Hisse Senetleri Piyasası ĠMKB. GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası. Tahvil ve Bono Piyasası. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası İMKB>GİP/HSP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Senetleri Piyasası ĠMKB. GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası. Tahvil ve Bono Piyasası. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası İMKB>GİP/HSP"

Transkript

1 30 Kasım

2 ĠMKB Hisse Senetleri Piyasası GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası İMKB>GİP/HSP 2

3 Sermaye ArtıĢı Ortak SatıĢı Ġkisi Bir Arada TOPLAM * TOPLAM * 27 Ekim 2010 tarihi itibariyle HSP 3

4 Halka açılma; Kredibilite (5) Tanınırlık (4) Finansman (1) Halka Arz KurumsallaĢma (3) Likidite (2) ġirketin sürdürülebilirliği için fırsatlar sunar Tanınırlılığı artırır, kredibilite sağlar Özkaynak sağlar ve kredi bulmayı kolaylaģtırır/ucuzlatır Paylara likidite kazandırır ġirket değeri için referans oluģturur Yatırımcılara çıkıģ alternatifi sunar GİP Faydalar 4

5 Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği, şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Yönetmeliği 18 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanmıştır. İMKB GİP te Piyasa Danışmanlığı Görevine İlişkin Usül ve Esaslar Genelgesi 5 Mart 2010 tarihinde ve GİP İşlem Esasları Genelgesi de 8 Ekim 2010 tarihinde yayınlanmıştır. GİP> Mevzuat

6 HSP BaĢvuru ġekli Kotasyon Yönetmeliği ne tabidir Sermayenin tamamı kota alınır. Kotasyon Yönetmeliği nde baģvurunun kabulü için nicelik ve/veya niteliğe iliģkin kriterler (karlılık 1-2 yıl, faaliyet süresi 3 yıl, özsermaye büyüklüğü 10 M TL, piyasa değeri 25 M TL gibi unsurlara bağlanmıģ sınırlayıcı Ģartlar) tanımlıdır. Gerekli inceleme ĠMKB tarafından yapılır, kot içi veya kot dıģı pazarlardan uygun olanında Yönetim Kurulu kararı ile iģlem görebilir. GĠP GĠP Yönetmeliği ne tabi olarak ĠMKB ye baģvuruda bulunur. Sermayenin sadece iģlem görecek kısmı GĠP Listesi ne alınır. GĠP Yönetmeliği nde baģvurunun kabulü için nitelik veya niceliğe iliģkin bir kriter tanımlanmamıģtır. Gerekli inceleme Piyasa DanıĢmanı kuruluģ tarafından yapılır. Piyasa DanıĢmanı nın Ģirket hakkında hazırladığı raporda olumlu görüģ belirtmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile GĠP Listesi ne alınabilir. GİP<>HSP

7 HSP GĠP ĠMKB, SPK, MKK Ücretleri SPK %0,2 (binde iki) ĠMKB %0,1 (binde bir) + heryıl ¼ ü MKK Üyelik %0,1 ve 2K<-<50K ĠĢlem %0,05 (onbinde beģ) Piyasada İşlem Görme Halka arz yöntemiyle gelebilir. SPK kaydında olup HSP de işlem görmeyen şirketlerin hisse senetleri halka arz edilmeksizin HSP nin ilgili pazarında işlem görebilir. Halka arz sermaye artırımı ve/veya ortak satışı şeklinde yapılabilir. 250 gerçek ve tüzel kişiye arz şartı aranır. GİP<>HSP SPK GĠP %0,02 (on binde iki) ĠMKB %0,01 (on binde bir) + ¼ ü (2013 e kadar tam muafiyet) MKK Üyelik %0,01 ve 200<-<5K ĠĢlem %0,005 (yüzbinde beģ) Halka arz veya tahsisli satış yöntemiyle gelebilir. Sadece sermaye artırımı şeklinde yapılabilir. Kişi sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

8 HSP Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık ve yıllık finansal tablolar Bağımsız denetimden geçmemiş 3 ve 9 aylık tablolar Yılsonu faaliyet raporu kamuya açıklanır. İşlem Yöntemi Sürekli müzayede yöntemi, A, B, C grupları bazında tek fiyat ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede GĠP Yılsonu finansal tablolar ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporu Bağımsız denetimden geçmemiş 6 aylık finansal tablolar Yılsonu faaliyet raporu kamuya açıklanır. İkincil piyasa işlemlerinde sürekli müzayede yöntemi uygulanmayacak, sadece piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ve tek fiyat yöntemi, GİP<>HSP

9 HSP GĠP Yatırımcı Yatırımcı ile aracı kurum arasında çerçeve sözleģmesi imzalanması gerekmektedir Halka Açıklık Oranı/Tutarı Şartı Ulusal Pazar da en az (%25 ini ve) 25 milyon TL piyasa değerli kısmını halka açmaları gerekir. 2. Ulusal Pazar ve YġP de ise en az %5-%15 ve 5-10 milyon TL oranında halka açılma Ģartı vardır. İzahname Düzenleme Zorunluluğu Halka arzlarda izahname düzenlemek zorunludur. Çerçeve sözleģmesinin yanı sıra Risk Bildirim Formu imzalamaları gerekmektedir. Halka açıklık oranı/tutarı Ģartı yoktur. Tahsisli satıģ yöntemi ile yapılması durumunda izahname düzenlenme Ģartı aranmaz. GİP<>HSP

10 GĠP YAPISI Bağımsız Denetçi Aracı Kurum ġirket aracılık kayıt SPK yeni ihraç teģvik KOSGEB Piyasa DanıĢmanı baģvuru kabul raporu ĠMKB GĠP tek fiyat müzayede alım/satım Piyasa Yapıcı GİP aynı kurum olabilir aynı kurum olabilir

11 Kabul koģulları kolaylaģtırıldı Ücretler düģürüldü: ĠMKB, SPK, MKK Pay satıģında alternatif yöntem imkanı (tahsisli satıģ = izahnamesiz, halka arza aracılık kullanmadan) Bağımsız denetim yılda 1 e indirildi KOSGEB ile arz maliyetlerini sübvanse etmek üzere teģvik modeli hazırlanmakta (Halka açılma maliyetinin büyük kısmı baģlangıçta söz konusudur. HSP de halka arz tutarının büyüklüğüne göre, hasılatın yaklaģık olarak %4 ü ile %8 i arasında) GİP Avantajlar 11

12 Halka Arz Yöntemi Ġzahname ve sirküler hazırlanır. Borsa da satıģ yönteminin kullanılması zorunludur. GĠP te en az 250 kiģiye satılması Ģartı aranmaz. Tahsisli SatıĢ Yöntemi Halka arz yapılmaması ve payları tahsisli olarak satın alacak gerçek ve tüzel kiģilerin sayısının 100 ü geçmemesi halinde izahname ve sirküler düzenlenmez. Pay satıģının Borsa da yapılması zorunludur. GİP Avantajlar 12

13 ĠĢlem görecek paylar; SPK Kaydı, ĠMKB kotasyon Ģartlarının sayısal kriterlerini sağlayamayan Ģirketlerin payları, Yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar. GİP Başvuru 13

14 GĠP ten HSP ye GeçiĢ Zorunlu > Ġsteğe Bağlı > GĠP ten (ĠMKB den) ve SPK kaydından çıkıģ: %95 pay oranı Genel kurul kararı Çağrıda bulunma 3 yıl süreyle baģvuran payları alma zorunlu GİP Çıkış 14

15 ġirketin GĠP ten HSP ye Geçmesi i) ZORUNLU BAġVURU: Payları GĠP te iģlem gören Ģirketin, bağımsız denetimden geçmiģ son yıl sonu finansal tabloları esas alınarak ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nde belirtilen kotasyon Ģartlarını sağlaması ve en az 250 gerçek ve/veya tüzel kiģi ortağı bulunması halinde ĠMKB Hisse Senetleri Piyasası pazarlarından birinde iģlem görebilmesi için baģvuruda bulunması gereklidir. ii) ĠSTEĞE BAĞLI BAġVURU: Hisse Senetleri Piyasası pazarlarında iģlem görmek isteyen GĠP Ģirketleri, değerlendirilmek üzere ĠMKB ye baģvurabilirler. GİP Çıkış 15

16 GĠP Listesi ne kabul baģvurusu öncesinde gerekli hazırlıkların tamamlanmasında Ģirkete yardımcı olmak. Kabul baģvurusunda Borsa ya sunulacak olan belge, beyan ve Ģirket raporunu hazırlamak. GĠP Listesi ne kabul sonrasında Ģirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uyumunun sağlanması için danıģmanlık hizmeti vermek. PD, görevini yerine getirirken SPK ve Borsa düzenlemelerine uymak, dürüst ve tarafsız olmakla yükümlüdür. GİP PD 16

17 Sektörde, aracı kuruluģlar ile diğer sermaye piyasasında faliyet gösteren nitelikli kuruluģlardaki bilgi birikimi ve yetiģmiģ insan gücünden yararlanmak, daha çok sayıda KOBĠ ye hizmet götürebilmek amacı ile PD sistemi oluģturulmuģtur. PD olabilecek Ģirket türleri: Yatırım danıģmanlığı yetki belgesi veya halka arza aracılık yetki belgesine sahip Aracı KuruluĢlar Yatırım danıģmalığı yetki belgesine sahip Portföy Yönetim ġirketleri GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluģlar PD, ĠMKB Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilir. Yetki verilen kuruluģlar Piyasa DanıĢmanı Listesi ne (PDL) alınır. GİP PD 17

18 YETKĠLĠ PĠYASA DANIġMANLARI Piyasa DanıĢmanı Adres Telefon/Faks Ġnternet Sitesi Yetki Durumu AC Ġstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. Mecidiyeköy Ortaklar Cad. NaĢit Apt. No:26 D:3 ġiģli/ġstanbul Tel: (212) Faks:(212) com Yetkili Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Yapı Kredi Plaza C Blok Büyükdere Caddesi, Levent/Ġstanbul Tel: (212) Faks:(212) Yetkili Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.ġ. Yıldız Posta Caddesi Dedeman ĠĢhanı No:48 Kat:5 Esentepe- BeĢiktaĢ/Ġstanbul Tel: (212) Faks:(212) Yetkili DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No:5, ġiģli/ġstanbul Tel: (212) Faks:(212) Yetkili Galata Menkul Değerler A.ġ. Kılıç AlipaĢa Mahallesi Meclisi Mebusan Caddesi Dursun Han No:23 Kat:2, Salıpazarı-Beyoğlu/Ġstanbul Tel: (212) Faks:(212) Yetkili Gedik Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık Kartal/Ġstanbul Tel: (216) Faks:(216) Yetkili GİP PD *30 Kasım 2010 itibariyle 18

19 ġirketlerin payları GĠP te iģlem gördüğü sürece bir PD ile anlaģması bulunması zorunludur. Piyasa danıģmanı ile geçerli anlaģması bulunmayan Ģirketin paylarının iģlem sırası geçici olarak durdurulur. PD, her üç ayda bir göreve devam açıklamasını Ģirkete ve Borsa ya bildirir. AnlaĢmalı olduğu bir Ģirketin piyasa danıģmanlığını geçerli bir nedeni olmadan ve süresi dolmadan bırakırsa, ĠMKB Yönetim Kurulu PD ye yaptırım uygulayabilir. GİP PD 19

20 ġirket bünyesinde takım kurma Piyasa DanıĢmanı seçimi Bağımsız Denetçi seçimi Aracı KuruluĢ seçimi Sermaye artırımı ve ana sözleģme değiģikliği Fiyat tespiti BaĢvuru dosyaları hazırlanması (PD ile) SPK ve ĠMKB baģvuruları GĠP e kabul ve iģlem görme GİP Başvuru 20

21 Kamuyu Aydınlatma: Finansal tablolar Özel Durumlar PD hakkında Bağımsız denetim Temettü dağıtma Çağrıda bulunma (ortaklar için) Ücretler: ĠMKB SPK MKK 21

22 Payları GĠP Listesi nde bulunan Ģirketler; Yıl sonu finansal tabloları ile bunlara iliģkin bağımsız denetim raporunu, Bağımsız denetimden geçmemiģ altı aylık finansal tablolarını, Yıl sonu faaliyet raporunu kamuya açıklamak zorundadır. Kamuyu Aydınlatma 22

23 Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek olan veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve geliģmelerin Ģirket tarafından kamuya açıklanması zorunludur. Özel durum açıklamalarının kapsam, usul ve esaslarında SPK düzenlemelerine uyulur. Kamuyu Aydınlatma 23

24 Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Tek Fiyat Yöntemi Yetkili bir piyasa yapıcının iģlem sırasında görev alması Piyasa Yapıcı (PY) tarafından verilecek çift taraflı alım-satım kotasyonunun katkısı ile likit ve sürekli bir piyasanın oluģması Bir iģlem sırasında, tek bir PY görev yapabilir. Bir PY, birden fazla sayıda iģlem sırasında görev yapabilir. Belirlenen zaman dilimi boyunca Borsa ya iletilen emirlerin, en çok iģlem miktarını gerçekleģtirecek Ģekilde belirlenen tek fiyat seviyesinden ve öncelik kurallarına uygun olarak eģleģtirilmesi yöntemidir. Tek fiyat yönteminde her bir seans içinde iki kere fiyat belirlemesi yapılacaktır. İşlem Yöntemi 24

25 KESĠN TARĠFELER GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası (sermayeye oranı) SPK Ücretleri %0,02 %0,2 ĠMKB Ücretleri %0,01 (2013 e kadar 0)* %0,1 Hisse Senetleri Piyasası MKK Ücretleri %0,01 + %0,005 %0,1 + %0,05 PĠYASA GERÇEKLEġMELERĠ Aracılık komisyonu Tahsisli satıģ yapılırsa 3-5 bin TL bin TL Bağımsız denetim ücreti 25 +/- bin TL bin TL Hukuki danıģmanlık ücreti 2-7 bin TL 2-7 bin TL Piyasa danıģmanı ücreti 25 +/- bin TL Yok Tanıtım masrafları Tahsisli satıģ yapılırsa bin TL Diğer masraflar 5-20 bin TL 5-20 bin TL GİP<>HSP tahmini değerlerdir * GĠP te iģlem görecek paylar üzerinden 25

26

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 5. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HALKA ARZ) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL Halka Açık Anonim Ortaklık Sermaye Piyasası Kanununda halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka

Detaylı

Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I

Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I Sayı : 2012/184 3 Tarih : 16.04.2012 Ö Z E L B Ü L T E N Ş İ R K E T L E R İ N H A L K A A Ç I L M A S I 1 Yararlanılan Kaynaklar: - İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği - İMKB Kotasyon Yönetmeliği

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME YAYIN NO:2010.ARŞ.09 HALKA ARZ VE BORSADA İŞLEM GÖRME Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının (SPA) alımı için halka her türlü yoldan çağrıda bulunulmasıdır. Sermaye Piyasası

Detaylı

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011

EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER. Aydın SEYMAN. 25 Ekim 2011 İMKB GELİŞEN EN İŞLETMELER PİYASASI ve KOBİLER Aydın SEYMAN İMKB Başkan Yardımc mcısı 25 Ekim 2011 2 ANA BAŞLIKLAR 3 ANA BAŞLIKLAR Gelişen en İşletmeler Piyasası nın n (GİP) Kuruluş Amacı Küçük ve orta

Detaylı

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır.

Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI. KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. MAKALE Hasan Zeki SÜZEN KOBİLERİN HALKA AÇILMASI KOBİ lerin halka açılmasının faydaları ve halka açılmaları konusundaki düzenlemeler aşağıda açıklanmıştır. 1 - Kobilerin Halka Açılmasının Faydaları Anonim

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI İşbu yayındaki bilgi ve veriler, genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş olmasına rağmen,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

HİSSE SENETLERİ PİYASASI

HİSSE SENETLERİ PİYASASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI Hisse Senetleri Piyasası Şirketler halka açılmak ve İMKB de işlem görmek suretiyle daha uzun vadeli ve daha uygun maliyetli alternatif bir finansman kaynağı sağlamanın yanı sıra

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatırımcılar için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası www.imkb.gov.tr İçİndekİler İMKB Piyasalarında Yatırım 2 Hisse Senetleri Piyasası 5 HSP İşlem Yöntemleri 6 Gelişen İşletmeler Piyasası 13 Tahvil ve Bono

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME 2011 1 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU Müşteri Numarası : Müşteri Adı Soyadı : PAY PİYASASI ÜRÜN RİSK ve FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU ( VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU / A, B, C VE D GRUBU HİSSE SENETLERİNE

Detaylı

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5

İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 İMKB ve Sermaye Piyasaları 5 Borsaların Piyasa Değeri 8 Borsalarda Şirket Sayıları 9 İMKB ve Endeks Performansları 10 İMKB ve Halka Arzlar 12 Halka Arz Nedir? 16 Halka Arzın Tanımı 17 Halka Arzın Avantajları

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul

Yatırımcılar. için Borsa. İstanbul Yatırımcılar için Borsa İstanbul YATIRIMCILAR İÇİN BORSA İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 Borsa İstanbul Piyasalarında Yatırım 25 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 41 Yatırımcı Tazmin Merkezi 3 Pay Piyasası 27 Vadeli

Detaylı

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası

1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? 6 Aşağıdakilerden hangisi, Sermaye Piyasası 1 Aşağıdakilerden hangisi, aynı zamanda menkul kıymet olan kıymetli evraklar için örnek olamaz? A) Tahvil B) Hazine bonosu C) B Tipi yatırım fonu katılma belgesi D) Kâr ve zarar ortaklığı belgesi E) İntifa

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU

Halka Arz. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Arz SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları - 2 T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU HALKA ARZ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Ankara, Şubat 2012 Uyarı: Bu kitapçık tasarruf sahiplerini

Detaylı

ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ31 ARALIK 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ31 ARALIK 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠNFO YATIRIM A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ31 ARALIK 2012 YILI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I. GĠRĠS 1. RAPORUN DÖNEMĠ: 01.01.2012-31.12.2012 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI: ĠNFO YATIRIM

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : HSBC BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Demirbank T.A.ġ. tarafından Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı nın 27/09/1991 tarih ve BAK-III-I 5400-2/25-42334 sayılı

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 600.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur.

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 600.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 600.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü

Detaylı

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI

KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI 2012 KOBİLERİN HALKA ARZ SÜRECİ EL KİTAPÇIĞI Bu rehberin temel amacı şirketlere halka arz sürecinin temel adımlarını kısaca özetleyecek şekilde rehberlik etmektir. ASIM ANIL DİZDAR- DİREKTÖR [ERTA BAĞIMSIZ

Detaylı

ING Bank Anonim ġirketi'nden

ING Bank Anonim ġirketi'nden ING Bank Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 1.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli banka bonolarının

Detaylı