Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru"

Transkript

1 TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BAÞLIYOR BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici, BBP Geniþletilmiþ Divan Toplantýsý ve yerel seçimler stratejilerini belirlemek için Çorum'a geldi. Ýlk olarak esnaf ziyareti yapan Destici daha sonra basýn mensuplarýyla bir araya geldi. SAYFA 7 DE 40 KURUÞ "Karpuz veriminde ülke ortalamasýnýn altýndayýz" Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru Valisi Sabri Baþköy, hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan Çorum Anadolu Öðrenmen Lisesi yanýna yaptýrýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürleri Müslüm Kýlýç ve Gökhan Eriþ ile Ali Özejder de hazýr bulundu. SAYFA 7 DE Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen karpuzun büyük bölümünü Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr ürettiðini bildirerek, 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda üretilen 4 milyon 22 bin 296 ton karpuzun beþte birinden fazlasýný Adana'nýn ürettiðini vurguladý. SAYFA 2 DE "Gazilerimize daracýk konteynýr yakýþmýyor" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetim kurulu üyeleri 19 Eylül Gaziler ve Þehitler Günü nedeniyle Muharip Gaziler Derneðini ziyaret ettiler. Muharip Gaziler Derneðini Baþkaný Muharrem Gül ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teþekkür etti. SAYFA 5 TE Yurt dýþýnda ihtiyaç sahipleri kurban baðýþlarýný bekliyor SAYFA 3 TE Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde bazý uyarýlarda bulundu. Müftü Aþýk yurtdýþýnda vekaletle kurban kesiminin altýný çizdiði açýklamasýnda Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için de mutlaka Kurbanýn kesilmesi gerektiðini vurguladý. HGYD'den Basýn Ýlan Kurumu'na ziyaret Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði yöneticileri, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi'ni ziyaret ederek, Kurum Müdürü Osman Bolluk ile görüþtüler. HGYD Baþkaný Tugay Afat, Sekreter Hacý Odabaþ ile yönetim kurulu üyeleri Fatih Akbaþ, Haluk Söylemez, Satýlmýþ Ýnaç ve Volkan Sýyanuç, Basýn Ýlan Kurumu Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Vali Baþköy'den Ýdare Mahkemesine hayýrlý olsun ziyareti SAYFA 7 DE SAYFA 5 TE Taþeron iþçiler seslerini Ankara'dan duyuracak Kamu Þirket Çalýþanlarý Derneði Genel Baþkaný Hüsnü Aykan Türkiye'de taþeron iþçilik uygulamasýnýn 1946'da baþladýðýný ancak 2000'li yýllardan sonra arttýðýný ve bu artýþ sonunda sorunlarýnda çýð gibi büyüdüðünü belirtti. SAYFA 3 TE "Çorum'da yaðlýk tohum ekimi artmalý" Saatler ne zaman geri alýnacak? Her yýl olduðu gibi bu yýl da gün ýþýðýndan daha fazla faydalanmak adýna saatleri geri alma uygulamasýna devam ediliyor. Gün ýþýðýndan daha fazla faydalanmak adýna 31 Mart Pazar günü saat 03.00'te geçilen yaz saati uygulamasý, 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren saatlerin 1 saat geri alýnmasýyla son bulacak. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ile Ýl Genel Meclisi Tarým Komisyonu üyeleri Yaþar Aðzý Kara, Mehmet Özüdoðru, Celal Güngör, Erhan Ekmekçi bir dizi ziyarette bulundular. SAYFA 5 TE

2 Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: HABER "Karpuz veriminde ülke ortalamasýnýn altýndayýz" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen karpuzun büyük bölümünü Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr ürettiðini bildirerek, 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda üretilen 4 milyon 22 bin 296 ton karpuzun beþte birinden fazlasýný Adana'nýn ürettiðini vurguladý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen karpuzun büyük bölümünü Adana, Antalya, Ýzmir ve Diyarbakýr ürettiðini bildirerek, 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda üretilen 4 milyon 22 bin 296 ton karpuzun beþte birinden fazlasýný Adana'nýn ürettiðini vurguladý. Bayraktar, Adana'yý yüzde ile Antalya'nýn, yüzde 5.58 ile Ýzmir'in, yüzde 4.75 ile Diyarbakýr'ýn izlediðini belirtti. Diyarbakýr'da bugün düzenlenecek Diyarbakýr Kültür ve Karpuz Festivaline katýlacak olan Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, karpuzun Türkiye'de oldukça sevilerek ve beðenilerek tüketilen bir ürün olduðunu bildirdi. Karpuzun bol miktarda C vitaminin içerdiðine, beta karoten ve potasyum bakýmýndan zengin, içerdiði antioksidanlar nedeniyle saðlýk üzerinde oldukça faydalý olduðuna dikkat çeken Bayraktar, baþta pazarlama sorunlarý olmak üzere, tarýmsal girdilerde dýþa baðýmlýlýk ve girdi fiyatlarýndaki artýþ nedeniyle üretim maliyetlerinin yüksekliði, üreticinin maliyetin altýnda ürün satmak zorunda kalmasý gibi Türkiye tarýmýnda karþýlaþýlan genel sorunlarýn karpuz üreticilerinin de temel sorunlarý olduðunu bildirdi. Patates, soðan, karpuz gibi ürünlerde üretim planlamasýnýn olmamasý neticesinde arz ve talep dengesizliðinden caný yanan kesimin, yine üreticiler olduðunu vurgulayan Bayraktar, temel sorunlarýn yaný sýra sýnýr ticareti kapsamýnda Türkiye'ye giren karpuzun, sýnýr illerinde kalmayýp zaman zaman yurdun diðer bölgelerinde de satýþa sunulduðunu, üreticinin haksýz rekabete uðradýðýný ifade etti. Bayraktar, bu sebeple kontrol noktalarýnda, hallerde ve pazarlarda denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. -TÜRKÝYE YÜZDE 3.8'LÝK PAYLA ÜRETÝMDE DÜNYA ÝKÝNCÝSÝ- Dünyada 2011 yýlýnda 102 milyon 889 bin 76 ton karpuz üretimi yapýldýðýný, bu üretiminden aldýðý yüzde 66.96'lýk payla Çin ilk sýrada yer aldýðýný bildiren Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 3.76'lýk payla ikinci sýrada, yüzde 3.16'lýk payla Ýran'ýn üçüncü sýrada yer aldýðýný belirtti. Bayraktar þunlarý kaydetti: "Üretim rakamlarýna bakýldýðýnda Çin 68 milyon 893 bin tonla açýk farkla ilk sýrayý, Türkiye 3 milyon 864 bin 489 tonla ikinci, Ýran 3 milyon 250 bin tonla üçüncü, Brezilya 2 milyon 198 bin 624 tonla dördüncü, ABD 1 milyon 688 bin 40 tonla beþinci sýrada bulunmaktadýr. Bu ülkeleri Rusya, Mýsýr, Özbekistan, Cezayir ve Meksika takip etmektedir." -EN FAZLA KARPUZ ÜRETEN ÝL ADANA- Türkiye'de 2012 yýlýnda 977 bin 322 dekar alanda 4 milyon 22 bin 296 ton karpuz üretildiðini belirten Bayraktar, Adana'nýn üretimde 811 bin 887 tonla birinci sýrada bulunurken, bu ili 485 bin 686 tonla Antalya, 224 bin 326 tonla Ýzmir, 191 bin 98 tonla Diyarbakýr, 146 bin 906 tonla Þanlýurfa'nýn izlediði bilgisini verdi. 74 ilde üretilen karpuzda en az üretimin 42 tonla Karabük, 48 tonla Giresun, 157 tonla Artvin, 170 tonla Bolu, 272 tonla Kastamonu, 310 tonla Zonguldak, 857 tonla Erzurum, 925 tonla Aðrý illerinde görüldüðüne dikkati çekti.. -VERÝMDE SAKARYA ÖNDE- Bayraktarýn yaptýðý açýklamaya göre dekar baþýna verimde, Sakarya 6 bin 225 kilogramla birinciliði alýrken, bu ili 6 bin 211 kilogramla Hakkari, 6 bin 177 kilogramla Mersin, 6 bin 82 kilogramla Adana, 6 bin 47 kilogramla Antalya, 5 bin 636 kilogramla Bilecik, 5 bin 423 kilogramla Samsun, 5 bin 417 kilogramla Sinop izliyor. Türkiye ortalamasýnýn 4 bin 116 kilogram olduðu karpuz veriminde, dekar baþýna verim, Þýrnak'ta 1970, Nevþehir'de 1965, Çorum'da 1894, Çankýrý'da 1713, Uþak'ta 1575, Kayseri'de 1508, Aksaray'da 1486, Kütahya'da 1440, Kilis'te 811 kilograma kadar iniyor. Ýmsâk : 04:53 Güneþ : 06:20 Öðle : 12:40 Ýkindi : 16:05 Akþam : 18:49 Yatsý : 20:08 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Allahü teâlâ, bid atýný terkedinceye kadar hiçbir bid atçýnýn tevbesini kabul etmez. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri AZ KAN ÇOK TER Dökmekle kendini yükümlü sanýyor, zafer! Çünkü her kapýnýn ardýnda bir küçük kuþ öter, Her paspasýn altýnda bir anahtar, büyüklüðünü Onu bulan anlar. Tanýnmamýþ gibi davranmak Nedense karanlýðý deler sanýlýr... Oysa ter Kan ve karanlýkla birliktedir hep, birlikte ve El ele gezer yarasalarla, baðda, výnlayarak Kulaklarýn dibinde, çünkü bilir onlar, mekânýn Her gece yeniden açýldýðýný, her baðýn iki Mekân anlamýna geldiðini zamanla el ele, ve hele Güzergâhýndan sapsýn yolcu, hele elinde keser Ve çapa, köþeden dönsün, elinde kayýsý dolu sepetle Entarisini savuran kýz kimliðinde, her gün, her Güneþ Batar. Kan Dökmekle kendini yükümlü sanýyor, zafer; Yanýlýyor! Ankara, 20 Mayýs 2000 Ali CENGÝZKAN HAVA DURUMU Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Özel Ýdare kýþa hazýrlanýyor Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü, Makine Parký'na ait araçlarýn bakým ve onarýmlarý yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi bünyesinde yürütülen 1 Aðustos-15 Eylül 2013 tarihleri arasýndaki çalýþmalar sonucu oluþan arýzalarýn giderilmesi amacýyla, araçlar bakým onarýma alýndý. Bakým ve onarým çalýþmalarý, Destek Hizmetleri Müdürlüðü'ne baðlý atölye personeli ile araçlarýn çalýþtýklarý þantiyelerde gerçekleþtirildi. 100 adet aracýn atölyede bakým onarýmý yapýlýrken, 185 adet aracýn da çalýþtýklarý þantiyelerde kontrolleri saðlandý. Bu kapsamda toplam 285 adet araç bakým ve onarýmdan geçirilmiþ oldu. Yine araçlarýn çalýþtýklarý þantiyelerde yaðlama iþlemlerinin de periyodik olarak sürdürüldüðü belirtildi. Yýl: 9 Sayý: 2585 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ayrýca Destek Hizmetleri Müdürlüðü'nce kýþ aylarýnda yapýlacak kar mücadelesi için de hazýrlýklara baþlanýldý. Kar mücadelesi çalýþmalarýnýn aksamadan yürütülmesini saðlamak amacýyla kar lastiði, greyder býçaðý, patinaj zinciri ve antifiriz alýndý. Bunlara ek olarak kýþ mevsimine hazýrlýklarýnýn devam ettirildiði belirtildi. Yýlmaz MERT TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,972 1,987 EUR 2,663 2,683 STERLiN 3,135 3,185 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL: SAÐLIK ECZANESÝ TEL: PINAR ECZANESÝ TEL: EÐÝTÝM ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Taþeron iþçiler seslerini Ankara'dan duyuracak Yurt dýþýnda ihtiyaç sahipleri kurban baðýþlarýný bekliyor Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk düzenlediði basýn toplantýsýnda yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde bazý uyarýlarda bulundu. Müftü Aþýk yurtdýþýnda vekaletle kurban kesiminin altýný çizdiði açýklamasýnda Kurban ibadetinin yerine getirilmesi için de mutlaka Kurbanýn kesilmesi gerektiðini vurguladý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan1993 yýlýndan itibaren yurt içinde ve yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle kurban kesim organizasyonu düzenlendiðini kaydeden Mehmet Aþýk, "Mal ile yapýlan bütün ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurban da mal ile yapýlan ibadetlerden birisidir. Dolayýsýyla kiþinin kendi kurbanýný kendisinin kesmesi daha faziletli olmakla beraber, ihtiyaç durumunda vekâlet yoluyla baþkasýna da kestirebilir. Allah-ü Teâlâ Ayet-i Kerimede "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz. Fakat ona sizin takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr." buyurmaktadýr. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacda yanýnda getirdiði yüz kurbandan altmýþüçünü kendisi kesmiþ, geri kalanlarý kesmesi için de Hazreti Ali efendimizi vekil tayin etmiþtir" dedi. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kiþinin kendi bulunduðu yerde birisine vekâlet verebileceði gibi, baþka bir yerdeki kiþi veya kuruma da vekâlet verebileceðini dile getiren Aþýk, "Vekâlet, sözlü veya yazýlý olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletiþim araçlarý ile verilebilir. Burada asýl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, kurbanýný kesmesi için yerine bir þahsý veya kurumu vekil tayin ederken, kurban ibadetine niyet etmesi þartýdýr. Çünkü Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, kurban kesince, "Allah'ým! Sen Muhammed'den, aile halkýndan ve Muhammed'in ümmetinden kestiði kurbanlarýný kabul buyur" dedikten sonra, kurbanýný kesmiþtir. Kýsaca sýralayacak olursak Kurban kesmek için tayin edilen vekil, müslüman, kurban kesmeye ehil, güvenilir olmalý, çocuk, âma deli vs. olmamalý. Vekil asýl yerine geçtiðinden, vekilin vekil tayin etmesi de caizdir" ifadelerini kullandý. Vekâlet yoluyla kurban kesiminin bir yardým kampanyasý olmadýðýný ve olmamasý gerektiðini de anlatan Aþýk, "Bu görevin bilincinde olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý yetkilileri konuyu, bir ibadet anlayýþýyla ele almaktadýr. Böylece emanet edilen kurbanlar, büyük bir titizlik içerisinde dini esaslara uygun olarak kesilmektedir. Tamamen dini ve hayri olan bu organizasyonun her safhasý tam bir sorumluluk anlayýþýyla yerine getirilmektedir. Kurbanlar yurt içinde din görevlilerimizin nezaretinde, Müftülüklerin ve Belediyelerin uygun gördükleri hijyenik yerlerde, yurt dýþýnda din hizmetleri müþavirlik ve ataþeliklerimizin rehberliðinde görevlilerimiz nezaretinde kesilmektedir. Kesilen kurbanlarýn etleri, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede sizlerin adýna ulaþtýrýlmaktadýr. Bütün bu bilgiler ýþýðýnda, bugün memleketimizdeki ve uzak memleketlerdeki fakirlere, özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayan ve açlýk ve sefalet içerisinde bulunanlar için, güvenilir kurumlara vekâlet vererek kurban göndermek caizdir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma ve muhtaçlara destektir. Kurban; Allah'a teslimiyetimizin test edildiði bir ibarettir. Kurban; Allah'a yakýnlaþma arzusu ile yapýlan mali ve sosyal içerikli bir ibadettir. Kurban; kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma ruhunu geliþtirir. Kurban; sosyal adaletin gerçekleþmesine katkýda bulunur. Dini esaslara uygun vekaletle kurban kesim organizasyonunda vazgeçilmez adres Türkiye Diyanet Vakfý'dýr. Bu sebeple Çorum Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi olarak, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan müþtereken düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna yardýmcý olmak, yurt içinde ve yurt dýþýnda açlýk ve sefalet içerisinde olanlarýn bir nebze olsun sýkýntýlarýný gidermek için belirlenen banka þubelerine Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðý ile Kurbanlarýný vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýmýzýn 14 Ekim 2013 tarihine kadar tüm masraflar dâhil yurt içinde 550 TL, yurt dýþýnda 380 TL ücret yatýrmalarýný bekliyoruz. Kurbanlarýmýzla yurt içi ve yurt dýþýndaki kardeþlerimizin sofralarýnda buluþalým. Unutmayýnýz "hayra teþvik eden onu yapmýþ gibidir" O halde akraba, dost, arkadaþ ve komþularýmýzý bilgilendirip teþvik edelim. Bu hayýr ve dua yüklü kervana katýlarak onlarla birlikte bayram edelim. Ýþte o zaman her günümüz bayram, bayram sevincimiz umumi olur. Kesilecek olan Kurbanlarýnýzýn makbul, ibadetlerinizin kabul olmasýný Yüce Mevla'dan niyaz ederim" þeklinde kaydetti. -ÝKÝ KURBANDAN BÝRÝSÝ YURT DIÞINA- Ýki kurban kesmeyi düþünenlerin bunlardan bir tanesini vekalet yoluyla yurt dýþýnda kesebileceklerini dile getiren Müftü Aþýk, "Dünyanýn farklý bölgelerinde çok zor þartlar altýnda yaþam mücadelesi veren çok sayý da insan var ve bunlarýn durumlarý da bizle kýyaslanamayacak kadar kötüdür. Ýki kuran kesecek olan vatandaþlarýmýz bunlarýn birini yurt dýþýnda vekalet yoluyla ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrabilirler. Tek kurban kesenlerde bankaya 380 lira yatýrýp nafile olarak ikinci kurbaný kesebilirler. Bu duruma genel bir insanlýk dramý olarak bakmamýz lazým. Dinimiz kurban etini Müslüman olmayan vermeyi emrediyor" þeklinde kaydetti. Saat Kulesi ve Ulu Camii önüne stant açacaklarýný ve vatandaþý kurban ve vekaletle kurban kesimi hakkýnda bilgilendireceklerini anlatan Aþýk, vatandaþý bu konuda duyarlý olmaya çaðýrdý. -"KURBAN KESMEDEN KURBAN ÝBADETÝ OLMAZ"- Kurbanlýk seçimi ve kesimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazý noktalara da deðinen Müftü Aþýk, "Kurbanlýk olarak seçilecek sýðýrýn 2 yaþýný koyun ve keçinin ise 1 yaþýný doldurmuþ olmasý lazým. Ancak bazý kuzular 6 aylýk olduklarýnda annelerinin büyüklüðüne ulaþabiliyor. Bunlarda kurban olarak kesilebilir. Hayvanlarýn pasaportlarýndan kaç yaþýnda olduklarý rahatlýkla anlaþýlabilir. Ayrýca kurbanlarý eziyet etmeden ve ehline kestirmemiz lazým" þeklinde belirtti. Kurban kesmeden kurban parasý toplanmasý ile ilgili bir soruya cevap veren Müftü Aþýk, "Kurban ibadetinin yerine gelmesi için mutlaka kan akmasý lazým. Kesim iþi olmadan Kurban ameliyesi olmaz" diyerek sözlerini tamamladý. Diyanet Vakfý'nýn yurt dýþý kurban baðýþý için 100 bin adetlik bir kota belirlediði bildirildi. Bu kota dolduðu zaman yurt dýþý kurban baðýþlarý kabul edilmeyecek. Önümüzde ki yýllarda ise sayýnýn artýrýlmasý hedefleniyor. Vekâlet yoluyla kurban ücretlerinin yatýrýlacaðý Banka Þubeleri ise þunlar: Vakfýbank, Halkbank, Ziraat Bankasý, PTT iþ yerleri, Bank Asya, Kuveyt Türk, Albarka, Akbank ile Türkiye Finans Katýlým Bankasý. Basýn toplantýsýna müftü yardýmcýlarý da katýldý. Fatih AKBAÞ Kamu Þirket Çalýþanlarý Derneði Genel Baþkaný Hüsnü Aykan Türkiye'de taþeron iþçilik uygulamasýnýn 1946'da baþladýðýný ancak 2000'li yýllardan sonra arttýðýný ve bu artýþ sonunda sorunlarýnda çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Çalýþanlarýn çoðunluðunun Saðlýk, Enerji, Türkiye Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýklarýnda az paraya çok iþ yaptýrma, çalýþmayan veya çalýþtýrýlamayan iþçi ve memurlarýn yerine, emeði sömürülen, özellikle görevleri dýþýnda çalýþtýrýlan taþeron iþçilik uygulamasýnýn tercih edilir hale geldiðini ve artarak da devam ettiðini anlatan Aykan, "Nede olsa asgari ücretle çalýþtýrýlan yasal ve anayasal haklardan yoksun bizler hem tehdit hem de baskýlar sonucu iþten atýlmayla karþý karþýya býrakýlýyor ve sahipsiz kalýyoruz. Sizin yerinize yüzlerce bekleyenler var bahaneleri ile emeðimiz sömürülmeye devam ediyor. Derdimizi kime anlatsak kimden yardým istesek insan tüccarlarýný emeðimizi sömürenleri kime þikâyet etsek sonuç ayný. Taþeron iþçi damgasý yemiþ olmamýz sorunlarýmýza duyarsýz kalmalarýna yeterli oluyor. Örneðin özelleþtirmeler. Özelleþen kurumda memura tayin hakký kadrolu iþçiye sözleþme veya 4/C verilirken taþeron iþçi sahipsizlikten personel tasarrufu adý altýnda iþten çýkartýlan grup oluyor. Ne tayin ne sözleþme nede 4/C hakký verilmiyor yýlýndan itibaren Türkiye genelinde kurularak bugün Federasyonlaþan Taþeron Ýþçi Dernekleri yerel ve ulusalda gerek kamuoyunu gerek bürokratlarý gerekse TBMM'de grubu olan veya olmayan siyasileri sendikalarý taþeron iþçilik konusunda defalarca uyarmýþtýr. Her defasýnda taþeron iþçilik uygulamasýnýn Ýþ Kanununa ve Anayasaya uygun olmadýðýný mahkemelerin iþçi lehine kararlar verdiðini bu uygulamaya derhal yasal düzenlemelerle son verilmesi gerektiðini defaatlerce dile getirmemize raðmen her hangi bir çözüm bulunamadý. Milli gelirin 10 bin dolarý aþmasýyla, ihracat ve ithalatla, enerjide saðlýkta karayollarýnda ulaþýmda haberleþmede ve diðer tüm kurumlarda ki baþarýlarýyla övünenler hiç düþünmediler mi? Bu baþarýnýn en önemli pay sahibi çalýþtýrýlan iþçiler olduðunu. Her kurumda gerçekten özverili bir þekilde çalýþan iþçilerimizin haklarýný verelim hiç mi demezler?" dedi. Dernekler ve Federasyonlar olarak bu çözümsüzlüðe tekrar tepki koymak ve çýkartýlacak yasadan beklentilerini anlatmak üzere 81 ilden tüm taþeron iþçilerle beraber 28 Eylül Cumartesi saat 14.00'da Ankara/Sýhhiye Abdi ipekçi parkýnda basýn açýklamasý yapacaklarýný kaydeden Aykan, "Çorum'da kurum ve kuruluþlarda çalýþan tüm taþeron iþçilerimizi Ankara'da gerçekleþtirilecek bu basýn açýklamasýna bekliyoruz. Ankara'ya gitmek için derneðimiz tarafýndan otobüsler hazýrlanmýþtýr. Ankara'ya gelmek isteyen tüm iþçilerimizin derneðimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir" þeklinde kaydetti. Büyük Keþlik'te Abdal Musa Cemi MYO'dan Gazilere ziyaret Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayýsýyla Çorumlu Gazileri derneklerinde ziyaret etti.ziyarete Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Cemal Çevikli, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Ragýp Atalay, Öðr. Gör. Duran Demirci, Öðr. Gör. Tuðba Gülen ve Meslek Yüksekokulu Ýnþaat Teknolojisi Bölümü öðrencilerinden Melike Kalaysýz ve Eren Bayar katýldý.muharip Gaziler ve Kýbrýs Gazileri Derneði Baþkaný Muharrem Gül üniversite tarafýndan hatýrlanmanýn kendileri acýsýndan gurur verici olduðunu belirterek teþekkür etti. Haber Servisi Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik (Nesimi Keþlik) Köyü'nde Abdal Musa Cemi düzenlenecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Abdal Musa Cemi, Kurban Bayramýnýn 3. günü olan 17 Ekim 2013 Perþembe akþamý Büyük Keþlik Köyü Cemevi'nde yapýlacak. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Garip Aygün, tüm canlarý 17 Ekim Perþembe akþamý düzenleyecekleri Abdal Musa Cemine davet etti. Garip Aygün, cem törenine katýlmak isteyenler için ayný gün saat 17.30'da Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn karþýsýnda otobüs kaldýrýlacaðýný sözlerine ekledi.

4 HABER 4 "Toplu sözleþmenin kötü sonuçlandýðý yalanýna kimse inanmýyor" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yetkisiyle birlikte hafýzasýný kaybettiði ortaya çýkan malum Konfederasyonun, toplu sözleþme sonrasýnda kaleme aldýðý basýn açýklamalarýndaki itham ve iftiralara kimsenin inanmadýðýný ve toplu sözleþmenin kötü sonuçlandýðý yalanýna kimseyi ikna edemediklerini anladýkça yeni ithamlar ve iftiralar için var gücüyle çalýþtýklarýný belirtti. Hasetle bezenmiþ çalýþmalarýnýn son ürünü olarak, toplu sözleþme masasýnda 2 milyar 967 milyon TL býrakýldýðý iddia ve iftirasýný kamuoyuna sunduklarýný kaydeden Saatçi, "Kazanmayý ve kazandýrmayý beceremeyenler, kazanýlana ve kazandýrana iftira atarak, kamu görevlilerini ve kamuoyunu yalanlarýyla yanýltarak yol almaya çalýþýyorlar. Ýnternet sitelerinde büyük puntolu baþlýklar altýnda yayýnladýklarý ve hesap bilmezliklerinin itirafý hükmündeki " yýllarýnda kamu çalýþanlarýna verilecek ücret zammý pazarlýklarýnda yetkili konfederasyonun masada, milyar TL býraktýðý ortaya çýktý. Masada býrakýlan bu para nedeniyle kamu görevlilerinin aylýk 103 lira daha fazla zam almasýna engel olundu." yalan ve iftiralarýnýn neresini düzeltelim" dedi. "Haset için harcadýklarý çabayý hesap için harcasalar doðruyu bulacaklardýr" diyen Saatçi, "Hesap bilmediklerinden ve baþka hesaplar peþinde koþtuklarýndan; Bütçede ve Orta Vadeli Mali Plan'da kamu personeline aktarýlmasý öngörülen tutarlarýn hangi unsurlarý kapsadýðýný öðrenmeye zaman ayýramamýþlar. Bunu göremeyecek/bilemeyecek kadar vizyon ve bilgi yoksunu olduklarýný itiraf ettiklerini ifade ederek, iþin doðrusunu kýsaca anlatýp kamuoyuna özellikle de kamu görevlilerine doðru bilgi aktarma görevimizi yerine getirelim. Kamu görevlilerine kamu maliyesinden aktarýlacak kaynak Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmektedir. Ortaca Vadeli Mali Plan'da ise üç yýllýk dönemler þeklinde gelecek öngörüleri ortaya konmaktadýr. Bu çerçevede, 2013 yýlýna iliþkin olarak 2013 Bütçe Kanunu'ndaki rakamlarý, 2014 yýlýna iliþkin olarak ise Orta Vadeli Mali Plandaki 2014 yýlý rakamlarýný veri olarak kullanmak gerekir Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda kamu görevlilerine ayrýlan kaynak; personel gideri için milyar TL, Sosyal Güvenlik Prim ödemeleri için milyar TL olmak üzere toplam milyar TL'dir yýlý için ise Orta Vadeli Mali Plan'da personel gideri olarak milyar TL, sosyal güvenlik prim gideri olarak TL olmak üzere toplamda milyar TL'lik bir kaynak aktarýlmasý öngörülmüþtür yýlý için kamu görevlilerine ayrýlacak kaynak 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'yla netleþtirilecektir. Sosyal güvenlik primi gideri hariç olmak üzere 2014 yýlýnda kamu personeli giderleri için ayrýlan kaynaðýn 2013 yýlýna göre milyar TL arttýrýlmasý öngörülmüþtür. Burada özelikle belirtilmesi gereken husus, bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrýlan kaynaðýn hangi harcamalar için ayrýldýðýdýr. Orta Vadeli Mali Plan'da kamu görevlilerine aktarýlmasý öngörülen tutar belirlenirken hangi hususlarýn dikkate alýndýðýdýr. Bütçede kamu personelin yönelik personel gideri olarak belirlenen kalemi oluþturan baþlýca alt unsurlarý ifade edelim. Bütçede kamu görevlilerine yönelik personel gideri için ayrýlan kaynak, birkaç unsurun bir araya gelmesiyle oluþan bir bileþendir. Bu çerçevede, 2014 yýlýnda kamu personeli giderleri için ayrýlmasý öngörülen kaynaðýn 2013 yýlýna göre fazlalýðýný oluþturan milyar TL'nin tamamýnýn kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 2014 yýlýnda yapýlacak zam/artýþ için tahsis edilmemiþ olduðunu bilmek için bütçe uzmaný olmaya gerek olmadýðý açýktýr. Yetkisiz/seyirci konfederasyon, 2014 öngörüsü ile 2013 bütçe rakamý arasýndaki farkýn tamamýnýn zam için ayrýldýðýna iliþkin iþ bilmezliðe veya iftira atma hevesine dayanan bir varsayýmla açýklamasýný kaleme almýþ, bu varsayýma dayalý olarak da masada 2 milyar 967 milyon TL býrakýldýðý yalanýný üretmiþtir yýllarýný kapsayan toplu sözleþme kazanýmlarýný deðersizleþtirme giriþimlerinde zirve yapan Konfederasyon, imza altýna alýnan toplu sözleþmenin 2014 yýlý bütçesine maliyetinin de 7 milyar 191 milyon TL olduðunu hesaplamýþ. Arkasýndan da, hesabý yanlýþ yaparak bulduklarý 2 miyar 967 milyon TL'nin masada býrakýldýðýný ve býrakýlan bu tutarýn da mevcut kamu görevlisi sayýsýna bölmek suretiyle her kamu görevlisi için aylýk 103 TL'lik bir kaybýn gerçekleþtiðini dile getirmiþ. Ýlave kaynaðýn tamamýnýn maaþ zammýna ayrýldýðýný sanacak kadar sendikacýlýktan uzaklar. Öncelikle, 2014 yýlý için Orta Vadeli Mali Plan'da -sosyal güvenlik primi ödemeleri hariç- kamu personeline aktarýlmasý öngörülen 107 milyar 135 bin TL tahmini bir tutardýr ve bu tahmini tutar 2013 bütçesindeki rakama göre 9 milyar 911 milyon TL fazladýr. Ancak, bu tutarýn tamamýnýn kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine toplu sözleþmeyle yapýlacak zam için tahsis edildiðini iddia etmek, kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin arttýrýlmayacaðý, yeni kamu görevlisi istihdamý yapýlmayacaðý ve 2013 yýlý Temmuz ayýnda kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine yapýlan zammýn 2014 yýlýnda geri alýnacaðý varsayýmlarýný doðru kabul etmeyi gerektirir. Anlaþýlan o ki; hesap fakiri fakat haset zengini konfederasyon kamu görevlilerinin derece ve kademelerinin sabitlenmesini, yeni kamu görevlisi istihdam edilmemesini ve 2013 Temmuz ayýnda yapýlan zammýn 1 Ocak 2014'ten sonra ödenecek maaþlarda dikkate alýnmamasýný istiyor" þeklinde kaydetti. Saatçi, Orta Vadeli Mali Plan'da 2014 yýlý için ortaya konan öngörüler ve 2013 bütçesindeki rakam üzerinden ortaya çýkan 9 milyar 911 milyon TL'lik ilave tutar hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "2014 yýlýnda yeni istihdam edilecek kamu görevlilerine ödenecek maaþ ve ücretleri, Mevcut kamu görevlilerinin derece/kademe ve kýdem süresi artýþýndan kaynaklanacak maaþ artýþlarý, toplu sözleþmeyle kamu görevlilerinin ücretlerine yapýlacak artýþý 2013 Temmuz ayýnda kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine yapýlan artýþýn 2014 yýlý bütçesine yansýmasýný, diðer unsurlar nedeniyle oluþacak artýþlarý da kapsamakta ve bütün bu unsurlarýn her birinin toplam tutarý dikkate alýnarak öngörülmüþtür. Buna raðmen bu tutarý sadece maaþ ve ücret zammýna tahsis edip diðer unsurlarý yok saymak; ancak kötü niyetli ve bütün iþlerinde hasedi esas alan yenik ve ezik konfederasyonun yapabileceði bir aymazlýktýr. Geçmiþ dönem verileri üzerinden bir deðerlendirme yapýldýðýnda, 2013 yýlý Temmuz ayýnda maaþ ve ücretlere yapýlan zammýn 2014 bütçesine yansýmasýnýn milyar civarýnda olacaðý, kamu görevlilerinin derece/kýdem kaynaklý maaþ artýþlarýnýn ilgili yýl bütçesine yükünün milyar civarýnda gerçekleþeceði, 2013 yýlýnýn ikinci yarýsýnda ve 2014 yýlýnda gerçekleþtirilecek yeni (120 bin civarýnda) kamu personeli istihdamýnýn da 2014 bütçesine hatýrý sayýlýr tutarda yük getireceði dikkate alýndýðýnda TL'lik kaynak artýþýnýn tamamýný maaþ zammýna ayrýlacaðýný söylemek, yalan ve iftira üretme tesisi gibi çalýþan konfederasyonun atacaðý iftira ve söyleyeceði yalan için kulp hazýrlama çabasýndan baþka bir þey deðildir. Kaldý ki, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, toplu sözleþme görüþmelerinin sonuçlanmasýndan sonra katýldýðý televizyon programýnda toplu sözleþmenin 2014 yýlý bütçesine TL civarýnda ilave yük getirdiðini açýklamýþtýr. Ýftiracý konfederasyonun ya bu açýklamayý dinlememiþ ya da nasýl olsa millet unutmuþtur zannýyla yalanlarýyla süslediði iftira metnini internet sitesinde yayýmlamaktan çekinmemiþtir. Maliye Bakanýnýn açýklamasýna raðmen yalan söylemekten geri durmayan Konfederasyon, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmenin 2014 yýlý bütçesine ne kadar yük getirdiðini ve 2013 yýlýnda kamu personeli için ayrýlan tutarýn toplu sözleþmeyle ne kadar artýrýldýðýný 2013 Bütçe Kanunu Tasarýsý TBMM'ne sunulduðunda daha iyi anlayacaktýr. Yaptýðýmýz hesaplamalara göre, 2014 yýlý Bütçesinde kamu görevlilerinin maaþ ve ücretleri için 110 milyar TL, sosyal güvenlik primi ile birlikte 130 milyar TL'nin üzerinde kaynak ayrýlacaktýr. Bu rakamlara göre, yenik ve ezik Konfederasyonun iftira ve yalanlarla deðersizleþtirmeye çalýþtýðý yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle kamu görevlilerine yönelik personel gideri için bütçeden ayrýlacak pay, 2013 yýlý bütçe rakamlarýna göre 13 milyar 176 milyon TL, Orta Vadeli Mali Plan'da 2014 yýlý için öngörülen rakamlara göre ise 3 milyar 265 milyon TL civarýnda arttýrdýk. Bu çerçevede, masada býrakýlan para deðil toplu sözleþme masasý ve pazarlýktaki kararlýlýðýmýz sayesinde hükümetin masaya getirmek zorunda kaldýðý ilave para söz konusudur. Bütün bu veriler, Ekim 2013'de TBMM'ne sunulacak Bütçe Kanunun Tasarýsý'yla ve en geç 31 Aralýk 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanacak olan 2014 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile birlikte ortaya çýktýðýnda, hasette mahir hesapta cahil konfederasyonunun iftiracý kimliði bir kez daha tescillenmiþ olacaktýr. Diðer taraftan, kamu görevlilerinin ayda 103 TL zarar ettiði iftirasý için yaptýklarý hesap yöntemini ve rakamlarý kullandýðýmýzda ortaya bize iltifat etmeleri gereken bir sonuç çýkýyor. Ýmzalanan toplu sözleþmenin bütçeye yükünün 7 milyar 191 milyon TL olduðunu ifade ediyorlar. Bu tutarý mevcut kamu görevlisi sayýsýna ve hemen akabinde de aylýk olarak yansýmasýný bulmak için 12'ye böldüðümüzde, ( / /12=250 TL) kamu görevlilerinin maaþ ve ücretlerine 250 TL zam yapýlmasý anlamýna gelecek bir bütçe yükünün toplu sözleþmeyle elde edildiði gibi bir sonuca ulaþýyoruz. Memur-Sen'e iftira amaçlý çalýþmasýnýn ve açýklamasýnýn soncunda bile Memur-Sen'e iltifat etmeyi gerektiren sonuçlarý zýmnen kabul eden bir Konfederasyon, kamu görevlilerini toplu sözleþmede bir þey kazanýlmadýðýna inandýrmaya çalýþýyor." Saatçi açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "2014 yýlýnda maaþ ve ücretlere yapýlacak zam için masaya 3 milyar 265 TL ilave para getirttiðimizi görmemekte direnip yanlýþ hesaplarý ve yalan beyanlarýyla masada para býrakýldýðý iftirasýný sahaya süren Konfederasyon, masada býraktýðýmýz þeyi nasýl oldu da para olarak gördü anlayamadýk. Çünkü biz masaya, yetkili olduklarý dönemde hiçbir þey kazanamadýklarýný belgelemek ve ipliklerini pazara çýkarmak için kullanacaðýmýz belgeleri býrakmýþtýk. Çünkü onlarýn ipliklerini pazara çýkarmak için harcayacaðýmýz zamaný, toplu pazarlýkta elde ettiðimiz kazanýmlarla kamu görevlilerinin karþýsýna çýkmak için kullanmaya karar verdik. Doðru karar vermiþiz. Onlar yalan ve iftiralarla bezedikleri haberlerle kendi ipliklerini pazara çýkarmak konusunda oldukça baþarýlýlar." Haber Servisi Osmanlý arþivinde ki Osmancýk belgeleri gün yüzüne çýkmayý bekliyor Osmancýk Kültür ve Turizm Derneði yönetim kurulu üyeleri yeni göreve baþlayan ilçe Kaymakamý Sezgin Üçüncü'yü makamýnda ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný Sakin Karakaþ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Boyacý, Sadýk Bayrak ve Emrah Akýllý'dan oluþan heyet dernek çalýþmalarý hakkýnda Kaymakam Üçüncü'ye bilgi verdi. Ziyarette ilçe kaymakamý Üçüncü'ye Osmancýk'ýn yaþayan bir Osmanlý kenti olduðu ile ilgili açýklamalarda bulunan Karakaþ ilçe ile ilgili Osmanlý arþivlerinde henüz kullanýlmamýþ sayfalar dolusu belgelerin var olduðunu ifade ederek en kýsa zamanda bu belgelerin Osmancýk kültür ve turizm hayatýna kazandýrýlmasý gerektiðini ifade etti. Dernek Baþkaný Karakaþ'tan özellikle Koyunbaba ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Üçüncü ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek ilçede böyle bir derneðin varlýðýnýn avantaj olduðunu söyledi. Bahadýr YÜCEL Eðitim-öðretime merhaba yemeðinde buluþtular Osmancýk Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulu öðretmenleri her yýl geleneksel hale getirdikleri "Eðitim ve Öðretime Merhaba" yemeðini bu öðretim yýlýnda da düzenleyerek yeni döneme dediler. Okuldan tayin olup ilçenin diðer okullarýnda görev yapan arkadaþlarýný da unutmayan Daniþment Ýlkokulu ve Ortaokulu öðretmenlerinin Osmancýk Osman Bey konaðýnda düzenlemiþ olduklarý yemek programýnda yeni mesai arkadaþlarý ile okulda daha önce görev yapan arkadaþlarýný tanýþtýrýp kaynaþtýrarak moral depoladýlar. Yemek programý nedeni ile kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Sakin Karakaþ bu tür programlarýn önemine deðinerek katýldýklarý için bütün öðretmen arkadaþlarýna teþekkür etti. Yýlmaz MERT Lâçin eski Kaymakamý Çiçekli'den Uslu'ya ziyaret Lâçin eski Kaymakamý Atif Çiçekli Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Çiçekli ziyaretinde "Laçin asil kaymakam olarak atandýðým ilk görev yerimdi ve ikinci memleketim oldu. Laçin Kaymakamý olarak görev yaptýðým sürede destek ve katkýlarýnýzý bizden hiç esirgemediniz. Tecrübelerinizle bize ýþýk tutarak yön verdiniz. Katký ve desteklerinizden dolayý teþekkür ederim" dedi.uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yeni görev yerinde de ayný titizlik içerisinde çalýþmalarda bulunacaðýna inandýðýný dile getirerek baþarýlar diledi. Uslu ayrýca yakýndan tanýdýðý Muþ Valisi Vedat Büyükersoy'a Çorum Leblebisi ve selamlarýný Kaymakam Çiçekli'den gönderdi.

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

"Ülkemizde saðlýklý bir

Ülkemizde saðlýklý bir Sünnet Þöleni bugün Çorum Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen, geleneksel Sünnet ve Dayanýþma Þöleni bugün yapýlacak. Hürriyet Meydaný'nda saat 16.00'da gerçekleþtirilecek olan þölende minikler gönüllerince

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým

Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ölüm kavþaðýna neþter vuruluyor 3 TE SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çorum'a 2 milyar liralýk yatýrým Ýl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantýsý dün yapýldý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı