektomi Yok 276 (60,0) 184 (40,0) 460 (92,0) Var 17 (42,5) 23 (57,5) 40 (8,0) Çocukluğunda enürezis nokturna öyküsü Yok 253 (62,6) 151 (37, (80,8) Var 40 (41,7) 56 (58,3) 96 (19,2) Diüretik ilaç kullanımı Yok 266 (64,1) 149 (35,9) 415 (83,0) Var 27 (31,8) 58 (68,2) 85 (17,0) Doğum sayısı 0 46 (95,8) 2 (4,2) 48 (9,6) (74,7) 47 (25,3) 186 (37,2) (45,7) 100 (54,3) 184 (36,8) 5 ve üzeri 24 (29,3) 58 (70,7) 82 (16,4) İri bebek öyküsü a Yok 199 (58,2) 143 (41,8) 342 (75,7) Var 48 (43,6) 62 (56,4) 110 (24,3) Menopoz Yok 199 (79,6) 51 (20,4) 250 (50,0) Var 94 (37,6) 156 (62,4) 250 (50,0) Toplam 293 (58,6) 207 (41,4) 500 (100,0) *Satır toplamına göre, **Sütun toplamına göre yüzde alınmıştır. a :İri bebek öyküsü, doğum yapan 452 kadın üzerinden değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz X 2 ; p 77,478; 0,000 12,963; 0,000 25,140; 0,000 4,645; 0,031 14,034; 0,000 30,399; 0,000 89,174; 0,000 7,110; 0,008 90,889; 0,000 Tablo 3. Çalışma grubunda depresyon şüphesi saptanan ve saptanamayanların Üriner İnkontinans varlığı, tipi ve şiddetine göre dağılımı Depresyon Şüphesi Üriner İnkontinans varlığı, tipi ve şiddeti Yok Var Toplam n (%)* n (%)* n (%)** Üİ Yok 238 (81,2) 55 (18,8) 293 (58,6) Var 135 (65,2) 72 (34,8) 207 (41,4) Toplam 373 (74,6) 127 (25,4) 500 (100,0) Üİ tipi Stres 56 (75,7) 18 (24,3) 74 (35,7) Urge 17 (53,1) 15 (46,9) 32 (15,5) Miks 62 (61,4) 39 (38,6) 101 (48,8) Üİ şiddeti Hafif 65 (68,4) 30 (31,6) 95 (45,9) Orta 45 (75,0) 15 (25,0) 60 (29,0) Ağır 25 (48,1) 27 (51,9) 52 (25,1) Toplam 135 (65,2) 72 (34,8) 207 (100,0) İstatistiksel analiz X 2 ; p 16,411; 0,000 6,284; 0,043 9,696; 0,

6 Tablo 4. Üriner İnkontinans için Anlamlı Bulunan Bağımsız Değişkenlerle Oluşturulan Lojistik Regresyon Analizi (Son Adım) Değişkenler ß SH a p OO b %95 GA c Sabit 4,039 0, Öğrenim Düzeyi (referans: lise ve üzeri) İlkokul ve ortaokul 0,840 0, ,316 0,875-6,129 Okur-yazar değil 1,890 0, ,617 2,168-20,198 Sigara (referans: evet) Hayır 0,625 0, ,868 1,007-3,462 Obezite (referans: hayır) Evet 1,021 0, ,777 1,684-4,577 Hekim tanılı herhangi bir kronik hastalık varlığı (referans: hayır) Evet 1,550 0, ,711 2,590-8,568 Çocukluğunda noktürnal enüresiz öyküsü (referans: hayır) Evet 0,956 0, ,600 1,412-4,789 İri bebek öyküsü (referans: hayır) Evet 0,666 0, ,947 1,107-3,424 Menopoz durumu (referans: hayır) Evet 0,915 0, ,497 1,498-4,163 SH a : Standard hata, OO b : Odd s oranı,ga c : Güven Aralığı TARTIŞMA Çalışmamızda Üİ sıklığı %41,4 olarak saptanmıştır. Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılan çeşitli çalışmalarda kadınlar arasında Üİ sıklığının %9,4 ila %67,6 arasında olduğu bildirilmiştir (8,10,11,12,13, 14,16,24). ÜI sıklığı ile ilgili olarak bildirilen farklı sonuçlar, Üİ tanımındaki farklılıklar, tarama yöntemlerindeki değişiklikler ve çalışma gruplarının farklı özelliklerde olması ile açıklanabilir. Bizim sonucumuz yüksek bir sıklığı bildirmekle beraber literatürle uyumlu kabul edilebilir. Yaşlanma ile beraber mesane kapasitesi, boşaltımı erteleme yeteneği, maksimum üretral kapanma basıncı ve fonksiyonel üretra uzunluğu azalmakta iken, inhibe edilemeyen mesane kontraksiyonlarında artma görülür. Yaş ilerledikçe gelişen bu olayların Üİ sıklığını da arttırdığı bildirilmektedir (1,35). Bizim çalışmamızda da kadınların yaşları ilerledikçe Üİ sıklığının arttığı saptanmıştır (p<0.05). Ancak lojistik modelde yaş, Üİ için önemli bir risk faktörü olarak bulunmamıştır (p>0.05). Bazı çalışmalarda da benzer sonuç rapor edilmiştir (5,6,19,24,36). Öğrenim düzeyi yüksek olan kadınların diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi Üİ varlığında da erken teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanma ile ilgili olarak daha bilinçli ve hızlı hareket etmeleri beklenen bir durumdur. Çalışma grubunda okuma yazma bilmeyenler Üİ için Üİ ın önemli bir risk faktörü olduğu bulundu (OR:6,62), (p<0.05). Yapılan bazı çalışmalarda da düşük öğrenim düzeyinde Üİ sıklığının yüksek olduğu bildirilmektedir (19,37,38). Tozun ve arkadaşlarının (14) yaptıkları bir çalışmada ise kadınların öğrenim düzeyi ile Üİ sıklığı arasında bir ilişki bulunamadığı rapor edilmiştir. Evlilik değişkeni, yaş ve obstetrik-jinekolojik öykü gibi değişkenlerden etkilenebilecek, Üİ üzerine karıştırıcı bir faktör olabilecek bir değişken olarak düşünülmelidir. Bu çalışmada evli olanlar ile olmayanlar arasında Üİ sıklığı açısından bir fark 236

7 bulunamadı (p>0.05). Oysaki Hsiesh ve arkadaşları (39) yaptıkları bir çalışmada evlilikle Üİ sıklığının arttığını rapor etmişlerdir. Sosyoekonomik düzeyin dolaylı göstergeleri arasında çalışma durumu, aile gelir durumu ve sağlık güvencesi sayılabilir. Sosyoekonomik düzeyi iyi olanların hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmaları, onlardan korunmaları, erken teşhis, tedavi ve rahabilitasyon için önemli bir unsurdur. Bu nedenle sosyoekonomik durumu kötü olanlar arasında Üİ sıklığının daha yüksek olması beklenebilir (40,41,42). Oysa bizim çalışmamızda Üİ sıklığı ile kadınların çalışma durumu, aile gelir durumu ve sosyal güvence durumu arasında bir fark bulunamamıştır (her biri için; p>0.05). Yapılan çeşitli çalışmalarda da sosyoekonomik durum ile Üİ sıklığı arasında bir ilişki bulunamadığı rapor edilmiştir (13,38,43). Sigara içenlerde gelişen sert ve sık öksürük nedeniyle pelvik taban kaslarında harabiyet ve karın içi basıncında artma görülür. Bunların yanında sigaranın içindeki bazı kimyasalların antiöstrojenik etkisi ve kollagen sentezinin bozulması sonucu Üİ gelişmesi kolaylaşmaktadır (44). Hannestad ve arkadaşları (45) yoğun bir şekilde sigara içmenin Üİ gelişmesinde etkili olduğunu rapor etmişlerdir. Buna karşılık bazı çalışmalarda sigara içme ile Üİ sıklığı arasında bir ilişki bulunamadığı bildirilmiştir (24,39,46). Bunun nedeni bu çalışmalarda sigara içme ile ilgili süre ve doz cevap ilişkilerinin değerlendirilmemiş olması olabilir. Bu çalışmada sigara içenler arasında Üİ sıklığının, sigara içmeyenlere göre anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu bulundu (p<0.05). Lojistik model de sigaranın Üİ için önemli bir risk faktörü olduğunu göstermiştir (OR:1,868), (p<0.05). Obezite sonucu gelişebilen kronik karın içi basıncı yüksekliğinin obez kadınlar arasında idrar kaçırma için önemli bir risk olduğu ileri sürülmüştür. Karın içi basıncının artması pelvik kaslarda ve sinirlerde gerilme, esneme ve zayıflamaya yol açarak Üİ gelişme olasılığını arttırmaktadır (47). Bizim çalışmamızda obezitenin Üİ için önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca lojistik model sonuçlarına göre obezitenin Üİ için önemli bir risk faktörü olduğu bulunmuştur (OR:2,777), (p<0.05). Çeşitli çalışmalarda da benzer sonuç bildirilmiştir (3,24,36,39). Sürekli olarak ilaç kullanmayı gerektiren bazı kronik hastalıklarda Üİ sıklığının artması beklenen bir durumdur. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan alfa blokör ve diüretik gibi ilaçların üriner semptomlara neden olduğu (48), kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda öksürme ile artan karın içi basıncından dolayı sıklıkla SÜİ gelişebildiği (49) ve diabetes mellitusun neden olduğu mikrovasküler komplikasyonlardan mikroalbuminüri ve periferal nöropatik ağrı ile Üİ arasında önemli derecede ilişkili olduğu (50) örnek olarak verilebilir. Çalışmamızda herhangi bir kronik hastalık varlığının Üİ için önemli risk faktörlerinden biri olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bununla birlikte lojisitik model sonuçlarına göre kronik hastalık varlığı Üİ için önemli bir risk faktörüdür (OR: 4,711), (p<0.05). Yapılan çeşitli çalışmalarda da bazı kronik hastalıkların (Diabetes Mellitus, Hipertansiyon, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, v.b.) Üİ için önemli risk faktörleri arasında olduğu rapor edilmektedir (3,4,13,14,36,39,41). İdrar yolu enfeksiyonu, Üİ ye neden olabilen veya Üİ oluşumunu kolaylaştıran geri dönüşümlü bir durumdur. İdrar yolu enfeksiyonları, istemsiz detrusor kas kontraksiyonlarının stimülasyonuna yol açtığından Üİ için bir risk faktörüdür (49). Çalışma grubunda sık tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu öyküsü olanlarda Üİ sıklığının anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yapılan bazı çalışmalarda da Üİ ile idrar yolu enfeksiyonları arasında benzer ilişki bulunduğu rapor edilmektedir (4,14,51). Kronik kabızlık sürekli zorlanmaya bağlı olarak pelvik taban bağ dokusunda hasar ve ligamentlerin gevşemesine yol açarak pelvik taban kaslarının zayıflamasına ve karın içi basıncında artmaya neden olur. Kabızlık ile Üİ arasındaki ilişki artmış karın içi basınç ile açıklanabilir (55,56). Çalışmamızda kronik kabızlık şikâyeti olan kadınlarda Üİ sıklığının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Yapılan bazı çalışmalarda da kabızlığın Üİ için risk faktörlerinden biri olduğu rapor edilmektedir (4,36,54). Histerektomi, bazı jinekolojik hastalıkların tedavisi için etkili bir prosedür olmasına rağmen, üriner fonksiyon değişikliklerinin gelişmesi ile özellikle de Üİ ile ilişkilidir (55). Histerektomi sırasında uterus ve serviksten mesanenin ayrılması işleminde yapılan künt diseksiyon, detrüssör innervasyona ve kardinal ligamanların da ayrılması ile pelvik pleksusun ana dallarına zarar verebilir (56). Sonuçta üretra ile yakın ilişkisi olan yapılarda fonksiyon değişiklikleri görülür (57). Ancak mesane duyarlılığında önemli bir artış olması, histerektominin daha ziyade UÜİ semptomlarının gelişmesi ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Çalışmamızda Üİ sıklığı, histerektomi öyküsü olan kadınlarda olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Yapılan çeşitli çalışmalarda da histerektomi operasyonu öyküsü olan kadınlarda Üİ sıklığının daha yüksek bulunduğu rapor edilmiştir (58,59). Bazı çalışmalarda 237

8 ise Üİ ile histerektomi arasında bir ilişki bulunamadığı bildirilmiştir (60,61). Çocukluğunda enürezis öyküsü olan erişkinlerde Üİ riskinin yüksek olması beklenen bir durumdur (14,62). Çalışmamızda Üİ sıklığı çocukluğunda enüresiz öyküsü olan kadınlarda daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte enüresiz öyküsü lojistik modelde Üİ için önemli bir risk faktörü olarak bulunmuştur (OR: 2,600), (p<0.05). Siracusano ve arkadaşları (63) benzer sonuç bildirmektedirler. Furosemid, hidroklorotiyazid gibi diüretik ilaçlar mesaneden yüksek dozda idrar çıkışına neden olurken zayıflamış bir kas fizyolojisi sonucu Üİ yi provoke ederler (64,65). Çalışmamızda herhangi bir nedenle diüretik ilaç kullanan kadınlar arasında Üİ sıklığının daha yüksek olduğu bulundu (p<0.05). Benzer sonuç bildiren araştırmalar da vardır (66,67). Çok doğum yapan kadınlarda pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucu Üİ gelişmesinin daha kolay olacağı beklenir. Yapılan çeşitli çalışmalarda kadınlarda doğum sayısının çok olmasının Üİ için önemli risk faktörlerinden biri olduğu bildirilmektedir (12,36,54). Bizim çalışmamızda kadınlar arasında doğum sayısı arttıkça Üİ sıklığının da arttığı saptanmıştır (p<0.05). Bazı çalışmalarda da benzer sonuç rapor edilmektedir (5,6,39). İri bebek öyküsü olan kadınlarda pelvik sinirlerin hasar görmesi ve pelvik taban kaslarının zayıflaması nedeniyle Üİ gelişme olasılığı daha yüksektir (68). Bizim çalışmamızda iri bebek öyküsünün Üİ için önemli bir risk faktörü olduğu saptandı (OR: 1,947; p=0.021). Bazı çalışmalarda da iri bebek öyküsünün Üİ için önemli bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir (5,69). Oysa, Connolly ve arkadaşları (70) yaptıkları bir çalışmada bebek doğum ağırlığı ile Üİ arasında bir ilişki bulunamadığını rapor etmişlerdir. Kadınlarda pelvis tabanı pubokoksigeus kasında, mesane üçgeninde, distal ve proksimal üretranın skuamöz epitelinde östrojen reseptörleri çok yoğundur. Menopoz sonrası dolaşımdaki östrojenin azalması, yaşlanma ile beraber alt idrar yolunda meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve östrojen reseptörlerinin eksikliği Üİ sıklığının artması ile ilişkilidir (71). Çalışmamızda menopozda olmanın Üİ için önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (OR: 2,497; p<0.001). Yapılan bazı çalışmalarda da benzer sonuç rapor edilmiştir (7,10,54,72). Menopoz ile Üİ sıklığı arasında bir ilişki bulunamadığını bildiren çalışmalar da vardır (37,38,60). Menopoz ile Üİ arasında ilişki bulunamayan çalışmalarda menopoza girme yaşı, menopozlu geçen yıl sayısı gibi faktörler etkili olmuş olabilir. Üİ nin sıkıntı, kendine saygıda azalma, günlük yaşam aktivitelerinde sınırlama, sosyal izolasyon, emosyonel ve psikolojik iyilik halini bozarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (16,73). Zorn ve arkadaşları (74) Üİ ile depresyon arasındaki ilişkinin 2 yolla açıklanabileceğini bildirmektedirler. Birincisi Üİ nin semptomları ve fonksiyonel bozukluğu depresyona yol açabilir. İkincisi depresyon ve değişmiş nörotransmitter fonksiyon mesanenin karmaşık regülasyonunu etkileyerek, detrüssör kasılmaların inhibisyonuna ve UÜİ ye yol açar. Çalışma grubunda Üİ olanlarda depresyon sıklığı, Üİ olmayanlara göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir (p<0.05). Yapılan bazı çalışmalarda da Üİ olan kadınlarda depresyon sıklığının yüksek bulunduğu bildirilmektedir (19,23,25,75). Çalışmamızda SÜİ si olanlarda depresyon sıklığının UÜİ ve MÜİ si olanlardan anlamlı bir şekilde daha düşük olduğu bulundu (p<0.05). Benzer sonuç bildiren çalışmalar da vardır (19,73,76). Ağır derecede Üİ si olanlar arasında depresyon sıklığının, hafif ve orta derecede Üİ si olanlara göre daha yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Yapılan bazı çalışmalarda da benzer sonuç rapor edilmiştir (19,73). SINIRLILIKLAR Bu çalışmanın kesitsel tipte bir araştırma olması, tek bir bölgede ve sadece kadınlar üzerinde yapılması sınrlılıklar arasında sayılabilir. Bu çalışmada hedef popülâsyonun %54,8 ine ulaşılabilmiştir. Bunun nedeni çalışma süresinin yaz mevsimine rastlaması ve kadınların önemli bir çoğunluğunun tarım işçisi olarak evlerinde bulunamamalarıdır. Hedef popülâsyonun %80 inden azına ulaşılabilmesi sonuçlarımızı etkilemiş olabilir. Üİ varlığı ve tiplerinin sınıflandırılması için ürodinamik çalışmalar, klinik muayene ve diğer testlerin kullanılamaması, Üİ nin sadece anket ile değerlendirilmesi başka bir sınırlılıktır. Üİ şiddetinin değerlendirilmesinde idrar sızıntı miktarı ve sıklığının bir arada kullanıldığı şiddet indeksinin yerine bu çalışmada sızıntı miktarının dikkate alınmaması bir diğer sınırlılıktır. SONUÇ VE ÖNERİLER Üİ, çalışmanın yapıldığı sahada kadınlar arasında yaygın bir sorundur. Çalışmada okuma yazma bilmemek, obezite, herhangi bir kronik hastalık varlığı, çocukluğunda enürezis nokturna öyküsü, iri bebek öyküsü ve menopozun Üİ için risk faktörleri 238

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6628 Nöropsikiyatri Arflivi 2014; 51: 205-210 Archives of Neuropsychiatry 2014; 51: 205-210 205 Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten

Detaylı

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri İdrar Kaçırma Epidemiyolojisi & Risk Faktörleri Dr. Turgay Akgül SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Üroloji Kliniği 18 Nisan 2009-Ankara İdrar Kaçırma İdrarın herhangi bir şekilde istemsiz olarak

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110904065127 Servikojenik Baş Ağrılı Hastalarda Botulinum Toksin Tip A Tedavisi İle Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ömer Karadaş

Detaylı

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3) : 21-26 Klinik Araştırma BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI 1 1 1 F. Serdar GÜREL,

Detaylı

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması

Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması Araştırma 69 Postmenopozal Hastalarda Hormon Tedavisi ve Diğer Antirezorbtif Ajanların Kullanım Yaygınlığı ve Etkilerinin Karşılaştırılması COMPARISON OF THE EFFECTS AND UTILIZATION INCIDENCE OF HORMONAL

Detaylı

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri 60 Orijinal Araştırma / Original Article Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri Clinical Features and Prognosis of Juvenil Alopecia Areata Patients Müge Güler Özden, Nilgün

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

Alopesi Areata ve Aleksitimi

Alopesi Areata ve Aleksitimi Türk Psikiyatri Dergisi 2006; 17(2):101-106 Alopesi Areata ve Aleksitimi Dr. Ayça CORDAN YAZICI 1, Dr. Ayşe BAŞTERZİ 2, Dr. Şenel TOT ACAR 3, Dr. Dilek ÜSTÜNSOY 4, Dr. Güliz İKİZOĞLU 5, Dr. Deniz DEMİRSEREN

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu?

Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu? Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470406 Allerjik uzak akrabalar ve ev ortamı tekrarlayan hışıltı ataklarına sebep olur mu? Abdulkadir Bozaykut 1, Rabia Gönül Sezer 1, Ahu Paketçi 2, Cem Paketçi

Detaylı

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:12-21 DOI: 10.5350/DAJPN2013260101 Gerilim ve Migren Tipi Baş Ağrılarına Eşlik Eden İslevsel Olmayan Bilişsel İçerikler ve Tutumlar

Detaylı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı

Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Araştırmalar / Researches Türkiye nin üç farklı bölgesinde ilköğretim okulu öğrencilerinde kilo fazlalığı, obezite ve boy kısalığı sıklığı Petek Genç Kayıran 1, Tolga Taymaz 2, Sinan Mahir Kayıran 1, Nihal

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin. Türkçe ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110624015920 Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi Arkun Tatar 1, Serdar Tok

Detaylı

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi

Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi 92 Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Serum leptin düzeyinin depresif bozukluk alt tipleriyle ilişkisi Ömer GEÇİCİ, 1 Murat KULOĞLU, 2 Murad ATMACA, 3 A. Ertan TEZCAN, 4 Hikmet

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı