Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor"

Transkript

1 YIL: SAYI: 0 YKR HAZÝRAN 00 ÇARÞAMBA Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük Parký cevresinde bulunan tezgahlarýn kalkmasý için yeniden G'de vaat çok, icraat yok Dünyanýn en zengin ülkelerinden menkul G grubunun, geçen yýl Ýskoç-ya' nýn Gleneagles kasabasýnda düzenledikleri zirvede yoksul ülkelere bol keseden verdiði yardým sözlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmemesi, yine milyonlarca insanýn hayatýna mal oldu. > DE TÜKETÝCÝ KÖÞESÝ Alýþveriþlerimiz sýrasýnda çoðu zaman firma yetkilileri nin tüketiciye yardýmcý olma yan tutumlarýyla karþýlaþýyoruz. "Satýlan mal geri alýnmaz" gibi çaðýn gerisin de kalan bir zihniyetle, kimi zaman arýzalý çýkan ürünü deðiþtirmeyen, ayýplý olduðunu belirtmeden mal ve hiz met satan ya da satýþ sonrasý hizmetleri tam olarak yerine getirmeyen firmalar için tü keticilerin de bir kara gün dostu var elbette. > DE Sivas'ýn acýsý sürüyor Sivas'ta Temmuz 'te meydana gelen olaylarda yaþamýný yitirenler için Madýmak Oteli'nde anma etkinliði düzenlenecek, Ankara'da meþaleli yürüyüþ ve miting yapýlacak. giriþimde bulundu. Belediye zabýtalarýnýn ve polisin tezgahlarý kaldýrmak için giriþimde bulunmasý tezgahtar vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. > DE > DE Kasýmda seçim Türkiye nin lehine CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Erken seçimin kaçýnýlmaz hale gelebileceðini söyledi. Baykal, Kasým ayýnda bir erken seçim Türkiye nin lehine Bilimsel-teknik devrim iletiþim çaðýyla üst boyuta varmýþtýr. Dün, hem dinsel hem de sosyal bakýmdan topluma önderlik eden dedelerin bu özellikleri zayýflamýþtýr. Çünkü eðitim olanaklarý ve iletiþimin sunduðu kolaylýklar sayesinde, özellikle yeni nesil dedeleri zorlamaktadýr.adaleti olur dedi. Konuyla ilgili olara Cumhuruyet Halk Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Bayram Ayvazoðlu Þu görüþlere yer verdi: > DE Piyasalar Merkez'e güvenemedi Merkez Bankasý'nýn piyasalardaki dalgalanmanýn önüne geçmek için faizi yüzde.'e yükseltmesi ve döviz satarak müdahale etmesi, dolardaki yükseliþi ve borsadaki düþüþü engellemedi. Merkez Bankasý'nýn önlemler paketi, dün açýkladýðý döviz satýþ ihalelerine baþlama kararý ve ardýndan gelen ihale sonuçlarý, dolarýn geniþ bir bant içerisinde dalgalanmasýna neden oldu. > DE saðlama ve suç iþleyenleri düþkün ilan etme konusundaki týkanýklýkta bunun bir göstergesidir. Eðitimin çaðdaþ ve bilimsel temeller de verilmesiyle bu boþluðu dolduracak bir adýmýn önemi her geçen gün daha daha da aciliyet kazanmaktadýr. > DE Sivas ve Solingen Sivas'ta devlet güçlerinin gözetiminde insanýmýzýn cayýr cayýr yakýlmasýnýn üzerinden yýl geçti. Temmuz 'te polisin ve askerin gözü önünde tarihe kara bir sayfa olarak geçen Sivas Katliamý yaþandý. Þeriatçýlar, yobazlar, insanlýk düþmanlarý insanýmýza kýydý... > DE USD AVRO EYVAH MUZ KABUÐU Adamýn biri yerde, ne zaman bir muz kabuðu görse eyvah! muz diye baðýrýrmýþ. Sebebi ise, ne kadar istese de kabuktan kaçamaz, üzerine basar düþermiþ.bizim memlekette öyle oldu vel hasýl. Ankara Caddesi,Lise Caddesi, Terme Caddesi nde ne zaman bir iþ makinesi, traktör ve çalýþanlar görsem; eyvah yine çalýþma var diyorum. > DE Recai Aksu :. YTL :.YTL (dünkü kapanýþ) BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0

2 Haziran 00 Çarþamba Recai Aksu Sivas ve Solingen EYVAH MUZ KABUÐU Adamýn biri yerde, ne zaman bir muz kabuðu görse eyvah! muz diye baðýrýrmýþ. Sebebi ise, ne kadar istese de kabuktan kaçamaz, üzerine basar düþermiþ.bizim memlekette öyle oldu vel hasýl. Ankara Caddesi,Lise Caddesi, Terme Caddesi nde ne zaman bir iþ makinesi, traktör ve çalýþanlar görsem; eyvah yine çalýþma var diyorum. Sanki baþka caddelerimiz yok. Üç yýldýr bir karar verilemedi gitti. Hazýr çiçek mi, çayýr çimen mi, gül aðaçlarý mý olacak bir karar verin artýk. Bence kentin her tarafý gül aðaçlarýyla bezenmeli.ýklimimize en uygun aðaç gül aðacýdýr. Hazýr tüp çiçekler ve çayýr çimen göz boyamadan öteye gidemez.üç yýldýr çayýra, çiçeðe giden parayý hesapladýnýz mý hiç? Kýlýçözü Vadi mizde ki doðal gül fidanlarýmýz yanlýþ kentleþmenin kurbaný edilmiþtir. Bülbül seslerini daha az duyar olduk. Bu gidiþle hiç duyamayacaðýz. Evliya Çelebi nin ve Karacaoðlan ýn da iþaret ettiði milli türkümüz (BÝTER KIRÞEHÝR ÝN GÜLLERÝ BÝTER, ÞAKIYIP DALINDA BÜLBÜLLER ÖTER) de diyemeyeceðiz artýk. Noktada ki Atatürk Heykeli nin altýnda bulunan ellerinde özgürlüðü, bilimi temsil eden kitap ve bayraklarýyla biri kýz biri erkek iki öðrenci heykeli hiç haberimiz olmadan kaldýrýldý.bize soruldu mu? Öðrendiðime göre üniversitenin giriþine konulacakmýþ. Halka sormadan yapýlan iþleri sizden sonra birileri gelir o da ayný yoldan yürür, sizin yaptýðýnýzý yerinden söker. Bunun adý yaðma ve talandýr. Oysa referandum denilen bir þey vardýr. Yapacaðýnýz önemli iþleri bi zahmet küçük halk oylamalarýyla bize danýþsanýz.aldýðýnýz oylama sonuçlarýný meclisinize ve kent konseyinize sorsanýz da öyle yapsanýz. Daha iyi olmaz mý? Milli servetimiz ne zaman akýlara gelecek? Þu üç ana caddeyi giydirmekten bir vaz geçseniz de ara sokak ve mahalle aralarýna okul çevrelerine, çocuk parklarýna bir baksanýz artýk diyorum. Mümkünse okul bahçelerini de çocuk parký haline getirsek artýk. Biraz elimizi hýzlý tutmazsak gelecekte büyük kentlerde olduðu gibi okul bahçeleri oto park haline gelecek. Ýlerde deðineceðim ama Ahi Evran-ý Veli Parkýna konulan levha hem basit olmuþ hem de isim tam olarak yazýlmamýþ. Bu yanlýþlýkta düzelir inþallah. Tozsuz, çamursuz, hortumsuz, çöpsüz, kavgasýz, talansýz, yalansýz ve de güllü, bülbüllü güzel bir Kýrþehir özlemlerimle, saygýlar sunarým SATILIK Nevþehir cd.petrol Altý. m imarlý arsa. Sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Hasan Kudret Çayan Tel: Sivas'ta devlet güçlerinin gözetiminde insanýmýzýn cayýr cayýr yakýlmasýnýn üzerinden yýl geçti. Temmuz 'te polisin ve askerin gözü önünde tarihe kara bir sayfa olarak geçen Sivas Katliamý yaþandý. Þeriatçýlar, yobazlar, insanlýk düþmanlarý insanýmýza kýydý... Solingen Katliamý'nýn üzerinden de yýl geçti. Solingen'de Naziler Amasyalý Genç ailesinin 0 ferdinin oturduðu evi ateþe verdiler ve insanýmýz hayatýný kaybetti. Sivas'ta yobazlar, Almanya'da ise Naziler insanlarý diri diri yaktý. Yobazlar ve Naziler'in özünde ayný olduklarý bir kez daha gözler önüne serildi... Bu yýl içerisinde Sivas'ta katliamýn gerçekleþtiði Madýmak Oteli restore edilerek, yeniden iþletmeye açýldý. Bugün Madýmak et lokantasý. Ýnsanlarýmýzýn cayýr cayýr yakýldýðý o et lokantasýnda yemek yeniyor! Almanya'da ise katliamýn yapýldýðý ev yeþil alana çevrilip, katledilen kiþinin anýsýna çýnar aðacý dikildi ve anýt yapýldý. Türkiye'de vahþetin yýldönümlerinde devlet yetkilileri Sivas'ta ortada yokken, Almanya'da Solingen Katliamý'nýn yýldönümlerinde devlet yetkilileri anma törenlerinde en üst düzeyde katýlýyorlar. Türkiye'de Sivas Katliamý unutturulmak istenirken, Almanya'da rahmetli Cumhurbaþkaný Johannes Rau, Diyanet Ýþleri'nden sorumlu Devlet Bakaný olan Mehmet Aydýn ile birlikte anma törenlerine bizzat katýlmýþtý. Kimileri karþý çýksa da, Alevilerin de içinde olduðu demokrasi sevdalýlarý Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne (AB) girmesini destekliyor ve Türkiye'nin çaðdaþ dünyada yerini almasýný istiyor. Ancak AB'ye girmek istemek, sadece kuru sözlerle olmuyor, icraat gerektiriyor... Almanya, Nazi vahþetinin gerçekleþtirildiði gaz odalarýný, insanlarýn yakýldýðý fýrýnlarý müze haline getirdi, Solingen'de yaþamlarýný yitirenler için anýt yaptý. Almanya'nýn efsanevi baþbakanlarýn dan Willy Brandt, Polonya'da. Dünya Savaþý'nda Nazi katliamýnda hayatlarýný kaybedenlerin anýtý önünde diz çöktü. Almanya bütün bunlarý yaparken dünyanýn sempatisini kazandý, takdirini topladý... Bu noktada, Türkiye'de ve Avrupa'da Alevi-Bektaþi Toplumu'nun baþlattýðý Madýmak Müze Olsun kampanyasýnýn, Sivas Þehitleri Anýtý Yapýlsýn talebinin çok doðru olduðunu düþünüyorum. Türkiye'nin çaðdaþ dünyada yerini alabilmesi için devleti yönetenlerin, siyasi erkin bu çaðrýya kulak vermelerini diliyorum. Bugün iktidarý elde bulunduranlara gazetemiz Suluca Karahöyük aracýlýðýyla seslenmek istiyorum. Yurtdýþý gezilerinde demokrasi havarisi kesilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný Tayyip Erdoðan'a ve devlet yetkililerine bir çaðrý yapmak istiyorum. Avrupa'da düzenlenen Sivas Þehitlerini Anma Etkinlikleri nde dile getirilen Madýmak Müze Olsun çaðrýsýný yinelemek istiyorum. Bu çaðrý yüreði demokrasi ve insan haklarý için çarpan, gönlü insan sevgisi dolu insanlarýn çaðrýsýdýr. Bu çaðrý Sivas'ta, Madýmak Müze Olsun çaðrýsýdýr. Alýn size bir fýrsat! Þeriatý desteklemediðinizi kanýtlamak için, çaðdaþ dünyada yerinizi almak istediðinizi ifade etmek için, bir daha katliamlarýn yaþanmamasý için Sivas'ta, Madýmak Müze Olsun!, Sivas Þehitleri Anýtý yapýlsýn! Yapýlsýn ki, bir daha insanlýk suçu iþlenmesin... Yapýlsýn ki, insanlar diri diri yakýlmasýn... Yapýlsýn ki, Sivas katliamýndan ibret alýnsýn... Yapýlsýn ki, Türkiye bu insanlýk ayýbýndan kurtulsun Yapýlsýn ki, büyük devlet adamý, rahmetli Alman Cumhurbaþkaný Johannes Rau'nun Solingen'de söylediði Kin öldürür, sevgi yaþatýr þiarý öne çýksýn Katliamlarýn yaþanmadýðý, barýþýn ve hoþgörünün hakim olduðu, demokrasinin tüm kurum ve kurullarýyla iþlediði bir ülke ve bir dünya dileðiyle GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ

3 Haziran 00 Çarþamba HABER Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük Parký cevresinde bulunan tezgahlarýn kalkmasý için yeniden giriþimde bulundu. Belediye zabýtalarýnýn ve polisin tezgahlarý kaldýrmak için giriþimde bulunmasý tezgahtar vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. HACIBEKTAÞ- Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük Parký cevresinde bulunan tezgahlarýn kalkmasý için yeniden giriþimde bulundu. Belediye zabýtalarýnýn ve polisin tezgahlarý kaldýrmak için giriþimde bulunmasý tezgahtar vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Tezgahtar vatandaþlar Belediye Baþkanýnýn tutumunu eleþtirerek O bize zulüm yapmaya karar vermiþ. Yapsýn. Nasýl olsa oda kalýcý deðil. Bir gün gelir devran döner oda gider. Ama biz bize kalaçaðýz. Bir birimizin yüzüne bakaçak açýk bir kapý býrakmalýyýz. Siz ne derseniz biz yaparýz. Alýn tezgahlarýmýzý siz götürün. Biz size bir þey diyemeyiz. Ama biz baþkanla son bir kez görüþmek istiyoruz. Kendisi bizimle görüþmüyor. Bizim ekmeðimizle oynuyor. Bizim nasýl yaþadýðýmýzý bilmiyor. Ne yeriz, ne içeriz, odun, kömür var mý? Çocuklarýmýz ne yer, ne içer bunu hiç düþünmüyor. Bizi açlýkla mý islah edecek? dediler. Tok açýn halinden anlamaz mýþ. Tuzu kuru olan bizim halimizi anlayamaz. Belediye baþkaný aç deðil, açýk deðil. Bizi anlayamaz. Anlamak isteseydi bizi bir kez olsun dinler. Bu yaþadýðýmýz soruna çözüm bulurdu. O inat içinde. Hacýbektaþta bu görülmüþ mü? Biz çoluðumuzla, çocuðumuzla burada çadýr kurarýz. Burda yatar,burda kalkarýz. Biz bu ülkenin vatandaþý deðilmiyiz.? Bizi burda kaldýran nasýl geçineçeðimizide söylemeli. Bizim ekmeðimizle oynamasýnlar. Þimdide sizleri bizimle karþý karþýya getiriyorlar. Biz yýllardýr burada birlikte yaþadýk. Birbirimize nasýl kötü söyleriz. Birbirimizi nasýl darda býrakýrýz. Hepinizin çoluðu çocuðu var. Kendimizi þu direklere asalým mý? Kendisi gelsin. Biz onunla konuþaçaðýz. Gelsin evlerimizi gezsin. Baksýn. Odun var mý? Kömür var mý? Çoçuklar ne yer. Ne içer? Tezgahlarýn kaldýlmasýný isteyen zabýta ekibi Bizim yapaçaðýmýz bir þey yok. Bize ne denirse onu yapmak zorundayýz. Bizleri zor durumda býrakmayýn. Bu konuda elediye baþkanýnýn kesin emri var. Tezgahlarýn burdan kalkmasý gerekiyor. Bizim yapaçaðýmýz bir þey yok. Biz ancak kararý uygulamakla yükümlüyüz. diyerek, zor durumda olduklarýný belirttiler. Kasýmda seçim Türkiye nin lehine HACIBEKTAÞ- CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Erken seçimin kaçýnýlmaz hale gelebileceðini söyledi. Baykal, Kasým ayýnda bir erken seçim Türkiye nin lehine olur dedi. Konuyla ilgili olara Cumhuruyet Halk Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Bayram Ayvazoðlu Þu görüþlere yer verdi: Partimiz Merkez Yönetim Kurulu toplantýsýnda ülkenin içinde bulunduðu siyasi ve okonomik durumla ilgili geliþmeliri deðerlendirdi. Bu deðerlendirmenin sonucu olarak Genel Baþkanýmýz iktidar partisinin istememesine raðmenþartlarýn erken seçimi gündeme getirebileceðini ifade etti. Kasým ayýnda bir erken secimin Türkiyenin lehine olduðunu söylememizin nedini, þimdiki durumda siyasi belirsizliðin etken olmasýdýr. Cumhurbaþkanlýðý nedeniyle ayrýca gerginlik týrmanýyor. Erken seçim bu sorunlarýn çözümüne katký sunabilir. Satýlýk 00 Model Fiat Maria Araba Müracat: Ramazan Danacý Baþbakanýn Cumhurbaþkaný olma arzusunda olduðu için seçime yanaþmadýðýný savunan Ayvazoðlu toplumda da erken seçim talebinin yaygýnlaþtýðýný ifade etti. AB ile iliþkilere de deðinen Ayvazoðlu, Lüksemburg taki toplantýnýn ardýndan Kýbrýs Rum kesimine limanlarýn açýlmasý talebinin artýk taahhüt haline geldiðini söyledi. Ayvazoðlu, Bu önemli bir tavizdir, AKP nin bunun altýndan nasýl kalkacaðýný göreceðiz dedi. Satýlýk Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 00m arsa Tel: 0-0

4 Haziran 00 Çarþamba Bilimsel-teknik devrim iletiþim çaðýyla üst boyuta varmýþtýr. Dün, hem dinsel hem de sosyal bakýmdan topluma önderlik eden dedelerin bu özellikleri zayýflamýþtýr. Çünkü eðitim olanaklarý ve iletiþimin sunduðu kolaylýklar sayesinde, özellikle yeni nesil dedeleri zorlamaktadýr.adaleti saðlama ve suç iþleyenleri düþkün ilan etme konusundaki týkanýklýkta bunun bir göstergesidir. Eðitimin çaðdaþ ve bilimsel temeller de verilmesiyle bu boþluðu dolduracak bir adýmýn önemi her geçen gün daha daha da aciliyet kazanmaktadýr. Elbette bunun pratik pratik görevlerinin de bilince çýkartýlmasý söz ve eylemin bütünselliði açýsýndan oldukça önemlidir. Þurasý da bir gerçektir ki, toplumun dedelere yaklaþýmý eski baðlýlýktan uzaklaþmýþtýr. Bunun da nedeni, yaþam tarzý ve bilgisiyle örnek olmasý gereken bazý dedelerin bunu baþarma konusundaki eksik ve yanlýþlarýdýr.kendi aralarýndaki basýna yansýyan suçlama ve çekiþmelerinin de bunda büyük payý bulunmaktadýr. Bu durum diðer dedelere de kuþkuyla yaklaþýlmasýný beraberinde getirmiþtir. Cem hizmeti için þehir þehir dolaþan ve hatta deðiþik ülkelere giden dedelerimiz bulunmaktadýr. Buralardan (Yol giderleri dýþýnda) elde edilen gelirler ya dedenin üyesi olduðu derneðe yada dedeler kuruluna aktarýlýrsa bir çok dedikodunun da önüne geçilmiþ olunacaktýr. Çünkü bu konuda da dedelerin bu hizmeti ticarete döktüðüne iliþkin dedikodular bulunmaktadýr.ayrýca dedelere iliþkin diðer bir rahatsýzlýkta, kimi dedelerin bir soy seceresi dayatmasýyla üstünlük kurma ve otorite olma yaklaþýmlarýdýr. "Oysa soydan gelen deðil yoldan gelen" nin ve hak edenin dedelik yapma hakký bulunmalýdýr. Yoksa yolunun hakkýný ver(e)meyen bir dedenin dedeliði kendini yaþatma iddiasýndan öteye gidemez. Dedeler kendilerini çaðýn bilgisiyle donatmalýdýr. Oysa kendi talibini unutan, post kaptýrmama kavgasýna düþen, ocaðýna olan manevi baðlýlýðý zayýflayan kýsaca asimile olmuþ dedelerin, toplumun taleplerine cevap olmasý ve çaða uygun yaklaþýmlarýyla yön vermesi mümkün deðildir. Yine eskiden rahatsýzlýklarýn giderilmesi amacýyla baþvuru odaðý haline gelmiþ olan dedeler, kentleþme ve saðlýk hizmetlerinin kýrsalda da yaygýnlaþmaya baþlamasý ve kýrdan kente göçle birlikte bu özelliklerini de kaybetmiþlerdir. Ama her þeye raðmen kimi dede ve ailelerinin saygýnlýðý hala devam etmektedir. Bunun da ölçüsü, dürüstlük, dedeliði bir çýkar kapýsý olarak görmeme, bilgi, örnek bir yaþam, adaletli olma vb. ahlaki özelliklerdir. Önceki kuþak dedelerin sürdürdüðü güzel geleneklerin çaðýmýza uygun biçimlerde sürdürülmesinin yol ve yöntemlerini bulup geliþtirmek son derece önemlidir. Örneðin, eskiden Pir hangi evin kapýsýna taþ korsa o aile düþkün ilan edilmiþ olur ve toplumdan dýþlanýrdý. Zina, tecavüz ve hýrsýzlýk yapanlara bu tecrit cezasý verilerek bulunduðu yerde barýnmasýnýn koþullarý ortadan kaldýrýlýrdý. Yine bir baþka uygulamada, fakir olan taliplere Pir kendi cebinden ( eðer olanaðý yoksa ) taliplerinden toplayarak, þahitler huzurunda ihtiyacý olana verilirdi. Ya þimdi? Þimdi biçim olarak aynen sürdürmenin koþullarý bulunmasa da anlayýþ olarak bu güzellikleri yaþatmak önemlidir. Demek oluyor ki, alevilik ve Alevi örgütlülüðünde bir yeniden yapýlanma ve tanýmlanma sorunu bulunmaktadýr. Yeni ihtiyaçlara ikna edici cevaplar veren yeni bir iliþki, yeni bir kültür ve yeni özellikler gerekiyor. Kuþkusuz bu sürecin dönüþümünü yeni kuþak kendi evrimsel mecrasýnda kendisi yapacaktýr. Çünkü dedelik-babalýk, müsahiplik ve düþkünlük gibi sosyal kurumlarýmýzla sürdürdüðümüz inanç, ibadet ve kollektif bilinç bir aþýnma sürecini yaþamaktadýr. Bütün problemler, gelenekselliðin ve çaðdaþlýðýn olumlu yanlarýnýn senteziyle çözüm yoluna sokulabilir. Burada önemli olan, geçmiþin küllerine deðil, ateþine sahip çýkmak ve daha iyi sýçrayabilmek için de geriye çekilmek, yani geçmiþten kopmamaktýr. Aslýnda bütün mesele, problemleri ve çözümleri doðru tespit ederek, geliþimin önünü açýp açmama samimiyetinde yatmaktadýr. Artýk tabularla yürüme anlayýþý aþýlmak zorundadýr. Böylece tabulara dayanarak kendini yaþatanlar da aþýlmýþ olacaktýr. Yaþanmakta olan Alevilik ile tarihteki alevilik arasýndaki uçurum ancak bilimsel temellerde yeni bir tanýmlanmayla aþýlabilir. Gerçeklikte deðiþmeyen tek þey deðiþimin kendisidir. Deðiþime direnenlerin aþýlacaðý ve etkisizleþerek tarihteki yerini alacaðýda yine bilimsel bir gerçektir. Örnegin eskiden Cemlere müsahibi olmayanlar alýnmazken, bugün böyle bir uygulama yapýlamamaktadýr. Çünkü eski köy ortamýnda yaþanmamaktadýr. Daðýnýk yerleþim ve nüfus artýþý denetimi zayflatmýþtýr. Kaldýki her gelenek ve görenek kendi döneminin ürünüdür. Yeni nesil müsahiplik olayýna ilgi duymamaktadýr. Oysa çok önemli ve yaþatýlmasý gereken bir gelenektir. Dedelerin baþta kendilerini ve Ýnsanlarýmýzý gerçekçi bir çzgiye çekme görevi bu anlamda yaþamsal olmakla beraber, bu misyona soyunmuþ olan insanlarýn da kendilerini yetkin olarak buna hazýrlamalarý yaþamsaldýr. Ýnandýrýcý ve ikna edici olmanýn yolu buradan geçmektedir. Ýþte yeni kuþak Dedeler / kadrolar bunu esas alarak yetiþtirilmelidir.yani dede, talip yada mürþitleri yaþadýðý çaðýn gerçekliklerine göre yönlendirmeli, yaþadýðý yerin ve dünyanýn sorunlarýna duyarlý kýlmalý ve özgürlükçü kiþiliklerin geliþmesine hizmet etmelidir. Çünkü mirasa sahip çýkmak onun içinde sýnýrlý kalmakla deðil, onu deðiþtirip dönüþtürme yoluyla zenginleþtirmekle olur. Çünkü inanç ve kültürümüz duraðan ve donuk olmadýðý gibi, doðmatik ve katý kurallardan da uzaktýr. Bu nedenle, içindeki geliþtirici dinamikleri korumak ve zenginleþtirmek asli görevlerden olmakla beraber, yadsýnmasý gereken yanlarý yani günümüze cevap veremez duruma gelmiþ biçimlerin aþýlmasýný ise, sürecin kendiliðindenci akýþýna býrkmayý tercih etmek, birliði güçlendirici bir taktik olacaktýr. Zalim öylesine kurnaz ve öylesine sinsi ki, alevileri alevilere karþý kullanarak kendi Aleviliðinin temellerini atmaya çalýþýyor. Öyleki aleviliðin kendi gerçekliðine özgü örgütlenmesine karþý bile, yine alevileri kullanýr hale gelmiþ. Yani alevileri alevilere tasfiye ettiriyor. Bu nedenle kendi gerçekliðine uygun varolma mücadelesi veren Kýzýlbaþ alevilerin bu tasfiyeciliðe karþý örgütlü hareket etmeleri artýk bir ahlaki mesele haline gelmiþtir. Bu zorunluluk örgütlü bir güce dönüþtürülemediði sürece baþarý þansý da azalacaktýr. Bu baðlamda "TASFÝYECÝLÝÐÝN TASFÝYESÝ " mücadelesi bir görev olarak örgütlenmeyi beklemektedir. T.C. nin Oligarþik egemenliði aleviler içinde kavram kargaþasý yaratarak ve de dostlarýndan uzaklaþtýrarak kaosa sürüklemeye çalýþmaktadýrlar. Bu da yine satýlmýþ Alevi etiketli yazarlar eliyle yapýlmaktadýr. Peki bu saldýrý karþýsýnda varolan Alevi kurumlarý ne yapýyor? Net olarak meþru savunmasýný yapabiliyor mu? Türkiye de ki temel sorunlar hakkýnda cesaretli tavýr sergileyebiliyor mu? Kuþkusuz meþru haklarý yasallaþtýrma mücadelesini muðlak kafalarla baþarýya ulaþtýrmak imkansýzdýr. Amacý net olmayan, kimlerle nereye kadar yürüyeceðini bilmeyen ve muðlak ortamlardan beslenen zavallýlara karþý kendini örgütlemeyen insanlarýn, belirsiz bir yolun yürüyüþçüleri olmayý da artýk býrakmalarý gerekiyor. (SÜRECEK) SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 00 m arsa0 m evin konumu Müracaat:UÐUR KILIÇ Tel: 0 0 SATILIK Ýkinci El Kafeterya tipi masa ve sandalye 0 kiþilik elektrikli semaver, tost makinasý, sunta kaplama kenarý masifli terekler Tel: Cep: 0 0

5 Haziran 00 Çarþamba yýlýnýn karlý bir Þubat günü Ankara'da doðdu. Ama memleketini soranlara Sývaslýyým diyor. Lise. sýnýfa kadar öðrenimini Ankara'da Altýndað'da sürdürdü. Mersin Teyfik Sýrrý Gür Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite öðrenimini!0 Askeri Darbesi nedeniyle tamamlayamadý. Ýlk þiiri Altýndað'daki Çalýþkanlar HAYATI ÝHLAL EDÝYORUM bir bu kalmýþtý yapmadýðým itiraz mecbur hayata bizi temize çýkaracak bir tek sözcük bile yok yakýlmýþ köyler kadar kül içindeyiz ihtimal ve ihtiras bir intihar biçimidir aþk illegaldir astarý devletin iðfal edilmiþ katiller vakitsiz infaz eder adamý bütün kediler aðlar müntehir halime yenik düþer siyanüre damar ihtimal. ihlal. infial ve ihtilal bu dört sözcüðe gömdüm hayatý dalýndan kopan songülün kalbimi kanatan dikeni. ihtimal infial. ihtilal ve devlet kaybedilen hayatlar kuþatýr kirletilmiþ gökyüzünü ey aþk! iðdiþ edilmiþ suretin için kýlýç çektim kalbimdeki nasýra ihlal ettim hayatý boðdum hayatý yalnýzlýðýmla paramparça aklýmdaki bomba Bayram Balcý Ortaokulu'nda sýnýf arkadaþlarýyla birlikte hazýrladýðý bir duvar gazetesinde yayýmladý. 0 yýllýk bir þiir serüveninin ardýndan ilk þiir kitabý "Canýma Deðmez Hayat" adýyla Ütopya Yayýnlarý tarafýndan Aralýk ayýnda yayýmlandý. yýlýnda Ankara'da bir gurup þair ile birlikte Yeni Þiir adlý dergiyi yayýmladý. 0 yýlý aþkýn bir YER YOK BANA aklýna kuþkonmaz bir yolcuyum yasak hevesler büyür içimde saðanaklara tutulur çalarým zamaný kediler yarýþýr aþkýn atlasýnda kuþlar kalkýyor dallarýmdan uzaktan yaralý bir kalple bakýyorum hangi acýya saracaksan sar yaralarýmý imtina ediyorum hayattan kuþladým çünkü bütün yuvalarýmý süre çeþitli gazetelerde muhabirlik ve editörlük de yapan Balcý, halen bir gurup arkadaþý ile birlikte kurduðu Virtüel Yayýnlarýnýn, yayýn koordinatörlüðünü sürdürüyor. Þiir ve yazýlarýnýn yayýmlandýðý bazý dergiler þunlar; Defter, Edebiyat ve Eleþtiri, Ütopiya, Varlýk, Karþý Edebiyat, Temmuz, Cumhuriyet Dergi, Yeni Þiir. oyalandýðým bütün istasyonlarda kalbim oyulur savurdum kendimi gecenin havzasýna aklýmdan kaç kuþ havalandý kaç kuþ döndü yuvaya kime ne taþýyorsam kalbimi avuçlarýmda bulsam yalnýzlýðýn biçimini sever miydim yine de seni benim avuçlarýna sýðmayacak bir kalbim var uzaktan yakýn olan herþeyin acýsý fazladýr hangi kalp taþýyacak kadar ustadýr aþk aðrýsýný kentli yalnýzlýklardýr çoðaldýkça kaybolan ritminin yarýsý senin olsun bilerek unuttuðum bu þarkýnýn reddettim bütün kabullerimi bir kez daha kutsadým kendimi anladým hiç bir aþta yer yok bana beklediðim yaðmurdan da ümit kalmamýþtýr BENÝ DE ÇOCUK gözleri kuþlu çocuk aklý yokuþlu çocuk düþününce annesini karný acýkan çocuk anar mýsýn beni de yýldýz takarken gökyüzüne elleri karlý çocuk yüreði daðlý çocuk üþüyünce sokaklarda þarkýlar söyleyen çocuk güler misin beni de koþarken dünyanýn üstüne saçlarý dalgalý çocuk kirpiði martýlý çocuk yanarken yakamozlar düþlere dalan çocuk yüzer misin beni de þiþirip yelkenlerini ömrü yaðmurlu çocuk adý bulut çocuk savrulurken rüzgarda geleceðe baðýran çocuk yaðar mýsýn beni de ayaklandýrýp çiçeklerini. Sýrp öðrenci Gavrilo Princip Avusturya Macaristan veliahtý Franz Ferdinand ve karýsýný Saraybosna'da öldürdü.. Dünya Savaþý baþladý.. Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Þahadetnamesi" gönderdi.. Almanya'da sosyalist Herman Müller þansölye olarak göreve baþladý.. Ýspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandý.. Türk Basýn Birliði kuruluþ kanunu kabul edildi.. Þair Yahya Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danýþmaný oldu.. Kürt devleti kurmak için örgütlendikleri iddiasýyla kiþi gözaltýna alýndý.. Toplum polisine tam otomatik tabanca ve zýrhlý araçlar verilmesi kararlaþtýrýldý.. Yunus Nadi Armaðaný'ný Yorgun Savaþçý romanýyla Kemal Tahir kazandý.. Tahran'da Ýslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladý; politikacý ve görevli öldü.. "Az Gittik Uz Gittik" adlý kitabýnda komünizm propagandasý yaptýðý iddiasýyla yargýlanan Aziz Nesin beraat etti.. ilde sýkýyönetim kaldýrýldý. Bu illerden 'sinde olaðanüstü hal ilan edildi; ilde uygulanmakta olan olaðanüstü hal uygulamasýna ise son verildi. "Sansür ve sürgün kararnamesi"nin ilk uygulamasýnda 000'e Doðru ve Halk Gerçeði dergileri süresiz kapatýldý.. Aydýn Doðan Vakfý Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'ný Atilla Peken kazandý. Bugün doðanlar:. Hollandalý ressam Paul Rubens.. "Toplumsal Sözleþme" adlý eseriyle Fransýz devrimi liderlerini etkileyen Fransýz filozof Jean Jacques Rousseau.. Nobel edebiyat ödülü sahibi Ýtalyan oyun yazarý ve romancý Luigi Pirandello. Bugün ölenler:. Gazeteci Yunus Nadi Abalýoðlu. Yunus Nadi, Cumhuriyet ve Yeni Gün gazetelerinin kurucusuydu. Cumhuriyet gazetesi tarafýndan 'dan bugüne, anýsýný yaþatmak için, çeþitli dallarda Yunus Nadi Armaðaný Yarýþmasý düzenleniyor.. Siyaset ve bilim insaný Fuad Köprülü. Sadrazam Köprülü Mehmet Paþa'nýn soyundan gelen Fuad Köprülü, Demokrat Parti kurucularý arasýndaydý. Dýþiþleri bakanlýðý yaptý.. Gazeteci yazar Mustafa Nermi. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. Ayrýntý için: Mutfak dolabý, Banyo dolabý, Vestiyer, Yüklük, Masa, Sandalye, Kapý,Pencereiþleri itina ile yapýlýr ÝBRAHÝM ÇETÝNTAÞ Yeni Sanayi Sitesi.Blok Tel (iþ): 0 Cep: 0 0

6 Haziran 00 Çarþamba

7 Haziran 00 Çarþamba Piyasalar Merkez'e güvenemedi (Sesonlýne)- Merkez Bankasý'nýn piyasalardaki dalgalanmanýn önüne geçmek için faizi yüzde.'e yükseltmesi ve döviz satarak müdahale etmesi, dolardaki yükseliþi ve borsadaki düþüþü engellemedi. Merkez Bankasý'nýn önlemler paketi, dün açýkladýðý döviz satýþ ihalelerine baþlama kararý ve ardýndan gelen ihale sonuçlarý, dolarýn geniþ bir bant içerisinde dalgalanmasýna neden oldu. Sabah açýlýþta gerileyen ancak daha sonra yönün yukarý döndüðü dolarda ihalenin ardýndan da kur düþmeyince Merkez Bankasý piyasaya satýþ yönünde müdahale etti. Merkez Bankasý dolarý, YTL'ye kadar çekilmesine karþýn tekrar yükseliþe geçti. Dolar günü. YTL'den tamamladý. Av-ro. YTL düzeyinde kaldý. Borsa, bin puanda tutunamadý. ÝMKB Endeksi. puanlýk düþüþle günü yýlýn en düþük seviyesi olan bin puandan tamamladý. Hisse senetleri yüzde, oranýnda geriledi. Bono faizi ise son yýlýn zirvesine çýktý. Merkez Bankasý, dün düzenlediði döviz ihalesi ile piyasaya 00 milyon dolarlýk satýþ yaptý. Ortalama fiyat.0 YTL, en düþük fiyat ise. YTL olarak gerçekleþti. Ýhaleye 0 milyon dolarlýk talep geldi. Son dönemde yaþanan fýrtýnanýn önüne geçmek için hükümetten ve Merkez Banka-sý'ndan gelen önlemler, piyasalara sadece kýsa süreli nefes aldýrabildi. Merkez'in döviz ve YTL ihaleleri düzenleyeceðini bildirmesi ilk etapta dövizi etkiledi. Dolar, YTL'ye inmesine karþýn bu seviye kalýcý olamadý. Geçtiðimiz Cuma gündü kapanýþýnda, YTL olan dolar,, YTL'ye,, YTL'den kapanan Euro ise, YTL'ye indi. Gelen satýþlarla dolar, YTL'ye kadar çekildi. Ama yabancý alýmlarýnýn bireysel alýmlarla birleþmesi ve dövize müdahale beklentisi kurlarý tekrar yükseliþe geçirdi. FAÝZ SON YILIN ZÝRVESÝNDE Bono piyasasý ise bu geliþmelere yükseliþle tepki verdi. Ýþlem hacminin sýð olmasý ve alýcý bulunmamasý yla faiz 00 yýlýnýn Aralýk ayý seviyelerini test etti. En çok iþlem gören Nisan 00 vadeli tahvilin basit faizi yüzde,, bileþik faizi yüzde, oldu. Bu tahvilin Cuma günkü kapanýþýnda basit faizi yüzde,, bileþik faizi yüzde 0, 0 olarak gerçekleþmiþti. BORSA BÝNDE TUTUNAMADI Merkez Bankasý'nýn yeni dönemde döviz ve faizde daha aktif olacaðýný açýklamasý Borcak ve büyüme bir miktar yavaþlayacak. 00 yýlýnýn ilk yarýsýnda da düþük büyüme hýzlarý görülebilir, ancak ekonomik faaliyet 00'de kademeli bir þekilde toparlanacak. Cari açýðýn Temmuz ayýndan itibaren kademeli olarak azalacaðýný öngörmekteyiz. Cari açýðýn finansman kalitesi hýzla iyileþme eðilimine girmiþtir" dedi. ENFLASYONDA, TEK HANELÝ BEKLENTÝ Ýçinde bulunulan 00 yýlýnda enflasyonun, Haziran ve Temmuz aylarýnda bir miktar yükselebileceðini, ancak Aðustos ayýnda yýllýk enflasyonda düþüþ öngördüklerini belirten Yýlmaz, enflasyonun bu yýl sonunda tek haneli rakamlarda kalmasýný beklediklerini vurguladý. Yýlmaz, ancak daha da önemlisi, orta vadede enflasyonun hedeflere tekrar yakýnsadýðý bir görünümü öngördüklerini belirtti. Yýlmaz, "Amacýmýz, 00 enflasyon hedefini eriþilebilir kýlmak" dedi. ÝMKB Ulusal- 00 Endeksi puanlýk düþüþle birinci seansý bin puandan tamamladý. Hisse senetleri yüzde, oranýnda deðer yitirdi. bankacýlarla biraraya gelecek. G'de vaat çok, icraat yok Dünyanýn en zengin ülkelerinden menkul G grubunun, geçen yýl Ýskoç-ya' nýn Gleneagles kasabasýnda düzenledikleri zirvede yoksul ülkelere bol keseden verdiði yardým sözlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmemesi, yine milyonlarca insanýn hayatýna mal oldu. Gelecek hafta Rusya' da yapýlacak olan bu yýlki zirveye günler kala uluslararasý yardým kuruluþlarý raftaki vaatleri ve uygulamalarý ortaya dökerek G'e ateþ püskürdü. Yardým kuruluþu Action Aid tarafýndan yayýmlanan rapor, geçen yýlki zirvede verilen büyük yardým vaatleri, borç erteleme ve ticari reform sözlerinin yerine getirilmediðini ortaya koydu. Rapora göre, G ülkeleri, 00'a dek yardýmlarý iki katýna çýkaracaklarýný söylemiþti. Ancak savunma bütçelerinde oldukça bonkör davranan zengin ülkeler, sýra yardýma geldiðinde iki kere düþünüyor ve ufak artýrýmlara gidiyor ya da kýlýný kýpýrdatmýyor. Zengin ülkeler, yoksullarý adeta periþan eden tarým desteklerini kesecekleri ve piyasalarýný yoksul ülkelere açarak, ticareti daha adil bir hale getirecekleri konusunda geçen yýlki zirvede anlaþmýþtý. Ancak rapora göre, ABD ve AB, hâlâ her yýl tarým sübvansiyonlarýna ýoo milyar dolardan fazla pay ayýrýyor ve geliþmekte olan piyasalara giren ucuz ihraç mallarý, bu ucuzlukla baþ edemeyen yerli üreticileri yok ediyor. 0 ÜLKENÝN DAHA BORCU SÝLÝNMELÝ Dünyanýn en yoksul ülkesinin borçlarý silinirken, yardým kuruluþlarý, 0 ülkenin daha benzer bir anlaþmaya ihtiyaç duyduðunu belirtiyor. Öte yandan, bu borç silme 'lütfunun' yoksul ülkelere pazarlarýný zengin ülkelere açma zorunluluðu gibi bedeller karþýlýðýnda verildiði de belirtiliyor. Vaat listesinin en üst sýralarýnda yer alan AÝDS tedavisine tüm dünyada eriþilebilmesini saðlama hedefi de ulaþýlmaktan çok uzak. Bunun sebebi ABD gibi baðýþçýlarýn yeterli miktarda yardým yapmamasý. Yapýlmasý gereken yardým ile yapýlan arasýndaki uçurumun 0 milyar dolardan fazla olduðu ifade ediliyor. 0'larda yolsuzluk gerekçesiyle Afrika'ya yönelik yardýmlarýn azaltýlmasý uygulamasý da halen yürürlükte. Raporda, Afrika'da ve diðer geliþmekte olan ülkelerde yardýmlarýn sözde kalmasý nedeniyle milyonlaca insanýn öldüðü belirtiliyor. Örgüt, Yoksulluðu Tarihe Göm kampanyasýna destek veren milyonlarca insana, zirvenin birimci yýldönümünde hükümetler üzerinde baskýyý artýrmak için eylemlere katýlma çaðrýsýnda bulunuyor. HER YIL MÝLYON ÇOCUK ÖLÜYOR Dünyada halen milyardan fazla insan günde bir dolardan az bir parayla geçinmek zorunda. Yoksulluk kaynaklý hastalýklar nedeniyle her yýl milyon çocuk ölüyor ve Afrika'da 0 yýlý için BM tarafýndan konulan Milenyum He-defleri'nin yakýnýna dahi ulaþýlabilmiþ deðil. Afrika'daki yoksullarýn sayýsý, geçen on yýlda üçte bir oranýnda arttý. 00 milyon insan temiz suya ulaþamýyor ve 0 milyon insan da vahim saðlýk koþullarýnda yaþýyor.

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 0 En Düþük 0 C Tüketici Köþesi Hazýrlayan: Volkan Þahin Alýþveriþlerimiz sýrasýnda çoðu zaman firma yetkilileri nin tüketiciye yardýmcý olma yan tutumlarýyla karþýlaþý yoruz. "Satýlan mal geri alýnmaz" gibi çaðýn gerisin de kalan bir zihniyetle, kimi zaman arýzalý çýkan ürünü deðiþtirmeyen, ayýplý olduðu nu belirtmeden mal ve hiz met satan ya da satýþ sonrasý hizmetleri tam olarak yerine getirmeyen firmalar için tü keticilerin de bir kara gün dostu var elbette. Evet, hakem heyetlerinden bahsediyoruz. Peki, tüketici ve firma arasýndaki uyuþmazlýklarý yasalar ve teamüller çerçeve sinde, çoðu zaman da tüketi ciler lehine çözüme kavuþtur an hakem heyetleri kimler den oluþur, bu heyetlere nasýl baþvurulur? Herhangi bir mal veya hizmetten ötürü maðdur olduðunuzda, öncelikle firmaya þikayetinizi açýkla yan ve ne yapmak istediðini zi belirten bir yazýyla baþvu run. Bu yazýyý iadeli taahhüt lü olarak gönderin ve bir kopyasýný da saklayýn. Satýcýyla yaptýðýnýz yazýlý görüþmeler sonucunda soru nunuz çözüme kavuþma mýþsa, il ve ilçelerde bulunan hakem heyetlerine baþvurun. Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Ka- nun'un. maddesi gereðince her il ve ilçe merkezinde tüketici sorunlarý hakem heyetleri oluþturulmuþtur. Bu heyeder tüketiciler ile satýcýlar arasýn da ayýplý mal ve hizmetler den doðan anlaþmaz lýklara bakmakla görevli ve yetkilidir. Tüketici sorunlarý hakem heyetleri, il merkezin de Sanayi ve Ticaret Ýl Mü dürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlýklar bünyesinde kurulmuþtur. Heyetin baþkan lýðýný, illerde Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürleri, ilçe lerde kaymakam veya görev lendireceði bir memur yürütür. Hakem heyetleri, tüketici kuruluþu temsilcile ri, belediye personeli, baro mensuplarý ve ticaret veya esnaf ve sanatkarlar odasý temsilcileri olmak üzere kiþiden oluþur. BELGELERÝ SAKLAMAYI UNUTMAYIN Baþvurular, mal ve hizmeti satýn aldýðýnýz yerdeki tüketici sorunlarý hakem heyetine yapýlýr. Sadece kapýdan satýþla ilgili uyuþmazlýklarda tüketicinin bulunduðu yerdeki hakem heyetine baþvurulur. Baþvurunuz bilirkiþi incelemesi gerektirmiyorsa en geç bir ay içerisinde karara baðlanýr. Hakem heyederinin kararý kesindir. Baþvurularda kesinlikle herhangi bir ücret alýnmaz. Baþvurunuzu yaparken, konuyu özetleyen imzalý bir dilekçeyi ve þikayet ile ilgili ispat edici belgelerin (örne ðin: fatura, sözleþme, garanti belgesinin kaþeli kýsmý, ser vis fiþleri, sipariþ formu, tanýtma ve kullanma Havu zunun ilgili kýsmý, firmanýn taahhüt yazýsý, ihtarname, firma ile yazýþmalar, kredi kartý þikayederinde en son hesap ekstresý, banka tarafýn dan toplam borcu gösterir yazýþma, fatura bir baþka þahýs adýna düzenlenmiþse vekaletname, turistik þikaye derde tutanak, broþür, resim vb. gibi) fotokopilerini hazýr bulundurmalýsýnýz. Bu belge ler arasýnda fatura mutiama olmalý, ancak diðer belgeler, þikayet konusuna göre deði þebilir. Hakem heyeti gerek gördü ðü takdirde tüketici ve firma yetkililerini toplantýya davet ederek taraflarý uzlaþtýrmaya çalýþýr. Uzlaþma saðlanama dýðý takdirde, uyuþmazlýk konusu teknik inceleme gerektiren bir konu ise, konu sunda uzman bir bilirkiþi atanýr. Ýl Hakem Heyeti'nce alýnan kararlar gün içinde taraflara teblið edilir HSBC'nin kredili mevduatta astronomik faiz bataðý Geçen hafta kredili mev duat hesabý maðdurlarýnýn yaþadýðý sorunlarý dile getir miþtik. Haberimiz üzerine bize ulaþan M. Ö. adlý okuru muz, yýlý aþkýn süredir kre dili mevduat hesabý yüzün den yaþadýðý sýkýntýlarý ve yüzde ' lere varan astro nomik faizler nedeniyle orta ya çýkan maðduriyeti anlattý. Okurumuz adýna.. tarihinde çalýþtýðý firma nýn maaþ ödemelerini yapa bilmesi için, o günkü adý Demirbank, þimdi ki adý ise HSBC olan bankada bir kredili mevduat hesabý açý lýyor. M.Ö.'nün isteði dýþýnda açýlan bu hesapta, 0 YTL' lik bir borç kalýyor. Ýþten ayrýlmasýyla birlikte hesabý kullanmayý býrakan okurumuza tarihinde, borcunun ana parasýnýn bin YTL 0 kuruþ olduðu ve yüzde temerrüd faizinin iþlediði söyleniyor. Okurumuz, 0 YTL'lik ana borca ve faize karþýlýk olarak bankaya bin 0 YTL ödeme yapmasýna raðmen icra takibi durdurul muyor ve bugün M. O. yaklaþýk - 0 bin YTL 'ye ulaþan bir borcun altýna soku luyor. Halen yasal sürecin devam ettiði olayla ilgili ola rak okurumuz, bankanýn faiz oranlarýný belirlemekte son derece anlaþýlmaz bir tutum sergilediðini belirterek, "000 yýlýndan bu yana enflasyon da döviz de bu oranda artmadý. Borçtan ötü rü bankanýn yüzde 'lere varan oranlarda faiz istemesi haksýzlýk" diyor. Görüþtüðümüz bankacýlýk uzmanlarý da okurumuzla ayný fikirde. Tüketicinin bankayý bir zarara uðratmadýðýný söyle yen uzmanlar, hesaplanan bu astronomik faizlerin hiç bir etik ve mesleki kurala sýðmadýðýný dile getiriyor. Uygulamada kredi kartý gibi kullanýlmasýna raðmen yasal anlamda bu þekilde görülmemesi nedeniyle Tüketici Yasasý deðil, Bor çlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde deðer lendirilen ve binlerce insanýn maðdur olmasýna yol açan kredili mevduat hesaplarý konusunda, yetkilileri birkez daha göreve çaðýrýyor, mað durlarýn seslerine kulak ver melerini umuyoruz. Evrensel tüketici haklarý:» Temel ihtiyaçlarýn giderilmesi hakký» Saðlýklý bir çevreye sahip olma hakký» Saðlýk ve güvenlik hakký» Sesini duyurma hakký» Eðitilme hakký» Bilgi edinme hakký» Mal ve hizmetlerin serbestçe seçilmesi hakký» Zararýnýn tazmin edilmesi hakký Sivas'ýn acýsý sürüyor [Sesonline] Sivas'ta Temmuz 'te meydana gelen olaylarda yaþamýný yitirenler için Madýmak Oteli'nde anma etkinliði düzenlenecek, Ankara'da meþaleli yürüyüþ ve miting yapýlacak. Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Kâzým Genç, Mülkiyeliler Birliði'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, anma etkinliklerine iliþkin bilgi verdi. Etkinliðe, aralarýnda ÖDP, CHP, DÝSK, KESK, TMMOB, TTB, Mülkiyeliler Birliði, Türk Eczacýlar Birliði, Türk Diþ Hekimleri Birliði ve Çaðdaþ Hukukçular Derneði'nin de bulunduðu çok sayýda sivil toplum örgütü ile siyasal partinin destek verdiðini ifade eden Genç, olaylarýn yýldönümü olan Temmuz'da Sivas'taki Madýmak Oteli'nde anma etkinliði gerçekleþtirileceðini kaydetti. Genç, ayný gün Ankara'da da Abdi Ýpekçi Parký'nda miting, Yüksel Caddesi'nde ''Sivas'ýn Iþýðý Sönmeyecek'' isimli meþaleli yürüyüþ yapýlacaðýný bildirdi. Sivas olaylarýndan bugüne yýl geçtiðini belirten Genç, ''Bu katliam, sadece ülkemiz tarihine deðil, insanlýk tarihine de bir kara gün, bir utanç tablosu olarak geçmiþtir'' dedi. Anma etkinlikleri kapsamýnda ayrýca, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Merkezi'nde de ''Madýmak'tan Yükselen Çýðlýk'' adlý bir fotoðraf sergisi açýldý.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı