TEMEL VETER NER FARMAKOLOJ VE TOKS KOLOJ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMEL VETER NER FARMAKOLOJ VE TOKS KOLOJ"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2245 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1244 TEMEL VETER NER FARMAKOLOJ VE TOKS KOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Sezai KAYA (Ünite 1-3) Prof.Dr. Emine BAYDAN (Ünite 4, 6) Prof.Dr. Ender YARSAN (Ünite 5, 6) Prof.Dr. Songül SONAL (Ünite 7) Prof.Dr. Ali B LG L (Ünite 8) Doç.Dr. Hasan Hüseyin ORUÇ (Ünite 9) Prof.Dr. Ayhan F LAZ (Ünite 10) Editör Prof.Dr. Sezai KAYA ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Murat Ataizi Yrd.Doç.Dr. Figen Ünal Çolak Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Özlem Durak Grafiker Nihal Sürücü Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri FARMAKOLOJ YE G R fi... 3 Farmakolojinin Tan m... 3 Farmakolojinin Dallar... 3 Kodeks ve Farmakope (Resmi laç Kitab )... 4 LAÇ... 4 laçlar n Kaynaklar... 5 Do al Kaynaklar... 5 Bitki Kaynakl Maddeler... 5 Mikroorganizma Kaynakl Maddeler... 6 Madensel Maddeler... 7 Hayvan Kaynakl Maddeler... 7 Sentetik ve Yar -Sentetik Maddeler... 7 laçlar n S n fland r lmas... 7 laçlar n simlendirilmesi... 7 T bbi Ürün... 8 DOZ... 8 Dozun Tayini... 9 Sa alt m ndeksi (S )... 9 laç, Fizyolojik Madde ve Zehir FARMASÖT K filemler VE LAÇ fiek LLER FARMASÖT K filemler Erimek (Eritmek) Ergitmek (S v laflt rmak) Özütlemek (Hulasaland rma, Ekstraksiyon) Tüketmek (Perkolasyon) Islatarak Yumuflatmak (Maserasyon) LAÇ fiek LLER Kat laç fiekilleri Yar -Kat laç fiekilleri S v laç fiekilleri Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Farmakokinetik ve Farmakodinamik FARMAKOK NET K EM LME ve KULLANILMA YOLLARI Zarlardan Geçifl laçlar n Kullan lma Yollar Biyoyararlan m ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler lk-geçifl Etkisi (Sistemik-Öncesi Metabolizma) Biyoeflde erlik VÜCUTTA DA ILMA ve B R KME METABOL ZMA (B YOTRANSFORMASYON) Biyotransformasyona Giren Enzimler Biyotransformasyon Yollar ATILMA FARMAKOD NAM K LAÇLARIN ETK fiek LLER VE ETK LER laçlar n Etkisine Arac l k Eden Mekanizmalar Fiziksel veya Kimyasal Etki Reseptörler (Algaç, Al c ) Agonist, Antagonist, Parsiyel Agonist Enzim Etkinli inin De ifltirilmesi Enzim Etkinli inin Önlenmesi Enzimlerle Etkinleflme Tafl t Sistemleri (Tafl t Proteinler, Pompalar) yon-kanallar Kelasyon (fielasyon) Vücutta Bir Maddenin Sal verilmesine Yol Açma DOZ-YO UNLUK VE DOZ-ETK L fik S Doz-Yo unluk liflkisi Doz-Etki liflkisi LAÇLAR ARASINDA ETK LEfiME LAÇLARIN ETK S N DE fit REN FAKTÖRLER laçla lgili Faktörler Canl yla lgili Faktörler Di er Faktörler LACA D RENÇ LAÇLARIN STENMEYEN ETK LER Yal n Zararl Etkiler laç Alerjisi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Sinir Sistemi laçlar MERKEZ S N R S STEM LAÇLARI Merkesi Sinir Sisteminin Görevleri ve Nöronun Yap s letiflim Arac lar Sinir Uçlar ve Sinapslar Sinaptik letimin Sona Erdirilmesi Sinaps ve Kavflaklarda laçlar n Etki Yerleri Merkesi Sinir Sistemi laçlar n n S n fland r lmas Merkesi Sinir Sistemini Bask Alt na Alanlar Genel Anestezikler Yerel Anestezikler... 50

5 çindekiler v Nöroleptikler Trankilizanlar Aspirin ve Benzeri laçlar (Narkotik Olmayan A r Kesiciler) Opioidler (Narkotik A r Kesiciler) Nöro-Musküler Kas Gevfleticiler Yat flt r c ve Uyku laçlar Ç rp nma Önleyiciler Merkesi Sinir Sistemini Uyaranlar (Analeptikler) OTONOM S N R S STEM LAÇLARI Otonom Sinir Sisteminin Bölümlenmesi Sinaps veya Kavflaklar Otonom Sinir Sistemi laçlar n n S n fland r lmas SEMPAT K S N R S STEM LAÇLARI Noradrenalin Sentezi, Depolanmas, Sal verilmesi ve Etkisinin Sonland r lmas Adrenerjik Reseptörler (A-R ler) Noradrenalinin Etkilerinin De ifltirilmesi Sempatomimetikler Sempatolitikler PARASEMPAT K S N R S STEM LAÇLARI Asetilkolin Sentezi, Depolanmas, Sal verilmesi ve Etkisinin Sonland r lmas Kolinerjik Reseptörler Asetilkolinin Etkilerinin De ifltirilmesi Parasempatomimetikler Parasempatolitikler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sistem laçlar HORMONLAR Hipotalamus Hormonlar Gonadotropin Sal verici Hormonlar (GnRH) Hipofiz Bezi Hormonlar Gonadotropinler (Gonadotropik Hormonlar) Hipofiz Kaynakl Gonadotropinler Plasenta Kaynakl Gonadotropinler Kortikotropin (Adrenokortikotropik Hormon, ACTH) Tiroid Sal verici Hormon (Tirotropin, TSH) Somatotropin (GH, Büyüme Hormonu) Oksitosin Vazopressin (Antidiüretik Hormon, ADH) Tiroid Hormonlar Cinsiyet Hormonlar Erkek Cinsiyet Hormonlar Testosteron Antagonistleri Difli Cinsiyet Hormonlar ÜN TE

6 vi çindekiler Östrojen Antagonistleri YEREL HORMONLAR Yerel Hormon Antagonistleri Histamin Antagonistleri Serotonin Antagonistleri Anjiyotensin Antagonistleri DRAR SÖKTÜRÜCÜLER (D ÜRET KLER) SOLUNUM S STEM LAÇLARI Solunum Yollar n Geniflletenler Balgam Söktürücüler (Ekspektoranlar) Mukusu Eritenler (Mukolitikler) Öksürük Kesiciler (Antitüssifler) S ND R M S STEM LAÇLARI fltah Açanlar Kusturucular (Emetikler) Kusmay Önleyenler (Antiemetikler) Mide Hareketlerini De ifltiren laçlar (Prokinetikler) Ülser Tedavisinde Kullan lan laçlar Ba rsak Hareketlerini ve Salg s n De ifltiren laçlar shal Yapan laçlar (Sürgütler) shali Kesen laçlar Gaz n Tedavisinde Kullan lanlar KALP-DAMAR S STEM LAÇLARI Kalp Kas n Kuvvetlendirenler ve Uyaranlar Aritmi Tedavisinde Kullan lan laçlar (Antiaritmikler) Damarlar Geniflletenler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Kemoterapötikler G R fi Kemoterapötiklerin S n fland r lmas ANT B YOT KLER Antibakteriyel Etkinlik Etki Spektrumu Antibiyotiklerin Etki fiekilleri Antibiyotiklerle Sa alt mda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Antibiyotik Çeflitleri Beta-Laktamlar Aminoglikozidler Makrolidler Tetrasiklinler Sülfonamidler Fenikoller Florokinolonlar Di er Antibakteriyel laçlar ANTELM NT KLER... 89

7 çindekiler vii Kelebeklere Etkiyen laçlar fieritlere Etkiyen laçlar Yuvarlak Kurtlara Etkiyen laçlar DIfi PARAZ TLER ETK LEYEN LAÇLAR ANT SEPT K VE DEZENFEKTANLAR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hayvansal G dalarda laç Kal nt lar, laçlar n Ruhsatland r lmas, Da t m, Sat fl ve Kontrolü HAYVANSAL GIDALARDA LAÇ KALINTILARI laç Kal nt lar n n Sebepleri laç Kal nt lar n n Etkileri laç Kal nt lar n n Kontrolü laç Kal nt lar n n Önlenmesi Kal nt çeren Ürünlerin De erlendirilmesi LAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI, DA ITIMI, SATIfiI VE KONTROLÜ Veteriner laç Mevzuat Ruhsatland rma Toptan ve Perakende Da t m/sat fl Kontrol ve Denetim Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Toksiklojiye Girifl ve Genel Toksikoloji TOKS KOLOJ YE G R fi Toksikolojinin Tan m Toksikolojinin Tarihsel Geliflimi Toksikolojinin Dallar ZEH R Zehirlerin S n fland r lmas Kaynaklar na Göre Kimyasal Yap lar na Göre Etkilerine Göre ZEH RLENMEN N ÖLÇÜSÜ VE ZEH RLENME T PLER ZEH RL L ETK LEYEN FAKTÖRLER Zehirle lgili Faktörler Canl ile lgili Faktörler Di er Faktörler ZEH RLER N METABOL ZMASI Emilme Biyotransformasyon (BT, Zehirsizlefltirilme) ÜN TE 7. ÜN TE

8 viii çindekiler At lma (Ekskresyon) ZEH RLER N ETK MEKAN ZMALARI ZEH RLENMELER N GENEL NEDENLER Do al Koflullardan Kaynaklanan Zehirlenmeler nsan Etkinlikleriyle Oluflan Zehirlenmeler ZEH RLENMELER N TANISI Olayla lgili Soruflturma ve nceleme Klinik Muayene Patolojik nceleme (Nekropsi) Toksikolojik Analiz ZEH RLENMELERE GENEL YAKLAfiIM Zehirin Emilmesinin Önlenmesi ve Vücuttan Uzaklaflt r lmas Destekleyici ve Semptomatik Uygulamalar Antidot Uygulanmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Bitkisel Maddeler ve Mineral Maddeler B TK SEL MADDELER Alkaloitler Koniin (Konisin) Delfinin Morfin ve Di er Afyon Alkaloitleri Kolflisin Nikotin Veratrum Alkaloitleri Akonitin Taksin Atropin ve Skopolamin Purin Alkaloitleri Glikozitler Kalp Glikozitleri Siyanogenetik Glikozitler Antikoagulan Glikozitler Saponinler Solaninler Antraglikozitler Glukosinolatlar Fenolik Bileflikler Gossipol Tanen (Tannik Asit) Reçineli Maddeler Kendir Di er Maddeler Andromedotoksin M NERAL MADDELER Alüminyum

9 çindekiler ix Arsenik Bak r C va Demir Flor Kadmiyum Kalay Krom Kurflun Molibden Selenyum Tuz Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Mikotoksinler ve Doping M KOTOKS NLER Girifl Mikotoksin Oluflumunu Kolaylaflt ran Faktörler Mikotoksinlerin Etkileri Mikotoksinlerin S n fland r lmas Yem ve Yem Hammaddeleri (Tah l, Tah l Ürünleri ve Benzeri) Aflatoksinler Okratoksin A Trikotesenler Fumonisinler Zearalenon (F-2 toksin) Penitremler Süt ve Ürünleri Aflatoksin M1 ve M Siklopiazonik asit Mikotoksinlerin Tan ve Kontrolü DOP NG Girifl Doping Maddelerinin S n fland r lmas Doping- laç liflkisi Doping Maddesi Kullan m n S n rlay c Kurallar Türkiye de Doping Kontrolü Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE

10 x çindekiler 10. ÜN TE Pestisitler ve Çevre Toksikolojisi PEST S TLER N TANIMI VE ÖNEM Pestisitlerin Faydalar Pestisitlerin Zararlar Pestisitlerin S n fland r lmas Zararl lara Göre Vücuda Girifl Yollar na Göre Kimyasal Yap lar na Göre Sentetik Organik Pestisitler Do al Organik Pestisitler Zehirliliklerine Göre Pestisit Formülasyonlar ÇEVRE AÇISINDAN PEST S TLER N GÜVENL KULLANIMI Ambalajlama Nakil Kar flt rma ve Doldurma Depolama Kullan lmayan veya Artan Fazla Pestisitlerin Uzaklaflt r lmas Çevrenin Pestisit Döküntülerinden Korunmas Pestisitlerle U raflan Kifliler çin Koruyucu Malzemeler Pestisitlerle lgili Çevre Mevzuat Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük Dizin

11 Önsöz xi Önsöz Kitab n ilk alt ünitesi farmakoloji ile ilgilidir. Farmakolojinin en önemli ögesini ilaç oluflturur. laç, günümüzde hekimin hastal klar n sa alt m ve önlenmesinde kulland en önemli araçt r. laç, hastal klarda özellikle koruyucu ve sa alt c olmak üzere, günümüzde hayvanlarda çeflitli amaçlarla (geliflmenin h zland r lmas, yemden yararlanman n ve canl a rl k kazanc n n art r lmas, daha nitelikli g da elde edilmesi gibi) kullan lmaktad r. laç, farmakoloji alan nda yeterli ölçüde e itim alm fl ve hekim diplomas na sahip kifliler taraf ndan gerekti inde ve son derece dikkatle kullan lmas gereken maddedir. Önlisans program nda yer alan ö rencilerin mezun olduktan sonra hastay muayene etme, tan koyma ve ilaç kullanma yetkisi olmayaca için, Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji kitab nda ilaçlarla ilgili daha çok temel bilgilere yer verilmifltir. Bu kapsamda olmak üzere, ilaçlar n canl yap daki etkileri ve etki flekilleri ile istenmeyen etkilerine daha fazla önem verilmifl; böylece, program takip edenlerde belli bir bilgi taban oluflturulmaya çal fl lm flt r. Sa alt mla ilgili sistem ilaçlar ve di er ilaçlara çok k sa de inilmifltir. G da de eri olan hayvanlarda ilaç kullan m, bunlardan elde edilen g dalardaki (et, süt, yumurta, bal gibi) ilaç kal nt lar, kal nt larla ilgili toplumsal duyarl l n artmas, kamunun g dalarda kal nt lar izlenmesi ve kontrolüne yönelik ald tedbirler herkesi ilgilendirir olmufltur. Bugün hemen herkes yedi i her çeflit g dan n do al olmad n, bunlar n yetifltirilmesi/üretilmesi s ras nda hormon ve benzeri madde kullan ld n, böylece kal nt içerdi ini ve kal nt lar n da sa l için son derece zararl oldu unu düflünmektedir. Kitab n ikinci k sm ndaki dört ünite toksikoloji ile ilgilidir. Toksikoloji, ilaç, zehir ve di er maddelerin canl yap ve çevreyle ilgili etkilerini inceler. Özellikle 20 nci yüzy l n ilk yar s ndan itibaren kimya bilimi ve endüstriyel geliflmelere paralel olarak toksikoloji de h zla geliflmifl ve yeni boyutlar kazanm flt r. Günlük kullan ma ve endüstriye sunulmadan önce binlerce yeni kimyasal madde çok uzun, yorucu ve masrafl denemelerden geçirilmekte; sadece belli ölçütleri kafl layanlar kullan ma girmektedir. Endüstriyel faaliyetler, tar msal savafl uygulamalar, yapay gübre ve deterjan kullan m n n artmas, petrol tafl mac l, h zl nüfus art fl ve kentleflme, araç trafi indeki art fl, nükleer denemeler ve nükleer kazalar ile çevreye yay lan zehirli maddelerin miktar çok büyük ölçüde artm flt r. Böylece, tüm dünyada, do al denge, çevre ve çevre sa l için sürekli tehdit oluflturan tehlikeli bir ortam oluflmufltur. Kitap, genel olarak ana hatlar yla yukar da belirtilen konulara cevap verecek flekilde tasarlanm fl ve haz rlanm flt r. Kitab n haz rlanmas nda yer alan yazar arkadafllara, Anadolu Üniversitesi Aç k Ö retim Fakültesi Uzaktan Ö retim Tasar m Birimi yöneticileri ve çal flanlar na çok teflekkür ediyorum. Kitab n, ilaç ve zehir bilimi alanlar nda ö rencilere faydal olmas n diliyorum. Editör Prof.Dr. Sezai KAYA

12 1TEMEL VETER NER FARMAKOLOJ VE TOKS KOLOJ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Farmakolojinin tan m n yapacak ve farmakolojinin dallar n tan mlayabilecek; laç tan m, ilac n özellikleri ve kaynaklar n tan mlayabilecek; laçlar n dozlar ve doz çeflitlerini aç klayabilecek; Farmasötik ifllemleri tan mlayabilecek ve baz lar n yapabilecek; laç flekillerini tan mlayabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Farmakoloji laç laçlar n Kaynaklar laçlar n simlendirilmesi Patentli T bbi Ürün Jenerik Ürün Doz Farmasötik fllemler laç fiekilleri çindekiler Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri FARMAKOLOJ YE G R fi LAÇ DOZ FARMASÖT K filemler LAÇ fiek LLER

13 Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri FARMAKOLOJ YE G R fi Farmakolojinin Tan m Farmakoloji kelime olarak ilaç bilimi demektir. Yunanca ilaç manas na gelen farmakon ve bilim anlam na gelen logos kelimelerinden türetilmifltir. Farmakoloji genifl anlamda hastal klar n önlenmesi, sa alt m ve tan s nda kullan lan ilaç ve di er maddelerden bahseder. laçlar n kaynaklar, fiziksel ve kimyasal özellikleri, haz rlanma ve terkip edilmeleri, ilaç flekilleri (farmasötik flekiller), dozlar, farmakokinetikleri (verilme, emilme, da lma, metabolizma, at lma gibi), SIRA farmakodinamikleri S ZDE (etki flekilleri, etkileri), yan ve zararl etkileri, ilaçlar aras nda etkileflmeler ve geçimsizlikler, uyar lar farmakolojinin bafll ca ilgi alan n oluflturur. Farmakolojik yönden inert olmad kça mutlak anlamda zarars z bir madde yoktur. Yani, bir ilac n, istenen etkileri yan nda, isenmeyen etkileri (yan etki, zararl /zehirli etki) de söz konusudur. Hekim ilac kullanmaya karar vermeden önce ilac n fayda/zarar oran n de erlendirmeli ve fayda/zarar oran yüksekse ilac kullanmal d r. Farmakolojinin Dallar Farmakoloji bilimi kendi içinde de iflik konularla u raflan birçok altbilim dal na ayr l r; bu altbilim dallar n n bafll calar ve ilgilendikleri konular AMAÇLARIMIZ afla daki gibidir. Drog bilgisi: laç hammaddeleriyle (drog) ilgilenen bir altbilim dal d r; AMAÇLARIMIZ droglar n ço u bitki kaynakl oldu undan, botanik ve eczac l kla yak ndan iliflkilidir. Doz bilgisi: Hastalara verilecek ilaç miktarlar, uygulama yollar, K T Adoz P aral ve kullan lma sürelerinden bahseder. Deneysel farmakoloji (Farmakodinami): laçlar n sa lam hayvanlardaki etki flekilleri, etkileri (normal etki, yan ve zehirli etki), yap -etki iliflkisi ile ilgilenir. Sa lam hayvanlarda yap lan farmakokinetik incelemeler de (öngörüsel farmakoloji; emilme, da lma, metabolizma, at lma gibi) deneysel farmakoloji kapsam nda de erlendirilir; farmakokinetik, bazen ayr alt dal olarak da ifade edilebilir. Esasta, farmakodinami ilac n vücuda, farmakokinetik de vücudun ilaca davran fllar n inceleyen alt dal olarak ifade edilebilir. Klinik farmakoloji: Yeni ilaçlar n bulunmas ve gelifltirilmesinde deney hayvanlar nda yeterli ölçüde incelenmifl maddelerin normal ve hasta insan ve hayvan-

14 4 Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 1 larda denenmeleri ve de erlendirilmeleriyle u raflan altbilim dal d r. Bu sebeple, ço u kez terapötik farmakoloji ile kar flt r l r ve efl anlaml gibi kullan l r. Sa alt ma girmifl ilaçlar n etkinlik ve güvenlik yönünden izlenmesi, incelenmesi ve de erlendirilmesi (farmakovijilans) de klinik farmakolojinin çal flma alanlar ndand r. Terapötik farmakoloji (Farmakoterapi, uygulamal farmakoloji): Deneysel farmakolojiden elde edilen bilgilere göre ilaçlar n hasta hayvanlarda kullan lmas ve etkileriyle u raflan altbilim dal d r. Galenik farmasi: Sa alt mda kullan lan ilaç flekilleri, haz rlanmalar ve standardizasyonuyla ilgilenen altbilim dal d r. Reçete bilgisi: Reçetenin k s mlar ve ilaçlar n reçeteye yaz lmas na iliflkin bilgiler verir. Kemoterapi: Bakteri, mantar, iç ve d fl parazitler, virüs gibi mikroroganizmalardan ileri gelen hastal klar n sa alt m, önlenmesi ve kontrolünde kullan lan ilaç ve di er maddelerden bahseder; kemoterapi esasta ilac n vücuda (konak) de il, ona yerleflen mikroorganizmaya (konuk) ne yapt n inceler. Terim, tümöral hastal klar n sa alt m ve önlenmesi amac yla kullan lan ilaçlar ve uygulamalar da kucaklar. Deneysel, terapötik, klinik farmakolojinin benzerlikleri ve farkl l klar n aç klay n z? Kodeks ve Farmakope (Resmi laç Kitab ) Bunlar eczac, hekim ve hukukçular ile ilaç veya ilaç hammaddelerinin d fl al m ve sat m nda birli i sa layan resmi ilaç kitaplar d r. Kodeks, kanun anlam na gelen Code teriminden türetilmifltir; ilaçlar n Kanuni Standart Kitab olarak kabul edilir. Farmakope, ilaç ve yapmak (yunanca pharmacon ve poiea) kelimelerinden türetilmifl terimdir. Kodeks ve farmakopeler sa alt c de eri belirlenen ilaçlar ve yard m- c maddelerin özellikleri (fiziksel ve kimyasal), tan nma tepkimeleri, miktar tayinleri, safl k kontrolleri, formülasyonlar, saklanma flartlar gibi resmi-onayl bilgileri kapsar. Türkiye de Cumhuriyetin ilk Kodeksi 1930 da, son Kodeksi de (Türk Farmakopesi ismi ile bilinir) 1974 de (TF 1974) yay nlanm flt r; halen yürürlüktedir. Türkiye de Veteriner Kodeks yoktur. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ LAÇ Farmakolojinin K Tesas A P konusunu ilaç oluflturur. Genel olarak hastal klar n sa alt m nda kullan lan maddelere ilaç ad verilir; hastal klar n tan s ve önlenmesinde kullan lan maddeler AMAÇLARIMIZ de ilaç olarak nitelenir. laç, hastal klar sa altmak, hafifletmek ve- AMAÇLARIMIZ ya önlemek ya da tan amac yla veya fiziki ve cerrahi müdahaleleri kolaylaflt rmak ya da fizyolojik olaylar de ifltirmek için vücuda uygulanan maddeler olarak tan mlanabilir. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) al c n n faydas na olmak üzere, fizyolojik sistem veya patolojik olaylar de ifltirmek veya incelemek amac yla kullan lan veya kullan lma maksad yla haz rlanan herhangi bir madde veya ürün olarak tan m- lam flt r. Tan ya yard mc olmak için yararlan lan kontrast maddeler ile gebelik önleyici maddeler de ilaç olarak nitelenirler. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü web sayfas nda (www.kkgm.gov.tr) Türkiye de ruhsatl ilaçlar ve etkin maddeleri inceleyiniz. laç, Frans zca bir kelime olan drog (drogue) teriminden türemifltir; drog, ham ilaç veya ilaç gibi kullan lan ilaç ilkel maddesidir. Bunlar, hastalara verilmeden ön-

15 1. Ünite - Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri 5 ce onlar n kolayca alabilecekleri ve kendilerinden beklenen yarar en iyi flekilde oluflturabilecekleri çeflitli ifllemlere (farmasötik ifllemler) tabi tutularak de iflik flekillere (farmasötik flekiller) sokulurlar. Farmasötik ifllemlerle, ilaçlar, çeflitli yard mc veya tafl t maddelerle hastalar n alabilecekleri flekillere sokulurlar. laç firmalar nca, özel formülasyonlar halinde haz rlan p ambalajl bir flekilde ve özel isimle pazarlanm fl ilaç t bbi ürün (müstahzar) diye bilinir. laçlar hastada sebebi ortadan kald rarak tam bir iyileflme sa layabilirler; bu flekilde etki oluflturan maddelere etiyotrop ilaçlar, etkiye de etiyotrop etki ad verilir. Bazen ilaçlar hastada baz belirtileri hafifletir veya ortadan kald r rlar ama sebebe yönelik sa alt m tam sa layamazlar; kullan ld klar sürece hastal n geliflmesini yavafllat rlar veya hafif seyretmesini sa larlar. Bu tür etkiye semptomatik etki veya palyatif etki, yap lan uygulamaya da semptomatik sa alt m veya palyatif sa alt m ad verilir. laçlar iki özelli i ile dikkat çekerler; bunlar etkinin seçici ve geçici olmas d r. Seçici etki, kullan l fl amac yla ilgili hücre, doku veya organ ve buralardaki belirli biyolojik olaylar etkilerken, di er olaylar veya di er sistem ya da k s mlar etkilememesi anlam ndad r. Geçici etki, ilaç kullan m n n durdurulmas n takiben etkisinin belli bir sürede kendili inden kaybolmas n ifade eder. lac n seçici etkili olmas n n önemini aç klay n z? laçlar n, normal dozlarda kullan lsalar bile, istenen etkileri yan nda, istenmeyen etkileri (yan etki, zehirli/zararl etki) de olabilir. Bunlardan özellikle zehirli/za- rarl etkiler, hastay rahats z edebilir, huzurunu bozabilir, ifl gücünü azaltabilir, bazen yaflam n tehlikeye sokabilir veya ölümüne yol açabilir. laçlar n normal dozlarda kullan lmas halinde bile göz önünde bulundurulmas gereken en önemli nokta ilaç kullan lmas ile sa lanacak faydan n ayn zamanda oluflabilecek zarara (riske) göre üstünlü ünün (fayda/zarar oran ) belirlenmesidir. Bazen (kanser sa- alt m ndan oldu u gibi) faydas yan nda zarar da yüksek olan ilaçlar n kullan lmas uygun görülürken, baz durumlarda (nezle, deri hastal klar SIRA gibi) S ZDE bu yaklafl m do ru olmamaktad r. 2 AMAÇLARIMIZ laçlar n Kaynaklar AMAÇLARIMIZ laçlar ya do al kaynaklardan elde edilir veya yar -sentetik ve sentetik olarak haz rlan rlar. K T A P Do al Kaynaklar laçlar n do al kaynaklar n bitkiler, mikroorganizmalar, madenler ve hayvanlar oluflturur. Bitki Kaynakl Maddeler Çok say da bitkide (t bbi bitki) yine çok say da ilaç olarak kullan lan etkin madde vard r. Bitki kaynakl ilaç maddeleri bitkinin kabuk, kök, meyve, özsu, tohum, yaprak, yumru gibi k s mlar nda bulunurlar. Etkin madde gruplar n n bafll calar alkaloitler, glikozitler, reçineler, saponinler, tanenler, ya lar (uçucu AMAÇLARIMIZ ve sabit ya lar) gibi gruplara ayr l rlar. AMAÇLARIMIZ T bbi bitkiler ve bitki k s mlar hakk nda T bbi Botanik ve T bbi Bitkiler K kitab na T A P (Kaya, S., Medisan Yay., Ankara) bakabilirsiniz.

16 6 Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji S ORU D KKAT Bitkiler ve bitki k s mlar genellikle do rudan kullan lmazlar; çeflitli ifllemlere tabi tutularak al c s n n faydalanabilece i flekillere sokulurlar. Alkaloitler: Bitkilerde yayg n flekilde bulunan ve asitlerle tuzlar yapabilen azotlu bazlard r; alkaloit ismi alkaliye benzer olmalar sebebiyle verilmifltir. Bitkilerde genellikle %0.1-3 aras nda bulunurlar. Baz halde suda pek çözünmezler; tuz- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ lar fleklinde (morfin sülfat, nikotin sülfat gibi) iyi çözünürler. Arekolin, atropin, kokain, kürar, morfin, nikotin, pilokarpin, rezerpin, striknin bafll ca örnekleridir. Glikozitler: K T Hidroksil A P veya sülfidril grubu ihtiva eden bilefliklerin flekerlerle oluflturduklar maddelerdir. fieker ve fleker olmayan k s m (genin veya aglikon) birbirine eter ba yla (glikozitik ba ) ba lanm flt r; ba, enzimatik veya asidik hidrolizle parçalanarak glikozit kendisini oluflturan k s mlara ayr fl r. Baz glikozitler (siyanogenetik glikozitler gibi) enzimatik hidrolizle hidrosiyanik asit sal verirler. Digitoksin, gitoksin, oleandrin, strofantin bafll ca örnekleridir. Reçineler: Sak z benzeri maddelerdir; uçucu ya lar n yükseltgenme veya polimerizasyon ürünüdürler. Suda çözünmemeleri ve s yla yumaklaflmalar en belirgin özellikleridir. Kimyasal yap lar genellikle bilinmemektedir; diterpenler, triterpenler, politerpenler s n f ndan çeflitli bileflikleri tafl rlar; baz lar organik asitlerle resinol olarak bilinen alkollerin ester veya eterleridir. Havada oksitlendiklerinde renkleri koyulafl r. Podofillin, jalapa, haflhifl (esrar) bafll ca örnekleridir. Saponinler: Glikozitlerin alt grubu olarak kabul edilirler; aglikonuna sapogenol ad verilir. Suyla çalkalan nca dayan kl köpük oluflturmalar ve alyuvarlar parçalamalar en belirgin özellikleridir. Son derece irkiltici ve zehirlidirler; genellikle kan zehiri olarak etkirler; alyuvarlar n zar n parçalarlar. Glisirrhizik asit, gipsogenol, hekogenol, senegenol bafll ca örnekleri oluflturur. Tanenler: Yap lar nda çok say da hidroksil grubu bulunan, molekül a rl 500 ve üzerinde olan, azot içermeyen, mukozalar üzerinde büzüfltürücü etkileri olan, baz lar glikozitik yap l bilefliklerdir. Tanenler suda çözünür ve kolloid bir çözelti olufltururlar. Tanenlerin ço u gallik asit (trihidroksibenzoik asit) ve pirogallik asit (dihidroksibenzoik asit) türevidirler. En önemli özellikleri proteinleri, alkaloitleri (atropin, kokain, morfin, nikotin hariç), metalleri (antimon, arsenik, c va hariç) çöktürmeleridir. Tanenler hidrolize olabilenler (gallo-tanenler) ve kondense tanenler (kateflik-tanenler) diye ikiye ayr l rlar. Epikateflin, epigallokateflin, hamameli taneni, kateflol, tannik asit bafll ca örnekleridir. Ya lar: Uçucu olup-olmad klar na göre sabit ya lar ve uçucu ya lar diye ikiye ayr l rlar. Sabit ya lar, ya asitlerinin gliserinle yapt klar esterlerdir; kaynaklar - na göre bitkesel (ayçiçe i ya, badem ya, f st k ya, m s r ya gibi) ve mineral ya lar (s v ve kat prafin) diye ayr l rlar. Uçucu ya lar, aromatik (kokulu) veya eteral ya lar ya da esanslar diye bilinirler; bafll ca örneklerini gül ya, karanfil ya-, lavanta ya, nane ya oluflturur. Mikroorganizma Kaynakl Maddeler Çok say da antimikrobiyal madde (antibiyotikler, antelmintikler gibi) ve enzim mikroorganizmalardan elde edilirler. Do al olarak elde edilen antibiyotiklerin bafll calar eritromisin, neomisin, penisilin G, streptomisin; antelmintiklerin bafll calar avermektinler (doramektin, ivermektin, moksidektin gibi); enzimlerin bafll calar da L-asparaginaz, streptokinaz, penisilinaz d r.

17 1. Ünite - Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri 7 Madensel Maddeler Bak r, çinko, demir, iyot, kalsiyum, kobalt, manganez, sodyum, selenyum gibi maddeler ve tuzlar madensel maddelerin bafll ca örnekleridir. Hayvan Kaynakl Maddeler Bal mumu, hormonlar (insülin, kortikotropin, oksitosin gibi), kantarid, pankreatin, pepsin, protamin, spermaseti, yün ya hayvan kaynakl maddelerin bafll ca örnekleridir. Sentetik ve Yar -Sentetik Maddeler Fenilbutazon, kafein, ketamin, levamizol, metamizol, salisilik asit, sülfonamidler (sülfadimidin, sülfadiazin, sülfanilamid gibi), kinolonlar (danofloksasin, enrofloksasin gibi), fenikoller (florfenikol gibi), morfin sentetik; ampisilin, amoksisilin yar - sentetik ilaçlar n bafll ca örnekleridir. laçlar n S n fland r lmas laçlar, kaynaklar na (yukar da yap lm flt r), kimyasal yap lar na (asitler, aldehidler, alkoller, esterler gibi), etki flekillerine (adrenerjik ilaçlar, dopaminerjik ilaçlar, kolinerjik ilaçlar gibi), etki yerlerine (kalp ilaçlar, sinir sistemi ilaçlar, solunum ilaçlar gibi), ana etkilerine (a r kesiciler, atefl düflürücüler, kas AMAÇLARIMIZ gevfleticiler gibi) ve Kodekse girip-girmediklerine (majistral ilaçlar, resmi ilaçlar) göre s n fland r labilir. AMAÇLARIMIZ laçlar n s n fland r lmas hakk nda daha fazla bilgi sahibi olmak K için TVeteriner A P Farmakoloji kitab n (Kaya, S nci cilt, 5 nci bask. ss Medisan Yay., Ankara) okuyabilirsiniz. laçlar n simlendirilmesi laçlar birçok flekilde isimlendirilir; bunlar genel isim, ticari isim, patentli ticari isim, kimyasal isimdir. Genel isim (Jenerik isim, Sahipsiz isim, International Non Proprietary Name, INN): laçlar n genel isimleriyle ilgili düzenlemeleri DSÖ yapar; örgüt, bir flirketin reklam olmamas ve birçok flirketin de iflik yollarla sentezini veya üretimini yapt maddelerden birisinin tercihli olarak görülmemesi, kimsenin mal olmamas ve herkes taraf ndan serbestçe kullan lmas için, bulunan her ilkel ilaç maddesine genel bir isim verir; bu isim International Non Proprietary Name INN diye bilinir. Albendazol INN, penisilin INN, ivermektin INN baz örnekleridir. Ticari isim (Müstahzar ismi): laç firmalar n n sahipsiz ilaç etkin maddelerinden üretti i/haz rlad ilaçlara (müstahzar) verdikleri isimdir. sim firmaya özeldir ve baflka bir firma taraf ndan üreti i ilaca verilemez veya kullan lamaz. Patentli ticari isim (Sahipli isim, R ): laç firmalar n n yeni bulup patentini ald klar ilkel maddelere verdikleri isimdir (Registrated trademark). Baflka bir flah s veya kurulufl, belli bir kullan m/pazarlama süresi içinde, bu ismi kullanamaz ve sentezini ayn yöntemle yapamaz; bu maddelerin isminin yan na R iflareti konulur. Terramisin Pfizer flirketine ait patentli isimdir; bu ayn kimyasal maddenin ad da oldu u halde, baflka firmalar bu ismi kullanamazlar. Kimyasal isim: Uluslararas Kimya Birli i (Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) taraf ndan belirlenen kurallara göre verilir; genellikle uzun ve karmafl k oldu undan kimyasal isim hekimlikte pek kullan lmaz.

18 8 Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji T bbi Ürün T bbi ürünün, patentli t bbi ürün, jenerik t bbi ürün (jenerik ilaç, müstahzar) gibi çeflitleri vard r Patentli t bbi ürün: Yeni bir ilaç (veya yeni bir molekül) içeren ilaç ürünü, onu gelifltiren/haz rlayan ilaç firmas taraf ndan ilaç baz nda belli bir süre patent koruma alt na al n r; böyle bir ilaç uygulamada referans ilaç/orijinal ilaç diye bilinir. Patentli t bbi ürün üretici firmaya/kifliye belli bir süre koruma sa layan üründür; koruma süresi Avrupa Birli i(ab) nde 10 y l, Türkiye de 6 y ld r. Ar, bal k ve di er hayvan türlerinde kullan lacak ilaçlar için koruma süresi 13 y ld r. Patent koruma süresi dolduktan sonra bu süre son y llarda veri koruma süresi ve pazarlama koruma süresi ile daha da uzat lm flt r. Veri koruma süresi AB de 8 y l, Türkiye de 6 y ld r; pazarlama koruma süresi ise AB de 10 y ld r. Koruma süresi içinde, baflka bir firma/kifli patentli t bbi ürünü üretemez/haz rlayamaz ve pazarlayamaz. Jenerik t bbi ürün/müstahzar: Patentli t bbi ürünle ayn etkin maddeyi tafl - yan, ayn nitellik ve nicel bileflimde olan, ayn farmasötik flekilde ve benzeri biyoyararlan ma sahip ürüne jenerik t bbi ürün (jenerik ilaç, müstahzar) denir. Jene- rik ilaç, orijinal ilaca biyoeflde erli i kan tlanm fl farmasötik yönden eflde erdir. Etkin maddelerin farkl tuzlar, esterleri, eterleri, izomerleri, bileflikleri veya türevleri güvenlik ve/veya etkinli inde farkl l klar olmad sürece ayn etkin madde olarak de erlendirilir. Patentli t bbi ürünün koruma süresi dolduktan sonra, patentli t bbi SIRA ürünün S ZDE benzerleri çeflitli firmalarca haz rlanm fl ve pazarlanm flt r; bun- lar eflde er ürün/muadil ürün diye diye bilinir; bugün, çeflitli firmalarca ayn etkin maddeyi (ivermektin, levamizol, oksitetrasiklin gibi) içeren veya ayn formülasyon ya AMAÇLARIMIZ da famasötik flekilde olan çok say da (onlarca) ürün piyasada bulun- AMAÇLARIMIZ maktad r. Türkiye de yetkili kurum G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü taraf ndan ruhsatland r lm fl piyasada bulunan veteriner ilaçlar n n (müstahzarlar) say s 2400 dolay ndad r ve hemen tamam da je- nerik t bbi ürün özelli indedir. 3 Eflde er ürün/muadil ürün çal flmalar nas l yap l r ve ne ifle yarar? Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü web sayfas nda (www.kkgm.gov.tr) Türkiye de ruhsatl ilaçlar inceleyiniz. DOZ stenen etkiyi veya sa alt m oluflturmak için gerekli ilaç miktar doz olarak bilinir. Herhangi bir etki oluflturabilmesi için ilac n etki yerinde belli bir etkili yo unlu a ulaflmas ve bu düzeyde belli bir süre kalmas gerekir; ilaç yo unlu u bu düzeyin alt na indi inde etkisi sona erer. flte, kullan lan ilaç miktar na göre doz etkisiz doz, etkili doz, zehirli doz ve öldürücü doz diye dörde ayr l r. Farmakolojide sa alt m yönünden etkili doz ve bazen de zehirli doz (doz afl m halleri gibi) birimlerinden AMAÇLARIMIZ bahsedilir AMAÇLARIMIZ ve yararlan l r. Doz, doz aral ve kullan lma süresi ile ilgili üçlü süreç dozaj diye bilinir. Etkili doz K (ED): T A PHastada istenen etkiyi oluflturan ilaç miktar d r; terapötik, offisiyel, efektif, sa alt c doz diye de bilinir. Sa alt m dozu kullan lan ilaç miktar na göre en küçük sa alt m dozu, orta sa alt m dozu ve en yüksek sa alt m dozu diye üçe ayr l r.

19 1. Ünite - Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri 9 Zehirli doz (ZD): Verilmesini takiben belli bir süre içinde (genellikle 30 dakika-24 saat) zehirlenme oluflturabilen ilaç miktar d r; zehirlenme belirtileri klinik, biyokimyasal veya patolojik niteliklerde olabilir. Öldürücü doz (ÖD): Belli bir zaman içinde ölüme yol açabilen ilaç miktar olarak tan mlan r; toksikolojik yönden en çok öldürücü doz 50 (ÖD 50 ) den yararlan l r; ÖD 50, denemeye al nan hayvanlarda, maddenin verilmesini (a z, solunum, deri, parenteral gibi) takiben genellikle 24 saat içinde oluflan ölüm oran n ifade eder. Bir maddenin s çanlarda a zdan > mg/kg herhangi bir etki yapm - yorsa pratik olarak zehirsiz diye kabul edilir. DSÖ taraf ndan s çanlarda a zdan OD 50 ye göre ilaç, zehir, g da katk s ve benzeri maddeler zehirsiz ve çok fliddetli zehirli aras nda alt grupta toplanm flt r. Dozun Tayini Dozun tayininde birim bafl hayvan, kullan lma yolu, tür, yafl gibi de iflkenler dikkate al n r. Birim bafl: Bafl hayvan dikkate al nd nda baz hayvanlar için ortalama canl a rl k kg olarak afla daki gibidir: At ve s r 500 kg, domuz 150 kg, koyun, keçi, dana, tay 50 kg, köpek 10 kg, kedi 5 kg. Kullan lma yolu: laçlar n dozunun tayininde a zdan verilen ilaç miktar bir birim (1 olarak) olarak dikkate al n r; buna göre doz tayini oransal olarak afla daki gibi yap l r: A z 1, deri-alt ve kas-içi 1/10, damar-içi 1/ Tür: Dozun belirlenmesinde at 1 birim olarak al n r; di er hayvanlarda doz tayini oransal olarak afla daki gibidir: At 1, s r 1.5, koyun, keçi, dana, tay 1/5, köpek 1/10, kedi, tavflan 1/20, kanatl 1/ Yafl: laç dozunun tayininde erginlerde kullan lan ilaç miktar 1 birim al n r; doz tayini afla daki gibi yap l r: Ergin 1, orta yafl 1/2, genç 1/4, çok genç 1/8, süttekiler 1/16. At bir birim olarak al n p ata 1000 mg miktarda verilen bir maddenin kullan m yolu ve hayvan türü dikkate al narak di er hayvan türlerindeki dozlar n mg olarak ifade ediniz? Sa alt m ndeksi (S ) Bir ilac n sa alt m yönünden hasta için güvenli ini gösteren en önemli ölçütlerden birisidir. Sa alt m indeksi, bir ilac n zehirli veya öldürücü dozu ile sa alt c dozu aras ndaki oran veya geniflli i ifade eder. Doz-cevap iliflkisine göre bir maddenin birisi sa alt c, di eri de öldürücü etki diye bilinen en az iki kuvantal doz-cevap e risi vard r. Yukar da belirtilen oran ne kadar büyükse ilaç da o ölçüde güvenli ve tehlikesizdir. Uygulamada S nin belirlenmesinde ÖD 50 /ED 50 veya ED 50 /ÖD 50 oran dikkate al n r. 4 S = ÖD 50 /ED 50 = 1 S = ED 50 /ÖD 50 = 1 AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Oran 4/1 (ÖD 50 /ED 50 ) veya 1/4 (ED 50 /ÖD 50 ) olan ilaçlar/maddeler farmakolojik yönden tehlikeli olarak kabul edilir. Böyle maddeler kullan l rken çok dikkatli olmal d r; hekim, özellikle ilac n etkisini de ifltiren faktörlere özen göstermelidir. Bir maddenin ED 50 miktar 3 mg/kg ve ÖD 50 miktar 7,5 mg/kg d r; SIRA S yi S ZDE hesaplay n z ve sonucu yorumlay n z? 5

20 10 Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji laç, Fizyolojik Madde ve Zehir laç, fizyolojik madde ve zehirler aras nda kesin bir s n r çizilemez. laç olarak kullan lan maddeler, özellikle yüksek dozlarda verildiklerinde, zehir olarak etkirken, zehir diye bilinen baz maddeler (arsenik, striknin gibi) ilaç olarak da kullan l r. Fizyolojik madde olarak bilinen baz maddeler (vitamin A ve D, tuz, su gibi) belli flartlarda zehirli olabilirler. Yukar da s ralanan özellikler dikkate al nd nda, herhangi bir maddenin fizyolojik madde, ilaç veya zehir olmas kullan lan miktar ve kullan m amac yla ilgili bir durum olarak karfl m za ç kar. Yukar daki aç klamalar, bir fizyolojik maddenin, duruma göre, ayn zamanda hem ilaç hem de zehir olabilece ini, ayn durumun ilaç ve zehir aras nda da bulundu unu söylemek mümkündür. Majistral ilaçlar: Hekimin reçetesine aç k formülünü ve yap l fl n yazd ilaçlard r. Resmi ilaçlar: Ülkenin resmi ilaç kitab nda (Farmakope veya Kodeks) ismi ve yap l fl kay tl olan, hekimin reçetesine sadece ismini ve miktar n yazd, buna göre eczac n n kitaba göre haz rlad ilaçlard r. Müstahzarlar: Çeflitli firmalar n yetkili kurumdan (G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü) imalat veya d fl al m ruhsat ald klar ve pazarda kullan ma haz r halde bulunan ilaçlard r. FARMASÖT K filemler VE LAÇ fiek LLER laçlar n haz rlanmas ve hastalara uygulanabilir bir flekle sokulmas sanat na ve bilimine Galenik Farmasi ad verilir. Hastal klar n sa alt m nda ilaçlar n hastalara kolay verilebilmesi için uygun flekillerde haz rlanmalar gerekir. laçlar n hastalara uygulanabilir bir flekle sokulmas ifllemlerine farmasötik ifllemler, bu flekilde haz rlanan formülasyonlara da ilaç flekilleri (farmasötik preparatlar, galenik preparatlar) ad verilir. Galenik preparatlar, fiziksel özelliklerine ve haz rlan fl flekillerine göre ikiye ayr l rlar. Fiziksel özelliklerine göre kat, yar -kat ve s v ilaç flekilleri; haz rlan fl flekillerine göre de majistral ilaçlar, resmi ilaçlar (offisiyel ilaçlar, Kodekse giren ilaçlar) ve müstahzarlar (spesiyaliteler, haz r-ticari ilaçlar) diye ayr l rlar. Burada, ilaç flekilleri fiziksel özelliklerine göre incelenecektir. FARMASÖT K filemler Hastalara verilmeden önce, en uygun ilaç flekillerinin haz rlanmas için, ilaç ilkel maddelerinin (ham ilaç) hayvanlara uygulanabilir bir flekle sokulmas için yap lan ifllemlere farmasotik ifllemler ad verilir. Bu ifllemlerin bafll calar aktarmak, çözdürmek, dam tmak, elemek, eritmek, ergitmek, s tmak, kar flt rmak, kurutmak, liyofilize etmek, mikropsuzlaflt rmak, ölçmek, özütlemek, s kmak, süzmek, tartmak, temizlemek, toz etmektir. Bu ifllemlerden baz lar afla da k saca aç klanm flt r. 6 Farmasötik ifllemlerin niye yap ld n ve neye yarad n belirtiniz? Erimek (Eritmek) laçl maddelerin ihtiva ettikleri etkin maddelerin çözdürücü bir maddeyle çözündürülmesi ifllemidir. Çözdürücü olarak bafll ca su, alkol, alkolu-su, s v ya lar (zeytin ya gibi) ve organik çözücülerden (asetonitril, eter, etilalkol, kloroform, petroleteri gibi) yararlan l r. Herhangi bir kay t yoksa, çözdürme ortam n n s cakl C olarak ayarlan r. Ergitmek (S v laflt rmak) Is yard m yla SIRA bir S ZDE maddenin kat halden s v ve hatta gaz haline getirilmesidir. Ergitme terimi metal ve tuzlar, s v laflt rma ise kat ya lar (vazelin, iç ya, lanolin, domuz ya gibi), bal mumu gibi maddeler için kullan l r. S v bir maddenin (eter, AMAÇLARIMIZ halotan gibi) AMAÇLARIMIZ s emerek gaz haline geçmesi buharlaflma, kat bir maddenin (naftalen, para-diklorobenzen gibi) do rudan gaz haline geçmesi de süblimasyon diye bilinir.

21 1. Ünite - Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri 11 Özütlemek (Hulasaland rma, Ekstraksiyon) Bitkisel etkin (alkaloitler, glikozitler, tanenler, uçucu ya lar, reçineler gibi) veya etkisiz maddelerin (albuminler, musilajlar, niflasta, pektinler, flekerler, zamklar gibi) çözücülerle (su, etilalkol, sulu-etilakol, eter, petroleteri, kloroform gibi), de iflik s - cakl klarda (oda s cakl ile 100 C aras nda) ve sürelerde (genellikle 5 dakika-24 saat aras nda; süre daha da uzun olabilir) temasta tutulmalar sonucu, çözünebilen k s mlar n n ayr lmas ifllemine özütleme; elde edilen ürüne özüt (hulasa, ekstre) ad verilir. Özütlemenin amac genellikle drogdaki etkin maddeyi/maddeleri inert ve istenmeyen maddelerden ay rmak, yo unlaflt rmak, ilaç formülasyonuna kat labilir hale getirmek, canl ya daha kolay verilebilir ve uygulama yerinden emilebilir flekle sokmakt r. Özütleme, esasta tüketmek (perkolasyon) ve slatarak yumuflatmak (maserasyon) isimli iki metotla yap l r. Tüketmek (Perkolasyon) Tüketici (perkolatör) ad verilen cihazda (a z kapakl, taban nda elekli gözenek bulunan ve alt musluklu koni fleklinde cam, emaye veya demirden yap lm fl), drogun çözücü ile önce slat lmas, takiben çözücünün belli bir h zda devaml geçirilerek (TK 1948 de 1 kg droglarda damla/dakika) etkin maddenin tüketilmesi, böylece belli miktarda ürün elde edilmesi fleklinde yap lan özütleme ifllemidir; çözücünün geçirilmesinde bazen vakum veya bas nç da uygulan r. Tüketme ifllemi ile belli miktarda özüt elde edilir; örne in 100 ml belladon tentürü (ürün) haz rlamak için 10 g belladon bitkisi toplam hacmi 100 ml olana kadar seyreltik etilalkolle tüketilir. Tüketme, daha ziyade ak flkan özüt ve tentürlerin haz rlanmas nda baflvurulan bir özütleme fleklidir. Islatarak Yumuflatmak (Maserasyon) Islatarak yumuflatma ifllemleri hem farmasötik ifllemler olmalar hem de elde edilen ürünlerin birço unun hammadde veya ilaç olarak sa alt mda do rudan kullan lmalar sebebiyle, s v ilaçlar k sm nda da incelenebilirler. Çözücü ile yap lan muamele, temas- slatma süresi ve di er baz ifllem farkl l klar na göre özütleme dekoksiyon, digesyon, infüzyon ve maserasyon diye dörde ayr larak incelenir. Dekoksiyon (S cak özütleme): Bitki k s mlar na (genellikle kök, gövde, kabuk gibi sert bitki k s mlar ) so uk su dökülüp, su banyosunda ( C) s k kar flt r - larak dakika tutulmas, buradan al n p bir süre (en çok 10 dakika) beklenmesi ve s cak olarak süzülmesi ile yap lan ifllemdir. Kondurango dekoksiyonu so uduktan sonra s k larak tülbentten geçirilmelidir. Herhangi bir kay t yoksa, dekoksiyonlar %2 lik (a rl k:hacim esas na göre 2 g drog/100 ml su) olarak haz rlan r. Veya, 1 çay kafl bitki/1 bardak su ( ml) miktar na göre haz rlanmas da önerilir. Taze olarak gerektikçe haz rlan r; buz dolab nda 2-3 gün tutulabilir. K na k na dekoksiyonu, kahve dekoksiyonu, papatya dekoksiyonu bafll ca örneklerdir. Dijesyon: Bitki k s mlar na C s cakl kta çözücü dökülerek, saat süreyle temasta tutulmas, sonra süzülmesi ile yap lan ifllemdir. Çözücü olarak uçucu maddeler kullan l r. Dijesyon ifllemi dik so utucu tak lm fl cam balonda yap l r. nfüzyon (Demleme, T bbi çay, Çay): Bitki k s mlar na (yaprak, çiçek gibi) kaynar su dökülür; kapal kapta ve s cak su banyosunda, s k kar flt r larak 5-15 dakika tutulur; a z kapal halde so utulduktan sonra (15-30 dakika beklenir) tülbent veya süzgeçten süzülür ve kullan l r. Tatland r c lar (bal, fleker gibi) da kat labilir. Kokulu/uçucu madde içeren droglar ( hlamur çiçe i, kekik, nane yapra, papatya

22 12 Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji B- ve C-cetveli: B-cetveli zehirli ilaçlar (k rm z etiket tafl rlar ve üzerinde fliddetli zehirli yazan k rm z renkli dolapta saklan rlar), C- cetveli ayr bulundurulacak ilaçlar (yeflil etiket tafl rlar ve üzerinde ayr bulundurulacak yazan yeflil renkli dolapta saklan rlar) ifade eder. çiçe i, tarç n kabu u gibi) ve kaynatma s ras nda ayr flan/parçalanan madde içeren droglar (digital yapra, çavdar mahmuzu gibi) için uygun bir ifllemdir. Herhangi bir kay t yoksa infüzyonlar %2 lik (1:50; 2 g bitki/100 ml su) olarak haz rlan r. Oran, B- ve C-cetvelinde bulunan droglarda (digital, ipeka, çavdar mahmuzu gibi) %1 dir. Genellikle 1 çay kafl bitkinin (bitki k sm ve çeflidine göre 1-10 g aras nda de iflir) 1 bardak suya ( ml) kat larak haz rlanmas önerilir. nfüzyonlar taze haz rlan r; buz dolab nda 2-3 gün tutulabilir. Uzun süre bekletilmesi bakteri veya mantarlar n üremesine elveriflli bir ortam oluflturur. Digital infüzyonu, hlamur çiçe i infüzyonu, ipeka infüzyonu, çay infüzyonu tipik örneklerdir. 7 Çay demleme SIRA ifllemi S ZDE hangi özütleme ifllemine göre yap l r; t bbi çay ile normal olarak haz rlanan çay aras ndaki en önemli fark belirtiniz? Maserasyon (Islatma, So uk özütleme): Bitki k s mlar n n normal s cakl ktaki (15-20 C) çözücülerde (genellikle su) de iflik süreyle (30 dakika-24 saat; süre bazen 5-10 güne kadar uzat labilir) temasta tutulmas sonucu çözünen k s mlar n n süzülerek ayr lmas ifllemidir. Ham ilaç/çözücü oran a rl k:hacim esas na göre genellikle 1:10 dur. Genellikle 1 çay kafl bitki için 1 bardak su ( ml) hesab ile haz rlan r. Bu ifllemle haz rlanan ilaçl madde buz dolab nda 3 gün süreyle tutulabilir. LAÇ fiek LLER Kat, yar -kat ve s v ilaç flekilleri diye üçe ayr l rlar. Her grupta çok say da ilaç flekli vard r; burada, AMAÇLARIMIZ her grupta sadece veteriner hekimlikte kullan lan ilaç flekillerine AMAÇLARIMIZ de inilecektir. Kat laç fiekilleri Toz, tablet, ilaçl mermi, draje, kapsül, küçük kapsül, lipozom, fitil, ovul, kafle, t bbi kalem, enva, granül, pastil, sabun gibi çok say da kat ilaç flekli vard r. Draje (Kapl tablet): nce bir tabaka fleklinde fleker, kakao, çikolata ve benzeri maddelerle kaplanm fl tabletlere verilen isimdir; bu tabakaya boyalar da kat labilir. Draje haline getirilmekle, ilac n istenmeyen tat ve kokusu ile rutubet ve fl n etkisi önlenir. laçl mermi: laç tabancas ile uygulanan, genellikle mineral madde, vitamin ve antelmintik içeren, cm çap nda, cm uzunlu unda, g a rl nda, uzun süreli (3-6 ay) koruyucu amaçla kullan lan ilaç fleklidir. Mineral maddeler (bak r, iyot, selenyum gibi), baz antelmintikler (ivermektin, morantel gibi) ve vitaminler (vitamin A, E gibi) bu flekilde de haz rlanabilir. Uzun süreli (3-6 ay gibi) koruyucu etki için kullan l rlar. 8 laçlar n ilaçl SIRA mermi S ZDEfleklinde haz rlanmas n n faydas n ve sak ncalar n belirtiniz? Tablet (Komprime): Toz fleklinde ve nem çekici özelli i olmayan ilaç ve ba lay c madde kar fl mlar n n özel aletler yard m yla s k flt r lmas yla haz rlanan, genellikle yuvarlak, yüzeyleri düz veya kabar k, bazen çentikli, 1 cm x 5 cm boyutunda ilaç fleklidir. Tabletlerin haz rlanmas nda çok say da yard mc madde (dolgu maddeleri, yap flt r c lar, ba lay c ve slat c lar, yap flma önleyiciler, kaypakl k ve parlakl k vericiler, da t c lar, nem çekiciler, tat ve koku düzelticiler, renk vericiler gibi) kullan l r. Tabletlerin, yutulacak tabletler (s k flt r lm fl tablet, ba rsak AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

23 1. Ünite - Farmakolojiye Girifl, laç, Farmasötik fllemler ve laç fiekilleri 13 kaplamal tablet, uzun etkili, gecikmeli etkili, sürekli sal veren tablet), çi neme tabletleri, a z bofllu unda kullan lan tabletler (dilalt tableti, yanak aras tableti, emme tableti, pastil gibi), çözelti haz rlama tabletleri (köpüren tablet), dikme tabletleri gibi çeflitli tipleri vard r. T bbi kalem: çinde yak c -da lay c maddeler (gümüfl nitrat, sodyum hidroksit, çinko klörür, bak r sülfat, kalomel gibi) ihtiva eden, silindirik, sert veya e ilebilen çubuklard r. Derideki si illeri uzaklaflt rmak, yara ve ülserleri da lamak, boynuz ç kmas n önlemek gibi amaçlarla kullan l rlar. Toz: Bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerden elde edilen organik veya inorganik yap l, kuru ve birbiriyle ba lant s olmayan ilaç fleklidir. Yap lar ndaki etkin madde say s veya çeflidine (basit, bileflik), kesin doze edilip edilememelerine ve inceliklerine (kaba, orta-ince, ince) göre tozlar birçok flekilde s n fland r l rlar. Tozlar d flar dan veya a zdan kullan l rlar. A zdan antasid, yüzeyde tutucu, sürgüt ve sürgün önleyici, a r kesici ve atefl düflürücü, d flar dan çözelti veya serpme toz fleklinde antiseptik, antiparaziter ve benzeri amaçlarla kullan l rlar. Yar -Kat laç fiekilleri Hap, bol, merhem, krem, macun, liniment, lapa, yak yar -kat ilaç fleklinin bafll ca örnekleridir. Bol: Haplara göre daha yumuflak k vamda, yuvarlak veya yumurta biçiminde (1 cm x 3-6 cm) ilaç fleklidir; köpek için haz rlananlar g, at için haz rlananlar g aras nda de iflir. Boller a zdan çi nenmeden yutularak kullan l r; kokulu, ac lezzetli, kusturucu ve irkiltici maddeler içerdiklerinden, a z mukozas ile uzun süre temas etmemelidir. Bolun haz rlanmas da hap gibidir. Haz rlanmas nda un, niflasta, hatmi kökü tozu, meyan kökü tozu, sar bal mumu, gliserin, beyaz kil gibi s va lar kullan l r. Hap: Toz veya yar -kat haldeki ilaçlar ile ba lay c, flekil verici ve slat c maddelerin (bal, bal mumu, arabistan zamk, gliserin, jensiyan, niflasta, su, flurup gibi) kar flt r l p, hamur haline getirildikten sonra, yuvarlak, oval, silindirik, küre ve benzeri flekillere sokulmas yla haz rlanan hamur k vam ndaki ilaç fleklidir. Küçük hayvanlar için haz rlanan haplar g, büyük hayvanlar için haz rlananlar g aras nda de iflirler. Krem: Merhemlere göre daha yumuflak k vaml veya yar -kat bir ilaç fleklidir. Kremler bafll ca temizleme, koruma ve örtme için kullan l rlar. Kremler ya l ve ya s z diye ikiye ayr l rlar. Merhem: Bal mumu, lanolin, gliserin, reçine, vazelin gibi maddeler veya bunlar n kar fl mlar yla haz rlanan, tekdüze, pütürsüz, deri ve mukozalara uygulanan ilaç fleklidir. Merhemlerde etkin maddeyi tafl yan ortama s va veya tafl t ad verilir. Etkilerine göre merhemler örtücü (koruyucu) ve derin tesirli diye ikiye ayr l rlar. Örtücü merhemlerde tafl t olarak madeni ya lar (vazelin gibi), derin tesirli olanlarda ise hayvansal ya lar (lanolin, domuz ya, iç ya ) kullan l r. Merhemler daha ziyade deri, göz, düz ba rsak ve vajina hastal klar nda kullan l rlar. Macun: Kat ve s v ilaçlarla haz rlanan, hamur k vam nda ve a zdan kullan lmaya mahsus ilaç fleklidir. At, domuz ve seyrek olarak da köpeklerde kullan l r. Yerel olarak güçlü irkiltici ve da lay c, kokulu, kolay ayr flabilen, son derece etkin maddeler için uygun bir ilaç flekli de ildir; sadece hafif etkili bitkisel ve madensel maddelerle haz rlan r. Sürgüt, tonik macun gibi örnekleri vard r. Liniment: Kat ve s v ya lar n, esanslar n, balsamlar n ve sabunlar n birisini veya birkaç n alkolde eritilmifl ya da sulu bir s v da sübyelefltirilmifl halde ihtiva

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

viii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... viii T bbi ve Aromatik Bitkisel Ürünler... 2 G R fi... 3 DROG TANIMI... 3 Bitkilerin simlendirilmesi... 4 EKSTRE TANIMI... 5 S v Ekstreler... 5 Yumuflak Ekstreler...

Detaylı

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S

GIDA B L M VE TEKNOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2310 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1307 GIDA B L M VE TEKNOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Nevzat ARTIK (Ünite 1, 3-10) Prof.Dr. Ender Sinan POYRAZO LU (Ünite 1, 3-10) Dr.

Detaylı

H JYEN VE SAN TASYON

H JYEN VE SAN TASYON T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2349 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1346 H JYEN VE SAN TASYON Yazarlar Prof.Dr. Mustafa TAYAR (Ünite 1,9) Prof.Dr. fiahsene ANAR (Ünite 2,4) Prof.Dr. Ece SOYUTEM Z

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME Yazarlar Prof.Dr. smail F LYA (Ünite 1, 2, 3) Ö r.gör.dr. Önder CANBOLAT (Ünite 2, 3) Prof.Dr. brahim AK (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2244 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1243 HAYVAN BESLEME Yazarlar Prof.Dr. smail F LYA (Ünite 1, 2, 3) Ö r.gör.dr. Önder CANBOLAT (Ünite 2, 3) Prof.Dr. brahim AK (Ünite

Detaylı

K MYA LABORATUVARI TEKN KLER

K MYA LABORATUVARI TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1960 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1040 K MYA LABORATUVARI TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Adnan ÖZCAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Filiz YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Halil BERBER

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz...

iii çindekiler çindekiler Önsöz... çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii lac n Keflfi ve Tarihçesi... 2 LACIN TANIMI VE TAR HÇES... 3 LAÇ ETKEN MADDES KAYNAKLARI... 5 K MYASAL MADDELERDEN LACA GEÇ fi... 5 LAÇLARIN S MLEND R LMELER... 6

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ

BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2069 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1103 BAZI ÖZEL GIDALAR LE FERMENTE GIDALARIN KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Merih KIVANÇ (Ünite 7,12) Doç.Dr. Cengiz CANER (Ünite

Detaylı

HAYVANCILIK EKONOM S

HAYVANCILIK EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2361 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1358 HAYVANCILIK EKONOM S Yazarlar Prof.Dr. Yavuz CEVGER (Ünite 1-3) Doç.Dr. Y lmaz ARAL (Ünite 4-6) Prof.Dr. Engin SAKARYA (Ünite

Detaylı

PEYZAJ ÇEVRE VE TARIM

PEYZAJ ÇEVRE VE TARIM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2282 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1279 PEYZAJ ÇEVRE VE TARIM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Aysel USLU (Ünite 1) Prof.Dr. Murat Ertu rul YAZGAN (Ünite 2) Prof.Dr. Elmas ERDO

Detaylı

VETER NER LABORATUVAR TEKN KLER VE PRENS PLER

VETER NER LABORATUVAR TEKN KLER VE PRENS PLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2360 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1357 VETER NER LABORATUVAR TEKN KLER VE PRENS PLER Yazarlar Prof.Dr. Arif ALTINTAfi (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Ulvi Reha F DANCI (Ünite

Detaylı

Hijyen ve Sanitasyon. Yazar Ö r.gör. Dönüfl Ç ÇEK. Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK

Hijyen ve Sanitasyon. Yazar Ö r.gör. Dönüfl Ç ÇEK. Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1888 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 993 Hijyen ve Sanitasyon Yazar Ö r.gör. Dönüfl Ç ÇEK Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E-SERTİFİKA PROGRAMI

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1945 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1026 ANAL T K K MYA Yazarlar Prof.Dr. R dvan SAY (Ünite 1, 5) Doç.Dr. Ülkü Dilek UYSAL (Ünite 2) Yard.Doç.Dr. Mutlu fiah N (Ünite

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xii Bitkisel Kaynakl Ham Maddelerin Kullan m nda Kalite, Etkinlik ve Güvenlik... 2 G R fi - TAR H ÖNCES NDE (TIBB ) B TK LER... 3 Paleontolojik Ça... 3 Milattan Önce

Detaylı

VETER NER M KROB YOLOJ VE EP DEM YOLOJ

VETER NER M KROB YOLOJ VE EP DEM YOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2317 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1314 VETER NER M KROB YOLOJ VE EP DEM YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. K. Serdar D KER (Ünite 1) Prof.Dr. Mehmet AKAN (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2256 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1253 TARLA B TK LER -I Yazarlar Doç.Dr. Abdullah KARASU (Ünite 1) Prof.Dr. Nevzat YÜRÜR (Ünite 1, 3, 4) Prof.Dr. lhan TURGUT (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2371 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1368 TEMEL KL N K B LG S Yazarlar Prof.Dr. Arif KURTDEDE (Ünite 1, 2, 6, 7) Doç.Dr. Aziz Arda SANCAK (Ünite 5) Dr. rem GÜL SANCAK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2355 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1352 ENTOMOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2355 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1352 ENTOMOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2355 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1352 ENTOMOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Bülent YAfiAR (Ünite 1-6) Prof.Dr. smail KARACA - Doç.Dr. Mehmet Salih ÖZGÖKÇE (Ünite 7) Prof.Dr.

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

TARIM ALET VE MAK NALARI

TARIM ALET VE MAK NALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2354 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1351 TARIM ALET VE MAK NALARI Yazarlar Prof.Dr. Ali hsan ACAR, Prof.Dr. Ramazan ÖZTÜRK (Ünite 1-6) Prof.Dr. Metin GÜNER, Prof.Dr.

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (UYGULAMA K TABI)

TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (UYGULAMA K TABI) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2067 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1101 TIBB LABORATUVAR UYGULAMALARI (UYGULAMA K TABI) Yazarlar Prof.Dr. Ahmet ÖZATA (Ünite 1) Arfl.Gör.Dr. Volkan KILIÇ (Ünite 1,

Detaylı

xiii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE

xiii çindekiler çindekiler 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Sunufl... xiii Toksikoloji... 1 TOKS KOLOJ YE G R fi... 3 Toksikolojinin Tarihçesi... 3 Toksikoloji le liflkili Bilim Dallar... 4 Toksikolojinin Alt Gruplar... 4 Çevre Toksikoloji

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

FARMAKOLOJ YE G R fi, LAÇLARIN fiek LLER VE UYGULAMA YOLLARI

FARMAKOLOJ YE G R fi, LAÇLARIN fiek LLER VE UYGULAMA YOLLARI FARMAKOLOJ YE G R fi, LAÇLARIN fiek LLER VE UYGULAMA YOLLARI Öner SÜZER* FARMAKOLOJ YE G R fi Farmakoloji, ilaçlar n ve ilaç olabilme potansiyeli olan maddelerin kaynaklar, aktiviteleri, etki mekanizmalar,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ

H STOLOJ VE EMBR YOLOJ TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1970 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1050 H STOLOJ VE EMBR YOLOJ Yazarlar Prof.Dr. Süleyman AYDIN (Ünite 5-10) Doç.Dr. Hülya S VAS (Ünite 5-7) Yard.Doç.Dr. Emel ERGENE

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2293 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1290 F TOPATOLOJ

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2293 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1290 F TOPATOLOJ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2293 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1290 F TOPATOLOJ Yazarlar Prof.Dr. F. Sara DOLAR (Ünite 1, 4) Prof.Dr. Erkol DEM RC (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Hüseyin BASIM (Ünite 3,

Detaylı