EGITIM PLANLAMASI NEDÎR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGITIM PLANLAMASI NEDÎR?"

Transkript

1 X,. Au rvn-< ^Jt ex', \ a&j^ ( QJSO ^< n > (^ v% w >.»Ca \ TAÜM ve TERBiYE DAÌRESÌ YAYINLARI, 19 EGiTiM PLANLAMASININ LKELER'l SERÌSÌ, 1 EGITIM PLANLAMASI NEDÎR? Yazan Philip H. COOMBS Çeviren Prof. Dr. Cernai MIHCIOGLU BiRiNCl BASKI DKVLET KÍTAPLARI MILLI EGiTiM BASIMEVÌ ANKARA 1973

2 TALÎM ve TERBIYE DAIRESI YAYINLARI, 19 EGlTiM PLANLAMASININ LKELERÌ SERÌSÌ, 1 EGITlM PLANLAMASI NEDÎR? Yazan Philip H. COOMBS U.E. P.-I.I.P.E. 9.RueE.D lacfoli-paris-xvi? 2Ö.JAN. 19/6 BIBLIOTHEQUE Ce viren ^ n~. Prof. Dr. Cernai MJHÇIOÛLU IIEP DOCUMENTATION IIPE BlRlNCl BASKI DEVLET KÍTAPLARI MÍLÜ EÛiTlM BASIMEVi ANKARA 1973

3 Paris'te bulunan UNESCO Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'.nün 1970 yilinda basilari "What is Educational Planning)" adii ve HEP 70/11.I/A numarali yayimndan adi geçen Enstitü'nün izniyle çevrilmistir. (C) UNESCO Milli Egitim Bakanligi Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 16 sayili karariyle bastmlmasi uygun görülmü, Yayimlar ve Basili Egitim Malzemeleri Genel Müdürlügünün tarih ve 2719 sayili emirleriyle 7000 adet basilmi tir.

4 UNESCO Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nce (UEPE) yayimlanmis bulunan "Egitim Planlamasinin Ilkeleri" adii bu serinin, memleketimizdeki egitim yönetimi ve planiamosi çali malanna yararh olacagi dü ünülmü tür. Bu amaçla, egitim planlamasinin çesitli yönlerine üi kin on yedi kitapçiktan meydana gelen serinin UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun da görü ü almmak suretiyle dilimize çevrilmesi kararla tirilmt tir. Bu serinin tercümesinin gerçekle tirilmesinde MEB ile yakin isbirliginde bulunan basta Egitim Fakültesi "Egitim Yönetimi ve Planlamasi Kürsüsü" ögretim üye ve görevlileri olmak üzere herbir kitapgigin tercümesinde emegi gegen bütün egitimcilerimize te ekkür ederim. Bu vesile ile Talim ve Terbiye Dairesinin bu seriyi baslatmakla attigi isabetli adimdan dolayi ilgilileri tebrik eder, bu qabalarin ileride daha da geli erek devamim dilerim. Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK Milli Egitim Balcani

5 ÎÇINDEKÎLER Sayfa : Egitim Planlamasinm Ilkeleri Önsöz Okuyucuya Birkaç Ki isel Söz VII IX XI BIRINCI BÖLÜM 1 Planlamanin Niteligi 1 IKINCI BÖLÜM 4 Egitim Planlamasinm Tarihçesi 4 ÜCÜNCÜ BÖLÜM 7 Yeni Bir Planlama Türü Neden Gerekti? 7 1. Endüstrile mi Ülkelerde 7 2. Ge]ä mekjte Olän Ülkelerde 12 (a) Egitim düzeni içindeki israfçi dengesizlikler 14 (b) Istemin sigayi (talebin kapasiteyi) çok a masi 14 (c) Harcamalarm gelirlerden dalha hizh yükselmesi 14 (d) Malí olmayan darbogazlar 15 (e) Okumu lar için yeteri kadar i bulunmamasi 16 (f) Yanll bir egitim türü 18

6 VI Sayfa: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 19 Kuram ve Yöntemlerdeki Son Geligmeler Temei Planlama Sorunlari "Toplumsal Istem" Yakla imi "Insawgücü" Yakla inu "Verim Oram" Yakla imi 30 BE INCI BÖLÜM 34 Kuramrn Uygulanmasmda Son Geli meler Egitim ve Aragtirma Planlamanin Uygulanmasi 36 ALTINCI BÖLÜM 40 Gelecege Bir Baki Amaçlarm Daha Belirli Haie Getirilimesi Sistemai Ba arisimn Degerlendirilmesi Egitimin Yapisma Sistem Yakla imi Yeni Yönetim Biçimleri ve Teknikleri Aragtirma ve Geli tirmenin Yogunla masi 46

7 EGITIM PLANLAMASININ ILKELERI Bu dizideki kitapçiklar ba hca iki tiir okuyucu için yazilmi tir: özellikle geli mekte olan iilkelerde egitim plarilamasi ve yönetimi ile ugra anlar ya da bu görevlere hazirlananlar ; ve yüksek devlet memurlari ile siyasal önderler gibi, egitim planlamasmm ve onun ulusal geligmeye nasil yararli olafbilecegini daha genell bir diizeyde anlamaya çali an daha az uzmanla mis baska ki iler. Söz konusu kitapçiklar, hem bu konuda kendi kendilerine okuyarak aydmlanmak isteyen kigilere, Ihem de egitim programlarma katilanlara yararh olmak amaciyle hazirlanmi tir. Çagdas, egitim planlamasi anlayi i, herfeiri pìlanlamayi degi ik bir biçimde igörmek egiliminde oían çei itli bilim dallarindaki uzmanlarin dikkatini üzerine çekmigtir. Bu dizideki yapitlardan bazilarinin amaci, bu kimselerin görü lerini birbirlerine ve günün toirinde onlarin yerini alinak üzere yetisjtirilmekte olan gençlere aciklamalarina yardimci olmaktir. Ama görüsjerdeki Ibu çe iltliligin arkasinda yeni ve giiçlenen bir birlik vardir. Geli mekte olan iilkelerdeki uzmanlar ve yöneticiler, degi ik bilim dallarindan kaynak almakla birlikte, da'ha çok dünyanin imdiye dek görmedigi älcüde ivedi ve güc egitim sorunlarina birlikte kar i koymak durumunda kalan bir öncüler grubunun bu alandaki bilgiye e siz bir katkisi olan bazi temei ilke ve uygulamalan kaibul etmeye ba lamaktadirlar. I te, dizideki öteki kitapçiklar bu ortak deneyleri açiklamakta ve egitim planlamasmm seçme bazi yönlerine ili kin eïdeki en iyi fikirleri özet olarak sunmaktadir. Okuyucularin geçmi teki yeti inileri arasinda büyük farklar foulunaeagmdan, yazarlara, konularim en basit bilgilerden ba layarak tanitmak, bazi kimselerin çok iyi tanimalarina kar ilik, bazilarimn hiç bilmedikleri teknik terimleri açiklamak ve belirli bir bilimsel diizeyi korurken bazi uzmanhk dallan diginda konunun ihiç de yaibancisi plmayan okuyucularin dii'zeyini de a mamak gibi guç bir görev verilmi!tir. Böyle bir tutumun, söz konusu kitapçiklarm itiim okuyucularca raihathkla anla ilmasmi saglamak gibi bir üstünlük ta idigi açiktir. Wellington'daki Yeni Zelanda Egitim Ara tirmailari Kurulu'ndan Dr. C. E. Beaby'nin genel yönetmenligini yaptigi bu dizi belirli bir biçime göre

8 Vili ihazirlanmi olmakla birlikte, yazarlann açikladiklari görü ler arasindäki ayrúiklari, hatita çeli meleri önlemek için herhangi bir çalba harcanmami - tir. Enstitü yetkililerinin görü üne göre, bu yeni ve faizla geli en bilgi ve uygulama alanmda kesin bir görü ortaya koymak için daiha vakit erkendir. Bu nedenle, dizideki kiitapçiklarda yer alan ve sorumlulugu yazarlara ait alan görü leri UNESCO ve Enstitü'nün her zaman payla mabi söz konusu olmamakla birlikte, bu dü üncelerin uluslararasi piyasada dikkati çekecegi kanisindayiz. öyle saniyoruz ki, ortak deneyleri birçok bilim dallarim ilgilendiren ve dünya ülkelerinin büyük bir bölümünü kapsayan yetkili ki ilerce öne sürülmü görüälerin burada fbir kesitini sunmanm tarn zamanidir.

9 ÖNSÖZ Philip Coombs'la ben, hundan be yil kadar önoe bu diziyi tasarlarken ilk kiltapçigm "Egitim Planlamasi Nedir?" ba hgmi ta imasi ve kendisi tarafindan kaleme allinmasi en dogal ibir yol olarak görünmü tü. Konuya distan bakanlarin ve derinlemesine ßgflenenlerden birçogunun sorduklari soni fouydu. Dizinin bir numarali yayminin 13'üncüden sonra çikmasi burada bir açiklamayi zorunlu kilmaktadir. Gecikmenin en ibelirgin nedeni, Philip Coombs'un, yeni kurulan Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nün Müdürü olarak bu dönemdeki sürekli çah malari hakkinda bir fikri cflanlann kolayhkla kabull edecekleri gilbi cok fazla me gul olmasiydi. Ama ben, yazann söz konusu caü malarimn bu i e engel olabilecegini sanmiyordum ; cünkü ibiliyordum ki yazar konusunu duruk bir anlayi la ele almaya razi olsaydi, bu kitaba ayirdigi zamanda kitaibi üc kez yazabihrdi. Gücllük, yazar in ve ba kalarinin egitim planlamasina ili kin görü lerinin Inizia degi mesinden doguyordu. Bu degi me öylesine hiziiydi ki, bu i e ayiralbildigi kisa zaman Bürelerinde, elindeki bir yazinin son paragrañna geldiginde ilk paragraflari ve yapitin tümünde benknsedigi yakla imi yetersiz buluyordu. I in garip yam, kuramcüarla pratik plancilarin bir araya gelerek dügüncelerini gözden geçirip degi tirdikleri dügünsel yönden hareketli bir merkez dan Enstitü'nün yöneticisi sifatiyle kendisinin de bu Ihizsh degi mede kücümsenemeyecek bir sorumluluk paymm olmasiydi. Dr. Coombs, sonunda bu sorunu, konusunu tarihsel yontemle ele alarak cözdü ; egitim planlamasi konusundaki dü üncenin baglangicina inerek bu alandaki dü üncellerin gidi yönü hakkmda da bir fikir vermis, oldu. Dolayisiyle, olaylar ve kendi zengin yaratma gücü bu kitapçik baskidan çikmadan degi ip ilerlese bile, imdi elimizde onun planlama konusundaki görü ünün bir yil sonra ne olacagmi tahmine yarayacak veriler bulunmaktadir. Sirf egitim planlamasi anlayi inin bugün bile hizla degigmekte olmasi yüzünden, konuyla ugra an herkes bu kitapçikta itiraz edebilecegi bir eyler bulacak, ama içtenlikle bemmseyecekleri noktalar cok daha fazla olacaktir. örnegin, eski bir yönetici olarak, yazann, "planlama" de-

10 X yimi bazi ülkelerde henüz saygideger bir anlamda kullamlmaya ba lamadan once bile ileri egitim düzenlerinin íbuhindugu bazi ülkelerde yapilmakta olan diizenli ve uzun dönemli egitim çali malarmin degerini biraz kücümsedigi kanisindayim ; ama konuya getirdigi yeni boyut ve egitim planlamasinin yalniz uzmanlara özgü bir çak ma olmadigi ve bir olçude egitimle ugrasan hemen iherkesin olagan görevinin bir parçasi oldugunda direndigi için onu kivançla bagi liyorum. Bu konuda yazi yazmaga hiç kimse Dr. Coombs'dan daiha yetkili degildir. Ba langiçta iktisat profesörlügü yapmi, sonra Ford Vakfi Egitim Geli tirme Fonu'nun Ara tirma Müdürlügü görevinde bulunmu, daiha sonra John F. Kennedy'nin Ba kanhgi sirasinda Egitim ve Kultur l lerí Bakan Yardimcisi olarak igörev al'mi tir. Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nde be ibuçuk yil süren hareketli ve yüksek bir yaratma gücü ile yerine getirdigi bir yöneltim görevinden sonra, 1968 sonunda zamanmi kendi yazilanna ayirmak üzere ayrilmakla birlikte, Enstitü'nün Ara tirma Müdürü olarak bir yil daha göreve devam etti. Son zamanlarda, yeni kurulan Egitim Arasjtirmalan Merkezi'ne Egitim Stratejisi Incelemeleri Müdürü olarak girdi, ama Enstitü'nün ara tirma çali ma'larma bugün de bir miktar zaman ayirmaktadir. Iktisat ve gitimi planlamasi konularinda birçok yazilari bulunan Dr. Coomlbs'un en tanmmi kitabi The World, Educational Crisis: A Systems Analysis (Dünya Egitim Bunalimi: Bir Sistem Cözümlemesi) adii yapitidir. JPhilip Coombs'un bu kitapçigi be yil sonra yeniden yazmasini diliyorum. C. E. BEEBY Dizinin Gene! Yönetmeni

11 OKUYUCUYA BÎRKAÇ Kl ISEL SÖZ Dünya yüzünde egitimin gelecegiyle ilgilenen politika önderleri, yöneticiler, ögretmenler, ögrenciler ve çesitli yurttaslar, bugün egitim planlamasi konusunda lhakli olarak birçok yerinde sorular sonmaktadirlar. 1950'den önce dünyanm Ibüyük bir bölümünde egitim planlamasi deyimi pek az biliniyordu, ama o günlerden íbu yana artan bir istekle kar- ilandi. Bugün dünyadaki egiltim önderlerinin ve devletlerin biiyük çogunlugu egitim planlamasi fikrini kabul etmiglerdir ; uluslararasi örgütler egitim planlamasma ba öncelik tammaktadirlar ; bu alanda yeni egitim programlari düzenlenmi tir ; toplumsal bilimciler konu üzerinde ara tirmalar yapmakta ve bu konuda zengin Ibir meslekî literatür ortaya çikmaktadir. Gördügü bütün bu ilgiye kar m, egiltim planlamasi, ba arili olabilmesi için desteginden yararfanmasi gereken çogu kimseler için bugün de bir sir halindedir. Bu yüzden, birçoklarinm a agidakilere benzer sorulara cevap almak için baski yapmalarma a mamak gerekir: Egitim planlamasi nedir? Nasil yapilir? Kapsami nedir? Her yerde mi, yoksa sadece bazi yerlerde mi uygulanabilir? Planciüar kimdir? Ne yaparlar? Nasil planci olunur? Planlamanin tehlikeleri nelerdir? Planlama yapmamanm telhlikeleri nelerdir? Günümüzün egitim planlamasi eski planlama ibiçimlerinden nasil ayrilir? Yeni bir planlama türüne neden gerek duyuldu? Bir ulke planlamaya nasil ba lar? Bu alanda nasil bir gielisme saglanmi tir? Uzmanlann bügi düzeyi gerçekte nedir? Ba hca anüasma ve anla - mazhk alanlan nelerdir? Böyle yeni bir egitim planlamasi var oldugu halde dünyada neden bir egitim bunalimi ortaya çikti? Ya gelecek? Bugünkü haliyle egitim planlamasi egitim düzenlerinin ilerde karsilasacaklari korkutucu sorunlan baganyle çozebilir mi? Çozemezse planlama hangi yönlerde güclendirilmelidir? Eger bir uzmansamz ve bu sorulara doyurucu cevaplar verebiliyorsaniz bu satirlan okumaya devam ederek vakit kaybetmeyiniz. Eger kendinizi bugün de cevap arayan bir acemi sayiyorsamz, konunun uzmani

12 XII olmayan ki iler için bir giri olarak hazrrîanan bu kitapçik size a agidaki kayitlarla yardimci olabilir. Burada bütün sorularmiza kesin ve yetkili cevaplar. bulamayacaksiniz. Bulacagmiz cevaplar, yazarin sonradan degistirmek hakkmi sakli tuttugu geçici ve kismî cevaplardir. Belirttigi görü ler, ku kusuz, yazarin kendi yetisme biçiminin ve özel gözlemlerinin sagladigi üstünlügii yansitmakla birlikte, yanilmazhk iddiasmdan da uzaktir. Bu sözleri özür dilemek için ya da sähte bir alcakgönüllülük olsun diye degil, gerçek böyle oldugu için söylüyoruz. Bugün bildigimiz kadariyle egitim planlamasi dalia çok gençtir ve büyük bir hizla geli mektedir ; her zaman için geçerli kesin tanimlamalarm kalibma sigmayacak kadar karma ik ve çesitlilik gösteren bir konudur. Genellikle kabul gören bir egitim planlamasi taniminin heniiz bulunmamasi ve aym durumun kabul edilebilir bir genel kuram için dalia çok söz konusu olmasi bundandir. Bununla birlikte, egitim plaiilamasinm gerek kurammda, gerek uygulamasmda son yillarda önemli gelismeler olmus, bilim adamlan ve konunun uygulayicilan birçok önemli noktalarda anla maya dogru sürekli adimlar atmi lardir. lier de daha da fazla olmasi gerektigini saklamaksizm bu gelismenin bir bölümünü açiklamaga çahsacagiz. Burada konu daha çok tarilisel bir yakla imla eie almmis'tir, cünkü yazara göre egitim planlamasmi anlamanm en iyi yolu onun zaman içinde nasil ortaya çiktigmi ve degisik ihtiyaçlari karsilamak için çe itli yerlerde nasil degi ik biçimler aldigmi incelemektir. Geçmiçteki bu gefli- imi bilirsek, u temei sorumuzu dalia iyi cevaplandirabiliriz : Uluslar, 1970'lerin hizla degi en dünyasmda kar ilastiklari son derece gtiç egitsel gelisim sorunlarim cözmede kendilerine yardimci olabilecek ne tur egitim planlamalarma ilitiyaç duymaktadirlar? Bütün bunlardan çikan sonuç, egitim planlamasmi, fizik, ekonomi, ruhbilim ve öteki yerle mi bilim dallan giti üniversitelerin kurulu semalarmda yer alacak bir "yeni bilim" ya da kendi kendine yeterli bir "disiplin" saymamn fazla bir yarar saglamayacagidir. Böyle bir tutum, tipki egitimle egitimbilìm için uzun süre söz konusu oldugu gibi, egitim planlamasmi dogai beslenme kaynaklari oían ana dü ünce akimlarmdan yalitmak egilimine yol açar. Incelememize ba lamamn belki de en iyi yolu, bazi uzun ömürlü efsaneleri yok etmeye cali arak ve egitim planlamasi konusunda bir dü ünce çerçevesi saglayip yazarm tercililerini kolayca açiklayacak bazi ön sunuslarda bulunarak i e ba lamaktir.

13 BIRINCI BÖLÜM PLANLAMANIN NÍTELÍOÍ Egitim planlamasi, niteligi ne olursa olsun, her halde ne hasta egitim düzenleri için mucize bir ilâç, ne de yalniz kötülük doguran bir eytan urubudur. Egitim planlamasi, en genis, anlaminda, rasyonel ve düzenli cözümleme (analiz) tekniginin egitim sürecine, egitimi ögrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarim kar ilamada ve amaçlarmi gerçekle tirmede daha etkili ve verimli kilmak amaciyle uygulanmasidir. Bu anlamda egitim planlamasi ideolojik yönden tarafsizdir. Yöntemleri, ideoloji, geli mi lik düzeyi ve devlet biçimi bakimmdan genis, ölcüde farkli durumlara uygulanabilecek kadar esnek ve uyucudur. Temei mantigi, kavramlari ve ilkeleri her yerde uygulanabilir, ama bunlari uygulamak için kullandigi yöntemler, duruma göre çok kaba ve basit olabilecegi gibi, ileri derecede ince ve karma ik da olabilir. Dolayisiyle, egitim planlamasini her yerde uygulanmasi zorunlu, kati ve birörnek bir recete olarak görmek yanhgtir. Egitim planlamasini yalniz egitimin nicel geniglemesiyle ilgili, hiçbir eyi degi tirmeden daha büyük yapmaya çali an bir ugra i olarak algilamak da ayni derecede yanh tir. Bir ölcüde egitim planlamasmin çok kere bu amaçla kullanilmi olmasmdan ileri gelen böyle bir yanh anlama, onun niteliginde sakh bir sinirlilik degildir. Söz konusu yanli anlamanm bir ba ka nedeni de, planlamanm olanaklann elverdigi hallerde istatistiklerden yogun bir biçimde yararlanmasidir. Ama istatistigin bir olgunun gölgesinden ba ka bir ey olmadigi ve olgularin nicel kadar nitel de olabilecegi unutulmamalidir. Egitim planlamasi gelecekle ilgilenir; ancak i igini geçmi ten alir. Gelecekteki kararlar ve eylemler için bir siçrama tahtasidir, ama basit bir taslaktan da fazla bir eydir. Planlama, yalniz nereye gidilecegini degil, nasil ve en iyi hangi yoldan gidilecegini de ara tiran devamli bir süreçtir. Planm kâgida dökülmesi ve onaylanmasiyle i bitmez. Planlamanm etkili olabilmesi için, kendi uygulamasiyle, ilerleme kaydedilip edilmedigiyle, önceden görülmeyen engeller ve onlari yenme yollanyle de

14 2 ilgilenmek gerekir. Planlar tas üzerine oyulmak için yapilmaz, gereginde degistirilir ve yeni kogullara uydurulurlar. Belirli bir dönemi kapsayan planlarin uygulanmasma geçilince, ilk dönemin deneyleriyle beslenerek gelecek dönemin planlamasma ba lanmahdir. Demokratik önderler gibi diktatörlerin de yararli bir arac olarak kullandiklari planlama, bazen samldigi gibi diktatörlere özgü bir ugra i degildir. Cünkü planlama kendi ba ma politika saptayip karar vermez; ama gerek üst, gerek alt düzeylerdeki'politika saptayicilariyle karar vericilerin bir yardimcisidir. Planlama, en genis, anlamdaki egitim yönetimi siirecinin ayrilmaz bir parçasidir ya da öyle olmalidir. Smif ögretmenlerinden bakanlara ve yasama organlarma degin her düzeydeki karar vericilere, daha uygun kararlar almalarmda yardimci olabilir. Planlama bunu, onlarin, söz konusu belirli amaçlan, bu amaçlara yönelmede benimsenebilecek çegitli yollari ve herbirinin dogurabilecegi sorunlari daha büyük bir açikhkla görmelerini saglayarak yapabilir. Planlama, eldeki sinirli kaynaklarla daha büyük ve daha iyi toplam sonuçlarm elde edilmesinde yardimci olabilir. Bununla birlikte, bu yararlarm saglanabilmesi için planlama, birbirleriyle iç içe girmig pek çok degigkenin, devingen bir organik bütünün parçalan, bir ba ka deyigle sistem cözümlemesine (system analysis) eiveri li bir duzen olarak net bir biçimde görülmesine olanak saglayacak genig açili bir mercek kullanmalidir, Böylece, plancilar, herhangi bir eylem çizgisi önermeden önce, karar vericilerin elinde manevra için u anda ne geni likte bir alanin bulundugunu saptamalidirlar. Örnegin, toplumun durumuna, nereye gitmek istedigine, oraya varmak için egitim yönünden nelerin gerektigine, bu arada ögrencilerin niteligine, ihtiyaçlarma, özlemlerine, hayattan beklediklerine; dogrudan dogruya bilginin, egitim sanat ve teknolojisinin durumuna; ve hiçbirisinden daha az olmamak üzere de egicim düzeninin kendi kendini elegtirici bir gözle inceleme ve kendi ba arma gücünü iyile tirmek üzere akillica eyleme geçebilme yetenegine bakmahdirlar. Egitim planlamasmin temei görevlerinden biri, egitim düzeninin bu karma ik iç ve di ili ki'lerini degi en ko ullar altmda ölcülü bir dengede en iyi nasil tutabileceginì saptamak ve onlari sürekli olarak gerekli dogrultuya yöneltmektir. Yukaridakiler, kugkusuz, hiçbir egitim planlamasinm geçmigte tümüyle yerine getiremedigi özlenen ko ullardir. Ama o zamanlar egitim düzenlerinin hayati imdikinden çqk daha basit oldugu için, egitimin

15 uzun tarihinin büyük bölümü süresince bu ilkelere uyulmasi zorunlu da degildi. ikinci Dünya Savasindan önce, egitim düzenleri her yerde yapi ve muhteva bakimmdan daha az karmasik, daha kücük ve uluslarin tum hayatina daha az kan ik bir biçimde baghydi. Üstelik, egitim kurumlan ve onlan çevreleyen dünya çok daha agir bir gidi le büyüyor ve degi iyordu. Dolayisiyle, bir egitim sistemini olu turan parçalar ya da sistem ile mü terileri arasinda ciddì deiigesizlik ve uyumsuzluklarin birdenbire ortaya çikmasi tehlikesi en dü ük düzeydeydi. Yine de, bu basit çaglarda bile egitim kurumlarmm olagan bakim ve beslenmesinin bir parçasi olarak planlama gerekliydi. Ama, egitim planlamasi, olaganüstü toplumsal kayna ma dönemleri disinda, egitim yönetiminin, bilim ve devlet adamlannin ilgisini çekmeyen, hatta özel bir etiketi bile gerektìrmeyen basit ve sinirli bir biçimde kendini göstermi tir. Ama bugün antik durum degi mi (tir. Egitim, Ikinci Dünya Sava mdan bu yana, bütün dünyayi sarsan ve artik herkesçe bilinen devrimci güclerin ortaklaga etkisi sonucu hizh ve köklü degisiklikler geçirmektedir. ilerde bu devrimci güclerin egitim üzerindeki etkilerini ve bütün bunlarm degisik nitelikte, yepyeni bir egitim planlamasini gerektirdigini inceleyecegiz. Bununla birlikte, daha önce, bu yeni egitim planiamasinin tarihteki bazi örneklerine göz atmamizda yarar vardir. 3

16 IKINCI BÖLÜM EOiTÍM PLANLAMASININ TARÍHCESÍ Bugünkü egitim planlamasmín atalannin kesintisiz olarak eski çaglara kadar çiktigi söylenebilir. Ksenofon (Isparta Anayasasinda), hundan yil kadar once Ispartalilann, egitim düzenlerini kendi iyi belirlenmi askerí, toplumsal ve ekonomik amaçlarina uygun olarak nasil planladiklarim anlatir. Platon Cumhuriyet adii yapitmda Atina'nm önderlik ihtiyaçlarma ve politik amaçlarina hizmét edecek bir egitim plani sunmu tur. Han Hanedam döneminde Çin ve Inka'lar zamanmda Peru, egitimlerini kendi kamusal amaçlarina uygun olarak planlami lardir. Bu eski örnekler, daha cok, egitim planlamasmín önemli bir görevi oían, bir toplumun egitim düzeni ile toplum amaçlari ki bunlar bir- v birinden cok farkh olabilir arasinda baglanti kurma görevine agirhk vermektedir. Daha sonraki bazi örnekler, büyük toplumsal ve dügünsel kayna ma dönemlerinde toplumun yeni amaçlara uyacak biçimde degi - mesine yardim etmek üzere egitim planlamasma nasil ba vuruldugunu göstermektedir. Bu planlarin yapicilan, genellikle, egitimi reformlari gerçekle tirmede ve "iyi hayat" a varmada güclü bir arac olarak gören yaratici toplumsal dü ünürler olmugtur. Bu arada 16'nci yüzyilm ortalannda John Knox, îskoçyalilara manevi kurtulugla maddî esenligi mutlu bir bile im halinde sunmak amaciyle düzenlenmi bir ulusal okullar ve kolejler düzeni kurulmasmi öngören bir plan önermigti. Avrupa'da 18'inci yüzyilin sonlariyle 19'uncu yüzyüín baslannda kendini gösteren özel giri imciligin sarho günleri, "Bir Egitim Plani", "Ögretim Reformu" gibi ba hklar ta iyan ve toplumsal düzeltim ve yükselme amacini güden cok sayida önerilere yol açti. Bunlarin en tanmmiglarindan biri, Diderot'nun Ikinci Katerina'nm istegi üzerine hazirladigi "Plan d'une Université pour le Gouvernement de Russie" (Rus Hükümeti için Bir Université Plani) adii çaligmasidir. Bir ba kasi Rousseau'nun her Polonya yurtta i için egitim olanaklari saglamayi öngören planiydi. (Bu plan, serkes, ögrencilere ne zaman bedenî cezalar uygulanacagi gibi ayrintilara bile inmekteydi.)

17 Bir "yeni toplum"un gerçekle tirilmesine yardim etmek amaciyle egitim planlamasmdan yararlanmak için giri ilen ilk çagdas çaba, ku - kusuz, 1923 yilinda genç Sovyetler Birliginin hazirladigi Birinci Be Yillik Plandir Gerçi bu planin ba langiçta kullandigi yöntemler bugünün ölcülerine göre ilkeldi, ama iiçte ikisi okuyup yazma bilmeyen bir ulusun elli yila varmadan dünyanin egitim bakimmdan en geli mi uluslanndan biri haline gelmesine yardim eden sürekli ve kapsayici bir planlama sürecinin ba langici oldu. îdeolojik yönelimi bir yana, Sovyet planlama deneyi öteki ülkelere yararli olabilecek birçok teknik derslerle doludur. Egitim planlamasinin yukanda añilan tarihsel örnekleri, kapsam, amaç ve karmasiklik yönünden büyük degisiklikler gösteriyordu. Kimisi tum uluslari, kimisi belirli kurumlan kapsiyordu; kimisi, ku kusuz, ötekilerden çok daha etkiliydi; kimisi kisa, kimisi uzun dönemleri kapsamaktaydi; kimisi çok otoriter bir çevrede, ötekiler çok daha demokratik ve çogulcu (pluralistic) bir ortamda yapilmisti. Herbirinin ögretici bir yani vardi, ama hiçbiri çagda egitim planlamasinin gerektirdigi tum özellikleri ta imamaktaydi. Bununla birlikte, bugünkü egitim planlamasinin atalari yukanda añilan carpici ve co ku verici örneklerle sinirli degildir. Egitim kurumlarini yönetmekten sorumlu olanlar, bu kurumlann var oldugu günden beri daha yaygm ve aligilmis planlama çah malarmi yapagelmiglerdir. örnegin, 1920'lerde yerel bir egitim örgütünün ba yöneticisini ahniz. Bu yönetici her yil gelecege foakmak ve bir sonraki ögretim yih için çegitli hazirliklar yapmak zorundaydi. En azindan ögrenci sayisinm ne kadar olacagini, bu ögrenciler için yeterli smif, ögretmen, masa ve kitap sayismm ne oldugunu, bütün bunlar için ne kadar paraya ihtiyaç duyulacagmi, paranin nereden gelecegini, nasil ve ne zaman harcanacagini kestirmek zorundaydi. Bu çe itli tahminler bir sonraki ders yih bütce önerisinde birle ir ve sonunda bir dizi karar ve eyleme dönü ürdü. Yapilan i, o etiketi pek seyrek tasimakla birlikte, egitim planlamasiydi. Bütün bunlar egitim yöneticisinin görevinin olagan bir bölümü olarak kabul ediliyor, söz konusu yönetici kötü bir planlayici ise çok geçmeden ba i derde giriyordu. Çogu kez bu sureç son derece basit bir biçimde kendini gösteriyordu. Kücük bir bagimsiz okul ya da kolejle ilgili planlama kimi zaman bir zarfin arka yüzünde yapilabiliyordu. Ama egitim kurumlan ve düzenleri büyüyüp karma ikla tikça, bütce ve ödenek ayirma igleri daha biçimsel 5

18 6 hale geldikçe, planlama süreci de daha karmasik ve biçimsel bir durum aldi. Yine de yapilacak temei i ler ve uyulacak ilkeler genis, ölcüde birbirinin ayniydi. Esas amaç egitim kurumlarim sürdürmek ve yasatmak, ko ullann gerektirdigi genisleme ve iyilesmeyi azar azar gerçeklestirmekti. Bununla birlikte, egitimin amaçlari ve ögrencilerle topluma sagladiklannin degeri, planlama sürecinin bir parçasi olarak yilhk bir degerlendirmeye tabi tutulmuyordu. Bütün bunlar soludugumuz hava kadar dogal karsilanryordu. Ögretim programlan ile yöntemleri ve o kutsaì smav düzeni de öyleydi. Dolayisiyle planin temei odak noktasi, ögrenciler ve toplum degil, egitimin olagan i leyi i, bakim ve ikmal hizmetleri ile diizenin ihtiyaçlariydi. Özetlersek, Ikinci Dünya Savasina degin ve ondan once ku aklar boyu birçok yerlerde uygulanan egitim planlamasi türü u dort ana özelligi ta iyordu: (1) Zaman bakimmdan kisa süreliydi ve ancak gelecek butçe yilma kadar uzaniyordu (yapi ve tesisler yapiminm ya da önemli yeni programlarm söz konusu oldugu kural di i durumlarda planlamanin ufku biraz daha genisliyordu) ; (2) egitim sisteminin ancak bir bölümünü kapsiyor, sistemin parçalari birbirinden bagimsiz olarak planlaniyordu; (3) söz konusu planlama, egitim kurumlarmin tum olarak toplumun ve ekonominin geligen ihtiyaç ve egilimleriyle olan baglan açik olarak belirtilmeksizin, bagimsiz olarak planlanmalari anlaminda bütünlükten yoksundu; bu (4) genellikle, yillar boyu temei özelliklerini koruyan duruk bir egitim örnegini benimseyen, canliliktan yoksun bir planlama türüydü. Yukarida özetlenen durumun kuskusuz önemli istisnalari vardi, ama yine de bu özelliklerin gerçegi oldukça iyi yansittigi söylenebilir. Önemli oían, bu planlamanin o günkü ihtiyaçlari kar ilami olmasidir. Guerci egitim kurumlarmm birçok sorunlari ve yöneticilerin bas agrilari vardi, ama egitim bu basit planlama düzeni içinde ali ilmi olugunda oldukça rahat bir biçimde akip gidiyordu. Durum, ìkinci Dünya Sava i yeryüzündeki hayatm her yönünü etkileyen ve eski kurumlari temellerinden sarsan yeni bir inanilmaz degigiklikler çagi açincaya degin böyle sürüp gitti.

19 ÜCÜNCÜ BÖLÜM YENÍ BÍR PLANLAMA TÜRÜ NEDEN GEREICH? arasmdaki yirmi beg yil içinde, bütün dünyadaki egitim düzenleri ve onlari çevreleyen kogullar, gözle görülen ne varsa sarsan bilimsel ve teknik, ekonomik ve demografik, siyasal ve kültürel degigikliklere ugradi. Bunun sonucu olarak, egitim düzenleri, o zamana kadar görmedikleri büyüklük ve karmagikhkta görevler, baskilar ve sorunlarla kargilagtilar. Söz konusu düzenler, bunlarm üstesinden gelebilmek için ellerinden geleni yigitçe yaptilar, ama ellerindeki planlama ve yönetim araçlannin bu yeni kogullarda çok yetersiz oldugu görüldü. Geriye baktikça, bu düzenlerin o zamanki kogullar altinda sagladiklari baganlara ve kargilagtiklari baskilar altinda cökmemelerine gagmamak elden gelmemektedir. Bu olaganüstü deneyin parlak noktalarindan bazilarmi ineeleyerek yeni. bir planlama türünün neden zorunluluk kazandigini ve temei özelliklerinden bazilarimn neler olmasi gerektigini daha açik olarak anlayabiliriz. Asil ilgi alanimiz geligme halindeki ülkeler olmakla birlikte, daha önce geligmig ülkelere bir göz atmak bize daha iyi bir bakig açisi kazandiracaktir. 1. Endüstrile mi Ulkelerde Genel olarak söylemek gerekirse. endüstrilegmig ülkeler, döneminde egitim bakimindan üc evreden geçmiglerdir ve gimdi de ga- irtici bir dördüncü evre içinde bulunmaktadirlar : (1) Yeniden Yaprm Evresi; (2) ínsangücü Kithgi Evresi; (3) Doludizgin Genisleme Evresi; ve (4) Yenilegtìrme Evresi. Bunlardan herbiri ötekinden ayri planlama sorunlan dogurmugtur. Avrupa'nin savagtan yarah çikan uluslarm&a egitim düzenleri, agir bir yikima ugrami ve yine bir birikmig Lhtiyaç yükü altinda kalmigti. Çogu uluslar, göz alici okul yapimi, ögretmen bulma, ivedi egitim programlan vb düzenleyerek, egitim düzenlerini "normat'e benzer bir duruma yeniden getirme çabalarma hizla girigtiler.

20 8 Çok geçmeden, ßava tan önceki geleneksel egitim planlamasinm bu yeniden yapim cabalan için yeterli olmayacagi görüldü. Birçok topluluklan derinden etkileyen, agir yaralar alip gücsüzle en ekonomileri tagmmasi güc bir yük altmda birakan genis kapsamli programlar, daha genis ve karma ik bir programlamayi, ileriye dogru daha uzun bir bakisi ve ekonomik yapilabilirlikleri ile etkilerinin daha dikkatli bir biçimde degerlendirilmesini gerektirdi. Bu durumu kar ilamak için ortaya konan planlama yöntemlerinin birçok eksiklikleri bulunmakla birlikte iyi sonuçlar verdiler; ayrica egitim yetkililerini gelecegin daha da büyük planlama sorunlarma ruhsal yönden hazirlamis oldular. Bir örnek vermek gerekirse, daha savas sona ermeden, ingiltere yerinden yönetim ilkesine dayanan egitim düzenine ve genellikle planlama konusundaki geleneksel isteksizligine karsm 1944 yilinda ingiltere ve Galler'deki 146 yerel egitim örgütünden Iherbirinin ulusal Egitim Bakanligina sunulmak üzere bir gelisme plani hazirlanmasini gerektiren Egiltim Yasasi'm kabul etti. Hazirlanan yerel planlar eldeki kaynaklarla dengeli ve bütünlük tagiyan ibir ulusal plan meydana getirmemekle birlikte, birçogu yine de yerel nüfusun ve ögrenci sayilarmin, nüfus degi- ikliklerinin, okullarm kurulu yerlerinin, ögretmen ihtiyaçlarmm okullann para ihtiyaçlarmin ve gelecekteki vergi gelirlerinin uzun dönemli tahminlerindeki düzenlilik bakimmdan oldukça ileri bir ustahgm ve teknik yetenegin izlerini ta imaktaydi. Fransa, merkezci bir nitelik ta iyan egitim ve hükümet düzeniyle uyumlu olarak daha degisik bir yol izledi. 1946'da ekonominin tümü için hazirladigi ulke çapindaki yatirim pianini îkinci Be Yillik Planla birlestirdi. Öteki Batí Avrupa ülkeleri egitimin yeniden kurulmasiyle ilgili planlamalarim kendi özel gelenek ve tercihlerine uygun olarak degisik biçimlerde gerçekle tirdiler. Bu alanda hepsinden daha büyük bir çaba harcamasi gereken Sovyetler Birligi savas öncesi deneyinin verilerinden yararlanirken, Dogu Avrupa'nm yeni "sosyalistlegen" ülkeleri yeni planlama örnekleri için gözlerini Sovyetler Birligi'ne çevirdiler. Bu sirada planlama dü üncesinin bugün de bir küfür sayildigi Birle- ik Amerika'da bile, ertelenmig okul yapim ihtiyaçlarindan dogan birikimi ortadan kaldirmak, yurda dönen eski savagçilarm egitim istemlerini karsilamak ve savasin yol açtigi "bebek arti i"nin egitsel sonuçlarina hazirlanmak amaciyle o zamana degin görülenlerden daha karma- ik bir planlama çabasina giri ildi.

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ

YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ YENİ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ Dr. Şeref SAYGILI BDDK, Mali Sektör Politikaları Dairesi 6 Eylül 2003, ODTÜ BÜYÜME STRATEJİSİ VE FİNANS SEKTÖRÜ J. SCHUMPETER (1912), EKONOMİK GELİŞMENİN TEMELİNİ

Detaylı

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI

SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI SAYIN BAKANIM SAYIN BAŞKAN OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ NİN SAYGIDEĞER TEMSİLCİLERİ DEĞERLİ MİSAFİRLER VE KIYMETLİ BASIN MENSUPLARI KONUŞMAMA BAŞLARKEN, BAŞTA SAYIN BAKANIMIZ OLMAK ÜZERE SİZLERİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIK BOYUTLARI. 1. Giris: Nüfus, nüfus analizleri ve egitim iliskileri

EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIK BOYUTLARI. 1. Giris: Nüfus, nüfus analizleri ve egitim iliskileri 1 EGITIM PLANLAMASININ DEMOGRAFIK BOYUTLARI 1. Giris: Nüfus, nüfus analizleri ve egitim iliskileri 2. Nüfus yapisi ve egitime etkileri: 2.1.Nüfusun yas ve cinsiyet yapisi 2.1.1. Yas yapisi ve okullasma

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix

Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler v Tablolar Listesi vii Şekiller Listesi... ix Grafikler Listesi. ix I.GİRİŞ 1 II. SORUN.7 III. NİÇİN KENT ENSTİTÜLERİ PROJESİ.. 10 IV. TÜRKİYE NİN EĞİTİM HARİTASI.12

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM

İÇİNDEKİLER ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİMİ OLAN ÖĞRENCİLER VE ÖZEL EĞİTİM GİRİŞ...1 ÖZEL EĞİTİMİN İLKELERİ...3 YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ...4 Doğum Öncesinde Oluşan Nedenler... 4 Doğum Anında Oluşan Nedenler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI

ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ÖZEL KURSLAR ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2005 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kararı GENEL AÇIKLAMALAR Çerçeve

Detaylı

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi

GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi KURAM VE UYGULAMADA EGiTiM YÖNETiMi yaz 2000 sayi: L ss.44~ GENEL LisE VE MESLEK LisESi MÜDÜRLERiNiN GÜDÜLENMELERi Yrd.Doç.Dr. Kenan ATAY Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Egitim Fakültesi Bu arastlfmanln

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER

FİNANS UZMANI TANIM A- GÖREVLER TANIM Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ İÇİNDEKİLER Yazar... iii Önsöz... v İçindekiler (Özet)... vi Tablolar... xiii Şekiller... xiv Kısaltmalar... xv BİRİNCİ BÖLÜM EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN GENEL ÇERÇEVESİ Eğitimde İnsan Kaynakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER BÖLÜM III: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER Önsöz İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNİN TANIMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 11 Giriş 12 Hayat ve Sosyal Bilgilerin Tanımı 13 Sosyal Bilimler ile Sosyal Bilgiler Farkı 13 Demokratik

Detaylı

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI

BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI BÖLÜM III ÖĞRETİMİN TEMEL ESASLARI Temel Tanım ve Kavramlar... 28 Öğrenme ile İlgili İlkeler... 31 Öğrenme Yaşantılarının Temelleri... 31 Öğrenim Yaşantılarını Planlama ve Yönetme ile İlgili İlkeler...

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM.

İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE SELAMLIYORUM. SAYIN BAKANIM, SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ KONUKLAR, VE KIYMETLİ MEDYA MENSUPLARI, İSTANBUL SANAYİ ODASI NIN HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ 3 NCÜ İNOVASYON ÖDÜLLERİ TÖRENİNE HOŞ GELDİNİZ DİYOR, HEPİNİZİ SAYGI VE SEVGİYLE

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve

Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Bilgisayar Destel~li Dil Bilimi ve Türl~ Cumhuriyetleri Saıni DÖNMEZ Günümüzde bili im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı desek yanlı olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli mi Batı ülkelerinin

Detaylı

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM Prof.Dr. Esin Ergin 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 5.Aralık.2012 İÇERİK PLANLAMA

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSELER İÇİN KAYNAK DERS KİTABI ULUSLARARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Tayyar ARI aritayyar@uludag.edu.tr ISBN: 978 605 5911 15 7 Sayfa Düzeni: MKM Yayıncılık Kapak Tasarımı: Star Ajans

Detaylı

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI

9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI 9.ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ SAĞLIK KURUMLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM UYGULAMALARI Kumral ORALALP-Ayşe SÖNMEZ Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları,

Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Sayın Büyükelçiler, Değerli Kongre üyeleri, Çok değerli dostum Sayın Zügayir ve Brosh, Kıymetli basın mensupları, Ankara Forumunun beşinci toplantısını yaptığımız için çok mutluyum. Toplantıya ev sahipliği

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Pedagojik Psikolojik Hizmetler

Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler Pedagojik Psikolojik Hizmetler (PP Hizmetleri) okul çağı altında çocuklar, ve ilk-ve ortaokul ve lise öğrencileri için, gelişim, öğrenim ve refahı ile ilgili danışmanlık

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 21.09.2010 19.10.2010 AKDAĞ KAYAK MERKEZİ İLE İLGİLİ PLANLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI UZUN SÜREDİR SÜRDÜRÜLEN YOĞUN ÇALIŞMALAR SONUCU YABAN HAYATI İLE İLGİLİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİN

Detaylı

PLANLAMA NEDĠR? Planlama, bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları hazırlamaktan oluşan bir süreçtir.

PLANLAMA NEDĠR? Planlama, bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları hazırlamaktan oluşan bir süreçtir. PLANLAMA KAVRAMI Planlama nedir? Planlama sürecinin öğeleri Kamu sektöründe planlamanın tanımı Planlamada ölçütlerin tanımlanması Ekonomik ve toplumsal kalkınma planının tanımı Cumhuriyet tarihinden plan

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE FÝNANSMAN: Paran Kadar Saðlýk Genel bütçeden Saðlýk Bakanlýðý'na ayrýlan pay hiçbir gerekçeyle açýklanamayacak kadar düþüktür ve Cumhuriyet tarihinin en düþük oranlarýna son birkaç

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR

DOLARLIK MAL VE HİZMET H ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN DOLARLIK KREDİ HACMİ SORUN YARATIYOR KÜRESEL KRİZİN N ANATOMİSİ MORTGAGE KRİZİ VE HEDGE FONLAR KRİZİ TÜREV ÜRÜNLER PİYASASINDA KIRILMA 64 TRİLYON DOLARLIK DÜNYA D EKONOMİSİNDE, NDE, 18 TRİLYON DOLARLIK MAL VE HİZMET H ONU ÜRETEN ÜLKE TARAFINDAN

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret

ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret ABD Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Treiber den SGK ya ziyaret SGK BAŞKANI ACAR; - AR-GE YE ÖNEM VEREN, YATIRIM YAPMAK İSTEYEN, GELİŞMEYE AÇIK FİRMALARA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK VE BU FİRMALARI AYDINLIK BİR

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

yazuica Biied Adma Sahibi ve Sorumlu Yazl isleri Mildilril Hekim Kihc Yaym Tilril Yerel Siireli Yaym

yazuica Biied Adma Sahibi ve Sorumlu Yazl isleri Mildilril Hekim Kihc Yaym Tilril Yerel Siireli Yaym yazuice I Bogazi~i Universitesi Edebiyat Kuliibii yazuica 04-05 Biied Adma Sahibi ve Sorumlu Yazl isleri Mildilril Hekim Kihc Yaym Tilril Yerel Siireli Yaym Teknik Sorumlular Bayram Tirak, Hakan Karhdag,

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ. Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ. Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇLARI VE TEMEL İLKELERİ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA GİRİŞ... 2 EĞİTİM SİSTEMİ... 2 Sistem Nedir?... 2 Sistemin Özellikleri... 3 SİSTEMİ

Detaylı

KONGRE KAPSAMI. Kongremizin ana başlığı Dünya nın Yükselen Güçlerinin (BRICS+T) Türkiye ve Dünya ya Etkileri olarak belirlenmiştir.

KONGRE KAPSAMI. Kongremizin ana başlığı Dünya nın Yükselen Güçlerinin (BRICS+T) Türkiye ve Dünya ya Etkileri olarak belirlenmiştir. KONGRE KAPSAMI Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde öğrenimlerini sürdürmekte olan lisans,yüksek lisans ve doktora seviyesindeki

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri

EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri EĞİTİM BİLİMLERİ MEZUNLARININ İSTİHDAMI Akademik Personelin Beklentileri Yrd. Doç. Ayhan AYDIN Osmangazi Üniversitesi Bu araştırmada, eğitim bilimleri programlarından mezun elemanların istihdam edilebilecekleri

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Editör Doç.Dr.İlknur Maya TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Çağlar Çağlar Doç.Dr.Ercan Yılmaz Doç.Dr.İlknur Maya Doç.Dr.Zülfü Demirtaş Yrd.Doç.Dr.Fulya D. Kentli Yrd. Doç.Dr.Mahmet Ali

Detaylı

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1

İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11. 2009 Copyright S.K.Mirze 1 İşletmelerde Pazarlama Faaliyetleri- I 11 2009 Copyright S.K.Mirze 1 PAZARLAMA 1. MÜŞTERİLERİN İHTİYAÇ VE İSTEKLERİNİ BELİRLEMEYE VE BİR DEĞİŞ TOKUŞ SÜRECİYLE BUNLARI KARŞILAMAYA YÖNELİK FAALİYETLER 2.

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin. Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar

Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin. Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Ankara İli Halk Eğitimi Merkezi Öğretmenlerinin M Yetişme, Yönetim ve Çalışma Koşullarına İlişkin Sorunlar Hayat Avcı BOZ (*) Giriş Bugün hızla kalkınan ve sanayileşme çabas ıiçinde bulunan Türkiye, geleneksel,

Detaylı

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU

GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU GENÇ ERKEK HENTBOL TAKIMIMIZ İL İKİNCİSİ OLDU 2013-2014 Öğretim Yılı Liseler Arası Hentbol İl Birinciliği karşılaşmaları Talas Spor Salonunda yapıldı. Bu öğretim yılında yeni kurulan 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ

SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK PERSONELİNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN ÖNEMİ SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doç.Dr. Sema ZERGEROĞLU GİRİŞ Yaşadığımız bilgi çağında hızla artan ve yayılan bilgi, iş ve meslek hayatında rekabeti

Detaylı

10/7/13. Isletme Bilimlerine Giris. Insan Ihtiyaclari. Maslow un ihtiyaclar dizisi. Insanlari harekete geciren temel faktor ihtiyactir.

10/7/13. Isletme Bilimlerine Giris. Insan Ihtiyaclari. Maslow un ihtiyaclar dizisi. Insanlari harekete geciren temel faktor ihtiyactir. Isletme Bilimlerine Giris Temel Isletmecilik kavramlari Ogr. Gor. Yunus OZSU Insan Ihtiyaclari Insanlari harekete geciren temel faktor ihtiyactir. Ihtiyaclarin pek cogu tekrar ortaya cikar. Ihtiyaclari

Detaylı

Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanligindan: Dis Protezciligi Dalinda Kalfalik Belgesi Sahiplerine Dis Protez

Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanligindan: Dis Protezciligi Dalinda Kalfalik Belgesi Sahiplerine Dis Protez 16 Aralik 2004 / Sayi : 25672 Yönetmelikler BIRINCI BÖLÜM Saglik Bakanligi ile Milli Egitim Bakanligindan: Dis Protezciligi Dalinda Kalfalik Belgesi Sahiplerine Dis Protez Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup Başkanlığı Necati BİLGİÇ Grup Başkanı bilgicnecati@meb.gov.tr 1 SUNUM Sunu 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Yeniden

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

Girişimcilik. Arzu GÖZEL. Ocak 2016. Aydın DSYB Kuşadası

Girişimcilik. Arzu GÖZEL. Ocak 2016. Aydın DSYB Kuşadası Girişimcilik Arzu GÖZEL Ocak 2016 Aydın DSYB Kuşadası Merhaba Arzu GÖZEL Kimdir? Son 10 Yılda Dünyada En Çok Hakkında Konuşulan Kelime Nedir? DEĞİŞİM Teknolojinin İnsanlara Ulaşma Hızı Neler Oluyor? 75

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu

2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu 2000-2006 yılları arası Tekstil Makineleri Yatırım Durumu Entegre bir dünyada tekstilin rekabet gücü 2007 ITMF Yıllık Konferansının genel temasıydı. Global tekstil endüstrisi geçen on yılda özellikle (1)

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı