T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ BAġLANGIÇ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ BAġLANGIÇ RAPORU"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ BAġLANGIÇ RAPORU (PROJE YÖNETĠM VE UYGULAMA BĠRĠMĠNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) Ağustos 2012, Ankara 0

2 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GĠRĠġ PROJE ALANI Coğrafi Özellikler Doğal Kaynakların Bozulması PROJENĠN GEREKÇESĠ PROJENĠN GENEL AMACI VE KAPSAMI Projenin Genel Amacı Proje Alanı ve Hedef Mikro Havzalar Proje Faaliyetleri ve Hedefler Proje Bütçesi Projede Sorumlu KuruluĢlar S-1B DANIġMANININ PROJE GÖREV VE SORUMLULUKLARI PROJE FAALĠYETLERĠ S-1B DANIġMANININ PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ FAALĠYETLER YILI PROJEDE YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN ÇALIġMALAR SONUÇ VE ÖNERĠLER EKLER

3 EKLER EK:1 S-1B DanıĢmanlarının Ġsimleri Ve ĠĢ Tanımları. 22 Ek:2 Proje AçılıĢ Toplantısı. 25 Ek:3 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 1. Proje Uygulama Komitesi Toplantısı Raporu. 26 Ek:4 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Saha Ziyareti Raporu. 27 Ek:5 S-1B Uzmanlar Toplantısı Raporu.. 31 Ek:6 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2. Proje Uygulama Komitesi Toplantısı Tutanağı. 32 Ek:7 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çığ Kontrol Faaliyetleri Toplantısı Raporu. 37 Ek:8 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Kırsal Kalkınma Daire BaĢkanlığı (TRGM-KKDB) Ġle Bilgi AlıĢveriĢ Toplantısı Raporu. 38 Ek:9 ORKÖY Dairesi BaĢkanlığı Ġle Bilgi AlıĢveriĢ Toplantısı Raporu.. 40 Ek:10 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Toplantı Tutanağı (Çığ Kontrol Faaliyetleri Ve ĠĢbirliği). 42 2

4 1- GĠRĠġ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaģık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaģık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaģık olup bunun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi orman köyü dür. Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde Ģiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düģüktür. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileģtirilmesini kapsamaktadır. Proje yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun milyonu dıģ katkıdır. Proje Orman Genel Müdürlüğü nün (Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ġl Özel Ġdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teģvik edilecek ve desteklenecektir. 2- PROJE ALANI 2.1- Coğrafi özellikler Çoruh Nehri Bayburt un batısında doğar ve Doğu-Kuzey yönde akarak Gürcistan üzerinden Karadeniz e akar. Çoruh Nehri nin Türkiye üzerindeki uzunluğu 442 km. toplam uzunluğu ise 466 km. dir. Havzanın büyük bir kısmı engebeli bir topografyaya sahiptir. Genel olarak, Proje alanı çeģitli volkanik kayalar, metamorfik kayalar ve dördüncül maden yataklarından oluģmaktadır. Proje alanındaki en yaygın topraklar: bazaltik toprak, kahverengi orman toprağı, kahverengi toprak, kestane toprağı ve yüksek dağ otlağı toprağıdır. Toprakların çoğu orta ila düģük verimliliğe sahip olmakla beraber özellikle dik yamaçlarda orta veya yüksek erozyon seviyesine sahiptir. Proje alanının büyük bir kısmında zorlu iklim Ģartları, kıģın genellikle oldukça düģük sıcaklıklar ve kar ve yazın oldukça yüksek sıcaklık görülmektedir. Çoruh Nehri Havzasının alanı yaklaģık 2 milyon hektar olup üç ili içine almaktadır (Bayburt, Erzurum ve Artvin) yılı itibariyle, Proje alanındaki arazi kullanımı: orman: %21,7 ( ha), ağaçlık & çalılık: %11,7 ( ha), mera & çayır: % 46,2 ( ha), ekilebilir alan: %13,9 ( ha) ve diğer alanlar: %6,5 ( ha). Ormanlık alan genellikle Çoruh Nehrinin aģağı ve orta kısımlarında, tüm Berta Nehri havzasının tamamı ve Oltu Nehrinin orta kısmında yer almaktadır. GeçiĢ evresindeki koru & çalılık genellikle Çoruh Nehrinin orta ve üst kısımlarında, Tortum ve Oltu Nehirlerinde ve mera & çayır alanı ise Çoruh Nehrinin yukarı kısımlarını ve Oltu ile Tortum nehirlerinin büyük bölümünü iģgal etmektedir. 3

5 Proje alanındaki doğal bitki örtüsü türleri Bitki türü örtüsü Tipik yerler Özellikler Kurak orman çalılık bölge Dağ çayır bölgesi Kuru ormanantropojenik step bölgesi Ġspir, Artvin, ġavģat, Oltu, Narman Bayburt, Tortum Kaçkar ve Yalnızçam Dağları (kaynak: Ecoregions of Turkey Dr. Ibrahim Atalay, 2002) 2.2- Doğal kaynakların bozulması - Karadeniz den gelen nem, yeterli güneģ ıģığı ve topografik boyutlar sayesinde bereketli bitki toplulukları ve bitki türleri. Buna ek olarak Akdeniz bölgesine ait türler örneğin, zeytin, dut, nar ve incir de mikroklima Ģartları sayesinde alçak vadilerde görülebilmektedir. - Dağlık alanlarda ise kozalaklı türler hakimdir Pinus sylvestris, Pinus brutia, Abies nordmanniana, Picea orientalis, ve geniģ yapraklı türler Fagus sp., Quercus sp., Alnus sp.plantings of Poplus nigra yerleģim yerleri, tarım arazisi ve nehir kenarlarında görülmektedir. - Doğal step bölgesinin yukarı kısımlarında Meşe ormanlarına Ardıç türleri eģlik eder. - Yüksek dağlık alanlarda doğal orman sınırında görülür Festuca violacea gibi türler. - Kayalık sahalarda bitkisel türler 2000 metreyi aģan yüksek rakımda görünür. Proje alanının orman örtüsü son 20 yılda, aģırı otlatma, aģırı ve yasadıģı yakıt ve inģaat amaçlı odun kesme, toprakların zayıf beslenme durumu gibi faktörlerden dolayı %9 oranında azalmıģtır. Ormanların azalmasına paralel olarak, çıplak alan ve/veya çayır alanı yayılmaktadır. Türkiye Ormancılık Sektörü Ġncelemesi (Dünya Bankası Rapor No TU, 27 Haziran 2001) nde ülkenin %75 inde Ģiddetli toprak erozyonu olduğu ve bunun ülkenin en ciddi çevre sorunlarından biri olduğu belirtilmektedir. Yılda erozyonla taģınan toprak miktarı 500 milyon tona yakındır. Ancak Çoruh Nehri Havzasındaki ölçüm verileri mevcut değildir. Havzanın büyük bir kısmı Ģiddetli ve aģırı toprak erozyonuna maruzdur. Tüm havzanın %3,8 i 1. sınıf, %25,3 ü 2. sınıf %51 i 3. sınıf, %19,9 u 4. sınıf erozyona tabi alandır. Çoruh nehri sisteminde, ana nehir ve ayaklar akıģta mevsimsel özellikler göstermekte olup en yüksek akıģ Mart ile Haziran ayları arası karların eridiği dönemdir. Yazın çok düģük su seviyesi, sonbahar ve kıģta da düģük su seviyeleri görülmektedir. DSĠ den alınan bilgilere göre, farklı istasyonlarda gözlemlenen yıllık sedimantasyon oranı 44 ila 391 ton/km2dir. Çoruh Nehrinin ortalama yıllık sedimantasyon oranı 179 ton/km2/yıl dır (Kaynak; EIE) 4

6 Proje Alanının Toprak Erozyon Sınıfları Haritası 3- PROJENĠN GEREKÇESĠ Küresel düzeyde en önemli çevre problemleri arasında toprakların bozulması sonucunda oluģan çölleģme, sanayileģmenin getirmiģ olduğu iklim değiģikliği ve biyolojik çeģitlilikteki azalmalar yer almaktadır. Bu konulara bütün devletlerin ilgisini çekmek amacıyla BirleĢmiĢ Milletler tarafından üç adet sözleģme (Ġklim DeğiĢikliği, Biyolojik ÇeĢitlik ve ÇölleĢme ile Mücadele SözleĢmeleri) hazırlanmıģ ve ülkemiz de bu sözleģmelere taraf olmuģtur. Bu sözleģmelerin temel ortak noktaları toprakların ve doğal kaynakların korunması ve rehabilitasyondur. ÇölleĢme ile mücadele sözleģmesinin dört temel stratejisi; BozulmuĢ olan ekosistemlerin rehabilitasyonu, yaģam seviyesinin geliģtirilmesi, yerel faaliyetler ile küresel faydalar elde etmek ve bilinç yaratmak tır. Yine dünyamızı tehdit eden en önemli sorunlardan olan küresel ısınma ve iklim değiģikliği ile mücadele yöntemlerinin baģında orman ve mera alanlarının rehabilite edilmesi ve artırılması, toprakların korunması yolu ile karbon yutakları oluģturarak yeryüzündeki karbon tutumunun artırılması gelmektedir. Ayrıca biyolojik çeģitlilikten bahsedilebilinmesi için de öncelikle toprağın korunması gerekmektedir. Çoruh Nehri Havzasındaki doğal kaynaklar, dik yamaçlar, sığ ve düģük verimlilikte toprak, az yağıģ, Ģiddetli ve uzun kıģlar gibi doğa karakteristikleri nedeniyle bozulmuģ ve bu bozulma yasa dıģı ağaç kesimi, yanlıģ arazi kullanımı ve aģırı otlatma gibi insan faaliyetleriyle hızlandırılmıģtır. Proje sahasında hızlı dıģarı göç, kiģi baģına düģük GSMH, cinsiyet ayrılığı, kısıtlı gelir kaynakları ve benzeri sosyoekonomik Ģartlar bulunmaktadır. Ayrıca; havza, zorlu topografyası ve iklimi nedeniyle Türkiye deki en fakir ve en zarar görmüģ ve çığ ve sel gibi doğal felaketlerin en çok yaģandığı bölgelerden biridir. Nitekim, OSĠB ile JICA tarafından Eylül Ocak 2004 tarihleri arasında yürütülen Çoruh Nehrinde Katılımcı Havza Rehabilitasyonu Master Plan ÇalıĢması (M/P) ile Proje Fizibilite Raporu na göre Çoruh Nehri havzasının seçilmesinde aģağıdaki nedenler öne sürülmektedir; Havzadaki Ģiddetli erozyon nedeniyle, tamamlanmıģ, inģaatı devam eden ve planlanan baraj rezervuarlarının kısa sürede dolma ve ekonomik ömürlerinin kısalması riski güçlü bir Ģekilde mevcuttur. 5

7 Havza, zorlu topografyası ve iklimi nedeniyle Türkiye deki en fakir ve en zarar görmüģ bölgelerden biridir. Havza, çığ ve sel gibi doğal felaketlerin en çok yaģandığı bölgelerden bir tanesidir. Ulusal ormancılık politikasına göre doğal kaynakların orman köylüleri tarafından sürdürülebilir olmayan biçimde kullanımı azaltılmalıdır. Doğal kaynakların bozulması ve fakirlik arasında kısır döngü mevcuttur. Doğal kaynakların bozulması köylülerin düģük verimle geçinmesine neden olmakta ve bu da halkın fakirliğini artırmaktadır. Ġnsanlar da doğal kaynaklara daha bağımlı hale gelmekte ve bu yüzden doğal kaynaklar daha da bozulmaktadır. Bu kısır döngünün kaldırılması gerekmektedir. 9. Kalkınma Planı ( ) Ekonomik ve Sosyal Kalkınma ekseninde gelecek nesiller için doğa ve çevre korumanın önemi ve Bölgesel Kalkınmanın Sağlanması ekseninde bölgesel farklılıkların azaltılması belirtilmektedir. Projenin doğrudan faydalanıcıları doğal kaynaklar için rehabilitasyon iģlerinin yürütüldüğü köylerde yaģayan hedeflenen halktır. Genel olarak, ana geçim kaynakları, hayvancılık, tarım emekli aylığı ve yevmiyedir. M/P yoğun görüģmeler sonucunda yerel halkın sıkıntı ve ihtiyaçlarını ortaya koymuģ, doğal kaynak rehabilitasyonu ve yönetimi ile yaģam/geçim iyileģtirme konuları üzerine odaklanmıģtır. Bu ihtiyaçların önemi aynı zamanda fizibilite çalıģmasındaki saha araģtırmalarında da doğrulanmıģtır. Proje bu ihtiyaçların çoğunu karģılayan faaliyetler içermektedir. 4- PROJENĠN GENEL AMACI VE KAPSAMI 4.1- Projenin genel amacı Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileģtirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır Proje alanı ve hedef mikro-havzalar Proje alanı 2 milyon hektarlık tüm Çoruh Nehri Havzasını kapsamakta olup üç ili içine almaktadır (Bayburt, Erzurum ve Artvin) yılı itibariyle havzadaki nüfus yaklaģık olup alanda km² ye 22 kiģi düģmektedir. Havzayı oluģturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt ta 2, Erzurum da 11 ve Artvin de 5) potansiyel hedef alanı olarak öncelikli görülmüģtür. Bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 3) (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanması için seçilmiģtir. Ayrıca Camili Mikro Havzası (LC-07) da planı hazırlanacak MH lara ilave edilmiģtir. Plan hazırlanacak 13 MH için, toplam alan hektar, toplam nüfus yaklaģık ve toplam köy adedi 162 dir (113 adedi orman köyüdür). 6

8 ÇalıĢma Alanının Konumu 18 potansiyel hedef MH nin yeri: YÜKSEK öncelikli MH lar ORTA öncelikli MH lar DÜŞÜK öncelikli MH lar Altları çizilen 12 MH Proje Uygulama Planı için seçilmiştir. Bıçakçılar (MC- 06) Barhal (MC-05) Ispir north (UC- 17) Ispir (UC- 14) Yusufeli (MC- 03) Veliköy (BT-03) Şavşat (BT-04) Olur merkez (OL-11) Olur batı (OL-12) Şenkaya (OL-07) Taht (UC-11) Masat (UC- 03) Tortum kuzey (TR-04) Tortum orta (TR-03) Tortum güney(tr-02) Uzundere (TR-06) Oltu (OL-04) Narman (OL-02) 7

9 Projede, Çoruh Nehri Havzasındaki 63 MH arasında, ilk kapsamlaģtırma il düzeyindeki kilit kurumların tavsiyelerine göre yapılmıģtır. Her ildeki Çevre ve Orman Ġl Müdürlükleri (ÇOĠM), Orman Bölge Müdürlüğü (OBM), DSĠ, TKĠB ve ĠÖĠ ler, MH listesi ve acil ihtiyaçlar, toplamda 18 MH, için tavsiye edilen her bir MH nin çevresel, sosyoekonomik ve diğer spesifik geçmiģlerine dair gerekçelerin tanımlanması konusunda fizibilite çalıģma ekibine yardım etmiģlerdir. Çoğunlukla gerekçeler ormanların ve toprağın Ģiddetli derecede tahrip edilmiģ olması, yüksek sedimantasyon oranı, tehlikeli doğal afetlerin çok sık yaģanması ve fakirliktir. Ġkinci adım olarak, sıralama kriterleri 18 MH için geliģtirilmiģ ve uygulanmıģtır. Kriterler dokuz faktörden oluģmaktadır ve her bir faktör için 2 ila 3 karar sonucu oluģturulmuģtur. Kararlar deneyimli kurum personelleri, köylüler ve muhtarlarla yapılan görüģmelere ve istatistikî ve sayısal verilerle desteklenen fizibilite çalıģma ekibinin teknik saha incelemeleri dayanarak verilmiģtir. Bu teknik yönteme ek olarak, tek bir bölgede aģırı sayıda MH ye odaklanılmasından kaçınmak için bölgedeki personel kapasitesi de göz önünde bulundurulmuģtur. Sonuç olarak, 5 MH Yüksek olarak, 6 MH Orta ve 7 MH Düşük öncelikli olarak sıralanmıģtır. Orta sınıfta, Çoruh Nehri Havzasının farklı tipik özelliklerini temsil etmekte olan (Yukarı Çoruh Nehri bölgesini temsilen Bayburt Ġlindeki Masat MH (UC-03) ve Berta Nehri bölgesini temsilen Artvin Ġlindeki Veliköy MH (BT-03)), 2 MH stratejik açıdan önemli alanlar olarak belirlenmiģtir ve öncelikle seçilmeleri tavsiye edilmiģtir. Havza seçiminde Ģu kriterler uygulanmıģtır: 1. Doğal kaynak (orman, toprak, biyoçeģitlilik) bozulmasının Ģiddeti ve buna bağlı doğal afetler 2. Geri döndürülebilirlik potansiyeli 3. EriĢilebilirlik 4. Üretken nüfus (aktif iģ gücü) 5. Fakirlik seviyesi 6. Gelir arttırma potansiyeli 7. Toplulukların birliği 8. Yakındaki hidroelektrik projelerine olumlu etkisi 9. ÖrtüĢen proje olmaması MH Planı Hazırlanması Ġçin Seçilen Mikro Havzalar NÜFUS Toplam ALANI (Ha) Orman Köyleri KÖY SAYISI Toplam Orman Köyü ERZURUM 1- ĠSPĠR (UC-14) ĠSPĠR KUZEY (UC-17) UZUNDERE (TR-06) OLTU (OL-04) TORTUM KUZEY (TR-04) ġenkaya (OL-07) OLUR MERKEZ (OL-11) ALT TOPLAM ARTVİN 1- VELĠKÖY (BT-03) YUSUFELĠ (MC-03) BIÇAKÇILAR (MC-06) CAMĠLĠ (LC-07) ALT TOPLAM

10 BAYBURT 1- MASAT (UC-03) TAHT (UC-11) ALT TOPLAM GENEL TOPLAM Proje faaliyetleri ve hedefler Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre ve katılımcı yaklaģım tam anlamıyla benimsenerek uygulanacaktır. Projenin iki ana kolu doğal kaynak rehabilitasyonu (alt-proje A) ve geçimin iyileģtirilmesi (alt-proje B) olup bu faaliyetler kapasite (alt-proje C) geliģtirme ile desteklenecektir. Geçimin iyileģtirilmesi doğal kaynak rehabilitasyonu ile iliģkilidir ve bağımsız bir faaliyet olarak yürütülmeyecektir. Alt Proje A. Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi, Rehabilitasyonu ve Korunması: Faaliyetin Adı Birim Bayburt Erzurum Artvin Toplam A.1 Erozyon Kontrolü ve Ha Doğal Afetlerin Önlenmesi A Toprak Muhafaza (tesis) Ha A Toprak Muhafaza (bakım) Ha A Bozuk Ormanların Ha Rehabilitasyonu (tesis) A Bozuk Ormanların Ha Rehabilitasyonu (bakım) A Islah Sekileri Adet A Nehir Yataklarının Islahı m A Çığ Kontrolü Adet A.2. Meraların Sürdürülebilir Yönetimi ve Rehabilitasyonu A.2.1 Orman Ġçi Meraların Ha Rehabilitasyonu A.2.2 Orman DıĢı Meraların Ha Rehabilitasyonu A.3 Çoklu Havzalara Hizmet Edecek Doğal Kaynakların GeliĢimi A Bayburt Orman Fidanlığının Adet 1 1 GeliĢtirilmesi A Artvin Orman Fidanlığının Adet 1 1 GeliĢtirilmesi A.3.2 Ekosistem Tabanlı Çok 1 1 Amaçlı Orman Yönetim Planlaması(Oltu) A3.3.1 Milli Park Yönetim 1 1 Planlaması(Hatila Milli Parkı) A Yaban Hayatı Uygulama 1 17 Planlarının Hazırlanması (Ġspir) A.3.4 Odun DıĢı Orman Ürünlerinin Etüdü ve Sürdürülebilir Kullanım Planlaması 1 9

11 A.3.5 Doğal Afetlerin Risk Değerlendirilmesi 1 Alt Proje B. Köylülerin Geçiminin ĠyileĢtirilmesi: Faaliyetin Adı Birimi Bayburt Erzurum Artvin Toplam B.1 Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileģtirilmesi Sulama Havuzu m³ Küçük Gölet m³ Boru Hattı m Kanal Rehabilitasyonu m Damla Sulama Ha B.2 Gelir getirici Faaliyetler Yem Bitkisi Üretimi Ha Ahırların ĠyileĢtirilmesi Adet Meyveciliğin geliģtirilmesi Ha Seracılığın teģviki Adet Demonstrasyon Adet Arıcılık Adet B.3 Odun tüketiminde tasarruf sağlayan uygulamalar GüneĢ Enerjili Su Isıtma Sistemleri Adet Isı Etken Soba Adet Hidro Elektrik Sistemleri (Pilot) Adet B.4 Pazarlama araģtırması ve fizibilite çalıģmaları 1 Alt Proje C. Kapasite GeliĢtirme Faaliyetin Adı Kurum Ad. Kime Katılımcı Süre Yılı Adı Sayısı C.1 Doğal Afetlerin Önlenmesi AGM 1 AGM 5 5 Ay 2 Personeli C.2 Entegre ve Katılımcı Havza Rehabilitasyonu C.2.1 Entegre ve Katılımcı Havza PUB 4 Ġlgili 40 5 Gün 2,3,5,8 planlama ve Uygulama Eğitim Kursu KuruluĢ C.2.2 DASHRP ve ASHRP PUB 2 Ġlgili 40 7 Gün 2,3 Sahalarına Teknik Gezi KuruluĢlar C.2.3 ÇalıĢtay PUB 5 Ġlgili 30 3 Gün 2,3,5,8 KuruluĢlar C.3 Teknik Eğitim C.3.1 C C C Teknik Eğitimler Toprak muhafaza, Bozuk ormanların rehabilitasyonu, Mera ıslahı ve Sosyoekonomik ve çevresel etkiler Fonksiyonel Orman Yönetim Planlaması ve Uygulaması Odun DıĢı Orman Ürünlerin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı AGM 2 AGM Per Gün 3,6 OGM 3 OGM Per Gün 4,6,8 OGM 2 OGM Per Gün 4,5 10

12 C Korunan Alanların DKMPGM 6 DKMPGM 25 4 Gün 3,4,5,6,7 Planlanması ve Yönetimi Per. C YaĢamı GeliĢtirme Stratejileri, ORKOY 5 ORKOY Per Gün 3,4,5,6,7 Programlar ve Uygulamalar C DSĠ Personelinin Eğitimi DSĠ 2 DSĠ Per Gün 3,7 C TRGM Personelinin Eğitimi TRGM 5 TRGM Per Gün 3,4,5,6,7 C.3.2 Kısa Süreli Yurt DıĢı Eğitimi C Karar vericiler ve Proje Personeli Ġçin Yurt DıĢı Teknik ÇalıĢma Programı PUB 1 Karar Vericiler 7 10 Gün 3,4,5+1 C Kısa Süreli Yurt DıĢı Eğitim- ÇalıĢma Programı C Kısa Süreli Yurt DıĢı Eğitim Kursu C Kısa Süreli Yurt DıĢı Eğitim Kursu C.4 Yerel Halkın Kapasitesinin GeliĢtirilmesi 4.4- Proje Bütçesi Projenin Toplam Bütçesi (Japon Yeni) DıĢ Kaynak (JBIC) Ġç Kaynak Faydalanıcı Katkısı TOPLAM PUB 1 Proje teknik Personeli Gün 4,5,6,7 PUB 6 OSĠB Proje Per Ay 5,6,7 PUB 2 TRGM Proje 6 6 Ay 5,6,7 Per. PUB 12 3,4,5,6, Projede sorumlu kuruluģlar: I. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı: Orman Genel Müdürlüğü (Koordinatör kurum) (Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanlığı, ORKÖY Dairesi BaĢkanlığı, Fidanlık Dairesi BaĢkanlığı, Silvikültür Dairesi BaĢkanlığı, OdundıĢı Ürün ve Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, II. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü III. Ġl Özel Ġdareleri Artvin, Bayburt, Erzurum Ġl Özel Ġdareleri 11

13 5- S-1B DANIġMANININ PROJE GÖREV VE SORUMLULUKLARI DanıĢmanlık hizmetlerinin genel amacı, Projenin sorunsuz bir Ģekilde uygulanabilmesi için, Proje nin Uygulayıcı KuruluĢu na genel yönetimsel ve teknik yardım temin etmektir. Proje kapsamında, DanıĢmanlık Hizmetlerinin aģağıda belirtilen üç alanda temin edilmesi beklenmektedir: - S.1 PYUB ye Destek, proje uygulama yapısının kilit fonksiyonu, proje kapsamında satın alma, mali yönetim ve teknik hizmetleri kapsamaktadır; - S.2 Detaylı MH planlama ve dizayn (D/D) alt proje bileģeni için temel oluģturmaktadır; ve - S.3 Ġzleme ve değerlendirme sistemi projenin değerlendirilmesi açısından çok önemli bir adım olan eğitim ve Temel AraĢtırmayı içermektedir. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, proje dokümanında belirtildiği üzere, 3 alt projeden oluģmaktadır. Bunlar: - Alt-Proje A, Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi; - Alt-Proje B, Köylülerin YaĢam KoĢullarının ĠyileĢtirilmesi ve - Alt-Proje C, Kapasite GeliĢtirme. Proje dokümanında aynı zamanda, S-1B DanıĢmanının sorumlulukları kapsamında, Ġzleme ve Değerlendirme, Havza Yönetimi Uzmanı, Geçim kaynaklarının iyileģtirilmesi ve Sulama konularında alt-uzmanlık hizmetleri öngörülmüģ olup, bu danıģmanlıkların Alt Projeler A, B ve C nin planlanması ve uygulamasına teknik destek sağlayacağı belirtilmiģtir. Projede öngörülen alt-projelerin verimli, amaca uygun ve sonuçlara hedefli bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi maksadıyla S-1B DanıĢmanlık hizmetleri kapsamında ve proje uygulama birimlerine (MPYG, ĠPUG, diğer uzmanlıklar vb.) destek sağlamak, proje uygulamalarını yönlendirmek ve çalıģmaları her düzeyde tetkik etmek ve raporlamak amaçları ile beģ temel alanda danıģman görevlendirilmesi yapılmıģtır. Bu alanlar: 1- Ġzleme ve Değerlendirme Uzmanı, 2- Havza Yönetimi Uzmanı, 3- Geçim kaynaklarının iyileģtirilmesi konusunda uzman, 4- Sulama Uzmanı ve 5- Proje Asistanıdır. PYUB ye teknik ve objektif görüģlerin aktarılması için projenin uygulanmasına, satın alma, bütçe yönetimi, izleme ve değerlendirme, halka iliģkiler, teknik tavsiye, JICA ya raporlama vb. konularda destek sağlayacak S-1B uzmanlarının isimleri ve iģ tanımları Ek:1 de verilmiģtir. 6- PROJE FAALĠYETLERĠ 6.1- PROJE AÇILIġ TOPLANTISI, Haziran 2012, Erzurum Projenin tanıtımı ve faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgi vermek ve Projeyi resmen baģlatmak amacıyla projede görevli Bakanlıkların merkez teģkilatları, proje sahasındaki uygulayıcı kuruluģların temsilcilerinin ve Japon Uluslararası ĠĢbirliği TeĢkilatı (JICA) yetkililerinin katılımı ile Haziran 2012 tarihlerinde Erzurum da Proje AçılıĢ Toplantısı düzenlenmiģtir. Toplantıda Projenin genel tanıtımı, yönetim birimleri, ihale ve satın alımlar, JAICA proje yaklaģımı ve projede yapılacak uygulamalarla ilgili konularda sunumlar yapılmıģtır. Yapılan sunumlar EK:2 de verilmiģtir. 12

14 13 Haziran 2012 tarihinde Proje uygulama havzalarından biri olan Yusufeli /Artvin e inceleme gezisi düzenlenmiģ ve Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi kapsamında inģa edilen Sebze ve Meyvelerin ĠĢlenmesi-Kurutulması, Paketlenmesi ve Saklanması Tesisi ziyaret edilmiģtir. Bu tesis, Proje çalıģmalarında tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine ve pazarlanmasına örnek teģkil edebilecek olması bakımından önemlidir. Daha sonra Uzundere MHsında bulunan Kirazlı köyünde köylülerle proje hakkında kahve toplantısı düzenlenmiģtir ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ 1. PROJE UYGULAMA KOMĠTESĠ TOPLANTISI, Toplantı Tarihi : 21 Haziran 2012 Toplantı Yeri : OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Katılımcılar : Ekte Liste olarak verilmiģtir Proje Uygulama Komitesine her kurumdan Odak Noktası olarak bir elemanın görevlendirilmesi, kararlaģtırılmıģtır. Orman Genel Müdürlüğünün proje ile ilgili diğer Daire BaĢkanlıklarından resmi yazı ile odak noktası olacakların isimlerinin istenmesi de kararlaģtırılmıģtır. Proje Bölgelerine seyahatin 1-8 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleģtirilmesine ve her kurumdan bir yetkilinin bu seyahate katılmasına karar verilmiģtir. Toplantı raporu ve katılımcıların listesi Ek:3 te verilmiģtir ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ ARAZĠ SEYAHATĠ Seyahat Tarihi : 1-8 Temmuz 2012 Seyahat Yeri : Erzurum, Artvin, Bayburt, Rize, Trabzon Katılımcılar : Proje Uygulama Komitesi üyeleri ve Proje Süpervizörü Seyahatin Amacı: Proje uygulama bölgelerindeki projede görevli kurum yetkililerini, üniversiteleri, araģtırma kurumlarını ve diğer ilgili kurum ve kuruluģları ziyaret etmek ve proje hakkında bilgilendirmek, Proje Uygulama Birimlerinde ve mikro havzalarda görev alacak yetkilileri belirlemek, yılları arasında, mikro havzalarda yapılan faaliyetleri belirlemek ve yapılacak proje faaliyetleri ile mikro havzaları yeniden değerlendirmek ve kurumlar arası iģbirliği ve koordinasyonu geliģtirmek amacıyla bu çalıģma gerçekleģtirilmiģtir. Bu seyahat süresince Proje Ġl Uygulama Birimleri de oluģturulmuģtur. Bu seyahat süresince yapılan görüģmeler ve alınan kararlar ekte seyahat raporu olarak verilmiģtir. (Ek:4) Uzmanlar arasında ve uzmanlarla proje yürütücü ve uygulayıcı birimler arasında koordinasyonu etkin kılmak amacıyla hazırlanan DanıĢmanların ÇalıĢma Esasları isimli belgede Ek:4 içerisinde verilmiģtir S-1B UZMANLAR TOPLANTISI 19 Temmuz 2012 tarihinde yapılan Toplantıda, öncelikli olarak danıģmanların çalıģma esasları ve önemi üzerinde duruldu. Bu çerçevede, Merkezde Proje Uygulama Komitesi ve Uygulayıcı Kurumlar ile yakın iģbirliği içinde bulunulması, Kurum yetkililerinin görüģ ve önerilerinin alınması, TaĢrada da Proje Uygulama Birimi ve Uygulayıcı Kurum yetkilileri ile devamlı görüģülerek onların fikir ve görüģlerine önem verilmesi, arazi seyahatlerine taģra birimlerinden ilgili elemanların mutlak surette eģlik etmesi ve arazi çalıģması sonrası Uygulama Birimlerine, yapılan çalıģmalar hakkında bilgi verilmesi ve merkeze dönüldüğünde de seyahat raporunun hazırlanarak sunulmasının önemi üzerinde durulmuģtur. (Ek:5) 6.5- ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ 2. PROJE UYGULAMA KOMĠTESĠ TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantı Yeri : TRGM-Kırsal Kalkınma Dairesi BaĢkanlığı Katılımcılar : Ekte Liste olarak verilmiģtir 13

15 Toplantıda özetle; -Proje Koordinatörü ve Proje Müdürü tarafından; projenin hazırlanıģ süreci, açılıģ toplantısı, proje kapsamında gerçekleģtirilen çalıģmalar (danıģmanlık hizmet alımları), proje sahalarına yapılan seyahat ve hazırlanan raporlara değinilmiģtir Temmuz 2012 tarihleri arasında Proje Uygulama Bölgelerine yapılan ziyaret ile ilgili olarak (seyahatin amacı, yapılan görüģmeler, bilgilendirmeler, toplantılar, alınan kararlar) Proje Süpervizörü tarafından bilgi verilmiģtir. -Proje koordinatörü tarafından, üniversitelerden hizmet satın alınmasında, proje uygulama Ġllerindeki üniversitelerden öncelikle ve azami ölçüde yararlanılması gerektiği vurgulanmıģtır. -Ayrıca, yabani soğanlı bitkiler gibi odun dıģı ürünlere, proje kapsamında yapılacak etüt ve envanter çalıģmalarında öncelik verilmesi gerektiği de vurgulanmıģtır. Toplantı Raporu ekte verilmiģtir. (Ek:6) 6.6- ÇORUH NEHRI HAVZASI REHABILITASYON PROJESI ÇIĞ KONTROL FAALĠYETLERĠ TOPLANTISI Proje sahası içerisinde sık sık meydana gelen çığ olayını önlemek için bugüne kadar yapılan çalıģmalar hakkında bilgi verilen ve gelecek yıllarda yapılacak çalıģmaların tartıģıldığı toplantının raporu Ek:7 de verilmiģtir TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-KIRSAL KALKINMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI (TRGM-KKDB) ĠLE BĠLGĠ ALIġVERĠġ TOPLANTISI Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Kırsal Kalkınma Daire BaĢkanlığı (TRGM-KKDB) ile yapılan bu görüģme sonunda proje sahasını yerinde inceleyerek yöre halkının ihtiyaçları ve istekleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bölgeye Eylül 2012 ayı baģında TRGM-KKDB elemanları ile birlikte bir gezi yapılması planlanmıģtır. Toplantı Raporu Ek:8 de verilmiģtir ORKÖY DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ĠLE BĠLGĠ ALIġ VERĠġ TOPLANTISI Önümüzdeki dönemde proje kapsamında yapılabilecek iģleri görüģmek ve planlamak amacıyla tarihinde ORKÖY proje sorumluları ziyaret edilerek proje çalıģmaları hakkında fikir alıģ veriģinde bulunulmuģtur. GörüĢmelere, konuyla ilgisi olması nedeniyle Odun dıģı Ürün ve Hizmetler Daire BaĢkanı ve ġube Müdürü de katılmıģtır. GörüĢmede öne çıkan bazı konular; - Özellikle seracılıkla ilgili çalıģmalarda yetiģtiricilik konularında Tarım reformu Genel Müdürlüğü ile iģbirliği yapılması gerekli olacaktır. - Tarım dıģı gelir kaynaklarının yaratılması için öncelikle ticareti yapılan ürünler açısından sörvey çalıģması yapılmalıdır. -Eylül 2012 ayı baģında TRGM-KKDB elemanları ile birlikte proje sahasına yapılacak inceleme gezisine, uygun olmaları durumunda ORKÖY ve OdundıĢı Ürün ve Hizmetler Dai. BĢk.lığından birer elamanın katılmaları kararlaģtırılmıģtır. Toplantı Raporu Ek:9 da verilmiģtir ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ ARAZĠ SEYAHATĠ: PROJE SAHASI SULAMA ALT YAPISININ ĠNCELENMESĠ Seyahat Tarihi : 5-16 Ağustos

16 Seyahat Yeri : Erzurum, Artvin, Bayburt Katılımcılar : Nazım ÖZġAHĠN (Sulama Uzmanı) Amacı: Proje sahasında sulama alt yapısının incelenmesi ve mevcut durumun tespiti için arazi ziyareti, yapılacak iģlerin planlanması ve yatırımlar hakkında bilgi almak için Ġl Özel Ġdaresi ve DSĠ yetkilileri ile görüģmelerde bulunmaktır. Seyahat raporu görev tamamlandığında ayrıca gönderilecektir ÇORUH NEHRI HAVZASI REHABILITASYON PROJESĠ ÇIĞ KONTROL FAALĠYETLERĠ TOPLANTISI Proje sahası çığ olayını önlemekle ilgili faaliyetlerde ODTÜ ile yapılabilecek iģbirliği imkânları görüģülmüģtür. Toplantı raporu ve katılımcı listesi Ek:10 de verilmiģtir. 7- S-1B DANIġMANININ PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ FAALĠYETLER Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B DanıĢmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. ġti.) arasında tarihinde DanıĢman Hizmetleri SözleĢmesi (Zaman Sınırlı) imzalanmıģtır. SözleĢmenin imzalanmasını takiben, OGM nin uzmanları talep eden çağrı yazısı gereği uzmanlardan Mehmet Deniz (Ġzleme ve Değerlendirme Uzmanı), Dr. Erkan ĠSPĠRLĠ (Havza Yönetim Uzmanı) ve Hilmi SOY (Proje Asistanı) tarihinde, Muzaffer SÜREK (Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı) tarihinde ve Nazım ÖZġAHĠN (Sulama Uzmanı) tarihinde OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi BaĢkanlığında Proje Uzmanı olarak göreve baģlamıģlardır. Uzmanlar çalıģma sürelerince; proje ile ilgili düzenlenen ve raporun 6. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanan toplantılara katılmıģlar, proje dokümanlarını incelemiģler, planlanacak MH larla ilgili olarak proje dokümanlarında yer alan fiziki verilerin güncellenmesi amacı ile proje il uygulama birimlerinden gelen dönemine iliģkin faaliyet gerçekleģmelerine dair verilerin değerlendirmesini yapmıģlardır. Uzmanlar ayrıca, Proje Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi kuruluncaya kadar proje faaliyetlerinin ve bütçesinin kurumlar bazında izlenmesi amacı ile geçici bir sistem oluģturma çalıģmaları, bütçeye iliģkin izlenecek verilerin belirlenmesi ve tablolaģtırılması, iģ planlaması ve rapor hazırlama gibi büro çalıģmalarında bulunmuģlardır. Ayrıca Proje Asistanı tarafından proje kapsamında her türlü yazılı ve toplantılarda sözlü çeviri yapılmıģ ve JICA ve Proje Yönetimi Birimi arasındaki elektronik posta yazıģmaları takip edilmiģtir. Uzmanların Proje ile ilgili katıldığı toplantılar ve görev seyahatleri aģağıda özet olarak verilmiģtir. - Proje AçılıĢ Toplantısı, Haziran 2012, Erzurum, - S-1B Uzmanlar Toplantısı, , - Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2. Proje Uygulama Komitesi Toplantısı, , -Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çığ Kontrol Faaliyetleri Toplantısı, 25.Temmuz.2012, - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Kırsal Kalkınma Dairesi BaĢkanlığı (TRGM-KKDB) ile Bilgi AlıĢ VeriĢ Toplantısı, , - Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Arazi Seyahati: Proje Sahası Sulama Alt Yapısının Ġncelenmesi Ağustos 2012, - ORKÖY Dairesi BaĢkanlığı Ġle Bilgi AlıĢveriĢ Toplantısı, , - Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çığ Kontrol Faaliyetleri Toplantısı, Proje kapsamında ihalesi henüz sonuçlandırılmamıģ olan S 2 detaylı havza planlama ve dizayn (D/D) danıģmanlığı ile S 3 Ġzleme değerlendirme sisteminin kurulması danıģmanlığı kapsamında yapılması gereken iģler, tarafımızdan yapılması gereken hizmetleri doğrudan etkilemiģtir. Bunun sonucu olarak, özellikle iģ planlarının uyumlulaģtırılması, ileriye dönük birlikte yapılacak 15

17 faaliyetlerin kararlaģtırılması ve planlanması, projenin finansal ve teknik faaliyetlerinin izlenmesi konularında geçici çözümler üretilmeye çalıģılmıģtır. 8- S-1B UZMANLARINCA 2012 YILI ĠÇĠNDE PLANLANAN ÇALIġMALAR Ġzleme ve Değerlendirme Uzmanı Ġzleme ve Değerlendirme Uzmanı olarak belirlenmiģ program dahilinde 2012 yılı içerisinde yapılacak faaliyetler; -29 Eylül 2012 tarihinde ORKÖY Daire BaĢkanlığında yapılacak olan PUK toplantısına iģtirak edilmesi, Kasım 2012 tarihinde Antalya da yapılması planlanan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ÇalıĢtayı na katılım sağlanması ve yapılacak çalıģtayın program ve formatına uygun sunum veya gerektiğinde bildiri sunulması, BelirlenmiĢ bu gündemin dıģında Ġzleme ve Değerlendirme Uzmanı nın, görev tanımı, iģ planı ve Proje Uygulama Birimlerince ortak olarak hazırlanan DanıĢmanların ÇalıĢma Esasları baģlıklı ilkeler doğrultusunda, 2012 yılı sonuna kadar yapılması planlanan diğer çalıģmalar; -Proje ile ilgili tüm dokümanların gözden geçirilmesine devam edilmesi, -Proje Yönetim Birimi ve diğer danıģmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara katılım sağlanması, -Projeni sahibi Orman Genel Müdürlüğü ve Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve diğer proje paydaģlarının kuruluģlarındaki ilgililerle izleme ve değerlendirmeye yönelik görüģmeler yapılmasına devam edilmesi, -Proje izleme ve değerlendirme açısından belirlenecek kriter ve göstergelerin diğer danıģmanlar ve ilgi grupları ile gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve mevcut verilerin temin edilmesi ve sisteme uyumlu hale getirilmesi çalıģmalarına baģlanılması, -Diğer danıģman ve paydaģlarla birlikte proje sahası ziyaret edilmesi, -S-3 ihalesinin sonuçlanması halinde gecikmeyi bertaraf etmek açısından ilgili uzmanlarla baģlangıçta yapılması gerekenlerin derhal yapılması ve kurulması gereken izleme ve değerlendirme sisteminin içeriğinin belirlenmesi yönünde çalıģmalar yapılması, -Bu doğrultuda S-3 Ġzleme ve Değerlendirme Sistemi dokümanlarının incelenmesi, yapılacak iģlerin S-3 danıģmanları ve paydaģlar ile görüģülmesi, gözden geçirilmesi ve detaylandırılması iģlerine baģlanılması, -S-2 ihalesinin sonuçlanması halinde, S-2 DanıĢmanları ile birlikte mikro havzalarda yapılacak olan detaylı havza planlamasında Ġzleme ve Değerlendirme açısından olması gereken veriler ile bunlara ait öznitelik bilgileri ve standartları belirlenmesi, -Ġzleme ve değerlendirme sistemi ile ilgili diğer danıģmalarca sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi, -Proje kapsamında yapılacak toplantı, seminer, çalıģtay vb. etkinliklere katılım sağlanması, -Proje yönetimi ve JĠCA'ya sunulması gereken raporlarda izleme ve değerlendirme açısından yer alması gereken verilerin ilgili danıģmanlardan alınması ve raporlanması, 16

18 -Supervizör tarafından verilen proje konusu ile ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesi, -Proje Yönetimi ve PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevleri yerine getirilmesidir. Havza Yönetimi Uzmanı; Havza Yönetimi Uzmanı nın, görev tanımı, iģ planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan DanıĢmanların ÇalıĢma Esasları baģlıklı ilkeler doğrultusunda, 2012 yılı sonuna kadar yapacağı çalıģmalar; -29 Eylül 2012 tarihinde ORKÖY daire baģkanlığında yapılacak olan PUK toplantısına iģtirak edilmesi, yılı Eylül ayı içinde proje sahasına (Erzurum, Artvin, Bayburt) yapılacak inceleme gezisi programının diğer uzmanlarla birlikte hazırlanması, projede görevli Bakanlıklardan katılacak elemanlar arası koordinasyonun sağlaması, bu inceleme gezisine iģtirak edilmesi, Ġl Proje uygulama Birimlerindeki görevlilerle görüģülmesi, gerekirse Alt Proje A faaliyetleri kapsamında yılları arasında çalıģma yapılan Mikro Havzaların ve bu havzalardaki köylerin ziyaret edilmesi, -S2 ve S3 DanıĢmanlarının iģe baģlamalarını takiben PYUB nin koordinasyonunda güncellenecek olan Proje Uygulama Planı na dayalı olarak iģ planının revize edilmesi ve çalıģmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi, -Proje Yönetim birimi ve diğer danıģmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara katılım sağlanması, -PaydaĢlarla görüģmelere devam edilmesi ve Alt Proje A ile ilgili dokümanların detaylı incelenmesi, -Proje uygulama bölgelerindeki kurum yetkilileri, Ġl Proje Uygulama Birimlerinde görev alan yetkililer ve mikro havzalarda görev alacak yetkililer ile görüģmelerde bulunması, kurumlar arası iģbirliği ve koordinasyonu geliģtirilmesi, -MH Planları hazırlanacak olan havzalarda yılları arasında gerçekleģtirilen Alt Proje A ile ilgili faaliyetlerin belirlenerek bu konuda Proje dokümanında yer alan bilgilerin MH Planlarının yapımına baģlanılmadan önce güncellenmesi, -Alt Proje A kapsamında, proje amaç ve beklentileri doğrultusunda D/D sürecinde yapılacak iģlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanının S-2 DanıĢmanı ile tartıģılarak kararlaģtırılması, -MH planlama sürecinde saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve Ġl Proje Uygulama Grupları ile koordinasyonun sağlanması, -MH planlama sürecinin etkin ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalıģmaların değerlendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması, -Düzenli saha ziyaretleri ile MH planlama çalıģmalarının izlenmesi ve planlama çalıģmalarına destek sağlanması, -D/D sürecinde yapılacak düzenli saha ziyaretleri, görüģmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir 17

19 aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, -Proje faaliyetlerinden etkilenecek köylülerin proje faaliyetleri hakkında bilgilendirilmeleri, katılımcı yaklaģımlar uygulanarak doğal kaynakların korunması ve yönetimi konularında bilinçlendirilmelerinin ve projeye aktif katılımlarının sağlanmasının desteklenmesi, -Proje kapsamında yapılacak toplantı, seminer, çalıģtay vb. etkinliklere katılım sağlanması, -Proje kapsamında 2012 yılı Kasım ayı içinde yapılması planlanan Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi/ÇalıĢtayı nın düzenleme çalıģmalarına destek olunması ve çalıģtaya konusuyla ilgili bir sunu/bildiri ile iģtirak edilmesi, -Alt-Proje B kapsamında, mikro havzada kararlaģtırılacak faaliyetlerin belirlenmesine katkı sağlanması, bu bağlamda düzenlenecek köy, grup ve paydaģ toplantılarının hazırlanması ve uygulanmasına, PRA ve Katılımcı YaklaĢım tekniklerin tanıtımı ve tatbikine katkı sağlanması, - Alt Proje A kapsamında aylık ilerleme raporlarının hazırlanması, - Alt Proje A kapsamında JICA ya sunulacak 3 aylık ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB ye yardımcı olunmasıdır. -Supervizör tarafından verilen proje konusu ile ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesi, -Proje Yönetimi ve PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesi. Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı: Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı nın, görev tanımı, iģ planı, genel çalıģma yaklaģımları ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan ve çalıģmalarımızda göz önünde bulundurulması amacıyla verilen DanıĢmanların ÇalıĢma Esasları baģlıklı ilkeler doğrultusunda Geçim Kaynaklarının ĠyileĢtirilmesi Uzman ının 2012 yılı sonuna kadar yapacağı çalıģmalar; -Proje Uygulama Komitesi tarafından kendisine verilecek görevlerin yerine getirilmesi, - Proje Uygulama Komitesi ve diğer proje birimlerince düzenlenecek toplantılara iģtirak edilmesi, -Öncelikli olarak TRGM ve ORKÖY olmak üzere proje ile ilgili Bakanlık birimleriyle yüz yüze görüģmelerin sürdürülmesi, - S2 ve S3 DanıĢmanlarının iģe baģlamalarını takiben PYUB nin koordinasyonunda güncellenecek olan Proje Uygulama Planı na dayalı olarak iģ planının revize edilmesi, -PaydaĢlarla görüģmelere ve Alt Proje B ile ilgili dokümanların detaylı incelenmesi, -Alt Proje B kapsamında, proje amaç ve beklentileri doğrultusunda D/D sürecinde yapılacak iģlerin içeriği ile idari ve teknik uygulama zamanının S-2 DanıĢmanı ile tartıģılarak kararlaģtırılması, -MH planlama sürecinde saha uzmanları, konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve Ġl Proje Uygulama Grupları ile koordinasyonun sağlanması, -Düzenli saha ziyaretleri ile MH planlama çalıģmalarının izlenmesi ve planlama çalıģmalarına destek sağlanması, 18

20 -D/D sürecinde yapılacak düzenli saha ziyaretleri, görüģmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje kapsamında gelir getirici faaliyetler ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması, - Alt Proje B kapsamında aylık ilerleme raporlarının hazırlanması, - Alt Proje B kapsamında JICA ya sunulacak 3 aylık ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB ye yardımcı olunması yılı Eylül ayı içinde proje sahasına (Erzurum, Artvin, Bayburt) yapılacak inceleme gezisi programının diğer uzmanlarla birlikte hazırlanması, projede görevli Bakanlıklardan katılacak elemanlar arası koordinasyonun sağlaması, bu inceleme gezisine iģtirak edilmesi, Ġl Proje uygulama Birimlerindeki görevlilerle görüģülmesi, gerekirse MH sahasındaki köyleri ziyaret edilmesi ve köylülerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, -Proje kapsamında 2012 yılı Kasım ayı içinde yapılması planlanan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ÇalıĢtayı na Geçim Kaynaklarının ĠyileĢtirilmesi: Gelir Getirici f Faaliyetler konusunda bir sunu ile iģtirak edilmesi ve çalıģtay düzenleme çalıģmalarına destek verilmesidir. Sulama Uzmanı: Sulama Uzmanı nın, görev tanımı, iģ planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan DanıĢmanların ÇalıĢma Esasları baģlıklı ilkeler doğrultusunda, 2012 yılı sonuna kadar yapacağı çalıģmalar; -29 Eylül 2012 tarihinde ORKÖY Daire BaĢkanlığında yapılacak olan PUK toplantısına iģtirak edilmesi, -S2 ve S3 DanıĢmanlarının iģe baģlamalarını takiben PYUB nin koordinasyonunda güncellenecek olan Proje Uygulama Planı na dayalı olarak iģ planının revize edilmesi ve çalıģmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi, -Proje Yönetim birimi ve diğer DanıĢmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza düzeyinde yapılacak toplantılara katılım sağlanması, -PaydaĢlarla görüģmelere devam edilmesi ve Alt Proje B ile ilgili dokümanların detaylı incelenmesi, -Proje uygulama bölgelerindeki kurum yetkilileri, Ġl Proje Uygulama Birimlerinde görev alan yetkililer ve mikro havzalarda görev alacak yetkililer ile görüģmelerde bulunması, -Proje kapsamında yapılacak toplantı, seminer, çalıģtay vb. etkinliklere katılım sağlanması, -Proje kapsamında 2012 yılı Kasım ayı içinde yapılması planlanan Katılımcı ve Entegre Havza Yönetimi Eğitimi/ÇalıĢtayı nın düzenleme çalıģmalarına destek olunması ve gerektiğinde çalıģtaya konusuyla ilgili bir sunu ile iģtirak edilmesi, -Proje çerçevesinde Ġl Özel Ġdaresince gerçekleģtirilmekte olan Sulama alt yapısının GeliĢtirilmesi (sulama havuzu yapımı, küçük rezervuarlar, boru hatları, kanal rehabilitasyonu ve damla sulama gibi faaliyetler) faaliyetleri ile ilgili 2013 yılı bütçe rakamlarının belirlenmesi, faaliyet yapılacak köyler ve sulama alt yapı faaliyetlerinin incelenmesi, 2004 yılından bugüne kadar gerçekleģtirilen faaliyetleri ile ilgili bilgi toplanması ve teknik konularda yerel kurumlara yardımcı olunması, -Ġl Özel Ġdare Müdürlüğü Teknik elemanları ile sulama projelerinin etüt ve projelerinin 19

21 hazırlanmasında müģterek çalıģmalar yaparak projelerin keģif bedellerinin tespit edilmesi, -Ġlerleme raporlarının hazırlanması, - Supervizör tarafından verilen proje konusu ile ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesi, -Proje Yönetimi ve PYUB tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin yerine getirilmesi. Proje Asistanı: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter Hilmi Soy, Proje kapsamında gerçekleģecek faaliyetler süresince; -Önümüzdeki süreç için planlanmıģ olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması (simultane, ardıl, fısıltı vb.), -Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesini, -JICA ile yapılacak resmi yazıģmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve bu sayede kurumlar arası iletiģimin sürekliliğinin sağlanması, -Proje için oluģturulmuģ olan elektronik posta iletilerinin kontrol edilerek JICA, Proje Yönetim Birimi ve diğer kurumlar arası elektronik iletiģimin kontrolü, -Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum içerisinde Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaģabilmesi sağlanacaktır. -Proje kapsamında çalıģan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri ve mihmandarlık görevini yerine getirecektir. 9-SONUÇ VE ÖNERĠLER Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde Ģiddetli doğal kaynak bozulmasının yanında, bölgedeki istihdam olanaklarının sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücünün düģük olması, bu havzada entegre bir proje ihtiyacını gündeme getirmiģ ve Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi hazırlanmıģtır. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileģtirilmesini ve kapasite geliģtirme faaliyetlerini kapsamakta olup, Orman Genel Müdürlüğü nün (Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Ġl Özel Ġdareleri gibi birçok kamu kurumu ile yerel halkın ve STK ların aktif katılım sağlayacağı geniģ kapsamlı bir projedir. Dolayısıyla projedeki tüm tarafların kendileri ile ilgili tüm aģamalara katılımı projeden beklenen sonuçlar açısından önem arz etmektedir. Proje kapsamında, firmamızın da dahil olduğu DanıĢmanlık Hizmetleri birbiri ile iliģkili faaliyetleri, içermekte olup aģağıda belirtilen üç alanda temin edilmesi öngörülmektedir: 20

22 S.1 DanıĢmanlığı, PYUB ye Destek, proje uygulama yapısının kilit fonksiyonu, proje kapsamında satın alma, mali yönetim ve teknik hizmetleri kapsamakta, S.2 DanıĢmanlığı, Detaylı MH planlama ve dizayn (D/D) alt proje bileģeni için temel oluģturmakta, S.3 DanıĢmanlığı ise, izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması ile projenin değerlendirilmesi açısından çok önemli bir adım olan eğitim ve Temel AraĢtırmayı içermektedir. Özellikle S-2 DanıĢmanlığı kapsamında yapılacak olan Detaylı planlama ve dizayn (D/D) danıģmanlık hizmeti, proje kapsamında mikro havza bazında yapılacak çalıģmaların çerçevesini çizecek, S-3 danıģmanlığı kapsamında kurulacak olan Ġzleme ve değerlendirme sistemi projenin finansal ve teknik izleme ve değerlendirilmesini sağlayacak, Yine S-3 DanıĢmanlığı kapsamında mikro havzalarda yapılacak olan Temel araģtırma hangi havzada hangi faaliyetin yapılması gerektiğine ıģık tutacaktır. S-1A ve S-1B danıģmanlıkları ise bu çalıģmaları da içerecek Ģekilde proje kapsamındaki bütün faaliyetlerin etkin bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi için gerekli teknik yardım, yönlendirmeleri ve denetlemeleri yapacaktır. Dolayısıyla proje kapsamında yapılacak çalıģmaların birbiri ile bağlantılı, birlikte çalıģmayı gerektiren çalıģmalar olduğu görülmektedir. Proje kapsamında bu güne kadar bu danıģmanlık hizmetlerinden S-1A ve S-1B nin alımı gerçekleģtirilmiģ olup, S 2 ve S 3 DanıĢmanlıkları ile ilgili ihale süreci ise devam etmektedir. Proje faaliyetleri genel olarak proje dokümanlarında tanımlanmıģ olmakla birlikte entegre ve katılımcı havza planlama prensibi ile yapılacak MH Planları ile netleģecektir. MH Planları, S2 tarafından oluģturulacak D/D (Detaylı Mikro Havza Planı Yapımı) ekibi, merkezde koordinasyon birimi, yerelde bölge ve il bazlı proje uygulama ekipleri ile koordinasyon içerisinde hazırlanacak, planlama çalıģmaları Projenin izleme değerlendirmesini yapacak S3, yerel danıģmanlar ve proje süpervizörü ile koordinasyon içerisinde yapılacaktır. Bu bağlamda, hedef Mikro Havzalarda yürütülecek faaliyetlerin detaylı olarak belirlenmesi ve bunların uygulanmaya baģlaması MH Planlarının hazırlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla S2 ve S3 ile ilgili ihale süreçlerinin en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması önem arz etmektedir. S-2 ve S-3 ile ilgili ihale süreçlerinin sonuçlandırılamamıģ olması Proje uygulama planında sapmalara neden olmuģtur. Bu nedenle, S-2 ve S-3 DanıĢmanları iģe baģladıklarında tüm danıģmanların katılımı ile PYUB nin koordinasyonunda Proje Uygulama Planı gözden geçirilerek güncellenmeli, buna dayalı olarak da tüm danıģmanlarca kendi detaylı iģ planları revize edilmelidir. MH Planları hazırlanacak olan havzalarla ilgili olarak Proje dokümanında yer alan bilgiler MH Planlarının yapımına baģlanılmadan önce güncellenmelidir. Bu amaçla, mikro havzalarda yılları arasında gerçekleģtirilen proje faaliyetlerine iliģkin olarak uygulayıcı birimler tarafından belirlenerek gönderilen bilgiler doğrultusunda proje dokümanındaki bilgiler güncellenerek proje faaliyetleri ve mikro havzalar yeniden değerlendirilmeli ve bu çalıģma, mikro havza planlama ekipleri arazide çalıģmaya baģlamadan önce sonuçlandırılmalıdır. Proje dokümanında Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Orman Yönetim Planlaması nın birinin Artvin Ġlinde (ġavģat Orman ĠĢletmesi) yapılması planlanmıģtır. Ancak, 24 Temmuz 2012 tarihinde yapılan PUK toplantısında, ilgili PUK üyesi tarafından Artvin Ġlindeki orman Amenajman 21

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 KASIM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) ARALIK 2012 Ankara

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ AĞUTOS AYI ÇALIġMA RAPORU

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ AĞUTOS AYI ÇALIġMA RAPORU T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ AĞUSTOS AYI ÇALIġMA RAPORU (PROJE YÖNETĠM VE UYGULAMA BĠRĠMĠNE (PYUB) DESTEK: S-1B ) Eylül 2012 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2012) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} OCAK 2013 ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2013ŞUBAT AYI AYLIKÇALIŞMA RAPORU {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} MART 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTINCI ÜÇ AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (EKİM, KASIM, ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (OCAK, ŞUBAT, MART 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2013 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 OCAK-30 HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül Aralık 2014) Ocak 2015-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül Aralık 2014) Ocak 2015-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül 2014-17 Aralık 2014) Ocak 2015-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici Özeti 3 3. Dönem İçerisinde

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 ŞUBAT AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mart 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (1 TEMMUZ 2012-30 HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} TEMMUZ 2013 ANKARA

Detaylı

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ

SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SEL KONTROLUNDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL ÇALIġMALARININ ÖNEMĠ Hanifi AVCI Genel Müdür ġubat-2011 SEL AFETĠNĠN SEBEBĠ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 MART AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Mart 2013-17 Haziran 2013) Haziran 2013-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ BEŞİNCİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ 2016-30 HAZİRAN 2017) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB)

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2013 MART AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Nisan 2013 Ankara İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı

BÖLÜM 3. Artvin de Orman Varlığı BÖLÜM 3 Artvin de Orman Varlığı Özgür EMİNAĞAOĞLU Orman, oldukça geniş bir alanda kendine özgü bir iklim oluşturabilen, belirli yükseklik, yapı ve sıklıktaki ağaçlar, ağaçcık, çalı ve otsu bitkiler, yosun,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 ARALIK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} OCAK 2013 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

TÜRKİYE DE YUKARI HAVZA REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

TÜRKİYE DE YUKARI HAVZA REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE YUKARI HAVZA REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI Hanifi AVCI Genel Müdür Mart-2013 HAVZA TANIMI Bir akarsu tarafından

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar- Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, MuĢ-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı

Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı UNIDO EKO-VERĠMLĠLĠK (TEMĠZ ÜRETĠM) PROGRAMI PROGRAM FAALĠYETLERĠ VE KAZANIMLARIN PAYLAġIMI ÇALIġTAYI Sanayide Eko-Verimlilik ve Program Kapsamında Yapılan ÇalıĢmalar Ferda UlutaĢ Türkiye Teknoloji GeliĢtirme

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Eylül - 17 Aralık 2013) Aralık 2013-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi BaĢkanlığı SAYI : B.18.0.AGM.0.01.02- /03/2004 KONU: KardeĢ Ġl Projesi BAKANLIK MAKAMI NA Malumlarınız olduğu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 NİSAN AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mayıs 2017 Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A

agrin T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü PROJE YÖNETİM BİRİMİNE DESTEK VE ÇIĞDAN KORUNMA, S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Aralık 2013-17 Mart 2014) Mart 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman

Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri. Nihat Ataman Ülkemizde ÇED Uygulamaları, Sorunları, Çözüm Önerileri Nihat Ataman 1 2 ĠÇERĠK 1. GĠRĠġ 2. ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ 3. ÇED YÖNETMELĠĞĠ 4. HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 5. ÇED RAPORU 6. ĠNCELEME DEĞERLENDĠRME

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2017) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2017 Ankara

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2012-2014) EĞĠTĠM ĠSTĠHDAM ĠLĠġKĠSĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ 1.EriĢilebilir Bir Eğitim Sistemi Ġçerisinde Herkese Okul Öncesinden BaĢlayarak Temel Beceri ve Yetkinliklerin Kazandırılması TEDBĠR SORUMLU ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK SÜRE AÇIKLAMA 1.1. Eğitime eriģimde özel

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2017 ŞUBAT AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Mart 2017 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GENEL...

Detaylı

KATILIMCI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAYI 25-29 KASIM 2012, ANTALYA 1

KATILIMCI ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAYI 25-29 KASIM 2012, ANTALYA 1 GELİR Çoruh GETİRİCİ Nehri Havzası FAALİYETLERİN Rehabilitasyon Projesi Doğal kaynakların bozulması ve fakirlik arasında bir kısır döngü bulunmaktadır, Doğal kaynak bozulması Doğal kaynaklardan yoksun

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü MADEN ATIKLARININ YÖNETĠMĠ PROJESĠ Erdoğan KARACA Çevre ve Orman Uzmanı Nisan 2011 1 NEDEN PROJE? AVRUPA BĠRLĠĞĠNE UYUM SÜRECĠ Çevre Faslı Maden

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Temmuz 2011 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1 GENEL BĠLGĠ... 2 2 GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠZLEME FAALĠYETLERĠ... 4 2.1 2010 Yılı Ekonomik GeliĢme

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS DENETİM RAPORU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU (Kamu idaresi tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen rapor) Nisan 2015 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇORUM ĠL ÖZEL ĠDARESĠ 2014 YILI PERFORMANS

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İspir Kuzey Mikrohavzası Plan Raporu KISALTMALAR

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İspir Kuzey Mikrohavzası Plan Raporu KISALTMALAR KISALTMALAR ADNKS : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi BBHB : Büyükbaş Hayvan Birimi CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇDP : Çevre Düzeni Planı ÇED : Çevresel Etki Değerlendirme DKMPGM : Doğa Koruma ve Milli

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA

DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA DÜNYA ASTIM GÜNÜ ETKĠNLĠKLERĠ - MANĠSA Astım tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük yakınmaları ile kendini gösteren kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım belirtilerinin

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı