EGITIM PLANLAMASI NEDÎR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGITIM PLANLAMASI NEDÎR?"

Transkript

1 X,. Au rvn-< ^Jt ex', \ a&j^ ( QJSO ^< n > (^ v% w >.»Ca \ TAÜM ve TERBiYE DAÌRESÌ YAYINLARI, 19 EGiTiM PLANLAMASININ LKELER'l SERÌSÌ, 1 EGITIM PLANLAMASI NEDÎR? Yazan Philip H. COOMBS Çeviren Prof. Dr. Cernai MIHCIOGLU BiRiNCl BASKI DKVLET KÍTAPLARI MILLI EGiTiM BASIMEVÌ ANKARA 1973

2 TALÎM ve TERBIYE DAIRESI YAYINLARI, 19 EGlTiM PLANLAMASININ LKELERÌ SERÌSÌ, 1 EGITlM PLANLAMASI NEDÎR? Yazan Philip H. COOMBS U.E. P.-I.I.P.E. 9.RueE.D lacfoli-paris-xvi? 2Ö.JAN. 19/6 BIBLIOTHEQUE Ce viren ^ n~. Prof. Dr. Cernai MJHÇIOÛLU IIEP DOCUMENTATION IIPE BlRlNCl BASKI DEVLET KÍTAPLARI MÍLÜ EÛiTlM BASIMEVi ANKARA 1973

3 Paris'te bulunan UNESCO Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'.nün 1970 yilinda basilari "What is Educational Planning)" adii ve HEP 70/11.I/A numarali yayimndan adi geçen Enstitü'nün izniyle çevrilmistir. (C) UNESCO Milli Egitim Bakanligi Talim ve Terbiye Kurulunun tarih ve 16 sayili karariyle bastmlmasi uygun görülmü, Yayimlar ve Basili Egitim Malzemeleri Genel Müdürlügünün tarih ve 2719 sayili emirleriyle 7000 adet basilmi tir.

4 UNESCO Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nce (UEPE) yayimlanmis bulunan "Egitim Planlamasinin Ilkeleri" adii bu serinin, memleketimizdeki egitim yönetimi ve planiamosi çali malanna yararh olacagi dü ünülmü tür. Bu amaçla, egitim planlamasinin çesitli yönlerine üi kin on yedi kitapçiktan meydana gelen serinin UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun da görü ü almmak suretiyle dilimize çevrilmesi kararla tirilmt tir. Bu serinin tercümesinin gerçekle tirilmesinde MEB ile yakin isbirliginde bulunan basta Egitim Fakültesi "Egitim Yönetimi ve Planlamasi Kürsüsü" ögretim üye ve görevlileri olmak üzere herbir kitapgigin tercümesinde emegi gegen bütün egitimcilerimize te ekkür ederim. Bu vesile ile Talim ve Terbiye Dairesinin bu seriyi baslatmakla attigi isabetli adimdan dolayi ilgilileri tebrik eder, bu qabalarin ileride daha da geli erek devamim dilerim. Prof. Dr. Sabahattin ÖZBEK Milli Egitim Balcani

5 ÎÇINDEKÎLER Sayfa : Egitim Planlamasinm Ilkeleri Önsöz Okuyucuya Birkaç Ki isel Söz VII IX XI BIRINCI BÖLÜM 1 Planlamanin Niteligi 1 IKINCI BÖLÜM 4 Egitim Planlamasinm Tarihçesi 4 ÜCÜNCÜ BÖLÜM 7 Yeni Bir Planlama Türü Neden Gerekti? 7 1. Endüstrile mi Ülkelerde 7 2. Ge]ä mekjte Olän Ülkelerde 12 (a) Egitim düzeni içindeki israfçi dengesizlikler 14 (b) Istemin sigayi (talebin kapasiteyi) çok a masi 14 (c) Harcamalarm gelirlerden dalha hizh yükselmesi 14 (d) Malí olmayan darbogazlar 15 (e) Okumu lar için yeteri kadar i bulunmamasi 16 (f) Yanll bir egitim türü 18

6 VI Sayfa: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 19 Kuram ve Yöntemlerdeki Son Geligmeler Temei Planlama Sorunlari "Toplumsal Istem" Yakla imi "Insawgücü" Yakla inu "Verim Oram" Yakla imi 30 BE INCI BÖLÜM 34 Kuramrn Uygulanmasmda Son Geli meler Egitim ve Aragtirma Planlamanin Uygulanmasi 36 ALTINCI BÖLÜM 40 Gelecege Bir Baki Amaçlarm Daha Belirli Haie Getirilimesi Sistemai Ba arisimn Degerlendirilmesi Egitimin Yapisma Sistem Yakla imi Yeni Yönetim Biçimleri ve Teknikleri Aragtirma ve Geli tirmenin Yogunla masi 46

7 EGITIM PLANLAMASININ ILKELERI Bu dizideki kitapçiklar ba hca iki tiir okuyucu için yazilmi tir: özellikle geli mekte olan iilkelerde egitim plarilamasi ve yönetimi ile ugra anlar ya da bu görevlere hazirlananlar ; ve yüksek devlet memurlari ile siyasal önderler gibi, egitim planlamasmm ve onun ulusal geligmeye nasil yararli olafbilecegini daha genell bir diizeyde anlamaya çali an daha az uzmanla mis baska ki iler. Söz konusu kitapçiklar, hem bu konuda kendi kendilerine okuyarak aydmlanmak isteyen kigilere, Ihem de egitim programlarma katilanlara yararh olmak amaciyle hazirlanmi tir. Çagdas, egitim planlamasi anlayi i, herfeiri pìlanlamayi degi ik bir biçimde igörmek egiliminde oían çei itli bilim dallarindaki uzmanlarin dikkatini üzerine çekmigtir. Bu dizideki yapitlardan bazilarinin amaci, bu kimselerin görü lerini birbirlerine ve günün toirinde onlarin yerini alinak üzere yetisjtirilmekte olan gençlere aciklamalarina yardimci olmaktir. Ama görüsjerdeki Ibu çe iltliligin arkasinda yeni ve giiçlenen bir birlik vardir. Geli mekte olan iilkelerdeki uzmanlar ve yöneticiler, degi ik bilim dallarindan kaynak almakla birlikte, da'ha çok dünyanin imdiye dek görmedigi älcüde ivedi ve güc egitim sorunlarina birlikte kar i koymak durumunda kalan bir öncüler grubunun bu alandaki bilgiye e siz bir katkisi olan bazi temei ilke ve uygulamalan kaibul etmeye ba lamaktadirlar. I te, dizideki öteki kitapçiklar bu ortak deneyleri açiklamakta ve egitim planlamasmm seçme bazi yönlerine ili kin eïdeki en iyi fikirleri özet olarak sunmaktadir. Okuyucularin geçmi teki yeti inileri arasinda büyük farklar foulunaeagmdan, yazarlara, konularim en basit bilgilerden ba layarak tanitmak, bazi kimselerin çok iyi tanimalarina kar ilik, bazilarimn hiç bilmedikleri teknik terimleri açiklamak ve belirli bir bilimsel diizeyi korurken bazi uzmanhk dallan diginda konunun ihiç de yaibancisi plmayan okuyucularin dii'zeyini de a mamak gibi guç bir görev verilmi!tir. Böyle bir tutumun, söz konusu kitapçiklarm itiim okuyucularca raihathkla anla ilmasmi saglamak gibi bir üstünlük ta idigi açiktir. Wellington'daki Yeni Zelanda Egitim Ara tirmailari Kurulu'ndan Dr. C. E. Beaby'nin genel yönetmenligini yaptigi bu dizi belirli bir biçime göre

8 Vili ihazirlanmi olmakla birlikte, yazarlann açikladiklari görü ler arasindäki ayrúiklari, hatita çeli meleri önlemek için herhangi bir çalba harcanmami - tir. Enstitü yetkililerinin görü üne göre, bu yeni ve faizla geli en bilgi ve uygulama alanmda kesin bir görü ortaya koymak için daiha vakit erkendir. Bu nedenle, dizideki kiitapçiklarda yer alan ve sorumlulugu yazarlara ait alan görü leri UNESCO ve Enstitü'nün her zaman payla mabi söz konusu olmamakla birlikte, bu dü üncelerin uluslararasi piyasada dikkati çekecegi kanisindayiz. öyle saniyoruz ki, ortak deneyleri birçok bilim dallarim ilgilendiren ve dünya ülkelerinin büyük bir bölümünü kapsayan yetkili ki ilerce öne sürülmü görüälerin burada fbir kesitini sunmanm tarn zamanidir.

9 ÖNSÖZ Philip Coombs'la ben, hundan be yil kadar önoe bu diziyi tasarlarken ilk kiltapçigm "Egitim Planlamasi Nedir?" ba hgmi ta imasi ve kendisi tarafindan kaleme allinmasi en dogal ibir yol olarak görünmü tü. Konuya distan bakanlarin ve derinlemesine ßgflenenlerden birçogunun sorduklari soni fouydu. Dizinin bir numarali yayminin 13'üncüden sonra çikmasi burada bir açiklamayi zorunlu kilmaktadir. Gecikmenin en ibelirgin nedeni, Philip Coombs'un, yeni kurulan Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nün Müdürü olarak bu dönemdeki sürekli çah malari hakkinda bir fikri cflanlann kolayhkla kabull edecekleri gilbi cok fazla me gul olmasiydi. Ama ben, yazann söz konusu caü malarimn bu i e engel olabilecegini sanmiyordum ; cünkü ibiliyordum ki yazar konusunu duruk bir anlayi la ele almaya razi olsaydi, bu kitaba ayirdigi zamanda kitaibi üc kez yazabihrdi. Gücllük, yazar in ve ba kalarinin egitim planlamasina ili kin görü lerinin Inizia degi mesinden doguyordu. Bu degi me öylesine hiziiydi ki, bu i e ayiralbildigi kisa zaman Bürelerinde, elindeki bir yazinin son paragrañna geldiginde ilk paragraflari ve yapitin tümünde benknsedigi yakla imi yetersiz buluyordu. I in garip yam, kuramcüarla pratik plancilarin bir araya gelerek dügüncelerini gözden geçirip degi tirdikleri dügünsel yönden hareketli bir merkez dan Enstitü'nün yöneticisi sifatiyle kendisinin de bu Ihizsh degi mede kücümsenemeyecek bir sorumluluk paymm olmasiydi. Dr. Coombs, sonunda bu sorunu, konusunu tarihsel yontemle ele alarak cözdü ; egitim planlamasi konusundaki dü üncenin baglangicina inerek bu alandaki dü üncellerin gidi yönü hakkmda da bir fikir vermis, oldu. Dolayisiyle, olaylar ve kendi zengin yaratma gücü bu kitapçik baskidan çikmadan degi ip ilerlese bile, imdi elimizde onun planlama konusundaki görü ünün bir yil sonra ne olacagmi tahmine yarayacak veriler bulunmaktadir. Sirf egitim planlamasi anlayi inin bugün bile hizla degigmekte olmasi yüzünden, konuyla ugra an herkes bu kitapçikta itiraz edebilecegi bir eyler bulacak, ama içtenlikle bemmseyecekleri noktalar cok daha fazla olacaktir. örnegin, eski bir yönetici olarak, yazann, "planlama" de-

10 X yimi bazi ülkelerde henüz saygideger bir anlamda kullamlmaya ba lamadan once bile ileri egitim düzenlerinin íbuhindugu bazi ülkelerde yapilmakta olan diizenli ve uzun dönemli egitim çali malarmin degerini biraz kücümsedigi kanisindayim ; ama konuya getirdigi yeni boyut ve egitim planlamasinin yalniz uzmanlara özgü bir çak ma olmadigi ve bir olçude egitimle ugrasan hemen iherkesin olagan görevinin bir parçasi oldugunda direndigi için onu kivançla bagi liyorum. Bu konuda yazi yazmaga hiç kimse Dr. Coombs'dan daiha yetkili degildir. Ba langiçta iktisat profesörlügü yapmi, sonra Ford Vakfi Egitim Geli tirme Fonu'nun Ara tirma Müdürlügü görevinde bulunmu, daiha sonra John F. Kennedy'nin Ba kanhgi sirasinda Egitim ve Kultur l lerí Bakan Yardimcisi olarak igörev al'mi tir. Uluslararasi Egitim Planlamasi Enstitüsü'nde be ibuçuk yil süren hareketli ve yüksek bir yaratma gücü ile yerine getirdigi bir yöneltim görevinden sonra, 1968 sonunda zamanmi kendi yazilanna ayirmak üzere ayrilmakla birlikte, Enstitü'nün Ara tirma Müdürü olarak bir yil daha göreve devam etti. Son zamanlarda, yeni kurulan Egitim Arasjtirmalan Merkezi'ne Egitim Stratejisi Incelemeleri Müdürü olarak girdi, ama Enstitü'nün ara tirma çali ma'larma bugün de bir miktar zaman ayirmaktadir. Iktisat ve gitimi planlamasi konularinda birçok yazilari bulunan Dr. Coomlbs'un en tanmmi kitabi The World, Educational Crisis: A Systems Analysis (Dünya Egitim Bunalimi: Bir Sistem Cözümlemesi) adii yapitidir. JPhilip Coombs'un bu kitapçigi be yil sonra yeniden yazmasini diliyorum. C. E. BEEBY Dizinin Gene! Yönetmeni

11 OKUYUCUYA BÎRKAÇ Kl ISEL SÖZ Dünya yüzünde egitimin gelecegiyle ilgilenen politika önderleri, yöneticiler, ögretmenler, ögrenciler ve çesitli yurttaslar, bugün egitim planlamasi konusunda lhakli olarak birçok yerinde sorular sonmaktadirlar. 1950'den önce dünyanm Ibüyük bir bölümünde egitim planlamasi deyimi pek az biliniyordu, ama o günlerden íbu yana artan bir istekle kar- ilandi. Bugün dünyadaki egiltim önderlerinin ve devletlerin biiyük çogunlugu egitim planlamasi fikrini kabul etmiglerdir ; uluslararasi örgütler egitim planlamasma ba öncelik tammaktadirlar ; bu alanda yeni egitim programlari düzenlenmi tir ; toplumsal bilimciler konu üzerinde ara tirmalar yapmakta ve bu konuda zengin Ibir meslekî literatür ortaya çikmaktadir. Gördügü bütün bu ilgiye kar m, egiltim planlamasi, ba arili olabilmesi için desteginden yararfanmasi gereken çogu kimseler için bugün de bir sir halindedir. Bu yüzden, birçoklarinm a agidakilere benzer sorulara cevap almak için baski yapmalarma a mamak gerekir: Egitim planlamasi nedir? Nasil yapilir? Kapsami nedir? Her yerde mi, yoksa sadece bazi yerlerde mi uygulanabilir? Planciüar kimdir? Ne yaparlar? Nasil planci olunur? Planlamanin tehlikeleri nelerdir? Planlama yapmamanm telhlikeleri nelerdir? Günümüzün egitim planlamasi eski planlama ibiçimlerinden nasil ayrilir? Yeni bir planlama türüne neden gerek duyuldu? Bir ulke planlamaya nasil ba lar? Bu alanda nasil bir gielisme saglanmi tir? Uzmanlann bügi düzeyi gerçekte nedir? Ba hca anüasma ve anla - mazhk alanlan nelerdir? Böyle yeni bir egitim planlamasi var oldugu halde dünyada neden bir egitim bunalimi ortaya çikti? Ya gelecek? Bugünkü haliyle egitim planlamasi egitim düzenlerinin ilerde karsilasacaklari korkutucu sorunlan baganyle çozebilir mi? Çozemezse planlama hangi yönlerde güclendirilmelidir? Eger bir uzmansamz ve bu sorulara doyurucu cevaplar verebiliyorsaniz bu satirlan okumaya devam ederek vakit kaybetmeyiniz. Eger kendinizi bugün de cevap arayan bir acemi sayiyorsamz, konunun uzmani

12 XII olmayan ki iler için bir giri olarak hazrrîanan bu kitapçik size a agidaki kayitlarla yardimci olabilir. Burada bütün sorularmiza kesin ve yetkili cevaplar. bulamayacaksiniz. Bulacagmiz cevaplar, yazarin sonradan degistirmek hakkmi sakli tuttugu geçici ve kismî cevaplardir. Belirttigi görü ler, ku kusuz, yazarin kendi yetisme biçiminin ve özel gözlemlerinin sagladigi üstünlügii yansitmakla birlikte, yanilmazhk iddiasmdan da uzaktir. Bu sözleri özür dilemek için ya da sähte bir alcakgönüllülük olsun diye degil, gerçek böyle oldugu için söylüyoruz. Bugün bildigimiz kadariyle egitim planlamasi dalia çok gençtir ve büyük bir hizla geli mektedir ; her zaman için geçerli kesin tanimlamalarm kalibma sigmayacak kadar karma ik ve çesitlilik gösteren bir konudur. Genellikle kabul gören bir egitim planlamasi taniminin heniiz bulunmamasi ve aym durumun kabul edilebilir bir genel kuram için dalia çok söz konusu olmasi bundandir. Bununla birlikte, egitim plaiilamasinm gerek kurammda, gerek uygulamasmda son yillarda önemli gelismeler olmus, bilim adamlan ve konunun uygulayicilan birçok önemli noktalarda anla maya dogru sürekli adimlar atmi lardir. lier de daha da fazla olmasi gerektigini saklamaksizm bu gelismenin bir bölümünü açiklamaga çahsacagiz. Burada konu daha çok tarilisel bir yakla imla eie almmis'tir, cünkü yazara göre egitim planlamasmi anlamanm en iyi yolu onun zaman içinde nasil ortaya çiktigmi ve degisik ihtiyaçlari karsilamak için çe itli yerlerde nasil degi ik biçimler aldigmi incelemektir. Geçmiçteki bu gefli- imi bilirsek, u temei sorumuzu dalia iyi cevaplandirabiliriz : Uluslar, 1970'lerin hizla degi en dünyasmda kar ilastiklari son derece gtiç egitsel gelisim sorunlarim cözmede kendilerine yardimci olabilecek ne tur egitim planlamalarma ilitiyaç duymaktadirlar? Bütün bunlardan çikan sonuç, egitim planlamasmi, fizik, ekonomi, ruhbilim ve öteki yerle mi bilim dallan giti üniversitelerin kurulu semalarmda yer alacak bir "yeni bilim" ya da kendi kendine yeterli bir "disiplin" saymamn fazla bir yarar saglamayacagidir. Böyle bir tutum, tipki egitimle egitimbilìm için uzun süre söz konusu oldugu gibi, egitim planlamasmi dogai beslenme kaynaklari oían ana dü ünce akimlarmdan yalitmak egilimine yol açar. Incelememize ba lamamn belki de en iyi yolu, bazi uzun ömürlü efsaneleri yok etmeye cali arak ve egitim planlamasi konusunda bir dü ünce çerçevesi saglayip yazarm tercililerini kolayca açiklayacak bazi ön sunuslarda bulunarak i e ba lamaktir.

13 BIRINCI BÖLÜM PLANLAMANIN NÍTELÍOÍ Egitim planlamasi, niteligi ne olursa olsun, her halde ne hasta egitim düzenleri için mucize bir ilâç, ne de yalniz kötülük doguran bir eytan urubudur. Egitim planlamasi, en genis, anlaminda, rasyonel ve düzenli cözümleme (analiz) tekniginin egitim sürecine, egitimi ögrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarim kar ilamada ve amaçlarmi gerçekle tirmede daha etkili ve verimli kilmak amaciyle uygulanmasidir. Bu anlamda egitim planlamasi ideolojik yönden tarafsizdir. Yöntemleri, ideoloji, geli mi lik düzeyi ve devlet biçimi bakimmdan genis, ölcüde farkli durumlara uygulanabilecek kadar esnek ve uyucudur. Temei mantigi, kavramlari ve ilkeleri her yerde uygulanabilir, ama bunlari uygulamak için kullandigi yöntemler, duruma göre çok kaba ve basit olabilecegi gibi, ileri derecede ince ve karma ik da olabilir. Dolayisiyle, egitim planlamasini her yerde uygulanmasi zorunlu, kati ve birörnek bir recete olarak görmek yanhgtir. Egitim planlamasini yalniz egitimin nicel geniglemesiyle ilgili, hiçbir eyi degi tirmeden daha büyük yapmaya çali an bir ugra i olarak algilamak da ayni derecede yanh tir. Bir ölcüde egitim planlamasmin çok kere bu amaçla kullanilmi olmasmdan ileri gelen böyle bir yanh anlama, onun niteliginde sakh bir sinirlilik degildir. Söz konusu yanli anlamanm bir ba ka nedeni de, planlamanm olanaklann elverdigi hallerde istatistiklerden yogun bir biçimde yararlanmasidir. Ama istatistigin bir olgunun gölgesinden ba ka bir ey olmadigi ve olgularin nicel kadar nitel de olabilecegi unutulmamalidir. Egitim planlamasi gelecekle ilgilenir; ancak i igini geçmi ten alir. Gelecekteki kararlar ve eylemler için bir siçrama tahtasidir, ama basit bir taslaktan da fazla bir eydir. Planlama, yalniz nereye gidilecegini degil, nasil ve en iyi hangi yoldan gidilecegini de ara tiran devamli bir süreçtir. Planm kâgida dökülmesi ve onaylanmasiyle i bitmez. Planlamanm etkili olabilmesi için, kendi uygulamasiyle, ilerleme kaydedilip edilmedigiyle, önceden görülmeyen engeller ve onlari yenme yollanyle de

14 2 ilgilenmek gerekir. Planlar tas üzerine oyulmak için yapilmaz, gereginde degistirilir ve yeni kogullara uydurulurlar. Belirli bir dönemi kapsayan planlarin uygulanmasma geçilince, ilk dönemin deneyleriyle beslenerek gelecek dönemin planlamasma ba lanmahdir. Demokratik önderler gibi diktatörlerin de yararli bir arac olarak kullandiklari planlama, bazen samldigi gibi diktatörlere özgü bir ugra i degildir. Cünkü planlama kendi ba ma politika saptayip karar vermez; ama gerek üst, gerek alt düzeylerdeki'politika saptayicilariyle karar vericilerin bir yardimcisidir. Planlama, en genis, anlamdaki egitim yönetimi siirecinin ayrilmaz bir parçasidir ya da öyle olmalidir. Smif ögretmenlerinden bakanlara ve yasama organlarma degin her düzeydeki karar vericilere, daha uygun kararlar almalarmda yardimci olabilir. Planlama bunu, onlarin, söz konusu belirli amaçlan, bu amaçlara yönelmede benimsenebilecek çegitli yollari ve herbirinin dogurabilecegi sorunlari daha büyük bir açikhkla görmelerini saglayarak yapabilir. Planlama, eldeki sinirli kaynaklarla daha büyük ve daha iyi toplam sonuçlarm elde edilmesinde yardimci olabilir. Bununla birlikte, bu yararlarm saglanabilmesi için planlama, birbirleriyle iç içe girmig pek çok degigkenin, devingen bir organik bütünün parçalan, bir ba ka deyigle sistem cözümlemesine (system analysis) eiveri li bir duzen olarak net bir biçimde görülmesine olanak saglayacak genig açili bir mercek kullanmalidir, Böylece, plancilar, herhangi bir eylem çizgisi önermeden önce, karar vericilerin elinde manevra için u anda ne geni likte bir alanin bulundugunu saptamalidirlar. Örnegin, toplumun durumuna, nereye gitmek istedigine, oraya varmak için egitim yönünden nelerin gerektigine, bu arada ögrencilerin niteligine, ihtiyaçlarma, özlemlerine, hayattan beklediklerine; dogrudan dogruya bilginin, egitim sanat ve teknolojisinin durumuna; ve hiçbirisinden daha az olmamak üzere de egicim düzeninin kendi kendini elegtirici bir gözle inceleme ve kendi ba arma gücünü iyile tirmek üzere akillica eyleme geçebilme yetenegine bakmahdirlar. Egitim planlamasmin temei görevlerinden biri, egitim düzeninin bu karma ik iç ve di ili ki'lerini degi en ko ullar altmda ölcülü bir dengede en iyi nasil tutabileceginì saptamak ve onlari sürekli olarak gerekli dogrultuya yöneltmektir. Yukaridakiler, kugkusuz, hiçbir egitim planlamasinm geçmigte tümüyle yerine getiremedigi özlenen ko ullardir. Ama o zamanlar egitim düzenlerinin hayati imdikinden çqk daha basit oldugu için, egitimin

15 uzun tarihinin büyük bölümü süresince bu ilkelere uyulmasi zorunlu da degildi. ikinci Dünya Savasindan önce, egitim düzenleri her yerde yapi ve muhteva bakimmdan daha az karmasik, daha kücük ve uluslarin tum hayatina daha az kan ik bir biçimde baghydi. Üstelik, egitim kurumlan ve onlan çevreleyen dünya çok daha agir bir gidi le büyüyor ve degi iyordu. Dolayisiyle, bir egitim sistemini olu turan parçalar ya da sistem ile mü terileri arasinda ciddì deiigesizlik ve uyumsuzluklarin birdenbire ortaya çikmasi tehlikesi en dü ük düzeydeydi. Yine de, bu basit çaglarda bile egitim kurumlarmm olagan bakim ve beslenmesinin bir parçasi olarak planlama gerekliydi. Ama, egitim planlamasi, olaganüstü toplumsal kayna ma dönemleri disinda, egitim yönetiminin, bilim ve devlet adamlannin ilgisini çekmeyen, hatta özel bir etiketi bile gerektìrmeyen basit ve sinirli bir biçimde kendini göstermi tir. Ama bugün antik durum degi mi (tir. Egitim, Ikinci Dünya Sava mdan bu yana, bütün dünyayi sarsan ve artik herkesçe bilinen devrimci güclerin ortaklaga etkisi sonucu hizh ve köklü degisiklikler geçirmektedir. ilerde bu devrimci güclerin egitim üzerindeki etkilerini ve bütün bunlarm degisik nitelikte, yepyeni bir egitim planlamasini gerektirdigini inceleyecegiz. Bununla birlikte, daha önce, bu yeni egitim planiamasinin tarihteki bazi örneklerine göz atmamizda yarar vardir. 3

16 IKINCI BÖLÜM EOiTÍM PLANLAMASININ TARÍHCESÍ Bugünkü egitim planlamasmín atalannin kesintisiz olarak eski çaglara kadar çiktigi söylenebilir. Ksenofon (Isparta Anayasasinda), hundan yil kadar once Ispartalilann, egitim düzenlerini kendi iyi belirlenmi askerí, toplumsal ve ekonomik amaçlarina uygun olarak nasil planladiklarim anlatir. Platon Cumhuriyet adii yapitmda Atina'nm önderlik ihtiyaçlarma ve politik amaçlarina hizmét edecek bir egitim plani sunmu tur. Han Hanedam döneminde Çin ve Inka'lar zamanmda Peru, egitimlerini kendi kamusal amaçlarina uygun olarak planlami lardir. Bu eski örnekler, daha cok, egitim planlamasmín önemli bir görevi oían, bir toplumun egitim düzeni ile toplum amaçlari ki bunlar bir- v birinden cok farkh olabilir arasinda baglanti kurma görevine agirhk vermektedir. Daha sonraki bazi örnekler, büyük toplumsal ve dügünsel kayna ma dönemlerinde toplumun yeni amaçlara uyacak biçimde degi - mesine yardim etmek üzere egitim planlamasma nasil ba vuruldugunu göstermektedir. Bu planlarin yapicilan, genellikle, egitimi reformlari gerçekle tirmede ve "iyi hayat" a varmada güclü bir arac olarak gören yaratici toplumsal dü ünürler olmugtur. Bu arada 16'nci yüzyilm ortalannda John Knox, îskoçyalilara manevi kurtulugla maddî esenligi mutlu bir bile im halinde sunmak amaciyle düzenlenmi bir ulusal okullar ve kolejler düzeni kurulmasmi öngören bir plan önermigti. Avrupa'da 18'inci yüzyilin sonlariyle 19'uncu yüzyüín baslannda kendini gösteren özel giri imciligin sarho günleri, "Bir Egitim Plani", "Ögretim Reformu" gibi ba hklar ta iyan ve toplumsal düzeltim ve yükselme amacini güden cok sayida önerilere yol açti. Bunlarin en tanmmiglarindan biri, Diderot'nun Ikinci Katerina'nm istegi üzerine hazirladigi "Plan d'une Université pour le Gouvernement de Russie" (Rus Hükümeti için Bir Université Plani) adii çaligmasidir. Bir ba kasi Rousseau'nun her Polonya yurtta i için egitim olanaklari saglamayi öngören planiydi. (Bu plan, serkes, ögrencilere ne zaman bedenî cezalar uygulanacagi gibi ayrintilara bile inmekteydi.)

17 Bir "yeni toplum"un gerçekle tirilmesine yardim etmek amaciyle egitim planlamasmdan yararlanmak için giri ilen ilk çagdas çaba, ku - kusuz, 1923 yilinda genç Sovyetler Birliginin hazirladigi Birinci Be Yillik Plandir Gerçi bu planin ba langiçta kullandigi yöntemler bugünün ölcülerine göre ilkeldi, ama iiçte ikisi okuyup yazma bilmeyen bir ulusun elli yila varmadan dünyanin egitim bakimmdan en geli mi uluslanndan biri haline gelmesine yardim eden sürekli ve kapsayici bir planlama sürecinin ba langici oldu. îdeolojik yönelimi bir yana, Sovyet planlama deneyi öteki ülkelere yararli olabilecek birçok teknik derslerle doludur. Egitim planlamasinin yukanda añilan tarihsel örnekleri, kapsam, amaç ve karmasiklik yönünden büyük degisiklikler gösteriyordu. Kimisi tum uluslari, kimisi belirli kurumlan kapsiyordu; kimisi, ku kusuz, ötekilerden çok daha etkiliydi; kimisi kisa, kimisi uzun dönemleri kapsamaktaydi; kimisi çok otoriter bir çevrede, ötekiler çok daha demokratik ve çogulcu (pluralistic) bir ortamda yapilmisti. Herbirinin ögretici bir yani vardi, ama hiçbiri çagda egitim planlamasinin gerektirdigi tum özellikleri ta imamaktaydi. Bununla birlikte, bugünkü egitim planlamasinin atalari yukanda añilan carpici ve co ku verici örneklerle sinirli degildir. Egitim kurumlarini yönetmekten sorumlu olanlar, bu kurumlann var oldugu günden beri daha yaygm ve aligilmis planlama çah malarmi yapagelmiglerdir. örnegin, 1920'lerde yerel bir egitim örgütünün ba yöneticisini ahniz. Bu yönetici her yil gelecege foakmak ve bir sonraki ögretim yih için çegitli hazirliklar yapmak zorundaydi. En azindan ögrenci sayisinm ne kadar olacagini, bu ögrenciler için yeterli smif, ögretmen, masa ve kitap sayismm ne oldugunu, bütün bunlar için ne kadar paraya ihtiyaç duyulacagmi, paranin nereden gelecegini, nasil ve ne zaman harcanacagini kestirmek zorundaydi. Bu çe itli tahminler bir sonraki ders yih bütce önerisinde birle ir ve sonunda bir dizi karar ve eyleme dönü ürdü. Yapilan i, o etiketi pek seyrek tasimakla birlikte, egitim planlamasiydi. Bütün bunlar egitim yöneticisinin görevinin olagan bir bölümü olarak kabul ediliyor, söz konusu yönetici kötü bir planlayici ise çok geçmeden ba i derde giriyordu. Çogu kez bu sureç son derece basit bir biçimde kendini gösteriyordu. Kücük bir bagimsiz okul ya da kolejle ilgili planlama kimi zaman bir zarfin arka yüzünde yapilabiliyordu. Ama egitim kurumlan ve düzenleri büyüyüp karma ikla tikça, bütce ve ödenek ayirma igleri daha biçimsel 5

18 6 hale geldikçe, planlama süreci de daha karmasik ve biçimsel bir durum aldi. Yine de yapilacak temei i ler ve uyulacak ilkeler genis, ölcüde birbirinin ayniydi. Esas amaç egitim kurumlarim sürdürmek ve yasatmak, ko ullann gerektirdigi genisleme ve iyilesmeyi azar azar gerçeklestirmekti. Bununla birlikte, egitimin amaçlari ve ögrencilerle topluma sagladiklannin degeri, planlama sürecinin bir parçasi olarak yilhk bir degerlendirmeye tabi tutulmuyordu. Bütün bunlar soludugumuz hava kadar dogal karsilanryordu. Ögretim programlan ile yöntemleri ve o kutsaì smav düzeni de öyleydi. Dolayisiyle planin temei odak noktasi, ögrenciler ve toplum degil, egitimin olagan i leyi i, bakim ve ikmal hizmetleri ile diizenin ihtiyaçlariydi. Özetlersek, Ikinci Dünya Savasina degin ve ondan once ku aklar boyu birçok yerlerde uygulanan egitim planlamasi türü u dort ana özelligi ta iyordu: (1) Zaman bakimmdan kisa süreliydi ve ancak gelecek butçe yilma kadar uzaniyordu (yapi ve tesisler yapiminm ya da önemli yeni programlarm söz konusu oldugu kural di i durumlarda planlamanin ufku biraz daha genisliyordu) ; (2) egitim sisteminin ancak bir bölümünü kapsiyor, sistemin parçalari birbirinden bagimsiz olarak planlaniyordu; (3) söz konusu planlama, egitim kurumlarmin tum olarak toplumun ve ekonominin geligen ihtiyaç ve egilimleriyle olan baglan açik olarak belirtilmeksizin, bagimsiz olarak planlanmalari anlaminda bütünlükten yoksundu; bu (4) genellikle, yillar boyu temei özelliklerini koruyan duruk bir egitim örnegini benimseyen, canliliktan yoksun bir planlama türüydü. Yukarida özetlenen durumun kuskusuz önemli istisnalari vardi, ama yine de bu özelliklerin gerçegi oldukça iyi yansittigi söylenebilir. Önemli oían, bu planlamanin o günkü ihtiyaçlari kar ilami olmasidir. Guerci egitim kurumlarmm birçok sorunlari ve yöneticilerin bas agrilari vardi, ama egitim bu basit planlama düzeni içinde ali ilmi olugunda oldukça rahat bir biçimde akip gidiyordu. Durum, ìkinci Dünya Sava i yeryüzündeki hayatm her yönünü etkileyen ve eski kurumlari temellerinden sarsan yeni bir inanilmaz degigiklikler çagi açincaya degin böyle sürüp gitti.

19 ÜCÜNCÜ BÖLÜM YENÍ BÍR PLANLAMA TÜRÜ NEDEN GEREICH? arasmdaki yirmi beg yil içinde, bütün dünyadaki egitim düzenleri ve onlari çevreleyen kogullar, gözle görülen ne varsa sarsan bilimsel ve teknik, ekonomik ve demografik, siyasal ve kültürel degigikliklere ugradi. Bunun sonucu olarak, egitim düzenleri, o zamana kadar görmedikleri büyüklük ve karmagikhkta görevler, baskilar ve sorunlarla kargilagtilar. Söz konusu düzenler, bunlarm üstesinden gelebilmek için ellerinden geleni yigitçe yaptilar, ama ellerindeki planlama ve yönetim araçlannin bu yeni kogullarda çok yetersiz oldugu görüldü. Geriye baktikça, bu düzenlerin o zamanki kogullar altinda sagladiklari baganlara ve kargilagtiklari baskilar altinda cökmemelerine gagmamak elden gelmemektedir. Bu olaganüstü deneyin parlak noktalarindan bazilarmi ineeleyerek yeni. bir planlama türünün neden zorunluluk kazandigini ve temei özelliklerinden bazilarimn neler olmasi gerektigini daha açik olarak anlayabiliriz. Asil ilgi alanimiz geligme halindeki ülkeler olmakla birlikte, daha önce geligmig ülkelere bir göz atmak bize daha iyi bir bakig açisi kazandiracaktir. 1. Endüstrile mi Ulkelerde Genel olarak söylemek gerekirse. endüstrilegmig ülkeler, döneminde egitim bakimindan üc evreden geçmiglerdir ve gimdi de ga- irtici bir dördüncü evre içinde bulunmaktadirlar : (1) Yeniden Yaprm Evresi; (2) ínsangücü Kithgi Evresi; (3) Doludizgin Genisleme Evresi; ve (4) Yenilegtìrme Evresi. Bunlardan herbiri ötekinden ayri planlama sorunlan dogurmugtur. Avrupa'nin savagtan yarah çikan uluslarm&a egitim düzenleri, agir bir yikima ugrami ve yine bir birikmig Lhtiyaç yükü altinda kalmigti. Çogu uluslar, göz alici okul yapimi, ögretmen bulma, ivedi egitim programlan vb düzenleyerek, egitim düzenlerini "normat'e benzer bir duruma yeniden getirme çabalarma hizla girigtiler.

20 8 Çok geçmeden, ßava tan önceki geleneksel egitim planlamasinm bu yeniden yapim cabalan için yeterli olmayacagi görüldü. Birçok topluluklan derinden etkileyen, agir yaralar alip gücsüzle en ekonomileri tagmmasi güc bir yük altmda birakan genis kapsamli programlar, daha genis ve karma ik bir programlamayi, ileriye dogru daha uzun bir bakisi ve ekonomik yapilabilirlikleri ile etkilerinin daha dikkatli bir biçimde degerlendirilmesini gerektirdi. Bu durumu kar ilamak için ortaya konan planlama yöntemlerinin birçok eksiklikleri bulunmakla birlikte iyi sonuçlar verdiler; ayrica egitim yetkililerini gelecegin daha da büyük planlama sorunlarma ruhsal yönden hazirlamis oldular. Bir örnek vermek gerekirse, daha savas sona ermeden, ingiltere yerinden yönetim ilkesine dayanan egitim düzenine ve genellikle planlama konusundaki geleneksel isteksizligine karsm 1944 yilinda ingiltere ve Galler'deki 146 yerel egitim örgütünden Iherbirinin ulusal Egitim Bakanligina sunulmak üzere bir gelisme plani hazirlanmasini gerektiren Egiltim Yasasi'm kabul etti. Hazirlanan yerel planlar eldeki kaynaklarla dengeli ve bütünlük tagiyan ibir ulusal plan meydana getirmemekle birlikte, birçogu yine de yerel nüfusun ve ögrenci sayilarmin, nüfus degi- ikliklerinin, okullarm kurulu yerlerinin, ögretmen ihtiyaçlarmm okullann para ihtiyaçlarmin ve gelecekteki vergi gelirlerinin uzun dönemli tahminlerindeki düzenlilik bakimmdan oldukça ileri bir ustahgm ve teknik yetenegin izlerini ta imaktaydi. Fransa, merkezci bir nitelik ta iyan egitim ve hükümet düzeniyle uyumlu olarak daha degisik bir yol izledi. 1946'da ekonominin tümü için hazirladigi ulke çapindaki yatirim pianini îkinci Be Yillik Planla birlestirdi. Öteki Batí Avrupa ülkeleri egitimin yeniden kurulmasiyle ilgili planlamalarim kendi özel gelenek ve tercihlerine uygun olarak degisik biçimlerde gerçekle tirdiler. Bu alanda hepsinden daha büyük bir çaba harcamasi gereken Sovyetler Birligi savas öncesi deneyinin verilerinden yararlanirken, Dogu Avrupa'nm yeni "sosyalistlegen" ülkeleri yeni planlama örnekleri için gözlerini Sovyetler Birligi'ne çevirdiler. Bu sirada planlama dü üncesinin bugün de bir küfür sayildigi Birle- ik Amerika'da bile, ertelenmig okul yapim ihtiyaçlarindan dogan birikimi ortadan kaldirmak, yurda dönen eski savagçilarm egitim istemlerini karsilamak ve savasin yol açtigi "bebek arti i"nin egitsel sonuçlarina hazirlanmak amaciyle o zamana degin görülenlerden daha karma- ik bir planlama çabasina giri ildi.

YARIN ÇOK GEÇ OLACAK FIDEL CASTRO. Çeviren : Yasar Öztürk Nisan 2002

YARIN ÇOK GEÇ OLACAK FIDEL CASTRO. Çeviren : Yasar Öztürk Nisan 2002 YARIN ÇOK GEÇ OLACAK FIDEL CASTRO Çeviren : Yasar Öztürk Nisan 2002 www.iskenderiyekutuphanesi.com SUNU 1992 Haziraninda Rio de Janeiro'da dünya zirvesinde dünya liderlerinin bir araya gelmesi küresel

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması

İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM DURUM RAPORU Türkiye de İşgücü Piyasası ve İstihdam Araştırması İnsan TUNALI Avrupa Komisyonu na sunulmak üzere İngilizce olarak hazırlanan rapordan Türkçe ye çevrilmiştir. 1

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme...

- Çalıştay Hakkında...4. - Protokol...5. - Protokol Konuşmaları...6. - Konuşmacılar...15. - Çalıştay Sonuç Raporu...17. - Değerlendirme... 1 İÇİNDEKİLER - Çalıştay Hakkında...4 - Protokol...5 - Protokol Konuşmaları...6 - Konuşmacılar...15 - Çalıştay Sonuç Raporu...17 - Değerlendirme...44 - Çalıştay dan Kareler...47 3 ÇALIŞTAY HAKKINDA AMAÇ:

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı