T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERKEZĠ KAYIT KURULUġU A.ġ. (MKK) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Kanun ve tarih ve 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların TBMM ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca düzenlenmiģ ve Rapor Değerlendirme Kurulun tarih ve 159/1 sayılı toplantısında kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢ adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluģ : Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. : Ġstanbul : BaĢbakanlık Sermaye durumu Ortaklar TAKAS BANK ĠMKB TSPAKB ĠAB Yakup Ergincan Murat Ulus Toplam Hisse adedi Sermaye Taahhüt edilen Ödenen TL % TL ,964 64, , ,000 30, , ,000 5, , ,000 0, , ,030 0,01 0, ,006 0, , ,

4 Karar Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği hisse grubu Karar Organı (Yönetim Kurulu) Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre (BaĢlama ve ayrılma tarihleri) BitiĢ tarihi BaĢlama tarihi itibarıyla 1 BaĢkan Ġbrahim Peker SPK BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor Tolga Somuncuoğlu Takas Bank Grup BaĢkanı Üye Genel Müdür Galip Karagöz Takas Bank DanıĢmanı Devam ediyor 3 Üye Yakup Ergincan MKK Genel Müdür Devam ediyor 4 Üye Ziya Mehmet Günal Takas Bank Grup BaĢkanı Cengiz Özübek Takas Bank Grup BaĢkanı Devam ediyor 5 Üye Saim Kılıç ĠMKB TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Mustafa Baltacı ĠMKB BaĢkan Yardımcısı Devam ediyor BaĢkan Hanife Esin Akbulut ĠMKB 6 Üye Yardımcısı Aziz Nuri Aydın ĠMKB BaĢ MüfettiĢ Devam ediyor Ġlhami Koç TSPAKB ĠĢ Yatırım GM Osmanlı Men. Tanju Günel TSPAKB 7 Üye GM Serdar Satoğlu TSPAKB Den. Kurulu Üyesi Devam ediyor Denetim Organındaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği hisse grubu Denetim Kurulu Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre (BaĢlama ve ayrılma tarihleri) BitiĢ tarihi BaĢlama tarihi itibarıyla 1 Üye Murat Koç Takas Bank F. Tangül DurakbaĢa ĠMKB 2 Üye Mustafa Baltacı ĠMKB Ali ġir Yardım ĠMKB TeftiĢ Kurulu BaĢkanı BaĢhukuk MüĢaviri BaĢkan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü Devam ediyor Devam ediyor

5 Rapordaki kısaltmalar ; BÜSEM BĠST DĠBS DLP e-cas ECSDA e-genel KURUL e-yönet e-ürün e-verġ FEAS FESE GĠP ĠAB ĠFM ĠMKB KAP MKK MKS ÖSBA SASE SĠP SMS SPK SWIFT TAKASBANK TEFAS TĠM TKYD TSPAKB TÜYĠD UYAP VOB YKF BahçeĢehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Borsa Ġstanbul A.ġ. Devlet Ġç Borçlanma Senedi Data Loss Prevention-Veri Kaybı Önleme Yatırımcı Uyarı Sistemi-Electronic Customer Alert System European Central Securities Depositories Association Elektronik Genel Kurul Sistemi Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı Elektronik Ürün Merkezi Sermaye Piyasaları Veri Bankası Federation of Euro-Asian Stock Exchanges - Avrasya Borsalar Birliği Federation of European Securities Exchanges-Avrupa Borsalar Birliği GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası Ġstanbul Altın Borsası Ġstanbul Finans Merkezi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt KuruluĢu Merkezi Kaydi Sistem Özel Sektör Borçlanma Araçları Saraybosna Borsası Serbest ĠĢlem Platformu Kısa Mesaj Servisi Sermaye Piyasası Kurulu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Takas ve Saklama Bankası A.ġ. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢları Birliği Türkiye Yatırımcı ĠliĢkileri Derneği Ulusal Yargı Ağı Projesi Vadeli ĠĢlemler ve Opsiyon Borsası Yatırımcıları Koruma Fonu

6 TABLO LĠSTESĠ Bölümü Tablo no. Adı Sayfa Karar organı I. Toplu Bilgiler 1 Toplu bilgiler II II. Ġdari Bünye 2 Personel durumu 13 II. Ġdari Bünye 3 Personel harcamaları 14 II. Ġdari Bünye 4 Sosyal giderler 15 III. Mali Bünye 5 Mali durum 17 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 6 Bütçeye iliģkin baģlıca bilgiler 25 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 7 Gelir-gider bütçesi 26 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 8 Giderler 27 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Mal Alımları 29 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 10 Hizmet alımları 29 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 11 Alım Usulü 30 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 12 Üye Dağılım Listesi 38 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 13 Komisyon Tarifesi IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları yılı iģlem adedi 42 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 15 Menkul Kıymet Sınıfı 46 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 16 BaĢlıca istatistikler 46 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 17 Menkul kıymet türleri itibarıyla bakiyeli hesap sayıları 47 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 18 Menkul kıymet türleri itibarıyla menkul kıymetlerin nominal ve piyasa değerleri 47 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 19 Ġhraç edilen menkul kıymet sayıları 48 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 20 Sigorta iģleri 56 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 21 ĠĢtirakler 58 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 22 ĠĢtirak temettüleri 60 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 23 Yatırımlar 61 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 24 Tesis, makine ve cihazlar harcama tutarı 61 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 25 DemirbaĢ ve taģıtlar harcama tutarı 62 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 26 Maddi olmayan duran varlıklar harcama tutarı 62 V. Bilanço 27 Aktif (varlıklar) 66 V. Bilanço 28 Banka mevduatları 67 V. Bilanço 29 Maddi duran varlıklar 70 V. Bilanço 30 BirikmiĢ amortismanlar 70 V. Bilanço 31 BirikmiĢ amortismanlar 71 V. Bilanço 32 Pasif (kaynaklar) 72 VI. Gelir Tablosu 33 Gelir ve giderler 77 VI. Gelir Tablosu 34 Satılan hizmetin maliyeti 79 VI. Gelir Tablosu 35 Genel yönetim giderleri 80

7 I.TOPLU BAKIġ A-KuruluĢun tarihçesi B-Öneriler Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No: II. ĠDARĠ BÜNYE 1 A-Mevzuat: 1 B-TeĢkilat: 9 C- Personel durumu: 13 III. MALĠ BÜNYE 17 IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI 22 A- ĠĢletme bütçesinin genel durumu 22 B-Giderler 27 C-Tedarik iģleri 28 D-ġirket faaliyetleri 34 E-Merkezi kaydi sistem 45 F-Sigorta iģleri 56 G-Milli ekonomiye katkı 58 H-ĠĢtirakler 58 Ġ-Kalkınma planı ve yıllık programlar 60 V. Bilanço 64 Aktif 65 Pasif 72 VI. Gelir Tablosu 76 VII. Ekler 83 I I V

8

9 I I. TOPLU BAKIġ A-KuruluĢun tarihçesi: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yapılandırılmıģtır. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 2499 sayılı Yasasının 10/A maddesinde yer alan Sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin haklar; özel hukuk tüzel kiģiliğine haiz bir Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından kayden izlenir. Bu kuruluģ, SPK nın gözetimi ve denetimi altındadır. hükmüne dayanılarak kurulmuģtur. ġirketin faaliyet ve çalıģma esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelik ile belirlenmesi ve kayıtların yapılmasına iliģkin usul ve esasların Kurul tarafından çıkarılacak ayrı bir tebliğ ile belirlenmesi hükme bağlanmıģtır tarihli Merkezi Kayıt KuruluĢunun KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik; MKK nin bir anonim ortaklık Ģeklinde kurulmasını öngörmüģtür. Kurul tarafından çıkarılan Seri: IV, No: 28 sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (KaydileĢtirme Tebliği) tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Anılan Tebliğ, kaydileģtirilen sermaye piyasası araçlarına iliģkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına iliģkin usul ve esasları düzenlemiģtir. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan MKK ana sözleģmesinin tarihli ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması ile faaliyetlerine baģlamıģtır. Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin hakları kayden izleyen, özel hukuk tüzel kiģiliğini haiz bir kuruluģtur. ġirket, Türkiye nin merkezi saklama kuruluģu olarak, sermaye piyasalarının son yıllardaki en önemli fonksiyonlarından biri olan sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesi (dematerialisation) ve kaydi sistem uygulamalarının yanı sıra Türk sermaye piyasasında iģlem sonrası hizmetlerin en önemli öğelerinden biri olan merkezi saklama fonksiyonunu yerine getiren bir kuruluģtur. ġirket, sermaye piyasalarının geliģmiģlik düzeyinin artmasına ve büyümesine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirmiģtir. ġirket, 2011 yılında logosunu ve web sitesini değiģtirmiģ ve e-mkk kavramı ile yeni vizyonunu ve katma değerli projelerini kamuoyuna duyurmuģtur. MKK, Sermaye Piyasası Kurulunun gözetim ve denetimi altında faaliyet göstermektedir. ġirket bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcıları Koruma Fonu, Sermaye Piyasası Kanununa tarih ve 4487 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile eklenen 46/A maddesi ile, tüzel kiģiliği haiz olarak kurulmuģtur. Fon, ġirketin tarihinde kurulması ile faaliyete geçmiģtir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Fon, MKK tarafından idare ve temsil olunmaktadır. Fonun iģlemleri ġirket bünyesinde kurulan bir müdürlük tarafından yürütülmektedir.

10 II Sayıştay ġirketin 2010,2011 yılları ile dönemine ait toplu bilgileri aģağıda gösterilmiģtir. Tablo 1- Toplu bilgiler Toplu bilgiler Ölçü dönemi Sermaye Bin TL Öz kaynaklar Bin TL Yabancı kaynaklar Bin TL Maddi duran varlıklar (Edinme Değeri) Bin TL Maddi duran varlıklar (BirikmiĢ amortisman) Bin TL Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL ĠĢtiraklere ödenen sermaye Bin TL ĠĢtiraklerden sağlanan gelirler Bin TL Alımlar Mil. TL Üye sayısı Adet Toplam yatırımcı sayısı Adet Toplam hesap sayısı Adet Menkul kıymet piyasa değeri Mil.TL ĠĢçi (Ortalama) KiĢi Personel için yapılan tüm giderler Bin TL Cari yıla iliģkin iģçiler için yapılan giderler Bin TL ĠĢçi baģına aylık ortalama gider TL Tahakkuk eden vergiler Bin TL GSYIH'ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) Bin TL GSYIH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL GSMH'ya katkı (Alıcı fiyatlarıyla) Bin TL Faaliyet kârı Bin TL Dönem kârı Bin TL Bilanço kârı Bin TL tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiģtir. Kanunun 138 inci maddesi uyarınca, ġirketin idari, mali ve hukuki yapılanmasında değiģiklikler olmuģtur. 138 inci maddenin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesindeki düzenlemeyle, ġirket; 657, 6245, 6085, 3346, 4734, 4735, 2886, 5018, 237, 2946, 195, 4046, 4054 sayılı Kanunlar ile 233, 399, 631, 190, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin dıģına çıkarılmıģtır. Bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu ve iptali gerektiği yönündeki baģvuru, Anayasa Mahkemesinin tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı kararıyla Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine hükmedilmiģtir.

11 III 138 inci maddenin 13 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde özet olarak; 2499 sayılı Kanun un 10/A maddesi uyarınca kurulan ġirketin, faaliyete baģladığı Eylül 2001 tarihinden itibaren, 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesinde adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla iģlem tesis edilemeyeceği, edilmiģ olanların kendiliğinden iģlemden kalkacağı düzenlenmiģtir. Bu düzenlemenin de Anayasaya aykırı olduğu ve iptali gerektiği yönündeki baģvuru üzerine, Anayasa Mahkemesince tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı kararıyla, Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmedilmiģtir. ġirketin kuruluģ, amaç ve faaliyetlerinin hukuki dayanağı olan tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6362 sayılı Kanunun 139 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır tarihi itibarıyla ġirketin sermayesi TL olup tamamı ödenmiģtir. Kurum varlıklarının %84,2 si dönen varlıklardan, % 15,8 i ise duran varlıklardan meydana gelmiģtir. Kaynakların, %24,1 i kısa vadeli yabancı kaynaklardan, %75,9 u öz kaynaklardan oluģmaktadır faaliyet döneminde toplam bin TL brüt satıģ hasılatı, bin TL tutarında faaliyet kârı, bin TL lik dönem, bin TL dönem net karı elde edilmiģtir. Türkiye de sermaye piyasalarının uluslararası entegrasyon kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla yeni ücret tarifesi Haziran 2011 tarihinde uygulanmaya baģlanmıģ olup, bu tarife ile nominal değerler üzerinden alınan saklama komisyonları, uluslararası standartlara uygun olarak, borçlanma araçları hariç, piyasa değeri üzerinden alınır hale gelmiģ ve bu Ģekilde hisse senedi saklama komisyonlarında ortalama %55 indirim yapılmıģtır. Söz konusu tarife ile yatırımcı hesaplarından tahsil edilecek hak kullanım komisyonlarında da borsada iģlem gören kıymetler için piyasa değeri esas alınmaya baģlanmıģtır tarihi itibarıyla; Kurumun üye sayısı 690, yatırımcı sayısı olmuģtur. Yatırımcıların toplam 40,1 milyon adet hesabı mevcut olup, bu hesaplardan 3,7 milyon adedi 2012 yılında açılmıģtır. Merkezi Kaydi Sistemde yer alan menkul kıymetlerin toplam piyasa değeri milyon TL dir. Menkul kıymet türü itibarıyla belirtilen tutarın % 70 i Pay Senedi, % 22 si Devlet Ġç Borçlanma senedi, % 8 i de yatırım fonu, özel sektör borçlanma aracı ve diğer menkul kıymetlerdir. Kurumun 2012 yılında da devam ettirdiği projeler özet olarak; e-yönet: kurumsal yönetim ve yatırımcı iliģkileri portalı projesi, e-gks: elektronik genel kurul sistemi projesi, e-ürün: elektronik ürün merkezi projesi, e-verġ: sermaye piyasaları veri bankası projesi, e-mkk bilgi portalı Ģeklindedir. Yasal düzenlemeler uyarınca, merkezi saklama kuruluģu iģlevlerini yerine getiren MKK, yüksek kâr amacı gütmeyip kamu yararını gözeten bir kuruluģtur ve piyasa maliyetlerini piyasa aktörleri ve yatırımcılar lehine mümkün olduğunca minimize etme gayretindedir. Bu itibarla; 2010 yılında baģlatılan ve kapasitesini yeni teknolojilerle üst düzeyde kullanacak baģta e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı olmak üzere, merkezi saklama kuruluģu olmanın yanında, pek çok yenilik ve projeyi, hizmete sunabilmek için yeni maliyetlere katlanmasına rağmen komisyon tarifesinde büyük oranlı indirim yapmıģtır. ġirket, 2011 yılında, kendi temel fonksiyonlarının yanı sıra, yine sermaye piyasalarının geliģimine katkıda

12 IV Sayıştay bulunmak üzere e-yönet: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ĠliĢkileri Portalı nı hayata geçirmiģ ve yine benzer Ģekilde gerek KuruluĢun sahip olduğu gerek paydaģlarından elde edebileceği pek çok önemli veriyi bir araya getirmek suretiyle ilgili taraflara sunulmasını amaçlayan e-verġ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası Projesi nin ilk adımlarını atmıģtır. Türkiye de kaydi sistem; milyonlarca sertifikanın fiziki sistemden elektronik ortama aktarıldığı, sermaye piyasası aracı ihraç etmiģ Ģirketlerin ve yatırımcıların doğrudan bağlantılarının bulunduğu ve milyonlarca yatırımcının kimlik, iletiģim ve hak sahipliği bilgilerinin anlık olarak tutulduğu bir noktaya gelmiģtir. e-yönet Portalı nın Türkiye örneğinde olduğu gibi hak sahibi bazında kaydileģtirme uygulaması yapan ve Ģirketlerin ortaklarına iliģkin güncel bilgileri tutan dünyadaki diğer merkezi saklama kuruluģları için bir model olabileceği öngörülmektedir. e-yönet Portalı yla OECD nin kurumsal yönetim ilkelerinden Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik ĠĢlevleri, Hissedarların Adil Muamele Görmesi, Kamuya Duyuru Yapma ve ġeffaflık ilkeleri baģta olmak üzere Türkiye de kurumsal yönetimin temel ilkelerinin geliģiminin hızlanacağı düģünülmektedir. e- Genel Kurul, pay sahiplerinin sadece oylarını elektronik ortamda kullanabildiği bir sistemden öte ulusal ve uluslararası düzenlemelerin gereklerinin tüm paydaģlar (Ģirket, pay sahibi, menfaat sahibi, temsilci, düzenleyici denetleyici otorite, vb.) tarafından tek bir merkezden yapılabilmesine imkan veren dinamik ve özgün bir biliģim sistemi olarak tasarlanmıģtır. Türkiye de sistemin bu farklılığının, Ġstanbul un uluslararası bir finans merkezine dönüģmesi projesine de önemli bir katkı yapması beklenmektedir. ġirketin Yurt içinde, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu A.ġ yurt dıģında ise, Saraybosna Menkul Kıymetler Borsasında iģtiraki bulunmaktadır. ġirketin, kaydi sisteme iliģkin olarak yapmakta olduğu faaliyetler; Merkezi Kaydi Sistemdeki GeliĢtirme ve Otomasyon Faaliyetleri, Serbest ĠĢlem Platformunda iģlem görecek Ģirketlere iliģkin gerçekleģtirilen faaliyetler, Yeni Sermaye Piyasası Araçlarına Hizmet Verilmesi, DĠBS lerin KaydileĢtirilmesi ĠĢlemleri, ĠMKB Opsiyon Piyasasına ĠliĢkin GeliĢtirmeler, Hak Kullanım Bilgilerinin Uçtan Uca Bildiriminde KAP SWIFT Entegrasyonu Hazırlık ÇalıĢmaları, Halka Arz ve Ortak Promosyonu ĠĢlemleri, Ġstanbul Finans Merkezi Projesi ÇalıĢmaları, Kurumsal Entegrasyon ÇalıĢmaları, Finansal Hesaplar Merkezi ÇalıĢmaları, Halka Arz Seferberliği Toplantılarına Katılım, Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olan KiĢi Bildirimler, Yatırımcı Hesaplarının Vekillerinin Bildirimi, Fiili DolaĢım Verilerinin Günlük Olarak Yayınlanması, Yabancı Kimlik Numarası Kullanımı, Menkul Kıymet Ġhraç ĠĢlemleri, Yabancı Para Cinsinden Temettü Ödemesi, E-DEVLET Entegrasyonu, Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının Hak Kullanım ĠĢlemleri, ĠMKB Hisse Tercihli Repo Pazarına ĠliĢkin GeliĢtirmeler, TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu), Nitelikli Sertifika Kullanımına GeçiĢ ĠĢlemleri, Ģeklindedir. B-Öneriler: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Merkezi Kayıt KuruluĢu yeniden yapılandırılmıģ ve tarihi itibarıyla 6085 ve 3346 sayılı Kanunların kapsamından çıkarılmıģ olup, ġirkette inceleme veya soruģturmayı gerektiren bir konu tespit edilemediğinden raporda önerilere yer verilmemiģtir.

13 V Sonuç: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile, tarihi itibarıyla 6085 ve 3346 sayılı Kanunların kapsamından çıkarılmıģ bulunan Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nin; kendi Yönetim Kurulunca tarih ve 12/08 sayılı kararıyla onaylanan tarihli bilançosu ve dönemi gelir tablosu TL dönem karı ile kapanmıģ bulunmaktadır.

14

15 1 II-ĠDARĠ BÜNYE A Mevzuat: 1-Kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat: Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. nin (MKK) tarihleri arasındaki mevzuatı aģağıda özetlenmiģtir. Ayrıca; tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen düzenlemeler izah edilmiģ ve Rapora eklenmiģtir. (Ek;1) 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin 13 fıkrasının ikinci cümlesinin iptalini de içeren, Anayasa Mahkemesinin tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı Kararı izah edilmiģ ve Rapora eklenmiģtir. (Ek;2) tarihine kadar uygulanan kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat: Merkezi Kayıt KuruluĢu 4487 sayılı Kanunla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa eklenen 10/A ve geçici 6 ve 7 nci maddeleri çerçevesinde yapılandırılmıģtır. ġirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A maddesi ile sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin hakların kayden izlenmesi için kurulmuģtur. ġirket, özel hukuk tüzel kiģiliğine haiz olup, SPK nın denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermektedir. ġirketin kuruluģ, faaliyet, çalıģma ve denetim esasları tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Kayıt KuruluĢunun KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiģtir sayılı Kanun un kaydi sisteme iliģkin doğrudan düzenleme yapan 10/A maddesinde özetle; Sermaye piyasası araçları ve bunlara iliģkin hakların özel hukuk tüzel kiģiliğini haiz bir Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından kayden izleneceği, bu kuruluģun SPK nın gözetim ve denetimi altında olacağı ve kuruluģ, faaliyet, çalıģma ve denetim esaslarının Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği, kayıtların Merkezi Kayıt KuruluĢu tarafından bilgisayar ortamında ihraçcılar, aracı kuruluģlar ve hak sahipleri itibarıyla tutulacağı, kaydedilen hakların 2499 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanamayacağı, kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kiģilere karģı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt KuruluĢuna yapılan bildirim tarihinin esas alınacağı, Sermaye Piyasası Kurulunun 10/A maddesi kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibarıyla SPK nın belirleyebileceği hükme bağlanmıģtır. Ayrıca, tarih ve 6111 sayılı KHK nin 151 inci maddesi ile 10/A maddesine eklenen 5 inci fıkrada, kayden izlenen sermaye piyasası araçlarına iliģkin tedbir, haciz ve benzeri her türlü idari ve adli taleplerin münhasıran Merkezi Kayıt KuruluĢunun üyeleri tarafından yerine getirileceği, Merkezi Kayıt KuruluĢunun personeli hakkında 2499 sayılı SPK Kanununun sır saklama ve Kurulun para, evrak ve malları hakkında iģlenen suçlar hakkındaki 25 inci maddesi hükmünün uygulanacağı (2499/25 inci madde: sırların açıklanamayacağı, kurulun para, evrak ve her çeģit malının devlet malı hükmünde olduğu, personelin görevle bağlantılı olarak iģledikleri suçlar ile bunlara karģı iģlenen suçlardan dolayı sorumluluk bağlamında

16 2 Sayıştay Türk Ceza Kanununun uygulanmasında kamu görevlisi sayıldıkları, v.s hakkında) belirtilmiģtir sayılı Kanun un 10/A maddesi uyarınca hazırlanan, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Merkezi Kayıt KuruluĢunun KuruluĢ, Faaliyet, ÇalıĢma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik MKK nin bir anonim ortaklık Ģeklinde kurulmasını öngörmüģtür. KuruluĢ, ana sözleģmesinin tarih ve 5390 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanması ile de ġirket faaliyetlerine baģlamıģtır tarihi itibarıyla, Ana SözleĢmenin 4 üncü maddesinde ġirketin amaç ve konusu özetle; Kaydi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, Kayıtların üyeler itibarıyla tutarlılığını izlemek, tutarsızlık ve kaydi sisteme iliģkin düzenlemelerde aykırılık tespiti halinde üyeler nezdinde gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek ve durumu derhal Sermaye Piyasası Kurulu na bildirmek, Sistemin güvenli çalıģmasını sağlayacak önlemler almak ve uygulamak, Kayıtların mevzuatta öngörüldüğü çerçevede gizliliğini sağlamak ve bu konuda gerekli önlemleri almak, Yatırımcıları Koruma Fonunu (YKF) idare ve temsil etmek, mevzuat gereğince fon hesabına yatırılması zorunlu ödentilerin yatırılmasını izlemek, SPK tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği iģlemleri yapmak, Ģeklinde belirlenmiģtir. ġirketin amacını gerçekleģtirmek için yapacağı esas faaliyetler de özetle; Sermaye piyasası araçları ve bunlar üzerindeki hakların, yetkili kılınmıģ takas ve saklama kurumlarından ġirket kayıtlarına aktarılması, bu kayıtların Ģirket nezdinde izlenmesi için gerekli teknik alt yapı ve donanım standartlarını belirlemek ve sistemin iģlemesini sağlamak, kaydi sistemin mevzuata uygun yürütülmesini temin amacıyla, üye kuruluģlar nezdindeki uygulamayı izlemek, kaydi sistemin iģleyiģi ile ilgili olarak gerekli gördüğü hususlarda, üye kuruluģlardan bilgi ve belge istemek, olarak tespit edilmiģtir. Ana sözleģmenin amaç ve konularında 2012 yılı içinde değiģiklikler yapılmıģtır. Özetle; Sermaye Ģirketlerinin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının elektronik yöntemle yapılabilmesi için gerekli görülen altyapı ve operasyonel hizmetleri sunmak, baģta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat ve yurt dıģı uygulamalar da dikkate alınarak Ģirketlerin kurumsal yönetim yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine yönelik çalıģmalar yapmak ve Ģirketler ile ortaklarının iletiģim ve paylaģımının sağlanabileceği ortak bir platform oluģturmak, her türlü borsada iģlem gören tarım ürünleri, depo, mal ve emtiayı temsilen çıkarılan elektronik senet, ürün senedi, depo makbuzu vb. karģılığı kayıt tutmak, bunlara iliģkin platform oluģturmak, sermaye piyasalarına iliģkin bir veri bankası oluģturarak verilerin tek bir noktadan toplanması, analiz edilmesi, modellenmesi ve sunulması amacıyla çalıģmalar yürütmek, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Ģirketlerin zorunlu olarak veya kendi talepleri doğrultusunda web üzerinden veya diğer elektronik yöntemlerle yapacakları bilgilendirme ve duyurular için elektronik ortam ve alt yapı oluģturmak Ģeklinde, özellikle yeni Türk Ticaret Kanununu, (TTK) ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemini, (UFRS) geliģen teknolojiyi dikkate alan eklemeler getirilmiģtir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Seri: IV, No:28 sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve

17 3 Esasları Hakkında Tebliğ (KaydileĢtirme Tebliği) tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiģtir. Anılan Tebliğ, kaydileģtirilen sermaye piyasası araçlarına iliģkin kayıtların MKK nezdinde nasıl tutulacağına iliģkin usul ve esasları düzenlemektedir. ġirketin ortakları; %30,0 oranında pay ile Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası (ĠMKB), %64,89 oranında pay ile Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (Takas Bank), %5,0 oranında pay ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı KuruluĢlar Birliği (TSPAKB), % 0,1 oranında pay ile Ġstanbul Altın Borsası (ĠAB) ve %0,01 oranında pay ile bu kuruluģları temsile yetkili 2 gerçek kiģidir. Gerek Kanunda, gerekse Yönetmelikte Ģirketin sermaye yapısı ve pay oranları ile ilgili bir hüküm bulunmamakta, Sermaye Piyasası Kurulunca belirleneceğinin ifade edilmesi ile yetinilmektedir. ġirketin genel kurulu mevcut hali ile sermaye koyan ortaklardan meydana gelmekte olup, 5 ortak bulunmaktadır. ġirketin ana görevi Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek olduğundan, Ģirkete üye olunmadan sermaye piyasasında faaliyette bulunmak imkan dahilinde değildir. ġirketin ana geliri de üyelerden alınan ücret ve komisyonlardan oluģmaktadır. Ana SözleĢmenin 8 inci maddesinde, ġirket sermayesinde ĠMKB payının % 50 yi, Takasbank payının % 75 i geçemeyeceği belirtilmiģtir. MKK nın ortaklarından sadece %30 paya sahip ĠMKB, 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümleri çerçevesinde tüzel kiģiliği haiz kamu kurumu statüsünde olmakla birlikte, ĠMKB nin Takasbank sermayesinde de %32,63 lük paya sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda, MKK üzerindeki doğrudan ve dolaylı kamu sermaye pay oranı toplamda %51,17 ye ulaģmaktadır. MKK, sermayesindeki kamu payının %50 yi geçmesi üzerine Kamu Ġhale Kurumuna ve tarihlerinde gönderilen yazılarda Kurumun 4734 sayılı Kanunun 2 inci maddesinin (d) bendi (değiģik 4761/10 maddenin a,b,c bentleri kapsamında, ĠMKB nin doğrudan ve ĠMKB Takasbank Aġ üzerinden dolaylı hisseleri toplamının ġirket sermayesinin %50 sini aģması nedeniyle, 4734 sayılı Kanun kapsamında iģlem yapılması mükellefiyetinin doğduğunu izah ederek, ġirketin ana faaliyetlerini yerine getirirken gerekli olan mal ve hizmetlerin alınması konusunda 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve Kamu Ġhale Genel Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesini, ġirketin internet sayfasında yer alan elektronik idare kayıt formunda ġirketin hukuki yapısına uygun bir sınıflandırma/adlandırma yapılmasını, talep etmiģ, ayrıca tarihli yazı ile Kurumun hizmet alımları ile ilgili olarak Finansal Kurumlara ait GeniĢ Kapsamlı Sigorta Poliçesi ve MKK Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi hakkında bilgi vermiģtir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından gönderilen tarihli yazıda özetle; Kamu Ġhale Kurulunun tarih ve 18 sayılı kararı ile, MKK nın 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendinde sayılan kuruluģlardan olduğuna, yazı ekinde (Ek:1) de belirtilen mal ve hizmetlerin anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında olduğuna, Ek:2 de belirtilen mal ve

18 4 Sayıştay hizmetlerin ise 3/g maddesi uyarınca istisna kapsamında olmadığına karar verildiği bildirilmiģtir. -Kanunlar ve kuruluģ statüsüne iliģkin mevzuat yönünden tarihinden itibaren durum: tarih ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. Kanunun amacı, sermaye piyasasının güvenilir, Ģeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda iģleyiģinin ve geliģmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi olarak belirlenmiģtir. Kanunun kapsamına; Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, ihraççılar, halka arz edenler, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları, borsalar ile sermaye piyasası araçlarının iģlem gördüğü diğer teģkilatlanmıģ piyasalar, piyasa iģleticileri, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Takas KuruluĢları, Merkezi Saklama KuruluĢları, Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) ve Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arz edilmeyen pay ihraçları, alınmıģtır sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanununda sermaye piyasasının bileģenlerinden biri haline gelen MKK, yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan son değiģiklikler ve piyasanın ihtiyaçları çerçevesinde kaydileģtirme faaliyetinin ötesinde bir kurum olarak düzenlenmiģ ve bu durum Kanunun gerekçesinde de açıkça belirtilmiģtir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 3 üncü maddesinde MKK Sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesine iliģkin iģlemleri gerçekleģtirmek, kaydileģtirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, merkezî saklamasını yapmak ve Kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulmuģ bulunan özel hukuk tüzel kiģiliğini haiz anonim Ģirket olarak tanımlanmıģtır. MKK nın görevleri 6362 sayılı yeni SPK Kanununun 81 inci maddesinde düzenlenmiģtir. Söz konusu görevler; -Sermaye piyasası araçlarının kaydileģtirilmesine iliģkin iģlemleri gerçekleģtirmek, kaydileģtirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak, sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta yer alan kurumsal yönetim ilkelerine Ģirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak Ģirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletiģiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluģturmak, -Sermaye piyasalarına iliģkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluģturmak, Kurulun belirleyeceği ilkeler çerçevesinde verilerin kullanımını sağlamak, -Kurul tarafından sermaye piyasası ve ilgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri ve düzenlemelerin gerektirdiği iģlemleri yapmak,

19 5 -Ġlgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetlerinin kaydileģtirilmesine, bunların ve bunlara bağlı hakların elektronik ortamda kayden izlenmesine iliģkin iģlemleri yürütmek ve bunlara iliģkin platform oluģturmak, Ģeklinde sıralanmıģtır sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesiyle aynı Ģekilde MKK ve üyeleri, kayıtların yanlıģ tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan kusurları oranında sorumludur sayılı yeni SPK Kanununda MKK nın kuruluģ, faaliyet, üyelik, çalıģma ve denetim esasları, gelirleri ve kâr payı dağıtım esaslarının Kurul tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiģ olup, bahsi geçen yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Borsa Ġstanbul ile bağlı ortaklıkları ve iģtirakleri ile ilgili 138 inci Maddesinin 12 inci fıkrasında özetle; Borsa Ġstanbul Anonim ġirketi ile bağlı ortaklıkları ve iģtiraklerinin (MKK vb) kamu iktisadi teģebbüsleri de dahil, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluģ ve ortaklıklarına uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara tabi olmayacağı, hükme bağlanmıģtır. 138 inci maddenin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesinde; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayılı Kanun, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 5018 sayılı Kanun 237 sayılı TaĢıt Kanunu, 2946 sayılı Kanun, 195 sayılı Basın Ġlan Kurumu TeĢkiline Dair Kanun, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4054 sayıl Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değiģikliklerine iliģkin hükümlerin Borsa Ġstanbul Anonim ġirketi ile Borsa Ġstanbul Anonim ġirketinin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle bunlara tabi hale gelen bağlı ortaklıkları ve iģtirakleri hakkında uygulanmayacağı izah edilmiģtir. 138 inci maddenin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesindeki düzenlemenin, Borsa Ġstanbul Anonim ġirketinin yanı sıra, bu ġirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği nedeniyle, bağlı ortaklıkları ve iģtirakleri olan Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (Takas Bank), Merkezi Kayıt KuruluĢu (MKK) nın yanı sıra, Borsa Ġstanbul A.ġ. bünyesine alınan Ġstanbul Altın Borsası, (ĠAB) Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon Borsası A.ġ. (VOBAġ) gibi kuruluģlar hakkında da uygulanmayacağı belirtilmektedir. 13 numaralı fıkranın ikinci cümlesinde ise; Bu fıkranın birinci cümlesi, bu kanunla mülga 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu kanunla mülga 2499 sayılı kanunun 40/A maddesi uyarınca kurulmuģ olan borsalar ile bunların bağlı ortaklıkları ve

20 6 Sayıştay iģtirakleri hakkında da, hükmi Ģahsiyetleri teģekkül ettiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, hüküm ifade eder; bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için bu fıkranın birinci cümlesinde adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla iģlem tesis edilemez, edilmiģ olanlar kendiliğinden iģlemden kalkar. hükmü getirilmiģtir. 138 inci maddenin13 numaralı fıkrasının ikinci cümlesindeki düzenleme ile Borsa Ġstanbul, (ĠMKB) Takasbank, ĠAB, MKK v.b için, 6362 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerde, birinci cümlede adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla iģlem tesis edilemeyeceği, edilmiģ olanların kendiliğinden iģlemden kalkacağı düzenlenmiģtir. 138 inci maddenin 13 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde özet olarak; 2499 sayılı Kanun ve 91 sayılı KHK hükümlerine göre kurulmuģ bulunan MKK nin, hükmü Ģahsiyetinin teģekkül ettiği, faaliyete baģladığı tarihinden itibaren, 6362 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin 13 üncü fıkrasının birinci cümlesinde adı geçen kanunlara ve kararnamelere tabiiyet gerekçesi veya iddiasıyla iģlem tesis edilemeyeceği, edilmiģ olanlar kendiliğinden iģlemden kalkacağı düzenlenmiģtir. 138 inci maddenin 13 numaralı fıkrasının birinci ve ikinci cümlesinin Anayasaya aykırı olduğu ve iptalinin gerektiği yönündeki baģvuru üzerine; Anayasa Mahkemesinin tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı Kararı ile, tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ĠMKB, ĠAB ve MKK ile doğrudan ilgili 138 inci maddenin 13 numaralı fıkrasının birinci cümlesinin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine oy çokluğuyla, ikinci cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliği ile karar verilmiģtir (Ek;2). Anayasa Mahkemesinin tarih ve E: 2013/24, K: 2013/133 sayılı Kararı, gerekçeli olarak tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. Ġptal edilen ikinci cümle ile ilgili olarak yayımlanan gerekçeli kararda hukuk güvenliği ilkesi, kanunların geriye yürümezlik ilkesi izah edilerek, özetle;..daha önce tesis edilmiģ bulunan iģlemlerin doğurduğu hukuki sonuçları ortadan kaldıracak Ģekilde yasama tasarrufunda bulunulması, hukuk güvenliği ilkesine aykırılık oluģturur. Kanunların geriye yürümezlik ilkesi uyarınca kanunlar, kamu yararı ve kamu düzeninin gerektirmesi, kazanılmıģ hakların korunması, mali hakların iyileģtirilmesi gibi ayrıksı durumlar dıģında ilke olarak yürürlük tarihinden sonraki olay, iģlem ve eylemlere uygulanmak üzere çıkarılırlar. Yürürlüğe giren kanunların geçmiģe ve kesin nitelik kazanmıģ hukuksal durumlara etkili olmaması hukukun genel ilkelerindendir.,,,iptali istenilen kuralda belirtilen kuruluģlarla ilgili olarak, Kanunun yayımı tarihi öncesinde gerçekleģtirilen denetimler sonucunda verilen tüm iģlem ve kararların da kuralın geriye doğru yürütülmesi nedeniyle ortadan kaldırılması Anayasa nın 165 inci Maddesi ile bağdaģmamaktadır. denilmektedir. MKK nin kuruluģ, amaç ve faaliyetlerinin hukuki dayanağı olan tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 6362 sayılı Kanunun 139 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Üyelik Yönergesi Yayın Tarihi: 24.12.2014 Sürüm: 1.0 Doküman No : M.9-YNRG-01 Güncel Sürüm No: 1.0 Onay No: 2014-379 Sayfa No:1/6 Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Merkezi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ HEDEFİNE DOĞRU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU VE PROJELERİ ULUSLARARASI İSTANBUL FİNANS KONGRESİ OKAN ÜNİVERSİTESİ 13.06.2012 Doç. Dr. Yakup Ergincan Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.12.2013/229-1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, sermaye piyasası araçları borsada işlem gören veya nitelikli yatırımcılara satılan ortaklıklar,

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/114-1 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ de 28/2/2008 tarihli

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 02.07.2015/128-2 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 2015/7910 sayılı BKK ile sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

TEBLİĞ. 2) Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri, 18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29536 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ve Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş

Bildirimi 2. MKK Temsilcileri (Uygulama, Servis, Gözetim ve Şirket Yetkilileri) nin MKK nezdinde kayıtlar, doğrudan MKK sistemine bağlanarak gerçekleş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. GENEL MEKTUP No:: 3 KKONUU : ÜYELİK PROSEDÜRÜNÜN TAMAMLANMASI \KS\ÜyelikBaşvuru\3 İLLGGİ İ İLLİ İ : SAYIN GENEL MÜDÜR, İHRAÇCILAR, ARACI KURULUŞLAR VE SERMAYE PİYASALARI.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1

Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 Sirküler Rapor Mevzuat 06.04.2015/74-1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI Bankacılık Kurumu çıkarılan Yönetmelik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 30 Eylül 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29843 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6) (27/12/2013 Tarih ve 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste: 1-10/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır.

-SPK SİRKÜLERİ- 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. Konu: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği 27 Aralık 2013 tarih 28864 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği aşağıda yer almaktadır. İyi çalışmalar dileriz. Amaç ve kapsam

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı