Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru"

Transkript

1 TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BAÞLIYOR BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici, BBP Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý ve yerel seçimler stratejilerini belirlemek için Çorum'a geldi. Ýlk olarak esnaf ziyareti yapan Destici daha sonra basýn mensuplarýyla bir araya geldi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ "Karpuz veriminde ülke ortalamasýnýn altýndayýz" Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru Valisi Sabri Baþköy, hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan Çorum Anadolu Öðrenmen Lisesi yanýna yaptýrýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürleri Müslüm Kýlýç ve Gökhan Eriþ ile Ali Özejder de hazýr bulundu. SAYFA 7 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen karpuzun büyük bölümünü Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr ürettiðini bildirerek, 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda üretilen 4 milyon 22 bin 296 ton karpuzun beþte birinden fazlasýný Adana'nýn ürettiðini vurguladý. SAYFA 2 DE "Gazilerimize daracýk konteynýr yakýþmýyor" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetim kurulu üyeleri 19 Eylül Gaziler ve Þehitler Günü nedeniyle Muharip Gaziler Derneðini ziyaret ettiler. Muharip Gaziler Derneðini Baþkaný Muharrem Gül ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teþekkür etti. SAYFA 5 TE Yurt dýþýnda ihtiyaç sahipleri kurban baðýþlarýný bekliyor SAYFA 3 TE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde bazý uyarýlarda bulundu. Müftü Aþýk yurtdýþýnda vekaletle kurban kesiminin altýný çizdiði açýklamasýnda Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için de mutlaka Kurbanýn kesilmesi gerektiðini vurguladý. HGYD'den Basýn Ýlan Kurumu'na ziyaret Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yöneticileri, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, Kurum Müdürü Osman Bolluk ile görüþtüler. HGYD Baþkaný Tugay Afat, Sekreter Hacý Odabaþ ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Akbaþ, Haluk Söylemez, Satýlmýþ Ýnaç ve Volkan Sýyanuç, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Vali Baþköy'den Ýdare Mahkemesine hayýrlý olsun ziyareti SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Taþeron iþçiler seslerini Ankara'dan duyuracak Kamu Þirket Çalýþanlarý Derneði Genel Baþkaný Hüsnü Aykan Türkiye'de taþeron iþçilik uygulamasýnýn 1946'da baþladýðýný ancak 2000'li yýllardan sonra arttýðýný ve bu artýþ sonunda sorunlarýnda çýð gibi büyüdüðünü belirtti. SAYFA 3 TE "Çorum'da yaðlýk tohum ekimi artmalý" Saatler ne zaman geri alýnacak? Her yýl olduðu gibi bu yýl da gün ýþýðýndan daha fazla faydalanmak adýna saatleri geri alma uygulamasýna devam ediliyor. Gün ýþýðýndan daha fazla faydalanmak adýna 31 Mart Pazar günü saat 03.00'te geçilen yaz saati uygulamasý, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren saatlerin 1 saat geri alýnmasýyla son bulacak. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Ýl Genel Meclisi Tarým Komisyonu üyeleri Yaþar Aðzý Kara, Mehmet Özüdoðru, Celal Güngör, Erhan Ekmekçi bir dizi ziyarette bulundular. SAYFA 5 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER "Karpuz veriminde ülke ortalamasýnýn altýndayýz" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen karpuzun büyük bölümünü Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr ürettiðini bildirerek, 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda üretilen 4 milyon 22 bin 296 ton karpuzun beþte birinden fazlasýný Adana'nýn ürettiðini vurguladý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen karpuzun büyük bölümünü Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr ürettiðini bildirerek, 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda üretilen 4 milyon 22 bin 296 ton karpuzun beþte birinden fazlasýný Adana'nýn ürettiðini vurguladý. Bayraktar, Adana'yý yüzde ile Antalya'nýn, yüzde 5.58 ile Ýzmir'in, yüzde 4.75 ile Diyarbakýr'ýn izlediðini belirtti. Diyarbakýr'da bugün düzenlenecek Diyarbakýr Kültür ve Karpuz Festivaline katýlacak olan Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, karpuzun Türkiye'de oldukça sevilerek ve beðenilerek tüketilen bir ürün olduðunu bildirdi. Karpuzun bol miktarda C vitaminin içerdiðine, beta karoten ve potasyum bakýmýndan zengin, içerdiði antioksidanlar nedeniyle saðlýk üzerinde oldukça faydalý olduðuna dikkat çeken Bayraktar, baþta pazarlama sorunlarý olmak üzere, tarýmsal girdilerde dýþa baðýmlýlýk ve girdi fiyatlarýndaki artýþ nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksekliði, üreticinin maliyetin altýnda ürün satmak zorunda kalmasý gibi Türkiye tarýmýnda karþýlaþýlan genel sorunlarýn karpuz üreticilerinin de temel sorunlarý olduðunu bildirdi. Patates, soðan, karpuz gibi ürünlerde üretim planlamasýnýn olmamasý neticesinde arz ve talep dengesizliðinden caný yanan kesimin, yine üreticiler olduðunu vurgulayan Bayraktar, temel sorunlarýn yaný sýra sýnýr ticareti kapsamýnda Türkiye'ye giren karpuzun, sýnýr illerinde kalmayýp zaman zaman yurdun diðer bölgelerinde de satýþa sunulduðunu, üreticinin haksýz rekabete uðradýðýný ifade etti. Bayraktar, bu sebeple kontrol noktalarýnda, hallerde ve pazarlarda denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. -TÜRKÝYE YÜZDE 3.8'LÝK PAYLA ÜRETÝMDE DÜNYA ÝKÝNCÝSÝ- Dünyada 2011 yýlýnda 102 milyon 889 bin 76 ton karpuz üretimi yapýldýðýný, bu üretiminden aldýðý yüzde 66.96'lýk payla Çin ilk sýrada yer aldýðýný bildiren Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 3.76'lýk payla ikinci sýrada, yüzde 3.16'lýk payla Ýran'ýn üçüncü sýrada yer aldýðýný belirtti. Bayraktar þunlarý kaydetti: "Üretim rakamlarýna bakýldýðýnda Çin 68 milyon 893 bin tonla açýk farkla ilk sýrayý, Türkiye 3 milyon 864 bin 489 tonla ikinci, Ýran 3 milyon 250 bin tonla üçüncü, Brezilya 2 milyon 198 bin 624 tonla dördüncü, ABD 1 milyon 688 bin 40 tonla beþinci sýrada bulunmaktadýr. Bu ülkeleri Rusya, Mýsýr, Özbekistan, Cezayir ve Meksika takip etmektedir." -EN FAZLA KARPUZ ÜRETEN ÝL ADANA- Türkiye'de 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda 4 milyon 22 bin 296 ton karpuz üretildiðini belirten Bayraktar, Adana'nýn üretimde 811 bin 887 tonla birinci sýrada bulunurken, bu ili 485 bin 686 tonla Antalya, 224 bin 326 tonla Ýzmir, 191 bin 98 tonla Diyarbakýr, 146 bin 906 tonla Þanlýurfa'nýn izlediði bilgisini verdi. 74 ilde üretilen karpuzda en az üretimin 42 tonla Karabük, 48 tonla Giresun, 157 tonla Artvin, 170 tonla Bolu, 272 tonla Kastamonu, 310 tonla Zonguldak, 857 tonla Erzurum, 925 tonla Aðrý illerinde görüldüðüne dikkati çekti.. -VERÝMDE SAKARYA ÖNDE- Bayraktarýn yaptýðý açýklamaya göre dekar baþýna verimde, Sakarya 6 bin 225 kilogramla birinciliði alýrken, bu ili 6 bin 211 kilogramla Hakkari, 6 bin 177 kilogramla Mersin, 6 bin 82 kilogramla Adana, 6 bin 47 kilogramla Antalya, 5 bin 636 kilogramla Bilecik, 5 bin 423 kilogramla Samsun, 5 bin 417 kilogramla Sinop izliyor. Türkiye ortalamasýnýn 4 bin 116 kilogram olduðu karpuz veriminde, dekar baþýna verim, Þýrnak'ta 1970, Nevþehir'de 1965, Çorum'da 1894, Çankýrý'da 1713, Uþak'ta 1575, Kayseri'de 1508, Aksaray'da 1486, Kütahya'da 1440, Kilis'te 811 kilograma kadar iniyor. Ýmsâk : 04:53 Güneþ : 06:20 Öðle : 12:40 Ýkindi : 16:05 Akþam : 18:49 Yatsý : 20:08 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Allahü teâlâ, bid atýný terkedinceye kadar hiçbir bid atçýnýn tevbesini kabul etmez. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AZ KAN ÇOK TER Dökmekle kendini yükümlü sanýyor, zafer! Çünkü her kapýnýn ardýnda bir küçük kuþ öter, Her paspasýn altýnda bir anahtar, büyüklüðünü Onu bulan anlar. Tanýnmamýþ gibi davranmak Nedense karanlýðý deler sanýlýr... Oysa ter Kan ve karanlýkla birliktedir hep, birlikte ve El ele gezer yarasalarla, baðda, výnlayarak Kulaklarýn dibinde, çünkü bilir onlar, mekânýn Her gece yeniden açýldýðýný, her baðýn iki Mekân anlamýna geldiðini zamanla el ele, ve hele Güzergâhýndan sapsýn yolcu, hele elinde keser Ve çapa, köþeden dönsün, elinde kayýsý dolu sepetle Entarisini savuran kýz kimliðinde, her gün, her Güneþ Batar. Kan Dökmekle kendini yükümlü sanýyor, zafer; Yanýlýyor! Ankara, 20 Mayýs 2000 Ali CENGÝZKAN HAVA DURUMU Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Özel Ýdare kýþa hazýrlanýyor Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü, Makine Parký'na ait araçlarýn bakým ve onarýmlarý yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde yürütülen 1 Aðustos-15 Eylül 2013 tarihleri arasýndaki çalýþmalar sonucu oluþan arýzalarýn giderilmesi amacýyla, araçlar bakým onarýma alýndý. Bakým ve onarým çalýþmalarý, Destek Hizmetleri Müdürlüðü'ne baðlý atölye personeli ile araçlarýn çalýþtýklarý þantiyelerde gerçekleþtirildi. 100 adet aracýn atölyede bakým onarýmý yapýlýrken, 185 adet aracýn da çalýþtýklarý þantiyelerde kontrolleri saðlandý. Bu kapsamda toplam 285 adet araç bakým ve onarýmdan geçirilmiþ oldu. Yine araçlarýn çalýþtýklarý þantiyelerde yaðlama iþlemlerinin de periyodik olarak sürdürüldüðü belirtildi. Yýl: 9 Sayý: 2585 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ayrýca Destek Hizmetleri Müdürlüðü'nce kýþ aylarýnda yapýlacak kar mücadelesi için de hazýrlýklara baþlanýldý. Kar mücadelesi çalýþmalarýnýn aksamadan yürütülmesini saðlamak amacýyla kar lastiði, greyder býçaðý, patinaj zinciri ve antifiriz alýndý. Bunlara ek olarak kýþ mevsimine hazýrlýklarýnýn devam ettirildiði belirtildi. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,972 1,987 EUR 2,663 2,683 STERLiN 3,135 3,185 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: SAÐLIK ECZANESÝ TEL: PINAR ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Taþeron iþçiler seslerini Ankara'dan duyuracak Yurt dýþýnda ihtiyaç sahipleri kurban baðýþlarýný bekliyor Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde bazý uyarýlarda bulundu. Müftü Aþýk yurtdýþýnda vekaletle kurban kesiminin altýný çizdiði açýklamasýnda Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için de mutlaka Kurbanýn kesilmesi gerektiðini vurguladý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan1993 yýlýndan itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiðini kaydeden Mehmet Aþýk, "Mal ile yapýlan bütün ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurban da mal ile yapýlan ibadetlerden birisidir. Dolayýsýyla kiþinin kendi kurbanýný kendisinin kesmesi daha faziletli olmakla beraber, ihtiyaç durumunda vekâlet yoluyla baþkasýna da kestirebilir. Allah-ü Teâlâ Ayet-i Kerimede "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz. Fakat ona sizin takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr." buyurmaktadýr. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacda yanýnda getirdiði yüz kurbandan altmýþüçünü kendisi kesmiþ, geri kalanlarý kesmesi için de Hazreti Ali efendimizi vekil tayin etmiþtir" dedi. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kiþinin kendi bulunduðu yerde birisine vekâlet verebileceði gibi, baþka bir yerdeki kiþi veya kuruma da vekâlet verebileceðini dile getiren Aþýk, "Vekâlet, sözlü veya yazýlý olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletiþim araçlarý ile verilebilir. Burada asýl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, kurbanýný kesmesi için yerine bir þahsý veya kurumu vekil tayin ederken, kurban ibadetine niyet etmesi þartýdýr. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, kurban kesince, "Allah'ým! Sen Muhammed'den, aile halkýndan ve Muhammed'in ümmetinden kestiði kurbanlarýný kabul buyur" dedikten sonra, kurbanýný kesmiþtir. Kýsaca sýralayacak olursak Kurban kesmek için tayin edilen vekil, müslüman, kurban kesmeye ehil, güvenilir olmalý, çocuk, âma deli vs. olmamalý. Vekil asýl yerine geçtiðinden, vekilin vekil tayin etmesi de caizdir" ifadelerini kullandý. Vekâlet yoluyla kurban kesiminin bir yardým kampanyasý olmadýðýný ve olmamasý gerektiðini de anlatan Aþýk, "Bu görevin bilincinde olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý yetkilileri konuyu, bir ibadet anlayýþýyla ele almaktadýr. Böylece emanet edilen kurbanlar, büyük bir titizlik içerisinde dini esaslara uygun olarak kesilmektedir. Tamamen dini ve hayri olan bu organizasyonun her safhasý tam bir sorumluluk anlayýþýyla yerine getirilmektedir. Kurbanlar yurt içinde din görevlilerimizin nezaretinde, Müftülüklerin ve Belediyelerin uygun gördükleri hijyenik yerlerde, yurt dýþýnda din hizmetleri müþavirlik ve ataþeliklerimizin rehberliðinde görevlilerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kesilen kurbanlarýn etleri, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede sizlerin adýna ulaþtýrýlmaktadýr. Bütün bu bilgiler ýþýðýnda, bugün memleketimizdeki ve uzak memleketlerdeki fakirlere, özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayan ve açlýk ve sefalet içerisinde bulunanlar için, güvenilir kurumlara vekâlet vererek kurban göndermek caizdir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma ve muhtaçlara destektir. Kurban; Allah'a teslimiyetimizin test edildiði bir ibarettir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma arzusu ile yapýlan mali ve sosyal içerikli bir ibadettir. Kurban; kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu geliþtirir. Kurban; sosyal adaletin gerçekleþmesine katkýda bulunur. Dini esaslara uygun vekaletle kurban kesim organizasyonunda vazgeçilmez adres Türkiye Diyanet Vakfý'dýr. Bu sebeple Çorum Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi olarak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna yardýmcý olmak, yurt içinde ve yurt dýþýnda açlýk ve sefalet içerisinde olanlarýn bir nebze olsun sýkýntýlarýný gidermek için belirlenen banka þubelerine Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile Kurbanlarýný vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýmýzýn 14 Ekim 2013 tarihine kadar tüm masraflar dâhil yurt içinde 550 TL, yurt dýþýnda 380 TL ücret yatýrmalarýný bekliyoruz. Kurbanlarýmýzla yurt içi ve yurt dýþýndaki kardeþlerimizin sofralarýnda buluþalým. Unutmayýnýz "hayra teþvik eden onu yapmýþ gibidir" O halde akraba, dost, arkadaþ ve komþularýmýzý bilgilendirip teþvik edelim. Bu hayýr ve dua yüklü kervana katýlarak onlarla birlikte bayram edelim. Ýþte o zaman her günümüz bayram, bayram sevincimiz umumi olur. Kesilecek olan Kurbanlarýnýzýn makbul, ibadetlerinizin kabul olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ederim" þeklinde kaydetti. -ÝKÝ KURBANDAN BÝRÝSÝ YURT DIÞINA- Ýki kurban kesmeyi düþünenlerin bunlardan bir tanesini vekalet yoluyla yurt dýþýnda kesebileceklerini dile getiren Müftü Aþýk, "Dünyanýn farklý bölgelerinde çok zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi veren çok sayý da insan var ve bunlarýn durumlarý da bizle kýyaslanamayacak kadar kötüdür. Ýki kuran kesecek olan vatandaþlarýmýz bunlarýn birini yurt dýþýnda vekalet yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrabilirler. Tek kurban kesenlerde bankaya 380 lira yatýrýp nafile olarak ikinci kurbaný kesebilirler. Bu duruma genel bir insanlýk dramý olarak bakmamýz lazým. Dinimiz kurban etini Müslüman olmayan vermeyi emrediyor" þeklinde kaydetti. Saat Kulesi ve Ulu Camii önüne stant açacaklarýný ve vatandaþý kurban ve vekaletle kurban kesimi hakkýnda bilgilendireceklerini anlatan Aþýk, vatandaþý bu konuda duyarlý olmaya çaðýrdý. -"KURBAN KESMEDEN KURBAN ÝBADETÝ OLMAZ"- Kurbanlýk seçimi ve kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazý noktalara da deðinen Müftü Aþýk, "Kurbanlýk olarak seçilecek sýðýrýn 2 yaþýný koyun ve keçinin ise 1 yaþýný doldurmuþ olmasý lazým. Ancak bazý kuzular 6 aylýk olduklarýnda annelerinin büyüklüðüne ulaþabiliyor. Bunlarda kurban olarak kesilebilir. Hayvanlarýn pasaportlarýndan kaç yaþýnda olduklarý rahatlýkla anlaþýlabilir. Ayrýca kurbanlarý eziyet etmeden ve ehline kestirmemiz lazým" þeklinde belirtti. Kurban kesmeden kurban parasý toplanmasý ile ilgili bir soruya cevap veren Müftü Aþýk, "Kurban ibadetinin yerine gelmesi için mutlaka kan akmasý lazým. Kesim iþi olmadan Kurban ameliyesi olmaz" diyerek sözlerini tamamladý. Diyanet Vakfý'nýn yurt dýþý kurban baðýþý için 100 bin adetlik bir kota belirlediði bildirildi. Bu kota dolduðu zaman yurt dýþý kurban baðýþlarý kabul edilmeyecek. Önümüzde ki yýllarda ise sayýnýn artýrýlmasý hedefleniyor. Vekâlet yoluyla kurban ücretlerinin yatýrýlacaðý Banka Þubeleri ise þunlar: Vakfýbank, Halkbank, Ziraat Bankasý, PTT iþ yerleri, Bank Asya, Kuveyt Türk, Albarka, Akbank ile Türkiye Finans Katýlým Bankasý. Basýn toplantýsýna müftü yardýmcýlarý da katýldý. Fatih AKBAÞ Kamu Þirket Çalýþanlarý Derneði Genel Baþkaný Hüsnü Aykan Türkiye'de taþeron iþçilik uygulamasýnýn 1946'da baþladýðýný ancak 2000'li yýllardan sonra arttýðýný ve bu artýþ sonunda sorunlarýnda çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Çalýþanlarýn çoðunluðunun Saðlýk, Enerji, Türkiye Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýklarýnda az paraya çok iþ yaptýrma, çalýþmayan veya çalýþtýrýlamayan iþçi ve memurlarýn yerine, emeði sömürülen, özellikle görevleri dýþýnda çalýþtýrýlan taþeron iþçilik uygulamasýnýn tercih edilir hale geldiðini ve artarak da devam ettiðini anlatan Aykan, "Nede olsa asgari ücretle çalýþtýrýlan yasal ve anayasal haklardan yoksun bizler hem tehdit hem de baskýlar sonucu iþten atýlmayla karþý karþýya býrakýlýyor ve sahipsiz kalýyoruz. Sizin yerinize yüzlerce bekleyenler var bahaneleri ile emeðimiz sömürülmeye devam ediyor. Derdimizi kime anlatsak kimden yardým istesek insan tüccarlarýný emeðimizi sömürenleri kime þikâyet etsek sonuç ayný. Taþeron iþçi damgasý yemiþ olmamýz sorunlarýmýza duyarsýz kalmalarýna yeterli oluyor. Örneðin özelleþtirmeler. Özelleþen kurumda memura tayin hakký kadrolu iþçiye sözleþme veya 4/C verilirken taþeron iþçi sahipsizlikten personel tasarrufu adý altýnda iþten çýkartýlan grup oluyor. Ne tayin ne sözleþme nede 4/C hakký verilmiyor yýlýndan itibaren Türkiye genelinde kurularak bugün Federasyonlaþan Taþeron Ýþçi Dernekleri yerel ve ulusalda gerek kamuoyunu gerek bürokratlarý gerekse TBMM'de grubu olan veya olmayan siyasileri sendikalarý taþeron iþçilik konusunda defalarca uyarmýþtýr. Her defasýnda taþeron iþçilik uygulamasýnýn Ýþ Kanununa ve Anayasaya uygun olmadýðýný mahkemelerin iþçi lehine kararlar verdiðini bu uygulamaya derhal yasal düzenlemelerle son verilmesi gerektiðini defaatlerce dile getirmemize raðmen her hangi bir çözüm bulunamadý. Milli gelirin 10 bin dolarý aþmasýyla, ihracat ve ithalatla, enerjide saðlýkta karayollarýnda ulaþýmda haberleþmede ve diðer tüm kurumlarda ki baþarýlarýyla övünenler hiç düþünmediler mi? Bu baþarýnýn en önemli pay sahibi çalýþtýrýlan iþçiler olduðunu. Her kurumda gerçekten özverili bir þekilde çalýþan iþçilerimizin haklarýný verelim hiç mi demezler?" dedi. Dernekler ve Federasyonlar olarak bu çözümsüzlüðe tekrar tepki koymak ve çýkartýlacak yasadan beklentilerini anlatmak üzere 81 ilden tüm taþeron iþçilerle beraber 28 Eylül Cumartesi saat 14.00'da Ankara/Sýhhiye Abdi ipekçi parkýnda basýn açýklamasý yapacaklarýný kaydeden Aykan, "Çorum'da kurum ve kuruluþlarda çalýþan tüm taþeron iþçilerimizi Ankara'da gerçekleþtirilecek bu basýn açýklamasýna bekliyoruz. Ankara'ya gitmek için derneðimiz tarafýndan otobüsler hazýrlanmýþtýr. Ankara'ya gelmek isteyen tüm iþçilerimizin derneðimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir" þeklinde kaydetti. Büyük Keþlik'te Abdal Musa Cemi MYO'dan Gazilere ziyaret Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayýsýyla Çorumlu Gazileri derneklerinde ziyaret etti.ziyarete Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Cemal Çevikli, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ragýp Atalay, Öðr. Gör. Duran Demirci, Öðr. Gör. Tuðba Gülen ve Meslek Yüksekokulu Ýnþaat Teknolojisi Bölümü öðrencilerinden Melike Kalaysýz ve Eren Bayar katýldý.muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Gül üniversite tarafýndan hatýrlanmanýn kendileri acýsýndan gurur verici olduðunu belirterek teþekkür etti. Haber Servisi Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Abdal Musa Cemi düzenlenecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Abdal Musa Cemi, Kurban Bayramýnýn 3. günü olan 17 Ekim 2013 Perþembe akþamý Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Garip Aygün, tüm canlarý 17 Ekim Perþembe akþamý düzenleyecekleri Abdal Musa Cemine davet etti. Garip Aygün, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 17.30'da Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn karþýsýnda otobüs kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi.

4 HABER 4 "Toplu sözleþmenin kötü sonuçlandýðý yalanýna kimse inanmýyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yetkisiyle birlikte hafýzasýný kaybettiði ortaya çýkan malum Konfederasyonun, toplu sözleþme sonrasýnda kaleme aldýðý basýn açýklamalarýndaki itham ve iftiralara kimsenin inanmadýðýný ve toplu sözleþmenin kötü sonuçlandýðý yalanýna kimseyi ikna edemediklerini anladýkça yeni ithamlar ve iftiralar için var gücüyle çalýþtýklarýný belirtti. Hasetle bezenmiþ çalýþmalarýnýn son ürünü olarak, toplu sözleþme masasýnda 2 milyar 967 milyon TL býrakýldýðý iddia ve iftirasýný kamuoyuna sunduklarýný kaydeden Saatçi, "Kazanmayý ve kazandýrmayý beceremeyenler, kazanýlana ve kazandýrana iftira atarak, kamu görevlilerini ve kamuoyunu yalanlarýyla yanýltarak yol almaya çalýþýyorlar. Ýnternet sitelerinde büyük puntolu baþlýklar altýnda yayýnladýklarý ve hesap bilmezliklerinin itirafý hükmündeki " yýllarýnda kamu çalýþanlarýna verilecek ücret zammý pazarlýklarýnda yetkili konfederasyonun masada, milyar TL býraktýðý ortaya çýktý. Masada býrakýlan bu para nedeniyle kamu görevlilerinin aylýk 103 lira daha fazla zam almasýna engel olundu." yalan ve iftiralarýnýn neresini düzeltelim" dedi. "Haset için harcadýklarý çabayý hesap için harcasalar doðruyu bulacaklardýr" diyen Saatçi, "Hesap bilmediklerinden ve baþka hesaplar peþinde koþtuklarýndan; Bütçede ve Orta Vadeli Mali Plan'da kamu personeline aktarýlmasý öngörülen tutarlarýn hangi unsurlarý kapsadýðýný öðrenmeye zaman ayýramamýþlar. Bunu göremeyecek/bilemeyecek kadar vizyon ve bilgi yoksunu olduklarýný itiraf ettiklerini ifade ederek, iþin doðrusunu kýsaca anlatýp kamuoyuna özellikle de kamu görevlilerine doðru bilgi aktarma görevimizi yerine getirelim. Kamu görevlilerine kamu maliyesinden aktarýlacak kaynak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir. Ortaca Vadeli Mali Plan'da ise üç yýllýk dönemler þeklinde gelecek öngörüleri ortaya konmaktadýr. Bu çerçevede, 2013 yýlýna iliþkin olarak 2013 Bütçe Kanunu'ndaki rakamlarý, 2014 yýlýna iliþkin olarak ise Orta Vadeli Mali Plandaki 2014 yýlý rakamlarýný veri olarak kullanmak gerekir Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda kamu görevlilerine ayrýlan kaynak; personel gideri için milyar TL, Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri için milyar TL olmak üzere toplam milyar TL'dir yýlý için ise Orta Vadeli Mali Plan'da personel gideri olarak milyar TL, sosyal güvenlik prim gideri olarak TL olmak üzere toplamda milyar TL'lik bir kaynak aktarýlmasý öngörülmüþtür yýlý için kamu görevlilerine ayrýlacak kaynak 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'yla netleþtirilecektir. Sosyal güvenlik primi gideri hariç olmak üzere 2014 yýlýnda kamu personeli giderleri için ayrýlan kaynaðýn 2013 yýlýna göre milyar TL arttýrýlmasý öngörülmüþtür. Burada özelikle belirtilmesi gereken husus, bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrýlan kaynaðýn hangi harcamalar için ayrýldýðýdýr. Orta Vadeli Mali Plan'da kamu görevlilerine aktarýlmasý öngörülen tutar belirlenirken hangi hususlarýn dikkate alýndýðýdýr. Bütçede kamu personelin yönelik personel gideri olarak belirlenen kalemi oluþturan baþlýca alt unsurlarý ifade edelim. Bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrýlan kaynak, birkaç unsurun bir araya gelmesiyle oluþan bir bileþendir. Bu çerçevede, 2014 yýlýnda kamu personeli giderleri için ayrýlmasý öngörülen kaynaðýn 2013 yýlýna göre fazlalýðýný oluþturan milyar TL'nin tamamýnýn kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 2014 yýlýnda yapýlacak zam/artýþ için tahsis edilmemiþ olduðunu bilmek için bütçe uzmaný olmaya gerek olmadýðý açýktýr. Yetkisiz/seyirci konfederasyon, 2014 öngörüsü ile 2013 bütçe rakamý arasýndaki farkýn tamamýnýn zam için ayrýldýðýna iliþkin iþ bilmezliðe veya iftira atma hevesine dayanan bir varsayýmla açýklamasýný kaleme almýþ, bu varsayýma dayalý olarak da masada 2 milyar 967 milyon TL býrakýldýðý yalanýný üretmiþtir yýllarýný kapsayan toplu sözleþme kazanýmlarýný deðersizleþtirme giriþimlerinde zirve yapan Konfederasyon, imza altýna alýnan toplu sözleþmenin 2014 yýlý bütçesine maliyetinin de 7 milyar 191 milyon TL olduðunu hesaplamýþ. Arkasýndan da, hesabý yanlýþ yaparak bulduklarý 2 miyar 967 milyon TL'nin masada býrakýldýðýný ve býrakýlan bu tutarýn da mevcut kamu görevlisi sayýsýna bölmek suretiyle her kamu görevlisi için aylýk 103 TL'lik bir kaybýn gerçekleþtiðini dile getirmiþ. Ýlave kaynaðýn tamamýnýn maaþ zammýna ayrýldýðýný sanacak kadar sendikacýlýktan uzaklar. Öncelikle, 2014 yýlý için Orta Vadeli Mali Plan'da -sosyal güvenlik primi ödemeleri hariç- kamu personeline aktarýlmasý öngörülen 107 milyar 135 bin TL tahmini bir tutardýr ve bu tahmini tutar 2013 bütçesindeki rakama göre 9 milyar 911 milyon TL fazladýr. Ancak, bu tutarýn tamamýnýn kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine toplu sözleþmeyle yapýlacak zam için tahsis edildiðini iddia etmek, kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin arttýrýlmayacaðý, yeni kamu görevlisi istihdamý yapýlmayacaðý ve 2013 yýlý Temmuz ayýnda kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine yapýlan zammýn 2014 yýlýnda geri alýnacaðý varsayýmlarýný doðru kabul etmeyi gerektirir. Anlaþýlan o ki; hesap fakiri fakat haset zengini konfederasyon kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin sabitlenmesini, yeni kamu görevlisi istihdam edilmemesini ve 2013 Temmuz ayýnda yapýlan zammýn 1 Ocak 2014'ten sonra ödenecek maaþlarda dikkate alýnmamasýný istiyor" þeklinde kaydetti. Saatçi, Orta Vadeli Mali Plan'da 2014 yýlý için ortaya konan öngörüler ve 2013 bütçesindeki rakam üzerinden ortaya çýkan 9 milyar 911 milyon TL'lik ilave tutar hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "2014 yýlýnda yeni istihdam edilecek kamu görevlilerine ödenecek maaþ ve ücretleri, Mevcut kamu görevlilerinin derece/kademe ve kýdem süresi artýþýndan kaynaklanacak maaþ artýþlarý, toplu sözleþmeyle kamu görevlilerinin ücretlerine yapýlacak artýþý 2013 Temmuz ayýnda kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine yapýlan artýþýn 2014 yýlý bütçesine yansýmasýný, diðer unsurlar nedeniyle oluþacak artýþlarý da kapsamakta ve bütün bu unsurlarýn her birinin toplam tutarý dikkate alýnarak öngörülmüþtür. Buna raðmen bu tutarý sadece maaþ ve ücret zammýna tahsis edip diðer unsurlarý yok saymak; ancak kötü niyetli ve bütün iþlerinde hasedi esas alan yenik ve ezik konfederasyonun yapabileceði bir aymazlýktýr. Geçmiþ dönem verileri üzerinden bir deðerlendirme yapýldýðýnda, 2013 yýlý Temmuz ayýnda maaþ ve ücretlere yapýlan zammýn 2014 bütçesine yansýmasýnýn milyar civarýnda olacaðý, kamu görevlilerinin derece/kýdem kaynaklý maaþ artýþlarýnýn ilgili yýl bütçesine yükünün milyar civarýnda gerçekleþeceði, 2013 yýlýnýn ikinci yarýsýnda ve 2014 yýlýnda gerçekleþtirilecek yeni (120 bin civarýnda) kamu personeli istihdamýnýn da 2014 bütçesine hatýrý sayýlýr tutarda yük getireceði dikkate alýndýðýnda TL'lik kaynak artýþýnýn tamamýný maaþ zammýna ayrýlacaðýný söylemek, yalan ve iftira üretme tesisi gibi çalýþan konfederasyonun atacaðý iftira ve söyleyeceði yalan için kulp hazýrlama çabasýndan baþka bir þey deðildir. Kaldý ki, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, toplu sözleþme görüþmelerinin sonuçlanmasýndan sonra katýldýðý televizyon programýnda toplu sözleþmenin 2014 yýlý bütçesine TL civarýnda ilave yük getirdiðini açýklamýþtýr. Ýftiracý konfederasyonun ya bu açýklamayý dinlememiþ ya da nasýl olsa millet unutmuþtur zannýyla yalanlarýyla süslediði iftira metnini internet sitesinde yayýmlamaktan çekinmemiþtir. Maliye Bakanýnýn açýklamasýna raðmen yalan söylemekten geri durmayan Konfederasyon, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmenin 2014 yýlý bütçesine ne kadar yük getirdiðini ve 2013 yýlýnda kamu personeli için ayrýlan tutarýn toplu sözleþmeyle ne kadar artýrýldýðýný 2013 Bütçe Kanunu Tasarýsý TBMM'ne sunulduðunda daha iyi anlayacaktýr. Yaptýðýmýz hesaplamalara göre, 2014 yýlý Bütçesinde kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri için 110 milyar TL, sosyal güvenlik primi ile birlikte 130 milyar TL'nin üzerinde kaynak ayrýlacaktýr. Bu rakamlara göre, yenik ve ezik Konfederasyonun iftira ve yalanlarla deðersizleþtirmeye çalýþtýðý yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle kamu görevlilerine yönelik personel gideri için bütçeden ayrýlacak pay, 2013 yýlý bütçe rakamlarýna göre 13 milyar 176 milyon TL, Orta Vadeli Mali Plan'da 2014 yýlý için öngörülen rakamlara göre ise 3 milyar 265 milyon TL civarýnda arttýrdýk. Bu çerçevede, masada býrakýlan para deðil toplu sözleþme masasý ve pazarlýktaki kararlýlýðýmýz sayesinde hükümetin masaya getirmek zorunda kaldýðý ilave para söz konusudur. Bütün bu veriler, Ekim 2013'de TBMM'ne sunulacak Bütçe Kanunun Tasarýsý'yla ve en geç 31 Aralýk 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanacak olan 2014 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile birlikte ortaya çýktýðýnda, hasette mahir hesapta cahil konfederasyonunun iftiracý kimliði bir kez daha tescillenmiþ olacaktýr. Diðer taraftan, kamu görevlilerinin ayda 103 TL zarar ettiði iftirasý için yaptýklarý hesap yöntemini ve rakamlarý kullandýðýmýzda ortaya bize iltifat etmeleri gereken bir sonuç çýkýyor. Ýmzalanan toplu sözleþmenin bütçeye yükünün 7 milyar 191 milyon TL olduðunu ifade ediyorlar. Bu tutarý mevcut kamu görevlisi sayýsýna ve hemen akabinde de aylýk olarak yansýmasýný bulmak için 12'ye böldüðümüzde, ( / /12=250 TL) kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 250 TL zam yapýlmasý anlamýna gelecek bir bütçe yükünün toplu sözleþmeyle elde edildiði gibi bir sonuca ulaþýyoruz. Memur-Sen'e iftira amaçlý çalýþmasýnýn ve açýklamasýnýn soncunda bile Memur-Sen'e iltifat etmeyi gerektiren sonuçlarý zýmnen kabul eden bir Konfederasyon, kamu görevlilerini toplu sözleþmede bir þey kazanýlmadýðýna inandýrmaya çalýþýyor." Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "2014 yýlýnda maaþ ve ücretlere yapýlacak zam için masaya 3 milyar 265 TL ilave para getirttiðimizi görmemekte direnip yanlýþ hesaplarý ve yalan beyanlarýyla masada para býrakýldýðý iftirasýný sahaya süren Konfederasyon, masada býraktýðýmýz þeyi nasýl oldu da para olarak gördü anlayamadýk. Çünkü biz masaya, yetkili olduklarý dönemde hiçbir þey kazanamadýklarýný belgelemek ve ipliklerini pazara çýkarmak için kullanacaðýmýz belgeleri býrakmýþtýk. Çünkü onlarýn ipliklerini pazara çýkarmak için harcayacaðýmýz zamaný, toplu pazarlýkta elde ettiðimiz kazanýmlarla kamu görevlilerinin karþýsýna çýkmak için kullanmaya karar verdik. Doðru karar vermiþiz. Onlar yalan ve iftiralarla bezedikleri haberlerle kendi ipliklerini pazara çýkarmak konusunda oldukça baþarýlýlar." Haber Servisi Osmanlý arþivinde ki Osmancýk belgeleri gün yüzüne çýkmayý bekliyor Osmancýk Kültür ve Turizm Derneði yönetim kurulu üyeleri yeni göreve baþlayan ilçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü'yü makamýnda ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný Sakin Karakaþ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Boyacý, Sadýk Bayrak ve Emrah Akýllý'dan oluþan heyet dernek çalýþmalarý hakkýnda Kaymakam Üçüncü'ye bilgi verdi. Ziyarette ilçe kaymakamý Üçüncü'ye Osmancýk'ýn yaþayan bir Osmanlý kenti olduðu ile ilgili açýklamalarda bulunan Karakaþ ilçe ile ilgili Osmanlý arþivlerinde henüz kullanýlmamýþ sayfalar dolusu belgelerin var olduðunu ifade ederek en kýsa zamanda bu belgelerin Osmancýk kültür ve turizm hayatýna kazandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Dernek Baþkaný Karakaþ'tan özellikle Koyunbaba ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Üçüncü ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek ilçede böyle bir derneðin varlýðýnýn avantaj olduðunu söyledi. Bahadýr YÜCEL Eðitim-öðretime merhaba yemeðinde buluþtular Osmancýk Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulu öðretmenleri her yýl geleneksel hale getirdikleri "Eðitim ve Öðretime Merhaba" yemeðini bu öðretim yýlýnda da düzenleyerek yeni döneme dediler. Okuldan tayin olup ilçenin diðer okullarýnda görev yapan arkadaþlarýný da unutmayan Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulu öðretmenlerinin Osmancýk Osman Bey konaðýnda düzenlemiþ olduklarý yemek programýnda yeni mesai arkadaþlarý ile okulda daha önce görev yapan arkadaþlarýný tanýþtýrýp kaynaþtýrarak moral depoladýlar. Yemek programý nedeni ile kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Sakin Karakaþ bu tür programlarýn önemine deðinerek katýldýklarý için bütün öðretmen arkadaþlarýna teþekkür etti. Yýlmaz MERT Lâçin eski Kaymakamý Çiçekli'den Uslu'ya ziyaret Lâçin eski Kaymakamý Atif Çiçekli Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Çiçekli ziyaretinde "Laçin asil kaymakam olarak atandýðým ilk görev yerimdi ve ikinci memleketim oldu. Laçin Kaymakamý olarak görev yaptýðým sürede destek ve katkýlarýnýzý bizden hiç esirgemediniz. Tecrübelerinizle bize ýþýk tutarak yön verdiniz. Katký ve desteklerinizden dolayý teþekkür ederim" dedi.uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yeni görev yerinde de ayný titizlik içerisinde çalýþmalarda bulunacaðýna inandýðýný dile getirerek baþarýlar diledi. Uslu ayrýca yakýndan tanýdýðý Muþ Valisi Vedat Büyükersoy'a Çorum Leblebisi ve selamlarýný Kaymakam Çiçekli'den gönderdi.

5 HABER 5 "Gazilerimize daracýk konteynýr yakýþmýyor" "Çorum'da yaðlýk tohum ekimi artmalý" Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Ýl Genel Meclisi Tarým Komisyonu üyeleri Yaþar Aðzý Kara, Mehmet Özüdoðru, Celal Güngör, Erhan Ekmekçi bir dizi ziyarette bulundular. -AYÇÝÇEÐÝ ÜRETÝCÝLERÝNÝ KORUMAK ÝÇÝN GÜMRÜK TARÝFE VERGÝLERÝ ARTIRILDI- Heyet ilk olarak Karadenizbirlik Müdürü Ali Bardakçý'yý ziyaret ederek ayçiçeði alýmýyla ilgili görüþmelerde bulundu. Birlik Müdürü Ali Bardakçý ayçiçeðinin avans fiyatlarýndan alýnmaya baþlandýðýný ancak taban fiyat açýklanmadýðýný belirterek üreticinin mahsulünü avans fiyattan aldýklarýný taban fiyat açýklandýktan sonra da aradaki farkýn üreticilere ödeneceðini söyledi. Bu yýl oldukça fazla ekim olduðunu belirterek iklimsel koþullarýn uygun geçmemesinden dolayý istenilen verim ve kalitenin yakalanamadýðýný kaydeden Bardakçý üreticilerin ayçiçeðinden beklediklerini yakalayamadýðýný ifade etti. Bardakçý, özellikle yaðlýk ayçiçeðinde devletin üreticileri korumak amacýyla gümrük tarife vergilerini artýrdýðýný ve bu nedenle de 2013 yýlý fiyatlarýnýn bir nebze yukarý çýktýðýný söyledi. Heyet daha sonra Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde yatýrým yapan Tiryaki gurubuna ait iþletmeyi ziyaret ederek Tekin Mengüç'ten bilgi aldý. Tekin Mengüç, Çorum'a ilk yað fabrikasý yatýrýmý yapan Tiryaki grubunun ayný zamanda Türkiye'nin ilk özel lisanslý depoculuk yatýrýmýný Çorum'a yaparak farklý bir yatýrýmý hayata geçirdiðini söyledi. Yað fabrikasýnýn tam zamanlý kapasiteyle çalýþtýðýný özellikle Çorum'da üretilecek yaðlý tohumlarýn tamamýný iþleyebilecek kapasitenin olduðunu ve üretilecek tüm yaðlý tohumlarýn piyasa fiyatlarýna göre alýnacaðýný kaydeden Mengüç, il üreticilerine de bu anlamda katký saðlayacaklarýný belirtti. Mengüç lisanslý depolarda ürün depolamalarýnýn avantajlarýndan bahsederek bu imkandan Çorumlu tüccar ve üreticilerin yararlanmasýnýn önemine deðindi. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Erkan Elfaz Ermiþ ise Tiryaki grubunun yaptýðý yatýrýmlarýn il tarýmý ve bölge illerinde tarýmýna katký saðlayacaðýný, özellikle ürün deseninin deðiþmesi için bu tür yatýrýmlarýn çok önemli olduðunu ifade ederek alým garantisi olan yaðlýk tohumlarýn ekiminin artýrýlmasýnýn özellikle nadas alanlarýnda ekimi çok önemli olan aspir bitkisinin ekim alanlarýný artýrýlmasýnýn gerektiðini ifade etti. Ayný zamanda lisanslý depo yatýrýmýnýn önemini de vurgulayan Ermiþ, lisanslý depolara ürünlerini koyan üretici ve tüccarlara devletin çeþitli vergi indirim ve teþviklerinin olduðunu bu imkandan da Çorumlu ve komþu illerdeki üreticilerin faydalanmasý gerektiðini anlattý. Ermiþ, Tiryaki grubunu ve Tekin Mengüç'ü Çorum'a yatýrým yapmalarýndan dolayý tebrik etti. Heyet ardýndan yine Organize Sanayi Bölgesinde yatýrým yapan Boyraz Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boyraz'ý da ziyaret ederek yeni kurulan Boyyem Yem Fabrikasýný inceledi. Yatýrým ile ilgili bilgi veren Mustafa Boyraz fabrikanýn tamamen elektronik sistemle donatýldýðýný, rasyon hesaplamalarýnýn minimal seviyelerde olduðunu ayrýca kanatlý yeminde hijyen saðlayan sistemlerin kurulduðunu ve bu hijyenik üretimin kanatlý sektöründe verime oldukça katý saðlayacaðýný ifade etti. Fabrika içinde ki ziyaretler sýrasýnda sistem hakkýnda da yerinde bilgi veren Boyraz özellikle besicilik ve yumurta tavukçuluðunda yemin kalitesinin önemine deðinerek yapýlan yatýrýmýn Çorumlu üreticilerin ve bölge üreticilerin hizmetinde olduðunu belirtti. Haber Servisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetim kurulu üyeleri 19 Eylül Gaziler ve Þehitler Günü nedeniyle Muharip Gaziler Derneðini ziyaret ettiler. Muharip Gaziler Derneðini Baþkaný Muharrem Gül ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teþekkür etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise ziyarette yaptýðý konuþmada "Göreve geldiðim günden berri Gazilerimizi hiç unutmadým. Þehitlik peygamberlikten sonra en büyük mertebedir sizlere ne yapsak azdýr. Gazilerimize daracýk konteynýr yakýþmýyor geçen senede söylemiþtim bir daha söylüyorum Belediye Baþkanýna, Gaziler Derneðine yakýþýr bir yer olmasý lazým Cumhuriyet Halk Partisi olarak altýna imzamý atmaya hazýrým. Sizlere ne kadar hizmet etsek azdýr huzurunuzda eðiliyorum tekrar gününüz kutlu olsun saygýlarýmlar" dedi. Yasin YÜCEL Kutsal topraklara yolculuk devam ediyor Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek Hacý adaylarýndan 288'i yarýn gece uðurlanacak. Otobüs Terminalinden saat 23.00'da kutsal topraklara uðurlanacak kafile ilk olarak Medine'ye gidecek. Burada 8 gün kalacak olan kafile daha sonra Mekke'ye geçecek. Kafile Mekke'de 27 gün kaldýktan sonra Çorum'a dönecek. Davada karar çýkmadý 'Ýcbarlý Ýrtikâp ve Ýhaleye Fesat karýþtýrmak' iddiasý ile Aðýr Ceza Mahkemesinde açýlan ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de yargýlandýðý davada 7. duruþma dün yapýldý. Bu duruþmada avukatlar savunmalarýný verecekti ancak Davacý vekili Avukat Altan Akpýnar rahatsýzlýðýndan dolayý duruþmaya katýlamadý. Akpýnar'ýn mazereti mahkeme heyeti tarafýndan kabul edilince duruþmada karar çýkmadý. Daha önce davaya müdahil olan Oto Galericiler Derneði eski Baþkaný Abdulkadir Þimþek, dünkü duruþmada verdiði ifade ede Oto Galericiler Kooperatifinin 125 bin TL verilmesiyle ilgili karar defterine imza atan kooperatif yöneticilerinin iddianameyi hazýrlayan o günkü savcý Ferhat Güven'e verdikleri ifade ile mahkemede verdikleri ifadenin çeliþkili olduðunu söyledi. Savcý Ferhat Güven'e, karar defterini okuyarak imzaladýðýný söyleyen kooperatif yöneticilerinin mahkemedeki ifadelerinde ise karar defterini okumadýklarýný beyan ederek doðru söylemediklerini iddia eden Þimþek, bu çeliþkinin mahkeme tutanaklarýna geçilmesini istedi. Mahkeme heyeti duruþmayý 25 Eylül Çarþamba gününe erteledi. HGYD'den Basýn Ýlan Kurumu'na ziyaret Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yöneticileri, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, Kurum Müdürü Osman Bolluk ile görüþtüler. HGYD Baþkaný Tugay Afat, Sekreter Hacý Odabaþ ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Akbaþ, Haluk Söylemez, Satýlmýþ Ýnaç ve Volkan Sýyanuç, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, derneðin çalýþmalarý hakkýnda Bolluk'a bilgi veren Afat, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun Tekirdað'da düzenleyeceði toplantýya Çorum'dan kendilerinin katýlacaðýný belirterek, bu toplantýya ayný zamanda BÝK Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya'nýn da katýlacaðýný açýkladý. Afat, buradaki toplantýda Çorum'daki basýn kuruluþlarýnýn sorunlarýný Atalay ve Karakaya'ya ileteceðini söyledi.

6 HABER TEK 6 Emniyet Müdürü Ercan'dan Baþkan Sezer'e ziyaret Ýskilip Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Cihan Ercan Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'e makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Belediye Baþkaný Numan Sezer'le Emniyet Müdürü Cihan Ercan karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundular. Baþkan Sezer, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Cihan Ercan'a Ýskilip'teki görevinde baþarýlar diledi. Haber Servisi Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü 21 EYLÜL DÜNYA ALZHEÝMER GÜNÜ Ne oluyor! Ne yapacaktým? Bu kimdi? Neden buradayým? -Yemek yapmaya karar vermiþ olan bir kadýn tencereye yaðý koyar ardýndan öylece kalýr, ne yapacaðýný hatýrlayamamaktadýr. -Çocuðu 45 yaþýnda olan bir baba, birden bire karþýsýnda duran adamýn kim olduðunu düþünmeye baþlar. -Kiþi sýcak evinde otururken, kendini acý soðukta paltosuz, çorapsýz caddede yürürken bulur, ancak ne olduðunu bir türlü hatýrlayamamaktadýr.bütün bunlar; beyin hücrelerinde yavaþ ama geri dönüþü olmayan bir yýkýmýn baþladýðýný gösteren "Alzheimer hastalýðýnýn" belirtileridir.alzheimer hastalýðý, kýsaca unutkanlýktýr. Hatta o kadar ileri derece bir unutkanlýktýr ki bir gün uyandýðýnýzda yanýnýzda yatan eþinizi bile hatýrlayamayabilirsiniz. Son yüzyýldaki hýzla ilerleyen bilimsel ve teknolojik geliþmelerin, insan yaþamýna etkilerinden biri de ortalama insan ömrünün uzamasý olmuþtur. Buna paralel olarak da, kiþinin baðýmsýz yaþama becerisini elinden alan Alzheimer ve benzeri hastalýklar ileri yaþtakilerin en büyük korkusu haline gelmiþtir.toplumdaki yaþlý nüfus oraný sürekli artarken, aileler de küçülmektedir. Bununla birlikte, yalnýz yaþayan bakýma ve yardýma muhtaç yaþlýlarýn sayýsý giderek artmaktadýr. Bu durumda, ailelerin bilinçli olup yaþlýlarýna sahip çýkmasý gerekiyor. Toplum desteðinin ise, hastalara ve hastasý olan ailelere mümkün olduðunca saðlanmasýnýn önemi ve kýymeti unutulmamalýdýr. Alzheimer (Alzaymýr) Hastalýðý Nedir? Yaþlýlýkla beraber ortaya çýkan ve baþta unutkanlýk olmak üzere çeþitli zihinsel ve davranýþsal bozukluklara yol açan ilerleyici, sinir hücrelerinin hasarý ve ölümü ile bellek ve öðrenme becerilerinin yitimine neden olan, beyin hastalýðýdýr. Alzheimer Hastalýðýnýn Nedenleri Nelerdir? Kalýtsal faktörler, beyinde protein birikimi, beyin hücrelerinin ölümü, sinirsel iletinin bozulmasý ve çeþitli zehirli maddeler yer almaktadýr. Tüm Alzheimer hastalarýnýn % 10'unda ailede hastalýk varlýðý tespit edilmiþtir. Ayrýca yaþ ilerledikçe, Alzheimer'in görülme oranýný artýrmaktadýr. Fakat hastalýðýn kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Dünyada 20 milyondan fazla, ülkemizde ise 300 bine yakýn Alzheimer hastasý vardýr. Son yýllarda hastalýðýn seyrini deðiþtiren farklý tedavi seçenekleri geliþtirilmesine raðmen, iyileþtirilebilir ya da düzeltilebilir bir hastalýk deðildir. Bir kural olmamakla beraber, Alzheimer ileri yaþ hastalýðýdýr. 50 yaþ altýnda görülmesi nadirdir. 65 yaþ üzeri nüfusun %5-6'sýnda Alzheimer hastalýðý veya benzer bir bunama hastalýðý görülür. 85 yaþ üzerinde bu oran %25-35 'e ulaþýr. -Hastalýðýn seyri kiþiden kiþiye farklýlýk gösterebilir. -Bilinmelidir ki Alzheimer normal yaþlanmanýn zorunlu bir parçasý olmayýp, her bireyde görülmeyebilir. Hastalýk sinsi baþlangýçlý ve yavaþ seyirlidir. Kiþide fikir ve bilgi üretme yeteneðinde sürekli azalma vardýr. Belirtileri Unutkanlýk: Eþyalarýn yerlerini (gözlük, cüzdan gibi), tanýdýðý insanlarýn isimlerini veya yüzlerini, bir iþi yapýp yapmadýðýný unutur. Bunlar günlük hayatýn hýzlý akýþýnda hepimizin yaþadýðý unutkanlýklar gibi gözükmektedir, fakat Alzheimer hastalarý eþyalarýný uygunsuz yerlere koyarak ya da uygun yerde aramayarak hiç bulamaz. Ýnsan ve nesne isimlerini hatýrlayamaz. Yeni tanýþtýðý insanlarý hatýrlayamaz, sorularý cevaplarýný aldýðýný unutarak tekrar tekrar sorar ya da söylediðini unutarak ayný cümleyi tekrarlar. Günlük yaþam aktivitelerini etkileyen hafýza kaybý: Kendine bakým, yemek yeme düzeni ve adabý, tuvalet kontrolü gibi temel becerilerde kayýp olabilir. Kazanýlmýþ becerilerin kaybý: Sýk sýk yemeði ocakta unutarak yakmak, araba kullanýrken tehlike doðuracak beceri kaybý, markette para üstü hesaplayamamak gibi kazanýlmýþ bir takým becerilerin kaybý sadece "unutkanlýk"la açýklanamayabilir. Bunun yanýnda hasta yeni becerileri öðrenemez hale gelir; örneðin cep telefonu ya da bankamatik kullanmayý öðrenememe gibi. Bu durumda bir ev hanýmý artýk yemek yapamaz, bir terzi artýk dikiþ dikemez hale gelebilir. Ýletiþim: Bazen bir tanýdýðýn adýný istenildiði anda hatýrlayamayýp bir süre sonra hatýrlamak doðal karþýlanabilir. Kelime bulmada güçlükler ortaya çýkar; bu insan ismi olabileceði gibi akýcý konuþmasýný kesintiye uðratacak þekilde nesne isimlerini bulma da olabilir. Kiþi cevabýný almýþ olmasýna raðmen sorduðu bir soruyu hem cevabýný hem de sorduðunu unutarak tekrar tekrar sorabilir ve ya eskisine kýyasla daha kýsýtlý sayýda kelimeyle ve daha zayýf bir gramer yapýsýyla kendini ifade eder hale gelebilir. Uzun konuþmalarý takip etmekte zorlanabilir. Oryantasyon bozukluklarý: Haftanýn hangi gününde, ayýn kaçýnda olduðunu bilemeyebiliriz fakat sonra takvim bilgilerine uyum saðlarýz. Alzheimer hastalarý ise yýl, ay ve gün gibi zamansal bilgileri kaybeder. Bu durumda günlük aktüel olaylarý takip etmekte baþarýsýz hale gelir. Kiþi bulunduðu yeri karýþtýrabilir ya da nerede olduðunu bilemez hale gelebilir. Kiþi kendine dair bilgilerde de kayýp yaþayabilir. Örneðin doðum tarihini, yaþýný bilemeyebilir. Muhakeme güçlüðü: Karþýlaþtýðý herhangi bir durumu mantýk çerçevesinde yargýlayamayabilir. Karar vermekte güçlük çekebilir. Görünenin altýnda yataný kavrama (soyut düþünme) güçlüðü Davranýþ deðiþiklikleri: Alzheimer hastalarý nedensiz sinirlenmeler gibi ani davranýþ deðiþiklikleri gösterebilir. Gördüðü gündüz hayalleri ya da duyduðu sesler nedeniyle korkup ajite davranýþlarda bulunabilir Kiþilik deðiþiklikleri: Þüpheci, sinirli, huzursuz ya da tamamen ilgisiz bir kiþi haline gelebilir. Alzheimer Hastasý ve Yakýnlarýnýn Bilmesi Gerekenler Öncelikle hastanýn kendisine, cesaret ve güven duygusunu aþýlamak gerekir. Hastaya her zaman yardým edilmeli ve bu yardýmýn hastaya kabul ettirilmesi gerekmektedir. Hastanýn hislerini paylaþmak gerekir. Gerekirse hasta, doktora nasýl bir durumda olduðunu anlatmalý ve bu yönde de tedavi uygulanmalýdýr. Yapýlacak iþler için bir kâðýda notlar alýnmalýdýr. Ayný þey eþyalarýn yerini bulmak için de yapýlmalýdýr. Alzheimer hastalarýnýn araba sürmesi tehlikelidir. Bu yüzden bir kiþinin, hastaya eþlik etmesi (þoför olarak) gerekir. Hastanýn saðlýðýna ve beslenmesine dikkat edilmelidir. Hasta hobilerini kýsýtlamamalýdýr. Önceden yaptýklarýný, yapmaya devam etmelidir. Fakat çalýþmayý býrakmasý gerekir. Hastalýk ilerlemeden, hastanýn ilerideki bakým durumu görüþülmelidir. Alzheimer, sadece kiþinin kendisine deðil, ailesine de maddi ve manevi yük getirdiðinden, bu hastalýkla yaþamaya alýþmak ve baþ edebilmek için destek almak gerekir. Alzheimer hastalýðýnýn tedavisinde en büyük ilaç "SEVGÝ"dir! Sýra size de gelebilir; geç olmadan bilinçlenin. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Kurban Bayramý tedbirleri Çorum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu yaptýðý toplantý da bir dizi karar aldý. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda 2 Eylül 2013 tarihinde saat 11.00'da Müftülükte yapýlan toplantý da Kurban Bayramýnda ibadet maksadýyla kurban kesmek isteyen vatandaþlarýn dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun bir þekilde kurbanlarýný kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardýmcý olmak amacýyla alýnan kararlar þöyle: Þahýslarýn kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarýný kendi imkanlarý ile hijyenik þartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesmelerine ancak, ana caddeye bakan bahçelerinde kurban kesmelerine müsaade edilmemesine, kiþi ve kuruluþlarýn Kurban Komisyonu adýna belediyeye müracaat etmeleri halinde kesim yerlerinin diðer kesim yerlerindeki þartlara uygun hale gelmesi þartýyla belediyece izin verilmesine ve yukarýdaki kesim yerlerine ilaveten kurban kesim yerlerinin tespitine, Kurban Kesim yerlerine ilaveten müsaade edilen yerlerin adreslerinin belediyece, komisyon üyeleri kurumlara bildirilmesine, tespit edilen yerler ile kendi özel mülkleri olan bahçelerinin dýþýnda parklar, caddeler ve sokak aralarýnda kesinlikle kurban kesimine izin verilmemesine, bu konuda Emniyet Müdürlüðü ile Belediye Baþkanlýðýnca gerekli tedbirlerin alýnmasýna bu yasaða uymayanlar hakkýnda 5326 sayýlý Kabahatlar Kanunu'nun maddesi gereðince cezai müeyyide uygulanmasýna, kurban kesim yerlerinde kurbanlarýn dini kurallarýn gerektirdiði özel koþullar dikkate alýnarak, korkutmadan, ürkütmeden ve an az acý verecek þekilde ehil kiþiler tarafýndan kesimlerinin saðlanmasý için "Kesim Elemaný Yetiþtirme ve Geliþtirme Kursu" açýlmasý için Milli Eðitim Müdürlüðü (Halk Eðitim Merkezi) ile iþbirliði yapýlmasýna, Belediye Baþkanlýðý tarafýndan halka anons edilerek duyurunun yapýlmasýný müracaatlarýn Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðüne bildirilmesini ve kursun açýlmasýnýn saðlanmasý, söz konusu kursa katýlmayanlarýn kurban kesim yerlerinde kurban kesmelerine müsaade edilmemesine, kurban kesiminin dini esaslara ve saðlýk þartlarýna uygun olarak gerçekleþmesini saðlamak, genel gözetim, denetim ve et muayenesini yapmak ve hayvanlara eziyet verilmeden kesilmelerini saðlamak üzere Ýl Müftülüðünce din görevlisi, Çorum Belediyesi ve Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nce veteriner hekim temin edilmesine, Kurban satýþ yerindeki kurbanlýk hayvanlarýn saðlýk taramasý ve satýþ yerinin dezenfeksiyonunun iþleticileri tarafýndan yapýlmasýna, kurban kesim yerlerine "Kurban Kesim Yeri" pankartlarýnýn asýlmasý, kesim yerlerinin alt ve üst yapýsý ile temizliðinin Çorum Belediyesince yapýlmasýna, kurban satýþ ve kesim yerlerinde vuku bulabilecek kazalar nedeniyle; kazalara müdahale edebilecek saðlýk ekibi ile ambulansýn hazýr tutulmasý ve bu konudaki tedbirlerin Saðlýk Ýl Müdürlüðü'nce alýnmasýna, vatandaþlara kurban bayramý namazý çýkýþýnda kurban atýklarýný koymak üzere Çorum Belediyesince poþet daðýtýlmasýna, Emniyet Müdürlüðünce hayvan pazarýnda ve kesim yerlerinde yeterli sayýda üniformalý polis memuru görevlendirilmesine, ayrýca Trafik Ekibinin de söz konusu mahalde hazýr bulundurulmasýna, hayvan pazarýna getirilen hayvanlarýn belgeli ve küpeli olmasýnýn aranmasýna, kesilen büyükbaþ hayvanlarýn Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü kayýtlarýndan düþülebilmesi için küpe numaralarý ile pasaportlarýnýn kesim yerlerinde görevli bulunan personel tarafýndan alýnarak Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne tesliminin saðlanmasýna, bu konu hakkýnda gerekli duyurularýn Ýl Müftülüðü, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Belediye Baþkanlýðýnca yapýlmasýna, kurban hayvanlarýndan gebe ve damýzlýk deðeri yüksek diþi hayvanlarýn kurbanlýk olarak kesilmemesi ve pazarlara alýnmamasýný hayvanlarýn yaþ tayini pasaportlarý üzerinden yapýlmasýný ancak bilgilendirme amaçlý kapak açma resimleri halký bilgilendirmek için kurbanlýk satýþ yerlerine Belediye tarafýndan pazarýn giriþi ve süt birliðinin ön camlarýna asýlmasý, bu konuda tereddütlerin hayvan pazarýnda görev yapan veteriner hekimlerinden öðrenilmesine, konuyla ilgili veteriner hekimlerin Belediye ve Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nce görevlendirilmesine, hayvan satýþ yeri olarak belirlenen yerde, iþletmeci tarafýndan konulan dijital hayvan tartma terazisinin isteyen vatandaþlarýmýzca ücret karþýlýðý kullanýlmasýna, Kurban Kesim yerlerinde görevli personele yaka kartý takýlmasýna, görev bitiminde yaka kartlarýnýn gelecek yýllarda kullanýlmasý amacýyla geri alýnmasýna, kurban kesim yerlerinde, hayvanlar kesilirken diðer hayvanlarýn görmemesi için gerekli tedbirin alýnmasýna (ayrý yerlerde tutulmasýna veya gözlerinin baðlanmasýna) özen gösterilmesine, her kesim yerinde bir din görevlisinin bulunmasýnýn teminine, kurban kesim yerlerine götürülen hizmet karþýlýðýnda kurban kestirenlerden Kurban Hizmetleri Komisyonu adýna ücret alýnmamasýna, kurban danýþma hattý olarak Çorum Müftülüðü'nün (Hýdýrlýk Kur'an Kursu) , Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün ve Belediye Zabýtasýnýn numaralý telefonlarýn tespitine, Kurban Komisyonu Kararlarýna aykýrý davrananlarýn Belediye Mevzuatý Genel Hükümlerine göre uyarýlmalarýna, Komisyonca alýnan kararlarýn basýn, belediye hoparlörü, vaaz ve hutbeler vasýtasýyla kamuoyuna duyurulmasýna, Ýlimiz "Hayvan Pazarý"nýn kurban satýþ yeri olarak yeterli olduðu, yeterli hijyenik þartlarý taþýdýðý, þehrimizin baþka semtlerinde bulunan kurban kesim yerlerinin hijyenik olarak takviye edilmesine ve baþka kurban satýþ yerine ihtiyaç olmadýðýna, Kurban Hizmetleri Komisyonunda görevli daire temsilcilerinin kurban hizmetleri konusunda gerekli gördükleri bilgi ve tedbirleri komisyonun sekretarya görevini yapan Ýlimiz Müftülüðüne bildirmelerine, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý Þube Müdürü'nün baþkanlýðýnda, Belediye Baþkanlýðýndan 1 adet Veteriner Hekim ile 2 adet Zabýta memuru, Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden 2 adet polis memuru, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden 1 adet Veteriner Hekim'den oluþmak üzere denetim ekibinin kurulmasýna, Kurbanlýk hayvan satýþ ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Teblið, Kurul Kararlarý ve 2872 sayýlý Çevre Kanunu hükümleri kapsamýnda çevre kirliliðinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarýna iliþkin hazýrlanan yönetim planý çerçevesinde denetim yapýlacaktýr sayýlý Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykýrý hareket edenlere, ayný Kanunun 20 nci maddesinin (j) fýkrasý gereðince cezai iþlem; yine, ayný Kanunun 24 üncü maddesi kapsamýnda uygulanmasýna, 5199 sayýlý Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fýkrasýna göre; hayvanlarýn kesilmesi; dini kurallarýn gerektirdiði özel koþullar dikkate alýnarak hayvaný korkutmadan, ürkütmeden, en az acý verecek þekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapýlýr. Hayvanlarýn kesiminin ehliyetli kiþilerce yapýlmasý saðlanacaktýr. Bu hükümlere aykýrý hareket edenlere hayvan baþýna 876 TL idari para cezasý uygulanmasýna, 5199 sayýlý Kanun'un 12 nci maddesinin ikinci fýkrasýna göre yürürlüðe konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca Yürütülmesine Dair Yönetmelik hükümlerine aykýrý hareket edenlere hayvan baþýna 2 bin 195 TL idari para cezasý uygulanmasýna, 5199 sayýlý Kanun'un 14 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) bendine göre; hayvanlara kasýtlý olarak kötü davranmak, acýmasýz ve zalimce iþlem yapmak, dövmek, aç ve susuz býrakmak, aþýrý soðuða ve sýcaða maruz býrakmak, bakýmlarýný ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acý çektirmek yasak olup, bu hükme aykýrý davrananlara 437 TL idari para cezasý uygulanmasýna, 5199 sayýlý Kanun'un 14 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendine göre; kesin olarak öldüðü anlaþýlmadan hayvanlarýn vücutlarýna müdahalede bulunmak yasak olup, bu hükme aykýrý davrananlara 437 TL para cezasý uygulanmasýna, Cezai iþlemler; Denetim Ekibi tarafýndan tutanak tutularak, Orman ve Su Ýþleri, Çevre ve Þehircilik Bakanlýklarý ile belediye ekiplerince uygulanmasýna, kurban bayramýnda görevlendirilecek personele kendi kurumlarýnca yapacaklarý görevle ilgili bilgi verilmesine, Kurban Hizmetleri Komisyon Kararý'nýn alýndýðý günden baþlamak üzere Kurban Bayramýnýn sonuna kadar Ýlimizdeki her türlü büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan hareketlerinin, giriþ ve çýkýþlarýnýn kontrol edilmesine, ayrýca diðer illerden ilimiz üzerinden yapýlacak hayvan sevkiyatlarýnýn kontrol edilmesini, bu konuda Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nün koordineli olarak çalýþmalarýna, belgesi bulunmayan hayvan sevkiyatýnýn tespiti halinde iþlem yapýlmak üzere Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne bildirilmesine, Kurban Hizmetleri Komisyonunca yapýlan toplantýda alýnan kararlarýn uygulanmasýna ve denetim ekibinin bayramda uygulamalarý kontrol ve takip etmesine, kararýn Valilik Makamý'nýn onayýna sunulmasýna karar verilmiþtir." KURBAN KESÝM YERLERÝ Mimar Sinan Mahallesi Semt Pazarý (Cuma Pazarý) Bahçelievler Mah.Bahar 7. Sok.(Aþýk Mahzuni Þerif Parký Doðusu) Eþref Hoca Cad.Anadolu 11. Sok.Modlife Arkasý. Buharaevler Mah.Buhara 5. Cad. ile Buharevler 22. Sok. kesiþimi Ulukavak Mah. Çiftlik Mezarlýðý yaný Mimar Sinan Mah.Fevzi Çakmak 3.Cad. (Askeriye yaný alan), Ýkbalkent Çiftlik Pýnarý 7.Sok. Gülabid Cami Güneyi. Tarým Et A.Þ.'ne ait Ýskilip Yolu 4.km. Tarým Et Kombinasý Ýskilip Yolu 1.km deki hayvan pazarý. Dr.Sadýk Ahmet Cad.Hz. Ýbrahim Cami yaný

7 HABER 7 "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BBP lideri Destici'den esnaf ziyareti Destici'den Vali Baþköy'e ziyaret Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Çorum'da gerçekleþecek olan BBP Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý için kente gelen Mustafa Destici, parti teþkilatý ve esnaf ziyaretlerinin ardýndan Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici Çorum'da gerçekleþecek olan BBP Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý ve yerel seçimler stratejilerini belirlemek üzere Çorum'a geldi. Cuma namazý sonrasýnda esnaf ziyareti yapan Destici daha sonra bir dizi ziyarette bulundu. BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel ve parti yöneticilerinin de yer aldýðý esnaf ziyaretinde ayakkabýlar arastasýný gezerek vatandaþlarýn sorunlarýný dinlediler. Bir süre esnaflarý gezen Destici ardýndan çay ocaðýnda mola vererek basýn açýklamasý yaptý. Destici arýndan da Hýdýrlýk'ý ziyaret etti. Kubilay Kaan YÜCEL Ziyarete BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBP Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel ve parti yöneticileri de katýldý. Ziyarette konuþan Destici Vali Baþköy'e görevinde baþarýlar dileyerek "Þehri en iyi yerlere taþýyacaðýnýzý ümit ediyorum" dedi. Vali Sabri Baþköy ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Destici'ye teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici, BBP Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý ve yerel seçimler stratejilerini belirlemek için Çorum'a geldi. Ýlk olarak esnaf ziyareti yapan Destici daha sonra basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Zaman zaman vatandaþlarla bir araya geldiklerini kaydeden Destici, "Onlarýn birinci gündem maddesi yoksulluk yani ekonomi. BBP bugüne kadar iktidar olmadý, iktidar ortaðý olmadý. Ama halk tüm siyasi partileri bundan sorumlu tutuyor. Partilere çaðrýmýz, atacaklarý adýmlarý milletin taleplerini dikkate alarak, ülkenin menfaatlerini gözeterek atmalýdýr. Ben iddia ile söylüyorum birisi çýksýn doðru olmadýðýný söylesin. Milletin yüzde 60'ý açlýk ve yoksulluk sýnýrý altýnda yaþýyor" dedi. "DEMOKRASÝ PAKETÝ AK PARTÝ ÝÇÝNDEKÝ ANAP AKLIDIR" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklamasý beklenen 'Demokrasi Paketi'ne de deðinen Destici, bu paketin AK Parti'nin içindeki ANAP aklýndan kaynaklandýðýný savundu. Demokrasi paketini ülke ve millet adýna paket olarak görmediðini söyleyen Destici, "Üç kesimin uzlaþtýðý veya taleplerinin yer aldýðý bir paket olarak görüyorum. Ýktidar partisi, PKK ve batýnýn talepleri olacak. Bu yapýlan ANAP aklýdýr. AK Parti içindeki ANAP aklýdýr. Bunu 91'de ANAP yapmýþtýr ama ANAP'ýn hali þuanda ortadadýr. Kendinize göre hesap yaparsanýz yarýn kendi kazdýðýnýz çukura düþersiniz. Hesabý ve demokrasiyi millete göre yapacaksýnýz" ifadelerini kullandý. Cami-Cemevi projesine karþý olduklarýný da kaydeden Destici, "Biz o projeyi doðru bulmadýðýmýzý ifade ettik. Ýki yönden doðru bulmuyoruz. Birincisi Cemevi'nin Cami'nin karþýtý ya da dengi olarak görmüyoruz. Cami tüm Müslümanlarýn ibadet hanesidir. Alevisiyle, Sünnisiyle tüm Müslümanlarýn ibadethanesi camidir. Cemevi neyin karþýlýðýdýr; tekkenin ve dergahýn karþýlýðýdýr. Hacý Bektaþ Veli'nin tekkesi, dergahý vardý. Cemevi yoktu. Aslýnda biz tekke ve zaviyelerle ilgili kanunun da deðiþtirilmesini istiyoruz. Þuanda birçok yerde, birçok tarikatýn devasa dergahlarý var. Yasaklanamýyorsa serbest býrakýlsýn. Ayný projenin uygulandýðý Makedonya'da benzer bir yeri ziyaret ettim. Cami'ye gidenler Cemevi'dekilerden, Cemevi'ne gidenler Cami'dekilerden þikayetçi. Bunun fiili örneðinden yola çýkarak bu projenin doðru olmadýðýný söylüyorum" dedi. "SURÝYE'DEKÝ SAVAÞ YIL SÜRECEK" Batý'nýn kýsa süreliðine Suriye'ye müdahale edeceðini kaydeden BBP Genel Baþkaný Destici, "Þu gözüktü ki en az 10 veya 20 yýl Suriye bu iç savaþý yaþayacak. Suriye'de Hizbullah, El Kaide, PKK, Özgür Suriye Ordusu, Türkmenler, Sünnilerin deðiþik kollarý var. Ne kadar silahlý güç varsa hepsi birbiriyle çatýþýyor" diye konuþtu. Merhum Muhsin Yazýcýoðlu davasýyla ilgili de konuþan Destici, üst düzey kamu görevlileriyle ilgili bakanlýklarýn soruþturma izni vermediðini ve kendilerinin de olayý Danýþtay'a götürdüklerini belirtti. Destici, "Soruþturma izinleri alýndý ve soruþturma Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülüyor. Geçtiðimiz hafta bu konuyla ilgili Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýmýzla da ilgili savcýlarla da bir araya geldim, görüþtüm. Bana verilen bilgi, oradaki soruþturmanýn yýl baþýnda önce neticelendirilmesi oldu. Yine Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu da bir soruþturma devam ettiriyor. Bizim beklentimiz, bu hadisenin aydýnlanmasý. Toplumda Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýmýz öldürüldü algýsý oluþturulan temel þüphenin hiçbirisi giderilemedi. Dolayýsýyla bu þüpheler giderilmeden dosya kapatýlmaz" diyerek sözlerini tamamladý. Kubilay Kaan YÜCEL Valisi Sabri Baþköy, hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan Çorum Anadolu Öðrenmen Lisesi yanýna yaptýrýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürleri Müslüm Kýlýç ve Gökhan Eriþ ile Ali Özejder de hazýr bulundu. Milli Eðitim Müdürlüðü'nün 2004/48 nolu projesi olan ve 7000 m² alana, 21 derslikli olarak yaptýrýlan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin süratle devam eden çalýþmalarý yerinde inceleyen Vali Baþköy, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Ali Özejder'den inþasý devam eden okul hakkýnda bilgi aldý Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin faaliyete girmesi ile ilde bir okul eksikliðinin daha tamamlanmýþ olacaðýna vurgu yapan Vali Baþköy, Çorum'da ki öðrencilerin tercih yaparken yeni bir alternatifleri daha olacaðýný ifade ederek, inþaatýn tamamlanmasý ile Çorum'un güzel bir okul kazanacaðýný belirtti. Vali Baþköy, ayný zamanda okulu yaptýran Özejder ailesini tebrik ederek, bu hayýrlý ziyaretin diðer ailelere de örnek olacaðýna inandýðýný ifade etti. Haber Servisi Vali Baþköy'den Ýdare Mahkemesine hayýrlý olsun ziyareti Valilik önünde bulunan Ýdare Mahkemesi'nin Hitit Üniversitesi Rektörlüðü eski hizmet binasýna taþýnmasý dolayýsýyla Vali Sabri Baþköy, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Tahsin Yýlmaz'a yeni binalarýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Ýdare Mahkemesi Baþkaný Tahsin Yýlmaz'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette, Baþkan Yýlmaz, ziyaretinden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür etti. Yeni hizmet binasýnýn hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Vali Baþköy, eski Ýdare Mahkemesi binasýnýn yetersiz kaldýðýný belirterek, taþýndýklarý yeni binada, geniþ mekanlarla vatandaþlara daha iyi hizmet sunulacaðýna inandýðýný ifade etti. Haber Servisi

8 YAÞAM Renkler morale etki ediyor 8 Ay Yerini Buldu Nasreddin Hoca akþam üzeri, su çekmek için kuyunun baþýna varmýþ. Kuyuya kovasýný sarkýtmýþ. O sýrada küçük bir çocuk koþarak gelmiþ. Su içmek istemiþ.hoca kovayý daldýrýrken, çocuk da kuyuya bakýyormuþ. Birden çocuk ay kuyuya düþtü diye baðýrmaya, çýðlýk atmaya baþlamýþ. Kelime Avý Kovanýn çengeli her nasýlsa kuyuda bir yere takýlmýþ, çýkmýyor. Çocuk da Hoca'yla beraber ipe asýlýrken, çengel aniden kurtulmuþ, beraberce sýrt üstü yere düþmüþler. Hoca yattýklarý yerden çocuða gökteki Ay'ý göstererek; - "Þükürler olsun" demiþ, "çok uðraþtýk ama, bak sonunda Ay da yerini buldu." Selçuk Üniversitesi (SÜ) Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Mete Sezgin, araþtýrmalarda renklerin bireyler üzerindeki etkisinin deðiþik þekillerde ortaya konulduðunu söyledi.renklerin etkisinin iþ, ev hayatý ve doðada farklýlýk gösterebildiðini belirten Sezgin, mekanlarda kullanýlan bazý renklerin, kimilerine huzur, ilham; kimilerine de tembellik ve sýkýntý verebildiðini ifade etti.sezgin, renklerin özelliklerini ve insan psikolojisi üzerindeki etkileri bilmenin, bazý ruhsal problemlerin çözümüne katký saðlayabileceðini dile getirdi. "Kendinizi morali bozuk, sinirli veya tembel hissediyorsanýz, bulunduðunuz ortamýn renklerini gözden geçirmenizde yarar var. Çünkü ortamýn rengi, insan psikolojisini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebiliyor" diyen Sezgin, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kýrmýzýnýn dikkat çekici renk olduðunu biliyoruz. Ancak bunun yanýnda kanýn akýþýný harekete geçirme ve hýrçýnlýðý temsil etme gibi özelliði de var. Turuncunun ise rahatlatma özelligi var. Ayrýca sayýca kalabalýk gösterme gibi bir etkisi olduðundan, genelde kafelerde kullanýlýr. Gri ise duraðanlýðý temsil eder. Yaratýcýlýðý öldüren renktir. Yollar, dikkat daðýnýklýðý oluþturmamak ve kazalara sebebiyet vermemek için rengarenk deðil de gri tonlarýndadýr. Levhalar için ayný þey geçerli deðil. Uyarý levhalarý, dikkati çekmesi açýsýndan kýrmýzýdýr. Bilgi verici levhalar mavidir. Çünkü mavinin bilgi aþýlama özelliði vardýr. Bunun yanýnda, sinir sistemini yumuþatýr ve sakinlik verir."sezgin, Amerika'da renklerin, çocuklarýn yaramazlýklarý üzerindeki etkisiyle ilgili bir araþtýrma yapýldýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Daha önce pembe olan duvarlar, maviye boyanmýþ. Çocuklarýn yaramazlýðýnýn mavi renkte azaldýðý, sakinleþtikleri ve sistemli çalýþtýklarý görülmüþ. Yeþil, rahatlýðý, huzuru temsil eder. Beyaz renkli ortamlarda ise bireyler daha yavaþ hareket eder. Zaten beyaz, saflýk, temizlik ve rahatlýðý temsil ettiði için bireyler bu ortamlarda kendini daha huzurlu hisseder.""renklerin de dili var" Her bireyin kendi iletiþim renginin, o renge göre de kiþilik özelliklerinin olduðunu aktaran Sezgin, kýyafet ve diðer eþyalarda tercih edilen renklerin insanlarýn kiþiliðini de ele verdiðini vurguladý. Sezgin, þöyle devam etti: "Renklerin de dili var. Örneðin, kýrmýzý rengi sevenler, kontrolü ve yönetmeyi seven kiþilerdir. Dýþa açýk, sonuç odaklý ve hýzlý çalýþmayý severler. Azla yetinmeyi bilen bireylerdir. Maviyi tercih edenler ise karakter olarak aðýr bireylerdir. Sistemli çalýþmayý, organize etmeyi severler. Problem seçme yetileri daha fazladýr. Tercihini sarýdan yana kullananlar, coþkulu ve çok atraksiyon içindedir. Hýzý ve ilgi çekmeyi severler. Hayal gücü, ikna etme becerisi yüksek kiþilerdir. Yeþil sevenler de kýrmýzýnýn tersi olarak yönetmeyi deðil yönetilmeyi sever. Ruhsal anlamda huzurlu, sakin bireylerdir. Daha yakýn iliþkilerden hoþlanýrlar. Tez canlý deðil tam tersi çok yavaþtýrlar." 20:00 Arka Sokaklar Canan, bir türkü barda solist olarak çalýþmaktadýr ve ayný zaman da uyuþturucu baðýmlýsýdýr. Türkü barýn sahibi Hulki, Canan ýn uyuþturucu kullanmasýný istemez ve buna engel olmak için de Halit adlý uyuþturucu satýcýsýný ondan uzak tutar. Ancak bir akþam Canan la Halit buluþur ve Halit in Canan a uyuþturucu verdiði sýrada, Hulki ve adamý Melik onlarý yakalar, Halit i de öldürürler. Ekip olay yerine gelir ve Canan ýn ölümüyle ilgili araþtýrmalar baþlar.saat : 20:00-23:15 (195 dakika)tür : Dizi (Polisiye, Macera) Oyuncular : Zafer Ergin, Gizem Soysaldý, Uður Pektaþ, Þevket Çoruh, Gülcan Arslan, Özgür Ozan Yönetmen : Orhan Oðuz 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Doðum sonrasý depresyona dikkat Yönetmen Annagür, gazetecilere yaptýðý açýklamada, doðum sonrasý depresyonun, anneyi fiziksel ve duygusal açýdan etkileyen önemli bir psikolojik hastalýk olduðunu belirtti. Kadýnlarýn yüzde 10-15'inde doðum sonrasý depresyonun geliþebileceðini ifade eden Annagür, "Birçok kadýnýn anne olduktan sonra ruh halinde deðiþiklikler görülür. Bu belirtiler normalde 7-10 gün içinde kendiliðinden düzelir. Doðum sonrasý depresyon ya da psikoz nadiren de olsa görülür. Bu sorunlar, doðumdan sonraki ilk 6 hafta içinde baþlar ve tedavi edilmediði durumlarda 1-2 yýla kadar sürebilir" diye konuþtu.hastalýðýn nedenleri arasýnda, hamilelikte salýnan hormonlarýn doðumla birlikte aniden düþmesi gibi biyolojik nedenlerin yaný sýra, kiþilerarasý iliþkilerde bozulma, stres ve sosyal destekte yetersizlik gibi psiko-sosyal nedenlerin de sayýlabileceðini vurgulayan Annagür, doðum öncesi depresyon, ilk gebelik olmasý, istenmeyen gebelikler ve gebelikte yaþanan saðlýk sorunlarý, doðum korkularý, sosyal desteðin olmamasýnýn anneyi ruhsal açýdan olumsuz yönde etkileyen önemli risk faktörleri olduðunu aktardý.annagür, doðum sonrasý depresyonun belirtilerini þöyle sýraladý: "Þiddetli hüzün ya da suçluluk duygusu, aþýrý yorgunluk, enerji kaybý, konsantrasyon güçlüðü, unutkanlýk, öncesinde zevk aldýðý etkinliklerden eskisi kadar zevk alamama, endiþe, sinirlilik, huzursuzluk, sýkýntý, bunaltý, kendiliðinden aðlamalar, iþtahsýzlýk, kilo kaybý, uykusuzluk veya aþýrý uyuma, bebeklerini yeterince sevmediklerine ya da yeterince besleyemediklerine yönelik inanýþlar, bebeðin uykusuyla ilgili endiþeler, bebeðe zarar verme korkusu ve bunlarla ilgili kendini suçlu görme, bebekle ilgilenmek istememe ve bebeði öldürmek istemeyle ilgili düþüncelerin ortaya çýkmasý belirtiler arasýndadýr." Aðýr depresyonda ilaç kullanmaktan korkulmamalý Aðýr depresyonda mutlaka týbbi deðerlendirme yapýlmasý gerektiðine dikkati çeken Yrd.Doç. Dr. Annagür, þunlarý kaydetti: "Öncelikle depresyona neden olabilecek hormonal nedenler veya baþka medikal hastalýklar saptanmalýdýr. Gerektiðinde antidepresan ilaç kullanmaktan korkmamak gerekir. Ýlaç kullanmaktan korktuðu için tedavi alamayan birçok kadýnda intihar davranýþý ortaya çýktýðýný veya diðer sosyal sorunlarýn ilerlediðini biliyoruz. Ýlaç kullanmak her zaman emzirmenin kesileceði anlamýna gelmez. Bebeðinizin sadece emziren anneye deðil, ruhsal açýdan saðlýklý bir anneye ihtiyacý olduðunu unutmayýn. Ýlaçsýz tedavi (psikoterapi) seçeneðini de psikiyatristiniz ile mutlaka konuþmalýsýnýz. Ayrýca uyku ve yeme düzeninin saðlanmasý ve iyi bir sosyal destekle bu süreç daha kolay atlatýlmaktadýr" Sinema Bay ve Bayan Smith Dýþarýdan bakýldýðýnda, sýradan bir Amerikan ailesi görünümündeki Smith'ler, aslýnda birbirlerinden çok büyük bir sýr saklamaktadýrlar. Her ikisi de birbirlerine rakip iki örgüt için kiralýk katil olarak çalýþmaktadýr. Bu durum, uzun bir süre evliliklerine fazladan bir heyecan katmamýþ olsa bile, her ikisi de yeni iþinde birbirlerini öldürmekle görevlendirilince iþler karýþacaktýr.saat : 20:00-22:15 (135 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Komedi) Oyuncular : Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody : Doug Liman 20:00 Sinema Hükümet Kadýn Midyat'ta yaþayan sekiz çocuk annesi Xate, okuma yazmasý olmayan bir kadýndýr. Fakat çevresindekilerden tek farký, kocasýnýn Midyat Belediye Baþkaný olmasýdýr. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini belediye baþkaný koltuðunda bulur. Xate, çocuklarýna raðmen, baþkanlýðý iyi bir þekilde yapmaya kararlýdýr. Kýsa zamanda 'Hökümet' gibi kadýn olduðunu kanýtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadýnca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artýk sadece Midyat halký için deðil, ülkedeki diðer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktýr. Yönetmen : Sermiyan Midyat Mithat Paþa Ahmed Þefik Midhat Paþa (d. 18 Ekim 1822, Ýstanbul - ö. 8 Mayýs 1884, Taif), Osmanlý devlet adamý, iki kez sadrazam, Tuna, Aydýn ve Suriye Valisi, ilk Osmanlý anayasasý olan Kanun-i Esasi'yi hazýrlayan kurulun baþkaný. Midhat Paþa padiþah Abdülaziz ( ) döneminde savunduðu reform politikalarýyla tanýnmýþ ve iki kez sadrazamlýk yapmýþtýr. 1876'da Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan askeri darbe'nin liderlerinden biri olmuþ[1], ayný yýl padiþah V. Murat'ýn tahttan indirilerek II. Abdülhamit'in tahta geçirilmesi olayýnda da belirleyici rol oynamýþtýr. Abdülhamit'in 23 Aralýk 1876'da ilan ettiði Kanun-u Esasinin mimarlarýndan biridir. Bu olaylardan kýsa bir süre sonra Mithat Paþa Abdülhamit'in gözünden düþerek sürgüne gönderilmiþ, 1881'de Abdülaziz'e suikast þüphesiyle Yýldýz Sarayý'nda kurulan mahkeme tarafýndan idama mahkum edilmiþtir. Cezasý Abdülhamit tarafýndan Taif'te hapis cezasýna çevrilmiþ ancak 3 yýl sonra muhafýzlarý tarafýndan öldürülmüþtür. Cinayetin II. Abdülhamit'in emriyle iþlendiðinden þüphelenildiyse de kesinlikle kanýtlanamamýþtýr. Mithat Paþa Tanzimat reformlarýný gerçekleþtiren kuþaðýn önde gelen temsilcilerinden biridir. Ancak Tanzimat'ýn asýl lider kadrosunu oluþturan Mustafa Reþit, Âli ve Keçecizade Fuat Paþalarca fazla radikal ve istikrarsýz bulunarak dýþlanmýþ ve nispeten geç yaþta ön plana çýkma olanaðý bulabilmiþtir. 1860'larda Tuna ve Baðdat vilayetlerindeki baþarýlý reform çalýþmalarý Mithat Paþa'nýn kariyerinin zirve noktasý olarak görülür. 1870'lerdeki iki kýsa sadrazamlýðý siyasi çatýþmalarýn ve büyüyen mali krizin gölgesinde kalmýþtýr krizinde Mithat Paþanýn bir Cumhuriyet rejimi tasarladýðý iddia edilmiþtir. Bu iddia Abdülhamit yýllarýnda paþanýn zevaline yol açmýþ, ancak 1908 ve 1923'ten sonraki yýllarda yeniden kazandýðý itibarýn temelini oluþturmuþtur. BEYTÝ Malzemeler 400 gram kýyma 1 adet soðan 1 yumurta 1/2 demet maydanoz 3-4 diþ sarýmsak 2 dilim bayat ekmek içi Tuz, karabiber, pulbiber, kimyon SARMAK ÝÇÝN: 1 adet yufka 50 gram margarin veya tereyað SOS ÝÇÝN: 1 yemek kaþýðý biber salçasý 1 su bardaðý su 1 kaþýk tereyað 1 adet yumurta üzerine sürmek için ÜZERÝNE: 1 su bardaðý yoðurt 2 kaþýk tereyað Yemeðin Tarifi Köfte malzemeleri yoðurulup köfte hazýrlanýr. 1 kaþýk tereyað veya margarin Bilginin efendisi olmak için Çalýþmanýn uþaðý olmak þarttýr. Honore de Balzac eritilir biber salçasý katýlýp kavrulur 1 su bardaðý su eklenip kaynatýlýr ve soðumaya býrakýlýr. 50 gram margarin eritilir, 1 adet yufka masaya serilir eritilen margarin yufkanýn her tarfýna sürülür ortadan kesilir, kesilen yufkanýn geniþ taraflarýna 2 parçaya ayýrdýðýmýz köfte rulo þeklinde yerleþtirilir, çok sýký olmayacak þekilde rulo yapýlýr 2 santim geniþliðinde verev kesilir yaðlý kaðýt serili tepsiye dizilir, üzerlerine 1 bütün yumurta çýrpýlarak sürülür, sýcak fýrýnda üzerleri kýzarana kadar piþirilir. Soðuyan salçalý sos üzerlerine dökülerek tekrar fýrýna sürülür 10 dakika kadar piþirilir.erittiðimiz tereyað üzerlerine gezdirilip yanýnda yoðurt kýzartýlmýþ biber ve domatesle birlikte sýcak servis yapýlýr. NOT: Yumuþamamasý için yoðurdu yemeðe yakýn eklemek daha iyi olacaktýr 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Hükümet Kadýn 22:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? 23:30 Ben onu çok sevdim Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Yasemince 20:30 Sahte Kabadayý 22:20 Ötme Bülbül Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Bay ve Bayan Smith 22:15 Beynelmilel Sinema 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Ben Bilmem Eþim Bilir 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Harry Potter ve Ölüm Yadigarlarý Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Þefkat Tepe 19:55 Þefkat Tepe 22:10 Küçük Kýyamet 23:10 Ayna

9 HABER 9 Gül: Türkiye'nin herhangi bir savaþ arzusu yok Baþbuð: Asimetrik psikolojik bir Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türkiye'nin herhangi bir savaþ arzusu olmadýðýný ifade ederken, "Türkiye, sadece Suriye'de devam eden bu katliamýn en kýsa süre içerisinde durdurulmasýný talep etmektedir ve uluslararasý camianýn çok güçlü bir kararlýlýk göstermesini istemektedir" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, THY'na ait uçakla saat 11.30'da New York'a gitti. Gül'ü, Esenboða Havalimaný'ndan, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Ankara Vali Yardýmcýsý Mehmet Ali Ulutaþ ve diðer yetkililer uðurladý. Cumhurbaþkaný Gül ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin ile Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da New York'a gitti. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ise heyete New York'ta katýlacak. Gül, New York'ta BM'nin 68. Genel Kurulu'na iþtirak edecek. Cumhurbaþkanlýðý internet sitesinde yer alan açýklamaya göre, New York'a hareketinden önce Esenboða Havalimaný'nda yaptýðý açýklamada Cumhurbaþkaný Gül, Genel Kurul genel görüþmelerine BM'ye üye devletlerin tamamýnýn katýlmasý beklendiðini kaydederek, katýlýmcý ülkelerin büyük çoðunluðunun, görüþmelerde Devlet veya Hükümet Baþkaný düzeyinde temsil edileceðine iþaret etti. Cumhurbaþkaný Gül, BM Genel Kurulu'na 24 Eylül Salý günü, geleneksel olarak ilk iki sýrada konuþan Brezilya ve ABD Devlet Baþkanlarý'nýn ardýndan üçüncü sýrada hitap edeceðini söyledi. -CUMHURBAÞKANI GÜL'ÜN GENEL KURUL PROGRAMI VE TEMASLARI- Ayný gün öðleden sonra "Sürdürülebilir Kalkýnma Konulu Yüksek Düzeyli Siyasi Forum" kapsamýnda "Liderler Diyaloðu: Yüksek Düzeyli Siyasi Forum-Vizyondan Eyleme" konulu oturuma ana konuþmacý olarak katýlacaðýný b e l i r t e n Cumhurbaþkaný Gül, "Bu, geçen yýl Rio'da yapýlan Sürdürülebilir K a l k ý n m a Konferansý'nýn sonuçlarý doðrultusunda kurulan Forum'un ilk toplantýsý olacaktýr. Konuþmamda aðýrlýklý olarak, ülkemizin kalkýnma alanýndaki küresel çabalara k a t k ý l a r ý n a deðineceðim. BM 68. Genel Kurulu'na iþtirak eden Devlet ve Hükümet Baþkanlarý'na yönelik olarak, 24 Eylül Salý akþamý bir resepsiyon vereceðim. Bu vesileyle, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliðine dönemi adaylýðýmýz için destek arayýþlarýmýza ivme kazandýrmayý hedefliyorum" dedi. Cumhurbaþkaný Gül, "Binyýl Kalkýnma Hedeflerinin Gerçekleþtirilmesine Yönelik Çalýþmalarýn Takibi" konulu özel etkinliðe de 25 Eylül Çarþamba günü katýlacaðýný ve burada bulunan Devlet ve Hükümet Baþkanlarýna hitaben bir konuþma yapacaðýný ifade etti. -CUMHURBAÞKANI GÜL'ÜN VERECEÐÝ KONFERANS VE MÜLAKATLAR- New York'ta bulunacaðý sürede çok sayýda Devlet ve Hükümet Baþkanýyla ikili görüþmelerde bulunacaðýna da iþaret eden Cumhurbaþkaný Gül, þunlarý söyledi: "Ekonomi diplomasisi faaliyetlerimiz çerçevesinde Merrill Lynch ve Türkiye-ABD Ýþ Konseyi tarafýndan düzenlenecek etkinliklere katýlarak, Amerika'nýn iþ, finans ve yatýrým çevrelerinden saygýn temsilcilere ülkemizin sunduðu potansiyeli anlatacaðým. Bu fýrsattan istifade ederek, Princeton Üniversitesi'nde ve "Council on Foreign Relations' isimli düþünce kuruluþunda konferanslar vereceðim. Ayrýca, New York Times gazetesinin yazý iþleri kurulu, "Foreign Affairs' ve CNN gibi önde gelen basýn ve medya kuruluþlarýnýn temsilcileriyle bir araya gelerek, mülakatlar gerçekleþtireceðim." -TÜRK TOPLUMU TEMSÝLCÝLERÝYLE BULUÞMA- Cumhurbaþkaný Gül, ziyareti vesilesiyle, ABD'de yaþayan Türk toplumu ve derneklerinin temsilcileriyle de bir araya geleceðini ve bu ülkede bulunan Ahýska Türklerinin temsilcilerini kabul edeceðini de sözlerine ekledi. -"DÜNYA GÜNDEMÝNDEKÝ KONULARA ÝLÝÞKÝN TÜRKÝYE'NÝN TUTUMUNU ANLATACAÐIM"- Bu yoðun programýný tamamladýktan sonra, 28 Eylül 2013 Cumartesi günü ABD'den ayrýlacaðýný da bildiren Cumhurbaþkaný Gül, "Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu genel görüþmelerine iþtirakimin ve bu kapsamda gerçekleþtireceðim temaslarýn, dünya gündeminde bulunan konulara iliþkin tutumlarýmýzýn, dýþ politika önceliklerimizin ve ülkemizin sunduðu iþ ve yatýrým potansiyelinin en üst düzeyde uluslararasý kamuoyuna aktarýlmasý bakýmýndan yararlý olacaðýna kanaatindeyim" dedi. -"SAVAÞLAR HÝÇBÝR ZAMAN ARZU EDÝLMEZ"- Gül, hareketi öncesi yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin Suriye'de yaþanan olaylarýn baþýndan beri savaþsýz halledilmesi yönünde çabalarý bulunduðunu söyledi. "Savaþlar hiçbir zaman arzu edilmez, ama eðer savaþa hazýr olmazsanýz da o zaman yanlýþlarýn yapýlmasýný önleyemezsiniz, o bakýmdan bu iþi böyle algýlamak gerekir" diyen Gül, "Türkiye'nin herhangi bir savaþ arzusu yoktur. Türkiye, sadece Suriye'de devam eden bu katliamýn en kýsa süre içerisinde durdurulmasýný talep etmektedir ve uluslararasý camianýn çok güçlü bir kararlýlýk göstermesini istemektedir" diye konuþtu. Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nazmi Bilgin baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu, Ergenekon davasýndan yargýlanan eski Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð ile Gazeteci-Yazar Tuncay Özkan'ý Silivri cezaevinde ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti'nden yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Bilgin'in yaný sýra Baþkan Vekili Savaþ Kýratlý, Genel Sekreter Ümit Gürtuna, Genel Mali Sekreter Mehpare Çelik, Yönetim Kurulu üyeleri Ali Þimþek ve Ali Oruç'tan oluþan heyet, Org. Baþbuð ve Özkan ile ayrý ayrý birer saat sohbet etti. Eski Genelkurmay Baþkaný Org. Baþbuð, sohbet sýrasýnda medyayla iliþkilerin önemine iþaret ederek, medyayla iliþkilerin kendilerini kamuoyuna anlatmalarý için gerekli olduðunu söyledi. Sokaktaki insanýn bile yarýn baþýna neler geleceðinin belli olmadýðýný ve yargýlandýðýnda adil karar verilip verilmeyeceðini bilemediðini ifade eden Baþbuð, beraber çalýþtýklarý, emrindeki insanlarýn tutuklandýðý bir ortamda dýþarýda bulunmanýn yaratacaðý sýkýntýlara dikkat çekerek, kendisinin halen vicdani bir rahatlýk içinde bulunduðunu bildirdi. Mahkeme heyetine daha önce, iddianameyle kendisine ulaþmak amaçlanýyorsa kendisinin burada bulunduðunu belirttiðini ve bu takdirde çalýþma arkadaþlarýnýn serbest býrakýlmasýný istediðini hatýrlatan Baþbuð, kendilerini yargýlayan mahkemenin bu konuda yetkili olmadýðýný, bu yüzden mahkemeye resmi savunma vermediklerini ifade etti. Org. Baþbuð, "asimetrik psikolojik bir harekatla karþý karþýya bulunduklarýný" belirterek, "Karþý tarafýn medyasý var, bizim medyamýz yok. Asker olarak her harekatla karþý karþýyayýz gün çýkýp konuþma lüksümüz yok, karþý taraf her gün konuþuyor" dedi. Cezaevi koþullarýna deðinen Ýlker Baþbuð, "Burada bir üçgenle karþý karþýyayýz. Bir ucunda yargýlama, bir ucunda yazýlý basýn, diðer ucunda televizyon. Bunlarýn arasýnda kalýrsanýz psikolojiniz bozulur. Bu üçgenin dýþýnda kalmak gerekiyor. Ancak o zaman ruh saðlýðýmýzý koruyabiliriz" ifadesini kullandý. Baþbuð, kendisine zaman zaman bir endiþesi olup olmadýðýnýn sorulduðunu, ancak hiçbir suç iþlemediði için endiþe duymasýna gerek bulunmadýðýný vurguladý. -"GEÇMÝÞTEN ÇOK GELECEKLE HESAPLAÞMAK ÝSTÝYORLAR"- Gazeteci-Yazar Tuncay Özkan da Ergenekon davasýnda, daha önce yargýlanýp beraat ettiði konulardan aðýr cezalara çarptýrýldýðýný anlattý. Mahkemenin verdiði kararlarý kamu vicdanýnýn kabul etmediðini ifade eden Özkan, bu kararlarýn siyasi olduðunu ve geçmiþten çok gelecekle hesaplaþmayý amaçladýðýný kaydetti. "Kendisini ömrünün sonuna kadar cezaevinde tutabileceklerini" belirten Özkan, "Ancak þunu bilmeliler ki, beni asla siyasi inançlarýmdan ve meslek ilkelerimden vazgeçiremezler" dedi. Özkan, aralarýnda Cemiyetin bulunduðu basýn meslek kuruluþlarýnýn kendilerine verdiði destekten duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Görüþmeler sýrasýnda, eski Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð ile gazeteci yazar Tuncay Özkan'ýn morallerinin iyi olduðu dikkati çekti. Erdoðan: Paket bir son deðil, bir aþamadýr AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Demokratikleþme Paketi'ne iliþkin gelen yorumlara tepki gösterirken, "Çalýþmalarý tamamlayýp paketi açýkladýðýmýzda toplumun her kesiminin memnun olacaðýný inþallah ifade etmek isterim. Bu paketle ilgili yapýlan yorumlarýn tamamý erken, tamamý afakidir" dedi. Baþbakan Erdoðan, AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, görevlerinin Türkiye'nin, Türk bayraðýnýn itibarýný yüceltmek olduðunu ve bu görevi hakkýyla yerine getirmek için çalýþtýklarýný belirtti. Ayný bakýþ açýsýný demokratikleþme, demokratik haklar ve özgürlükler noktasýnda da en baþýndan itibaren bu þekilde muhafaza ettiklerini ifade eden Erdoðan, "Bu ülkede 11 yýl boyunca yasaklarý biz kaldýrdýk, ret, inkar ve asimilasyona biz son verdik. Sessiz devrim adýný verdiðimiz nice reformu biz gerçekleþtirdik. Milletimizin hak ettiði, gecikmiþ, ertelenmiþ nice hakký milletimize biz teslim ettik" dedi. -"BÝRÝLERÝNÝN DAHA DERE GÖRÜNMEDEN PA- ÇAYI SIVADIKLARINI GÖRÜYORUZ"- Erdoðan, "11 yýl önce iktidara geldiðimiz gün imkan olsaydý, bütün reformlarý yapmak, Türkiye'yi en ileri demokratik standartlara anýnda kavuþturmak isterdik" derken, sözlerini þöyle sürdürdü: "Partimizin kapatýlma davasýndan, Danýþtay saldýrýsýna, darbe senaryolarýndan sokak eylemlerine, muhalefetin direncinden, bürokrasinin direncine kadar nice engel ve bariyerle mücadele ederek bugünlere ulaþtýk. Samimiyetle, kararlýlýkla her bir bariyeri aþtýktan sonra hiç gecikmeden, ertelemeden reformlarýmýzý gerçekleþtirdik. Þimdi bir kez daha yeni bir paket halinde reformlarýmýz yapýyor, çok önemli haklarý inþallah teslim ediyoruz. Ýnþallah önümüzdeki hafta içinde sadece bu konuya yönelik bir basýn toplantýsýyla yeni demokratikleþme paketimizi kamuoyuna duyuracaðýz. Birilerinin daha dere görünmeden paçayý sývadýklarýný görüyoruz. Olur olmaz þeyler ilan ettiklerini görüyoruz. Þu anda henüz açýklanmamýþ bir paketle ilgili yaptýklarý yorumlarýn tamamý afakidir, yersiz ve yetersizdir. Çalýþmalarý tamamlayýp paketi açýkladýðýmýzda toplumun her kesiminin memnun olacaðýný inþallah ifade etmek isterim. Tekrar ediyorum; bu paketle ilgili yapýlan yorumlarýn tamamý erken, tamamý afakidir." -"BÝR AÞAMADIR, BÝR SAFHADIR"- Bu reformlarý Türkiye'de þartlar oluþtuðu için, engeller ortadan kalktýðý için, "11 yýllýk zincirin" bir halkasý olarak gerçekleþtirdiklerini vurgulayan Erdoðan, "AK Parti kurulduðu gün programýnda neyi ifade ettiyse, bugün þartlar oluþtuðu için onu gerçekleþtiriyor. Son kongremizde neyi vaat edip söylediysek onlarý yapmaya devam ediyoruz. Programýmýzda, tüzüðümüzde, seçim beyannamelerimizde ve kongrelerimizde çizdiðimiz çerçeve dahilinde milletimizi, ülkemizi haklarý oluþturuyor, verdiðimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz" dedi. Demokrasi ve demokratikleþmenin uzun bir süreç olduðunu anlatan Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Demokratikleþme adeta yaþayan, sürekli deðiþen ve kendisini geliþtiren bir süreçtir. Bunu görmemiz lazým. Çalýþmalarýný tamamlayýp açýklayacaðýmýz paket, o da bir son deðildir. Bir aþamadýr, bir safhadýr. Ancak çok önemli bir aþama, çok önemli bir safhadýr. Bu süreç ülkemizin ve milletimizin yararýna olacak þekilde, 76 milyonun birliði, beraberliði ve kardeþliði için her daim kendisini yenileyerek ilerleyecek bir süreçtir. Bu süreç Türkiye'yi daha da birleþtirecek, kardeþliðimizi çok daha pekiþtirecek bir süreçtir." -"ONLAR GÝBÝ DOÐRULARI GÝZLEMEYECEKSÝNÝZ"- Teþkilatýna "Bizde öyle bir muhalefet anlayýþý var ki; her deðiþimin, her yeniliðin önünde adeta bir duvar gibi duruyor, Türkiye'nin bir adým bile atmasýna tahammül gösterilmiyor. Daha paket açýklanmadan afaki yorumlar yapanlar, paket açýklandýðýnda da her zamanki istemezük tavrýný gösterecek, her zaman olduðu gibi korku senaryolarý üreteceklerdir" diye seslenen Erdoðan, þöyle konuþtu: "Ýþte bu teþkilat tüm yalanlarý daha yayýlmadan bertaraf eden bir teþkilat olmalýdýr. Siz onlardan çok daha fazla çalýþacak, onlardan daha fazla kiþiye ulaþacaksýnýz. Siz afaki konuþmayacaksýnýz. Elinizdeki o sizlere göndereceðimiz bilgiler çerçevesinde konuþacaksýnýz. Onlar gibi doðrularý gizlemeyeceksiniz. Onlar gibi yalanla, korku senaryolarýyla hareket etmeyeceksiniz. Siz iþin gerçeði bilerek, bütün boyutlarýný öðrenerek, hakký, doðruyu anlatacaksýnýz. Sizi bilgilendirmek noktasýnda Genel Merkezi'miz her türlü hazýrlýðý yapacaktýr. Bu paketin Türkiye'nin birliðine yapacaðý katkýlarý anlatacaksýnýz, bu paketin Türkiye'nin ufkunu nasýl açtýðýný anlatacaksýnýz. En önemlisi bu paketin bin yýllýk kardeþliðimizin nasýl daha da pekiþtireceðini anlatacaksýnýz." -"OYUNA GELMEYÝN: SÝYASÝ KÜRTÇÜLÜK YA- PANLAR VAR"- Baþbakan Tayyip Erdoðan, 2014 seçimlerine her il, ilçe ve köydeki eserleri, plan ve projeleri anlatarak, her þeyden önemlisi "kardeþliði" yüceltmek için yaptýklarý reformlarý anlatarak gireceklerini vurgularken, "Milletimiz bizi anladý. Endiþeniz olmasýn. Biz milletimize kulak verecek, bu yolda yine milletimizle yürüyeceðiz" dedi. Kürt kökenli vatandaþlara seslenen Baþbakan Erdoðan, "Bu ülkede siyasi Kürtçülük yapanlar var. Bu oyuna gelmeyin. Sadece yerel hizmetler noktasýnda, belediyelerin o siyasi partide olduðu yerlerde ne hizmet üretiyorlar bunlara bakýn. Bir de AK Parti'nin olduðu yerlerdeki hizmetlere bakýn. Ýdeoloji ile ne mide doyar, ne insanca yaþama imkanýna kavuþulur ne de modern yaþam tarzýna ulaþýlýr. Sevgi ideoloji ile tahakkuk etmez. Sevgi baþka bir þeydir, aþk baþka bir þeydir. Ýþte AK Parti bu ideallerle, bu anlayýþlarla halkýný kucaklayan, halkýna hizmeti kendisi için en önemli sevgi halkasý olarak gören bir parti. Biz kimseyi ýrkýndan dolayý deðil, bizi yaradan Allah için seviyoruz. Farkýmýz bu. Onun için de birliðimizi, beraberliðimizi bozmaya çalýþanlara karþý bu yerel seçimlerde de gereðini yapmamýz lazým, bir olalým, diri olalým, beraber olalým, hep birlikte Türkiye olalým diyoruz. Allah yolumuzu açýk etsin" diye konuþtu. AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, hizmetin baþka, ideolojinin baþka þey olduðunu belirterek, "Bunlarýn hayatlarýnda, tarihlerinde hiçbir zaman dayanýþma, paylaþma olmadý. Ýstanbul'un, Ankara'nýn o zengin semtlerinden çýkýp Anadolu'nun, Trakya'nýn nabzýný tutmak, bunlarýn siyasetinde kendisine hiçbir zaman yer bulmadý. Biz hizmet iktidarýyýz, onlar ideolojinin deli gömleði içinde hayat sürüyor" dedi. Baþbakan Erdoðan, AK Parti Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada, halkýmýz tüm gerçekleri bildiðini vurgulayarak, "Seçim ekonomisini AK Parti iktidarý yapmaz bunu biliyorlar; çünkü seçim ekonomisi baþka bir þeydir. Bizim sosyal devlet anlayýþýyla yaptýklarýmýzý bunlar "seçim ekonomisi' diye vatandaþa anlatýyorlar. Bu ne tür bir anlayýþtýr? Biz ne diyoruz? Türkiye Cumhuriyeti demokratik, sosyal, laik bir hukuk devletidir. Sosyal devlet anlayýþýný, bizden önce gelenler yerine getirdiler mi? Hayýr, getirmediler; ama biz getiriyoruz. Bizim hükümet olarak, kurumlarýmýz aracýlýðýyla ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza saðladýðýmýz yardým, sosyal devlet olmanýn bir gereðidir. Bizdeki muhalefet maalesef bu ayrýmýn farkýna varabilecek bir muhalefet deðil" diye konuþtu. -"MÝLLETÝM MAKARNAYA, KÖMÜRE OYUNU SATMAYACAK KADAR ONURLU, ÞEREFLÝ"- Sosyal devletin "bir yandan ekonomiyi büyütüp iþsize iþ üretirken, diðer yandan ihtiyaç sahibini bulan ve ona elini uzatan devlet" olduðunu söyleyen Erdoðan, þunlarý ifade etti: "2002 sonunda Türkiye'de çalýþan sayýsý 21 milyondu. Þu anda Türkiye'de çalýþan sayýsý 26 milyon kiþidir. Yani 11 yýl içerisinde hem nüfusumuz arttý hem de 5 milyon kiþiye iþ ürettik. Artan nüfusa raðmen, bir yandan iþsizlik oranýný sabit tutarken, ayný zamanda nüfusa yeni katýlanlara da iþ imkaný saðladýk. 11 yýl içinde 20 milyar TL tutarýnda doðrudan sosyal yardým gerçekleþtirdik. Sosyal yatýrýmlarý da buna dahil ettiðimizde, 11 yýlda 110 milyar TL sosyal harcama yaptýk. Kimsesizleri bulduk, ellerinden tuttuk; yaþlýlarý, hastalarý, engelli kardeþlerimizi bulduk. Gazilerimize, þehit ailelerimize, çocuðu askerde olanlara, dul kalan kardeþlerimize, yoksul ailelere, saðlýkta desteðe ihtiyacý olan kardeþlerimize el uzattýk. Onlarýn tebessüm edebilmesi için devletin tüm imkanlarýný seferber ettik. Benim engelli kardeþimin, gazi kardeþimin, þehit annesinin, babasýnýn, çocuðunun devletten aldýðý her kuruþ anasýnýn ak sütü gibi helaldir. Benim milletim bir paket makarnaya, bir çuval kömüre, bir kilo pirince oyunu satmayacak kadar onurludur, gururludur, þereflidir. Sosyal devlet kime ne veriyorsa, onun hakký olduðu için veriyor. Kim devletten ne alýyorsa, hakký olduðu için alýyor." -"EY KILIÇDAROÐLU BUNU DA ÖÐREN"- Erdoðan, hizmetin baþka, ideolojinin baþka þey olduðunu belirterek, "Bunlarýn hayatlarýnda, tarihlerinde hiçbir zaman dayanýþma, paylaþma olmadý. Ýstanbul'un, Ankara'nýn o zengin semtlerinden çýkýp Anadolu'nun, Trakya'nýn nabzýný tutmak, bunlarýn siyasetinde kendisine hiçbir zaman yer bulmadý. Biz, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da asla seçim ekonomisine tenezzül etmeyeceðiz.

10 HABER 10 Dünya'daki altýn uzaydan mý geldi? Amerika'nýn yerli kabileleri, nehirlerin dibinde parýldayan ya da kayalara gömülü þekilde bulduklarý bu büyüleyici sarý metalin güneþ tanrýsýnýn gücünü taþýdýðýna, altýndan yapýlmýþ savaþ giysilerinin kendilerini kötülüklerden koruyacaðýna inanýyordu. Yerliler için büyük bir yanýlgýydý bu. Alýþýlmadýk þekilde yumuþak bir metal olan altýn, Ýspanyollar'ýn kullandýðý çelik karþýsýnda fazla bir koruma saðlayamadý bu kabilelere. Ancak Amerikan yerlileri, altýnýn baþka bir dünyadan geldiðine inanmakta pek de haksýz olmayabilirler. Bilim yazarý John Emsley "Neden dünyada yüzeyde altýn parçalarý buluyoruz? Bunun nedeni, altýnýn, dünyaya meteorlar vasýtasýyla uzaydan gelmiþ olmasý" diyor tonda 1,3 gram altýnbu teori son yýldýr, bilim adamlarýnýn, dünyadaki altýn miktarýný açýklamak için tercih ettikleri yöntem oldu. Yeryüzünün kabuðunda her bin ton madde içinde sadece 1,3 gram altýn bulunduðu doðru. Ancak bu oran, bu gezegenin oluþmasýyla ilgili kabul edilmiþ model için hâlâ oldukça yüksek. Bundan dört buçuk milyar yýl önceki doðumunun ardýndan Dünya'nýn yüzeyi yanardaðlar ve erimiþ kayalarla kaplýydý. Bunun ardýndan geçen on milyonlarca yýllýk dönem içinde, bu eriyik madde içindeki demir, dýþ katmandan sýzarak dünyanýn merkezine çöktü. O dönemde, altýnýn da demirle birlikte çökmesi gerekiyordu. Ancak bu olmadý ve bilim adamlarý, bu gizeme bir açýklama getirmek için 'meteor yaðmuru' açýklamasýný destekledi. Londra'daki Imperial College'dan yerbilimci Matthias Willbold "Teoriye göre, Dünya, oluþumunun ardýndan, bir miktar altýn taþýyan meteorlarýn yaðmuruna maruz kaldý. Bu, altýnýn, yer kabuðu ile Dünyanýn merkezi arasýnda kalan katmana ve yer kabuðuna daðýlmasýna neden oldu" diyor. Willbold, bu teorinin, bilim adamlarýnýn bundan 3,8 milyar yýl önce meydana gelen meteor yaðmuru konusundaki çalýþmalarýnýn bulgularýyla örtüþtüðünü belirtiyor. Yaþamýn yapý taþlarýbu teori, Dünya'nýn oluþumunda gözlenen diðer bazý farklýlýklarý açýklamaya da yardýmcý oluyor. Yaþam için gerekli olan karbon, nitrojen, su ve amino asitlerin de bazý meteorlarla Dünya'ya geldiði düþünülüyor. Willbold "Bunlar yaþamýn yapý taþlarý" diyor. Bundan iki yýl önce Matthias Willbold ve Bristol ve Oxford üniversitelerinden bir grup bilim adamý, Grönland'daki bazý kayalar üzerinde araþtýrmalar yaptýlar. Bu kayalar, yaklaþýk 600 milyon yýl önce, yer kabuðunun meteor yaðmuruna karþý korumalý kalmýþ bir bölgesine ait. Araþtýrma ekibi, 4,4 milyar yýllýk bu kayalarda altýn deðil tungsten ya da volfram aradý. Volfram, altýnla benzerlikler gösterse de farklý þekillerde ve farklý izotoplar þeklinde bulunabiliyor. Bu özelliði de bilim adamlarýna, daha fazla tarihsel bilgiye ulaþma olanaðý saðlýyor. Willbold, elde ettikleri verilerin, Dünya'nýn oluþumu sýrasýndaki meteor yaðmuru tezini doðruladýðýný belirtiyor. Ancak bu teoriyi yalanlayan baþka çalýþmalar da yapýlýyor. Alternatif görüþlerkimi bilim adamlarý, 1970'lerde yapýlan ve hem Ay hem de Dünya'daki bazý kayalarý, meteor hareketlerini ve meteorlarýn yapýsýný inceleyen çalýþmalarýn eksik ve yanýltýcý olduðunu düþünüyor. Florida Eyalet Üniversitesi'nden Münir Humayun, "Bilinen hiçbir meteorun yapýsý, Dünya'nýn oluþumu sýrasýnda meydana geldiði söylenen meteor yaðmurundaki gök taþlarýyla benzerlik taþýmýyor" dedi. Humayun, yeryüzündeki altýnýn baþýndan beri burada olduðuna inanan bir baþka grup bilim adamý arasýnda. Bu teori, altýnýn büyük bir bölümünün demirle birleþerek yeryüzünün merkezine yerleþtiðini, muhtemelen yüzde 0,2'lik bir miktarýn da 700 kilometre derinlikte magmanýn içine karýþtýðýný savunuyor. Altýnýn daha sonra, volkanik hareketlilikle yerkabuðuna kadar ulaþtýðý belirtiliyor. NASA'da görev yapan Kevin Righter ve Lisa Danielson'un deneyleri, altýnýn eriyerek yerkabuðuna karýþmasýnýn yüksek basýnç ve sýcaklýkla arttýðýný ortay koyuyor. Ancak bu deneyleri tüm metallerde ve tüm sýcaklýk derecelerinde tekrarlamak mümkün olmadýðý için bu görüþ þimdilik sadece bir hipotez olarak kalýyor. Humayun, altýnýn yeryüzüne meteorlarla geldiði yolundaki görüþün bu kadar destek bulmasýnýn sebebinin, yaþam þartlarýný oluþturan diðer yapý taþlarýnýn da bu teoriyle iliþkilendirilmiþ olmasýna baðlýyor. "FED'in açýklamasý Baþçý'yý haklý çýkarttý" Liranýn keskin düþüþü üzerine yapýlan "faizleri artýrýn" çaðrýlarýna haftalarca direnen TC Merkez Bankasý'nýn FED'in sýkýþmayý erteleme kararý üzerine rahatladýðý ve "akýllý" gözüktüðü yorumlarý yapýlýyor. Batýnýn önde gelen ekonomi gazeteleri, "FED'in açýklamasý Baþçý'yý haklý çýkarttý, en azýndan þimdilik" gibi ifadeleri kullanýrken yine "sürdürülemez" denilen cari açýða dikkat çekerek Türkiye'nin "tehlikeden henüz uzaklaþmadýðý" uyarýsýnda da bulundu. -WSJ:"FED KARARININ ARDINDAN MERKEZ ÖZELLÝKLE AKILLI GÝBÝ GÖZÜKÜYOR"- ABD'nin borsa ve iþ çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, "Türkiye'nin Merkez Bankasý'na övgü" baþlýklý haberine Merkez Bankasý için "FED'in þaþýrtýcý kararýnýn ardýndan özellikle akýllý gibi gözüküyor" sözleriyle girdi. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý'nýn "liranýn düþüþünü durdurmak için haftalarca faizleri artýrma çaðrýlarýna direndiðine" dikkat çeken gazete, Baþçý'nýn liranýn dolara karþý yýlý TL1.92 düzeyinde kapatacaðý tahmininde bulunduðunu anýmsattýktan sonra "FED'in açýklamasý Baþçý'yý haklý çýkarttý, en azýndan þimdilik" diye yazdý. -"BAÞÇI'NIN BOL ÞANSI VAR"- Bu çerçevede Standard Bank'ýn yükselen piyasalar araþtýrma bölümü baþkaný Tim Ash'ýn "Siyasette ve politikada þansa ihtiyaç var ve Baþçý'nýn daima bol þansý var gibi gözüküyor" sözlerini de aktaran WSJ, yine "Ancak Türkiye, henüz tehlikeden uzaklaþmadý" deðerlendirmesinde bulundu. Gazete þöyle devam etti: "Türkiye, piyasa dalgalamalarýna en kýrýlgan yükselen piyasalardan biri çünkü halen gayri safi milli hasýlanýn yüzde 7'siye eþit cari açýðý finanse etmek için sermaye giriþlerine baðýmlý. Ýktisatçýlar ise, yüzde 5'i aþan herhangi bir düzeyin sürdürülemez olduðunu söylüyorlar." -FT: "FED SIKIÞMAYI ERTELEDÝ, TÜRKÝYE RAHATLANDI"- Ýngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in ABD Merkez Bankasý'nýn (FED) parasal teþviklerin mevcut düzeyde tutma kararýna dikkat çekerek "Türkiye, FED'in sýkýþmayý erteleme kararý üzerinde rahatlandý" yorumunu yaptý. Türkiye'yi, kýsa vadeli sermaye giriþlerine "en çok dayanan yükselen piyasalardan biri" olarak niteleyen gazete, yýlýn ilk yedi ayýnda ortaya çýkan 42 milyar dolarlýk cari açýðýn sadece 6.8 milyar dolarýnýn doðrudan yabancý yatýrýmla karþýlandýðýna dikkat çekti. Nitekim, FED'in kararýnýn açýklanmasý üzerine son aylarda önemli gerilemeleri kaydeden lira ve borsanýn yükseldiðini belirten gazete, Türkiye'nin ayrýca önümüzdeki 12 ayda 164 milyar dolarlýk bir borcu ödemesi gerektiðine, bu borcun 140 milyar dolarlýk kýsmýnýn da özel sektöre ait olduðuna dikkat çekti. FT, Türk yetkililerinin özel sektörün dýþ borcu konusunda "alarm" hissetmediklerini ifade ettiklerini ancak cari açýðýn GYYH'ya oranýnýn yüzde 6'yý aþan bir düzeyden yüzde 4,5'e düþmesi gerektiðini de ifade ettiklerini anlattý. Uluslararasý Kriz Grubu'nun Türkiye/Kýbrýs Projesi Direktörü Hugh Pope, Yunan Kathimerini gazetesince yayýnlanan "Ýsrail'in Kýbrýs ve Türkiye'yi bir araya getirme planý" baþlýklý makalesinde "Ýsrail, sessizce Türkiye ve Kýbrýs'a, bir tercih yapmalarý için meydan okuyor. Ya Ýsrail'in Akdeniz'deki doðalgaz zenginliðindeki payýný geliþtirmek için birlikle hareket edecek ya da kenarda durup Kýbrýs konusunda on yýllarca devam eden açmazý sürdürecekler" diye yazdý. -ÝSRAÝLLÝ BÜROKRAT: TÜRKÝYE, GAZ ÝÇÝN DOÐAL ÇIPA PAZARI- Ýsrail'in hem Türkiye'ye hem de Rum Kesimi'ne boruhatlarýn döþenmesi yönündeki tercihini dile getirdiðini ve aralarýnda iþbirliðini saðlamak konusunda güçlü bir konumda olduðunu düþünen Pope, Ýsrail'in stratejisinin bu yýl daha odaklý hale geldiðini belirerek þöyle devam etti: "Ocak ayýnda üst düzey bir Ýsrailli enerji bürokratý, Türkiye'nin, gaz için doðal çýpa pazarý olduðunu ima etti. Haziran ayýnda da hükümet, önemli miktarda gaz ihracatýný taahhüt ederken Ýsrail dýþýnda bir LNG tesisine gaz tedarik edebileceðini söyledi ve muhtemel evsahibi sadece Kýbrýstýr." -ÝSRAÝL'ÝN LEVÝATHAN ALANINDAN TÜRKÝYE'YE BORUHATTI- Buna karþýn, Ýsrail'in Enerji Temsilcisi Michael Lotem'in ülkesinin tüm yumurtalarý ayný sepete koymama yönündeki net bir eðiliminin olduðunu belirttiðini anýmsatan Pope, bu çerçevede hem Ýsrail yetkililerinin hem de Türk özel sektör temsilcilerinin Ýsrail'in Leviathan alanýndan Türkiye'ye gaz taþýyacak boruhattýndan söz ettiklerine "Ýsrail'in 'Kýbrýs ve Türkiye' planý" dikkat çekti. Hugh Pope, bir Ýsrailli yetkilinin Türkiye'ye boruhattý projesinin yýlda 8-10 milyar metre küp gaz taþýyabileceðini söylediðini belirttiði makalesinde Türkiye'ye gidecek boruhattýnýn Rumlarýn ilan ettikleri münhasýr ekonomik bölgeden geçmesi gerekeceðine iþaret etti. -"ERDOÐAN'IN BORUHATTINA ONAY VERECEÐÝ YÖNÜNDE ÝÞARET YOK"- BM Deniz Hukuku Sözleþmesine göre bir boruhattýnýn döþenmesi için Rumlardan resmen izin alýnmasý gerekmezse de pratikte böyle bir talepte bulunmamanýn düþünülemeyeceðini savunan Pope, "Ýsrailli plan, elbette ki Kýbrýs sorununun atmosferine yardýmcý olur" dedi. Buna karþýn Pope, Rum yetkililerinin böyle bir boruhattýna izin verilmesini tamamen dýþladýklarýný, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da "Ýsrail'e yardýmcý olacak bir boruhattýna onay verebileceði yönünde herhangi bir iþaretinin bulunmadýðýný" da yazdý. -"GAZ BAÞKA YERE GÝDERSE TÜRKÝYE VE RUMLAR KAYBEDER"- Makalede "Ancak Ýsrailli gaz baþka yerlere giderse açýk ki Türkiye kaybeder" görüþünü dile getirildikten sonra Ýsrailli yetkililerin Rumlarýn Türkiye'ye boruhattýna izin vermemesi durumunda da muhtemelen Ýsralli gazýn Kýbrýs'taki bir LNG tesisine gitmeyeceðini söylediklerine dikkat çekildi. Ýsrail'in gelecek yýlýn baþlarýndan Rumlardan bir yanýt istediðini belirten Pope, olumsuz bir tutum durumunda "Ýsrail'in doðalgaz ihraç rotasý, Rumlar, Kýbrýslý Türkler ve Türkiye'nin labirentten bir çýkýþ yolu bulmasý için kaybedilmiþ yeni bir fýrsat olabilir" görüþünü savundu. Ýlk 8 ayda kurulan ve kapanan þirket sayýsý arttý Kurulan þirket sayýsý 2013 yýlýnýn ilk 8 ayýnda, geçen yýlýn nim þirket, yüzde 2.34'ü ise kooperatif. Þirket ve kooperatiflerin yüzde 39.23'ü Ýstanbul, yüzde 11.71'i Ankara, yüzde 6'sý Ýz- ayný dönemine göre yüzde oranýnda artýþla 32 bin 621'e, kurulan kooperatif sayýsý yüzde 2.80 artýþla 662'ye yükselirken, mir'de kuruldu. gerçek kiþi ticari iþletmesi sayýsý yüzde azalýþla 41 bin 50 Bu ay Artvin, Bingöl, Gümüþhane, Tunceli, Bayburt, Ardahan ve Kilis'te þirket kuruluþu gerçekleþmedi. Buna göre 2013 düzeyinde gerçekleþti. Ayný dönem içinde kapanan þirket sayýsý yüzde artýþla 10 bin 221'e, kapanan gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý Haziran ayýndaki re'sen iptal çokluðuna baðlý ola- "-Artvin'de 14 þirket kuruldu ve 11 þirket kapandý. yýlýnýn ilk 8 ayýnda mevcut tablo þöyle: rak yüzde artýþla 57 bin 132'ye çýkarken, kapanan kooperatif sayýsý yüzde 1.63 azalýþla bin 267 oldu. -Gümüþhane'de 13 þirket kuruldu ve 7 þirket kapandý. -Bingöl'de 45 þirket kuruldu ve 10 þirket kapandý. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði, 2013 Aðustos ayýna ait -Tunceli'de 9 þirket kuruldu ve 4 þirket kapandý. Kurulan ve Kapanan Þirket Ýstatistikleri'ni yayýmladý. Buna göre Aðustos ayýnda kurulan þirket sayýsý bir önceki aya göre yüz- -Ardahan'da 9 þirket kuruldu ve þirket kapanýþý olmadý. -Bayburt'ta 8 þirket kurulduve 4 þirket kapandý. de oranýnda azalýþla 3 bin 10, kooperatif sayýsý yüzde -Kilis'te ise 22 þirket kuruldu ve 6 þirket kapandý." azalýþla 72, gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý yüzde AÐUSTOS'TA KURULAN ÞÝRKETLERÝN SERMAYELE azalýþla 2 bin 883 oldu. Kapanan þirket sayýsý bir önceki aya göre yüzde oranýnda azalýþla 858, kooperatif sayýsý yüzde 2013 yýlý ilk sekiz ayýnda toplam 33 bin 283 þirket ve koope- RÝNÝN TOPLAMI BÝR ÖNCEKÝ AYA GÖRE AZALDI azalýþla 180, kapanan gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý yüzde azalýþla bin 218 düzeyinde gerçekleþti. þirket, toplam sermayenin yüzde 44.75'ini, 5 bin 671 anonim ratif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 26 bin 921 limited -KAPANAN ÞÝRKET SAYISI GEÇEN YILIN þirket de yüzde 55.21'ini oluþturdu. Aðustos ayýnda kurulan AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5.19 AZALDI- þirketlerin sermayelerinin toplamý, Temmuz ayýna göre yüzde 2013 yýlý Aðustos ayýnda, 2012 yýlý Aðustos ayýna göre kurulan þirket sayýsý yüzde ve kurulan kooperatif sayýsý yüzde -SURÝYELÝ VE ÝRANLILAR oranýnda azaldý artarken, kurulan gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý yüzde TÜRKLERLE ORTAKLIÐA HIZ VERDÝ azaldý yýlý Aðustos ayýnda kapanan þirket sayýsý, Aðustos ayýnda kurulan 253 yabancý ortak sermayeli þirketin 31'inin Suriye, 22'sinin Alman, 19'unun Ýran ortaklý olarak 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 5.19 ve kapanan gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý yüzde azalýrken, kapanan kooperatif kurulduðu belirlendi yýlý ilk sekiz ayýnda; kurulan yabancý ortak sermayeli þirket sayýsý 2 bin 568 oldu. Bu þirketlerin sayýsý yüzde arttý. -ÝLK 8 AYDA KURULAN ÞÝRKET 291'i Suriye, 254'ü Alman 208'i Ýran ortaklý. SAYISI YÜZDE ARTTI- Kurulan 2 bin 568 yabancý ortak sermayeli þirketin 559'u 2013 yýlýnýn ilk sekiz ayýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre kurulan þirket sayýsý yüzde oranýnda artýþla 32 bin perakende ticaret, motorlu taþýtlarýn ve motosikletlerin onarý- anonim, 2 bin 9'u limited þirket. Bu þirketlerin 941'i toptan ve 621'e, kurulan kooperatif sayýsý yüzde 2.80 artýþla 662'ye yükselirken, gerçek kiþi ticari iþletmesi sayýsý yüzde azalýþla yabancý ortak sermayeli þirketlerin toplam sermayelerinin yüzmý, 387'si imalat ve 285'i inþaat sektöründe kuruldu. Kurulan 41 bin 50'e geriledi. Ayný dönem içinde kapanan þirket sayýsý de 81.90'ý yabancý sermayeli ortak payý oluþturdu. Yurtdýþýnda yüzde artýþla 10 bin 221'e, kapanan gerçek kiþi ticari iþletme sayýsý Haziran ayýndaki re'sen iptal çokluðuna baðlý olatak sermayeli þirket kuruldu. yerleþik Türk vatandaþlarýnýn ortak olduðu 301 adet yabancý orrak yüzde artýþla 57 bin 132'ye çýkarken, kapanan kooperatif sayýsý yüzde 1.63 azalýþla bin 267 oldu. Bu arada kurulan gerçek kiþi ticari iþletmesi sayýsý adi ortaklýklarý da içeriyor yýlý Aðustos ayýnda 2 bin 883 gerçek kiþi ticari iþletmesi kuruldu. Ancak bu ayda adi ortaklýk kuruluþu olmadý. Kapanan gerçek kiþi ticari iþletmesi sayýsý, yapýlan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadýðý tespit edilen gerçek kiþi ticari iþletmesinin kayýtlarýnýn ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafýndan Ticaret Sicil Yönetmeliðinin 51. maddesine istinaden re'sen silinen iþletmelerini de kapsadý yýlý Aðustos ayýnda 144, Ocak-Aðustos döneminde 43 bin 394 gerçek kiþi ticari iþletmesi re'sen kapatýldý. -AÐUSTOS'TA 7 ÝLDE ÞÝRKET KURULUÞU GERÇEKLEÞMEDÝ yýlý Aðustos ayýnda kurulan toplam 3 bin 82 þirket ve kooperatifin yüzde 80.37'si limited þirket, yüzde 17.26'sý ano-

11 SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: BAL Ligi derbiyle baþlýyor Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta birlikte mücadele edecek olan Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor Ýskilip'te oynanacak derbi karþýlaþmasý ile lige baþlayacaklar. Ýskilip Þehit Mikail Kaya Ýlçe Stadý'nda oynanacak olan Ýskilip Belediyespor-Çorumspor karþýlaþma saat 16.00'da baþlayacak. Karþýlaþma öncesinde iki takým teknik adamlarýnýn dostluk mesajlarý ve centilmence mücadele sonunda galibiyet hedefleri ön plan açýklarken iki takýmda kazanarak kümede kalma mücadelesinde lige bir adým önde baþlamak istiyor. Çorumspor teknik direktörü Sunay Güneþ'in Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Ali, Samet Sur, Bilal, Osman Seçgin, Abdussamed, Hüseyin, Abdullah, Batuhan, Uður, Arif, Gökhan. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu'nun ise Çorumspor karþýlaþmasýna þu muhtemel 11 ile çýkmasý bekleniliyor: Mertcan, Enes(Engin), Emrecan, Turgay, Salih, Ali, Hüseyin, Muhammed Thione, Mustafa Veran, Osman, Mustafa Uçar. ADNAN YALÇIN Armutçu: Kazanmak için oynayacaðýz Güneþ: Hedefimiz galibiyet Geçtiðimiz sezon 3. Lig'den düþen Çorumspor Bölgesel Amatör Lig mücadelesine yarýn Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasý ile giriþ yapacak. Çorumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ maç öncesi yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi. "Dün lisans problemimizde hallettik ve Ýskilip Belediyespor karþýlaþmasýnýn saatini bekliyoruz. Yaptýðýmýz hazýrlýklar ile hem fiziksel hem zihinsel olarak bu maça çok iyi hazýrlandýk maçta hedefimiz galibiyet. Ancak galibiyet için çýkacaðýmýz karþýlaþmada kardeþliði dostluðu unutmadan mücadele edeceðiz. Ýlin iki takýmý olarak mücadele edeceðimizin farkýndayýz. Bu nedenle dostluk kardeþlik galibiyetten önce gelir. Kaybedersek rakibimizi kutlarýz tebrik ederiz. Bu düþüncelerle mücadelemizi yapacaðýz." Karþýlaþma öncesinde tek sakatlarýnýn tecrübeli isim Osman Boran olduðunu belirten Güneþ, "Osman Boran'ý bu karþýlaþmada riske etmeyi düþünmüyoruz. Osman'ýn yerine oynayacak arkadaþýmýzda en az Osman kadar faydalý olacaktýr. Yeni transferimiz kaleci Ali Yaman'da oynayabilecek durumda. Genç futbolcularýmýzýn mücadele gücü ile bu maçý kazanacaðýmýzý düþünüyorum" þeklinde konuþarak açýklamalarýný tamamladý. ADNAN YALÇIN Spor haftasý etkinliklerle dolu Spor Genel Müdürlüðü'nün "Amatör Spor Haftasý" projesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nce düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tarafýndan yapýlan açýklamaya göre " Amatör Spor Haftasý" Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasýnda ilimizde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Eðer, tüm Çorum halkýný yapýlacak etkinliklere davet etti. Düzenlenecek etkinliklerin programý ise þu þekilde: 29 Eylül 2013 Pazar günü saat 10.00'da Atýcýlýk (Yer: Atýþ poligonu) 05 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10.00'da Yürüyüþ (Yer: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý Önü) 05 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10.00'da Judo (Yer: Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu) Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10.00'daTeakwondo (Yer: Atatürk Kapalý Spor Salonu boks Antrenman Salonu ) 06 Ekim 2013 Pazar günü saat 10.00'da Masa tenisi (Yer: Atatürk Spor Salonu) 06 Ekim 2013 Pazar günü saat ' da Yüzme(Yer: Olimpik Yüzme Havuzu ) SPOR SERVÝSÝ Bölgesel Amatör Lig'e yarýn evinde oynayacaðý Çorumspor karþýlaþmasý ile merhaba diyecek olan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu karþýlaþma öncesi verdiði demecinde kendileri için önce dostluk ve centilmenliðin geldiðinin altýný çizerek sahaya centilmence mücadele etmeye ve kazanmaya çýkacaklarýný söyledi. Armutçu, yeni sezonun tüm takýmlar için hayýrlý olmasýný dileyerek baþladýðý demecinde þu ifadeleri kullandý "Yeni sezon tüm takýmlara hayýrlý olsun. Yeni sezon hazýrlýklarýmýz istediðimiz doðrultuda geçti. Çorumspor karþýlaþmasýna da takým olarak çok iyi hazýrlandýk.rakibimiz Çorumspor'u burada çok iyi konuk edeceðiz, bizim için dostluk ve centilmenlik her þeyden önce gelir. Sahada da centilmence FB basketbol okulunda kýþ dönemi çalýþmalarý baþlýyor mücadele ederek güçlü rakibimizi yenmek için mücadele vereceðiz. Biz takým olarak, yönetim olarak, ilçe olarak bu maça hazýrýz. Yarýn dostluðun ve centilmenliðin daha fazla konuþulacaðý bir karþýlaþma sonunda kazanmak istiyoruz. Çorumspor'a da baþarýlar diliyoruz" dedi. ADNAN YALÇIN Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu kýþ dönemi çalýþmalarý baþlýyor. Yaz dönemi çalýþmalarýnýn geçtiðimiz hafta sonu yapýlan turnuva ve ödül töreni ile sona ermesinin ardýndan kýþ dönemi bu hafta sonunda yapýlacak antrenmanlarla baþlayacak.fenerbahçe Basketbol antrenörleri çocuklarý ve gençleri sevdikleri istedikleri þeyleri yapmalarý için fedakarlýk ve mücadele etmeleri gerektiði bilincini aþýlayarak onlara kendilerine hangi meslek ve kariyeri seçerlerse seçsinler faydasýný görecekleri çalýþma aþýlamak ve disiplin kazandýrmaya yönelik olarak plan ve program yaptýklarýný belirttiler. Spor kültürü ve ahlakýnýn küçük yaþta kazandýrýlmasý, spor ahlakýnýn genel ahlakýn bir parçasý haline getirmeleri, rakiplere ve emeðe saygý duymalarýný saðlamak, galibiyete sevincini de maðlubiyet üzüntüsünü de ölçülü yaþamalarý gerektiðini öðreterek onlara kültürel ahlaki ve duygusal geliþim süreçlerine kýlavuz olmayý hedefleyen antrenörler ayrýca çocuklarýn enerjilerini doðru yerlere yönlendirerek kötü alýþkanlýklardan uzak durarak zihnen ve bedenen saðlýklý birey olmasýný saðlamayý amaçlýyor.antrenörler sporu bir araç olarak kullanarak gençlerin eðitimlerine kültürel ve ahlaki geliþimlerine kýlavuz ve yardýmcý olmayý amaçladýklarýný belirterek 'Gençleri baðýmsýz kendilerine güvenen ancak bireysel olarak ulaþabileceklerinden daha büyük hedefler için bir takým çalýþmasýnýn gereðini ve önemini anlayan bu tip çalýþmaya açýk yatkýn ve elveriþli bireyler haline getirmek onlara paylaþma, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn anlamýný gereðini ve gücünü öðretmen olarak hedeflerinizi oluþturmaktýr' dediler. Kýþ Dönemi çalýþmalarý her hafta cumartesi ve pazar günleri Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu ve 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu'nda yapýlacak. Doðum tarihlerine göre yapýlacak çalýþma saatlerinde sporcular istedikleri salondakine katýlabilecekler. Salonlara göre çalýþma programý ise þöyle: Her cumartesi ve pazar Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda saat 15.00'de doðumlular, saat 16.30'da doðumlular, saat doðumlular, saat 19.30'da ise doðumlu sporcular çalýþacaklar. 23 Nisan Ortaokulu Spor Salonu'nda ise her cumartesi ve pazar günleri ise saat 17.00'de doðumlular, saat 18.30'da doðumlular, saat 20.00'de ise doðumlular çalýþacak. SPOR SERVÝSÝ Çorum Basketbol Akademi, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý kurdu Çorum Basketbol Akademi Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmýný kurdu. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamada "Türkiye genelinde olduðu gibi ilimizde de spor yapmak isteyen engelli bireylerimize spor bilincini aþýlamak ve toplumla barýþýk yaþayabilmeleri için sporu bir köprü olarak kullanabilmek için ilimizde Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý kurulmuþtur. Toplumda spor yapan engelli kesiminin az olmasýnýn sosyal ve kültürel bir sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Spor yapan bedensel engelli sayýsýný arttýrmak, spor kültürünü oluþturmak, sosyal hayata katýlýmlarýný saðlamak ve bu insanlarýn paylaþýmlarýný artýrarak ülkemiz ve bedensel engeli bulunan insanlarýmýz için elzem bir ihtiyaç oluþturmaktadýr. SPOR ÝLE HAYATA BAÐLANACAKLAR Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý kurulurken ilk hedefimiz Doðumlu Bay ve Bayanlarý kapsamaktadýr. "Amacýmýz ilimizdeki engelli kardeþlerimize hem spor yaptýrmak hem onlara spor bilincini vermek hem de toplumla spor arasýnda bir köprü kurarak onlarý hayata baðlamaktýr. Ýlimizde Tekerlekli sandalye basketbol takýmý kurmak ve liglerde engelli sporcularýmýzýn da olduðunun farkýna varýlmasý amaçlanmaktadýr. KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKÝNLÝKLERE KATILACAKLAR Tekerlekli sandalye basketbol takýmý sporcularýnýn tiyatro, sinema gibi kültürel ve sosyal etkinliklerde olmalarýný istiyoruz.engelli insanlarýmýzýn hayatýn içerisinde daha cesaretli ve üretici þekilde kalmalarýný saðlamak toplumda herkesin görevidir. ÇALIÞMALARIMIZ VE TEKERLEKLÝ SANDALYE BASKETBOL SPORU HAKKINDA BÝLÝNMESÝ GEREKENLER Ortaokullar ve Liselerimizde okuyan öðrenci kardeþlerimiz ile Gazilerimiz, iþ kazasýna uðrayan vatandaþlarýmýz için doðumlu bay ve bayanlarýn taramalarýna devam etmekteyiz. Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý diðer spor dallarýndan biraz farklý olarak uzun süreli ve uðraþ gerektiren bir süreci kapsamaktadýr. Taramalarý yapýlan sporcularýmýzýn Engel durumlarýna göre saðlýk raporlarý çýkartýldýktan sonra Türkiye Bedensel Engelliler ve Spor Federasyonu, Tekerlekli Sandalye Basketbol departmanýndan görevli hakem heyeti takýma seçilen sporcularýmýza engel durumlarýna göre puanlamaktadýr. Bu iþlem clasifikasyonu kapsamaktadýr ve her oyuncuya göre puan verilmektedir. Müsabaka esnasýnda takýmýn 14 puan olmasý bunlardan bir tanesidir. Tekerlekli sandalye basketbol sporunda bay ve bayan sporcularýmýz ayný takýmda oynayabilmekte olup; Süper Lig, 1. Lig ve 2. Ligden oluþmaktadýr. Önceliðimiz ilimizde Bedensel Engelli bireylerimizin sosyalleþmesini ve sonraki aþamasýnda rehabilitasyonu bu çok uzun bir süreyi kapsamaktadýr ve son aþamasý spor yapmalarýnýn saðlanmasýdýr. Kamu Kurum ve kuruluþlarý ile görüþmelerimiz devam etmektedir. Sivil Toplum Kuruluþlarý dernekler ve vakýflar ile konu paylaþýldý ve destek için çalýþmalar baþlatýldý. Çevrenizde doðumlu bay ve bayan engeli bulunan bireylerimiz ile konuþarak konuyu paylaþmanýzý ve bunun bir sosyal sorumluluk olduðunun hatýrlanýlmasýný ve insanlarýn bilgilendirilmesini ve olumlu sonuçlarda kulübümüz ile iletiþime geçilmesini istiyoruz. Bizlere ulaþabilmeniz için mail adresinden veya numaralý telefondan ulaþabilirsiniz" bilgileri verildi. SPOR SERVÝSÝ

12 Belediyespor maçýnda takýmýnýn baþýnda! Çorum Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupasý'ndaki rakibi Gaziantepspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, 24 Eylül Salý günü Gaziantep'te oynanacak olan Gaziantepspor-Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 2. Tur karþýlaþmasýnda takýmýnýn baþýnda sahaya çýkacak. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a PFDK tarafýndan verilen 3 maçlýk cezayý kaldýrdý. Özbað: Zirve için önemli bir maç Tek hedef galibiyet Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta heyecan bugün oynanacak 4. Hafta karþýlaþmalarýyla sürecek. 3. Lig temsilcimiz Çorum Belediyespor 4. Hafta karþýlaþmasýnda bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Balçova Belediyespor'u konuk edecek. Karabük Bölgesi hakemi Kerim Deveci'nin düdük çalacaðý karþýlaþma saat 15.00'te baþlayacak. Haftaya 3 maçta 4 puanla 11.sýrada girecek olan temsilcimiz Çorum Belediyespor, lig sýralamasýnda 3 maçta 3 puanla 12. sýrada yer alan rakibi Balçova Belediyespor'u Çorum'da eli boþ göndermek için sahaya çýkacak. BALÇOVA BELEDÝYESPOR'UN TEK GALÝBÝYETÝ DEPLASMANDA Sezona deplasmanda 3-2'lik Hacettepesporgalibiyeti ile baþlayan Balçova Belediyespor ligde tek galibiyetini deplasmanda almasý dikkat çekiyor. Üst üste 2 karþýlaþmayý evinde oynayan BalçovaBeldiyespor- Sakaryaspor ve Batman Petrolspor'a evinde ayný skorlarla 0-1 kaybetti. OKAN VE KIVANÇ OYNAMAYACAK Sakatlýklarý süren Okan Avcý ve Kývanç'ýn dýþýnda sakat ve cezalý oyuncusu bulunmayan Belediyespor'unBalçova Belediyespor karþýsýna þu 11 ile sahaya çýkmasý bekleniliyor: Osman, Eray, Ýmam, Nedim, Yakup, Furkan, Oðuzhan Saraçoðlu, M. Akif, Buðra, Oðuzhan Yalçýn ve Ýbrahim Selen. SPOR SERVÝSÝ Bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda konuk edecekleri Balçova Belediyespor karþýlaþmasýnýn deðerlendiren Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað "Zirveyi yakalama ve iç saha istikrarýný devam ettirme açýsýnda önemli bir maça çýkacaðýz ve mutlaka kazanmak istiyoruz" dedi. Özbað, Balçova Belediyespor karþýlaþmasý için hafta içinde çok iyi hazýrlandýklarýný belirterek þunlarý söyledi " Balçova karþýlaþmasý bizim adýmýza önce zirveyi yakalama ve iç saha istikrarýný yakalama adýna önemli bir karþýlaþma bu yüzden bu maçta galibiyetten baþka bir sonuç düþünmüyoruz. Bu doðrultuda rakibimizin analizini yaparak buna göre antrenmanlarýmýzý yaptýk. Rakibimizin zayýf taraflarýnýn yaný sýra güçlü yanlarýný ve iyi adamlarýný etüt ettik. Rakip takýmýn etkili isimleri Selçuk ve Fatih'e önlemlerimizi aldýk. Kýsacasý biz iç sahada hiç kayýp istemiyoruz. Bu hafta bizim için ayrýca önem taþýyor çünkü zirvede yer alan Düzyurt ve Manavgat takýmlarýnýn birbirleri ile olan karþýlaþmasýnda iki takýmýn puan kaybý yaþamasýný bekleyeceðiz. Bu da bizi zirveye yaklaþtýracaktýr. Bu hesaplarla bu maçý oynayacaðýz. Biz teknik heyet ve takým olarak bu maça hazýrýz. Sakat olan Okan ve Kývanç dýþýnda tüm futbolcularýmýzý kampa aldýk. Hafta içinde Buðra ve Osman Bodur'un hastalýklarý oldu ancak onlarýnda maça yetiþeceðini düþünüyorum. Kadro olarak hazýr olduðumuz maçta en önemli itici gücümüz taraftarýmýzý da bu maçta artan bir destekle yanýmýzda görmek istiyoruz. Taraftarýmýzýn desteði ile inþallah sahadan 3 puanla ayrýlan taraf biz olacaðýz" dedi ADNAN YALÇIN Balçova maçý hakemi Kerim Deveci Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý.türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyespor'un bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Balçova Belediyespor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Karabük bölgesi hakemlerinden Kerim Deveci yönetecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 15.00'te baþlayacak maçta Deveci'nin yardýmcýlýklarýný ise Kocaeli bölgesinden Mesut Kük ile Düzce bölgesinden Emrah Ünal yapacak. Sakarya bölgesinden Ahmet Öztürk ise karþýlaþmada dördüncü hakem olarak görev yapacak. Karabük bölgesi Ulusal Hakemi Kerim Deveci,Çorum Belediyespor'un geçtiðimiz sezon Gümüþhanespor karþýlaþmasýnda düdük çalmýþtý. 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 4. hafta maçlarýný yönetecek hakemler þöyle: 21 EYLÜL CUMARTESÝ: Bursa Nilüferspor-Orhangazispor: Mehmet Güngör ElibolSandýklýspor-Hacettepe: Volkan Yalýn Maltepespor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Mehmet Güven Çorum Belediyespor-Balçova Belediyespor: Kerim Deveci Elazýð Belediyespor-Çýksalýnspor: Gökmen Arda 22 EYLÜL PAZAR: Batman Petrolspor-Sakaryaspor: Mustafa Yýlmaz Yeni Aksarayspor-Darýca Gençlerbirliði: Mehmet Nevzat Adal Ünyespor-SancaktepeBelediyespor: Bora Budak Düzyurtspor-Manavgat Evrensekispor: Volkan Yanç SPOR SERVÝSÝ Ünyespor hükmen maðlup Çorum Belediyespor'un þampiyonluk mücadelesindeki önemli rakiplerinden Ünyespor, Orhangazispor ile 1-1 sonuçlanan karþýlaþmada kontenjandaki beþ futbolcu oynatmasý nedeniyle hükmen maðlup sayýldý. Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu Orhangazispor- Ünyespor maçýnda yaþ sýnýrlamasý getirilen liglerde oyuncu uygunluðu taþýmayan futbolcularýn TFF tarafýndan belirlenmiþ sayýdan fazla olmasýndan dolayý FMT'nin 22/d maddesi uyarýnca 3-0 hükmen maðlup sayýlmasýna karar verdi. Geçtiðimiz hafta Orhangazi'de oynanan maça Ünyespor sahada 4 kontenjan futbolcu ile mücadele ederken, karþýlaþmanýn 83. dakikasýnda beþinci kontenjanstatüsünde oynayan Çorumlu futbolcu Özkan Yaþar'ý oyuna alarak kural hatasý yaptý. Ev sahibi takýmýn itirazýný haklý bulan futbol federasyonu Orhangazispor 3-0 hükmen galip saydý. PFDK ayrýca Bergama Belediyespor, ElibolSandýklýspor, Çýksalýnspor, Darýca Gençlerbirliði ve Batman Petrolspor'a deðiþik miktarlarda para cezasý verdi. Kurul ayrýca ManavgaEvrensekispor'dan Ali Yýldýrým'a iki, ElibolSandýklýspor'dan Mustafa Aydoðdu'ya iki, Orhangazispor'dan Tunahan Bilgin'e üç maç ceza verdi. SPOR SERVÝSÝ Hoca ve sporcularýna çirkin saldýrý Ayan'dan büyük tepki Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan U 17 liginden iki takýmýn çekilmesine büyük tepki. Ayan, gruplar belli olup fikstür çekildikten sonra bugün oynanacak maçlarla baþlayacak olan U 17 ligine katýlan Hitit Gençlikspor ve Osmancýk Belediyespor takýmlarýnýn ligden çekildiklerini söyledi.bu ligden çekilen iki takýmýnda ayný grupta olduðunu belirten Engin Ayan 'Beþ takýmlý gruptan bu iki takým çekilince üç takým kaldý ve takýmlar bir sezonu iki maçla tamamlayacaklar. Çorum futbolunu öldüren bitiren yanlýþlarýn baþýnda bunlar geliyor. Sezon baþýnda Osmancýkgücüspor ile birleþen ve güzel bir örnek olan Osmancýk Belediyespor ilçeden U 17 kategorisinde takým çýkaramadýðýný gerekçe göstererek çekilmesi ne kadar inandýrýcý anlamakta zorlanýyoruz. U 17 liginden iki takýmýn çekilmesiyle birlikte bu takýmlarla maçý olan kulüpler haftayý 3-0 hükmen galibiyetle kapatacaklar' dedi. SPOR SERVÝSÝ Geçtiðimiz yýl 3. Lig'de Çorumspor ile birlikte ayný grupta mücadele eden ve küme düþen Beþikdüzüspor teknik direktörü Gökhan Uzungüngör hazýrlýk maçýný izlemek üzere gittiði karþýlaþmada saldýrýya uðradý. Hafta sonu oynanacak olan Yomraspor- Beþikdüzüspor BAL Ligi müsabakasý öncesi rakiplerinin son durumunu görmek amacýyla hazýrlýk maçýný izlemek üzere Yomra'ya giden Beþikdüzüspor Teknik Direktörü Gökhan Uzungüngör ve yanýnda bulunan 2 sporcusu saldýrýya uðradý. Vücudunun çeþitli yerlerinden darbeler alan Gökhan Uzungüngör ve sporcular kendilerine saldýran baþkan ve yöneticiler hakkýnda davacý oldular. Konu ile ilgili olarak görüþlerini açýklayanbeþikdüzüspor Teknik Direktörü Gökhan Uzungüngör, "Hafta sonu oynayacak olan rakibimiz Yomraspor'un hazýrlýk maçýný izlemek üzere iki sporcumla birlikte Yomra'ya gittik. Burada maçý izlerken sonradan Yomraspor Kulüp Baþkaný olduðunu öðrendiðimiz þahýs çok aðýr hakaretlerle buradan gidin diye baðýrdý. Bizde gitmek üzere hareket ettiðimiz sýrada baþkan ve 5-6 yönetici bize saldýrarak darp ettiler" dedi. Gökhan Uzungüngör kendilerine saldýran Yomraspor Kulüp Baþkaný ve yöneticiler hakkýnda davacý oldu. Saldýrý BüyüklimanYöresi'nde (Beþikdüzü, Vakfýkebir, Çarþýbaþý, Tonya, Þalpazarý ve Eynesil) büyük tepki ile karþýlandý. SPOR SERVÝSÝ

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar

Harcirahlar. Sirküler. Sirküler Numarasý : Elit /32. Harcirahlar 2007-32 Harcirahlar Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/32 Harcirahlar 06.12.2007 tarih ve 2007-4 sayýlý Sirkülerimizde, 2008 yýlý baþýndan itibaren uygulanacak Gelir Vergisinden istisna yurt içi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı