Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Ýçindekiler / Index Tezhip / Illumination Porselen / Porcelain Hat / Calligraphy Mozaik / Mosaic Minyatür / Miniature Vitray / Stanied Glass Ebru / Marbling Kalem Ýþi / Engraving Ahþap Rölyef / Wood Embossed Gemi Maket Yapýmý / Making Model Ships Sedef Ýþçiliði / Nacre Folyo / Silver Paper Çini / Turkish Tiles Ahþap Oyma / Wood Engraving 4

4 Ýçindekiler / Index Ahþap Boyama / Wood Technique 168 Tel Kýrma / Thread Curving 238 Deri Ýþlemeciði / Leather Work 176 Suni Çiçek Yapýmý / Making Artificial Flowers 180 Kumaþ Boyama / Fabric Painting Nakýþ / Embroidery Taký / Jewelry 194 Mefruþat / Fabric Furnishing 278 Resim / Painting 212 Modelistlik / Fashion Designer 286 Fotoðraf / Photograph Giyim / Clothing Kýrkyama / Patchwork Dantel (Þiþ Örücülüðü) / Lacework 5

5 Sedef / Nacre 6

6 Ýnsanoðlu kendini ve yaþamý anlamlandýrmaya baþladýðý andan itibaren sanat olgusu ile yüz yüze gelmektedir. Ýçinde yaþadýðýmýz bu koskoca evrenin her noktasý mükemmel bir sanatýn ürünü olarak harikulade güzelliklerle bezenmiþtir. Bu eþsiz sanatýn bir parçasý olan insanýn da yaratýlýþýnda saklý bu vasfý ile sürekli güzeli aramasý kaçýnýlmazdýr. Sanat, tarih boyunca incecik detaylardan farklý açýlarla yansýmýþ ve çeþitli akýmlarla insanlýk tarihinde farklý izler býrakmýþtýr. Her ülke kendi dinamikleri ile öz sanatýný oluþtururken diðer kültürlerden etkilenmiþ, etkilemiþ ve izlerini gelecek nesillere ulaþtýrmayý gaye edinmiþtir. Anadolumuz, coðrafi konumu nedeniyle, eski çaðlardan beri çeþitli uygarlýklarýn doðup geliþtiði bir yer olmuþtur. Bu kültür zenginliði topraklarýmýzda sanatýn en güzel örneklerine beþiklik etmiþtir. Bizler de Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi olarak bu deðerli hazinenin layýkýyla muhafaza edilmesini ve üzerinde katma deðerler eklenerek yaþatýlmasýný arzu ediyoruz yýlý Avrupa Kültür Baþkenti seçilen Ýstanbulumuz tüm güzellikleri hak etmektedir. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin yetiþkin eðitimi alanýnda hizmet veren kurumu ÝSMEK (Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eðitimi Kurslarý) 1996 yýlýndan bu yana Ýstanbullularýn yetiþkin eðitimi ihtiyacýný karþýlamaktadýr. Ücretsiz olarak verilen sanat ve meslek eðitimleri ile hayatlarýna yön veren kursiyerler, üretimleri ile hem ekonomik sisteme hem de kültürel zenginliklere katkýda bulunmaktadýr. Unutulmaya yüz tutmuþ pek çok el sanatý ÝSMEK sayesinde hatýrlanmýþ, insanlara sevdirilmiþ ve bu sayede yeniden hayata kazandýrýlmýþtýr. ÝSMEK, kursiyerlerini hem kendi kültürlerinin bilmedikleri güzellikleriyle tanýþtýrmýþ, hem de onlarý modern dünyanýn gerekleri olan vasýflarla donatmaya çalýþmýþtýr. Pek çok el sanatýnda özgün tasarýmlar oluþturulmuþ, geçmiþin birikimine yeni bilgiler eklenmiþ, böylece sanat hayatýmýz zenginleþmiþtir. ÝSMEK bu eðitim yýlýnda 218 kurs merkezinde 123 farklý branþta ve her biri alanlarýnda uzman 2 bini aþkýn usta öðretici ile 230 bin Ýstanbulluya eðitim vermeyi hedeflemektedir. Halen 35 el sanatý, 7 Türk Ýslam sanatý branþýnda 60 bine yakýn Ýstanbullu geleneksel el sanatlarý eðitimlerimizden fayda saðlamaktadýr. Amacýmýz bu eðitimleri çok daha fazla kiþiye ulaþtýrmaktadýr. Ücretsiz eðitim hizmetlerinin yaný sýra yayýnlarý ile de kültür yaþamýna katký saðlayan ÝSMEK in, El Sanatlarý Albümü nün 5. sayýsýný sanatseverlere sunmaktan gurur duyuyor, Avrupa Kültür Baþkenti sýfatýna layýk bir Ýstanbul için hep birlikte ele ele verelim diyorum Art is reflecting the disguised beauties in the soul of human to the sensitive body of universe. Fine Arts, shaped with deep breath of people who wishes to be a voice in this endless space and as a permanent signature for future, leaves delicious tastes in our internal an external world. Artist s hearth, feeling, approach and vision is different; and work created within this approach is unique. Artist effects social life with his ways while displaying emotion, thought and knowledge, is effected from this life and reflects it to its works in the same manner. For this reason in the art works created through ages, the signs of social life stand until eternity. When we study arts of societies in the world, it is obviously seen how rich and deep culture and art world we possess. Name of our artists are so much to be counted in difficulty. In ancient times, every house is a kind of museum full of works with intensive care. Although this way of life is still protected in some of our villages in Anatolia, unfortunately today s developing technology, changing way of life, different interests and requirements have pushed away this traditional structure. However, in recent times, it is certain that, civilized human being is in search of something which he feels its scarcity among fastly consuming values and he is also in the effort to return back to his essence. This is the fact beyond intensive interest towards the traditional and hand made arts branches within ÝSMEK art and profession training courses which have been presenting free of charge as Ýstanbul Metropolitan Municipality. In ÝSMEK, within education - training term, in 201 course centers, in 106 branches, free of charge training is presented, only this year more than 197 thousand people from Ýstanbul are exploring their abilities by these courses in ÝSMEK. At the end of this training term, while total number of trainees graduated from ÝSMEK is reaching 580 thousand, 510 thousand of these trainees shall be from last four year s students. Figures show the interest towards ÝSMEK. The brilliant works from wood painting to porcelain, from mozaic to embroidery, from illumination to wall tile, from relief work to wire shaping and to miniatures, from silk painting to braid embroidery and needle lace which took place in the fourth print of Hand Made Album have been created due to a combination of art love from our ÝSMEK trainees and our expert and versatile teachers. This publication filled a significant emptiness in art world. 7

7 ÝSMEK Hakkýnda / About ÝSMEK ÝSMEK HAKKINDA ÝSMEK, Ýstanbullularýn; genel eðitim ihtiyacýna cevap vermek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliþtirmek, bireyleri pasif tüketici olmaktan çýkarýp aktif üretici kýlmak, ayný zamanda bireylere iyi bir üretici ve olumlu bir tüketici olma bilincini saðlamak, kentsel, kültürel ve sosyal geliþmelerine katkýda bulunmak, kent kültürü ve metropolde yaþama konusunda donanýmlý hale getirmek amacýyla kurulmuþ, örgün eðitimi tamamlayýcý ve ücretsiz bir yaygýn eðitim organizasyonudur. ÝSMEK, 1996 yýlýnda, dönemin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN tarafýndan bir sosyal doku projesi olarak, yaygýn eðitim amaçlý halk eðitimi faaliyetlerine baþlamýþtýr. Ýlk olarak 3 kurs merkezi, 3 branþ ve 141 kursiyerle yolculuðuna baþlayan ÝSMEK, eðitim dönemi itibariyle 218 kurs merkezinde 123 branþta eðitim faaliyetlerine devam etmektedir. Kurulduðu günden bu yana 580 bin kiþiye eðitim veren ÝSMEK e eðitim öðretim döneminde toplam 353 bin Ýstanbullu baþvurmuþ ve bunlardan 211 bini halen eðitimlerine devam etmektedir. Yýl sonuna kadar 230 bin kiþiye eðitim vermeyi hedefleyen ÝSMEK, kuruluþundan bu yana toplam 810 bin Ýstanbulluya eðitim vermiþ olacaktýr. Ýstanbullularýn ÝSMEK e gösterdiði ilginin bu denli büyük olmasý artýk üniversitelerde yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olmakta, sempozyumlarda ele alýnmaktadýr. Bu haliyle birçok þehrin ve üniversitenin nüfusundan daha fazla sayýda kursiyere sahip olan ÝSMEK, gerek kurslarýn ve katýlýmcýlarýn sayýlarýnýn artmasý, gerekse eðitim branþlarýnýn çeþitliliði ve bu eðitimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle adeta Türkiye nin en büyük Halk Üniversitesi haline gelmiþtir. Yasal Dayanaklarý ve Müfredatý ÝSMEK, 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu nun ( ) Büyükþehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve sorumluluklarý baþlýklý 7/v maddesinde belirtilen: Saðlýk merkezleri, hastaneler, gezici saðlýk üniteleri ile yetiþkinler, yaþlýlar, engelliler, kadýnlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliþtirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandýrma kurslarý açmak, iþletmek ve iþlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliði yapmak hükmü ile, 5393 sayýlý belediyeler kanunu ve Eðitim Müdürlüðü nün yönetmeliði, Ýstanbul Valiliði Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. ÝSMEK, Milli Eðitim Bakanlýðý Yaygýn Eðitim Genel Müdürlüðü Yönetmelik esaslarýna göre eðitim vermektedir. Bu çerçevede, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ile Ýstanbul ABOUT ÝSMEK ÝSMEK is an widened training organization serving free of charge and founded in order to reply against native of Ýstanbul s general educational necessities, to develope professional and artistic knowledge, to transform individuals to active producers from passive consumers, to present them the consciousness of being a good producer and positive consumer, to contribute their urban, cultural and social development, to equip them living for in an urban culture and a metropol ÝSMEK began its widened educational purposed public training activities in 1996 within the context of a social structure foreseen by Recep Tayyip ERDOÐAN, The president of Ýstanbul Metropolitan Municipality in the subject period. ÝSMEK primarily stepped out with 3 course centers, 3 branches and 141 trainees to its long road and in terms of academic year, it is continuing its education activities in 218 course centers covering 123 branches. Since its day of establishment, ÝSMEK has provided education for 580 thousand people. In the academic year, a total of 353 thousand citizens in Istanbul have applied to ÝSMEK and 211 thousand people are currently continuing their education. ÝSMEK, which aims to provide education to 230 thousand people by the end of the year will have provided education to 810 thousand people in Istanbul. The outstanding interest shown toward ÝSMEK has been subject to masters and doctorate degrees in Universities and the issue has been studied in symposiums. ÝSMEK, having trainees more than various cities and universities population, has been almost the largest Public University in Turkey due to increases in courses and attendants, diversification of training branches and qualified products arose as a result of this trainings. Legal Bases and Curriculum ÝSMEK,is operated under the Law numbered 5216 regarding Metropolitan Municipality dated , as indicated in the article 7/v related to the responsibilities of Metropol, Province and first gradual municipalities as to carry out Health Centers hospitals, mobilized health services and adults, elders, disabled persons, women, youngsters and kids towarded, to carry all kinds of social and cultural activities, to develop and establish social facilities, to open and manage courses, to cooperate with universities, high schools civil public organization and public organizations and acts under the protocol signed by Ýstanbul Governorship, Province National Education Directorate and Ýstanbul Metropolitan Municipality. ÝSMEK provides trainings according to Ministry of Education General Directorate of Widening Education Regulations. Under these 8

8 ÝSMEK Hakkýnda / About ÝSMEK Valiliði (Ýl Halk Eðitim Baþkanlýðý) nin imzaladýklarý bir protokol çerçevesinde kurslar açýlmýþtýr. Dersler ve içerikleri de ayný yönetmelikler ile belirlenmektedir. Eðitim Þartlarý, Süresi ve Sertifika Zorunlu ilköðretim yaþýný tamamlamýþ her Ýstanbullu ÝSMEK kursiyeri olabilmektedir. Buna göre ÝSMEK te kursiyer alt yaþ sýnýrý 16 dýr. Üst yaþ sýnýrý ise yoktur. Kayýtlar her yýl Eylül ayýnda yapýlmakta; dersler Ekim de baþlamaktadýr. Haziran ayýnda ise eðitim dönemi sona ermektedir. MEB in belirlediði müfredatlar çerçevesinde 3,5 aydan 10 aya kadar süren eðitimlerin yaný sýra bazý branþlarda tekamül kurslarý verilmektedir. Branþýn kredisini dolduran ve baþarýlý olan kursiyerlere, Kurs Bitirme Sertifikasý (MEB onaylý), Derslere devam eden ancak yeterli baþarý gösteremeyen kursiyerlere de, Kurs Katýlým Belgesi verilmektedir. ÝSMEK in vermiþ olduðu MEB onaylý kurs bitirme belgeleri bütün Türkiye de geçerlidir. Metodu ve Felsefesi Uygulamalý eðitim metoduna dayanan ÝSMEK, öðretmenleri, kursiyerleri ve çalýþanlarýna verilen desteðin sürekliliðini esas alarak kursiyerlerin içinde yaþadýðý eðitim ortamýnda tanýþma, kaynaþma, dayanýþma ve iþbirliðini güçlendirmeye yönelik, insan merkezli ve aile anlayýþýna dayalý bir eðitim programýdýr. Yönetim Þekli ÝSMEK, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkanlýðý Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hedef Kitlesi ÝSMEK in hedef kitlesi sosyal alaný kýsýtlý, sadece tüketici konumunda bulunan Ýstanbul halkýdýr. ÝSMEK modelinin ana hedef kitlesi belirtildiði üzere ev kadýnlarý, genç kýzlar ve meslek sahibi olamamýþ, kendini geliþtirmek isteyen erkeklerdir. Bu kitle genel olarak vaktinin çoðunu evinde geçiren, sosyal çevresi akraba ve komþularýyla sýnýrlý olan ve tüketici konumunda bulunan bir kitledir. Halen pek çok kadýnýn evde, pasif tüketici konumunda olduðunu düþündüðümüzde yetiþkin eðitimi sadece bu anlamda bile önemli bir hizmet ayaðý oluþturmaktadýr ki yetiþkin eðitiminin kapsadýðý kiþi, profil, toplumlara ve katmanlarýna göre hayli çeþitlilik göstermektedir. Kiþilerin içindeki yetenekleri keþfedip ortaya çýkaran, geliþtirmesine yardýmcý olarak özgüven aþýlayan, üretici konuma getiren, rehabilite eden, yalnýzlýktan kurtaran, sosyal bir çevre edinmesini ve dostluklar kurmasýný saðlayan, circumstances, courses are opened according to a protocol signed between Ýstanbul Metropolitan Municipality and Ýstanbul Governorship. Classes and contents are indicated in the same Regulation. Training Conditions, Period and Certificate All Ýstanbul natives who completed compulsory primary school education is able to attend ÝSMEK. Therefore, lower limit for trainees in ÝSMEK is 16 age where as there is not any upper limit. Applications are made September every year; session begins in October. In June training term is terminated. Within the curriculums determined by Ministry of Education; besides courses lasting from 3,5 months to 10 months, in some branches, improvement courses are presented. To the trainees who completed their branch credits and have been successful; Course Graduation Certificate ( approved by Ministry of Education) To the trainees attended in the classes who have not been successful; Course Attendance Certificate is given. These Graduation Certificates approved by the Ministry are valid in everywhere in Turkey. Method and Philosophy Following an applied training method, SMEK is an human oriented and training program based on family values which takes the continuity of its support towards teachers trainees and employees as a principle and aims to enforce harmonization, solidarity and cooperation among trainees under their training conditions. Type of Management ÝSMEK continues its activities under Ýstanbul Metropolitan Munici pality Human Resources and Training Department Training Directorate. Target Group ÝSMEK s general target group is Ýstanbul natives whose social life are narrowed, who are passive and in consumer side. The main target group of ÝSMEK model is house wives, young girls, jobless young men who wish to improve themselves. This group generally spends their time at home and whose social life is limited by their relative and neighbor relations and those in consumer side of the society. Considering that many women still spend their time at home as a passive consumer, adult training is already consisting a service branch under these conditions and person subject to training shows differences in terms of profile, societies and layers. By exploring abilities of the people and taking them out, injecting self confidence and helping in their developments, bringing them to producer side, rehabilitating them, saving from loneliness, enabling them to gain a social environment and new friendships, taking as a major principle to raise individuals hopeful from future and reaching success to a great extend for all of these objectives, ÝSMEK courses are also significant with their cultural mozaic view. Groups attending the courses area as a small models of Ýstanbul s cosmopolitan structure. Thousands of people in Ýstanbul, from city centers to suburbans, are trained in these courses. In these environments, sharing culture and values is recorded at the highest level. Besides, illiterates, those who quitted from a definite level in the courses or those who completed a course, elders and retirees, jobless people, those working in public and private sectors are the general target groups of ÝSMEK. ÝSMEK also reaches people in stable level of social life such as convicted and disabled people and, elders. 9

9 ÝSMEK Hakkýnda / About ÝSMEK geleceðe umutla bakan fertler yetiþtirmeyi ilke edinen ve büyük anlamda baþarý saðlayan ÝSMEK kurslarý, birer kültür mozaiði olmasý açýsýndan da önem taþýmaktadýr. Eðitimlere katýlan gruplar, Ýstanbul un kozmopolit yapýsýnýn küçük bir modeli þeklindedir. Ýstanbul un þehir merkezlerinden varoþlara kadar uzanan bu kurslarda binlerce insan eðitim hizmeti almaktadýr. Bu ortamlarda kültürel paylaþým ve deðerler alýþveriþi en üst þekilde gerçekleþmektedir. Ayrýca okuma yazma bilmeyenler, örgün eðitimin herhangi bir kademesinden ayrýlmýþ olanlar, herhangi bir örgün eðitimi tamamlamýþ olanlar, yaþlý ve emekliler, iþsizler, özel ve kamu kurumlarýnda çalýþanlar ÝSMEK in genel hedef kitlesidir. ÝSMEK, özürlüler, mahkumlar, yaþlýlar gibi aktif yaþamýn duraðan platformundaki bireylere ulaþmaktadýr. ÝSMEK te yapýlan kursiyer anketleri neticesinde, Ýstanbullularýn bu kurslara gelme sebeplerini þöyle sýralayabiliriz: Çevre oluþturma ve arkadaþlýk kurma, tanýþma, grup üyeliði, çevreyi tanýma, kendini anlama ve adlandýrma. Kursiyerlerin ÝSMEK te elde ettikleri kazanýmlara gelince: Aile içi kavgalardan kurtulan, Müzmin hastalýklarýný tedavi eden, Sigara gibi kötü alýþkanlýklarýný býrakan, Kendisi ile barýþýk hale gelen, Basit psikolojik gerilimlerinden kurtulan, Paylaþmanýn güzelliðini tadan binlerce insan vardýr. ÝSMEK kursiyerlerinin % 79,2 i bayanlar, 20,8 u ise erkeklerdir. Bayanlar baþta El Sanatlarý olmak üzere daha çok güzel sanatlarý tercih ederken erkekler daha çok Ýngilizce, Bilgisayar, Spor gibi branþlara yönelmektedirler. Eðitim Verilen Branþlar ÝSMEK, eðitim döneminde 123 branþta hizmet vermektedir. Bu branþlarý 8 ana baþlýk altýnda toplayabiliriz. Branþlar ve branþ daðýlýmlarý ise þöyle; 123 branþ ise ana dallara göre þöyle sýralanmaktadýr; Mesleki Teknik Eðitimler: Bahçývanlýk, Berberlik Eðitimi, Bilgisayar Bakým-Onarým, Bilgisayarlý Modelistlik, Bilgisayarlý Stilistlik, Cilt Bakýmý, Deri Hazýr Giyim, Diksiyon, Eðitici Annelik, Erkek Terzili ði, Ev Hizmetleri, Ev Tekstili, Fotoðrafçýlýk, Gazetecilik, Giriþimcilik, Hazýr Giyim, Hukuk Sekreterliði, Ýþ Makineleri Formasyon Eðiti, Kitap Ciltçiliði, Kuaförlük, Misafir Hizmetleri Görevlisi, Moda - Tekstil Tasarýmý, Modelistlik, Nikah Þekeri Yapýmý, On Parmak Klavye, Osmanlý Mutfaðý, Otopark Görevlisi Eðitimi, Pasta ve Bisküvi Yapýmý, Radyo Programcýlýðý ve Sunuculuðu, Reklamcýlýk ve Tanýtým, Restoran-Kafeterya Ýþletmeciliði, Sahne Makyajý, Servis Elemaný, Sinema TV, Soðuk Mutfak, Stilistlik, Týp Sekreterliði, Trikotaj, Yaþlý ve Hasta Bakýmý, Yazý Atölyesi, Yemek, Yönetici Asistanlýðý According to results of polls among ÝSMEK trainees, reasons of attendance to these courses by natives of Ýstanbul can be classified as: to form an environment and friendship, to be a group member, to meet new people, to see and know environment, to understand their own and to define. As regards the gains of trainees from ÝSMEK are: There are thousand of people who; got rid of family - in arguments fights, cured his serious illnesses, quitted bad habits such as smoking, came to peaceful with his own, got rid of simple psychological tensions, tasted the beauty of sharing. Trainees of ÝSMEK are women by % 79,2 where as men were consisting of 20 % of the total. Ladies primarily prefer hand made arts and while prefer English, computer and sports branches. Branches of Training: ÝSMEK in, training term, serves in 123 branches which can be classified under 8 head lines. 123 branches according to main Branches are as follows; Vocational Technical Education: Gardening, Mens Hairdressing, Computer Maintenance - Repair, Computer Modelling, Computerised Clothes Designing, Skin Care, Ready-made Leather, Diction, Educative Motherhood, Mens Tailoring, Household Services, Household Textiles, Photography, Journalism, Antreprenuership, Ready-made Garments, Law Secretariat, Industrial Machinery, Formation Education, Book Binding, Hair dressing, Concierge, Guest Service Officer, Fashion - Tekxtile Design, Styling, Wedding Candy Production, Typing, Ottoman Cousine, Carpark Worker Education, Cake and Biscuit Production, Radio Programming and Hosting, Advertisement and Promotion, Restaurant Cafeteria Management, Professional Make-up, Service Personnel, Cinema - TV, Cold Cousine, Apparel Design, Medical Secretariat, Flat Knitting, Care of Aged and Ill Persons, Writing Workshop, Food, Executive Assistance Handicrafts: Wood painting, Wood carving, Glass painting, Glass Decorating and Porcelain painting, Painting with pebbles, Leather 10

10 ÝSMEK Hakkýnda / About ÝSMEK El Sanatlarý: Ahþap Boyama, Ahþap Oymacýlýðý, Cam Boyama, Cam Süslemeciliði ve Porselen Boyama, Çakýltaþýyla Resim, Deri Aksesuarlarý, Desen Tasarýmý, El Nakýþý, El Sanatlarý, Fantezi Giyim, Filografi, Folyo, Gemi Maket Yapýmý, Giyim, Gümüþ - Sim Örücülüðü, Ýðne Oyasý, Ýpek Boyama (Batik), Ýpek Halý Dokuma, Kýrkyama, Kumaþ Boyama, Kurdele Nakýþý, Makine Nakýþý, Mefruþat, Mozaik, Örücülük - Þiþ Örücülüðü, Resim, Rölyef, Seramik, Suni Çiçek Yapýmý, Taký Tasarým, Tel Kýrma, Telkari, Vitray, Yün Örücülüðü Türk Ýslam Sanatlarý: Çini, Ebru, Hat, Kalem iþi, Minyatür, Sedef iþçiliði, Tezhip Bilgisayar Teknolojileri: Bilgisayar Ýþletmenliði, Grafikerlik, Muhasebe Yardýmcýlýðý, Web Tasarýmý Müzik Eðitimi: Baðlama, Batý Müziði, Gitar, Halk Oyunlarý, Kabak Kemane, Kanun, Kaval, Keman, Klarnet, Klasik Kemençe, Ney, Piyano, Ritm, Solfej, Þan, Tambur, Türk Halk Müziði, Türk Müziði Repertuarý, Türk Sanat Müziði, Ud, Yan Flüt, Yaylý Tambur Dil Eðitimi: Arapça, Ýngilizce, Osmanlýca Spor Eðitimleri: Aerobik-Step, Body Building-Fitness Sosyal ve Kültürel Eðitimler: Benim Ailem, Görme Engelliler- Baðýmsýz Hareket, Saðlýk Bilgisi, Ýþitme Engelliler-Ýþaret Dili, Kültür Baþkenti Ýstanbul, Okuma Yazma, Protokol ve Görgü Kurallarý, Þehir ve Yaþam, Türkçe MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMLER Bilgi ve teknoloji çaðý olan 21. yy. da küresel bir dönüþüm yaþayan dünyamýzda, endüstriyel ve teknolojik geliþmelere paralel olarak nitelikli teknik eleman ihtiyacý artmýþ, ülkemizde bu ihtiyacý karþýlamak amacýyla mesleki ve teknik eðitim alanýnda yeni düzenlemeler gerçekleþtirilmiþtir. AB süreciyle birlikte ülkemizin yaþadýðý sosyo-ekonomik dönüþümün bir neticesi olarak geliþen ekonomik yapýyla birlikte istihdam alanlarý geniþlemiþ, dünya piyasalarýyla rekabet ortamý geliþmiþ, özellikle teknik alanda nitelikli iþ gücü ihtiyacý artmýþtýr. Mesleki eðitimde kalite ve etkinliðin artýrýlmasý, piyasa taleplerine uygun teknik eleman yetiþtirilmesi hedefine yönelik olarak ÝSMEK, herhangi bir üniversitede akademik eðitim alma imkaný bulamayanlarýn bir meslek edinmelerine yahut mesleðinde ilerlemek isteyenlerin kendilerini geliþtirmelerine yardýmcý olmak amacýyla, mesleki ve teknik eðitim kurslarý açmýþtýr. Bu kurslara devam ederek baþarýyla tamamlayan kursiyerlere, MEB onaylý sertifika verilmektedir. Bu kurslar istihdam edilebilirliði artýran kurslardýr. accessories, Pattern Design, Embroidery, Handicrafts, Fancy Apparel, Philography, Foil, Ship Modeling, Apparel, Silver-tinsel knitting, Point lace, Silk Dyeing (Batik), Silk Carpet Weaving, Quilts, Fabric Dyeing, Ribbon Weaving, Furnishings, Mosaics, Weaving - Knitting, Painting, Surface Printing, Ceramics, Making Artificial Flowers, Jewelery Design, Wire Laceration, Filigree, Stained Glass, Wool Weaving Turkish Islamic Arts: Ceramics, Marbling, Calligraphy, Hand Carving, Miniatures, Crafting Mother of Pearl, Illumination Computer Technologies: Computer Operator, Graphic Design, Accounting Assistance, Web Design Musical Education: Baglama, Western Music, Guitar, Folklore, Kabak Kemane, Kanun, Kaval, Violin, Clarinet, Classical Kemençe, Ney, Piano, Rhythm, Solfeggio, Vocals, Tambur, Turkish Folkloric Music, Turkish Music Repertuare, Turkish Classical Music, Ud, Flute, Bowed Tambur Language Education: Arabic, English, Ottoman Sports Education: Aerobics-Step, Body Building-Fitness Social and Cultural Education: My Family, Visually Impaired Independent Movement, Health Education, Hearing Impaired Sign Laguage, Cultural Capital Istanbul, Reading and Writing, Protocol and Etiquette, City and Urban Living, Turkish Language PROFESSIONAL AND TECHNICAL EDUCATIONS In the knowledge and technology age; 21st age, where a global transformation is displayed, in parallel to industrial and technological developments, the requirement for qualified labor is increased and to reply this necessity new arrangements are realized in professional and technical training and education field. Together with European Community process, due to social and economic transformation which our country is experiencing, employment fields are widened along with developing economical structure, competitive environment is developed in world markets, especially technical qualified labor necessity is increased. With EL SANATLARI El sanatlarý, milletlerin tarih boyunca sahip olduklarý kültürel deðerlerini, geleneklerini, göreneklerini, inançlarýný, yaþam tarzýný yansýtan ve tarihe ýþýk tutan önemli kaynaklardan biridir. Kültürel mirasýmýza sahip çýkmayý, kaybolmaya 11

11 ÝSMEK Hakkýnda / About ÝSMEK yüz tutan geleneksel el sanatlarýmýzý canlandýrýp, yaþatma ve gelecek nesillere aktarmayý amaç edinen ÝSMEK, el sanatlarýmýzýn pek çok branþlarýnda da hizmet sunmaktadýr. ÝSMEK teki el sanatlarý eðitimleri kursiyerlerimizin yeteneklerini ortaya çýkarmalarýna, kendilerini keþfederek yenilemelerine, yeni bir çevre edinerek sosyalleþmelerine ve en önemlisi de bir meslek sahibi olmalarýna yardýmcý olmaktadýr. Bu eðitimler, ayný zamanda kursiyerler üzerinde rehabilite iþlevi de görmektedir. TÜRK - ÝSLAM SANATLARI Sanat, geçmiþ medeniyetlerin tarih boyunca sahip olduklarý deðerlerin korunup tanýnmasýnda ve gelecek kuþaklara aktarýlmasýnda en önemli araçlardan biridir. Her toplum kendini ifade etmek için sanatý kullanmýþtýr. Kültürel deðerlerimizin en önemli parçasýný oluþturan geleneksel el sanatlarýmýz, köklü geçmiþimizin sanata yansýmasý olarak günümüze ulaþmýþtýr. Türklerin Ýslam dinini kabulünden sonra, Türk-Ýslam sentezinin bir neticesi olarak Türk Ýslam Sanatlarý ortaya çýkmýþ ve bu sanatlar yüzyýllar boyu özenle, sabýrla nakýþ nakýþ iþlenmiþtir tarih sayfalarýna... ÝSMEK, unutulan ya da unutulmaya yüz tutan pek çok sanat dalýna sahip çýkarak, gelecek nesillere aktarma misyonunu baþarýlý bir þekilde yerine getirmektedir. ÝSMEK Üsküdar daki Türk Ýslam Sanatlarý Ýhtisas Merkezi ve Türk Ýslam Sanatlarý Temel Kurs Merkezi nde sadece geleneksel sanatlarýmýzýn eðitimi vermektedir. BÝLGÝSAYAR TEKNOLOJÝLERÝ 20. yy ýn en önemli buluþlarýndan biri kabul edilen ve bugün artýk ceplere kadar giren bilgisayarýn önemi gün geçtikçe daha da artmaktadýr. Özellikle internet, iletiþim araçlarý içerisinde hýzla yükselen mecralardan biridir. Kurumlarýn ya da kiþilerin geniþ kitlelerle daha fazla sayýda bilgiyi paylaþma noktasýnda web siteleri ekonomik bir çözüm olarak devreye girmektedir. Geliþen teknoloji ile iþ hayatýnda tamamen bilgisayar üzerine kurulu bir düzene geçilmiþ ve ilintili mesleklerin yükselmesi kaçýnýlmaz olmuþtur. ÝSMEK, bilgisayar eðitimleri ile hayatýn bütün alanlarýna girmiþ olan bilgisayarýn tüm boyutlarýyla kullanýmý amaçlanmaktadýr. Bilgisayar eðitimi alan kursiyerlerimiz, bilgisayar destekli iþ yapan kurumlarda ve eðitim sahasýnda kendini geliþtirip, hem meslek sahibi olabilmekte hem de çaðýn gereklerinden uzak kalmadan topluma intibak edebilmektedirler. MÜZÝK EÐÝTÝMLERÝ Müzik, sözcüklerle anlatýlamayaný anlatma sanatýdýr. Müzik, belirsizliðin, elle tutulamayanýn ve düþlerin dünyasýdýr. Müziðin, insandan insana uzanan evrensel bir dil olmasý, dili, dini ayrý insanlarý ayný ezgide birleþtirecek güce sahip olmasý, müziðe, diðer sanat dallarý içinde ayrý bir yer, farklý bir deðer vermiþtir. Toplumla etkileþip bütünleþen sanatlarýn the purpose of increasing quality and effectiveness in professional education and raising suitable technical personnel for market conditions, ÝSMEK, has opened professional and technical training courses in order to supply assistance to people who have not been able to attend a university to get academic education and who desires to go forward in their professions or to gain a profession in their lives. To trainees who joined these courses and completed successfully, certificates with approval of Ministry of Education are given. These courses are increasing the employment rate in the nation. HANDICRAFTS Handicrafts is one of the significant sources which enlightens the history and reflects cultural values, traditions,beliefs and way of life of nations through history. ÝSMEK, which is aiming to protect our cultural heritage, to give life to our traditional handicrafts and carry it to following generations, has been serving in various branches in this field. The courses in ÝSMEK are helping to find the abilities of trainees, and assisting them to explore themselves and to find a new environment and get socialized and most important is that to present them possibilities for reaching new jobs. These training activities also carry a rehabilitation function on trainees. TURKISH - ISLAMIC HANDI CRAFTS Art is one of the significant factors for the protection of historical values of civilizations and for carrying these values to following generations. All nations used art to define themselves. Our traditional handicrafts, the most important part of our cultural values, has reached today as a reflection of our rich history to art. After accepting Islam,as a result of Turkish _ Islamic synthesis, Turkish Islamic arts have been processed through ages with a great care and patience, to history pages... ÝSMEK, carries out its mission successfully to transmit our forgotten various art fields to following generations. Only traditional Turkish Arts education is provided in the ISMEK Turkish Islamic Arts Education Center and the Turkish Islamic Arts Foundation Course centers located in Uskudar. COMPUTER TECHNOLOGIES Importance of computer, accepted as one of the most remarkable inventions in 20. age which reached our pockets in daily usage,is getting increased day by day. Especially internet is the fastest communication device to be preferred. Web sites are economical solutions at a point where institutions or individuals wish to share 12

12 Sedef / Nacre baþýnda yer alýr müzik. Ayrýca, sosyal hayatýn gidiþatýna da paralel bir gidiþ gösterir. ÝSMEK te müzikal anlamdaki eðitimler her kurs merkezinde verilmektedir. Ayrýca ÝSMEK, hizmete sunduðu Fatih Fýndýkzade ve Kadýköy Hasanpaþa müzik ihtisas merkezleri ile Ýstanbullularýn her geçen gün artan ilgisiyle alanýnda önemli fonksiyonlar icra etmeye devam etmektedir. DÝL EÐÝTÝMLERÝ Ýlkçaðlardan bu yana insanlar için büyüleyici bir iletiþim aracý olan dil, düþünceleri sözcüðe dönüþtürme sanatý olarak tanýmlanmýþtýr. Dil sayesinde bütün varlýk alanlarý adlandýrýlmýþ, tüm nesneler farklý deðerler kazanmýþtýr. Sesli ve yazýlý göstergeler dizisi olan dil, toplumsal bir nitelik taþýmaktadýr. Ayrýca dil, sürekli kendini yenileyen, bir devinim içerisinde olan bir olgudur. Ýnsanlarýn bir arada yaþamalarýyla geliþip, deðiþerek bugünkü haline gelmiþtir. Hýzla globalleþen dünyamýzda yabancý dil bilmek, artýk bir gereklilikten öte ihtiyaç haline gelmiþtir. Bilim ve teknolojinin bu ilerleyiþi göz önünde bulundurulduðunda pek çok alanda baþarýnýn en önemli þartýnýn yabancý dil bilmek olduðu açýkça görülmektedir. Bilgi çaðýnda bilgiden yoksun bir hayat sürmek imkansýzdýr. Bir lisan bir insan söylemi doðrultusunda ne kadar dil bilirsek, kendi yaþamýmýzýn sýnýrlarý dahilinde bilgimizin, görgümüzün ve onun getireceði olanaklarýn o derece arttýðý hissedilecektir. ÝSMEK tüm branþlarý ile olduðu gibi dil eðitimleriyle de çaðýn ilerisinde gitmeye devam etmektedir. SPOR EÐÝTÝMLERÝ Günümüzde, modern teknoloji bireylere pek çok olanak ve kolaylýklarý bir arada sunarken, zihinsel ve bedensel aktivitelerini oldukça sýnýrlamaktadýr. Çaðýmýzýn sorunu olan hareketsizliðin ve bunun kapý araladýðý rahatsýzlýklarýn çözümü için sporun önemi her geçen gün artmaktadýr. ÝSMEK de bu baðlamda eðitim döneminde start verdiði Spor Eðitim Merkezleri Projesi ile Ýstanbullulara beden saðlýðý açýsýndan faydalý olmayý amaçlamaktadýr. ÝSMEK, eðitim döneminde spor eðitim merkezleri sayýsýný 18'e çýkarmýþtýr. SOSYAL VE KÜLTÜREL EÐÝTÝMLER Kiþilere kendi sosyal yaþamlarý çerçevesinde gerekli olacak, çeþitli açýlardan kolaylýklar getirecek ve mesleklerinde yardýmcý olacak eðitimler sosyal ve kültürel eðitimler olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu eðitimler, alanýnda uzmanlaþmýþ kiþiler tarafýndan ortak bir nokta etrafýnda bir araya gelmiþ bireylere ya da gruplara verilmektedir, genellikle kýsa süreli eðitimler olup, belirlenen müfredat doðrultusunda ana hatlarýyla kiþileri bilgilendirme amacý taþýmaktadýr. ÝSMEK, ücretsiz eðitimlerinin yanýnda seminerler, sergiler, yayýnlar vb. etkinlikler ile Ýstanbullulara hizmet vermektedir. knowledge with widened environments. By developing technology, a structure based on computer in business life is undeniable and relevant professions became attractive. ÝSMEK aims to widen the usage of computer to all dimensions in life through its computer training process. Our trainees who attend to computer courses are able to improve themselves in computer supported business environments and therefore are able to reach possibilities to gain a new profession as well as getting integrated socially with age s necessities. MUSIC TRAININGS Music is the art to define which can not be defined by words. Music is the world for unreachable, uncertainty and dreams. Music has a different place and value among arts with its universal language to reach person to person, with its force to bring people together from different languages and religions. Music is the leading art which integrates with society Besides, displays the direction in parallel to society. In ÝSMEK musical trainings are available in each course centers. Besides, ÝSMEK, is continuing to execute more attractive functions towards increasing interests of Ýstanbul natives by its Fýndýkzade, Kadýköy and Hasanpaþa music specialization centers. LANGUAGE TRAININGS Language which has been an magnificent way of communication for human since initial ages is described as the art to transform thoughts to words. Thanks to language, all existences are defined and named, all objects have gained different values. An audible and written indicators series, the language carries an social property. Besides, it renews itself continuously and takes place in a continuous movement. It has been developed and changed through social evaluation of human. In fast globalization, knowing a foreign language became a compulsory necessity more than a requirement. It is obviously seen that, considering this improvement speed of science and technology, the condition for success in various fields is said to be the language. It is impossible to live without knowledge in knowledge age. Considering One person, one language approach, how much languages we know, we shall feel the increase of our knowledge, manners and their possibilities within our own life limits. ÝSMEK is continuing to go in front of age s necessities also in language trainings as in all other branches. SPORTS TRAININGS While modern technology presents many facilities and opportunities to individuals today, is limiting mental and physical activities on the other side. The importance of sports is increasing every day in terms of being a solution against to inactivity, the problem of our age, and relevant illnesses accordingly. ÝSMEK is aiming to be helpful to Ýstanbul natives in terms of public health by its Sports Training Centers Project which was started in Education/Training term. ÝSMEK increased the numbers of its sports training centers to 18 in Education/ training term. SOCIAL AND CULTURAL EDUCATION/ TRAININGS Trainings for people to be required for their own social life, to bring opportunities in various aspects and to help them in their professions are named as social and cultural trainings. These trainings are presented by experts to groups or individuals who gathered around a common point, generally they are short term training programs and carries the purpose to train people briefly according to determined curriculum. ÝSMEK, besides free of charge trainings, also provides seminers, exhibitions, publications and similar activities to natives of Ýstanbul. 13

13

14 ÝSMEK EL SANATLARI ALBÜMÜ / ÝSMEK HANDICRAFTS ALBUM 5 Bu albüm, ÝSMEK kursiyerlerinin 12. Genel Sergi de sergilenen eserlerinden oluþmaktadýr. 3

15 Tezhip / Illumination Tezhip Tezhip, lügat manasýna göre "altýnlama" demektir. Eskilerin hüsnü hat sanatý dedikleri güzel yazý niteliðindeki yazýlarýn etrafý ve el yazmasý kitaplarýn (Kur'an nüshalarý, murakkalar, kýt'alar, divanlar) baþlýk sahifeleri ve diðer yerlerine çeþitli desen ve motiflerle yapýlan süslemeler tezhip, bu sanatýn ustalarý da müzehhip olarak adlandýrýlmaktadýr. Kýsacasý Arapça da altýnlama manasýna gelen tezhip, yalnýz altýn yaldýzla iþlenen iþleri ifade etmemekte; boyalarla yapýlan ince kitap tezyinatýna da denilmektedir. Sýrf altýnla yapýlan benzer iþlere halkâri denilir ki altýn yaldýzla süslenmiþ mânasýna gelmektedir. Tezhip sanatýnýn kaynaðý, Türklerin Orta Asya'da tarih sahnesine çýktýklarý devirlere kadar uzanmaktadýr. Türk tezhip sanatçýsýnýn yüzyýllar içerisinde geliþtirdiði en güzel tezhiplerin dini kitaplarda görülen tezhipler olduðu anlaþýlmaktadýr. Ýslam ülkelerinde yaygýn bir sanat olan ve Anadolu ya Selçuklular tarafýndan getirilen tezhip, yükselme dönemini Osmanlýlar zamanýnda yaþamýþtýr. Türk sanatçýlarý bütün güçlerini süsleme alanýnda yoðunlaþtýrarak, tezhip sanatýnýn önde gelen temsilcisi olmuþlardýr. Kullandýklarý motifleri üsluplaþtýrmayý uygun bulmuþlardýr. Türk süslemesinde gördüðümüz motiflerin çeþitliliðinin en önemli sebebi, Ýslâm dinindeki resim ve heykel sanatlarýna konulan yasaklar olarak görülmektedir. Tezhip tasarýmlarýnda kullanýlan motifler doðadaki bitki ve hayvan biçimlerinin stilizasyonudur. 12. ve 13. yy larda hayvansal biçimleri barýndýran Rumi, mimari süslemelerde en çok kullanýlan motiftir. 16. yy dan itibaren mimari yapý bu üsluptan sýyrýlmaktadýr. 16. yy da Karamemi ile birlikte Türk süsleme repertuarýna bahçe çiçekleri girer. Kanuni ile birlikte bütün süsleme üsluplarýnda yenilikler göze çarpmaya baþlar. 18. yy da Osmanlý tezhip sanatý farklýlaþýr, klasik motiflerin yerini barok ve rokoko süslemeler alýr. 19. yy da ise sanatýn hemen her alanýný saran Batýlý akýmlar tezhibi de etkiler, örneðin klasik dönemde tek olarak kullanýlan çiçek motifleri, vazolar, saksýlar içinde buketler halinde görülür. Yazma kitaplara baktýðýmýzda tezhip türleri genel olarak, zahriye sahifeleri, serlevhalar, sure baþlarý, hatime sahifleri ve ayetler aralarýnda bulunan duraklar, secde, cüz, hizip, aþýr gülleri olmak üzere çeþitli bölümlere ayrýlýrlar. Tezhip yapýlýrken müzehhip, kaðýdýn üzerine çizdiði motifi öncelikle sert bir þimþir ya da çinko altlýðýn üzerine koyarak, çizgileri noktalar halinde iðneyle deler. Bu delikli kaðýt uygulanacak zeminin üzerine konarak delikler yapýþkan siyah bir tozla doldurulur. Delikli kaðýt kaldýrýldýðýnda motif uygulanacak zemine çýkar. Motif, dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiþ ve arap zamkýyla ezilerek, jelatinle karýþtýrýlmýþ olan altýn, fýrça ile doldurularak tezhip süslemesine baþlanýr. Altýnýn yaný sýra önceleri toprak boyalar, daha sonralarý da sentetik boyalar tezhip yapýmýnda kullanýlmýþtýr. Basýlý eserlerin yaygýnlaþmasý ile pek çok sanat gibi tezhip de eski önemini yitirmiþtir. Tezhip günümüzde özellikle dini kitaplarda varlýðýný sürdürmektedir. Daha çok levha tarzýnda geliþimine devam eden Türk Tezhipi, Muhsin Demironat, Rikkat Kunt, Ord. Prof. Süheyl Ünver gibi deðerli hocalarýn bilgileri ýþýðýnda geçmiþin ýþýltýlarýný içinde barýndýrarak günümüzün koþullarýna da uyum saðlamaktadýr. Illumination In Arabic, it means 'jewellery' and starry. It is also one of the most widely used traditional art and it contains all kind of decorations. The old call it 'hiisni hat' The hoops that are only done with jewellery are called illumination hoops. The artist who does illumination is called "mùzehhip". Shortly, In Arabic language, the illumination means jewellery and starry, not only expresses the works done with golden gilding but also the works done with paints are named in this way. The similar work done with gold is called 'halkâri'. The origin of illumination dates back to middle Asia, where Turks firstly came out on the history scene. It is understood the very early best illumination works were the ones that were seen in the Holly books and made by the Turkish illumination artists. This is a very common art in the Muslim World. It was brought to Anatolia by Seljuks, and it reached its the highest peak in the Ottoman Empire. The Turkish artists became the first leaders of this art by focusing all their strength on embellishment. They decided to make it sure the models they used had to be firmly put into definite rules. The most important reason of the models that are used in Turkish embellishment can be seen as the restrictions found in picture and statues in Islamic Religion. The motifs that are used in the illumination designs are the shapes of the plants and animals in the nature. It is also the widely used motif in Rumi and architectural embellishment including the animal fiqures. Starting from the 16th century, architecture has freed from this style. In the 16th century, with Karameni, the garden flowers meet with the Turkish embellishment art. During the Magnificent Siileyman, very many progresses begin to appear in all the embellishing designs. In the 18th century, In the Ottomans the illumination art starts to change. Barok and Rococo motifs are used instead of the classical motifs. In the 19th century, the Western art approaches surround all kind of art illuminations. For instance, the flowers motifs are used in classic periods, vases, roses. When having a look at in the hand writing books, the illumination kinds are varied in zahriye pages, headings, the headlines of surahs, the hatime pages, and the stops among the verses, and also prostration, fascicle, sect, asjr flowers. While doing this art Mùzehhip bores the lines in the shape of full stop. When the perforated paper is put away, the motif appears on the ground which will be practiced. The motif is become thin layer by beating and crashed with Arab gum and the jewellery mixed with coating is filled with the brush and then gliding decoration starts. As well as jewellery, soil paintings were used formerly and then synthetic paintings were used. Illumination lost its value with the widespread of the western works. Today it is mostly seen in holly books. The Turkish illumination thanks to Muhsin Demironat, Rikkat Kunt, Ord. Prof. Suheyl Unver. This art has been adopting today's conditions having the understanding and memories of the respected personalities mentioned above. 14

16 Tezhip / Illumination 15

17 Tezhip / Illumination 16

18 Tezhip / Illumination 17

19 Tezhip / Illumination 18

20 Tezhip / Illumination 19

21 Tezhip / Illumination 20

22 Tezhip / Illumination 21

23 Tezhip / Illumination 22

24 Tezhip / Illumination 23

25 Tezhip / Illumination 24

26 Tezhip / Illumination 25

27 Tezhip / Illumination 26

28 Tezhip / Illumination 27

29 Tezhip / Illumination 28

30 Tezhip / Illumination 29

31 Tezhip / Illumination 30

32 Tezhip / Illumination 31

33 Tezhip / Illumination 32

34 Tezhip / Illumination 33

35 Tezhip / Illumination 34

36 Tezhip / Illumination 35

37 Tezhip / Illumination 36

38 Tezhip / Illumination 37

39 Tezhip / Illumination 38

40 Tezhip / Illumination 39

41 Tezhip / Illumination 40

42 Tezhip / Illumination 41

43 Hat / Calligraphy Hat Hat, birçok noktanýn birbirine bitiþerek sýralanmasýndan meydana gelen çizgi, çizgiye benzeyen þey ve yazý gibi anlamlara gelmektedir. Ýslam kültüründe, yazý ve güzel yazý (hüsn-ü hat) anlamýnda kullanýlmaktadýr. Hat, sözün ve ruhta cereyan eden fikir ve duygularýn alfabe ve yazý vasýtalarý ile resmedilmesidir. Güzel yazma ve öðretme yetisine sahip sanatkarlara da hattat denir. Hat sanatý, Arap harfleri çerçevesinde oluþmuþ bir sanattýr. Arap yazýsýnýn ortaya çýkýþý hakkýnda Ýslâmî kaynaklarda çok farklý ve çeþitli rivayetler mevcuttur. Ancak bu yazýnýn menþei, Ýslam öncesine kadar dayanmaktadýr. Ýslamiyet ile birlikte Arap harfleri yavaþ yavaþ estetik unsurlar kazanmýþ, Asr-ý saadet döneminde yükselme baþlamýþ, Abbasiler döneminde daha da geliþmiþtir. Ýslam yazý sanatý en hýzlý geliþmeyi Osmanlý hat mektebinde yaþamýþtýr. Özellikle Fatih Sultan Mehmed döneminden itibaren, yazý sanatýnda ekoller geliþmiþ ve yaklaþýk her yüzyýlda bir geliþme yaþanmýþtýr. Osmanlý padiþahlarý içerisinde bizzat yazý ile meþgul olanlar da çýkmýþtýr. II. Bayezid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlarýdýr. Bundan baþka, her tabakadan halk, yazýya büyük ilgi göstermiþtir. Hat sanatýnda geçmiþte kullanýlan malzemeler küçük deðiþikliklerle bugün de kullanýlmaya devam edilmektedir. Kullanýlan ana malzemeler kamýþ kalem, aherli kaðýt ve is mürekkebinden oluþmaktadýr. Hat sanatýnda kullanýlan kalem ile günümüzde normal hayatta kullanýlan kalem arasýnda hiçbir benzerlik yoktur. Hat sanatýnda kullanýlan malzemeyi þöyle sýnýflandýrabiliriz: Kalem, Kaðýt, Mürekkep, Mühre, Kalemtýraþ, Mürekkep hokkasý, Mýstar, Yazý altlýðý. Hemen bütün sanat dallarýnda, bir eserin meydana geliþ safhalarý birbirine benzemektedir. Bir hat eseri, elifbâ harfleri, kamýþ kalem, kaðýt ve mürekkep kullanýlmak suretiyle meydana getirilmektedir. Yazýlacak bir metinde, harflerin yanýnda okutma iþaretleri olan harekeler bulunmaktadýr. Yine normal metin yazýmýnda olmamakla birlikte, özellikle celî sülüs, celî dîvâni gibi yazýlarda, harf ve harekenin yanýnda bir takým süsleme iþaretleri de kullanýlmaktadýr. Yerine ve lüzûmuna göre tirfil, mimli tirfil, týrnak ve hurûf-ý mühmele denilen þekiller, celî sülüs levha yazýmýnda istifin doldurulmasýnda önemli rol oynamaktadýr. Harflerin yanýnda, hareke ve tezyinî iþâretlerin gayet düzenli, intizamlý, yerinde ve dengeli kullanýlmasý, istif sahasýna düzenli bir þekilde yayýlmasý önem arz etmektedir. Osmanlý hat sanatýnda, bütün yazý çeþitlerinde çizgilerin uyum halinde olmasýna dikkat edilmiþtir. Bir yazýya bakýldýðýnda dik harflerin yönlerindeki uyum ile yatay harflerin oturuþ paralelliði önemlidir. Böyle bir uyum yazýda dik harflerde hareketlilik yatay çizgilerde ise devamlýlýk fikrini uyandýrmaktadýr. Kur an, Mekke de nazil oldu, Mýsýr da okundu, Ýstanbul da yazýldý sözü bir hakkýn tesliminden baþka bir þey deðildir. Titiz bir sanatkârýn yazýnýn her safhasýnda hiçbir ayrýntýyý ihmal etmediði, güzellik ve mükemmelliðin ayrýntýlarda gizli olduðunu akýldan çýkarmadýðý muhakkaktýr. Bütün bu önemli hususlarý Osmanlý hattatlarýnýn meydana getirdikleri eserlerde görmek mümkündür. Bunun için Ýstanbul da tarihi mekanlarý gezerken dikkatli olmak yeterli olacaktýr... Calligraphy Hüsn-i Hat, Calligraphy means a line or a thing looks like a line that is composed of gathering a lot of points or a writing. In the Islamic Culture, writing and fine writing are mentioned in this meaning. Calligraphy means, expressing words, the ideas and feelings occurring in the soul, and showing all of these in the alphabet. Calligraphy has oriented with and around the Arabic words. There are various rumours in the islamic Literature about how the Arabic writing first started. But the origin of this writing goes back to the Pre-lslamic Ages. With Islamic Religion, the Arab letters got esthetic elements gradually. It started to get a high level in The Age of Prosperity, and during the Abbacies Period developed more. The Islamic calligraphy art reached the fastest development in the calligraphic school of Ottoman. Especially, since Sultan Mehmet The Conquerer some more groups joined the calligraphic school, and nearly in the following every century, new developments appeared. Among the Ottoman Sultans, some sultans were interested in this art frankly. Some of them were; Bayezid II, Mustafa III, Ahmed II and Abdulmacid. The materials used in the past have been used today with slight changes. The basic materials used in calligraphy are; reed pen, paper with aher and ink made of lampblack-sumut. The pen used in calligraphy has no similarities with the pen we normally use today. We can classify the materials used in calligraphy as follows: reed pen, paper, special ink, mühre a kind of special stone, pen sharpener, inkwell, mýstar, calligraphy board. Nearly, in all the art branches, the phases of an art's formation are similar to each other. A calligraphic art is made by using elifba letters, reed pen, paper and ink. In a text to be written there are some signs called harakes which are used for reading. Again, on condition that not being used in a normal text, especially in celî sülüs, celî divani, there are some kind of embellishments next to the letters and harakes. According to their places and necessities, some signs and shapes that are called' tirfil, mimli tirfil, quotation mark, and hurûf-i mühmele play a great role in filling the general writing composition in the celî sülüs frame writing. Here, using harakes and embellishments in order, in the right place and balance is vitally important addition to the writing and also spreading the letters and embellishments regularly on and all over the frame is important. In the Ottoman calligraphy art, in all types of writing, the harmony of the lines have always been taken into consideration. When having a look at this writing, the harmony in direction of the upright, perpendicular letters and with the horizontal letters in being parallel to each other is important. This harmony wakes the impression of the idea of continuity in the watchers in the horizontal letters and the movement in the perpendicular letters. A choosy artist should not forget any details in every phase of calligraphy, and should be aware that beauty and perfection are hidden in details. It is possible to see all these relations and details in the Ottoman calligraphers' arts. For this, while wandering istanbul carefully, we can be sure about this. 42

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD

BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati PTİK KOD Yarıyıl: I BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar NÖ. Haftalık Ders Saati Kredi PTİK DERS KODU DERSLER KOD Teo. Uyg. Top ULUSAL ECTS Z/S MDS101 0113091012017 TÜRK DİLİ -

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Banyo Mobilyalarý / Bathroom Furniture Banyo Mo ÝNDEKS Satori Serisi 3 Vadi Serisi 5 Dual Serisi 7 Atlantis Serisi 9 Bahar Serisi 11 Göksu Serisi 13 Tefen Serisi 15 Safir Serisi 17 Weston Serisi 18 Venüs

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Hayallerinizi yansýtan karolar Tiles that reflect your dreams Fotosera; porselen karo üzerine uygulanan dijital baský sanatýdýr. Dijital fotoðraf teknolojisinin geniþ olanaklarýný kullanarak gerçekleþtirilen

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations

Süre Duration. Kontenjan Quota. Özel Koşullar Requirements & Explanations Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements & Explanations CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) CUMHURİYET UNIVERSITY (SİVAS) Sivas Meslek Yüksekokulu Sivas Vocational

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1

T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 T-EST PROJECT Stakeholders' Analysis STEP-1 STEP-2 Please list all stakeholders that you can think of Please rate the importance and influence of the listed stakeholder Public institutions: Name of stakeholder

Detaylı