İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇ KULLANAN HASTALARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇ KULLANAN HASTALARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI"

Transkript

1 T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇ KULLANAN HASTALARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Ceren ÇİFTÇİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr.Ayşe EROL İZMİR-2015

2 ÖNSÖZ İmmünosüpresif İlaç Kullanan Hastalarda Ağız ve Diş Sağlığı konulu tezimi hazırlarken desteğini ve bilgisini esirgemeyen değerli tez danışmanım Doç.Dr.Ayşe Erol'a ve onun nezdinde tüm manevi desteklerinden dolayı çok sevdiğim aileme teşekkürlerimi sunarım. İZMİR Stj. Diş Hekimi Ceren ÇİFTÇİ

3 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ VE AMAÇ İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇLAR GLUKOKORTİKOİDLER KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİ SİKLOSPORİN TAKROLİMUS PROLİFERASYON SİNYALİ İNHİBİTÖRLERİ... 6 (SİROLİMUS ve EVEROLİMUS) 2.4. ANTİMETABOLİT/SİTOTOKSİK İLAÇLAR MİKOFENOLAT MOFETİL TALİDOMİD AZATİOPRİN SİKLOFOSFAMİD LEFLUNOMİD HİDROKSİKLOROKİN DİĞER SİTOTOKSİK İLAÇLAR BİYOLOJİK ÜRÜNLER İMMÜNOSÜPRESİF ANTİKORLAR MONOKLONAL ANTİKORLAR İMMÜNOSÜPRESİFLERİN AĞIZ VE DİŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 39

4 1. GİRİŞ VE AMAÇ İmmünosüpresif (bağışıklığı baskılayıcı) ilaçlar çoğunlukla transplantasyon (organ nakli) sonrası organ reddini önlemek ve romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, psöriyazis gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılır (1). İmmünosüpresif ilaçların sınıflandırılması referans kitaplarda farklılıklar gösterebilmektedir. Etki mekanizmaları göz önüne alındığında glukokortikoidler, kalsinörin inhibitörleri, antiproliferatif ilaçlar, sitoktoksik ilaçlar ve antikorları kapsayan biyolojik ürünler immünosüpresif ilaçların alt gruplarını oluşturmaktadır. Bu ilaçlar akut organ reddi reaksiyonunun ve ağır otoimmün hastalıkların tedavisinde önemli klinik başarı sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu tedavilerin yaşam boyu devam etmesi gereklidir. Bağışıklık sisteminin tamamını baskılayan immünosüpresif ilaçlar, hastaları yüksek oranda enfeksiyon ve malinite riskine maruz bırakmaktadır (2). Bu risklerin dışında söz konusu ilaçların kullanımı ağız ve diş sağlığını etkileyen olumsuz sonuçlara da yol açmaktadır. Diş hekimleri günlük pratiklerinde immünosüpresif tedavi alan hastalar ile karşılaşabilirler. Dolayısıyla bu ilaçlarla ilgili olumsuz etkileri en aza indirmek için ilaçları tanımak ve lezyonlarla ilaçlar arasındaki ilişkileri bilmek önemlidir. Bu tezde diş hekimliği günlük uygulamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla güncel literatür desteğinde immünosüpresif ilaçlar ile immünosüpresif tedavi alan hastalarda ağız ve diş sağlığına etkileri hakkında genel bilgi verilmektedir.

5 2. İMMÜNOSÜPRESİF İLAÇLAR İmmünosüpresif (Bağışıklığı baskılayıcı) ajanların abartılı ya da uygun olmayan bağışıklık yanıtlarının oluşumunu ve zararlı etkilerini en aza indirmede oldukça yarar sağlamaktadır. Ne yazık ki, bu ajanlar aynı zamanda hastalığa ve enfeksiyon ile malinite riskinde artışa sebep olma potansiyeline sahiptirler GLUKOKORTİKOİDLER Glukokortikoidler (Kortikosteroid ler) lenfolitik özelliklere sahip olduğu fark edilen ilk hormonal ajanlardır. Glukokortikoid uygulanması kemik iliğinde miyeloid veya eritroid kök hücrelerin çoğalması üzerinde toksik etkiye sahip değilse de, lenf bezlerinin ve dalağın boyutu ile ve lenfoid içeriğini azaltır. Glukokortikoidlerin aktive olmuş lenfoid hücrelerin hücre döngüsüne müdahale etmediği düşünülür. Glukokortikoidler T hücrelerinin bazı alt gruplarına çok sitotoksiktir fakat bunların immünolojik etkileri belki de onların direkt sitotoksisiteden çok hücresel fonksiyonları değiştirebilme yeteneğine bağlıdır. Her ne kadar hücresel bağışıklık, humoral bağışıklıktan daha fazla etkilense de primer antikor yanıtı azalabilir ve sürekli kullanıldığında daha önce belirlenmiş antikor yanıtları da aynı zamanda azalır. İlaveten, sürekli kortikosteroid uygulanması IgG nin (antikor immünoglobulinlerinin ana sınıfı) fraksiyonal katabolik oranını arttırır, dolayısıyla spesifik antikorların etkili konsantrasyonunu düşürür. Örneğin, gecikmiş tipte aşırı duyarlılık T hücrelerinin aracılık ettiği temas (kontak) 2

6 hipersensitivitesi genellikle glukokortikoid tedavisi sayesinde ortadan kalkar. Glukokortikoidler çok çeşitli hastalıklarda kullanılır. Glukokortikoidlerin idiyopatik trombositopenik purpura ve romatoid artrit gibi hastalıklardaki yararlı etkileri bağışıklık baskılayıcı ve antiinflamatuar özelliklerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Glukokortikoidler alerjik reaksiyonları hafifletirler ve astım gibi hastalıkların tedavisinde veya istenmeyen bağışıklık yanıtlarına sebep olabilen diğer ajanlar (yani, kan ürünleri, kemoterapi) için premedikasyonunda yarar sağlarlar. Glukokortikoidler hem organ nakli hem de hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında ilk tercih edilen (değişik sonuçlar veren) immünosüpresif terapidir (3) KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİ SİKLOSPORİN Siklosporin (Siklosporin A, CSA), insan organ transplantasyonunda, hematopoetik kök hücre naklinden sonra graft-versus-host hastalığının tedavisinde ve seçili otoimmün bozuklukların tedavisinde yararlı olan bir bağışıklığı baskılayıcı ajandır. Siklosporin in, antijen reseptörünün yol açtığı T hücre farklılaşmasının erken evresinde tesirli olduğu ve onların aktivasyonunu engellediği görülür. Siklosporin, immünofilinler denen hücre içi protein sınıfının bir üyesi olan siklofilin e bağlanır. Siklosporin ve siklofilin, T hücresine özgü transkripsiyon faktörünün aktive olmasında gerekli olan sitoplazmik fosfataz kalsinörin i inhibe eden bir kompleks oluşturur. Bu transkripsiyon faktörü NF-AT, aktive olmuş T hücreleri sayesinde interlökinlerin (örn. IL-2) sentezinde yer alır. In vitro çalışmalar siklosporinin, IL-2, IL-3, IFN- ve antijen yoluyla uyarılmış T hücreleri tarafından üretilen diğer faktörlerin gen transkripsiyonunu inhibe ettiğini, fakat ne bu faktörlerin hazır 3

7 durumdaki T hücreleri üzerindeki etkisini, ne de antijen ile siklosporin etkileşimini bloke ettiğini gösterdiler (2, 3). Siklosporin intravenöz yolla ya da yavaş ve az emilse de (% 20 50) ağız yoluyla verilebilir. Emilen ilaç başlıca karaciğerde P450 3A enzim sistemi sayesinde metabolize olur, birçok ilaç etkileşimi meydana getirir. Bu ilaç etkileşimi eğilimi, biyoyararlanım konusunda hastalar arasında anlamlı değişikliğe yol açar, öyle ki siklosporin her bir hastada kararlı durum kan seviyelerine ve ilacın istenen terapötik aralığına göre dozun ayarlanmasını gerektirir. Siklosporin oftalmik solüsyonu şimdi, göz graft-versus-host hastalığının yanı sıra şiddetli kuru göz sendromunda kullanılmaktadır. İnhale edilen siklosporinin akciğer naklinde kullanılması araştırılmaktadır. İlacın çok sayıdaki toksisiteleri arasında nefrotoksisite, hipertansiyon, hiperglisemi, karaciğer fonksiyon bozukluğu, hiperkalemi, mental durumda değişme, nöbetler ve kıllanma yer almaktadır. Siklosporin kemik iliği toksisitesi oldukça azdır. Siklosporin alan nakil alıcılarında lenfoma ve diğer kanserlerin (Kaposi s sarkomu, deri kanseri) görülme sıklığında artışlar gözlemlenmesine karşın, diğer immünosüpresif ajanlar da alıcılarda kansere eğilim yaratabilmektedir. Bazı kanıtlar ilacın tümör istilasını ve metastazı arttıran TGF-alfa yı indüklemesi nedeniyle siklosporin tedavisinden sonra tümörlerin meydana gelebileceğini öne sürmektedir. Siklosporin tek başına veya diğer immünosüpresiflerle, özellikle glukokortikoidlerle birlikte kullanılabilir. Kadavradan böbrek, pankreas ve karaciğer naklinde tek immünosüpresif olarak başarıyla kullanılmıştır ve aynı zamanda kalp naklinde de son derece yararlı olduğu kanıtlanmıştır. 4

8 Siklosporin ile metotreksatın kombine kullanımı allojenik kök hücre naklinden sonra graft-versus-host hastalığı önlemede standart profilaktik tedavidir. Aynı zamanda siklosporin'in üveit, romatoid artrit, psöriyazis, ve astım dahil çeşitli otoimmün bozukluklarda da yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Etkili ve daha az toksik immünosüpresyon gereken klinik ve deney ortamlarında yeni ajanlarla birlikte kullanılması önemli derecede etkinlik göstermektedir. Hasta uyumunu (daha küçük, daha iyi tat veren haplar) ve biyoyararlanımı arttıran daha yeni siklosporin formülleri geliştirilmiştir (1, 3) TAKROLİMUS Takrolimus (FK 506), Streptomyces tsukubaensis tarafından üretilen bir bağışıklık baskılayıcı makrolid grubu antibiyotiktir. Kimyasal olarak siklosporine benzemez, ama bunların etki mekanizmaları benzerdir. Her iki ilaç da, tüm dokularda bol miktarda bulunan sitoplazmik peptidil-prolil izomerazlara bağlanır. Siklosporin siklofiline bağlanırken, birlikte, takrolimus bir immünofilin olan FK-bağlayan proteine (FKBP) bağlanır. Her iki kompleks de, T-hücre spesifik transkripsiyon faktörü NF-AT nin aktivasyonu için gerekli olan kalsinörini inhibe eder. Ağırlık temelinde, takrolimus bağışıklık yanıtlarını inhibe etmede siklosporinden 10 ila 100 kata kadar daha güçlüdür. Takrolimusdan özellikle organ ve kök hücre nakli olmak üzere siklosporin ile aynı endikasyonlarda yararlanılır. Amerika ve Avrupa daki çok merkezli çalışmalar hem nakledilen dokunun hem de hastanın hayatta kalması açısından iki ilacın benzer olduğunu göstermiştir. Takrolimusun solid organ nakli hastalarında reddi önlemede, T hücrelerine karşı antikorları içeren standart rejeksiyon tedavilerinin başarısızlığından sonra bile etkili olduğu kanıtlanmıştır. Günümüzde graft versus host hastalığıiçin standart proflaktik 5

9 ajan olarak ( genellikle metotreksat ya da mikofenolat mofetil ile birlikte kullanılır) kabul edilmektedir. Takrolimus oral yolla ya da intravenöz yoldan alınabilir. İntravenöz formun yarılanma ömrü yaklaşık olarak 9-12 saat arasındadır. Takrolimus, siklosporin gibi P450 enzimi tarafından karaciğerde metabolize edilir ve bu nedenle ilaç etkileşimeleri potansiyeli vardır. Dozu kararlı durumdaki çukur kan düzeyleri ile belirlenir. Toksik etkileri siklosporine benzerdir ve böbrek toksisitesi, nörotoksisite, hiperglisemi, yüksek tansiyon, hiperkalemi ve sindirim sistemiyle ilgili şikayetleri içerir. Takrolimus merhemleri son zamanlarda atopik cilt iltihaplarında ve sedef hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır (3) PROLİFERASYON SİNYALİ İNHİBİTÖRLERİ Proliferasyon sinyali inhibitörleri (PSİ) denen yeni bir bağışıklığı baskılayıcı ajanlar sınıfı sirolimus (rapamisin) ve onun türevi everolimus dan oluşur. PSİ lerin etki mekanizması kalsinörin inhibitörlerininkilerden farklıdır. PSİ ler dolaşımdaki immünofilin FK506 ye bağlayan protein 12 ye bağlanırlar, rapamisinin moleküler hedefini (mtor) bloke eden bir aktif kompleks oluştururlar. mtor, hücrenin büyümesi ve bölünmesi, anjiyogenezi ve metabolizması gibi hücresel olaylarda yer alan karmaşık bir hücresel sinyal yolağının önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, mtor un bloke olması eninde sonunda interlökin aracılığı ile T hücre proliferasyonun inhibisyonuna yol açabilir. Aynı zamanda hem everolimus hem de sirolimus B-hücresinin çoğalmasını ve immünoglobulin üretimini önleyebilir (1, 3). 6

10 Sirolimus sadece oral yolla kullanılmaktadır. Yarılanma ömrü yaklaşık 60 saattir, buna karşın everolimusunki 43 saat civarındadır. Her iki ilaç hızla emilir ve eliminasyonları siklosporin ve takrolimusunkine benzer; hem sitokrom P450 3A hem de P-glikoprotein için birer substrattırlar. Dolayısıyla, önemli ilaç etkileşimleri meydana gelebilir. Örneğin, siklosporin kullanılması hem sirolimus hem de everolimusun plazma seviyelerini arttırabilir öyle ki ilaç seviyelerinin izlenmesi gerekir. Bu ilaçların hedeflenen doz aralığı klinik kullanıma göre değişiklik gösterir. Solid organ allograftlarının reddedilmesini önlemek için sirolimus tek başına ve başka immünosüpresiflerle kombine edilerek (kortikosteroidler, siklosporin, takrolimus ve mikofenolat mofetil) etkili biçimde kullanılmıştır. Hematopoetik kök hücre nakli alıcılarında steroidlere dirençli akut ve kronik graft-versus-host hastalığının tedavi ve profilaksisinde kullanılmaktadır. Topikal sirolimus bazı dermatolojik hastalıklarda, ve siklosporin ile birlikte uveoretinit tedavisinde kullanılır. Son zamanlarda sirolimus kaplı koroner damar stentlerinin, ilacın antiproliferatif etkileri sayesinde şiddetli koroner arter hastalığı olan hastalarda restenozu ve ilave advers kardiyak olayları azalttığı gösterilmiştir. Everolimus solid organ nakli alıcılarında sirolimusa benzer klinik yarar gösteren daha yeni bir ilaçtır; kronik kardiyak allograft vaskülopati tedavisinde ilave bir terapötik ajan alarak araştırılmaktadır. PSİ lerin toksisiteleri arasında derin miyelosüpresyon (özellikle trombositopeni), hepatotoksisite, diyare, hipertrigliseridemi, pnömoni, ve baş ağrısı yer almaktadır. Kalsinörin inhibitörleri uygulanırken nefrotoksisite önemli bir endişe olduğundan PSİ lerin erken kullanılmasına yönelik ilgi söz konusudur, çünkü bu ajanlarla böbrek toksisitesi daha az yaygındır. Bununla beraber, kök hücre nakli tedavilerinde graft-versus-host hastalık profilaksisi olarak gittikçe çok kullanılması, 7

11 özellikle takrolimus ile birlikte verildiğinde, hemolitik-üremik sendrom insidansında bir artış olduğunu ortaya çıkarmıştır. 2.4 ANTİMETABOLİT/SİTOTOKSİK İLAÇLAR MİKOFENOLAT MOFETİL Mikofenolat mofetil (MMF), Penicillium glaucus küfünden izole edilmiş yarı sentetik bir mikofenolik asit türevidir. In vitro, mitojen ve karışık lenfosit yanıtları dahil T- ve B-lenfosit yanıtlarını muhtemelen de novo purine sentezini baskılayarak inhibe eder. Mikofenolat mofetil, aktif immünosüpresif kısım olan mikofenolik aside hidrolize olur; biyoyararlanımı arttırmak için MMF olarak sentezlenir ve uygulanır. Mikofenolat mofetilin hem oral hem de intravenöz formları vardır. Oral form hızla mikofenolik aside metabolize olur. Her ne kadar sitokrom P450 3A sistemi işe karışmasa da bazı ilaç etkileşimleri yine de meydana gelebilir. Plazma ilaç seviyeleri kalsinörin inhibitörleri ve PSİ lerde olduğu gibi sık sık izlenir (3). Mikofenolat mofetil solid organ transplantı hastalarında refrakter reddetmelerde ve siklosporin veya takrolimus a bir alternatif olarak bu ilaçları kaldıramayan hastalarda prednizon ile birlikte kullanılır. Antiproliferatif özellikleri onu, kalp nakli alıcılarında kronik allograft vaskülopatinin önlenmesinde veya azaltılmasında ilk tercih edilen ilaç yapar. Mikofenolat mofetil, hematopoetik kök hücre nakli hastalarında hem akut hem de kronik graft-versus-host hastalık tedavisinde ve profilaksisinde kullanılır. MMF daha yeni yeni lupus nefriti, romatoid artrit, inflamatuvar bağırsak hastalığı ve bazı dermatolojik bozuklukların tedavisinde immünosüpresif olarak kullanılmaktadır. Toksisiteleri ise gastrointestinal 8

12 bozukluklar (mide bulantısı ve kusma, ishal, karın ağrısı) baş ağrısı, hipertansiyon ve geriye dönebilir miyelosüpresyondur (başlıca nötropeni) TALİDOMİD Talidomid hamilelik süresince kullanımında yıkıcı teratojenik etkileri yüzünden1960 larda piyasadan çekilen yatıştırıcı bir ilaçtır. Ama yine de önemli bağışıklık sistemi düzenleyici etkilere sahiptir ve son zamanlarda aktif olarak ya da klinik çalışmalarda 40'ı aşkın farklı hastalık için kullanılmaktadır. Talidomid kan damarlarının oluşumunu engeller ve iltihap önleyici ve bağışıklığı düzenleyici etkileri vardır. Tümör nekrotize edici faktör alfayı (TNF- ) inhibe eder,nötrofillerle fagositozu ve IL-10 üretimini arttırır, adezyon moleküllerinin ekspresyonunu değiştirir ve T hücreleriyle etkileşimleri yoluyla hücre aracılı bağışıklığı arttırır. Talidomidin karmaşık etkileri, klinik kullanımı geliştikçe çalışılmaya devam edecektir. Talidomid son zamanlarda multipl miyelomaların ilk teşhisinde ve nüks eden tedaviye dirençli hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Hastalar genel olarak ilaca başladıkları 2-3 ay içerisinde %20 ila% 70 arasında bir oranda yanıt gösterirler. Deksametozon ile birlikte kullanıldığında miyelomadaki yanıt oranı bazı çalışmalarda % 90 ve üzerindedir. Çoğu hasta, tedaviye yanıtsız hastalık durumunda aya kadar ve hatta tanı konduğunda tedavi edilenlerde daha uzun süre devam eden yanıt lara sahiptir. Talidomid'in miyelomadaki başarısı miyelodisplastik sendrom, akut miyelojenöz lösemi, ve graft versus-host hastalığı, kolon kanseri, renal hücreli karsinom, melanom, ve prostat kanseri gibi solid kanserler gibi diğer hastalıklarda da bugüne kadar çeşitli sonuçlarla, sayısız klinik çalışmalara öncülük etmiştir. Talidomid Cüzzam hastalığının bazı belirtilerinin tedavisinde yıllarca 9

13 kullanılmıştır ve erythema nodosum leprosum için Amerika'da tekrar tanıtılmıştır. Lupus eritematozus hastalığının deri belirtilerinin tedavisinde de yaralıdır (1, 3). Talidomidin advers etkileri genişdir. En önemlisi teratogenezdir. Bu etkisinden dolayı talidomid reçeteleri ve kullanımı üretici firma tarafından yakından izlenmektedtir. Talidomidin diğer yan etkileri arasında periferik nöropati, kabızlık, döküntü, yorgunluk, hipotiroidi ve derin ven trombozu riskinde artış yer alır. Tromboz yeterince sık görüldüğünden çoğu hastada, özellikle hematolojil malinitesi olanlarda antikoagülan ilaç başlanmaktadır AZATİOPRİN Azatioprin, bir merkaptopurin ön ilacıdır ve merkaptopurin gibi bir antimetabolit görevi yapar. Her ne kadar etkisine merkaptopurine ve daha başka metabolitlere dönüşmesinin aracılık ettiği varsayılsa da, insanlarda bağışıklığın baskılanmasında merkaptopurinden daha yaygın kullanılmaktadır. Bu ajanlar, sitotoksik immünosüpresif ilaçların antimetabolit grubunun prototiplerini temsil ederler ve çoğalan hücreleri öldüren başka birçok ajanın immün yanıtta benzer seviyede çalıştığı görülür. Azatioprin gastrointestinal yoldan gayet iyi emilir ve öncelikle merkaptopurine metabolize olur. Ksantin oksidaz aktif materyalin çoğunu idrarda atılmadan önce 6- thiouric aside ayırır. Azatioprin uygulandıktan sonra az miktarda değişmemiş ilaç ve merkaptopurin böbrek yoluyla atılır ve anefrik veya anürik hastalarda toksisitede iki kat artış meydana gelebilir. İlacın çoğunun inaktivasyonu ksantiz oksidaza bağlı olduğundan, aynı zamanda hiperürisemi kontrolü için allopurinol alan hastalarda aşırı toksisiteyi önlemek için azatioprin dozu olağan dozun dörtte birine ve üçte birine düşürülmelidir (1-3). 10

14 Azatioprin ve merkaptopurinin, antijenik stimülasyonu takip eden lenfoid hücre proliferasyonu dalgasında gerekli olan adımlarda purin nükleik asit metabolizmasına müdahale ederek immünosüpresyon oluşturduğu görülür. Bu nedenle purin analogları uyarılmış lenfoid hücreleri tahrip eden sitotoksik ajanlardır. Her ne kadar devam eden haberci RNA sentezi antikor sentezinin plazma hücreleri tarafından sürdürülmesinde gerekli olsa da, bu analogların, çoğalan hücrelerdeki nükleik asit sentezine nazaran bu süreç üzerinde daha az etkiye sahip oldukları görülür. Hücresel bağışıklığın yanı sıra primer ve sekonder serum antikor yanıtları da bu sitotoksik ajanlar tarafından bloke edilebilir. Azatioprin ve merkaptopurinin böbrek allograftlarının korunmasında tamamen yararlı olduğu ve başka dokuların transplantasyonunda değerli olabileceği görülmektedir. Bu antimetabolitler akut glomerulonefrit tedavisinde ve sistemik lupus eritematozusun böbrek tutulumunda başarıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda bunların bazı romatoid artrit, Crohn hastalığı ve multipl skleroz vakalarında faydalı oldukları ispatlanmıştır. İlaçlar prednizona dayanıklı antikorun aracılık ettiği idiopatik trombositopenik purpura ve otoimmün hemolitik anemilerde duruma göre kullanılmaktadır. Azatioprin ve merkaptopurinin başlıca toksik etkisi kemik iliğini baskılamasıdır, genellikle lökopeni olarak görülür; anemi ve trombositopeni de meydana gelebilir. Deri kızarıklıkları, ateş, mide bulantısı ve kusma ve bazen ishal meydana gelebilir; gastrointestinal semptomlar genellikle daha yüksek dozajlarda görülür. Arada sırada da, çok yüksek serum alkalin fosfat seviyeleri ve hafif sarılıkla kendini gösteren karaciğer fonksiyon bozukluğu, özellikle önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda meydana gelebilir (3). 11

15 SİKLOFOSFAMİD Alkilleyici ajan olan siklofosfamid mevcut en faydalı bağışıklığı baskılayıcı ilaçlardan biridir. Siklofosfamid, çoğalan lenfoid hücreleri tahrip eder ancak aynı zamanda istirahat halindeki bazı hücreleri de alkillediği görülür. Çok büyük dozlar (yani, birkaç gün intravenöz > 120 mg/kg), eğer ilaç antijenle eşzamanlı olarak veya kısa süre sonra uygulanırsa, yeni bir antijene karşı belirgin spesifik toleransı indükleyebildiği gözlendi. Daha düşük dozlarda otoimmün hastalıklara (sistemik lupus erythematosus dahil) karşı ve kazanılmış faktör XIII antikorları ve kanama sendromları olan hastalarda otoimmun hemolitik anemi, antikorun sebep olduğu kırmızı hücre aplazisi, ve Wegener s granulomatosis e karşı etkili bulunmuştur (1-3). Büyük siklofosfamid dozlarıyla yapılan tedavi hatırı sayılır pansitopeni ve hemorajik sistit riski taşır ve bu nedenle genellikle kök hücre kurtarma (transplant) işlemleri ile birleştirilir. Her ne kadar siklofosfamidin kemik iliği veya bağışıklık hücre graftına karşı tolerans geliştirdiği görülse de, kullanılması eğer vericinin doku uyuşması zayıfsa ciddi veya ölümcül olabilen sonradan ortaya çıkabilecek graftversus-host hastalık sendromunu önlemez (yüksek dozlarda siklofosfamid ile oluşan şiddetli immünosüpresyona rağmen). Siklofosfamidin diğer advers etkileri mide bulantısı, kusma, kardiyak toksisite ve elektrolit bozukluklarından oluşur LEFLUNOMİD Leflunomid, (purin sentezinden çok) pirimidin sentezi inhibitörü bir ön ilaçtır. Ağız yoluyla aktif olur ve aktif metaboliti birkaç haftalık uzun yarılanma ömrüne sahiptir. Dolayısıyla, ilaca yükleme dozuyla başlanmalıdır, fakat kararlı duruma ulaşıldıktan sonra günde bir kez alınabilir. Şu an için sadece romatoid artrit için 12

16 onaylanmıştır. Solid organ transplantasyonunda allografların korunmasının yanı sıra, çeşitli otoimmün ve inflamatuvar deri hastalıkları için leflunomidin mikofenolat mofetil ile birlikte kullanan çalışmalar devam etmektedir (3). Toksisiteleri arasında biraz karaciğer hasarı riskiyle birlikte karaciğer enzimlerinin yükselmesi, böbrek bozukluğu ve teratojenik etkiler yer almaktadır. Leflunomid klinik çalışmalarında kardiyovasküler etkilerin sıklığının (anjin, taşikardi) düşük olduğu bildirilmiştir HİDROKSİKLOROKİN Hidroksiklorokin bağışıklığı baskılayıcı özelliklere sahip sıtmaya karşı kullanılan bir ajandır. Onun lizozomal ve endozomal kompartmanların ph ını arttırarak, bu sayede T hücre aktivasyonunu azaltarak hücre içi antijen prosesini ve MHC sınıf II moleküllere peptid yüklenmesini baskıladığı düşünülmektedir. Bu bağışıklığı baskılayıcı aktiviteler yüzünden hidroksiklorokin romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozus gibi bazı otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda allojenik kök hücre transplantasyonundan sonra graftversus-host hastalığın önlenmesinde ve tedavi edilmesinde kullanılır (1-3) DİĞER SİTOTOKSİK İLAÇLAR Vinkistin, metotreksat, ve sitarabin den oluşan diğer sitotoksik ajanlar da bağışıklığı baskılayıcı özelliklere sahiptirler. Metotreksat yaygın olarak romatoid artrit ve graft-versus-host hastalığı tedavisinde kullanılır. Her ne kadar bağışıklığı baskılamada başka ajanlar da kullanılsa da onların kullanımı purin antagonistleri kadar yaygın değildir ve onların immünosüpresyon endikasyonları pek kesin 13

17 değildir. Purin antagonistlerine idiosinkratik reaksiyonları olan hastalarda metotreksat kullanılması (ağız yoluyla verilir) makul görünmektedir. Böbrek nakli reddi tehdidi oluştuğu zaman antibiyotik olan daktinomisin başarıyla kullanılmaktadır. Vinkristin, prednizona dirençli idiopatik trombositopenik purpurada gayet yararlı görünmektedir. İlgili vinka alkaloidi vinblastinin hücre içi mikrotübül ünitelerine bağlanarak in vitro mast hücre degranülasyonunu önlediği ve histamin ve diğer vazoaktif bileşenlerin salınımını önlediği gösterildi (3). Pentostatin, öncelikle lenfoid malinitelerde bir antineoplastik ajan olarak kullanılan bir adenozin deaminaz inhibitörüdür ve derin lenfopeni meydana getirir. Şimdi sıklıkla, allojenik kök hücre naklinden sonra steroide dirençli graft-versushost hastalığında kullanılmasının yanı sıra allograftın reddedilmesini önleyecek şiddetli immünosüpresyon sağlamak için transplantasyonlardan önceki hazırlık rejimlerinde de kulllanılmaktadır (3). 2.4 BİYOLOJİK ÜRÜNLER İMMÜNOSÜPRESİF ANTİKORLAR 1975 te Milstein ve Kohler tarafından hibridoma teknolojisinin gelişmesi antikor alanında devrim yaptı ve kliniklerde ve tanısal testler için laboratuvarlarda kullanılan antikorların saflığını ve spesifikliğini temelinden arttırdı. Hibridomalar ölümsüz plazmositom hücrelerine kaynaştırılmış antikor yapan hücrelerden oluşur. Kararlı yapıda olan ve gerekli antikoru üreten hibrit hücreler, antikor üretiminde kullanılan kitle kültürü için alt klonları oluşturabilir. Büyük ölçekli fermantasyon tesisleri şu anda ilaç sektöründe bu amaçla kullanılır. 14

18 Yakın zamanda moleküler biyoloji, monoklonal antikorlar geliştirmek için kullanıldı. Bakteriyofaj yüzeylerinde ifade edilen immünoglobulinin ağır ve hafif zincirlerini kodlayan cdna ların kombinasyonal kütüphaneleri, saflaştırılmış antijenlere karşı taranmaktadır. Sonuç ilgili antijen için özgüllük ve yüksek afiniteye sahip bir antikor fragmanıdır. Bu teknik virüsler (örn. HIV), bakteri proteinleri, tümör antijenleri için ve hatta sitokinler için spesifik antikorlar geliştirmede kullanılmıştır. Bu şekilde geliştirilen çeşitli antikorlar FDA tarafından, insanlarda kullanım için onaylanmıştır (3). Diğer genetik mühendisliği teknikleri, fareye ait monoklonal antikorların antijenitesini azaltmak ve hastada antikorun yarılanma ömrünü arttırmak için kimerik ve insanlaştırılmış versiyonlarının üretimini kapsar. İnsanlara uygulanan murin antikorlar, insanlarda orijinal fare proteinlerini çok hızlı temizleyen insan antimouse antikorlarının (HAMA) üretimine neden olur. İnsanlaştırma, sadece değişken, antijen spesifik bölgeleri koruyarak, fare antikorlarının büyük kısmının insana ait eşdeğer bölgelerle yer değiştirilmesidir. Kimerik fare-insan antikorları, fare bileşenlerinin daha azının yer değiştirilmesi ile birlikte benzer özelliklere sahip antikorlardır. Bu mühendislik ürünü maddeler için geçerli adlandırmada, insanlaştırılmış antikorlar için -umab ya da -zumab son eki, kimerik ürünler için ise imab ya da - ximab son eki kullanılır (3). Antilenfosit & Antitimosit Antikorlar Yüz yıldan fazla zamandır düzensiz lenfositlere karşı antiserumlar hazırlanmıştır. Bir tedavi seçeneği olarak insan organ naklinin gelişiyle, heterolog antilenfosit globulin (ALG) yeni bir önem kazandı. ALG ve antitimosit globulin (ATG) özellikle nakil programlarında olmak üzere birçok tıp merkezinde klinik 15

19 olarak kullanılıyor. Antiserum, insan lenfoid hücreleri ile birlikte at ya da koyun gibi büyük hayvanların bağışıklanmasıyla elde edilir. Antilenfosit antikor, öncelikle kan ve lenf arasında dolaşan küçük, uzun ömürlü periferik lenfosit olarak davranır. Sürekli verildiğinde, normal olarak sirkülasyon havuzuna katıldıkları için lenf foliküllerinde timus-bağımlı lenfositler de tükenir. T hücrelerinin etkisizleştirilmesi ya da yıkılması sonucunda, humoral antikor oluşumu nispeten sağlam kalırken gecikmiş aşırı duyarlılık ve hücresel bağışıklık bozulur. ALG ve ATG bağışıklık sisteminin belirli ana bölümlerini (yani T hücrelerini) baskılamada yararlıdır ve solid organ ve kemik iliği nakillerinin yönetiminde kesinlikle önemli rolleri bulunmaktadır (3) MONOKLONAL ANTİKORLAR (MAB lar) İmmünoglobülin genlerini manipule etme yeteneğindeki son gelişmeler, terapötik hedeflere yönelik bir dizi insanlaştırılmış ve kimerik monoklonal antikorların geliştirilmesiyle sonuçlandı. İmmünoglobülin ağır ve hafif zincirlerinin değişik alanlarındaki tamamlayıcılığı belirleyen bölgeler, insanlaştırılmış monoklonal antikorların tek fare elementleridir. Tamamlayıcılığı belirleyen bölgeler esae olarak antikorların antijene bağlanma kapasitesinden sorumludur. Kimerik antikorlar tipik olarak antijene bağlanan değişken fare bölgelerini ve sabit insan bölgelerini içerir. Antitümör MAB ları Alemtuzumab, normal ve malin B ve T lenfositlerinde, NK hücrelerinde, monositlerde, makrofajlarda ve küçük bir granülosit popülasyonunda bulunan 16

20 CD52 ye bağlanan bir kappa zinciri olan insanlaştırılmış bir IgG 1 dir. Şu an alemtuzumab alkilleyici ajanlarla tedavi edilmiş ve fludarabin tedavisi başarısız olmuş hastalarda B-hücreli kronik lenfositik lösemi tedavisinde onaylanmıştır. Alemtuzumabın antikora bağımlı direkt lizis yoluyla lösemik ve normal hücreleri tükettiği görülür. Bu antikoru alan hastalar lenfopenik hale gelirler ve aynı zamanda nötropenic, anemik, ve trombositopenik olabilirler. Sonuç olarak hastalar fırsatçı enfeksiyonlar ve hematolojik toksisite açısından yakından denetlenmelidirler (1-3). Bevasizumab, vasküler endotelyal faktöre (VEGF) bağlanan ve VEGF nin kendi reseptörüne bağlanmasını önleyen (özellikle endotelyal hücrelerde) insanlaştırılmış bir IgG 1 monoklonal antikordur. Tümörlerde kan damarlarının büyümesine (anjiogenez) engel olduğu gösterilmiş bir antianjiyojenik ilaçtır. Metastatik kolorektal kanserli hastalarda tek başına veya 5-FU-bazlı kemoterapi ile birlikte ilk tercih edilen tedavi seçeneğidir. Bevasizumab antianjiogenik olduğundan hastalar ameliyattan sonra iyileşene kadar uygulanmamalıdır. İlaç alan hastalar kanama, gastrointestinal delinme ve yarada iyileşme sorunları bakımından izlenmelidirler. Bevasizumab aynı zamanda neovasküler makülar dejenerasyonu yavaşlatmak için intravenöz enjeksiyon yoluyla endikasyon alanı dışında da kullanılmıştır (1-3). Ranibizumab başka bir VEGF reseptörü antagonisti antikorudur ve neovasküler makülar dejenerasyonda kullanılması onaylıdır. Bu endikasyonda vitreous içine enjekte edilir. Bevasizumab tan çok daha fazla pahalıdır ve ondan daha üstün olduğu gösterilmemiştir. Pegaptanib, (VEGF reseptörü yerine) hücre dışı VEGF ye bağlanan bir pegile oligonükleotid dir ve aynı zamanda makülar dejenerasyonu yavaşlatmak için intravitreous enjeksiyon ile verilir(1-3). Setuksimab, epidermal büyüme faktörü reseptörünü (EGFR) hedef alan bir kimerik insan-fare monoklonal antikorudur. Setuksimab in EGFR ye bağlanması, 17

21 kinase aktivitesinde, matriks metalloproteinaz aktivitesinde ve büyüme faktörü üretiminde azalma ve apoptozda artma dahil çeşitli mekanizmalar sayesinde tümör hücresinin büyümesini önler. Tümörleri aşırı EGFR salgılayan metastatik kolorektal kanserli hastalarda kullanılması istenir. Setuksimab, irinotekanı tolere edemeyen hastalarda irinotekan ile birlikte veya tek başına uygulanabilir. Setuksimab ile tedavi edilen hastaların yaklaşık % 4 ünde HAMA meydana gelir (1-3). Gemtuzumab, akut miyelojenöz lösemili (AML) hastaların % ında lösemik blast hücrelerde bulunan bir sialoadezyon proteini olan CD33 e özgü bir kappa hafif zincirine sahip insanlaştırılmış bir IgG 4 monoklonal antikordur. Gemtuzumab tek başına biraz antiblast aktiviteye sahiptir. Klinik formülasyonda gemtuzumab, antitümör etkiye sahip bir antibiyotik ve calicheamicin in yarı sentetik türevi bir sitotoksik ajan olan ozogamicin ile birleştirilir. Gemtuzumabozogamicin in tümör hücreleri tarafından içeri alınması, lizozomda antikordan sitotoksin salınmasıyla sonuçlanır. Daha sonra ozogamicin DNA daki küçük oluğa bağlanır, çift sarmalın kopmasına ve hücrenin ölmesine sebep olur. Gemtuzumab, sitotoksik kemoterapinin diğer tiplerine aday kabul edilmeyen CD33 akut miyelojenöz lösemili ilk kez nüksetmiş 60 yaş ve üzeri hastaların tedavisi için onaylanmıştır. Gemtuzumab-ozogamicin uygulamasına bağlı advers olaylar şiddetli miyelosüpresyonu, özellikle dikkatli hematolojik denetim gerektiren nötropeniyi içerir. Gemtuzumab ile bağlantılı diğer advers olaylar, belirgin hepatotoksisite ve çeşitli aşırı hassasiyet reaksiyonlarıdır (1-3). Panitumumab tam olarak bir insan IgG 2 kappa hafif zinciri monoklonal antikordur. Hastalığın ilerlemesiyle veya fluoropirimidin-, oksaliplatin-, ve irinotekan içeren kemoterapi rejimlerini takiben EGFR salgılayan metastatik kolorektal karsinom tedavisi için onaylanmıştır. Panitumumab (Setuksimab a benzer şekilde) EGFR ye bağlanır, epidermal büyüme faktörünü reseptörüne bağlanmaktan 18

22 alıkoyar ve ligand ile indüklenen reseptör otofosforilasyonu ve reseptör bağlantılı kinazların aktive olmasını önler. Hücrenin büyümesine engel olur, apoptosisi teşvik eder, vasküler büyüme faktörü üretimini azaltır ve EGFR nin içe alınmasını baskılar. Her ne kadar bazı dermatolojik ve infüzyonla ilgili toksisiteler panitumumab enjekte edildikten sonra görülse de Setuksimab dan farklı avantajı tamamen insan olması ve bu nedenle HAMA lara sebep olmamasıdır. İnsan immünoglobulin lokusları eksprese eden transgenik farelerden üretilmiş ilk FDA onaylı monoklonal antikordur (1-3). Rituksimab, normal ve malignant B lenfositlerinde, CD20 molekülüne bağlanan bir kimerik fare-insan monoklonal IgG 1 dir (insan Fc) ve nüksetmiş veya düşük derecede yanıtsız veya foliküler B hücresi non-hodgkin lenfomaı hastaların tedavisi için onaylanmıştır. Etki mekanizması kompleman aracılı lizis, antikora bağlı hücresel sitotoksisite ve malin lenfoma hücrelerinde apoptoz meydana getirmekten oluşur. Bu ilacın, lenfomada kemoterapi (örn. fludarabin, CHOP) ile birlikte sinerjistik etki oluşturduğu görülmektedir (1-3). Trastuzumab bir rekombinant DNA türevidir; insan epidermal büyüme faktörü reseptörü HER-2/neu nın hücre dışı alanına bağlanan insanlaştırılmış monoklonal antikordur. Bu antikor doğal ligandın bağlanmasını engeller ve reseptörleri azaltır. Trastuzumab, tümörleri aşırı HER-2/neu salgılayan hastalarda metastatik meme kanseri tedavi için onaylanmıştır. Tek ajan olarak hastaların yaklaşık % kadarında iyileşme meydana getirir; kemoterapiyle birleştirildiğinde 1 yıllık sağkalımın yanı sıra yanıt oranını ve süresini arttırır. Trastuzumab, HER-2 salgılayan diğer tümörlerde dearaştırılmaktadır (1-3). 19

23 İmmünosüpresan ve Antiinflamtuvar olarak kullanılan MAB lar A. Anti-TNF-Alfa MAB lar Adalimumab, etanersept, ve infliksimab, bir proinflamatuar sitokin olan TNFalfa ya bağlanan antikorlardır. İnflamatuar hücre yüzeylerinde TNF-alfa'nın TNF reseptörlerine bağlanmasını önlemek, IL-1 ve IL-6 gibi aşağı yönde etki gösteren inflamatuar sitokinlerin ve lökosit aktivasyonunda ve göçünde yer alan yapışma moleküllerinin baskılanmasıyla sonuçlanır. Bu ajanların her birinde lenfoma riskinin arttığı sıkça görülür (1-3). Adalimumab, romatoid artrit de kullanılması onaylanmış tam olarak bir insan IgG 1 dir. Diğer anti-tnf-alfa biyolojik ajanlar gibi adalimumab da hücre yüzeyinde TNF-alfa nın TNF reseptörleriyle etkileşime girmesini önler; TNF-alfa ya bağlanmaz. Farmakodinamik çalışmalar adalimumab uygulamasının C-reaktif protein seviyelerini, eritrosit sedimentasyon oranını, serum IL-6, ve matriks metalloproteinazları MMP-1 ve MMP-3 yi azalttığını gösterdi. In vitro, adalimumab, kompleman varlığında TNF-alfa salıveren hücreleri öldürür. Hastalar iki haftada bir tek doz antikoru deri altına kendi başlarına uygulayabilirler. Adalimumab, 2 haftalık serum yarı ömrüne sahiptir; bu aynı zamanda metotreksat alan hastalarda % kadar artar. Etanersept, TNF reseptörüyle kaynaşmış insan IgG 1 sabit bölgelerinden (CH 1 değil ama CH 2, CH 3, ve bağlantı) oluşmuş bir dimerik füzyon proteinidir. Etanersept hem TNF-alfa hem de TNF-beta ya bağlanır ve infliksimabinkine benzer etkilere sahip görünmektedir; yani, TNF-alfa nın aracılık ettiği inflamasyonu engellemek, ancak fiziksel formu (füzyon proteini) ve enjeksiyon yolu (haftada iki kez deri altına) nedeniyle yarı ömrü daha kısadır. Etanersept in yetişkin romatoid artrit, poliartiküler 20

24 seyirli juvenil romatoid artrit, ve psoriatic arthritis de kullanılması onaylanmıştır. Metotreksat ile birlikte kullanılabilir (1-3). Infliksimab, insan sabit (Fc) bölgeleri ve fare değişken bölgelerine sahip bir insan-fare kimerik IgG 1 monoklonal antikorudur. Infliksimab in şu an Crohn s hastalığı, ülseratif kolit, romatoid artrit, ankilozan spondilit, ve psoriatic arthritis de kullanılması onaylanmıştır. B. Abtasept Abtasept, IgG Fc si ile kaynaşmış sitotoksik T-lenfositiyle bağlantılı antijen 4 ün (CTLA-4) hücre dışı alanından oluşan bir rekombinant füzyon proteinidir. CTLA-4, antijen bulunan hücrelerde CD80 ve CD86 ye bağlanan T hücrelerinde bulunan bir moleküldür. Bu füzyon proteini CD80 ye veya CD86 ye bağlanarak T hücrelerinin aktivasyonuna engel olur, böylece T hücrelerindeki CD28 T-hücresine bağlanamaz ve onu uyaramaz ve sitokin salınımına yol açar. Abtasept, hastalığı hafifleten diğer antiromatizmal ilaçlar başarısız olmuş şiddetli romatoid artrit hastaları için onaylanmıştır. Hastalar abtasept alırken başka anti-tnf ilaçlar veya anakinra almamalıdırlar (1-3). C. Alefasept Alefasept, psoriasis plak tedavisi için onaylanmış, insan IgG 1 Fc bölgesine (bağlantı, CH 1 ve CH 2 ) kaynamış lökosit-fonksiyonu ile ilşikili antijen-3 ün (LFA-3) CD2 ye bağlanan kısmından oluşan bir tasarlanmış proteindir. Hücre yüzeyi CD2 ye bağlanarak, normal CD2/LFA-3 etkileşimini engelleyerek T hücrelerinin aktivasyonuna engel olur. Hastaların alefasept ile tedavi edilmesi, psöriyatik plakta baskın olanlar dahil dolaşımdaki toplam T hücresi sayısında doza bağlı bir azalmayla sonuçlanır. Bu nedenle, alafacept alan hastaların T hücre sayısı izlenmeli ve şayet CD4 lenfosit seviyeleri 250 hücre/ L nin altına düşerse ilaç kesilmelidir (1-3). 21

25 D. Basiliksimab Basiliksimab, aktive olmuş lenfositlerde IL-2 reseptörü alfa zinciri olan CD25 e bağlanan bir kimerik fare-insan IgG 1 idir. O bir IL-2 antagonisti görevi yapar, IL-2 nin aktive olmuş lenfositlere bağlanmasına engel olur ve bu nedenle bağışıklığı baskılayıcıdır. Böbrek nakli hastalarında akut organ reddi profilaksisinde kullanılır ve genellikle aynı zamanda glukokortikoidler ve siklosporin A içeren bir bağışıklığı baskılayıcı yöntemin bir parçası olarak kullanılır (1-3). E. Daklizumab Daklizumab IL-2 reseptörünün alfa alt ünitesine bağlanan bir insanlaştırılmış IgG 1 dir. Endikasyonları basiliksimab ile aynıdır, ancak uygulanma yöntemi farklıdır. F. Efalizumab Efalizumab, şiddetli psoriasisli yetişkin hastaların tedavisi için onaylanmış bir insanlaştırılmış rekombinant anti-cd11a monoklonal antikor dur. Efalizumab in CD11a ya ( LFA-1 in alfa alt ünitesi) bağlanması hücre içi adezyon molekülü-1 (ICAM-1) bulunan tüm lenfositler üzerindeki LFA-1 in ile etkileşime girmesini engel olur, bu sayede lenfositlerin yapışmasına, aktive olmasına ve deriye göç etmesini engeller. Efalizumab deri altın enjekte edilerek uygulanır (1-3). G. Omalizumab Omalizumab, semptomları inhale kortikosteroidlere dirençli yetişkin ve yeni yetme hastalarda alerjik astım tedavisi için onaylanmış bir insanlaştırılmış anti-ige rekombinant monoklonal antikor dur. Antikor, histamine ve lökotrienler gibi tip I alerji meiyatörlerin IgE aracılı salınmasını baskılayan bazofil ve mast hücrelerindeki yüksek afiniteli Fc reseptörüne IgE nin bağlanmasına engel olur. Bu antikor uygulandıktan sonra hastalarda toplam serum IgE seviyeleri 1 yıl kadar yükselmiş kalabilir (1-3). 22

26 3. İMMÜNOSÜPRESİFLERİN AĞIZ VE DİŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Kandidiyazis Candida türleri diş etinin aşırı büyümesinde yaygın olarak karşılaşılmaz. Bazı durumlarda hematolojik bozukluğu, endokrin bozukluklar veya kötü protez hijyeni ile ilişkili olsa da, çok sayıda ilaç bağlı olduğunda olacaktır (Resim 1). Tükürük akışında azalmaya neden olan tüm ilaçlar, kandidyazis gelişimine yatkınlık sağlar.tükürük akışında azalma gelişen hastalarda kandidyazise yatkınlıga neden olur. Tüm ilaçlar,sistemik kortikosteroid vs inhale immünosupresanları alarak veya intraoral topikal kullananlar olacak olsa da artmış risk altındadırlar (4). Sağlıklı bireyler de geniş spektrumlu antibiyotikler sonrasında da ağız içi kandidiyaz gelişebilir (5). Daha dirençli vakalarda sistemik ilaç gerekmesine rağmen İlaca bağlı kandidyazis sıklıkla topikal antifungal ajanlara cevap verecektir. Inhale kortikosteroid kullanan hastalar, her zaman ağız içi kandidiyazis riskini en aza indirmek için kullandıktan sonra kendi ağzınızı çalkalamaya teşvik edilmelidir. İntraoral kandidyazis türleri: 1. Psödomembranöz kandidiyazis; kırmızı mukoza ortaya çıkaracak şekilde kazınmış olabilir kalın, krem-sarı yamalar 2. Kronik hiperplastik kandidiyazis;plaklar, silinmeyen plaklar seklinde 3. Eritemli atrofik kandidyazis; genellikle protez altında bulunur; açık ve kırmızı görünür 4. Anguler cheilitis; çatlama ve ağız köşelerinde derinin kabuklanma 23

27 Resim 1. Kandidiyazis* *Kaynak 4 den alınmıştır. Diş eti pigmentasyonu Nadir durumlarda, minosiklin, klorokin, siklofosfamid ve amiodaron gibi ilaçlar melanin üretiminde artışa neden olur. Melanosit pigment üreten hücreleri uyarabilir. Bunlar yanak mukozası ve gingivada damakta mavimsi pigmentasyon üretirler. Biyopsi melanoma gibi ve ne yazık ki malin pigmente lezyonları ekarte etmekte neredeyse kesinlikle gerekli ise de, ilaca bağlı pigmentasyon etken ilacın kesilmesini takiben giderilmez (6) İlacın sebep olduğu aşırı dişeti büyümesi Gittikçe artan sayıda diş hastası birden çok ilaçla tedavi edilmektedir; bu ilaçların bir kısmı ağız ve peridontal dokular üzerinde olumsuz bir etki yaratır. Bu ilaçların istenmeyen yan etkilerinden biri diş etinin aşırı büyümesidir. Aşırı diş eti büyümesi esasen üç tip ilaçla bağlantılıdır; 24

28 Antiepileptik ilaçlar, özellikle fenitoin Kalsiyum kanal blokerleri, yani nifedipin Bağışıklığı baskılayıcı ilaçlar, ağırlıklı olarak siklosporin Her ne kadar bu ilaçlar vücut üzerinde farklı farmakolojik etkilere sahip olsalar da periodonsiyumda aynı dokuları (çoğunlukla diş etinin bağ dokularını) etkiledikleri, yaygın klinik ve histopatolojik bulgulara sebep oldukları görülür (7, 8). Her ilaç kategorisinde aşırı diş eti büyümesi yaygınlığını doğru şekilde saptamak zordur çünkü çalışmalar ve raporlar farklı parametreler kullanırlar; yani, farklı topluluklar (kurumda yatanlara karşı ayakta hastalar), hasta yaşı, altta yatüan medikal koşullar, periodontal değerlendirmeler, birleşik ilaçlar, hastalığın şiddeti ve diğerleri gibi (9). Bu zorluğu akılda bulundurarak, fenitoin alan hastalarda aşırı diş eti büyümesi prevalansının %0 ile %4 arasında değiştiği (ortalama etki %50 civarında), yaygınlığın çocuklarda ve kurumda kalan hastalarda arttığı bildirildi (10). İlacın sebep olduğu aşırı diş eti büyümesinin valproik asit, fenobarbital ve karbamazepin gibi başka antiepileptik ilaçlar alan hastalarda nadir olduğu görüldü. Kalsiyum kanal blokerleri yaygınlığının nifedipin alan hastalarda %42 civarında bir ortalamayla % 5-85 arasında olduğu, buna karşın verapamil, dilatiazem, felodipin, veya amlodipin gibi diğer kalsiyum kanal blokerlerinin prevalansı anlamlı şekilde daha az ve % 5 civarında olduğu bildirildi (11, 12,13). Bağışıklığı baskılayıcı ilaç siklosporin in yaygınlığı konusunda yapılmış birçok çalışma yetişkinlerde ortalama % arası ve çocuklarda anlamlı şekilde daha yüksek bir yaygınlık (% den fazla) rapor etti (14). İlacın yol açtığı aşırı diş eti büyümesi yaygınlığındaki bu farklılıklar çalışmalarda kullanılan çeşitli parametrelerle ilgili olabilir; yani, ilaç dozu, plazma konsantrasyonu ve ilaç kullanım süresi, periodontal sağlık ve diğer faktörler (15). 25

29 Risk Faktörleri: İlacın sebep olduğu aşırı diş eti büyümesinde çeşitli risk faktörleri ortaya çıkarıldı. Bu faktörlerin bazıları aşağıdaki gibidir; Plak: Periodontoloji Akademisi nin raporuna göre hastanın ağız hijyeni ilacın yol açtığı aşırı diş eti büyümesinde anlamlı bir risk faktörü oluşturur. Plağın sebep olduğu inflamasyon ilaçların etkisini arttırabilir, diş eti dokuları üzerinde bir birleşik etkiye, diş etinin aşırı derecede büyümesine yol açar. Bazı araştırmacılar plak düzgün şekilde çıkarılarak önlenebilecek inflamasyonun diş eti büyümesinde bir ön koşul olduğuna, dolayısıyla bu hastalarda plak kontrolünün önemini vurguladığına inanmaktadır (16). Plağın önemli bir eş faktör olarak oynadığı rol periodontal hastalıkların sınıflandırmasındadır. Bu sınıflandırmanın kategorilerinden biri ilaçlarla hafifletilen plağın yol açtığı diş eti hastalıkları dır; bu nedenle plağın ve etkilerinin aşırı diş eti büyümesi üzerinde önemli oynadığı rol kabul edilir (8). Bu bağlantıya rağmen, ilacın yol açtığı diş eti büyümesinin iyi bir ağız hijyeniyle ve minimum plakla aylar içinde meydana gelebileceği ve kötü ağız hijyeniyle ve aşırı plak miktarıyla meydana gelmeyebileceği bildirilmektedir; bu da genetik ve duyarlılık faktörleriyle açıklanabilir (17). Bununla beraber literatürde hastanın ağız hijyenini arttırmanın ve inflamasyonu azaltmanın aşırı diş eti büyümesi üzerinde pozitif bir azaltıcı etki yaratacağı konusunda bir mutabakat vardır. Yaş: Raporlar dilantin ve siklosporin alan hastalarda yaşın bir risk faktörü olduğunu, ancak kalsiyum kanal blokerleri alan hastalarda önemli bir faktör olmadığını gösterdi, çünkü kalsiyum kanal blokerleri alan hastaların çoğu orta yaşlı veya ileri yaşlıdır. Çocuklar ve adölesanlar aşırı diş eti büyümesine daha duyarlıdırlar, bu da bir hormonal unsuru ortaya koyar. Dolaşım sisteminde yüksek androjen seviyeleriyle kolajen sentezini arttırma konusunda diş eti fibroblasları 26

30 üzerinde bir uyarıcı etki yaratabilir, dolayısıyla bu yaş grubunda aşırı diş eti büyümesi riskini arttırır (18, 19). Cinsiyet: Ellis ve arkadaşları, nifedipine alan kadınlarla kıyaslandığında aşırı büyüme geliştirme olasılığının erkeklerde 3 kat fazla olduğunu rapor ettiler. Başka raporlar bunun, fenitoin alan hastalarda değil ama siklosporin alan hastalarda geçerli olduğunu gösterdi (18). İlaç Değişiklikleri: İlaçların günlük doz, kan seviyesi, tükürük seviyeleri ve diş eti oluğu sıvısı seviyeleri aşırı diş eti büyümesinin varlığıyla ilişkilendirilmektedir. Bu etki dozla ilişkilidir, diş eti değişiklikleri meydana getirmede minimum bir temel ve başlangıç seviye gerekir. Hastaların phenytoin almaları halinde nöbet kontrolünün sağlanma-sında gerekli olan plazma phnytoin seviyesi g/ml dir ve bu plazma seviyesi diş etinde büyüme meydana getirmede asgari başlangıç dozu aşar (16). Kalsiyum kanal blokerleri Ellis ve diğerleri plazma ve diş eti oluğu sıvısında nifedipine seviyelerini incelediler ve diş eti oluğu sıvısında ilaç tespit edilemeyen hastaların ve aşırı diş eti büyümesi geliştiremeyen hastaların tersine diş eti oluğu sıvısı nda yüksek ilaç konsantrasyonlarına sahip hastaların diş etinde büyüme olduğunu gördüler (18). 500 mg/gün lük bir siklosporin dozu alan hastada diş etinde aşırı büyüme rapor edildi (19). Bu ilaçların diş eti üzerindeki etkisinin ilaçlar kesildiğinde tersine döndürülebilir olduğu bulundu. İlacın sebep olduğu aşırı diş eti büyümesinde önemli olabilecek diğer risk faktörleri çeşitli ilaçlar, genetiktir. Klinik Belirtiler: İlacın sebep olduğu aşırı diş eti büyümesi ilaç uygulandıktan sonra ilk 3 ayda baş gösterir (10). Büyüme interdental papillada başlar ve diş eti sınırlarının yüz ve dil yönlerine genişler ve yapışık diş etini tutabilir (Resim 2) (11). Bu büyüme dişlerin minesini örten doku kütlesi haline gelene kadar büyümeye ve 27

31 gelişmeye devam eder, çiğnemeyi, konuşmayı ve estetiği bozar ve dişlerin malpozisyonuna ve kötü kapanışa yol açabilir. Resim 2. İlaca bağlı diş etinin aşırı büyümesi* *Kaynak 7 den alınmıştır. Diş eti büyümesi aynı zamanda hastanın ağız hijyenini ve dişlerini temizleyebilmesini zorlaştırır, dolayısıyla inflamatuar prosesi arttırır ve sonuç olarak aşırı diş eti büyümesini daha da arttırır. Fenitoin ile siklosporin alan hastalar karşılaştırıldığında, fenitoine bağlı aşırı diş eti büyümesi fibrotik görünüm gösterirken siklosporine bağlı olan kolayca kanayan daha damarlı, loblu ve iltihaplı bir diş eti sergiler (14). Histopatoloji: Aşırı diş eti büyümesinin başlıca histolojik özellikleri bağ dokusunda yaygın fibrotik değişikliklerdir; özellikle, fibroblastlarda artan kolajen komponent, hücre dışı matris birikimi ve çeşitli inflamasyon seviyeleri (siklosporinin yol açtığı büyümelerde daha güçlüdür), epitelyumun proliferasyonla kalınlaşması ve rete peg sırtlarının uzaması (10). Bu ilaçların bağ dokusu yanıtını tetiklediği mekanizma, aşırı diş eti büyümesi gelişen kişilerin ilaçlara anormal derecede duyarlı fibroblastlara sahip olmalarına bağlanmıştır (8). 28

32 Önleme ve Tedavi: Plağın aşırı diş eti büyümesinde önemli bir risk faktörü olduğu ortaya çıkarıldığından sıkı koruma terapisiyle birleştirilmiş titiz plak kontrol tedbirleri bu ilaçları alan hastalarda gerekli önleme yöntemlerinden biri olacaktır. Bu ilaçları alan hastaların bu tedbirlerin önemi hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Bu hastalarda ciddi bir plak kontrol alışkanlığı, inflamasyonu ve aşırı diş eti büyüme riskini azaltacaktır. Aşırı diş eti büyümesi sergileyen hastalarda en etkili tedavi ilacın kesilmesi ve yerine başka ilaçlar verilmesi olabilir. Bu ilaçlar kesildikten veya değiştirildikten sonra aşırı diş eti büyümesi iyileşmesinin 1-8 hafta aldığı görülmektedir (20). Ağız gargarası ve antibiyotikler gibi (azitromisin veya metronidazol) antimikrobiyaller kullanımı diş ve kök yüzeyi temizliği ile yapılan cerrahisiz periodontal tedavi bu ilaçları alan hastalarda aşırı diş eti büyümesini azaltır. Sonuç olarak, bazı hastalarda, özellikle estetiği ve faaliyeti tehlikeye atan şiddetli fibrotik büyüme olanlarda aynı zamanda aşırı diş eti büyümesinin cerrahi tedavisi gerekir (7). Siklosporine bağlı diş eti büyümesi Siklosporin 1980 lerin başlarından beri organ nakli alıcılarında ve proriasis ve başka otoimmun bozukluklarının tedavisinde yaygın şekilde kullanılmakta olan güçlü bir immünosupresandır (21). Siklosporin-A (CsA) ilaç alan hastaların % 30 unda diş etinde büyümeye sebep olur. Belirgin biçimde renal, kardiyak ve diş eti fibrozu gelişmesi CsA nın transplant tıbbında başarıyla kullanılmasını sınırlar. CsA alan birkaç hastada aşırı diş eti büyümesi kaydedildi. Böbrek ve kalp fibrozu transplantın başarısız olmasına yetecek kadar şiddetli olabilir. CsA alan pediatrik kalp-akciğer nakli alıcıları CsA bağlantılı 29

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI. UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN 1993 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı SOLİD ORGAN NAKLİ SONRASI GELİŞEN LÖKOPENİ NEDENLERİ VE SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Burçak Evren ARIN TAŞDOĞAN Ankara, 2007 1993 BAŞKENT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren KISA ÜRÜN BİLGİSİ (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HUMIRA enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır enjektör (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) UYARI Diğer TNF antagonistlerinde olduğu gibi, HUMIRA kullanan hastalarda

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROSPORİN 50 mg yumuşak jelatin kapsül. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROSPORİN 50 mg yumuşak jelatin kapsül. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DROSPORİN 50 mg yumuşak jelatin kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Siklosporin 50.00 mg Yardımcı maddeler: Etanol anhidr 50.00 mg Yardımcı

Detaylı

Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat 51.09 mg Eser miktarda (kullanılan baskı mürekkebinin % 0.48 i) Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat 51.09 mg Eser miktarda (kullanılan baskı mürekkebinin % 0.48 i) Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ADVAGRAF 0.5 mg uzatılmış salımlı sert kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Takrolimus (monohidrat halinde) 0.5 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. HUMIRA 40 mg/ 0.8 ml SC Enjeksiyon İçin Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Flakon Steril KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SIMPONI 50 mg PEN enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. SIMPONI 50 mg PEN enjeksiyonluk çözelti içeren kullanıma hazır kalem KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 100 mg. 3. FARMASÖTĐK FORM Yumuşak jelatin kapsül. Berrak sıvı içeren, kahve rengi, yumurta biçiminde, yumuşak jelatin kapsüller.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 100 mg. 3. FARMASÖTĐK FORM Yumuşak jelatin kapsül. Berrak sıvı içeren, kahve rengi, yumurta biçiminde, yumuşak jelatin kapsüller. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PANOSPORĐN 100 mg yumuşak jelatin kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Siklosporin 100 mg Yardımcı maddeler: Maltitol sıvı Soya fasülyesi

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİDE İLAÇ HEDEFLEME TEKNİKLERİ. Hazırlayan Merve ÇELİK

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİDE İLAÇ HEDEFLEME TEKNİKLERİ. Hazırlayan Merve ÇELİK i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİDE İLAÇ HEDEFLEME TEKNİKLERİ Hazırlayan Merve ÇELİK Danışman Doç. Dr. Gökçen YUVALI ÇELİK Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERİ i BİLİMSEL

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEUPOGEN ROCHE 48 MU/0.5 ml enjeksiyona hazır şırınga 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir enjeksiyona hazır şırınga 0.5 ml'de 48 milyon ünite

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM a bildirmeleri

Detaylı

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ

DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ ŞT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DİŞ ETİ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN İLAÇLAR VE TEDAVİLERİ BİTİRME TEZİ Stj.Diş Hekimi Gülçin SARI Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Murat OLUKMAN

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. MABTHERA 500 mg/50 ml i.v. infüzyon için konsantre solüsyon içeren flakon

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. MABTHERA 500 mg/50 ml i.v. infüzyon için konsantre solüsyon içeren flakon 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ MABTHERA 500 mg/50 ml i.v. infüzyon için konsantre solüsyon içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 50 ml lik çözelti içinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Filgrastim 30 MU/ml (30 MU = 300 mikrogram) (r-methug-csf, rekombinant insan granülosit koloni-uyarıcı faktörü) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LEUKOPLUS 30 MU/ml S.C./I.V. enjeksiyon/infüzyon için çözelti içeren flakon Steril, Apirojen 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Filgrastim 30 MU/ml

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 15 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 15 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 15 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 0.5 ml'de 15 milyon ünite

Detaylı

Akut miyelojenöz lösemi (AML) tedavisindeki ilerlemeler remisyon ve kür oranlarında iyileşmeye neden olmuştur.

Akut miyelojenöz lösemi (AML) tedavisindeki ilerlemeler remisyon ve kür oranlarında iyileşmeye neden olmuştur. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 11.03.2011 tarihinde çevirisi yapılan Akut Miyelojenöz Lösemi (AML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir Hasta el kitabı Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların yaşam kalitesini arttırmayı

Detaylı

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.12.2010 tarihinde çevirisi

Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.12.2010 tarihinde çevirisi 1 Giriş Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.12.2010 tarihinde çevirisi yapılan Miyelodisplastik Sendromlar (MDS) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir

Hasta el kitabı. Multipl Miyelom. Yaşamı Geliştirmek Şifayı Ararken. Bir Kemik İliği Kanseridir Hasta el kitabı Uluslararası miyelom vakfı yayınıdır International Myeloma Foundation Miyelomu önlemeye ve şifaya yönelik gayretlerin yanı sıra miyelom tanısı olan hastaların yaşam kalitesini arttırmayı

Detaylı

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ

ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ T.C Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİTROMBOTİK İLAÇ KULLANAN HASTALARDA ORAL CERRAHİ PRENSİPLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Fatma KÖKSEL Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

ADRİYAMİSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL NEFROTİK SENDROM MODELİNDE TALİDOMİDİN NEFROTİK SENDROMUN LABORATUVAR BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ

ADRİYAMİSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL NEFROTİK SENDROM MODELİNDE TALİDOMİDİN NEFROTİK SENDROMUN LABORATUVAR BULGULARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK NEFROLOJİSİ BİLİM DALI ADRİYAMİSİN İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL NEFROTİK SENDROM MODELİNDE TALİDOMİDİN NEFROTİK SENDROMUN

Detaylı

www.pediatric-rheumathology.printo.it İLAÇ TEDAVİLERİ

www.pediatric-rheumathology.printo.it İLAÇ TEDAVİLERİ www.pediatric-rheumathology.printo.it İLAÇ TEDAVİLERİ NSAİİ ler Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (Kortizon olmayan iltihap giderici ilaçlar) NSAİİ ler semptomatik, iltihap giderici (anti inflammatuar),

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Prof. Dr. Necati ÇAKIR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Prof. Dr. Necati ÇAKIR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Necati ÇAKIR GUT ARTRİTLİ VE ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARLA ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİLİ BİREYLERDE SUBKLİNİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kapsül Beyaz veya beyazımsı granüle toz içeren, beyaz/ beyaz renkte, No:5 sert jelatin kapsüller.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kapsül Beyaz veya beyazımsı granüle toz içeren, beyaz/ beyaz renkte, No:5 sert jelatin kapsüller. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PANOLĐMUS 1 mg kapsül 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : Takrolimus (monohidrat olarak) 1.0 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz anhidr Kroskarmelloz

Detaylı