MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI"

Transkript

1 MOTOPOMP WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 XT WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15 X WH 20 X KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI

2 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...6 Kullaným...7 Kontroller/bakým...12 Yetkili Servisler... Garanti Belgesi... 1

3 GÝRÝÞ Bir HONDA Motopomp satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu el kitabý, HONDA Motopompun kullanma ve bakým bilgilerini içerir. Bu el kitabý basýmý sýrasýndaki en son üretim bilgileri esas alýnarak hazýrlanmýþ olup ANADOLU MOTOR ÜRETÝM VE PAZARLAMA A.Þ., hiçbir uyarýda bulunmadan ve hiçbir yükümlülük altýna girmeden herhangi bir zamanda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu el kitabýnýn hiçbir bölümü yazýlý izin alýnmadan yeniden basýlamaz ve çoðaltýlamaz. Motopompunuzu yüksek verimle, ekonomik ve güvenli kullanabilmek için bu el kitabýný dikkatle okuyun. Bu el kitabý motopompun ayrýlmaz bir parçasý olarak düþünülmeli ve baþka bir þahsa satýlmasý halinde motopomp ile birlikte verilmelidir. Motopomp sadece tasarým amacýna ve etiket gücüne uygun koþullarda kullanýlmalýdýr. Bu el kitabýnda belirtilen çalýþtýrma ve bakým iþlemleri dýþýnda motopompun hiçbir parçasýna ve ayarlarýna dokunmayýn. Motopomp üzerinde deðiþiklik yapmaya çalýþmayýn. Hiçbir muhafazayý, etiketi, kalkaný, kapaðý ya da baþka bir güvenlik elemanýný çýkarmayýn. Bunlar sizin güvenliðiniz için konmuþtur. Yetkili servis dýþýnda yapýlan müdahalelerden doðacak hasar ve arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. Motopompun bakýmý müþterinin sorumluluðu altýndadýr. Bakýmsýzlýk nedeni ile meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda olup Kullanma ve Bakým El Kitabý nda belirtilen iþlemlerin zamanýnda yapýlmasý gereklidir. Motopompun bakým ve onarýmý için Anadolu Motor servisleri yetkilidir. Eðer herhangi bir sorunla karþýlaþýrsanýz veya motopompunuz hakkýnda sorularýnýz olursa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisi ne baþvurun. Anadolu Motor Yetkili Servislerini el kitabýnýzýn arkasýndaki listede bulabilirsiniz. 2

4 GÝRÝÞ Garanti Belgesi ni el kitabýnýn arkasýnda bulacaksýnýz. Garanti Belgesi ibraz edilmeksizin talep edilecek hizmetler garanti dýþý olarak deðerlendirilecek ve ücreti karþýlýðý verileceklerdir. UYARI Eðer el kitabý içindeki talimatlara uyulmaz ise maddi hasarlara, ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme yol açýlabilir. DÝKKAT Motopompu teslim aldýðýnýzda saðlam ve eksiksiz olup olmadýðýný kontrol edin. Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatle okumadan, bütün çalýþtýrma ve kontrol iþlemlerini öðrenmeden motopompunuzu çalýþtýrmayýn. NOT Bu el kitabý motopompun çalýþtýrýlmasý ve bakýmý ile ilgili faydalý bilgiler içerir. Anlayamadýðýnýz bir sorunla karþýlaþtýðýnýz da mutlaka bir Anadolu MotorYetkili Servisi ne danýþýn ve yardýmýný talep edin. 3

5 EMNÝYET KURALLARI Kendi güvenliðiniz, baþkalarýnýn güvenliði ve motopompunuzun hasar görmemesi için þu hususlara dikkat edin. Kullanýcýnýn sorumluluðu Talimatlara uygun olarak kullanýldýðý taktirde almýþ olduðunuz HONDA motopomp size güvenli hizmet sunacak þekilde tasarlanmýþtýr. Motopompu kullanmadan önce motopompla birlikte verilen Kullanma ve Bakým El Kitabýný dikkatli bir þekilde okuyun ve anlayýn. Yanlýþ bir kullaným sonucunda yaralanabilir veya motopompa hasar verebilirsiniz. Emniyetli çalýþmayý saðlamak ; HONDA motopompunuzu çalýþtýrmadan önce Kullanma ve Bakým El Kitabýný mutlaka okuyun ve belirtilen hususlara uyun. Bir tehlike anýnda motopompun acil olarak nasýl durdurulacaðýný ve tam olarak nasýl kontrol edileceðini bilin. Kullaným bilgisi olmayan kiþilere motopompunuzu çalýþtýrma ve kullanma izni vermeyin. Çocuklarý ve evcil hayvanlarý motopompun çalýþma sahasýndan uzak tutun. Motopomp üzerindeki hareketli veya sýcak parçalara dokunarak yaralanabilirler. Motopompunuzu çalýþtýrmadan önce yað seviyesini kontrol edin. Gerekiyorsa el kitabýnda belirtildiði miktar ve özellikte yað koyun. Yakýt yutulmasý halinde zararlý ve öldürücüdür. Yakýt deposunu çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutun. Çalýþma esnasýnda, patlayýcý yanýcý (benzin,kibrit,vb) maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn. Yakýt doldurma ve boþaltma esnasýnda sigara içmeyin. Yanýcý ve kývýlcým çýkarýcý maddeleri oradan uzak tutun. Yakýt ikmali sýrasýnda motopompunuzu mutlaka durdurun. Yakýt doldurma iþleminin bitmesinden sonra yakýt depo kapaðýnýn tam olarak kapalý olduðundan emin olun. Yakýt tankýný aðzýna kadar doldurmayýn. Genleþme ve sarsýlma sonucu yakýt kapak çevresinden sýzabilir. Motopompunuzun üzerine yakýt dökülmüþse motopompunuzun üzerini ve zemini temizleyin ve yakýt buharý tam olarak daðýlmadan motorunuzu çalýþtýrmayýn. Motopompunuzun üzerine hiç bir þey koymayýn ve üzerini yanabilir nesnelerle örtmeyin, yangýna yol açabilir. 4

6 EMNÝYET KURALLARI Motopompunuzu çalýþtýrýrken uygun elbiseler giyin. Uzun elbise kollarý veya bol elbiseler ciddi yaralanmalara neden olabilir. Motopompunuzun çalýþtýðý ortama yeterli miktarda hava girmesini saðlayýn. Motopompunuzu yapýlardan veya diðer eþyalardan en az 1m mesafede çalýþtýrýn. Kullaným sýrasýnda motopompun gövde ve egzoz sistemi ýsýnýr ve motopomp durdurulduktan belli bir süre sonra da motopomp ve aksam üzerindeki sýcaklýk devam eder. Sýcak kýsýmlara temas edilmesi yanma ve yaralanmalara sebep verebilir. Egzoz çýkýþýnda kývýlcým tutucu mevcut olup opsiyonel bir parçadýr. Bulunduðunuz ortamda kývýlcýmdan etkilenecek nesneler var ise kývýlcým tutucu parça olmadan motopompunuzu çalýþtýrmayýn. Motopompunuzu soðumadan kapalý bir yere taþýmayýn. Bakým iþlemlerini yapmak için mutlaka motopompunuzun ve aksamlarýnýn soðumasýný bekleyin. Motopompunuzu sabit bir yüzeye yerleþtirin. Motopompunuzu eðimi 20 dereceden fazla olan düzlemlerde çalýþtýrmayýn. Aþýrý eðim, çalýþma esnasýnda yakýtýn sýzmasýna ve yaðsýz çalýþma sonucu motopompunuzun zarar görmesine neden olabilir. Motopomp bakým kurallarýný mutlaka uygulayýn.yetkili Servislerimiz her türlü bakýmý yapmaya hazýrdýrlar. Karbon monoksit zehirlenmesi tehlikesi Egzoz gazlarýnýn içinde renksiz, kokusuz ve zehirli bir gaz olan karbon monoksit bulunur. Egzoz gazýný teneffüs etmek bilinç kaybýna ve ölüme sebep olabilir. Eðer motopompu kapalý veya yarý kapalý bir alanda çalýþtýrýrsanýz hava, egzoz gazý ile tehlikeli þekilde kirlenebilir. Egzoz gazýnýn birikmesini önlemek için yeterli havalandýrmayý saðlayýn. 5

7 TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODEL WX 10 WB 20 XT WB 20 XT DR WB 20 XT DRX WB 30 WB 30 XT DR WB 30 XT DRX WH 15X WH 20X MOTOR TÝPÝ GX 31 GX 120 GX 160 GX 120 GX 160 GX 120 GX 160 SÝLÝNDÝR HACMÝ 31 cm3 118 cm3 163 cm3 118 cm3 163 cm3 118 cm3 163 cm3 MAX. ÇIKIÞ GÜCÜ 1.5 BG/7000 d/dk 4 BG/3600 d/dk 5.5 BG/3600 d/dk 4 BG/3600 d/dk 5.5 BG/3600 d/dk 4 BG/3600 d/dk 5.5 BG/3600 d/dk ATEÞLEME SÝSTEMÝ ELEKTRONÝK ATEÞLEMELÝ YAKIT KAPASÝTESÝ 0.65 litre 2.5 litre 3.6 litre 2.5 litre 3.6 litre 2.5 litre 3.6 litre YAKIT CÝNSÝ KURÞUNSUZ BENZÝN YAÐ KAPASÝTESÝ 0.1 litre 0.6 litre 0.6 litre 0.6 litre 0.6 litre 0.6 litre 0.6 litre POMPA GÝRÝÞ/ÇIKIÞ ÇAPI 25 mm 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm 40 mm 50 mm BASMA YÜKSEKLÝÐÝ 35 mm 26 m 30 m 26 m 30 m 50 m 50 m EMME DERÝNLÝÐÝ 7 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m 8 m MAKSÝMUM DEBÝ 130 litre/dk. 600 litre/dk litre/dk. 600 litre/dk litre/dk. 400 litre/dk 500 litre/dk ÖLÇÜLER 330x250x325 mm 470x350x380 mm 505x375x465 mm 455x365x420 mm 510x385x455 mm 415x360x405 mm 425x375x405 mm BOÞ AÐIRLIK 6.8 kg 22 kg 28 kg 21 kg 26 kg 22 kg 23.5 kg 6

8 KULLANIM - Çalýþtýrma öncesi hazýrlýk 1. Emme ve basma hortumlarýný baðlayýn. 1. Aðýzlatýn 2. Sýkýn 7

9 KULLANIM - Çalýþtýrma öncesi hazýrlýk 3. Hortumlarý emme ve basma aðýzlarýna kelepçe ile baðlayýn. 8

10 KULLANIM - Çalýþtýrma öncesi hazýrlýk 2. Emme aðzýnýn su ile doldurulmasý 1. Su doldurma tapasýný çýkarýn 2. Suyu doldurun 9

11 KULLANIM - Motorun çalýþtýrýlmasý 1 - Yakýt musluðunu açýn 2 - Gaz kolunu açýn 3 - Jigle kolunu kapalý konuma getirin 4 - Motor çalýþtýrma anahtarýný ON=açýk konuma getirin 5 - Çalýþtýrma ipini önce boþluðunu alana kadar yavaþça çektikten sonra kuvvetle çekip motoru çalýþtýrýn. 6 - Jigle kolunu açýk konuma getirin. 7 - Gaz kumanda kolunu tam gaz konumuna getirin. 10

12 KULLANIM - Motorun durdurulmasý Gaz kumanda kolunu kapatýn Yakýt musluðunu kapatýn Motor çalýþtýrma anahtarýný OFF=kapalý konuma getirin 11

13 KONTROLLER/BAKIM YAÐ Her çalýþtýrma öncesinde motor yað seviyesini kontrol edin. Tavsiye edilen yað SAE 10W-30 veya buna eþdeðer. 4 zamanlý benzinli motor yaðý kullanýn. 12

14 KONTROLLER/BAKIM Ýlk yað deðiþimini 1 ay sonra veya 20 çalýþma saatinden (hangisi önce tamamlanýrsa) sonra yapýn. Daha sonraki yað deðiþimlerini her 6 ayda bir veya 100 çalýþma saatinden (hangisi önce tamamlanýrsa) sonra yapýn. Yað boþaltma Yað doldurma 13

15 KONTROLLER/BAKIM BUJÝ Buji kötü durumda ise Bujiyi çýkartýn. Temizleyin mm BP6ES / W20EP-U (NGK) / (NIPPONDENSO) 14

16 KONTROLLER/BAKIM HAVA FÝLTRESÝ Kötü durumda ise Filtreyi sökün Yerine takýn 15

17 KONTROLLER/BAKIM Motor çalýþmýyorsa Yakýtý kontrol edin. Bujiyi sökün. Bujide kývýlcým kontrolü yapýn. Motor yine çalýþmýyorsa, bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. 16

18 KONTROLLER/BAKIM Pompa su çekmiyorsa Emme suyunu kontrol edin. Emme hortumu ucunun týkalý olup olmadýðýný kontrol edin. Hava kaçaðýný kontrol edin. Emme hortumunda hasar olup olmadýðýný kontrol edin. Pompa bu kontrollerde normal görünüyor ama çalýþmýyorsa bir Anadolu Motor Yetkili Servisine baþvurun. 17

19 KONTROLLER/BAKIM Motor yaðý Hava filtresi Buji Kývýlcým tutucu (opsiyonel) Yanma odasý Supap boþluðu Pompa faný Pompa faný boþluðu Pompa emiþ klapesi Yakýt deposu ve filtresi Yakýt hattý Motopompunuzun verimli çalýþmasý ve uzun ömürlü olmasý için belirtilen kontrolleri ve bakým iþlemlerinin düzenli olarak yapýlmasý gerekir. Seviye kontrolü Deðiþtirme Kontrol Temizleme Deðiþtirme Kontrol - ayar Deðiþtirme Temizleme Temizleme Kontrol - ayar Kontrol Kontrol Kontrol Temizleme Kontrol HONDA MOTOPOMPLAR ÝÇÝN Kullanmadan önce Ýlk ay ya da 20 Saatte Her 3 ay ya da 50 saatte (1) Aðýr þartlarda ve tozlu ortamlarda çalýþtýrýlýyor ise bakým aralýðý daha sýk olmalýdýr. (2) Bu bakýmlar Anadolu Motor Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. (1) Her 6 ay ya da 100 saatte (Eðer gerekli ise deðiþtirin) (2) Her 2 yýlda bir. Her yýl ya da 300 saatte (2) (2) (2) (2) (2) (2) 18

20 ANADOLU MOTOR Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Þ. Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No: 5 Kartal Ýstanbul Tel: (0216) (6 Hat) Faks: (0216) Rev: 03 ANADOLU GRUBU SS.P.01.F.60 UM

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80

SEMAK BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 BENZİNLİ SU MOTORLARI KULLANIM KILAVUZU QGZ25 - PA15T PA 20T PA200T QGZ50 PA30T PA300T QGZ80 ÖNSÖZ Firmamız tarafından ithal edelin benzinli su motorunu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ünite gelişmiş

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý

Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý Talimatlar/Parçalar Türkçe G40 Hava Destekli Boya Püskürtme Tabancasý 311942G TR - Mimari boya ve kaplamalarda taþýnabilir boya püskürtme uygulamasý için. Yalnızca profesyonel kullanım için.- Model: 288513,

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

MODEL RTM807 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

MODEL RTM807 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU BENZİNLİ SU POMPASI MODEL RTM807 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 5 4 3 6 2 1 8 7 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA KOLU 2. BENZİN DEPOSU KAPAĞI 3. SU GİRİŞ YERİ 4. SU ÇIKIŞ YERİ 5. HAVA FİLTRESİ KAPAĞI 6. GAZ

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ

KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ KULLANIM KILAVUZU SICAK SOĞUK SU SEBİLİ BU KULLANIM KILAVUZU USS 85 MODELİNİ KAPSAMAKTADIR. BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle üretilen, kalite kontrollerinden

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01

POL10/15. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070139 / 000 / 01 POL10/15 Bedienungsanleitung Operating instructions Οδηγιες χρησεως Инструкция по зксплуатации Upute za uporabu Navodila za uporabo Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN.

DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. TR DİKKAT: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLAR İÇEREN KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. Gelecekteki her türlü ihtiyaç için saklayın Motor ve bataryaya ilişkin olarak, ilgili talimat kılavuzlarını okuyun. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI GĐRĐŞ Öncelikle POLDAP markasını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizde bulunan kılavuzda 5, 6, 7, 8, 10 grubu ELEKTRĐKLĐ SU MOTORLARI hakkında gerekli

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No.

Kullanim Kilavuzu Z-34 22 IC Power Bakım Bilgileriyle birlikte Orijinal Talimatlarin Çevirisi Fifth Edition Second Printing Part No. Kullanım Kılavuzu Beşinci Baskı İkinci Basım Önemli Bu makineyi kullanmaya başlamadan önce güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun, anlayın ve bu kural ve talimatlara uyun. Yalnızca

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL İÇİNDEKİLER Önemli Güvenlik Talimatları 3 Cihaz ve Aksesuarlar 4 Teknik Özellikler ve Performans 5 Duş Ünitesinin Montajı 6 Kullanım ve Bakım 8 Elektrik Şeması 9 Servis

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN

K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Çay Makinesi Kullanma Kılavuzu K 3282 IM/P/C/IC K 3294 IN Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı