Stadyum ve spor alanlarýnýn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Stadyum ve spor alanlarýnýn"

Transkript

1 BÝK denetmeni Ramazan Çýrakoðlu Sungurlu da evlendi Basýn Ýlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürlüðü denetmenlerinden Ramazan Çýrakoðlu, kendisi gibi Sungurlu kökenli olan öðretmen Kübra Katar ile hayatýný birleþtirdi. SAYFA 7 DE 10 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ ÝGS eðitimlerinde baþarý yüksek 7. Eðitim programý devam eden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan ziyaret edildi. Kurs hakkýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Sorumlu Müdürü ve Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali Köse'den... SAYFA 3 TE Stadyum ve spor alanlarýnýn yýkým ihalesine tepkiler büyüyor Ortaokul çaðýndaki çocuklara Ýmam 10 yýl önce Irak savaþýnda ülkelerinden ayrýlmak Ýl Em Hatip çaðrýsý Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metre karelik spor alanlarýnýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili projeye tepkiler çýð gibi büyüyor. Bazý vatandaþlar bu düþüncenin önüne geçmek adýna imza kampanyasý ve mahkemeye baþvuru dahil olmak üzere ne gerekiyorsa hukuken biz mücadele etmeye hazýrýz diyenlerin sayýsý da oldukça fazla görülüyor. Konuyla ilgili olarak CHP ve BBP Ýl baþkanlarý da yaptýklarý açýklamalar ile tepkilerini dile getirdiler. CHP ÝL baþkaný Gürsel Yýldýrým Çorum halkýný konu ile ilgili olarak duyarlý olmaya ve demokratik tepkilerini göstermeye davet ederken, BBP Ýl baþkaný Erdal Özkan ise bu ihalenin ve devamýnda kamu yararýnýn söz konsu olmadýðýný ve kamuoyunda 3-5 kiþiye rant saðlama projesi gibi kendilerine duyumlar ve iddialar intikal ettiðini ifade etti. SAYFA 3 TE Ayhan Poyraz CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Baþkaný Ayhan Poyraz, çocuðu yeni eðitim öðretim döneminde ortaokula baþlayacak velilere bir çaðrýda bulunarak, çocuklarýný Ýmam Hatip Ortaokullarýna kaydettirmelerini istedi. SAYFA 5 TE En ilginç düðün konvoyu Çorum'da düðün yapan TIR þoförü arkadaþlarýný yalnýz býrakmayan meslektaþlarý, kullandýklarý çekicilerle düðün konvoyuna katýldý. SAYFA 7 DE "Kamu görevlilerinin mutlu olmayacaðý rakamlara imza atmayýz" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 2016 ve 2017 yýllarý 3.Toplu Sözleþme görüþmeleri hakkýnda yaptýðý açýklamada... SAYFA 3 TE Sýklýk Parký'na seyir terasý Sýklýk Tabiat Parký'nýn tepe noktasýna Çorum manzaralý seyir terasý yapýlýyor. Çorum'un yeni mesire alaný Sýklýk Tabiat Parký, oyun gruplarý, hayvanat bahçesi, doðal yaþam ve piknik alanlarý ile vatandaþlara hizmet veriyor. SAYFA 5 TE "Din adamlarýnýn bilgi birikimleri en üst seviyede olmalý" Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a iade-i ziyarette bulundu. Müftü Dr. Ahmet Akýn, din görevlilerinin alanlarýnda uzmanlaþmalarý ve yetkinleþmeleri konusunu ele alarak hem görev hem de okulun birlikte yürütülmesinin önemine tecrübelerinden bahsederek deðindi. SAYFA 5 TE YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi SAYFA 4 TE ANALÝZ Spora 'Darbe gibi' Ýhaleye tepkiler! Nadir YÜCEL Ýçerisinde Stadyum, Güreþ eðitim merkezi, Tenis Kortlarý, Atatürk Spor salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol çim sahasý, açýk Basketbol potolarý, Güreþ eðitim lojmaný ve Gençlik Spor il müdürlüðünü kapsayan toplamda yaklaþýk 60 Bin metrekarelik yer yýkýlacak ve sözde konutlar yapýlacakmýþ! Bu düþünceye tepkiler giderek artýyor. Konu belki de yargý da son bulacaktýr. Bu düþünce ne için: para için! ' Spora Darbe' gibi sözde bu projeyi savunmaya kalkanlarýn tek gerekçesi ise, güya ' Burayý paraya çevirip çevre yolu üzerinde 10 kat daha büyük pojeler yapmak içinmiþ' Bu söylemin tek doðru cümlesi, 'paraya çevirmek' yani ' Rant düþüncesidir!' Salim Uslu Stadyum eskidi diyor! Anlaþýlan kendisinin bu projeye ikna edilmesi adýna tek önemli gerekçe bu sunulmuþ olmalý. Madem öyle eskiyen yerler neresi ise yeniletirsiniz. Sanki Süper lig de oynayan, yok Süper lig Çoruma büyük gelir! 1. Lig, bu da lüx gelir. Banka Asya, yok bu da olmadý 2 sezondur çýkýlamayan 2. Ligde mücadele eden sanki Çorum markalý bir takýmýmýz var da stadyum Çoruma az geliyor! Mevcut stadyumu ve çevresini yýkarak, binlerce çocuk ve gençlerin spor yapma imkanlarýný yok etmek hüner deðildir. Mevcutlarý koruyarak ve daha büyük ve geniþ spor alanlarý oluþturmak baþarý ve hünerdir. Ýlla Konut alaný oluþturacaksanýz gidin Çimento Fabrikasýný taþýyýn. Oralarý konut alaný yapýn. Zoru baþarýn. Kolay ve hazýrda bulunaný eritmek kolay geliyor tabi. Çorumda konut ihtiyacý varsa önce bunu ortaya koyunuz. Ve geçmiþte yapýlmýþ olan Yeni kent ve sizin bile kendi döneminizde istifade etmek adýna hala boþ yerler bulabildiðiniz BUHAREVLER gibi merkezin çevresinde bir yeni bir semt oluþturunuz. Tek kelime ile sözde ihalesi yapýlacak bu yerlerin yýkýlmasý ve yerine konutlarýn yapýlma düþüncesinde asla kamu yararý yoktur. Bilakis 'Kamu zararý vardýr' Çarþamba gün ihalesi yapýlacak olan ve bir türlü kamuoyuna net olarak açýklanmamýþ olan sözde projenin yargýya intikal etmesi durumunda iptali de söz konusu olabilecektir. Çünkü örneði yakýn tarihlerde Sakarya da yaþanmýþtýr. Yapýlacaðý duyurulan bu ihalede Proje dahi net deðildir. Ýhaleye kim hangi proje için girecektir? Perde arkasýnda baþka pazarlýk ve hesaplar mý söz konusudur? Bu memlekette Belediye baþkaný Muzaffer Külcü döneminde Ýhaleye çýkmadan emsal deðeri.0.3 iken ihale tamamlandýktan sonra 10 kat deðeri artýran imar deðiþikleri yapýlmýþtýr. Ayný þekilde ihale öncesi kullaným alaný yüzde 40 iken ihale sonrasý ( Kamu yararý ile alakasý olmadýðý halde ) yüzde 50 kullaným oranýna çýkarýlan yer vardýr. Depo yeri olarak ihaleye açýlýp ihale tamamlandýktan sonra imar deðiþikliði ile onlarca kat artýþý ile Rant saðlama imkaný saðlanmýþtýr. 26 yýldýr Ýmara açýlmayan Aðaçlandýrma alaný bu dönemde imara açýlmýþtýr. Eþref hoca caddesi üzerinde yine yýllardýr imara açýlmamýþ yerler bu dönemde imara açýlmýþtýr. Tarihi eserler çýktýðý iddia edilen ve bir müddet durdurulduktan sonra sonra yapýmý devam eden bu yerlerin imara açýlmadan ve inþaat baþlamadan.. müze v.s. gerekli yazýþmalarýn zamanýnda yapýlmadýðý iddialarý da söz konusudur. ( Daha sonra kitabýna uydurup vardý derlerse þahitleri vardýr) hatta sýklýk bölgesinde yapýlanmasý durdurulan ve Yargýtayýn yýkýlma kararýný uygulamayan bir belediyecelik zihniyeti söz konusudur. Þaibelere meydan verirseniz, þeffaflýktan uzak kalmaya devam ettiðiniz müddetçe Güvenirliðiniz elbette tartýþmalara ve sorgulanmalara açýk kalmaya devam edecektir. Su faturalarýnda suyun sözde belli bir oran az kullaným miktarýný düþük tutarak suyun fiyatýný düþükmüþ gibi götermek tam bir þark kurnazlýðýdýr. Katma paylar ilave ederektoplamda su faturalarýnýn Elektrik faturalarýna nerdeyse eþ deðere ulaþtýrmak ise, Vatandaþ lehine deðil, belediyenin gelirini artýrma lehine düþünülmüþ bir niyettir. Aslýnda gözlerden kaçan çok önemli bir husus ' Ýsrafçý bir beldiyecelik anlayýþýnýn sergilenmesidir' Daha çok kamu yararý gözetilebilecek projeler söz konusu iken vatandaþlarý sadece ' Zurna Park' a mahkum etme anlayýþýndan tutunuz, gereksiz kaldýrým yenilemelerine, ihtiyaç fazlasý kamelya yapýmlarý, Otobüs duraklarý, hizmet alýmlarý araç kiralamalarý v.s söz konusudur. Çorum Belediye tarihinde bugüne kadar yaþanmamýþ 'en Ýsraflý dönemi' malesef son 2 dönemdir yaþanmaktadýr. Toplam Gelirler, Yapýlanlar, yapýlanlara hovardaca ödenen bedeller bunun göstergesidir. Sayýþtayýn Narkozlanmýþ olmasý malesef bu gerçeðin þimdilik ortaya konmasýný geciktirmektedir. Ancak geç gibi çýkacak olsa da gerçekler asla saklanamayacaktýr. Bugüne kadar Belediye baþkaný Külcü'yü 1 kez olsun halk otobüsüne bindiðini ve vatandaþlara sýkýntý yaþayýp yaþamadýklarýný sorduðunu gören oldu mu!

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:58 05:39 12:53 16:42 19:55 21: Çanakkale Savaþý'nda, Anafartalar Zaferi (1915) - Recep Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkaný seçilmesi (2014) Güzel ahlâk, baþkalarýna eziyet etmemek ve güçlüklere katlanmaktýr. Þâh Þücâ Kirmânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri NERDESÝN Özgür-Der Gençlik Kampý sona erdi Ahmet Kutsi TECER Geceleyin bir ses böler uykumu, Ýçim ürpermeyle dolar:-nerdesin? Arýyorum yýllar var ki ben onu, Âþýkýyým beni çaðýran bu sesin. Gün olur sürüyüp beni derbeder, Bu ses rüzgârlara karýþýr gider. Gün olur peþimden yürür beraber, Ansýzýn haykýrýr bana:-nerdesin? Bütün sevgileri atýp içimden, Varlýðýmý yalnýz ona verdim ben. Elverir ki bir gün bana, derinden, Ta derinden, bir gün bana "Gel" desin. Özgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði Çorum Þubesi, liseli gençlere Ýslami kimlik, ahlak ve erdemlilik doðrultusundaki deðerlerin kazandýrýlmasý amacýyla kamp düzenledi. Lise seviyesindeki gençlerle Tosya Ýlçesi, Çukurhan Yaylasýnda gerçekleþtirilen kampta birliktelik bilinci, düzenli ibadet ve Kur'an okuma, programlý kitap okuma, sorumluluk alma ve görevini yerine getirme, gün mesaisini programlý kullanma gibi alýþkanlýklarýn kazandýrýlmasý hedeflendi. Sabah namazý ile baþlayan gün süresince gençler, önceden belirlenen namaz vakitlerinde hafýz Ramazan Arslan imamlýðýnda cemaatle namaz kýlmak için bir araya geldiler. Namazlarýn ardýndan gelenekselleþen Kur'an okumalarýnýn ardýndan Türkçe mealleri de okundu. Sabah namazýnýn ardýndan doða yürüyüþü ve kahvaltý ile devam eden kamp, öðleden önce ve sonra olmak üzere derslerle devam etti. Gençlerin sorunlarý, ahlak, sorumluluklar, Kur'an sureleri gibi konularýn ele alýndýðý dersler de gençler de görevler aldýlar. Kamp ateþinin eþliðinde Özgür- Der Çorum Þubesi müzik grubunun da ezgilerle katký sunduðu programda bilgi yarýþmalarý da düzenlendi. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7756 2,7824 EUR 3,0431 3,0485 STERLiN 4,2985 4,3090 2,2347 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýskilip MYO Derneði ilk genel kurulunu yaptý Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. TEL: Ýskilip Yüksek Öðretim Kurumlarý Yaptýrma ve Yaþatma Derneðinin ilk genel kurulu yapýldý. Ýskilip Meslek Yüksek Okuluna yeni bina ve yurt yapýmý amacýyla 8 Nisan 2014 tarihinde kurulan derneðin ilk genel kurul toplantýsý Belediye Meclis Salonunda gerçekleþtirildi. Belediye Baþkaný Recep Çatma dernek üyelerine Yüksek Okula yeni bina ve yurt yapýmý konusunda bu güne kadar yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Baþkan Çatma, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kaymakam Þuayib Gürsoy, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil ile sürekli temasta olduklarýný dile getirerek Çorum'da, Ankara'da ve çeþitli illerde faaliyet gösteren Ýskilipli iþ adamlarý ile görüþmelerde bulunduklarýný, giriþimin iþ adamlarý tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný ve destek sözü aldýklarýný söyledi. Genel Kurul Toplantýsýnda Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi de yapýlarak ilk aidatlar da toplandý. Buna göre Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine Nurettin Tanay, Mehmet Ergin, Ýsmet Uslu, Bahattin Yýlmaz ve Özden Sak seçildiler. Yedek Üyeliklere Ayþe Banu Baran Baykal, Mehmet Çark, Cihat Erol Turpçu, Kemal Çalý, Sururi Þahinbaþ seçildiler. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Selim Ýstanbulluoðlu, Barýþ Türkçü, Mehmet Dimici seçilirken yedek üyeliklere Arzu Cinci, Ýsmail Aktaþ ve Sadýk Dolmacý seçildiler. Recep Çatma Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Çorum halký duyarsýz Stadyumun ihalesine tepki gösteren Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan: 3 Stadyum ihalesine tepki gösteren CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým: kalmamalýdýr CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, mevcut stadyumun yerinin deðiþtirilmemesi gerektiðini hatta sporun yanýnda kültür ve sanat faaliyetlerinin de yapýlacaðý büyük bir kültür merkezi haline getirilmesi gerektiðini belirtti. Mevcut stadýn yerine yaklaþýk 2 bin konut yapýlmasý tasarlanan kentin imar yapýlanmasýna ve coðrafi yapýsýna uygun olmayan bu projenin yaklaþýk 30 yýl öncesinde bazý çevreler tarafýndan gündeme getirildiðini kaydeden Gürsel Yýldýrým, "Duyarlý Çorum halký tarafýndan tepki gösterildiði için uygulanamamýþtýr. Bu günlerde maddi kaynak saðlamak amacýyla belediye tarafýndan yeniden gündeme gelmiþtir. Söz konusu yerde yapýlacak böyle bir konut alanýnýn baþta stad çevresi, sokak, cadde ve mahallerde zaten var olan trafik yoðunluðu ile birlikte trafik ve otopark sorununun artarak Çorum'un büyük bir kesiminde daha da katlanarak devam edeceði bilinmektedir. Þu anda Çorum'da acil konut ihtiyacý olmamakla beraber eðer konut yapýlacaksa þehir merkezinin dýþýnda uygun yerler seçilmeli, alt yapý, trafik ve otopark sorununun önceden çözülmüþ olmasý gerekmektedir" dedi. "Þehir merkezinde yüksekliði serbest býrakýlmýþ beton yýðýnlarýna dönüþmüþ binalarla kapatmamak lazým" ifadelerini kullanan Yýldýrým, "Çorum Belediyesinin maddi sýkýntýsýný daha önceden iþaretlemiþ olduðu otel yerleri, ticari yerler, benzinlik yerleri gibi yerlerin satýþýndan elde edilecek gelirler Çorum Belediyesi bütçesine yeterli katkýyý saðlayacaktýr. Yapýlmasý tasarlanan yeni þehir stadyumunun finansmanýnýn Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan üstlenilmesi gerekmektedir. Belediyeler insanlarýn yaþam standartlarýný yükselten insanýn insanca yaþayabileceði ortamý saðlamakla yükümlüdür. Konut alaný için uygun olmayan Çorum merkezinde yer alan stadyumun yerinin halkýmýzýn her yaþtaki insanlara hitap edebileceði sosyal tesisler yapýlmasý için en uygun yer olduðu hem halkýmýz tarafýndan hem de þehircilik uzmanlarý tarafýndan zaman zaman dile getirilmiþtir.aslýnda Çorum için ihtiyaç olan içerisinde park, sanat, kültür ve eðlence mekanlarýnýn yaný sýra koþu yolu, yüzme havuzu, anfi tiyatro, kapalý spor kompleksi,tenis kortlarý, basketbol ve voleybol sahalarý, nikah ve düðün salonlarý, yaþlý ve engellilerin rehabilitasyon ve sosyal tesislerinin kültür merkezi,canlý akvaryum,çocuk oyun parklarý, yeþil alan ile birlikte toplu olarak bulunacaðý bir büyük kültür merkezi haline getirilmelidir. Çorum halkýndan bu konuda duyarlý olmasýný ve tepki göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý. "Kamu görevlilerinin mutlu olmayacaðý rakamlara imza atmayýz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 2016 ve 2017 yýllarý 3.Toplu Sözleþme görüþmeleri hakkýnda yaptýðý açýklamada, "3.2 milyon memur ile 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleþme görüþmeleri sürerken Memur Sen olarak, inanç ve ibadet özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Türkiye Kamu Sen ve KESK sözleþme masasýný provoke etmeye çalýþýyor" dedi. Beklentileri karþýlamayan mutabakat metnini imzalamayacaklarýný belirten Saatcý, "Memur Sen olarak, masaya dünya ve Türkiye gerçekleriyle örtüþen reel tekliflerle oturduk. Tekliflerimiz, kamu görevlileri tarafýndan olumlu karþýlandý ve büyük bir destek gördü. Kamu görevlilerinin bu desteði istikametinde hem genel hem hizmet kolu sözleþmelerinde masadan önemli kazanýmlar üreterek kalkmak istiyoruz. Bu yýl, hizmet kollarýnda rekor seviyede kazaným üretilmesini bekliyoruz. Tüm iyi niyetli giriþim ve gayretlerimize raðmen Kamu Ýþveren Heyeti, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini karþýlayacak teklifler getirmez ve uzlaþmaya yanaþmazsa toplu sözleþme mutabakat metnini imzalamayýz, içeriðinde eylemlilik süreçleri de olan B ve C planlarýmýzý devreye sokarýz" þeklinde kaydetti. "Ýnanç ve ibadet özgürlüðü"nün bir gereði ve kamu görevlilerinin yoðun talebi üzerine toplu sözleþme tekliflerinin içinde "Cuma izni"ne de yer verdiklerini belirten Saatcý, "Hangi dini inanca ait olursa olsun, bu tür taleplerin karþýlanmasý bakýmýndan her zaman doðru ve olumlu bir yaklaþým içinde olacaðýz. Türkiye'deki normalleþmeye paralel olarak bugün Cuma namazýný kýlma noktasýnda bir sýkýntý yaþanmýyor. Ancak, biz bu hakkýn iktidarlarýn inisiyatifinde olmasýný istemiyoruz. Geçmiþte 'cumaya erken gittin, geç geldin' tartýþmalarý yaþandý, hatta bazý kamu görevlileri hakkýnda soruþturmalar açýldý. Týpký baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýnda olduðu gibi artýk inanç ve ibadet özgürlüðü alanýnda sýnýrlama ve kýsýtlamalarýn tamamen kaldýrýlmasýný ve hukukun garantisi altýna alýnmasýný, ülkemize gereksiz enerji kaybettiren tartýþmalarýn geride kalmasýný istiyoruz. Bu kapsamda, toplu sözleþme tekliflerimizin "Ücretli Ýzin ve dinlenme" bölümünde "Cuma Namazý Vakti Ýzin Süresi: Kamu görevlilerinin günlük çalýþmaya ara verme süresi(öðle arasý) Cuma günleri için, Cuma Namazý vaktini de içine alacak þekilde 2 saat olarak uygulanýr" hükmüne yer verdik. Böylece kamu görevlileri hem ibadet özgürlüklerini yerine getirebilecek hem de yemek baþta olmak üzere sosyal ihtiyaçlarýný rahatlýkla karþýlayabilecekler. Ayný þekilde, "Kamu Görevlilerinin Anayasal Haklarýnýn Teminat Altýna Alýnmasý ve Kullanýmlarý" bölümünde baþta yargý olmak üzere kýlýk kýyafet yasaðýnýn devam ettiði kurumlarda yasaðýn son bulmasýný, erkeklere yönelik kýlýk kýyafet(býyýk þekli vb.) yasaðýnýn kaldýrýlmasý teklifimizi de masaya taþýyoruz. Yasaklarla mücadele eden siyasal iktidarýn bu yasaklarýn da kaldýrýlmasý, olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý.sorumsuz ve sorunlu sendikal anlayýþýn masayý provoke etmeye çalýþtýðýný kaydeden Saatcý, "Heyette asli unsur olarak, yetkili sendikalarýn genel baþkanlarý var. Dolayýsýyla 3 milyon 200 bin kamu görevlisi adýna toplu sözleþme sürecini Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkaný olarak ben yürütüyorum. Türkiye Kamu Sen ve KESK'in masadaki varlýðý gözlemcilikten öte bir anlam ifade etmiyor. Memur Sen büyük mücadeleler sonucu bir kazaným ürettiðinde kendileri o kazanýmý üretmiþ gibi basýna servis ediyorlar. Masada olumsuz bir geliþme olmuþsa da Memur Sen'e fatura ediyorlar. Kamu Sen ve KESK'in yaptýðý tam anlamýyla 'sorumsuz ve sorunlu sendikacýlýk'týr. Memur Sen olarak, masanýn nimetlerini de külfetlerini de üstlenmeye hazýrýz diyoruz. Kamu görevlilerine, taktir edecekseniz de dayak atacaksanýz da yetkili olduðumuz sürece muhatabýnýz biziz diyoruz. Kamu Sen ve KESK, riskleri paylaþmaktan korkan, nimetleri paylaþma noktasýnda bizden önce koþan iki konfederasyon. Toplu sözleþme süreci boyunca gerçeði yönetmek ve kamu görevlileri için kazaným üretmek yerine sürekli algý yönetimi için çaba sarf ediyorlar. Bunun için de masada Kamu Ýþveren Heyeti ile mücadele etmek yerine, Kamu Görevlileri sendikalarý Heyet Baþkaný ile Memur Sen'e sataþýyorlar. Büyük Memur Sen ailesine sataþarak, iftira atarak, karalayarak gündemde kalmaya, televizyonlara çýkmaya çalýþýyorlar. Söz konusu konfederasyonlarýn taleplerini medyada ve kamuoyunda anlatma gereði duyduklarýný göremiyoruz. Çünkü, dertleri taleplerini anlatmak deðil bizim taleplerimiz üzerinden algý yönetmek. Bu oyunun farkýnda olan kamu görevlileri 2015 yýlýnda da Memur Sen'i tercih ederek 850 bin üyeyle Türkiye'nin en büyük konfederasyonu yaptý. Bu vesileyle kamu görevlilerine teþekkürler diyorum" ifadelerini kullandý."sosyal devletin görevi sosyal haklarý büyütmektir" diyen Saatcý, "Yan ödeme katsayýsýnýn yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini istiyoruz. Kýdem aylýðý gösterge rakamýnýn 5 kat arttýrýlmasýný ve süre sýnýrý olmadan uygulanmasýný talep ediyoruz. 60 TL olan toplu sözleþme ikramiyesinin, yetkili sendikalara üye olanlara yüzde 100 artýrýmlý olarak 120 TL olarak ödenmesini istiyoruz. Bunlar yüzdelik zam ve diðerleri yanýndaki mali haklara iliþkin tekliflerimiz. Sosyal haklara iliþkin tekliflerimizi de genel hatlarýyla þöyle ifade edebiliriz. 275 TL eþ yardýmý ve 75 TL çocuk yardýmý olmak üzere toplamda 350 TL aile yardýmý yapýlmasýný talep ediyoruz. Gelir vergisi kaynaklý maaþ kayýplarýnýn telafisini istiyoruz. Bu kapsamda, yýl boyunca gelirin yüzde 15 oraný üzerinden kesinti yapýlmasýný bu oranýn aþýlmasý halinde aþan kýsmýn iþveren tarafýndan karþýlanmasýný istiyoruz yýlý için 830 TL, 2017 yýlý için 1037 TL doðum yardýmý, kamu görevlisine 3 bin 157 TL eþ ve çocuklarýna bin 578 TL ölüm yardýmý istiyoruz. Büyükþehirlerde 300 TL, diðer illerde 250 TL kreþ yardýmý talep ediyoruz. Kamu görevlilerine 3 bin 946 TL, çocuklarýna bin 578 TL evlenme yardýmý istiyoruz. Merkez ve taþra ayrýmý yapýlmadan ücretsiz ya da her gün için 5 TL servis yardýmý istiyoruz. Yemek servisinin ücretsiz olmasýný; yemek servisi yoksa öðün baþý 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný bekliyoruz yýlý için 125 TL, 2017 yýlý için 150 TL giyecek yardýmý, yemek çýkmayan yerlerde 6 TL yemek yardýmý yapýlmasýný istiyoruz. Ramazan ve Kurban bayramlarýnda bin 578 TL dini bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz. Yine fazla mesai ve tazminatlarda yüzde 100'lere varan artýþlar istiyoruz" þeklinde kaydetti. Ýnsanlarýn hayal bile edemeyeceði rant saðlanýyor Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Erdal Özkan þehirde son dönemlerde özellikle imar deðiþiklikleri ile büyük rant saðlandýðý iddiasýnda bulundu. Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, "Bir taraftan þehrimizin doðal görünümünün deðiþtirilmesi amacý ile þehrimize yeþil alan kazandýrýlmasý ile ilgili þov yapýlýrken. Diðer taraftan insanlarýn hayal bile edemeyeceði rant saðlanmaktadýr. Üstelik bu rant 250 bin kiþinin yaþadýðý þehrimize bir katký yerine 3-5 kiþiye paylaþtýrýlmaktadýr" dedi. Geçtiðimiz hafta belediye meclisinde alýnan bir kararla imar deðiþikliði yapýldýðýný ve þehrin merkezinde büyük bir yeþil alan olan stadyumun yýkýlýp yerine park ve bahçe yapýlmasý gerekirken yüksek katlý binalar yapýlacak konut alaný olarak iþaretlendiðini kaydeden Özkan, "Þehrimizin seçilmiþ belediye baþkanýndan þu sorularýn cevabýný Çorum kamuoyu adýna soruyor ve cevaplarýnýn da takipçisi olacaðýmýzý bildiriyoruz.þehrimizin yüksek katlý büyük konutlara ihtiyacý var ise bu ihtiyacý karþýlayacak çok alan mevcuttur. Özellikle Üçtutlar Mahallesi, Karakeçili Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Kale Mahallesi, Çöplü Mahallesinde kentsel dönüþüm ile binlerce dönümlük alanda onbinlerce konut yapýlabilirken kime veya kimlere rant saðlamak amacý ile bu imar deðiþikliði yapýlmýþtýr. Buda yetmemiþ ruhsat harçlarý kime rant saðlamak amacý ile sadece bu parsel için düþürülmüþtür. Ayrýca bu parsel için emsal yapýlanma inþaat alaný hesabý dýþýna çýkýlmýþ daha çok yapýlanmaya sebebiyet veren bir kat sayý deðiþikliði yapýlmýþtýr. Seçilmiþ belediye baþkaný þehrimize park ve yeþil alan kazandýrma hususunda kendine övgüler yaðdýrýrken þehrimizin boðazý konumunda olan ve hava sirkülasyonu en çok olan bir mevkide park olmasý gereken bir alan neden konut alaný olarak iþaretlenmiþtir. Çorum'a ihanet olan bu kararlar alýnýrken belediye meclisinde 1 üye hariç iktidarý ile muhalefeti ile 30 üye bu ihanet kararlara muhalefet etmediði gibi herhangi bir tepki göstermemiþtir. Bu ihanet kararýna destek olmuþlardýr. Neden bir kiþi muhalefet etmiþ diðerlerinin korktuðu çekindiði nedir. Büyük Birlik Partisi olarak tüm Çorumlu hemþehrilerimize sesleniyorum bir buçuk yýl önce oylarýnýzla sizin adýnýza þehrimizi yönetecek þehri emin olarak seçtiðiniz belediye baþkanýnýn þehrimizin emanetine yapýlan bu ihaneti görün. Verdiðiniz oyun takipçisi olup kimlere rant saðlanmaktadýr bu gerçeði görün. Fakir fukara, garip gurabayý korumak ve kollamak amacý ile masum oylarýnýzý alan seçilmiþ belediye baþkaný sizlere deðil kimlere hizmet etmektedir bu gerçeði görün. Biz Büyük Birlik Partisi olarak her türlü haksýzlýk karþýsýnda önce elimizle bu haksýzlýðý düzeltmek için varýz. Ancak yüce halkýmýz bize bu þehri yönetme görevi vermediðiniz için elimizle düzeltemiyoruz. Biz gördüðümüz haksýzlýklarý ancak dilimizle düzeltmek için sizlere sesleniyoruz. Birileri gibi kalbimizle buuz etmiyoruz" þeklinde kaydetti. ÝGS eðitimlerinde baþarý yüksek 7. Eðitim programý devam eden Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan ziyaret edildi. Kurs hakkýnda Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Temel Eðitim Kurs Programý Sorumlu Müdürü ve Hitit Üniversitesi Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Koordinatörü Doç. Dr. Dursun Ali Köse'den bilgiler alan ve eðitim ortamýný inceleyen Prof. Dr. Reha Metin Alkan, devam eden kursla beraber 200'e yakýn öðrenciye temel eðitim programý verildiðini belirtti. Kursun baþarý ortalamalarýnýn Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðunu ve açýlacak olan 8. programýn da kayýtlarýnýn dolduðunu ifade etti. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði hakkýnda üniversitede bir Koordinatörlük Biriminin kurulduðunu ve bu Koordinatörlük kapsamýnda Hitit Üniversitesi çatýsý altýnda öðrenim gören tüm öðrencileri bölüm/programlarý dikkate alýnarak zorunlu veya seçmeli olarak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði dersinin verilmeye baþlanacaðýný, ayný zamanda tüm personeli kapsayan ÝSG eðitimlerinin verileceðini ve tüm yerleþkelerin risk analiz cetvellerinin oluþturularak muhtemel risklerin bertarafýna yönelik çalýþmalarýn yapýlacaðýný belirtti. Ayný zamanda Koordinatörlük kapsamýnda Üniversite ÝSG Yönergesinin hazýrlýk ve Fen Bilimleri Enstitüsü'ne baðlý Uzaktan Eðitimle Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Tezsiz Yüksek Lisans Programý açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn devam ettiðini sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Alkan, ÝSG Temel Eðitim Programýnýn bölgede sadece Çorum'da aktif olarak devam ettiðini vurguladý.

4 4 "Et fiyatlarýnýn düþmesi besi hayvaný ve yem maliyetine baðlý" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kýrmýzý ette fiyatlarý aþaðý çekmenin yolunun ithalat olmadýðýný bildirerek, "Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýklamasýný doðru buluyoruz. Üreticinin girdi maliyetleri düþürülmeli, verimlilik artýrýlmalý. Biz de fiyatlardan memnun deðiliz. Çocuklar baþta tüketicinin ucuza et yemesini istiyoruz. Bu sorunun çözümü besi hayvaný ve yem maliyetlerinin düþürülmesinden geçer" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Baþbakan Davutoðlu'nun Ekonomi ve Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda, kurul üyelerine, "vatandaþlarýn aile bütçesinde önemli aðýrlýðý olan gýda harcamalarýný hafifletmek amacýyla, genel enflasyon oranýnýn üzerinde artýþ gösteren tüm gýda fiyatlarýnýn yakýndan takibi ve bu konuda gerekli tedbirlerin gecikmeksizin alýnmasý talimatýný" verdiðini hatýrlattý. Et piyasasýyla ilgili alýnan önlemler çerçevesinde, yerli üreticilerin korunmasý ve faaliyetlerine sürdürülebilir þartlarda devam edebilmeleri konusunun ayrý bir baþlýk olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafýndan deðerlendirildiðini belirten Bayraktar, yapýlan açýklamada, bu çerçevede üreticilerin girdi maliyetlerini düþürmek ve verimliliði artýrmak için orta uzun vadede alýnabilecek tedbirlerin de ele alýndýðýnýn kaydedildiðine deðindi. -Üretim sürekli artýyor- Kýrmýzý et konusunun, Türkiye için sürekli önem taþýyan konular arasýnda olduðunu, üretimdeki artýþa karþýn sýkýntýnýn tam anlamýyla atlatýlamadýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Kýrmýzý et üretimi son 5 yýldýr sürekli artýyor. Geçen yýl toplam kýrmýzý et üretimimiz, yüzde 1,2 artýþla 1 milyon tonu aþtý. Bu yýlýn Ocak-Þubat-Mart döneminde de üretim, geçen yýlýn ayný dönemine göre, yüzde 13,8 artýþla 210 bin 475 tona yükseldi. Üretim destekleri artarak sürerse, et ve süt piyasasýnda istikrar saðlanýrsa, et ithalatý söylemleriyle üreticiler tedirgin edilmezse kýrmýzý ette bir sorunumuz olmaz. Üretimin artmaya devam eder, 78 milyonluk ülke nüfusunun, 41 milyon turistin et ihtiyacý sýkýntýsýz karþýlanýr. Ülkemizde bunu yapacak hem altyapý ve hem de potansiyel mevcuttur. Bunu yapamazsak, geçmiþte olduðu gibi çiftçimizin cebinde kalacak milyarlarca dolarý yabancý ülkelerin çiftçilerine aktarmýþ oluruz. Hem çiftçimiz hem ülkemiz kaybeder. Nitekim, 2010 yýlý sonrasý ithalata 3 milyar dolarýn üzerinde bir döviz harcadýk." -Üretim maliyetleri düþürülmeli, verimlilik artýrýlmalý- Perakende fiyatlarýn, et ithalatýný açtýrmak isteyen lobilerin en çok kullandýðý argümanlardan birisi olduðunu vurgulayan Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Üretici maliyetlerini dikkate almayan bu kesimler, karar vericileri tedirgin ederek ithalatý açtýrma, tatlý para kazanma yoluna sürekli baþvurmaktadýrlar. Sorunun temelinde girdi maliyetleri ve verimlilik yatmaktadýr. Üretim maliyetleri düþürülemezse ve buna baðlý olarak verimlilik artýrýlamazsa et fiyatlarýn gerilemesi mümkün deðildir. Et fiyatlarý, üreticiden tüketiciye ulaþana kadar da önemli oranda artmaktadýr. Dana karkasýn, temmuz ayý itibarýyla 25 lira 35 kuruþ olan üretici kilogram fiyatý, tüketiciye ulaþana kadar 12 lira 3 kuruþ artmakta ve 37 lira 38 kuruþa çýkmaktadýr. Kuzu karkasýn ayný ay itibarýyla 23 lira 25 kuruþ olan üretici kilogram fiyatý, tüketiciye 18 lira 39 kuruþ fazlasýyla 41 lira 54 kuruþtan satýlmaktadýr. Temmuz ayý itibarýyla son bir yýlda, üreticinin sattýðý dana karkasýn kilogram fiyatý 6 lira artarak 19 lira 35 kuruþtan 25 lira 35 kuruþa yükselmiþtir. Bu dönemde tüketici fiyatlarý da 6 lira 61 kuruþ artmýþ ve 30 lira 77 kuruþtan 37 lira 38 kuruþa çýkmýþtýr. Yine Temmuz ayý itibarýyla son bir yýlda, üreticinin sattýðý kuzu karkasýn kilogram fiyatý sadece 2 lira 44 kuruþ artarak 20 lira 81 kuruþtan 23 lira 25 kuruþa yükselmiþtir. Bu dönemde tüketici fiyatlarý da 4 lira 3 kuruþ artmýþ ve 37 lira 51 kuruþtan 41 lira 54 kuruþa ulaþmýþtýr." -Besi hayvaný fiyatlarý geçen yýla göre yüzde 50'lere varan oranda pahalandý- Üretici et fiyatlarýnýn artmasýndaki en önemli faktörlerin besi hayvaný ve yemdeki fiyat artýþlarý olduðunu belirten Bayraktar, "maliyetin yaklaþýk yüzde 58-60'ýný oluþturan besi hayvaný fiyatlarý, geçen yýla göre yüzde 50'lere varan oranlarda pahalandý. Yem fiyatlarý da son 5 yýlda yüzde 65,3 artýþla enflasyonun üzerinde arttý. Ucuz besi hayvaný saðlamak ve yem fiyatlarýný düþürmek zorundayýz" dedi. Üreticilerimizin geçen yýl yaklaþýk 200 kilogramlýk bir danayý liraya alýp ahýrýna koyabilmiþken, bu yýl lira civarýnda bir fiyata ancak satýn alabildiklerini vurgulayan Bayraktar, "besi hayvanýný geçen yýla göre yüzde 50'lere varan bir oranda daha pahalýya elde edebildiler. Þu an itibariyle ise besiye konulacak hayvanýn canlý kilosu 17 liraya satýlmaktadýr. Ýthal edilen hayvanlar da ucuz olmayýp, canlý olarak ülkemize kilogramý 16,5-17 liradan gelmektedir" bilgisini verdi. Üretici maliyetinin yaklaþýk yüzde 28-30'unu oluþturan yem kalemleri içinde fabrika besi yeminde, son 5 yýla bakýldýðýnda, fiyatlarda önemli artýþlarýn olduðunun görüldüðünü vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "2010 Temmuz ayýnda tonu 556 lira olan besi yemi, 2015 Temmuz ayýnda 919 liraya çýkmýþtýr. Artýþ oraný yüzde 65,3'ü bulmuþtur. Ayný dönemde tüketici fiyatlarý enflasyonu yüzde 47,4 oranýnda gerçekleþmiþtir. Buna göre, yemdeki reel artýþ yüzde 12'yý geçmiþtir. Þayet, vatandaþlarýmýzýn makul fiyatla et yemesi isteniyorsa, üreticilerimizin üzerindeki aðýr girdi maliyetleri düþürülmeli, destekler artýrýlmalýdýr. Et ithal etmenin ülke hayvancýlýðýna ve perakende fiyat düþüþlerine etki etmediði, bilakis üretici fiyatlarýný etkilediði, birçok iþletmenin kapanmasýna neden olduðu geçmiþ tecrübelerle sabittir. Besicilerimizin en önemli maliyet kalemleri besiye alýnan hayvanlar ve yemdir. Toplam besi maliyeti içinde hayvan alýmlarý yüzde 58-60, yem ise yüzde oranýnda pay almaktadýr. Geriye kalan yüzde 10-14'lük giderleri ise, enerji, iþçilik, veteriner, ilaç ve diðer masraf kalemleri oluþturmaktadýr. -Besi hayvaný maliyetini düþürmek için sütte istikrar þart- Þemsi Bayraktar Dolayýsýyla üretim maliyetleri düþürülmek isteniyorsa öncelikle besiye alýnacak hayvan alým fiyatlarýný düþürmek gerekmektedir. Bunun yolu ise süt sektöründe istikrarý saðlayacak tedbirleri hayata geçirmekten geçmektedir. Eðer sütte istikrar saðlanýrsa hem damýzlýk hayvanlar kasaba gitmez hem de besicilerimizin ihtiyacý olan canlý hayvan tedarikinde sýkýntý yaþanmaz, dolayýsýyla þu an için besi hayvaný ithalatý için dýþarý yönelmek zorunda kalýnmaz. Halen ihtiyaç bulunduðu için besilik dana ithalatý sürüyor. Bununla sýnýrlý kalmalý. Fiyatlarý düþürmenin yolu ithalat deðildir. Et ithalatý olursa üreticimiz periþan olur. Sektör büyük yara alýr. -Yem maliyetini düþürmek için meralar korunmalý ve ýslah edilmeli- Yem maliyetlerinin aþaðý çekilmesi çok önemli. Çünkü, yemin, üretici maliyeti içindeki oraný yüzde 28-30'u buluyor. Yem maliyetini düþürmek için ise; ucuz yem kaynaklarýmýzdan meralarýn korunmasý, ýslah edilmesi ve çiftçilerimizin kullanabileceði hale getirilmesi getirmektedir. Geliþmiþ ülkelerdeki üretim maliyet farkýnýn en önemli kalemini bu tür ucuz yem alanlarý oluþturmaktadýr. Meralar bu þekilde imara açýlmaya devam ederse, maliyetleri düþüremeyiz, tüketicimiz ucuza et yiyemez. Bunun yanýnda birçok yem hammaddesi üretiminde gübre ve mazot gibi girdilerde KDV ve ÖTV yükünün azaltýlmasý gerekmektedir. Aksi takdirde tüketicilerimize ucuza et alabilmeleri pek mümkün görünmemektedir." Bayraktar, bunlara ilave olarak üreticilere yönelik desteðin artarak devam etmesinin bir zorunluluk olduðuna dikkati çekti. YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan, Celilkýrý köylerine ve Mutlu Tavukçuluk, Þimþekler Tavuk, Bayraktar tavuk, Tarým et gýda, Ziyaoðlu Tavukçuluk, Aker Gýda, Fatih Tavukçuluk, Salbaþ Tavukçuluk, Derviþoðlu Tavukçuluk tarihinde saatleri arasýnda: Hamdiköy ve Sapaköy kölerine tarihinde saatleri arasýnda: Kadýkýrý, Ahilyas, Çeþmeören, Bozboða, Abdalata, Kýlýçören ve Buðdüz köylerine, Çakýr Harfýyat, Bim Birleþik Maðazalar A.Þ. Kadýkýrý Yolu Üzeri, Kadýkýrý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören Ve Grup Köyler Ýçme Suyu tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez ilçeye baðlý Hamdiköy Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez ilçeye baðlý Hamdiköy Köyü Sorsavuþ Mahallesine tarihlerinde baðlý Sazdeðirmeni Köyü tarihlerinde baðlý Sapaköy Köyü tarihlerinde baðlý Elicek Köyü tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkez ilçesine baðlý Küçük Gülücek Köyü tarihlerinde baðlý Balýmsultan Köyü tarihlerinde baðlý Büyük Gülecek Köyü tarihlerinde baðlý Kalehisar Köyü tarihlerinde baðlý Eski Karadona Köyü tarihlerinde baðlý Narlýk Köyü tarihlerinde baðlý Karadona Köyü tarihlerinde baðlý Yeni Karadona Köyü tarihlerinde baðlý Kiranlýk Köyü tarihlerinde baðlý Deniz Köyü tarihlerinde baðlý Gökdere Köyü tarihlerinde baðlý Karabayýr Köyü tarihlerinde baðlý Seyfe Köyü tarihlerinde baðlý Karabayýr Köyü Kösürelik Mahallesine tarihlerinde baðlý Büðüroðlu Köyüne tarihlerinde baðlý Ertuðrul Köyüne tarihlerinde baðlý Misterovacýk Köyünün bir kýsmýna tarihlerinde baðlý Misterovacýk Köyünün bir kýsmýna tarihlerinde baðlý Yeni Hayat Köyüne tarihlerinde saatleri arasýnda: Laçin ilçesine baðlý Çamlýca, Doðanlar, Çamlýpýnar, Karasoku, Sýtma, Yeþilpýnar, Ýkizce, Sarayözü, Tutkunlar, Küçük Lazlar ve Gökçekaya Köylerine, Çamlýca Belediyesi Ýçme -Suyu /Laçin, Çamlýca Ýlköðretim Okulu -Müdürlüðü/Laçin, Çamlýca Mesleki Teknik, Tutkunlar Petrol'e tarihinde saatleri arasýnda: Kuyluþ Köyü, Fakýlar Köyü, Örükya Köyü, Kayabüðet Köyü Kuyumcusaray Köyü, Yenice Köyü, Sincan Köyü, Çetederesi Köyü, Karatepe Köyü, Çatalkaya Köyü ve Koçhisar köylerine, Alaca Belediyesi Ýçme Suyu Pompasý, Doðan Yapý, Güngörler Akaryakýt, Çal Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Baz Ýstasyonu'na tarihinde saatleri arasýnda: Kýzýllý Köyü, Çal Köyü, Tutluca Köyü, Geven Köyü, Kuzkýþla Köyü, Kuzkýþla Çiftlik Mahallesi, Kpaklý Köyü ve Dereyazýcý köylerine, Alaca Belediyesi Ýçme Suyu Pompasý, Doðan Yapý, Güngörler Akaryakýt, Çal Köyü Ýçme Suyu, Turkcell Baz Ýstasyonu'na." Sungulu Emniyetine yeni müdür yardýmcýsý Ankara'nýn Elmadað Ýlçe Emniyet Müdür Yardýmcýsý görevini yürüten Orhan Durmaz, Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Sungurlu'da önceden Ýlçe Emniyet Müdürlüðü görevini yapan 4. sýnýf Emniyet Müdürü Durmaz, Ýlçeye Emniyet Müdür Yardýmcýsý olarak atandý. Orhan Durmaz'ýn önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine baþlayacaðý öðrenildi.sungurlugündem

5 5 "Din adamlarýnýn bilgi birikimleri Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a iade-i ziyarette bulundu. Müftü Dr. Ahmet Akýn, din görevlilerinin alanlarýnda uzmanlaþmalarý ve yetkinleþmeleri konusunu ele alarak hem görev hem de okulun birlikte yürütülmesinin önemine tecrübelerinden bahsederek deðindi. Dr. Akýn, üniversitenin lisansüstü çaðrýsýný önemsediklerini bu çerçevede çalýþmalar yapmayý planladýklarýný sözlerine ekleyerek din adamlarýnýn bilgi birikimlerinin en üst seviyede olmasý gerektiðini söyleyerek din görevlilerinin yetiþmeleri noktasýnda tam destek olduklarýný ve din görevlilerini en üst seviyede olmalý" alanlarý konusunda uzmanlaþmalarý adýna teþvik ettiklerini dile getirdi. Müftü Dr. Akýn, daha önce olduðu gibi bundan sonrasýnda da ikili iþ birliklerine ve kendilerine düþen görevlere her zaman her þekilde açýk olduklarýný bildirdi. "Müftümüz Dr. Ahmet Akýn'ýn hem akademik hem de idarecilik geçmiþi olmasýnýn ilimize ve Üniversitemize büyük bir güç katacaðýný düþünüyoruz. Ýnþallah yurt içi ve yurt dýþýndaki teþkilâtlanmasýyla ve çok büyük hizmetlere adým atan ülkemizdeki en önemli kurumlarýmýzdan olan Diyanet Teþkilatýyla þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da pek çok ortak çalýþma yapmak istiyoruz. Ýlimizdeki tüm kamu görevlilerine daha önce yaptýðýmýz çaðrýda ifade ettiðimiz gibi Üniversitemizde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde ilimizde görev yapan hocalarýmýza kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliþtirmek ve Üniversitemizin sahip olduðu büyük bilgi birikimini paylaþmak üzere lisansüstü programlarýmýza bekliyoruz" diye konuþan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise "Sayýn Müftümüzün tecrübelerinden faydalanmak üzere Üniversitemizde görmekten mutluluk duyarýz" dedi. Ayný zamanda Müftülüðün Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna ait yayýnlarýndan üniversitenin tüm mescitlerinde yararlanýlmak üzere baðýþta bulunduðunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Reha Alkan, projelendirme aþamasýnda destek aldýklarý üniversite camisinin de baþta Diyanet Vakfý olmak üzere Müftülükle birlikte hareket ederek en kýsa zamanda yapmak istediklerini açýkladý. Rektör Prof. Dr. Alkan, ortak iþ birliklerine ve çalýþmalara her zaman olduðu gibi bundan sonrasýnda açýk olduklarýný ve olacaklarýný kaydederek, Ýl Müftüsü Dr. Ahmet Akýn'ýn ziyaretinden memnuniyet duyduðunu belirtti. "Esnafa da asgari geçim indirimi getirilmeli" Yaptýðý açýklamada asgari geçim indiriminin, medeni bir vergi sisteminin en önemli unsurlarýndan Karacaoðlu ve Söngüt ailelerini mutlu günü Gaziosmanpaþa Üniversitesi Erbaa Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan hemþehrilerimiz öðretim görevlisi -"ASGARÝ GE- ÇÝM ÝNDÝRÝMÝ VERGÝYE GÖNÜLLÜ UYUMU SAÐLAR" Asgari geçim indiriminin esnaf ve sanatkâra uygulanmamasýnýn kayýt dýþýlýðý da artýrdýðýný belirten Palandöken, "Evine ekmek, süt, meyve, sebze götürme derdindeki esnafa, bu harcamalarýn karþýlýðýnda kazandýðýn paradan vergi öde demek, kayýt dýþýlýðýn artmasýna neden olur. Oysa bu temel giderler için kazanýlan kazançtan vergi alýnmamasý gerekir. Böylelikle vergiye gönüllü uyum da saðlanmýþ olur" dedi. Semra Karacaoðlu ile Okutman Olcay Söngüt hayatýný birleþtirdi. Hüseyin-Emine Karacaoðlu çiftinin kýzlarý Semra ile Abdullah- Fatma Söngüt çiftinin oðullarý Olcay dünya evine girdi. Semra ve Olcay çifti için geçtiðimiz Cuma akþamý Ýnci Restoran da düðün merasimi düzenlendi. Düðüne, kamu kurum ve kurulularýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri, Karacaoðlu ve Söngüt aileleri, yakýnlarý, akrabalarý ile davetliler katýldý. Gece geç saatlere kadar süren düðünde davetliler, Semra ile Olcay'ýn sevincine ortak oldu. Düðün merasimi Cumartesi günü düzenlenen gelin alma programý ile sona erdi. biri olduðunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Asgari geçim indiriminin Türk esnaf ve sanatkârý için de uygulanmasýna yönelik yasal düzenlemeler bir an önce hazýrlanmalý ve hayata geçirilmeli" dedi. -"TÜRKÝYE'DE SADECE ÜCRETLÝLER ÝÇÝN VAR" Asgari düzeyde bir yaþam standardý için gerekli kazancýn mutlaka vergi dýþý kalmasý gerektiðini ifade eden Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, "Asgari geçim indirimi, ülkemizde yalnýzca ücretliler için uygulanýyor. Oysa bu sistem beyanname veren tüm mükellefleri de kapsamalý" diye konuþtu. -"ÝLGÝLTERE'DE ESNAFIN STERLÝN KAZANCI VERGÝ DIÞI, TÜRK ESNAFIN KA- ZANCININ TAMAMI VERGÝYE TABÝ" Asgari geçim indiriminin dünyadaki bütün geliþmiþ ülkelerde uygulandýðýný dile getiren Palandöken, "Bir esnafýn yýllýk kazancýnýn Ýngiltere'de Sterlin'i, Almanya'da Avro'su, Fransa'da Avro'su ve Amerika Birleþik Devletleri'nde de Dolarý vergi dýþý. Ülkemizde ise böyle bir uygulama yok. Medeni bir gelir vergisi sisteminde bu uygulamanýn mutlaka yer almasý gerekir" þeklinde konuþtu. Sýklýk Parký'na seyir terasý Sýklýk Tabiat Parký'nýn tepe noktasýna Çorum manzaralý seyir terasý yapýlýyor. Çorum'un yeni mesire alaný Sýklýk Tabiat Parký, oyun gruplarý, hayvanat bahçesi, doðal yaþam ve piknik alanlarý ile vatandaþlara hizmet veriyor. Her geçen gün büyüyen ve yeniliklerle ziyaretçilerinin karþýsýna çýkan Sýklýk Tabiat Parký'na þimdi de 'seyirlik' bir alan yapýlýyor. Parka yeni yapýlan seyir terasý, manzara meraklýlarý için bulunmaz bir yer olacak. Uçurumdan 3 metre kadar dýþarý çýkan teras eþsiz bir manzarayý ziyaretçilere sunacak. Çorum Barajý manzarasýna sahip teras güneþin batýþýnýn izlenildiði en güzel yerlerden biri. Son çalýþmalarýn devam ettiði teras yakýn zamanda vatandaþlarýn hizmetine sunulacak. Ortaokul çaðýndaki çocuklara Ýmam Hatip çaðrýsý Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði (ÇORÝM- DER) Baþkaný Ayhan Poyraz, çocuðu yeni eðitim öðretim döneminde ortaokula baþlayacak velilere bir çaðrýda bulunarak, çocuklarýný Ýmam Hatip Ortaokullarýna kaydettirmelerini istedi. Sivil toplum kuruluþlarýnýn Ülkenin geleceðinden eðitime kadar pek çok konuda fikir üreten halkýn ve ülkenin en dinamik sivil unsurlar olduðunu dile getirerek açýklamasýna baþlayan Ayhan Poyraz, "Bu baðlamda yeni bir eðitim öðretim dönemine baþlamak üzereyken bizlerde kýsa adý ÇO- RÝMDER olan Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Mensuplarý Derneði olarak üzerimize düþen sorumluluklardan birini yerine getiriyor, hamisi olduðumuz okullarýmýzý halkýmýzla buluþturmayý, bu ülkenin evlatlarýný imam hatip kimliði ile tanýþtýrmayý ve yetiþtirmeyi hedef ediniyoruz. Ülkelerin geleceðini yeni nesilleri, yani evlatlarý inþa eder. Onlarýn donanýmý, milletine baðlýlýklarý ve çalýþkanlýklarý Ülkelerin geleceðini þekillendirir. O ülkenin evlatlarý, onlarýn eðitimi baþta anne baba, devlet olmak üzere ülkesindeki herkesin sorumluluðundadýr. Okul kayýt dönemine girdiðimiz bu günlerde, çocuklarýmýzýn eðitim çizgisini belirleyecek olan velilerdir. Bizlerde sunulan bir imkaný hatýrlatmak, velilere bir ýþýk tutmak istiyoruz. Ýmam Hatip Ortaokullarýnda çocuklarýný okutmak, onlara imam hatipli kimliði kazandýrmak, anne baba olarak üstlendiðiniz görevin hakkýyla eda edilmesi konusunda mesafe almaktýr. ÇOÝMDER olarak bizimde vazifemiz ve temel hedefimiz budur. Gelin yeni bir eðitim öðretim döneminde, ortaokul çaðýndaki çocuklarýmýzý Ýmam Hatip Ortaokullarý ile tanýþtýralým. Ýmam Hatip Ortaokullarýnda normal ortaokul ders programlarýnýn aynýsý uygulanmakta, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri verilmektedir. Ýlaveten Kur'an, Arapça, Hz. Peygamberin Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersleri vardýr. Herhangi bir katsayý ve buna benzer uygulamalarla karþýlaþmadan istediði Fen ve Sosyal Bilimleri Liselerine gidebileceklerdir. Zorunlu derslerin tamamý Ýmam Hatip Ortaokullarýnda mevcuttur. Okullardan hemen her mesleðe yönelmiþ saygýn kiþiler mezun olmuþtur. Bilim, kültür, sanat, eðitim, saðlýk, hukuk, siyaset ve iþ dünyasýnda önde gelen birçok kiþi Ýmam Hatip Mezunlarýdýr. 4. sýnýfý bitirip 5. sýnýfa geçmiþ olan öðrencilerin velileri, herhangi bir Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürlüðüne baþvurma suretiyle kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Kayýtlar esnasýnda nüfus cüzdaný dýþýnda herhangi bir belge istenmeyecektir. Kurumlarýmýz manevi deðerlerine baðlý, topluma faydalý düþünen ve düþündüðünü söylemekten çekinmeyen hitabeti kuvvetli, bilgili, becerikli ve kendine güvenen. Araþtýrmayý seven aktif gençler yetiþtirmeyi ilke edindiði için ailelerin ve öðrencilerin tercih sebebidir. Þehrimizde okullarýmýza gösterilen bu teveccühten dolayý yenileri açýlmakta ve hemen hemen her mahallemizde öðrencilerimiz imam hatip ortaokullarý ile tanýþmaktadýr. Ülkemizin yüz yýllýk eðitim çýnarý, en köklü okullarýndan bir tanesi olan imam hatip okullarýna gösterilen teveccühe teþekkür ediyor, ortaokula yazýlacak olan çocuklarýmýzý tekrar imam hatiplerle tanýþtýrmaya velilerimizi davet ediyoruz" þeklinde kaydetti.

6 6 "Kalfalara sigortalýlýk borçlanmasý getirilmeli" Rýdvan ile Gamze hayatýný birleþtirdi HASTALARIN YÜZDE 93'ÜNDE KANSER TEÞHÝSÝ KONULDU Baþta BBC ve ITV televizyonlarý olmak üzere Ýngiliz basýný, özel eðitimli köpeklerin, prostat kanseri hastalarýnýn yüzde 93'ünün idrarýnda kanseri teþhis etmelerinin ardýndan, Týbbi Teþhis Köpekleri Vakfý'nýn bundan sonraki denemeler için Milton Keynes Üniversite Hastanesi'nin onayýný aldýðýný bildirdi. Daisy 3 bin kiþiden alýnacak idrar numunelerini koklayacak 9 köpekten biri olacak. Kanser teþhis köpekleri doktorlarýn hünerine baðlý klasik testlerden daha net sonuç alýnmasýnda denenecek. PROSTAT KANSERÝNDE DENENECEK Önce 2011 yýlýnda Ýngiltere'de 41,726 kiþide tespit edilen en yaygýn kanser hastalýklarýndan prostatta denenecek köpeklerin, daha sonra böbrek, idrar torbasý kanserlerini teþhiste kullanýlacaðý öðrenildi. Milton Keynes Hastanesi'ndeki testler baþarýlý olursa Ýngiltere'deki kanser kliniklerinin de köpeklerden yararlanacaðý bildirildi. GEREKSÝZ TEDAVÝ YÖNTEMLERÝNE SON Köpeklerle yapýlacak testin, hastalarýn biyopsiye ihtiyaçlarý olup olmadýðýný gösteren Prostate-Specific Antigen (PSA) testlerinde görülen hatalarý azaltmasý Ahilik sisteminin tarihimizin derinliklerinden gelen mesleki bilgi ve tecrübelerimizin birikimi ve bütünü olduðunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "700 yýllýk ahilik kültürünün mesleki eðitim alanýnda günümüze yansýyan en büyük kazancý çýrak-kalfa - usta zincirinin kurulmasýdýr.bu zincir kalfalýk aþamasýnda kopunca yeni esnaf yetiþmiyor" dedi. -"SÝGORTASIZ ÇALIÞMA USTALIK EÐÝTÝMÝNÝ YARIDA BIRAKIYOR" Günümüz ekonomik koþullarýnda esnaf ve sanatkârlarýn, kalfalarýn sigortalarýný ödemekte zorlandýklarýný belirten Bendevi Palandöken, "Kalfalarýn sigortasýz çalýþmalarý veya hiç çalýþmamalarý nedeniyle esnaf olmalarý zorlaþýyor. Bir taraftan zincir marketler ve AVM'ler, diðer taraftan geliþen teknolojiler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi her geçen gün aðýrlaþan esnaf ve sanatkârlar, kendi sigortalarý gibi yanlarýnda çalýþan kalfalarýn sigortalarýný da ödeyemiyorlar. Bu da ustalýk eðitiminin yarýda kalmasýna neden oluyor" diye konuþtu. -"KALFALARA YAÞLILIK SÝGORTASI ÝÇÝN BORÇLAN MA HAKKI GETÝRÝLMELÝ" 3308 sayýlý Kanun kapsamýndaki çýraklarýn iþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk sigortalarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýnca ödendiðini hatýrlatan Palandöken, "Çýraklar gibi kalfalarýn da iþ kazasý, meslek hastalýðý ve hastalýk sigortalarýnýn Milli Eðitim Bakanlýðýndan ödenmesi, yaþlýlýk sigortasý için de en fazla 24 ayý geçmemek üzere kalfalara borçlanma hakký getirilmesi gerekir. Böyle bir uygulamadan devletin kaybý deðil kazancý olur. Tüm meslek hayatý boyunca bir baþkasýnýn yanýnda çalýþmak zorunda kalan gençler, bu sayede kendi iþyerlerinin sahibi olur, vergi öder, istihdam yaratýrlar. Dolayýsýyla kalfalara destek olmak, ülkenin geleceðine en büyük beþeri yatýrýmlardan biri olur" þeklinde konuþtu. Kanseri koklayan köpekler Ýngiltere, týpta çýðýr açmýþ kanseri koklayabilen eðitilmiþ köpeklerin denenmesine izin verdi. Kanseri koklayabilen eðitilmiþ týbbi köpeklerin Ýngiltere'de Milton Keynes Hastanesi'nde Ulusal Saðlýk Hizmetleri (NHS) denemesinde kullanýlmasýna izin verildi. Týpta çýðýr açan Daisy adýndaki köpek, 2009 yýlýnda sahibi Dr Claire Guest'in göðsündeki kanserli bölgeye garip hareketleriyle dikkat çekmiþti. bekleniyor. Çok hasta yanlýþ bulgular yüzünden gereksiz tedavi görüyor. Milton Keynes Hastanesi Üroloji Doktoru Iqbal Anjum, araþtýrmanýn çok heyecan verici bir proje olduðuna dikkat çekerken "Yýllardýr köpeklerin tümörün kokusuyla kanseri saptayabildikleri haberleri çýktý. Ýnsan idrarýna karýþan tümördeki uçan molekülllerin numunelerinin toplanmasý ve testi kolay olacak" açýklamasýný yaptý. GÖÐÜS KANSERÝNÝ TEÞHÝS ETMÝÞTÝ Medikal Deteksiyon Köpekleri Vakfý köpekleri kanser teþhisinde eðitmek için 2003 yýlýnda ilk eðitim programýný hazýrlayan Dr. Claire Guest tarafýndan 2008 yýlýnda kuruldu. Dr. Claire Guest'in köpeði Daisy, 2009 yýlýnda göðsündeki kanseri teþhis etmiþti. Aþaðý Sanayi esnafýndan Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü'nün oðlu Rýdvan, hayatýný Gamze Kaya ile birleþtirdi. Öznur-Þahin Özbüðrü çiftinin oðullarý Rýdvan ile Nurseven-Cemal Kaya çiftinin kýzlarý Gamze'nin düðün töreni Anvatar Otel'de görkemli bir þekilde gerçekleþtirildi. Düðüne AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu baþta olmak üzere ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi ve Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, S.S. Çorum Hitit 19 Yapý Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Adnan Akbulut, Hak-Ýþ Çorum Þube eski Baþkaný Ýbrahim Eceviþ ve çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, damadýn þahitliðini ise AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yaptý. Bekiroðlu, kýyýlan nikahýn ardýndan evlilik cüzdanýný geline takdim ederken, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek bazý nasihatlerde de bulundu. Düðün töreni boyunca genç çiftin mutluluðu ise görülmeye deðerdi. Güneþ kremi kullanýmýnda 10 püf nokta Dünyada yaþamýn devam etmesi için gerekli ýþýn kaynaðý olan güneþin pek çok olumlu etkisi bulunuyor. Isý verme D vitamini yapýmý, bazý cilt hastalýklarýnda tedavi edici olarak kullanýlmasý, insan psikolojisine olumlu etkisi bunlardan sadece birkaçý. Son yýllarda ozon tabakasýnda oluþan incelme sonucu güneþ ýþýnlarý yeryüzünü daha çok etkilediðini ve buna baðlý olarak güneþ yanýklarý, deri kanseri oluþumu, ýþýða baðlý alerjik hastalýklar ve ýþýða baðlý cilt yaþlanmasý riski arttýðýný söyleyen Liv Hospital Dermatoloji Uzmaný Prof. Dr. Gonca Gökdemir güneþ kremi kullanýrken dikkat edilmesi gerekenleri anlattý. Bir güneþ koruyucu kremin güneþ koruma faktörü ne kadar yüksekse o kadar iyi koruyucu olduðunu dile getiren Prof. Dr. Gonca Gökdemir, "Ancak sadece UVB korumasý yeterli olmaz. UVA korumasý için özel ölçümler sonrasý oluþturulan deðerlerin de üründe yer almasý gerekir. Güneþ koruyucu hem UVB hem de UVA için koruyucu olmalýdýr. O nedenle ürünün üzerinde UVB korumasý için SPF deðerine, UVA korumasý için IPD deðeri yer almalýdýr. SPF deðeri 30 olan bir güneþ koruyucu güneþten yüzde 97 oranýnda korur. Daha yüksek koruma faktörlerinin etkileri ihmal edilebilir düzeydedir. Suya dayanýklý olmalýdýr. Bu durum özellikle yüzme ve terleme sonrasý ürünün ciltten uzaklaþmamasý için gereklidir. Sivilce oluþmasýný engellemek için su bazlý olmalýdýr. Alerji riski yüksek maddeler içermemelidir. Güneþe çýkmadan en az 20 dakika önce sürülmelidir. Deniz kenarý veya havuz baþýnda bulunulduðunda her saat krem tekrar sürülmelidir. Kremin son kullanma tarihine mutlaka bakýlmalý, bir krem 2 yýldan fazla kullanýlmamalýdýr. Kremler serin ve güneþ görmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. Açýk tenliler, sarýþýnlar, kýzýllar yüksek koruma faktörlü krem kullanmalýdýr" dedi.

7 7 Basýn Ýlan Kurumu denetmenlerinden Ramazan Çýrakoðlu Sungurlu da evlendi Basýn Ýlan Þube denetmenlerinden Ramazan Çýrakoðlu nu mesai arkadaþlarý mutlu gününde yalnýz býrakmadý Ramazan Çýrakoðlu hayatýný Kübra Katar ile birleþtirdi Basýn Ýlan Kurumu Kontrol Hizmetleri Müdürlüðü denetmenlerinden Ramazan Çýrakoðlu, kendisi gibi Sungurlu kökenli olan öðretmen Kübra Katar ile hayatýný birleþtirdi. Geçtiðimiz cuma gün kýna gecesi ile baþlayan, gelin alma ile devam eden düðün, Sungurlu Mavi Ocak tesislerinde havuzbaþýnda görkemli bir ortamda misafirlerin eðlenmesi ve havai fiþek gösterileri ile son buldu. Havuzbaþýnda gerçekleþen Düðüne Ankara Vali Yardýmcýsý Ahmet Çýrakoðlu,Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,Kavaklýdere SGK Merkez Müdürü Fatih Çýrakoðlu,Sunuglurlu Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sefacan Karslý, Ýstanbul dan BÝK Kontrol hizmetleri Þefi Murat Arslanoðlu ve mesai arkadaþlarýnýn yanýsýra BÝK Çorum Þube Müdürü Osman Bolluk, Hitit Gazeteciler ve yayýncýlar Dernek baþkan yardýmcýsý Özer Özsaray, Ramazan Çýrakoðulu'nun mutlu gününü paylaþan isimler arasýnda yer aldýlar.bahadýr Ömer Yücel En ilginç düðün konvoyu Fotoðraf Aydýn Ýnce MEB öðretim desteði için velileri uyardý MEB, özel okullarda öðrenim göreceklere verilecek eðitim öðretim desteði baþvurularýnda velilere "alternatifli tercih" uyarýsýnda bulundu. Milli Eðitim Bakanlýðý 1720 Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, özel okullarda öðrenim göreceklere verilecek eðitim öðretim desteði baþvurularýnda velilere, çocuklarý için "alternatifli tercih" yapmalarý konusunda uyarýda bulundu.yelkenci, geçen yýl ilk kez verilen özel okullardaki öðrencilere eðitim öðretim desteðine baþvurularýn yarýn baþlayacaðýný ve 2 Eylül'de sona ereceðini hatýrlattý. 230 BÝN ÖÐRENCÝ TEÞVÝKTEN FAYDANALACAK Geçen yýl 183 bin öðrencinin okullara yerleþtirildiðini ancak 167 bin öðrencinin teþvikten faydalandýðýný belirten Yelkenci, geçen yýl faaliyete geçen 54 dönüþüm okulunun da destek kapsamýnda olduðunu söyledi. Yelkenci, bu yýl okul öncesinde 20 bin, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 50'þer bin, temel lise ve diðer lise düzeyindeki okullarda ise 110 bin olmak üzere 230 bin öðrencinin teþvikten faydalanacaðýný ifade etti. ÜCRETLER BU YIL ZAMLANDI Geçen yýl destekten yararlanan 167 bin öðrencinin 47 bininin mezuniyet dolayýsýyla sistemden düþeceðini bildiren Yelkenci, "Ayný anda 350 bin öðrenci, eðitim-öðretim desteðinden faydalanýyor olacak. Sistemden düþecekleri de ilave ettiðimizde, toplam 400 bin öðrenci destekten istifade etmiþ olacak. Geçen yýl okul öncesinde 2 bin 500 lira destek vermiþtik, bu yýl o 2 bin 680 lira, ilkokul ve temel lise kademelerinde 3 bin lira destek vermiþtik, bu yýl 3 bin 220 lira olacak. Ortaokul ve lisede de 3 bin 500 lira destek vermiþtik o ücret de 3 bin 750 lira olacak. Maliye Bakanlýðýmýz kümülatif olarak ücretlere 7,2 oranýnda zam yapmýþ oldu" diye konuþtu. DEÐERLENDÝRME KRÝTERLERÝ Deðerlendirme kriterleri arasýnda, öðrencilerin baþarýlarý, okuyan kardeþ sayýlarý, anne-babasýnýn durumu ile ailenin maddi imkanlarýnýn yer aldýðýný hatýrlatan Yelkenci, vazife baþýnda ölen MEB personeli ile açýköðretimde ve askeri okullarda okuyan kardeþ sayýsýnýn da bu yýl kriterler içerisine eklendiðini belirtti. BÝN LÝRA GELÝRÝ OLANA 340 PUAN GELECEK Teþvik için bu yýl özel okullardaki öðrencilerin de baþvuru yapabileceðini anlatan Yelkenci, "Geçen yýl sadece devlet okulundan baþvuru olmasý nedeniyle maddi durum noktasýnda genel bir kabulümüz vardý. Fakat bu yýl özel okullarýnda baþvuracak olmasý dolayýsýyla baþarýnýn aðýrlýðýný biraz azalttýk, maddi durumun aðýrlýðýný artýrdýk. Ailenin toplam geliri bin lira ve altýnda ise aðýrlýðý yüzde 34 olacak. Bu bin puan üzerinden 340 puana denk geliyor. Eðer on bin liranýn üzerinde ise yüzde 4 olacak. Bin lira ve on bin lira arasýný ise kendi arasýnda, yüzde 34 ila yüzde 4 arasýnda basamaklandýrdýk ve buna göre katsayýlarýný almýþ olacaklar" ifadelerini kullandý. Gelir tespitinde, hanede yaþayan aile mensubu bireylerin toplam gelirini gösteren vergi dairesi, defterdarlýk veya muhasebeden alýnan maaþ bordrolarýný istediklerini aktaran Yelkenci, bunun yaný sýra kira geliri varsa bunun da taahhütnameyle beyan edilmesi gerektiðini söyledi. Teþvik için okullarýn MEBBÝS, öðrencilerin ise kayýtlý bulunduklarý okula giderek e-okul üzerinden baþvuracaðýný kaydeden Yelkenci, "Okullarýn ilanýný haftalýk, teþviðe baðlý tercih yapabilecek 230 bin öðrencinin ilanýný ise 3 Eylül'de yapacaðýz" diye konuþtu. Bu yýl 8. sýnýflardan mezun olanlarýn temel öðretimden ortaöðretime geçiþ Sistemi üzerinden yerleþtirme iþlemlerinin 14 Aðustos'ta yapýlacaðýný anýmsatan Yelkenci, öðrencilerin bu tarihe kadar kayýtlý olduklarý okullardan, bu tarihten sonra da yeni yerleþtikleri okullardan baþvuruda bulunacaðýna dikkati çekti. TEK TERCÝHE DÝKKAT Destek için hak kazanan öðrencilerin 4-10 Eylül'de tercihlerini yapacaðýný dile getiren Yelkenci, "Öðrencilerin 15 tercih yapma hakký var. Çocuk, sadece bir okulu tercih ediyorsa, eðer o ilde, o okulda ya da çocuðun sýnýf seviyesinde kontenjan yoksa, yaptýðý tek tercihinden dolayý yerleþemiyor. Yani ikinci alternatifi olmadýðý için yerleþemiyor. Bu nedenle tercih döneminde mutlaka 15 tercihi de yapsýnlar ya da çok alternatifli tercih yapsýnlar" þeklinde konuþtu. Yerleþtirme iþlemi yapýlan öðrencilerin eylül ayýnda nakil yaptýrabileceðini ancak bu durumda teþvik hakkýný kaybedeceðinin altýný çizen Yelkenci, bu duruma, hem sistemi karýþtýracaðý hem de yerleþilen okula haksýzlýk olacaðý için izin vermediklerini söyledi EYLÜL'DE KAYIT Tercihler sonrasýnda 11 Eylül'de yerleþtirme sonuçlarýný ilan edeceklerine bildiren Yelkenci, öðrencilerin yerleþtikleri okullara, Eylül'de mutlaka kayýt yaptýrmalarý gerektiðini ifade etti. Ýlk kayýtlarýn ardýndan açýlan kontenjanlar için daha önceki baþvurular ve tercihler üzerinden 22 Eylül'de yeni sýralama yapacaklarýný kaydeden Yelkenci, ek yerleþtirme sonuçlarýnýn ise 22 Eylül'de açýklanacaðýný, buna iliþkin kayýtlarýn da Eylül'de gerçekleþtirileceðini belirtti. Yelkenci, velilere Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürlüðünün internet sitesindeki baþvuru kýlavuzunu dikkatle incelemelerini önererek, þunlarý kaydetti: "Velilerimizin, hem baþvuru hem kayýt esnasýnda okula, kýlavuzdaki kriterlerde saydýðýmýz evraklarýn asýllarýný mutlaka götürmeleri gerekiyor. 15 tercihin mümkünse 15'inin de yapmalarý ama bu esnada, burasý çok önemli, çocuklarýný kaydettirmek istedikleri okullarýn kayýt þartlarýný mutlaka önceden gidip öðrenmeleri gerekiyor. Yani '3 bin 750 lira ben teþvik alacaðým, kalan ücreti ödemeyebilir miyim ya da baþka kayýt þartlarý, ücretleri var mý?' bunlarý mutlaka okullara gidip öðrenmeleri, hatta amiyane tabirle önceden gerekirse pazarlýklarýn yapmalarýný özellikle ve önemle belirtiyoruz. Eðitim ve öðretim desteðine baðlý olarak öðrencimiz bir okula yerleþmeye hak kazanmýþsa belirttiðimiz tarihler arasýnda kayýtlarýný yaptýrmalarýný istiyoruz. 4 yýl önce baþta Ýstanbul olmak üzere Türkiye nin pek çok yerinde endiþe yaratan bulaþýcý kýrmýzý göz hastalýðý yine gündemde. Yrd. Doç. Dr. Cihan Ünlüçerçi, 3-4 yýlda bir ani salgýnlar yapan viral konjonktivit vakalarýnda artýþ olduðunu söyledi, hastalýðýn çok hýzlý bulaþtýðý uyarýsýnda bulundu yýlýnda Ýstanbul da ortaya çýkan ve kýrmýzý göz sendromu olarak nitelendirilen bulaþýcý adenoviral keratokonjonktivit hastalýðýnýn sýcak havalarda hýzla yayýldýðýný söyleyen Göz Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Cihan Ünlüçerçi, Haziran - Temmuz aylarýnda hastalýðýn görülme sýklýðýnýn arttýðýný belirtti. KIRMIZI GÖZ SENDRO- MUNDA YÜZDE 30 ARTIÞ VAR Erken dönemde tedavi edilmediði takdirde hastalýðýn görme kaybýna yol açabildiðini dile getiren Dr. Ünlüçerçi, Hastalýk 2 aydýr normalden yüzde 30 daha fazla görülüyor. En çok da genç insanlarda Çorum'da düðün yapan TIR þoförü arkadaþlarýný yalnýz býrakmayan meslektaþlarý, kullandýklarý çekicilerle düðün konvoyuna katýldý. TIR þoförü Alper Kýlcý, hayatýný Hilal Þahinbaþ ile birleþtirdi. Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gelin almanýn ardýndan damadýn meslektaþlarý, düðün konvoyuna 12 çekiciyle katýldý. Kýlcý'ya ait olan çekici de gelin arabasý gibi süslenerek konvoyda yer aldý. Sýra dýþý düðün konvoyunda yer alan 12 çekici, korna çalarak gelin arabasýnýn ardýndan mahallenin caddelerini turladý. Aþýrý gürültü nedeniyle bazý vatandaþlar düðün konvoyunu polise þikayet etti. Hýdýrlýk mevkiindeki Kerebi Gazi Türbesi'ne gitmek için Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden ilerleyen düðün konvoyunu polis ekipleri durdurdu. Korna çalýnmamasý konusunda çekici þoförlerini uyaran polis, ceza yazmak için araçlarýn plakalarýný aldý. Gelinle birlikte dua için Kerebi Gazi Türbesi'ne gelen damat Kýlcý, 5 yýldýr TIR þoförü olduðunu ve þoför arkadaþlarýnýn araçlarýyla konvoya katýlarak sürpriz yaptýðýný söyledi. Kýlcý, "Tüm TIR þoförü arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Beni bu mutlu günümde yalnýz býrakmadýlar. Emniyetteki polis memurlarýna da rica ediyorum. Ceza yazmak için araçlarýmýzýn plakasýný almýþlar. Onlardan ceza yazmamalarýný rica diyorum. Bu mutlu günümüzde mutluluðumuzu bozmasýnlar" dedi. Gelin arabasý olarak ilk önce kendisine ait çekiciyi süslediðini anlatan Kýlcý, çekicinin kýz evine girememesi nedeniyle baþka bir otomobili gelin arabasý yaptýklarýný söyledi.gelin Þahinbaþ ise, "Çok renkli bir konvoy oldu. Çok güzeldi. Tüm þoförlerimize teþekkür ederiz" diye duygularýný dile getirdi. Türbedeki duanýn ardýndan çekicilerin bulunduðu konvoy düðün salonuna hareket etti. Konvoy ilerlerken damadýn þoför arkadaþlarýndan biri gelin arabasýnýn önünü kesti. Düðün adetlerine göre damat yakýnlarýndan para alan þoför yolu tekrar açtý. Kýrmýzý göz geri mi döndü? ortaya çýkýyor. Çünkü onlar dýþarýda daha fazla vakit geçiriyor ve sosyal aktivitelerde bulunuyor. Çalýþan, dýþarýda aktif bir hayatý olan insanlar, toplu taþýma araçlarýna bindikleri ve baþka insanlarla fazlaca karþý karþýya geldikleri için hastalýðý kapma riskleri daha yüksektir dedi. TÜM AÝLE BÝREYLERÝNÝ ETKÝLÝYOR Aslýnda grip gibi bir virüs hastalýðý olan adenoviral keratokonjonktivit, bazý durumlarda hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çýkýyor. Çünkü adenovirüsler ayný zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarý da yapabiliyor. Her yaþtan insaný etkileyebiliyor ancak daha çok çocuklardan aileye bulaþýyor ve ailedeki tüm bireyleri ziyaret ettikten sonra evi terk ediyor.

8 YAÞAM 8 Dondurma tüketimiyle ilgili Gözüme Güzel Görünürse Adamýn biri bi meyhaneye gider garsondan bi duble içki ister. Ýçer bir tane daha ister onuda içtikten sonra garsonu çaðrýr bi duble daha ister cebinden bir resim çýkartýp geri koyar. Bi içki daha... Adam gene resime bakar. Artýk garson dayanamaz "Abi bir sorun mu var resme bakýp bakýp içiyosun." Adam resmi gösterir, "Bu benim eþim gözüme nezaman güzel görünürse o zaman eve gidicem" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Doðru bilinen yanlýþlar Yaz aylarýnda serinlemek ya da ferahlamak için aklýmýza ilk gelen gýdalardan biri olan dondurma hakkýnda doðru bilinen yanlýþlarý konunun uzmaný Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gýda Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güven açýkladý. Prof. Dr. Güven, yaz aylarýnýn vazgeçilmezi olan dondurmanýn kýþýn da tüketilebileceðini söyleyerek, "Dondurma deðil, hijyenik koþullarda üretilmeyen dondurma insaný hasta eder." dedi.prof. Dr. Mehmet Güven, süt tüketiminde olduðu gibi dondurma tüketiminde de ülkemizin çok gerilerde olduðuna dikkat çekerek, dondurmanýn yaz kýþ tüketilebilecek bir ürün olduðunu söyledi. Dünyada dondurma tüketiminde Yeni Zelanda ve ABD'nin ilk sýrada yer aldýðýný hatýrlatan Prof. Dr. Güven, kiþi baþýna düþen dondurma tüketiminin bu ülkelerde 25 litreyi bulduðunu açýkladý.soðuk iklimin hâkim olduðu Kuzey Avrupa ülkelerinde bile dondurma tüketiminin 20 litreye kadar çýkabildiðini açýklayan Prof. Dr. Güven, ülkemizde ise yýllýk kiþi baþý sadece 4 litre dondurma tükettiðimizi belirtti. Prof. Dr. Güven açýklamasýna þöyle devam etti; "Ülkemizde yýllýk dondurma tüketimi kiþi baþý daha yeni 4 litre oldu. O da 2000 yýlýna kadar kiþi baþý yýllýk tüketim 1 litre civarýnda iken son yýllarda tüketimde artma var. Tabi bunun nedeni reklamlar, çeþitli tatlarda deðiþik çeþnilerle dondurmalarýn üretilmesi. Dondurma tüketimi tabi ki yazýn daha fazla oluyor. Bu kesin Nedeni de hava sýcak. Ýnsanlar ferahlama ihtiyacý duyuyor. Sonbahar ve kýþ aylarýnda bu 4 litrenin ancak yüzde 5'i yüze 10'u tüketiliyor. Oysaki dondurma yaz kýþ yenecek bir ürün. Kýþýn dondurma tüketilmemesinin nedeni de aileler. Kýþýn çocuklarýna dondurma yedirmez. Dondurma almaz anne babalar. Derler ki hasta olursun." DONDURMA TÜKETÝMÝ GÝDEREK ARTIYOR Dondurmanýn soðuk su bile içemeyen çok hassas kiþiler hariç herkes tarafýndan kýþ aylarýnda da hasta olmadan tüketilebileceðine deðinen Prof. Dr. Mehmet Güven dondurmanýn nasýl ve hangi þartlarda tüketilmesi gerektiðini þu þekilde açýkladý; "Saðlýklý koþullarda üretilmiþ dondurma insaný kýþ aylarýnda hasta etmez. Tabi ekmek gibi parça parça yememek koþuluyla. Yapýlan çalýþmalar gösteriyor ki dondurma boðazdan geçerken su sýcaklýðýnda 17 derece oluyor. Mideye inene kadar da 36 dereceyi buluyor. Yani soðukluðun getirdiði bir zarar yok. Çok hassas bünyeler hariç Neden dondurma yiyenler genellikle hasta olur? Bademcikleri þiþer? Dondurma ilk olarak aðzýmýzda çözülür. Çözüldüðü zamanda mideye gitmeden öncede ilk yapýþtýðý yerler bademcikler. Boðaz mukozasý. O hasta yaparsa yapar. Dondurma bir kere pastörize sütten üretilecek. Üretimin her aþamasýnda paketleme, satýþ, daðýtýmda, tüketiciye ulaþana kadar hijyenik koþullarda olacak. Bu durumlarýda rahatlýkla her ay tüketebilirsiniz, bunun yazý kýþý yok." (CÝHAN) 20:00 Yeþil Deniz Sedef in düðün günü Yeþilova yý terk etmesinin üstünden altý ay geçmiþtir. Kasabada herkes gündelik hayatýna geri dönmüþ, Sadýçlar ise yanan paralardan arta kalan son birkaç deste ile ticarete atýlmýþlardýr. Gülenay baþkan kasaba meydanýndaki büyük heykel açýlýþý için tüm kasabalýyý meydana toplarken kalabalýk açýlýþýn yapýlabilmesi için heykele sponsor olan Ýsmail ve arkadaþlarýnýn gelmesini beklemektedir. Ýþte ne olduysa o anda olur, bizimkilerin açýlýþý henüz gerçekleþtirdikleri bir sýrada Almanya dan dönen Kostak Üsen ve ailesi, Yeþilova ya hýzlý bir giriþ yaparlar. 20:30 Ne Münasebet Ahu ve Berkant ýn planlarý iþe yaramýþ, Demir ve Nil in aralarýný açmayý baþarmýþlardýr. Demir, Nil in Berkant la, Nil de Demir in Ahu yla sevgili olduðunu düþünmektedir. Demir, ani bir kararla Nil i ara buluculuk görevinden alýp, yerine Ahu yu getirir. Bu durum giderek Nil ve Demir in aralarýnýn açýlmasýna sebep olacaktýr. Ahu ve Demir, bir otel sahibinin gezi yazarýyla yaþadýðý anlaþmazlýðý çözmek için balayý çifti olduklarýný söyleyerek otele yerleþirler. Demir in kendisi yerine Ahu yu tercih etmesine sinir olan Nil, iþini Ahu ya kaptýrmamakta kararlýdýr. 19:45 Sinema X-Men: Birinci Sýnýf Mutant'lar henüz yer altýndayken, kendilerini ve güçlerini, normal insanlarýn gözünde deþifre etmeden önce Charles Xavier ve Erik Lensherr, yani Profesör X ve Magneto, doðaüstü güçlerini tek tek keþfetmeye baþlayan iki genç delikanlýdýr. Henüz birbirlerine düþman kesilmeden önce, kendileri gibi dýþlanan diðer Mutant'larla iþbirliði yaparak dünyayý tehdit eden tehlikeleri önlemeye çalýþan iki yakýn arkadaþýn arasý, fikir ayrýlýklarý yüzünden açýlýr. O günden bu yana Magneto Kardeþliði ve Profesör X'in X-Men'i arasýnda devam eden ezeli rekabet nesilden nesle aktarýlýr. II. Mahmud II. Mahmud Mahmud-u Âdlî) (20 Temmuz Temmuz 1839), 30. Osmanlý padiþahý ve 109. Ýslam halifesidir. Osman Gazi ve Sultan Ýbrahim'den sonra Osmanlý hanedanýnýn üçüncü ve son soy atasýdýr. Son altý Osmanlý padiþahýndan ikisi onun oðlu dördü ise torunudur. Tahtta kaldýðý 31 yýl, Osmanlý tarihinin siyasi açýdan en bunalýmlý dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluðun daðýlma sürecini baþlatan Sýrp ve Yunan isyanlarý, Rus, Ýngiliz ve Fransýz donanmalarýnýn Navarin'de Osmanlý donanmasýný imha etmesi ve asi ilan ettiði Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmet Ali Paþa'nýn ordularýnýn Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi olaylar ile karþý karþýya kalan Sultan II. Mahmud, bir diðer taraftan gerçekleþtirdiði reformlarla imparatorluðun çehresini deðiþtirerek Osmanlý modernleþmesinin temellerini atmýþ, ölümünden dört ay sonra ilan edilen Tanzimat Fermaný'na giden yolun hazýrlayýcýsý olmuþtur. Hükümdarlýðý dönemindeki icraatlarý nedeniyle, bazýlarý kendisini devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyýlda bir gelmesi beklenen müceddid olarak kabul edip büyük sýfatýyla yad etmiþ, muhalifleri ise gavur padiþah olarak nitelendirmiþlerdir.sultan II. Mahmud 20 Temmuz 1785 te Topkapý Sarayý'nda dünyaya geldi. Babasý Sultan I. Abdülhamid annesi ise Sultan I. Abdülhamid'in sekizinci kadýný olan Nakþidil Sultan'dýr. Bütün hayatý boyunca kullanacaðý Adli mahlasý kendisine doðduðu zaman verilmiþtir. ÇAM KURABÝYESÝ Malzemeler 125 gr Margarin 2/3 Su Bardaðý Pudra Þekeri 1 Adet Yumurta Sarýsý 1 Paket Vanilya 2 Su Bardaðý Un 1 Çorba Kaþýðý Kuþ Üzümü Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak fýrýný 160 derecede ýsýtýn.yað, þeker, yumurta sarýsý ve vanilyayý küçük bir kapta karýþtýrýn. Hafif bir krema kývamýna gelene dek mikserle çýrpýn.unu eleyerek kaba alýn. Küþüzümlerini ilave edin. Yumuþak bir hamur haline gelene dek karýþtýrýn. Hafifçe unlanmýþ bir zeminde yumuþak hareketlerle yoðurun. Hamuru ikiye bölün. Hamurun yarýsýný iki yaprak yaðlý kaðýdýn arasýna koyun. Ýnce bir hamur haline gelene dek açýn. Ýkinci hamuru da ayný þekilde açýn. 20 dakika buzdolabýnda dinlendirin. Þekilli kalýplar kullanarak hamuru kesin. Fýrýnýn en üst rafýnda 20 dakika piþirin. Çýkarttýktan sonra 5 dakika tepsinin içinde bekletin. Daha sonra tepsiden alýp, servis yapýn. "Nefes alýyorsan hala umut var demektir." Seneca 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 X-Men : Birinci Sýnýf Sinema 22:15 Kanlý Para 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 21:45 Yabancý Sinema 23:45 Dünyayý Geziyorum 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 19:30 Piramit 20:00 Ne Münasebet 23:30 Ýliþki Durumu Karýþýk 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Yeþil Deniz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Çýnarýn Gölgesinde 23:15 Ayna

9 2 AÐUS- 10 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 9 'Teknolojik cihazlar epilepsiyi tetikliyor' Akýllý telefon, tablet ve televizyon gibi teknolojik cihazlarýn uzun süre kullanýlmasý ve elektronik ortama aþýrý maruz kalýnmasýnýn, epilepsi hastalýðýný tetiklediði belirtildi.akýllý telefon, tablet ve televizyon gibi teknolojik cihazlarýn uzun süre kullanýlmasý ve elektronik ortama aþýrý maruz kalýnmasýnýn, epilepsi hastalýðýný tetiklediði belirtildi. Türk Nöroloji Derneði ve Selçuk Üniversitesi Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Þerefnur Öztürk, epilepsinin bilinmeyen, ürkülen ve çok fazla ön yargýyla bakýlan bir hastalýk olduðunu söyledi. Epilepsinin beynin elektriksel iþlevinde bir bozulma ile ortaya çýkan ve tuttuðu bölgeye göre farklý belirtiler verebilen hastalýk olduðunu anlatan Öztürk, rahatsýzlýðýn kendisini sadece küçük göz dalmalarýyla gösterebileceði gibi bütün bedende kasýlma ve þuur kaybý þeklinde de ortaya çýkabildiðini ifade etti. Erken taný ve tedaviyle epilepsi hastalýðýnýn önüne geçilebileceðine iþaret eden Öztürk, "Toplumumuzda ve dünyada Epilepsi tedavi Dershaneler özel öðretim kursu oldu. En fazla 3 ders ve haftada 8 saate izin verildi. Kurslarda pazar günü ders de yok. Yeni yönetmelikle dershaneler 'özel öðretim kursu' oldu. Kurslar 8 bilim dalýndan oluþturulacak. Bir 'paket kurs' 3 dersten oluþacak. Öðrenciler üniversitede okumak istedikleri bölüme alacaðý 'paket kurs'lara katýlacak.milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý AYM'nin iptal kararýnýn ardýndan dershanelerle ilgili Özel Öðretim Kurumlarý yönetmeliðinin hazýrlandýðýný ve Resmi Gazete'de yayýnlanmak üzere Baþbakanlýða gönderildiðini açýkladý. Baþbakan Davutoðlu'nun imzalamasýnýn ardýndan yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayýnlanacak. Ýþte deðiþen yönetmelik sonrasý madde madde dershanelerin yeni yol haritasý. - Eski yönetmelikte daha genel anýlan 'çeþitli kurslar' ifadesi deðiþti ve kurslar 4 sýnýfta toplandý. Yeni yönetmeliðe göre dershaneler 'Özel Öðretim Kurslarý' adý altýnda faaliyet gösterecek. Diðer kurslar ise kiþisel geliþim kurslarý, mesleki geliþim kurslarý ve meslek edindirme kurslarý olarak tanýmlandý. - Talim ve Terbiye Kurulu, Türk Dili ve Edebiyatý, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih coðrafya ve felsefe olmak üzere 8 bilim dalý yani bir baþka deyiþle 8 ders belirledi. Felsefe bilim dalý içinde mantýk, felsefe, psikoloji ve sosyoloji dersleri yer alacak. AYNI BÝNADA BÝR PAKET - Bir kurs ayný binada Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayýyla kurs edilemez' gibi bir algý var. Aileler epileptik çocuklarýný saklýyor. Bu da tedavinin önüne geçiyor. Bu hastalar normal hayatlarýna devam edebilir. Destek olduðumuzda iþ bulup, evlenip çocuk sahibi olan çok hastamýz var. Bunlarý görmek bizi gerçekten çok mutlu ediyor" diye konuþtu. Öztürk, epilepsinin hiçbir sebep olmadan ortaya çýkabildiði gibi beslenme bozukluðu, beyin ve beyin zarlarýný etkileyen enfeksiyon, kaza ve travmalar, beyin kanamalarý veya inmeler sonrasý, genetik ve günümüzde aktif halde kullanýlan akýllý cihazlarýn aþýrý kullanýlmasý gibi nedenlerle de görülebileceðini vurguladý. Epilepsi hastalarýnýn uykusuzluk ve açlýða çok hassas olduðuna dikkati çeken Öztürk, þunlarý kaydetti: "Günümüzde yüksek ýþýkla kullanýlan akýllý telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon ekranlarý ile bozuk floresanlar, epilepsi tanýsý konulmuþ bir hastada nöbet riskini artýrdýðý gibi taný konulmamýþ bir bireyde de bu hastalýðý tetiklemektedir. Uzun süre telefon görüþmelerine maruz kalmak, belli süre telefon ekranýna bakmak epilepsi nöbetini ortaya çýkarabilir, bazen o zamana kadar çýkmayacak bir epileptik ataðýn bile çýkmasýný saðlayabilir. Kiþinin epilepsi tanýsý varsa her durumda parlak ýþýklardan ve elektronik cihaz kullanmaktan kaçýnmalýdýr. Cihazlarýn ýþýk seviyeleri mümkün olduðunca düþük ayarda tutulmalý." Yeþil yapraklý sebzeler beyni 11 yýl gençleþtiriyor ABD'nin Chicago Üniversitesi'nden bilim adamlarý ýspanaðýn faydalarýný araþtýrmak üzere ortalama 81 yaþýndaki 950 kiþinin biliþsel becerilerini ve beslenme alýþanlýklarýný inceledi. Ispanak gibi yeþil yapraklý sebzeleri günde 1-2 tabak tüketenlerin beyninin bunlarý daha az yiyenler ya da hiç yemeyenlere göre ortalama 11 yýl daha genç olduðu saptandý. Yeþil yapraklý sebzelerin K vitamini, betakaroten, folik asit gibi antioksidanlar bakýmýndan zengin olmasýnýn bu olumlu etkiyi oluþturduðunu belirten bilim adamlarý, bunamadan, Alzheimer hastalýðýndan korunmak için yeþil yapraklý sebzelerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Araþtýrmanýn sonuçlarý, ABD'de düzenlenen Deneysel Biyoloji Konferansý'nda sunuldu. Daha önce Ýsveç'te yapýlan bir araþtýrma yeþil yapraklý sebzelerin kaslarý güçlendirdiðini ortaya koymuþtu. Öðrenciye ''paket kurs'' dönemi baþlýyor ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ 12 ADET ASANSÖR REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- ÝhaIe konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ 12 ADET ASANSÖR REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : HÝTÝT ÜNÝV. ÇORUM EÐT. VE ARAÞ.HASTANESÝ VE HASANPAÞA SEMT POLÝKLÝNÝÐÝ c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi ya pýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi (Gülabibey Mah.Cemilbey Cad.No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve 'Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði eki Yapým iþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Listcsi'nde yer alan C/ III.GRUP: ASANSÖR ELEKTRO -ME- KANÝK ÝÞLERÝ VEYA ÖZEL VEYA KAMU KURUM VE KURULUÞLARDA YAPILAN ASANSÖR ÝMALATI YAPIM ÝÞLERÝ VE "(B) ÜSTYAPI (BÝNA) ÝÞLERÝ ALTINDA BULUNAN III. GRUP: BÝNA ÝÞLERÝ" BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: MAKÝNA MÜHENDÝSÝ,ELEKTRÝK MÜHENDÝSÝ,ELEKTRÝK ELEKTRONÝK MÜHENDÝSÝ ihale konusu iþe denk sayýlacaktýr. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY ( Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Malý. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): 1.00 Ýhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn: ÇORUM EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝ 12 ADET ASANSÖR REVÝZYONU YAPIM ÝÞÝ KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HAS TANELERÝ KURUMU Resmi ilanlar de Burada öðrenci ihtiyacý olmayan dersleri alarak vakit kaybetmeyecek. Baþka dersler vermek isteyen bir özel öðretim kursu bu dersleri farklý bir binada okutacak. - Örneðin matematik bilim dalýnda lise 1, 2, 3, ve 4'üncü sýnýf matematiði ile mezun öðrenci için ayrý programlar olacak. Bunlarýn hepsi bir arada matematik bilim dalýný oluþturuyor. Yani eski sistemdeki gibi matematik monoblok bir program olmayacak. - Eðer öðrenci 4 ya da 5 dersten takviyeye ihtiyacý olduðunu düþünüyorsa gittiði özel öðretim kursunda aldýðý 3 ders dýþýndaki dersleri baþka kurs binasýnda alacak. ÖÐRENÝME GÖRE KURS - Örneðin mühendislik okumak isteyen bir öðrenci matematik, fizik ve kimya bilim dallarýný seçerek takviye ders alacak. Týp fakültesine giderek doktor olmak isteyen bir öðrenci ise matematik, kimya ve biyoloji dersleri görecek. - Öðrenciler kurslarda bir haftada 3 ile 8 saat arasýnda takviye dersi alabilecek. Ancak bir öðrencinin ikinci bir kursa giderek farklý derslerden takviye kursu alarak haftalýk ders saatini arttýrmasýnýn önünde bir engel yok. MEB burada okuyan öðrencilere öncelikle öðrencinin kendi okulunda, mezunlara ise halk eðitim merkezlerinde ücretsiz olarak verilen takviye kurslarýný deðerlendirmesini öneriyor. - Ayrýca öðrenci ya da kurs seçilen derslerden alýnacak takviye ihtiyacýna göre istediði dersin saatini aðýrlýðýný deðiþtirebilecek. Yani matematik, fizik ve kimya dersleri alan bir öðrenci ya da bir bir kurs öðrencinin matematikten daha zayýf olduðunu düþünüyorsa haftalýk toplam 8 saatin 4'ünü yada daha fazlasýný matematiðe ayýrabilecek. - Kurslardaki sýnýflarýn kontenjaný 16 öðrenciyi geçemeyecek. PAZAR GÜNÜ KURS YOK - Özel öðretim kurslarýnda dersler hafta içi ve hafta sonu cumartesi günü verilebilecek. Pazar günleri kurslarda ders verilemeyecek. Kurslarda çalýþan kurum personelleri pazar günü tatil yapacak. - Temel liseler sabah arasý okula devam eden öðrencilere, akþam arasý ise mezunlara kurs verebilecek. Yani sabahçý öðrenci öðleden sonra, öðlenci öðrenci ise sabah kurs görebilecek. Ancak temel liselerde mezunlar özel öðretim kurslarýndan farklý olarak pazar günü de ders alabilecek. - Okula devam eden öðrenciler hafta sonu sadece cumartesi günü kursa gidebilecek. Tüm okul öðrencileri pazar günü tatil yapacak. - MEB okuyan öðrencilerle mezunlarý ayný mekanlarda eðitim görmesini istemiyor. Onun için her yaþ grubu kurslarda kendi sýnýf ile kendi müfredatýnda ve mezunlardan ayrý fiziki ortamda ders görecek. - Okul ve takviye kurslarý dýþýnda özel kurslara gitmek isteyen ilkokul ve ortaokul öðrencileri (Burada 12 yaþ sýnýrlamasý vardý, ancak AYM yaþ sýnýrlamasýný iptal etmiþti) 'Özel Etüt Eðitim Merkezleri'nde ders görebilecek.

10 10 Kuru üzüm ihracata bile yetmeyecek Ýþte son bir yýlýn zam þampiyonlarý Türkiye'ye yýlda 400 milyon dolarýn üstünde gelir getiren kuru üzümde büyük rekolte kaybý yaþanýyor. Mart ve nisan aylarýnda Ege Bölgesi'nde etkili olan don olaylarý ve dolu yaðýþlarýnýn baðlara verdiði zarar, rekolte tespitiyle ortaya çýkýyor. Rekolte tahmin çalýþmasýna göre olumsuz hava þartlarý sebebiyle bu sezon çekirdeksiz kuru üzümde rekolte kaybý yüzde 40 olacak. Geçen sezon 328 bin ton olan rekoltenin, bu sezon 196 bin tona düþmesi bekleniyor. Geçen sene 240 bin ton karþýlýðýnda, 430 milyon dolar deðerinde kuru üzüm ihracatý yapýlmýþtý. Bu sene ise tahmin edilen rekolte miktarý, ihracatýn da gerisinde kaldý. Sektör temsilcileri, aþýrý fiyat dalgalanmalarýndan endiþe ediyor. Geçen sezon kuru üzüm rekoltesinin, küçük bir sapmayla 328 bin ton olarak tahmin edildiðini belirten Ýzmir Ticaret Borsasý (ÝTB) Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Zincirlioðlu, rekoltenin yüzde 40 azalacaðýný beklediklerini söyledi. Zincirlioðlu, 1 Aðustos tarihi itibarýyla 240 bin ton karþýlýðýnda 430 milyon dolar deðerinde kuru üzüm ihraç edildiðini, ortalama ihraç fiyatýnýn kiloda 1,79 dolar olduðunu aktardý. Kuru üzümün yüzde 85'inin ihraç edildiðine dikkat çekti. FÝYAT DALGALANMASI, ALICILA- RI ÜRKÜTEBÝLÝR' Ege Kuru Meyve Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný Birol Celep ise arz-talep dengesizliðinin fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Bu sene arz, talebi sýkýþtýracak. Hem üreticiyi hem tüketiciyi dengelemek zorundayýz. dedi. Arz-talep dengesinin abartýlmasýnýn, sektörü çýkmaza ittiðini ileri süren Celep, þöyle devam etti: Üzüm fiyatlarýný günlük olarak tespit ederken arz-talep dengesini gözetmek mecburiyetindeyiz. Fiyatlarý dalgalandýrmamalýyýz. Geçen sene 3 bin dolara satýlan üzüm, bin 600 dolara düþtü. Yeni mahsulde de 2 bin 500 dolarýn üstüne çýkarsa alýcýlar nezdinde güvenilirliðimizi kaybederiz. Türkiye'de gýda fiyatlarýnýn yüksek seyri gündemden düþmüyor. Özellikle son günlerde et fiyatlarýndaki artýþtan sonra, vatandaþ için saðlýklý ve ucuz et tüketmek hayal oldu. Bir gün patates ya da limonun fiyatý tüketiciyi isyan ettirirken, baþka bir gün kýrmýzý et ya da zeytinyaðý fiyatlarý gündeme damgasýný vuruyor. Mutfaklarýn vazgeçilmez birçok temel gýda maddesinde tüketicinin bütçesi ciddi anlamda sarsýldý. TÜÝK'in enflasyon sepetinde yer alan gýda ürünleri arasýnda Temmuz 2014'ten bu yana fiyatlarý en çok artan gýda ürünlerinin baþýnda zeytinyaðý geliyor. BusinessHT'nin haberine göre zeytinyaðý fiyatlarý son 1 yýlda yüzde 85,3 artarak tüketicinin cebini en fazla yakan ürün oldu. Tüm dünyada kuraklýðýn da etkisiyle yaþanan rekolte kaybý zeytinyaðý sektörünü olumsuz etkiledi. Her ne kadar Türkiye'de üretim artýþý yaþansa da stokçuluk ve zeytinyaðý üretiminin yeterli olmadýðý yönündeki spekülasyonlar fiyatlarýn artýþýnda etkili oldu. Zam þampiyonluðunda ikinci sýrayý ise son bir yýlda fiyatý yüzde 81,6 artan fýndýk içi aldý. Geçtiðimiz sezon baþta don olmak üzere olumsuz iklim þartlarý nedeniyle yaþanan rekolte kaybý ile birlikte fýndýk fiyatlarý hýzlý bir þekilde arttý. Yeni sezonda rekolte beklentileri yüksek olduðu için fiyatlarýn düþmesi bekleniyor. Temmuz 2014'ten bu yana fiyatý yüzde 56,1 yükselen üçüncü ürün ise yer fýstýðý. Tek baþýna tüketildiði gibi birçok ürünün içinde de kullanýlan yer fýstýðýnda, üretimdeki yetersizlik ve stoklarda ürünün azalmasý fiyatlarý yukarý çekti. Sofralarýn vazgeçilmezleri arasýnda yer alan ve yüksek protein deðeri ile etin ikamesi olarak bilinen mercimek de zam þampiyonlarý arasýnda. Son 1 yýlda yüzde 43,8 zamlanan mercimek fiyatlarýnýn yükseliþinde son yýllarda üretiminin azalmasý ve ülke ihtiyacýnýn karþýlanamamasýna karþýn ihracatýnýn sürmesi iç piyasada fiyat artýþýna neden oluyor. 1 yýlda yüzde 36,2 zamlanan badem içi fiyatlarý TCMB'nin Haziran Ayý Fiyat Geliþmeleri Raporu'nda da kendine yer buldu. MB, kuruyemiþ fiyatlarýndaki yüksek artýþlara dikkat çekerken, üretimdeki yetersizlik ve geçen yýlki rekoltenin olumsuz iklim koþullarý yüzünden düþük olmasý, fiyatlardaki artýþýn sebepleri arasýnda gösteriliyor. Tüketicinin cebi yandý Dünya üretiminde ilk 10 içerisinde 7'nci sýrada yer alan limon, son 1 yýlda yüzde 33 arttý. Limonda, çiçeklenme dönemindeki olumsuz iklim þartlarý nedeniyle üretimde düþüþ yaþandý. Özellikle depolara alýnan, yatak' diye tabir edilen limon olan dikenli limonda da fazla çürüme yaþandý. Bu durum fiyatlara da yansýdý. Olumsuz iklim þartlarýndan kýsmen etkilenen bir diðer ürün ise yeþil soðan oldu. Son 1 yýlda yüzde 29 zamlanan yeþil soðan, tüketicinin cebini yaktý. Kýrmýzý et fiyatlarýndaki yüksek seyir son dönemde Türkiye'nin ekonomi yönetimi dahil 7'den 77'ye herkesin gündeminde. Arzýn talebi karþýlamamasý ve izlenen yanlýþ politikalar sonucu son 1 yýlda yüzde 28 artan kýrmýzý et fiyatlarý ile birlikte ithalat kapýlarý açýldý. Besilik dana ithalatýna ek olarak karkas et ithalatý ile fiyatlar düþürülmeye çalýþýlýyor. Türk mutfaðýnýn yemeklerde vazgeçilmez ürünleri arasýnda ilk sýralarda yer alan salça da fiyat artýþý en yüksek 10 ürün arasýnda 9'uncu sýrada yer alýyor. Son 1 yýlda yüzde 27,5 artan salça fiyatlarýnýn yükseliþinde ana etken olarak üretimde ürün planlamasý yapýlmamasý sonucu geçen sezon domates rekoltesinin düþük olmasý ve bu yüzden yeterli salçalýk domates bulunamamasý gösteriliyor. Depresyonun beslenme þekliyle iliþkisi var Toplum olarak beslenme tarzýmýzýn özellikleri, günden güne artan þiþmanlýða etki eden en birinci faktör. Çok yaðlý yemek türleri fazlaca tüketiliyorsa ya da özellikle sanayileþmekte olan ülkelerde tercih edilen hazýr yemek türleri tüketiliyorsa þiþmanlýk toplumsal bir sorun haline geliyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uzm. Dr. Mehmet Yavuz kilolu olup da Ben kendimle barýþýðým diyenlerin çoðunun gerçeði yansýtmadýðýný ifade ediyor ve ekliyor: "Aslýnda kilo, baþlý baþýna yoðun bir anksiyete nedenidir. Kilo almanýn depresyona neden olabileceði gibi depresyonda olmanýn da kilo almayý beraberinde getirebileceðini belirten Yavuz, kilo almanýn muhtemelen artan stres veya duygusal bir aksaklýk sonucu ortaya çýkacaðýný belirtiyor. Kendinizle barýþmak için 10 öneri * Sabah kahvaltýsý yapýn. Öðün sayýsýný azaltmadan 3 öðün yemek yiyin, hatta ara öðünlerle günlük öðün sayýnýzý arttýrýn. * Sebze ve meyve tüketimini arttýrýn. * Çikolata ve bisküvi gibi besin deðeri düþük ama kalorisi yüksek besinler yerine taze veya kurutulmuþ meyve yiyin. * Yemeðinizi yavaþ yavaþ yiyin. Hýzlý yemek yediðinizde, doyduðunuzu anladýðýnýz zaman zaten gerektiðinden fazla yemiþsinizdir. * Hayvansal yaðlardan kaçýnýn. Tavuklarýn derilerini, etlerin yaðlý kýsýmlarýný ayýrýn. Katý yaðlar yerine, zeytinyaðý, ayçiçek yaðý ve mýsýrözü yaðý gibi bitkisel yaðlar kullanýn. * Alkol alýyorsanýz býrakýn. Alkol tatlý ihtiyacýný arttýrýr. Bol bol su için. * Mümkünse her gün ayný saatte kalkýn. * Yemeklerden sonra diþlerinizi fýrçalayýn. Diþ fýrçaladýktan sonra muhtemelen canýnýz bir þey yemek istemeyecektir. * Tatlý yemekten kaçýnýn. Daha az tatlý tüketin. Evlilik niyetiyle yapýlan ilk görüþmeler çok önemlidir. Birlikte bir hayat yolculuðuna çýkmayý düþündüðünüz adayla ilk buluþma, bundan sonraki sürecin anahtarý niteliðindedir. O anahtarla ya bu kapý açýlacak ya da sonsuza kadar kapanacaktýr. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken hususlarý þöyle sýralayabiliriz: * Görüþmenin gayesinin, tanýþmak ve birbirinize uygun olup olmadýðýnýzý tespit etmek olduðu unutulmamalýdýr. * Sorulacak sorular zihninizde hazýr olmalýdýr. * Olduðundan farklý giyinilmemeli ve görünülmemelidir. * Açýk, dürüst ve þeffaf olunmalý, yapmacýk tavýr ve davranýþlardan uzak durulmalýdýr. * Karþýdaki kiþinin hayata bakýþý ve deðer yargýlarý anlaþýlmaya çalýþýlmalýdýr. Ýlk görüþmeye dikkat! * Evlilikten ve eþten beklentiler hakkýnda konuþulmalýdýr. * Hoþlanmakla sevmek birbirine karýþtýrýlmamalý, mahremiyete dikkat edilmelidir. * Görüþme, yalnýz kalacaðýnýz ýssýz bir yerde deðil, kamuya açýk bir ortamda yapýlmalýdýr. * Görüþme sýrasýnda ailenin ve toplumun deðer yargýlarý dikkate alýnmalýdýr. *Buluþma, mutlaka ailenin bilgisi dahilinde gerçekleþtirilmeli ve neticesi hakkýnda aile usulünce bilgilendirilmelidir. * Konuþulmasý gereken en önemli konunun, inanç ve ideal birliði olduðu unutulmamalýdýr. * Konuþmalarda güncel siyasi ve ülke meselelerine girilmemelidir. * Ekonomik durumunuz ve evlenmeniz halinde geçiminizi nasýl saðlayacaðýnýz, nerede ve kiminle yaþamayý düþündüðünüzle ilgili mutlaka konuþulmalýdýr. * Görüþmenin süresi çok uzun tutulmamalý, iki saati geçmemelidir. * Ýlk görüþmede kalbiniz ýsýnmamýþ, aklýnýz ikna olmamýþ ise belki ikinci bir þans tanýnmalý ama olmuyorsa ýsrar edilmemelidir. Unutmayýn! Bir iþin sonucunu anlamak istiyorsanýz, nasýl baþladýðýna bakmalýsýnýz.

11 2 AÐUS- 10 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ 11 Hastaneler ucuz ilaca yöneldi, yan etkileri kanserden daha tehlikeli Saðlýk Bakanlýðý'nýn genelgesine göre kanser ilaçlarý artýk eczanede satýlmayacak. Vatandaþ, ilacý temin etmek için yalnýzca tedavi gördüðü kamu hastanesinden alabilecek. Ýddialara göre eczanelerin yerini alan hastaneler ise toplu ihalelere çýkarak en ucuz kanser ilacýný almaya baþladý. Uzmanlar bu durumun tedaviyi ve hastanýn saðlýðýný olumsuz etkileyeceðini belirtiyor. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan. 267 kalem kanser ilacýnýn eczanelerden satýþýnýn yasaklanýp, kamu hastanelerine devredilmesi vatandaþý maðdur etti. Yeni dönemde hastaneler ayný etken maddeli ilaç grubunun en ucuzunu seçmeye baþladý. Krizden ise en çok kanser hastalarý etkileniyor. Mesane kanseri tedavisi gören Z.E., Benim ilaçlarýmý temin ettiðim bir eczanem vardý. Þimdi hastanelere verildi ve tedavide sürekli kullandýðým ilaç deðiþti. diyor. Küresel Eczacýlar Birliði Platformu Baþkaný Ecz. Halil Karakoyun, Yeni dönemde hastaneler eþdeðer ilaç gruplarýndan sadece bir tanesini alýyor. Bir ilaç grubunda 5 ilaç varsa hastane ihaleye gidiyor ve en düþük fiyatlý ilacý alýyor. Ayný etken maddedeki ilacýn gösterdiði yan etkiyi diðer ilaç göstermeyebiliyor. Yan etkiler kanserden daha tehlikeli. Hasta, baþka yerden ilaç alamadýðý için de o ilacý kullanmak zorunda. Doktorlar farklý bir ilaç yazamýyor. Çünkü hasta genelde görmüþ olduðu tedavilerden dolayý bünyeleri zayýf düþüyor. diyor. Ecz. Halil Karakoyun, mevcut durumun 1990'lara dönüþ olduðunu söylüyor. Karakoyun, Kahramanmaraþ'ýn bir ilçesinde bulunan kanser hastasý, kemoterapi için þehir merkezine gitmeden de tedavisini gerçekleþtirebiliyorsa ilaca nasýl ulaþacak? Her kamu hastanesinde bulunmayan ilaçlarý hasta nereden temin edecek? Mecburen ilaç bulunan hastaneye yönelecek ve o hastanede yoðunluk oluþacak. Daha önce SSK hastanelerinde ilaç almak için vatandaþlarý sabahýn köründe kuyruða dikiyorlardý. Þimdi de ayný þekilde onkoloji bölümlerinin önüne dikecekler.. ifadesinde bulundu. Ýstanbul Eczacýlar Odasý Baþkaný Semih Güngör ise Uygulamanýn iptal edilmesi için dava açtýk. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararý bekliyoruz. diye konuþtu. Eþdeðer ilaç, kaliteli üretim zincirinden geçmiþse kullanýlabilir Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü (UICC) Baþkaný ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk: Ýlacýn fiyatýnýn düþük olmasý ürüne göre deðiþir. Eþdeðer ilaç gerçekten de eþdeðer ve kaliteli bir üretim zincirinden geçmiþ ise kullanýlabilir. Yani ilacýn fiyatýnýn ucuz olmasý, o ilacýn kalitesiz olmasý anlamýna gelmez. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ruhsatlý bir ilaç ise sorun olacaðýný da tahmin etmiyorum. Bir ürünün fiyatý ile deðerlendirilmemesi gerek. Fakat hastanýn ilaca eriþiminde sýkýntý olmamasý gerekiyor. Hastamýzýn selameti açýsýndan ilaca ulaþýmýn hýzlý olmasýný isteriz. Yaz güneþi gözleri 3 kat fazla etkiliyor Zamlar ev yapýmý konserve, turþu ve salçanýn tadýný kaçýrdý Artan pazar fiyatlarý ev hanýmlarýnýn kýþlýk Kýþa hazýrlýðýn olmazsa olmazlarýndan gýda hazýrlýklarýný da etkiledi. Kýþýn manav ve reçellik meyve fiyatlarý ise ev hanýmlarýnýn marketlere yüksek fiyat ödememek için yazdan hazýrlýk yapan ev hanýmlarý, pazardaki likte. Kayýsýnýn kilogram fiyatý 4 ile 5 lira mutfaðýndaki reçel çeþitlerini azaltacak nite- yüksek fiyattan þikâyetçi. arasýnda deðiþirken, viþnenin kilosu da 4 Kýþlýk konserve yapmak isteyen bir ev liradan satýþa sunuluyor. Çileðin kilogram fiyatý 4 liradan baþlarken, incirin kilosu 6 liraya, hanýmý, taze fasulyenin kilosuna 4, domatesin kilosuna 1,5, kýrmýzý biberin kilosuna da 3 TL böðürtlenin kilosu da 7 liraya kadar çýkýyor. ödüyor. Pazarýn en cep yakanlarý ise limon ve Meyve fiyatlarýndaki artýþtan dolayý bu yýl tek sivri biber. Sivri biberin kilosu 4 TL iken limonun kilosu 10 TL'ye kadar çýkýyor. Haným, Bu yýl çilek çok pahalýydý, alamadýk. çeþit reçel yapacaðýný belirten Ümmühan Yaz sebze ve meyvelerini kýþ aylarýnda da Kayýsýnýn da kilosu 6-7 lira, 5 kilo alayým tüketmek isteyen ev hanýmlarý konserve, desen þekeriyle, diðer malzemeleriyle çok kurutma, dondurma gibi koruma yöntemlerine baþvuruyor. Ancak geçtiðimiz kýþ soðuk mayacaðýz. dedi. pahalý oluyor. Anlaþýlan kýþ için reçel yapa- hava sebebiyle artan pazar fiyatlarý yazýn da Pazarda durum böyleyken, pazara göre deðiþiklik göstermeyerek tüketiciyi pazardan pahalý seyreden market ve manavlarda ise eli boþ döndürdü. Salçalýk domates 1 liradan fiyatlar çok daha yüksek rakamlara ulaþtý. Yaz aþaðý düþmezken, salçalýk kýrmýzý biber ise 2 sýcaklarýnda en çok tüketilen meyvelerden ila 3 liraya kadar yükseldi. Artýþtan en fazla olan karpuzun kilosu 1 TL'den, kavunun kilosu da 2 TL'den market ve manavlarda satýþa etkilenen ürünler taze fasulye, yeþil biber ve limon oldu. Geçtiðimiz hafta kilosu 2 liradan sunuluyor. Yaz meyvelerinden þeftali ve nektarinin kilosu 5 liradan, kirazýn kilosu ise 7 ile satýlan taze fasulye bu hafta 3 ila 4 liradan satýþa çýktý. Henüz mevsiminin gelmemiþ 8 liradan satýlýyor. olmasýnýn da etkisiyle limonun kilogram fiyatý Yüksek meyve ve sebze fiyatlarýnýn 10 liraya kadar ulaþtý. tüketicinin satýn alma gücünü düþürdüðünü Her yýl olduðu gibi bu yýl da kýþ için menemen hazýrlýðý yapacak olan ev hanýmý Havva Baþkaný Turhan Çakar, Böyle bir coðrafyada belirten Tüketici Haklarý Derneði (THD) Haným, geçen yýl kilosunu 75 kuruþtan aldýðý yaþamamýza ve bir zamanlar tarým ülkesi domatesin yazýn ortasýnda bu yýl 2 liraya satýlmasýndan yakýnýyor. Aðustos ayý olmasýna tikalarý nedeniyle artýk tarým ülkesi olmaktan olmamýza raðmen yanlýþ tarým ve gýda poli- raðmen kýþa hazýrlýk yapamadýðýný söyleyen çýktýk. Tüketicilerin aldýðý ücretle gýda fiyatlarýný karþýlaþtýrdýðýmýzda satýn alma gücü çok Havva Haným, Kýþlýk kýrmýzý biber közleyip dolaba koyacaðýz ama fiyat 2,5 liradan aþaðý düþük. Avrupa ve dünyayla kýyaslandýðýnda, deðil. Bu fiyatlarla bunun yapýlmasý çok zor. en pahalý gýdanýn tüketildiði ülkelerden biriyiz. þeklinde dedi. konuþtu. Ultraviyole ýþýnlar görünmez olduðu için fark edilmez olduðunu belirten uzmanlar ancak havanýn güneþli ya da bulutlu olmasýna bakmaksýzýn her mevsim güneþten yayýlan ultraviyole ýþýnlar saðlýðýmýzý etkilediðini kaydediyor. Ultraviyole ýþýnlarýn gözlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri ve uzun yýllar içinde yaratabileceði hasar en az deri üzerindeki etkileri kadar ciddi olabildiðini anlatýyor. Ayrýca güneþ ýþýnlarýnýn katarakt riskini artýrdýðýný vurguluyor. Güneþin gözler üzerindeki etkilerine dikkat çeken Anadolu Saðlýk Merkezi Göz Hastalýklarý Uzmaný Operatör Doktor Burcu Usta Uslu, "Ultraviyole ýþýnlarýn zararlý etkileri kaybolmaksýzýn yýllar içinde birikme özelliðine sahip olduðundan bu ýþýnlardan her mevsim ve günün her saati korunmak gerekir." dedi. Doktor Uslu, ancak yaz aylarýnda dünyamýza ulaþan ultraviyole ýþýn miktarý kýþýn olduðundan 3 kat daha fazla olduðu için ultraviyoleden korunmak yaz mevsiminde çok daha önemli olduðunu belirtti. Doktor Uslu, "Ultraviyole ýþýnlar vücudun diðer kýsýmlarýnda olduðu gibi göz kapaklarýný kaplayan deride kanser oluþumuna, konjonktiva tabakasýnda kanser oluþumu ve piterjium olarak adlandýrýlan dejeneratif büyümeye, ciltteki güneþ yanýðýnýn korneadaki (saydam tabaka) karþýlýðý olan aðrýlý fotokeratite ve uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmaya sebep olabilir." ifadesini kullandý. GÜNEÞ IÞINLARI KATARAKT RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR Bilimsel çalýþmalarda ultraviyole ýþýnlarýn katarakt oluþum riskini arttýrdýðýnýn görüldüðünü belirten Op. Dr. Uslu, þöyle dedi: "Gözümüze ulaþan ultraviyole ýþýnlarýn kornea tabakasý ve göz merceði tarafýndan süzülmesi sonucu bu ýþýnlarýn ancak yüzde 1'i retinaya (að tabaka) kadar ulaþabilir. Ancak retina tabakasý ultraviyole ýþýnlara olduðu kadar güneþ ýþýðýnýn görünen kýsmýna da hassastýr. Uzun süre doðrudan güneþe bakanlarda makula (sarý nokta) hasarý oluþabileceði gibi, ileri yaþlarda ortaya çýkan makula bozulmasý ile kiþilerin geçmiþte maruz kaldýðý güneþ ýþýðý miktarý arasýnda da iliþki olduðu düþünülmektedir. Sürekli dýþ ortamda çalýþanlar, refraktif cerrahi veya katarakt cerrahisi geçirmiþ olanlar ile retina hastalýðý olan kiþilerin gözleri güneþ ýþýnlarýnýn zararlý etkilerine karþý daha hassastýr." Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi Kredi derecelendirme kuruluþu Moody's, Türkiye'nin negatif görünüm ile Baa3 düzeyinde olan kredi notunu güncellemedi ve kredi notuna dair bir deðerlendirme yayýmlamadý.moody's tarafýndan yayýmlanan ülke kredi notu deðerlendirme takviminde, Türkiye 7 Aðustos tarihinde kredi notu güncellenmeyen ihraççýlar arasýnda yer aldý. Türkiye'yi yatýrým yapýlabilir en düþük notla deðerlendiren derecelendirme kuruluþu bunun dýþýnda bir açýklama veya deðerlendirme yayýmlamadý. Moody's deðerlendirme takvimine göre Türkiye'nin kredi notu hakkýnda bundan sonra 4 Aralýk'ta gözden geçirme yayýmlanabilecek. Moody's geçen yýl nisan ayýnda Türkiye'nin kredi notunu teyit etmiþ, görünümü ise duraðan dan negatif e çevirmiþti

12 10 AÐUSTOS 2015 PAZARTESÝ Sakatlýk kabusu bitmiyor Sakatlýklarla baþý büyük dertte olan Gölcükspor'da sakatlar kervanýna Veysi de katýldý. Veysi'nin bir ay sahalardan uzak kalmasý bekleniyor Gölcükspor sakatlýklardan çektiðini kimseden çekmedi. Yeni sezon hazýrlýklarý sýrasýnda adeta revire dönen kýrmýzý siyahlýlarda sakatlar kervanýna önceki gün Orhangazispor ile oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýnda Veysi Öz'de katýldý. Müsabakanýn ilk yarým saati sonrasýnda sakatlanan ve kenara alýnan Veysi'nin durumunun çekilecek olan MR'dan sonra netleþeceði öðrenildi. Veysi'nin yapýlan ilk kontrollerinde arka adalesinde yýrtýk olabileceði, oyuncunun da en az bir ay sahalardan uzak kalabileceði öðrenildi. Son hazýrlýk maçýný da kazandý Hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam'da sürdüren Çorum Belediyespor, son hazýrlýk maçýndan da galibiyetle ayrýlmayý baþardý. Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam Patalya Otel'de sürdüren Çorum Belediyespor son hazýrlýk maçýnda 3.lig ekiplerinden Kýrýkhanspor ile karþý karþýya geldi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan son hazýrlýk maçýnda futbolcularýn tamamýna görev verirken, Çorum Belediyespor sahadan 3-2 galip ayrýlmayý baþardý. Patalya Otel sahasýnda oynanan maçta rakibine oranla iyi bir futbol ortaya koyan Çorum Belediyespor ilk yarýda etkili oynarken, ikinci yarýda ise rakibine pozisyonlar verdi. Savunmasýnda ikinci yarýda hatalar yapan Çorum Belediyespor, Gökhan'ýn 2 ve Berat Ali'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrýldý. Bu maçla birlikte 4 hazýrlýk maçý oynayan Çorum Belediyespor bu maçlardan sadece 1 tanesini kaybederken 3 maçý da kazanmayý baþardý. Yasin Yücel Kamp sona erdi Çorum Belediyespor Kýzýlcahamam kampýný dün yaptýðý son antrenmanla tamamladý. Yaklaþýk 12 gündür Kýzýlcahamam'da kampta olan Çorum Belediyespor oynadýðý son hazýrlýk maçýnýn ardýndan dün yaptýðý tek antrenmanla Kýzýlcahamam kampýný noktaladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan nezaretinde gerçekleþtirilen antrenmanda tüm futbolcular hazýr bulunurken, deneyimli teknik adam futbolcularý fazla yormadý. Kampýn son günü olmasý nedeniyle futbolcularda yorgunluklar göze çarptý. Yenileme antrenmaný ve kýsa süreli taktik çalýþmanýn ardýndan Kýzýlcahamam kampý tamamlandý. Futbolculara 2 gün izin verilirken Kýrmýzý-Siyahlýlar Çarþamba günü yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný sürdürecek. Yasin Yücel "Bu kulübe destek olunmalý" Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Fatih Özcan yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak kulübe destek çaðrýsýnda bulundu. Fatih Özcan yaptýðý yazýlý açýklamada "Bilindiði üzere Çorum Belediyespor bu þehrin profesyonel anlamda tek kulübüdür. Profesyonel kulüpler þehrin ileri gelen iþ adamlarý sivil toplum kuruluþlarý ve taraftarlarý sayesinde yaþamlarýný devam ettirirler. Bizlere güvenen ve bizlerin mevcut yönetimin içerisinde olmamýzý isteyenlere buradan teþekkür ediyorum. Þampiyonluk hedeflediðimiz sezonunun baþlamasýna çok kýsa bir süre kalmýþtýr. Ýnce eleyip sýk dokuyarak yapmýþ olduðumuz transferler ile iç transferlerde yolumuza devam edeceðimiz futbolcu kardeþlerimiz özellikle kamp sürecinde olaðanüstü çalýþma azmi göstermiþlerdir. Yeni anlaþma saðladýðýmýz teknik ekibimiz de, þehrimizin þampiyonluðu ne kadar çok istediðinin gayet farkýndadýr. Baþarý ancak inananlarýn gerçekleþtirebileceði bir kavramdýr. Tüm camiamýz þuna emin olsun ki; Zeki Gül baþkanlýðýndaki yönetim kurulumuzdan, teknik ekibimize, futbolcu kardeþlerimizden, kulüp çalýþanlarýmýza kadar bu sezon þampiyonluðu her zamankinden daha fazla arzu etmekte ve tüm çalýþmalarýmýzý bu yönde sürdürmekteyiz. Altyapýdan Sorumlu Asbaþkanýmýz Sinan Özdilli ise, profesyonel takýmýmýza ve Türk futboluna 1 Çorumlu gencimizi kazandýrabilmek adýna gece gündüz demeden olaðanüstü çalýþma gayreti içerisindedir. Futbol, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de büyük bir endüstridir. Takdir edersiniz ki bu endüstride saðlýklý bir iþleyiþ tarzý yakalamak için de 'para' en önemli bir araçtýr. Bugün geldiðimiz noktada yönetim kurulumuz titiz bir mali disiplin izlemekte, ülkemizde bir çok kulübün borç bataðý yüzünden kapýsýna kilit vurduðu bir süreçte geçmiþten gerekli dersleri çýkartarak borçsuz bir þekilde takýmý yönetmektedir. Ancak her ne kadar borçsuz olsak da, özellikle þampiyonluk mücadelesi vereceðimiz bu sezonda, mali anlamda þehrimizin önde gelen iþadamlarýna her zamankinden daha fazla ihtiyacýmýz var. Nitekim bu takýmýn baþarýlý olmasý, iþ dünyasýna da katma deðer saðlayacaðý gerçeðini de ortaya koymaktadýr. Özellikle, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanýmýz Sayýn Çetin Baþaranhýncal'ýn desteði örnek teþkil edecek niteliktedir. Kendisine katkýlarýndan dolayý þükranlarýmý sunuyorum. Geçtiðimiz sezon gördük ki; bu þehrin insanlarý takýmlarýna sahip çýkmýþ ve Eskiþehir'de oynanan son 90 dakikaya kadar desteklerini esirgememiþlerdir. Taraftarýmýza ne kadar teþekkür etsek azdýr. Ancak üzülerek söylüyorum, birçok yüksek cirolu dünya markasý þirketleri bünyesinde barýndýran olaðanüstü bir Organize Sanayiye sahip olmamýza karþýn mali anlamda gereken desteði alamamaktayýz. Bu desteðin esirgenmesinde ne tür geçerli bir sebep bunu bilemiyorum lakin, þartlar ne olursa olsun bu takýma sahip çýkýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Lütfen herkes, özellikle mali anlamda elini taþýn altýna sokarak gereken desteði versin. Sosyal anlamda her kesimden insaný omuz omuza bir araya getiren Çorum Belediyespor Kulübü her ne kadar kaðýt üzerinde Belediye takýmý olarak görünse de, tüm Çorum'un takýmýdýr ve isminin önünde de 'Çorum' ibaresinin olduðu gerçeði unutulmamalýdýr" ifadelerini kullandý. "Nasýl baþlarsan öyle devam eder" Kastamonuspor 1966, Cizrespor ile Gerede Esen Tepe Otel'de altýncý hazýrlýk maçýna çýktý. Kýrmýzý-siyahlý temsilcimiz Keçiörengücü, Adliyespor ve Silivrispor'dan sonra 3. Lig'de güçlü bir kadro kuran Cizrespor'u da devirdi. Temsilcimiz oynadýðý futbolla geçer not aldý. Rakiplerine þimdiden korku salmaya baþlayan Kastamonuspor 1966'yý, Cizrespor karþýsýnda galibiyete taþýyan golü 55'inci dakikada Fatih Semihan Solmaz'dan geldi. Spor-Toto Üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, yeni sezon hazýrlýklarýna aralýksýz olarak devam ediyor. Nevþehir kampý sonrasý hafta baþýndan bu yana hazýrlýklarýna kendi tesislerinde devam eden kýrmýzý-lacivertliler, son eksiklerini tamamlýyor.salý gününden bu yana günde çift idman yapan Zonguldakspor'da teknik direktör Cahit Terzi, dün yapýlmasý gereken sabah antrenmanýný iptal etti. Akþam saat 16.30'da Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda bir çalýþma yapan futbolcularýn hýrslý olduklarý gözlendi. Sezonun baþlamasýna az bir zaman kala iki hazýrlýk maçý oynayacak olan Zonguldakspor, yarýn Bolu'da Kastamonuspor ile karþýlaþacak. Spor- Toto üçüncü lig üçüncü ligde mücadele edecek olan Kastomunuspor ile Kastamonuspor'un kamp yattýðý Bolu'da karþýlaþacak olan Zonguldakspor'da teknik direktör Cahit Terzi, takýmdaki son eksikleri tespit edecek. Kastamonu maçý sonrasý 14 Aðustos'ta Sakaryaspor'un sezon açýlýþýna katýlacak olan Kýrmýzý-Lacivertliler, bu maç sonrasý artýk ligi düþünecek. Takýmýn son durumu hakkýnda bilgi veren Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý Kastamonuspor 6'da 6 yaptý Kastamonuspor 1966 altýncý hazýrlýk maçýný Gerede Esentepe Oteli'nde Cizrespor'a karþý oynadý. Kastamonuspor 1966 karþýlaþmaya Eray, Osman, Müslüm, Taner, Fatih, Uður Yanýkdemir, Cabir, Uður Ayhan, Hüseyin, Günay ve Yaþar on biriyle söyledi," Yeni sezonun baþlamasýna artýk 15 gün gibi kýsa bir süre kaldý. Son hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Geçen seneki kadromuzun büyük bir bölümünü korumuþtuk. Eksik bölgelerimize takviyeler yaptýk. Ýyi bir çalýþma dönemi geçirdik. Kastomunu ve Sakaryaspor ile oynayacaðýmýz hazýrlýk maçýnýn ardýndan artýk ligi düþünmeye baþlayacaðýz. Ýlk maçýmýzý 23 Aðustos'ta Düzce deplasmanýnda oynayacaðýz. Bu maçý kazanarak lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Çünkü nasýl baþlarsan öyle devam eder. Onun için sezona iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" çýktý. Cizrespor ise Okan, Serkan, Atilla, Doðancan, Mehmet, Ramazan, Rýdvan, Abdülkadir, Gökhan Emreciksin, Ramazan Akyol ve Ali Yýldýrým ilk onbiriyle çýktý. Yoðun yaðýþ altýnda oynanan karþýlaþmaya Kastamonuspor 1966 iyi baþladý. Ýlk 15 dakika rakibe sahayý dar eden kýrmýzý-siyahlýlar Yaþar Çetin ve Uður Yanýkdemir ile mutlak gol pozisyonlarýný deðerlendiremedi. Bu dakikadan sonra Cizrespor forveti Ali ile iki net pozisyon kaçýrdý.

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Minik yüreklerden dev adým

Minik yüreklerden dev adým Cumhuriyet Halk Partisi nden Çorumlu'ya çaðrý CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, mevcut stadyum alanýna yaklaþýk 2 bin adet konut yapýlmasý tasarlanan imar planýnýn son derece yanlýþ bir karar olduðunu açýkladý.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı