20. YÜZYILDA YENİ SAGIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. YÜZYILDA YENİ SAGIN"

Transkript

1 20. YÜZYILDA YENİ SAGIN İDEOLOJİK YÜKSELİŞİ VE YENİ SAGDA SOSYOLOJİYE SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİGİ Songül Sallan GÜL[*] Liberalism and conservatism were two rival ideologies during the 19th and early 20th Century. Yet, the two ideologies have developed into neoliberalism and new conservatism, and converged under the new right. During the past three developed Western countries but alsa in devetoping countries such as Turkey and several South American countries. The reasons for the rise of the new right include the insufficieny of savings in third world countries and the need for the funds from outside financial sources such as IMF and WB, the collapse of socialism, the erisis of the welfare state, and the failure of social democaratic ideology to produce solutions on the welfare state and welfare society, and on constructivist rationalism and socialism or socialliberalism. Alsa the new rigth critices sociology for two reasons: (1) sociology used constructive rationalism and pozitivism to plan human society. This was the base for the planed economy and welfare society of the Keynesian era, (2) sociology emphased on welfare society, social solidarity and collective solutions to the poverty, economic security and inequality. Instead of the welfare state and welfare society, the new right promotes an anti-socialist discourse, a free market operating in its natural order, a view of individual-based society, traditionalist values and institutions, and a limited government role in the economy. 1. Giriş Yeni sağ ideoloji, özellikle son otuz yıldır tüm dünyaya egemenliğini kabul ettirir hale gelmiş ve kendini alternatifsiz olarak sunmuştur. [*) Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü.

2 2 1 SONGÜL SALLAN GÜL 1990'larla birlikte "insan kaynaklarını geliştirme, "sosyal yatırım", "yeni sol" ya da "üçüncü yol"rıı olarak da adlandırılan yeni demokrat hareket canlanmaya başlamışsa da, geleneksel sosyal demokrasiden farklı ama yeni sağdan da ayırt edici sosyal politikalar geliştirememesi gibi nedenlerle henüz fazla etkinlik kazanmış görünmemektedir. Yeni sağ, 1979 yılından itibaren sanayileşmiş pek çok ülkede ve çok uluslu sermaye sayesinde de sermayeye olan gereksinimleri nedeniyle az gelişmiş ülkelerde egemenliğini kurmayı başarmıştır. Ancak, yeni sağın entellektüel temelleri 1940'lara, Mont Pelerin Topluluğu'nun kuruluşuna kadar uzanmaktadırf2l Yeni sağ, hem entellektüel hem de ideolojik bir harekettir. 19. yüzyılda birbirine rakip olan liberalizm ile muhafazakarlık, özellikle son otuz yılda, yeni liberal ve yeni muhafazakar biçimler kazanarak ortak ideolojik zeminde, yeni sağda buluşmuşlardır. Gerek yeni liberalizm gerekse yeni muhafazakarlık, refah devleti ve onun ideolojik dayanağı olduğunu ileri sürdükleri "sosyalizm"e ya da "ortak düşman"a karşı "ortak tavır" geliştirerek, serbest piyasa temelli kapitalist zeminde birleşmişlerdir. Yeni sağın başarısının nedenleri ise, 1980'lerin sonlarında başta Sovyetler Birliği'nin çözülüşü ve diğer sosyalist ülkelerin ekonomik ve ideolojik olarak kapitalist dünya sistemi karşısındaki başarısızlığı ve solun alternatif üretmedeki yavaşlığı ya da somut öneriler üretememesinde aranmalıdır. Yeni sağın bu çalışmanın konusunu oluşturan diğer özelliği ise, genelde 20. yüzyılın sosyal bilimlerine ve özelde de sosyolojideki bilim-yöntem [ll Yeni sol hareket için bakınız: A. Giddens, Third Way, the Renewal of Social Democracy, (Cambridge: Polity Press, 1998); ve Beyand Left and Right, The Future of Radical Politics (California: Stanford University Press, 1994); N. Bobbio, Left and Right (Cambridge: Polity Press, 1996); J.Barkan, "The Old W elfare State in the New Age of Competition." Dissent 42 (1, 1995); Peter Adelman, "W elfare and the 'Third Way.'" Dissent 46 (1, 1999); Hüseyin Gül, From 'Welfare' Th 'Workfare': A Comparative Analysis of The Factors Behind The Differences In State Welfare Th-Work Policies Adopted After The 1996 Welfare Reform, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Texas Üniversitesi, Arlington, Agustos [2) Mo nt Pelerin Topluluğu (the Mo nt Pelerin Society) her ne kadar 1947 yılında kurulmuşsa da, düşünsel temeli 1930'larına kadar uzanmaktadır yılında Walter Lippman ve çok sayıdaki bilim adamı; F. Hayek, L. Mises, R. Aran, E. Montoux, M. Polanyi, W. Röpke gibi liberal bilim adamları bir "collogyum" için bir araya gelme kararı almışlardır. Kısa bir süre sonra da 'Centre International d'etudes pour la Renovation du Liberalisme' konferansını düzenlemişlerdir. Bu girişimden önce bir grup düşünür Avrupa'da klasik liberalizmin yeniden canlandırılması için öncü çalışmaların yapılması konusunda düşünce birliğine varmışlardır. Il. Dünya Savaşı bittikten sonra da Hayek, bu düşünceyi tekrar canlandırmayı amaçlamış ve 1 Nisan 1947 tarihinde kırka yakın Avrupalı ve Amerikalı düşünür İsviçre'de Mont Pelerin'de bir araya getirerek on günlük bir konferans düzenlemişlerdir.

3 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 3 ' anlayışına karşı geliştirdiği postmodern ya da Habermas'ın belirttiği gibi yeni muhafazakar (yeni sağ) tavır alıştırj3l Yeni sağı oluşturan yeni liberalizm ve yeni muhafazakarlık, kavramsal olarak çoğu kez birbirinin yerine ya da iç içe geçmiş olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar yeni sağ ideolojinin bileşenleri arasındaki ilişki ve tarihsel dayanak noktaları çelişkileri içeriyorsa da, yeni sağ adı altında Keynesci refah devleti ve refah toplumu modeline karşı yeni bir uzlaşıyı ifade etmektedir. Yeni sağ kavramının daha net anlaşılabilmesi için, yeni.liberalizmin günümüzdeki ekonomik ve politik zaferinin daha detaylı ele alınması gereklidir. Bu nedenle, çalışmanın ilk bölümünde yeni sağın bileşenleri ele alınmakla birlikte, daha çok yeni liberalizm üzerinde odaklanılacaktır. Özellikle 20. yüzyılda, liberalizmde demokrasi, özgürlük, adalet ve toplum anlayışları ile bu kavramların dönüşümü ve diğer ideolojilerle olan eklemlenme süreci tartışılacaktır. Son olarak da, yeni sağın, sosyal bilimiere ve sosyolojiye saldırılarının[4l nedenleri tartışılacaktır. Yeni sağ toplum modeli bireyi, özel mülkiyeti ve piyasa egemenliğini içermekle birlikte liberteryen[5l ve muhafazakar öğelerle çelişkili bir biçimde eklemlenmiştir. Bu nedenle sosyoloji bilimine ve bilgi üretme süre.cine yönelik eleştirileri yeni sağın ideolojik temelleri doğrultusunda tartışılacaktır. 2. Yeni Sağ, Yeni Uzlaşı Yeni sağı tanımlamak için çoğu kez "liberal-muhafazakar", "muhafazakar liberal", "yeni liberal" ya da "yeni muhafazakar" gibi kavramlar kullanılır. 1 [3] Haberınas'a göre, yeni muhafazakar siyaset ile postmoderrn entelektüel eğilimlerin 1980'lerde birlikte güç kazanması bir tesadüf değildir. Postmodernizm muhafazakarlığın en son aşamasıdır. Bu aşamayı önceki iki muhafazakar hareket olan modern öncesi hayata dönmeyi savunan eski muhafazakarlıktan ve modernliğin kültürel açıdan olumsuzluklarını reddeden ama, ekonomik ve teknolojik gelişmelerini kabul eden yeni muhafazakarlıktan ayırarak, "genç muhafazakarlık" (young conservatism) olarak adlandırır. Bu konudaki tartışmalar için bakınız: Habermas, J. The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate, (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press) 1989; Wolin, R "Introduction", içinde The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians' Debate, Jurgen Haberınas, (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press), 1989, s.xxi. [4] Saldırmak, bir şeyi amaçlı olarak çok güçlü ve düşmanca bir tavırla eleştirme anlamına gelir. Bu tavır çoğu kez ideolojiktir ve bilimsel eleştirinin ötesinde suçlayıcı ve yıkıcı nitelik taşır. [5] Liberteryenizm, Amerika'da toplumsal ve ekonomik bireyciliği tanımlamak amacıyla kullanılır. Çoğu kez liberteryenizm, belirli bir politik parti ile bağlantılı olarak değil, belirli ekonomik ve politik tavırların tanımlanmasında kullanılan bir terimdir. Literatürde liberalizm ve liberteryenizm kavramları iç içe geçmiştir ve bu iki terim birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Barry'e göre liberalizm, klasik liberalizmin ekonomik sonuçsalcılığını temel alırken, liberteryenizm klasik liberalizmin doğal kanun ve doğal haklar öğretisini benimseyen çağdaş biçimidir. Bakınız: N. Barry, On Classical Liberalism and Libertarianism (London: Macmillan, 1986).

4 4 1 SONGÜL SALLAN GÜL Bunun temel nedeni, yeni sağın iki temel bileşeninin liberalizm ve muhafazakarlık olmasıdır. Bonsequet (1983), Gamble (1986) ve Pierson (1991) gibi düşünürler, yeni sağ terimini yeni liberalizmi tanımlamak için kullanırlar. Bu anlamda yeni sağ düşünce; ekonomide bireyciliği ve serbest piyasa anlayışını, politik felsefede gelenek ve hiyerarşi gibi eski sağın otoriter-muhafazakar düşüncelerini temsil eder ve üç gelenekten oluşur. İlki, geleneksel "bırakınız yapsınlar"cı ekonomik bireycilik öğretisidir. İkincisi, kapitalizmin savunusunu ahlaki temaller üzerine inşa eden liberteryenizm, ve üçüncüsü de, C. Menger'le başlayan ve Hayek ile devam eden sosyalizm karşıtlığıdır. Gun (1989) ve Habermas (1989), Giddens (1994) gibi düşünürler ise, yeni sağı "yeni muhafazakarlık"ı ifade etmek için kullanırlar. Benzer olarak Himmelstein (1990) ve Nash (1976) gibi düşünürler de, kavramı, kurucu öğeleri, ekonomik liberalizm ve liberteryenizm, sosyal geleneksekilik ve militan komünizm karşıtlığı olan Amerika'daki muhafazakar hareketi ya da yeni muhafazakarlığı tanımlamak amacıyla ele alırlar. Yeni sağı anlayabilmek için iki bileşeni olan yeni liberalizmi ve yeni muhafazakarlığı kısaca gözden geçirmekte fayda vardır. Tarihsel olarak 17. yüzyılda ortaya çıkan liberalizm, bireyciliği, bireysel hak ve özgürlükleri, özel mülkiyeti ve devlet müdahaleciliğinden uzak serbest piyasa sistemini (laissez-faire) temel alır. Ancak, liberalizm, sadece entellektüel bir tavır alış olarak kalmamış, siyasal ve sosyal eylemiere ve devlet politikalarına yön vererek, bir doktrin ve ideoloji haline dönüşmüştür. Sonuçta, tarihsel gelişim sürecinde üç tür liberalizm ortaya çıkmıştır: klasik, sosyal ve yeni liberalizm. Her liberalizm türü bir diğerinin eleştirisi olmuş ve alternatifini sunmuştur. Yeni liberalizm, kendinden önceki sosyal liberalizmin özgürlük ve adalet anlayışlarıyla, toplum ve devlet ilişkilerine bir tepki olarak ortaya çıkmış ve piyasa temelli bir toplum modeli ileri sürmüştür. Yeni liberalizmin ekonomik mimarlığı Avusturya, Virjinya ve Şikago Ekonomi okulları tarafından yapılmıştır. Sosyal liberalizmin temel aldığı "pozitif özgürlük, sosyal adalet, katılımcı demokrasi ve eşitlik" ilkeleri üzerine geliştirilen toplum ve devleti anlayışına karşı çıkılmıştır. Bu ilkelerin yerine negatif özgürlük, serbest piyasa ve rekabet, sınırlı devlet, biçimsel demokrasi, apolitik çoğulculuk, kendi kendine yeterlilik ve bireysel sorumluluk gibi ilke ve değerler savunulmuştur. Yeni liberalizm, bir yandan "ekonominin ve sermayenin globalleşmesi", "yeni dünya düzeni" ve

5 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 5 "özelleştirme" gibi ekonomik söylemlerle, diğer yandan da, "devletin ve politik alanın geri çekilmesi" ya da "ulus devletin çözülüşü", "küreselleşmeglobal piyasa" ve "sivil topl~culuk" ya da "yerel topluluklara dönüş" gibi muhafazakar politik söylemlerle, hem ulusal hem de uluslararası alanda başat bir ideoloji haline gelmiştir. Tarihsel olarak muhafazakarlık ise, rasyonel insan anlayışının soyutlama yetisinin bir ürünü olan Fransız Devrimi sonucunda oluşan yeni toplum modeline karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış, "gelenekçilik ve modernlik karşıtı" bir ideoloji olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında özellikle 1950'li yıllarda muhafazakar olduğunu öne süren bir politik hareket gelişmiş ve bu hareket yeni muhafazakarlık olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Nathan Glazer, Daniel Bell, Thomas Sowell ve Peter Berger gibi tanınmış sosyologlar tarafından da yaygın olarak savunulmuştur. Yeni muhafazakarlığın babası olarak kabul edilen Irving Kristol'a göre yeni muhafazakarlıkta "yeni" olan şey nostaljiden bağımsız olması ya da geleneksel-feodal kurumları savunmak yerine kapitalist toplum kurumlarını kabul etmesidir (Gerson, 1976:viii). Bu nedenle ekonomide Milton Friedman, sosyal konularda Friedrich von Hayek, kültürel konularda Russel Kirk, Daniel Bell ve Robert Nisbet, felsefe ve politikada da Leo Strauss'un görüşleri temel alınır. Yeni muhafazakarlar, refah devleti sonucunda ortaya çıkan büyük, bürokratik ve müdahaleci devlet anlayışının, bireyi devlete bağımlı hale getirdiğini, aile ve kilise başta olmak üzere geleneksel yardım kurum ve değerlerini zayıflattığını ileri sürerler. Ayrıca, refah devletinin sosyal yardım programlarının bireylerin ve ailelerin sorumluluk duygularını zayıflattığı, çalışma azimlerini ortadan kaldırdığı, geleneksel kurum ve değerlerin önemini azalttığı iddia edilir (Tanner, 1996; Glazer, 1988; O'Sullivan, 1976:22-23). Yeni muhafazakarlar, gelişmiş sanayi toplumlarının tüketici, aşırı bireyci, köksüz toplum anlayışını eleştirirler. Geleneksel dine dönüşü ve soyut etikçiliği savunurlar. ironik bir biçimde kürtajın yasaklanması, aile değerlerinin canlandırılması, kilise okullarına devlet yardımı yapılması, kamu okullarında sabah duası (school prayer) uygulaması, pornografi ve silah kontrolü gibi konularda devlet müdahalelerini, yani güçlü ve otoriter devlet anlayışını da kabul ederler (Dye, 1994:50). Kısacası, Belsey (1986)'in de belirttiği gibi, yeni liberalizm, bireycilik, seçim özgürlüğü, piyasa toplumu ve sınırlı devlet ilkeleri üzerine kuruludur.

6 6 1 SONGÜL SALLAN GÜL Yeni muhafazakarlık ise, güçlü hükümet (doğal olarak, muhafazakarların savunduğu aile değerlerinin korunması, ulusal savunma, iç güvenlik gibi belirli alanlarda), sosyal otoriterlik, hiyerarşi, itaat ve milliyetçilik ve hatta bazen ırkçılığa kadar uzanan değerlere dayanmaktadır. Ancak, uygulamada bu zıtlıklar, iki akıma da egemen olan serbest piyasa sistemi ve kapitalizme olan bağlılık, refah devletine karşı çıkış, yerel ve dinsel cemaatlerin canlandırılması, biçimsel demokrasi özlemi, kural ve düzen temaları sayesinde bir uzlaşıya dönüşmüş ve yeni sağ ideolojinin temel öğelerini oluşturmuştur. Günümüzde 1980'lerden itibaren ekonomik liberalizm ve dinsel muhafazakarlık en çok savunulan ve eklemlenmeye çalışılan siyasal ve toplumsal bir model olmuştur. 3. Yeni Sağ"ın Sosyolojiye Bakışı ve Keynesci Dönemde Sosyolojinin Rolü Yeni sağ düşünürler içinde sosyal olguların incelenmesi, bilimsel bilgi ve yöntem konularında bir çok düşünür çalışmalarda bulunmuşsa da, bunlardan en tanınanı kuşkusuz F. Hayek olmuştur. Hayek, toplum ve düzen kavramlarının Keynesyci dönemde (ağırlıklı olarak 'lerde) kazandığı anlamları eleştirir. Liberal düzende sosyal olanın anlamı ve sosyal düzenin nasıl sağlanması gerektiği gibi konuları rasyonalizm, bilimsel yöntem ve adalet kavramları çerçevesinde yeni sağ bakış açısıyla yeniden ele alır. Hayek'e göre, sosyal bilimiere Aydınlanma bakış açısını, pozitivizmi ve kurucu rasyonalizmil6l tanıtan bilim sosyolojidir. Sosyolojinin kurucuları ve izleyicileri, pozitivist bilim anlayışı ile evrensel geçerliliği olan yasalara ulaşmayı amaçlamışlardır (Hayek, 1993:114, 173). İnsanın akıl yoluyla toplumun değiştirebileceği, yeniden düzenlenebileceği ve planlanabileceği düşüncesi, yani kurucu rasyonalizm anlayışı, sosyoloji sayesinde uygulama olanağı bulmuştur. Bu yaklaşım, sosyolojinin öncülüğünde başta ekonomi olmak üzere, diğer sosyal bilimlerde de etkisini göstermiştir (Hayek, 1979:166). Sosyal bilimler, özellikle de sosyoloji, pozitifbilim mantığı içinde, doğa bilimlerinin yöntemini kullanarak toplumu rasyonel ilkelere göre düzenieyecek evrensel yasalara ulaşmayı amaçlamıştır. [6] Kurucu rasyonalizm, insani kurum ve eylemlerde insan istek ve arzularını, amaçlarını görür. Bu nedenle kurucu rasyonalizmde insan toplumlarının insanlar tarafından yönetildiğine ve rasyonel ölçütlere göre yeniden biçimiendirilmesi gerektiğine inanılır. Modern bilinç kendini bilgilendirme yetisine sahiptir ve insan aklı insani sürecin geliştirilmesi için uygulanabilir. Bu konuda detaylı bilgi için bakınız: Gamble, ı996:32 33

7 EKONOMiK YAKLAŞlM yüzyılda yaygın kabul gören rasyonel ve düzenlenebilen toplum anlayışı ya da Aydınlanma projesinin uygulanabilirliği en çok refah devleti sürecinde bireysel refahın geliştirilmesinde kamunun, yani devletin, etkin rolünün somut olarak yansıdığı en önemli alan ekonomi olmuştur. Devlet, piyasa mekanizmalarını sınırlandırmış, üretim ve paylaşım sürecinde belirleyici rol oynamıştır. Bu nedenle, kamusal müdahalecilik, planlamacılık ve sosyal mühendislik alanını da yaygınlaştırmıştır. Hayek'e göre ise, sosyal gerçeklik tek bir insan aklının ya da planlamacının ulaşabileceğinden daha karmaşıktır. Bu nedenle, Keynesci refah sürecinin dayandığı toplum modeli başarısız olmuştur. Yoksulluk daha da artmış, devlet ekonomik kriziere girmiş ve yönetilemez hale gelmiştir. Ama Keynesci ekonomi anlayışı entellektüeller ve politikacılar tarafından benimsenmiş ve sosyal politikalarla yaygınlaştırılmıştır. 20. yüzyıldaki siyasal ve ekonomik önemli gelişmeler; 1929 ekonomik buhranı, iki dünya savaşı, Avrupa'daki faşizm tecrübeleri tüm dünyayı derinden etkilemiş, yoğun işsizlik ve yoksulluk gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde bireysel çabaların tek başına yeterli olmadığını göstermiş ve Keynesci ekonomi anlayışını daha pekiştirmiştir. Bu da klasik liberal anlayışın rekabetçi ve bireyci öğeleri yerine, sosyal adaleti, dayanışmacı ve kolektif sorumluluğu temel alan sosyal liberalizmle Keynesci toplum modelinin sosyal mühendislik anlayışı içinde uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. Bu süreçte siyaset bilimciler, ekonomistler kadar kolektif sosyal yapıları inceleyen sosyologlar da sosyal politikaların yaratıcısı ve yürütücüsü olmuşlardır. Lipset'in de belirttiği gibi "eşitlik-eşitsizlik" gibi sorunların sosyal boyutlarının öne çıkarılmasında ve yoksulluğun sosyal adalet ve eşitlik politikalarıyla azaltılma çabalarında, diğer sosyal bilimlerle birlikte sosyolojinin rolü ayıncı olmuştur (Lipset, 1964:xiv). Özünde sosyoloji bireyi, sosyal gerçekliğin hangi alanı içinde ele alınırsa alsın, gerçekliğin temelinde soyut bireyi değil, diğerleriyle etkileşim içinde ve ilişkileriyle yoğrulmuş, yani belirli bir toplumsal grubun üyesi olan kişidir. Bu nedenle sosyoloji bilimini öznesi kolektif öznelerdir. Cangızbay'ın da belirttiği gibi, sosyolojinin bu özelliği sosyolojiyi sadece doğa bilimlerinden değil, tarih hariç, diğer bütün insan bilimlerinden de ayırır (Cangızbay, 1996:43). Sosyolojinin kolektif öznelerin önemine işaret etmesi, Keynesci dönemde başta sosyal politika alanı olmak üzere bir çok alanda kolektif öznelerin

8 8 1 SONGÜL SALLAN GÜL temel alınmasına olanak tanımıştır. Gerçekten de Fransız Devrimi'nin bir çocuğu olan sosyoloji, sosyal yapılan kuran, devam ettiren ve yıkıp yeniden kuranın sadece ve sadece insanın kendisi olduğu gerçeğini gözler önüne sermiştir. Yeni sağ düşünüdere göre de, sosyologlar, Fransız Devrimi'nden itibaren ortaya çıkan sosyalist düşüncelerle, bu düşüncelerden etkilenerek geliştirilen sosyal liberalizm anlayışını geliştirmiş ve günümüz Keynesci refah gelişmesinde etkin rol oynamışlardır. Sosyolojinin sosyal politika alanındaki en önemli temsilcileri de kuşkusuz Alfred Marshall ve T.H. Marshall olmuştur. T. H. Marshall'a göre, Keynesci dönemde sosyal gelişmeyi sağlama amaçlı planlama uygulamalarında sosyoloji biliminden de yararlanılmıştır. Sosyologlardan sosyal politika alanında eyleme yönelik planlar hazırlamaları ve uygulama sürecinde etkin olmaları beklenmiştir. Refah devleti politikalarında, özellikle sosyal güvenlik kurumlarının geliştirilmesinde ve sosyal güvenlik önlemlerinde 'birey' yerine 'aile'nin temel alınması, yani kollektivist bir yaklaşımın benimsenmesi bir rastlantı değil, sosyolojik çalışmaların bir ürünü olmuştur (Marshall, 1964:137, 266). Böylece, sosyal refah devleti uygulamalarının temelini oluşturan sosyal güvenlik anlayışı toplumsal ve dayanışmacı bir anlayış içinde ele alınmıştır. Refah devleti sürecinde Keynesci toplum modelinin meşruluk kazanmasında sosyolojinin siyaset, örgüt ve bilgi sosyolojisinde[7j gibi en çok etkili olan alt dalları olmuştur. Örneğin siyaset sosyolojinde kolektif öznenin önemine işaret edilmesi, Keynesci dönemde siyaset ve demokrasinin anlamını dönüştürmüştür. Yeni sağ düşünüdere göre, sosyal liberalizm anlayışının egemen olmasıyla birlikte demokraside yarışmacı politika ortamında çıkarlarını maksimize etmeye çalışan bireylerin yerini, faydalarını maksimize etmeyi amaçlayan özerk nitelikteki çıkar grupları, örgütler ve sendikalar gibi kuruluşlar almıştır. Bu da bireysel iradelerin yanı. sıra, çıkar gruplarının isteklerini demokratik süreçlerde meşru görülmesine olanak tanıyarak kitlesel talepleri artırmıştır. Aslında günümüz çoğulcu demokrasi anlayışının temel özelliklerinden olan nüfusun büyük çoğunluğunun politik eylemiere katılması, etnik grupların [7] Hayek'e göre günümüzde bilgi sosyolojisi olarak adlandınlan şey, aslında Fransız pozitivizm gelene~ ile Alman Hegelci gelene~n yani, Comte ve Hegelci düşünce içinde iki farklı boyutta temsil edilen görüşlerin yansımasıdır. Bu da aslında tarihsici bir kökene dayanmaktadır. Hatta bu düşünceler 20. yüzyıl totaliterizmini üretmiştir. Hayek, ı979:

9 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 9 r 1 bilinçlenmesi, politik amaçlı grupların hedeflerini gerçekleştirmede kullandıkları teknik ve araçların çeşitlenınesi gibi öğeler yeni sağ düşünürler için demokrasiyi bunalıma sokmuştur. Demokraside kitlesel katılımın artması ve halk kitlelerinin ve baskı gruplarının artan talepleri devletin müdahale alanını sürekli artırmış ve sonuçta "demokrasinin düşmanının demokrasi" haline getirmiştir (Croizer ve diğerleri, 1993:103). Ayrıca demokraside eşitlik taleplerini karşılama ve politikaları eşitlik ilkesini de göz önünde bulundurarak oluşturma, bireyciliği ve bireysel özgürlükleri garanti altına alma gereksinimleri otoritenin meşruiyet kaybına uğramasına neden olmuş ve lideriere olan güveni de azaltmıştır. Diğer bir deyişle, bu meşruiyet bunalımı geniş kitlesel politik katılımın ve kitlesel taleplerin, yani politik aşırı yüklenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Benzer olarak, sorumluluk ve adalet gibi kavramların anlam yüklemeleri de değişmiş, piyasa toplumu içinde hiçbir anlam taşımayan ve bireysel nitellikle. olan bu tür olgulara "sosyal" kelimesi eklenerek sosyal politikaların aracı haline getirilmişlerdir. Böylece Keynesci dönemde devlet, sosyal adaleti ve eşitliği geçekleştirme işlevlerini de üstlenmiştir. Yeni sağ düşünüdere göre, bu değişim bireysel özgürlükleri tehlikeye sokmuştur, çünkü devlet ve toplum gibi somut olmayan varlıkların, yani eylemsel niteliği olamayan soyutlamaların, sorumluluğu da olmamalıdır (Hayek, 1993:119). Liberal düzende sorumluluk ve adalet bireysel nitelikli olmalıdır. Ancak özünde bu anlayış yeni sağın sosyolojiyi kavramsallaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Sosyoloji bir terim olarak Fransızca'da kurulmuş, Latince "socio" ve yunanca "logos" kelimeleri kök alınarak türetilmiştir. Sosyoloji, çoğu kez İngilizce'ye ve Türkçe'ye "toplumbilim" olarak çevrilmiş ve genel olarak "toplumu inceleyen bilim" olarak tanımlanmıştır[8l. Bu da sosyolojinin birey, grup, birlik, yığın, kategori, sınıf ve topluluk gibi diğer sosyal varlık, sınıf ve kategorileri dışarıda bırakan ve sadece toplumu inceleyen bir bilim olarak aniaşılmasına neden olmaktadır. Böyle bir bakış açısı sosyolojinin özellikle yeni liberallerin temel aldıkları "birey"i göz ardı eden, toplumu ve her şeyi toplumla tanımlayan dolayısıyla da kapitalist karşıtı hatta sosyalizmle [8] Bu konudaki tartışmalar için bakınız: Çelebi, ı996: Ayrıca Cangızbay sosyologun aynı zamanda sosyalist oldugunu da ileri sürer. K Cangızcay, Sosyoloji mi-toplum bilim mi?, Sosyolojiler Degil Sosyoloji, (Ankara: Ütopya Yay.), 1996, özellikle sayfalar.

10 10 1 SONGOL SALLAN GOL özdeş görülmesine ya da yeni muhafazakar bir anlayış içinde sosyolojinin cemaatçilik gibi kavranmasına neden olabilmektedir. Ancak sosyolojinin öznesi kolektif olmakla beraber, bireyi de göz ardı etmez. Bireyi diğerleriyle etkileşim içinde, geliştirdiği ilişkiler, anlamiandırdığı değerler, gruplar ve kurumsal yapılar içinde ele alır. Sosyolojinin felsefeden ayrılıp, özerk bir bilim olması, doğa bilimlerinin yönteminin sosyal bilimler içinde kabul edilmesi yoluyla gerçekleşmiştir. Ancak, Hayek'e göre, ahlak bilimleri ile doğa bilimleri birbirinden farklıdır ve en önemli ayırıcı özellik de; sosyal sürecin kontrol edilen ya da yönetilen değil, kendiliğinden işleyen bir süreç olmasıdır[9l. Ahlak bilimlerinde sosyal gerçekliğin göreceliliği kabul edilmeli ve metodolojik bireycilik benimsenmelidir (Hayek, 1979:182). Özünde metodolojik bireyciliğin iki önemli varsayımı vardır. İlki, bütün eylemler bireylerin tarafından gerçekleştirildiğidir. Bu nedenle, sosyal gerçekliği incelemek için bireyden başlanılmalıdır. Bireysel bilginin kaynağının çok önemli bir bölümü de alışkanlıklardan ve geleneklerden gelir. İkinci varsayım ise, bireylerin eylemleri dışında sosyal kolektivitelerin bir varlığı ve gerçekliğinin olmadığı dır. Kolektif varlıkların arzuları ve amaçları olduğunu ileri sürmek doğru değildir. Hükümet, ulus, firma, sendika gibi sosyal kolektivitelerin hepsi soyuttur, üyeleri olan bireylerin dışında bir gerçeklikleri de yoktur (Gamble, 1996:53; Gray, 1984:35). Yeni sağ düşünürler için, ahlak bilimlerinin bir alt disiplini olan sosyolojide de, metodolojik bireycilik yöntemi uygulanması gerekirken, kollektif öznelerin belirleyiciliği egemen olmuş, kurucu rasyonalizmin etkisinde toplum modelleri geliştirilmiştir. Ancak, bir bilim olarak sosyolojinin temel amaçlarından biri tipleştirici bir yöntem izleyerek, tarihte var olan toplum tiplerini esas alan ve birbirlerine indirgenemez, her biri farklı bir sosyolojik belirleyicilik formülüne denk düşen bütünsel toplum tipleri kurmaktır (Cangızbay, 1996:70). Bu nedenle sosyolojide de sosyal gerçekliğin göreceliliği temelinde farklı toplum modelleri geliştirilmiştir. Sosyoloji, bireyi içinde yaşadığı toplumdan (ki buna grup, birlik, topluluk, ulus devlet ve global toplum gibi özneleri de kapsar), ilişkilerinden ayrı, onlardan bağımsız ele almaz. Sosyolojide birey bir toplumun üyesi olarak, sosyal sürecin farkında olan, kontrol edebilen ya da yöneten, değiştirebilen [9] Hayek'n bilim sınıflamasına ilişkin olarak bakınız: Hayek, The Counter Revolution, (lndianapolis: Liberty Press,), Bölüm 18, 1979:178.

11 EKONOMiK YAKLAŞlM 1 11 kişidir, yani aktördür, ajandır. Birey, sosyal gerçekliği yaşayan etkilenen ve dönüştüren olarak sosyolojinin inceleme alanı içinde yer alır. 4. Sosyolojinin Kurucularının Geliştirdikleri Toplum Modelleri Modern sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıktığı 19. yüzyılda, iki tür toplum modeli geliştirilmiştir: mekanik ve organik toplum modelleri. Mekanik toplum modeli, toplumun rasyonel inşasının planlamacılığı da kapsayan kurucu yapılanınayla oluşturulduğunu öne sürer ve çağdaş toplumların örgütlenme modelini oluşturur. Bu model, 18. yüzyıl Aydınlanmasının, özellikle de Fransız ve kısmen de İngiliz Aydınlanması'nın bir ürünü olarak geliştirilmiştir. Rasyonalizm ve ampirizm, akıl ve gözlemi ön plana alarak toplumun insanların mutluluğu için yeniden inşa edilebileceğine dayandırılmıştır (Abramson, 1990:8-9). Bu modelin en bilinen savunucusu, sosyolojinin kurucularından olan Auguste Comte ve Henri de Saint Simon'dur. Simon, ünlü Aydınlanma düşünürleri olan Montesquieu, Concordecet düşüncelerinden oldukça etkilenmiş, Comte, Durkheim ve Marks'i etkileyerek farklı toplum kuramlarının esinleyicisi olmuştur (Turner, 1978: 22-29; Aron, 1989:71, 225). Toplumun evrimsel gelişim yasalarını aklın gelişim aşarnalarına göre açıklayan Simon ve onun izleyicisi olan Comte; teolojik, metafizik ve pozitif toplum aşamalarını dile getirerek, günümüzde daha çok bilinen adlandırmasıyla "üç hal kanunu" teorisinin temellerini atmışlardır. Aklın pozitif aşamaya ulaşması ile birlikte sosyal sistem, pozitif bilim mantığıyla istenen ve planlı değişimlere tabi olabilir ve insan mutluluğu artırılabilir. Ancak, Ergun'un da belirttiği gibi, ilk sosyologlar için toplumun görevi bireylere değil, doğaya egemen olmak ve bunu insanlığın hizmetine sunmak olmuştur (Ergun, 1990:24). Biyolojik ya da organizmacı toplum modeli ise, sosyal Darvinizm düşüncesinin bir ürünü olarak geliştirilmiştir. Genelde sosyal bilimleri, özelinde de sosyolojiyi, insan davranışlarının gerçek bilimi olarak niteleyen Spencer, toplumun biyolojik bir organizma gibi işlediği ve evrimsel değişme süreci içinde gelişerek mükemmelleştiğini ileri sürmüştür (Spencer, 1962: 7-14; Turner, 1978:22-23). Bu modelde toplum, biyolojik bir organizmaya benzetilir. Bu organizma toplumun parçaları arasında uyumla birlikte, bireyler üzerinde dışsal bir baskı gücü oluşturur. Bir başka ifadeyle, toplum sadece bireyler yığını değildir. Sosyal birlikteliklerden, gruplardan topluluklardan oluşur ve bireylerin toplamına indirgenemez. Durkheim için

12 12 1 SONGÜL SALLAN GÜL bunu. sağlayan temel öğe ortak ya da kollektif bilinçtir. Kolektif bilinç, bir toplumun üyelerindeki ortak inanç ve duyguların bütünüdür (Aron, 1989:227). Bu bütün, kendine özgü yaşantısı olan belirlenmiş bir sistem olarak toplumun tümüne yayılmıştır. Kuşkusuz, Durkheim'ın kollektifbilinç kavramı metafizik bir varlık haline dönüştürülmüşse de, çağdaş kapitalist toplumlardaki dayanışmayı ifade etmeyi amaçlamıştır. Her iki toplum modelinden farklı olarak, 19. yüzyılın sonlarında M. Weber, sosyolojide Alman Tarihçi Okulu'nun etkisiyle bireyi temel alan hümanist toplum modelini geliştirmiştir. Sosyal olgular, bireysel davranışların anlamlandırılmasıyla açıklanmıştır. Bu da, toplumu mekanik modeldeki rasyonel insanlardan oluşan ve planlı bir biçimde inşa edilen bir yapı olarak görmek yerine, ancak bir rastlantı sonucu bir araya gelen bireyler arası ilişkilerin, etkileşimierin bir bütünü olarak görmüştür. Sosyal gerçeklik de, tarihsel ve kültürel bir gerçeklik olarak, her tarihsel dönem ve toplumda kendine özgü bir bireysel bütündür. Bu nedenle, her tarihsel dönem ve toplum, başka toplumlarla karşılaştırılması gereken bir teklik özelliği taşır (Ergun, 1990:75). Weber'in görüşleri günümüzde "hümanist ya da yorumlayıcı sosyoloji" olarak nitelendirilmekte, "yapı" yerine "eylem" merkeze alınarak küçük gruplar ve bireyin önemi vurgulanmaktadır. Ancak, Weberci toplum modelinde bireyin yanı sıra, modern toplumun önemli öğeleri olan bürokratik örgütlerin ve rasyonelliğin öneminin vurguianmış olması dikkat çekicidir. Hümanist yaklaşımın 20. yüzyıl temsilcileri arasında senıbolik etkileşimciler, etnometodologlar ve alış-veriş (exchange) kurarncıları sayılabilir. Sosyal gerçeklik, var olan, değişmez bir tek doğru olarak değil, bir oluşum, değişim süreci içinde görülmektedir. Sosyoloji biliminin gelişim sürecinde ortaya çıkan farklı toplum modelleri ve bunların kavranmasında izlenilen yöntemler farklı olsa da, Hayek için önemli olan kuruluş yıllarındaki izierin halen etkin ve özünde kollektif özneleri inceleyen bir bilim olmasıdır. Hayek'e göre, kurucu rasyonalizmin kökeni de liberal olmaktan çok, kollektif özneleri temel alan sosyalist düşünceden kaynaklanır. Ona göre, 19. yüzyıl sosyal düşüncesinde iki entellektüel akım ortaya çıkmıştır. Bunlar: modern sosyalizm ve modern pozitivizm. Her ikisi de Fransa'da doğmuş, bilim adamları ve mühendisler tarafından geliştirilmiştir (Hayek, 1979:255). Fransız Aydınlanması'nın bir ürünü olarak kollektif gerçeklikterin pozitivist bilim mantığı ile kavranması temeline dayanmışlardır Hayek, bu tür bilim yapma tarzını, "bilimin yanlış

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1. Sosyoloji Nedir... 3 2. Sosyolojinin Tanımı ve Konusu... 6 3. Sosyolojinin Temel Kavramları... 9 4. Sosyolojinin Alt Dalları... 14

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 3. Hafta Ders Notları - 02/10/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. SOSYAL ADALET Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış

Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi. SOSYAL ADALET Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL ADALET Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX GİRİŞ...15 Birinci Bölüm Antik

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL

Ekonomi II. 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 13.Bölüm:Makroekonomiye Genel Bir Bakış Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 13.1.Makroekonomi Nedir?

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith

Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest olursa ve rekabet mevcut ise halk o ölçüde fazla fayda sağlar. Adam Smith C.Can Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak- İş Konfederasyonu Yayını, 2002. NİÇİN BAZI MİLLETLER ZENGİN, BAZILARI YOKSUL? Genel olarak ticaret ve işbölümü ne kadar fazla serbest

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK

KAMU YÖNETİMİ Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişmesinde Rol Oynayan Kuramsal Yönler Üzerine Bir Giriş. Beta. Prof. Dr. Bekir PARLAK İçindekiler i Prof. Dr. Bekir PARLAK Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Caner DOĞAN Gümüşhane Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5. Temel siyasal deyimleri ayırt eder 1,2,3 A,C DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş PSIR 101 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1

DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 DEMOKRASİ, LİBERALİZM VE SINIRLI DEVLET 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Liberalizm ve demokrasi birbirleriyle uyuşabilmelerine rağmen aynı şey değildirler. Liberalizm devlet gücünün kapsamı, demokrasi ise bu

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EĞİTİM BİLİMİ-ALAN ÇALIŞMASI İÇİN BİR GİRİŞ 1.Eğitim Bilimi Nedir? 21 BİRSEL AYBEK Yeni "Eğitim Bilimi" 22 Eğitim Biliminin Doğası 23 Geleneksel Disiplinler ve Eğitim Bilimi 25 Dört

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü

SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI. Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLERİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Doç.Dr.Ertan Kahramanoğlu Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü SOSYAL HİZMETLER, insanların iyilik halinin geliştirilmesinde;

Detaylı

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2. Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar ÜNİTE:2 Türkiye de Kültür ve Kültürel Değişim ÜNİTE:3 Türkiye de Aile Kurumu ve Nüşusla İlgili Sorunlar ÜNİTE:4 Türkiye de Eğitim Kurumu ve Sorunları

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ Enes SANAL Ankara, 2014 Giriş Siyasal iktidar ile din arasındaki ilişkiler, tüm çağlar boyunca toplumsal

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

SOSYAL TABAKALAŞMA SOSYAL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü SOSYOLOJİ 9. HAFTA TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK SOSYOL TABAKALAŞMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü 10 Nisan 1912.. Titanic Faciası na sosyal bakış.. Dönemin cinsiyet

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Kamu hukuku paradigmasında birey ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR

Kamu hukuku paradigmasında birey ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR Kamu hukuku paradigmasında birey ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR Üçüncü Kuşak Haklar İkinci Dünya Savaşı sonrasında üçüncü dünya ülkelerinin taleplerine de duyarlılık gösteren haklar, çoğu zaman BM Genel Kurulu kararları

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları

(SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi. 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları (SSY -3014 ) Endüstri Sosyolojisi 3. Hafta: Endüstri Toplumunun Gelişimi ve Endüstri Devrimi nin Toplumsal Sonuçları http://senolbasturk.weebly.com UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak

Detaylı

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

Toplumsal Eylemin Yapısı

Toplumsal Eylemin Yapısı cilt 1 Toplumsal Eylemin Yapısı toplumsal olayların bilimsel analizinde büyük bir devrim ortaya çıkaran ve birbiriyle çakışan bir teorik gelişme sürecini tahlil etmiştir. Bu çalışmada ele alınan üç büyük

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Kuramı POLS 303 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler

ÜNİTE:1. Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2. Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3. Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:1 Siyaset ve Siyaset Bilimi ÜNİTE:2 Siyasetin Dili: Kavramlar, Kurumlar ÜNİTE:3 Bir Örgütlü İktidar Olarak Devlet ve Siyasal Sistemler ÜNİTE:4 Siyaset ve Birey: Siyasal Katılma ÜNİTE:5 1 Çağdaş Yönetim

Detaylı

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim

İktisat Tarihi I. 6-7 Ekim İktisat Tarihi I 6-7 Ekim Giriş İnsanoğlu dünyada var olduğundan bugüne değin hayatını devam ettirebilmek için üretim ve tüketim faaliyeti içinde olmuştur. İktisat tarihi üzerindeki önemli bir problemli

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji

Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Bourdieu den Sonra Ekonomik Sosyoloji Haz: Emrah GÖKER, 4 Mayıs 2007 Ekonomi insanların nasıl tercih yaptıklarıyla ilgili ise, sosyoloji insanlara nasıl yapacak hiçbir tercih bırakılmadığıyla ilgilidir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ

SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ SOSYOLOJİ 1. HAFTA SOSYOLOJİK BAKIŞ, SOSYOLOJİK ARAŞTIRMA Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü Marco ve Gina.. Gina ve Marco gibi insanlar neden evlenir? Kişisel

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM

ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİYEL VE POST-ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM Bilgi, Ekonomi ve Kültür Prof. Dr. Veysel BOZKURT İstanbul Üniversitesi EKİN 2012 ÖNSÖZ ii Endüstriyel dönüşümün toplumsal sonuçlarını en iyi anlatan yazarlardan

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 5. Hafta: 20. YY Toplumsal Düşüncesi I: Rasyonalizm Sorunu

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 5. Hafta: 20. YY Toplumsal Düşüncesi I: Rasyonalizm Sorunu CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 5. Hafta: 20. YY Toplumsal Düşüncesi I: Rasyonalizm Sorunu UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar, ilgili ders kitabındaki

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Editörler Prof. Dr. Zahir Kızmaz / Prof. Dr. Hayati Beşirli DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof. Dr. Zahir Kızmaz / Prof. Dr. Hayati Beşirli DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Editörler Prof. Dr. Zahir Kızmaz / Prof. Dr. Hayati Beşirli DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Hayati Beşirli Prof.Dr. Zahir Kızmaz Doç.Dr. Beyhan Zabun Doç.Dr. Celalettin Yanık Doç.Dr. İbrahim Akkaş

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 1. Hafta Ders Notları - 18/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 8. Hafta: İşlevselcilik (Fonksiyonalizm)

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 8. Hafta: İşlevselcilik (Fonksiyonalizm) CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 8. Hafta: İşlevselcilik (Fonksiyonalizm) UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 241 271 arası

Detaylı

Genel Ekonomi Dersi. Dr. Osman Orkan Özer

Genel Ekonomi Dersi. Dr. Osman Orkan Özer Genel Ekonomi Dersi Dr. Osman Orkan Özer 1. Ekonomi nin Konusu ve Ekonomik Düşüncenin Gelişimi 1.1. Ekonominin Tanımı 1.2. Pozitif Ekonomi-Normatif Ekonomi 1.3.Mikro Ekonomi-Makro Ekonomi 1.5. Ekonomik

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çağdaş Siyasal Düşünceler PSIR 302 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Bilimine Giriş POLS 101 Güz Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Bilimine Giriş POLS 101 Güz Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş POLS 101 Güz 1 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı