ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: PROF.DR.SÜLEYMAN YALMAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Selçuk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Özel Hukuk/Borçlar Hukuku Selçuk Üniversitesi 1990 Özel Hukuk/Borçlar Hukuku Selçuk Üniversitesi 1997 Doçentlik Medeni Hukuk 2006 Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : SözleĢmenin Esaslı Unsurlarında Hata Doç. Dr. Rıza Ayhan Tez Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Türk Ġsviçre Borçlar Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Halinde Borçlunun Tevdi Hakkı Doç. Dr. Ġhsan Erdoğan Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı ArĢ.Gör. Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi Dr.ArĢ.Gör. Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi Yrd.Doç. Dr Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi Doçentlik Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi 2006 Yönetilen Tezleri : Yeldan A., BağıĢlamadan Dönme, Selçuk Üniversitesi, Arıkan M., Türk Özel Hukukunda Alacağın Temliki, Selçuk Üniversitesi, Ziyatov F., Ölüme Bağlı Tasarrufların Ġptali, Selçuk Üniversitesi, Kizir M., Türk Hukukunda Evlat Edinme, Selçuk Üniversitesi, ġahin S. EdinilmiĢ Mallara Katılma Rejimi, Selçuk Üniversitesi, Türkan KamıĢ F. Aile Konutu. 2006

2 Özkan K. Havalenin Hukuki Niteliği Selçuk Üniversitesi, DAĞLI M. Türk Medeni Hukukunda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması SERĠN OF E. BoĢanmanın Mali Sonuçları, Selçuk Üniversitesi,2008 KÖSE A. Devre Tatil SözleĢmesi, Selçuk Üniversitesi, 2009 KAYRAN B. Türk Medeni Kanunu'nda Vesayet Hukuku, Selçuk Üniversitesi, Yönetilen Tezleri: Arıkan M. Fikri Mülkiyet Hukukunda Televizyon Program Formatlarının Korunması Selçuk Üniversitesi, 2011 İdari Görevler: Bölüm BaĢkan Yrd. Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk Bölümü Dekan Yardımcılığı Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği Roma Hukuku ABD. BaĢkanlığı ESERLER D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Yalman, S. Evlat Edinmede Rıza, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1-2, ( s ).2004 D2. Yalman, S. Evlilik Birliğinin Temsili ve EĢlerin Sorumluluğu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12,Sayı 3-4 (s.7-30).2004 D3. Yalman, S. Evlatlık ĠliĢkisinin Kaldırılması(Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3-4 (s ).2004 D4.Yalman, S. Tahliye Sebebi Olarak Yazılı Tahliye Taahhüdü Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13. Sayı

3 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler E1. Yalman, S. Aile Kurumu, Önemi, Sorunları Bu metin AKġEHĠR BELEDĠYESĠ NCE Mayıs 2008 de düzenlenen AĠLE YAPIMIZ ve PROPLEMLERĠ isimli paneldeki tebliğ metnidir. E2. Yalman, S. 2008Ttarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarisi na ĠliĢkin Kisa Değerlendirmeler tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesine iliģkin Fakülteden istenen görüģ için kaleme alınan metindir. E3. Yalman, S Sayılı Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine iliģkin Değerlendirmeler. Bu metin SÜ. Hukuk Fakültesince Mayıs de düzenlenen Türk Borçlar Kanunun Getirdiği yenilikler baģlığı altında düzenlenen toplantıda sunulmuģtur. E5. Yalman, S Sayılı Türk Borçlar Kanununun Kiraya ĠliĢkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi. Bu metin ELAZIĞ VE TUNCELĠ Barolarınca 2 Aralık de düzenlenen Türk Borçlar Kanunun Getirdiği yenilikler baģlığı altında düzenlenen toplantıda sunulmuģtur. E5. Yalman, S Sayılı Türk Borçlar Kanununun Konut ve Çatılı ĠĢyerlerine iliģkin Hükümlerin Değerlendirilmesi. Bu metin tarihinde Malatya Barosunca gerçekleģtirilen Türk Borçlar Kanununca Getirilen Yenilikler konulu panelde yapılan konuģma metnidir. F. Diğer yayınlar : F1. Yalman,S. Türk Ġsviçre Hukukunda SözleĢme GörüĢmelerinden Doğan Sorumluluk, Ankara F2. Hukuka GiriĢ,(Editör, Yalman, S.) Konya 2005 F3. Yalman S. Edime Uygun Ġfa Kuralının Ġstisnaları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Halil Cin e Selçuk Üniversitesinde 10. Hizmet Yılı Armağanı,( ) Konya F4. Yalman, S. Evlat Edinme ve Evlatlığın Miras Hakkı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. ġakir Berki ye Armağan, Cilt 5, Sayı 1-2,( ) Konya F5.Akıncı/Yalman/Altunkaya/SavaĢ. Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu ve Ġlgili Mevzuat, Konya 2010 F6. Hukuka GiriĢ, Konya 2010 F5. Türk Borçlar Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Halinde Borçlunun Tevdi Hakkı, Konya 2012

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz Ġlkbahar Güz Ġlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Medeni Hukuk Tüketici Hukuku (YL) 3 8 Borcun Sona Ermesi (YL) 3 4 Sorumluluk Hukuku (DR) 3 2 Medeni Hukuk Kira SözleĢmesi II (YL) 3 4 Kusursuz Sorumluluk (YL) 3 2 Ġsimsiz Akitler (DR) 3 2 Medeni Hukuk KiĢiler Hukuku (DR) 3 2 Sorumluluk Hukuku (DR) 3 3 Kira SözleĢmesi II (YL) 3 6 Borcun Sona Ermesi (YL) 3 4 Tüketici Hukuku(YL Tezsiz) Medeni Hukuk Ġsimsiz Akitler (DR) 3 3 Kusursuz Sorumluluk (YL) 3 5 Kira SözleĢmesi II (YL) 3 6 Tüketici Hukuku(YL Tezsiz) 3 21 Jüri Üyelikleri BANU BĠLGE SARIHAN ÖZEL HUKUK MURAT AYDIN KAMU HUKUKU ALPER UYUMAZ ÖZEL HUKUK AKIN ÜNAL ÖZEL HUKUK YASEMĠN EROL ÖZEL HUKUK AHMET ZĠYA ÇALIġKAN KAMU HUKUKU MÜCAHĠT ÜNAL ÖZEL HUKUK MAHMUT KĠZĠR ÖZEL HUKUK MUSTAFA ARIKAN ÖZEL HUKUK AYġE ARAT ÖZEL HUKUK TURAN ġahġn ÖZEL HUKUK ÇAĞATAY DAL ÖZEL HUKUK MUSTAFA ARIKAN ÖZEL HUKUK

5 DOĞAN KARTAL ÖZEL HUKUK ALĠ DENĠZ TANRIVERDĠ ÖZEL HUKUK ÜLKÜ GÖKTÜRK ÖZEL HUKUK EMĠNE SERĠN OF ÖZEL HUKUK MUSTAFA BAġAR TAġBAġ ÖZEL HUKUK EMEL KART ÖZEL HUKUK SĠNAN SAMĠ AKKURT ÖZEL HUKUK AHMET KÖSE ÖZEL HUKUK GÜLĠSTAN PĠġKEN ÖZEL HUKUK MEHMET DAĞLI ÖZEL HUKUK MUHĠTTĠN AKMAN ÖZEL HUKUK HAKAN KOÇAK ÖZEL HUKUK ĠBRAHĠM UĞURLU KAMU HUKUKU MUHAMMET ĠNAN ÖZEL HUKUK FATMA TÜRKAN KAMIġ ÖZEL HUKUK GÜNSELĠ DEMĠRCĠ ÖZEL HUKUK ALĠ ATICI ÖZEL HUKUK MEHMET MESUT BARKALE ÖZEL HUKUK CAHĠDE SULTAN ERTÜRK ÖZEL HUKUK HACER KARABIYIK ÖZEL HUKUK YASEMĠN KARABĠDEK ÖZEL HUKUK ĠBRAHĠM ÇETĠNKAYA ÖZEL HUKUK AHMET CANPOLAT ÖZEL HUKUK KEMAL ÖZKAN ÖZEL HUKUK HASAN KOÇYĠĞĠT ÖZEL HUKUK BELMA KAYRAN ÖZEL HUKUK AYġEN TUĞBA COġKUN ÖZEL HUKUK MAXATKHAN SERZHANOV ÖZEL HUKUK MAHMUT KĠZĠR ÖZEL HUKUK YAVUZ SELĠM ġener ÖZEL HUKUK SÜHEYLA ġahġn ÖZEL HUKUK FANĠS ZĠYATOV ÖZEL HUKUK SÜHEYLA ZORLU ÖZEL HUKUK SERDAR CEYLAN KAMU HUKUKU

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yavuz Kaplan Doğum Yeri ve Tarihi: Almanya-1968 Öğrenim Durumu ve Alanı: Prof. Dr. (Milletlerarası Özel Hukuk/Devletler Özel Hukuku) Kurumu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik. 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980. 4.Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seda Öktem Çevik 2.Doğum Tarihi : 22.03.1980 3.Unvanı : Yard.Doç.Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Bilgi Üniversitesi 2002 Y. Lisans

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Ġbrahim KIR 2.Doğum Tarihi: 04.04.1950 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji (Yüksek Ankara Üniversitesi 1979 Öğretmen Okulu) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Hukuku Anabilim Dalı. Hukuku Anabilim Dalı. Hukuku Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Hukuku Anabilim Dalı. Hukuku Anabilim Dalı. Hukuku Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selçuk ÖZTEK Doğum Tarihi: 18.10.1951 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1974 Lisans 2 Hukuk Lozan Üniversitesi 1977 Doktora Özel

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yılı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Pulaşlı 2. Doğum Tarihi : 1946 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora(Hukuk) Derece Alan Üniversite Yılı Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967-1971 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. M. Hilmi ERGİNÖZ Doğum Tarihi: 17 09 1931 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1958 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul Üniversitesi 2001 2. Y. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hasan SINAR 2. Doğum Tarihi: 24.11.1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1997 1. Y. Lisans Kamu Hukuku İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1) Mert Öykü Özdemir- Türk Hukukunda Ailenin Korunması (2009-2010)- DEÜ

ÖZGEÇMİŞ. 1) Mert Öykü Özdemir- Türk Hukukunda Ailenin Korunması (2009-2010)- DEÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burcu DÖNMEZ 2. Doğum Tarihi: 01.01.1974 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 Y. Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1992. Y. Lisans Özel Hukuk Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1992. Y. Lisans Özel Hukuk Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fulya İlçin GÖNENÇ 2. Doğum Tarihi: 31.12.1968 3. Unvanı: Doç Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara 1992 Y. Lisans Özel Hukuk Marmara 1996 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı