İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK MEMEDEKİ TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK MEMEDEKİ TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ"

Transkript

1 İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK MEMEDEKİ TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ (MF07-01 ÇALIŞMASI) Çok merkezli, prospektif, karşılaştırmalı randomize klinik çalışma GENEL BİLGİLER Gelişmiş ülkelerde, tüm meme kanserli olguların yaklaşık %3-10 unda ilk başvuru sırasında metastatik meme kanseri tespit edilmektedir 1,2. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır 3. Bu hastalarda etkin tedavilerle yaşam süresi uzamış olup, tanı konulduktan sonra ortalama sağkalım ay arasında değişmektedir. 1,4,5. Metastazın yeri ve metastaz sayısına göre yaşam süresi değişkenlik göstermektedir 6-9. Ortalama sağkalım, solid organ metastazı olanlarda 6 aydan az olmasına karşın, sadece kemik metastazı olanlarda 3-4 yıl kadardır 10. Rapiti ve ark. 11 yaptıkları çalışmada, meme kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan kadınlarda meme kanserine bağlı sağkalım oranlarını belirlemişlerdir. Cerrahi sınırları negatif olanlarda %27, cerrahi sınırları pozitif olanlarda %16, cerrahi sınırları bilinmeyenlerde ise %12, 5-yıllık sağkalım saptanmıştır. Metastaz bölgesine göre yeniden değerlendirme yapıldığında, tanı sırasında sadece kemik metastazı olan kadınlarda negatif cerrahi sınırlar sağlanarak yapılan cerrahi tedavinin sağkalım üzerine pozitif bir etkisi olduğu görülmüştür (adjusted HR, 0.2;95%CI, , p=.001); diğer bölgelerde metastazı olanlarda ise cerrahinin sağkalım üzerine olumlu etkisi olmakla birlikte (HR: 0.70; 95%CI:, ; p=0.310) bu etkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gösterilmiştir. Bu popülasyon bazlı çalışmanın sonuçları, metastatik meme kanseri olan kadınlarda tümörün total olarak çıkarılmasının prognozu iyileştirdiğini göstermiştir. Cerrahi tedavi yapılmayanlara oranla, ameliyat olan hastalarda meme kanseri mortalitesinde %50 azalma saptanmıştır. Ancak bu 1

2 sağkalım avantajı, sadece tümörün cerrahi sınırlar negatif olacak şekilde çıkartılabildiği olgularda gözlenmiştir. Khan ve ark 2. nın yapmış oldukları çalışmada ise 3-yıllık ortalama sağkalım, ameliyat olmayan hastalarda 19.3 ay, parsiyel mastektomi grubunda 26.9 ay, total mastektomi grubunda ise 31.9 aydır. Sırasıyla sağkalım oranları ise %17.3, %27.7 ve %31.8 dir. Tüm gruplar birlikte değerlendirildiğinde ortalama sağkalım oranı %24.9 dur. Metastatik meme kanserinin geleneksel tedavi yaklaşımında, memeye yönelik cerrahinin rolü tartışmalı olup öncelikli olarak sistemik tedaviler tercih edilmektedir. Hayvan modelleri ile yapılan çalışmalarda, metastatik meme kanserinde primer tümörün eksizyonunun nüksü iki ayrı yolla tetiklediği iddia edilmiştir: 1) Anjiogenez inhibitörlerinin ortadan kalkması sonucu anjiyogenik etkinin artması, 2) Cerrahi travmaya cevap olarak büyüme faktörlerinin salgılanması. 2,12-15 Böylece sessiz olan uzak metastazların vaskülarizasyonunun artacağı ve hızlı bir büyüme fazına geçecekleri vurgulanmıştır. Anjiyogenik etkideki artışın, kanser hücrelerinde mitozu artırdığı ve apoptozisteki azalma ile metastaz gelişiminde en önemli faktörler olduğu ortaya konulmuştur Diğer taraftan metastatik meme kanserinin tedavisinde primer tümör ve metastazların kemoterapötik ajanlara karşı olan duyarlılıklarının farklı olması, cerrahi tedaviyi savunanların çıkış noktası olmaktadır. Kanser hücreleri tarafından oluşturulan gen ekspresyonundaki sapmalar ve/veya protein aktiviteleri; transformasyon, invazyon, diseminasyon ve metastaza yol açar. Metastaz gelişiminin erken dönemlerinde parakrin ve otokrin mekanizmalar rol alabilir ancak daha sonra metastatik hücreler tamamen otonom özellik kazanırlar 19. Meme kanserinin biyolojik agresifliğinde azalmış apoptozisin etkili olduğu gösterilmiştir 20. Sitotoksik ajanlar, küçük farklılıklar göstermekle birlikte apoptozis üzerinden tümör hücre ölümünü sağlarlar 21. Birçok olguda metastatik kanser hücrelerinde oluşan kemorezistansın nedeni, apoptozis sürecindeki defekttir. Metastatik kanserlerde apoptozis yavaşlamakta ve bu nedenle kemoterapötik ajanlara karşı duyarlılık azalmakta ve direnç gelişmektedir. 2

3 Primer cerrahi tedavinin, metastatik meme kanseri olan hastalarda metastatik süreci açıklanan mekanizmalar yoluyla tetikleyeceği düşüncesine rağmen, klinik retrospektif çalışmalardan elde edilen sonuçlar farklı bilgiler sunmaktadır. Kahn ve ark. 2 yayınladıkları bir derlemede, Amerikan Cerrahlar Koleji nin yılları arasındaki Ulusal Kanser Veritabanı nda (National Cancer Database of the American College of Surgeons), primer tümörün temiz cerrahi sınırlarla çıkartıldığı hastalarda belirgin bir sağkalım avantajı saptamışlardır (%35 ve %28). Benzer bir ilişki kolorektal ve renal hücreli kanser gibi diğer organ kanserlerinde de gösterilmiştir Babiera ve arkadaşlarının 28 yapmış oldukları retrospektif çalışmada ise, sağkalım açısından istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte primer cerrahi tedavi uygulanan olgularda sonucun daha olumlu olduğu gösterilmiş ve metastaz gelişmesine kadar geçen sürede belirgin artış saptanmıştır. Yazarlar bu çalışmanın tartışma bölümünde esas sorunun hangi Evre IV meme kanserli hastaların kesin cerrahi tedaviden faydalanacaklarının saptanması olduğunu belirtmişlerdir. Metastatik meme kanserinde memeye yönelik cerrahi girişimi savunanlar etkin sistemik tedavi sonrasında yaşam süresinin artmasıyla birlikte daha fazla lokal sorunla karşılaşılacağını da gündeme getirmekte ve memeye yönelik cerrahinin uygunluğundan bahsetmektedirler 1. DENEYSEL ÇALIŞMALAR Metastatik kanserlerin tedavisinde immünoterapi gittikçe önem kazanan yaklaşımlardan biridir. Deneysel hayvan modellerindeki çalışmalar, kanser immünoterapisinin primer tümör büyüklüğü ile ters orantılı olduğunu göstermektedir, dolayısıyla büyük primer tümörü olan hastaların immün sisteminin baskılanmış olacağı düşünülebilir 29. Primer tümörün eksize edildiği durumlarda, immün supresyonun devam ettiği değişik çalışmalarda gösterilmiş olmasına rağmen 30-33, birçok araştırmacı bu tip hastalarda immün supresyonun değişik oranlarda düzeldiğini ortaya koymuşlardır. Danna ve arkadaşları 34, fare modelinde metastatik 3

4 hastalığın bu etkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada primer tümörün T lenfosit ve antikor cevaplarını baskıladığı ve dissemine metastatik hastalık varlığında bile primer tümörün cerrahi eksizyonu sonucunda immün supresyonun düzeldiği gösterilmiştir. Primer tümörün uzak metastazı artırmasındaki olası nedenlerin primer tümörden büyüme faktörlerinin salınımı veya immün sistemi module etmesi veya primer tümörün yeni metastazlar için kaynak olabilecek dolaşan tümör hücrelerini salması diye düşünülebileceği vurgulanmıştır. HIPOTEZ İlk basvurularında metastatik meme kanseri tanısı alan hastalarda, primer cerrahi tedavi ile tümör yükünün azaltılması sonucunda sağkalım ve hastalığın ilerlemesine kadar geçen sürede belirgin artış olacaktır. AMAÇLAR Birincil amaç: Tanı sırasında metastatik meme kanseri olan hastalarda primer cerrahi tedavinin sağkalım üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Hastalara uygulanacak standart adjuvan tedavilere bir müdahale olmayacaktır. İkincil amaçlar: 1- Hastalığın ilerlemesine kadar geçen sürenin meme cerrrahisi ile ilişkisi, 2- Meme cerrahisinin yapılacağı en uygun zamanın bulunması, 3- Meme cerrahisi uygulananlardaki yaşam kalitesinin araştırılmasıdır. Tanı anında metastatik meme kanseri bulunan hastalar (kemik ve/veya çoklu organ metastazı) cerrahi veya sistemik tedavi gruplarına randomize edilecekler; sonrasında cerrahi tedavi olan grup sistemik tedavi alacak ve önce sistemik tedavi yapılan grup ise takip edilecek ve gerekirse cerrahi tedavi uygulanacaktır (Şekil 1). 4

5 HASTA VE YÖNTEM Bu çalışma prospektif, randomize ve çok merkezli olarak yürütülecektir. Kriterlere uyan tüm kadın hastalar yaş veya menapozal duruma bakılmaksızın çalışmaya dahil edileceklerdir. Çalışmaya Dahil Edilme ve Edilmeme Kriterleri: Çalışmaya alınma kriterleri: a. İlk tanı anında uzak organ (kemik, akciğer, karaciğer, beyin) metastazı saptanan meme kanseri olguları, b. Kadın hastalar c. 18 yaş ve üstü hastalar ç. ASA I-II hastalar d. Bilgilendirme formunu okuyup, onam formunu imzalayan hastalar Çalışmaya alınmama kriterleri: a. İlk başvuru anında tuvalet mastektomi yapılma endikasyonu (kanama, ciltte ülserasyon ve nekroz gibi durumlar) olan hastalar, b. İlk başvuru anında cerrahi müdahelenin kontrendike olduğu hastalar (yaygın bölgesel, uzak veya sistemik enfeksiyon bulguları olanlar), c. Kemoterapi veya cerrahi tedaviyi tolere edemeyecek kadar genel durumu bozuk ve yaygın hastalığı olanlar, ç. ASA III ve üzeri olan hastalar, d. Karşı memede senkron kanseri olanlar, e. Daha önce bir başka kanser tanısı alanlar veya başka bir primer organ kanserine bağlı uzak metastazı olanlar, 5

6 f. Yalnızca karşı aksillada lenf nodu metastazı tespit edilenler, g. Yaşadığı bölge nedeniyle takibe alınamayacak olan hastalar, ğ. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler. Çalışmaya katılmak isteyen hastalardan ise onam formu alındıktan sonra randomizasyon yapılacaktır. İstenecek Tetkikler Tanı aşamasında; Tam kan (Hb, Htc, Lökosit, trombosit) Biyokimyasal tetkikler SGOT SGPT GGT ALP BUN Kreatinin Ca P Tümör belirteçleri: CA 15-3, CEA EKG EKOKARDİYOGRAFİ Görüntüleme Bilateral mamografi Bilateral meme ultrasonografisi Konvansiyonel direkt grafiler (opsiyonel) 6

7 Tüm vücut kemik sintigrafisi Torakoabdominal BT veya MR PET (opsiyonel) Biyopsi Kor biyopsi (Tercih edilmelidir) İnsizyonel biyopsi Eksizyonel biyopsi Patolojik inceleme Tümör çapı Tümörün histolojik tipi Tümörün histolojik ve nükleer gradı Lenfovasküler invazyon Cerrahi sınırlara uzaklık Aksiller tutulum durumu Hormon reseptörleri (ER ve PR) C-erb B2 Metastazların değerlendirilmesinde (yalnızca biri yeterlidir) Radyolojik değerlendirme İnce iğne aspirasyon biyopsisi, Kor-iğne biyopsisi * Mevcut metastaz varlığı veya yeni oluşan metastazların teşhisinde görüntüleme tek bir radyolog tarafından yorumlanacaktır. Metastaz yükünün skorlanması = BT skorlaması: 1- Sadece kemik metastazı olanlar 2- Kemik harici tekli metastazı olanlar 7

8 3- Kemik metastazı ve tek diğer metastazı olanlar 4- Kemik metastazı hariç çoklu metastazı olanlar 5- Kemik metastazı ve çoklu metastazı olanlar Olguların metastaz durumu (tekli veya çoklu metastaz olması) AJCC nin 6. baskısında belirtildiği şekilde sınıflandırılacaktır 35 ve olgular Şekil 1 de belirtildiği gibi iki alt gruba ayrılacaklardır. Sistemik tedavi Sistemik tedavi olarak c-erb B2 negatif olan hastalara Doxorubicine 75 mg/m 2 (3 haftada bir / 3 kür) ve Docetaxel 100 mg/m 2 (3haftada bir 3 kür) ardışık olarak veya Docetaxel 75 mg/m 2 ve doxorubisin 50 mg/m 2 eş zamanlı olarak 21 günde bir 6 kür verilecektir. Kombine veya ardışık rejimin seçimi olgu bazında klinisyenin kararına bırakılacaktır. Kemoterapi sırasında progresyon olan olgularda 2. seçim kemoterapi cisplatin+gemsitabin veya kapesitabin olabilir. Eger hasta c-erb B2 (+++) veya FISH pozitif ise kemoterapi sonrası progresyona kadar Trastuzumab 3 haftada bir uygulanacaktır. Trastuzumab kullanan olgular başlangıç, 3.ay ve sonrasında 3-4 ayda bir konjestif kalp yetmezliği açısından ekokardiyografi ile değerlendirilecektir. Hormonoterapi olarak ise östrojen reseptörü (ER) ve/veya progesteron reseptörü (PR) pozitif olan premenapozal olgularda LHRH analoğu+tamoksifen; postmenapozal olgularda ise aromataz inhibitörü tercih edilecektir ve progresyona kadar devam edilecektir. ER ve PR negatif hastalar ise kemoterapi sonrası izleme alınacaklardır. 8

9 Kemik metastastazı olan olgular bifosfosnat ile zelodronik asit 4 mg /gün (IV 15 dakikalık infüzyon) 3-4 haftada bir veya İbandronat 6 mg 3-4 haftada bir IV (1 saat) yolla toksisite görülene ya da hasta performansı bozulana kadar kullanacaktır. Radyoterapi Lokal kontrol amacıyla radyoterapi yapılıp yapılmayacağına ve tedavi şemasına, adjuvan radyoterapideki endikasyonlar ve tedavi dozu ve şekli kriterleri dikkate alınarak karar verilecektir. Metastaza yönelik tedavi Kemik ve beyin metastazlarına değerlendirmeler sonucunda radyoterapi veya gamma knife tedavisi uygulanabilir. Intraabdominal ve intratorasik metastazlara eksizyon ve / veya radyoterapi uygulaması merkezlerin tercihine bırakılacaktır. Alterantif tıp uygulamaları yapılmayacaktır. Ağrıya yönelik alternatif tıp uygulamalarına (Akapunktur, vb.) izin verilebilir. Çalışmada Kullanılan Yaklaşım ve Yöntem: İlk başvuru anında çalışmaya alınma kriterlerine haiz hastalar hastalıkları ve çalışma hakkında bilgilendirileceklerdir. Çalışmaya katılmayı kabul etmeleri durumunda randomizasyona göre hastalar bir grupta rutin standart sistemik tedavilerini alacaklardır (bu gruptaki hastaların tedavisine çalışma nedeni ile bir müdahalede bulunulmayacaktır). Diğer grupta ise önce memeye cerrahi tedavi uygulanacak (aşağıda belirtilen yöntemle), ardı sıra yine ilk grupta olduğu gibi hastalar rutin standart sistemik tedavilerini alacaklardır. Bu ikinci (cerrahi) grupta da hastaların rutin tedavilerine müdahalede bulunulmayacaktır. 9

10 Cerrahi Tedavi Çalışma protokolu dahilinde cerrahi tedavi seçenekleri olguya göre mastektomi veya meme koruyucu tedavi olabilir (temiz cerrahi sınırlara uzaklığı en az 2 mm olmalıdır ve adjuvan radyoterapi yapılacaktır. Radyoterapi sistemik tedavi sonrasına bırakılacaktır). Aksiller değerlendirme amacıyla aksiller lenf nodu diseksiyonu veya klinik olarak N0 hastalara sentinel lenf nodu biyopsisi (SLN) yapılacaktır ve tedavideki etkinliği prospektif olarak değerlendirilecektir. Tekli metastazı olanlarda metastaza yönelik cerrahi girişim merkezlerin tercihine bağlı olacaktır. Hasta kabulüne başlandıktan sonra her yeni olgu ana merkeze bildirilecek ve buradan yapılan randomizasyona göre hasta ilgili çalışma koluna dahil edilecektir. Tüm verilerin saklandığı bir veritabanı oluşturulacak ve her hasta kabulu ve kontrolundan sonra elde edilen veriler bu veri tabanına aktarılacaktır. Hasta kabulü ve takip Çalışmanın genel sonlanım amacı sağkalım süresidir. Ayrıca progresyona kadar geçen süre, yaşam kalitesi ve cerrahinin getirdiği morbidite gibi parametreler de değerlendirilecektir. Ekim 2007 den sonra çalışmaya hasta kabul edilmesine başlanacak, hastalar tedavi sonrasında 6 aylık dönemlerle ve ölene kadar takip edileceklerdir. Üçüncü yılın sonunda ara değerlendirme yapılacaktır. Tedavi sonrasında izlenir lezyonlarının takibi (her kontrolde); Tam kan Biyokimyasal tetkikler SGOT SGPT 10

11 GGT ALP BUN Kreatinin Ca P Tümör belirteçleri: CA 15-3, CEA İzole kemik lezyonları olan grupta 6 ayda bir Konvansiyonel direkt grafiler Tüm vücut kemik sintigrafisi Torakoabdominal BT ve/veya MR veya PET Çoklu organ metastazı olan grupta ise 6 ayda bir Torakoabdominal BT ve/veya MR veya PET Kas-iskelet sistemi şikayeti olanlarda konvansiyonel direkt grafiler ve/veya tüm vücut kemik sintigrafisi yapılacaktır. Verilerin Toplanması İlk başvuru anında ve kontroller sırasında elde edilen tüm veriler web ortamından erişilebilir olan ortak bir veritabanına girilecektir (http://site.adu.edu.tr/mf07-01). İstatistiksel Değerlendirme Metastatik meme kanserinde primer cerrahi tedavi uygulanan ve uygulanmayan hastaların karşılaştırıldığı bu randomize klinik çalışmada örnek sayısı beklenen olayların oranının tahminine göre hesaplanmıştır. Retrospektif çalışmalarda primer cerrahi ile gerçek sağkalım %35 ve cerrahi yapılmayan olgularda gerçek sağkalım %17 dir. Bu sağkalım farkı %90 güç 11

12 (β=0.90) ve takipte %10 luk bir kayıp olacağı düşünülerek hesaplandığında, çalışmaya dahil edilmesi gereken herbir grup için olgu sayısı 123 ve toplam sayı 271 olmalıdır. Hesaplamalarda α= 0.05 olarak alınmıştır. Bu çalışmanın sonlanımı (end-point) sağkalım olup, yaşam süresi randomizasyonun yapıldığı gün ile ölüm veya son takibin yapıldığı gün arasındaki aralık Kaplan-Meier methodu ile hesaplanacak ve cerrahi ile sistemik tedavinin sağkalım kurvlerinin karşılaştırılmasında ise log-rank testi kullanılacaktır. Tedavi seçenekleri major prognostik faktörler (tümörün çapı, menapoz durumu, lenf nodu durumu, yaş, tek veya çoklu metastaz, kemik metastazı, metastaza yönelik tedavi) ayarlanarak (adjust) log-rank test ve Cox proportional hazards modeli kullanılarak karşılaştırılacaktır. Tüm P degerleri iki taraflı olarak hesaplanacak ve 0.05 ten küçük olması halinde anlamlı olarak kabul edilecektir. Yaşam Kalitesi Ölçeği Bu amaçla SF36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Kullanılacaktır (Ek-1). Başlangıçta ve takiben 12., 24. ve 36. ayda tekrarlanacaktır. Etik Kurul ve Hasta Onam Formu (Ek-2) Bu çalışmaya katılmak isteyen merkezler kendi lokal etik kurullarından çalışma için onay almak durumundadırlar. Erişilebilirlik MF07-01 çalışması Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Türk Cerrahi Derneği tarafından desteklenmektedir. Her iki kurum da çalışmayı kendi internet sitelerinde duyuracak ve erişilebilir bir adresi üyelerine bildireceklerdir. 12

13 Bütçe ve Finansal Destek Çalışmada cerrahi müdahale olup ilaç araştırması değildir. Yapılması planlanan cerrahi müdahele ise standart cerrahi tekniktir. Rutin dışı cerrahi rezeksiyon tipi uygulanmayacaktır. Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) tarafından destek alınmıştır. Şekil 1. Kemik ve/veya çoklu organ metastazı olanlar Cerrahi tedavi Sistemik tedavi Sistemik tedavi İzlem Lokal progresyon olursa, cerrahiye izin verilecek 13

14 REFERANSLAR 1. Carmichael AR, Anderson ED, Chetty U, Dixon JM. Does local surgery have a role in the management of stage IV breast cancer? Eur J Surg Oncol 2003; 29: Khan SA, Stewart AK, Morrow M. Does aggressive local therapy improve survival in metastatic breast cancer? Surgery 2002; 132: Anderson BO, Braun S, Carlson RW, et al. Overview of breast health care guidelines for countries with limited resources. Breast J 2003; 9 Suppl 2: S Bland KI, Copeland EM III. The Breast: Comprehensive Management of Benign and Malignant Diseases. 2nd ed.vol 2. Philadelphia: WB Saunders Co., Giordano SH, Buzdar AU, Smith TL, et al. Is breast cancer survival improving? Cancer 2004; 100: Chang J, Clark GM, Allred DC, et al. Survival of patients with metastatic breast carcinoma: importance of prognostic markers of the primary tumor. Cancer 2003, 97: Andre F, Slimane K, Bachelot T, et al: Breast cancer with synchronous metastases: trends in survival during a 14-year period. J Clin Oncol 2004, 22: Insa A, Lluch A, Prosper F, et al. Prognostic factors predicting survival from first recurrence in patients with metastatic breast cancer: analysis of 439 patients. Breast Cancer Res Treat 1999, 56: Solomayer EF, Diel IJ, Meyberg GC, et al. Metastatic breast cancer: clinical course, prognosis and therapy related to the first site of metastasis. Breast Cancer Res Treat 2000, 59: Esteva FJ, Valero V, Pusztai I, et al. Chemotherapy of metastatic breast cancer: what to expect in 2001 and beyond. Oncologist 2001; 6:

15 11. Rapiti E, Verkooijen HM, Vlastos G, et al. Complete excision of primary breast tumor improves survival of patients with metastatic breast cancer at diagnosis. J Clin Oncol 2006: 24; Gunduz N, Fisher B, Saffer EA. Effect of surgical removal on the growth and kinetics of residual tumour. Cancer Res 1979; 39: Braunschweiger PG, Schiffer LM, Betancourt S. Tumour cell proliferation and sequential chemotherapy after partial tumour resection in C3H/HeJ mammary tumours. Breast Cancer Res Treat 1982; 2: O'Reilly MS, Holmgren L, Shing Y, et al. Angiostatin: a novel angiogenesis inhibitor that mediates the suppression of metastases by a Lewis lung carcinoma. Cell 1994, 79: Hofer SO, Molema G, Hermens RA, et al. The effect of surgical wounding on tumour development. Eur J Surg Oncol 1999, 25: Belien JAM, Van Diest PJ, Baak JPA. Relationships between vascularization and proliferation in invasive breast cancer. J Pathol 1999; 189: Arapandoni-Dadioti P, Giatromanolaki A, Trihia H, et al. Angiogenesis in ductal breast carcinoma. Comparison of microvessel density between primary tumour and lymph node metastasis. Cancer Lett 1999; 137: Retsky M, Bonadonna G, Demicheli R, et al. Hypothesis: Induced angiogenesis after surgery in premenopausal node-positive breast cancer patients is a major underlying reason why adjuvant chemotherapy works particularly well for those patients. Breast Cancer Res 2004; 6: R Nicolson GL. Cancer Metastasis Rev 1993; 12, Wu J. Anticancer Res 1996; 16,

16 21. Hickman JA. Apoptosis induced by anticancer drugs. Cancer Metastasis Reviews 1992; 11: Rosen SA, Buell JF, Yoshida A, et al. Initial presentation with stage IV colorectal cancer: how aggressive should we be? Arch Surg 2000; 135: Altendorf-Hofmann A, Scheele J. A critical review of the major indicators of prognosis after resection of hepatic metastases from colorectal carcinoma. Surg Oncol Clin North Am 2003; 12: Martin R, Paty P, Fong Y, et al. Simultaneous liver and colorectal resections are safe for synchronous colorectal liver metastasis. J Am Coll Surg 2003; 197: Abdalla EK, Vauthey JN, Ellis LM, et al. Recurrence and outcomes following hepatic resection, radiofrequency ablation, and combined resection/ablation for colorectal liver metastases. Ann Surg 2004; 239: Tanaka K, Shimada H, Matsuo K, et al. Outcome after simultaneous colorectal and hepatic resection for colorectal cancer with synchronous metastases. Surgery 2004; 136: Flanigan RC, Salmon SE, Blumenstein BA, et al. Nephrectomy followed by interferon alfa-2b compared with interferon alfa-2b alone for metastatic renal-cell cancer. N Engl J Med 2001; 345: Babiera GV, Rao R, Feng L, et al. Effect of primary tumor extirpation in breast cancer patients who present with stage IV disease and an intact primary tumor. Annals of Surgical Oncology 2006; 13: Schreiber H. Tumor immunology. In: Paul WE, editor. Fundamental immunology, 5. ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, s Salvadori S, Martinelli G, Zier K. Resection of solid tumors reverses T cell defects and restores protective immunity. J Immunol 2000; 164:

17 31. Mullen CA, Rowley DA, Schreiber H. Highly immunogenic regressor tumor cells can prevent development of postsurgical tumor immunity. Cell Immunol 1989;119: Almand B, Clark JI, Nikitina E, et al. Increased production of immature myeloid cells in cancer patients: a mechanism of immunosuppression in cancer. J Immunol 2001; 166: Barbieri C, Fujisawa MM, Yasuda CL, et al. Effect of surgical treatment on the cellular immune response of gastric cancer patients. Braz J Med Biol Res 2003;36: Danna EA, Sinha P, Gilbert M, et al. Surgical removal of primary tumor reverses tumor-induced immunosuppression despite the presence of metastatic disease. Cancer Res 2004; 64: American Joint Committee on Cancer. Breast (Part 25), AJCC Cancer Staging Atlas, Greene FL, Compton CC, Fritz AG, Shah JP, Winchester DP (eds). Springer, Science+Business Media Inc., 2006, s

Çalışmanın Adı: Çalışmanın Protokol Numarası/Kodu: MF07-01. Çalışmanın Niteliği: Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı, Randomize Çalışma

Çalışmanın Adı: Çalışmanın Protokol Numarası/Kodu: MF07-01. Çalışmanın Niteliği: Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı, Randomize Çalışma Çalışmanın Adı: İLK BAŞVURUDA METASTATİK MEME KANSERİ TANISI ALAN HASTALARDA PRİMER TEDAVİ OLARAK MEMEDEKİ TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ; Çok Merkezli, Prospektif, Karşılaştırmalı Randomize

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

1914 yılında, ilk kez Bell tarafından üzerindeki cildin mor İLTİHABİ MEME KANSERİ REVIEW/DERLEME. Abut Kebudi, Uğur Deveci.

1914 yılında, ilk kez Bell tarafından üzerindeki cildin mor İLTİHABİ MEME KANSERİ REVIEW/DERLEME. Abut Kebudi, Uğur Deveci. REVIEW/DERLEME İLTİHABİ MEME KANSERİ Abut Kebudi, Uğur Deveci Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye INFLAMMATORY BREAST CANCER ABSTRACT Inflammatory breast

Detaylı

MEME KANSERİNDE ADJUVAN TEDAVİ

MEME KANSERİNDE ADJUVAN TEDAVİ MEME KANSERİNDE ADJUVAN TEDAVİ Abant Konsensus Raporu 2010 Editörler Prof. Dr. Adnan Aydıner İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Prof. Dr. Maktav Dinçer

Detaylı

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470307 Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Medeni Şermet 1, Fevzi Celayir

Detaylı

Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi

Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi Ö. Petek ERPOLAT 1, Fatih GÖKSEL 1, Hüseyin BORA 1, Müge AKMANSU

Detaylı

Oligometastatik Hastalığın Cerrahi Tedavisi

Oligometastatik Hastalığın Cerrahi Tedavisi Derleme Review 91 Oligometastatik Hastalığın Cerrahi Tedavisi Surgical Treatment of Oligometastatic Disease Dr. Soner GÜRSOY İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ

REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ 35 REKTUM KAERİ TEDAVİSİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ VE KEMORADYOTERAPİ Dr. Rachel COOPER, Dr. Pervin HÜRMÜZ, Dr. David Sebag-MontefIore Rektum kanseri tedavisinde cerrahi etkili tedavi olmasına rağmen, son

Detaylı

BEYĐN METASTAZI OLAN MEME KANSERĐ HASTALARININ KLĐNĐKOPATOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ

BEYĐN METASTAZI OLAN MEME KANSERĐ HASTALARININ KLĐNĐKOPATOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ 1993 BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐM DALI BEYĐN METASTAZI OLAN MEME KANSERĐ HASTALARININ KLĐNĐKOPATOLOJĐK ÖZELLĐKLERĐ ĐÇ HASTALIKLARI UZMANLIK TEZĐ Dr. Salih BOĞA Ankara-2010

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

Mide tümör perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçları ve prognostik faktörler

Mide tümör perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçları ve prognostik faktörler Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(6):571-578 Klinik Çalışma Mide tümör perforasyonlarında cerrahi tedavi sonuçları ve prognostik faktörler

Detaylı

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ RISK FACTORS FOR BRAIN METASTASES IN PATIENTS WITH ADVANCED

Detaylı

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Volüm 18 Sayı 1 Mart 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Selman SÖKMEN Yardımcı

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik

Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik DERLEME / REVIEW Testis tümöründe kemoterapi sonrası kitlelere yaklaşım ve cerrahi teknik Management of post-chemotherapy residual masses in testicular tumor and surgical tecnique Dr. Ferhat Ateş, Dr.

Detaylı

MEME KANSERLERİ SUBGRUPLARININ SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ FREQUENCY OF BREAST CANCER S SUBGROUPS AND EFFECT FOR SURVIVAL

MEME KANSERLERİ SUBGRUPLARININ SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ FREQUENCY OF BREAST CANCER S SUBGROUPS AND EFFECT FOR SURVIVAL İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:88-97 ARAŞTIRMA MAKALESİ MEME KANSERLERİ SUBGRUPLARININ SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE SAĞKALIM FREQUENCY OF BREAST CANCER S SUBGROUPS AND EFFECT FOR

Detaylı

TÜRKİYE DE MEME KANSERLİ HASTALARIN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ULAŞIM HIZI; ÇOK MERKEZLİ GÖZLEMSEL ÇALIŞMA

TÜRKİYE DE MEME KANSERLİ HASTALARIN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ULAŞIM HIZI; ÇOK MERKEZLİ GÖZLEMSEL ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI TÜRKİYE DE MEME KANSERLİ HASTALARIN TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE ULAŞIM HIZI; ÇOK MERKEZLİ GÖZLEMSEL ÇALIŞMA Pınar Saip 1, Se rkan Keskin 1, Metin Özkan 2, Mehmet Ali Kaplan

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır?

Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır? Testis tümörlerinde solid organ tutulumuna yaklaşım nasıl olmalıdır? Dr. Murat Koşan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ABSTRACT Testicular cancer is the role

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MEME KANSERİ TANI VE CERRAHİ TEDAVİSİNDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARI

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MEME KANSERİ TANI VE CERRAHİ TEDAVİSİNDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARI RESEARCH ARTICLE/ARAŞTIRMA YAZISI TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE MEME KANSERİ TANI VE CERRAHİ TEDAVİSİNDEKİ UYGULAMA FARKLILIKLARI Nuh Zafer Cantürk 1, Bahadır M. Güllüoğlu 2 1 Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

Yetmiş Yaş Üstü Mide Kanserli Hastalarda Gastrektomi Sonrası Adjuvan Tedavi Etkinliği

Yetmiş Yaş Üstü Mide Kanserli Hastalarda Gastrektomi Sonrası Adjuvan Tedavi Etkinliği Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt, Sayı, 3 Yetmiş Yaş Üstü Mide Kanserli Hastalarda Gastrektomi Sonrası Adjuvan Tedavi Etkinliği Cemil BĐLĐR, Hüseyin ENGĐN, Özlem U. SÖNMEZ, Sevil UYGUN ĐLĐKHAN 3,

Detaylı

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ, RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PREVANSİYON: İSTANBUL 2010 KONSENSUS RAPORU

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ, RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PREVANSİYON: İSTANBUL 2010 KONSENSUS RAPORU MEETİNG REPORTS/ TOPLANTI RAPORLARI MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ, RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PREVANSİYON: İSTANBUL 2010 KONSENSUS RAPORU S. Koçak 1, L. Çelik 2, S. Özbaş 3, S. Dizbay Sak 4, A. Tükün

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 24 SAYI 3 2011. Kanser

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 24 SAYI 3 2011. Kanser İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 24 SAYI 3 2011 Kanser Klinik Gelişim Kanser İlk Söz PARÇA PARÇA I Yaşamak istiyorum. Yaşamayı bu soğumuş cehennemde Ölü bir dost gibi içim titreyerek

Detaylı

Evre I ve II meme kanserli hastalarda mastektomi mi, meme koruyucu cerrahi mi?

Evre I ve II meme kanserli hastalarda mastektomi mi, meme koruyucu cerrahi mi? Evre I ve II meme kanserli hastalarda mastektomi mi, meme koruyucu cerrahi mi? Mehmet Kaplan 1, Bülent Salman 2, N. Mustafa Atabek 1, Kenan Yusifzade 2, Erhan Onuk 2 1 Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi,

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi #

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi # İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi # Ülkü YILMAZ TURAY*, Çiğdem BİBER*, Pınar ERGÜN*, Ayşe AYAZ*, İhsan Atila KEYF*, Yurdanur ERDOĞAN*, Atalay ÇAĞLAR**

Detaylı