Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi"

Transkript

1 Klinik Çal şmalar/clinical Reports Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi Mustafa PEHLİVAN, Oya İTİL, Uğur YILMAZ, Mehmet N. ALAKAVUKLAR, Atilla AKKOÇLU Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Akciğer Kanserleri Grubu, İZMİR ÖZET Amaç: Onbeş yıldan bu yana, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) nde risk gruplarını belirleyen birçok prognostik faktör (PF) ve model tanımlanmıştır. Fakat kanserlerde hipofosfatemi PF olarak gösterilmemiştir. Yöntem: Eylül 1990-Ekim 1998 tarihleri arasında 187 KHAK olgusu değerlendirildi. Bulgular: Medyan yaş 59 (29-79) ve 173 (%92.8) ü erkektir. Bu hastalardan düzenli kontrollere gelen 153 olgu değerlendirildiğinde, standart doz kemoterapi ± radyoterapi ile medyan sağkalım süresi 13.6 ay, 2 yıllık sağkalım olasılığı (SO) %25 ve 5 yıllık SO %5 bulunmuştur. Çok değişkenli analizde, PF olarak 25 farklı klinik ve laboratuvar parametre değerlendirildiğinde; hipofosfatemi, hastalığın yaygınlığı, diabetes mellitus, kronik böbrek veya karaciğer hastalığı ve karaciğer metastazının olması medyan sağkalım süresini belirgin şekilde olumsuz etkileyen önemli birer PF olarak saptanmıştır. Yorum: Hastaların prognozu hakkında tahminde bulunurken hastalığın yaygınlığı, performans durumu gibi bilinen faktörlerin yanısıra hipofosfatemi de gözönüne alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, prognostik faktörler, hipofosfatemi. SUMMARY Prognostic Factors and Importance of Hypophosphatemia in Small Cell Lung Cancer Objective: For 15 years several prognostic factors (PF) and models that determine risk groups in small cell lung cancer (SCLC) have been described. However, hypophosphatemia has not been found to be a PF in cancer cases. Method: 187 patients with SCLC were treated from September/90 to October/98. Results: Median age was 59 (29-79); 173 were men (92.8%) vs. 15 women (7.2%). 153 patients were kept on follow-up and evaluated for prognosis. Following conventional chemotherapy ± radiotherapy, overall survival (OS) was found to be 13.6 months; 2-yr and 5-yr survival rates were estimated respectively 25% and 5%. In multivariate analysis, when 25 different clinical and laboratory parameters were evaluated as PF, presence of hypophosphatemia, presence of diabetes mellitus, presence of co morbid diseases, disseminated disease or liver metastases was found to be a significant factor which affected OS negatively. Conclusion: In addition to commonly known PFs like disease extent and performance status, we should also consider hypophosphatemia in predicting prognosis. Key Words: Small cell lung cancer, prognostic factors, hypophosphatemia. 165

2 Pehlivan M, İtil O, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Akkoçlu A GİRİŞ 1981 den bu yana küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) nde prognostik faktörler (PF) le ilgili birçok rapor yay nlanm şt r. Medyan sağkal m süresi (MS) ni etkileyen ve hemen hemen tüm serilerde bildirilen PF ler; hastal ğ n yayg nl ğ, performans durumu ve kilo kayb d r (1-8). Büyük serilerde karaciğer ve kemik metastaz, ileri yaş (65 yaş n üzeri), cinsiyet, nötrofil say s, glukoz, kreatinin fosfokinaz, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz, alanin aminotransferaz, hipoalbuminemi, sodyum ve bikarbonat gibi laboratuvar bulgular, diabetes mellitusun varl - ğ, 2 ve daha fazla bölgeye metastaz da önemli bir PF olarak bildirilmektedir (1,9-11). Onbeş y ldan bu yana risk gruplar n tan mlayan birçok prognostik indeks ve model geliştirilmesine karş n, klinik pratikte geniş kullan m alan bulamam şt r (11-15). Dokuz Eylül Üniversitesi Akciğer Kanserleri Grubu taraf ndan Eylül 1990-Ekim 1998 tarihleri aras nda 187 KHAK olgusunda, prognostik faktör olarak; nötrofil, glukoz, laktik dehidrogenaz, alanin aminotransferaz, hipoalbuminemi, sodyum, p53 proteini gibi laboratuvar bulgular, ileri yaş, cinsiyet, hastal ğ n evresi, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği veya kronik karaciğer hastal ğ, ikincil malignite gibi eşlik eden hastal klar, karaciğer, kemik, sürrenal, karş akciğer, beyin ve kemik iliği metastaz ile 2 ve daha fazla bölgeye metastaz n ayr ca kanser hastalar nda bugüne değin tan mlanmayan hipofosfateminin MS süresi üzerine etkisinin araşt r lmas amaçlanm şt r. HASTALAR ve YÖNTEM Dokuz Eylül Üniversitesi Akciğer Kanserleri Grubu taraf ndan, Eylül 1990-Ekim 1998 tarihleri aras nda başvuran ve histolojik olarak KHAK tan s alan hastalar n dosyalar geriye dönük olarak incelenmiştir. Hasta bilgileri için kaynak olarak, genel hastane dosyalar, Medikal Onkoloji ve Göğüs Hastal klar Bilim Dallar n n arşiv dosyalar kullan lm şt r. Hasta bilgileri konusunda yukar daki kaynaklar aras nda uyumsuzluk varsa ya da dosya bilgileri yetersiz ise hastan n yatt ğ serviste ilgili doktorlardan al nan bilgiler esas al nm şt r. Hastalar n kendilerine veya yak nlar na telefonla ulaş larak hastan n sağkal m hakk nda bilgi al nm şt r. KHAK tan s alan her hasta için; hastan n ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyeti, dosya numaras, yatt ğ servis, yat ş tarihi, adres, telefon numaras ve primer hastal ğ n n tan s (histolojik tan s, biyopsi numaras ), primer hastal ğ n n yayg nl ğ (kranial, toraks, abdominal tomografi, kemik sintigrafisi veya kemik iliği biyopsisi), tan an nda sigara içim öyküsü, lökosit, açl k kan şekeri, laktik dehidrogenaz, alanin aminotransferaz, fosfor, albumin değerleri gibi laboratuvar bulgular ve ikincil malignensi, diabetes mellitus, kronik karaciğer hastal ğ ve kronik börek yetmezliği gibi eşlik eden hastal klar, tan dan sonra ald ğ (KT rejimi, kaç siklus ald ğ, KT tarihleri, KT dozlar, tedavi yan tlar, torasik radyoterapi, diğer palyatif veya profilaktik radyoterapiler hakk nda bilgiler), relaps var ise yer ve tarihleri, relaps sonu yap lan tedavi modaliteleri, son bilgi edinme tarihi ve ölüm tarihleri not edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler SPSS for Windows 5.0 bilgisayar program kullan larak yap ld. Çal şmaya al nan tüm olgular n izlem süreleri henüz 5 y - la ulaşmad ğ için hastal ks z sağkal m sürelerini saptamak amac yla tek değişkenli Kaplan Meier sağkal m ve log-rank analizi ile çok değişkenli Cox regresyonu uygulanm şt r. İstatistiksel değerlendirmelerde tek değişkenli analizlerle her prognostik faktörün birbiriyle korelasyonu, çok değişkenli analizlerle MS süresini etkileyen bağ ms z prognostik değişkenler belirlenmiştir. p değeri 0.05 in alt nda olmas istatistiksel olarak anlaml kabul edilmiştir. BULGULAR Laboratuvar Parametreleri Bu hastalarda PF olarak nötrofil, glukoz, laktik dehidrogenaz, alanin aminotransferaz, hipofosfatemi, hipoalbuminemi, sodyum ve p53 ün MS süresi üzerine etkisi incelendi. KHAK l 108 olgu, tedavi öncesi laboratuvar parametrelerinin MS süresi ve SO üzerine etkileri değerlendirildiğinde, tek değişkenli analizde LDH ve ALT yüksekliği, hipoalbuminemi ve hipofosfatemi önemli birer PF olarak belirlendi (p> 0.5). Çok değişkenli analizde ise, sadece hipofosfatemi MS süresi ve SO yu belirgin bir şekilde k saltmaktad r (p= ) (Tablo 1) (Şekil 1). Klinik Parametreler Bu hastalarda PF olarak ileri yaş, cinsiyet, hastal ğ n yayg nl ğ ve diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği veya kronik karaciğer hastal ğ, ikincil malignite gibi eşlik eden hasl klar, karaciğer, kemik, sürrenal, karş akciğer, beyin, kemik iliği metastaz ile 2 ve daha fazla bölgeye metastaz n MS süresi üzerine etkisi incelendi. KHAK l 187 olgu, tedavi öncesi prognostik önemi olduğu düşünülen parametrelerin MS süresi ve SO üzerine etkilerine değerlendirildiğinde; hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizde hastal ğ n yayg nl ğ, öyküde diabetes mel- 166

3 %100 Sağkal m olas l ğ %20 0 p= (cox) Fosfor < 2 mg/dl Fosfor > 2 mg/dl Süre (ay) Şekil 1. Tan an ndaki fosfor değerlerinin SO üzerine etkisi. Tablo 1. Tan an ndaki laboratuvar paremetrelerin MS süresi ve SO üzerine etkisi. n MS (ay) 1-2 yıllık SO (%) Tek değişkenli Çok değişkenli p p Nötrofil > 10/< 10 (x 10 9 /L) 42/63 9.6/ / AKŞ > 110/< 110 mg/dl 36/67 10/ / LDH > 480/< 480 U/L 46/48 8.0/ / AD ALT > 40/< 40 IU/L 31/67 8.5/ / AD Fosfor < 2/> 2 mg/dl 9/46 4.1/ / Albumin < 3.4/> 3.4 g/l 34/60 8.3/ / AD Sodyum < 136/> 136 meq 15/64 10/ / Sodyum > 145/< 145 meq 20/64 8.3/ / p53 +/- 7/ / / AKŞ: Açlık kan şekeri, LDH: Laktikdehidrogenaz, ALT: Alaninaminotransferaz, AD: Anlamlı değil. litusun olmas ve ko-morbit faktör olarak kronik böbrek yetmezliği ile kronik karaciğer hastal ğ n n bulunmas önemli birer prognostik faktördür (p= , p= , p= 0.002). Lokalize hastal k içinde TNM s n flamas yap ld ğ nda evre I-II nin evre III e göre MS süreleri ve SO l klar daha iyi bulunmuştur (p= 0.008) (Tablo 2) (Şekil 2,3). Sadece yayg n hastal k evresindeki KHAK l 94 olgu kendi içinde değerlendirildiğinde, tedavi öncesi prognostik önemi olduğu düşünülen parametrelerin MS süresi ve SO üzerine etkilerine bak lm şt r. Tek değişkenli analizde hastalar n 65 yaş n üzerinde olmalar ve karaciğer metastaz n n olmas önemli birer PF olarak belirlenmiştir (p= 0.027, p= 0.003). Çok değişkenli analizde ise, sadece karaciğerde metastaz n olmas MS süresini ve SO yu belirgin bir şekilde k saltmaktad r (p= 0.024) (Tablo 3) (Şekil 4). TARTIŞMA KHAK da; hastal ğ n yayg nl ğ, performans durumu, kilo kayb n n olmas, karaciğer ve kemik metastaz, ileri yaş, cinsiyet, nötrofil say s, glukoz, kreatinin fosfokinaz, alkalen fosfataz, laktik dehidrogenaz, alanin aminotransferaz, hipoalbuminemi, sodyum ve 167

4 Pehlivan M, İtil O, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Akkoçlu A %100 p= (log rank) p= (log rank) Sağkal m olas l ğ Lokalize hastal k evre I-II %20 p= (cox) Yayg n hastal k Lokalize hastal k evre III Süre (ay) Şekil 2. Tan an ndaki hastal ğ n yayg nl ğ n n SO üzerine etkisi. Tablo 2. KHAK da tedavi öncesi klinik parametrelerin MS süresi ve SO üzerine etkisi. n (EX) MS (ay) 1-2 yıllık SO (%) Tek değişkenli Çok değişkenli 187 (107) p p YAŞ > 65/< 65 52/ / / Cinsiyet K/E 11/176 10/ / YH/SH 94/93 8.3/ / Diabetes mellitus +/- 27/160 10/ / KBY veya KKH +/- 12/ / / KAH +/- 4/ / / İkincil malignite +/- 8/ / / VCSS +/- 12/ / / Evre IIIAB/YH 52/ / / Tek metastaz/sh 45/ / / Evre I-II/ Evre IIIAB 10/51 55/ / YH: Yaygın hastalık, SH: Sınırlı hastalık, K: Kadın, E: Erkek, KBY: Kronik böbrek yetmezliği, KKH: Kronik karaciğer hastalığı, KAH: Koroner arter hastalığı, VCSS: Vena kava süperior sendromu. bikarbonat düzeyleri, diabetes mellitus, 2 ve daha fazla bölgeye metastaz önemli bir prognostik faktör olarak bildirilmektedir (1-11). Onbeş y ldan bu yana, risk gruplar n tan mlayan birkaç prognostik indeks ve model tan mlanmas na karş n, klinik pratikte geniş kullan m alan bulamam şt r (Tablo 4, 5) li y llardaki çal şmalarda tek değişkenli analizlerde ileri yaş n prognostik değeri olduğu yönünde yay nlar olmas na karş n, son y llarda yay nlanan çok değişkenli analizlerde yaş n prognostik önemi gösterilememiştir (2-5,12,16). Hastalar n cinsiyetlerine göre yap lan değerlendirmelerde, erkek hastalara göre say olarak daha az bildirilmesine karş n kad n hastalarda prognozun daha iyi olduğu gözlenmiştir (3). LDH düzeylerindeki art ş, tümör yükünün fazlal ğ n ve hastal ğ n global aktivitesini yans tmaktad r. Yük- 168

5 %100 Sağkal m olas l ğ %20 p= (cox) Diabetes mellitus Süre (ay) Şekil 3. Tan an ndaki diabetes mellitus tan s n n SO üzerine etkisi. Tablo 3. YH-KHAK da tedavi öncesi klinik paremetrelerin MS süresi ve SO üzerine etkisi. n MS (ay) 1-2 yıllık SO (%) Tek değişkenli Çok değişkenli p p Cins kadın/erkek 6/88 6.4/ / Diabetes mellitus +/- 10/84 6.1/ / İleri yaş > 65/< 65 21/73 6.6/ / AD Karaciğere metastaz +/- 37/57 7.3/ / Kemiğe metastaz +/- 56/34 8.4/ / Sürrenale metastaz +/- 17/78 10/ / Karşı akciğere metastaz +/- 13/81 6.4/ / Beyine metastaz +/- 25/66 8.2/ / ve daha fazla metastaz +/- 46/48 8.0/ / Kemik iliği tutulumu +/- 6/88 6.4/ / sek LDH seviyeleri kötü prognoz ile birliktelik göstermektedir (1-4,12,13). Tedavi öncesi nötrofil say - s n n da prognozu etkilediği ileri sürülmektedir (12). KHAK santral yerleşmeye eğilimli olduğu için nötrofil say s ndaki art ş daha çok bronşiyal obstrüksiyona bağl olarak gelişen postobstrüktif infeksiyonlara veya tümörden salg lanan ve tümör yüküne paralel olarak art ş gösteren hemopoietik büyüme faktörlerine bağlanmaktad r. Serum albumin düzeyi, tümör volümü ve performans durumuyla ters korelasyon göstermektedir; bu nedenle hipoalbumineminin önemli bir PF olduğu ileri sürülmektedir (1-4,13) li y llarda toplanan serilerde SH n YH a göre daha yüksek oranda bildirilmesi; evrenin prognostik ilişkisinin tart şmal olmas, evrelendirme için bilgisayarl tomografinin 1984 y l ndan önce kullan mda olmamas ve çal şmalar n az olmas na bağlanmaktad r l y llardaki çal şmalarda ise hastal ğ n yayg nl ğ önemli bir PF olarak ortaya ç km şt r. Karaciğer ve kemik metastaz olumsuz PF ler olarak bildirilmektedir. 169

6 Pehlivan M, İtil O, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Akkoçlu A %100 Sağkal m olas l ğ p= (cox) %20 Lokalize hastal k Karaciğer metastaz + Yayg n hastal k karaciğer metastaz Ø Süre (ay) Şekil 4. Tan an ndaki karaciğere metastaz olmas n n SO üzerine etkisi. Tablo 4. KHAK da halen geçerliliğini koruyan PF lerin s n fland r lmas. Royal marsden (14) London group (15) Grup İyi prognoz Orta prognoz Kötü prognoz İyi prognoz Orta prognoz Kötü prognoz ECOG (PS) Geriye kalan ALT IU/L N > N hastaların Albumin g/l > oluşturduğu > 3.9 İyi ve kötü < 3.8 Karnofsky (PS) grup > 70 grupların < 70 Sodyum meq > 136 dışında kalan < 135 ALP U/L N x grup > N x 3 ALP: Alkalen fosfataz, ALT: Alanin aminotransferaz, PS: Performans statusu, N: Normal. Tablo 5. KHAK da halen geçerliliğini koruyan prognostik skorlama modelleri. İyi prognoz: 0-1 puan, Orta prognoz: 2-3 puan, Kötü prognoz: 4 ve üzeri puan MANCHESTER (13) MAESTU (12) Puan (her biri 1 puan) Puan (her biri 1 puan) Karnofsky (PS) < 60 ECOG (PS) > 1 LDH U/L > N LDH U/L > N Hastalığın evresi YH Hastalığın evresi YH Bikarbonat meq < 24 PNL x 10 9 /L > 7.5 Sodyum meq < 132 Albumin g/l < 3.4 ALP U/L > 1.5 N ALP: Alkalen fosfataz, LDH: Laktikdehidrogenaz, PS: Performans statusu, PNL:Polimorfonükleer lökosit, N: Normal, YH: Yaygın hastalık. 170

7 Bu iki bölgeye olan metastazlar n d ş nda, YH-KHAK serilerinde diğer bölgelere olan tek metastazlarda prognozun benzer olduğu ve metastaz say s n n önemli olduğu bildirilmektedir (1,9-11,18,19). Tek bölgeye metastaz olan hastalarda MS süresinin daha uzun olduğu ileri sürülmektedir. Fakat hasta say lar n n az olmas nedeniyle, farkl lokalizasyonlardaki metastazlar tam olarak değerlendirilememiştir. KHAK da çok değişkenli analizle, hipergliseminin sadece bir çal şmada prognostik önemi olduğu ileri sürülmektedir. Bu diğer çal şmalar taraf ndan da doğrulanmam şt r (16,17). Kilo kayb olan ve yayg n hastal ğ bulunan kanser hastalar nda lipid, enerji, karbonhidrat ve protein metabolizmas nda değişiklikler tan mlanm şt r. Glukoz al m ndan sonra; periferal dokuda insülin reseptörlerinde azalma, anormal insülinin varl ğ nedeniyle kan şekeri klerensinde gecikme ve glukoz intolerans gösterilmiştir. Ayr ca glusemi düzeyleri ektopik ACTH sendromuna bağl steroid salg lanmas n n artmas yla da paralellik gösterebilmektedir (20,21). Onkojenik osteomalazi; hipofosfatemi, hiperfosfatüri, osteomalazi ve D vitamini düzeylerinin azalmas yla karakterize bir sendromdur. Bu sendrom s k olarak mezankim kökenli tümörlerin varl ğ nda ortaya ç kmas na karş n prostat karsinomlar nda ve multipl miyelomda da bildirilmiştir. Tümörün başar yla tedavi edilmesiyle klinik ve biyokimyasal olarak kendiliğinden düzeldiği bildirilmiştir. Bu sendromun nedeni bilinmemektedir. Fakat tüm bulgular fosfatüriyi artt - ran hormonal bir etkiyi düşündürmektedir (22-25). Parathormon (PTH) ve PTH-related peptid hipofosfateminin oluşmas nda rol almamaktad r. Bu sendromda PTH ve kalsiyum düzeyleri normaldir (26). Sepsiste hipofosfatemi gelişebilmekte ve tan da yard mc olabileceği ileri sürülmektedir. Özellikle sepsisli hastalarda hastaneye yat ş n ilk 24 saatinde yüksek oranda hipofosfatemi görüldüğü ve fosfat düzeylerinin yükselmesiyle, infeksiyonun gerilediği bildirilmektedir (27-29). Barak ve arkadaşlar, kan kültürü pozitif olan hastalarda erken dönemde sitokinler ve bunlar n reseptörlerinin art ş ile (tümör nekrosiz faktör (TNF), interlökin-6 (IL-6), solübl IL reseptör (sil) -2R ile -6R) hipofosfatemi aras nda anlaml bir birliktelik olduğunu bildirmişlerdir. Ayr ca farelerde IL-6 ve TNF-α ve IL-1ß enjeksiyonuyla serum fosfat düzeyleri belirgin olarak düşmektedir (30). Günümüzde IL-2 nin kanser hastalar nda kullan ma girmesinden sonra hipofosfatemi, IL-2 tedavisinin önemli bir yan etkisi olarak bildirilmektedir (31). İnsan böbrek hücreli karsinom hücrelerinin implante edildiği farelerde IL-6 n n hipofosfatemiye neden olduğu saptanm şt r (32). Karaciğer metastaz olan hastalarda da hepatik arterden verilen rekombinant interferon tedavisi s ras nda derin hipofosfatemi geliştiği bildirilmiştir (33). Gram-negatif sepsiste hipofosfatemi özellikle miyokard depresyonuna, asidoza ve yetersiz periferal vazodilatasyona neden olmaktad r. Hipofosfatemi efektif olarak tedavi edildiğinde, miyokardial ve periferik etkileri geri dönebilmektedir (34). Derin hipofosfatemide %18-30 oran nda mortalite bildirilmektedir (35,36). Fosfor düzeyi mg/dl olan hasta grubunda mortalite %20 bulunurken, < 1 mg/dl olan grupta ise mortalite %30 olarak saptanm şt r (37). Malign hasta gruplar nda hipofosfatemi (< 2 mg/dl) %29.7 ve hipokalsemi %10.8 oran nda saptanabilmektedir. Hipofosfatemi ve hipokalsemi özellikle osteoblastik metastazlarda daha yayg n olarak görüldüğü bildirilmiştir fakat, kanserlerde PF olarak tan mlanmam şt r (38). Bu çal şmada da çok değişkenli analizde hipofosfatemi, hastal ğ n yayg nl ğ, diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği veya kronik karaciğer hastal ğ ve karaciğer metastaz n n olmas MS süresini belirgin şekilde etkileyen önemli birer PF olarak saptanm şt r (p= , p= , p= , p= 0.002, p= 0.024). Hastalar n prognozu hakk nda tahminde bulunurken hastal ğ n yayg nl ğ, performans durumu gibi, bilinen faktörlerin yan s ra hipofosfatemi de gözönüne al nmal ve daha geniş serilerde araşt r lmal d r. KAYNAKLAR 1. Wolf M, Holle R, Hans K, et al. Analysis prognostic factors in 766 patients with small cell lung cancer (SCLC): The role of sex as a predictor of survival. Br J Cancer 1991; 63: Osterlind K, Hansen HH, Hansen M, et al. Long-term disease free survival in small cell carcinoma of the lung: A study of clinical determinants. J Clin Oncol 1986; 4: Souhami R, Law K. Longevity in small cell lung cancer. A report to the Lung Cancer Subcommittee of the United Kingdom Coordinating Committee for cancer research. Br J Cancer 1990; 61: Arriagada R, The H, Le Chevalier T, et al. Limited small cell lung cancer: Possible prognostic impact of initial chemotherapy doses. Bull Cancer 1989; 7: Aisner J, Whitley NO. Staging of in small cell lung cancer: Do we need a staging system? In: Hansen HH, Kristjansen P (eds). Management of Small Cell Lung Cancer. Amsterdam: Elsevier 1989:

8 Pehlivan M, İtil O, Yılmaz U, Alakavuklar MN, Akkoçlu A 6. Bergman B, Sullivan M, Sörenson S. Quality of life during chemotherapy for small cell lung cancer. Acta Oncol 1991; 30: Cohen MH, Makuch R, Johnston A, et al. Laboratory parameters as an alternative to performance status in prognostic stratification of patients with small cell lung cancer. Cancer Treat Rep 1981; 65: Suga J, Saijo N, Shinkai T, et al. Long-term survival in-patients with small cell lung cancer. Jpn J Clin Oncol 1986; 16: De Wet M, Falkson G, Rapoport BL. Small-cell lung cancer: Analysis of factors influencing the response to treatment and survival. Oncology 1994; 51: O Connell JP, Kris MG, Gralla RJ, et al. Frequency and prognostic importance of pretreatment clinical characterizes in-patients with advanced nonsmallcell lung cancer treated with combination chemotherapy. J Clin Oncol 1986; 4: Dearing MP, Steinberg SM, Phelps R, et al. Outcome of patients with small-cell lung cancer: Effect of changes in staging procedures and imaging technology on prognostic factors over 14 years. J Clin Oncol 1990; 8: Maestu M, Pastor J, Gomez-Codina J, et al. Pre-treatment prognostic factors for survival in small cell lung cancer: A new prognostic index and validation of three known prognostic indices on 342 patients. Ann Oncol 1997; 8: Cerny T, Blair V, Anderson H, et al. Pre-treatment prognostic factors and scoring system in 407 small cell lung cancer patients. Int J Cancer 1987; 39: Vincent MD, Ashley DE, Smith IE. Prognostic factors in small cell lung cancer: A simple prognostic index in better than conventional staging. Eur J Cancer Clin Oncol 1987; 23: Souhami RL, Earl HM, Ash CM, et al. Prognostic factors in small cell lung cancer: Preliminary results from a large randomized study. Antibiot Chemother 1987; 41: Spiegelman D, Maurer LH, Ware JH, et al. Prognostic factors in small cell lung cancer: An analysis of patients. J Clin Oncol 1989; 7: Allan SG, Steward ME, Love S, et al. Prognosis at presentation of small cell carcinoma of the lung. Eur J Cancer 1990; 26: Sagman U, Maki E, Evans WK, et al. Small-cell carcinoma of the lung: Derivation of a prognostic staging system. J Clin Oncol 1991; 9: Feliu J, Gonzales Baron M, Artal A, et al. Bone marrow examination in small-cell lung cancer. When is it indicating? Acta Oncol 1991; 30: Patfield PL, Morton JJ, Brown P. Production of arginin vasopressin in the syndrome of diuretic hormone excesses associated with bronchogenic carcinoma. Am J Med 1976; 61: Moley JF, Morisson SD, Gornschboty DM, et al. Body composition changes in rats with experimental cancer caquexia: Improvement with Exogenous Insulin. Cancer Res 1988; 48: Weinder N, Bar RS, Strottmann MP. Neoplastic pathology of oncogenic osteomalacia/rickets. Cancer 1985; 55: Fukumato Y, Tarui S, Tsukiyamato K, et al. Tumor induced vitamind resistant hypophosphatemic osteomalacia associated with proximal renal tubular dysfunction and 1-25 dihydroxy vitamin D deficiency. J Clin Endocrinol Metab 1978; 49: Ryan EA, Reiss E. Oncogeneus osteomalacia: Review of world literature of 42 cases and report of two new cases. Am J Med 1984; 77: Rao DS, Parfitt AM, Villanueva AR, et al. Hypophosphatemic osteomalacia and adult Fanconi syndrome due to light chain nephropathy: Another form of oncogeneus osteomalacia. Am J Med 1987; 82: Cai Q, Hodgdon SF, Kao PJ, et al. Inhibition of renal phosphate transports by a tumor product in a patient with oncogenic osteomalacia. N Eng J Med 1994; 330: Rieler CF, Scheitlin WA. Hypophophatemia in septicemia: Higher incidence in gram-negative than in gram-positive infections. Br J Med 1969; 1: Shoenfeld Y, Hager S, Berliner D, et al. Hypophophatemia as a diagnostic aid in sepsis. NY State J Med 1982; 82: Shoenfeld Y, Khoury M, Ben-Yehuda O, et al. Hypophophatemia in sepsis. Eur J Int Med 1991; 1: Barak V, Schwartz A, Kalickman I, et al. Prevalence in sepsis and infections: The role of cytokines. Am J Med 1998; 104: Belldegrun A, Webb DE, Austin HA, et al. Renal toxicity of interleukin-2 administration in-patients with metastatic renal cell cancer. J Urol 1989; 141: Weisglas M, Schemhart D, Lowik J, et al. Hypercalcemia and co-secretion of interleukin-6 and parathyroid hormone related peptide by a human renal cell carcinoma implanted into nude mice. J Urol 1995; 153: del Giglio A, Zukiwski AA, Ali MK, et al. Severe, symptomatic, dose-limiting hypophosphatemia induced by hepatic arterial infusion of recombinant tumor necrosis factor in patients with liver metastases. Cancer 1991; 67: Bollaert PE, Levy B, Nace L, et al. Hemodynamic and metabolic effects of rapid correction of hypophosphatemia in-patients with septic shock. Chest 1995; 107: Camp MA, Allon M. Severe hypophosphatemia in hospitalized patients. Miner Electrolyte Metab 1990; 16:

9 36. Zazzo JF, Troché G, Ruel P, Maintenant J. High incidence of hypophosphatemia in surgical intensive care patients: Efficacy of phosphorus therapy on myocardial function. Intensive Care Med 1995; 21: Halevy J, Bulvik S. Severe hypophosphatemia in hospitalized patients. Arch Intern Med 1988; 148: D Erasmo E, Acca M, Celi FS, et al. A hospital survey of hypocalcemia and hypophosphatemia in malignancy. Tumori 1991; 77: YAZIŞMA ADRESİ: Uzm. Dr. Mustafa PEHLİVAN Ege Üniversitesi Lojmanlar BII Blok Güney Apt. Daire: 11 Bornava-İZMİR 173

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Küçük Hücreli Akciðer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan Ýlaçlarýn Prognoza Etkisi

Küçük Hücreli Akciðer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan Ýlaçlarýn Prognoza Etkisi ARAÞTIRMALAR Küçük Hücreli Akciðer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Rejimleri ve Kemoterapi Rejimlerinde Yer Alan Ýlaçlarýn Prognoza Etkisi Mustafa Pehlivan, Uður Yýlmaz, Oya Ýtil, Mehmet Alakavuklar, Atilla

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik Önemi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik Önemi ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler

Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler Küçük hücreli akciğer kanserinde prognostik faktörler Elif TORUN 1, Ali FİDAN 1, Benan ÇAĞLAYAN 1, Taflan SALEPÇİ 2, Alpaslan MAYADAĞLI 3, Banu SALEPÇİ 1 1 Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ LUNG AND PLEURAL MALINGNANCIES Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Detaylı

Küçük Hücreli Akci er Kanserinde Sa kal m Etkileyen Prognostik Faktörler

Küçük Hücreli Akci er Kanserinde Sa kal m Etkileyen Prognostik Faktörler ARAfiTIRMA Küçük Hücreli Akci er Kanserinde Sa kal m Etkileyen Prognostik Faktörler Prognostic Factors Affecting Survival in Small Cell Lung Cancer Patients Burcu Özlen 1, Osman Nuri Hatipo lu 1, Levent

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

AKC ER KANSER NDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEY N ETK LER M?

AKC ER KANSER NDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEY N ETK LER M? zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVIII, Say 2, 200 AKC ER KANSER NDE TÜMÖR BOYUTU SERUM LDH DÜZEY N ETK LER M? DOES TUMOUR DIMENSION AFFECT SERUM LDH LEVEL IN LUNG CANCER? Sezen fienirmak ÖZDEN Gürkan

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Di er Prognostik Faktörlerle liflkisi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Di er Prognostik Faktörlerle liflkisi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Di er Prognostik Faktörlerle

Detaylı

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi

İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu. Prof Dr Melek Köksal Erkişi İnoperabl Evre III ve Evre IV Malign Melanomda İmmünoterapi TOG Malin Melanom ve Deri kanserleri grubu Prof Dr Melek Köksal Erkişi Amaçlar KT ile kemosensitif tümör kitlesi ufaltılmış hastalara immünoterapi

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ

ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ ONKOLOJİDE SIK KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE SAĞKALIM EĞRİLERİ HESAPLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Prof. Dr. M. Özşahin Radyasyon Onkolojisi Bölümü, Lozan Üniversitesi Hastanesi, İsviçre mahmut.ozsahin@chuv.ch

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu

Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Suç Duyurusu: Dilovası = Sanayi = Hava Kirliliği = Akciğer Kanseri? / Onur Hamzaoğlu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı(UKAA), 17 Ekim 2013 tarihinde, hava kirliliğinin

Detaylı

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ

YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ YENİ ÇALIŞMALAR IŞIĞINDA PROFİLAKSİ Dr Nur Kır İstanbul Tıp Fakültesi 1. RETİNA GÜNLERİ İSTANBUL 2013 AREDS I Çalışması (2001) Amaç: Farklı evrelerdeki YBMD hastalarında yüksek doz antioksidan ve minerallerin

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Epidermoid Akciğer Kanseri Sistemik Tedavisinde Gelişmeler Dr. Özden Altundağ Başkent Üniversitesi Medikal Onkoloji TAKD İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI 10/05/2016, Ankara Akciğer Kanseri Geleneksel Sınıflandırma

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Yafll larda Küçük Hücreli Akci er Kanseri

Yafll larda Küçük Hücreli Akci er Kanseri ARAfiTIRMA / Original Article Toraks Dergisi 2008; 9(1): 7-12 AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER / Lung and Pleural Malignancies Yafll larda Küçük Hücreli Akci er Kanseri Small Cell Lung Cancer in Elderly Patients

Detaylı

Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi

Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi TÜRK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ART CLE The Turkish Journal of Hematology and Oncology Daha Önceden Antrasiklin ve Taksan Tedavisi Alm ş Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Gemsitabin Tedavisi

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

TORASiK RADYOTERAPi UYGULANAN AKCİĞER KANSERi TANILI HASTALARDA FARKLI SET-UP POZiSYONLARINDAKi TEDAVi ALAN DEViASYONLARININ incelenmesi

TORASiK RADYOTERAPi UYGULANAN AKCİĞER KANSERi TANILI HASTALARDA FARKLI SET-UP POZiSYONLARINDAKi TEDAVi ALAN DEViASYONLARININ incelenmesi TORASiK RADYOTERAPi UYGULANAN AKCİĞER KANSERi TANILI HASTALARDA FARKLI SET-UP POZiSYONLARINDAKi TEDAVi ALAN DEViASYONLARININ incelenmesi Dr. Zeliha Güzelöz Çapar Dokuz Eylül Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI İNFEKSİYÖZ ENSEFALİTLER: HSV-1 E BAĞLI OLAN VE OLMAYAN OLGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI Seniha Başaran, Elif Agüloğlu, Aysun Sarıbuğa, Serap Şimşek Yavuz, Atahan Çağatay, Oral Öncül, Halit Özsüt, Haluk Eraksoy

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi #

Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi # Akciğer Kanserinde Beyin Metastazı: 44 Hastanın Retrospektif Analizi # Meral GÜLHAN, Arzu ERTÜRK, Sema CANBAKAN, Ezgi ÖZYILMAZ, Handan İNÖNÜ, Nermin ÇAPAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi

Malnutrisyon ve İnflamasyonun. Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Malnutrisyon ve İnflamasyonun Hasta Ötiroid Sendromu Gelişimine imine Etkisi Ebru Karcı, Erkan Dervişoğlu lu, Necmi Eren, Betül Kalender Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı

Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı SAĞKALIM (SÜRVİ) ANALİZİ Prof.Dr. Rian Dişçi İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Bilim Dalı Amaç Tedaviden sonra hastaların beklenen yaşam sürelerinin tahmin edilmesi, genel

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron. Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ Deneyim: Klinik Pratikte Abirateron Dr. Mert Başaran İ.Ü. ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ 21.03.2014 Total androjen blokajında total testesteron düzeyi ne olmalıdır? a. 20 ng/dl altında olması b. 50 ng/dl altında olması

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Trastuzumab Tedavisinin Beyin Metastaz Geliflme Süresi ve Genel Sa kal m Üzerine Etkisi

Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Trastuzumab Tedavisinin Beyin Metastaz Geliflme Süresi ve Genel Sa kal m Üzerine Etkisi ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE /ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Metastatik Meme Kanserli Hastalarda Trastuzumab Tedavisinin Beyin Metastaz Geliflme Süresi ve Genel

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu - TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Sisplatin-Vinorelbin Kemoterapisinde Nötropeni İçin Risk Faktörleri

Sisplatin-Vinorelbin Kemoterapisinde Nötropeni İçin Risk Faktörleri Sisplatin-Vinorelbin Kemoterapisinde Nötropeni İçin Risk Faktörleri Gülru POLAT, Gülay UTKANER, Enver YALNIZ, Ufuk YILMAZ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

YAYGIN METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK/KHDAK)KONSOLİDASYON RADYOTERAPİSİ VERİLMEMELİDİR!!!

YAYGIN METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK/KHDAK)KONSOLİDASYON RADYOTERAPİSİ VERİLMEMELİDİR!!! YAYGIN METASTATİK AKCİĞER KANSERİNDE (KHAK/KHDAK)KONSOLİDASYON RADYOTERAPİSİ VERİLMEMELİDİR!!! Prof.Dr. Bünyamin KAPLAN Erciyes Üniv. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD bkaplan@erciyes.edu.tr 20. ULUSAL

Detaylı