Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ"

Transkript

1 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

2 PROJE DÖNGÜSÜ

3 PROJE NEDİR? Belirli bir süre içinde [zaman] Belli hedeflere ulaşmak için Planlanmış faaliyetler topluluğu [hedef] [faaliyet]

4 NEDEN PROJE YAPARIZ? Mevcut sistemde değişiklik yaratmak! Sistem Yani, İyi bir proje planlaması, Mevcut sistemin iyi analizini gerektirir..

5 KÖKLERİ POL T KA PROGRAM PROJE FAAL YET

6 Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece PROJE DÖNGÜSÜ, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ denmektedir.

7 PROJE DÖNGÜSÜ Sorun / htiyaç Analizi zleme / De erlendirme Planlama Uygulama

8 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ, FAALİYET PLANI VE BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

9 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNET M Hedeflenen sonuçlar n elde edilmesi ve bu sonuçlar n etkilerinin de erlendirilmesi için birbirini takip eden karar verme a amalar MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLA IMI MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLA IMI Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullan lan analitik bir süreç ve araç seti

10 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI ANAL Z PLANLAMA

11 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir? ANALİZ AŞAMASI PLANLAMA AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması Faaliyet planlaması Sorunların Analizi Bütçe Hedeflerin Analizi Strateji Analizi

12 ANALİZ 1. Paydaş analizi- potansiyel olarak önem taşıyan ilgili tarafların belirlenmesi ve analizi 2. Sorun analizi- anahtar sorunların, engellerin & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması 3. Hedef oluşturma belirlenen sorunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesi; sonuca götüren yöntemler ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi 4. Strateji seçimi- hedeflere ulaşmak için alternatif stratejilerin geliştirilmesi; en uygun stratejinin belirlenmesi

13 PAYDAŞ ANALİZİ ANAL Z_1 PAYDAŞ: Bir proje ya da programdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlardır. Hedef grup(lar): Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup Nihai faydalanıcılar: Projeden dolaylı olarak ve uzun vadede etkilenecekler NEDEN YAPILIR? Paydaşları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

14 Paydaş Analizi Paydaşlar Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar Olumlu Hedef Grup Yararlanıcılar Olumsuz Karşıtlar Uygulayan Destekleyen Fon Sağlayan

15 Sorun Analizi Müdahale konusu durumun ortaya konması ve buna neden olan ana sorunlar ile alt sorunlar arasında sebep-sonuç ilişkisini kurar. Sorun analizi nasıl yapılır? Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir sorun ağacı oluşturulur. Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır. Ana sorun ve buna sebep olan alt sorunlar belirlenir.başlangıç sorunun sonucu olan sorunlar, bunların üzerine yerleştirilir. Aralarında sebep-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştirilir.

16 SORUN ANALİZİ ANAL Z_2 ANA SORUN SONUÇ ALT SORUN 1 ALT SORUN 2 NEDEN KÖK SORUNLAR

17 Örnek Sorun A ac ANAL Z_2 Gelirler dü ük Ürün fiyatlar dü ük Gümrük vergileri azald thalat artt TL de er kazand Verimlilik dü ük Ürün maliyeti yüksek Modern ekipman yok Ürün kalitesi dü ük Nitelikli eleman yok Mesleki e itim kurslar yetersiz Talep dü ük Pazar ara t rmas yap lm yor Pazarlara eri im sa lanam yor Pazarlama eleman mevcut de il Sonuçlar Sebepler

18 Örnek Sorun A ac ANAL Z_2 Yüksek say da ölümcül ve a r yaral lar ve bunun sonucunda ortaya ç kan sa l k hizmetleri ve di er ekonomik maliyetler Yollarda meydana gelen yüksek say da ciddi trafik kazalar Yollar bak ms z Sürücüler yeteri kadar e itimli de il ve trafik kural ve yönetmelikleri hakk nda bilgi sahibi de iller Trafik kurallar uygulanm yor Yol onar m ve bak m yap lm yor Yol yap m standartlar ve buna ili kin denetim yetersiz Sürücü belgesi testlerine ili kin yasal düzenleme zay f Araba kullanmaya ili kin kurallar kamuoyunda yeterince bilinmiyor Trafik polisleri yeterince e itimli de il Trafik polislerinin kaynaklar yeterli de il

19 19 HEDEF ANAL Z Hedef Analizi Yapılacak müdahalelerle tanımlanan sorunların tamamen ortadan kalkmasıyla gelecekte olması hedeflenen durumun analizidir. Hedef analizi nasıl yapılır? Sorun analizinde ortaya konan olumsuz durumları, arzu edilen, olumlu durumlar şeklinde ifade edilir. Bu olumlu durumların, aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edilir. Sorun ağacıyla yapılacak kıyaslamalar sonucu yapılması gerekenler yeniden tanımlanır. Hedefler arasında bir araç-amaç ilişkisi oluşturularak bu hiyerarşi resmedilir. Araç ve amaçlar arasındaki bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef ağacı oluşturulur.

20 HEDEF ANAL Z ANAL Z_3 ANA HEDEF AMAÇ ALT HEDEF1 ALT HEDEF2 ARAÇ KÖK HEDEFLER

21 HEDEF ANAL Z ANAL Z_3 Gelirler artt Ürünün piyasa de eri artt Verimlilik artt Talep artt thalat azald Ürün maliyetleri azald Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Yeni pazarlar tan nd Gümrük vergileri artt TL de er kaybetti Modern ekipman al nd Mesleki e itim kurslar düzenlendi Pazar ara t rmas yap l yor Pazarlama eleman istihdam edildi

22 Örnek Hedef A ac ANAL Z_3 Ölümcül ve a r yaral say s nda azalma ve bunun sonucunda ekonomik tasarruflar Ciddi trafik kazas say s nda azalma Yollar bak ml Sürücüler yeteri kadar e itimli ve trafik kural ve yönetmelikleri hakk nda bilgi sahibi Trafik kurallar uygulanyor Yol onar m ve bak m yap l yor Yol yap m standartlar ve buna ili kin denetim yeterli Sürücü belgesi testlerine ili kin yasal düzenleme güçlü Araba kullanmaya ili kin kurallar kamuoyunda yeterince biliniyor Trafik polisleri yeterince e itimli Trafik polislerinin kaynaklar yeterli

23 HEDEFLER H YERAR S Ana Amaç Genel Hedef Alt Amaç Proje amac Alt Amaç Alt Amaç Beklenen sonuçlar Alt Amaç Alt Amaç Faaliyetler

24 STRATEJ SEÇ M ANAL Z_4 Hedef a ac ndaki ayn türden hedef kümelerine strateji denir. Hedef a ac ndan arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje olu turacak alternatif stratejiler belirle En uygun stratejiyi tespit et Maliyetler / Kaynaklar Payda lar n Bak Aç lar Zaman plan Yap labilirlik (Fizibilite) Verimlilik ve Etkinlik Tamamlay c l k Aciliyet

25 STRATEJ SEÇ M ANAL Z_4 ANA AMAÇ AMAÇ ALT AMAÇ 1 ALT AMAÇ 2 ARAÇ Seçilen Strateji

26 Gelirler artt Ürünün piyasa de eri artt Verimlilik artt Talep artt thalat azald Ürün maliyetleri azald Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Yeni pazarlar tan nd Gümrük vergileri artt TL de er kaybetti Modern ekipman al nd Mesleki e itim kurslar düzenlendi Pazar ara t rmas yap l yor Pazarlama eleman istihdam edildi Seçilen Strateji

27 Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Hedeflerin nasıl yazılacağına karar verilir. Uygun strateji seçilir. Seçilen stratejilerden strateji ağacı oluşturulur. Hedeflerin nasıl ifade edileceğinin kararı verilir. Belirlenen hedeflerin mantıksal çerçeveye genel hedef,proje amacı,sonuçlar ve faaliyetler şeklinde aktarımı yapılır.

28 GENEL HEDEF Gelirler arttı PROJE AMACI Verimlilik arttı Talep arttı SONUÇLAR Üretim maliyetleri düştü Ürün kalitesi arttı Nitelikli eleman mevcut Yeni pazarlar tanındı FAALİYETLER Modern ekipman alındı Mesleki eğitim kursları düzenlendi Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapıldı

29 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLA IMI ANAL Z PLANLAMA

30 PLANLAMA 1. Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması 2. Faaliyet planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması 3. Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

31 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATR S MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLA IMI Payda ve sorun analizi, hedef belirleme ve strateji seçimi a amalar n içeren analitik süreç MANTIKSAL ÇERÇEVE MATR S Hedeflerin, bunlara nas l ula laca n n ve potansiyel risklerin analizi ve analitik sürecin (MÇY) Ç kt s

32 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATR S Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulması Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını etkileyebileceğinin görülmesi

33 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATR S Proje Tan m Ba ar göstergeleri Do rulama kaynaklar Varsay mlar Genel Amaç Genel amaç için gösterge Genel amaç göstergesinin do rulama kayna Genel amaç için varsay m Proje Amaç(lar) Özel amaç(lar) için gösterge(ler) Özel amaç göstergesinin do rulama kayna Proje amaçlar için varsay mlar Sonuçlar Sonuçlar için göstergeler Sonuç göstergelerinin do rulama kaynaklar Sonuçlar için varsay mlar Faaliyetler Araç ve Yöntemler Maliyetler (Bütçe) Ön ko ullar

34 GENEL AMAÇ Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç! Örnek:... bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması.

35 PROJE AMACI / AMAÇLARI Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu! Örnek:... ilinde organize sanayi sitesinin kapasitesinin artırılması.

36 SONUÇLAR Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin sonuçları / çıktılarıdır. Örnek: Alt projecikler ya da alt hedefler! S-1: Genişleme planlarının çıkarılması S-2: Mevcut altyapının iyileştirilmesi S-3: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi

37 FAAL YETLER Sonuçları / çıktıları elde etmek çin yapılması gereken işler. Örnek: S-1 için faaliyetler: Genişleme planlarının çıkarılması Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi Potansiyel genişleme alanlarının tespiti Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması...

38 BA ARI GÖSTERGELER Proje sona erdiğinde erişilecek durumu yansıtan sayısal ve ölçülebilir açıklamalardır. Örnek: Proje hedefi için başarı göstergesi: Proje başlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer alan işletmelerin sayısında % 40 lık artış. PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELER EK F

39 DO RULAMA KAYNAKLARI (KANITLAMA ARAÇLARI) Sayısal ve ölçülebilir göstergelerin kontrol edilme ve doğrulama kaynaklarını belirtilir. Örnek: Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız raportörlere hazırlatılacak ara raporlar.

40 VARSAYIMLAR Projenin doğrudan kontrolü dışında bulunan ancak projenin başarısını önemli ölçüde etkileyecek Örnek: dışsal faktörlerdir. Bölgenin ve ülkenin ekonomik koşullarında olağanüstü olumsuz koşulların gerçekleşmemesi.

41 Varsayımlar Varsayım önemli mi? evet hayır Doğru çıkacak mı? Neredeyse kesin Olası Çok düşük ihtimal Faaliyetler ya da sonuçlar ekleyerek Projenin yeniden tasarlanması; gerekirse Proje amacının yeniden formüle edilmesi Evet Mantıksal Çerçeveye dahil etme Varsayım olarak dahil et Dış faktörleri etkilemek için projenin Yeniden tasarlanması mümkün müdür? Hayır proje gerçekle tirilemeyebilir D CLE KALKINMA AJANSI

42 VARSAYIMLAR AMAÇLAR L K S Genel amaç Proje Amac Sonuçlar Faaliyetler Varsay mlar Varsay mlar Varsay mlar Ön ko ullar

43 GÖSTERGE L K S KAYNAK Belirli Ölçülebilir Uygun lgili Zamanl G Ö S T E R G E L E R ve bu göstergeleri takip edebilece imiz / do rulayabilece imiz K A Y N A K L A R

44 MÇY / MÇM ÖZET Projenin neye katk sa layaca Projenin neyi ba armas n n beklendi i Projenin bunu nas l ba araca Projenin ba ar s n n nas l de erlendirilece i Projenin ba ar s n n hangi kaynaklardan de erlendirilece i Projenin ba ar s na hangi d sal faktörlerin etkisi oldu u Projenin maliyetinin ne olaca Projenin ba layabilmesinin hangi artlara ba l oldu u Ana Hedef Özel Hedef(ler) Faaliyet ve araçlar Ba ar göstergeleri Do rulama Kaynaklar Varsay mlar Bütçe Ön ko ullar

45 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATR S Proje Mant Ba ar göstergeleri Do rulama kaynaklar Varsay mlar Genel hedefler Projenin katk da bulunaca genel kapsaml hedefler nelerdir? Genel hedeflerle ilgili esas göstergeler nelerdir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynaklar nelerdir? Proje Amac Projenin genel hedefe katk sa lamak için ula mak istedi i özel amac nedir? Proje amac n n ba ar ld hangi göstergelerden aç kça anla lacakt r? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynaklar nelerdir? Bu amac n ba ar lmas için hangi d faktör ve ko ullar n sa lanmas gereklidir? Sonuçlar Projenin beklenen sonuçlar nelerdir? Bu sonuçlar sa lamak aç s ndan ba ar l olup olmad hangi göstergelerle ölçülecektir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynaklar nelerdir? Beklenen sonuçlar n zaman nda elde edilmesi için,hangi harici ko ullar sa lanmal d r? Faaliyetler Beklenen sonuçlar n elde edilebilmesi için uygulanacak ana faaliyetler nelerdir? Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nas l s n fland r lm t r? Projenin ba lamas ndan önce hangi ön-ko ullar n sa lanmas gerekmektedir?

46 Mant ksal Çerçeve FAAL YET PLANI & BÜTÇE Faaliyet Plan ve Bütçe Faaliyet Planı Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre Bütçe Bütçe Bütçe

47 FAAL YET PLANI 1. Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, ana faaliyetler olarak listelenir. 2. Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. 3. Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. 4. Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)

48 FAAL YET ZAMAN PLANLAMASI AYLAR Faaliyet Uygulama birimi Hazirlik faaliyeti 1 (baslik) Uygulama faaliyeti 1 (baslik) Hazirlik Faaliyeti 2 (baslik) vs. Yerel ortak 1 Basvuru sahibi Yerel ortak 2

49 BÜTÇELEME Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır. Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

50 BÜTÇE SAYFALARI A. BÜTÇE B. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ C. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.

51 A. BÜTÇE 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Makine, ekipman 4. Yerel Ofis 5. Diğer Giderler, Hizmetler 6. Diğer Giderler 8. İdari maliyetler

52 MAL YETLER N UYGUNLU U Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç), Hat rlayal m! Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

53 BÜTÇELEMEDE BAZI KURALLAR Her iki mali destek programı kapsamında sunulacak projelerde, bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsil edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10 unu aşamaz. İdari Maliyetler: İktisadi Kalkınma MDP için: proje toplam doğrudan maliyetlerinin %5 ini; Küçük Ölçekli Altyapı MDP için: proje toplam doğrudan maliyetlerinin %3 ünü geçemez!!

54 BA VURU FORMU VE BA VURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, SUNUMU

55 BA VURU DOSYASI ktisadi Kalk nma Mali Destek Program : EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak EK E : İş Planı (Word Formatında) Doldurulacak Bilgi Verme Amaçlı Sunulacak Belgeler EK F : Performans Göstergeleri Bilgi İçin EK G : Standart Sözleşme ve Ekleri Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program : EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak Bilgi Verme Amaçlı Sunulacak Belgeler EK E : Standart Sözleşme (Word Formatında) - Bilgi İçin EK F : Performans Göstergeleri Bilgi İçin

56 EK A BA VURU FORMU I. PROJE 1. TANIM 1.1. Ba l k 1.2. Projenin uygulanaca yerler 1.3. Proje maliyeti ve ORAN dan istenen destek tutar 1.4. Özet 1.5. Amaçlar 1.6. Gerekçelendirme 1.7. Faaliyetlerin ayr nt l aç klamas 1.8. Yöntem 1.9. Süre ve Faaliyet Plan Performans göstergeleri

57 EK A BA VURU FORMU 2. BEKLENEN SONUÇLAR 2.1. Hedef gruplar /yararlan c lar üzerinde beklenen etki 2.2. Somut ç kt lar 2.3. Çarpan etkileri 2.4. Sürdürülebilirlik 2.5. Mant ksal çerçeve 2.6. Görünürlük faaliyetleri

58 EK A BA VURU FORMU II. BA VURU SAH B 1. K ML K 2. BA VURU SAH B N N B LG LER 3. PROJE UYGULAMA VE YÖNETME KAPAS TES 4. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI LE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULU LARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN D ER BA VURULAR

59 EK A BA VURU FORMU III. BA VURU SAH B N N ORTAKLARI IV. BA VURU SAH B N N PROJEYE KATILAN T RAKÇ LER V. BA VURU SAH B N N BEYANI KONTROL L STES

60 EK DESTEKLEY C BELGELER ( ktisadi Kalk nma Mali Destek Program için) 1. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgeleri (İlgili Meslek Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi İlanı veya Ticaret ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicili Kayıt Sureti) 2. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun Kuruluş Sözleşmeleri 3. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun; -Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette olan işletmeler için son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası - Bir ila üç yıl arası bir sürede faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası - Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik edilmemiş olan yeni kurulan işletmeler için ilgili vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı veya cari mali yıl içerisindeki en son mali durum tahmini 4. Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için bilanço yerine onaylı hesap özeti 5. Başvuru sahibi tarafından proje uygulama kararının alındığı ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı 6. Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı

61 EK DESTEKLEY C BELGELER ( ktisadi Kalk nma Mali Destek Program için) 7. Başvuru Sahibi ni ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri) 8. Başvuru Sahibi ve ortakları için proje başvuru tarihi itibari ile en geç bir ay önce alınmış sosyal sigorta primi ve vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair belge 9. Vergiden muaf olan Başvuru Sahipleri ve ortaklar için ise, muafiyet durumunu gösterir belge 10. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun istihdam ettiği personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınan belge 11. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış varsa gerekli yetki belgesi ve diğer izinler (ÇED Raporu, ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı, inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı vb.) (Bu izin ve belgelerin son başvuru tarihine kadar alınamadığı durumlarda ruhsat ve izin işlemlerinin devam ettiğini ve eksiklerin tamamlanması halinde bu izin ve belgeleri almaya herhangi bir mani bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınan resmi yazı) 12. Proje kapsamında birim maliyeti TL yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma fatura

62 EK DESTEKLEY C BELGELER ( ktisadi Kalk nma Mali Destek Program için) Proje konusu faaliyet alanına ilişkin aşağıdaki belgelerin Başvuru Formu nda belirtmek şartıyla destekleyici belgelere eklenmesi, mali ve teknik değerlendirmede Başvuru Sahibinin lehine olacaktır. Kalite sertifikası belgeleri (Basvuru Formu nda bahsedilmiş ise) Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar Gerekli olan hallerde kesif özeti (malzeme/metraj ve kesif listesi) ve maliyet tahmini

63 EK DESTEKLEY C BELGELER (Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program için) Ba vurular n, ön inceleme a amas nda kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik De erlendirme a amas na al nabilmesi için Ba vuru Formu ve di er ekler yan nda a a daki belgelerle birlikte sunulmas zorunludur: Başvuruda bulunan kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (Alternatif olarak, kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı) Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (önceki mali yıla ait kar ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar sadece onaylanmış en son kesin hesaplarını sunacaklardır. Bilançosu olmayan belediyeler ve diğer yerel yönetimler sadece onaylanan en son bütçelerini sunmalıdır Başvuru Sahibi tarafından proje uygulama kararının alındığı ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı, (Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimelerinin yer alması istenecektir) Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı Başvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri) Yapım işlerini içeren projelerde; Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması, Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, - Gerekli olan hallerde keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif lisatesi) ve maliyet tahmini

64 EK DESTEKLEY C BELGELER (Küçük Ölçekli Altyap Projeleri Mali Destek Program için) Sözleşme İmzalanmadan Evvel Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: İlgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydını ve vergi numarasını içeren belge (Başvuru Sahipleri vergiden muafsa bu durumu ilgili belge ile ispatlamalıdırlar.) Gerekli durumlarda; toplam destek miktarının %10 u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler; -Gerekli görülüyorsa Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya böyle bir yatırım için ÇED e ihtiyaç olmadığını gösteren yazı -Gerekli durumda arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir belge Kontrollük ile ilgili bilgiler: Başvuru Sahibinin kontrollük işlerini kendisi yürütmesi durumunda ise aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır: -Kontrollük işlerinde kullanılacak kaynaklar (personel, ekipman vb.) -Kontrollük için organizasyon şeması -Personelin görev ve sorumluluk dağılımı -Kilit personelin özgeçmişleri (kontrol amiri, kontrol mühendisi vb.) -Eğer kontrollük hizmetleri ihale edilecekse: -Kontrollük işleri için hazırlanan teknik şartname (mühendislerin niteliklerinin tarif edileceği şekilde) veya -Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile kontrollük hizmetlerine destek almak amacıyla imzalanmış anlaşma Başvuru Sahibi ve ortaklarının sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeniyle haklarında haciz işlemleri devam etmediğine dair imzalı beyanı

65 BA VURU ktisadi Kalk nma MDP Son Ba vuru Tarihi: 29 KASIM 2010 Saat 17:00 Küçük Ölçekli Altyap MDP Son Ba vuru Tarihi: 30 KASIM 2010 Saat 17:00 Ba vuru Adresi: ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI Barbaros Mah. Sümer Yerle kesi Kümeevler No: Kocasinan/KAYSER!!! BA VURU REHBER NDE BEL RT LEN DOSYA SUNUM KURALLARINA UYMALISINIZ.!!!Son ba vuru zaman ndan sonra al nan ba vurular, hiçbir ekilde de erlendirmeye al nmayacakt r. Posta veya kargo irketine ba l gecikmeler dikkate al nmayacakt r.

66 BA VURU DOSYASI SUNUM Proje ba vurular, kapal zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo irketi ile veya elden (elden teslim eden ki iye, imzal ve tarihli bir al nd belgesi verilir) yukar daki adrese yap l r. Ba ka yollarla (örne in faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da ba ka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru zarfının üstüne TR72-10-İKP-01 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı başlığı (VEYA TR72-10-KÖA-01 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı başlığı ) ile Başvuru Sahibi nin tam adı ve adresi ve "AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ" ibareleri açık bir şekilde yazılmalıdır.

67 BA VURU DOSYASI SUNUM Ba vurular (Ba vuru Formu, di er ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) as l ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. As l dosya k rm z renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerle tirilmelidir. Ayr ca dosyalar haz rlan rken s ras yla Ba vuru Formu, rehberde belirtilen s ralamas na göre di er ekler ve destekleyici belgeler eklinde s ralanmal d r. Ba vuru Formu, Bütçe ve Mant ksal Çerçeve; ayr ca elektronik formatta (CD) da sunulmal d r. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak ayn içeri e sahip olmal d r. Ba vuru Sahipleri ba vurular n n, eksiksiz olup olmad n Ba vuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan ba vurular reddedilecektir!!!

68 DE ERLEND RME SÜREC

69 DE ERLEND RME SÜREC 1. Ön inceleme a) dari kontrol ( dari kontrol listesi) b) Uygunluk kontrolü (Uygunluk kontrol listesi) 2. Teknik ve mali de erlendirme Sadece ön incelemeyi geçen projeler teknik ve mali de erlendirmeye al n r.

70 TEKN K VE MAL DE ERLEND RME 1. Mali kapasite ve yönetim kapasitesi en az 12/20 puan al nmal d r!! 2. lgililik en az 18/25 puan al nmal d r!! 3. Yöntem 4. Sürdürülebilirlik 5. Bütçe ve maliyet etkinli i Teknik ve mali de erlendirmeden 65 ve üzeri puan alan projeler ba ar l olarak kabul edilir.

71 DE ERLEND RME SONUCUNDAN NE ZAMAN HABERDAR OLACAKSINIZ? 27 ARALIK 2010 * Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.

72 PROJE UYGULAMA - ÖZET

73 UYGULAMA KO ULLARI Sözle me Raporlama Kay t tutma Denetim (destek miktar ktisadi Kalk nma MDP için TL den büyük, Küçük Ölçekli Altyap Projeleri MDP için TL den büyük ise) Tan t m ve Görünürlük Sat nalma K Ke tabi yararlan c lar: 4734 say l yasa; Di erleri: Sözle me - Ek IV

74 UYGULAMA SÜREC NE L K N BAZI B LG LER ktisadi Kalk nma Mali Destek Program nda sözle me imzalamaya hak kazanan tüm ba vuru sahiplerinden, her bir proje için sözle mede öngörülen toplam destek miktar n n % 10 u teminat al n r. Küçük Ölçekli Altyap Projeleri mali Destek Program nda kâr amac güden gerçek ve tüzel ki iler ile kamu kurumu niteli inde meslek kurulu lar ndan, her bir proje için sözle mede öngörülen toplam destek miktar n n % 10 u teminat al n r.

75 ZLEME ç zleme: Proje uygulama sürecini, projeyi uygulayan kurulu un takip etmesidir. Bilgi kaynaklar : Hibe sözle mesi, proje girdileri, proje ç kt lar, sat n almalar, iç raporlar Daha subjektiftir: zlemeciler projeye ve iç i leyi e hakimdir D zleme: ORAN veya ORAN n n görevlendirdi i ba ms z uzmanlar taraf ndan gerçekle tirilir. Bilgi kaynaklar : Hibe sözle mesi, proje girdileri, proje ç kt lar, sat n almalar, iç ve d raporlar Daha objektiftir: zlemeciler projeye ve iç i leyi e hakim olmayabilir Hedeflerin ve ç kt lar n öngörülen faaliyetlerle ve bütçe ile uyumlu gerçekle ip gerçekle medi i takip edilir.

76 PROJE SAH B OLARAK S Z; Proje ba ar s n n sa lanmas Projenin tüm sorumlulu u Proje ekibinin görevlendirilmesi Ekibin desteklenmesi Faaliyetlerin desteklenmesi Faaliyetlerin izlenmesi Kontrol, kontrol kontrol!

77 PROJEN Z N YÖNET C S ; Faaliyetlerin zaman nda yap lmas Bütçenin kullan lmas Dokümantasyon ve raporlar Ekibin koordinasyonu Beklenen ç kt lar n elde edilmesi ve kalitesi Hesap verme leti im

78 MUHTEMEL SORUNLAR Faaliyetlerde gecikme Gerçekçi olmayan planlama Bütçe hesaplamalar nda eksiklik Belgelemelerde hatalar Sat n almalarda yöntem hatas leti imsizlik

79 SON OLARAK B RKAÇ TAVS YE Proje yazma i ini son günlere b rakmay n Tasar m iyi yap n, somut bilgiler içersin Projenizin faydalar n vurgulay n Projenizi ba ka birine okutun ve tavsiyelerini al n Bu i için zaman ay r n Düzgün haz rlanm olarak sunun

80 DAHA FAZLA B LG ALMAK Ç N; Sorular n z, tekliflerin al nmas için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif ça r s n n referans numaras n aç k bir ekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile a a daki adrese veya faks numaras na gönderebilirsiniz. E-posta adresleri : (İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için) (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için) Faks : 0 (352) Sorular n yan tlar, Ajansa ula ma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde a a daki adreste yay nlanacakt r: Tüm adaylara e it davran lacak ve bir Ba vuru Sahibine sa lanan bilgi S kça Sorulan Sorular (SSS) arac l yla di er Ba vuru Sahiplerine de sunulacakt r. Tüm resmi aç klamalar ve talep edilen bilgi Ajans taraf ndan sa lanacakt r. SSS listesinde ve Ba vuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Ba vuru Sahipleri ve Ajans için ba lay c nitelik ta mamaktad r.

81 İYİ ŞANSLAR!

SANAYĠ VE TURĠZM SEKTÖRLERĠNDE REKABETÇĠLĠĞĠN ARTIRILMASI

SANAYĠ VE TURĠZM SEKTÖRLERĠNDE REKABETÇĠLĠĞĠN ARTIRILMASI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) 2010 YILI TEKLĠF ÇAĞRISI SANAYĠ VE TURĠZM SEKTÖRLERĠNDE REKABETÇĠLĠĞĠN ARTIRILMASI MALĠ DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ Sıdıka ARIKAN Eğitimin Amacı Hibe Projeleri

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2010 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: Son başvuru tarihi: 29/11/ 2010 Pazartesi Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

Başvuru Rehberi. Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi. 26 Ağustos 2011, Cuma Saat: 16:00

Başvuru Rehberi. Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı. Son Başvuru Tarihi. 26 Ağustos 2011, Cuma Saat: 16:00 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çevre ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programı 2011 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI. 2010 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Referans No: TR32/10/İK03

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI. 2010 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Referans No: TR32/10/İK03 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ 2010 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Referans No: TR32/10/İK03 Son Başvuru Tarihi: 10/02/2011

Detaylı

1. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

1. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 1 İçindekiler 1. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI...3 1.1. Giriş...3 1.2. Programın Amaçları ve Öncelikleri...4 1.3. Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak...4 2. TEKLİF ÇAĞRISINA

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI. 2010 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Referans No: TR32/10/İK02

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI. 2010 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Referans No: TR32/10/İK02 T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK 2010 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Referans No: TR32/10/İK02 Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMLARI

2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMLARI 2010 YILI MALĠ DESTEK PROGRAMLARI PROJE HAZIRLAMA EĞĠTĠMĠ I. EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI A. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLAR B. KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR II. TURİZM ALT YAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası : TR62-08-03 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 25/03/2009 Saati: 17 : 00

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI MÜŞTEREK SANAYİ VE TİCARET ALANLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: DİKA-11-KÖA-02 Son Başvuru Tarihi: 16/09/2011 Saati:

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2008 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR31/08/SK01 Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2009 2 İÇİNDEKİLER 1. İZMİR KALKINMA AJANSI

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1. 2010 Yılı Teklif Çağrısı. Başvuru Rehberi

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1. 2010 Yılı Teklif Çağrısı. Başvuru Rehberi T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KÖA001 Son başvuru tarihi: 06/12/2010 Saat:

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ Şubat 2015 ANKARA KAVRAMLAR Hibe Donör Kuruluş Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Başvuru Başvuru Sahibi Belirli bir üst düzey politikaya yönelik projelerin gerçekleştirilmesi için

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI 2010 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI 2010 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI 2010 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi Referans No: TRC2-10-EKOG001-B KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YÖNELĠK Son Başvuru Tarihi: 4 Haziran 2010 Saati: 17.00 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

1. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

1. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TRC1 11 KOA İÇİNDEKİLER 1. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Programın

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3

İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3. 2.1. Giriş 3 1 İÇİNDEKİLER 1. PROGRAMIN KÜNYESİ 2 2. TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 3 2.1. Giriş 3 2.2. Programın Gerekçesi, Genel Amacı ve Öncelikleri 4 2.2.1 Programın Gerekçesi 4 2.2.2

Detaylı

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI SEKTÖREL REKABET EDEBİLİRLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR71/12/SRE01 İlan Tarihi: 05/12/2012 Matbu Proje Başvurusunun Son Teslim

Detaylı

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 1 ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru

Detaylı

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Yönelik) 2015

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI 2010 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI 2010 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi EK H-3 T. C. EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI 2010 Yılı Teklif Çağrısı BaĢvuru Rehberi Referans No: TRC2-10-EKOG001-A KÂR AMACI GÜDEN KURULUġLARA YÖNELĠK Son Başvuru Tarihi: 4 Haziran 2010 Saati:

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/MİKRO Başvuru Rehberi

2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/MİKRO Başvuru Rehberi Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 1 MİKRO İŞLETMELERDE KURUMSALLAŞMA VE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı 1 REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/RAY Başvuru

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı