Lider Faktoring Anonim Şirketi Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lider Faktoring Anonim Şirketi Özet"

Transkript

1 Lider Faktoring Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL lik kısmını temsil eden TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin özettir. Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek konsorsiyum lideri Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) 09/06/2014 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. SPKn nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

2 İÇİNDEKİLER 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER KISALTMA VE TANIMLAR A.Ş. BDDK Borsa, BİAŞ veya BIST İhraççı, Lider Faktoring, Şirket KAP KOBİ Kurul veya SPK MKK Paylar SMMM SPKn Tacirler Yatırım TL TTK Anonim Şirketi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Borsa İstanbul A.Ş. Lider Faktoring Anonim Şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Sermaye Piyasası Kurulu Merkezi Kayıt Kuruluşu Halka arz edilecek olan Lider Faktoring payları Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sermaye Piyasası Kanunu Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu 2

3 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özet ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İhraççı Lider Faktoring A.Ş. Yetkilisi Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: Nedim Menda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 06/06/2014 Can Güney Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi 06/06/2014 ÖZETİN TAMAMI Halka Arz Eden Adı, Soyadı/Unvanı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: Yuda Elenkave Yönetim Kurulu Başkanı 06/06/2014 ÖZETİN TAMAMI Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluşun Ticaret Unvanı ve Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmza, Tarih Sorumlu Olduğu Kısım: TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZETİN TAMAMI Murat Tacir Genel Müdür 06/06/2014 Buğra Baban Genel Müdür Yardımcısı 06/06/2014 3

4 2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İhraççının ticaret unvanı Lider Faktoring Anonim Şirketi 2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Hukuki statüsü: Anonim Şirket Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları İhraççının kurulduğu ülke: Türkiye Cumhuriyeti Kayıtlı merkezinin adresi: Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:25 Esentepe-Şişli-İstanbul İnternet adresi: Telefon: Faks: (212) Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer 2.3. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi Şirket in son üç yıl ve 31/03/2014 tarihi itibariyle esas faaliyet gelirleri, sadece faktoring gelirlerinden oluşmuş olup, bunun detaylı kırılımı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. FAKTORİNG GELİRLERİ (TL) 1.Faktoring Alacaklarından alınan faizler % % % % , , , , İskontolu , , , , Diğer , , ,95 2. Faktoring Alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar , , , , İskontolu , , , , Diğer , , ,03 TOPLAM Lider Faktoring Türkiye deki küçük ve orta büyüklükteki üretim şirketleri ile faktoring işlemleri gerçekleştirmektedir. Lider Faktoring in müşterileri kendi müşterilerine ürünlerini satmakta ve karşılığında gelecek ödemelerine ilişkin ileri tarihli çekler almaktadırlar. İlgili müşteri ya keşideci ya da son ciranta olabilir. Çekler genelde 90 ile 100 gün ileri tarihli olup çekin tarihi vade bitimi olarak olarak işlem görmektedir. Lider Faktoring kabili rücu faktoring yapmaktadır, bu durumda Lider Faktoring in faktoring alacağına dair ilgili sözleşmesi kapsamında müşterisine, çeklerle ilgili olarak yasal olarak çekin keşidecisine, ciranta(lar)sına ve son ciranta olması nedeni ile yine müşterisine karşı rücu hakkı 4

5 vardır. Şirket in, faktoring işlemlerinin onaylanması sürecinde gerçekleştirdiği kredi inceleme prosedürü öncellikle alacağın ödenmesinde kullanılacak olan çekin keşidecisini daha sonra ise ciranta(lar)sını kapsamaktadır. Genel müdürlüğü İstanbul da olan Lider Faktoring in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle farklı şehirlerde toplam 26 şubesi mevcuttur. Lider Faktoring 2002 den itibaren kademeli olarak şube ağını genişleterek günümüzde 26 şube ile 60 şehirdeki müşterilerine hizmet vermektedir. Lider Faktoring, coğrafi büyüme stratejisi kapsamında temel olarak faktoringe talep olan, sanayi merkezlerine yakın ve faktoring penetrasyonunun düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaktadır. Kredi riski yönetimi kapsamında kredi portföyü sektörel, coğrafi, müşteri ve keşideci bazında çeşitlendirilmiştir: Hiçbir sektörden doğan faktoring alacaklarının toplam alacakların % 20 sini geçmemesi hedeflenir. Hiçbir müşteriden toplam alacakların özkaynakların %10 unu geçmemesi hedeflenir. Hiçbir keşideciden toplam alacakların özkaynakların % 4 ünü geçmemesi hedeflenir. Hiçbir ilden alacakların toplam alacakların %12,50 sini geçmemesi, İstanbul dışındaki en büyük üç ilden olan alacakların toplam alacakların %30 unu geçmemesi hedeflenir; bu oran İstanbul için %50 dir. Ekonomik gelişmenin gerektirdiği kaynak ihtiyacı, yeni finansal teknikleri ve finansal kurumları beraberinde getirmiştir. Önce gelişmiş ülkelerde uygulamaya konan bu yeni finansal teknikler, finans piyasalarının hızlı gelişmesi ve dünya ekonomisindeki bütünleşme sonucu gelişmekte olan ülkelere de yayılmıştır. Bu yeni finansal ürünlerden biri de faktoring dir. Faktoring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak satıcı firmaya garanti, tahsilat / alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetlerinden en az birinin sunulduğu finansal bir enstrümandır. Faktoringin kapsadığı bu hizmetler, işletmelerin ihtiyaçlarına göre birlikte ya da ayrı olarak sunulabilir. Vadeli alacaklarını faktoring şirketine devreden satıcı firmalar, vadelerinden önce bu alacaklarının belli bir yüzdesini ön ödeme olarak kullanabilirler. Böylece alacakların nakde dönüşümü hızlanır ve işletmenin büyümesi için gerekli olan nakit herhangi bir dış kaynağa gerek olmadan ticari alacaklardan elde edilmiş olur. Faktoring, satışlara paralel işletme sermayesi sağlar ve firmaların satın alım gücünü arttırır. Faktoring, yapısı gereği KOBİ lere yönelik hizmet veren, yasal ortamı gereği faturalı ticareti özendiren ve finans sektörüne canlılık ve rekabet getiren bir finansman alternatifidir. Faktoring şirketlerinin büyük bir kısmı 90 ila 120 gün vade ile çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak 3 aydan kısa süreli vadeler için iskonto yapılmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 6. bölümünde yer 2.4. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler Son hesap yılı bitiminden ihraççı bilgi dokümanı tarihine kadar olan sürede Şirket in genel anlamda satış gelirleri ve maliyetlerinde gözlemlenen gelişmeler aşağıdaki gibidir. Politik arenada gözlemlenen belirsizlikler ve global kredi piyasalarındaki belirsizlik sonucu, Şirket in faktoring gelirlerinin bir parçası olan faiz gelirlerinde son hesap dönemine göre bir artış gözlemlenmiştir. Buna mukabil olarak maliyetlerde de benzer bir artış söz konusudur. Şirket in bilanço yapısı ve sektördeki konumu göz önünde bulundurularak, uygulanmakta olan politikaların 5

6 ve düzenleyici kurumların aksiyonlarının Şirket performansına olan etkisinin sektördeki diğer şirketlerle paralellik sergilemesi beklenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 12. bölümünde yer 2.5. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi Yoktur İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığımızın yönetim kontrolü Yuda Elenkave isimli şahsa ve ailesine ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan imtiyaz/payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortakların pay oranı ve tutarı Yuda Elenkave isimli ortak için TL ve %39,95, Nedim Menda isimli ortak için TL ve %34,85, Jak Sucaz isimli ortak için TL ve %10,20, Raşel Elenkave isimli ortak için TL ve %5,10, Credit Suisse Investments (Nederland) B.V. isimli ortak için TL ve %9,90 dır. Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A, B ve C gruplarına ayrılmış olup, A ve C grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A grubu payların nominal tutarı TL dir ve C grubu payların nominal tutarı TL dir. İmtiyazlı A grubu paylar, sahiplerine yönetim kurulunun yarıdan bir fazlasının seçimi ve Esas sözleşme değişikliği konusunda imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı C grubu paylar, esas sözleşmenin 13. maddesinde sıralanmış durumlar konusunda imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların %40 oranındaki kısmı Yuda Elenkave isimli ortağa, %20 oranındaki kısmı Nedim Menda isimli ortağa, %20 oranındaki kısmı Jak Sucaz isimli ortağa, %20 oranındaki kısmı Raşel Elenkave isimli ortağa aittir. İmtiyazlı C grubu payların %100 oranındaki kısmı Credit Suisse Investments (Nederland) B.V. isimli ortağa aittir.esas sözleşmede yapılacak mevzuatın zorunlu kıldığı değişiklikler dışında kalan bilimum değişiklikler için (A) Grubu payları temsil eden paydaşların çoğunluğunun ve (C) Grubu payları temsil eden paydaşların tamamının onayı şarttır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 18. bölümünde yer Özet Bilanço: 2.7.Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları Seçilmiş finansal bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmektedir. Seçilmiş Finansal Kalemler (TL) denetimden geçmiş 31 Mart 2014 denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 Bankalar Faktoring Alacakları Maddi Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Aktifler Toplam Aktifler Alınan Krediler Kiralama İşlemlerinden Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Pasifler

7 (%) 31/03/ /12/ /12/ /12/2011 Faktoring Alacakları / Toplam Aktifler 93,9 95,5 96,4 93,1 Alınan Krediler / Toplam Pasifler 65,5 65,3 62,9 75,7 İhraç Edilen Menkul Kıymetler / Pasifler 13,9 14,9 23,1 9,5 Özkaynaklar / Toplam Pasifler 16,7 16,0 13,0 13,8 Özet Gelir Tablosu: Gelir Tablosu (TL) denetimden geçmiş 31 Mart 2014 denetimden geçmiş 31 Mart 2013 denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 Faktoring Gelirleri Finansman Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyet Giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Takipteki Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı Karlılık Oranları 31/03/ /03/ /12/ /12/ /12/2011 Ortalama Özsermaye Karlılığı %3,8 %18,0 %8,3 %16,1 %15,1 Ortalama Aktif Karlılığı %0,6 %2,5 %1,2 %2,2 %2,2 Türkiye deki politik durum ve ekonomik büyüme ile enflasyon oranı, döviz kuru ve faiz oranlarındaki değişimler gibi ekonomik göstergeler Lider Faktoring in finansal durumunu ve operasyonlarının sonuçlarını etkilemektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer 2.8. Seçilmiş proforma finansal bilgiler Yoktur Kar tahmin ve beklentileri Yoktur İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama Yoktur İşletme sermayesi beyanı Şirket in 12 ay için yeterli işletme sermayesi vardır. Şirket işletme sermayesi ihtiyaçlarını faaliyetlerden elde ettiği nakit ile yurtiçi ve uluslararası bankalar nezdindeki kısa ve uzun vadeli kredi limitlerinden birlikte yararlanarak finanse etmektedir. Mevcut durumda, Credit Suisse International dan temin ettiği, 2013 yılsonu itibariyle 220,5 milyon TL lik uzun vadeli kredinin yanısıra, çeşitli bankalardan toplam 178,8 milyon TL lik kredi kullanmıştır ve ilave kredi kullanılmasında mevcut kredi limitlerinin oldukça yüksek olmasından dolayı sıkıntı yaşanması öngörülmemektedir. Şirket in 2013 yılsonundaki 97,7 milyon TL lik özkaynakları da dikkate alındığında, 2014 senesinde yeterli işletme sermayesine sahip olduğu düşünülmektedir. Şirket in sermaye yeterliliği (özkaynaklar/aktifler) 2011 yılı sonunda %13,8 iken bu oran 2012 yıl sonunda %13,0'e gerilemiştir yıl sonu ve 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla da sırasıyla %16,0 ve %16,7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 7

8 (TL) 31/03/ /12/ /12/ /12/2011 Özkaynaklar Aktifler Sermaye Yeterliliği (Özkaynaklar/Aktifler) %16,7 %16,0 %13,0 %13,8 Faktoring şirketlerinin sermaye yeterliliğinin ölçülmesinde ve değerlendirilmesine ilişkin 24 Nisan 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik inin 12. maddesine göre Şirket in özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde üç olarak tutturulması ve idame ettirilmesi zorunludur. Şirket in sermaye yeterliliği yönetmelikte belirlenen oranın üzerindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.1 no lu maddesinde yer 2.12.Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi Yuda Elenkave Nedim Menda Jak Sucaz Can Güney Ayşe Bayoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil Üye Abdullah Akyüz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üye / Genel Müdür Üye / Finansman Koordinatörü Üye Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Maya Akar Center No:100 Kat: 25 Esentepe - İstanbul Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üye / Genel Müdür Üye Üye Üye Görev Süresi / Kalan Görev Süresi 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay 3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay Sermaye Payı (TL) (%) , , ,

9 Abdullah Akyüz haricindeki yönetim kurulu üyeleri 29 Mart 2013 de üç yıl için seçilmiş olup, görev süreleri 29 Mart 2016 da dolmaktadır. Abdullah Akyüz 03 Aralık 2013 de üç yıl için seçilmiş olup, görev süresi 29 Mart 2016 da dolmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinden şirket dışında görevi olanlar ve şirket dışında yürüttükleri görevleri aşağıdaki tablolarda yer İbrahim Betil için aşağıdaki gibidir: Görev Aldığı Şirketler Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş. Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. İpragaz A.Ş. Yeniçağ Danışmanlık Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Üstlendiği Görev Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Akyüz için aşağıdaki gibidir: Görev Aldığı Şirketler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Üstlendiği Görev Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının no lu maddesinde yer denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2013 ve 31 Mart 2014 tarihli finansal tabloları denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun: Ticari Unvanı: Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Adresi: Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No: 29 Beykoz İstanbul Sorumlu Ortak Baş Denetçi: Orhan Akova 31 Aralık 2012 tarihli finansal tabloları denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun: Ticari Unvanı: Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Adresi: BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Türkiye Sorumlu Ortak Baş Denetçi: Haluk Yalçın 9

10 3. İHRAÇ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1.İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler Ortak satışı yoluyla mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: Grubu Nama/Hamiline Olduğu İmtiyazlar Pay Sayısı Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%) Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%) B Nama Yoktur , ,00 TOPLAM ,00 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.1 no lu maddesinde yer 3.2.Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 3.3.Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığımızın mevcut çıkarılmış sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 1 TL dir. 3.4.Paylara ilişkin haklar Satışı yapılacak paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır: Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19) Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24) Satma Hakkı (SPKn md. 27) Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTKn md. 507) Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (SPKn md. 19) Yeni Pay Alma Hakkı (TTKn md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18) 1527) Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTKn md. 414, 415, 419, 425, Oy Hakkı (SPKn md. 30, TTKn md. 434) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTKn md. 437) İptal Davası Açma Hakkı (TTKn md , SPKn md. 18/6, 20/2) Azınlık Hakları (TTKn md. 411, 412, 439) Özel Denetim İsteme Hakkı (TTKn md. 438) Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.5 no lu maddesinde yer 10

11 3.5. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Yoktur Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Halka arz bu payların Borsada işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, işlem görme Borsa Yönetim Kurulu nun kararına bağlı olacaktır. Lider Faktoring in halka arz yöntemiyle 2010 yılında gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracı ile (2012 yılında itfa olmuştur) birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları ve finansal bilgiler KAP ta yayınlanmaya başlamıştır. Şirket bugüne kadar toplam 9 defa bono ve tahvil ihracı (toplamda 270 milyon TL) gerçekleştirmiş olup halihazırda tedavülde olan bono ve tahvilleri (toplamda 90 milyon TL) BIST te işlem görmektedir. Lider Faktoring in işbu Özet tarihi itibarıyla Borsa da işlem gören borçlanma araçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. ISIN Kodu İşleme Başlama Tarihi Nominal Tutar (TL) İtfa Tarihi İhraç Yöntemi (Halka Arz/Nitelikli Yatırımcıya İhraç) TRSLDFK Tahsisli Satış TRSLDFK Nitelikli Yatırımcıya İhraç TRFLDFK Nitelikli Yatırımcıya İhraç TRSLDFKK Nitelikli Yatırımcıya İhraç 3.7. Kar dağıtım politikası hakkında bilgi Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket esas sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu nun 31/03/2014 tarih ve 13 sayılı kararı ile Şirket in Kar Dağıtım Politikası karara bağlanmış olup, yapılacak ilk Genel Kurul da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket dağıtılabilir net karının en az %20 sini nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemekle birlikte, kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Öte yandan, bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sermaye yeterliliği ve öz kaynak gücü, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olmakla, pay sahiplerinin gelecekte nakit ve/veya pay olarak kar payı alabileceklerine dair bir güvence de bulunmamaktadır. Kar payı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. 11

12 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 20. bölümünde yer 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Şirket Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir ve rekabetin daha az ve marjların daha yüksek olduğu şehirlerde genişlemeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Şirket yeni şubelerinde yeterli sayıda kaliteli personel istihdam edemeyebilir, ek kredi riskine maruz kalabilir. Şirket in işi Türk sanayi sektörünün durumuna bağımlıdır. Başka hususların yanı sıra, mevsimsel ve döngüsel eğilimler, ürün maliyetlerinde artışlar ve başka dış faktörler, tek tek ya da hep birlikte, Türk sanayisi üzerinde önemli ölçüde etkide bulunabilir. Türk sanayi sektöründeki bir gerileme, geri ödememelerin ihtimalini artırabilir. Müşterinin ya da keşidecinin finansal durumunun bozulması ve Şirket in müşteri ilişkileri nedeni ile karşılıksız çıkmış çeki müşterisinden tahsil etmekten imtina etmesi gibi, Şirket in çek karşılığını tahsil etme kabiliyetini kaybetmesine yol açabilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır. Ek olarak, karşılıksız çıkmış bir çekin hukuki takibi pahalı ya da vakit alıcı olabilir. Şirket, finansman maliyetlerinde beklenmeyen artışlarla karşı karşıya kalabilir, Şirket in aktif ve pasiflerinin vadeleri uyumluluk sağlamayabilir ve likidite baskıları yüzünden Şirket yükümlülüklerini zamanında ve makul bir fiyat üzerinden sağlayamayabilir. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı bankalar ve finans kuruluşlarından kısa, orta ve uzun vadeli fon temin etmektedir. Fon sağlamada karşılaşılabilecek sorunlar Şirket in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Faiz oranlarında bir düşüş Şirket in faiz gelirlerinde düşüş ile sonuçlanabilir ya da faktoring işlem hacminin faiz oranlarındaki düşüşü ikame etmesi için Şirket in daha fazla kredi riski ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Her iki durumda da Şirket in yüksek faiz oranı volatilitesi olan dönemlerde gelirlerinin istikrarı etkilenebilir. Şirket, yabancı para bazlı borçlarından dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Şirket in finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir. Şirket in mevcut faaliyetlerini sürdürürken finansal kayıplara karşın yeterli miktarda sermayeye sahip olmayabilir. Elenkave Ailesi üyeleri ile Credit Suisse Investments (Nederland) B.V. nin çıkarları özellikle finansal güçlükler ortaya çıktığında ya da borç ödeme güçlüğü içerisinde olunduğunda diğer yatırımcıların çıkarları ile çatışabilir. Şirket üst yönetim ekibinin üyelerinin kaybı ya da yeni kilit personelin çekilmesi, korunması ve motive edilememesi önemli bir risk unsurudur. Şirket işini devam ettirmek için ağırlıklı olarak kendi bilgi teknolojilerine güvenmektedir. Bu sistemlerin güvenliğinin herhangi bir şekilde işlememesi, sekteye uğraması ya da suiistimal edilmesi Şirket in risk yönetimi, sistemleri ya da faaliyetlerini bozabilir ya da sekteye uğratabilir. Bu durumlar, Şirket in işi, finansal durumu, faaliyet sonuçları ya da görünümü üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilir İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Sektörde rekabet riski yoğundur. Faktoring mevcut durumda Türkiye de bulunan KOBİ lerin ana işletme sermayesi finansman kaynağıdır. Eğer, gelecekte, faktoringe alternatif başka fonlama kaynakları içeren başka ürünler geliştirilirse ya da bankalar faktoring şirketleri tarafından fonlanan müşterilere kredi vermeye başlarlarsa faktoring sektörü olumsuz etkilenecektir. Faktoring şirketleri, faktoring faaliyetlerinin fonlaması için genelde kısa vadeli borçlanmaya 12

13 erişime güvenmektedirler. Ticari olarak makul koşullarda kısa vadeli fonlamanın mevcut olmadığı durumda, faktoring şirketlerinin likidite ihtiyaçlarını karşılamaları için ticari olarak makul olmayabilecek koşullarda daha pahalı krediler kullanmaları gerekebilir. Daha pahalı fonlama kaynaklarının kullanılması faktoring şirketlerinin işleri, finansal durumları, faaliyet sonuçları ya da görünümlerini önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı ülkelerin kredi itibarına yönelik artan endişeler, global olarak borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabilirken, dış piyasalar kaynaklı ekonomik durgunluk ülkemiz ekonomisinde de yavaşlamaya yol açabilir. Bu durum, sektör ve Şirket in finansman maliyetlerine ve iş hacmine olumsuz yansıyabilir Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler Müşteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Şirket hakkındaki olumsuz uygulamaları ya da yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Şirket e duyulan güvenin azalması veya itibarının zedelenmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek kayıpları ifade eder. Yanlış ticari seçimlerden, uzun vadeli stratejik hedeflerin yazılı olarak bulunmaması, stratejilerin Şirket içinde duyurulmaması, pazarlama faaliyetlerinde tüm dağıtım kanallarının etkin olarak kullanılmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değişime tepki eksikliğinden Şirket zarara uğrayabilir. Mevcut kanunlar ve yönetmeliklerde gelecekteki değişikliklerin zamanlaması ve yapısı Şirket in işi, finansal durumu, faaliyet sonuçları ya da görünümü üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilir. Şirket, gelecekte Türk mevzuatında ya da Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatında ne gibi değişiklikler olacağını tahmin edemeyebilir ve bu değişiklikler Şirket in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Şirket in bu mevzuat risklerini etkin olarak yönetememesi Şirket in işi, finansal durumu, faaliyet sonuçları ya da görünümü üzerinde önemli ölçüde olumsuz etki yaratabilir. Şirket tarafından uygulanan risk yönetimi teknik ve stratejileri, Şirket in teşhis edemediği ya da beklemediği riskleri de içerecek şekilde, tüm ekonomik koşullarda ya da tüm riskle karşı, riske maruz kalmayı hafifletmek konusunda tamamen etkili olmayabilir İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Şirket payları önceden halka açık bir piyasada işlem görmemiştir ve fiyat ve hacim dalgalanmalarına maruz kalabilecektir. Gelecekte büyük miktarda pay satışı ya da satış olabileceğinin algılanması, pay fiyatını olumsuz etkileyebilecektir. Şirket in halka açıklık oranı sınırlıdır ve Paylar ın likiditesi ve pay fiyatı üzerinde bunun olumsuz etkisi olabilecektir. Şirket gelecekte pay sahiplerine temettü ödemeyebilir. Türk Lirasının değerindeki dalgalanmalar payların değerini etkileyebilir. Halka arz sonuçlandıktan sonra, Şirket in ana pay sahipleri Şirket sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaya devam edecektir ve bu pay sahiplerinin menfaatleri diğer pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 4., sermaye piyasası aracı notunun ise 2. bölümünde yer 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 5.1. Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet Şirket in sermayesinde bulunan ve Yuda Elenkave ye ait paylar halka arz edilecek olup, halka arz arzda ihraççıya bir nakit girişi olmayacaktır. 13

14 İhraca ilişkin tahmini toplam maliyetin TL, pay başına maliyetin ise 0,14 TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Lider Faktoring tarafından karşılanacak toplam maliyetin ise TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Yukarıda belirtilen tutardaki payların halka arzından sonra, ayrıca halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu paylar bu sermaye piyasası aracı notunun KAP ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir. Bu payların tümünün satılması halinde Şirket en az TL net gelir elde edecektir Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Şirket, halka arz ile beraber kurumsallaşma yönünde önemli bir adım atmış olacaktır. Şirket in TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinde Yuda Elenkave ye ait TL nominal değerli paylar halka arz edilecek olup, halka arz ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirileceğinden elde edilecek halka arz geliri adı geçen ortağa ait olacağından Şirket e nakit girişi olmayacaktır. Ancak, halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden TL nominal değerli paylar da satışa hazır bekletilmek üzere oluşturulmuş olup, bu payların satışı halinde elde edilecek gelirler Şirket özkaynaklarının güçlendirilmesi ve mevcut faktoring işlemlerinin fonlanması başta olmak üzere stratejik ve operasyonel hedefler için kullanılacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.4 no lu maddesinde yer 5.3.Halka arza ilişkin temel bilgiler Halka arz edilen payların nominal değeri TL olup, halka arz sonrası oluşacak çıkarılmış sermayeye oranı %15,0 dir. Ayrıca VII sayılı Tebliğ kapsamında satışa hazır bekletilecek payların toplam nominal değeri TL olup, bu payların tamamının satışı sonrasında ulaşılacak çıkarılmış sermayeye oranı %3,61 dir. VII sayılı Tebliğ kapsamında satışa hazır bekletilecek paylar bu özetin KAP ta ilan edilmesinden itibaren 1 yıl süreyle payların borsa fiyatının halka arz fiyatının yüzde yirmi beş fazlasından daha yüksek seviyede kaldığı müddetçe borsada ikincil piyasada satışa sunulabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 5.1 no lu maddesinde yer 5.4. Menfaatler hakkında bilgi Lider Faktoring paylarının halka arzından satan ortak Yuda Elenkave hisse satış geliri, halka arza aracılık eden yatırım kuruluşları ise halka arza aracılık komisyonu elde edeceklerdir. Lider Faktoring ve Tacirler Yatırım arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Tacirler Yatırım ve Lider Faktoring arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Lider Faktoring ve halka arzda danışmanlığını yapan KM Hukuk Bürosu arasında çatışan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. KM Hukuk Bürosu ve Lider Faktoring arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Lider Faktoring ve hukukçu görüşünü oluşturan YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. 14

15 YükselKarkınKüçük Avukatlık Ortaklığı ve Lider Faktoring arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Lider Faktoring ve finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan Akis Denetim ve SMMM A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Akis Denetim ve SMMM A.Ş. ve Lider Faktoring arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Lider Faktoring ve finansal tablolarının bağımsız denetimini yapan Başaran Nas Denetim ve SMMM A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Başaran Nas Denetim ve SMMM A.Ş. ve Lider Faktoring arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.3 no lu maddesinde yer 5.5. Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler Halka arz, Şirket ortaklarından Yuda Elenkave nin sahip olduğu toplam TL nominal değerli payların satışı şeklinde gerçekleşecektir. Lider Faktoring Yönetim Kurulu, 13 Ocak 2014 tarih ve 2014/02 no lu kararıyla, payların BIST te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) gün boyunca bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine karar vermiştir. Ancak, VII sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında bu özet kapsamında toplam nominal değeri TL olan paylar satışa hazır bekletilecektir. B Grubu pay sahibi Şirket ortakları (Yuda Elenkave, Nedim Menda, Jak Sucaz ve Raşel Elenkave), halka arza konu olmayan B Grubu Lider Faktoring paylarını, payların BIST te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 (üçyüzaltmışbeş) gün boyunca satmayacaklarına ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarına dair taahhütte bulunmuştur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7.3 no lu maddesinde yer 5.6. Sulanma etkisi Halka arz sadece mevcut ortak satışı yoluyla gerçekleşeceği için sulanma etkisi olmayacaktır Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi Talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler, talepte bulundukları yatırım kuruluşulardan azami olarak hesap açma ücreti, sermaye piyasası aracının MKK ya virman ücreti, yatırımcının başka yatırım kuruluşundaki hesabına virman ücreti, EFT ücreti ve yatırım kuruluşu tarafından yasal durumlar dahilinde alınabilecek diğer ücretlerden oluşacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun no lu maddesinde yer 15

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı 27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 22/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 150.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş Paylarının

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahname ayrıca ilan

Detaylı

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu

Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2014 ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZAHNAME Bu izahname,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME ÖZETİDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME ÖZETİDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME ÖZETİDİR 1 BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası

Detaylı

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özet

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özet Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet ayrıca ilan edilecektir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME İZAHNAME 1 2014 VAKIF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir (Bu İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2014 SPK incelemesinde olan, henüz kesinleşmemiş İzahnamedir. 1 Sermaye Piyasası

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İşbu Özet henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Özettir

İşbu Özet henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Özettir İşbu Özet henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarih ve 17/549 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 30.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki

Detaylı

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet İşbu Özet Kurul ca onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 8.000.000.000

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Özet

ING Bank Anonim Şirketi Özet ING Bank Anonim Şirketi Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL den 8.000.000

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK TEK BELGEDEN MEYDANA GELEN İZAHNAME Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin

Detaylı

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 66.253.100 TL'den 90.000.000 TL ye çıkarılması

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 14/02/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 13.940.421,90

Detaylı