CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar"

Transkript

1 CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR

2 Y e n i l i k JIASHAN CSB BEARINGS COMPANY JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS COMPANY http: //www.csb-bearing.com DIN EN ISO 9001: 00 ISO TS 16949: 02 Zertifikat: Headquarter Jiashan Changsheng Sliding Bearings Co., Ltd. Add : Economic Development Zone Jiashan Zhejiang China Code : Tel : /44307/45528 Fax : /4552 The tech. data of this catalogue are base on our current product, any improved will not notify in separate letter The tech. data of earlier publications will be rendered if have be changed. CSB have rights to make changes by technological development.

3 R Sayın O-PAK Müflterisi, O-PAK ad yla 1993 y l nda faaliyete bafllayan firmam z, sanayimizin s zd rmazl k ve yatak konulu ihtiyaçlar n Perpa Ticaret Merkezinde bulunan 650 m 2 ma aza ve deposundan karfl lamaktad r. Ana konumuz muhtelif s zd rmazl k ve yatak elemanlar ithalat ve pazarlamas olup, uzun y llar boyu edindi imiz tecrübe ve bilgi birikimimizle muhtelif sektörlere dan flmanl k ve pazarlama hizmeti vermekteyiz. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Demir-Çelik Endüstrisi, Hidrolik ve Pnömatik, Makine malat, fl ve nflaat Makineleri, Baraj ve benzeri teknik yap lar, G da, laç, Kimya ve daha bir çok sektörün ileri gelen firmalar referans listelerimizi oluflturmaktad r. Temsilcisi ve distribütörü oldu umuz firmalardan temin etti imiz malzemelerin tümü dünya standartlar nda olup, belge ve test raporlar (DIN, JIS, ANSI, ISO) arflivlerimizde bulunmaktad r. Otomotiv a rl kl çal flmalar m zda özellikle TS ba l PPAP belgelendirme dosyalar haz rlanarak kullan c lara teslim edilmektedir. Faaliyetlerimiz hakk nda k saca verilen bu bilgiler ihtiyaç duydu unuz s zd rmazl k ve yatak elemanlar n n temini aç s ndan sizlere yard mc olaca düflüncesindeyiz. Sektördeki tüm yenilikleri zaman nda sizlere aktarabilmek ve yüksek kalitede bir malzemeyi sizlere en uygun flartlarda ulaflt rabilmek firmam z n ana amac d r. CSB bak m gerektirmeyen yatak konusunun lider kurulufllar ndan olup, Türkiye de O-PAK taraf ndan temsil edilmekte ve ayr ca komflu ülkelere sat fl hakk yine firmam zda bulunmaktad r. Bu çal flmay yapmaktan mutluluk duyuyor ve gelece e yönelik projelerimizde bizi motive edece ine inan yoruz. Ürünlerimiz ve Firmamız hakkında daha fazla bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilir veya / mail adreslerine yazabilirisiniz. fllerinizde baflarılar dileriz. Saygılarımızla, Arden AREVYAN- Erdal EVSEN O-PAK thalat ve hracat Ltd.fiti.

4 Merkezi teknik birikim & samimi ve ciddi ekip gelece i oluflturacakt r iashan CSB Bearings Co., Ltd. and CSB self-lub. materials Co., Ltd. kendinden ya lamal yataklar konusunun iki uzman kuruluflu olarak tüm bu ürünlerin üretim ve pazarlamas n kendi bünyesinde yapmaktad r. 500 çal flan ve y ll k 60 milyon yatak kapasitesi ile güçlü bir üretim potansiyeli sergilemektedir. y l aflan süre içinde araflt rma ve gelifltirmeye verilen önem neticesinde birçok yeni ürün ve malzeme sektöre kazand r lm flt r. Ürünlerimizin kullan m alan çok genifl olup, büronuzdaki fotokopi makinan zdan, en a r ifl makinalar na, otomotivden, g da sektörüne uzanabilmektedir. K saca, mekanik hareketin oldu u her alanda kullan m imkan do maktad r. Hedefimiz, yüksek kaliteye sahip ürünlerimizi, profesyonel ve eksiksiz servis imkanlar m zla birlefltirerek konumuzun lider kurulufllar aras nda olmakt r ISO9002 Kalite Belgesi 02/08 ISO9001 Kalite Belgesi 03/03 ISO/TS16949 Kalite Belgesi

5 KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR POM yatak yüzeyli, sinter bronz katmanlı, çelik gövdeli sınırlı burç Yap s 1. POM 0.30~0.50 mm, kısa süreli ya lamalı ortamda düflük sürtünme ve yüksek afl nmaya dayanıklıd r. Yatak yüzeyindeki dairesel gözenekler gres ile dolarak ya lamada süreklili i sa lar. 2. Sinter bronz katman 0.~0.35 mm POM, reçine katmanına tutucu zemin oluflturur, termal geçirgenli i sayesinde yatak yüzeyinde oluflan ısının hızla da lmasını sa lar. 3. Düflük karbon çeli i, elemana yüksek tafl ma kapasitesi kazandırır, ısı da lımına yardımcı olur. Özellikleri Radyal ve eksenel salınım ortamında kullanıma uygundur. Ya lama aralıklarının uzunlu u nedeni ile az bakım gerektirir. Su emmedi i için genleflmez. fiok kuvvetlere ve darbelere karfl dayanıklıdır. 4. Bakır/ Kalay kaplama 0.002mm, korozyona karfl dayanım sa lar. Ya lama cepleri b c d e Teknik Veriler Maksimum Yük Statik Düflük H z Dönüfl- Sal n m 250 N/mm N/mm 2 70 N/mm 2 S cakl k S n r Maksimum H z Ön Ya lamal Sürekli Gres Ya lamal -40 C ~+110 C 2 m/sn >2 m/sn Maksimum PV 3 N/mm 2 *m/sn Is l Geçirgenlik 4 W(m*K) -1 Is l Genleflme Katsay s 11*10-6 *K -1 Sürtünme Katsay s 0.05 ~0. Montajda ön ya lama gereklidir... Tipik Uygulamalar Sürekli veya ya lamalı ortamda kullanılması tavsiye edilir... Otomotiv: Süspansiyon ba lantıları, kingpin ve kamyon akslarında, direksiyon, arka flasi mentefleleri... fl Makinalar : Delme makineleri, tornalama ve delme makineleri, presler... Tarım Makinalar : Diflli kutu, baskı balata, ön aks pivot burcu, direksiyon kutusu, kingpin burcu, biçer döverlerde... Özellikle sürekli ya lama yapılamayan ortamlar için uygundur. 1

6 D d L x h min L f 1 f Silindirik metrik burçlar Yar k Detay X Mil h8 Yuva H7 D fl çap tolerans Yerlefltirme sonras iç çap Cidar kal nl Ya Deli i Birim: mm

7 L f 1 f KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR Mil h8 Yuva H7 D fl çap tolerans Yerlefltirme sonras iç çap Cidar kal nl Ya Deli i Birim: mm Silindirik metrik burçlar

8 Metrik sürtünme pulu ve plakalar Metrik sürtünme pulu T h t d D M Ya lama cepleri Mil Gösterim WC10 WC12 WC14 WC16 WC WC WC22 WC24 WC26 WC28 WC32 WC38 WC42 WC48 WC52 WC62 Pul boyutu Yerlefltirme boyutu d D T M±0.125 h t± Birim: mm D Standart metrik plakalar T L Ya lama cepleri W Tip Uzunluk±1 Genifllik±1 Kal nl k Birim: mm SP SP SP SP

9 D d L x h 5 06IB08 07IB12 08IB08 09IB12 10IB10 12IB12 14IB14 16IB16 IB16 IB16 22IB22 24IB 26IB24 28IB24 30IB30 32IB24 36IB36 40IB40 44IB40 48IB48 56IB48 64IB60 06IB06 07IB08 08IB06 09IB08 10IB08 11IB14 12IB08 14IB12 16IB12 IB12 IB12 22IB12 24IB12 26IB12 28IB16 30IB16 32IB16 36IB32 40IB32 44IB32 48IB32 56IB40 64IB48 06IB12 08IB10 10IB12 12IB16 14IB16 16IB24 IB 22IB28 24IB24 28IB28 30IB36 32IB32 36IB40 44IB48 48IB60 56IB60 64IB76 08IB14 10IB14 IB28 24IB32 28IB32 32IB40 44IB KEND DEN YA LAMALI KOMPOZ T YATAKLAR Silindirik Inch burçlar Yar k Detay X Tavsiye edilen Mil Yuva Yerlefltirilmifl yatak Uzunluk±0.010 Birim: Inch"

10 Inch sürtünme pulu T h t d D M Ya lama cepleri Birim: Inch" Pul boyutu Yerlefltirme de erleri Gösterim ç çap d D fl çap D T M h t ±0.010 D WC06IB WC07IB WC08IB WC09IB WC10IB WC11IB WC12IB WC13IB WC14IB WC16IB WCIB WCIB WC22IB WC24IB WC26IB WC28IB WC30IB WC32IB

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO9001&ISO/TS949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Sahip olman n yeni yolu

Sahip olman n yeni yolu Sahip olman n yeni yolu Türkiye de kiralanan her 4 araçtan biri Intercity den %25 Intercity, flirketinizin ihtiyaç duydu u tüm araçlara güvenli, sürekli ve sorunsuz bir flekilde sahip olman z sa lar. Bizi

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı