Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor"

Transkript

1 YIL: SAYI: 0 YKR HAZÝRAN 00 ÇARÞAMBA Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük Parký cevresinde bulunan tezgahlarýn kalkmasý için yeniden G'de vaat çok, icraat yok Dünyanýn en zengin ülkelerinden menkul G grubunun, geçen yýl Ýskoç-ya' nýn Gleneagles kasabasýnda düzenledikleri zirvede yoksul ülkelere bol keseden verdiði yardým sözlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmemesi, yine milyonlarca insanýn hayatýna mal oldu. > DE TÜKETÝCÝ KÖÞESÝ Alýþveriþlerimiz sýrasýnda çoðu zaman firma yetkilileri nin tüketiciye yardýmcý olma yan tutumlarýyla karþýlaþýyoruz. "Satýlan mal geri alýnmaz" gibi çaðýn gerisin de kalan bir zihniyetle, kimi zaman arýzalý çýkan ürünü deðiþtirmeyen, ayýplý olduðunu belirtmeden mal ve hiz met satan ya da satýþ sonrasý hizmetleri tam olarak yerine getirmeyen firmalar için tü keticilerin de bir kara gün dostu var elbette. > DE Sivas'ýn acýsý sürüyor Sivas'ta Temmuz 'te meydana gelen olaylarda yaþamýný yitirenler için Madýmak Oteli'nde anma etkinliði düzenlenecek, Ankara'da meþaleli yürüyüþ ve miting yapýlacak. giriþimde bulundu. Belediye zabýtalarýnýn ve polisin tezgahlarý kaldýrmak için giriþimde bulunmasý tezgahtar vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. > DE > DE Kasýmda seçim Türkiye nin lehine CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Erken seçimin kaçýnýlmaz hale gelebileceðini söyledi. Baykal, Kasým ayýnda bir erken seçim Türkiye nin lehine Bilimsel-teknik devrim iletiþim çaðýyla üst boyuta varmýþtýr. Dün, hem dinsel hem de sosyal bakýmdan topluma önderlik eden dedelerin bu özellikleri zayýflamýþtýr. Çünkü eðitim olanaklarý ve iletiþimin sunduðu kolaylýklar sayesinde, özellikle yeni nesil dedeleri zorlamaktadýr.adaleti olur dedi. Konuyla ilgili olara Cumhuruyet Halk Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Bayram Ayvazoðlu Þu görüþlere yer verdi: > DE Piyasalar Merkez'e güvenemedi Merkez Bankasý'nýn piyasalardaki dalgalanmanýn önüne geçmek için faizi yüzde.'e yükseltmesi ve döviz satarak müdahale etmesi, dolardaki yükseliþi ve borsadaki düþüþü engellemedi. Merkez Bankasý'nýn önlemler paketi, dün açýkladýðý döviz satýþ ihalelerine baþlama kararý ve ardýndan gelen ihale sonuçlarý, dolarýn geniþ bir bant içerisinde dalgalanmasýna neden oldu. > DE saðlama ve suç iþleyenleri düþkün ilan etme konusundaki týkanýklýkta bunun bir göstergesidir. Eðitimin çaðdaþ ve bilimsel temeller de verilmesiyle bu boþluðu dolduracak bir adýmýn önemi her geçen gün daha daha da aciliyet kazanmaktadýr. > DE Sivas ve Solingen Sivas'ta devlet güçlerinin gözetiminde insanýmýzýn cayýr cayýr yakýlmasýnýn üzerinden yýl geçti. Temmuz 'te polisin ve askerin gözü önünde tarihe kara bir sayfa olarak geçen Sivas Katliamý yaþandý. Þeriatçýlar, yobazlar, insanlýk düþmanlarý insanýmýza kýydý... > DE USD AVRO EYVAH MUZ KABUÐU Adamýn biri yerde, ne zaman bir muz kabuðu görse eyvah! muz diye baðýrýrmýþ. Sebebi ise, ne kadar istese de kabuktan kaçamaz, üzerine basar düþermiþ.bizim memlekette öyle oldu vel hasýl. Ankara Caddesi,Lise Caddesi, Terme Caddesi nde ne zaman bir iþ makinesi, traktör ve çalýþanlar görsem; eyvah yine çalýþma var diyorum. > DE Recai Aksu :. YTL :.YTL (dünkü kapanýþ) BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: 0

2 Haziran 00 Çarþamba Recai Aksu Sivas ve Solingen EYVAH MUZ KABUÐU Adamýn biri yerde, ne zaman bir muz kabuðu görse eyvah! muz diye baðýrýrmýþ. Sebebi ise, ne kadar istese de kabuktan kaçamaz, üzerine basar düþermiþ.bizim memlekette öyle oldu vel hasýl. Ankara Caddesi,Lise Caddesi, Terme Caddesi nde ne zaman bir iþ makinesi, traktör ve çalýþanlar görsem; eyvah yine çalýþma var diyorum. Sanki baþka caddelerimiz yok. Üç yýldýr bir karar verilemedi gitti. Hazýr çiçek mi, çayýr çimen mi, gül aðaçlarý mý olacak bir karar verin artýk. Bence kentin her tarafý gül aðaçlarýyla bezenmeli.ýklimimize en uygun aðaç gül aðacýdýr. Hazýr tüp çiçekler ve çayýr çimen göz boyamadan öteye gidemez.üç yýldýr çayýra, çiçeðe giden parayý hesapladýnýz mý hiç? Kýlýçözü Vadi mizde ki doðal gül fidanlarýmýz yanlýþ kentleþmenin kurbaný edilmiþtir. Bülbül seslerini daha az duyar olduk. Bu gidiþle hiç duyamayacaðýz. Evliya Çelebi nin ve Karacaoðlan ýn da iþaret ettiði milli türkümüz (BÝTER KIRÞEHÝR ÝN GÜLLERÝ BÝTER, ÞAKIYIP DALINDA BÜLBÜLLER ÖTER) de diyemeyeceðiz artýk. Noktada ki Atatürk Heykeli nin altýnda bulunan ellerinde özgürlüðü, bilimi temsil eden kitap ve bayraklarýyla biri kýz biri erkek iki öðrenci heykeli hiç haberimiz olmadan kaldýrýldý.bize soruldu mu? Öðrendiðime göre üniversitenin giriþine konulacakmýþ. Halka sormadan yapýlan iþleri sizden sonra birileri gelir o da ayný yoldan yürür, sizin yaptýðýnýzý yerinden söker. Bunun adý yaðma ve talandýr. Oysa referandum denilen bir þey vardýr. Yapacaðýnýz önemli iþleri bi zahmet küçük halk oylamalarýyla bize danýþsanýz.aldýðýnýz oylama sonuçlarýný meclisinize ve kent konseyinize sorsanýz da öyle yapsanýz. Daha iyi olmaz mý? Milli servetimiz ne zaman akýlara gelecek? Þu üç ana caddeyi giydirmekten bir vaz geçseniz de ara sokak ve mahalle aralarýna okul çevrelerine, çocuk parklarýna bir baksanýz artýk diyorum. Mümkünse okul bahçelerini de çocuk parký haline getirsek artýk. Biraz elimizi hýzlý tutmazsak gelecekte büyük kentlerde olduðu gibi okul bahçeleri oto park haline gelecek. Ýlerde deðineceðim ama Ahi Evran-ý Veli Parkýna konulan levha hem basit olmuþ hem de isim tam olarak yazýlmamýþ. Bu yanlýþlýkta düzelir inþallah. Tozsuz, çamursuz, hortumsuz, çöpsüz, kavgasýz, talansýz, yalansýz ve de güllü, bülbüllü güzel bir Kýrþehir özlemlerimle, saygýlar sunarým SATILIK Nevþehir cd.petrol Altý. m imarlý arsa. Sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Hasan Kudret Çayan Tel: Sivas'ta devlet güçlerinin gözetiminde insanýmýzýn cayýr cayýr yakýlmasýnýn üzerinden yýl geçti. Temmuz 'te polisin ve askerin gözü önünde tarihe kara bir sayfa olarak geçen Sivas Katliamý yaþandý. Þeriatçýlar, yobazlar, insanlýk düþmanlarý insanýmýza kýydý... Solingen Katliamý'nýn üzerinden de yýl geçti. Solingen'de Naziler Amasyalý Genç ailesinin 0 ferdinin oturduðu evi ateþe verdiler ve insanýmýz hayatýný kaybetti. Sivas'ta yobazlar, Almanya'da ise Naziler insanlarý diri diri yaktý. Yobazlar ve Naziler'in özünde ayný olduklarý bir kez daha gözler önüne serildi... Bu yýl içerisinde Sivas'ta katliamýn gerçekleþtiði Madýmak Oteli restore edilerek, yeniden iþletmeye açýldý. Bugün Madýmak et lokantasý. Ýnsanlarýmýzýn cayýr cayýr yakýldýðý o et lokantasýnda yemek yeniyor! Almanya'da ise katliamýn yapýldýðý ev yeþil alana çevrilip, katledilen kiþinin anýsýna çýnar aðacý dikildi ve anýt yapýldý. Türkiye'de vahþetin yýldönümlerinde devlet yetkilileri Sivas'ta ortada yokken, Almanya'da Solingen Katliamý'nýn yýldönümlerinde devlet yetkilileri anma törenlerinde en üst düzeyde katýlýyorlar. Türkiye'de Sivas Katliamý unutturulmak istenirken, Almanya'da rahmetli Cumhurbaþkaný Johannes Rau, Diyanet Ýþleri'nden sorumlu Devlet Bakaný olan Mehmet Aydýn ile birlikte anma törenlerine bizzat katýlmýþtý. Kimileri karþý çýksa da, Alevilerin de içinde olduðu demokrasi sevdalýlarý Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne (AB) girmesini destekliyor ve Türkiye'nin çaðdaþ dünyada yerini almasýný istiyor. Ancak AB'ye girmek istemek, sadece kuru sözlerle olmuyor, icraat gerektiriyor... Almanya, Nazi vahþetinin gerçekleþtirildiði gaz odalarýný, insanlarýn yakýldýðý fýrýnlarý müze haline getirdi, Solingen'de yaþamlarýný yitirenler için anýt yaptý. Almanya'nýn efsanevi baþbakanlarýn dan Willy Brandt, Polonya'da. Dünya Savaþý'nda Nazi katliamýnda hayatlarýný kaybedenlerin anýtý önünde diz çöktü. Almanya bütün bunlarý yaparken dünyanýn sempatisini kazandý, takdirini topladý... Bu noktada, Türkiye'de ve Avrupa'da Alevi-Bektaþi Toplumu'nun baþlattýðý Madýmak Müze Olsun kampanyasýnýn, Sivas Þehitleri Anýtý Yapýlsýn talebinin çok doðru olduðunu düþünüyorum. Türkiye'nin çaðdaþ dünyada yerini alabilmesi için devleti yönetenlerin, siyasi erkin bu çaðrýya kulak vermelerini diliyorum. Bugün iktidarý elde bulunduranlara gazetemiz Suluca Karahöyük aracýlýðýyla seslenmek istiyorum. Yurtdýþý gezilerinde demokrasi havarisi kesilen Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný Tayyip Erdoðan'a ve devlet yetkililerine bir çaðrý yapmak istiyorum. Avrupa'da düzenlenen Sivas Þehitlerini Anma Etkinlikleri nde dile getirilen Madýmak Müze Olsun çaðrýsýný yinelemek istiyorum. Bu çaðrý yüreði demokrasi ve insan haklarý için çarpan, gönlü insan sevgisi dolu insanlarýn çaðrýsýdýr. Bu çaðrý Sivas'ta, Madýmak Müze Olsun çaðrýsýdýr. Alýn size bir fýrsat! Þeriatý desteklemediðinizi kanýtlamak için, çaðdaþ dünyada yerinizi almak istediðinizi ifade etmek için, bir daha katliamlarýn yaþanmamasý için Sivas'ta, Madýmak Müze Olsun!, Sivas Þehitleri Anýtý yapýlsýn! Yapýlsýn ki, bir daha insanlýk suçu iþlenmesin... Yapýlsýn ki, insanlar diri diri yakýlmasýn... Yapýlsýn ki, Sivas katliamýndan ibret alýnsýn... Yapýlsýn ki, Türkiye bu insanlýk ayýbýndan kurtulsun Yapýlsýn ki, büyük devlet adamý, rahmetli Alman Cumhurbaþkaný Johannes Rau'nun Solingen'de söylediði Kin öldürür, sevgi yaþatýr þiarý öne çýksýn Katliamlarýn yaþanmadýðý, barýþýn ve hoþgörünün hakim olduðu, demokrasinin tüm kurum ve kurullarýyla iþlediði bir ülke ve bir dünya dileðiyle GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam 0 0 Kaymakamlýk Yazý Ýþ. 0 Sos. Yar. ve Day. Özel Ýdare 0 Nüfus 0 Belediye Baþkanlýðý 0 Milli Eðitim Müd. 0 Halk Eðitim Müd. 0 Askerlik Þubesi 0 0 Kapalý Spor Salonu 0 Devlet Hastanesi 0 Ýlçe Saðlýk Grup Bþk. Tapu Sicil C.Savcýlýðý 0 Adliye Adliye 0 Kütüphane 0 Müze 0 Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma 0 Ýlçe Tarým 0 0 Lise Kýz Meslek Lisesi 0 Mal Müdürlüðü 0 Kadastro Karaburna Belediye 0 Kýzýlaðýl Belediye PTT. T.M.O. Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti 0 Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop. TEDAÞ

3 Haziran 00 Çarþamba HABER Tezgahtar vatandaþlar zor anlar yaþýyor Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük Parký cevresinde bulunan tezgahlarýn kalkmasý için yeniden giriþimde bulundu. Belediye zabýtalarýnýn ve polisin tezgahlarý kaldýrmak için giriþimde bulunmasý tezgahtar vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. HACIBEKTAÞ- Hediyelik taký satan tezgahtar vatandaþlar geçtiðimiz Pazartesi günü zor anlar yaþadýlar. Belediye almýþ olduðu kararla Özgürlük Parký cevresinde bulunan tezgahlarýn kalkmasý için yeniden giriþimde bulundu. Belediye zabýtalarýnýn ve polisin tezgahlarý kaldýrmak için giriþimde bulunmasý tezgahtar vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Tezgahtar vatandaþlar Belediye Baþkanýnýn tutumunu eleþtirerek O bize zulüm yapmaya karar vermiþ. Yapsýn. Nasýl olsa oda kalýcý deðil. Bir gün gelir devran döner oda gider. Ama biz bize kalaçaðýz. Bir birimizin yüzüne bakaçak açýk bir kapý býrakmalýyýz. Siz ne derseniz biz yaparýz. Alýn tezgahlarýmýzý siz götürün. Biz size bir þey diyemeyiz. Ama biz baþkanla son bir kez görüþmek istiyoruz. Kendisi bizimle görüþmüyor. Bizim ekmeðimizle oynuyor. Bizim nasýl yaþadýðýmýzý bilmiyor. Ne yeriz, ne içeriz, odun, kömür var mý? Çocuklarýmýz ne yer, ne içer bunu hiç düþünmüyor. Bizi açlýkla mý islah edecek? dediler. Tok açýn halinden anlamaz mýþ. Tuzu kuru olan bizim halimizi anlayamaz. Belediye baþkaný aç deðil, açýk deðil. Bizi anlayamaz. Anlamak isteseydi bizi bir kez olsun dinler. Bu yaþadýðýmýz soruna çözüm bulurdu. O inat içinde. Hacýbektaþta bu görülmüþ mü? Biz çoluðumuzla, çocuðumuzla burada çadýr kurarýz. Burda yatar,burda kalkarýz. Biz bu ülkenin vatandaþý deðilmiyiz.? Bizi burda kaldýran nasýl geçineçeðimizide söylemeli. Bizim ekmeðimizle oynamasýnlar. Þimdide sizleri bizimle karþý karþýya getiriyorlar. Biz yýllardýr burada birlikte yaþadýk. Birbirimize nasýl kötü söyleriz. Birbirimizi nasýl darda býrakýrýz. Hepinizin çoluðu çocuðu var. Kendimizi þu direklere asalým mý? Kendisi gelsin. Biz onunla konuþaçaðýz. Gelsin evlerimizi gezsin. Baksýn. Odun var mý? Kömür var mý? Çoçuklar ne yer. Ne içer? Tezgahlarýn kaldýlmasýný isteyen zabýta ekibi Bizim yapaçaðýmýz bir þey yok. Bize ne denirse onu yapmak zorundayýz. Bizleri zor durumda býrakmayýn. Bu konuda elediye baþkanýnýn kesin emri var. Tezgahlarýn burdan kalkmasý gerekiyor. Bizim yapaçaðýmýz bir þey yok. Biz ancak kararý uygulamakla yükümlüyüz. diyerek, zor durumda olduklarýný belirttiler. Kasýmda seçim Türkiye nin lehine HACIBEKTAÞ- CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Erken seçimin kaçýnýlmaz hale gelebileceðini söyledi. Baykal, Kasým ayýnda bir erken seçim Türkiye nin lehine olur dedi. Konuyla ilgili olara Cumhuruyet Halk Partisi Hacýbektaþ Ýlçe Baþkaný Bayram Ayvazoðlu Þu görüþlere yer verdi: Partimiz Merkez Yönetim Kurulu toplantýsýnda ülkenin içinde bulunduðu siyasi ve okonomik durumla ilgili geliþmeliri deðerlendirdi. Bu deðerlendirmenin sonucu olarak Genel Baþkanýmýz iktidar partisinin istememesine raðmenþartlarýn erken seçimi gündeme getirebileceðini ifade etti. Kasým ayýnda bir erken secimin Türkiyenin lehine olduðunu söylememizin nedini, þimdiki durumda siyasi belirsizliðin etken olmasýdýr. Cumhurbaþkanlýðý nedeniyle ayrýca gerginlik týrmanýyor. Erken seçim bu sorunlarýn çözümüne katký sunabilir. Satýlýk 00 Model Fiat Maria Araba Müracat: Ramazan Danacý Baþbakanýn Cumhurbaþkaný olma arzusunda olduðu için seçime yanaþmadýðýný savunan Ayvazoðlu toplumda da erken seçim talebinin yaygýnlaþtýðýný ifade etti. AB ile iliþkilere de deðinen Ayvazoðlu, Lüksemburg taki toplantýnýn ardýndan Kýbrýs Rum kesimine limanlarýn açýlmasý talebinin artýk taahhüt haline geldiðini söyledi. Ayvazoðlu, Bu önemli bir tavizdir, AKP nin bunun altýndan nasýl kalkacaðýný göreceðiz dedi. Satýlýk Karahöyük Sitesi üzeri çevre yolu bitiþiði 00m arsa Tel: 0-0

4 Haziran 00 Çarþamba Bilimsel-teknik devrim iletiþim çaðýyla üst boyuta varmýþtýr. Dün, hem dinsel hem de sosyal bakýmdan topluma önderlik eden dedelerin bu özellikleri zayýflamýþtýr. Çünkü eðitim olanaklarý ve iletiþimin sunduðu kolaylýklar sayesinde, özellikle yeni nesil dedeleri zorlamaktadýr.adaleti saðlama ve suç iþleyenleri düþkün ilan etme konusundaki týkanýklýkta bunun bir göstergesidir. Eðitimin çaðdaþ ve bilimsel temeller de verilmesiyle bu boþluðu dolduracak bir adýmýn önemi her geçen gün daha daha da aciliyet kazanmaktadýr. Elbette bunun pratik pratik görevlerinin de bilince çýkartýlmasý söz ve eylemin bütünselliði açýsýndan oldukça önemlidir. Þurasý da bir gerçektir ki, toplumun dedelere yaklaþýmý eski baðlýlýktan uzaklaþmýþtýr. Bunun da nedeni, yaþam tarzý ve bilgisiyle örnek olmasý gereken bazý dedelerin bunu baþarma konusundaki eksik ve yanlýþlarýdýr.kendi aralarýndaki basýna yansýyan suçlama ve çekiþmelerinin de bunda büyük payý bulunmaktadýr. Bu durum diðer dedelere de kuþkuyla yaklaþýlmasýný beraberinde getirmiþtir. Cem hizmeti için þehir þehir dolaþan ve hatta deðiþik ülkelere giden dedelerimiz bulunmaktadýr. Buralardan (Yol giderleri dýþýnda) elde edilen gelirler ya dedenin üyesi olduðu derneðe yada dedeler kuruluna aktarýlýrsa bir çok dedikodunun da önüne geçilmiþ olunacaktýr. Çünkü bu konuda da dedelerin bu hizmeti ticarete döktüðüne iliþkin dedikodular bulunmaktadýr.ayrýca dedelere iliþkin diðer bir rahatsýzlýkta, kimi dedelerin bir soy seceresi dayatmasýyla üstünlük kurma ve otorite olma yaklaþýmlarýdýr. "Oysa soydan gelen deðil yoldan gelen" nin ve hak edenin dedelik yapma hakký bulunmalýdýr. Yoksa yolunun hakkýný ver(e)meyen bir dedenin dedeliði kendini yaþatma iddiasýndan öteye gidemez. Dedeler kendilerini çaðýn bilgisiyle donatmalýdýr. Oysa kendi talibini unutan, post kaptýrmama kavgasýna düþen, ocaðýna olan manevi baðlýlýðý zayýflayan kýsaca asimile olmuþ dedelerin, toplumun taleplerine cevap olmasý ve çaða uygun yaklaþýmlarýyla yön vermesi mümkün deðildir. Yine eskiden rahatsýzlýklarýn giderilmesi amacýyla baþvuru odaðý haline gelmiþ olan dedeler, kentleþme ve saðlýk hizmetlerinin kýrsalda da yaygýnlaþmaya baþlamasý ve kýrdan kente göçle birlikte bu özelliklerini de kaybetmiþlerdir. Ama her þeye raðmen kimi dede ve ailelerinin saygýnlýðý hala devam etmektedir. Bunun da ölçüsü, dürüstlük, dedeliði bir çýkar kapýsý olarak görmeme, bilgi, örnek bir yaþam, adaletli olma vb. ahlaki özelliklerdir. Önceki kuþak dedelerin sürdürdüðü güzel geleneklerin çaðýmýza uygun biçimlerde sürdürülmesinin yol ve yöntemlerini bulup geliþtirmek son derece önemlidir. Örneðin, eskiden Pir hangi evin kapýsýna taþ korsa o aile düþkün ilan edilmiþ olur ve toplumdan dýþlanýrdý. Zina, tecavüz ve hýrsýzlýk yapanlara bu tecrit cezasý verilerek bulunduðu yerde barýnmasýnýn koþullarý ortadan kaldýrýlýrdý. Yine bir baþka uygulamada, fakir olan taliplere Pir kendi cebinden ( eðer olanaðý yoksa ) taliplerinden toplayarak, þahitler huzurunda ihtiyacý olana verilirdi. Ya þimdi? Þimdi biçim olarak aynen sürdürmenin koþullarý bulunmasa da anlayýþ olarak bu güzellikleri yaþatmak önemlidir. Demek oluyor ki, alevilik ve Alevi örgütlülüðünde bir yeniden yapýlanma ve tanýmlanma sorunu bulunmaktadýr. Yeni ihtiyaçlara ikna edici cevaplar veren yeni bir iliþki, yeni bir kültür ve yeni özellikler gerekiyor. Kuþkusuz bu sürecin dönüþümünü yeni kuþak kendi evrimsel mecrasýnda kendisi yapacaktýr. Çünkü dedelik-babalýk, müsahiplik ve düþkünlük gibi sosyal kurumlarýmýzla sürdürdüðümüz inanç, ibadet ve kollektif bilinç bir aþýnma sürecini yaþamaktadýr. Bütün problemler, gelenekselliðin ve çaðdaþlýðýn olumlu yanlarýnýn senteziyle çözüm yoluna sokulabilir. Burada önemli olan, geçmiþin küllerine deðil, ateþine sahip çýkmak ve daha iyi sýçrayabilmek için de geriye çekilmek, yani geçmiþten kopmamaktýr. Aslýnda bütün mesele, problemleri ve çözümleri doðru tespit ederek, geliþimin önünü açýp açmama samimiyetinde yatmaktadýr. Artýk tabularla yürüme anlayýþý aþýlmak zorundadýr. Böylece tabulara dayanarak kendini yaþatanlar da aþýlmýþ olacaktýr. Yaþanmakta olan Alevilik ile tarihteki alevilik arasýndaki uçurum ancak bilimsel temellerde yeni bir tanýmlanmayla aþýlabilir. Gerçeklikte deðiþmeyen tek þey deðiþimin kendisidir. Deðiþime direnenlerin aþýlacaðý ve etkisizleþerek tarihteki yerini alacaðýda yine bilimsel bir gerçektir. Örnegin eskiden Cemlere müsahibi olmayanlar alýnmazken, bugün böyle bir uygulama yapýlamamaktadýr. Çünkü eski köy ortamýnda yaþanmamaktadýr. Daðýnýk yerleþim ve nüfus artýþý denetimi zayflatmýþtýr. Kaldýki her gelenek ve görenek kendi döneminin ürünüdür. Yeni nesil müsahiplik olayýna ilgi duymamaktadýr. Oysa çok önemli ve yaþatýlmasý gereken bir gelenektir. Dedelerin baþta kendilerini ve Ýnsanlarýmýzý gerçekçi bir çzgiye çekme görevi bu anlamda yaþamsal olmakla beraber, bu misyona soyunmuþ olan insanlarýn da kendilerini yetkin olarak buna hazýrlamalarý yaþamsaldýr. Ýnandýrýcý ve ikna edici olmanýn yolu buradan geçmektedir. Ýþte yeni kuþak Dedeler / kadrolar bunu esas alarak yetiþtirilmelidir.yani dede, talip yada mürþitleri yaþadýðý çaðýn gerçekliklerine göre yönlendirmeli, yaþadýðý yerin ve dünyanýn sorunlarýna duyarlý kýlmalý ve özgürlükçü kiþiliklerin geliþmesine hizmet etmelidir. Çünkü mirasa sahip çýkmak onun içinde sýnýrlý kalmakla deðil, onu deðiþtirip dönüþtürme yoluyla zenginleþtirmekle olur. Çünkü inanç ve kültürümüz duraðan ve donuk olmadýðý gibi, doðmatik ve katý kurallardan da uzaktýr. Bu nedenle, içindeki geliþtirici dinamikleri korumak ve zenginleþtirmek asli görevlerden olmakla beraber, yadsýnmasý gereken yanlarý yani günümüze cevap veremez duruma gelmiþ biçimlerin aþýlmasýný ise, sürecin kendiliðindenci akýþýna býrkmayý tercih etmek, birliði güçlendirici bir taktik olacaktýr. Zalim öylesine kurnaz ve öylesine sinsi ki, alevileri alevilere karþý kullanarak kendi Aleviliðinin temellerini atmaya çalýþýyor. Öyleki aleviliðin kendi gerçekliðine özgü örgütlenmesine karþý bile, yine alevileri kullanýr hale gelmiþ. Yani alevileri alevilere tasfiye ettiriyor. Bu nedenle kendi gerçekliðine uygun varolma mücadelesi veren Kýzýlbaþ alevilerin bu tasfiyeciliðe karþý örgütlü hareket etmeleri artýk bir ahlaki mesele haline gelmiþtir. Bu zorunluluk örgütlü bir güce dönüþtürülemediði sürece baþarý þansý da azalacaktýr. Bu baðlamda "TASFÝYECÝLÝÐÝN TASFÝYESÝ " mücadelesi bir görev olarak örgütlenmeyi beklemektedir. T.C. nin Oligarþik egemenliði aleviler içinde kavram kargaþasý yaratarak ve de dostlarýndan uzaklaþtýrarak kaosa sürüklemeye çalýþmaktadýrlar. Bu da yine satýlmýþ Alevi etiketli yazarlar eliyle yapýlmaktadýr. Peki bu saldýrý karþýsýnda varolan Alevi kurumlarý ne yapýyor? Net olarak meþru savunmasýný yapabiliyor mu? Türkiye de ki temel sorunlar hakkýnda cesaretli tavýr sergileyebiliyor mu? Kuþkusuz meþru haklarý yasallaþtýrma mücadelesini muðlak kafalarla baþarýya ulaþtýrmak imkansýzdýr. Amacý net olmayan, kimlerle nereye kadar yürüyeceðini bilmeyen ve muðlak ortamlardan beslenen zavallýlara karþý kendini örgütlemeyen insanlarýn, belirsiz bir yolun yürüyüþçüleri olmayý da artýk býrakmalarý gerekiyor. (SÜRECEK) SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 00 m arsa0 m evin konumu Müracaat:UÐUR KILIÇ Tel: 0 0 SATILIK Ýkinci El Kafeterya tipi masa ve sandalye 0 kiþilik elektrikli semaver, tost makinasý, sunta kaplama kenarý masifli terekler Tel: Cep: 0 0

5 Haziran 00 Çarþamba yýlýnýn karlý bir Þubat günü Ankara'da doðdu. Ama memleketini soranlara Sývaslýyým diyor. Lise. sýnýfa kadar öðrenimini Ankara'da Altýndað'da sürdürdü. Mersin Teyfik Sýrrý Gür Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite öðrenimini!0 Askeri Darbesi nedeniyle tamamlayamadý. Ýlk þiiri Altýndað'daki Çalýþkanlar HAYATI ÝHLAL EDÝYORUM bir bu kalmýþtý yapmadýðým itiraz mecbur hayata bizi temize çýkaracak bir tek sözcük bile yok yakýlmýþ köyler kadar kül içindeyiz ihtimal ve ihtiras bir intihar biçimidir aþk illegaldir astarý devletin iðfal edilmiþ katiller vakitsiz infaz eder adamý bütün kediler aðlar müntehir halime yenik düþer siyanüre damar ihtimal. ihlal. infial ve ihtilal bu dört sözcüðe gömdüm hayatý dalýndan kopan songülün kalbimi kanatan dikeni. ihtimal infial. ihtilal ve devlet kaybedilen hayatlar kuþatýr kirletilmiþ gökyüzünü ey aþk! iðdiþ edilmiþ suretin için kýlýç çektim kalbimdeki nasýra ihlal ettim hayatý boðdum hayatý yalnýzlýðýmla paramparça aklýmdaki bomba Bayram Balcý Ortaokulu'nda sýnýf arkadaþlarýyla birlikte hazýrladýðý bir duvar gazetesinde yayýmladý. 0 yýllýk bir þiir serüveninin ardýndan ilk þiir kitabý "Canýma Deðmez Hayat" adýyla Ütopya Yayýnlarý tarafýndan Aralýk ayýnda yayýmlandý. yýlýnda Ankara'da bir gurup þair ile birlikte Yeni Þiir adlý dergiyi yayýmladý. 0 yýlý aþkýn bir YER YOK BANA aklýna kuþkonmaz bir yolcuyum yasak hevesler büyür içimde saðanaklara tutulur çalarým zamaný kediler yarýþýr aþkýn atlasýnda kuþlar kalkýyor dallarýmdan uzaktan yaralý bir kalple bakýyorum hangi acýya saracaksan sar yaralarýmý imtina ediyorum hayattan kuþladým çünkü bütün yuvalarýmý süre çeþitli gazetelerde muhabirlik ve editörlük de yapan Balcý, halen bir gurup arkadaþý ile birlikte kurduðu Virtüel Yayýnlarýnýn, yayýn koordinatörlüðünü sürdürüyor. Þiir ve yazýlarýnýn yayýmlandýðý bazý dergiler þunlar; Defter, Edebiyat ve Eleþtiri, Ütopiya, Varlýk, Karþý Edebiyat, Temmuz, Cumhuriyet Dergi, Yeni Þiir. oyalandýðým bütün istasyonlarda kalbim oyulur savurdum kendimi gecenin havzasýna aklýmdan kaç kuþ havalandý kaç kuþ döndü yuvaya kime ne taþýyorsam kalbimi avuçlarýmda bulsam yalnýzlýðýn biçimini sever miydim yine de seni benim avuçlarýna sýðmayacak bir kalbim var uzaktan yakýn olan herþeyin acýsý fazladýr hangi kalp taþýyacak kadar ustadýr aþk aðrýsýný kentli yalnýzlýklardýr çoðaldýkça kaybolan ritminin yarýsý senin olsun bilerek unuttuðum bu þarkýnýn reddettim bütün kabullerimi bir kez daha kutsadým kendimi anladým hiç bir aþta yer yok bana beklediðim yaðmurdan da ümit kalmamýþtýr BENÝ DE ÇOCUK gözleri kuþlu çocuk aklý yokuþlu çocuk düþününce annesini karný acýkan çocuk anar mýsýn beni de yýldýz takarken gökyüzüne elleri karlý çocuk yüreði daðlý çocuk üþüyünce sokaklarda þarkýlar söyleyen çocuk güler misin beni de koþarken dünyanýn üstüne saçlarý dalgalý çocuk kirpiði martýlý çocuk yanarken yakamozlar düþlere dalan çocuk yüzer misin beni de þiþirip yelkenlerini ömrü yaðmurlu çocuk adý bulut çocuk savrulurken rüzgarda geleceðe baðýran çocuk yaðar mýsýn beni de ayaklandýrýp çiçeklerini. Sýrp öðrenci Gavrilo Princip Avusturya Macaristan veliahtý Franz Ferdinand ve karýsýný Saraybosna'da öldürdü.. Dünya Savaþý baþladý.. Darülfünun Mustafa Kemal'e "Fahri Müderrislik Þahadetnamesi" gönderdi.. Almanya'da sosyalist Herman Müller þansölye olarak göreve baþladý.. Ýspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandý.. Türk Basýn Birliði kuruluþ kanunu kabul edildi.. Þair Yahya Kemal Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat danýþmaný oldu.. Kürt devleti kurmak için örgütlendikleri iddiasýyla kiþi gözaltýna alýndý.. Toplum polisine tam otomatik tabanca ve zýrhlý araçlar verilmesi kararlaþtýrýldý.. Yunus Nadi Armaðaný'ný Yorgun Savaþçý romanýyla Kemal Tahir kazandý.. Tahran'da Ýslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladý; politikacý ve görevli öldü.. "Az Gittik Uz Gittik" adlý kitabýnda komünizm propagandasý yaptýðý iddiasýyla yargýlanan Aziz Nesin beraat etti.. ilde sýkýyönetim kaldýrýldý. Bu illerden 'sinde olaðanüstü hal ilan edildi; ilde uygulanmakta olan olaðanüstü hal uygulamasýna ise son verildi. "Sansür ve sürgün kararnamesi"nin ilk uygulamasýnda 000'e Doðru ve Halk Gerçeði dergileri süresiz kapatýldý.. Aydýn Doðan Vakfý Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý'ný Atilla Peken kazandý. Bugün doðanlar:. Hollandalý ressam Paul Rubens.. "Toplumsal Sözleþme" adlý eseriyle Fransýz devrimi liderlerini etkileyen Fransýz filozof Jean Jacques Rousseau.. Nobel edebiyat ödülü sahibi Ýtalyan oyun yazarý ve romancý Luigi Pirandello. Bugün ölenler:. Gazeteci Yunus Nadi Abalýoðlu. Yunus Nadi, Cumhuriyet ve Yeni Gün gazetelerinin kurucusuydu. Cumhuriyet gazetesi tarafýndan 'dan bugüne, anýsýný yaþatmak için, çeþitli dallarda Yunus Nadi Armaðaný Yarýþmasý düzenleniyor.. Siyaset ve bilim insaný Fuad Köprülü. Sadrazam Köprülü Mehmet Paþa'nýn soyundan gelen Fuad Köprülü, Demokrat Parti kurucularý arasýndaydý. Dýþiþleri bakanlýðý yaptý.. Gazeteci yazar Mustafa Nermi. den a kadar sayýlarýn dokuz tane x lük bloklardan oluþan toplamda karelik tabloya yerleþtirilmesi gerekiyor. Kural ise her satýrda, her sütunda ve her blokta dokuz farklý rakam kullanýlmasý. Ayrýntý için: Mutfak dolabý, Banyo dolabý, Vestiyer, Yüklük, Masa, Sandalye, Kapý,Pencereiþleri itina ile yapýlýr ÝBRAHÝM ÇETÝNTAÞ Yeni Sanayi Sitesi.Blok Tel (iþ): 0 Cep: 0 0

6 Haziran 00 Çarþamba

7 Haziran 00 Çarþamba Piyasalar Merkez'e güvenemedi (Sesonlýne)- Merkez Bankasý'nýn piyasalardaki dalgalanmanýn önüne geçmek için faizi yüzde.'e yükseltmesi ve döviz satarak müdahale etmesi, dolardaki yükseliþi ve borsadaki düþüþü engellemedi. Merkez Bankasý'nýn önlemler paketi, dün açýkladýðý döviz satýþ ihalelerine baþlama kararý ve ardýndan gelen ihale sonuçlarý, dolarýn geniþ bir bant içerisinde dalgalanmasýna neden oldu. Sabah açýlýþta gerileyen ancak daha sonra yönün yukarý döndüðü dolarda ihalenin ardýndan da kur düþmeyince Merkez Bankasý piyasaya satýþ yönünde müdahale etti. Merkez Bankasý dolarý, YTL'ye kadar çekilmesine karþýn tekrar yükseliþe geçti. Dolar günü. YTL'den tamamladý. Av-ro. YTL düzeyinde kaldý. Borsa, bin puanda tutunamadý. ÝMKB Endeksi. puanlýk düþüþle günü yýlýn en düþük seviyesi olan bin puandan tamamladý. Hisse senetleri yüzde, oranýnda geriledi. Bono faizi ise son yýlýn zirvesine çýktý. Merkez Bankasý, dün düzenlediði döviz ihalesi ile piyasaya 00 milyon dolarlýk satýþ yaptý. Ortalama fiyat.0 YTL, en düþük fiyat ise. YTL olarak gerçekleþti. Ýhaleye 0 milyon dolarlýk talep geldi. Son dönemde yaþanan fýrtýnanýn önüne geçmek için hükümetten ve Merkez Banka-sý'ndan gelen önlemler, piyasalara sadece kýsa süreli nefes aldýrabildi. Merkez'in döviz ve YTL ihaleleri düzenleyeceðini bildirmesi ilk etapta dövizi etkiledi. Dolar, YTL'ye inmesine karþýn bu seviye kalýcý olamadý. Geçtiðimiz Cuma gündü kapanýþýnda, YTL olan dolar,, YTL'ye,, YTL'den kapanan Euro ise, YTL'ye indi. Gelen satýþlarla dolar, YTL'ye kadar çekildi. Ama yabancý alýmlarýnýn bireysel alýmlarla birleþmesi ve dövize müdahale beklentisi kurlarý tekrar yükseliþe geçirdi. FAÝZ SON YILIN ZÝRVESÝNDE Bono piyasasý ise bu geliþmelere yükseliþle tepki verdi. Ýþlem hacminin sýð olmasý ve alýcý bulunmamasý yla faiz 00 yýlýnýn Aralýk ayý seviyelerini test etti. En çok iþlem gören Nisan 00 vadeli tahvilin basit faizi yüzde,, bileþik faizi yüzde, oldu. Bu tahvilin Cuma günkü kapanýþýnda basit faizi yüzde,, bileþik faizi yüzde 0, 0 olarak gerçekleþmiþti. BORSA BÝNDE TUTUNAMADI Merkez Bankasý'nýn yeni dönemde döviz ve faizde daha aktif olacaðýný açýklamasý Borcak ve büyüme bir miktar yavaþlayacak. 00 yýlýnýn ilk yarýsýnda da düþük büyüme hýzlarý görülebilir, ancak ekonomik faaliyet 00'de kademeli bir þekilde toparlanacak. Cari açýðýn Temmuz ayýndan itibaren kademeli olarak azalacaðýný öngörmekteyiz. Cari açýðýn finansman kalitesi hýzla iyileþme eðilimine girmiþtir" dedi. ENFLASYONDA, TEK HANELÝ BEKLENTÝ Ýçinde bulunulan 00 yýlýnda enflasyonun, Haziran ve Temmuz aylarýnda bir miktar yükselebileceðini, ancak Aðustos ayýnda yýllýk enflasyonda düþüþ öngördüklerini belirten Yýlmaz, enflasyonun bu yýl sonunda tek haneli rakamlarda kalmasýný beklediklerini vurguladý. Yýlmaz, ancak daha da önemlisi, orta vadede enflasyonun hedeflere tekrar yakýnsadýðý bir görünümü öngördüklerini belirtti. Yýlmaz, "Amacýmýz, 00 enflasyon hedefini eriþilebilir kýlmak" dedi. ÝMKB Ulusal- 00 Endeksi puanlýk düþüþle birinci seansý bin puandan tamamladý. Hisse senetleri yüzde, oranýnda deðer yitirdi. bankacýlarla biraraya gelecek. G'de vaat çok, icraat yok Dünyanýn en zengin ülkelerinden menkul G grubunun, geçen yýl Ýskoç-ya' nýn Gleneagles kasabasýnda düzenledikleri zirvede yoksul ülkelere bol keseden verdiði yardým sözlerinin neredeyse hiçbirini yerine getirmemesi, yine milyonlarca insanýn hayatýna mal oldu. Gelecek hafta Rusya' da yapýlacak olan bu yýlki zirveye günler kala uluslararasý yardým kuruluþlarý raftaki vaatleri ve uygulamalarý ortaya dökerek G'e ateþ püskürdü. Yardým kuruluþu Action Aid tarafýndan yayýmlanan rapor, geçen yýlki zirvede verilen büyük yardým vaatleri, borç erteleme ve ticari reform sözlerinin yerine getirilmediðini ortaya koydu. Rapora göre, G ülkeleri, 00'a dek yardýmlarý iki katýna çýkaracaklarýný söylemiþti. Ancak savunma bütçelerinde oldukça bonkör davranan zengin ülkeler, sýra yardýma geldiðinde iki kere düþünüyor ve ufak artýrýmlara gidiyor ya da kýlýný kýpýrdatmýyor. Zengin ülkeler, yoksullarý adeta periþan eden tarým desteklerini kesecekleri ve piyasalarýný yoksul ülkelere açarak, ticareti daha adil bir hale getirecekleri konusunda geçen yýlki zirvede anlaþmýþtý. Ancak rapora göre, ABD ve AB, hâlâ her yýl tarým sübvansiyonlarýna ýoo milyar dolardan fazla pay ayýrýyor ve geliþmekte olan piyasalara giren ucuz ihraç mallarý, bu ucuzlukla baþ edemeyen yerli üreticileri yok ediyor. 0 ÜLKENÝN DAHA BORCU SÝLÝNMELÝ Dünyanýn en yoksul ülkesinin borçlarý silinirken, yardým kuruluþlarý, 0 ülkenin daha benzer bir anlaþmaya ihtiyaç duyduðunu belirtiyor. Öte yandan, bu borç silme 'lütfunun' yoksul ülkelere pazarlarýný zengin ülkelere açma zorunluluðu gibi bedeller karþýlýðýnda verildiði de belirtiliyor. Vaat listesinin en üst sýralarýnda yer alan AÝDS tedavisine tüm dünyada eriþilebilmesini saðlama hedefi de ulaþýlmaktan çok uzak. Bunun sebebi ABD gibi baðýþçýlarýn yeterli miktarda yardým yapmamasý. Yapýlmasý gereken yardým ile yapýlan arasýndaki uçurumun 0 milyar dolardan fazla olduðu ifade ediliyor. 0'larda yolsuzluk gerekçesiyle Afrika'ya yönelik yardýmlarýn azaltýlmasý uygulamasý da halen yürürlükte. Raporda, Afrika'da ve diðer geliþmekte olan ülkelerde yardýmlarýn sözde kalmasý nedeniyle milyonlaca insanýn öldüðü belirtiliyor. Örgüt, Yoksulluðu Tarihe Göm kampanyasýna destek veren milyonlarca insana, zirvenin birimci yýldönümünde hükümetler üzerinde baskýyý artýrmak için eylemlere katýlma çaðrýsýnda bulunuyor. HER YIL MÝLYON ÇOCUK ÖLÜYOR Dünyada halen milyardan fazla insan günde bir dolardan az bir parayla geçinmek zorunda. Yoksulluk kaynaklý hastalýklar nedeniyle her yýl milyon çocuk ölüyor ve Afrika'da 0 yýlý için BM tarafýndan konulan Milenyum He-defleri'nin yakýnýna dahi ulaþýlabilmiþ deðil. Afrika'daki yoksullarýn sayýsý, geçen on yýlda üçte bir oranýnda arttý. 00 milyon insan temiz suya ulaþamýyor ve 0 milyon insan da vahim saðlýk koþullarýnda yaþýyor.

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Enflasyon hedefine de zam geldi

Enflasyon hedefine de zam geldi Basýna ve Kamuoyuna: MÝTÝNGÝN ARDINDAN Hacýbektaþ- Öncelikle þunu belirteyim; Bu yazý geçtiðimiz Pazar Günü düzenlenen mitingle ilgili olarak yazacaðým ilk ve son yazý olacak. Çünkü Hacýbektaþ Halký arasýna

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı