DĠYARBAKIR SUR BELEDĠYESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠYARBAKIR SUR BELEDĠYESĠ"

Transkript

1 DĠYARBAKIR SUR BELEDĠYESĠ

2 BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ

3 BELEDĠYEMĠZĠN TARĠHÇESĠ Belediyemiz Diyarbakır Belediyesinin BüyükĢehir Belediyesi olmasıyla te Sur Ġlk Kademe Belediyesi olarak kurulmuģtur. Ġlk kurulduğunda; Mahalle sayısı: 15, Nüfusu: idi sayılı kanunla tarihinde yeni mahallelerin bağlanmasıyla ilçe belediyesi statüsüne kavuģan belediyemizin Ģuandaki durumu; Mahalle sayısı: 52 Nüfusu: (iller bankası verilerine göre) Mahalle sayısı artmasına rağmen, 18 yılda nüfus sadece 1100 kiģi artmıģtır. Bunun en önemli sebeplerinden biri iģsizliğin ve yoksulluğun yoğun yaģandığı ilçemizde halkın baģka Ģehirlere göç etmesidir. BüyükĢehir Belediyesinin sınırları hektar iken bunun % 50 ye yakını Sur Belediyemizin sınırlarından oluģmaktadır. Sur Belediye sınırlarımız hektardan oluģmaktadır.

4 Belediyemiz bünyesinde çalıģan personel sayısı Kadrolu ĠĢçi : 188 Geçici ĠĢçi : 1 SözleĢmeli Personel: 2 Memur : 51 Toplam : 242 Belediye personeli Ayrıca; Müteahhit Firma Elemanı:115 personel Toplamda 357 personel ile hizmetler yürütülmektedir.

5 BAŞKAN 4 BAŞKAN YARDIMCISI 1-Özel Kalem Müdürlüğü 2-Strateji Geliştirme Müdürlüğü 3-Hukuk İşleri Müdürlüğü 4-Teftiş Kurulu Müdürlüğü 5-Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 6-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 7-Temizlik İşleri Müdürlüğü 8-Fen İşleri Müdürlüğü 9-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 10-Yazı İşleri Müdürlüğü 11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 12-Bilgi İşlem Müdürlüğü 13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 14-Yapı Kontrol Müdürlüğü 15-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 16-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 17-Mali Hizmetler Müdürlüğü 18-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 19-Zabıta Müdürlüğü 20-Dış İlişkiler Müdürlüğü 21-Kentsel Tasarım Müdürlüğü 22-Eşitlik ve İstihdam Müdürlüğü

6 Diyarbakır Sur Belediyesi olarak çok dilli, çok kültürlü belediyeciliğin gereklerini yerini getirmek en temel vazifemizdir. Bu temelde: MİSYONUMUZ: Halka hizmeti özgür, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışıyla kaliteli, yerinde ve zamanında sunmak. VİZYONUMUZ: Geçmişin gelecekle buluştuğu, sağlıklı, yaşanabilir bir kültür ve turizm kenti yaratmak. İLKELERİMİZ: Şeffaflık Etkinlik ve Verimlilik Katılımcılık ve Ulaşılabilirlik Yurttaş Memnuniyeti ve Sürdürülebilir Hizmet Çözüm Odaklılık Ekolojik Duyarlılık Tarihe ve Kültüre Saygı Sürekli Gelişim Kaynakların Tahsisinde Öncelikler İş Ahlakı Kalite Bilinci Yurttaş Odaklılık

7

8 KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ Ġçkale Saray Kapı Kentsel DönüĢüm Projesi kapsamında BüyükĢehir Belediyesiyle birlikte 354 ev kamulaģtırılarak kentimizin Mimari yapısına dokunulmadan dönüģümün sağlanması çalıģmalarına baģlanmıģtır. AB DESTEKLİ REHABİLİTASYON PROJELERİ Suriçi Kentsel Sit Alanı içinde kalan AB Destekli Gazi Caddesi ve Yeni Kapı Sokak Rehabilitasyon projeleri BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa tamamlanmıģtır.

9 SUR DİPLERİNİN KAMULAŞTIRILMASI Diyarbakır ın kültürel mirasını simgeleyen surların korunması ve yaģatılması kapsamında sur diplerinde bulunan cafe, lokanta, çay bahçesi ve benzeri yapılar 2002 yılında BüyükĢehir Belediyesi ile ortak çalıģma yürütülerek DAĞ KAPI MARDĠN KAPI ARASI halkımıza kazandırılmıģtır. Aynı proje kapsamda Mardin Kapı ve Saray Kapı arasında bulunan 275 adet yapının da kamulaģtırılması yapılmıģ ve bu iģlem yapılırken yapı sahiplerine yapı bedelleri ödenerek vatandaģımızın mağduriyeti engellenmiģtir.

10 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANLARI : Silvan yolu üzerinde 2200 hektarlık alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tamamlanarak BüyükĢehir Belediyesi ve Sur Belediye Meclislerince onaylanmıģtır sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması halen devam etmektedir. Silvan yolu üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulamaları devam etmektedir. 158 hektarlık kentsel sit alanı ve 2 hektarlık arkeolojik sit alanına sahip suriçi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı BüyükĢehir Belediyesince onaylanmıģ olup, onaylanması için Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu na sunulmuģtur.

11 KÜLTÜRLER SOKAĞI PROJESİ YAPILACAK TADİLAT İŞLERİ HAVRA İÇİN ARKEOLOJİK KAZI VE YENİDEN İNŞA SURP GREGOS KİLİSESİ RESTORASYONUNA DESTEK SUNULDU MOR PETYUM KELDANİ KİLİSESİ RESTORASONUNA DESTEK SUNULDU ŞEYH MUTAHHAR CAMİİ(DÖRT AYAKLI MİNARE) RESTORASYONU PAŞA HAMAMI RESTORASYONU YENİKAPI SOKAĞI SAĞLIKLAŞTIRMA (RENOVASYON, BAZALT KAPLAMA VE DİĞER DÜZENLEMELER) ALEVİ VE ÊZİDİ İNANÇ KÜLTÜR EVİNİN YAPIMI

12 Bağıvar da 501 dönüm olan 749 no lu parsel mera iken Belediyemizin vatandaģ lehine mahkemeden çekilerek, Milli emlak ile birlikte yapılan çalıģma sonucu hazine adına tescillenip vatandaģa satıģı gerçekleģecek. Bu satıģtan sonra yapılacak parselasyon (18. Madde Uygulaması) ile imar sorunları büyük ölçüde çözülecek. Çarıklı da daha önce tespiti yapılan 115 adet kaçak yapı ile ilgili çalışma yapıldı. İmar açısından ruhsatlandırılabilecekler için çalışmalar devam ediyor.

13 1-Sur Belediyesi sınırları içinde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol personellerince Tescilli olmayan tehlike arz eden 47 yapı için yıkım kararı alındı. 2-Sur içinde ki mahallelerimizde tehlike arz eden Tescilli yapılara tehlike arz ettiğine dair levhalar asıldı. Fen Müdürlüğünün gerekli tedbirleri alması için yazıģmalar yapıldı. 3-Sur Belediyesi sınırları içinde 11 adet yıkım yapıldı. Yapılan diğer kaçak yapılar için makine ve personel eksikliğinden dolayı yıkım ihalesi açıldı. YAPI- KONTROL

14 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 1-Sur Belediyesi adına kayıtlı olan gayrimenkullerin takip ve tesciline dair iģlemlerin yürütülmesi. 2-Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit edilerek özel ve tüzel kiģiler tarafından iģgal ettirilmemesi. 3-Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kiģilere 2886 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereğince kiraya verilmesi. 4-Diğer kamu kurumlarına ihtiyaç halinde gayrimenkul tahsis edilmesi intifa ve irtifak haklarının verilmesi. 5-Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda özel ve tüzel kiģilere kanunlar çerçevesinde satılması (2886 sayılı yasa 3194 sayılı yasanın maddesi ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesi neticesinde Belediyenin hissedar olduğu parseller.) 6-Belediyemizin ihtiyacı halinde özel ve tüzel kiģilerden gayrimenkul satın alınması.

15 7-Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kiģilerden gayrimenkul kiralanması, trampa yapılması intifa ve irtifak tesisi yapılması. 8-Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan iģgalleri tespit ederek fuzuli iģgalciye ecrimisil tahakkuk ettirir veya 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre tahliye ettirir. 9-Belediyemize ait kiracı ve ecrimisilcilerin kira ve ecrimisil bedellerinin alınması ve takibi. 10-Ġmar planlarında meydan, yol, otopark, park gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerin tarih ve 4650 sayılı kanunla değiģik 2942 sayılı yasa gereğince program dâhilinde istimlaklarının yapılması. 11-Belediyemizle tüm kamu ve kuruluģları ile vatandaģlar arasındaki yazıģmaların yapılmasını sağlamak gelen ve giden evrakların kaydını yapmak ilgili birimlere havalesini sağlamak, gerekli evrakları arģivlemek ve diğer iģleri yapmak. 12-Konusu ile ilgili Plan ve Projeler hazırlamak ve hazırlatmak. 13)Konusuna dayalı yıllık faaliyet raporu hazırlamak.

16

17 FAALĠYETLER HARABELERDE YAPILAN ÇALIġMALAR: Sınırlarımız içinde yaklaģık 271 adet harabe bulunmaktadır. Bu harabelerin tümü temizlenmiģ, 950 kamyona yakın hafriyat atılmıģtır. Tarihi değere sahip taģ ve malzemeler korumaya alınmıģtır. YOL YAPIMI: Belediyemize bağlı bulunan 23 Mahallede ana yollar ve sokaklar dahil toplam metre yol stabilize edilmiģ olup bakım ve onarımları da zaman içerisinde düzenli olarak yapılmıģtır. KĠLĠTLĠ TAġ DÖġEMESĠ: Belediyemize bağlı bulunan 11 Mahallede toplam metre kare kilitli taģ döģemesi yapılmıģtır.

18 MEZARLIKLAR: Belediyemize bağlı bulunan 15 Mahallede toplam 19 adet mezarlığın tümünde duvar,tel örgü, kapı ve çevre düzenlemeleri ile yeģillik alan çalıģmaları yapılmıģtır. TAZĠYE EVLERĠ: YeĢil Vadi ve Karpuzlu Mahallelerinde 2 adet taziye evi yapılmıģ olup Havacılar ve Gencan Mahallerinde bulunan yas evleri için gerekli malzemeler Belediyemiz tarafından temin edilmiģtir.

19 MENFEZ VE TRUNG : Belediyemize bağlı bulunan Dicle Mahallesinde 3 adet menfez yapılmıģtır. 4 Mahallemizde 1000 lik 12 adet, 4 Mahallemizde 600 lük 16 adet menfez yapılmıģtır. Bağpınar mahallesinde 12 adet 1000 lik trunk kullanılmıģtır. Kozan mahallesinde 3 adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. Bahçecik mahallesinde 1 adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. Bahçecik küme evlerinde 5 adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. Hacı Osman küme evlerinde 7adet 600 luk trunk kullanılmıģtır. OKULLARDA YAPILAN ÇALIġMALAR Ġlçemiz sınırlarındaki tüm okulların talepleri doğrultusunda, parke taģı döģenmesi, su deposu temini tamiratı, çevre düzenlemeleri vb. çalıģmalar yürütülmektedir. KĠLĠSELERDE YAPILAN ÇALIġMALAR Meryem ana kilisesi, Çeltik kilisesi, Keldani kilisesine inģaat malzemesi, bahçe ve çevre düzenlemeleri alanında yardımlar yapılmıģtır CAMĠLERDE YAPILAN ÇALIġMALAR Ġlçemiz sınırlarındaki tüm camilerin talepleri doğrultusunda, duvarlarının yapımı veya tamiratı, çevre düzenlemelerinin yapılması, gerek görüldüğünde temizliklerinin yapımı vb. hizmetler yürütülmektedir.

20 Ayrıca: 11 köyde su kuyusu açılmıģtır. Sınırlarımız içindeki değiģik adreslere 10 adet tandır evi yeri yapılmıģ olup, 100 adet tandır dağıtılmıģtır. Ġlçemizde 6 adet çeģme yapılmıģtır. ÇalıĢma sahamızda ; 1 adet akaryakıt istasyonu yapılmıģtır. 1 adet yağlama ve yıkama yeri yapılmıģtır. Çöp silosunda 1 adet bekçi kulübesi yapılmıģtır. Makine ikmal için yeni bir atölye yapıldı. 8 adet baģak traktörün bütünüyle revizesi yapıldı. Temizlik iģçileri için 2 katlı lokal yapıldı.

21 Belediyemiz bünyesinde bulunan atölyedeki çalıģanlarımız: Kendi imkanlarını zorlayarak normal römorkları sıkıģtırma römorkuna dönüģtürmüģlerdir. Bu Ģekilde 6 adet çöp sıkıģtırma römorku yapılmıģtır yılında 12 araçla baģladığımız hizmete,,halkımızın ihtiyaçlarına daha iyi cevap olabilmek için araç filomuzu 45 araca çıkartmıģ bulunmaktayız. Halkımızın mutluluk ve refahı için araç filomuzu geniģletmeye, hizmetlerimizi arttırmaya devam ediyoruz.

22

23 Tarihi ve Turistik özeliklerinin yanı sıra ticaret merkezi niteliğini de taģıyan Ġlçemizin nüfusu 105 bin olup, gündüz ticaret merkezi oluģundan kaynaklı gündüz 400 ile 500 bin arasında insan uğramaktadır. Bu yoğunluk beraberinde temizlik çalıģmalarının önemini de ortaya koymaktadır. YAPILAN FAALĠYETLER Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm sokak ve caddelerde katı atıklar, kanalizasyon atıkları ve hafriyatlar düzenli olarak alınmaktadır.

24 Günde yaklaģık olarak 120 ile 130 ton arasında toplanan çöpler Mardin kapı Ģantiyemizde bulunan ara aktarma istasyonuna götürülerek, oradan da BüyükĢehir ana aktarma istasyonuna taģınmakta, oradan da Karaca dağ da bulunan çöp imha merkezine taģınmaktadır. Personel yetersizliğinden dolayı ara sokaklarda kullanılmak üzere bir adet vakumlu süpürge makinesi alınmıģ olup, temizliğin daha az iģ gücüyle daha az zamanda yapılması amaçlanmıģtır.

25 Tarihi dokularıyla ünlü ilçemizde tescilli ve tescilli olmayan harabeler bulunmaktadır. Her hafta gelen dilekçeler ve kontroller neticesinde 1 veya 2 harabenin temizliği yapılarak atıkları bertaraf edilmektedir. Ġlçemize bağlanan köylere, sınırlarımızdaki kurum ve kuruluģlara yaklaģık 750 adet çöp bidonu Ģantiyemizde imal edilerek çöp noktalarına bırakılmıģtır. Ve düzenli olarak çöp bidonlarındaki atıklar kaldırılmıģtır. Bu konuda halka temizlik bilinci aģılanmıģtır.

26 Mahalleler dıģında Silvan yolu üzerinde bulunan Zirai Donatım, Bölge trafik, Polis okulu, Özel harekât, Sivil Savunma, Kırk konaklar, AZC Dicle vadi evleri, Petroller, yurtlar Gibi yerlere de çöp bidonları bırakılmıģ düzenli olarak her gün çöpleri kaldırılmaktadır. Ana arterler akģam saatlerinde çok kirlenmiģ olduğundan, BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ile ortaklaģılarak, ana arterlerde çalıģan süpürgeci personel düzenlemesi yapılır ve iki vardiya halinde, AkĢam saat: a kadar çalıģma yapılmaktadır. Zamansız bırakılan çöpler için, çöp noktalarına temizlik personeli görevlendirilmiģtir.

27 Sınırlarımız dâhilinde bulunan tüm okul, cami, sağlık ocakları Gibi birçok kurumun düzenli olarak atıkları alınmıģ, kurumların tüm kül ve hafriyatları kaldırılmıģtır. Temizlik bilincini geliģtirmek için 4(dört) kiģiden oluģan bir eğitim ekibi oluģturulmuģ olup, daha temiz bir çevre ve daha temiz bir ilçe için çalıģmalarımız aralıksız devam etmektedir. Sur ilçesi merkez on beģ mahallesinde dört ayrı bölge oluģturarak, el ilanı, saat uygulaması ve BaĢkanın temizliğin önemine iliģkin mektubu vatandaģlara dağıtılmıģtır.

28 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

29 Müdürlüğümüzce yürütülen sosyal çalıģmalar; Sosyal hizmetler va yardımlar (ayni ve nakdi) Evlendirme Memurluğu Muhtaç Asker Ailesi Memurluğu Eğitim, Kültür ve Sanat faaliyetleri ile sosyalleģtirme gibi faaliyetler sürdürülmektedir. Bastırdığımız Yayınlar: Temizlik kampanyaları için Kürtçe ve Türkçe broģür Sur içi tarihini anlatan 7 dilde broģür Helbestên Zarokân adlı Kürtçe kitap (Kürtçe çocuk Ģarkıları) Çocuk masallarından oluģan fabl Kürtçe ve bölgede kullanılan diğer dillerle basılan ġemamok dergisi Kavimler Kapısı isimli bülten Sur Ġçi ni ve belediyemiz hizmetlerini tanıtan cd 12 kitaptan oluģan Serê ġevê Çîrokek adlı kitap seti Organ bağıģı kampanyasını anlatan broģür

30 Kürtçe-Türkçe tiyatro Belediyemize ait birimlerde açılan onbir sınıfta Kürtçe dil kursu (Kütüphaneler, Eğitim Destek Evi, KADEM, Bağıvar Kültür Evi, Çarıklı Kültür Evi) Kürtçe eğitim veren kreģ BaĢta Kürtçe olmak üzere sekiz dilde müzik yapan koro, televizyonlarda yayınlanan Kürtçe klip Halka dönük basılan afiģ ve pankartlar Ermenice Bir Parmak Bal kitabı Dini bakıģ açısıyla Kürtçe ve Arapça Newroz kitapçığı Kürtçe sağlıklı beslenme kitapçığı Kürtçe çocuk oyun ve el iģi kitabı Kürtçe çocuk boyama kitabı Di Dilên Biçûk de Qîrînên Mezin kitabı 3 Dil 3 Sokak 3 Kitap Projesi çerçevesinde bastırılan ve her biri 3 dilde yazılan 3 kitap Yürüttüğümüz sosyal Faaliyetler: 1-Kadınlarımızın sosyal yaģamda üretkenlik gösterebilmeleri,ekonomik güçlerini elde edip kendilerini daha bağımsız ifade edebilmeleri için; Kadın Destek Merkezleri açıp bu merkezlerde Kadınların üretkenliğini arttırıcı kursları planlayıp uyguladık.

31 Bu bağlamda yapılan faaliyetler: Dil Kursu KreĢ Okuma- Yazma kursu NakıĢ Kursu Biçki- DikiĢ Kursu Takı- Tasarım Kursu Ebru Kursu Hediyelik Kına Paketi Yapımı Tandır Ekmeği Yapımı Mantar Üretimi Ġpek Böceği YetiĢtiriciliği gibi kurslar verilmektedir. 2-Bölge çocuklarına fırsat eģitliği yaratmak, çocuklarımız ve gençlerimizin okul hayatında daha baģarılı olabilmelerini sağlamak adına Eğitim Destek Evini 2004 yılında hizmete soktuk. Günümüze kadar 320 öğrencinin üniversiteye, 80 öğrencinin de Fen, Anadolu ve Anadolu Meslek Liselerine yerleģtirilmesi sağlanmıģtır.

32 3-Davut Ökütçü ve Melik Ahmet Çocuk Kütüphanelerimizde yıllık yaklaģık 5000 öğrenciye hizmet verilmektedir. 4-Resim kursumuz Davut Ökütçü ve Melik Ahmet Çocuk Kütüphanelerinde verilmektedir. 5-Halk oyunları eğitimi Davut Ökütçü Çocuk Kütüphanemizde verilmektedir. Düzenlenen yarıģmalara katılım sağlanmaktadır. 6-Sanat evimizde verilen Ritim, Bağlama, Gitar kurslarından 116 kiģi yararlanmaktadır. Ayrıca 18 kiģilik bir koro ile çeģitli zamanlarda Festivallere ve konserlere katılım sağlanmaktadır. 7-Hêviyên Nûjen (YeĢeren Umutlar) Giysi Bankamız elbise ve ayakkabı dağıtımına baģladığı tarihinden itibaren ilçemizde ikamet eden 1247 mağdur aileye yazlık ve kıģlık olmak üzere parça elbise ve ayakkabı yardımı yapmıģtır. Ayrıca; Van depreminden etkilenen depremzedelere de 4785 parça elbise ve ayakkabı gönderilmiģtir. Bu yönde çalıģmalarımız halen devam etmektedir.

33 8-Tiyatro ve drama kursumuzda kurs gören kursiyerlere 6 aylık süre zarfında beden dili, diksiyon, artikülasyon ve sahne eğitimi verilmektedir. Oynanan oyunlar gerek bölgenin birçok il ve ilçesinde gerekse yurt dıģında sergilenmektedir. Ayrıca, yurt dıģından ekiplerin Diyarbakır da tiyatrolarını sunabilmeleri için altyapılar hazırlanıp ekiplerle diyaloğa geçilmektedir. 9-Asker ailesi memurluğu, son 4 yıl içerisinde mağdur durumda olan toplamda 126 asker ve asker ailelerine aylık para yardımı yapmıģtır. 10-Evlendirme Memurluğumuzda Ortalama 2-4 gün içinde nikâhlar kıyılmaktadır. Her yıl ortalama 800 çiftin nikâhı kıyılırken yaklaģık 1200 kiģiye de danıģmanlık hizmeti Verilmektedir Uluslararası aile cüzdanı ücreti olarak yasal ücret alınmakta, bunun dıģında Herhangi bir talebimiz bulunmamaktadır.

34 Ayrıca; Sur içindeki 13 mahallenin tüm okullarında kütüphane yapılmıģtır. Kitaplar ve kütüphane için gerekli diğer malzemeler de okullara sağlanmıģtır. Belediyemize bağlı her iki kütüphanemizden de çevre okullara, talepleri doğrultusunda sınıf tahsisi yapılmıģtır. BELEDĠYEMĠZ TARAFINDAN HALKA VERĠLEN EĞĠTĠMLER VE SOSYAL HĠZMETLER AĢı Eğitimi Sağlık Taraması Köylerde YaĢayan Çocuklara Sünnet Ergenlik dönemi Genç Kızlara Ergenlik Sorunları Eğitimi Eczacılar Odası ile birlikte DiĢ Fırçalama ve DiĢ Sağlığı Eğitimleri Tabipler Odası ile Sağlık Politikaları Eğitimi Hepatit B ve Hepatit C Eğitimleri H1N1(Domuz Gribi) Virüsü Eğitimi

35 Kadınlara yönelik sağlık eğitimleri Aile Planlaması Eğitimleri Rahim Kanseri Eğitimi Çocuk Beslenmesi ve Mama Eğitimi Doğru Emzirme Eğitimi Tüp Bebek Eğitimi Koruyucu Sağlık Eğitimi Çiftçilere Yönelik Hayvan Sağlığı Eğitimi Çiftçilere Tarım ile ilgili Bilgilendirme Semineri

36 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

37 HALK TOPLANTILARI Farklı Din adamları ile iftar yemeği Serê ġevê Çirokek Mahalle toplantısı Türbe Ziyareti Kadınlarla SöyleĢi

38

39 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NÜN FAALİYETLERİ Sur İlçemizin tarihi ve kültürel yapısıyla geçmişten beri gelen önemli kentsel yapısından kaynaklı, alışveriş cazibesini halende devam ettirmektedir. İlçemizin cadde ve sokakları ile kaldırımları bu yapısından kaynaklı, sürekli işgal edilmektedir. Bu durum ciddi olarak düzensizlikleri beraberinde getirdiğinden; zabıta hizmetlerimizin yoğunluğunun bu yönde olması kaçınılmaz bir hal almaktadır.

40 1- ĠġGALĠYELER : Ġlçemizde halkımızın daha sağlıklı bir Ģekilde alıģ-veriģ yapmaları, yaya ve araç trafiğinin daha düzenli bir Ģekilde akıģını sağlamak amacıyla Ġlçemiz genelinde cadde ve kaldırımların iģgalinin engellenmesi amaçlı çalıģmalarımız sürekli devam edilmiģtir. Bu çalıģmalarımızı engellemeye çalıģan esnaflara ilk etapta uyarı tebligatları verilerek uyarılmıģlar. UyuĢmazlıkta ısrar edenlere cezai müeyyideler uygulanmak suretiyle çalıģmalar yapılmıģtır. 2- GIDA VE HĠJYEN DENETĠMLERĠ Belediyemiz sınırları dâhilindeki cafeler, internet salonları, lokantalar, marketler düzenli aralılarla denetlenmekte, belediyemizin tembih ve yasaklarına uymayanlara cezai müeyyideler uygulanmaktadır. 3- DĠLENCĠ OPERASYONLARI Özellikle baģka illerden gelip halkımızın dini duygularını istismar eden dilencilere yönelik düzenli uygulamalar yapılarak dilenciler toplanıp Belediyemiz sınırları dıģına çıkartılmıģtır.

41 4- YIKIM VE MÜHÜRLEMELER Ġmar Müdürlüğümüz ile Ekiplerimizin ortaklaģa çalıģmalarından Ġlçemizin değiģik bölgelerinde yıl boyunca kaçak olduğu tespit edilen veya harabe konumundaki yapıların yıkım iģlemi gerçekleģmiģtir. Ayrıca; Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli bir Ģekilde esnaf ziyaretleri sırasında, esnafların çöp kutularını bulundurma zorunlulukları konusunda uyarılar yapılmıģ olup, çevreyi geliģi güzel kirleten esnaf ve Ģahıslara müdahaleler yapılıp, Yıl içerisinde Temizlik ĠĢleri Müdürlüğümüzün düzenlemiģ olduğu Temizlik kampanyalarına katılım sağlanıp, gerekli zabıtai tedbirler alınmıģtır. Ruhsat Müdürlüğümüz ile birlikte denetimler yapılmaktadır.

42 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

43 FAALĠYETLERĠMĠZ ġiģli Belediyesi ile kardeģ belediye çerçevesinde yapılan protokolle alınan 5 adet oyun grubu teslim alınmıģ olup GercüĢ,Uludere,Derik ve Eğil ilçelerine götürülüp monte edilmiģtir. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 12 köye ve 6 okula çocuk oyun grubu kurulmuģtur. GüneĢ, Ġç kale, Anzele, Keçi burcu, Özgürlük, Uğur Kaymaz YaĢam, Ali paģa, Meryem Ana Kilisesi ve Alparslan Ġlköğretim Okulu parklarından oluģan toplam 12 park yapılmıģtır. Fen ĠĢleri ġantiyemizin içinde bitki üretimi için yeni bir sera kurulmuģtur.

44 Ayrıca; Seramızdaki mevsimlik çiçekler imkanlar dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilmiģ olup kaldırım ve parklara da dikimleri gerçekleģtirilmektedir. Ġlçemiz sınırlarındaki cadde ve sokaklar ile baģvuran kurum veya Ģahısların ağaç budama iģleri yapılmaktadır. Belediyemize baģvuruda bulunan vatandaģlara su yardımı yapılmaktadır. Ġlçemizdeki ana caddeler özellikle yaz aylarında sabah ve akģam olmak üzere günde iki defa sulanmaktadır. Okullarımızın çevre düzenlemesi için bitki temini sağlanmaktadır.

45 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

46 Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yönetmeliği, Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Sicil Amirleri Yönetmeliği ve Sur Belediyesine ilk defa atanan aday memurların yetiģtirilmesine dair yönetmelikler hazırlanmıģtır. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik çerçevesinde Belediyemiz Norm Kadrosu hazırlanmıģtır.

47 Belediyemiz Hizmet Ġçi Eğitim Programı Hazırlanarak aģağıda belirtilen eğitimler verilmiģtir. Yerel Yönetimlerde Kadın Erkek EĢitliği Toplam Kalite Yönetimi Takım ÇalıĢması Halkla ĠliĢkiler Resmi YazıĢma Kuralları Kamu Ġhale Mevzuatı ĠĢ Kanunu Ġnsan Kaynakları Yönetimi Muhasebe Bilgisi Bilgisayar Etkili ĠletiĢim Zabıta Yönetmeliği Proje Yönetimi Türk Alman Belediyelerinin karģılaģtırılması

48 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Görevlerimiz; Belediyemiz sınırları dâhilinde açılacak Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık ĠĢyerlerinin 2005/9207 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Yönetmeliği hükümlerine göre; - Açılacak ĠĢyerlerinin Çevre Sağlık Raporlarını düzenlemek, - ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatlarını düzenlemek, - Ruhsatsız iģyerlerinin kontrollerini yapmak ve denetlemek, - Gıda üretim ve satıģı yapan gayri sıhhi müesseselerin iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatları ile birlikte gıda sicil belgelerini düzenlemek, - Müdürlüğümüzdeki çalıģmaların ana amacı, halkımızın mahalli müģterek ihtiyaçlarının bir kısmını karģılayan iģyerlerinin insan sağlığına zarar verip vermediği, çevre kirliliğine yol açıp açmadığı, yangına karģı önlemin alınıp alınmadığı, iģyerinde genel güvenlik ve asayiģin sağlanıp sağlanmadığı, iģçi sağlığı, ĠĢ güvenliği, trafik, karayolları ve imar ile ilgili düzenlemelere uygun olup olmadığı gibi esaslara dikkat edilerek iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı almalarını sağlamak ve yukarıda belirtilen kıstaslara uygun hareket etmeyen iģyerlerinin sahiplerinin uyarılması, cezalandırılması, ruhsat iptali ve faaliyetten men edilmeleri gibi faaliyetler yürütülmektedir.

49 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġTIRMA RUHSATI YILLARA GÖRE TABLO AġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR BAŞVURU ADEDİ VERİLEN RUHSAT ADEDİ İŞLEMDE OLAN YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI

50 YILLARA GÖRE DAĞILIMI , , , ,

51 2011 YILI ĠġYERĠ DENETLEMELERĠ SONUÇ TABLOSU DENETLENEN İŞYERİ SAYISI RUHSATLI İŞYERİ SAYISI RUHSATSIZ İŞYERİ SAYISI 0 DENETLEME SONUÇLARI

52

53 BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaģ imkânlardan yararlanmak suretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir Ģekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta, iģletmekte ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine maddi imkânların elverdiği ölçüde sunmaktadır. Müdürlüğümüz bütün birimlere (Hizmet binası, Zabıta Ģubesi, Bağıvar Ģubesi, Çarıklı Ģubesi, Temizlik Ģantiyesi, Bakım ve Onarım, Park ve Bahçeler, KADEM, Kütüphanelerimiz, Canlı Hayvan Borsası ve Eğitim amaçlı kurs yerlerimize ) teknik hizmetleri sunmaktadır. Günlük rutin iģleri takip etmekte ve olası teknik arızaları yapmak veya yaptırmak. Belediyemizde E-Belediye Server sistem odasında toplam 3 Server ile kesintisiz hizmet vermektedir. E-Belediye Hizmeti : Ġnteraktif Hizmetler :

54 Müdürlüğümüzün kurmuģ olduğu e-belediye sitemi ile VatandaĢın internet üzerinden belediyemize gelmeden dünyanın her hangi bir yerinden Ġnteraktif Hizmetler Bölümüne ulaģıp, internet üzerinden borç sorgulama, borç ödeme her türlü bildirimlerde bulunma, ruhsat baģvurusu yapma, nikâh randevu baģvurusu gerçekleģtirilebilmektedir. Bilgi Hizmetleri : internet üzerinden Arsa m 2 Fiyatları ĠnĢaat Maliyetleri AĢınma Oranları Ç.T.V. Bedelleri Meclis Gündemi Encümen Gündemi Nikah Rezervasyon Döküman Yönetimi Beyaz Masa Bilgi Edinme Bugün Evlenenler Bugün Vefat Edenler Sistem üzerinden ödemeyi gerçekleģtirmek imkânı sağlanarak daha kaliteli hizmet sunumu gerçekleģtirmektedir.(öz kaynakların toplanmasında kolaylık sağlamaktadır.)

55 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Belediyemizin gelir ve gider tabloları yıllara göre aģağıdaki Ģekilde gerçekleģmiģtir YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER ,00

56 2006 YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER ,00

57 2008 YILI TOPLAM GELİR ,00 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,22 TOPLAM GİDER , YILI TOPLAM GELİR ,13 TOPLAM GİDER ,60

58 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (OCAK) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,44 PERSONEL GĠDERLERĠ ,98 GENEL BÜTÇE PAYI ,63 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,07 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,35 TOPLAM ,07 TOPLAM ,07

59 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (ŞUBAT) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,48 PERSONEL GĠDERLERĠ ,28 GENEL BÜTÇE PAYI ,22 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,10 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 5.400,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,35 TOPLAM ,70 TOPLAM ,40

60 2011 YILI AYLIK GELĠR- GĠDER TABLOSU (MART) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,08 PERSONEL GĠDERLERĠ ,85 GENEL BÜTÇE PAYI ,44 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 4.950,00 TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,52 TOPLAM ,52

61 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (NİSAN) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,66 PERSONEL GĠDERLERĠ ,34 GENEL BÜTÇE PAYI ,67 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,32 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,33 TOPLAM ,33

62 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (MAYIS) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,51 PERSONEL GĠDERLERĠ ,76 GENEL BÜTÇE PAYI ,92 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 TEMĠZLĠK HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 TOPLAM ,43 TOPLAM ,43

63 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (HAZİRAN) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,33 PERSONEL GĠDERLERĠ ,98 GENEL BÜTÇE PAYI ,52 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,85 TOPLAM ,65

64 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (TEMMUZ) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,35 PERSONEL GĠDERLERĠ ,25 GENEL BÜTÇE PAYI ,57 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,92 TOPLAM ,92

65 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (AĞUSTOS) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,58 PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 GENEL BÜTÇE PAYI ,17 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,75 TOPLAM ,67

66 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (EYLÜL) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,44 PERSONEL GĠDERLERĠ ,96 GENEL BÜTÇE PAYI ,19 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ 0,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 3.411,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) 0,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,63 TOPLAM ,63

67 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (EKİM) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,66 PERSONEL GĠDERLERĠ ,54 GENEL BÜTÇE PAYI ,10 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,55 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM 7.075,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 ARAÇ ALIMI ,00 TOPLAM ,76 TOPLAM ,76

68 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (KASIM) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,42 PERSONEL GĠDERLERĠ ,00 GENEL BÜTÇE PAYI ,61 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSE.(VAN ĠLĠNE) YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 TOPLAM ,03 TOPLAM ,67

69 2011 YILI AYLIK GELİR- GİDER TABLOSU (ARALIK) GELİRİN ÇEŞİDİ MİKTARI GİDERİN ÇEŞİDİ MİKTARI BELEDĠYE ÖZ GELĠRĠ ,19 PERSONEL GĠDERLERĠ ,87 GENEL BÜTÇE PAYI ,35 MAL VE HĠZMET ALIMLARI ,00 BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ PROJE YRD ,00 AKARYAKIT GĠDERLERĠ ,00 AYLIK KREDĠ ÖDEMESĠ ,67 FAKĠR VE KĠMSESĠZLERE YARDIM ,00 HĠZMET ALIMLARI (Müteahhit Personel Ödemesi) ,00 KAMULAġTIRMA GĠDERLERĠ ,00 TOPLAM ,54 TOPLAM ,54

70 2011 YILI TOPLAM GELİR ,21 TOPLAM GİDER ,59

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum

DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM. Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum DEGERLĠ MECLĠS ÜYELERĠ ARKADAġLARIM Sözlerime baģlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum Değerli arkadaģlar bilindiği üzere belediyemiz 22.03.2008 tarih ve 26824 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmıģ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8. 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9

ĠÇĠNDEKĠLER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8. 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...2 B- KURUMSAL BILGILER...3 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...8 FAALĠYET BĠLGĠLERĠ 1.1. Özel Kalem Müdürlüğü...9 1.2. Yazı ĠĢleri Müdürlüğü...13 1.3. Hukuk

Detaylı

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili HemĢerilerim

BAġKAN SUNUġU. Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili HemĢerilerim BAġKAN SUNUġU Değerli Meclis Üyeleri ve Sevgili HemĢerilerim ġahinbey Belediye BaĢkanlığı görevine geldiğimiz günden bu yana Meclis üyelerimiz ve personellerimizle birlikte en güzel hizmeti güler yüzlü,

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon

Detaylı

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Yazı İşleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon ve Vizyon. 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 8 C- Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. MERZĠFON BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU 2014

T.C. MERZĠFON BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU 2014 T.C. MERZĠFON BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU 2014 2014 FAALİYET RAPORU 2 2014 FAALİYET RAPORU 3 DEĞERLĠ HEMġEHRĠLERĠM, 30 Mart 2014 te yapılan mahalli idareler seçimleriyle bizlere layık gördüğünüz görevde

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI FAALĠYET RAPORU ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 2 ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 3 4 Değerli Meclis Üyeleri, 5393 sayılı Kanunu ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İSKENDERUN BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Bu Rapor Ġskenderun Belediyesi Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü Tarafından HazırlanmıĢtır 2009 Ġskenderun Belediyesi Faaliyet Raporu 2009 Ġskenderun Belediyesi

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. NĠZĠP BELEDĠYESĠ

T.C. NĠZĠP BELEDĠYESĠ T.C. NĠZĠP BELEDĠYESĠ ÖZGEÇMİŞİ 1965 Nizip doğumlu. BURSA ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠĢletme fakültesi mezunu. ĠĢ adamı. Ġkinci dönem belediye baģkanı. Evli ve beģ çocuğu var. SUNUŞ: Yıllardır dile getirilen

Detaylı

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak.

VİZYONUMUZ: Akdeniz de emeğin korunduğu, ekolojik değerlerin yaşatıldığı, kadın odaklı bir barış kenti modeli oluşturmak. 1 MİSYONUMUZ: Gelişimde ve değişimde çevresel değerleri koruyarak kentte yaşayan her yurttaşın katılımı ile, bürokratik esasa dayanmayan demokratik ve toplumcu yönetim, ulaşılabilirlik ve hızlı hizmet

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER

ĠÇĠNDEKĠLER. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45

Detaylı

T.C. ÇORUM ĠLĠ DODURGA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. ÇORUM ĠLĠ DODURGA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014 YILI FAALĠYET RAPORU T.C. ÇORUM ĠLĠ DODURGA BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 SUNUġ 3 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU T.C. ARSUZ BELEDİYESİ 01.04.2014 31.12.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1 MĠLLETE EFENDĠLĠK YOKTUR HĠZMET VARDIR BU MĠLLETE HĠZMET EDEN ONUN EFENDĠSĠ OLUR 2 K.ATATÜRK 01.04.2014-31.12.2014 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

Detaylı

www.gazipasa.bel.tr 1

www.gazipasa.bel.tr 1 www.gazipasa.bel.tr 1 FAALİYET RAPORUNA HAZIRLIK 1.1.211-31.12.211 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Faaliyeti Zabıta Müdürlüğü Faaliyeti Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Faaliyeti Ġtfaiye Müdürlüğü Faaliyeti Mali Hizmetler

Detaylı

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Nisan 2015/04 Toplantının Tarihi : 02.04.2015 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1

T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ. Toplantının Ayı : Nisan 2015/04 Toplantının Tarihi : 02.04.2015 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 T.C T U R H A L BELEDĠYE MECLĠSĠ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Nisan 2015/04 Toplantının Tarihi : 02.04.2015 BirleĢim : 1 Toplantının Günü : PerĢembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 02.04.2015 tarihi PerĢembe

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı