MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile ilk icraatýný belediye araç parkýna 4 yapacaðýný vurguladý; Belediyemilyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile ilk icraatýný belediye araç parkýna 4 yapacaðýný vurguladý; Belediyemilyon"

Transkript

1 BELEDiYE HiZMETLERiNE 4 MiLYON TL'LiK DEV YATIRIM Çeþitli Müdürlükler de hizmet vermek üzere yaklaþýk 4 Milyon TL deðerinde yatýrým yapýlarak 102 adet yeni araç alýmý yapýldý. MANÝSA Belediyesi, 2010 yýlýnýn tüm hizmetlerini kendi araçlarý ile ilk icraatýný belediye araç parkýna 4 yapacaðýný vurguladý; Belediyemilyon 2010 Yýlýnýn Ýlk Yatýrýmý TL'lik yatýrým yaparak ger- miz kasasýndan 4 milyon TL'lik bir çekleþtirdi. Önceki yýllarda temiz- harcama yaparak belediyenin te- Ergün sözlerine þöyle devam lik, genel hizmet, park bahçe ve su mizlik araçlarý dahil yýlda 5 Milyon etti; Bu alým bizim için 2010 yýlýiþlerinde kullanýlan kiralama araç- TL'ye aldýðý araç kiralama iþini nýn ilk yatýrýmý. Çok yakýnda teker larýn yerine belediye bünyesine kendi araçlarýmýzla yapma kararý teker bütün projelerimizi açýklaya- 102 araç alýndý. Belediye Baþkaný aldýk. Büyük bir tasarruf saðla- caðýz ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý Cengiz Ergün, belediyenin artýk yacaðýmýzý umuyoruz dedi. olduðunu göstereceðiz dedi. 4 te Adet Araç Çöp Kamyonu Temizlik Aracý Traktör Traktör Kamyonet Binek Oto Ticari Araç Motosiklet Müdürlük Temizlik Ýþleri Temizlik Ýþleri Temizlik Ýþleri Park Bahçe Hiz. Park Bahçe Hiz. Makam Ulaþým-Zabýta Su Kanalizasyon Ý. Manisa Belediyesi Aylýk Gazetesi Baþkan ýn Kalemi Deðiþen ve Geliþen MANÝSA 03 SAYFA Deðerli okuyucular; 2009 mahalli seçimleriyle birlikte, sizlerin oylarý ve güveni sonucu devraldýðýmýz Manisa Belediyesi'nde, þeffaf, sorgulanabilir, dürüst, iþbirlikçi, deðiþimci ve kentin menfaatlerini korumayý görev edinen bir belediyecilik anlayýþla yaklaþýk 10 aydýr görev yapmaktayýz. Göreve geldikten sonra gerek basýn toplantýlarýyla, gerekse de açýklamalarýmýzla süreci sizlere aþama aþama aktarma imkâný bulduk. Her Hafta Ayrý Bir Mahelleyi Ziyaret Eden Belediye Baþkaný Cengiz Ergün; Sokaklarý Gezmezsek Sorunlarý Göremeyiz Belediye Bütçesinden Tarihi Rekor MANÝSA Belediyesi'nin 2009 bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde 75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak geçmiþ yýllarýn rekorunu kýrdý. MANÝSA Belediyesi'nin 2009 yüzde 75.34'lük rekor gerçekleþme bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde saðlandý. Belediye Baþkaný Cengiz 75,34'lük gerçekleþme oranýný ya- Ergün, Belediyenin 9 ay önceki kalayarak son 6 yýlýn rekorunu kýr- mali durumu ile þuanki arasýnda dý. Bir önceki yýl 2008'de 80 milyon ciddi fark olduðunu söyledi, Bele- 580 bin TL gelire karþýlýk 111 mil- diyemizin 9 ay önce yaklaþýk 92 yon 379 bin 727 TL giderle yüzde milyonu bulan borcu þuanda 59 63'lük gerçekleþmeyi yakalanýrken, milyon 985 bin seviyelerine düþ yýlýnýn son 9 ayýnda saðlanan tü. Bütçede yýlýn son 9 ayýndan mali disiplin ve 102 milyon 621 bin itibaren yakaladýðýmýz denge bu TL gelire karþýlýk gider kalemi 73 rekoru getirdi. Gelecek için artýk milyon 24 bin TL'ye düþürülerek daha çok umutluyuz dedi. 5 te Engelsiz Kent Ýçin Ýlk Adýmlar Atýldý MANÝSA Belediyesi, kentin her yanýný engelliler için engelsiz hale getirmek amacýyla kollarý sývadý. Ýlk olarak engelli vatandaþlarýn þehir merkezinde rahat ve güvenli hareket edebilmeleri için trafik ýþýklarýný ve yaya kaldýrýmlarýný yeniden düzenledi. 7 de Asansörlü Üst Geçit Ýlkbaharda Hazýr MANÝSA Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Mimar Sinan Bulvarý itfaiye mevkiine üst geçit yapýlmasý için hayýrsever Leman - Ferit Giritligil ile protokol imzaladý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa'ya yakýþan bir üst geçit olacaðýný söyledi; Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek. Ýlerleyen aylarda diðer üst geçitlerinde iyileþtirmesini yapacaðýz dedi. 4 de Kaldýrým Ýþgalinde Halkýn Dediði Oldu Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kaldýrým iþgaline son noktaya koyacak çalýþmayý anket yaptýrarak açýkladý. Manisa'nýn ana caddeleri ve bulvarlarýnda sýfýr kaldýrým iþgali uygulamasýnýn baþladýðýný belirterek, belirlenecek diðer yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýrmýzý hat uygulamasýnýn yapýlacaðýný belirtti. Ergün; Belirlenen cadde ve bulvarlarda sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacak, kaldýrým geniþliði müsait olan yerlerde yapýlacak incelemeye göre de kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak dedi. 8 de Baþkan Cengiz Ergün'ün baþlattýðý mahalle ziyaretleri kentin belediye baþkanýn halkýn arasýnda yer almasý vatandaþ tarafýndan ilgiyle karþýlandý. ERGÜN; Mahalle Sakinleri Belediye Baþkanýný Sokaklarda Görünce Þaþýrýyor Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Baþkan Ergün, görüþmelerde mahallelerin sorunlarýný birinci aðýzdan dinleyip sorunlarý yerinde inceleyerek çözüm odaklý çalýþmalar yapýyor. Belediye Baþkanýný karþýlarýnda gören mahalle sakinleri de sorunlarýný ve isteklerini aracý olmadan ileterek kentin Belediye Baþkaný ile bir araya gelme fýrsatý buluyor. Malta Parký için Geri Sayým Baþladý Malta parký peyzaj düzenlemesi 19 bin 848 metrekare üzerinde uygulanacak. Bu alanda 450 metrekarelik kafeterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma odalarýný kapsayacak bina olacak. Manisa Belediyesi'nin 2010 yýlý takviminde yer alan Malta Parký Projesi için geri sayým baþladý. Ýhale aþamasýna gelen projenin öncelikle yap iþlet devret usulü ile yaptýrýlmasý düþünülürken, ihale sürecenin tamamlanmasýyla projenin startýnýn ilkbaharda verileceði belirtildi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, projenin gerçekleþmesi ile bölgenin sosyal aktivitesinin artacaðýný söyledi, Malta parký projemiz hazýr, ihale aþamasý bekleniyor. Tamamlandýðýnda Manisa, sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði modern bir komplekse kavuþacak dedi. 5 te Trafik Önlemleri Arttýrýlýyor Manisa Belediyesi, öðrencilerin okula geliþ gidiþlerinde trafikteki güvenliðini saðlamak için okul önlerindeki trafik çizgilerini, trafik iþaretlerini ve yaya geçitlerinin boyalarýný yeniledi. 3 te Ekibiyle gittiði mahallelerde halkýn ilgisiyle karþýlaþan Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, vatandaþýn baþkaný yanýnda görmesinin ona güven verdiðini söyledi, Makamda, koltukta olan baþkanýn kentin sorunlarýný bilmesi çok zordur. Bu nedenle elimizden geldiði kadar halkýn arasýna karýþýp sorunlarý halkýn arasýnda çözmeye çalýþýyoruz. Gittiðimiz yerde aldýðýmýz tepkilerde yaptýðýmýz iþin doðruluðunu kanýtlýyor diye konuþtu. 6 da Osmanlý dan Ýzler Bu Çarþýda Manisa Belediyesi'nin prestij projeleri arasýnda yer alan, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'nin Osmanlý Mimarisi özelliklerini taþýyan Osmanlý Çarþýsý olarak düzenlenmesi çalýþmalarý baþladý. 8 de Þehir Ýçi Otoparklarda Dijital Dönem Manisa Belediyesi iþtiraki BESOT A.Þ. tarafýndan iþletilen þehir içi otoparklarýnda bayan otopark görevlileri görev yapmaya baþladý. Otopark ücretlerinin anlýk takibi için de dijital uygulamaya geçildi, görevliler online sistem ile merkeze baðlý cihazlar üzerinden otopark ücretlerini tahsil etmeye baþladý. 4 te

2 02 Tiyatro Kent Sanatýna Lokomotif Oldu Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu sahnesi, sergilenen oyunlar ve tiyatrocularýn çalýþmalarýyla kentin sanatsal aktivitelerini arttýrdý Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu sahnesi, sergilenen oyunlar ve tiyatrocularýn çalýþmalarýyla kentin sanatsal aktivitelerini arttýrdý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, tiyatrocularý kabulünde, belediye destekli tiyatronun çalýþmalarýnýn kente sanat hareketliliði kazandýrdýðýna dikkat çekti; Belediyemizin tiyatrosu, deneyimli oyuncu kadrosu, profesyonel sahnesi ve tecrübeli yönetim kadrosuyla adýndan söz ettirmeye devam ediyor. Baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýnýn farkýndayýz. Manisa'nýn tiyatrosu Manisalýlar arasýnda konuþuluyor ve bu da bizi sevindiriyor dedi. Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu Ray Cooney'in yazdýðý 'Koca Bir Yalan' isimli komedi oyunuyla seyircisi ile buluþmaya devam ederken Belediye Baþkaný Cengiz Ergün oyunculara destek verdi. Baþkan Ergün'ü makamýnda ziyaret eden tiyatrocular, yeni oyunlarý ve sezon oyunlarý hakkýnda Baþkan Ergün'e bilgi verdi. Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Þengöz, Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun yeni oyununun seyirci tarafýndan beðenildiðini söyledi, Devlet Tiyatrolarýný desteðiyle kentte yeni oyunlarýn sergilenmeye devam edeceðini belirtti. Þengöz; Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu, ilimizdeki tiyatro ihtiyacýný gidermek için elinden geleni yapýyor. Tamamen bize ait olan Kuvayi Milliye'nin anlatýldýðý oyunumuz sahnelendiði aylarda full kapasiteyle son oyunu oynadý. Atatürk anýsýna yapýlan oratoryo da oldukça ilgi çekti. Þuanda sahnelenen Ray Cooney'in yazdýðý 'Koca Bir Yalan' isimli komedi oyunu da seyircimiz tarafýndan ilgiyle takip ediliyor. Tabi kendi oyunlarýmýzýn yaný sýra Devlet Tiyatrolarýnda sahnelenen oyunlara da ev sahipliði yapýyoruz. Seyircimizi devlet tiyatrolarýnýn oyunlarýyla buluþturduðumuz için en az sanatseverler kadar mutluyuz. Bizim Manisalý sanatseverlerden tek beklentimiz salonu boþ býrakmamalarý. Bu sahneye onlar sahip çýktýðý sürece oyuncularýmýzýn isteði daha da artýyor dedi. HER TÜRLÜ SANATIN YANINDAYIZ Manisa Belediyesi'nin sanatýn ve sanatçýnýn yanýnda olduðunu her fýrsatta hatýrlatýyoruz diyen Baþkan Ergün'de Þehir Tiyatrosu'nun baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný ve kentteki tiyatro severlere unutulmaz seyirler yaþattýðýný söyledi. Baþkan Ergün; Belediyemizin tiyatrosu, deneyimli oyuncu kadrosu, profesyonel sahnesi ve tecrübeli yönetimiyle adýndan söz ettirmeye devam ediyor. Baþarýlý çalýþmalar yapýldýðýnýn farkýndayýz. Tiyatromuz adeta kentin sanat lokomotifi oldu. Özel günlerde sahnelenen tiyatrolarýn yaný sýra özgün oyunlarda tiyatro severlerin beðenisine sunuluyor. Yeni sezonda sahnelenecek oyunlarýnda birbirinden güzel olduðunu biliyoruz ve Manisalý sanatseverleri tiyatro salonumuza bekliyoruz. Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu'na gönül vermiþ arkadaþlarýmýzýn tek isteði seyirci ilgisi. Oyunlarýn neredeyse tamamýnýn salon dolu halde izlenmesi beni mutlu ediyor diye konuþtu. Meslek Sahibi Yapan Kurslar Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayýþý ile geniþlettiði meslek edindirme kurslarý merkezinde inceleme yaptý. Kurslarda eðitim gören bayanlarla sohbet eden Baþkan Ergün, seramik, halý dokuma, resim, müzik ve spor kurs programlarý hakkýnda bilgi aldý. Kurslar sonunda birçok bayanýn meslek sahibi olduðunu ve el iþi çalýþmalarýný sürdüren bayanlarýn baþarýlý çalýþmalar ortaya çýkardýðýný öðrenen Baþkan Ergün, belediyenin kurs merkezine katkýsýnýn artacaðýný müjdeledi, özellikle seramik kurslarýnda çalýþýlan Manisa motifli el iþi hediyelik eþyalarýn seri üretiminin yapýlmasýný istedi. KURSLARA KATILIM ÇAÐRISI Manisa Belediyesi'nin kurslarla ve eðitimle istihdama katký saðlamaya çalýþtýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Ergün, özellikle ev hanýmlarýnýn bu kurslarda edindikleri bilgileri günlük hayatta kullanarak ev ekonomilerine katký saðladýklarýna dikkat çekti. Baþkan Ergün þöyle devam etti; Belediyemiz bünyesinde devam eden birçok kursumuz var. Branþlarýmýz arasýnda Bilgisayar Kullanýmý, Autocad, Grafik Tasarým, Web Tasarým, Ev Mefruþatý, Kuyumculuk, Manisa Bezi Dokumacýlýðý, Makine Nakýþý,Telkari'den oluþuyor. Bu kurslarý her geçen gün iþlevsel hale getiriyoruz. Ýsteyen herkes sembolik bir aylýk ücretle kurslardan faydalanabiliyor. Kurslarý da ev ekonomilerine katký saðlayacak ve kursiyerlere mesleki birikim saðlayacak þekilde tasarlýyoruz. Buradaki eðitmenlerimiz kursiyerlerle birebir ilgileniyor ve onlarýn içindeki becerileri ortaya çýkarýyor. Burada yetiþen her kursiyer kurs sonunda mesleki açýdan donanýmlý olarak mezun oluyor. Burada seramik kursu gören ve yeteneði olan bir bayan kurs sonunda atölye açarak hem kendi ekonomisine hem de yurt ekonomisine katký saðlayabiliyor. Böyle güzel çalýþmalarýn yapýldýðý kurs merkezimizi yerinde incelemek istedim. Gördüðüm kadarýyla buradaki kursiyerler iþlerini severek yapýyorlar. Günümüz koþullarýnda her zaman kendimizi yenilemek zorundayýz. Yeniliklere kendimiz alýþtýrmalýyýz ki günün gerisinde kalmayalým. Burada üretimi yapýlan ürünlerden özellikle seramik ve halý çalýþmalarý çok dikkat çekici. þeklinde konuþtu.

3 03 Belediye Bütçesinden Tarihi Rekor Baþkan ýn Kalemi 2009 bütçesi, yýl sonu itibariyle yüzde 75,34'lük gerçekleþme oranýný yakalayarak geçmiþ yýllarýn rekorunu kýrdý. Baþkan Ergün; Göreve baþladýktan sonra belediyenin mali yapýsýný ciddi bir inceleme altýna aldýk ve derinlemesine analizini yaptýk. Bu çalýþmalar sonucunda mali dengeyi saðlamak için giderlerimizi azami miktarda azalttýk, gelirlerimizi azami miktarda arttýrmaya çalýþtýk. Son 6 Yýlýn Bütçeleri 2004 % % % % % % Bir önceki yýl 2008'de 80 Önceki aylarda 2010 bütçesi milyon 580 bin TL gelire karþý- 131 milyon 531 bin TL olarak lýk 111 milyon 379 bin 727 TL onaylandýktan sonra, önceki giderle yüzde 63'lük gerçek- yýlýn bütçesinin gerçekleþme leþmeyi yakalanýrken, 2009 oraný da belli oldu. Yýllar itibayýlýnýn son 9 ayýnda saðlanan riyle açýklanan bütçeler ve germali disiplin ve 102 milyon 621 çekleþme oranlarý incelendibin TL gelire karþýlýk gider ka- ðinde, 2009 un gerçekleþme lemi 73 milyon 24 bin TL'ye oraný yüzde 75,34'lük gerçekdüþürülerek yüzde 75.34'lük leþme ile son altý yýlýn bütçe rekor gerçekleþme saðlandý. rakamlarýnýn önüne geçti. Be- Baþkan Ergün, Belediyenin 9 lediye alacaklarýn takibi ile ay önceki mali durumu ile 2008 de 80 milyon TL olan geþuanki arasýnda ciddi fark lirini 2009 da 102 milyon 621 olduðunu söyledi, Belediye- bin TL'ye yükseltti. Bütçe çalýþmizin 9 ay önce yaklaþýk 92 malarý yapýlýrken, Manisa Bemilyonu bulan borcu þuanda lediyesi'nin 30 Mart 2009 tari- 59 milyon 985 bin seviyelerine hinde açýklanan 91 milyon 511 düþtü. Bütçede yýlýn son 9 bin 211 TL tutarýndaki borcu, ayýndan itibaren yakaladýðýmýz 59 milyon 985 bin 411 TL'ye denge bu rekoru getirdi. düþürüldü. Mevcut borçlarýn Gelecek için artýk daha çok içerisinde yeni alýnan 102 umutluyuz dedi. aracýnda yer aldýðý belirtildi. Baþkan Ergün, bütçenin rekor seviyede yüzde 63'lük gerçekleþ saðlanmýþ. Göreve kararlý çalýþma ile 2009 yýlýnýn geliri 102 milgerçekleþmesinin 9 ayda mali alanda uygu- geldikten sonra saðlanan mali disiplin ile yon 621 bin TL seviyesine yükseldi. Tüm lanan disiplinin sonucu olduðunu belirtti, 2009 bütçesinde 102 milyon 621 bin TL geli- bunlarý yaparken belediyemiz hizmetlerini belediye hizmetlerini inceledikçe hangi birim re karþýlýk gider kalemini 73 milyon 24 bin aksatmadýk ancak hesaplý hareket ettik. Artýk az maliyetle çalýþtýrýlýr bunun ortaya çýktýðýný TL'ye düþürdük sonucunda da yüzde önümüzü daha rahat görüyoruz ve geleceksöyledi Ergün þöyle devam etti; 9 ay önce 75.34'lük rekor gerçekleþme oluþtu. Bundan ten umutla söz ediyoruz. Bu mali disiplini açýklanan yaklaþýk 92 milyon TL'lik borcu 59 sonraki yýllarda da hayali deðil gerçekleþme- diðer yýllarda da devam ettireceðimizden milyon 985 bin TL seviyesine indirdik. Bütçe- si yüksek bütçeler yapacaðýz. Alacaklar kimsenin þüphesi olmasýn. Belediye olarak ler incelendiðinde bir önceki yýl 2008'de 80 konusunda da belediyemiz kararlý davrandý her türlü hizmeti yapacaðýz ancak hesabýmýmilyon 580 bin TL gelire karþýlýk 111 milyon ve belediye kasasýna 2008 yýlýnda 80 milyon zý bilerek, emin adýmlarla bu hizmetleri 379 bin 727 TL gider meydana gelmiþ ve 580 bin TL gelir saðlanýrken son 9 aydaki gerçekleþtireceðiz. Belediye Baþkaný Ergün, belediyenin GE- DAÞ çalýþmalarý tamamlandýktan sonra en son üst ve alt yapý çalýþmasýna baþlayacaðýný belirterek; Þimdi yaparsak bir daha kazýlacak bu nedenle GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý biter bitmez hýzlý bir þekilde tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz dedi. BELEDÝYE BAÞKANI CENGÝZ ERGÜN; GELÝR GÝDERÝ GEÇTÝ GEDAÞ Kazýlarýndan Sonra Alt ve Üst Yapý Yenilenecek MANÝSA Belediyesi, kent merkezinde bir süredir devam eden GEDAÞ kazý çalýþmalarýnýn ardýndan, tamamlanan 15 mahallede alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýna baþlayacaðýný bildirdi. GEDÝZ Elektrik Daðýtým A.Þ (GEDAÞ) tarafýndan bir süredir devam eden elektrik kab- lolarýnýn yeraltýna alýnmasý çalýþmalarý nede- niyle birçok mahalle ve sokakta kaldýrým taþ- larýna kadar yollarýn kazýldý. Çalýþmalar de- vam ederken Belediyede elektrik kazýlarýnýn tamamlandýðý yerlerde ilk etapta alt yapý ve üst yapý inþasý için planlamasýný yaptý. Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, GE- DAÞ'ýn çalýþmalarý biter bitmez devreye girerek, kazýlan tüm yol, kaldýrým ve bordürlerin yeniden yapacaklarýný söyledi. Bu konuda biraz zamana ihtiyaç duyulduðuna dikkat çeken Baþkan Ergün, GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý devam ediyor. Bu çalýþma biter bitmez biz sahaya gireceðiz ve tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz. Biz konu ile ilgili gerekli hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Tahmin ediyorum bir iki ay içerisinde yapýlacak düzenlemeler ile ilgili ihaleye çýkacaðýz. Ardýndan bütün sokaklarýn düzenlemelerini yapacaðýz. Bunlardan önce yaðmur suyu drenajlarýný yapýlacak, çatý ve balkon sularýnýn kanalizasyona aktarýlan borularý iptal edip bunlarý tamamen yaðmur suyu drenajýna baðlayarak sistemi tamamlayacaðýz. Daha sonra kaldýrým döþemelerine geçeceðiz. Þimdi yaparsak bir daha kazýlacak bu nedenle GEDAÞ'ýn elektrik hatlarýný yeraltýna alma çalýþmasý biter bitmez hýzlý bir þekilde tüm kazýlan yerleri yeniden yapacaðýz diye konuþtu. Trafik Önlemleri Arttýrýlýyor MANÝSA Belediyesi, öðrencilerin okula geliþ gidiþlerinde trafik güvenliðini saðlamak için okul önlerindeki trafik çizgilerini ve yaya geçitlerinin boyalarýný yeniledi. Ayrýca yaya geçitlerinin eksik olduðu yerlerde yeni önlemler aldý. Özellikle kent merkezindeki okul önlerinde silinen yol çizgilerini yenileyen belediye ekipleri, yaya geçitlerini de yeniledi. Bazý yaya geçitlerini dikkat çekmesi ve yaya trafiginde düzen saglanmasý için kýrmýzý-beyaz renkte geçis yollarýný isaretledi. TRAFÝK EÐÝTÝMÝ ARTTIRILMALI Yaya geçitlerinin düzenlenmesi kent içindeki trafiði ve trafikteki yaya güvenliðini de etkileyeceðine dikkat çeken Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, okullarda yaya geçitlerinin kullanýlmasý konusunda öðrencilerin eðitiminin arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Baþkan Ergün; Kent içindeki yaya geçitleri ve trafik çizgilerinin yenilenmesi yayalarýn trafikteki güvenliðinin olumlu yönde etkiliyor. Bu nedenle periyodik olarak yaya geçitlerinin düzenlenmesini saðladýk. Ayrýca yaya geçitlerinin kul- Kent içi trafik düzenlemelerine aðýrlýk veren Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Belediye Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü ekiplerinin okul önlerindeki yaya geçitleri ve yol çizgilerini yenilemesi konusunda yürüttüðü çalýþmalarý hýzlandýrdý. Baþkan Ergün; Belediye olarak trafik çizgilerinin ve yaya geçitlerinin düzenlenmesi konusunda bazý çalýþmalar baþlatmýþtýk. Bu çalýþmalarý yaparken modern kentlerdeki trafik iþaretlerini örnek aldýk. Özellikle okul önlerindeki yaya geçitlerinin ve yol çizgilerinin eksik olduðu yerlerde acil önlemler alýndý. Bazý okullarda yaya geçitleri için yer ayrýlmadýðýndan ekiplerimiz yeni yaya geçitleri belirledi. Özellikle okul yönetimlerinden gelen istekler anýnda deðerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapýlýyor dedi. lanýlmasý konusunda yönlendirici ve özendirici uygulamalarýmýz devam ediyor. Benzer uygulamalarýn okullarda da yapýlmasýný istiyoruz. Öðrencilerin okul önlerindeki yaya ge- çitlerini kullanmalarý konusunda öðretmenlerimize büyük iþ düþüyor. Çünkü biliyoruz ki bir ailedeki en iyi denetmen ailenin en küçük bireyidir. Çocuk anne babasýný yaya geçitleri kullanmasý konusunda uyarýrsa anne baba da çocuðuna örnek olmak için yaya geçitlerini kullanmak zorunda kalýr. Ýnsanlarýmýzýn can güvenliðini korumak için yaya geçitlerini kullanmalarý gerekiyor diye konuþtu. Cengiz ERGÜN Belediye Baþkaný Deðiþen ve Geliþen MANÝSA Kýymetli Manisalý hemþerilerim, deðerli okuyucular; Bir süredir adresinden paylaþtýðýmýz belediyemizin etkinlikleri, icraatlarý ve hizmetlerini bu sayýmýzdan itibaren Manisa Belediye Gazetesi aracýlýðýyla sizlerle paylaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Deðerli okuyucular; 2009 mahalli seçimleriyle birlikte, sizlerin oylarý ve güveni sonucu devraldýðýmýz Manisa Belediyesi'nde, þeffaf, sorgulanabilir, dürüst, iþbirlikçi, deðiþimci ve kentin menfaatlerini korumayý görev edinen bir belediyecilik anlayýþla yaklaþýk 10 aydýr görev yapmaktayýz. Göreve geldikten sonra gerek basýn toplantýlarýyla, gerekse de açýklamalarýmýzla süreci sizlere aþama aþama aktarma imkâný bulduk. Geçirdiðimiz bu zaman diliminde 2010 yýlý baþýna kadar belediyenin röntgenini çekerek aksaklýklarýný, sorunlarýný, düzensiz çalýþan mekanizmalarýný tespit ettik. Göreve geldiðimizde komada bulduðumuz belediyeyi dimdik ayaklarý üzerinde durabilen ve adeta maraton için hazýr bir atlet konumuna getirdik. Elbette bu süre zarfýnda birçok sýkýntý ile karþý karþýya kaldýk. Ülkenin bir numaralý sorunu olan iþsizliði en aðýr yaþayan kurumlardan biri olduk. Yine il belediyesi olarak Türkiye'de bir ilke tanýklýk ederek, önceki yýllarda ödenmediði için yaklaþýk 9 milyon TL'ye ulaþan elektrik borcu yüzünden kente hizmet veren belediye hizmet birimlerimizin elektriklerinin, kesildiði günleri yaþadýk. Göreve geldiðimiz ilk aylarda, ödenmeyen vergi borçlarýna karþýlýk iller bankasý gelirimizin büyük bölümüne el konulmasý nedeniyle zor ancak umutlu günlerden geçtik. Yaklaþýk 92 milyon TL'ye ulaþan belediyenin borcunu, seçimlerden önce deðerli Manisa halkýna verdiðimiz söz üzerine sadece bir kez açýkladýk. Sürdürdüðümüz mali disiplin ve kesilen hortumlar sayesinde, 4 milyon TL'lik araç yatýrýmý yapmamýza raðmen bu borcu bugün itibariyle 59 milyon seviyelerine indirdik. Geçirdiðimiz zaman zarfýnda tüm bunlarý eksiksiz yerine getirirken geleceðe dair projelerimizi takvime yayarak startýný verdik ve bunlarý sizlerle paylaþmaya baþladýk. Geliþen ve deðiþen Manisa'nýn büyüyen nüfusa cevap verecek standartlara eriþmesi için bugünden gelecek yýllarýn planlamasýna baþladýk. Þunun bilinmesini isterim, projelerimizde bu öngörüyü dikkate alarak hareket etmeyi ana prensibimiz haline getirmekten mutluluk duymaktayýz. Artýk Manisa'ya gelecek, Manisa'da yapýlacak her türlü yatýrýmý ince eleyip sýk dokuyarak, kentimize hizmet için kentin menfaatine projeleri olan yatýrýmcýlarla yakýn temasýmýzý sürdürmekteyiz. Öncelikle, sosyal aktivite açýsýndan yýllardýr Ýzmir'in gölgesinde kalan Manisa'nýn, sosyal hayatýný canlandýrarak genç göçünün engellenmesi için, sosyal hareketlilik kazandýracak projelerimize baþlamýþ bulunuyoruz. Bunlarýn ilki olan Malta Parký projesi, inþa edildiði bölgenin hareketliliðini arttýracaðý kadar, barýndýracaðý spor ve aktivite alanlarýyla kent gençliðinin önemli bir eksiðini gidermiþ olacak, spor ve sosyal aktivite kültürünün Manisa'da birlikte yayýlmasýna öncülük edecektir. Projelerimiz arasýnda birinci sýrada yer alan, yap-iþlet-devret olarak inþasýný düþündüðümüz Malta Parký'nýn 2010 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanarak tamamlanacaðýný buradan müjdelemek isterim. Manisa Belediyesi bugün gelecekle ilgili planlar yaparken, baþta Manisa Valiliði olmak üzere askeri erkânýyla, üniversitesiyle, meslek odalarýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla fikir alýþveriþine azami dikkat ederek iþbirlikçi bir politika ile Manisalýlara hizmet vermeye çalýþmaktadýr. Þahsýmýn ve kurumumun tek gayesi kente layýkýyla hizmet üretmek, hizmet üretirken kenar mahalle merkez mahalle ve siyasi ayrýmlardan uzak hareket etmektir. Halka hizmetin siyaseti olmayacaðýna inanan bir yönetim anlayýþýyla hareket ederek kentin diðer kurumlarýyla ortak projelere imza atmanýn hevesi içindeyiz. Bir taþý tek baþýna yerinden oynatmanýn daha zor gerçekleþtirileceðini bilenlerdeniz. Manisa için atan kalbimizin hissettiklerini ve tanýk olduklarýný her ay sizlerle bu köþeden paylaþacaðýz. Manisa için ortak hareket etmeliyiz, ortak akýl hareketini desteklemeliyiz. Çünkü kenti kalkýndýran o kenti yaþayan insanlarýn oluþturduðu sinerjidir ve yaþadýðýmýz bu kent hiçbir kurumun tekelinde deðil, herkesindir bunu unutmamalýyýz Ulupark Kavþaðýna Yeni Düzenleme diye Baþkaný Cengiz Ulupark kavþaðýnda yayalarýn trafikte Ergün, Yayalarýmý- yarattýðý tehlikeyi aza indirmek için zýn güvenliði için çalýþmanýn yapýldýðýný belirten Baþekiplerimiz önlem kan Cengiz Ergün, trafik düzenlemealdý. Yaya geçitlerini lerinin devam edeceðini söyledi. Erkullanýlmasý trafik- gün þöyle devam etti; Daha önce teki sürücülerin ve manolya meydanýnda, merkez kavþayayalarýn güvenliðini ðýnýn trafik düzenlemesini yapmak artýrýyor. Yayalarýmý- için kenarlara korkuluklar yerleþtirza da bu kurallara dik. Bu korkuluklar yayalarýn geçikuymak kalýyor dedi. leri kullanarak trafikte tehlike oluþturmasýnýn engelledi. Yani yaya geçitle- Kent içindeki trafik rinin kullanýlmasýný bir nevi zorunlu düzenlemelerinin de- kýldý. Bunlardan önce yayalar çarpraz vam ettirilmesini is- olarak geçitleri kullanarak trafikte teyen Belediye Baþ- tehlike oluþturuyorlardý. Korkuluklar kaný Cengiz Ergün, konulduktan sonra yayalar mecburi Ulupark kavþaðýnda olarak yaya geçitlerini kullanmak ulaþým hizmetleri durumunda kaldý. Uygulamanýn baþaekiplerinin sürdürdü- rýlý olmasý nedeniyle benzer çalýþmayý ðü yaya geçidi kor- ulupark kavþaðýnda baþlattýk. Yayalarý kuluk uygulamasýný yönlendirici þekilde geçitlere kadar yerinde inceledi. korkuluk yapýldý. Bu kavþakta da Baþkan Yardýmcýla- yayalarýn sirkülasyonu oldukça fazla MANÝSA Belediyesi Ulaþým Hiz- rýyla alanda inceleme yapan Baþkan ve yayalar rasgele yola atlayarak trametleri, ulupark kavþaðýnda yayalarýn Ergün, Baþkan Yardýmcýsý Mimar fikteki sürücüleri tehlikeye sokuyorgüvenliði için düzenleme yaptý. Yaya Azmi Açýkdil den bilgi aldý. Daha lar. Aslýnda trafik eðitim meselesi geçitlerinin kullanýmýný þart koþan önce merkez kavþaðýnda yapýlan ancak bu konuda belediye olarak düzenlemeyi yerinde inceleyen Bele- uygulamanýn benzerinin yapýldýðý yönlendirici olmamýz gerekiyor.

4 ARAÇLIK DEV YATIRIM Manisa Belediyesi, 2010 yýlýnýn ilk icraatýný sýnýn iki katýný çýkartarak belediyenin kasasýnbelediye araç parkýna 4 milyon TL'lik yatýrým dan fazla para çýkmasý engellenecek. Bu araçyaparak gerçekleþtirdi. Önceki yýllarda temiz- larýn üçü haricinde tamamý Devlet Malzeme lik, genel hizmet, park bahçe ve su iþlerinde Ergün Belediye hizmetleri yürütülürken kulla- Ofisi'nden alýnmýþ diðerleri de ihale kullanýlan kiralama araçlarýn yerine belediye nýlan araçlarýn kiralama sistemi ile belediye- usulü ile en ucuz teklifi veren firmabünyesine 102 araç alýndý. Belediye Baþkaný miz bütçesine daha fazla yük getirdiðini tespit dan temin edilmiþtir. Bu bizim 2010 Cengiz Ergün, belediyenin artýk tüm hizmetle- ettik. Örneðin bir yýllýk temizlik ihalesinin tama- yýlýnýn ilk yatýrým. Çok yakýnda rini kendi araçlarý ile yapacaðýný vurguladý; mýnýn bedeli yaklaþýk 8 milyon TL bunun 4 mil- teker teker bütün projelerimizi Belediyemiz kasasýndan 4 milyon TL'lik bir yon TL'si araçlarýn kira bedeliydi. Bizim yaptý- açýklayacaðýz ve 2010 yýlýharcama yaparak belediyenin temizlik araçlarý ðýmýz çalýþmada 24 adet çöp kamyonunu yak- nýn yatýrým yýlý olduðudahil yýlda 5 Milyon TL'ye aldýðý araç kiralama laþýk 3 milyon TL'ye aldýk. Bu araçlar bir yýlda nu göstereceðiz diye iþini kendi araçlarýmýzla yapma kararý aldýk. parasýndan fazlasýný çýkartacak ve belediye konuþtu. Bu bizim 2010 yýlýnýn ilk yatýrým. Çok yakýnda bütçesinden fazla para çýkmasý engellenecek. teker teker bütün projelerimizi açýklayacaðýz Araçlarýn tamamýnýn maliyeti yaklaþýk 4 milyon ÝÞTE ARAÇLAR ve 2010 yýlýnýn yatýrým yýlý olduðunu göstere- TL ancak çeþitli vergilerden muaf olduðumuz Manisa Belediyesi ceðiz dedi. için vergiler eklendiðinde maliyet 5 milyon bünyesine katýlan araçlarýrn TL'yi buluyor dedi. listeleri ve birimleri þöyle: Belediye hizmetlerinin kiralýk araçlar yerine - Temizlik Ýþleri; 24 çöp kendi araçlarýyla yaparak bir yýlda ödenen ki- PROJELER SIRADA kamyonu, 1 adet nitelikli ralama bedelinden daha ucuza araçlarýn sahi- Belediyenin 2010 ile ilgili projelerinin hazýrlan- temizlik aracý, 6 Traktör, bi olunacak projeyi hayata geçiren Manisa dýðýný ve birer birer hayata geçeceðini belirten - Park Bahçe Hizmetleri; Belediyesi, görkemli törenle araçlarý Manisalý- Baþkan Cengiz Ergün, araç kiralama iþinden 5 Traktör, 18 Kamyonet, larýn hizmetine sundu. Hal binasýnda gerçek- belediyenin karlý olduðunu söyledi. Ergün, Makam Araçlarý; 3 Adet leþtirilen araç tanýtým töreninde Belediye Baþ- Manisa Belediyesi önceki yýl sadece genel Renault Fluence, kaný Cengiz Ergün kurban kestirdi, kurban hizmet için kullanýlmak üzere 12 aylýðýna araç - Ulaþým Hizmetleri, kanýný araçlarýn plakalarýna sürdü. Araçlarla kiralama hizmet alýmý yapmýþ bunun içinde Zabýta, Genel Hizmetler; ilgili bilgi veren Baþkan Ergün, Manisa 991 bin TL ödeme yapýlmýþ. Bizim genel binek 20 adet Fiat Fiorino, Belediyesi'nin 2010 yýlýnýn ilk müjdesini verdi- araç havuzu için alýnan araçlarýn maliyeti ise - Su ve Kanalizasyon Ýþleri ðini, hizmetlerin devamýn geleceðini söyledi. 490 bin TL. Yani bir yýl içerisinde araçlar para- Müdürlüðü; 25 adet motosiklet. Merkez Caddelerde Örnek Uygulama Manisa Belediyesi kent içindeki yeþil alanlarý arttýrmak için cadde kenarlarýnda kaldýrýmlarýn müsait olduðu bölgeleri limon servi aðacý ile yeþillendirdi. Cadde de iþ yeri bulunan esnafla karþýlýklý diyalog ile baþlatýlan pilot uygulamanýn beðenilmesi halinde diðer caddelerde de benzer uygulamalarýn yapýlacaðý belirtildi. cinsi süs aðacý yerleþtirdi. Caddenin gö- rünümünün deðiþmesini esnfa olumlu karþýladý. Uygulamanýn pilot olarak baþlatýldýðýný, verim alýnmasý halinde kentin diðer caddelerinde de benzer süslemele- rin yapýlacaðýný belirten Belediye Baþka- ný Cengiz Ergün, kentin daha modern ve yeþil gözükmesini saðlayan aðaçlara sahip çýkýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Ergün; Kentimizin daha yeþil gözükmesi için elimizden gelini yapýyoruz. Bununla ilgi- li belli bölgelerde pilot uygulamalar baþ- lattýk. Ýlk olarak Erler Caddesi'ni araç parkýna kapattýk ve bu caddenin daha ye- þil gözükmesi için süs bitkileriyle donattýk. Esnafýmýzla karþýlýklý görüþmeler ya- parak onlarýnda onayýný aldýk. Þuanda caddenin görünümü gerçekten deðiþti, beton yapýlarýn arasýnda süs aðaçlarý böl- genin daha yeþil gözükmesini saðladý. Uygulama ile ilgili olumlu tepkiler alýyo- ruz, belli bir süre pilot uygulama devam edecek verim alýndýðý takdirde kentin di- ðer bölgelerini de benzer þekilde süsleye- ceðiz. Burada esnafýmýza ve halkýmýza aðaçlarý koruma görevi düþüyor. Bu aðaçlarýn korunacaðýndan ve uygulama- nýn beðenileceðinden eminim dedi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kentin iþlek caddelerinin daha yeþil olmasý için bu çalýþmayý baþlattýklarýný söyledi; Manisa'daki yeþil alanlarý artýrmak için bu pilot uygulamayý baþlattýk. Süs aðaçlarýný ilerleyen dönemlerde kentin diðer bölgelerinde de arttýrmayý hedefliyoruz dedi. OLUMLU TEPKÝLER ALIYORUZ Kent içindeki yeþil alanlarýn artýrýlmasýný hedefleyen Manisa Belediyesi, iþlek caddelerde büyük süs aðaçlarýyla caddelerin görünümünün deðiþmesi için çalýþma baþlattý. Ýlk olarak Erler Caddesi ve Dr. Sadýk Ahmet Caddeesi pilot bölge olarak belirlendi. Cadde üzerinde iþ yeri bulunan esnafla da yapýlan görüþme sonrasý caddenin görünümünün deðiþtirilmesi ve sevgi yolu havasýna bürünmesi için uygulamaya olumul tepkiler geldi. Süs aðaçlarýnýn ortaya çýkardýðý güzel görünümün bozulmamasý içinde cadde üzerinde yükleme peronlarý dýþýnda da araç parkýna yasak getirildi. Ardýndan Belediye Park Bahçe Müdürlüðü ekipleri, geniþ kaldýrýmlarý bulunan caddede belli aralýklarla kaldýrým kenarlarýna 150 adet limon servi Mahallelinin Ýmdadýna Basamaklar Yetiþti Spil Daðý eteklerine kurulu Kocatepe Mahallesi'nde araçlarýn çýkamadýðý dik yokuþlara yapýlan beton yollarý kullanmakta zorlanan mahalle sakinleri, belediyeden yardým istedi. Mahalle toplantýlarý sýrasýnda sorunu Belediye Baþkaný Cengiz Ergün'e ileten mahalleliler, sorunun kýsa sürede çözülmesi için giriþimlerde bulundu. Belediye imar ve fen iþleri ekipleri, bölgedeki mevcut yollarý basamaklý olarak planlayarak yeniden yapmaya baþladý. Basamaklar yapýlýrken yaþlý vatandaþlarýn kolaylýkla kullanabilmesi için merdivenlerin kenarlarýna demirlerde yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ayrýca mahallenin Spil Daðý eteklerinde olmasý nedeniyle daðdan gelecek, taþ, kaya vb. maddelere set olmasý için taþtan setler inþa edildi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, sorunlarý yerinde görünce çözümünde hýzlý gerçekleþtirildiðine dikkat çekti, Manisa'nýn diðer mahallelerinde de benzer çalýþmalarýn sürdüðünü söyledi. Baþkan Ergün; Kocatepe mahallesinin ziyaretimizde mahalle sakinleri üst sokaklara ulaþýmý saðlayan merdivenlerin yapýlmasýný istemiþlerdi. Ekiplerimiz derhal sorunu yerinde inceledi ve çalýþmalara baþladý. Önceden düz zeminden çýkmakta zorlanan mahalleliler artýk basamaklarý kullanarak kolaylýkla evlerine ulaþabilecekler. Yaþlý mahalle sakinlerinin de kullanabilmesi için basamaklarýn kenarlarýna korkuluk yapýlacak. Sorunlarýn acil olarak çözülmesi mahalle sakinleri kadar bizleri de sevindiriyor. Bu nedenle mahalle ziyaretlerine aðýrlýk veriyoruz. Kocatepe mahallesine de ziyaretimizin üzerinden kýsa bir zaman geçti. O ziyarette not alýnan isteklerin en önemlisi mahalledeki dik yokuþlarýn basamaklandýrýlmasýydý. Biz bu isteði yerine getirerek mahalleliyi maðduriyetten kurtardýðýmýz için mutluyuz. Mahalle gezilerine ilerleyen günlerde hýz vereceðiz çünkü halkýn içinde oldukça sorunlarý birinci elden duyma þansýmýz oluyor. Bu nedenle elimizden geldiði kadar ben ve ekibim mahalleleri geziyoruz, oralardaki eksiklikleri yerinde görerek istekleri yerinde deðerlendiriyoruz. Uzaktan karar vermektense yerinde görmek ve tespit yapmak her zaman en iyi sonuca ulaþtýrýyor dedi. Asansörlü Üst Geçit Ýlkbaharda Hazýr Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Mimar Sinan Bulvarý itfaiye mevkiine üst geçit yapýlmasý için hayýrsever Leman-Ferit Giritligil ile protokol imzaladý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa'ya yakýþan bir üst geçit olacaðýný söyledi; Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek. Ýlerleyen aylarda diðer üst geçitlerinde iyileþtirmesini yapacaðýz dedi. Üst üste trafik kazalarýnýn meydana geldiði Mimar Sinan Bulvarý üzerinde trafik önlemlerini alan Manisa Belediyesi, verdiði sözü yerine getirerek üst geçit yapýlmasý için hayýrseverler ile temasa geçti. Giritligil ailesinden hayýrsever Leman-Ferit Giritligil, Þener Giritligil adýna yapýlmasý kararlaþtýrýlan üst geçit için Manisa Belediye Baþkaný Cengiz Ergün ile protokol imzaladý. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþktirilen protokol imza törenine Baþkan Ergün'ün yaný sýra hayýrsever Leman-Ferit Giritligil'de katýldý. Baþkan Ergün, üst geçit ile ilgili bilgi verdi, Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidinin yapýmýný saðladýklarý için mutlu olduklarýný söyledi. Baþkan Ergün þöyle devam etti; Bugün benim için mutlu bir gün, kazalarýn yaþandýðý Mimar Sinan Bulvarý'nda söz verdiðimiz gibi üst geçit yapmak için hayýrseverimizle bir araya geldik. Leman- Ferit Giritligil ailesi, Þener Giritligil adýna bir üst geçit yaptýracaklar. Bu üst geçit Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidi olma özelligini taþýyor. Bilindiði üzere bu bulvar üzerinde yaþanan trafik kazalarý nedeniyle bulvarýn ortasýný tamamen kapattýk ancak bu kezde karþýdan karþýya geçiþlerde sorun yaþandý. Belediye olarak bu sorunu ortadan kaldýrmak için hayýrseverlerimizle temasa geçtik. Giritligil ailesinden sayýn Leman Giritligil ve oðullarý Ferit Giritligil, üst geçit yaptýrmak için proje sundu. Asansörlü bu projenin uygulanmasý konusunda mutabakata vardýk ve bugün protokol imzalýyoruz. Manisa'nýn ilk asansörlü üst geçidini yapacaðýmýz için mutluyuz. Asansörlü modern üst geçit 90 gün içinde bitecek ve Manisalýlarýn hizmetine girecek. ÜST GEÇÝTLER MODERNÝZE EDÝLECEK Mimar Sinan Bulvarý üzerindeki diðer üst geçitlerinde modernize edilerek asansörlü olarak hizmete sunulacaðýný belirten Baþkan Ergün, kurulacak asansörlerin vatandaþlar tarafýndan korunmasý gerektiðini söyledi. Ergün þöyle devam etti; Mimar Sinan Bulvarýnda son yapýlacak olan üst geçit ile birlikte 4 üst geçit olacak. Eski üst geçitlerin asansörleri bulunmuyor bu nedenle pek kullanýþlý deðil ancak modernizasyon çalýþmasý yapýlarak bu üst geçitlerde daha iþlevsel hale getirilecek diye konuþtu. Þehir Ýçi Otoparklarda Dijital Dönem Baþladý ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Manisa Belediyesi Adýna Baþkan Yardýmcýsý Sedat CESUROL Sorumlu Müdür Ertan KORKMAZ Manisa Belediyesi iþtiraki BE- SOT A.Þ. tarafýndan iþletilen þehir içi otoparklarýnda bayan görevliler görev yapmaya baþladý. Otopark ücretlerinin anlýk takibi için de dijital uygulamaya geçildi. Görevliler online sistem ile merkeze baðlý cihazlar üzerinden otopark ücretlerini tahsil sistemine geçti. Baþkan Ergün, Artýk bayan görevlilerinde hizmet verdiði þehir içi otoparklarda merkezle online baðlantý saðlanan sistem kullanýlmaya baþladý. Bu modern yöntemle tahsilâtlarda yaþanan karýþýklýðý ortadan kaldýrmýþ olacaðýz dedi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, BESOT bünyesinde otopark görevlisi olarak çalýþmaya baþlayan bayan görevlileri görev yerlerinde denetledi. Yeni baþlayan 25 bayan görevliden iþleyiþ hakkýnda bilgi alan Baþkan Ergün, yeni kullanýlmaya baþlayan ve merkezle online baðlantý saðlayan dijital tahsilat cihazýný da inceledi. Baþkan Cengiz Ergün, daha modern sistemlerle çalýþmaya baþlayan görevlilere vatandaþlarla iliþkilerinde dikkatli olmalarý konusunda uyardý. Haber Merkezi Ahmet M. AYDIN - Tuncer KARAYILAN - Nejdet ÇAKIR Adres Manisa Belediye Sarayý MANÝSA - TÜRKÝYE Telefon Web E-posta Tasarým - Dizgi - Baský HÝRAÞ Halkla Ýliþkiler Reklam Ajansý San. Tic. Ltd. Þti.

5 05 Malta Parký Ýçin 2 Malta Parký 20 Bin m lik Peyzaj Alaný ile Manisa ya Yeni Bir Soluk Aldýracak Geri Sayým Baþladý Malta Parký nda 450 metrekarelik kafeterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma odalarýný kapsayacak bina olacak. Bunun dýþýnda futbol sahasý, yürüyüþ ve koþu parkuru ile süs havuzlarý tesisin çeþitli bölgelerinde oluþturulacak. Ergün, Malta Parký ile ilgili yap iþlet devret uygulamasýný kullanmak istiyoruz ancak bununla ilgili çeþitli yatýrýmcýlar geliyor ve görüþmeler yapýyoruz. Proje ilk bahar ayýnda baþlamýþ olacak, bir aksilik olmazsa da ayný yýl içinde bitirilecek. Manisa Belediyesi'nin 2010 yýlý takvimin- gelen park projesi için ihale süreci beklen- içinde bitirilecek. Malta parký peyzaj düzende yer alan Malta Parký Projesi için geri meye baþladý. Parkýn yapýmý için yap iþlet lemesi 19 bin 848 metrekare üzerinde uysayým baþladý. Ýhale aþamasýna gelen pro- devret þeklinde yatýrýmcýlarla temasýný sür- gulanacak. Bu alanda 450 metrekarelik kajenin öncelikle yap iþlet devret usulü yaptý- düren olan belediye yönetimi, projenin ilk- feterya ve sporcularýn kullanacaðý soyunma rýlmasýný düþünülürken ihale sürecenin ta- bahar ayýnda baþlamasý için çalýþmalarýný odalarýný kapsayacak bina olacak. Bunun mamlanmasýyla projenin startýnýn ilkbahar- hýzlandýrdý. Malta Parký projesi ile ilgili bilgi dýþýnda futbol sahasý, yürüyüþ ve koþu parda verileceði belirtildi. Belediye Baþkaný veren Baþkan Cengiz, yaklaþýk 20 bin met- kuru ile süs havuzlarý tesisin çeþitli bölgele- Cengiz Ergün, projenin gerçekleþmesi ile rekarelik alanda kurulacak Malta parkýnýn rinde oluþturulacak. Amacýmýz Manisa'da bölgenin sosyal aktivitesinin artacaðýný söy- Manisa'nýn spor ve sosyal aktivite alanlarý- az olan spor tesislerine katký saðlamak ve ledi, Malta parký projemiz hazýr ihale aþa- na önemli katký saðlayacaðýný söyledi. Er- burayý spor, sosyal etkinliklerin merkezi hamasýný bekliyor. Tamamlandýðýnda Manisa gün þöyle devam etti; Bu yýl içerisinde ger- line getirmek. Malta parký projemiz hazýr sporcularýn ve vatandaþýn kullanabileceði çekleþtireceðimiz projelerimiz arasýnda yer ihale aþamasýýn bekliyor. Tamamlandýðýnda modern bir komplekse kavuþacak dedi. alan Malta parký projesini ilk olarak yapmak Manisa sporcularýn ve vatandaþýn kullanaistedik. Bununla ilgili yap iþlet devret uygu- bileceði modern bir komplekse kavuþacak. Manisa Belediyesi'nin 2010 projeleri arasýn- lamasýný kullanmak istiyoruz ancak bununla Malta parký projemiz bizim projelerimiz arada ilk sýrada yer alan Malta Parký projesi ilgili çeþitli yatýrýmcýlar geliyor ve görüþme- sýnda ilk sýrada yer alýyordu. Malta parkýnýn için son aþamaya gelindi. Projelendirme ler yapýyoruz. Proje ilk bahar ayýnda baþla- ardýndan da hazýrlanan diðer projelerimizi aþamasý tamamlanarak yapým aþamasýn mýþ olacak, bir aksilik olmassa da ayný yýl ihale ederek çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Mimar Sinan Bulvarý'nda Çalýþmalar Baþlýyor Mimar Sinan Bulvarý üzerinde, Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden otogara kadar olan kýsýmda çalýþmalarý tamamlanmayan çevre düzenlemesinde son aþamaya gelindi. Aralýk ayýnda ihalesi gerçekleþtirilen ve aský süresinin sonunda çalýþmalarýna baþlanan düzenlemeler kapsamýnda bulvarýn hastane kýsmýndaki kaldýrýmlarýn, istinat duvarlarýnýn, bordürlerin, yol giriþlerinin ve kavþaklarýn yeniden yapýlmasý çalýþma programýna alýndý. Ýhale mevzuatýna göre çalýþmalarýn baþlamasý için üç aydýr beklendiðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, baþlayan çalýþmalarýn üç ay içerisinde bitirilmesinin planlandýðýný ancak TEDAÞ'ýn'da kentin diðer yerlerinde olduðu gibi bulvar üzerinde elektrik kablolarýný yeraltýna alma çalýþmalarýnýn devam ettiðini, bu çalýþmalarýnda sürenin deðiþmesine neden olabileceðini söyledi. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün þöyle dedi; Mimar Sinan Bulvarý'nýn Otogar önünde kendi imkânlarýmýzla kýsmen düzenleme yapmýþtýk ancak geri kalan alan büyük olduðu için mevcut çalýþmalarý ihaleyle yapma kararý aldýk. Otogardan Merkez Efendi devlet hastanesine kadar olan yaklaþýk 2 kilometrelik bulvar alanýnda çevre düzenlemesi iþini Aralýk ayýnda ihale ettik. Ýhale sonucu bekleme süresi sonunda kazanan firma ay sonunda çalýþmalara baþlýyor. Yaklaþýk 500 bin TL'ye mal olacak çalýþmalar üç ay içinde tamamlanacak. Çalýþmalar sonunda bulvarýn bir kýsmýnda kalan kötü görüntü ortadan kalkacak, kaldýrýmlarýn ve istinat duvarlarýnýn olmamasý nedeniyle maðdur olan bölgedeki iþ yerleri ve evlerde rahatlamýþ olacak. Bölge ile ilgili ilerleyen günlerde üst geçit çalýþmasý da baþlayacak. Bunlar tamamlandýðýnda Mimar Sinan Bulvarý'ndaki görünüm büyük ölçüde deðiþecek. Muhtarlara Özel Görüþme Odasý Manisa Belediye'sinde mahalle muhtarlarýnýn mahallelerin sorunlarýný rahatça aktarabilmesi için muhtarlýk iletiþim merkezi oluþturuldu. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarýyla belediyenin her biriminin sürekli iletiþim halinde oldu- ðunu vurgulayarak, muhtarlarýn belediyeye geldiklerin- de ilgili baþkan yardýmcýsýyla görüþebildiðini hatýrlattý. Baþkan Ergün þöyle konuþtu; Mahalle ziyaretlerimizde muhtarlarýmýzla bire bir görüþme imkâný buluyoruz. Kendilerinin mahalleler için ürettiði projeler ve fikirler bizlere yol gösteriyor. Çünkü bir mahallenin sorunun en iyi o mahallede oturan insanlar bilir. Muhtarlarýmýz- da belediyeye geldiklerinde sorunlarý hangi birimi ilgilendiriyorsa o birimin baðlý olduðu baþkan yardýmcý- mýzla görüþebiliyor. Bu konuda bir sorun yok ancak muhtarlarýmýzýn belediye ile olan iletiþimini arttýrmak için ve kýsa süre sonra hayata geçecek mahalle meclis- lerinin alt yapýsýný oluþturmasý için belediyemiz bünye- sinde muhtar iletiþim merkezi oluþturduk. Burada bele- diye meclis üyelerimiz muhtarlarýmýzý ne zaman ister- lerse dinleyecekler, sorunlarýný not alacaklar ve takipçisi olacaklar. Bunun yaný sýra bende haftanýn bir günü kendileriyle tek tek görüþeceðim. Ýlk etapta bir günde üç muhtarýmýzýn ayrý ayrý sorunlarýný dinledik. Bu sorunlar bizimde tespit ettiðimiz ve çoðu üzerinde çalýþma baþlattýðýmýz sorunlar. Bizim makamýmýz herkese açýk. Muhtarýmýzýn görüþlerini dikkate almama gibi bir durum söz konusu olamaz. Bana ulaþýlamasa bile benim yardýmcýlarýma ulaþýldýðý anda o konudan ve durumdan benim haberim olmuþ demektir. Muhtarlarýmýzla daha iyi iletiþim kurarak mahallelerin sorunlarýný kýsa sürede çözmek için çabalýyoruz. Bizim amacýmýz ayrým yap- madan her mahalleye, herkese eþit hizmet götürmek. Bu konuda kimsenin þüphesi olmasýn. Mahallelerin sorunlarýný masaya yatýran Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, muhtarlarla iletiþimin daha saðlýklý yürütülebilmesi için belediye meclis üyelerinin de katýlýmýyla muhtarlýk iletiþim merkezi oluþturdu. Belediye ile ilgili sorunlarý ve istekleri olan muhtarlarýn anýnda muhatap bulabilmesi için oluþturulan merkezde belediye meclis üyelerinin nöbet sistemi ile dönüþümlü olarak muhtarlarýn sorunlarýný dinleyerek gerekli iþlemlerin yapýlmasýný saðlayacak, takipçisi olacak. Muhtarla iletiþimi arttýrmak için haftalýk programýnda muhtarlara daha fazla vakit ayýran Belediye Baþkaný Ergün, düzenlemenin yapýldýðý ilk günde üç muhtarla makamýnda görüþtü. Baþkan Ergün, her mahallenin muhtarýnýn rahatça belediyeye gelerek isteklerini anlatabileceðini söyledi; Bizim makamýmýz herkese açýk. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla bire bir görüþebiliyoruz, ancak muhtarlarýmýz belediyeye gelerek rahatça sorunlarýný anlatabilsinler diye onlara birer görüþme odasý hazýrladýk. Haftanýn her günü birer meclis üyemiz bu odalarda muhtarlarýn sorununu dinleyecek. Zaten buraya gelen muhtarýmýn hangi isteði varsa ilgili baþkan yardýmcýsý da kendisini dinliyor dedi. Adnan Menderes Mahallesi Muhtarý Fevzi Kayacan, Ege Mahallesi Muhtarý Ali Altýner ve Spil Mahallesi Muhtarý Nebi Güney ile ayrý ayrý makamýnda görüþen Baþkan Ergün, muhtarlarýn mahalleleriyle ilgili sorunlarýný dinledi, isteklerinin yapýlabilirliðini birlikte tartýþtý. Görüþmeler sonunda muhtarlar Baþkan Ergün'ün kendilerine makamýnda vakit ayýrmasýnýn memnuniyet verici olduðunu söyleyerek uygulamanýn mahallelerdeki iþlerin yürümesine olumlu katkýsýnýn olacaðýný belirtti. Adnan Menderes Mahalle Muhtarý Fevzi Kayacan, belediye baþkanýnýn mahalle ziyaretlerinin ilgi gördüðüne dikkat çekerek muhtarlarla belediyede ilgilenilecek bir merkezin oluþturulmasýnýn muhtarlarýn görüþlerinin dikkate alýndýðýnýn göstergesi olduðunu söyledi. HER MAHALLEYE EÞÝT HÝZMET Hizmete Girdi Manisa Belediyesi Þehzadeler Mehteraný'nýn, Web sitesinin tanýtýmý yapýldý. Manisa Þehzadeler Mehteraný Derneði Baþkaný Hüseyin Köroðlu, Web sitesi ile mehteraný daha iyi tanýtacaklarýný ve tüm dünyaya seslerini duyuracaklarýný belirtti. Tanýtým sýrasýnda web sitesi ile ilgili olarak bir açýklama yapan Manisa Þehzadeler Mehteraný Derneði Baþkaný Hüseyin Köroðlu, Bu gün burada Manisa'mýzýn iftiharý olan bir kültür kuruluþu olan, belediyemiz bünyesinde 23 Þubat 2005 tarihinde dernek haline gelen, Manisa Þehzadeler mehteranýn web sitesinin tanýtýmý için toplanmýþ bulunmaktayýz. Gerek Manisa'mýzýn, gerekse mehteranýmýzýn adýný, Manisa'da, yurt içinde ve Uluslar arasý düzey de duyurmak için, büyük çaba içerisindeyiz þeklinde konuþtu.

6 06 Mahalle Ziyaretleri Sorun Çözüyor Belediye Baþkaný Cengiz Ergün tarafýndan her Cuma gerçekleþtirilen mahalle ziyaretleri, sorunlarýn pratik ve hýzlý þekilde çözüme kavuþmasýný saðladý. Ekibiyle birlikte her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Baþkan Ergün, mahalle muhtarlarý ve vatandaþlarla birlikte incelemelerde bulunuyor. Manisa Belediyesi'nde Baþkan Cengiz Ergün döneminde her Cuma gerçekleþtirilen mahalle ziyaretleri, sorunlarýn pratik ve hýzlý þekilde çözüme kavuþmasýný saðladý. Baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, danýþmanlarý ve ilgili birim müdürleriyle her Cuma günü bir mahalleyi ziyaret eden Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, mahalle muhtarlarýyla da birlikte sorun olan bölgelerde incelemelerde bulunarak çözümün saðlanmasýný hýzlandýrdý. Sorunlarýn hýzla çözümünün yaný sýra, belediye baþkanýný yanlarýnda sorunlarýný dinlerken gören Manisalýlarda uygulamadan memnun olduklarýný baþkanla buluþmalarýnda direkt olarak yansýttý. Birçok mahalle ziyaretinde bazý vatandaþlar belediye baþkanýný ilk kez halkýn arasýna karýþtýðýný öne sürerek uygulamanýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Sorunlarýn yerinde tespit edilmesi halinde çözümünün daha hýzlý gerçekleþtiðini söyleyen Baþkan Cengiz Ergün, mahalle ziyaretlerinin mahalle sakinleri tarafýndan da dikkatle takip edildiðini hatýrlattý, þöyle konuþtu; Mahalle ziyaretlerini göreve baþladýðýmýz tarih- ten itibaren rutin hale getir- dik. Her Cuma geleneksel olarak bir mahallemizde Cu- ma namazýný kýldýktan sonra ekibimle birlikte mahalle muhtarý eþliðinde o mahalle- nin sorunlarýný dinliyoruz, sorunlu bölgelerinde anýnda inceleme yaparak sorunlarý kýsa sürede çözücü önlem- ler alýyoruz. Bu çalýþma özellikle yerinde tespit ge- rektiren çalýþmalarda iþe ya- rýyor. Örneðin Hafsa Sultan Mahallesinde yýllardýr çözül- meyen bir kanal kapatma sorunu vardý. Mahalle ara- sýnda kalan derenin üzerinin kapatýlmasý konusunu yerin- de yaptýðýmýz inceleme son- rasý kýsa sürede çözdük. Mahalle ziyaretinin üzerin- den bir ay geçmeden verdi- ðimiz sözü yerine getirdik. Bu da bizleri memnun etti. Sorunlarý yerinde görmemiz soruna daha çabuk vakýf ol- mamýzý saðlýyor. Bunun so- nucunda da istekler daha hýzlý bir þekilde yerine getiri- liyor. Halkta baþkaný ve ekibini mahalle aralarýnda görmekten memnun. Bu Kez Aþure Halka Gitti Manisa Belediyesi bu yýl 16.sý gerçekleþtirilen geleneksel aþure gününde kentin pazar yerlerinde aþure daðýttý. Ýlk günde Pazartesi pazarýnda aþure daðýtan Baþkan Cengiz Ergün, Cuma gününe kadar Pazar yerlerinde 20 bin kiþiye aþure daðýtýmýna katýldý. Ergün Bu bizim geleneðimiz. Aþure geleneðini halkýmýzla paylaþmak istedik. Onlarýn arasýna karýþarak bu geleneði yerine getirmek bizleri memnun ediyor dedi. Manisa Belediyesi Aþure gün- kýn ayaðýna gitmemizin uygun açýsýndan önemli bir uyguleri bu yýl deðiþikliðe sahne ol- olacaðýný düþündük. Mübarek lamaydý. Bu günde, Manisalý du. Bu sene pazaryerlerinde aþu- muharrem ayý içerisindeyiz. halkýmýzýn bize vermiþ olduðu re daðýtýmýna baþlandý. Baþkan Aþurenin yeri bende farklý. Ge- onayla, güvenle, bir belediye Ergün Karaköy pazaryerinden çen yýl 25 Aralýk tarihinde ilk se- baþkaný olarak, bu etkinlikbaþlayarak aþure daðýtýlan tüm çim çalýþmama Perþembe pazarý lerimizi devam etme kararý aldýk. pazaryerlerini ziyaret etti, vatan- önündeki aþure etkinliði ile baþ- Geleneksel aþure etkinliðimizi, daþlara aþure daðýttý.aþure etkin- lamýþtým. Geçen yýl bu süre mevcut meclis üyelerimizle, liði ile ilgili açýklama yapan Baþ- içerisinde bütün Pazar yerleri- partililerimizle, Manisalý kan Cengiz Ergün, bu sene alýþýl- mizde ve her mahallede aþure vatandaþlarýmýzla halkýmýzla bu mýþýn dýþýna çýkarak Belediye etkinliðimizi sürdürmüþtük. etkinliðimiz onlarla paylaþalým, Binasý önünde deðil de halkýn Aþure etkinliðimiz, hem insan- bu günleri kutlayalým düþüniçine karýþarak Aþure etkinliðini larýmýzla bir arada olmak, on- cesiyle, böyle bir karar alarak, yapmak istediklerini söyledi. larýn elini sýkabilme, onlara halkýmýzla bir olmak istedik. Ergün þöyle devam etti; Gele- kendimizi hizmet noktasýnda Pazaryerlerinde bu etkinliðimiz neksel hale gelen aþure daðýtýmý- anlatabilmek, sorunlarýyla aralýksýz olarak devam etti. Allah ný bu sene belediyenin önünde yakýndan ilgilenmek noktasýnda nasip ederse seneye de kentin deðil halkýn içinde yapmak iste- birlikte olmak amacýyla, diðer yerlerinde aþure etkinliðini dik. Halkýn bize deðil bizim hal- halkýmýzla bütünleþmek sürdüreceðiz. Dere Yataklarýna Neþter Manisa Belediyesi kentin giriþ ve çýkýþlarýnda kalan ve kentten transit geçiþlerde kötü görüntüye neden olan bölgelerin acilen kapatýlmasý için çalýþmalara hýz verdi. Manisa Belediyesi Kent Merkezinde kalan dere yataklarýnýn ýslahý ve üzerlerinin kapatýlmasý için harekete geçti. Belediye Baþkan Cengiz Ergün, dere yataklarýnýn kapatýlmasýnýn DSÝ ile ortak yapýlmasý için giriþimlerin olduðunu ancak olumsuz yanýt aldýklarýný söyledi; Kent merkezinde geçen dere yataklarýnýn büyük bölümü ýslah gerektiriyor. Buralarýn acilen düzenlenmesi gerekiyor. Önceki yýllarda DSÝ ta- KENT GÝRÝÞÝNE BU üzerlerinin açýk olmasý rafýndan dere yataklarýnýn GÖRÜNTÜ YAKIÞMIYOR nedeniyle yýllardýr kötü belediye iþbirliði ile düzenle- Kent giriþindeki görünümün görünüme neden oluyor. nebileceði belirtilmiþ. Bunu düzenlenmesi ve yeni mer- Buralar ayrýca sivrisinek hayata geçirerek Manisa'yý kezlerin oluþturulmasý için yataðý ve sinek sorunun bu sorundan kurtarmayý Gediz Köprüsü mevkiinin baþlýca nedenlerinden. planlýyoruz. Þimdilik olumsuz temizlenmesi gerektiðini de Manisa'nýn giriþindeki bu yanýt aldýk ancak sorunun söyleyen Baþkan Cengiz kötü görünümü ortadan ortaklaþa çözüleceðinden Ergün, Gediz Köprüsüne kaldýrmak istiyoruz. diye eminim dedi. yakýn yerdeki dere yataklarý konuþtu. çoðunda özellikle yaþlý ninelerimiz kapý aralýðýndan bakarak bizleri izliyor ve belediye baþkanýný mahallede görme- nin þaþýrttýðýný söylüyor. Aslýnda bele- diye baþkaný halkýn arasýnda olmalý. Makamda, koltukta olan baþkanýn ken- tin sorunlarýný bilmesi çok zordur. Bu nedenle elimizden geldiði kadar halkýn arasýna karýþýp sorunlarý halkýn arasýn- da çözmeye çalýþýyoruz diye konuþtu. Baþkan Cengiz Ergün, belediye baþkanýnýn kentin sokaklarýný karýþ karýþ gezmesi gerektiðini söyleyerek, mahalle ziyaretlerinin çoðunda mahalle sakinlerinin Belediye Baþkanýný görünce þaþýrdýklarýný söyledi. Ergün, Mahaller bizim çalýþma sahamýzdýr. Sokaklarda gezersek bu sokaklarýn sorunlarýný da rahatça görebiliriz. Biz bu felsefe ile çalýþýyoruz. Mahalle gezilerimizin Manisa Belediyesi mahallerin eksik olan yaðmur suyu drenajlarýný tamamlamak için çalýþma baþlattý. Baþkan Ergün, kentin bir çok noktasýnda yaðmur suyu drenajlarýnýn bulunmadýðýna dikkat çekerek bu eksikliklerin giderilmeye baþladýðýný söyledi. Ergün; Yaðmur suyu þebekesi olmayan mahallelerimiz var. Buralarda yaðýþlý havalarda sorun yaþanýyor. Bir takvim belirleyerek bu sorunu ortadan kaldýrmak için çalýþma baþlattýk. Ýlk olarak sorunun çok olduðu bölgeler belirlendi dedi. Ýlk olarak sorunun yoðun olarak yaþandýðý ve aþýrý yaðýþlý havalarda göllenme oluþan Peker Mahallesi Hürþen sokakta çalýþma baþlatýldý. Ekiplerin çalýþmasýyla 500 metrelik mesafede yaðmur suyu drenaj þebekesi kuruldu. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, çalýþmalarý yerinde inceledi, ekiplerden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Yaðmur suyu ile ilgili kentin diðer mahallelerinden de benzer þikâyetlerin geldiðini hatýrlatan Baþkan Ergün, tespiti yapýlan yerlerde çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. Kýsa sürede diðer mahallelerde de ekiplerin kanal döþemesine baþlayacaðýný belirtti. sürede yenilemeyi tamamladý. Yenileme çalýþ- malarý yaklaþýk 80 bin TL'ye mal oldu. Turgut Özal Mahallesi mevkiindeki hattýn yaný sýra merkezde alt yapý sorunu bulunan, Cumhuriyet, Dere, Fevzi Çakmak, Hafsa Sultan, Ýshakçele- bi, Kazým Karabekir, Keçiliköy, Kuþlubahçe, Lalapaþa, Uncubozköy ve Yarhasanlar mahal- lesinde toplam bin 200 metre yaðmur suyu ka- nal döþeme çalýþmasý, 2 bin metre kanal temiz- liði yapýldý. Manisa Belediyesi Su ve Kanalizas- yon Ýþleri Müdürü Cem Çöllü, kanal temizleme- si bin 200 metrelik kanal döþeme çalýþmalarýnýn Su ve Kanalizasyon Müdürlüðü iþçileri tarafýn- dan gerçekleþtirildiðini söyledi. Ege Bölgesi'nin en çok göç alan illeri arasýnda en üst sýrada yer alan Manisa'da göçle birlikte þehrin geniþlemesi alt yapý sorununu da beraberinde getirdi. Manisa Belediyesi, özellikle merkezden uzak mahallelerde yeni oluþan yerleþim birimlerinin alt yapý çalýþmalarýný tamamlamak için harekete geçti. Çevre yolunun geçtiði Manisa-Turgutlu yolu Cezaevi mevkiindeki kanal hattýnýn yapýlmasý için acil olarak çalýþma baþlatan belediye Su ve Kanalizasyon Ýþleri Ekipleri, Turgut Özal, Akpýnar, Cezaevi ve Et Entegre Tesislerini kapsayan hattýn yenilenmesi için ihaleye çýkarak kýsa Mahaller bizim çalýþma sahamýzdýr. Sokaklarda gezersek bu sokaklarýn sorunlarýný da rahatça görebiliriz. On ayda birçok mahalleyi ziyaret ederek ekibiyle incelemelerde bulunan Baþkan Ergün gelecek günlerde de ziyaretlerin ara vermeden devam edeeceðini vurguladý. Yaðmur Suyu Drenajlarý Tamamlanýyor Mahallerde altyapýlarýnda eksik olan yaðmur suyu drenajlarý tek tek tamamlanýyor. Çalýþmalarý ekibiyle birlikte sahada incelemeye özen gösteren Baþkan Ergün, teknik açýdan çalýþmalarý yönlendirerek gelecekte ortaya çýkacak altyapý sorunlarýna karþý þimdiden önlem alýnmasýný saðlýyor. Manisa Belediyesi, havalarýn soðumasýyla artan odun ve kömür satýþlarýný denetim altýna aldý. Zabýta ekipleri, Manisa Kömürcüler Sitesi'nde odun ve kömür satan iþ yerlerini kalite ve ölçü bakýmýndan kontrol etti. Havalarýn soðumasýyla vatandaþlar odun kömür alýmýna yönelmesi Manisa Belediyesi Zabýta Ekiplerini de harekete geçirdi. Kalitesiz kömür satýþýnýn engellenmesi ve satýþý yapýlan odun, kömürlerin eksik kilogramda satýlarak vatandaþýn maðdur edilmemesi için denetim talimatý alan ekipler, sitede satýþý yapýlan kömürleri kontrol altýna aldý. Yapýlan denetimlerde, kömür satýcýlarýnýn ölçü aletleri de Camilere Belediye Desteði Belediye tarafýndan baþlatýlan camii düzenlemeleri mahalle sakinlerini memnun etti. Ýlk 9 ayda Laleli, Bayraklý ve Uncubozköy Camilerinde düzenleme ve peyzaj çalýþmalarý yapan belediye ekipleri yeni yýlda diðer mahallelerinde camilerini düzenlemek için çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Mahalle ziyaretlerinde sýklýkla camilerdeki eksiklerin dile getirildiðini belirten Baþkan Ergün; Sosyal belediyecilik kapsamýnda camilerimizin de ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz. Camilerimizin ihtiyaçlarýný gücümüz yettiði kadar karþýlamak bizlerin görevi. Yeni yýlda da camilerimizin eksiklerini gidermek için ekiplerimizi seferber edeceðiz dedi. K.E.S.S. Gedaþ Kazýlarýný Bekliyor Kenan Evren Sanayi Sitesi içindeki asfaltlama ve kaldýrým çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baþkan Ergün, GEDAÞ'ýn çalýþmalarýnýn ardýndan belediyenin çalýþmalarýnýn hemen baþlayacaðýný söyledi. Ergün; Hem kaldýrým, hemde asfalt çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Ancak, GEDAÞ'ýn elektrik kablolarýný yeraltýna alma çalýþmalarý devam ettiði için mecburen ara verdik. GE- DAÞ'ýn çalýþmalarýnýn ardýndan hem kaldýrým, hem asfalt çalýþmalarýna baþlayarak, asfaltlanmayan bir alan býrakmayacaðýz" dedi. Soluduðumuz Havayý Kirletmeyelim kontrol edildi, kalibrasyon kontrolleri yapýlarak, doðru olup olmadýklarý deðerlendirildi. Poþetli olan kömürlerin vatandaþa tartýlarak verilmesi ve 25 kiloluk kömür torbalarýnýn kilolarýnýn tam olup olma- dýklarý kontrol edilerek, eksik olanlarýn tamamlanmasý konusunda uyarýlarda bulunuldu. Yapýlan kontrollerde, periyodik olarak kontrollere gelme- yen, basküllerinde eksik tartý çýkan, emniyet mührü olmayan, kömür çuvallarýnda eksik kömür çýkan iþyeri sahiplerine, bin 120 TL para cezasý uygulan- dý. Tartý aletlerinin mühürlerinin de kontrol edil- diði denetimlerde kaçak kömür kontrolleri de yapýl- dý, kaçak kömürün satýþýnýn ve siteye giriþinin engellenmesi için kömür satýcýlarýyla bire bir görüþme yapýlarak yaptýrýmlar anlatýldý. Alt Yapý Eksikleri Gideriliyor

7 07 Geri Dönüþüm Ataðý Spora ve Sporcuya Tam Destek Manisa Belediyesi ve ÇEVKO Vakfý iþbirliði ile, baþlatýlan, ambalaj atýklarýný ayrý ayrý toplama projesi kapsamýnda atýk toplanan mahallelerin sayýlarý arttýrýldý. Proje ile ilgili görevliler vatandaþlarý bilgilendirmeye baþladý. Proje hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, geri dönüþümün evde baþlamasý gerektiðine dikkat çekti, Katý atýk ayrýþtýrmasý Avrupa da evden baþlýyor. Manisa da da bu iþi yaygýnlaþtýrmamýz lazým. Kurmayý planladýðýmýz katý atýk bertaraf tesisinde geri dönüþümün ayrý bir önemi var dedi. UYGULAMA YAPILAN MAHALLELER 1. Anafartalar Mahallesi Laleli Mahallesi 2. Anafartalar Mahallesi Merkez Efendi Mahallesi 75. Yýl Mahallesi Mesir Mahallesi Adakale Mahallesi Mimar Sinan Mahallesi Akýncýlar Mahallesi Niþancýpaþa Mahallesi Alaybey Mahallesi Peker Mahallesi Arda Mahallesi Sakarya Mahallesi Ayný Ali Mahallesi Saruhan Mahallesi Çarþý Mahallesi Þehitler Mahallesi Dinçer Mahallesi Tevfikiye Mahallesi Ege Mahallesi Topçu Asým Mahallesi Göktaþlý Mahallesi Tunca Mahallesi Güzelyurt Mahallesi Uncubozköy Mahallesi Ýbrahim Çelebi Mahallesi Utku Mahallesi Kuyualan Mahallesi Yarhasanlar Mahallesi AVRUPA STANDARTLARINDA ATIK TOPLANACAK Çalýþmalar ile ilgili bili veren Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, atýklarýn depolanmasýnda ve bertaraf edilmesinde geri dönüþümün evlerde planlanmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Ergün þöyle devam etti; Avrupa katý atýk depolama ve bertaraf tesisi ile ilgili yaptýðýmýz gezide Avrupa ülkelerinde geri dönüþümün kullanýldýðýný ve ayrýþmanýn tesislere gitmeden evde baþladýðýný gördük. Manisa da bir süredir bu yönde bir çalýþma var. Biz bu çalýþmayý geliþtirmek için ÇEVKO ile yeni iþbirliði yaparak geri dönüþüm konusunda çalýþmalarý arttýrdýk Planlamaya göre bu yýl baþlayan çalýþmalar sonunda 77 bin konutta 278 bin nüfusa ulaþarak geri dönüþüm konusunda bilgilendirme yapýlacak. Geri dönüþümün evde baþlamasý gerektiði, evde baþlayan geri dönüþümle katý atýklarýn bertaraf edilebileceðini anlatacaðýz. Deðerli çöplerin yeniden iþlenmesiyle hem doðanýn zarar görmesi engellenecek hem de milli servete katkýda bulunmuþ olacaðýz. Bölge Hastanesi Ýçin Arsa Teslim Edildi Ergün, 13 amatör spor kulübüne spor malzemesi desteði saðlayarak Krampon, forma, futbol topu, eþofmandan oluþan 100 parça spor malzemesini amatör sporcularýmýza verdik. Manisa Belediyesi, spora ve sporcuya tam destek sloganý ile merkezdeki amatör spor kulüplerine forma ve malzeme yardýmýnda bulundu. Kentin takýmlarýna kentin yöneticilerinin sahip çýkma- rýnda, kaderine terk edilen fitness aletleri, üzerinde dev destekleyerek daha büyük baþarýlara imza atmalarý sý gerektiðini söyleyen Baþkan Ergün, siyasetin spora silindir gezdirilmesi nedeniyle bozulan çimler, fitness için motive ediyoruz. bulaþtýrýlmamasý gerektiðine dikkat çekti, Sporun içine merkezinin akan çatýsý, su alan duvarlarý, sporcu sokesinlikle siyaseti karýþtýrmadýk ve karýþmasýna izin yunma, dinlenme ve toplantý salonlarý elden geçirildi Ergün, SPORA DESTEÐÝMÝZ SÜRECEK vermedik. Bundan sonra da böyle olacaðýndan kimse- ve yeniden yapýldý. Bunun yaný sýra halkýn kullanýmýna nin þüphesi olmasýn. Biz spordan geldik ve sporun açýlmak üzere fitness Manisa Belediyesi'nin spora ve sporcuya desteðinin sorunlarýný en iyi bilenlerdeniz dedi. merkezindeki aletlerin bakýmý süreceðine dikkat çeken Belediye Baþkaný Cengiz Eryapýldý, eksik aletler alýndý ve gün, spor ve siyaseti yan yana düþünmemek gerekti- Manisaspor'u üçüncü ligden süper li- kullanýlabilir hale getirildi. Tüm ðine de dikkat çekti. Baþkan Ergün þöyle devam etti; ge çýkaran baþkan olarak bilinen bunlarý yaparken spora ve spor- Sürekli söylediðimiz gibi, bizler sporun içinden geldik. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, cuya destek vermek, halkýmýzýn Özellikle Manisaspor Kulübü baþkanlýðý yaptýðým döspora ve sporcuya desteðini belediye spor salonu, spor sahasý ihtiya- nem ve sonrasýn da sürekli Manisa'nýn sportif baþarýbaþkanlýðý döneminde sürdürme sö- cýný karþýlamak için tüm imkan- larýyla adýný daha çok duyurmasý için çabaladýk. Þimdi zünü tuttu. Manisa Belediyesi'nin des- larýmýzý seferber ettik. Bu çalýþ- Allah nasip etti Belediye Baþkaný oldum ve yine spor teðiyle Halil Onultmak Spor Tesisleri malarda özellikle Belediyespor için çalýþýyorum. Sporun içine kesinlikle siyaseti karýþharabe görünümünden kurtarýlarak yöneticileri canla, baþla çalýþtý týrmadýk ve karýþmasýna izin vermedik. Önceki yýllarda yenilendi. Tesisler halkýn hizmetine ve geleceðimizin gençlerine belediye sporun gelirleri yok denecek kadar aza inmiþsunulurken amatör spor kulüpleri de böyle güzel bir tesisi kazandýr- ken yönetici arkadaþlarýn ve bizlerin gayretiyle bu kayunutulmadý, Manisa'daki 13 amatör dý. Halil Onultmak Belediye naklar arttýrýldý. Yine bizim için ayrý önemi olan amatör spor kulübüne eþofman ve malzeme Spor Tesislerinde faaliyetlerine devam eden spor kulüplerimizin ihtiyaçlarýný karþýladýk, 13 amatör yardýmý yapýldý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, belediye sporumuzda þuan 8 branþta spor faaliyetleri spor kulübüne spor malzemesi desteði saðlayarak belediyenin spora desteðinin süreceðini söyledi, þöyle yürütülmekte. Bu branþlarýn tamamýnda 23 takým ve Krampon, forma, futbol topu, eþofmandan oluþan 100 ekledi; Manisa Belediyesi'nde göreve baþladýktan 325 sporcu bulunuyor. Birçok branþta turnuvalarda parça spor malzemesini amatör sporcularýmýza verdik. sonra Belediye Spor Tesisleri'ni kaderine terk edilmiþ baþarý yakalayan, uluslar arasý þampiyonalarda Elimizden geldiði kadar, gücümüzün yettiði kadar halde bulduk. Yaklaþýk 4 ay süren yenileme çalýþmala- dereceler elde eden sporcularýmýzý belediye olarak amatör kulüplerimizi desteklemeye devam edeceðiz. Engelsiz Kent Ýçin Ýlk Adýmlar Atýldý Manisa'da engellilerin gündelik hayatlarýný kolaylaþtýrmak isteyen belediye yetkilileri, kentin tamamýný engelliler için engelsiz hale getiriyor. Ýlk olarak özellikle trafikteki yaya engellilerin güvenli seyahat etmeleri için kentin kaldýrýmlarý, yaya yollarý ve trafik ýþýklarýnda yeniden düzenle çalýþmalarý baþladý. Kentin engelsiz hale gelmesi için belediyenin ilgili birimlerini yönlendiren Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, engelsiz bir dünya yaratmanýn insanlarýn elinde olduðunu söyledi. Baþkan Ergün þöyle konuþtu; Engeller hayatýn her alanýnda karþýmýza çýkar. Kimi zaman bu engel bir uzvumuzun yitirilmesiyle oluþur, kimi zaman bir duyumuzdan yoksun kalýrýz. Hepimizin birer engelli adayý olmasý bu nedenledir. Engelli bir insanýn bedeninde bir engeli vardýr ancak yaratýcýnýn ona baðýþladýðý hayatý yaþamasýnýn bir engeli yoktur. Engelli olmak insanýn fiziksel durumunu deðiþtirir ancak yaþamasýna engel deðildir. Hayat hiçbir engelden yýlmamamýzý gerektirir. Günümüzde engellilerin birçok alanda engeli olmayan insanlara göre daha baþarýlý olabildiði de bir gerçektir. Bir süredir kamuoyunda beklenen Belediye Þan- tiyesi nin arsasýnýn bölge hastanesi yapýlmasý için devri mutlu sonla bitti. Manisa Valiliði, Belediye Baþkanlýðý ve Defterdarlýðýn ortaklýðý ile varýlan anlaþma, bir süre bakanlýkta bekletildikten sonra imzalandý. Bakanlýðýn onayýnýn ardýndan Belediye Baþkanlýðý makamýnda gerçekleþtirilen devir teslimde, Manisa Belediyesi Þantiyesi nin bulunduðu arazinin 91 bin 216 metrekarelik bölümü, belediyenin 5 yýldýr ödenmeyen 12 milyon 314 bin 231,55 TL lik vergi dairesi borçlarý karþýlýðýnda hazineye devredildi. Devir sonrasý tapu iþlemleri de gerçekleþti, Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, imzalarý attýktan sonra arsanýn tapusunu ve Defterdar Zekai Dede ye verdi. Ýmzalarýn Manisa nýn menfaatine atýldýðýný söyleyen Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, bir süredir boþlukta kalan sorunun, Manisa daki her kurumun kazancýyla sonuçlanmasýnýn kent birliði adýna memnuniyet verici olduðunu söyledi. Baþkan Ergün; Bir süredir bir bölge hastanesi konusu gündemde vardý. En baþýndan beri bu hastanenin yapýlmasýna karþý olmadýðýmýzý tüm içtenliðimizle ve samimiyetimizle açýkladýk. Ortaya çýkan sorun ile ilgili çözüm önerilerimiz çarpýtýldý. Biz Manisa nýn her kurumunun kazanmasýný istedik. Sonuç olarak devlet büyüklerimizin ve sayýn valimizin gayretiyle sorun çözüldü. Manisa Belediyesi nin faal þantiyesinin bulunduðu 91 bin 216 metrekarelik alanýn tapusu, belediyenin 5 yýldýr vergi dairesine ödenmeyen borçlarýna tekabül eden 12 milyon 314 bin 231,55 TL ye karþýlýk hazineye devredildi. Bu devirin imzalarýný attýk dedi. ERGÜN, UMARIM HASTANE ÝNÞAATI BÝR AN ÖNCE BAÞLAR Manisa Belediyesi nin bölge hastanesinin yapýlmasý konusunda her kurum kadar istekli olduðunu hatýrlatan Baþkan Ergün, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Umarýz bu imzalar Manisa için hayýrlar getirir, Manisa için birlikte hareket etmenin getirilerini gözler önüne serer þeklinde konuþtu. Baþkan Ergün, Hepimiz birer engelli adayýyýz. Bu nedenle yaþadýðýmýz dünyayý buna göre þekillendirmeliyiz. Engelli olmak insanýn fiziksel durumunu deðiþtirir ancak yaþamasýna engel deðildir. ENGELLER KALDIRILIYOR Belediye hizmetlerinin engelli vatandaþlar dikkate alýnarak düzenlendiðini hatýrlatan Baþkan Ergün, özellikle þehir içinde engellilerin kullanabileceði alanlarda yeni düzenlemeler yapýldýðýný söyledi. Baþkan Ergün; Hepimiz bir sebeple ansýzýn engelli olabiliriz. Bu nedenle yaþadýðýmýz dünyayý buna göre þekillendirmeliyiz. Manisa Belediyesi olarak da engelli vatandaþlarýmýzýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve gündelik hayatlarýnda iþlerine yarayacak kolaylýklar yapmaktayýz. Özellikle yaya kaldýrýmlarýnda yürüme engelli vatandaþlar için yapýlan rampalarýn önüne araçlarýn park etmemesi için dubalar yaptýrýlýyor. Trafik zabýtalarý da buralara park eden araçlar hakkýnda iþlem yapýyor, gerekirse çektiriliyor. Trafik ikaz ýþýklarýnda da görme engelli vatandaþlarýmýz için sesli ikazlar takýldý. Bu ikazlara göre yanýnda kimse olmayan görme engelli vatandaþýmýz karþýdan karþýya rahatlýkla geçebiliyor. Engelsiz Manisa hayalimizi gerçekleþtirmek için ilk adýmlarýmýzý attýk. Ýlerleyen aylarda kent merkezinde Avrupa normlarýnda benzer düzenlemelerimiz devam edecek diye konuþtu. Kaynak Sularý Boþa Akmayacak rinde çalýþtýðý kaynak sularýnýn üst seviyede kullanýlmasý projesi uygu- lamaya soktu. Çaybaþý Kaynak suyu olarak bilinen suyun boþa akan kýs- mýný deðerlendirmeyi kapsayan pro- je için yapýlan ön araþtýrmada, kay- naðýn saniyede en az 15 lt su kapa- sitesine sahip olduðu belirlendi. Spil den doðan 9 kaynak suyunu kapsayan proje için 50 bin TL lik hat döþendi. Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Y. Makina Mühendisi Cem Çöllü, proje ile elde edilen sularýn içme suyu þebekesinden beslenen camii, hayýr çeþmelerinden kullaný- labileceðini söyledi. Manisa Belediyesi, Spil Daðý ndan doðan kaynak sularýnýn boþa akmamasý için düþük kapasitede kullanýlan Çaybaþý Kaynak Suyu Hattý ný yeniledi. Kaynak sularýný bir araya toplayarak yýlda yaklaþýk 500 bin metreküp suyun boþa akmasýnýn önüne geçti. Kaynak sularýnýn büyük kýsmýnýn boþa aktýðýna dikkat çeken Baþkan Ergün; Küresel ýsýnmanýn getirisi olarak susuzluðun tartýþýldýðý günümüzde tek bir damla suyu deðerlendirmeliyiz. Bugün boþa akan suya yarýn muhtaç olabiliriz dedi. Manisa Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü, bir süredir üze-

8 Þehzadeler Kentinde Türk Devleti Bayraklarý Manisa Belediyesi, Mimar Sinan gereði olduðunu vurguladý. Baþkan ði kentin iþlek bulvarýndaki alanda Bulvarý YSE kavþaðý olarak bilinen Ergün þöyle devam etti; Manisa ta- böyle bir düzenleme yaptýk. Bu dükavþaktaki bayrak direklerine, Cum- rihinde Osmanlý Ýmparatorluðuna zenlemede Cumhurbaþkanlýðý forsunhurbaþkanlýðý forsunda da yer alan 16 þehzade yetiþtirmiþ ve bu nedenle ta- da da yer alan büyük Türk Devletle- Büyük Türk Devleti'nin bayraðýný rihte adýndan sýkça söz ettiren bir ri'nin bayraklarýnýn þehzadeler kentiastý. Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, kentimiz. Bu kentte tarih bilincinin nin semalarýna çektik. Tarih bilinci- Cumhurbaþkanlýðý forsunda ki yýldýz- canlý tutulmasý hem bugün hemde mizi canlý tutmalýyýz. Mustafa Kemal larýn da simgelediði 16 büyük Türk yarýnlar için faydalý. Bugünün küçük- Atatürk'ün mirasý Türkiye Cumhuri- Devleti'nin bayraklarýnýn Þehzadeler leri yarýn ülkemizi emanet edeceði- yeti gibi tarihte var olan 16 büyük Kenti Manisa'nýn semalarýnda dalga- miz evlatlar olacaklar. Bu nedenle ta- Türk devletinin bayraklarý Þehzadeler lanmasýnýn kentteki tarih bilincinin rih bilincine duyduðumuz saygý gere- kentinde dalgalansýn istedik dedi. Manisa Belediyesi nin Aylýk Yayýnýdýr. Cumhurbaþkanlýðý forsunda da yer alan 16 yýldýzýn temsil ettiði, 16 büyük Türk Devletleri; Büyük Hun Ýmparatorluðu, Batý Hun Ýmparatorluðu, Avrupa Hun Ýmparatorluðu, AkHun Ýmparatorluðu, Göktürk Ýmparatorluðu, Avar Ýmparatorluðu, Hazar Ýmparatorluðu, Uygur Devleti, Karahanlýlar, Gazneliler, Büyük Selçuklu Ýmparatorluðu, Harzemþahlar, Altýnordu Devleti, Büyük Timur Ýmparatorluðu, Babür Ýmparatorluðu ve Osmanlý Ýmparatorluðu bayraklarý, itfaiye yardýmý ile bayrak direklerine asýldý. Ergün; Belirlenen cadde ve bulvarlarda sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacak, kaldýrým geniþliði müsait olan yerlerde yapýlacak incelemeye göre de kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak dedi. Baþkan Cengiz Ergün, kaldýrým iþgaline çalýþma yapýldýðýný daha önce duyurmuþson noktaya koyacak çalýþmayý anket yap- tuk. Yerel seçimlerin ardýndan göreve gelditýrarak açýkladý, Manisa'nýn ana caddeleri ve ðimiz andan itibaren, esnafýmýzýn rahat çabulvarlarýnda sýfýr kaldýrým iþgali uygulama- lýþmasý için kaldýrým iþgalleri konusunu biraz sýnýn baþladýðýný belirterek belirlenecek di- esnek hale getirerek, uygulamayý bu yönde ðer yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýr- düzenlemiþtik. Ekonomik krizin iþleri yavaþmýzý hat uygulamasýnýn yapýlacaðýný belirtti. latmasý ve yaz aylarýnda esnafýmýzýn daha rahat çalýþmasýný göz önünde bulundurmuþ- Manisa'da son aylarda ciddi sorun haline tuk. Ancak gelinen noktada iþ kabul edilegelen kaldýrým iþgali ile ilgili son noktayý Be- mez bir hal aldý. Özellikle yaz aylarýnda, balediye Baþkaný Cengiz Ergün koydu. Mani- yanlardan her gün binlerce þikâyet telefonu sa'daki meslek odalarýyla görüþme yapan geldi ve kaldýrým iþgali yüzünden yaya kal- Belediye Baþkaný Ergün, Esnaf ve Sanat- dýrýmlarý yürünemez oldu. Bu nedenle acil kârlar Odalarý Birliði ile de ortak çalýþma ya- olarak önlem alma gereði duyduk. Yaklaþýk parak kaldýrým iþgallerini bitirecek kararý bir ay önce Esnaf Odalarý Birliðimize resmi verdi. Karardan önce kent merkezinde 4 bin yazý göndererek yeni yýldan itibaren kaldý- 744 kiþi kiþilik örneklemde anket çalýþmasý rým iþgalleri ile ilgili sýfýr iþgal önlemi alýnayaptýran Baþkan Ergün, anketten çýkan so- caðýný bildirdik. Kaldýrým iþgalleri konusunda nuca göre kararýný þekillendirdi. Baþkan Er- esnafýmýzýn da kaldýrýmlarý kullanan vatangün ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði daþlarýmýzýn da maðdur olmamasý için orta Baþkaný Hasan Geriter, yaptýklarý toplantý ile yol bulmak için bir çalýþma baþlattýk. Bununkararý duyuru. Belediye Baþkaný Cengiz Er- la ilgili kamuoyu araþtýrmasýnýn en uygun gün, toplantýda Manisa için hayýrlý bir kara- yöntem olacaðýný düþünerek 4 bin 744 kiþi rýn alýndýðýný ve tüm oda baþkanlarýnýn bu üzerinden bir anket çalýþmasý yaptýk. Anket kararý kabul ettiðini belirtti, þöyle konuþtu; çalýþmasýný yaparken her mahalleden ve Manisa'da en önemli sorunlar arasýnda yer her kesimden örneklem alarak objektif soalan ve birçok vatandaþýmýzýn þikâyet konu- nuçlarýn çýkmasý için çabaladýk. Anket su olan kaldýrým iþgalleriyle ilgili bir süredir sonuçlarý bizim için yol gösterici oldu. Baþkan Ergün, Anket Sonuçlarý Yol Gösterdi Anket sonuçlarýnýn kararýn alýnmasýnda önemli rol oynadýðýný belirten Baþkan Ergün, çýkan sonuca göre karar alýndýðýný ve bu kararýn uygulanacaðýný söyledi. Belediyenin esnafýn kaldýrým iþgali konusunda nasýl bir düzenleyeme gitmesini istersiniz? SORU ERKEK KADIN Kaldýrýlsýn Kýrmýzý Hat Aynen Devam Fikrim Yok % 38,7 % 36,0 % 20,2 % 5,2 % 46,5 % 33,3 % 12,9 % 7,4 Sýfýr Ýþgal Olan Yerlerde Denetim Baþladý Esnaf odalarýyla ortak noktada buluþulduðunu ve denetimlerin sýklaþtýrýlacaðýna dikkat çeken Baþkan Ergün, esnaftan kaldýrýmda yürüyenlere anlayýþ göstermesini istedi. Baþkan Ergün; Anket sonuçlarýnýn ayrýntýlarýndan kaldýrým iþgalinin önüne geçebilmek için sýfýr iþgal ve kýsmen kýrmýzý hat uygulamasýnýn baþlamasýnýn saðlýklý sonuçlar doðuracaðý fikrinde birleþtik. Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði baþkanlýðýnda kentimizde ki tüm oda baþkanlarýyla iki kez toplantý yaptýk. Son toplantýmýzda bu kararýmýzý gerekçeleriyle ve kamuoyu araþtýrmalarýyla anlattýk ve anlayýþ göstermelerini istedik. Belirlenen cadde ve bulvarlarda sýfýr kaldýrým iþgali uygulanacaðýný, yine belirlenen ve kaldýrým geniþliði müsait olan yerlerde yapýlacak incelemeye göre kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacaðýný bildirdik. Buna göre; Seyfettin Bey caddesi, Mustafa Kemal Paþa Bulvarý, 8 Eylül caddesi, Ýzmir Caddesi, Ýbrahim Gökçen Bulvarý, Atatürk Bulvarý, Cumhuriyet Caddesi bölgelerinde kesinlikle kaldýrým iþgaline izin verilmeyecek. Bu caddelerin dýþýnda kalan yerlerde de yapýlacak tespite göre kýrmýzý hat uygulamasý yapýlacak ve esnafýn belli ölçülerde ürünlerinin bazýlarýný teþhir etmelerine müsaade edilecek. Kahvehaneler de bu uygulamaya dahil olacak. Ben ticaretten gelen biriyim. Ticaretin zorluklarýný, paranýn nasýl kazanýldýðýný, günümüz ekonomik þartlarýnýn ne kadar dar boðaza sürüklediðini biliyo- rum. Ancak kaldýrýmlar hepimizin. Bu kaldý- rýmlarda eþlerimiz, kýzlarýmýz yürüyemez hale geldi. Özellikle sigara yasaðýnýn baþlamasýyla bütün kahvehanelerin önü sandalye doldu ve kaldýrýmlar kapandý. Yürümek zorunda olanla- ra, ya yoldan yürüme ya da oturanlarýn arasýn- dan yürüme þansý býrakýldý. Bu durumu hiçbi- rimizin kabul etmesi mümkün deðildi. Alýnan kararýn bu durum göz önünde bulundurularak deðerlendirilmesi gerekir. Kimseyi maðdur et- meye hakkýmýz yok. Baþlatýlan uygulamanýn tüm halkýmýzýn yararýna olacaðýna inanýyorum dedi. Manis a d an Kaldýrým Ýþga li Manzaralarý Osmanlý dan Ýzler Bu Çarþýda Manisa Belediyesi'nin prestij projeleri arasýnda yer alan, Dr. Sadýk Ahmet Caddesi'nin Osmanlý Mimarisi özelliklerini taþýyan Osmanlý Çarþýsý olarak düzenlenmesi çalýþmalarý baþladý. Þehzadeler kenti olarak bilinen Manisa'da tarihi mimariyi ortaya çýkarmayý hedefleyen Manisa Belediyesi, kuyumcular çarþýsý olarak bilinen ve çoðu eski yapýlardan oluþan caddede mimari çalýþma baþlattý. Çalýþmalar kapsamýnda iþ yerlerinin dýþ görünümü eski mimari tarzda projelendirildi, ilk etapta 288 ada da 6 adet iþyeri, 1 adet çeþme ile 289 ada da 6 adet iþyerinde cephe saðlýklaþtýrma adý altýnda yenileme çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalarda esnafla iþ birliði içerisinde hareket eden belediye mimarlarý, Osmanlý mimarisinin özelliklerini yansýta-cak çarþýnýn projesini Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mimar Azmi Açýkdil baþkanlýðýnda hazýrladý. Projenin ikinci etabýnda da Kapalý Çarþý, Bankalar Sokaðý, 14, Sokak, 15. Sokak ile Kurþunlu han Sokaklarýnda cephe saðlýklaþtýrma uygulamalarýna baþlanacaðý bildirildi. Vakýflar ile iþ birliði içerisinde yürütülecek ikinci projede bedesteni de kapsayacak þekilde tarihi ada oluþturulmasý planlandý. ÞEHZADELER KENTÝNE ÖZGÜ MÝMARÝ Manisa'nýn þehzadeler kenti olduðunu ve mimarisinin de bu yönde geliþmesi gerektiðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nin yok olan tarihi mimari anlayýþýný yeniden gündeme getireceðini söyledi. Baþkan Ergün þöyle konuþtu; Manisa þehzadeler kenti kimliðine sahip olmasýna raðmen maalesef mimarisinde bu izlere rastlamak mümkün deðil. Özellikle son yýllardaki yapýlaþma eski eserleri adeta gizleyecek þekilde planlanmýþ. Sahip olduðumuz tarihimi maalesef sergileyemiyoruz, binalarýn arasýnda gizliyoruz. Kent merkezinde kalan tarihi yapýlarý da kaderine terk ederek yýkýlmasýný bekliyoruz. Manisa Belediyesi olarak bu duruma engel olmak istedik. Þehzadeler kentinin mimarisi tarihine yakýþýr nitelikte olmalý. Dr. Sadýk Ahmet Caddesi olarak bilinen burada Osmanlý Çarþýsý oluþturulmasýný istedik. Bunun için binalarýn cephelerinin de Osmanlý tarzý düzenlenmesi için mimar arkadaþlarýmýz bir çalýþma yaptý ve bu çalýþma hayata geçti. Çarþýnýn görünümü þimdiden deðiþti. Eminim bittikten sonra daha güzel bir görünüme kavuþacak ve az da olsa eski mimari örneklerini Manisa'da görebileceðiz. Bu konuda iþ yeri sahipleri de çok istekli. Çünkü iþ yerlerinin görünümünün deðiþmesi çarþýnýn hareketliliðini ve müþteki çeþitliliðini de arttýrýyor. Tarihi kentlerde bu tarz çarþýlarýn ne kadar deðerli olduðunu hepimiz biliyoruz. Ýnþallah Manisa'mýzda da Osmanlý Çarþýsý olarak kuyumcular çarþýsýný hayata geçireceðiz. BEDESTEN ÝÇÝN VAKIF ÝLE ÝÞBÝRLÝÐÝ Osmanlý Çarþýsý Projesinin devamýnda vakýflar iþbirliði ile Bedesten'in çevre düzenlemesine geçileceðini belirten Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, bu konuda kurumlarýn iþ birliði yapmasýnýn önemli olduðunu söyledi. Baþkan Ergün; Belediye olarak tüm bu çalýþmalarý yaparken baþta Manisa Valiliði olmak üzere ilgili diðer kurumlarla iþ birliði içinde olmaya gayret ediyoruz. Vakýflar Bölge Müdürlüðü ile de bu aþamada iþ birliði içerisindeyiz. Bizim Osmanlý Çarþýsý'na paralel olarak Vakýflarýn yürüttüðü Bedesten'in restore çalýþmasý da devam ediyor. Belediye olarak Bedesten'in etrafýnýn düzenlenmesi konusunda biz proje hazýrladýk ve çarþý projesinin ardýndan hayata geçireceðiz. Manisa'da tarihi kimliðin korunmasý için kurumlarýn iþ birliði içerisinde olmasý sevindirici diye konuþtu.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ

2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ 2010 YILI FAALÝYET BÜLTENÝ BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SEVGÝLÝ VATANDAÞLARIM; Yeni yýlýnýzý gönülden kutlar, sevdiklerinizle beraber, barýþ içinde saðlýklý mutlu yýllar temenni eder sevgi ve saygýlarýmý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Yesilin Dostu Tarzan UnutulmadI

Yesilin Dostu Tarzan UnutulmadI 02 Yesilin Dostu Tarzan UnutulmadI Manisa Belediyesi tarafýndan bu yýl 6.'sý gerçekleþtirilen Manisa Tarzaný ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamýnda Manisa Tarzaný Ahmet Bedevi, ölümünün 48. yýldönümünde

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :6. Syf Yayın Tarihi :30.052014 Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da bir ilk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı