YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1

2 KUZEYDOĞU ANADOLU Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Program Referans No: TRA1/14/İK Son Başvuru Tarihi: 20 Şubat 2015 Cuma Saati: 23:50 Proje başvuruları 20 Şubat 2015 saat ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Saat itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dâhil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta/kargo yolu ile 27 Şubat 2014 saat ye kadar KUDAKA ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya matbu olarak KUDAKA ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı

4 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU TANIMLAR SÖZLÜĞÜ Ajans: T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve sunulan rapor Aynî Katkı: Projenin uygulamasını kolaylaştırmak veya kalitesini artırmak amacıyla projeye başvuru sahibi, proje ortağı veya iştirakçi tarafından yapılacak olan, parasal nitelikte olmayan ve eş finansman olarak değerlendirilmeyen katkı Bağımsız Değerlendirici: Proje tekliflerini, başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali açıdan değerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yapılması yoluyla seçilen uzmanlar Başvuru Rehberi: Ajans tarafından Başvuru Sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek veya tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belge Başvuru Sahibi: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajans tarafından açıklanan destek programları kapsamında Ajanstan proje veya faaliyet desteği almak üzere Ajansa başvuran gerçek veya tüzel kişiler Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış olan TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üzerinde gerekli kontrolleri yaparak ve gerekli gördüğü durumlarda bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmesi yöntemi ile projeleri yeniden değerlendirerek görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere kurulan komite Düzey 2 Bölgesi: Bakanlar Kurulu kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde oluşturulan 26 alt bölgeden her biri Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, Yararlanıcı tarafından taahhüt edilen nakdî katkı Görünürlük: Projenin uygulama süresi boyunca Ajans tarafından sağlanan mali destek ile T.C. Kalkınma Bakanlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması ve projenin tanıtılması amacıyla yararlanıcı tarafından alınan tedbirler İştirakçi(ler): Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan (sponsorluk, teknik destek sağlama vb.) ve bu rehberde gösterilen iştirakçi beyannamesini imzalayan kurum/kuruluşlar İzleme: Ajansın desteklediği program, proje ve faaliyetlerin öngörülen amaç ve hedeflere ulaşması amacıyla, düzenli ve sürekli olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip faaliyeti Kamu Kurum veya Kuruluşları: Bu program kapsamında kamu kurum veya kuruluşları ifadesinden; valilikler, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının bölge; il ve ilçe müdürlükleri, kamuya ait olan araştırma enstitüleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve bağlı birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi kamu tüzel kişilikleri III

5 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Anayasa tarafından belirlenmiş kurum ve kuruluşlar anlaşılmalıdır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, dernekler, vakıflar, kooperatifler ise kamu kurum veya kuruluşları kapsamında değerlendirilmemektedir. Kilit Personel: Projenin uygulanmasında doğrudan sorumlu olan ve/veya projede önemli roller üstlenecek yönetici, koordinatör ve bunların yardımcıları ile idari ve mali işlerden sorumlu (teknik uzman, muhasebeci vb.) personel Mali Destek: Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin belirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdî ödeme Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum Nihaî Rapor: Proje Uygulama Rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor Program: Ajans tarafından hazırlanan ve yürütülen; belirli bir amacı ve bütçesi olan; belli nitelikteki projelerin alınması, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesi faaliyetlerini kapsayan süreç Proje: Destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan, belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü Proje Hesabı: Desteklenmeye hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabı Proje Ortağı: Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişi Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından yürütülen belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesi Proje Uygulama Rehberi: Ajanslarla karşılıklı etkileşim halinde Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yararlanıcıların proje veya faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları satın alma ve ihale ilke ve kuralları ile raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini ayrıntılı olarak düzenleyen rehber ve ekleri Sıkça Sorulan Sorular Listesi: Teklif çağrısı dönemi içerisinde potansiyel başvuru sahiplerinin bilgi talepleri doğrultusunda hazırlanan ve cevaplarıyla birlikte Ajansın internet sayfasında yayınlanan liste Sözleşme: Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri TRA1 Düzey 2 Bölgesi: Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölge Usulsüzlük: Proje uygulaması sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulunmak, sahtecilik yapmak, hile ve dolanlı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar Yararlanıcı: Program kapsamında Ajanstan destek almaya hak kazanan Başvuru Sahibi Yasal Temsilci: Başvuru Sahibi veya proje ortağının yetkili karar organının destek başvurusunda bulunmak için belirlediği, proje ile ilgili belgeleri imzalamaya yetkili olan kişi IV

6 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU PROGRAM KÜNYESİ Programın Referans Numarası Programın Adı Programın İlan Tarihi Programın Bütçesi Programın Amacı Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) TRA1/15/YKA 30 Aralık 2014 Salı TL TRA1 Bölgesi nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Programın Öncelikleri Asgari Destek Miktarları Azami Destek Miktarları Asgari ve Azami Destek Oranları Azami Proje Süresi Uygun Başvuru Sahipleri Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması TL TL Projenin toplam uygun maliyetinin %15 inden az veya %90 ından fazla olamaz. 9 ay Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, İl özel idareleri, Belediyeler, Üniversiteler, (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler), Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.), Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, federasyonlar), Organize sanayi bölgeleri, İş geliştirme merkezleri (İŞGEM), Teknokent, Küçük sanayi siteleri, Kâr amacı gütmeyen birlikler, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler, Son Başvuru Tarihi 20 Şubat 2015 Cuma Saat: 23:50 V

7 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı İÇİNDEKİLER PROGRAM KÜNYESİ V 1. YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik) Giriş Programın Amaçları ve Öncelikleri KUDAKA Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 2 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler Başvuru Formu ve Diğer Belgeler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi Bildirimin İçeriği Öngörülen Zaman Çizelgesi Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları EKLER 35 VI

8 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU 1. YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş Türkiye de kalkınma ajanslarının kuruluş süreci 8 Şubat 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile başlamıştır. Söz konusu Kanun da Kalkınma Ajanslarının kuruluş amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak tanımlanmıştır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 22 Kasım 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) faaliyet göstermek üzere Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda kurulmuş, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. KUDAKA tarafından uygulanan mali destek programları, 5449 sayılı Kanun hükümlerine, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine, Onuncu Kalkınma Planına, Dönüşüm Programlarına, Bölge Planı ve bölgesel gelişme hedeflerine, Ajansımız Yıllık Çalışma Programı önceliklerine ve Destek Yönetimi Kılavuzu nda belirtilen kriter ve standartlara uygun olarak Ajans Genel Sekreterliği tarafından hazırlanmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı, ülkenin refah seviyesini artırma ve gelişmiş ülkelerle olan farkı azaltma hedefi çerçevesinde, büyüme performansının yenilikçi bir üretim ve hizmet yapısıyla artırılmasını teşvik etmekte, kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme ve sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasitelerinin güçlendirilmesini öngörmektedir. Plan, STK ların desteklenmesi ve kamu-stk işbirliğinin geliştirilmesi hususlarının önemini de vurgulamaktadır. Bunların yanı sıra bölgedeki kâr amacı gütmeyen paydaşların Onuncu Kalkınma Planı nda üzerinde durulan; nitelikli işgücü temini, yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısının arttırılması, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesi de bu program kapsamında katkı sağlanması amaçlanan alanlar arasındadır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı nda TRA1 Düzey 2 Bölgesi nin vizyonu: 2023 yılında üreten, kazanan ve yaşanan bir bölge olmak şeklinde belirlenmiştir. Ortak kalkınma vizyonunun oluşturulmasını hedefleyen ve bu vizyonu destekleyen eksen, öncelik ve tedbirleri belirleyen TRA1 Düzey 2 Bölgesi Bölge Planı, bu mali destek programının tasarımında temel referans kaynağı olarak kullanılmıştır. Ayrıca turizm ile ilgili destek alanlarının seçiminde, bölge turizminin ve turizmle bağlantılı sektörlerin ihtiyaçlarının tespitini yapan ve sektör sorunlarının çözümüne yönelik bir yol haritası öneren TRA1 Düzey 2 Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı belirleyici olmuştur. Ajansımızca hazırlanıp Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2015 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde ve TRA1 Düzey 2 Bölge Planı nda belirtilen vizyon, amaç, hedef ve öncelikler doğrultusunda, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında iki ayrı mali destek programına çıkılmaktadır. 1

9 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Bu iki program kapsamında kullandırılacak toplam mali destek tutarı dir. Bu tutarın dağılımı aşağıdaki gibidir: İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güdenlere Yönelik): TL Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı (Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik): TL Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, söz konusu programların sözleşme makamıdır ve programın uygulanması ile mali destek almaya hak kazanmış projelerin izlenmesinden sorumludur. KUDAKA, sunulan projelerin sayısına ve kalitesine bağlı olarak mali destek programları arasında bütçe aktarımı yapabilir Programın Amaçları ve Öncelikleri Programın Amacı: TRA1 Bölgesi nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesidir. Programın öncelikleri şöyledir: Öncelik 1 : Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Öncelik 2 : Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi Öncelik 3 : Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi Öncelik 4 : Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması Yukarıdaki önceliklerin yanı sıra, projenin sektörel ve mekânsal boyutuyla TRA1 Düzey 2 Bölge Planı nda belirtilen Bölge Gelişim Stratejileri ne uyumu proje değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır KUDAKA Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için Ajansımızın 2015 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 2

10 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde her bir proje için verilecek mali destek aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır: Asgarî tutar: TL Azamî tutar: TL Bu program kapsamında hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %15 inden az veya %90 ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdî katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Yararlanıcılar karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını banka ya da diğer finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilmemelidir. Her halükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Aynî katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. 2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölümde; Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilen projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. KUDAKA bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsî bilgiler ve meslekî sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir Uygunluk Kriterleri Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur: Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu Projelerin uygunluğu Maliyetlerin uygunluğu 3

11 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır: Valilikler, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri ve Kamuya Ait Olan Araştırma Enstitüleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Üniversiteler, Fakülteler, Yüksekokullar, Üniversitelere Bağlı Enstitüler, Odalar, Borsalar, Kâr Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları; Dernekler, Vakıflar, Federasyonlar Organize Sanayi Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Teknokent Küçük Sanayi Siteleri, Kâr Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler 1 1 Birlikler ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilmek için tüzüklerinde/kuruluş sözleşmelerinde kesinlikle kâr amacı gütmediklerini göstermeli veya Genel Kurul kararı ile kârın gelecekteki üç (3) yıl boyunca üyelere dağıtılmayacağını taahhüt etmelidirler. 4

12 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU (1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır: Tüzel kişiliği haiz olması (kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmayacaktır), Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olması; merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Başvuru sahibi kurum/kuruluşun 8 Kasım 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması, (2) Ayrıca, başvuru sahiplerinin ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri (yürürlükte olan) mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile meslekî faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar, c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, d) Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla; Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar, Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu projeye Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar, 5

13 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler. Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar, h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler. Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e) de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren ört yıllık bir süre için geçerlidir. Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (Başvuru Sahibinin Beyanı) başvuru sahipleri, yukarıdaki (a) dan (f) ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin olarak gösterilmemelidir. UYARI Başvuru Sahiplerinden, 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ticaret ve Sanayi Odaları (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran* ve bu yapılandırma kapsamındaki borç taksitlerini ödeyenler hariç), birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından proje veya faaliyet desteği alamazlar. *İlbank tarafından yapılan kesintiler, yapılandırma kapsamında değildir. 6

14 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Bir projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için aşağıdaki koşullar aranmaktadır Hazırlık ve uygulama safhalarında tüm tarafların dâhil olması, Mali kaynaklar da dâhil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında tüm tarafların yer alması. Proje ortağı, başvuru sahibinin hissedar ortağı ile karıştırılmamalıdır. Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, Bölüm de belirtilen koşullardan TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubesinin bu bölgede bulunması dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formunda Bölüm III-2 de yer alan Beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Ancak proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. Projede harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yürütücü (başvuru sahibi) veya ortak olması halinde, bunların desteklenen projeleri kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerinin, tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde yapılacağına dikkat edilmelidir. İştirakçiler Başvuru sahiplerinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar (Bkz. Başvuru Formu, Bölüm IV-2). Alt Yükleniciler / Taşeronlar Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK G deki kurallara tabidir.. 7

15 KUZEYDOĞU ANADOLU Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler Süre Azami proje süresi, dokuz (9) aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Yer Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde (Erzurum, Erzincan, Bayburt) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. Proje Konuları Bu programın amacına katkıda bulunan ve önceliklerinden en az birinin kapsamına giren proje başvuruları uygun kabul edilebilecektir. Aşağıdaki başlıklar, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek projeler bu örneklerle sınırlı değildir. Örnek Proje/Faaliyet Konuları Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi Bölgenin avantajlı olduğu sektörlerde (organik tarım, tohumculuk, ikincil arı ürünleri üretimi, su ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, yem bitkileri vb.) katma değerli ve ayırt edici özellikteki ürünlerin elde edilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını içeren projeler, Tarımsal ürünlerin toplaması, depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik ortak kullanım tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler, Havza bazlı organik tarım ve hayvancılık bölgelerinin oluşturulmasına yönelik yenilikçi projeler, Canlı hayvan pazarı, doğal ve organik ürün pazarı vb. alanların kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler, Bölgenin yenilikçilik kapasitesini geliştirecek araştırma altyapılarının (araştırma merkezi, teknoloji geliştirme bölgesi, araştırma laboratuvarı, test merkezi) kurulmasına ve kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler, 8

16 Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı KUZEYDOĞU ANADOLU Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge ve işbirliği geliştirme projeleri, Bölgede tıbbi aromatik bitki, yabani meyve vb. ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler, Mera ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı, botanik orijinli arı ürünlerinin üretimi, kapalı yaylacılık, mandacılık, silaj ve silajlık bitkisel üretimin gibi yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması projeleri, Bölgenin öne çıkan sektörlerinde uygun yatırım alanlarına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi ve yeni yatırımlara yönelik bölge potansiyelinin tanıtımına yönelik projeler, Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması, potansiyel pazarların olduğu ülkelerde Türk işletmelerini yönlendirecek ağ yapıların kurulması, Bölge genelinde alternatif enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkânları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarına yönelik projeler, Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin ayrıt edici özelliklerinin ön plana çıkarılarak pazarlanması, e-ticaret gibi güncel pazarlama teknikleri ve bölgeye uyarlanabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler, Bölgede farklı hizmet tiplerinin (karla mücadele, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu vb.) kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik projeler. Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi Tarım sektöründe genç üreticilere ve girişimcilere özendirici ve sürdürülebilir programların uygulanmasına yönelik projeler, Üreticilerin bilinçlendirme ve görgü artırımı için eğitilmesi ve modern tarım uygulama örneklerini görmesine yönelik projeler, Ortak tarımsal ürün toplama, depolama, işleme ve paketleme konusunda üreticiler arasında işbirliği geliştirme projeleri, Girişimcilik kuluçka merkezi modellerinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik projeler, Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için işbirliği ağlarının ve kümelenmelerin oluşturulmasını içeren projeler, Bölgedeki işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması için işletmeler ve üniversitelerin bir araya gelmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine yönelik projeler. 9

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)

ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ENERJi (KÂR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr 2015 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı. 2015 Yılı Mali Destek Programları. Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı Ocak 2015 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bilgilendirme Toplantısının İçeriği KUDAKA Tanıtımı İktisadî Kalkınma

Detaylı

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

ALTERNATİF MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 201 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ALTERNATİF (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) MALİ DESTEK PROGRAMI AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ Ata Mah. Denizli Bulv. No: 18 Aydın Ticaret

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı Referans No: TR21-11-İKT-1 Son Başvuru: 11.11.2011 Saat 18:30 İÇİNDEKİLER TANIMLAR.. 4 1. İKTİSADİ KALKINMA

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2013/2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-14-KÖA Son Başvuru Tarihi

Detaylı

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI www.doka.org.tr doka@doka.org.tr KAYS Üzerinden Son Başvuru Proje Dosyasının Ajansa Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2014 Saat: 23.9 6 Haziran 2014 Saat: 17.00 Referans No:

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3

İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 İÇİNDEKİLER 1. 2011 YILI TARIMA DAYALI SANAYİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 3 1.1. GİRİŞ... 3 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ... 4 1.3. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN SAĞLANACAK MALİ KAYNAK...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-15-KK01 KAYS

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KIRSALDA EKONOMİK KALKINMA

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014

ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 ASGARİ TUTAR 50.000 TL AZAMİ TUTAR 750.000 TL SON BAŞVURU TARİHİ 09 MAYIS 2014 Get the free mobile app at http:/ / gettag.mobi 2014 YILI TURİZM, KENT VE SANAYİ ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3

ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI - 3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 21.02.2014 Saat: 23.59 Ağrı

Detaylı