MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile ilk icraatýný belediye araç parkýna 4 yapacaðýný vurguladý; Belediyemilyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile ilk icraatýný belediye araç parkýna 4 yapacaðýný vurguladý; Belediyemilyon"

Transkript

1 BELEDiYE HiZMETLERiNE 4 MiLYON TL'LiK DEV YATIRIM Çeþitli Müdürlükler de hizmet vermek üzere yaklaþýk 4 Milyon TL deðerinde yatýrým yapýlarak 102 adet yeni araç alýmý yapýldý. MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile ilk icraatýný belediye araç parkýna 4 yapacaðýný vurguladý; Belediyemilyon 2010 Yýlýnýn Ýlk Yatýrýmý TL'lik yatýrým yaparak ger- miz kasasýndan 4 milyon TL'lik bir çekleþtirdi. Önceki yýllarda temiz- harcama yaparak belediyenin te- Ergün sözlerine þöyle devam lik, genel hizmet, park bahçe ve su mizlik araçlarý dahil yýlda 5 Milyon etti; Bu alým bizim için 2010 yýlýiþlerinde kullanýlan kiralama araç- TL'ye aldýðý araç kiralama iþini nýn ilk yatýrýmý. Çok yakýnda teker larýn yerine belediye bünyesine kendi araçlarýmýzla yapma kararý teker bütün projelerimizi açýklaya- 102 araç alýndý. Belediye Baþkaný aldýk. Büyük bir tasarruf saðla- caðýz ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý Cengiz Ergün, belediyenin artýk yacaðýmýzý umuyoruz dedi. olduðunu göstereceðiz dedi. 4 te Adet Araç Çöp Kamyonu Temizlik Aracý Traktör Traktör Kamyonet Binek Oto Ticari Araç Motosiklet Müdürlük Temizlik Ýþleri Temizlik Ýþleri Temizlik Ýþleri Park Bahçe Hiz. Park Bahçe Hiz. Makam Ulaþým-Zabýta Su Kanalizasyon Ý. Manisa Belediyesi Aylýk Gazetesi Baþkan ýn Kalemi Deðiþen ve Geliþen MANÝSA 03 SAYFA Deðerli okuyucular; 2009 mahalli seçimleriyle birlikte, sizlerin oylarý ve güveni sonucu devraldýðýmýz Manisa Belediyesi'nde, þeffaf, sorgulanabilir, dürüst, iþbirlikçi, deðiþimci ve kentin menfaatlerini korumayý görev edinen bir belediyecilik anlayýþla yaklaþýk 10 aydýr görev yapmaktayýz. Göreve geldikten sonra gerek basýn toplantýlarýyla, gerekse de açýklamalarýmýzla süreci sizlere aþama aþama aktarma imkâný bulduk. Her Hafta Ayrý Bir Mahelleyi Ziyaret Eden Belediye Baþkaný Cengiz Ergün; Sokaklarý Gezmezsek Sorunlarý Göremeyiz Belediye Bütçesinden Tarihi Rekor MANÝSA Belediyesi'nin 2009 bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde 75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak geçmiþ yýllarýn rekorunu kýrdý. MANÝSA Belediyesi'nin 2009 yüzde 75.34'lük rekor gerçekleþme bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde saðlandý. Belediye Baþkaný Cengiz 75,34'lük gerçekleþme oranýný ya- Ergün, Belediyenin 9 ay önceki kalayarak son 6 yýlýn rekorunu kýr- mali durumu ile þuanki arasýnda dý. Bir önceki yýl 2008'de 80 milyon ciddi fark olduðunu söyledi, Bele- 580 bin TL gelire karþýlýk 111 mil- diyemizin 9 ay önce yaklaþýk 92 yon 379 bin 727 TL giderle yüzde milyonu bulan borcu þuanda 59 63'lük gerçekleþmeyi yakalanýrken, milyon 985 bin seviyelerine düþ yýlýnýn son 9 ayýnda saðlanan tü. Bütçede yýlýn son 9 ayýndan mali disiplin ve 102 milyon 621 bin itibaren yakaladýðýmýz denge bu TL gelire karþýlýk gider kalemi 73 rekoru getirdi. Gelecek için artýk milyon 24 bin TL'ye düþürülerek daha çok umutluyuz dedi. 5 te Engelsiz Kent Ýçin Ýlk Adýmlar Atýldý MANÝSA Belediyesi, kentin her yanýný engelliler için engelsiz hale getirmek amacýyla kollarý sývadý. Ýlk olarak engelli vatandaþlarýn þehir merkezinde rahat ve güvenli hareket edebilmeleri için trafik ýþýklarýný ve yaya kaldýrýmlarýný yeniden düzenledi. 7 de Asansörlü Üst Geçit Ýlkbaharda Hazýr MANÝSA Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Mimar Sinan Bulvarý itfaiye mevkiine üst geçit yapýlmasý için hayýrsever Leman - Ferit Giritligil ile protokol imzaladý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa'ya yakýþan bir üst geçit olacaðýný söyledi; Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek. Ýlerleyen aylarda diðer üst geçitlerinde iyileþtirmesini yapacaðýz dedi. 4 de Kaldýrým Ýþgalinde Halkýn Dediði Oldu Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kaldýrým iþgaline son noktaya koyacak çalýþmayý anket yaptýrarak açýkladý. Manisa'nýn ana caddeleri ve bulvarlarýnda sýfýr kaldýrým iþgali uygulamasýnýn baþladýðýný belirterek, belirlenecek diðer yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýrmýzý hat uygulamasýnýn yapýlacaðýný belirtti. Ergün; Belirlenen cadde ve bulvarlarda sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacak, kaldýrým geniþliði müsait olan yerlerde yapýlacak incelemeye göre de kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak dedi. 8 de Baþkan Cengiz Ergün'ün baþlattýðý mahalle ziyaretleri kentin belediye baþkanýn halkýn arasýnda yer almasý vatandaþ tarafýndan ilgiyle karþýlandý. ERGÜN; Mahalle Sakinleri Belediye Baþkanýný Sokaklarda Görünce Þaþýrýyor Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Baþkan Ergün, görüþmelerde mahallelerin sorunlarýný birinci aðýzdan dinleyip sorunlarý yerinde inceleyerek çözüm odaklý çalýþmalar yapýyor. Belediye Baþkanýný karþýlarýnda gören mahalle sakinleri de sorunlarýný ve isteklerini aracý olmadan ileterek kentin Belediye Baþkaný ile bir araya gelme fýrsatý buluyor. Malta Parký için Geri Sayým Baþladý Malta parký peyzaj düzenlemesi 19 bin 848 metrekare üzerinde uygulanacak. Bu alanda 450 metrekarelik kafeterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma odalarýný kapsayacak bina olacak. Manisa Belediyesi'nin 2010 yýlý takviminde yer alan Malta Parký Projesi için geri sayým baþladý. Ýhale aþamasýna gelen projenin öncelikle yap iþlet devret usulü ile yaptýrýlmasý düþünülürken, ihale sürecenin tamamlanmasýyla projenin startýnýn ilkbaharda verileceði belirtildi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, projenin gerçekleþmesi ile bölgenin sosyal aktivitesinin artacaðýný söyledi, Malta parký projemiz hazýr, ihale aþamasý bekleniyor. Tamamlandýðýnda Manisa, sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði modern bir komplekse kavuþacak dedi. 5 te Trafik Önlemleri Arttýrýlýyor Manisa Belediyesi, öðrencilerin okula geliþ gidiþlerinde trafikteki güvenliðini saðlamak için okul önlerindeki trafik çizgilerini, trafik iþaretlerini ve yaya geçitlerinin boyalarýný yeniledi. 3 te Ekibiyle gittiði mahallelerde halkýn ilgisiyle karþýlaþan Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, vatandaþýn baþkaný yanýnda görmesinin ona güven verdiðini söyledi, Makamda, koltukta olan baþkanýn kentin sorunlarýný bilmesi çok zordur. Bu nedenle elimizden geldiði kadar halkýn arasýna karýþýp sorunlarý halkýn arasýnda çözmeye çalýþýyoruz. Gittiðimiz yerde aldýðýmýz tepkilerde yaptýðýmýz iþin doðruluðunu kanýtlýyor diye konuþtu. 6 da Osmanlý dan Ýzler Bu Çarþýda Manisa Belediyesi'nin prestij projeleri arasýnda yer alan, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'nin Osmanlý Mimarisi özelliklerini taþýyan Osmanlý Çarþýsý olarak düzenlenmesi çalýþmalarý baþladý. 8 de Þehir Ýçi Otoparklarda Dijital Dönem Manisa Belediyesi iþtiraki BESOT A.Þ. tarafýndan iþletilen þehir içi otoparklarýnda bayan otopark görevlileri görev yapmaya baþladý. Otopark ücretlerinin anlýk takibi için de dijital uygulamaya geçildi, görevliler online sistem ile merkeze baðlý cihazlar üzerinden otopark ücretlerini tahsil etmeye baþladý. 4 te

2 02 Tiyatro Kent Sanatýna Lokomotif Oldu Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu sahnesi, sergilenen oyunlar ve tiyatrocularýn çalýþmalarýyla kentin sanatsal aktivitelerini arttýrdý Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu sahnesi, sergilenen oyunlar ve tiyatrocularýn çalýþmalarýyla kentin sanatsal aktivitelerini arttýrdý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, tiyatrocularý kabulünde, belediye destekli tiyatronun çalýþmalarýnýn kente sanat hareketliliði kazandýrdýðýna dikkat çekti; Belediyemizin tiyatrosu, deneyimli oyuncu kadrosu, profesyonel sahnesi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla adýndan söz ettirmeye devam ediyor. Baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýnýn farkýndayýz. Manisa'nýn tiyatrosu Manisalýlar arasýnda konuþuluyor ve bu da bizi sevindiriyor dedi. Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu Ray Cooney'in yazdýðý 'Koca Bir Yalan' isimli komedi oyunuyla seyircisi ile buluþmaya devam ederken Belediye Baþkaný Cengiz Ergün oyunculara destek verdi. Baþkan Ergün'ü makamýnda ziyaret eden tiyatrocular, yeni oyunlarý ve sezon oyunlarý hakkýnda Baþkan Ergün'e bilgi verdi. Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Þengöz, Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun yeni oyununun seyirci tarafýndan beðenildiðini söyledi, Devlet Tiyatrolarýný desteðiyle kentte yeni oyunlarýn sergilenmeye devam edeceðini belirtti. Þengöz; Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu, ilimizdeki tiyatro ihtiyacýný gidermek için elinden geleni yapýyor. Tamamen bize ait olan Kuvayi Milliye'nin anlatýldýðý oyunumuz sahnelendiði aylarda full kapasiteyle son oyunu oynadý. Atatürk anýsýna yapýlan oratoryo da oldukça ilgi çekti. Þuanda sahnelenen Ray Cooney'in yazdýðý 'Koca Bir Yalan' isimli komedi oyunu da seyircimiz tarafýndan ilgiyle takip ediliyor. Tabi kendi oyunlarýmýzýn yaný sýra Devlet Tiyatrolarýnda sahnelenen oyunlara da ev sahipliði yapýyoruz. Seyircimizi devlet tiyatrolarýnýn oyunlarýyla buluþturduðumuz için en az sanatseverler kadar mutluyuz. Bizim Manisalý sanatseverlerden tek beklentimiz salonu boþ býrakmamalarý. Bu sahneye onlar sahip çýktýðý sürece oyuncularýmýzýn isteði daha da artýyor dedi. HER TÜRLÜ SANATIN YANINDAYIZ Manisa Belediyesi'nin sanatýn ve sanatçýnýn yanýnda olduðunu her fýrsatta hatýrlatýyoruz diyen Baþkan Ergün'de Þehir Tiyatrosu'nun baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný ve kentteki tiyatro severlere unutulmaz seyirler yaþattýðýný söyledi. Baþkan Ergün; Belediyemizin tiyatrosu, deneyimli oyuncu kadrosu, profesyonel sahnesi ve tecrübeli yönetimiyle adýndan söz ettirmeye devam ediyor. Baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýnýn farkýndayýz. Tiyatromuz adeta kentin sanat lokomotifi oldu. Özel günlerde sahnelenen tiyatrolarýn yaný sýra özgün oyunlarda tiyatro severlerin beðenisine sunuluyor. Yeni sezonda sahnelenecek oyunlarýnda birbirinden güzel olduðunu biliyoruz ve Manisalý sanatseverleri tiyatro salonumuza bekliyoruz. Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu'na gönül vermiþ arkadaþlarýmýzýn tek isteði seyirci ilgisi. Oyunlarýn neredeyse tamamýnýn salon dolu halde izlenmesi beni mutlu ediyor diye konuþtu. Meslek Sahibi Yapan Kurslar Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayýþý ile geniþlettiði meslek edindirme kurslarý merkezinde inceleme yaptý. Kurslarda eðitim gören bayanlarla sohbet eden Baþkan Ergün, seramik, halý dokuma, resim, müzik ve spor kurs programlarý hakkýnda bilgi aldý. Kurslar sonunda birçok bayanýn meslek sahibi olduðunu ve el iþi çalýþmalarýný sürdüren bayanlarýn baþarýlý çalýþmalar ortaya çýkardýðýný öðrenen Baþkan Ergün, belediyenin kurs merkezine katkýsýnýn artacaðýný müjdeledi, özellikle seramik kurslarýnda çalýþýlan Manisa motifli el iþi hediyelik eþyalarýn seri üretiminin yapýlmasýný istedi. KURSLARA KATILIM ÇAÐRISI Manisa Belediyesi'nin kurslarla ve eðitimle istihdama katký saðlamaya çalýþtýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Ergün, özellikle ev hanýmlarýnýn bu kurslarda edindikleri bilgileri günlük hayatta kullanarak ev ekonomilerine katký saðladýklarýna dikkat çekti. Baþkan Ergün þöyle devam etti; Belediyemiz bünyesinde devam eden birçok kursumuz var. Branþlarýmýz arasýnda Bilgisayar Kullanýmý, Autocad, Grafik Tasarým, Web Tasarým, Ev Mefruþatý, Kuyumculuk, Manisa Bezi Dokumacýlýðý, Makine Nakýþý,Telkari'den oluþuyor. Bu kurslarý her geçen gün iþlevsel hale getiriyoruz. Ýsteyen herkes sembolik bir aylýk ücretle kurslardan faydalanabiliyor. Kurslarý da ev ekonomilerine katký saðlayacak ve kursiyerlere mesleki birikim saðlayacak þekilde tasarlýyoruz. Buradaki eðitmenlerimiz kursiyerlerle birebir ilgileniyor ve onlarýn içindeki becerileri ortaya çýkarýyor. Burada yetiþen her kursiyer kurs sonunda mesleki açýdan donanýmlý olarak mezun oluyor. Burada seramik kursu gören ve yeteneði olan bir bayan kurs sonunda atölye açarak hem kendi ekonomisine hem de yurt ekonomisine katký saðlayabiliyor. Böyle güzel çalýþmalarýn yapýldýðý kurs merkezimizi yerinde incelemek istedim. Gördüðüm kadarýyla buradaki kursiyerler iþlerini severek yapýyorlar. Günümüz koþullarýnda her zaman kendimizi yenilemek zorundayýz. Yeniliklere kendimiz alýþtýrmalýyýz ki günün gerisinde kalmayalým. Burada üretimi yapýlan ürünlerden özellikle seramik ve halý çalýþmalarý çok dikkat çekici. þeklinde konuþtu.

3 03 Belediye Bütçesinden Tarihi Rekor Baþkan ýn Kalemi 2009 bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde 75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak geçmiþ yýllarýn rekorunu kýrdý. Baþkan Ergün; Göreve baþladýktan sonra belediyenin mali yapýsýný ciddi bir inceleme altýna aldýk ve derinlemesine analizini yaptýk. Bu çalýþmalar sonucunda mali dengeyi saðlamak için giderlerimizi azami miktarda azalttýk, gelirlerimizi azami miktarda arttýrmaya çalýþtýk. Son 6 Yýlýn Bütçeleri 2004 % % % % % % Bir önceki yýl 2008'de 80 Önceki aylarda 2010 bütçesi milyon 580 bin TL gelire karþý- 131 milyon 531 bin TL olarak lýk 111 milyon 379 bin 727 TL onaylandýktan sonra, önceki giderle yüzde 63'lük gerçek- yýlýn bütçesinin gerçekleþme leþmeyi yakalanýrken, 2009 oraný da belli oldu. Yýllar itibayýlýnýn son 9 ayýnda saðlanan riyle açýklanan bütçeler ve germali disiplin ve 102 milyon 621 çekleþme oranlarý incelendibin TL gelire karþýlýk gider ka- ðinde, 2009 un gerçekleþme lemi 73 milyon 24 bin TL'ye oraný yüzde 75,34'lük gerçekdüþürülerek yüzde 75.34'lük leþme ile son altý yýlýn bütçe rekor gerçekleþme saðlandý. rakamlarýnýn önüne geçti. Be- Baþkan Ergün, Belediyenin 9 lediye alacaklarýn takibi ile ay önceki mali durumu ile 2008 de 80 milyon TL olan geþuanki arasýnda ciddi fark lirini 2009 da 102 milyon 621 olduðunu söyledi, Belediye- bin TL'ye yükseltti. Bütçe çalýþmizin 9 ay önce yaklaþýk 92 malarý yapýlýrken, Manisa Bemilyonu bulan borcu þuanda lediyesi'nin 30 Mart 2009 tari- 59 milyon 985 bin seviyelerine hinde açýklanan 91 milyon 511 düþtü. Bütçede yýlýn son 9 bin 211 TL tutarýndaki borcu, ayýndan itibaren yakaladýðýmýz 59 milyon 985 bin 411 TL'ye denge bu rekoru getirdi. düþürüldü. Mevcut borçlarýn Gelecek için artýk daha çok içerisinde yeni alýnan 102 umutluyuz dedi. aracýnda yer aldýðý belirtildi. Baþkan Ergün, bütçenin rekor seviyede yüzde 63'lük gerçekleþ saðlanmýþ. Göreve kararlý çalýþma ile 2009 yýlýnýn geliri 102 milgerçekleþmesinin 9 ayda mali alanda uygu- geldikten sonra saðlanan mali disiplin ile yon 621 bin TL seviyesine yükseldi. Tüm lanan disiplinin sonucu olduðunu belirtti, 2009 bütçesinde 102 milyon 621 bin TL geli- bunlarý yaparken belediyemiz hizmetlerini belediye hizmetlerini inceledikçe hangi birim re karþýlýk gider kalemini 73 milyon 24 bin aksatmadýk ancak hesaplý hareket ettik. Artýk az maliyetle çalýþtýrýlýr bunun ortaya çýktýðýný TL'ye düþürdük sonucunda da yüzde önümüzü daha rahat görüyoruz ve geleceksöyledi Ergün þöyle devam etti; 9 ay önce 75.34'lük rekor gerçekleþme oluþtu. Bundan ten umutla söz ediyoruz. Bu mali disiplini açýklanan yaklaþýk 92 milyon TL'lik borcu 59 sonraki yýllarda da hayali deðil gerçekleþme- diðer yýllarda da devam ettireceðimizden milyon 985 bin TL seviyesine indirdik. Bütçe- si yüksek bütçeler yapacaðýz. Alacaklar kimsenin þüphesi olmasýn. Belediye olarak ler incelendiðinde bir önceki yýl 2008'de 80 konusunda da belediyemiz kararlý davrandý her türlü hizmeti yapacaðýz ancak hesabýmýmilyon 580 bin TL gelire karþýlýk 111 milyon ve belediye kasasýna 2008 yýlýnda 80 milyon zý bilerek, emin adýmlarla bu hizmetleri 379 bin 727 TL gider meydana gelmiþ ve 580 bin TL gelir saðlanýrken son 9 aydaki gerçekleþtireceðiz. Belediye Baþkaný Ergün, belediyenin GE- DAÞ çalýþmalarý tamamlandýktan sonra en son üst ve alt yapý çalýþmasýna baþlayacaðýný belirterek; Þimdi yaparsak bir daha kazýlacak bu nedenle GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý biter bitmez hýzlý bir þekilde tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz dedi. BELEDÝYE BAÞKANI CENGÝZ ERGÜN; GELÝR GÝDERÝ GEÇTÝ GEDAÞ Kazýlarýndan Sonra Alt ve Üst Yapý Yenilenecek MANÝSA Belediyesi, kent merkezinde bir süredir devam eden GEDAÞ kazý çalýþmalarýnýn ardýndan, tamamlanan 15 mahallede alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýna baþlayacaðýný bildirdi. GEDÝZ Elektrik Daðýtým A.Þ (GEDAÞ) tarafýndan bir süredir devam eden elektrik kab- lolarýnýn yeraltýna alýnmasý çalýþmalarý nede- niyle birçok mahalle ve sokakta kaldýrým taþ- larýna kadar yollarýn kazýldý. Çalýþmalar de- vam ederken Belediyede elektrik kazýlarýnýn tamamlandýðý yerlerde ilk etapta alt yapý ve üst yapý inþasý için planlamasýný yaptý. Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, GE- DAÞ'ýn çalýþmalarý biter bitmez devreye girerek, kazýlan tüm yol, kaldýrým ve bordürlerin yeniden yapacaklarýný söyledi. Bu konuda biraz zamana ihtiyaç duyulduðuna dikkat çeken Baþkan Ergün, GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý devam ediyor. Bu çalýþma biter bitmez biz sahaya gireceðiz ve tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz. Biz konu ile ilgili gerekli hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde yapýlacak düzenlemeler ile ilgili ihaleye çýkacaðýz. Ardýndan bütün sokaklarýn düzenlemelerini yapacaðýz. Bunlardan önce yaðmur suyu drenajlarýný yapýlacak, çatý ve balkon sularýnýn kanalizasyona aktarýlan borularý iptal edip bunlarý tamamen yaðmur suyu drenajýna baðlayarak sistemi tamamlayacaðýz. Daha sonra kaldýrým döþemelerine geçeceðiz. Þimdi yaparsak bir daha kazýlacak bu nedenle GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý biter bitmez hýzlý bir þekilde tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz diye konuþtu. Trafik Önlemleri Arttýrýlýyor MANÝSA Belediyesi, öðrencilerin okula geliþ gidiþlerinde trafik güvenliðini saðlamak için okul önlerindeki trafik çizgilerini ve yaya geçitlerinin boyalarýný yeniledi. Ayrýca yaya geçitlerinin eksik olduðu yerlerde yeni önlemler aldý. Özellikle kent merkezindeki okul önlerinde silinen yol çizgilerini yenileyen belediye ekipleri, yaya geçitlerini de yeniledi. Bazý yaya geçitlerini dikkat çekmesi ve yaya trafiginde düzen saglanmasý için kýrmýzý-beyaz renkte geçis yollarýný isaretledi. TRAFÝK EÐÝTÝMÝ ARTTIRILMALI Yaya geçitlerinin düzenlenmesi kent içindeki trafiði ve trafikteki yaya güvenliðini de etkileyeceðine dikkat çeken Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, okullarda yaya geçitlerinin kullanýlmasý konusunda öðrencilerin eðitiminin arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Baþkan Ergün; Kent içindeki yaya geçitleri ve trafik çizgilerinin yenilenmesi yayalarýn trafikteki güvenliðinin olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle periyodik olarak yaya geçitlerinin düzenlenmesini saðladýk. Ayrýca yaya geçitlerinin kul- Kent içi trafik düzenlemelerine aðýrlýk veren Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Belediye Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin okul önlerindeki yaya geçitleri ve yol çizgilerini yenilemesi konusunda yürüttüðü çalýþmalarý hýzlandýrdý. Baþkan Ergün; Belediye olarak trafik çizgilerinin ve yaya geçitlerinin düzenlenmesi konusunda bazý çalýþmalar baþlatmýþtýk. Bu çalýþmalarý yaparken modern kentlerdeki trafik iþaretlerini örnek aldýk. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinin ve yol çizgilerinin eksik olduðu yerlerde acil önlemler alýndý. Bazý okullarda yaya geçitleri için yer ayrýlmadýðýndan ekiplerimiz yeni yaya geçitleri belirledi. Özellikle okul yönetimlerinden gelen istekler anýnda deðerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapýlýyor dedi. lanýlmasý konusunda yönlendirici ve özendirici uygulamalarýmýz devam ediyor. Benzer uygulamalarýn okullarda da yapýlmasýný istiyoruz. Öðrencilerin okul önlerindeki yaya ge- çitlerini kullanmalarý konusunda öðretmenlerimize büyük iþ düþüyor. Çünkü biliyoruz ki bir ailedeki en iyi denetmen ailenin en küçük bireyidir. Çocuk anne babasýný yaya geçitleri kullanmasý konusunda uyarýrsa anne baba da çocuðuna örnek olmak için yaya geçitlerini kullanmak zorunda kalýr. Ýnsanlarýmýzýn can güvenliðini korumak için yaya geçitlerini kullanmalarý gerekiyor diye konuþtu. Cengiz ERGÜN Belediye Baþkaný Deðiþen ve Geliþen MANÝSA Kýymetli Manisalý hemþerilerim, deðerli okuyucular; Bir süredir adresinden paylaþtýðýmýz belediyemizin etkinlikleri, icraatlarý ve hizmetlerini bu sayýmýzdan itibaren Manisa Belediye Gazetesi aracýlýðýyla sizlerle paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Deðerli okuyucular; 2009 mahalli seçimleriyle birlikte, sizlerin oylarý ve güveni sonucu devraldýðýmýz Manisa Belediyesi'nde, þeffaf, sorgulanabilir, dürüst, iþbirlikçi, deðiþimci ve kentin menfaatlerini korumayý görev edinen bir belediyecilik anlayýþla yaklaþýk 10 aydýr görev yapmaktayýz. Göreve geldikten sonra gerek basýn toplantýlarýyla, gerekse de açýklamalarýmýzla süreci sizlere aþama aþama aktarma imkâný bulduk. Geçirdiðimiz bu zaman diliminde 2010 yýlý baþýna kadar belediyenin röntgenini çekerek aksaklýklarýný, sorunlarýný, düzensiz çalýþan mekanizmalarýný tespit ettik. Göreve geldiðimizde komada bulduðumuz belediyeyi dimdik ayaklarý üzerinde durabilen ve adeta maraton için hazýr bir atlet konumuna getirdik. Elbette bu süre zarfýnda birçok sýkýntý ile karþý karþýya kaldýk. Ülkenin bir numaralý sorunu olan iþsizliði en aðýr yaþayan kurumlardan biri olduk. Yine il belediyesi olarak Türkiye'de bir ilke tanýklýk ederek, önceki yýllarda ödenmediði için yaklaþýk 9 milyon TL'ye ulaþan elektrik borcu yüzünden kente hizmet veren belediye hizmet birimlerimizin elektriklerinin, kesildiði günleri yaþadýk. Göreve geldiðimiz ilk aylarda, ödenmeyen vergi borçlarýna karþýlýk iller bankasý gelirimizin büyük bölümüne el konulmasý nedeniyle zor ancak umutlu günlerden geçtik. Yaklaþýk 92 milyon TL'ye ulaþan belediyenin borcunu, seçimlerden önce deðerli Manisa halkýna verdiðimiz söz üzerine sadece bir kez açýkladýk. Sürdürdüðümüz mali disiplin ve kesilen hortumlar sayesinde, 4 milyon TL'lik araç yatýrýmý yapmamýza raðmen bu borcu bugün itibariyle 59 milyon seviyelerine indirdik. Geçirdiðimiz zaman zarfýnda tüm bunlarý eksiksiz yerine getirirken geleceðe dair projelerimizi takvime yayarak startýný verdik ve bunlarý sizlerle paylaþmaya baþladýk. Geliþen ve deðiþen Manisa'nýn büyüyen nüfusa cevap verecek standartlara eriþmesi için bugünden gelecek yýllarýn planlamasýna baþladýk. Þunun bilinmesini isterim, projelerimizde bu öngörüyü dikkate alarak hareket etmeyi ana prensibimiz haline getirmekten mutluluk duymaktayýz. Artýk Manisa'ya gelecek, Manisa'da yapýlacak her türlü yatýrýmý ince eleyip sýk dokuyarak, kentimize hizmet için kentin menfaatine projeleri olan yatýrýmcýlarla yakýn temasýmýzý sürdürmekteyiz. Öncelikle, sosyal aktivite açýsýndan yýllardýr Ýzmir'in gölgesinde kalan Manisa'nýn, sosyal hayatýný canlandýrarak genç göçünün engellenmesi için, sosyal hareketlilik kazandýracak projelerimize baþlamýþ bulunuyoruz. Bunlarýn ilki olan Malta Parký projesi, inþa edildiði bölgenin hareketliliðini arttýracaðý kadar, barýndýracaðý spor ve aktivite alanlarýyla kent gençliðinin önemli bir eksiðini gidermiþ olacak, spor ve sosyal aktivite kültürünün Manisa'da birlikte yayýlmasýna öncülük edecektir. Projelerimiz arasýnda birinci sýrada yer alan, yap-iþlet-devret olarak inþasýný düþündüðümüz Malta Parký'nýn 2010 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanarak tamamlanacaðýný buradan müjdelemek isterim. Manisa Belediyesi bugün gelecekle ilgili planlar yaparken, baþta Manisa Valiliði olmak üzere askeri erkânýyla, üniversitesiyle, meslek odalarýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla fikir alýþveriþine azami dikkat ederek iþbirlikçi bir politika ile Manisalýlara hizmet vermeye çalýþmaktadýr. Þahsýmýn ve kurumumun tek gayesi kente layýkýyla hizmet üretmek, hizmet üretirken kenar mahalle merkez mahalle ve siyasi ayrýmlardan uzak hareket etmektir. Halka hizmetin siyaseti olmayacaðýna inanan bir yönetim anlayýþýyla hareket ederek kentin diðer kurumlarýyla ortak projelere imza atmanýn hevesi içindeyiz. Bir taþý tek baþýna yerinden oynatmanýn daha zor gerçekleþtirileceðini bilenlerdeniz. Manisa için atan kalbimizin hissettiklerini ve tanýk olduklarýný her ay sizlerle bu köþeden paylaþacaðýz. Manisa için ortak hareket etmeliyiz, ortak akýl hareketini desteklemeliyiz. Çünkü kenti kalkýndýran o kenti yaþayan insanlarýn oluþturduðu sinerjidir ve yaþadýðýmýz bu kent hiçbir kurumun tekelinde deðil, herkesindir bunu unutmamalýyýz Ulupark Kavþaðýna Yeni Düzenleme diye Baþkaný Cengiz Ulupark kavþaðýnda yayalarýn trafikte Ergün, Yayalarýmý- yarattýðý tehlikeyi aza indirmek için zýn güvenliði için çalýþmanýn yapýldýðýný belirten Baþekiplerimiz önlem kan Cengiz Ergün, trafik düzenlemealdý. Yaya geçitlerini lerinin devam edeceðini söyledi. Erkullanýlmasý trafik- gün þöyle devam etti; Daha önce teki sürücülerin ve manolya meydanýnda, merkez kavþayayalarýn güvenliðini ðýnýn trafik düzenlemesini yapmak artýrýyor. Yayalarýmý- için kenarlara korkuluklar yerleþtirza da bu kurallara dik. Bu korkuluklar yayalarýn geçikuymak kalýyor dedi. leri kullanarak trafikte tehlike oluþturmasýnýn engelledi. Yani yaya geçitle- Kent içindeki trafik rinin kullanýlmasýný bir nevi zorunlu düzenlemelerinin de- kýldý. Bunlardan önce yayalar çarpraz vam ettirilmesini is- olarak geçitleri kullanarak trafikte teyen Belediye Baþ- tehlike oluþturuyorlardý. Korkuluklar kaný Cengiz Ergün, konulduktan sonra yayalar mecburi Ulupark kavþaðýnda olarak yaya geçitlerini kullanmak ulaþým hizmetleri durumunda kaldý. Uygulamanýn baþaekiplerinin sürdürdü- rýlý olmasý nedeniyle benzer çalýþmayý ðü yaya geçidi kor- ulupark kavþaðýnda baþlattýk. Yayalarý kuluk uygulamasýný yönlendirici þekilde geçitlere kadar yerinde inceledi. korkuluk yapýldý. Bu kavþakta da Baþkan Yardýmcýla- yayalarýn sirkülasyonu oldukça fazla MANÝSA Belediyesi Ulaþým Hiz- rýyla alanda inceleme yapan Baþkan ve yayalar rasgele yola atlayarak trametleri, ulupark kavþaðýnda yayalarýn Ergün, Baþkan Yardýmcýsý Mimar fikteki sürücüleri tehlikeye sokuyorgüvenliði için düzenleme yaptý. Yaya Azmi Açýkdil den bilgi aldý. Daha lar. Aslýnda trafik eðitim meselesi geçitlerinin kullanýmýný þart koþan önce merkez kavþaðýnda yapýlan ancak bu konuda belediye olarak düzenlemeyi yerinde inceleyen Bele- uygulamanýn benzerinin yapýldýðý yönlendirici olmamýz gerekiyor.

4 ARAÇLIK DEV YATIRIM Manisa Belediyesi, 2010 yýlýnýn ilk icraatýný sýnýn iki katýný çýkartarak belediyenin kasasýnbelediye araç parkýna 4 milyon TL'lik yatýrým dan fazla para çýkmasý engellenecek. Bu araçyaparak gerçekleþtirdi. Önceki yýllarda temiz- larýn üçü haricinde tamamý Devlet Malzeme lik, genel hizmet, park bahçe ve su iþlerinde Ergün Belediye hizmetleri yürütülürken kulla- Ofisi'nden alýnmýþ diðerleri de ihale kullanýlan kiralama araçlarýn yerine belediye nýlan araçlarýn kiralama sistemi ile belediye- usulü ile en ucuz teklifi veren firmabünyesine 102 araç alýndý. Belediye Baþkaný miz bütçesine daha fazla yük getirdiðini tespit dan temin edilmiþtir. Bu bizim 2010 Cengiz Ergün, belediyenin artýk tüm hizmetle- ettik. Örneðin bir yýllýk temizlik ihalesinin tama- yýlýnýn ilk yatýrým. Çok yakýnda rini kendi araçlarý ile yapacaðýný vurguladý; mýnýn bedeli yaklaþýk 8 milyon TL bunun 4 mil- teker teker bütün projelerimizi Belediyemiz kasasýndan 4 milyon TL'lik bir yon TL'si araçlarýn kira bedeliydi. Bizim yaptý- açýklayacaðýz ve 2010 yýlýharcama yaparak belediyenin temizlik araçlarý ðýmýz çalýþmada 24 adet çöp kamyonunu yak- nýn yatýrým yýlý olduðudahil yýlda 5 Milyon TL'ye aldýðý araç kiralama laþýk 3 milyon TL'ye aldýk. Bu araçlar bir yýlda nu göstereceðiz diye iþini kendi araçlarýmýzla yapma kararý aldýk. parasýndan fazlasýný çýkartacak ve belediye konuþtu. Bu bizim 2010 yýlýnýn ilk yatýrým. Çok yakýnda bütçesinden fazla para çýkmasý engellenecek. teker teker bütün projelerimizi açýklayacaðýz Araçlarýn tamamýnýn maliyeti yaklaþýk 4 milyon ÝÞTE ARAÇLAR ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý olduðunu göstere- TL ancak çeþitli vergilerden muaf olduðumuz Manisa Belediyesi ceðiz dedi. için vergiler eklendiðinde maliyet 5 milyon bünyesine katýlan araçlarýrn TL'yi buluyor dedi. listeleri ve birimleri þöyle: Belediye hizmetlerinin kiralýk araçlar yerine - Temizlik Ýþleri; 24 çöp kendi araçlarýyla yaparak bir yýlda ödenen ki- PROJELER SIRADA kamyonu, 1 adet nitelikli ralama bedelinden daha ucuza araçlarýn sahi- Belediyenin 2010 ile ilgili projelerinin hazýrlan- temizlik aracý, 6 Traktör, bi olunacak projeyi hayata geçiren Manisa dýðýný ve birer birer hayata geçeceðini belirten - Park Bahçe Hizmetleri; Belediyesi, görkemli törenle araçlarý Manisalý- Baþkan Cengiz Ergün, araç kiralama iþinden 5 Traktör, 18 Kamyonet, larýn hizmetine sundu. Hal binasýnda gerçek- belediyenin karlý olduðunu söyledi. Ergün, Makam Araçlarý; 3 Adet leþtirilen araç tanýtým töreninde Belediye Baþ- Manisa Belediyesi önceki yýl sadece genel Renault Fluence, kaný Cengiz Ergün kurban kestirdi, kurban hizmet için kullanýlmak üzere 12 aylýðýna araç - Ulaþým Hizmetleri, kanýný araçlarýn plakalarýna sürdü. Araçlarla kiralama hizmet alýmý yapmýþ bunun içinde Zabýta, Genel Hizmetler; ilgili bilgi veren Baþkan Ergün, Manisa 991 bin TL ödeme yapýlmýþ. Bizim genel binek 20 adet Fiat Fiorino, Belediyesi'nin 2010 yýlýnýn ilk müjdesini verdi- araç havuzu için alýnan araçlarýn maliyeti ise - Su ve Kanalizasyon Ýþleri ðini, hizmetlerin devamýn geleceðini söyledi. 490 bin TL. Yani bir yýl içerisinde araçlar para- Müdürlüðü; 25 adet motosiklet. Merkez Caddelerde Örnek Uygulama Manisa Belediyesi kent içindeki yeþil alanlarý arttýrmak için cadde kenarlarýnda kaldýrýmlarýn müsait olduðu bölgeleri limon servi aðacý ile yeþillendirdi. Cadde de iþ yeri bulunan esnafla karþýlýklý diyalog ile baþlatýlan pilot uygulamanýn beðenilmesi halinde diðer caddelerde de benzer uygulamalarýn yapýlacaðý belirtildi. cinsi süs aðacý yerleþtirdi. Caddenin gö- rünümünün deðiþmesini esnfa olumlu karþýladý. Uygulamanýn pilot olarak baþlatýldýðýný, verim alýnmasý halinde kentin diðer caddelerinde de benzer süslemele- rin yapýlacaðýný belirten Belediye Baþka- ný Cengiz Ergün, kentin daha modern ve yeþil gözükmesini saðlayan aðaçlara sahip çýkýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Ergün; Kentimizin daha yeþil gözükmesi için elimizden gelini yapýyoruz. Bununla ilgi- li belli bölgelerde pilot uygulamalar baþ- lattýk. Ýlk olarak Erler Caddesi'ni araç parkýna kapattýk ve bu caddenin daha ye- þil gözükmesi için süs bitkileriyle donattýk. Esnafýmýzla karþýlýklý görüþmeler ya- parak onlarýnda onayýný aldýk. Þuanda caddenin görünümü gerçekten deðiþti, beton yapýlarýn arasýnda süs aðaçlarý böl- genin daha yeþil gözükmesini saðladý. Uygulama ile ilgili olumlu tepkiler alýyo- ruz, belli bir süre pilot uygulama devam edecek verim alýndýðý takdirde kentin di- ðer bölgelerini de benzer þekilde süsleye- ceðiz. Burada esnafýmýza ve halkýmýza aðaçlarý koruma görevi düþüyor. Bu aðaçlarýn korunacaðýndan ve uygulama- nýn beðenileceðinden eminim dedi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kentin iþlek caddelerinin daha yeþil olmasý için bu çalýþmayý baþlattýklarýný söyledi; Manisa'daki yeþil alanlarý artýrmak için bu pilot uygulamayý baþlattýk. Süs aðaçlarýný ilerleyen dönemlerde kentin diðer bölgelerinde de arttýrmayý hedefliyoruz dedi. OLUMLU TEPKÝLER ALIYORUZ Kent içindeki yeþil alanlarýn artýrýlmasýný hedefleyen Manisa Belediyesi, iþlek caddelerde büyük süs aðaçlarýyla caddelerin görünümünün deðiþmesi için çalýþma baþlattý. Ýlk olarak Erler Caddesi ve Dr. Sadýk Ahmet Caddeesi pilot bölge olarak belirlendi. Cadde üzerinde iþ yeri bulunan esnafla da yapýlan görüþme sonrasý caddenin görünümünün deðiþtirilmesi ve sevgi yolu havasýna bürünmesi için uygulamaya olumul tepkiler geldi. Süs aðaçlarýnýn ortaya çýkardýðý güzel görünümün bozulmamasý içinde cadde üzerinde yükleme peronlarý dýþýnda da araç parkýna yasak getirildi. Ardýndan Belediye Park Bahçe Müdürlüðü ekipleri, geniþ kaldýrýmlarý bulunan caddede belli aralýklarla kaldýrým kenarlarýna 150 adet limon servi Mahallelinin Ýmdadýna Basamaklar Yetiþti Spil Daðý eteklerine kurulu Kocatepe Mahallesi'nde araçlarýn çýkamadýðý dik yokuþlara yapýlan beton yollarý kullanmakta zorlanan mahalle sakinleri, belediyeden yardým istedi. Mahalle toplantýlarý sýrasýnda sorunu Belediye Baþkaný Cengiz Ergün'e ileten mahalleliler, sorunun kýsa sürede çözülmesi için giriþimlerde bulundu. Belediye imar ve fen iþleri ekipleri, bölgedeki mevcut yollarý basamaklý olarak planlayarak yeniden yapmaya baþladý. Basamaklar yapýlýrken yaþlý vatandaþlarýn kolaylýkla kullanabilmesi için merdivenlerin kenarlarýna demirlerde yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ayrýca mahallenin Spil Daðý eteklerinde olmasý nedeniyle daðdan gelecek, taþ, kaya vb. maddelere set olmasý için taþtan setler inþa edildi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, sorunlarý yerinde görünce çözümünde hýzlý gerçekleþtirildiðine dikkat çekti, Manisa'nýn diðer mahallelerinde de benzer çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. Baþkan Ergün; Kocatepe mahallesinin ziyaretimizde mahalle sakinleri üst sokaklara ulaþýmý saðlayan merdivenlerin yapýlmasýný istemiþlerdi. Ekiplerimiz derhal sorunu yerinde inceledi ve çalýþmalara baþladý. Önceden düz zeminden çýkmakta zorlanan mahalleliler artýk basamaklarý kullanarak kolaylýkla evlerine ulaþabilecekler. Yaþlý mahalle sakinlerinin de kullanabilmesi için basamaklarýn kenarlarýna korkuluk yapýlacak. Sorunlarýn acil olarak çözülmesi mahalle sakinleri kadar bizleri de sevindiriyor. Bu nedenle mahalle ziyaretlerine aðýrlýk veriyoruz. Kocatepe mahallesine de ziyaretimizin üzerinden kýsa bir zaman geçti. O ziyarette not alýnan isteklerin en önemlisi mahalledeki dik yokuþlarýn basamaklandýrýlmasýydý. Biz bu isteði yerine getirerek mahalleliyi maðduriyetten kurtardýðýmýz için mutluyuz. Mahalle gezilerine ilerleyen günlerde hýz vereceðiz çünkü halkýn içinde oldukça sorunlarý birinci elden duyma þansýmýz oluyor. Bu nedenle elimizden geldiði kadar ben ve ekibim mahalleleri geziyoruz, oralardaki eksiklikleri yerinde görerek istekleri yerinde deðerlendiriyoruz. Uzaktan karar vermektense yerinde görmek ve tespit yapmak her zaman en iyi sonuca ulaþtýrýyor dedi. Asansörlü Üst Geçit Ýlkbaharda Hazýr Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Mimar Sinan Bulvarý itfaiye mevkiine üst geçit yapýlmasý için hayýrsever Leman-Ferit Giritligil ile protokol imzaladý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa'ya yakýþan bir üst geçit olacaðýný söyledi; Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek. Ýlerleyen aylarda diðer üst geçitlerinde iyileþtirmesini yapacaðýz dedi. Üst üste trafik kazalarýnýn meydana geldiði Mimar Sinan Bulvarý üzerinde trafik önlemlerini alan Manisa Belediyesi, verdiði sözü yerine getirerek üst geçit yapýlmasý için hayýrseverler ile temasa geçti. Giritligil ailesinden hayýrsever Leman-Ferit Giritligil, Þener Giritligil adýna yapýlmasý kararlaþtýrýlan üst geçit için Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün ile protokol imzaladý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþktirilen protokol imza törenine Baþkan Ergün'ün yaný sýra hayýrsever Leman-Ferit Giritligil'de katýldý. Baþkan Ergün, üst geçit ile ilgili bilgi verdi, Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidinin yapýmýný saðladýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Baþkan Ergün þöyle devam etti; Bugün benim için mutlu bir gün, kazalarýn yaþandýðý Mimar Sinan Bulvarý'nda söz verdiðimiz gibi üst geçit yapmak için hayýrseverimizle bir araya geldik. Leman- Ferit Giritligil ailesi, Þener Giritligil adýna bir üst geçit yaptýracaklar. Bu üst geçit Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidi olma özelligini taþýyor. Bilindiði üzere bu bulvar üzerinde yaþanan trafik kazalarý nedeniyle bulvarýn ortasýný tamamen kapattýk ancak bu kezde karþýdan karþýya geçiþlerde sorun yaþandý. Belediye olarak bu sorunu ortadan kaldýrmak için hayýrseverlerimizle temasa geçtik. Giritligil ailesinden sayýn Leman Giritligil ve oðullarý Ferit Giritligil, üst geçit yaptýrmak için proje sundu. Asansörlü bu projenin uygulanmasý konusunda mutabakata vardýk ve bugün protokol imzalýyoruz. Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidini yapacaðýmýz için mutluyuz. Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek. ÜST GEÇÝTLER MODERNÝZE EDÝLECEK Mimar Sinan Bulvarý üzerindeki diðer üst geçitlerinde modernize edilerek asansörlü olarak hizmete sunulacaðýný belirten Baþkan Ergün, kurulacak asansörlerin vatandaþlar tarafýndan korunmasý gerektiðini söyledi. Ergün þöyle devam etti; Mimar Sinan Bulvarýnda son yapýlacak olan üst geçit ile birlikte 4 üst geçit olacak. Eski üst geçitlerin asansörleri bulunmuyor bu nedenle pek kullanýþlý deðil ancak modernizasyon çalýþmasý yapýlarak bu üst geçitlerde daha iþlevsel hale getirilecek diye konuþtu. Þehir Ýçi Otoparklarda Dijital Dönem Baþladý ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Manisa Belediyesi Adýna Baþkan Yardýmcýsý Sedat CESUROL Sorumlu Müdür Ertan KORKMAZ Manisa Belediyesi iþtiraki BE- SOT A.Þ. tarafýndan iþletilen þehir içi otoparklarýnda bayan görevliler görev yapmaya baþladý. Otopark ücretlerinin anlýk takibi için de dijital uygulamaya geçildi. Görevliler online sistem ile merkeze baðlý cihazlar üzerinden otopark ücretlerini tahsil sistemine geçti. Baþkan Ergün, Artýk bayan görevlilerinde hizmet verdiði þehir içi otoparklarda merkezle online baðlantý saðlanan sistem kullanýlmaya baþladý. Bu modern yöntemle tahsilâtlarda yaþanan karýþýklýðý ortadan kaldýrmýþ olacaðýz dedi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, BESOT bünyesinde otopark görevlisi olarak çalýþmaya baþlayan bayan görevlileri görev yerlerinde denetledi. Yeni baþlayan 25 bayan görevliden iþleyiþ hakkýnda bilgi alan Baþkan Ergün, yeni kullanýlmaya baþlayan ve merkezle online baðlantý saðlayan dijital tahsilat cihazýný da inceledi. Baþkan Cengiz Ergün, daha modern sistemlerle çalýþmaya baþlayan görevlilere vatandaþlarla iliþkilerinde dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Haber Merkezi Ahmet M. AYDIN - Tuncer KARAYILAN - Nejdet ÇAKIR Adres Manisa Belediye Sarayý MANÝSA - TÜRKÝYE Telefon Web E-posta Tasarým - Dizgi - Baský HÝRAÞ Halkla Ýliþkiler Reklam Ajansý San. Tic. Ltd. Þti.

5 05 Malta Parký Ýçin 2 Malta Parký 20 Bin m lik Peyzaj Alaný ile Manisa ya Yeni Bir Soluk Aldýracak Geri Sayým Baþladý Malta Parký nda 450 metrekarelik kafeterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma odalarýný kapsayacak bina olacak. Bunun dýþýnda futbol sahasý, yürüyüþ ve koþu parkuru ile süs havuzlarý tesisin çeþitli bölgelerinde oluþturulacak. Ergün, Malta Parký ile ilgili yap iþlet devret uygulamasýný kullanmak istiyoruz ancak bununla ilgili çeþitli yatýrýmcýlar geliyor ve görüþmeler yapýyoruz. Proje ilk bahar ayýnda baþlamýþ olacak, bir aksilik olmazsa da ayný yýl içinde bitirilecek. Manisa Belediyesi'nin 2010 yýlý takvimin- gelen park projesi için ihale süreci beklen- içinde bitirilecek. Malta parký peyzaj düzende yer alan Malta Parký Projesi için geri meye baþladý. Parkýn yapýmý için yap iþlet lemesi 19 bin 848 metrekare üzerinde uysayým baþladý. Ýhale aþamasýna gelen pro- devret þeklinde yatýrýmcýlarla temasýný sür- gulanacak. Bu alanda 450 metrekarelik kajenin öncelikle yap iþlet devret usulü yaptý- düren olan belediye yönetimi, projenin ilk- feterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma rýlmasýný düþünülürken ihale sürecenin ta- bahar ayýnda baþlamasý için çalýþmalarýný odalarýný kapsayacak bina olacak. Bunun mamlanmasýyla projenin startýnýn ilkbahar- hýzlandýrdý. Malta Parký projesi ile ilgili bilgi dýþýnda futbol sahasý, yürüyüþ ve koþu parda verileceði belirtildi. Belediye Baþkaný veren Baþkan Cengiz, yaklaþýk 20 bin met- kuru ile süs havuzlarý tesisin çeþitli bölgele- Cengiz Ergün, projenin gerçekleþmesi ile rekarelik alanda kurulacak Malta parkýnýn rinde oluþturulacak. Amacýmýz Manisa'da bölgenin sosyal aktivitesinin artacaðýný söy- Manisa'nýn spor ve sosyal aktivite alanlarý- az olan spor tesislerine katký saðlamak ve ledi, Malta parký projemiz hazýr ihale aþa- na önemli katký saðlayacaðýný söyledi. Er- burayý spor, sosyal etkinliklerin merkezi hamasýný bekliyor. Tamamlandýðýnda Manisa gün þöyle devam etti; Bu yýl içerisinde ger- line getirmek. Malta parký projemiz hazýr sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði çekleþtireceðimiz projelerimiz arasýnda yer ihale aþamasýýn bekliyor. Tamamlandýðýnda modern bir komplekse kavuþacak dedi. alan Malta parký projesini ilk olarak yapmak Manisa sporcularýn ve vatandaþýn kullanaistedik. Bununla ilgili yap iþlet devret uygu- bileceði modern bir komplekse kavuþacak. Manisa Belediyesi'nin 2010 projeleri arasýn- lamasýný kullanmak istiyoruz ancak bununla Malta parký projemiz bizim projelerimiz arada ilk sýrada yer alan Malta Parký projesi ilgili çeþitli yatýrýmcýlar geliyor ve görüþme- sýnda ilk sýrada yer alýyordu. Malta parkýnýn için son aþamaya gelindi. Projelendirme ler yapýyoruz. Proje ilk bahar ayýnda baþla- ardýndan da hazýrlanan diðer projelerimizi aþamasý tamamlanarak yapým aþamasýn mýþ olacak, bir aksilik olmassa da ayný yýl ihale ederek çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Mimar Sinan Bulvarý'nda Çalýþmalar Baþlýyor Mimar Sinan Bulvarý üzerinde, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden otogara kadar olan kýsýmda çalýþmalarý tamamlanmayan çevre düzenlemesinde son aþamaya gelindi. Aralýk ayýnda ihalesi gerçekleþtirilen ve aský süresinin sonunda çalýþmalarýna baþlanan düzenlemeler kapsamýnda bulvarýn hastane kýsmýndaki kaldýrýmlarýn, istinat duvarlarýnýn, bordürlerin, yol giriþlerinin ve kavþaklarýn yeniden yapýlmasý çalýþma programýna alýndý. Ýhale mevzuatýna göre çalýþmalarýn baþlamasý için üç aydýr beklendiðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, baþlayan çalýþmalarýn üç ay içerisinde bitirilmesinin planlandýðýný ancak TEDAÞ'ýn'da kentin diðer yerlerinde olduðu gibi bulvar üzerinde elektrik kablolarýný yeraltýna alma çalýþmalarýnýn devam ettiðini, bu çalýþmalarýnda sürenin deðiþmesine neden olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün þöyle dedi; Mimar Sinan Bulvarý'nýn Otogar önünde kendi imkânlarýmýzla kýsmen düzenleme yapmýþtýk ancak geri kalan alan büyük olduðu için mevcut çalýþmalarý ihaleyle yapma kararý aldýk. Otogardan Merkez Efendi devlet hastanesine kadar olan yaklaþýk 2 kilometrelik bulvar alanýnda çevre düzenlemesi iþini Aralýk ayýnda ihale ettik. Ýhale sonucu bekleme süresi sonunda kazanan firma ay sonunda çalýþmalara baþlýyor. Yaklaþýk 500 bin TL'ye mal olacak çalýþmalar üç ay içinde tamamlanacak. Çalýþmalar sonunda bulvarýn bir kýsmýnda kalan kötü görüntü ortadan kalkacak, kaldýrýmlarýn ve istinat duvarlarýnýn olmamasý nedeniyle maðdur olan bölgedeki iþ yerleri ve evlerde rahatlamýþ olacak. Bölge ile ilgili ilerleyen günlerde üst geçit çalýþmasý da baþlayacak. Bunlar tamamlandýðýnda Mimar Sinan Bulvarý'ndaki görünüm büyük ölçüde deðiþecek. Muhtarlara Özel Görüþme Odasý Manisa Belediye'sinde mahalle muhtarlarýnýn mahallelerin sorunlarýný rahatça aktarabilmesi için muhtarlýk iletiþim merkezi oluþturuldu. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarýyla belediyenin her biriminin sürekli iletiþim halinde oldu- ðunu vurgulayarak, muhtarlarýn belediyeye geldiklerin- de ilgili baþkan yardýmcýsýyla görüþebildiðini hatýrlattý. Baþkan Ergün þöyle konuþtu; Mahalle ziyaretlerimizde muhtarlarýmýzla bire bir görüþme imkâný buluyoruz. Kendilerinin mahalleler için ürettiði projeler ve fikirler bizlere yol gösteriyor. Çünkü bir mahallenin sorunun en iyi o mahallede oturan insanlar bilir. Muhtarlarýmýz- da belediyeye geldiklerinde sorunlarý hangi birimi ilgilendiriyorsa o birimin baðlý olduðu baþkan yardýmcý- mýzla görüþebiliyor. Bu konuda bir sorun yok ancak muhtarlarýmýzýn belediye ile olan iletiþimini arttýrmak için ve kýsa süre sonra hayata geçecek mahalle meclis- lerinin alt yapýsýný oluþturmasý için belediyemiz bünye- sinde muhtar iletiþim merkezi oluþturduk. Burada bele- diye meclis üyelerimiz muhtarlarýmýzý ne zaman ister- lerse dinleyecekler, sorunlarýný not alacaklar ve takipçisi olacaklar. Bunun yaný sýra bende haftanýn bir günü kendileriyle tek tek görüþeceðim. Ýlk etapta bir günde üç muhtarýmýzýn ayrý ayrý sorunlarýný dinledik. Bu sorunlar bizimde tespit ettiðimiz ve çoðu üzerinde çalýþma baþlattýðýmýz sorunlar. Bizim makamýmýz herkese açýk. Muhtarýmýzýn görüþlerini dikkate almama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bana ulaþýlamasa bile benim yardýmcýlarýma ulaþýldýðý anda o konudan ve durumdan benim haberim olmuþ demektir. Muhtarlarýmýzla daha iyi iletiþim kurarak mahallelerin sorunlarýný kýsa sürede çözmek için çabalýyoruz. Bizim amacýmýz ayrým yap- madan her mahalleye, herkese eþit hizmet götürmek. Bu konuda kimsenin þüphesi olmasýn. Mahallelerin sorunlarýný masaya yatýran Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, muhtarlarla iletiþimin daha saðlýklý yürütülebilmesi için belediye meclis üyelerinin de katýlýmýyla muhtarlýk iletiþim merkezi oluþturdu. Belediye ile ilgili sorunlarý ve istekleri olan muhtarlarýn anýnda muhatap bulabilmesi için oluþturulan merkezde belediye meclis üyelerinin nöbet sistemi ile dönüþümlü olarak muhtarlarýn sorunlarýný dinleyerek gerekli iþlemlerin yapýlmasýný saðlayacak, takipçisi olacak. Muhtarla iletiþimi arttýrmak için haftalýk programýnda muhtarlara daha fazla vakit ayýran Belediye Baþkaný Ergün, düzenlemenin yapýldýðý ilk günde üç muhtarla makamýnda görüþtü. Baþkan Ergün, her mahallenin muhtarýnýn rahatça belediyeye gelerek isteklerini anlatabileceðini söyledi; Bizim makamýmýz herkese açýk. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla bire bir görüþebiliyoruz, ancak muhtarlarýmýz belediyeye gelerek rahatça sorunlarýný anlatabilsinler diye onlara birer görüþme odasý hazýrladýk. Haftanýn her günü birer meclis üyemiz bu odalarda muhtarlarýn sorununu dinleyecek. Zaten buraya gelen muhtarýmýn hangi isteði varsa ilgili baþkan yardýmcýsý da kendisini dinliyor dedi. Adnan Menderes Mahallesi Muhtarý Fevzi Kayacan, Ege Mahallesi Muhtarý Ali Altýner ve Spil Mahallesi Muhtarý Nebi Güney ile ayrý ayrý makamýnda görüþen Baþkan Ergün, muhtarlarýn mahalleleriyle ilgili sorunlarýný dinledi, isteklerinin yapýlabilirliðini birlikte tartýþtý. Görüþmeler sonunda muhtarlar Baþkan Ergün'ün kendilerine makamýnda vakit ayýrmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyleyerek uygulamanýn mahallelerdeki iþlerin yürümesine olumlu katkýsýnýn olacaðýný belirtti. Adnan Menderes Mahalle Muhtarý Fevzi Kayacan, belediye baþkanýnýn mahalle ziyaretlerinin ilgi gördüðüne dikkat çekerek muhtarlarla belediyede ilgilenilecek bir merkezin oluþturulmasýnýn muhtarlarýn görüþlerinin dikkate alýndýðýnýn göstergesi olduðunu söyledi. HER MAHALLEYE EÞÝT HÝZMET Hizmete Girdi Manisa Belediyesi Þehzadeler Mehteraný'nýn, Web sitesinin tanýtýmý yapýldý. Manisa Þehzadeler Mehteraný Derneði Baþkaný Hüseyin Köroðlu, Web sitesi ile mehteraný daha iyi tanýtacaklarýný ve tüm dünyaya seslerini duyuracaklarýný belirtti. Tanýtým sýrasýnda web sitesi ile ilgili olarak bir açýklama yapan Manisa Þehzadeler Mehteraný Derneði Baþkaný Hüseyin Köroðlu, Bu gün burada Manisa'mýzýn iftiharý olan bir kültür kuruluþu olan, belediyemiz bünyesinde 23 Þubat 2005 tarihinde dernek haline gelen, Manisa Þehzadeler mehteranýn web sitesinin tanýtýmý için toplanmýþ bulunmaktayýz. Gerek Manisa'mýzýn, gerekse mehteranýmýzýn adýný, Manisa'da, yurt içinde ve Uluslar arasý düzey de duyurmak için, büyük çaba içerisindeyiz þeklinde konuþtu.

6 06 Mahalle Ziyaretleri Sorun Çözüyor Belediye Baþkaný Cengiz Ergün tarafýndan her Cuma gerçekleþtirilen mahalle ziyaretleri, sorunlarýn pratik ve hýzlý þekilde çözüme kavuþmasýný saðladý. Ekibiyle birlikte her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Baþkan Ergün, mahalle muhtarlarý ve vatandaþlarla birlikte incelemelerde bulunuyor. Manisa Belediyesi'nde Baþkan Cengiz Ergün döneminde her Cuma gerçekleþtirilen mahalle ziyaretleri, sorunlarýn pratik ve hýzlý þekilde çözüme kavuþmasýný saðladý. Baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, danýþmanlarý ve ilgili birim müdürleriyle her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarýyla da birlikte sorun olan bölgelerde incelemelerde bulunarak çözümün saðlanmasýný hýzlandýrdý. Sorunlarýn hýzla çözümünün yaný sýra, belediye baþkanýný yanlarýnda sorunlarýný dinlerken gören Manisalýlarda uygulamadan memnun olduklarýný baþkanla buluþmalarýnda direkt olarak yansýttý. Birçok mahalle ziyaretinde bazý vatandaþlar belediye baþkanýný ilk kez halkýn arasýna karýþtýðýný öne sürerek uygulamanýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Sorunlarýn yerinde tespit edilmesi halinde çözümünün daha hýzlý gerçekleþtiðini söyleyen Baþkan Cengiz Ergün, mahalle ziyaretlerinin mahalle sakinleri tarafýndan da dikkatle takip edildiðini hatýrlattý, þöyle konuþtu; Mahalle ziyaretlerini göreve baþladýðýmýz tarih- ten itibaren rutin hale getir- dik. Her Cuma geleneksel olarak bir mahallemizde Cu- ma namazýný kýldýktan sonra ekibimle birlikte mahalle muhtarý eþliðinde o mahalle- nin sorunlarýný dinliyoruz, sorunlu bölgelerinde anýnda inceleme yaparak sorunlarý kýsa sürede çözücü önlem- ler alýyoruz. Bu çalýþma özellikle yerinde tespit ge- rektiren çalýþmalarda iþe ya- rýyor. Örneðin Hafsa Sultan Mahallesinde yýllardýr çözül- meyen bir kanal kapatma sorunu vardý. Mahalle ara- sýnda kalan derenin üzerinin kapatýlmasý konusunu yerin- de yaptýðýmýz inceleme son- rasý kýsa sürede çözdük. Mahalle ziyaretinin üzerin- den bir ay geçmeden verdi- ðimiz sözü yerine getirdik. Bu da bizleri memnun etti. Sorunlarý yerinde görmemiz soruna daha çabuk vakýf ol- mamýzý saðlýyor. Bunun so- nucunda da istekler daha hýzlý bir þekilde yerine getiri- liyor. Halkta baþkaný ve ekibini mahalle aralarýnda görmekten memnun. Bu Kez Aþure Halka Gitti Manisa Belediyesi bu yýl 16.sý gerçekleþtirilen geleneksel aþure gününde kentin pazar yerlerinde aþure daðýttý. Ýlk günde Pazartesi pazarýnda aþure daðýtan Baþkan Cengiz Ergün, Cuma gününe kadar Pazar yerlerinde 20 bin kiþiye aþure daðýtýmýna katýldý. Ergün Bu bizim geleneðimiz. Aþure geleneðini halkýmýzla paylaþmak istedik. Onlarýn arasýna karýþarak bu geleneði yerine getirmek bizleri memnun ediyor dedi. Manisa Belediyesi Aþure gün- kýn ayaðýna gitmemizin uygun açýsýndan önemli bir uyguleri bu yýl deðiþikliðe sahne ol- olacaðýný düþündük. Mübarek lamaydý. Bu günde, Manisalý du. Bu sene pazaryerlerinde aþu- muharrem ayý içerisindeyiz. halkýmýzýn bize vermiþ olduðu re daðýtýmýna baþlandý. Baþkan Aþurenin yeri bende farklý. Ge- onayla, güvenle, bir belediye Ergün Karaköy pazaryerinden çen yýl 25 Aralýk tarihinde ilk se- baþkaný olarak, bu etkinlikbaþlayarak aþure daðýtýlan tüm çim çalýþmama Perþembe pazarý lerimizi devam etme kararý aldýk. pazaryerlerini ziyaret etti, vatan- önündeki aþure etkinliði ile baþ- Geleneksel aþure etkinliðimizi, daþlara aþure daðýttý.aþure etkin- lamýþtým. Geçen yýl bu süre mevcut meclis üyelerimizle, liði ile ilgili açýklama yapan Baþ- içerisinde bütün Pazar yerleri- partililerimizle, Manisalý kan Cengiz Ergün, bu sene alýþýl- mizde ve her mahallede aþure vatandaþlarýmýzla halkýmýzla bu mýþýn dýþýna çýkarak Belediye etkinliðimizi sürdürmüþtük. etkinliðimiz onlarla paylaþalým, Binasý önünde deðil de halkýn Aþure etkinliðimiz, hem insan- bu günleri kutlayalým düþüniçine karýþarak Aþure etkinliðini larýmýzla bir arada olmak, on- cesiyle, böyle bir karar alarak, yapmak istediklerini söyledi. larýn elini sýkabilme, onlara halkýmýzla bir olmak istedik. Ergün þöyle devam etti; Gele- kendimizi hizmet noktasýnda Pazaryerlerinde bu etkinliðimiz neksel hale gelen aþure daðýtýmý- anlatabilmek, sorunlarýyla aralýksýz olarak devam etti. Allah ný bu sene belediyenin önünde yakýndan ilgilenmek noktasýnda nasip ederse seneye de kentin deðil halkýn içinde yapmak iste- birlikte olmak amacýyla, diðer yerlerinde aþure etkinliðini dik. Halkýn bize deðil bizim hal- halkýmýzla bütünleþmek sürdüreceðiz. Dere Yataklarýna Neþter Manisa Belediyesi kentin giriþ ve çýkýþlarýnda kalan ve kentten transit geçiþlerde kötü görüntüye neden olan bölgelerin acilen kapatýlmasý için çalýþmalara hýz verdi. Manisa Belediyesi Kent Merkezinde kalan dere yataklarýnýn ýslahý ve üzerlerinin kapatýlmasý için harekete geçti. Belediye Baþkan Cengiz Ergün, dere yataklarýnýn kapatýlmasýnýn DSÝ ile ortak yapýlmasý için giriþimlerin olduðunu ancak olumsuz yanýt aldýklarýný söyledi; Kent merkezinde geçen dere yataklarýnýn büyük bölümü ýslah gerektiriyor. Buralarýn acilen düzenlenmesi gerekiyor. Önceki yýllarda DSÝ ta- KENT GÝRÝÞÝNE BU üzerlerinin açýk olmasý rafýndan dere yataklarýnýn GÖRÜNTÜ YAKIÞMIYOR nedeniyle yýllardýr kötü belediye iþbirliði ile düzenle- Kent giriþindeki görünümün görünüme neden oluyor. nebileceði belirtilmiþ. Bunu düzenlenmesi ve yeni mer- Buralar ayrýca sivrisinek hayata geçirerek Manisa'yý kezlerin oluþturulmasý için yataðý ve sinek sorunun bu sorundan kurtarmayý Gediz Köprüsü mevkiinin baþlýca nedenlerinden. planlýyoruz. Þimdilik olumsuz temizlenmesi gerektiðini de Manisa'nýn giriþindeki bu yanýt aldýk ancak sorunun söyleyen Baþkan Cengiz kötü görünümü ortadan ortaklaþa çözüleceðinden Ergün, Gediz Köprüsüne kaldýrmak istiyoruz. diye eminim dedi. yakýn yerdeki dere yataklarý konuþtu. çoðunda özellikle yaþlý ninelerimiz kapý aralýðýndan bakarak bizleri izliyor ve belediye baþkanýný mahallede görme- nin þaþýrttýðýný söylüyor. Aslýnda bele- diye baþkaný halkýn arasýnda olmalý. Makamda, koltukta olan baþkanýn ken- tin sorunlarýný bilmesi çok zordur. Bu nedenle elimizden geldiði kadar halkýn arasýna karýþýp sorunlarý halkýn arasýn- da çözmeye çalýþýyoruz diye konuþtu. Baþkan Cengiz Ergün, belediye baþkanýnýn kentin sokaklarýný karýþ karýþ gezmesi gerektiðini söyleyerek, mahalle ziyaretlerinin çoðunda mahalle sakinlerinin Belediye Baþkanýný görünce þaþýrdýklarýný söyledi. Ergün, Mahaller bizim çalýþma sahamýzdýr. Sokaklarda gezersek bu sokaklarýn sorunlarýný da rahatça görebiliriz. Biz bu felsefe ile çalýþýyoruz. Mahalle gezilerimizin Manisa Belediyesi mahallerin eksik olan yaðmur suyu drenajlarýný tamamlamak için çalýþma baþlattý. Baþkan Ergün, kentin bir çok noktasýnda yaðmur suyu drenajlarýnýn bulunmadýðýna dikkat çekerek bu eksikliklerin giderilmeye baþladýðýný söyledi. Ergün; Yaðmur suyu þebekesi olmayan mahallelerimiz var. Buralarda yaðýþlý havalarda sorun yaþanýyor. Bir takvim belirleyerek bu sorunu ortadan kaldýrmak için çalýþma baþlattýk. Ýlk olarak sorunun çok olduðu bölgeler belirlendi dedi. Ýlk olarak sorunun yoðun olarak yaþandýðý ve aþýrý yaðýþlý havalarda göllenme oluþan Peker Mahallesi Hürþen sokakta çalýþma baþlatýldý. Ekiplerin çalýþmasýyla 500 metrelik mesafede yaðmur suyu drenaj þebekesi kuruldu. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, çalýþmalarý yerinde inceledi, ekiplerden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Yaðmur suyu ile ilgili kentin diðer mahallelerinden de benzer þikâyetlerin geldiðini hatýrlatan Baþkan Ergün, tespiti yapýlan yerlerde çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Kýsa sürede diðer mahallelerde de ekiplerin kanal döþemesine baþlayacaðýný belirtti. sürede yenilemeyi tamamladý. Yenileme çalýþ- malarý yaklaþýk 80 bin TL'ye mal oldu. Turgut Özal Mahallesi mevkiindeki hattýn yaný sýra merkezde alt yapý sorunu bulunan, Cumhuriyet, Dere, Fevzi Çakmak, Hafsa Sultan, Ýshakçele- bi, Kazým Karabekir, Keçiliköy, Kuþlubahçe, Lalapaþa, Uncubozköy ve Yarhasanlar mahal- lesinde toplam bin 200 metre yaðmur suyu ka- nal döþeme çalýþmasý, 2 bin metre kanal temiz- liði yapýldý. Manisa Belediyesi Su ve Kanalizas- yon Ýþleri Müdürü Cem Çöllü, kanal temizleme- si bin 200 metrelik kanal döþeme çalýþmalarýnýn Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü iþçileri tarafýn- dan gerçekleþtirildiðini söyledi. Ege Bölgesi'nin en çok göç alan illeri arasýnda en üst sýrada yer alan Manisa'da göçle birlikte þehrin geniþlemesi alt yapý sorununu da beraberinde getirdi. Manisa Belediyesi, özellikle merkezden uzak mahallelerde yeni oluþan yerleþim birimlerinin alt yapý çalýþmalarýný tamamlamak için harekete geçti. Çevre yolunun geçtiði Manisa-Turgutlu yolu Cezaevi mevkiindeki kanal hattýnýn yapýlmasý için acil olarak çalýþma baþlatan belediye Su ve Kanalizasyon Ýþleri Ekipleri, Turgut Özal, Akpýnar, Cezaevi ve Et Entegre Tesislerini kapsayan hattýn yenilenmesi için ihaleye çýkarak kýsa Mahaller bizim çalýþma sahamýzdýr. Sokaklarda gezersek bu sokaklarýn sorunlarýný da rahatça görebiliriz. On ayda birçok mahalleyi ziyaret ederek ekibiyle incelemelerde bulunan Baþkan Ergün gelecek günlerde de ziyaretlerin ara vermeden devam edeeceðini vurguladý. Yaðmur Suyu Drenajlarý Tamamlanýyor Mahallerde altyapýlarýnda eksik olan yaðmur suyu drenajlarý tek tek tamamlanýyor. Çalýþmalarý ekibiyle birlikte sahada incelemeye özen gösteren Baþkan Ergün, teknik açýdan çalýþmalarý yönlendirerek gelecekte ortaya çýkacak altyapý sorunlarýna karþý þimdiden önlem alýnmasýný saðlýyor. Manisa Belediyesi, havalarýn soðumasýyla artan odun ve kömür satýþlarýný denetim altýna aldý. Zabýta ekipleri, Manisa Kömürcüler Sitesi'nde odun ve kömür satan iþ yerlerini kalite ve ölçü bakýmýndan kontrol etti. Havalarýn soðumasýyla vatandaþlar odun kömür alýmýna yönelmesi Manisa Belediyesi Zabýta Ekiplerini de harekete geçirdi. Kalitesiz kömür satýþýnýn engellenmesi ve satýþý yapýlan odun, kömürlerin eksik kilogramda satýlarak vatandaþýn maðdur edilmemesi için denetim talimatý alan ekipler, sitede satýþý yapýlan kömürleri kontrol altýna aldý. Yapýlan denetimlerde, kömür satýcýlarýnýn ölçü aletleri de Camilere Belediye Desteði Belediye tarafýndan baþlatýlan camii düzenlemeleri mahalle sakinlerini memnun etti. Ýlk 9 ayda Laleli, Bayraklý ve Uncubozköy Camilerinde düzenleme ve peyzaj çalýþmalarý yapan belediye ekipleri yeni yýlda diðer mahallelerinde camilerini düzenlemek için çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Mahalle ziyaretlerinde sýklýkla camilerdeki eksiklerin dile getirildiðini belirten Baþkan Ergün; Sosyal belediyecilik kapsamýnda camilerimizin de ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. Camilerimizin ihtiyaçlarýný gücümüz yettiði kadar karþýlamak bizlerin görevi. Yeni yýlda da camilerimizin eksiklerini gidermek için ekiplerimizi seferber edeceðiz dedi. K.E.S.S. Gedaþ Kazýlarýný Bekliyor Kenan Evren Sanayi Sitesi içindeki asfaltlama ve kaldýrým çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baþkan Ergün, GEDAÞ'ýn çalýþmalarýnýn ardýndan belediyenin çalýþmalarýnýn hemen baþlayacaðýný söyledi. Ergün; Hem kaldýrým, hemde asfalt çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Ancak, GEDAÞ'ýn elektrik kablolarýný yeraltýna alma çalýþmalarý devam ettiði için mecburen ara verdik. GE- DAÞ'ýn çalýþmalarýnýn ardýndan hem kaldýrým, hem asfalt çalýþmalarýna baþlayarak, asfaltlanmayan bir alan býrakmayacaðýz" dedi. Soluduðumuz Havayý Kirletmeyelim kontrol edildi, kalibrasyon kontrolleri yapýlarak, doðru olup olmadýklarý deðerlendirildi. Poþetli olan kömürlerin vatandaþa tartýlarak verilmesi ve 25 kiloluk kömür torbalarýnýn kilolarýnýn tam olup olma- dýklarý kontrol edilerek, eksik olanlarýn tamamlanmasý konusunda uyarýlarda bulunuldu. Yapýlan kontrollerde, periyodik olarak kontrollere gelme- yen, basküllerinde eksik tartý çýkan, emniyet mührü olmayan, kömür çuvallarýnda eksik kömür çýkan iþyeri sahiplerine, bin 120 TL para cezasý uygulan- dý. Tartý aletlerinin mühürlerinin de kontrol edil- diði denetimlerde kaçak kömür kontrolleri de yapýl- dý, kaçak kömürün satýþýnýn ve siteye giriþinin engellenmesi için kömür satýcýlarýyla bire bir görüþme yapýlarak yaptýrýmlar anlatýldý. Alt Yapý Eksikleri Gideriliyor

Yerel yönetimler arasý iþbirliði ihtiyacý

Yerel yönetimler arasý iþbirliði ihtiyacý BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Yerel yönetimler arasý iþbirliði ihtiyacý Birliðimizin deðerli üyeleri, Bildiðiniz gibi, içinde bulunduðumuz 21. yüzyýlda,

Detaylı

KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR

KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR Çýkýþ noktamýz Turizm Hititray ilk seferini yaptý Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvayýn tanýtýmý yapýldý. HABERÝ 3 DE Vali Ahmet Kara, aylýk

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri Birliðimizin deðerli üyeleri, Avrupa Birliði ile iliþkilerimiz derinleþtikçe,

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti.

Detaylı

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun

Demiryolu için kaynak arayýþý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, KýrýkkaleÇorum-Samsun aresiz baba yardým bekliyor orum merkeze baðlý altýcak Köyü'nde yaþayan evli iki çocuk babasý Ýsmail Þahin, yetkililerden uzanacak yardým elini bekliyor. Ailesi ve engelli iki çocuðu ile yaþam mücadelesi

Detaylı

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK

112'LERDE ESKÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝNE DEVAM EDÝLECEK ERDEM: AMACI ÞOV YAPMAK AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Özlem Çerçioðlu'nun toplam portakal üretiminin binde 8'ini satýn alarak, þov yaptýðýný iddia etti.

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

* HABERÝ 2 DE. Çorum Belediyesi, Saraybosna'da Türkçe öðrenen gençlere kýrtasiye yardýmýnda bulunuyor. * HABERÝ 3 DE

* HABERÝ 2 DE. Çorum Belediyesi, Saraybosna'da Türkçe öðrenen gençlere kýrtasiye yardýmýnda bulunuyor. * HABERÝ 3 DE Narkotik operasyonu, 5 gözaltý Çocuklar mutlu, gelecekten umutlu Çocuklarýn ve gençlerin sosyal ve kültürel geliþimlerine katký saðlamak amacýyla, ÇOGEP kapsamýnda yürütülen Bilinçli Gençlik Huzurlu Gelecek

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.

Yeni hastanede hýzlý çalýþma Çorum'da 800 yatak kapasiteli Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye nin faaliyet raporu onaylandý Adaletle hizmet ediyoruz * HABERÝ 7 DE Madenlerin Çorum a katkýsý yýlda 100 milyon TL yi aþýyor Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum daki madenlerin

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer

Enes Bayrak. ÝYC ve EBSAD dan Hitit Üniversitesi nde seminer ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 6 EKÝM 015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Enes Bayrak Genç Özel Harekatçý kazada þehit oldu Sungurlu da meydana gelen trafik kazasýnda, ailesini ziyaretten dönen

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

Havayý kirletene ceza

Havayý kirletene ceza Kongo yla iþbirliði * HABERÝ 4 DE Kinþasa Ticaret Odasý Baþkaný Christian Knayiki ve Yardýmcýsý Partick Sunzu Matala, Çorum'da ziyaret ettikleri firmanýn Yönetim Kurulu Baþkaný Þükrü Koldaþ ile birlikte

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak

* HABERÝ 5 DE. Daðlýca da hain saldýrý 16 þehit, 6 yaralý Belediye Sarayý nýn yeri halka sorulacak Milli Eðitim Müdürü nden reform gibi karar Kayýt parasý yok, sýnýflarýn tümü kur a ile belirlenecek Her yýl tartýþmalara konu olan kayýt parasý ve özel sýnýf oluþturma tartýþmalarý, Milli Eðitim Müdürü

Detaylı

31 projeye 2.5 milyon hibe desteði. 15 bin öðrenci uyum eðitiminde. Devane konutlarýnda çöp sorunu Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile

31 projeye 2.5 milyon hibe desteði. 15 bin öðrenci uyum eðitiminde. Devane konutlarýnda çöp sorunu Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile 31 projeye 2.5 milyon hibe desteði TKDK Ýl Koordinatörlüðü'nce 12. çaðrý döneminde teslim edilen ve iþlemleri tamamlanan ikinci gruptaki 31 projenin daha hibe sözleþmeleri imzalandý. * HABERÝ 3 DE Ýl Koordinatörü

Detaylı

Barýþýn BAÞKENTÝ olacaðýz

Barýþýn BAÞKENTÝ olacaðýz Torba Yasa ya 2.600 baþvuru Defterdar Ahmet Özkan, 611 sayýlý kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasý ile ilgili yasadan yararlanmak için Çorum da bugüne kadar (dün) toplam 2593 mükellefin baþvuruda

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz

Hizmet aþkýyla çalýþacaðýz Vali Kara, su tasarrufunun yaygýnlaþmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Su krizi kapýda! Vali den su tasarrufu çaðrýsý HABERÝ 10 DA Ýl nüfusumuz düþtü, þehir merkezi arttý ÝL GENELÝ 5 BÝN DÜÞTÜ TÜÝK Adrese

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı