DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT"

Transkript

1 DOÇ.DR.YAŞAR BOZKURT

2 ETYOLOJİ Tütün kullanımı kadmiyum asbest petrol ürünleri herpes virüs obezite

3 BENİGN TÜMÖRLER Böbrek kistleri Adenom Onkositom Angiomyolipom(Hamartom) Leiomyolipom Juxtaglomerüler tümör Multiloküle kistik nefrom(reninoma) Nadir görülenler(fibrom,hemangiom vs)

4 Renal Cell Ca Etyoloji Eski kaynaklarda proximal kıvrımlı tübülden köken aldığı düşünülse de şimdilerde toplayıcı kanal ve kromofob h. gibi distal komponentler Tübül epiteli => adeno ca Sigara maruziyeti ile kat risk Tanımlanmış potansiyel faktörler: virusler, kurşun, aromatik hidrokarbonlar gibi yüzden fazla kimyasal) RCC spesifik bir ajan yok

5 Renal Cell Ca Etyoloji -2 Ailesel RCC von Hippel Lindau Herediter papiller RCC Familiyal leiomyomatoz ve RCC Birt-Hogg-Dubé

6 MALİGN TÜMÖRLER Renal hücreli karsinoma Şeffaf hücreli %70-80 Papiller %10-15 Kromofobik % 1 % 4 5 Toplayıcı kanal Medüller hücre % 1 Sarkomatoid elemanlar taşıyanlar Multiloküler kistik renal hücreli karsinoma Lenfoma,lösemi Metastatik tümörler

7 Renal Cell Ca Tanı evreleme Tanı, Evreleme Hikaye Fizik muayene Makul lab testleri Semptom (kilo kaybı, kemik ağrısı palpabl kitle)

8 HEMATÜRİ(%50) AĞRI(35-40) KİTLE(%30) % 10 OLGUDA TRİAD Metastaz bulguları:kilo kaybı,ateş,gece terlemesi,kemik ağrıları,inatçı öksürük İlk tanıda %23-30 olgu metastaz bulgusu ile yakalanır.

9

10

11 IVU Tanı ve ayırıcı tanı için yapılabilecekler %67 Ultrasonografi (US): %79 Bilgisayarlı Tomografi (BT): %94 Manyetik Rezonans (MR)

12 Radyoloji-2 İVP renal kitlede kullanılan ilk test olmasına rağmen parankimal tmlerde sens/spes düşüktür İVP`deki kitlede; kalsikasyon, dansite artışı, irregüler kenar malgnite işaretidir. Malgnite şüphesi yoksa ilk test USG USG`de Basit kist kriterleri; düzgün kist duvarı, internal ekosu olmayan yuvarlak duvar.. Komplike kist: düzensiz duvar, septasyon, solid komponent vs. BT

13 Radyoloji-3 İnce kesit R-BT >15 HU => RCC K(-) alanlar yağ dansitesi =>AML

14 SAĞ RENAL TM -VCİ VE R RENAL VENDE TROMBÜS -PARAAORTİK LAP

15 Kontrastlı BT Tubuler konsantrasyon İçinde kanlanma olmayan sıvı dansitesi(kist) Solid tm varlığında kontrast madde tutulumu, dansite artışı

16

17

18

19

20

21 MR Radyoloji-4 K(-) sadece kitleyi ortaya koyar, malgnensi için bilgi vermez Gadolinyumlu MR ve MR anjiografi ile malgnite tanısı konabilir.

22 Kesin Endikasyonu: Böbrek yetmezliği Kontrast madde allerjisi

23 T2A POST KONTRAST T1A RENAL TÜMÖR

24 T2 T2A POSTKONTRAST

25

26

27 BOSNİAK SINIFLAMASI Sınıf 1: Anekoik, düzgün sınırlı, homogen, parankimden net ayrılan kistler Sınıf 2: İnce septum, ince kalsifikasyon, yüksek dansiteli kist Sınıf 3: Kalın septalı, kalın duvarlı, kalın kalsifikasyon, multiloküler kist Sınıf 4: Artmış solid doku

28 Radyoloji-3

29 Radyoloji-5 İnce iğne aspirasyon bx Sınırlı tanı değerine sahip Yanlış negatiflik sık Primer endikasyon: apse, met., lenfoma şüphesi Traseye RCC implantasyonu ile yayınlar var Perirenal kanama görülebilir Son zamanda moleküler çalışmalarla kombinasyon değerini artırmıştır

30 SONUÇ İlk tetkik Ultrasonografi Tanıyı kesinleştirme ve evreleme için bilgisayarlı tomografi Kontrast allerjisi ve böbrek yetmezliğinde manyetik rezonans Biyopsi nadiren gerekli,%5-10 yanlış tanı Spesifik laboratuvar testi yok

31 BÖBREK TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ Radikal Nefrektomi (Açık, Laparoskopik) Böbrek tümörlerinin tedavisinde en etkili yöntem cerrahidir. Radikal nefrektomi, önce renal arter ve venin ligasyonunu takiben Gerota fasiyası ve içerisindeki oluşumlar ile birlikte ipsilateral adrenal bez ve diyafragma krusundan aortik bifurkasyona kadar bölgesel lenf nodlarının çıkarılması anlamına gelir.

32 Transabdominal, torakoabdominal, flank insizyon ile gerçekleştirilebilir. Radikal nefrektomi sonrası kansere özgü sağkalım hastalığın evresi ile ilişkilidir ve kansere özgü sağkalım 5. yılda pt1a tümörlerde %97 ve pt1b tümörlerde %87 oranındadır. Laparoskopik radikal nefrektomideki sonuçlar açık nefrektomiye benzer olup kansere özgü sağ kalımın 10.yılda % 92 olduğu bildirilmiştir.

33 Nefron Koruyucu Cerrahi (Parsiyel Nefrektomi) Amaç böbrek fonksiyonlarının korunmasıdır. Elektif Nefron koruyucu cerrahide (NKC) lokal nüks %1 civarındadır. Genelde 4 cm altı tümörlere uygulanırken seçilmiş vakalarda 7 cm lik tümörlere de uygulanabilmektedir. Küçük tümörlerde kansere bağlı sağ kalım açısında radikal nefrektomi ile fark bulunmamaktadır.

34 NKC Endikasyonları : A.Kesin Endikasyonlar: a) Soliter böbrekte tümör olması b) Bilateral böbrek tümörleri B. Relatif indikasyonlar: a) Karşı böbrekte saptanan bir renal hastalık olması (taş hastalığı, kronik pyelonefrit, vezikoüreteral reflü gibi) b) Böbrek yetmezliğine yol açabilecek patolojiler (Diyabetes mellitus, Hipertansiyon gibi) c) Multifokalite olasılığı veya genetik tümör olasılığı olanlar (papiller RHK,VHL) C. Elektif Endikasyonlar: a) < 4 cm soliter renal kitle b) 4-7 cm ekzofitik soliter renal kitle c) Sağlıklı genç hastalar

35

36

37

38

39

40 Nefrektomi sonrası lokal nüks %2-4 oranında görülür Radikal nefrektomi Lokal rekürrenslerin ancak %40 ı izoledir Risk faktörleri; Yüksek T evresi Lenf nodu pozitifliği Cerrahi rezeksiyon ile hastaların %30-40 ı tümörsüz hale gelebilir Rezeksiyonda morbidite riski önemli düzeydedir

41 Nefrektomi sonrası lokal nüks Parsiyel nefrektomi % oranında görülür En önemli neden ileri T evresidir Tedavi yetersizliği mi?... Nükslerin çoğu tümör yatağından uzakta Tanımlanamamış birden fazla tümör varlığı Yeni tümör gelişimi Tedavisi; Tekrar parsiyel nefrektomi Nefrektomi Termal ablasyon

42 Minimal İnvaziv Tedaviler Termal ablasyon (kriyoablasyon ve radiyofrekans ablasyon)

43 Metastatik hastalıkta tedavi Cerrahi Nefrektomi Metastazektomi Sistemik kemoterapi Radyoterapi İmmünoterapi Aşılar Hedefe yönelik tedaviler

44 Cerrahi, hem lokalize hem de metastatik hastalığın tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Önceleri metastatik hastalıkta nefrektomi yapılması fikri, şiddetli kanama, ağrı ve paraneoplastik sendromlar gibi yakınmaların palyasyonu için planlanmaktaydı. Ancak hastaların % 1-2 sinde nadiren de olsa nefrektomi sonrası metastatik lezyonlarda ortanca 6 ay süre ile gerileme gözlenebiliyor olması, nefrektominin metastatik RHK da bir değeri olduğunu göstermektedir.

45 Gözlem Beklenen yaşam süresi relatif olarak kısa Çok yaşlı ve yüksek cerrahi riskli olgularda Tesadüfen saptanmış asemptomatik küçük renal kitlelerde gözlem yapılabilinir.

46 Kemoterapi RCC proksimal tübülden kaynaklanması nedeniyle çoklu-ilaç direnç proteini P-glikoprotein ekspresyonu gösterir ve bu sayede çoğu kemoterapi şekline dirençlidir. Kemoterapi sadece 5-floroürasilin (5FU) immünoterapi ajanlarıyla beraber kullanılması durumunda etkili gibi durmaktadır.

47 İmmünoterapi : İyi performans statüsü olan hastalarda İFN-alfa ile immünoterapi fayda sağlamakta ve sağkalımı birkaç ay arttırmaktadır Anjiyogenez inhibitörleri (Hedefe yönelik tedaviler) : Sunitinib : Sorafenib Bevacizumab: mtor inhibitörleri (temsirolimus, evorilumus):

BÖBREK TÜMÖRLERĠ TANI VE EVRELEME YÖNTEMLERĠ NE ZAMAN BĠYOPSĠ?

BÖBREK TÜMÖRLERĠ TANI VE EVRELEME YÖNTEMLERĠ NE ZAMAN BĠYOPSĠ? BÖBREK TÜMÖRLERĠ TANI VE EVRELEME YÖNTEMLERĠ NE ZAMAN BĠYOPSĠ? Dr. Murat KOġAN BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ KONYA UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ 05.03.20011 Düzey 1a Kanıt çeģidi Randomize çalıģmaların meta-analizinden

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

BÖBREK KANSERİ Kanser nedir?

BÖBREK KANSERİ Kanser nedir? BÖBREK KANSERİ Her yıl yaklaşık 10 bin kişiden biri böbrek kanserine yakalanmakta, 30 bin kişiden biri de bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Zamanında tanı konulup uygun tedavi verilirse böbrek kanserinin

Detaylı

BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM

BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Slide 1 BÖBREK KİTLELERİ VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Slide 2 Öğrenim hedefleri Renal hücreli karsinom ve diğer böbrek kitlelerinin radyolojik bulgularını

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ PERİAMPULLER BÖLGE TÜMÖRLERİNDE PİLOR KORUYUCU PANKREATİKODUODENEKTOMİNİN YERİ Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi Dr. Ayhan Güneyi

Detaylı

Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması

Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması Hasta Bilgilendirme Formu Türkçe 32 Böbrek kanseri tanı ve sınıflaması Altı çizili terimler sözlükte listelenmiştir. Tümörün evre, alt grup ve agresifliği sınıflamayı oluşturur. Çoğu böbrek kanseri hastası

Detaylı

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) MEME HASTALIKLARI (Memenin benign ve malign tüm hastalıkları) Memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırdığında ; Meme derisinde; Epidermal ve Sebase kistler,

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Üroloji/1 Üroloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Üroloji/3 Hakkımda: Adım

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Posterior Mediasten Arka mediastende yerleşen tümörlerin çoğu nörojenik kaynaklıdır. Bunların dışında;

Posterior Mediasten Arka mediastende yerleşen tümörlerin çoğu nörojenik kaynaklıdır. Bunların dışında; Mediasten Kitleleri, Kistleri ve Miyastenia Gravis Dr.Serdar Onat Mediasten Mediyastinum, iki plevral kavitenin arasında diyafragmadan torasik inlete kadar uzanan toraksın önemli bir parçasıdır. Tümör

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

Meme Hastalıkları Dr.Sadullah GİRGİN

Meme Hastalıkları Dr.Sadullah GİRGİN Meme Hastalıkları Dr.Sadullah GİRGİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ANATOMİ Göğüs ön duvarı üzerinde, medialde sternum ön kenarı,lateralde ön aksiller çizgi ile yukarda 2.

Detaylı

AKCİĞER KANSERLERİ Atila Akkoçlu

AKCİĞER KANSERLERİ Atila Akkoçlu AKCİĞER KANSERLERİ Atila Akkoçlu Akciğer kanserleri gelişmiş ülkelerde en sık görülen ve ölümcül seyreden kanserlerdir. 1994 yılında ABD inde bu kanserlerden ölenler yaklaşık 153000 kişi, bunların 94.000

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TROMBOZ VE PROFİLAKTİK VARFARİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TROMBOZ VE PROFİLAKTİK VARFARİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Gündeniz ALTIAY AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA TROMBOZ VE PROFİLAKTİK VARFARİN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ (Uzmanlık

Detaylı

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERLİ OLGULARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE KLİNİK SEMPTOMLAR İLE METASTAZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERLİ OLGULARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI VE KLİNİK SEMPTOMLAR İLE METASTAZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL SÜREYYAPASA GÖGÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİ EĞİTİM VE ARASTIRMA HASTANESİ VIII. GÖGÜS HASTALIKLARI KLİNİGİ Şef. Dr. Armağan HAZAR İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİGER KANSERLİ

Detaylı

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI

Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (MHDF) Meme Kanseri Eğitim Modülü KETEM DOKTORLARI Değerli Meslektaşlarım, Bu eğitim modülü, Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nun (MHDF) Kanserle Savaş

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı PERİAMPULLER TÜMÖRLERDE BATIN TOMOGRAFİSİ, DİNAMİK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE ENDOSKOPİK RETROGRAD KOLANJİO PANKREATOGRAFİNİN

Detaylı

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:227-233 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014

Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 Prof.Dr.Bilsel BAÇ MİDE TÜMÖRLERİ Ders Notu- 2013-2014 BENİGN TÜMÖRLERİ : Gastroskopide %2-5 oranındadır. Polip, adenom, leiomyom, nörofibrom, lipom, vasküler tümörler. Mide polipleri:50-60 yaşlarında

Detaylı

İLERİ EVRE EPİTELYAL OVER KANSERİNDE LENF NODU DİSEKSİYONUNUN SAĞKALIMA ETKİSİ

İLERİ EVRE EPİTELYAL OVER KANSERİNDE LENF NODU DİSEKSİYONUNUN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Ateş Karateke İLERİ EVRE EPİTELYAL OVER KANSERİNDE

Detaylı

PANKREAS KANSERİ: HASTALAR İÇİN REHBER

PANKREAS KANSERİ: HASTALAR İÇİN REHBER PANKREAS KANSERİ: HASTALAR İÇİN REHBER ESMO KLİNİK UYGULAMA REHBERİ BAZLI HASTA BİLGİSİ Hastalar için olan bu kılavuz, hasta ve hasta yakınlarının Pankreas kanserinin doğasını daha iyi anlaması ve pankreas

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ VE AMAÇ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 OVER KANSERİ... 3 EPİTELYAL OVER KANSERLERİ... 4 ANEMİ VE KANSER... 16 ANJİOGENEZİS...

İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ VE AMAÇ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 OVER KANSERİ... 3 EPİTELYAL OVER KANSERLERİ... 4 ANEMİ VE KANSER... 16 ANJİOGENEZİS... İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ VE AMAÇ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 OVER KANSERİ... 3 EPİTELYAL OVER KANSERLERİ... 4 ANEMİ VE KANSER... 16 ANJİOGENEZİS... 17 GEREÇ VE YÖNTEMLER... 26 BULGULAR... 31 TARTIŞMA... 47

Detaylı

GİS TÜMÖRLERİ. Dr. Akın Önder Genel Cerrahi AD

GİS TÜMÖRLERİ. Dr. Akın Önder Genel Cerrahi AD GİS TÜMÖRLERİ Dr. Akın Önder Genel Cerrahi AD ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ 1-Epitelyal Tümörler a-benign Tümörler Squamöz papilloma Adenoma b-malign Tümörler Squamöz hücreli karsinoma Adenokarsinoma Adenoakantoma

Detaylı

KOLON VE REKTUMUN ADENOKARSİNOM DIŞI TÜMÖRLERİ

KOLON VE REKTUMUN ADENOKARSİNOM DIŞI TÜMÖRLERİ 37 KOLON VE REKTUMUN ADENOKARSİNOM DIŞI TÜMÖRLERİ Dr. Yılmaz BÜYÜKUNCU KOLON VE REKTUMUN SELİM TÜMÖRLERİ KOLON VE REKTUM HEMANJİOMLARI Kolon ve rektum hemanjiomları oldukça seyrek görülür, genellikle genç

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı