SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR."

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİDİR. 1

2 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN TAMAMI NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE YTL'NDAN YTL'NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN MEVCUT SERMAYEYİ TEMSİL EDEN A ve B GRUBU PAYLARIN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. SÖZKONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 19/04/2006 TARİH VE Y.O. 118/408 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIK VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. I. PAYLARI SATIŞA SUNULACAK ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret unvanı : ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 2. Merkez ve şube adresleri : Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:8 K:2 Elmadağ/İSTANBUL (Şube yoktur) 3. Tescil tarihi, sicil numarası ve ticaret sicil memurluğu : / Süresi : Süresiz 5. Bilinen Ortak sayısı : 5 kişi. (Ortaklık hisse senetlerinin Borsa'da işlem görmesi nedeniyle İMKB de işlem gören hisselerin ortak sayısı bilinmemektedir.) 2

3 B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. i) Kayıtlı sermaye tavanı : , -YTL ii) Çıkarılmış sermayesi : , -YTL iii) Sermaye artırımı bilgileri: Ortaklığın kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği sermaye artırımları ve kaynakları aşağıda tablo halinde verilmiştir: Çıkarılmış Tertibi Kayda Alma Belgesi Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler (YTL) Sermayesi (YTL) Tarihi ve No Nakit Yedek Akçe Temettü YDD AF Toplam Sermaye Artırımı Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermaye 250, , , , , , , , ,238, ,238, ,734, ,734, ,272, ,272, ,006, ,006, ,993, ,993, ,000, ,000, ,200, ,200, ,200, Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin ortaklar arasında dağılımı: Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı 22/03/ /04/ /04/2004 Sermaye Payı Pay Oranı Sermaye Payı Pay Oranı Sermaye Payı Pay Oranı (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) 1- Alternatifank A.Ş. (A-B) 411, , , ,04 2-Alternatif Yatırım A.Ş ,561, ,96 3- M. Alev GÖÇMEZ , Birol ATİKOL , Kubilay CİNEMRE , Diğer Ortaklar 9,786, ,756, ,283, ,99 TOPLAM 10,200, ,000, ,006, Sermayedeki payları toplamı, % 5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur. 4. Sermayeyi Temsil Eden Payların: Nama/Hamiline Olduğu Tertibi Grubu Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) Hamiline A 411, , Hamiline B 9,788, ,788, ,200, ,200, İmtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: A grubu hisseler Yönetim Kurulu na üye seçiminde imtiyaza sahiptir. Yönetim Kurulu üye seçiminde A grubu her bir hisse sahibine 100 (Yüz) oy hakkı, B grubu her bir hisse sahibine 1 oy hakkı verir. 6. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin: Yoktur. 7. İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Yoktur. 3

4 8. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: 01/09/1998 tarihinde Nominal değerinde B grubu pay, 16/02/2004 tarihinde Nominal değerinde B grubu pay ve 20/10/2004 tarihinde Nominal değerinde B grubu pay noter huzurunda iptal edilmiştir. Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi YDDAF Yedekler Diğer ,272, ,272, ,993, ,993, ,200, ,200, Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: Yoktur. 10. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Madde 16 Yönetim: Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından en az bir en çok 3 yıl için seçilmiş en az 4 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Bir üyeliğin herhangi bir halde boşalması halinde yönetim kurulu ortaklar arasında T.T.K ve Sermaye Piyasası Kanunu nda belirtilen kanuni şartlara haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar, böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Madde 23 Denetim: Genel Kurul, en az 1 (bir) yıl en çok 3 (üç) yıl için görev yapmak üzere 1 (bir) denetçi seçer. Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçi, T.T.K nun maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Şirket aynı zamanda yönetim kurulu tarafından seçilen bir bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından denetlenir. 11. Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: Yoktur. 12. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: Yoktur. 13. Payların devir esası: Şirket Ana Sözleşmemizde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir. 14. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: Yoktur. 4

5 15. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: Yoktur. b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: Yoktur. c) Sözkonusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: Yoktur. II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARI İLE HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsil eden paylar ve bu payları temsilen ihraç edilen paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı(Bin TL) A Grubu Hamiline B Grubu Hamiline TOPLAM a) Bu sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilen payların bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar sermaye artırımının tescil edildiği (Kayıtlı Sermaye Sisteminde ihraç edilen paylar, yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı) hesap dönemi itibarıyla temettüe hak kazanır ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2006 yılının karından temettü verilecektir. c) Temettüye Hak Kazanılan Tarih: Bu artırımda ihraç edilen imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: Halen varolan A grubu imtiyazlı hisse senetlerinin rüçhan hakları kullanımı karşılığında yeni imtiyazlı hisse senetleri çıkartılacaktır. 4. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK md. 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 5

6 5. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler yoktur. 6. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: Yoktur. 7. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: Yoktur. 8. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: Sermaye artırımda kullanılmayan rüçhan haklarını, kanuni süresi içinde kullanmamaları halinde, kullanılmayan rüçhan haklarının İMKB nin Rüçhan Hakkı Pazarında satılacaktır. 9. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: Yoktur. 10. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları; a) Yeni pay alma haklarının kullanım süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. b) Ortakların çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı: % 100 Bedelli c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası: Alternatifbank Merkez Şube nolu özel hesap. d) Başvuru şekli: 1) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız (e) bendinde belirtilen yere/yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 5 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. 6

7 ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. 2) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. e) Başvuru yeri/yerleri: 1. Alternatif Yatırım A.Ş. Merkez Şubesi Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:8 Kat:2-3 Elmadağ/İSTANBUL Tel: Alternatif Yatırım A.Ş. Ankara Şubesi Cinnah Cad. No:102/4 Çankaya/ANKARA Tel: Alternatif Yatırım A.Ş. Adana Acentesi Ziyapaşa Bulvarı Refah Apt. No:29/A ADANA 7

8 Tel: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli/İSTANBUL Tel: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Süzer Plaza Asker Ocagi Cad. No:15/ Elmadağ Şişli/İSTANBUL Tel: f) Payların dağıtım zamanı ve yeri: Tüm ortaklarımızın sahip oldukları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 11. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz yoluyla satışı ile ilgili esaslar: a) Halka arz süresi: 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilân edilecek sirkülerde belirtilecektir. Gazeteleri b) Halka arz sirkülerinin ilan edileceği gazeteler: Ulus ve Yenigün c) Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası: Alternatifbank Merkez Şube nolu özel hesap. d) Başvuru şekli: Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten borsa üyesi Alternatif Yatırım A.Ş. tarafından tahsil edildikçe özel banka hesabına yatırılacaktır. e) Başvuru yeri/yerleri: Tüm İMKB üyesi aracı kuruluşlar. 12. Payların dağıtım zamanı ve yeri: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. III. SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE İHRAÇ OLUNAN PAYLARIN SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER 8

9 1. Satış fiyatı a) Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,-YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı: 1,-YTL 'dir. b) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan payların satışında 1,-YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı: Nominal değerin altında olmamak kaydı ile İMKB de oluşacak fiyattır. 2. Satış Yöntemi: Borsada Satış Yönetimi kullanılacaktır. 3. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: Yoktur. 4. a) Yeni pay alma hakkı kullanım bedelinin tespitinde kullanılan yöntemler, aracı kuruluşun fiyata ilişkin değerlendirmesi: Paylar nominal değerden satılacaktır. b) Fiyatların tespitinde kullanılan yöntemler, yönetimin ve aracı kuruluşun fiyatlara ilişkin değerlendirmeleri: Paylar nominal değerden satılacaktır. 5. a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve gişe hizmeti veren kuruluş/kuruluşlar ile bu kuruluşların adresleri: 1. Alternatif Yatırım A.Ş. Merkez Şubesi Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:8 Kat:2-3 Elmadağ/İSTANBUL Tel: Alternatif Yatırım A.Ş. Ankara Şubesi Cinnah Cad. No:102/4 Çankaya/ANKARA Tel: Alternatif Yatırım A.Ş. Adana Acentesi Ziyapaşa Bulvarı Refah Apt. No:29/A ADANA Tel: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli/İSTANBUL Tel: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Süzer Plaza Asker Ocagi Cad. No:15/ Elmadağ Şişli/İSTANBUL Tel: b) Aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulmayan payların tutarı: Satışa aracılık edecek kuruluş "Alternatif Yatırım A.Ş." olup aracılığın niteliği " en iyi gayret aracılığı yöntemi "dır. 9

10 c) Aracı kuruluş/kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı kuruluşa ödenecek toplam ücret 1,000 YTL olup, maliyet içindeki payı % 2 dir. 6. Ortaklığın ödemesi gereken, ihraca ilişkin toplam ve/veya pay başına maliyet: İhraca ilişkin tahmini toplam maliyetin 65,000 YTL ve pay başına maliyetin ise 0,007 YTL olacağı tahmin edilmektedir. 7. Ortaklığın sağlayacağı tahmini nakit girişi ve kullanım yerleri: İhraç için yapılacak giderler sonrası, 10, YTL nakit girişi olacağı tahmin edilmektedir. Nakit girişler, şirketin sahip olduğu menkul kıymetler portföyünün çeşitlendirilmesinde kullanılacaktır. 8. Temettü alma hakkında zamanaşımı: Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. IV. MALİ DURUM İLE İLGİLİ BİLGİLER A. ORTAKLIĞIN SERİ:XI NO:25 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI* *2004 yılı mali tabloları Güreli YMM A.Ş; 2003 yılı mali tabloları ise Güney SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir. Ortaklığın 2003 ve 2004 yılı ile 01/01/ /12/2005 dönemine ilişkin mali tablo dipnotları aşağıda B bölümünde verilmektedir. 1. ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN BİLANÇOSU (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): 31/12/2004 ve 31/12/2003 AKTİFLER Not 31/12/ /12/2003 Nakit ve nakit eşdeğerleri 4 2,472,162 4,398,546 Alım-satım amaçlı menkul kıymetler 5 8,803,766 5,410,122 Maddi duran varlıklar 6 3,085 5,363 Diğer aktifler 7 1,587 1,204 Toplam aktifler 11,280,600 9,815,235 PASİFLER VE ÖZKAYNAKLAR Diğer Borçlar 8-723,834 10

11 Diğer pasifler ve gider tahakkukları 9 113,557 91,364 Kıdem tazminatı karşılığı 10 14,376 10,045 Toplam pasifler 127, ,243 Özkaynaklar Ödenmiş sermaye 11 6,000,000 1,734,537 Sermaye Düzeltmesi 15,310,547 15,044,799 Emisyon Primi 13,731 - Birikmiş karlar/(zararlar) 12 (10,171,611) (7,789,344) Toplam özkaynaklar 11,152,667 8,989,992 Toplam pasifler ve özkaynaklar 11,280,600 9,815, ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOSU : 01/01/ ve 01/01/ /12/2003 Not 01/01/ /12/ /01/ /12/2003 Faiz gelirleri Ters repo işlemlerinden alınan faiz geliri 246, ,270 Borsa para piyasası işlemlerinden alınan faiz geliri 52, ,492 Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerden alınan faiz geliri - 145,884 Toplam faiz geliri 298, ,646 Net faiz geliri 298, ,646 Verilen ücret ve komisyonlar 14 (477,372) (490,320) Ücret ve komisyon gelirleri, net (477,372) (490,320) Menkul kıymet alım-satım kârları, net 15 1,821,882 3,337,630 Diğer faaliyet gelirleri 69,891 96,012 Faaliyet Gelirleri 1,713,225 3,649,968 Faaliyet giderleri 16 (428,605) (330,640) Net parasal pozisyon (karı / zararı) (1,146,531) (867,526) Cari yıl net karı / (zararı) 138,089 2,451,802 Hisse başına kar / (zarar) (Hisse başına Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) 13 0, , ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN NAKİT AKIM TABLOSU : 01/01/ ve 01/01/ /12/ /01/ /12/ /01/ /12/

12 Faaliyetlerden Sağlanan Nakit Akımı: Net parasal pozisyon zararı öncesi faaliyet karı 1,284,620 3,319,328 Tashihler: Amortisman 2,278 7,011 Kıdem tazminatı karşılığı 5,405 4,654 Aktif ve pasiflerdeki net değişiklikler: Alım satım amaçlı menkul kıymetler (4,275,532) (1,226,708) Diğer aktifler ve peşin ödenmiş giderler (560) (330) Diğer borçlar (671,011) 740,481 Diğer pasifler 35,599 23,016 Faaliyetlerden sağlanan (kullanılan) net nakit (3,619,201) 2,867,452 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı Maddi duran varlıklar - (4,113) Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit - (4,113) Sermaye artışı 2,024,586 - Sermaye artışı 2,024,586 - Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit Nakit ve nakit eşdeğerlerindeki enflasyon etkisi (331,769) (282,275) Nakit ve nakit eşdeğerlerindeki net artış (1,926,384) 2,581,064 Dönem başı nakit ve nakit eşdeğerleri 4,398,546 1,817,482 Dönem sonu nakit ve nakit eşdegerleri 2,472,162 4,398,546 Nakit akım tablosu ile ilgili açıklayıcı dipnotlar: Şirket 31 Aralık 2004 ve 31 Aralık 2003 tarihleri itibariyle faiz geliri olarak elde ettiği nakdin detayı aşağıda verilmiştir: Alınan Faiz 444, , ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU : 01/01/ ve 01/01/ /12/

13 Sermaye Sermaye Düzeltmesi Emisyon Primi Yasal Yedekler ve birikmiş karlar/(zararlar) Toplam 1 Ocak ,734,537 15,044,799 - (10,241,146) 6,538,190 Net Dönem karı 2,451,802 2,451, Aralık ,734,537 15,044,799 (7,789,344) 8,989,992 1 Ocak ,734,537 15,044,799 - (7,789,344) 8,989,992 Yasal Yedeklerden Sermaye Artışı 2,272, ,112 - (2,520,356) - Nakit Sermaye Artışı 1,993,219 17,636 13,731-2,024,586 Net Dönem karı , , Aralık ,000,000 15,310,547 13,731 (10,171,611) 11,152, ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN BİLANÇOSU : 31/12/2005 ve 31/12/2004 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referanslar ı VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 20,618,499 11,277,515 Hazır Değerler 4 2,141,365 2,472,162 Menkul Kıymetler (net) 5 18,475,539 8,803,766 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 1,595 1,587 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 6,089 3,085 Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) 19 6,089 3,085 Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 20,624,588 11,280,600 YÜKÜMLÜLÜKLER 13

14 Kısa Vadeli Yükümlülükler 384, ,557 Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 169,315 89,997 Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları ,067 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ,915 22,493 Uzun Vadeli Yükümlülükler 20,041 14,376 Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları 23 20,041 14,376 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE 20,219,852 11,152,667 Sermaye 25 10,200,000 6,000,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 26 5,069,390 19,550,448 Hisse Senetleri İhraç Primleri 50,049 13,731 Hiss Senedi İptal Karları 0 0 Yeniden Değerleme Fonu 0 0 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu 0 0 Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 5,019,341 19,536,717 Kar Yedekleri ,595 1,019,875 Yasal Yedekler 0 241,913 Statü Yedekleri 0 186,243 Olağanüstü Yedekler 0 472,124 Özel Yedekler 119, ,595 Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Net Dönem Karı/Zararı ,830, ,089 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları (15,555,745) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 20,624,588 11,280, ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN GELİR TABLOSU : 01/01/ ve 01/01/ /12/2004 ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GELİR TABLOSU (YTL) Dipnot Referanslar ı Bağımsız Bağımsız Denetim'den Denetim'den Geçmiş Geçmiş ESAS FAALİYET GELİRLERİ 6,007,198 2,181,216 Satış Gelirleri (net) 36 32,546,361 28,553,991 Satışların Maliyeti (-) 36 (28,490,244) (26,879,177) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 36 1,951, ,402 BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6,007,198 2,181,216 Faaliyet Giderleri (-) 37 (1,187,445) (905,978) 14

15 NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4,819,753 1,275,238 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 11,114 9,382 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) Finansman Giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI 4,830,867 1,284,620 Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı 40 0 (1,146,531) ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 0 0 VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 4,830, ,089 Vergiler 0 0 NET DÖNEM KARI/ZARARI 4,830, ,089 HİSSE BAŞINA KAZANÇ ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN NAKİT AKIM TABLOSU : 01/01/ ve 01/01/ /12/ Formatted: Font: Bold Net Parasal Pozisyon Zararı Öncesi Faaliyet Karı Düzeltmeler Amortisman Kıdem tazminatı karşılığı Aktif ve Pasiflerdeki Net Değişiklikler Menkul Kıymetler ( ) ( ) Diğer Aktifler (8) (560) Diğer Pasifler ( ) Esas Faaliyetlerden Sağlanan (Kullanılan) Net Nakit ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Maddi Varlık Alımları (4.571) - Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit (4.571) - İhraç edilen sermaye araçları Sermaye artışı, nakit Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akımları Finansal Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit Nakit ve nakit eşdeğerlerindeki enflasyon etkisi - ( ) Nakit ve nakit eşdeğerlerindeki net artış ( ) ( ) Dönem başı nakit ve nakit eşdeğerleri (*) Dönem Sonu Nakit ve Nakit Eşdeğerleri Nakit akım tablosu ile ilgili açıklayıcı dipnotlar: Şirket'in 31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle faiz geliri olarak elde ettiği nakdin detayı aşağıda verilmiştir Alınan Faiz ORTAKLIĞIN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE 15

16 DÜZENLENEN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU: 01/01/ /12/2005 ve 01/01/ /12/2004 Sermaye Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Hisse Sendi İhraç Primi Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüst ü Yedekler Özel Yedekler Net Dönem Karı/Zararı Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Toplam 1 Ocak ( ) Yasal Yedeklerden Sermaye Artışı ( ) Nakit Sermaye Artışı Geçmiş Yıl Zararlarına Aktarılan Tutar ( ) Net Dönem karı Aralık ( ) Nakit Sermaye Artışı Hisse Senedi İhraç Primi Geçmiş Yıl Zararlarına Aktarılan Tutar - (14,517,376) - (241,913) (186,243) (472,124) - ( ) 15,555,745 - Geçmiş Yıl Zararlarının Özsermaye Düzeltmesi ile Mahsuplaştırllması (Not 27-28) (14,517,376) - (241,913) (186,243) (472,124) ,417,656 Net Dönem Karı Aralık ,019, Formatted: Centered 9. Ortaklığın Son Üç Yıllık Kar Dağıtım Tabloları : TİCARİ KAR (+) Kanunen Kabul Edilm.Gid. (+) Finansman Fonu (-) Finansman Fonu (-) Zarar Mahsubu (-) Yatırım İndirimi (-) İştirak Kazançları İst. (-) İhracat Gelir İndirimi MALİ KAR a) Dönem Karı , ,61 b) Geçmiş Yıllar Zararı 15,555,417, ,06 c) Ödenecek Vergiler -Kurumlar Vergisi -Gelir Vergisi Kesintisi -Diğer Vergi Vb. d) Birinci Yasal Yedek Akçe ,55 e) Dağıtılabilir Dönem Karı 0 f) Ortaklara Birinci Temettü ,23 g) Memur ve İşçilere Temettü h) Yönetim Kuruluna Temettü I) Ortaklara İkinci Temettü j) İkinci Tertip Yasal Yedek 2.112,22 k) Statü Yedekleri l) Özel Yedekler , , ,15 m) Olağanüstü Yedek , ,04 16

17 B. ORTAKLIĞIN SERİ:XI NO:25 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI 1. Mali Tabloların Enflasyona göre düzeltilme esasları: Ortaklığımız 2003 ve 2004 yılı mali tabloları Seri:XI, No:25 Tebliğine/UFRS ye uygun ve karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır. 2. Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları (YTL): 31/12/ /12/2004 Toplam Amortisman Giderleri: Satışların Maliyeti İçinde - Genel Yönetim Giderleri İçinde - Çalışmayan Kısım Giderlerinde İtfa ve Tükenme Payları TOPLAM Reeskont ve karşılık giderleri (YTL): 31/12/ /12/2004 Kıdem tazminatı TOPLAM Finansman giderleri ve kur farkları (YTL): Yoktur. (YTL) 31/12/ /12/ Ayrılan kıdem tazminatı karşılığı Ödenen kıdem tazminat karşılığı Ödenmesi geciken sigorta prim borçları 8. Personel giderleri a) Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler ve bunların gerekçeleri b) Değişikliklerin parasal etkisi 10. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: Yoktur. 17

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN:

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN: SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN: 1) NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2) BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında;

EPDK nın Kurulumuzu muhatap 22.02.2010 tarih ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.22-1448 sayılı yazısında; AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 310.474.000 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 65.340.000 LİRADAN 375.814.000 LİRAYA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN

Detaylı

BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı

BDDK tarafından T. Garanti Bankası A.Ş. ne gönderilen 16.05.2008 tarih ve BDDK.UY1/42-1-1-6865 sayılı görüş yazısı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 2.100.000.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.100.000.000 YENİ TÜRK LİRASINDAN 4.200.000.000 YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ )

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ( A-TİPİ ) (Kayıtlı Sermaye Tavanı : 80,000,000,00- TL) (Çıkarılmış Sermaye : 22,268,013,20- TL) KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TAKSİM YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış)

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ. (Bireysel Yatırımcılara Satış) SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI İZAHNAMESİ (Bireysel Yatırımcılara Satış) (MEVCUT PAYLARIN SATIŞI+NAKİT SERMAYE ARTIRIMI) (TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak

: Ortaklar pay defterine kayitli, bilinen 5 gerçek ve tüzel kisi ortak ATA YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI NDEN ÇIKARILMIS SERMAYEMIZIN 125.000.000.000 TL 1997 YILI KAR PAYINDAN, 125.000.000.000 TL NAKIT KARSILIGI KARSILANMAK SURETIYLE 250.000.000.000 TL NDAN 500.000.000.000

Detaylı

YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ YAPI KREDİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: MADDE 1- Aşağıda adları, soyadları, ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasi

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ AK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE 1 - Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul,Ticaret Sicil No : 335591 YAPI KREDİ B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) fiili faaliyet konusu, birinci hamur kağıt, kuşe ve fotokopi kağıdı imalatı ve satışıdır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( ) olarak ve Yeni Türk Lirası nın tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması,

GÜNDEM. 4-31.12.2005 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onanması, GÜNDEM 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanı na Genel Kurul Tutanağı nı imza yetkisi verilmesi 3- Şirketimiz 2005 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile murakıp

Detaylı