ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com"

Transkript

1 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar olmak üzere hemen hemen tüm bireyler için mekansal engeller bulunmaktad r. Kamuya aç k, kapal ve aç k her türlü mekan n, engellilerde içinde olmak üzere, tüm bireylerin tek baş na/özgürce/rahat dolaş m n sağlayacak biçimde, erişilebilir/yaşan labilir olmas gereği vard r Y l na kadar kent mekanlar için yap lan planlama, tasar m ve uygulamalarda, nüfusumuzun %12,29unu oluşturan başta yürüme ve görme engeli olan engellilerin ulaş m /erişilebilirlik konular nda ihtiyaçlar, çok da düşünülmemiş Ve şimdi onlar n, çözülmesi gereken, dağ gibi büyümüş sorunlar bulunmaktad r. Kapal Mekan Engelleri Engelliler için otopark bulunmamas, Bahçeden ana binaya girişte bulunan mevcut rampada, rampa kenarl ğ n n olmamas, rampa korkuluğunun olmamas, rampa yüzeyinin kaygan/parlak malzeme ile kaplanm ş olmas, Bina içinde yer kaplama malzemesinin kaygan olmas,

2 832 * Bu bildiri İnşaat Mühendisleri Odas ad na düzenlenmiştir.

3 Aç k Alan Engelleri * Bu bildiri İnşaat Mühendisleri Odas ad na düzenlenmiştir. 833

4 834 ENGELSİZMİR KIRMIZI BAYRAK İzmir Büyükşehir Belediyesi nce 30 Ekim - 3 Kas m 2013 tarihleri aras nda ENGELSİZMİR 2013 başl kl uluslararas kat l ml kongre düzenlenmiştir. Bir dizi etkinliklerin bulunduğu bu sürecin önemli çal şmalar ndan biri de; belki de en önemlisi, engelli erişimine uygun olan kamuya aç k faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlar na ait aç k ve kapal mekânlar ile ulaş m araçlar na K rm z Bayrak verilmesi çal şmas d r. Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen bu çal şman n amaçlar ndan biri; İzmir i sürdürülebilir, çevreci çözüm ve uygulamalar ile engellilerin erişimine/yaşam na uygun bir şehir durumuna getirmektir. Ayr ca, Engelli yaşam n engelsiz bir hayat haline dönüştürmek amac yla,fark ndal k yarat lmas da hedeflenmektedir. Engelli Yasa ve Yönetmelikleri 5378 say l Özürlüler Yasas n n Geçici 2 ve 3.Ek maddelerinde, kamu kurum ve kuruluşlar na ait mevcut resmi yap lar, mevcut tüm yol, kald r m, yaya geçidi, aç k ve yeşil alanlar, spor alanlar ve benzeri sosyal ve kültürel alt yap alanlar ile gerçek ve tüzel kişiler taraf ndan yap lm ş ve umuma aç k hizmet veren her türlü yap lar ile toplu ulaş m araçlar, Kanunun yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 2005 tarihinden itibaren (yedi y l içinde) 7 Temmuz 2013 tarihine kadar özürlülerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilir, denilmektedir. Yine 3194 say l İmar Kanunu nun Ek birinci maddesine göre, fiziksel çevrenin özürlüler için ulaş labilir ve yaşan labilir k l nmas için, imar planlar ile kentsel, sosyal, teknik altyap alanlar nda ve yap larda, Türk Standartlar Enstitüsü nün ilgili engelli standartlar na uyulmas zorunluluğu vard r. 12 Temmuz 2006 tarihinde kamu binalar, kamuya aç k alanlar ile toplu taş ma araçlar n n, özürlülerin kullan m na uygun hale getirilmesi ile ilgili Başbakanl k Genelgesi yay mlanm şt r. Genelgede, bu konuda en büyük görevin yerel yönetimlere düştüğü ve belediyelerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte k sa ( ), orta ( ) ve uzun vadeli ( ) eylem planlar haz rlayacaklar belirtilmiştir. Yukar da belirlenmiş olan Yasa, yönetmelik ve genelgede engellilerle ilgili yap lmas gereği olan düzenlemelerin yap m na Temmuz 2012 tarihine kadar başlan lamam ş/k smen başlan lm ş olunduğundan, bu defa ek olarak 6353 say l yasa ç kar lm şt r. 12 Temmuz 2012 tarihinde ç kar lan 6353say l yasa ile; 1- Söz konusu düzenlemelerin yap lmas için, 5378 say l engelliler yasas n n yürürlüğe girdiği 7 Temmuz 2005 tarihten itibaren sekiz y l içinde özürlülerin erişilebilirliğine uygun duruma getirilmesi,( bir y ll k ek süre verilmiştir) 2- Mekân ve ulaş m araçlar nda, erişilebilirlik standart uygulamalar n n illerde, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaşt rma Denizcilik ve Haberleşme Bakanl klar ve özürlüler ile ilgili konfederasyonlar n temsilcilerinden oluşan komisyon taraf ndan izlenmesi ve denetimlerinin yap lmas, 3-Eksiklerin tamamlamas için verilen 8 y ll k sürenin bitiminden itibaren iki y l geçmemek üzere ek süre verilebileceği, 4a-Denetim komisyonlar nca,10 y ll k sürenin bitiminden

5 835 itibaren, yani Temmuz 2015 tarihine kadar, öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen umuma aç k hizmet veren her türlü yap lar ve aç k alanlar ile toplu taş m araçlar n n sahibi olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ğ taraf ndan her bir tespit için bin Türk Liras ndan beş bin Türk Liras na kadar idari para cezas verilmesi, 4b-Sürenin bitimine kadar yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlar na da, her bir tespit için beş bin Türk Liras ndan yirmi beş bin Türk Liras na kadar idari para cezas verilmesi, hükümleri getirilmiştir. Temmuz 2013 Tarihine kadar Kamu ve özel kuruluşlar n, engellilerin erişimlerini sağlamak ad na k smen yapt klar düzenlemelerden, daha çoğunun standart d ş, engellilerin kullan m na uygun olmayan düzenlemeler olduğu görülmektedir. Bu nedenle; amac, mevcut ve yeni yap lacak her türlü mekan ve ulaş m araçlar n n, mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini sağlamak olan; Engelsiz İzmir K rm z Bayrak Komisyonu Yönetmeliği haz rlanarak, 8Nisan 2013 tarihinde 571 say l İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. K rm z Bayrak komisyonu Komisyon aşağ da belirtilen kurum ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere17 üyeden oluşmaktad r. 1.Komisyon Başkan ; İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yard mc s 2.İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ni temsilen 2 Meclis Üyesi 3.İzmir Büyükşehir Belediyesi; -Sosyal Projeler Daire Başkanl ğ, -Etüt Proje Daire Başkanl ğ, -Fen İşleri Daire Başkanl ğ, -Ulaş m Daire Başkanl ğ, 4.Avukat 5.İzmir Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkan 6.TMMOB Meslek Oda Temsilcileri; -Mimarlar Odas İzmir Şubesi, -İnşaat Mühendisleri Odas İzmir Şubesi, -Makine Mühendisleri Odas İzmir Şubesi, 7.Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO)Temsilcisi 8.İzmir Ticaret Odas (ITO)Temsilcisi 9.İzmir Esnaf ve Sanatkâr Odalar Birliği Temsilcisi 10.Ortopedik, görme ve işitme engelliler ile ilgili faaliyet gösteren dernek Temsilcileri Komisyonun Çal şma Alan ; 1- Engelsiz İzmir K rm z Bayrak Komisyonu Yönetmeliği haz rlanm ş ve 8Nisan 2013 tarihinde 571 say l İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

6 836 2-İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir K rm z Bayrak Teknik Şartnamesi (5378 Say l Engelliler Yasas, 3194 Say l İmar Yasas Ek Madde 1, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, TSE Standartlar, Birleşmiş Milletler Engellilerin Erişilebilirliğinde Engelsiz Çevreler Tasarlama K lavuzu dayanak al nm şt r) haz rlanm şt r. 3-K rm z Bayrak Teknik Şartnamesi doğrultusunda engellilerin erişimine uygun hale getirilen her türlü mekana hangi koşullarda/düzenlemelerde K rm z Bayrak verileceği kriterleri, haz rlanm ş belirlenmiştir. 4-K rm z Bayrak almak için yap lan başvurular n, belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda, en az 5 (en çok 7 kişi) kişilik komiteler taraf ndan, kontrol ve incelemelerin yap lmas n sağlamak. 5-Komiteler taraf ndan kontrol ve incelemeleri yap lan başvurular değerlendirmek. 6- Değerlendirme sonucunda başvurusu uygun bulunan kamu veya özel kurumlara kaç y ld zl K rm z Bayrak verileceğine karar vermek. K rm z Bayrak Nas l Verilir? -K rm z Bayrak almak isteyen kamu ve özel kurum yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ne, yaz l olarak başvuru yapmal d r. -K rm z Bayrak komisyonu taraf ndan en az 5, en çok 7 kişi olmak üzere, tetkik komitesi görevlendirilir. Komite üyeleri içinde mutlaka teknik eleman ve k rm z bayrak verilecek birimin özelliğine göre bir veya daha çok değişik engel grubundan üyeler bulundurulur. -Komite, K rm z Bayrak al nmak istenilen birime gider ve yerinde KIRMIZI BAYRAK TEKNİK ŞARTNAMESI kriterleri dahilinde haz rlanm ş olan tespit formuna göre denetleme/inceleme yapar, tespit formunu/raporunu haz rlar, komisyona sunar. -Komisyon, komitenin haz rlam ş olduğu tespit formunu/ raporu değerlendirmek üzere gündemli olarak toplan r. Tespit formuna göre aranan erişilebilirlik özelliklerinin niteliğine ve oran na göre K rm z Bayrak verilip verilmeyeceğine karar verir. -Denetim sonucunda başvurusu uygun bulunan kamu veya özel kurumlara kaç y ld zl K rm z Bayrak verileceğine karar verilir. -K rm z Bayrak verilmesi karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi taraf ndan onaylanmas ile kesinleşir. -Karara ilişkin sonuç, başvuru sahibine yaz l olarak bildirilir. -K rm z bayrak hak eden kuruma, uygun şekil ve boyutta ve y ld zda K rm z Bayrak verilir. -Her ay sonunda K rm z Bayrak verilen kamu veya özel kurumlar n listesi, kaç y ld zl olduğuyla birlikte, web sayfas nda yay nlanmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin ilgili biriminde yay nlan r. -K rm z Bayrak alan her türlü kamu ve özel kurumlar, denetleme komitesi taraf ndan y lda en az bir defa olmak üzere denetlenir.

7 837 -K rm z Bayrak sahibi mekanlarda, bayrak kriterlerinin bozulmas yla ilgili Komisyona ulaşan şikayetler; komitelerin yerinde yapt ğ denetlemeler sonucuna göre değerlendirilir ve haz rlanan rapor sonucuna göre de K rm z Bayrak kullan m n n devam na ya da durdurulmas na, karar verilir. K rm z Bayrak Y ld zlar -K rm z Bayrak teknik şartname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas al narak) en az %60 n sağlam ş olan mekana, Tek Y ld zl K rm z Bayrak, -K rm z Bayrak teknik şartname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas al narak) en az %75ini sağlam ş olan mekana, İki Y ld zl K rm z Bayrak, -K rm z Bayrak teknik şartname kriterlerinden, (komisyonca önemli bulunan kriterler esas al narak) en az %90 n sağlam ş olan mekana, Üç Y ld zl K rm z Bayrak, verilir. SONUÇ Engellilerin İzmir de, toplumsal yaşama daha etkin kat l m na yönelik olmak üzere, mevcut durum ile kentsel dönüşüm sürecinde yeni oluşturulacak alanlar n, engellilerin kullan m na uygun proje ve uygulamalar nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir K rm z Bayrak Teknik Şartnamesi başvurulacak kaynak olarak haz rlanm şt r. KAYNAKLAR -İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir K rm z Bayrak Komisyonu Yönetmeliği -İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsiz İzmir K rm z Bayrak Teknik Şartnamesi

ERİŞİLEBİLİRLİK MEVZUATI VE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

ERİŞİLEBİLİRLİK MEVZUATI VE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 21 ERİŞİLEBİLİRLİK MEVZUATI VE ERİŞİLEBİLİR ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ Deniz Çağlayan Gümüş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dgumus@aile.gov.tr ÖZET Ülkemizde

Detaylı

TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL

TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL 283 TMMOB 284 1954 TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL HAR TA ve KADASTRO MÜHEND SLER ODASI Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects CHAMBER OF SURVEY AND CADASTRE ENGINEERS Sümer Sokak No:

Detaylı

MEVZUAT TARAMA EL KİTABI

MEVZUAT TARAMA EL KİTABI GÖRME ENGELLİLER İÇİN TANINIRLIK VE DAHA FAZLA ERİŞEBİLİRLİK MEVZUAT TARAMA EL KİTABI Hazırlayanlar Rahmiye Figen CEYLAN Ebru Anse SİLE Seçil ARIKAN Yayına Hazırlayanlar Rahmiye Figen CEYLAN Meral ÖZALP

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI KAMU KURUM VE KURULUŞLARI 315 316 SAYI : 3/B15-692 TARİH : 25/03/2002 KONU : GAP T.C.BAŞBAKANLIK GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI'NA ANKARA İlgi: 28/02/2002 tarih ve B.0.2.GAP.0.FGY.(09)/0514

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILAŞMA POLİTİKALARI

İMAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILAŞMA POLİTİKALARI 361 İMAR PLANI UYGULAMALARI VE YAPILAŞMA POLİTİKALARI M. Kubilay YILDIRIM Harita Mühendisi mk_yildirim@hotmail.com Nilüfer BARIŞCAN Harita Mühendisi niluferbariscan@hotmail.com GİRİŞ İmar planlar ve imar

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KAMU ARAZİLERİNİN TESPİT VE TESCİLİNİN HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Doğan 28.02.1998 tarih 23272 say l Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlüğe giren Mera Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIM. İbrahim AYKOL Harita Mühendisi iaykol@gmail.com

KENTİÇİ ULAŞIM. İbrahim AYKOL Harita Mühendisi iaykol@gmail.com 297 KENTİÇİ ULAŞIM İbrahim AYKOL Harita Mühendisi iaykol@gmail.com GİRİŞ Bu çal şman n amac günümüz kentlerinde yaşanan trafik t kan kl ğ ve ulaş m sorunlar n tespit ve analiz ederek çözüm önerileri sunmakt

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KUŞADASI YAZ OKULU. (8 13 Eylül 2003) Toplant Raporu

YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KUŞADASI YAZ OKULU. (8 13 Eylül 2003) Toplant Raporu YEREL GÜNDEM 21 ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KUŞADASI YAZ OKULU (8 13 Eylül 2003) Toplant Raporu Sevgili arkadaşlar, 1997 y l nda dokuz kentle başlayan ve bugün 53 ü bulan Yerel Gündem 21 gençlik meclisleri

Detaylı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul, 01.07.2013 Sanayi Genel Müdürlüğü Ref: 2013/0439 ANKARA

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul, 01.07.2013 Sanayi Genel Müdürlüğü Ref: 2013/0439 ANKARA Atilla Sokak, No:10, Altunizade 34676 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel.: (0216) 3182994/6Hat Fax: (0216) 3219497 E-Mail: osd@osd.org.tr Internet: www.osd.org.tr T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU

KURUMU MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEYY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9463 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 Yayımlandığı

Detaylı

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1)

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1) 6462 sayılı Kanun ile değişik hali ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1)

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1) 9463 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 PROGRAMI 1 1 2014 PROGRAMI TAKDİM Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3K (Kentsel, Kültürel, Kurumsal Dönüşüm) kapsam nda belirlemiş olduğu hedefleri 5 y ll k dönem içerisinde hayata geçirebilmek amac ile 2014

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR YASASININ İZMİR KIRSALI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

BÜYÜKŞEHİR YASASININ İZMİR KIRSALI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ 409 BÜYÜKŞEHİR YASASININ İZMİR KIRSALI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Ferdan ÇİFTÇİ Ziraat Yüksek Mühendisi ferdanciftci@gmail.com Ahmet TOMAR Ziraat Yüksek Mühendisi tomarahmet@yahoo.com GİRİŞ AKP iktidar 11

Detaylı

ENGELLĠLER HAKKINDA KANUN (1)

ENGELLĠLER HAKKINDA KANUN (1) 9463 ENGELLĠLER HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Giriş. 2-Erişilebilirlik. 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri. 4-Standardizasyon ve Yönetmelikler.

İÇİNDEKİLER. 1-Giriş. 2-Erişilebilirlik. 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri. 4-Standardizasyon ve Yönetmelikler. İÇİNDEKİLER 1-Giriş 2-Erişilebilirlik 3-Yerel Yönetimlerin Sorumluluk Alanları ve Yetkileri 4-Standardizasyon ve Yönetmelikler 5-Yasal Çerçeve 6-Üsküdar da Erişilebilirliği Engelleyen Hususlar 7-Erişilebilir

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail.

GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 211 GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ Onur KUTLUKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi onur@kutlukaya.com Deniz ALKAN

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİ VE İZMİR UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİ VE İZMİR UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 445 KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİ VE İZMİR UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özlem ŞENYOL KOCAER Şehir Planc s ozlemsenyol@gmail.com Özgür Hamdi BAL Şehir

Detaylı

KURUMU 2012 YILI RAPORU

KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme

Detaylı

Kendini Koruyan Kentler

Kendini Koruyan Kentler Kendini Koruyan Kentler bir kitap dizisinde bir araya geldi Sivas Birgi Gaziantep kendini koruyan kentler kendini koruyan kentler kendini koruyan kentler ÇEKÜL Vakfı nın Anadolu kentlerinde başlattığı,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ANKET ÇALIŞMASI. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu

KENTSEL DÖNÜŞÜM ANKET ÇALIŞMASI. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 865 KENTSEL DÖNÜŞÜM ANKET ÇALIŞMASI TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu I. Çal şman n Amac ve Yöntemi Çal şma ile amaçlad ğ m z, İzmir de TMMOB bileşenleri çat s alt nda hergün yüz yüze görüştüğümüz, hizmet

Detaylı

2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU AFYONKARAH SAR BELED YES 2013 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU Eylül 2014 ÇER K I) AFYONKARAH SAR BELED YES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU II) AFYONKARAH SAR BELED YES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU AFYONKARAH

Detaylı

www.hacibayramcolak.net

www.hacibayramcolak.net KAMUDA ETK N B R Ç DENET M N TEMEL ARTLAR Hayrullah KELE Maliye Bakanl Muhasebat Ba kontrolörü hayrullahkeles@hotmail.com I. Kamu yönetim sistemine ç Denetim kavram ilk olarak 10.12.2003 tarihinde kabul

Detaylı