Stadyum ve spor alanlarýnýn

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stadyum ve spor alanlarýnýn"

Transkript

1 BÝK denetmeni Ramazan Çýrakoðlu Sungurlu da evlendi Basýn Ýlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürlüðü denetmenlerinden Ramazan Çýrakoðlu, kendisi gibi Sungurlu kökenli olan öðretmen Kübra Katar ile hayatýný birleþtirdi. SAYFA 7 DE 10 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ ÝGS eðitimlerinde baþarý yüksek 7. Eðitim programý devam eden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan ziyaret edildi. Kurs hakkýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Sorumlu Müdürü ve Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali Köse'den... SAYFA 3 TE Stadyum ve spor alanlarýnýn yýkým ihalesine tepkiler büyüyor Ortaokul çaðýndaki çocuklara Ýmam 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak Ýl Em Hatip çaðrýsý Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metre karelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili projeye tepkiler çýð gibi büyüyor. Bazý vatandaþlar bu düþüncenin önüne geçmek adýna imza kampanyasý ve mahkemeye baþvuru dahil olmak üzere ne gerekiyorsa hukuken biz mücadele etmeye hazýrýz diyenlerin sayýsý da oldukça fazla görülüyor. Konuyla ilgili olarak CHP ve BBP Ýl baþkanlarý da yaptýklarý açýklamalar ile tepkilerini dile getirdiler. CHP ÝL baþkaný Gürsel Yýldýrým Çorum halkýný konu ile ilgili olarak duyarlý olmaya ve demokratik tepkilerini göstermeye davet ederken, BBP Ýl baþkaný Erdal Özkan ise bu ihalenin ve devamýnda kamu yararýnýn söz konsu olmadýðýný ve kamuoyunda 3-5 kiþiye rant saðlama projesi gibi kendilerine duyumlar ve iddialar intikal ettiðini ifade etti. SAYFA 3 TE Ayhan Poyraz CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Poyraz, çocuðu yeni eðitim öðretim döneminde ortaokula baþlayacak velilere bir çaðrýda bulunarak, çocuklarýný Ýmam Hatip Ortaokullarýna kaydettirmelerini istedi. SAYFA 5 TE En ilginç düðün konvoyu Çorum'da düðün yapan TIR þoförü arkadaþlarýný yalnýz býrakmayan meslektaþlarý, kullandýklarý çekicilerle düðün konvoyuna katýldý. SAYFA 7 DE "Kamu görevlilerinin mutlu olmayacaðý rakamlara imza atmayýz" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 2016 ve 2017 yýllarý 3.Toplu Sözleþme görüþmeleri hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE Sýklýk Parký'na seyir terasý Sýklýk Tabiat Parký'nýn tepe noktasýna Çorum manzaralý seyir terasý yapýlýyor. Çorum'un yeni mesire alaný Sýklýk Tabiat Parký, oyun gruplarý, hayvanat bahçesi, doðal yaþam ve piknik alanlarý ile vatandaþlara hizmet veriyor. SAYFA 5 TE "Din adamlarýnýn bilgi birikimleri en üst seviyede olmalý" Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a iade-i ziyarette bulundu. Müftü Dr. Ahmet Akýn, din görevlilerinin alanlarýnda uzmanlaþmalarý ve yetkinleþmeleri konusunu ele alarak hem görev hem de okulun birlikte yürütülmesinin önemine tecrübelerinden bahsederek deðindi. SAYFA 5 TE YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi SAYFA 4 TE ANALÝZ Spora 'Darbe gibi' Ýhaleye tepkiler! Nadir YÜCEL Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metrekarelik yer yýkýlacak ve sözde konutlar yapýlacakmýþ! Bu düþünceye tepkiler giderek artýyor. Konu belki de yargý da son bulacaktýr. Bu düþünce ne için: para için! ' Spora Darbe' gibi sözde bu projeyi savunmaya kalkanlarýn tek gerekçesi ise, güya ' Burayý paraya çevirip çevre yolu üzerinde 10 kat daha büyük pojeler yapmak içinmiþ' Bu söylemin tek doðru cümlesi, 'paraya çevirmek' yani ' Rant düþüncesidir!' Salim Uslu Stadyum eskidi diyor! Anlaþýlan kendisinin bu projeye ikna edilmesi adýna tek önemli gerekçe bu sunulmuþ olmalý. Madem öyle eskiyen yerler neresi ise yeniletirsiniz. Sanki Süper lig de oynayan, yok Süper lig Çoruma büyük gelir! 1. Lig, bu da lüx gelir. Banka Asya, yok bu da olmadý 2 sezondur çýkýlamayan 2. Ligde mücadele eden sanki Çorum markalý bir takýmýmýz var da stadyum Çoruma az geliyor! Mevcut stadyumu ve çevresini yýkarak, binlerce çocuk ve gençlerin spor yapma imkanlarýný yok etmek hüner deðildir. Mevcutlarý koruyarak ve daha büyük ve geniþ spor alanlarý oluþturmak baþarý ve hünerdir. Ýlla Konut alaný oluþturacaksanýz gidin Çimento Fabrikasýný taþýyýn. Oralarý konut alaný yapýn. Zoru baþarýn. Kolay ve hazýrda bulunaný eritmek kolay geliyor tabi. Çorumda konut ihtiyacý varsa önce bunu ortaya koyunuz. Ve geçmiþte yapýlmýþ olan Yeni kent ve sizin bile kendi döneminizde istifade etmek adýna hala boþ yerler bulabildiðiniz BUHAREVLER gibi merkezin çevresinde bir yeni bir semt oluþturunuz. Tek kelime ile sözde ihalesi yapýlacak bu yerlerin yýkýlmasý ve yerine konutlarýn yapýlma düþüncesinde asla kamu yararý yoktur. Bilakis 'Kamu zararý vardýr' Çarþamba gün ihalesi yapýlacak olan ve bir türlü kamuoyuna net olarak açýklanmamýþ olan sözde projenin yargýya intikal etmesi durumunda iptali de söz konusu olabilecektir. Çünkü örneði yakýn tarihlerde Sakarya da yaþanmýþtýr. Yapýlacaðý duyurulan bu ihalede Proje dahi net deðildir. Ýhaleye kim hangi proje için girecektir? Perde arkasýnda baþka pazarlýk ve hesaplar mý söz konusudur? Bu memlekette Belediye baþkaný Muzaffer Külcü döneminde Ýhaleye çýkmadan emsal deðeri.0.3 iken ihale tamamlandýktan sonra 10 kat deðeri artýran imar deðiþikleri yapýlmýþtýr. Ayný þekilde ihale öncesi kullaným alaný yüzde 40 iken ihale sonrasý ( Kamu yararý ile alakasý olmadýðý halde ) yüzde 50 kullaným oranýna çýkarýlan yer vardýr. Depo yeri olarak ihaleye açýlýp ihale tamamlandýktan sonra imar deðiþikliði ile onlarca kat artýþý ile Rant saðlama imkaný saðlanmýþtýr. 26 yýldýr Ýmara açýlmayan Aðaçlandýrma alaný bu dönemde imara açýlmýþtýr. Eþref hoca caddesi üzerinde yine yýllardýr imara açýlmamýþ yerler bu dönemde imara açýlmýþtýr. Tarihi eserler çýktýðý iddia edilen ve bir müddet durdurulduktan sonra sonra yapýmý devam eden bu yerlerin imara açýlmadan ve inþaat baþlamadan.. müze v.s. gerekli yazýþmalarýn zamanýnda yapýlmadýðý iddialarý da söz konusudur. ( Daha sonra kitabýna uydurup vardý derlerse þahitleri vardýr) hatta sýklýk bölgesinde yapýlanmasý durdurulan ve Yargýtayýn yýkýlma kararýný uygulamayan bir belediyecelik zihniyeti söz konusudur. Þaibelere meydan verirseniz, þeffaflýktan uzak kalmaya devam ettiðiniz müddetçe Güvenirliðiniz elbette tartýþmalara ve sorgulanmalara açýk kalmaya devam edecektir. Su faturalarýnda suyun sözde belli bir oran az kullaným miktarýný düþük tutarak suyun fiyatýný düþükmüþ gibi götermek tam bir þark kurnazlýðýdýr. Katma paylar ilave ederektoplamda su faturalarýnýn Elektrik faturalarýna nerdeyse eþ deðere ulaþtýrmak ise, Vatandaþ lehine deðil, belediyenin gelirini artýrma lehine düþünülmüþ bir niyettir. Aslýnda gözlerden kaçan çok önemli bir husus ' Ýsrafçý bir beldiyecelik anlayýþýnýn sergilenmesidir' Daha çok kamu yararý gözetilebilecek projeler söz konusu iken vatandaþlarý sadece ' Zurna Park' a mahkum etme anlayýþýndan tutunuz, gereksiz kaldýrým yenilemelerine, ihtiyaç fazlasý kamelya yapýmlarý, Otobüs duraklarý, hizmet alýmlarý araç kiralamalarý v.s söz konusudur. Çorum Belediye tarihinde bugüne kadar yaþanmamýþ 'en Ýsraflý dönemi' malesef son 2 dönemdir yaþanmaktadýr. Toplam Gelirler, Yapýlanlar, yapýlanlara hovardaca ödenen bedeller bunun göstergesidir. Sayýþtayýn Narkozlanmýþ olmasý malesef bu gerçeðin þimdilik ortaya konmasýný geciktirmektedir. Ancak geç gibi çýkacak olsa da gerçekler asla saklanamayacaktýr. Bugüne kadar Belediye baþkaný Külcü'yü 1 kez olsun halk otobüsüne bindiðini ve vatandaþlara sýkýntý yaþayýp yaþamadýklarýný sorduðunu gören oldu mu!

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:58 05:39 12:53 16:42 19:55 21: Çanakkale Savaþý'nda, Anafartalar Zaferi (1915) - Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi (2014) Güzel ahlâk, baþkalarýna eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktýr. Þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri NERDESÝN Özgür-Der Gençlik Kampý sona erdi Ahmet Kutsi TECER Geceleyin bir ses böler uykumu, Ýçim ürpermeyle dolar:-nerdesin? Arýyorum yýllar var ki ben onu, Âþýkýyým beni çaðýran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, Bu ses rüzgârlara karýþýr gider. Gün olur peþimden yürür beraber, Ansýzýn haykýrýr bana:-nerdesin? Bütün sevgileri atýp içimden, Varlýðýmý yalnýz ona verdim ben. Elverir ki bir gün bana, derinden, Ta derinden, bir gün bana "Gel" desin. Özgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði Çorum Þubesi, liseli gençlere Ýslami kimlik, ahlak ve erdemlilik doðrultusundaki deðerlerin kazandýrýlmasý amacýyla kamp düzenledi. Lise seviyesindeki gençlerle Tosya Ýlçesi, Çukurhan Yaylasýnda gerçekleþtirilen kampta birliktelik bilinci, düzenli ibadet ve Kur'an okuma, programlý kitap okuma, sorumluluk alma ve görevini yerine getirme, gün mesaisini programlý kullanma gibi alýþkanlýklarýn kazandýrýlmasý hedeflendi. Sabah namazý ile baþlayan gün süresince gençler, önceden belirlenen namaz vakitlerinde hafýz Ramazan Arslan imamlýðýnda cemaatle namaz kýlmak için bir araya geldiler. Namazlarýn ardýndan gelenekselleþen Kur'an okumalarýnýn ardýndan Türkçe mealleri de okundu. Sabah namazýnýn ardýndan doða yürüyüþü ve kahvaltý ile devam eden kamp, öðleden önce ve sonra olmak üzere derslerle devam etti. Gençlerin sorunlarý, ahlak, sorumluluklar, Kur'an sureleri gibi konularýn ele alýndýðý dersler de gençler de görevler aldýlar. Kamp ateþinin eþliðinde Özgür- Der Çorum Þubesi müzik grubunun da ezgilerle katký sunduðu programda bilgi yarýþmalarý da düzenlendi. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7756 2,7824 EUR 3,0431 3,0485 STERLiN 4,2985 4,3090 2,2347 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýskilip MYO Derneði ilk genel kurulunu yaptý Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Ýskilip Yüksek Öðretim Kurumlarý Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin ilk genel kurulu yapýldý. Ýskilip Meslek Yüksek Okuluna yeni bina ve yurt yapýmý amacýyla 8 Nisan 2014 tarihinde kurulan derneðin ilk genel kurul toplantýsý Belediye Meclis Salonunda gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma dernek üyelerine Yüksek Okula yeni bina ve yurt yapýmý konusunda bu güne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Çatma, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Þuayib Gürsoy, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile sürekli temasta olduklarýný dile getirerek Çorum'da, Ankara'da ve çeþitli illerde faaliyet gösteren Ýskilipli iþ adamlarý ile görüþmelerde bulunduklarýný, giriþimin iþ adamlarý tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný ve destek sözü aldýklarýný söyledi. Genel Kurul Toplantýsýnda Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi de yapýlarak ilk aidatlar da toplandý. Buna göre Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Nurettin Tanay, Mehmet Ergin, Ýsmet Uslu, Bahattin Yýlmaz ve Özden Sak seçildiler. Yedek Üyeliklere Ayþe Banu Baran Baykal, Mehmet Çark, Cihat Erol Turpçu, Kemal Çalý, Sururi Þahinbaþ seçildiler. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Selim Ýstanbulluoðlu, Barýþ Türkçü, Mehmet Dimici seçilirken yedek üyeliklere Arzu Cinci, Ýsmail Aktaþ ve Sadýk Dolmacý seçildiler. Recep Çatma Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Çorum halký duyarsýz Stadyumun ihalesine tepki gösteren Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan: 3 Stadyum ihalesine tepki gösteren CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým: kalmamalýdýr CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, mevcut stadyumun yerinin deðiþtirilmemesi gerektiðini hatta sporun yanýnda kültür ve sanat faaliyetlerinin de yapýlacaðý büyük bir kültür merkezi haline getirilmesi gerektiðini belirtti. Mevcut stadýn yerine yaklaþýk 2 bin konut yapýlmasý tasarlanan kentin imar yapýlanmasýna ve coðrafi yapýsýna uygun olmayan bu projenin yaklaþýk 30 yýl öncesinde bazý çevreler tarafýndan gündeme getirildiðini kaydeden Gürsel Yýldýrým, "Duyarlý Çorum halký tarafýndan tepki gösterildiði için uygulanamamýþtýr. Bu günlerde maddi kaynak saðlamak amacýyla belediye tarafýndan yeniden gündeme gelmiþtir. Söz konusu yerde yapýlacak böyle bir konut alanýnýn baþta stad çevresi, sokak, cadde ve mahallerde zaten var olan trafik yoðunluðu ile birlikte trafik ve otopark sorununun artarak Çorum'un büyük bir kesiminde daha da katlanarak devam edeceði bilinmektedir. Þu anda Çorum'da acil konut ihtiyacý olmamakla beraber eðer konut yapýlacaksa þehir merkezinin dýþýnda uygun yerler seçilmeli, alt yapý, trafik ve otopark sorununun önceden çözülmüþ olmasý gerekmektedir" dedi. "Þehir merkezinde yüksekliði serbest býrakýlmýþ beton yýðýnlarýna dönüþmüþ binalarla kapatmamak lazým" ifadelerini kullanan Yýldýrým, "Çorum Belediyesinin maddi sýkýntýsýný daha önceden iþaretlemiþ olduðu otel yerleri, ticari yerler, benzinlik yerleri gibi yerlerin satýþýndan elde edilecek gelirler Çorum Belediyesi bütçesine yeterli katkýyý saðlayacaktýr. Yapýlmasý tasarlanan yeni þehir stadyumunun finansmanýnýn Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan üstlenilmesi gerekmektedir. Belediyeler insanlarýn yaþam standartlarýný yükselten insanýn insanca yaþayabileceði ortamý saðlamakla yükümlüdür. Konut alaný için uygun olmayan Çorum merkezinde yer alan stadyumun yerinin halkýmýzýn her yaþtaki insanlara hitap edebileceði sosyal tesisler yapýlmasý için en uygun yer olduðu hem halkýmýz tarafýndan hem de þehircilik uzmanlarý tarafýndan zaman zaman dile getirilmiþtir.aslýnda Çorum için ihtiyaç olan içerisinde park, sanat, kültür ve eðlence mekanlarýnýn yaný sýra koþu yolu, yüzme havuzu, anfi tiyatro, kapalý spor kompleksi,tenis kortlarý, basketbol ve voleybol sahalarý, nikah ve düðün salonlarý, yaþlý ve engellilerin rehabilitasyon ve sosyal tesislerinin kültür merkezi,canlý akvaryum,çocuk oyun parklarý, yeþil alan ile birlikte toplu olarak bulunacaðý bir büyük kültür merkezi haline getirilmelidir. Çorum halkýndan bu konuda duyarlý olmasýný ve tepki göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. "Kamu görevlilerinin mutlu olmayacaðý rakamlara imza atmayýz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 2016 ve 2017 yýllarý 3.Toplu Sözleþme görüþmeleri hakkýnda yaptýðý açýklamada, "3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleþme görüþmeleri sürerken Memur Sen olarak, inanç ve ibadet özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Türkiye Kamu Sen ve KESK sözleþme masasýný provoke etmeye çalýþýyor" dedi. Beklentileri karþýlamayan mutabakat metnini imzalamayacaklarýný belirten Saatcý, "Memur Sen olarak, masaya dünya ve Türkiye gerçekleriyle örtüþen reel tekliflerle oturduk. Tekliflerimiz, kamu görevlileri tarafýndan olumlu karþýlandý ve büyük bir destek gördü. Kamu görevlilerinin bu desteði istikametinde hem genel hem hizmet kolu sözleþmelerinde masadan önemli kazanýmlar üreterek kalkmak istiyoruz. Bu yýl, hizmet kollarýnda rekor seviyede kazaným üretilmesini bekliyoruz. Tüm iyi niyetli giriþim ve gayretlerimize raðmen Kamu Ýþveren Heyeti, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini karþýlayacak teklifler getirmez ve uzlaþmaya yanaþmazsa toplu sözleþme mutabakat metnini imzalamayýz, içeriðinde eylemlilik süreçleri de olan B ve C planlarýmýzý devreye sokarýz" þeklinde kaydetti. "Ýnanç ve ibadet özgürlüðü"nün bir gereði ve kamu görevlilerinin yoðun talebi üzerine toplu sözleþme tekliflerinin içinde "Cuma izni"ne de yer verdiklerini belirten Saatcý, "Hangi dini inanca ait olursa olsun, bu tür taleplerin karþýlanmasý bakýmýndan her zaman doðru ve olumlu bir yaklaþým içinde olacaðýz. Türkiye'deki normalleþmeye paralel olarak bugün Cuma namazýný kýlma noktasýnda bir sýkýntý yaþanmýyor. Ancak, biz bu hakkýn iktidarlarýn inisiyatifinde olmasýný istemiyoruz. Geçmiþte 'cumaya erken gittin, geç geldin' tartýþmalarý yaþandý, hatta bazý kamu görevlileri hakkýnda soruþturmalar açýldý. Týpký baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýnda olduðu gibi artýk inanç ve ibadet özgürlüðü alanýnda sýnýrlama ve kýsýtlamalarýn tamamen kaldýrýlmasýný ve hukukun garantisi altýna alýnmasýný, ülkemize gereksiz enerji kaybettiren tartýþmalarýn geride kalmasýný istiyoruz. Bu kapsamda, toplu sözleþme tekliflerimizin "Ücretli Ýzin ve dinlenme" bölümünde "Cuma Namazý Vakti Ýzin Süresi: Kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresi(öðle arasý) Cuma günleri için, Cuma Namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanýr" hükmüne yer verdik. Böylece kamu görevlileri hem ibadet özgürlüklerini yerine getirebilecek hem de yemek baþta olmak üzere sosyal ihtiyaçlarýný rahatlýkla karþýlayabilecekler. Ayný þekilde, "Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarýnýn Teminat Altýna Alýnmasý ve Kullanýmlarý" bölümünde baþta yargý olmak üzere kýlýk kýyafet yasaðýnýn devam ettiði kurumlarda yasaðýn son bulmasýný, erkeklere yönelik kýlýk kýyafet(býyýk þekli vb.) yasaðýnýn kaldýrýlmasý teklifimizi de masaya taþýyoruz. Yasaklarla mücadele eden siyasal iktidarýn bu yasaklarýn da kaldýrýlmasý, olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý.sorumsuz ve sorunlu sendikal anlayýþýn masayý provoke etmeye çalýþtýðýný kaydeden Saatcý, "Heyette asli unsur olarak, yetkili sendikalarýn genel baþkanlarý var. Dolayýsýyla 3 milyon 200 bin kamu görevlisi adýna toplu sözleþme sürecini Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak ben yürütüyorum. Türkiye Kamu Sen ve KESK'in masadaki varlýðý gözlemcilikten öte bir anlam ifade etmiyor. Memur Sen büyük mücadeleler sonucu bir kazaným ürettiðinde kendileri o kazanýmý üretmiþ gibi basýna servis ediyorlar. Masada olumsuz bir geliþme olmuþsa da Memur Sen'e fatura ediyorlar. Kamu Sen ve KESK'in yaptýðý tam anlamýyla 'sorumsuz ve sorunlu sendikacýlýk'týr. Memur Sen olarak, masanýn nimetlerini de külfetlerini de üstlenmeye hazýrýz diyoruz. Kamu görevlilerine, taktir edecekseniz de dayak atacaksanýz da yetkili olduðumuz sürece muhatabýnýz biziz diyoruz. Kamu Sen ve KESK, riskleri paylaþmaktan korkan, nimetleri paylaþma noktasýnda bizden önce koþan iki konfederasyon. Toplu sözleþme süreci boyunca gerçeði yönetmek ve kamu görevlileri için kazaným üretmek yerine sürekli algý yönetimi için çaba sarf ediyorlar. Bunun için de masada Kamu Ýþveren Heyeti ile mücadele etmek yerine, Kamu Görevlileri sendikalarý Heyet Baþkaný ile Memur Sen'e sataþýyorlar. Büyük Memur Sen ailesine sataþarak, iftira atarak, karalayarak gündemde kalmaya, televizyonlara çýkmaya çalýþýyorlar. Söz konusu konfederasyonlarýn taleplerini medyada ve kamuoyunda anlatma gereði duyduklarýný göremiyoruz. Çünkü, dertleri taleplerini anlatmak deðil bizim taleplerimiz üzerinden algý yönetmek. Bu oyunun farkýnda olan kamu görevlileri 2015 yýlýnda da Memur Sen'i tercih ederek 850 bin üyeyle Türkiye'nin en büyük konfederasyonu yaptý. Bu vesileyle kamu görevlilerine teþekkürler diyorum" ifadelerini kullandý."sosyal devletin görevi sosyal haklarý büyütmektir" diyen Saatcý, "Yan ödeme katsayýsýnýn yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini istiyoruz. Kýdem aylýðý gösterge rakamýnýn 5 kat arttýrýlmasýný ve süre sýnýrý olmadan uygulanmasýný talep ediyoruz. 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesinin, yetkili sendikalara üye olanlara yüzde 100 artýrýmlý olarak 120 TL olarak ödenmesini istiyoruz. Bunlar yüzdelik zam ve diðerleri yanýndaki mali haklara iliþkin tekliflerimiz. Sosyal haklara iliþkin tekliflerimizi de genel hatlarýyla þöyle ifade edebiliriz. 275 TL eþ yardýmý ve 75 TL çocuk yardýmý olmak üzere toplamda 350 TL aile yardýmý yapýlmasýný talep ediyoruz. Gelir vergisi kaynaklý maaþ kayýplarýnýn telafisini istiyoruz. Bu kapsamda, yýl boyunca gelirin yüzde 15 oraný üzerinden kesinti yapýlmasýný bu oranýn aþýlmasý halinde aþan kýsmýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istiyoruz yýlý için 830 TL, 2017 yýlý için 1037 TL doðum yardýmý, kamu görevlisine 3 bin 157 TL eþ ve çocuklarýna bin 578 TL ölüm yardýmý istiyoruz. Büyükþehirlerde 300 TL, diðer illerde 250 TL kreþ yardýmý talep ediyoruz. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarýna bin 578 TL evlenme yardýmý istiyoruz. Merkez ve taþra ayrýmý yapýlmadan ücretsiz ya da her gün için 5 TL servis yardýmý istiyoruz. Yemek servisinin ücretsiz olmasýný; yemek servisi yoksa öðün baþý 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný bekliyoruz yýlý için 125 TL, 2017 yýlý için 150 TL giyecek yardýmý, yemek çýkmayan yerlerde 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný istiyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100'lere varan artýþlar istiyoruz" þeklinde kaydetti. Ýnsanlarýn hayal bile edemeyeceði rant saðlanýyor Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan þehirde son dönemlerde özellikle imar deðiþiklikleri ile büyük rant saðlandýðý iddiasýnda bulundu. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Bir taraftan þehrimizin doðal görünümünün deðiþtirilmesi amacý ile þehrimize yeþil alan kazandýrýlmasý ile ilgili þov yapýlýrken. Diðer taraftan insanlarýn hayal bile edemeyeceði rant saðlanmaktadýr. Üstelik bu rant 250 bin kiþinin yaþadýðý þehrimize bir katký yerine 3-5 kiþiye paylaþtýrýlmaktadýr" dedi. Geçtiðimiz hafta belediye meclisinde alýnan bir kararla imar deðiþikliði yapýldýðýný ve þehrin merkezinde büyük bir yeþil alan olan stadyumun yýkýlýp yerine park ve bahçe yapýlmasý gerekirken yüksek katlý binalar yapýlacak konut alaný olarak iþaretlendiðini kaydeden Özkan, "Þehrimizin seçilmiþ belediye baþkanýndan þu sorularýn cevabýný Çorum kamuoyu adýna soruyor ve cevaplarýnýn da takipçisi olacaðýmýzý bildiriyoruz.þehrimizin yüksek katlý büyük konutlara ihtiyacý var ise bu ihtiyacý karþýlayacak çok alan mevcuttur. Özellikle Üçtutlar Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Kale Mahallesi, Çöplü Mahallesinde kentsel dönüþüm ile binlerce dönümlük alanda onbinlerce konut yapýlabilirken kime veya kimlere rant saðlamak amacý ile bu imar deðiþikliði yapýlmýþtýr. Buda yetmemiþ ruhsat harçlarý kime rant saðlamak amacý ile sadece bu parsel için düþürülmüþtür. Ayrýca bu parsel için emsal yapýlanma inþaat alaný hesabý dýþýna çýkýlmýþ daha çok yapýlanmaya sebebiyet veren bir kat sayý deðiþikliði yapýlmýþtýr. Seçilmiþ belediye baþkaný þehrimize park ve yeþil alan kazandýrma hususunda kendine övgüler yaðdýrýrken þehrimizin boðazý konumunda olan ve hava sirkülasyonu en çok olan bir mevkide park olmasý gereken bir alan neden konut alaný olarak iþaretlenmiþtir. Çorum'a ihanet olan bu kararlar alýnýrken belediye meclisinde 1 üye hariç iktidarý ile muhalefeti ile 30 üye bu ihanet kararlara muhalefet etmediði gibi herhangi bir tepki göstermemiþtir. Bu ihanet kararýna destek olmuþlardýr. Neden bir kiþi muhalefet etmiþ diðerlerinin korktuðu çekindiði nedir. Büyük Birlik Partisi olarak tüm Çorumlu hemþehrilerimize sesleniyorum bir buçuk yýl önce oylarýnýzla sizin adýnýza þehrimizi yönetecek þehri emin olarak seçtiðiniz belediye baþkanýnýn þehrimizin emanetine yapýlan bu ihaneti görün. Verdiðiniz oyun takipçisi olup kimlere rant saðlanmaktadýr bu gerçeði görün. Fakir fukara, garip gurabayý korumak ve kollamak amacý ile masum oylarýnýzý alan seçilmiþ belediye baþkaný sizlere deðil kimlere hizmet etmektedir bu gerçeði görün. Biz Büyük Birlik Partisi olarak her türlü haksýzlýk karþýsýnda önce elimizle bu haksýzlýðý düzeltmek için varýz. Ancak yüce halkýmýz bize bu þehri yönetme görevi vermediðiniz için elimizle düzeltemiyoruz. Biz gördüðümüz haksýzlýklarý ancak dilimizle düzeltmek için sizlere sesleniyoruz. Birileri gibi kalbimizle buuz etmiyoruz" þeklinde kaydetti. ÝGS eðitimlerinde baþarý yüksek 7. Eðitim programý devam eden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan ziyaret edildi. Kurs hakkýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Sorumlu Müdürü ve Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali Köse'den bilgiler alan ve eðitim ortamýný inceleyen Prof. Dr. Reha Metin Alkan, devam eden kursla beraber 200'e yakýn öðrenciye temel eðitim programý verildiðini belirtti. Kursun baþarý ortalamalarýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu ve açýlacak olan 8. programýn da kayýtlarýnýn dolduðunu ifade etti. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði hakkýnda üniversitede bir Koordinatörlük Biriminin kurulduðunu ve bu Koordinatörlük kapsamýnda Hitit Üniversitesi çatýsý altýnda öðrenim gören tüm öðrencileri bölüm/programlarý dikkate alýnarak zorunlu veya seçmeli olarak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði dersinin verilmeye baþlanacaðýný, ayný zamanda tüm personeli kapsayan ÝSG eðitimlerinin verileceðini ve tüm yerleþkelerin risk analiz cetvellerinin oluþturularak muhtemel risklerin bertarafýna yönelik çalýþmalarýn yapýlacaðýný belirtti. Ayný zamanda Koordinatörlük kapsamýnda Üniversite ÝSG Yönergesinin hazýrlýk ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne baðlý Uzaktan Eðitimle Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Tezsiz Yüksek Lisans Programý açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, ÝSG Temel Eðitim Programýnýn bölgede sadece Çorum'da aktif olarak devam ettiðini vurguladý.

4 4 "Et fiyatlarýnýn düþmesi besi hayvaný ve yem maliyetine baðlý" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kýrmýzý ette fiyatlarý aþaðý çekmenin yolunun ithalat olmadýðýný bildirerek, "Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýklamasýný doðru buluyoruz. Üreticinin girdi maliyetleri düþürülmeli, verimlilik artýrýlmalý. Biz de fiyatlardan memnun deðiliz. Çocuklar baþta tüketicinin ucuza et yemesini istiyoruz. Bu sorunun çözümü besi hayvaný ve yem maliyetlerinin düþürülmesinden geçer" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Baþbakan Davutoðlu'nun Ekonomi ve Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda, kurul üyelerine, "vatandaþlarýn aile bütçesinde önemli aðýrlýðý olan gýda harcamalarýný hafifletmek amacýyla, genel enflasyon oranýnýn üzerinde artýþ gösteren tüm gýda fiyatlarýnýn yakýndan takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alýnmasý talimatýný" verdiðini hatýrlattý. Et piyasasýyla ilgili alýnan önlemler çerçevesinde, yerli üreticilerin korunmasý ve faaliyetlerine sürdürülebilir þartlarda devam edebilmeleri konusunun ayrý bir baþlýk olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafýndan deðerlendirildiðini belirten Bayraktar, yapýlan açýklamada, bu çerçevede üreticilerin girdi maliyetlerini düþürmek ve verimliliði artýrmak için orta uzun vadede alýnabilecek tedbirlerin de ele alýndýðýnýn kaydedildiðine deðindi. -Üretim sürekli artýyor- Kýrmýzý et konusunun, Türkiye için sürekli önem taþýyan konular arasýnda olduðunu, üretimdeki artýþa karþýn sýkýntýnýn tam anlamýyla atlatýlamadýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Kýrmýzý et üretimi son 5 yýldýr sürekli artýyor. Geçen yýl toplam kýrmýzý et üretimimiz, yüzde 1,2 artýþla 1 milyon tonu aþtý. Bu yýlýn Ocak-Þubat-Mart döneminde de üretim, geçen yýlýn ayný dönemine göre, yüzde 13,8 artýþla 210 bin 475 tona yükseldi. Üretim destekleri artarak sürerse, et ve süt piyasasýnda istikrar saðlanýrsa, et ithalatý söylemleriyle üreticiler tedirgin edilmezse kýrmýzý ette bir sorunumuz olmaz. Üretimin artmaya devam eder, 78 milyonluk ülke nüfusunun, 41 milyon turistin et ihtiyacý sýkýntýsýz karþýlanýr. Ülkemizde bunu yapacak hem altyapý ve hem de potansiyel mevcuttur. Bunu yapamazsak, geçmiþte olduðu gibi çiftçimizin cebinde kalacak milyarlarca dolarý yabancý ülkelerin çiftçilerine aktarmýþ oluruz. Hem çiftçimiz hem ülkemiz kaybeder. Nitekim, 2010 yýlý sonrasý ithalata 3 milyar dolarýn üzerinde bir döviz harcadýk." -Üretim maliyetleri düþürülmeli, verimlilik artýrýlmalý- Perakende fiyatlarýn, et ithalatýný açtýrmak isteyen lobilerin en çok kullandýðý argümanlardan birisi olduðunu vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Üretici maliyetlerini dikkate almayan bu kesimler, karar vericileri tedirgin ederek ithalatý açtýrma, tatlý para kazanma yoluna sürekli baþvurmaktadýrlar. Sorunun temelinde girdi maliyetleri ve verimlilik yatmaktadýr. Üretim maliyetleri düþürülemezse ve buna baðlý olarak verimlilik artýrýlamazsa et fiyatlarýn gerilemesi mümkün deðildir. Et fiyatlarý, üreticiden tüketiciye ulaþana kadar da önemli oranda artmaktadýr. Dana karkasýn, temmuz ayý itibarýyla 25 lira 35 kuruþ olan üretici kilogram fiyatý, tüketiciye ulaþana kadar 12 lira 3 kuruþ artmakta ve 37 lira 38 kuruþa çýkmaktadýr. Kuzu karkasýn ayný ay itibarýyla 23 lira 25 kuruþ olan üretici kilogram fiyatý, tüketiciye 18 lira 39 kuruþ fazlasýyla 41 lira 54 kuruþtan satýlmaktadýr. Temmuz ayý itibarýyla son bir yýlda, üreticinin sattýðý dana karkasýn kilogram fiyatý 6 lira artarak 19 lira 35 kuruþtan 25 lira 35 kuruþa yükselmiþtir. Bu dönemde tüketici fiyatlarý da 6 lira 61 kuruþ artmýþ ve 30 lira 77 kuruþtan 37 lira 38 kuruþa çýkmýþtýr. Yine Temmuz ayý itibarýyla son bir yýlda, üreticinin sattýðý kuzu karkasýn kilogram fiyatý sadece 2 lira 44 kuruþ artarak 20 lira 81 kuruþtan 23 lira 25 kuruþa yükselmiþtir. Bu dönemde tüketici fiyatlarý da 4 lira 3 kuruþ artmýþ ve 37 lira 51 kuruþtan 41 lira 54 kuruþa ulaþmýþtýr." -Besi hayvaný fiyatlarý geçen yýla göre yüzde 50'lere varan oranda pahalandý- Üretici et fiyatlarýnýn artmasýndaki en önemli faktörlerin besi hayvaný ve yemdeki fiyat artýþlarý olduðunu belirten Bayraktar, "maliyetin yaklaþýk yüzde 58-60'ýný oluþturan besi hayvaný fiyatlarý, geçen yýla göre yüzde 50'lere varan oranlarda pahalandý. Yem fiyatlarý da son 5 yýlda yüzde 65,3 artýþla enflasyonun üzerinde arttý. Ucuz besi hayvaný saðlamak ve yem fiyatlarýný düþürmek zorundayýz" dedi. Üreticilerimizin geçen yýl yaklaþýk 200 kilogramlýk bir danayý liraya alýp ahýrýna koyabilmiþken, bu yýl lira civarýnda bir fiyata ancak satýn alabildiklerini vurgulayan Bayraktar, "besi hayvanýný geçen yýla göre yüzde 50'lere varan bir oranda daha pahalýya elde edebildiler. Þu an itibariyle ise besiye konulacak hayvanýn canlý kilosu 17 liraya satýlmaktadýr. Ýthal edilen hayvanlar da ucuz olmayýp, canlý olarak ülkemize kilogramý 16,5-17 liradan gelmektedir" bilgisini verdi. Üretici maliyetinin yaklaþýk yüzde 28-30'unu oluþturan yem kalemleri içinde fabrika besi yeminde, son 5 yýla bakýldýðýnda, fiyatlarda önemli artýþlarýn olduðunun görüldüðünü vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2010 Temmuz ayýnda tonu 556 lira olan besi yemi, 2015 Temmuz ayýnda 919 liraya çýkmýþtýr. Artýþ oraný yüzde 65,3'ü bulmuþtur. Ayný dönemde tüketici fiyatlarý enflasyonu yüzde 47,4 oranýnda gerçekleþmiþtir. Buna göre, yemdeki reel artýþ yüzde 12'yý geçmiþtir. Þayet, vatandaþlarýmýzýn makul fiyatla et yemesi isteniyorsa, üreticilerimizin üzerindeki aðýr girdi maliyetleri düþürülmeli, destekler artýrýlmalýdýr. Et ithal etmenin ülke hayvancýlýðýna ve perakende fiyat düþüþlerine etki etmediði, bilakis üretici fiyatlarýný etkilediði, birçok iþletmenin kapanmasýna neden olduðu geçmiþ tecrübelerle sabittir. Besicilerimizin en önemli maliyet kalemleri besiye alýnan hayvanlar ve yemdir. Toplam besi maliyeti içinde hayvan alýmlarý yüzde 58-60, yem ise yüzde oranýnda pay almaktadýr. Geriye kalan yüzde 10-14'lük giderleri ise, enerji, iþçilik, veteriner, ilaç ve diðer masraf kalemleri oluþturmaktadýr. -Besi hayvaný maliyetini düþürmek için sütte istikrar þart- Þemsi Bayraktar Dolayýsýyla üretim maliyetleri düþürülmek isteniyorsa öncelikle besiye alýnacak hayvan alým fiyatlarýný düþürmek gerekmektedir. Bunun yolu ise süt sektöründe istikrarý saðlayacak tedbirleri hayata geçirmekten geçmektedir. Eðer sütte istikrar saðlanýrsa hem damýzlýk hayvanlar kasaba gitmez hem de besicilerimizin ihtiyacý olan canlý hayvan tedarikinde sýkýntý yaþanmaz, dolayýsýyla þu an için besi hayvaný ithalatý için dýþarý yönelmek zorunda kalýnmaz. Halen ihtiyaç bulunduðu için besilik dana ithalatý sürüyor. Bununla sýnýrlý kalmalý. Fiyatlarý düþürmenin yolu ithalat deðildir. Et ithalatý olursa üreticimiz periþan olur. Sektör büyük yara alýr. -Yem maliyetini düþürmek için meralar korunmalý ve ýslah edilmeli- Yem maliyetlerinin aþaðý çekilmesi çok önemli. Çünkü, yemin, üretici maliyeti içindeki oraný yüzde 28-30'u buluyor. Yem maliyetini düþürmek için ise; ucuz yem kaynaklarýmýzdan meralarýn korunmasý, ýslah edilmesi ve çiftçilerimizin kullanabileceði hale getirilmesi getirmektedir. Geliþmiþ ülkelerdeki üretim maliyet farkýnýn en önemli kalemini bu tür ucuz yem alanlarý oluþturmaktadýr. Meralar bu þekilde imara açýlmaya devam ederse, maliyetleri düþüremeyiz, tüketicimiz ucuza et yiyemez. Bunun yanýnda birçok yem hammaddesi üretiminde gübre ve mazot gibi girdilerde KDV ve ÖTV yükünün azaltýlmasý gerekmektedir. Aksi takdirde tüketicilerimize ucuza et alabilmeleri pek mümkün görünmemektedir." Bayraktar, bunlara ilave olarak üreticilere yönelik desteðin artarak devam etmesinin bir zorunluluk olduðuna dikkati çekti. YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan, Celilkýrý köylerine ve Mutlu Tavukçuluk, Þimþekler Tavuk, Bayraktar tavuk, Tarým et gýda, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda, Fatih Tavukçuluk, Salbaþ Tavukçuluk, Derviþoðlu Tavukçuluk tarihinde saatleri arasýnda: Hamdiköy ve Sapaköy kölerine tarihinde saatleri arasýnda: Kadýkýrý, Ahilyas, Çeþmeören, Bozboða, Abdalata, Kýlýçören ve Buðdüz köylerine, Çakýr Harfýyat, Bim Birleþik Maðazalar A.Þ. Kadýkýrý Yolu Üzeri, Kadýkýrý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören Ve Grup Köyler Ýçme Suyu tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez ilçeye baðlý Hamdiköy Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez ilçeye baðlý Hamdiköy Köyü Sorsavuþ Mahallesine tarihlerinde baðlý Sazdeðirmeni Köyü tarihlerinde baðlý Sapaköy Köyü tarihlerinde baðlý Elicek Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez ilçesine baðlý Küçük Gülücek Köyü tarihlerinde baðlý Balýmsultan Köyü tarihlerinde baðlý Büyük Gülecek Köyü tarihlerinde baðlý Kalehisar Köyü tarihlerinde baðlý Eski Karadona Köyü tarihlerinde baðlý Narlýk Köyü tarihlerinde baðlý Karadona Köyü tarihlerinde baðlý Yeni Karadona Köyü tarihlerinde baðlý Kiranlýk Köyü tarihlerinde baðlý Deniz Köyü tarihlerinde baðlý Gökdere Köyü tarihlerinde baðlý Karabayýr Köyü tarihlerinde baðlý Seyfe Köyü tarihlerinde baðlý Karabayýr Köyü Kösürelik Mahallesine tarihlerinde baðlý Büðüroðlu Köyüne tarihlerinde baðlý Ertuðrul Köyüne tarihlerinde baðlý Misterovacýk Köyünün bir kýsmýna tarihlerinde baðlý Misterovacýk Köyünün bir kýsmýna tarihlerinde baðlý Yeni Hayat Köyüne tarihlerinde saatleri arasýnda: Laçin ilçesine baðlý Çamlýca, Doðanlar, Çamlýpýnar, Karasoku, Sýtma, Yeþilpýnar, Ýkizce, Sarayözü, Tutkunlar, Küçük Lazlar ve Gökçekaya Köylerine, Çamlýca Belediyesi Ýçme -Suyu /Laçin, Çamlýca Ýlköðretim Okulu -Müdürlüðü/Laçin, Çamlýca Mesleki Teknik, Tutkunlar Petrol'e tarihinde saatleri arasýnda: Kuyluþ Köyü, Fakýlar Köyü, Örükya Köyü, Kayabüðet Köyü Kuyumcusaray Köyü, Yenice Köyü, Sincan Köyü, Çetederesi Köyü, Karatepe Köyü, Çatalkaya Köyü ve Koçhisar köylerine, Alaca Belediyesi Ýçme Suyu Pompasý, Doðan Yapý, Güngörler Akaryakýt, Çal Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Baz Ýstasyonu'na tarihinde saatleri arasýnda: Kýzýllý Köyü, Çal Köyü, Tutluca Köyü, Geven Köyü, Kuzkýþla Köyü, Kuzkýþla Çiftlik Mahallesi, Kpaklý Köyü ve Dereyazýcý köylerine, Alaca Belediyesi Ýçme Suyu Pompasý, Doðan Yapý, Güngörler Akaryakýt, Çal Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Baz Ýstasyonu'na." Sungulu Emniyetine yeni müdür yardýmcýsý Ankara'nýn Elmadað Ýlçe Emniyet Müdür Yardýmcýsý görevini yürüten Orhan Durmaz, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Sungurlu'da önceden Ýlçe Emniyet Müdürlüðü görevini yapan 4. sýnýf Emniyet Müdürü Durmaz, Ýlçeye Emniyet Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Orhan Durmaz'ýn önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine baþlayacaðý öðrenildi.sungurlugündem

5 5 "Din adamlarýnýn bilgi birikimleri Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a iade-i ziyarette bulundu. Müftü Dr. Ahmet Akýn, din görevlilerinin alanlarýnda uzmanlaþmalarý ve yetkinleþmeleri konusunu ele alarak hem görev hem de okulun birlikte yürütülmesinin önemine tecrübelerinden bahsederek deðindi. Dr. Akýn, üniversitenin lisansüstü çaðrýsýný önemsediklerini bu çerçevede çalýþmalar yapmayý planladýklarýný sözlerine ekleyerek din adamlarýnýn bilgi birikimlerinin en üst seviyede olmasý gerektiðini söyleyerek din görevlilerinin yetiþmeleri noktasýnda tam destek olduklarýný ve din görevlilerini en üst seviyede olmalý" alanlarý konusunda uzmanlaþmalarý adýna teþvik ettiklerini dile getirdi. Müftü Dr. Akýn, daha önce olduðu gibi bundan sonrasýnda da ikili iþ birliklerine ve kendilerine düþen görevlere her zaman her þekilde açýk olduklarýný bildirdi. "Müftümüz Dr. Ahmet Akýn'ýn hem akademik hem de idarecilik geçmiþi olmasýnýn ilimize ve Üniversitemize büyük bir güç katacaðýný düþünüyoruz. Ýnþallah yurt içi ve yurt dýþýndaki teþkilâtlanmasýyla ve çok büyük hizmetlere adým atan ülkemizdeki en önemli kurumlarýmýzdan olan Diyanet Teþkilatýyla þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da pek çok ortak çalýþma yapmak istiyoruz. Ýlimizdeki tüm kamu görevlilerine daha önce yaptýðýmýz çaðrýda ifade ettiðimiz gibi Üniversitemizde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde ilimizde görev yapan hocalarýmýza kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliþtirmek ve Üniversitemizin sahip olduðu büyük bilgi birikimini paylaþmak üzere lisansüstü programlarýmýza bekliyoruz" diye konuþan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise "Sayýn Müftümüzün tecrübelerinden faydalanmak üzere Üniversitemizde görmekten mutluluk duyarýz" dedi. Ayný zamanda Müftülüðün Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna ait yayýnlarýndan üniversitenin tüm mescitlerinde yararlanýlmak üzere baðýþta bulunduðunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Reha Alkan, projelendirme aþamasýnda destek aldýklarý üniversite camisinin de baþta Diyanet Vakfý olmak üzere Müftülükle birlikte hareket ederek en kýsa zamanda yapmak istediklerini açýkladý. Rektör Prof. Dr. Alkan, ortak iþ birliklerine ve çalýþmalara her zaman olduðu gibi bundan sonrasýnda açýk olduklarýný ve olacaklarýný kaydederek, Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn'ýn ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirtti. "Esnafa da asgari geçim indirimi getirilmeli" Yaptýðý açýklamada asgari geçim indiriminin, medeni bir vergi sisteminin en önemli unsurlarýndan Karacaoðlu ve Söngüt ailelerini mutlu günü Gaziosmanpaþa Üniversitesi Erbaa Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan hemþehrilerimiz öðretim görevlisi -"ASGARÝ GE- ÇÝM ÝNDÝRÝMÝ VERGÝYE GÖNÜLLÜ UYUMU SAÐLAR" Asgari geçim indiriminin esnaf ve sanatkâra uygulanmamasýnýn kayýt dýþýlýðý da artýrdýðýný belirten Palandöken, "Evine ekmek, süt, meyve, sebze götürme derdindeki esnafa, bu harcamalarýn karþýlýðýnda kazandýðýn paradan vergi öde demek, kayýt dýþýlýðýn artmasýna neden olur. Oysa bu temel giderler için kazanýlan kazançtan vergi alýnmamasý gerekir. Böylelikle vergiye gönüllü uyum da saðlanmýþ olur" dedi. Semra Karacaoðlu ile Okutman Olcay Söngüt hayatýný birleþtirdi. Hüseyin-Emine Karacaoðlu çiftinin kýzlarý Semra ile Abdullah- Fatma Söngüt çiftinin oðullarý Olcay dünya evine girdi. Semra ve Olcay çifti için geçtiðimiz Cuma akþamý Ýnci Restoran da düðün merasimi düzenlendi. Düðüne, kamu kurum ve kurulularýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri, Karacaoðlu ve Söngüt aileleri, yakýnlarý, akrabalarý ile davetliler katýldý. Gece geç saatlere kadar süren düðünde davetliler, Semra ile Olcay'ýn sevincine ortak oldu. Düðün merasimi Cumartesi günü düzenlenen gelin alma programý ile sona erdi. biri olduðunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Asgari geçim indiriminin Türk esnaf ve sanatkârý için de uygulanmasýna yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hazýrlanmalý ve hayata geçirilmeli" dedi. -"TÜRKÝYE'DE SADECE ÜCRETLÝLER ÝÇÝN VAR" Asgari düzeyde bir yaþam standardý için gerekli kazancýn mutlaka vergi dýþý kalmasý gerektiðini ifade eden Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Asgari geçim indirimi, ülkemizde yalnýzca ücretliler için uygulanýyor. Oysa bu sistem beyanname veren tüm mükellefleri de kapsamalý" diye konuþtu. -"ÝLGÝLTERE'DE ESNAFIN STERLÝN KAZANCI VERGÝ DIÞI, TÜRK ESNAFIN KA- ZANCININ TAMAMI VERGÝYE TABÝ" Asgari geçim indiriminin dünyadaki bütün geliþmiþ ülkelerde uygulandýðýný dile getiren Palandöken, "Bir esnafýn yýllýk kazancýnýn Ýngiltere'de Sterlin'i, Almanya'da Avro'su, Fransa'da Avro'su ve Amerika Birleþik Devletleri'nde de Dolarý vergi dýþý. Ülkemizde ise böyle bir uygulama yok. Medeni bir gelir vergisi sisteminde bu uygulamanýn mutlaka yer almasý gerekir" þeklinde konuþtu. Sýklýk Parký'na seyir terasý Sýklýk Tabiat Parký'nýn tepe noktasýna Çorum manzaralý seyir terasý yapýlýyor. Çorum'un yeni mesire alaný Sýklýk Tabiat Parký, oyun gruplarý, hayvanat bahçesi, doðal yaþam ve piknik alanlarý ile vatandaþlara hizmet veriyor. Her geçen gün büyüyen ve yeniliklerle ziyaretçilerinin karþýsýna çýkan Sýklýk Tabiat Parký'na þimdi de 'seyirlik' bir alan yapýlýyor. Parka yeni yapýlan seyir terasý, manzara meraklýlarý için bulunmaz bir yer olacak. Uçurumdan 3 metre kadar dýþarý çýkan teras eþsiz bir manzarayý ziyaretçilere sunacak. Çorum Barajý manzarasýna sahip teras güneþin batýþýnýn izlenildiði en güzel yerlerden biri. Son çalýþmalarýn devam ettiði teras yakýn zamanda vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. Ortaokul çaðýndaki çocuklara Ýmam Hatip çaðrýsý Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝM- DER) Baþkaný Ayhan Poyraz, çocuðu yeni eðitim öðretim döneminde ortaokula baþlayacak velilere bir çaðrýda bulunarak, çocuklarýný Ýmam Hatip Ortaokullarýna kaydettirmelerini istedi. Sivil toplum kuruluþlarýnýn Ülkenin geleceðinden eðitime kadar pek çok konuda fikir üreten halkýn ve ülkenin en dinamik sivil unsurlar olduðunu dile getirerek açýklamasýna baþlayan Ayhan Poyraz, "Bu baðlamda yeni bir eðitim öðretim dönemine baþlamak üzereyken bizlerde kýsa adý ÇO- RÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði olarak üzerimize düþen sorumluluklardan birini yerine getiriyor, hamisi olduðumuz okullarýmýzý halkýmýzla buluþturmayý, bu ülkenin evlatlarýný imam hatip kimliði ile tanýþtýrmayý ve yetiþtirmeyi hedef ediniyoruz. Ülkelerin geleceðini yeni nesilleri, yani evlatlarý inþa eder. Onlarýn donanýmý, milletine baðlýlýklarý ve çalýþkanlýklarý Ülkelerin geleceðini þekillendirir. O ülkenin evlatlarý, onlarýn eðitimi baþta anne baba, devlet olmak üzere ülkesindeki herkesin sorumluluðundadýr. Okul kayýt dönemine girdiðimiz bu günlerde, çocuklarýmýzýn eðitim çizgisini belirleyecek olan velilerdir. Bizlerde sunulan bir imkaný hatýrlatmak, velilere bir ýþýk tutmak istiyoruz. Ýmam Hatip Ortaokullarýnda çocuklarýný okutmak, onlara imam hatipli kimliði kazandýrmak, anne baba olarak üstlendiðiniz görevin hakkýyla eda edilmesi konusunda mesafe almaktýr. ÇOÝMDER olarak bizimde vazifemiz ve temel hedefimiz budur. Gelin yeni bir eðitim öðretim döneminde, ortaokul çaðýndaki çocuklarýmýzý Ýmam Hatip Ortaokullarý ile tanýþtýralým. Ýmam Hatip Ortaokullarýnda normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. Ýlaveten Kur'an, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan istediði Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur. Okullardan hemen her mesleðe yönelmiþ saygýn kiþiler mezun olmuþtur. Bilim, kültür, sanat, eðitim, saðlýk, hukuk, siyaset ve iþ dünyasýnda önde gelen birçok kiþi Ýmam Hatip Mezunlarýdýr. 4. sýnýfý bitirip 5. sýnýfa geçmiþ olan öðrencilerin velileri, herhangi bir Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne baþvurma suretiyle kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Kayýtlar esnasýnda nüfus cüzdaný dýþýnda herhangi bir belge istenmeyecektir. Kurumlarýmýz manevi deðerlerine baðlý, topluma faydalý düþünen ve düþündüðünü söylemekten çekinmeyen hitabeti kuvvetli, bilgili, becerikli ve kendine güvenen. Araþtýrmayý seven aktif gençler yetiþtirmeyi ilke edindiði için ailelerin ve öðrencilerin tercih sebebidir. Þehrimizde okullarýmýza gösterilen bu teveccühten dolayý yenileri açýlmakta ve hemen hemen her mahallemizde öðrencilerimiz imam hatip ortaokullarý ile tanýþmaktadýr. Ülkemizin yüz yýllýk eðitim çýnarý, en köklü okullarýndan bir tanesi olan imam hatip okullarýna gösterilen teveccühe teþekkür ediyor, ortaokula yazýlacak olan çocuklarýmýzý tekrar imam hatiplerle tanýþtýrmaya velilerimizi davet ediyoruz" þeklinde kaydetti.

6 6 "Kalfalara sigortalýlýk borçlanmasý getirilmeli" Rýdvan ile Gamze hayatýný birleþtirdi HASTALARIN YÜZDE 93'ÜNDE KANSER TEÞHÝSÝ KONULDU Baþta BBC ve ITV televizyonlarý olmak üzere Ýngiliz basýný, özel eðitimli köpeklerin, prostat kanseri hastalarýnýn yüzde 93'ünün idrarýnda kanseri teþhis etmelerinin ardýndan, Týbbi Teþhis Köpekleri Vakfý'nýn bundan sonraki denemeler için Milton Keynes Üniversite Hastanesi'nin onayýný aldýðýný bildirdi. Daisy 3 bin kiþiden alýnacak idrar numunelerini koklayacak 9 köpekten biri olacak. Kanser teþhis köpekleri doktorlarýn hünerine baðlý klasik testlerden daha net sonuç alýnmasýnda denenecek. PROSTAT KANSERÝNDE DENENECEK Önce 2011 yýlýnda Ýngiltere'de 41,726 kiþide tespit edilen en yaygýn kanser hastalýklarýndan prostatta denenecek köpeklerin, daha sonra böbrek, idrar torbasý kanserlerini teþhiste kullanýlacaðý öðrenildi. Milton Keynes Hastanesi'ndeki testler baþarýlý olursa Ýngiltere'deki kanser kliniklerinin de köpeklerden yararlanacaðý bildirildi. GEREKSÝZ TEDAVÝ YÖNTEMLERÝNE SON Köpeklerle yapýlacak testin, hastalarýn biyopsiye ihtiyaçlarý olup olmadýðýný gösteren Prostate-Specific Antigen (PSA) testlerinde görülen hatalarý azaltmasý Ahilik sisteminin tarihimizin derinliklerinden gelen mesleki bilgi ve tecrübelerimizin birikimi ve bütünü olduðunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "700 yýllýk ahilik kültürünün mesleki eðitim alanýnda günümüze yansýyan en büyük kazancý çýrak-kalfa - usta zincirinin kurulmasýdýr.bu zincir kalfalýk aþamasýnda kopunca yeni esnaf yetiþmiyor" dedi. -"SÝGORTASIZ ÇALIÞMA USTALIK EÐÝTÝMÝNÝ YARIDA BIRAKIYOR" Günümüz ekonomik koþullarýnda esnaf ve sanatkârlarýn, kalfalarýn sigortalarýný ödemekte zorlandýklarýný belirten Bendevi Palandöken, "Kalfalarýn sigortasýz çalýþmalarý veya hiç çalýþmamalarý nedeniyle esnaf olmalarý zorlaþýyor. Bir taraftan zincir marketler ve AVM'ler, diðer taraftan geliþen teknolojiler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi her geçen gün aðýrlaþan esnaf ve sanatkârlar, kendi sigortalarý gibi yanlarýnda çalýþan kalfalarýn sigortalarýný da ödeyemiyorlar. Bu da ustalýk eðitiminin yarýda kalmasýna neden oluyor" diye konuþtu. -"KALFALARA YAÞLILIK SÝGORTASI ÝÇÝN BORÇLAN MA HAKKI GETÝRÝLMELÝ" 3308 sayýlý Kanun kapsamýndaki çýraklarýn iþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk sigortalarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýnca ödendiðini hatýrlatan Palandöken, "Çýraklar gibi kalfalarýn da iþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk sigortalarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýndan ödenmesi, yaþlýlýk sigortasý için de en fazla 24 ayý geçmemek üzere kalfalara borçlanma hakký getirilmesi gerekir. Böyle bir uygulamadan devletin kaybý deðil kazancý olur. Tüm meslek hayatý boyunca bir baþkasýnýn yanýnda çalýþmak zorunda kalan gençler, bu sayede kendi iþyerlerinin sahibi olur, vergi öder, istihdam yaratýrlar. Dolayýsýyla kalfalara destek olmak, ülkenin geleceðine en büyük beþeri yatýrýmlardan biri olur" þeklinde konuþtu. Kanseri koklayan köpekler Ýngiltere, týpta çýðýr açmýþ kanseri koklayabilen eðitilmiþ köpeklerin denenmesine izin verdi. Kanseri koklayabilen eðitilmiþ týbbi köpeklerin Ýngiltere'de Milton Keynes Hastanesi'nde Ulusal Saðlýk Hizmetleri (NHS) denemesinde kullanýlmasýna izin verildi. Týpta çýðýr açan Daisy adýndaki köpek, 2009 yýlýnda sahibi Dr Claire Guest'in göðsündeki kanserli bölgeye garip hareketleriyle dikkat çekmiþti. bekleniyor. Çok hasta yanlýþ bulgular yüzünden gereksiz tedavi görüyor. Milton Keynes Hastanesi Üroloji Doktoru Iqbal Anjum, araþtýrmanýn çok heyecan verici bir proje olduðuna dikkat çekerken "Yýllardýr köpeklerin tümörün kokusuyla kanseri saptayabildikleri haberleri çýktý. Ýnsan idrarýna karýþan tümördeki uçan molekülllerin numunelerinin toplanmasý ve testi kolay olacak" açýklamasýný yaptý. GÖÐÜS KANSERÝNÝ TEÞHÝS ETMÝÞTÝ Medikal Deteksiyon Köpekleri Vakfý köpekleri kanser teþhisinde eðitmek için 2003 yýlýnda ilk eðitim programýný hazýrlayan Dr. Claire Guest tarafýndan 2008 yýlýnda kuruldu. Dr. Claire Guest'in köpeði Daisy, 2009 yýlýnda göðsündeki kanseri teþhis etmiþti. Aþaðý Sanayi esnafýndan Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü'nün oðlu Rýdvan, hayatýný Gamze Kaya ile birleþtirdi. Öznur-Þahin Özbüðrü çiftinin oðullarý Rýdvan ile Nurseven-Cemal Kaya çiftinin kýzlarý Gamze'nin düðün töreni Anvatar Otel'de görkemli bir þekilde gerçekleþtirildi. Düðüne AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu baþta olmak üzere ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Adnan Akbulut, Hak-Ýþ Çorum Þube eski Baþkaný Ýbrahim Eceviþ ve çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, damadýn þahitliðini ise AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yaptý. Bekiroðlu, kýyýlan nikahýn ardýndan evlilik cüzdanýný geline takdim ederken, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek bazý nasihatlerde de bulundu. Düðün töreni boyunca genç çiftin mutluluðu ise görülmeye deðerdi. Güneþ kremi kullanýmýnda 10 püf nokta Dünyada yaþamýn devam etmesi için gerekli ýþýn kaynaðý olan güneþin pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Isý verme D vitamini yapýmý, bazý cilt hastalýklarýnda tedavi edici olarak kullanýlmasý, insan psikolojisine olumlu etkisi bunlardan sadece birkaçý. Son yýllarda ozon tabakasýnda oluþan incelme sonucu güneþ ýþýnlarý yeryüzünü daha çok etkilediðini ve buna baðlý olarak güneþ yanýklarý, deri kanseri oluþumu, ýþýða baðlý alerjik hastalýklar ve ýþýða baðlý cilt yaþlanmasý riski arttýðýný söyleyen Liv Hospital Dermatoloji Uzmaný Prof. Dr. Gonca Gökdemir güneþ kremi kullanýrken dikkat edilmesi gerekenleri anlattý. Bir güneþ koruyucu kremin güneþ koruma faktörü ne kadar yüksekse o kadar iyi koruyucu olduðunu dile getiren Prof. Dr. Gonca Gökdemir, "Ancak sadece UVB korumasý yeterli olmaz. UVA korumasý için özel ölçümler sonrasý oluþturulan deðerlerin de üründe yer almasý gerekir. Güneþ koruyucu hem UVB hem de UVA için koruyucu olmalýdýr. O nedenle ürünün üzerinde UVB korumasý için SPF deðerine, UVA korumasý için IPD deðeri yer almalýdýr. SPF deðeri 30 olan bir güneþ koruyucu güneþten yüzde 97 oranýnda korur. Daha yüksek koruma faktörlerinin etkileri ihmal edilebilir düzeydedir. Suya dayanýklý olmalýdýr. Bu durum özellikle yüzme ve terleme sonrasý ürünün ciltten uzaklaþmamasý için gereklidir. Sivilce oluþmasýný engellemek için su bazlý olmalýdýr. Alerji riski yüksek maddeler içermemelidir. Güneþe çýkmadan en az 20 dakika önce sürülmelidir. Deniz kenarý veya havuz baþýnda bulunulduðunda her saat krem tekrar sürülmelidir. Kremin son kullanma tarihine mutlaka bakýlmalý, bir krem 2 yýldan fazla kullanýlmamalýdýr. Kremler serin ve güneþ görmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. Açýk tenliler, sarýþýnlar, kýzýllar yüksek koruma faktörlü krem kullanmalýdýr" dedi.

Minik yüreklerden dev adým

Minik yüreklerden dev adým Cumhuriyet Halk Partisi nden Çorumlu'ya çaðrý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, mevcut stadyum alanýna yaklaþýk 2 bin adet konut yapýlmasý tasarlanan imar planýnýn son derece yanlýþ bir karar olduðunu açýkladý.

Detaylı

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý

Stadyum ihalesi yargýya taþýndý Beton deðil, spor ve yeþil alan istiyoruz Av. Ahmet Özdel Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Ahmet Özdel yaptýðý açýklamada stadyum ve çevresinin Çorum'un en merkezi yerlerinden olup þehirdeki

Detaylı

%50 ye varan indirimler

%50 ye varan indirimler Stat ihalesini protesto edecekler Çorum Halk Dayanýþmasý tarafýndan yapýlan açýklamada, "Çorum halkýnýn yýllardýr kullandýðý stadyum ve çevresindeki spor alanlarýnýn yýkýlýp yerine dev binalar, alýþveriþ

Detaylı

sýfýr bina yapýlýyor

sýfýr bina yapýlýyor Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek: 'Alternatif arayanlarýn tercihiyim' Aday ve Listeler ile ilgili olarak son müracaat gününde Siyasi partiler listelerini dün saat 17.00 ye kadar

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

yola devam kararý aldý

yola devam kararý aldý Ercan Daþdan dünya evine girdi Milliyetçi Hareket Partisi Çorum eski Belediye Baþkaný adayý ve eski Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, hayatýný Esra Þahin ile birleþtirdi. Sevgi - Fevzi Daþdan'ýn oðlu Av. Ercan

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

MHP, otopark tartýþmalarýný. yargýya taþýdý

MHP, otopark tartýþmalarýný. yargýya taþýdý Bakanlýk Müfettiþlerinden Muzaffer Yýldýrým'a ziyaret Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Baþmüfettiþi Bekir Satýlmýþ ve Ýþ Müfettiþi Recep Civil Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný

Detaylı

Kampüs bisiklet dostu olacak

Kampüs bisiklet dostu olacak Tiyatro 'Nehir' ile sezon açýyor Çorum Devlet Tiyatrosu perdeyi açýyor. Sezonun ilk oyunu ise Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Nehir' isimli oyunu. Gülþen Karakadýoðlu'nun yazdýðý ve Vacide Öksüzcü'nün yönettiði

Detaylı

Vatandaþ belediyeden Adaletli Tahsilat uygulamasý bekliyor

Vatandaþ belediyeden Adaletli Tahsilat uygulamasý bekliyor Öztürk ve Aydýn Ailelerinin Mutlu Günü Hacer ve Mustafa çiftinin oðullarý ve ayný zamanda Çakýr ziraat aletleri ve Massey Ferguson bayi çalýþanlarýndan Hüseyin Öztürk ile Nuray ve Bekir Aydýnlý çiftinin

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Ekmek fiyatý tartýþmalarýna son nokta Ýskilip-Çankýrý yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak

Ekmek fiyatý tartýþmalarýna son nokta Ýskilip-Çankýrý yolu 2.kýsmý ihale tarihi 27 Ocak Bekir Özsaçmacý MHP Ýl Baþkanlýðýna aday Ülkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, düzenlediði basýn toplantýsýnda 25 Ocak Pazar günü yapýlacak olan MHP Ýl Kongresinde baþkanlýða

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda

Çorum basýný kalite açýsýndan iyi durumda "MHP li Ali Beyaz su fiyatý yüksek, stadyum yýkýlacaksa yenisi bitmeden yýkýlmamalý" Belediye Meclisi'nin aðustos ayý toplantýsý yapýldý. Belediye Baþkaný ve Meclis Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Þahin, Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin

Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Þahin, Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Hitit Gýda Osmancýk Caddesi Þubesi açýldý Hitit Gýda Osmancýk Caddesi Þubesi düzenlenen tören ile hizmete girdi. Hitit Gýda Osmancýk Caddesi'nin Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin

Detaylı

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. "Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu"

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu Baþbakan Erdoðan'dan, Bakan Bayraktar ve Vali Çakýr'a tepki Rize 'de katýldýðý toplu açýlýþ töreninde önündeki sehpada bulunan bir kitapçýðý inceledikten sonra Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ý yanýna

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

Hayýrseverlerden 10 yýlda

Hayýrseverlerden 10 yýlda Ýstanbulda yaþayan Hemþerimiz Sanatçý Cemalettin Kurtoðlu: Taksim Gezi Protestolarý maksatýný aþmýþtýr KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum'a özel bir program için gelen Sanatçý hemþerimiz Cemalettin

Detaylı

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü

Mobilyacýlardan ithal mobilyaya yüzde 50 gümrük vergisi teþekkürü Anafen'in TEOG baþarýsý Jandarma'dan 2014-2015 eðitim-öðretim dönemi Temel Eðitimden Orta Öðretime Geçiþ(TEOG2) sýnavý sonuçlarýna göre Anafen Dershanesi yine büyük baþarý gösterdi. Çorum þampiyonlarý

Detaylı

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek

TKDK'nýn, süt üretim desteklerine ilgi yüksek TOKÝ'nin Hitit Üniversitesi konut projesini masaya yatýrdýlar Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TOKÝ Finansman Dairesi Baþkaný Ayhan Karaca ve dairenin teknik uzmanlarý ile bir araya

Detaylı

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç: basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.ananç. hükümeti felaketini yaþamýþ, Otogardaki dükkanlara

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç: basýn açýklamasý gerçekleþtirdi.ananç. hükümeti felaketini yaþamýþ, Otogardaki dükkanlara AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç: ''AK Partisiz bir hükümetin olamayacaðý ortaya çýkmýþtýr'' AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç AK Parti'nin 14.kuruluþ yýldönümü sebebiyle yazýlý basýn açýklamasý

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı