T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ve tarih ve 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların TBMM ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca düzenlenmiģ ve Rapor Değerlendirme Kurulun tarih ve 159/1 sayılı toplantısında kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢ adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluģ : Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. : Ġstanbul : BaĢbakanlık Sermaye durumu Ortaklar TAKAS BANK ĠMKB TSPAKB ĠAB Yakup Ergincan Murat Ulus Toplam Hisse adedi Sermaye Taahhüt edilen Ödenen TL % TL ,964 64, , ,000 30, , ,000 5, , ,000 0, , ,030 0,01 0, ,006 0, , ,

4 Karar Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği hisse grubu Karar Organı (Yönetim Kurulu) Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre (BaĢlama ve ayrılma tarihleri) BitiĢ tarihi BaĢlama tarihi itibarıyla 1 BaĢkan Ġbrahim Peker SPK BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor Tolga Somuncuoğlu Takas Bank Grup BaĢkanı Üye Genel Müdür Galip Karagöz Takas Bank DanıĢmanı Devam ediyor 3 Üye Yakup Ergincan MKK Genel Müdür Devam ediyor 4 Üye Ziya Mehmet Günal Takas Bank Grup BaĢkanı Cengiz Özübek Takas Bank Grup BaĢkanı Devam ediyor 5 Üye Saim Kılıç ĠMKB TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Mustafa Baltacı ĠMKB BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor BaĢkan Hanife Esin Akbulut ĠMKB 6 Üye Yardımcısı Aziz Nuri Aydın ĠMKB BaĢ MüfettiĢ Devam ediyor Ġlhami Koç TSPAKB ĠĢ Yatırım GM Osmanlı Men. Tanju Günel TSPAKB 7 Üye GM Serdar Satoğlu TSPAKB Den. Kurulu Üyesi Devam ediyor Denetim Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği hisse grubu Denetim Kurulu Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre (BaĢlama ve ayrılma tarihleri) BitiĢ tarihi BaĢlama tarihi itibarıyla 1 Üye Murat Koç Takas Bank F. Tangül DurakbaĢa ĠMKB 2 Üye Mustafa Baltacı ĠMKB Ali ġir Yardım ĠMKB TeftiĢ Kurulu BaĢkanı BaĢhukuk MüĢaviri BaĢkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Devam ediyor Devam ediyor

5 Rapordaki kısaltmalar ; BÜSEM BĠST DĠBS DLP e-cas ECSDA e-genel KURUL e-yönet e-ürün e-verġ FEAS FESE GĠP ĠAB ĠFM ĠMKB KAP MKK MKS ÖSBA SASE SĠP SMS SPK SWIFT TAKASBANK TEFAS TĠM TKYD TSPAKB TÜYĠD UYAP VOB YKF BahçeĢehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Borsa Ġstanbul A.ġ. Devlet Ġç Borçlanma Senedi Data Loss Prevention-Veri Kaybı Önleme Yatırımcı Uyarı Sistemi-Electronic Customer Alert System European Central Securities Depositories Association Elektronik Genel Kurul Sistemi Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı Elektronik Ürün Merkezi Sermaye Piyasaları Veri Bankası Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - Avrasya Borsalar Birliği Federation of European Securities Exchanges-Avrupa Borsalar Birliği GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası Ġstanbul Altın Borsası Ġstanbul Finans Merkezi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt KuruluĢu Merkezi Kaydi Sistem Özel Sektör Borçlanma Araçları Saraybosna Borsası Serbest ĠĢlem Platformu Kısa Mesaj Servisi Sermaye Piyasası Kurulu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği Türkiye Yatırımcı ĠliĢkileri Derneği Ulusal Yargı Ağı Projesi Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası Yatırımcıları Koruma Fonu

6 TABLO LĠSTESĠ Bölümü Tablo no. Adı Sayfa Karar organı I. Toplu Bilgiler 1 Toplu bilgiler II II. Ġdari Bünye 2 Personel durumu 13 II. Ġdari Bünye 3 Personel harcamaları 14 II. Ġdari Bünye 4 Sosyal giderler 15 III. Mali Bünye 5 Mali durum 17 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 6 Bütçeye iliģkin baģlıca bilgiler 25 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 7 Gelir-gider bütçesi 26 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 8 Giderler 27 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Mal Alımları 29 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 10 Hizmet alımları 29 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 11 Alım Usulü 30 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 12 Üye Dağılım Listesi 38 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 13 Komisyon Tarifesi IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları yılı iģlem adedi 42 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 15 Menkul Kıymet Sınıfı 46 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 16 BaĢlıca istatistikler 46 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 17 Menkul kıymet türleri itibarıyla bakiyeli hesap sayıları 47 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 18 Menkul kıymet türleri itibarıyla menkul kıymetlerin nominal ve piyasa değerleri 47 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 19 Ġhraç edilen menkul kıymet sayıları 48 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 20 Sigorta iģleri 56 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 21 ĠĢtirakler 58 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 22 ĠĢtirak temettüleri 60 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 23 Yatırımlar 61 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 24 Tesis, makine ve cihazlar harcama tutarı 61 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 25 DemirbaĢ ve taģıtlar harcama tutarı 62 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 26 Maddi olmayan duran varlıklar harcama tutarı 62 V. Bilanço 27 Aktif (varlıklar) 66 V. Bilanço 28 Banka mevduatları 67 V. Bilanço 29 Maddi duran varlıklar 70 V. Bilanço 30 BirikmiĢ amortismanlar 70 V. Bilanço 31 BirikmiĢ amortismanlar 71 V. Bilanço 32 Pasif (kaynaklar) 72 VI. Gelir Tablosu 33 Gelir ve giderler 77 VI. Gelir Tablosu 34 Satılan hizmetin maliyeti 79 VI. Gelir Tablosu 35 Genel yönetim giderleri 80

7 I.TOPLU BAKIġ A-KuruluĢun tarihçesi B-Öneriler Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No: II. ĠDARĠ BÜNYE 1 A-Mevzuat: 1 B-TeĢkilat: 9 C- Personel durumu: 13 III. MALĠ BÜNYE 17 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 22 A- ĠĢletme bütçesinin genel durumu 22 B-Giderler 27 C-Tedarik iģleri 28 D-ġirket faaliyetleri 34 E-Merkezi kaydi sistem 45 F-Sigorta iģleri 56 G-Milli ekonomiye katkı 58 H-ĠĢtirakler 58 Ġ-Kalkınma planı ve yıllık programlar 60 V. Bilanço 64 Aktif 65 Pasif 72 VI. Gelir Tablosu 76 VII. Ekler 83 I I V

8

9 I I. TOPLU BAKIġ A-KuruluĢun tarihçesi: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yapılandırılmıģtır. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 2499 sayılı Yasasının 10/A maddesinde yer alan Sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin haklar; özel hukuk tüzel kiģiliğine haiz bir Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından kayden izlenir. Bu kuruluģ, SPK nın gözetimi ve denetimi altındadır. hükmüne dayanılarak kurulmuģtur. ġirketin faaliyet ve çalıģma esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelik ile belirlenmesi ve kayıtların yapılmasına iliģkin usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılacak ayrı bir tebliğ ile belirlenmesi hükme bağlanmıģtır tarihli Merkezi Kayıt KuruluĢunun KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik; MKK nin bir anonim ortaklık Ģeklinde kurulmasını öngörmüģtür. Kurul tarafından çıkarılan Seri: IV, No: 28 sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (KaydileĢtirme Tebliği) tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Anılan Tebliğ, kaydileģtirilen sermaye piyasası araçlarına iliģkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına iliģkin usul ve esasları düzenlemiģtir. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan MKK ana sözleģmesinin tarihli ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması ile faaliyetlerine baģlamıģtır. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin hakları kayden izleyen, özel hukuk tüzel kiģiliğini haiz bir kuruluģtur. ġirket, Türkiye nin merkezi saklama kuruluģu olarak, sermaye piyasalarının son yıllardaki en önemli fonksiyonlarından biri olan sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesi (dematerialisation) ve kaydi sistem uygulamalarının yanı sıra Türk sermaye piyasasında iģlem sonrası hizmetlerin en önemli öğelerinden biri olan merkezi saklama fonksiyonunu yerine getiren bir kuruluģtur. ġirket, sermaye piyasalarının geliģmiģlik düzeyinin artmasına ve büyümesine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmiģtir. ġirket, 2011 yılında logosunu ve web sitesini değiģtirmiģ ve e-mkk kavramı ile yeni vizyonunu ve katma değerli projelerini kamuoyuna duyurmuģtur. MKK, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altında faaliyet göstermektedir. ġirket bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcıları Koruma Fonu, Sermaye Piyasası Kanununa tarih ve 4487 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenen 46/A maddesi ile, tüzel kiģiliği haiz olarak kurulmuģtur. Fon, ġirketin tarihinde kurulması ile faaliyete geçmiģtir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Fon, MKK tarafından idare ve temsil olunmaktadır. Fonun iģlemleri ġirket bünyesinde kurulan bir müdürlük tarafından yürütülmektedir.

10 II Sayıştay ġirketin 2010,2011 yılları ile dönemine ait toplu bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Tablo 1- Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü dönemi Sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklar Bin TL Maddi duran varlıklar (Edinme Değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (BirikmiĢ amortisman) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ĠĢtiraklerden sağlanan gelirler Bin TL Alımlar Mil. TL Üye sayısı Adet Toplam yatırımcı sayısı Adet Toplam hesap sayısı Adet Menkul kıymet piyasa değeri Mil.TL ĠĢçi (Ortalama) KiĢi Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla iliģkin iģçiler için yapılan giderler Bin TL ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYIH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet kârı Bin TL Dönem kârı Bin TL Bilanço kârı Bin TL tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiģtir. Kanunun 138 inci maddesi uyarınca, ġirketin idari, mali ve hukuki yapılanmasında değiģiklikler olmuģtur. 138 inci maddenin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesindeki düzenlemeyle, ġirket; 657, 6245, 6085, 3346, 4734, 4735, 2886, 5018, 237, 2946, 195, 4046, 4054 sayılı Kanunlar ile 233, 399, 631, 190, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin dıģına çıkarılmıģtır. Bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu ve iptali gerektiği yönündeki baģvuru, Anayasa Mahkemesinin tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı kararıyla Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine hükmedilmiģtir.

11 III 138 inci maddenin 13 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde özet olarak; 2499 sayılı Kanun un 10/A maddesi uyarınca kurulan ġirketin, faaliyete baģladığı Eylül 2001 tarihinden itibaren, 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesinde adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla iģlem tesis edilemeyeceği, edilmiģ olanların kendiliğinden iģlemden kalkacağı düzenlenmiģtir. Bu düzenlemenin de Anayasaya aykırı olduğu ve iptali gerektiği yönündeki baģvuru üzerine, Anayasa Mahkemesince tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı kararıyla, Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmedilmiģtir. ġirketin kuruluģ, amaç ve faaliyetlerinin hukuki dayanağı olan tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6362 sayılı Kanunun 139 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır tarihi itibarıyla ġirketin sermayesi TL olup tamamı ödenmiģtir. Kurum varlıklarının %84,2 si dönen varlıklardan, % 15,8 i ise duran varlıklardan meydana gelmiģtir. Kaynakların, %24,1 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %75,9 u öz kaynaklardan oluģmaktadır faaliyet döneminde toplam bin TL brüt satıģ hasılatı, bin TL tutarında faaliyet kârı, bin TL lik dönem, bin TL dönem net karı elde edilmiģtir. Türkiye de sermaye piyasalarının uluslararası entegrasyon kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni ücret tarifesi Haziran 2011 tarihinde uygulanmaya baģlanmıģ olup, bu tarife ile nominal değerler üzerinden alınan saklama komisyonları, uluslararası standartlara uygun olarak, borçlanma araçları hariç, piyasa değeri üzerinden alınır hale gelmiģ ve bu Ģekilde hisse senedi saklama komisyonlarında ortalama %55 indirim yapılmıģtır. Söz konusu tarife ile yatırımcı hesaplarından tahsil edilecek hak kullanım komisyonlarında da borsada iģlem gören kıymetler için piyasa değeri esas alınmaya baģlanmıģtır tarihi itibarıyla; Kurumun üye sayısı 690, yatırımcı sayısı olmuģtur. Yatırımcıların toplam 40,1 milyon adet hesabı mevcut olup, bu hesaplardan 3,7 milyon adedi 2012 yılında açılmıģtır. Merkezi Kaydi Sistemde yer alan menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri milyon TL dir. Menkul kıymet türü itibarıyla belirtilen tutarın % 70 i Pay Senedi, % 22 si Devlet Ġç Borçlanma senedi, % 8 i de yatırım fonu, özel sektör borçlanma aracı ve diğer menkul kıymetlerdir. Kurumun 2012 yılında da devam ettirdiği projeler özet olarak; e-yönet: kurumsal yönetim ve yatırımcı iliģkileri portalı projesi, e-gks: elektronik genel kurul sistemi projesi, e-ürün: elektronik ürün merkezi projesi, e-verġ: sermaye piyasaları veri bankası projesi, e-mkk bilgi portalı Ģeklindedir. Yasal düzenlemeler uyarınca, merkezi saklama kuruluģu iģlevlerini yerine getiren MKK, yüksek kâr amacı gütmeyip kamu yararını gözeten bir kuruluģtur ve piyasa maliyetlerini piyasa aktörleri ve yatırımcılar lehine mümkün olduğunca minimize etme gayretindedir. Bu itibarla; 2010 yılında baģlatılan ve kapasitesini yeni teknolojilerle üst düzeyde kullanacak baģta e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı olmak üzere, merkezi saklama kuruluģu olmanın yanında, pek çok yenilik ve projeyi, hizmete sunabilmek için yeni maliyetlere katlanmasına rağmen komisyon tarifesinde büyük oranlı indirim yapmıģtır. ġirket, 2011 yılında, kendi temel fonksiyonlarının yanı sıra, yine sermaye piyasalarının geliģimine katkıda

12 IV Sayıştay bulunmak üzere e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı nı hayata geçirmiģ ve yine benzer Ģekilde gerek KuruluĢun sahip olduğu gerek paydaģlarından elde edebileceği pek çok önemli veriyi bir araya getirmek suretiyle ilgili taraflara sunulmasını amaçlayan e-verġ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası Projesi nin ilk adımlarını atmıģtır. Türkiye de kaydi sistem; milyonlarca sertifikanın fiziki sistemden elektronik ortama aktarıldığı, sermaye piyasası aracı ihraç etmiģ Ģirketlerin ve yatırımcıların doğrudan bağlantılarının bulunduğu ve milyonlarca yatırımcının kimlik, iletiģim ve hak sahipliği bilgilerinin anlık olarak tutulduğu bir noktaya gelmiģtir. e-yönet Portalı nın Türkiye örneğinde olduğu gibi hak sahibi bazında kaydileģtirme uygulaması yapan ve Ģirketlerin ortaklarına iliģkin güncel bilgileri tutan dünyadaki diğer merkezi saklama kuruluģları için bir model olabileceği öngörülmektedir. e-yönet Portalı yla OECD nin kurumsal yönetim ilkelerinden Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik ĠĢlevleri, Hissedarların Adil Muamele Görmesi, Kamuya Duyuru Yapma ve ġeffaflık ilkeleri baģta olmak üzere Türkiye de kurumsal yönetimin temel ilkelerinin geliģiminin hızlanacağı düģünülmektedir. e- Genel Kurul, pay sahiplerinin sadece oylarını elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gereklerinin tüm paydaģlar (Ģirket, pay sahibi, menfaat sahibi, temsilci, düzenleyici denetleyici otorite, vb.) tarafından tek bir merkezden yapılabilmesine imkan veren dinamik ve özgün bir biliģim sistemi olarak tasarlanmıģtır. Türkiye de sistemin bu farklılığının, Ġstanbul un uluslararası bir finans merkezine dönüģmesi projesine de önemli bir katkı yapması beklenmektedir. ġirketin Yurt içinde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu A.ġ yurt dıģında ise, Saraybosna Menkul Kıymetler Borsasında iģtiraki bulunmaktadır. ġirketin, kaydi sisteme iliģkin olarak yapmakta olduğu faaliyetler; Merkezi Kaydi Sistemdeki GeliĢtirme ve Otomasyon Faaliyetleri, Serbest ĠĢlem Platformunda iģlem görecek Ģirketlere iliģkin gerçekleģtirilen faaliyetler, Yeni Sermaye Piyasası Araçlarına Hizmet Verilmesi, DĠBS lerin KaydileĢtirilmesi ĠĢlemleri, ĠMKB Opsiyon Piyasasına ĠliĢkin GeliĢtirmeler, Hak Kullanım Bilgilerinin Uçtan Uca Bildiriminde KAP SWIFT Entegrasyonu Hazırlık ÇalıĢmaları, Halka Arz ve Ortak Promosyonu ĠĢlemleri, Ġstanbul Finans Merkezi Projesi ÇalıĢmaları, Kurumsal Entegrasyon ÇalıĢmaları, Finansal Hesaplar Merkezi ÇalıĢmaları, Halka Arz Seferberliği Toplantılarına Katılım, Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olan KiĢi Bildirimler, Yatırımcı Hesaplarının Vekillerinin Bildirimi, Fiili DolaĢım Verilerinin Günlük Olarak Yayınlanması, Yabancı Kimlik Numarası Kullanımı, Menkul Kıymet Ġhraç ĠĢlemleri, Yabancı Para Cinsinden Temettü Ödemesi, E-DEVLET Entegrasyonu, Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Hak Kullanım ĠĢlemleri, ĠMKB Hisse Tercihli Repo Pazarına ĠliĢkin GeliĢtirmeler, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu), Nitelikli Sertifika Kullanımına GeçiĢ ĠĢlemleri, Ģeklindedir. B-Öneriler: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Merkezi Kayıt KuruluĢu yeniden yapılandırılmıģ ve tarihi itibarıyla 6085 ve 3346 sayılı Kanunların kapsamından çıkarılmıģ olup, ġirkette inceleme veya soruģturmayı gerektiren bir konu tespit edilemediğinden raporda önerilere yer verilmemiģtir.

13 V Sonuç: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile, tarihi itibarıyla 6085 ve 3346 sayılı Kanunların kapsamından çıkarılmıģ bulunan Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nin; kendi Yönetim Kurulunca tarih ve 12/08 sayılı kararıyla onaylanan tarihli bilançosu ve dönemi gelir tablosu TL dönem karı ile kapanmıģ bulunmaktadır.

14

15 1 II-ĠDARĠ BÜNYE A Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nin (MKK) tarihleri arasındaki mevzuatı aģağıda özetlenmiģtir. Ayrıca; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler izah edilmiģ ve Rapora eklenmiģtir. (Ek;1) 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin 13 fıkrasının ikinci cümlesinin iptalini de içeren, Anayasa Mahkemesinin tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı Kararı izah edilmiģ ve Rapora eklenmiģtir. (Ek;2) tarihine kadar uygulanan kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat: Merkezi Kayıt KuruluĢu 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yapılandırılmıģtır. ġirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin hakların kayden izlenmesi için kurulmuģtur. ġirket, özel hukuk tüzel kiģiliğine haiz olup, SPK nın denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermektedir. ġirketin kuruluģ, faaliyet, çalıģma ve denetim esasları tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Kayıt KuruluĢunun KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiģtir sayılı Kanun un kaydi sisteme iliģkin doğrudan düzenleme yapan 10/A maddesinde özetle; Sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin hakların özel hukuk tüzel kiģiliğini haiz bir Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından kayden izleneceği, bu kuruluģun SPK nın gözetim ve denetimi altında olacağı ve kuruluģ, faaliyet, çalıģma ve denetim esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, kayıtların Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından bilgisayar ortamında ihraçcılar, aracı kuruluģlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulacağı, kaydedilen hakların 2499 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanamayacağı, kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kiģilere karģı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt KuruluĢuna yapılan bildirim tarihinin esas alınacağı, Sermaye Piyasası Kurulunun 10/A maddesi kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibarıyla SPK nın belirleyebileceği hükme bağlanmıģtır. Ayrıca, tarih ve 6111 sayılı KHK nin 151 inci maddesi ile 10/A maddesine eklenen 5 inci fıkrada, kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına iliģkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran Merkezi Kayıt KuruluĢunun üyeleri tarafından yerine getirileceği, Merkezi Kayıt KuruluĢunun personeli hakkında 2499 sayılı SPK Kanununun sır saklama ve Kurulun para, evrak ve malları hakkında iģlenen suçlar hakkındaki 25 inci maddesi hükmünün uygulanacağı (2499/25 inci madde: sırların açıklanamayacağı, kurulun para, evrak ve her çeģit malının devlet malı hükmünde olduğu, personelin görevle bağlantılı olarak iģledikleri suçlar ile bunlara karģı iģlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında

16 2 Sayıştay Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayıldıkları, v.s hakkında) belirtilmiģtir sayılı Kanun un 10/A maddesi uyarınca hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Merkezi Kayıt KuruluĢunun KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik MKK nin bir anonim ortaklık Ģeklinde kurulmasını öngörmüģtür. KuruluĢ, ana sözleģmesinin tarih ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanması ile de ġirket faaliyetlerine baģlamıģtır tarihi itibarıyla, Ana SözleĢmenin 4 üncü maddesinde ġirketin amaç ve konusu özetle; Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme iliģkin düzenlemelerde aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kurulu na bildirmek, Sistemin güvenli çalıģmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, Kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, Yatırımcıları Koruma Fonunu (YKF) idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince fon hesabına yatırılması zorunlu ödentilerin yatırılmasını izlemek, SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği iģlemleri yapmak, Ģeklinde belirlenmiģtir. ġirketin amacını gerçekleģtirmek için yapacağı esas faaliyetler de özetle; Sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların, yetkili kılınmıģ takas ve saklama kurumlarından ġirket kayıtlarına aktarılması, bu kayıtların Ģirket nezdinde izlenmesi için gerekli teknik alt yapı ve donanım standartlarını belirlemek ve sistemin iģlemesini sağlamak, kaydi sistemin mevzuata uygun yürütülmesini temin amacıyla, üye kuruluģlar nezdindeki uygulamayı izlemek, kaydi sistemin iģleyiģi ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda, üye kuruluģlardan bilgi ve belge istemek, olarak tespit edilmiģtir. Ana sözleģmenin amaç ve konularında 2012 yılı içinde değiģiklikler yapılmıģtır. Özetle; Sermaye Ģirketlerinin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik yöntemle yapılabilmesi için gerekli görülen altyapı ve operasyonel hizmetleri sunmak, baģta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat ve yurt dıģı uygulamalar da dikkate alınarak Ģirketlerin kurumsal yönetim yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine yönelik çalıģmalar yapmak ve Ģirketler ile ortaklarının iletiģim ve paylaģımının sağlanabileceği ortak bir platform oluģturmak, her türlü borsada iģlem gören tarım ürünleri, depo, mal ve emtiayı temsilen çıkarılan elektronik senet, ürün senedi, depo makbuzu vb. karģılığı kayıt tutmak, bunlara iliģkin platform oluģturmak, sermaye piyasalarına iliģkin bir veri bankası oluģturarak verilerin tek bir noktadan toplanması, analiz edilmesi, modellenmesi ve sunulması amacıyla çalıģmalar yürütmek, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ģirketlerin zorunlu olarak veya kendi talepleri doğrultusunda web üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle yapacakları bilgilendirme ve duyurular için elektronik ortam ve alt yapı oluģturmak Ģeklinde, özellikle yeni Türk Ticaret Kanununu, (TTK) ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemini, (UFRS) geliģen teknolojiyi dikkate alan eklemeler getirilmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Seri: IV, No:28 sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve

17 3 Esasları Hakkında Tebliğ (KaydileĢtirme Tebliği) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Anılan Tebliğ, kaydileģtirilen sermaye piyasası araçlarına iliģkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına iliģkin usul ve esasları düzenlemektedir. ġirketin ortakları; %30,0 oranında pay ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB), %64,89 oranında pay ile Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (Takas Bank), %5,0 oranında pay ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢlar Birliği (TSPAKB), % 0,1 oranında pay ile Ġstanbul Altın Borsası (ĠAB) ve %0,01 oranında pay ile bu kuruluģları temsile yetkili 2 gerçek kiģidir. Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte Ģirketin sermaye yapısı ve pay oranları ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, Sermaye Piyasası Kurulunca belirleneceğinin ifade edilmesi ile yetinilmektedir. ġirketin genel kurulu mevcut hali ile sermaye koyan ortaklardan meydana gelmekte olup, 5 ortak bulunmaktadır. ġirketin ana görevi Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek olduğundan, Ģirkete üye olunmadan sermaye piyasasında faaliyette bulunmak imkan dahilinde değildir. ġirketin ana geliri de üyelerden alınan ücret ve komisyonlardan oluģmaktadır. Ana SözleĢmenin 8 inci maddesinde, ġirket sermayesinde ĠMKB payının % 50 yi, Takasbank payının % 75 i geçemeyeceği belirtilmiģtir. MKK nın ortaklarından sadece %30 paya sahip ĠMKB, 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri çerçevesinde tüzel kiģiliği haiz kamu kurumu statüsünde olmakla birlikte, ĠMKB nin Takasbank sermayesinde de %32,63 lük paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, MKK üzerindeki doğrudan ve dolaylı kamu sermaye pay oranı toplamda %51,17 ye ulaģmaktadır. MKK, sermayesindeki kamu payının %50 yi geçmesi üzerine Kamu Ġhale Kurumuna ve tarihlerinde gönderilen yazılarda Kurumun 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (d) bendi (değiģik 4761/10 maddenin a,b,c bentleri kapsamında, ĠMKB nin doğrudan ve ĠMKB Takasbank Aġ üzerinden dolaylı hisseleri toplamının ġirket sermayesinin %50 sini aģması nedeniyle, 4734 sayılı Kanun kapsamında iģlem yapılması mükellefiyetinin doğduğunu izah ederek, ġirketin ana faaliyetlerini yerine getirirken gerekli olan mal ve hizmetlerin alınması konusunda 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve Kamu Ġhale Genel Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesini, ġirketin internet sayfasında yer alan elektronik idare kayıt formunda ġirketin hukuki yapısına uygun bir sınıflandırma/adlandırma yapılmasını, talep etmiģ, ayrıca tarihli yazı ile Kurumun hizmet alımları ile ilgili olarak Finansal Kurumlara ait GeniĢ Kapsamlı Sigorta Poliçesi ve MKK Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi hakkında bilgi vermiģtir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından gönderilen tarihli yazıda özetle; Kamu Ġhale Kurulunun tarih ve 18 sayılı kararı ile, MKK nın 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kuruluģlardan olduğuna, yazı ekinde (Ek:1) de belirtilen mal ve hizmetlerin anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında olduğuna, Ek:2 de belirtilen mal ve

18 4 Sayıştay hizmetlerin ise 3/g maddesi uyarınca istisna kapsamında olmadığına karar verildiği bildirilmiģtir. -Kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat yönünden tarihinden itibaren durum: tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. Kanunun amacı, sermaye piyasasının güvenilir, Ģeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda iģleyiģinin ve geliģmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi olarak belirlenmiģtir. Kanunun kapsamına; Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının iģlem gördüğü diğer teģkilatlanmıģ piyasalar, piyasa iģleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Takas KuruluĢları, Merkezi Saklama KuruluĢları, Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları, alınmıģtır sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanununda sermaye piyasasının bileģenlerinden biri haline gelen MKK, yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan son değiģiklikler ve piyasanın ihtiyaçları çerçevesinde kaydileģtirme faaliyetinin ötesinde bir kurum olarak düzenlenmiģ ve bu durum Kanunun gerekçesinde de açıkça belirtilmiģtir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinde MKK Sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesine iliģkin iģlemleri gerçekleģtirmek, kaydileģtirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezî saklamasını yapmak ve Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuģ bulunan özel hukuk tüzel kiģiliğini haiz anonim Ģirket olarak tanımlanmıģtır. MKK nın görevleri 6362 sayılı yeni SPK Kanununun 81 inci maddesinde düzenlenmiģtir. Söz konusu görevler; -Sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesine iliģkin iģlemleri gerçekleģtirmek, kaydileģtirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak, sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine Ģirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak Ģirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletiģiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluģturmak, -Sermaye piyasalarına iliģkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluģturmak, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde verilerin kullanımını sağlamak, -Kurul tarafından sermaye piyasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği iģlemleri yapmak,

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU...

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... MKK KAYD-e SİSTEM ve e-mkk PROJESİ (Hesap Açma, Kıymet Transferleri, Rehin/Teminat ve Temerrüt Raporlama Modülleri) DANIŞMA VE GÖRÜŞ

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Ders Kodu: 1012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Ders Kodu: 1012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE RADYO-TELEVĠZYON KURUMU (TRT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ile 2954 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ olup, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Sermaye Piyasası Kurulunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun; araştırma, inceleme

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı