Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA"

Transkript

1 Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal parti ve demokratik kitle örgütü AKP yi ve AKP nin Alevi siyasetini protesto etti. Sabah ýn erken saatlerinde Cumhuriyet meydanýnda buluþan Alevi dernekleri kalabalýklar halinde Gündoðdu Meydaný'na yürüyüþe geçerken Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn, AKP þaþýrdý, sabrýmýzý taþýrdý, AKP nin Alevisi olmayacaðýz, Kasýmpaþa imamý satamazsýn vataný, Faþizme karþý omuz omuza sloganlarý attýlar. AKP nin çabasý nafiledir 2 DE 7 DE Hz. Ali nin, Hz. Hüseyin in, Hallac-ý Mahsur un Nesimi nin, Hünkar Hacý Bektaþ Veli nin, Þahkulu nun, Hamza Baba nýn, Kalender Çelebi nin, Sevgili Dostlarý Merhaba Pir Sultan Abdal ýn, Agahi nin, Edip Harabi nin, Aþýk Veysel in, Nesimi Çimen in, Muhlis Akarsu nun dostlarý merhaba Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, iþçi kardeþler, Kamu çalýþaný dostlar, siyasi partilerimizin, Demokratik kitle örgütlerimizin deðerli temsilcileri merhaba Sevgili canlar, kardeþler, yoldaþlar merhaba Yine bir meydanda, yine yüzbinlerle bu kez Ýzmir de beraberiz. Hep beraber olacaðýz. Hep birlikte olacaðýz. Birlikte mücadele edeceðiz. Taa ki; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlýncaya, Zorunlu Din Dersleri kaldýrýlýncaya, cemevlerimiz yasal statüye kavuþuncaya, Madýmak Oteli Müze oluncaya, Alevi köylerine cami yapma politikalarý son buluncaya, Baþta Hacý Bektaþ Dergahý olmak üzere kaç yüz yýllýk dergahlarýmýz ve kutsal mekanlarýmýz biz gerçek sahiplerine iade edilinceye; kutsal Gadirhum günü... 3 DE 8 DE Sevgili kadýnlar, bu anlamlý günde ülkemizde yaþayan biz kadýnlarýn sahip olduðu birçok eþitlikçi haklarýn, Cumhuriyetle birlikte büyük Atatürk'ün öncülüðüyle baþka ülkelerdeki hemcinslerimizden daha önce bizlere verildiðini biliyorsunuzdur. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü, dünyada kadýnlarýn mücadelerle, ölüme direniþlerle elde ettikleri haklarýn, kazanýmlarýn sembolleþtiði gündür. Kadýnýn ezilmiþliðine, iþgücünün yok sayýlmasýna, cinsiyet ayrýmcýlýðýna baþkaldýrýnýn günüdür bu gün. Sevgili kadýnlar, bizler bu ülkenin kadýnlarýyýz, bu ülkenin yokluðunu, yoksulluðunu, iþsizliðini, açlýðýný en derinden yaþayan bizleriz. Makarna, kömür paketleri için onursuzlaþtýrýlan, liralýk sadakalarla dilencileþtirilen bizim ülkemizin kadýnlarý... 6 DA ABD dünyanýn saðlýk hizmetlerine en çok para harcayan ülkesi. OECD verilerine bakýldýðýnda dolar cinsinden harcama tutarýnýnýn öteki ülkeleri kabaca ikiye katladýðý görülüyor. Ne var ki ortalama yaþam süresi, bebek ölüm oraný gibi temel saðlýk göstergelerinde ABD yi sýralamanýn diplerinde görüyoruz hep. Ülkede sigortasýz yaþayan 50 milyon yurttaþýn yanýnda, on milyonlarcasý da kapsamý yetersiz sigortayla yetinmek zorunda. ABD ye ait göstergeler, hizmetin bedeliyle miktarýnýn ve kalitesinin örtüþmeyebileceðini açýkça ortaya koyuyor. Ne var ki öteki kapitalist ülkelerde de durum hiç parlak deðil. Socialist Register ýn 2010 sayýsý, neoliberal iktisat politikalarýnýn, insan hayatýnýn en önemli... 5 DE 8 DE Hizmete kazandýrýldýðýnda Türkiye nin önde gelen modern Pazaryerlerinden biri olacak Nevþehir Belediyesi nin Ýbrahimpaþa Mahallesi nde yapýmýný üstlendiði Modern Pazar Yeri nin çatý katý kaplama çalýþmalarýna aralýksýz devam ediliyor. 6 DA

2 Konya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, dekolte giyinen kadýnlarýn tacizde tahrik ederek suça ortak olduklarýný ve dekolte giyen kadýn için tacizin sürpriz olmadýðýný savunan Prof.Dr. Orhan Çeker hakkýnda inceleme baþlatmýþ. Ayrýca YÖK ün talimatý ile Selçuk Üniversitesi nde de inceleme baþlatýlmýþ. Diyanet Ýþleri Baþkaný da, söz konusu yasaklarýn hiçbir zaman ne taciz ne de tecavüze mazeret olarak gösterilemez, demiþ. Ýstanbul da Çeker i protesto eden Halkevleri üyesi kadýnlar, kendisine iki yumurta ve birde þemsiye göndermiþler. Haydi kadýnlar etek döpiyese. Böyle giderse terk ettiðiniz etekten sonra, etek bulüzünüzde gidecek. Buluz pantolonunuzda gidecek. Eðer protestolarýnýzý beþ on dakikalýk gösterilere sýkýþtýrýp, yaþama kaldýðý yerden devam ederseniz, sizin saman alevi, karþý çýkýþlarýnýzdan bir þey anlamayacaklar. Önce tüm iþçi, memur ve en önemlisi de öðretmenler yeniden elbise ve etek giymeye baþlamalýdýr. Hadi üniversite öðrencileri kot ve buluz giyerek gezmekten eskiden beri hoþlanýyorlardý. Size ne oldu? Ne oldu da etek, ceket ve elbiselerinizden vazgeçtiniz? Herkes bir pantolon sevdasýnda. Özelliklede kýþýn. Etek döpiyesli kadýn görmek neredeyse olanaksýz. Yýllar önce KESK li kadýnlarýn pantolon giyebilme mücadelesine bir gecede evet diyen, zamanýn koalisyon hukümeti aslýnda kadýnlar için hayýrlý bir iþ yapmadý. Pantolon giymenin rahatlýðýný tartýþacak deðilim. Tabiî ki obüste, takside, okulda, iþ yerinde eteðin zorluklarý vardýr. Pantolonunda özgürlüðü vardýr. Ancak görüldüðü gibi sizde eteði terk edince sokaklar tamamen büründü nerdeyse. Ellerinden gelse tüm okullarý da büründürecekler. Ýlahiyatçý profesörümüz hukümetten aldýðý güçle olsa gerek, kadýnlarýmýza nasihatte bulunuyor. Erkeklerimize güvenmiyor demek ki. Erkeðin nefsine hâkim olamayabileceðini söylüyor. Açýk giyinen kadýnlarýn suçun yarýsýna ortak olduklarýný söylüyor. Aslýnda yalnýzca kadýnlar ve kadýn örgütlerinin bu zihniyete karþý çýkmasý yetmez. Zatý muhterem erkekleri de aþaðýlýyor aslýnda. Erkeklerinde bu tür zihniyete karþý çýkmasý gerekir. Hocaya sormalý. Son olarak Siirt te yaþanan iki tecavüz vakasýnda kadýn maðdurlar veya Mardin de özelliklede nüfuzlu kiþilerce toplu tecavüze uðrayan N.Ç. çok mu dekolte giyiniyorlarmýþ?, Mahkeme sonrasý açýklanan gerekçeli kararda maðdur neredeyse suçlu ilan edilmiþ. Ýyiki maðdur þikayetçi olduðu için ceza verilmemiþ. Sanýklar mahkemedeki iyi hallerinden dörder yýl, pazarlamacý iki kadýnda sekizer yýl ceza almýþlar. Demek ki yasa koymakta yetmiyor. Zihniyet deðiþtirilecek o halde 29 Kasým 2010 tarihinde Çaðdaþ Kýrþehir de yayýmlanan Aç it fýrýn yýkar, baþlýklý yazýmýn bir kez daha okunmasýnda yarar var. Karþý çýkmak, protesto etmek yeterli etkiyi yapmýyor. KESK li kadýn arkadaþlarýmýz yeniden eteðe döpiyese sahip çýkmalýlar, hayatýn her alanýnda etekten bulüzden vazgeçmemelidirler. Yoksa çok yakýnda erkeklerimizin nefsini uyandýrýyor diye kamusal alanda kýlýk ve kýyafetlerinize ileri demokrasimizin, yeni düzenlemeleri gelebilir Benden hatýrlatmasý. Haydi kadýnlar yeniden etek döpiyese. Hadi kolay gelsin. Not: Sevgililer Günü nde yapmýþ olduðum kutlama sehven, parti kutlamasýyla karýþmýþtýr. Hatamýzdan dolayý özür dileriz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kutlu olsun. Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal parti ve demokratik kitle örgütü AKP yi ve AKP nin Alevi siyasetini protesto etti. Sabah ýn erken saatlerinde Cumhuriyet meydanýnda buluþan Alevi dernekleri kalabalýklar halinde Gündoðdu Meydaný'na yürüyüþe geçerken Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn, AKP þaþýrdý, sabrýmýzý taþýrdý, AKP nin Alevisi olmayacaðýz, Kasýmpaþa imamý satamazsýn vataný, Faþizme karþý omuz omuza sloganlarý attýlar. AKP nin çabasý nafiledir Mitingde konuþan Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Ali Balkýz sözlerine miting alanýndaki katýlýmcýlarý selamlayarak baþladý. "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlana, cem evleri yasal statüye kavuþana, Madýmak Oteli müze oluncaya, Alevi köylerine cami yapýlmasýndan vazgeçilinceye kadar mücadelemize omuz omuza devam edeceðiz" diyen Balkýz, 12 Eylül düzeni tarafýndan getirilen ve AKP tarafýndan devam ettirilen asimilasyon ve ötekileþtirmeye karþý mücadele edeceklerini de vurguladý. AKP nin 12 Eylül den miras aldýðý ve devam ettirdiði politikalara deðinen Balkýz, zorunlu din dersleri, Alevilerin fiþlenmesi, seçim barajý, bilim insanlarýnýn ve özgür basýnýn susturulmaya çalýþýlmasýný 12 Eylül ne yaptý ise AKP onu yapýyor sözleriyle deðerlendirdi. AKP kimin çocuðu?.. 12 Eylül ün çocuðu diyen Balkýz, AKP nin Avrupa ya kendini özgürlükçü ve demokrat olarak tanýttýðýný söyledi ve AKP ne laik, ne demokrat, ne devrimci ne de özgürlükçüdür dedi. AKP nin kendi Alevilerini yaratmak istediðine deðinen Ali Balkýz, AKP ile birlikte duran Alevileri ve kendini demokrat ilan edenleri "aramýzdaki çürük insanlar" olarak niteledi. Çaðýmýz insanlýk çaðýdýr. Bu çaðda ýrkçýlýða, faþizme, þeriata, köktendinciliðe yer yoktur diyen Balkýz, Tayyip Erdoðan ýn Ahmedinecad, Kaddafi ve Hüsnü Mübarek gibi olmaya hazýrlanýyor diyerek AKP nin politikalarýnýn buna iþaret ettiðini belirtti. AKP ye karþý mücadele etmek için meydanda olan bütün kitle örgütlerine seslenen Ali Balkýz, Ýnsanlýðýn, eþitliðin, kardeþliðin, laikliðin ve cumhuriyet deðerlerinin temsilcisi olan herkes 'AKP den kurtulalým' þiarý altýnda buluþmalý dedi. En az zalimler kadar cesur olacaðýz Mitingde konuþma yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Genel Baþkaný Av. Fevzi Gümüþ Alevilerin aðýt yakma dönemlerini geride býrakýp eþitlik, özgürlük ve demokrasi adýna dönüþtürme çabasýnýn doðrudan içinde bulunmalarý gerektiðini söyledi ve Aleviler olarak, solcular olarak ve devrimciler olarak sürekli kaybeden taraf olmak zorunda deðiliz. Ülkemiz, saðcýlara, muhafazakarlara, gericilere býrakýlmayacak güzeldir dedi. 17 yaþýndaki gençleri idam ettirenler, yaþýndaki çocuklara Hrant Dink i öldürtüyor, katliamdan 32 yýl sonra Maraþ ta Burasý Maraþ buradan çýkýþ yok sloganý attýrýyorlar diyen Gümüþ, AKP nin siyasal Ýslam adýna her alana hakim olmaya çalýþtýðýna, YÖK ve HSYK yý bu sebeple ele geçirdiklerine deðindi. AKP nin Ergenekon sürecinde tutunduðu tavra da deðinen Gümüþ, AKP nin darbecileri yargýlýyoruz dediðini ancak gazetecileri tutukladýðýný, asýl darbe yapanlarý gizlediðini, darbecilerin rolünü üstlenerek toplumsal muhalefeti ortadan kaldýrmak istediðini söyledi. AKP nin zihniyeti bozuk diyen Gümüþ, Tayyip Erdoðan ýn bu zihniyetin sonucu olduðunu söyledi ve Bu zihniyet yüzyýllardýr vardýr. Muaviye den Yavuz Selime, 2. Mahmud tan Erdoðan a kadar hep varolmuþtur. 12 Eylül askeri darbesi ile doruða çýkan siyasal Ýslam zihniyeti bugün kendisini AKP kimliðinde iktidara taþýmýþtýr dedi. Ülkede yaþananlarýn tesadüf olmadýðýný söyleyen Fevzi Gümüþ, Türkiye de komünizme karþý mücadele derneklerini kuranlar siyasal Ýslamcýlar deðil midir? Fethullah Gülen, Necmettin Erbakan, Abdullah Gül deðil midir? Peki Türkiye de solcu gençlere saldýrarak Kanlý Pazar ý yapanlar kimlerdir? Bunlar deðil midir? dedi. Türkiye deki ayrýþma tartýþmasýnýn sorumlusunun solcular olmadýðýný söyleyen Gümüþ, Solcular iktidarda olsa ayrýlýk, gayrýlýk, bölücülük tartýþýlmaz adý bile geçmez dedi ve iktidarýn kendisine özgürlükçü, kendisine demokrat olduðunu, türban zulmünden bahsederken milyonlarca Alevi çocuða siyasal islamý dayatmaktan geri kalmadýðýný belirtti. AKP nin yaratmaya çalýþtýðý korku imparatorluðuna teslim olmayacaðýz diyen Gümüþ, Türkiye de demokrasi, eþitlik ve özgürlük için deðiþime ihtiyaç olduðunu bunun için de büyük bir buluþma gerçekleþtirmek gerektiðinden bahsetti. Örgütlülüðümüzü yükselteceðiz. Hayatýn bütün alanlarýna müdahil olacaðýz. Haklýnýn ve mazlumun yanýnda olmaya devam edeceðiz diyen Gümüþ, mitinge katýlanlarý en az zalimler kadar cesur olmaya çaðýrdý. (sol Ýzmir)

3 Hz. Ali nin, Hz. Hüseyin in, Hallac-ý Mahsur un Nesimi nin, Hünkar Hacý Bektaþ Veli nin, Þahkulu nun, Hamza Baba nýn, Kalender Çelebi nin, Sevgili Dostlarý Merhaba Pir Sultan Abdal ýn, Agahi nin, Edip Harabi nin, Aþýk Veysel in, Nesimi Çimen in, Muhlis Akarsu nun dostlarý merhaba Aleviler, Sünniler, Türkler, Kürtler, iþçi kardeþler, Kamu çalýþaný dostlar, siyasi partilerimizin, Demokratik kitle örgütlerimizin deðerli temsilcileri merhaba Sevgili canlar, kardeþler, yoldaþlar merhaba Yine bir meydanda, yine yüzbinlerle bu kez Ýzmir de beraberiz. Hep beraber olacaðýz. Hep birlikte olacaðýz. Birlikte mücadele edeceðiz. Taa ki; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kaldýrýlýncaya, Zorunlu Din Dersleri kaldýrýlýncaya, cemevlerimiz yasal statüye kavuþuncaya, Madýmak Oteli Müze oluncaya, Alevi köylerine cami yapma politikalarý son buluncaya, Baþta Hacý Bektaþ Dergahý olmak üzere kaç yüz yýllýk dergahlarýmýz ve kutsal mekanlarýmýz biz gerçek sahiplerine iade edilinceye; kutsal Gadirhum günü Doðu Akdeniz Bölgesinde yaþayan müsayip kardeþlerimiz Arap Alevileri için bayram, dolayýsýyla resmi tatil günü ilan edilinceye dek, mücadelemizi sürdüreceðiz. Koçgiri, Dersim, Çorum, Maraþ, Sivas, Gazi katliamlarýnýn dosyalarý yeniden açýlýncaya, katiller bulununcaya, bu katliamlarýn arkasýndaki gizli örgütler açýða çýkartýlýncaya, devlet kendi ayýbý ile yüzleþinceye dek mücadelemiz devam edecek. Abdal Musa Dergahýmýzý tehdit eden taþ ocaðý kapatýlýncaya, Munzur, Pülümür ve Doðu Karadeniz çaylarý üzerine yapýlmak istenen HES projelerinden vazgeçilinceye dek mücadelemizi sürdüreceðiz. Tunceli, Dersim oluncaya; her kent, kasaba ve köyler kendi gerçek adlarý ile anýlýncaya dek mücadelemize devam edeceðiz. Eþitlikçi, çoðulcu, demokratik bir Anayasa ya kavuþuncaya; kimsenin dilinden, dininden, mezhebinden, felsefi görüþünden, sosyal sýnýf farkýndan, yaþam tarzýndan, kökünden ve kökeninden dolayý, ayrýmcýlýða uðramadýðý, ötekileþtirilmediði bir Türkiye kuruncaya dek mücadelemize devam edeceðiz. Bugün 6 Mart, 12 Mart a 6 gün kaldý. 12 Mart ýn, 12 Eylül ün ne anlama geldiðini bu ülkede yaþayan herkes iyi bilir. Ama biz Aleviler herkesten çok daha iyi biliriz. Alevi köylerine cami yapma iþleri 12 Eylül le baþladý. AKP devam ettiriyor. zorunlu din dersleri 12 Eylül le baþladý. AKP devam ettiriyor. Alevilerin fiþlenmesi, ordudan, emniyetten dýþlanmasý 12 Eylül le baþladý. AKP devam ettiriyor. Siyasi partiler yasasý, seçim yasasý, seçim barajý 12 Eylül le baþladý. AKP devam ettiriyor. Sendikalarý susturma, odalarý etkisizleþtirme 12 Eylül le baþladý AKP devam ettiriyor. Üniversiteleri, bilim insanlarýný, özgür basýný, gençleri susturma giriþimleri 12 Eylül le baþladý. AKP devam ettiriyor. Yargý, yasama, yürütme ahengini 12 Eylül bozdu. AKP devam ettiriyor. Kýsaca; 12 Eylül ne yaptý ise, AKP onu yapýyor. AKP kimin çocuðu?.. 12 Eylül ün çocuðu. Ýyi ki anasý belli, babasý belli bir çocuk. Ya bir de nesebi sahih olmasaydý?.. Bu çocukta maharet marifet sonsuz. Þuradan belli: Biz Alevilere diyor ki; siz yoksunuz. Yok olduðunuz için de size ad koyma, sizi kendi sýfatlarýmla kendimce tanýmlama hakký bana aittir. Böyle olduðu içindir ki; Cemevi nizin adý Kültür Merkezi, Ýnanç Merkezi, Erkan Merkezi olabiliyor. Dede mizin adý Ýnanç Önderi olabiliyor. Madýmak Utanç Müzesi nin adý Anýevi olabiliyor. AKP önce adýmýzý deðiþtirmek istiyor ki; devamýnda özümüzü deðiþtirebile. Özümüzü deðiþtirebildiði ölçüde de kendi Aleviliðini ve Alevilerini yaratabile sevgili canlar, lütfen, size soruyorum, býrakýn AKP yi, bu Dünya da, þu evrende bunu baþarabilecek bir Allahýn kulu veya doðanýn yarattýðý bir güç, kuvvet var mýdýr? Var mýdýr? Elbette yoktur. O nedenle AKP nin çabasý nafiledir. Tam da burada üzerinde durmamýz gereken bir konu daha var: AKP bu iþleri kimlerle piþiriyor, kimlerle becermeye çalýþýyor Milyon Alevi nin içinden; 3-5, çürük-çarýk insanlar her zaman bulunabilir. Bunlardan biri Çorum da profesör olmuþ, biri bir Alevi örgütünün baþýnda Avukat olmuþ, biri ayný zamanda Hacý Dede olmuþ, birileri çakma Alevi örgütü olmuþ, biri Dikme Dede olmuþ Yetinmemiþ, Tunceli Üniversitesi, Gazi deki Enstitü olmuþ Bunlara kurslar, dersler vereceklermiþ, dedeler yetiþtirecek, ellerine sertifikalar vererek Anadolu ya, taliplere, cemlere salacaklarmýþ Diplomalý, sertifikalý dedeler olacaklarmýþ bunlar. Bankamatik ten de maaþ alacaklarmýþ. En baþlarýnda da yeni kuracaklarý bir Alevi Vakfý olacakmýþ. Yani AKP her þeyi, ama her þeyi özelleþtiriyor ve satýyorken (Oktay EKÞÝ nin kulaklarý çýnlasýn ) Aleviliði ve Alevileri devletleþtireceklermiþ. Baþýmýzda bir Diyanet yetmezmiþ gibi bir de Alevi Diyaneti ihdas edeceklermiþ. Þimdi tam da burada; Sevgili canlar sizlere bir kez daha soruyorum; Bu AKP yetiþtirmesi, elinde sertifikasý, cüzdanýnda Bankamatiði olan, sahte, çakma, dikme dedeleri siz hanenize kabul eder misiniz, elini öper misiniz, dizinin dibinde oturur musunuz, ikrar verir misiniz?... Yoksa, yoksa Git baþka kapýya mý dersiniz. Senin gibileri biz tarihten tanýyoruz. Bize Hýzýr Paþa yý anýmsatýyorsunuz mu dersiniz?... Sevgili canlar; Çaðýmýz; demokrasi, insan haklarý, laiklik, eþitlik, çoðulculuk, çok seslilik, hoþgörü, farklýlýklarýmýzla bir zenginlik içinde, bir arada yaþama çaðýdýr. Her bir rengin, her bir sesin, her bir duygu ve düþüncenin, bir deðerinden öðreneceði, alýp kabulleneceði, deðerlerin olduðu çaðdýr. Çaðýmýz insanlýk çaðýdýr. Bu çaðda; tektipliliðe, ýrkçýlýða, köktendinciliðe, faþizme, þeriata yer yoktur. Bakýn Arap dünyasý alt-üst oluyor. Arap dünyasý alt-üst olurken; bizimki kendisini Kaddafi gibi, Mübarek gibi, Ahmed-i Nejat gibi olmaya hazýrlýyor. Bu, yüzde on barajýnda ýsrar etmenin, bu Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile, Yargýtay ve Danýþtay ile uðraþmanýn, sonrasýnda; Baþkanlýk sistemi önermelerinin baþkaca anlamý nedir?... Bütün bunlar ne alýn yazgýmýzdýr ne de kaderimiz?.. Gün geçmiyor ki ; Alevi bir öðrenci, öðretmen, iþçi, memur, doktor, köylü, üretici hak mahrumiyetine, tacize, tecavüze uðramamýþ olsun. Gün geçmiyor ki; Sivas, Malatya, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu, Ankara, Ýstanbul, Bursa, Amasya, Antalya, Niðde, Antep ve Hatay dan benzer haberler, belgeler, bilgiler, imdat sesleri bize ulaþmamýþ olsun. Bütün bunlar ne alýn yazýmýzdýr, ne de kaderimiz. Bütün bunlarý deðiþtirebilecek, güç bizde derman ellerimizdedir. Bizleri hiç kimse ama hiç kimse, yolumuzdan döndüremez. Ne han, istiyoruz ne hamam. Ne bayrak istiyoruz, ne toprak. Bu güzel ülkede, bizim ülkemizde; Sünni, kardeþlerimizle, inanan inanmayan, baþka þeye inanan inanmayan, yurttaþlarýmýzla birlikte, eþ ve eþit koþullarda yaþamak istiyoruz. Ama bu isteðimizi, biz Aleviler; Sünni kardeþlerimiz olmaksýzýn yalnýz baþýmýza çözemeyiz ki Týpký Kürtlerin sorununu, Türklerin anlayýþý, kabulü ve desteði olmaksýzýn çözemeyecekleri gibi Bunlarýn her ikisi de olabilir. Buna olmaz diyen; tek tipçi devlettir, sistemdir. AKP nin tutunduðu, yapýþtýðý ve giderek kullandýðý yapý da odur. Bu nedenle; bu meydanda olan herkesi; insanlýðýn, hümanizmin, eþitliðin, kardeþliðin, barýþýn, laikliðin, demokrasinin, cumhuriyet deðerlerinin temsilcisi ve savunucusu olan herkesi, emeði en yüce deðer kabul eden; alýn terinin ve fikir ifade özgürlüðünün ne olduðunu bilen bütün siyasi figürleri ve siyasi partileri; Yeter ki þu AKP kurtulalým þiarý altýnda buluþmaya; dolayýsýyla 12 Haziran seçimlerinde ayný hatta yürümeye, ayný oyu kullanmaya davet ediyorum. Saygý ve Sevgilerimle. Ali BALKIZ Genel Baþkan

4 ZAHÝT ATAM Belgeselci Metin Kaya nýn gerek 100 Bin Kiþiydiler gerekse Derin Çýðlýk/263 belgeselleri ülke ve iþçi sýnýfý tarihi açýsýndan unutulmamasý gereken çok ciddi yapýtlar. Belgesel sinemanýn, toplumsal belleði diri tutabilmek gibi vicdani sorumluluðu olduðunu düþünüyorum, bir tarafý ile de ahlaki bir sorumluluktur bu. Kaya da þöyle diyor; Araþtýrdýkça, birbirinden ayrýymýþ gibi duran olaylarýn ne kadar baðýmlý olduklarýný da keþfediyoruz. Hayata sadakat ilkemdir, kötü düþman aramýyorum, ama insanlarýn özlemlerini de sýkýntýlarýný da anlamak için çabalýyorum. Belgesel benim için bir tür üstü örtülenin sorgulanmasý sürecinde baþlýyor, bilinmeyenin keþfedilmesi, yok sayýlanýn arkasýndaki travmanýn anlaþýlmasý için çabalamak... Zonguldaklý maden iþçilerinin Ankara yürüyüþünün anlatýldýðý ve dönemin tanýklarýný biraraya getirerek çektiði 100 Bin Kiþiydiler belgeseli ile 2009 da Antalya Altýn Portakal Film Festivali nde En Ýyi Ýlk Belgesel Ödülü alan Zonguldaklý yönetmen Metin Kaya bu kez büyük yürüyüþün iki yýl sonrasýnda meydana gelen büyük grizu faciasýnýn belgeselini çekti. Ýlk belgeselde olduðu gibi yakýnda birçok festivalde gösterim þansý bulacak olan Derin Çýðlýk/263 belgeseli için Metin Kaya ile büyük yürüyüþ ve ardýndan gelen grizu faciasýný konuþtuk.» sürecinde Zonguldak taki büyük madenci yürüyüþü, bizzat iþçilerin sýnýfsal açýdan geri adým attýklarý noktada, yani sýnýf bilincinden ziyade maddi süreçlere iþi dönüþtürdükleri aþamaya getirildi. Bu yürüyüþ bir yenilgiyle mi yoksa bir zaferle mi bitti sizce? Bir de 3 Mart 1992 Grizu faciasýnýn genel hikâyesini dinleyebilir miyiz? 1990 daki yürüyüþün bittiði aþamadan baþlayarak, madenlerin bilinçli olarak iflasa ve nizamsýzlýða sürüklenmesi, yatýrýmlarýn durdurulmasý, önlemlerin alýnmamasý ile sürecin bir tür kendiliðinden tükeniþe sürüklenmesinin hikâyesi nasýl oldu? Büyük Ankara yürüyüþünün hemen sonrasýnda, yani 1991 yýlýnýn baþlarýnda grevin ertelenmesi ve Körfez Krizi gerekçesi ile madencilerin kente hüzünlü dönüþleri, ardýnda kendilerinin de bilmediði ya da beklemediði asýl büyük maðlubiyeti barýndýrýyordu. Neydi bu? Sendikalarý sözleþmeyi baþta sosyal haklar olmak üzere bazý haklarýndan tavizler vererek imzalamýþtý. Sýkýntý ve sakatlýk tam da burada yatýyordu. Zira mücadele ücret sendikacýlýðýndan çýkýp kitle ve sýnýf sendikacýlýðýna, yani olmasý gereken yere evrilmiþti. Sendika buna karþýlýk iþverenin istediði yere yani ücret sendikacýlýðýna sorunu yönlendirmiþ, hatta buna çanak tutmuþtu. Alýnan ücretin tartýþýlmasýndan sendika hiç de öyle görüldüðü gibi rahatsýz deðildi. Zira sosyal haklara yoðunlaþýlsa, büyük sorunlar ve yükümlülükler çýkacaktý sendika açýsýndan. Ýþin özeti þudur ki; ben 100 Bin Kiþiydiler filmini yaptýktan sonra yaklaþýk 26 il ve 50 nin üzerinde salon gösterimine ve sonrasýndaki sohbetlere katýldým, hepsinde ortak kaný sözleþmenin Mengen de barikatýn önünde imzalanmasý gerektiði noktasýna baðlanýyordu. Ben de bu kanýdayým. Devlet iþçi sýnýfýna ve kitleye selam durmuþ ise bu sýnýfýn gücüdür, ücretin hiçbir önemi yoktur; zira geleceðe yönelik çok büyük kazanýmdýr hem sýnýf hem de sendikal örgütlülük açýsýndan. Ýþveren þunu biliyordu: Nihayetinde istenen paradýr. Verin bu parayý niye yürütüyorsunuz bu insanlarý? Böyle bir pratiði öðrenmesine ve kendi sýnýfýný fark etmesine yol açýyorsunuz, bu daha zararlý. Sonuçta aldýklarý parayý sistem içinde harcayýp hatta üstüne bir de borçlanarak paranýn sistem içine geri dönmesine yol açacaklar... Ve öyle de oldu... Ne sendika ve daha da önemlisi ne de grevi örgütleyen grev komiteleri buna karþý bir þey yapmadý. Bu arada grev komiteleri arasýnda buna karþý tartýþmalar oldu, ancak cýlýz kaldý. Sendika da komiteleri bir biçimde kendi içinde bölerek kalan bir kýsmýný da sendika içerisine çekerek yok etti. Dýþarýda kalan sayýca az bir muhalif grup ise artýk zararsýzdýr sendika için ANAP iktidarý devrilmiþ yerine DYP-SHP koalisyonu gelmiþti ve her iki parti de grevde madencilerin yanýnda yer almýþ ya da bizzat destek vermiþti. Yani kaygýlanacak bir durum yoktu madenciler açýsýndan. Fakat öyle olmadýðýný hemen görüyoruz. Grev sonrasýnda havzada hýzla resen emekliliklere baþlanýyor ve iþçi sayýsý 45 bin dolayýndan hýzla aþaðýya çekiliyor, verimli ocaklar özele devrediliyor... Daha da önemlisi iþ ve iþçi saðlýðý açýsýnda hiçbir þey yapýlmýyordu. Yani hangi partinin iktidar olduðu ile deðil, neyin iktidar olduðu gerçeðiyle hareket ediliyordu. Artýk karþýsýnda direnen bir maden kenti yoktu... Örgütlü güç daðýlmýþ ve birey kalmýþtý, yani mutlak maðlubiyet kaçýnýlmazdý madenciler ve kent açýsýndan.»göz göre göre grizu felaketi nasýl geldi peki? 92 Mart ayýna gelindiðinde maden ocaklarýnda iþ ve iþçi saðlýðý açýsýndan her þey yarým býrakýlmýþtý. Bu sýrada toplum neredeyse Zonguldak ý sömürge ilan etmiþti, kamu kaynaklarýný tüketiyormuþuz! Bu þekilde düþünenlerden bir tanesi de sermaye piyasasýnýn önde gelen ismi Ýshak Alaton du. Alaton bizzat Zonguldak a gelerek kapatýn bu ocaklarý madencilere somon balýðý tutmayý öðretelim daha çok kâr ederiz diyordu. 3 Mart 1992 gününe gelirsek, yerin 485 metre altýna yeniden kömür üretmek üzere iniyorlar. Olacaklardan habersiz üretime baþlýyorlar. Yer üstünde gaz izleme istasyonlarý vardýr. Havzada bu istasyonun görevi, aþaðýdaki patlayýcý ve yanýcý gazlarýn yani metan ve karbonmonoksitin oranlarýný izlemektir. Ýstasyon çalýþýyor, yani sistem iþliyorken cihaz ve oranlar artýk seviyelerinde sürekli alarm veriyor. Nedir bu alarm? 1.5 seviyesini geçince üretim durdurulmalý ve iþçi çýkarýlmalý, ocaklar havalandýrýlmalý. Sistem uyarýyorken bunu yapmýyorlar! Haberi olmayan iþçiler ise aþaðýda, bu oranlar çalýþmaya baþladýklarý saat olan 4 civarýnda bile alarm veriyor. Bu belgeyi filme koyduk, izleyiciler dakika dakika görecek. Felaket çok yakýn, metan gazý oraný 2.65 seviyesini buluyor, sadece bir kazmadan çýkacak kývýlcým bekleniyor, patlama için bu yeterli. Metan gazýnýn patlamasý ile buna eklenen raylarda biriken kömür tozunun zincirleme patlamalarý neticesinde ocaklar adeta cehenneme dönüþüyor. Patlamanýn olduðu bölgedeki insanlar parça tesiriyle ve yanarak yaþamýný yitiriyor, ki bu sayý 100 e yakýndýr, ancak toplamda 263 insan ölmüþtü. Patlamadan uzakta olan -ki bu uzaklýk kilometre ile tarif edilir- insanlar neden öldü? Bu iþçiler açýða çýkan karbonmonoksit gazýna maruz kalarak ölmüþtü ve hiçbirinin 1930 yýlýnda icat edilen gaz maskesi yoktu... Daha da garibi, görevi zehirli gazlarý dýþarýya çýkarmak olan 2 havalandýrma bacasýndan biri olan Ýncivez havalandýrmasý çalýþýr vaziyette olduðu halde yol verilmemiþ ve kuyu dibinde olan -200 katýndaki 63 maden iþçisi zehirlenerek ölmüþtü. Bu anlamda sürecin analizi, aslýnda 1990 daki yükselen iþçi sýnýfý örgütlenmesinin ve isyanýnýn düzen tarafýndan cezalandýrýlmasý olarak yorumlanabilir.»süreçte büyük ihmalleri olan resmi kurumun, sonraki yargýlama sürecinde bu kez çalýþanlarý yargýlanýr hale getirme çabasý, yargýda oluþan açmazý, yargýnýn sonraki seyrini anlatabilir misiniz? Yargýlamalarda ilk önce iþveren yüzde yüz kusurludur. Ancak yargýlananlar deðiþmiþti, artýk yargýlananlar kusurlu olan iþletme ve iþveren deðil yaralý kurtulan ve arkadaþlarýný kurtaran iþçiler haline dönüþtürülmüþtü! Size de bilirkiþi olarak soruyorlar siz ne dersiniz... Kaçýnýlmaz kaza raporu buradan çýkmaktadýr, yoksa arkadaþlarýný kurtaran iþçiler mahkûm olacaklardýr. Çözümü siz bulun artýk.»bütün bu süreç içinde kentin, madenci aileleri ile iþçilerin performansý hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Elbette kentli aileler ile sendikalarýn iliþkisi ve mücadelesi baðlamýnda örnekler vererek? Madenci aileleri yakýnlarýný arýyor ve yanmýþ cenazeler arasýndan teþhis etmeye çalýþýyordu, yani tam bir felaketti yaþanan. Birkaç eylem olur, bunlardan biri madenci anýtý önünde toplanan iþçi komitesi üyeleri tarafýndan yapýlmak istenir; polis izin vermez, onlar da derdest edilip mahkemeye çýkarýlýr ve tutuklanýr. Oysa ki söylemek istedikleri sadece þuydu: 1930 yýlýnda icat edilen gaz maskesini 1992 de madencilere vermeyen devlet yöneticileri katildir ve buna göz yuman sendikacýlar da katildir. Bunu diyemeden 1 yýl cezaevinde kalýrlar, sendika buna da göz yumar. Eþlerini kaybeden bazý kadýnlar sendikada yapýlan toplantýya sokulmamýþtý, ancak zorla girebilmiþti. Ýçlerinden biri divan baþkaný olan Þemsi Denizer e kocalarýmýz nerede diye seslenmiþti, çünkü üzeri kapatýlan ve su basýlan ocaklarda 147 maden iþçisi aylar geçmesine raðmen çýkarýlamamýþtý. Denizer in, bu kadýna cevabý ise kürsüden küfretmek olmuþtu! Her þey istendiði gibiydi, ölümler ise artýk kaderdi...»özellikle grizu faciasýnýn olmasýnýn ardýndan liberal basýnýn söz birliði etmiþçesine madenlerin kapatýlmasý için yoðun çaba göstermesi, ardýndan kent için baþta somon olmak üzere tuhaf bir iktisadi kurtarma projelerini öne çýkarma çabasýný nasýl deðerlendirirsiniz? Özellikle liberaller acýmasýzca saldýrdý, yüksek sesle yalan söyledi; bunca zarar eden ve ölümlere neden olan bu ocaklar kapatýlmalýdýr dedi. Bunu söylerken hamilik yapýyorlardý; ancak canýnýzý böyle kurtarabilirsiniz diyorlardý. Þüphesiz ki asýl dert bu deðildi, ülkeyi yönetenler ithale dayalý enerji yaratmak istedi; bugün buradan bakýldýðýnda bunun hayata nasýl geçirildiðini görüyoruz, tamamen enerjide dýþa baðýmlý bir ekonomi yarattýlar. Ýþçi çýkarýp, sendikal örgütlenmenin önünü kesip, kalan insanlarý özel ocaklarýn kucaðýna atýp, taþeron sistemiyle üretimi yönlendirip, ülkedeki maden kazalarýnýn önemli bir bölümünü görünmez hale getirdiler. Çünkü bunlarýn önemli bir kýsmý haber bile olmaz, bunu da açýk açýk söyleyelim, büyük çaplý olmadýktan sonra kamudan saklanýr bunlar. Sendikasýzlaþtýrmayý madenciliðin merkezine yerleþtirdikten sonra iþleri çok kolay oldu. Zonguldak ta binlerce insan bugün kaçak ocaklarda þehrin arka yüzünde ölümle yüz yüzedir. Yani kýsaca ne yoksulluk bitti ne de ölümler. Bunun son örneðini, 17 Mayýs 2010 tarihinde Karadon havzasýnda yaþanan grizu faciasýyla tekrar yaþattýlar bize; 30 maden iþçisi öldü. Onlarýn da gaz maskeleri yoktu ve orada da gaz izleme istasyonu vardý. Daha da garibi taþeron firma özeldi; ama patlamanýn seyir süreci de, ölümlerin yaþanma biçimleri de, sonrasý da ayný oldu. Ama geçmiþtekiler kadrolu madencilerdi, þimdi ölenler ise asgari ücrete çalýþýyordu ve sendikasýzdý. Yani her þey istendiði gibiydi, ölümler ise artýk kaderdi, yapýlacak baþka bir þey yoktu. Bir de Sayýn Bakan ýn söylediði gibi güzel ölmüþlerdi üstelik... BirGün

5 YEÞÝM DÝNÇER ABD dünyanýn saðlýk hizmetlerine en çok para harcayan ülkesi. OECD verilerine bakýldýðýnda dolar cinsinden harcama tutarýnýnýn öteki ülkeleri kabaca ikiye katladýðý görülüyor. Ne var ki ortalama yaþam süresi, bebek ölüm oraný gibi temel saðlýk göstergelerinde ABD yi sýralamanýn diplerinde görüyoruz hep. Ülkede sigortasýz yaþayan 50 milyon yurttaþýn yanýnda, on milyonlarcasý da kapsamý yetersiz sigortayla yetinmek zorunda. ABD ye ait göstergeler, hizmetin bedeliyle miktarýnýn ve kalitesinin örtüþmeyebileceðini açýkça ortaya koyuyor. Ne var ki öteki kapitalist ülkelerde de durum hiç parlak deðil. Socialist Register ýn 2010 sayýsý, neoliberal iktisat politikalarýnýn, insan hayatýnýn en önemli boyutu olan saðlýk alanýndaki etkilerini küresel boyutuyla ele almakta. Leo Panitch ve Colin Leys in hazýrladýðý ve yirmiye yakýn araþtýrmacýnýn katkýda bulunduðu Kapitalizmde Saðlýk Türkçeye kazandýrýldý. Saðlýk söz konusu olunca, editörlerin de önsözde belirttiði gibi, yazýlanlarýn ucu bucaðý yok. Dengeli beslenmeden barýnma olanaklarýna, insanýn fiziksel potansiyelini gerçekleþtirebilmesi için gerekenlerin temini halk saðlýðýnýn bir boyutu ise, hastalýklarýn önlenmesi ve tedavi hizmetleri iþin ikinci boyutu. Kapitalizmin son yirmiotuz yýllýk büründüðü çehre, sözü edilen her iki boyutta da saðlýksýzlýk semptomlarýyla dolu. Satýcý-müþteri iliþkilerinin yerleþtirilmeye çalýþýlmasý, saðlýðýn kendi içinde bir piyasaya dönüþtürülmesi, farklý tedarikçiler arasýnda rekabet ortamýnýn oluþturulmasý, performansa dayalý ücretlendirme, korunma sorumluluðunun bireye indirgenmesi, taþeronlaþtýrma, kamu-özel sektör ortaklýklarýnýn devreye sokulmasý ve kamu hastanelerinin özel yatýrýmcýlara satýlmasý.. Bu satýrlarý okurken Türkiye deki sürecin geliþiminden bahsedildiðini düþünebiliriz rahatlýkla. Fakat aslýnda Avrupa daki saðlýk hizmetlerinin evriminden bahsediliyor. Daha doðrusu, yýllarýn zorlu sýnýf mücadeleleri sayesinde kazanýlmýþ saðlýk haklarýnýn özel sermayenin avucuna býrakýlmasýndan. Her yerde saðlýk giderlerinin kýsýlmasý amaçlanýyor. Oysa harcamalar kamudan özel sektöre kaydýrýlýrken, reformlarýn etkisi hiç de giderlerin düþmesi þeklinde göstermiyor kendini. Yük kamu bütçesinin üzerine binmediði sürece, giderlerin artmasýna bir sorun olarak bakýlmýyor. Aslýnda çoðu ülkede, GSYH dan saðlýk hizmetlerine ayrýlan pay yükselmeye devam ediyor ve saðlýk hizmetlerine eriþimdeki eþitsizlik buna raðmen derinleþiyor. David Coburn, saðlýktaki küresel ve sýnýfsal eþitsizlikleri incelediði makalesinde, Yoksul veya geliþmekte olan ülkeleri avucuna alan aðýr saðlýk sorunlarý, bu sorunlarý çözme kapasitesine sahip olmayýþýmýzdan kaynaklanmýyor, diye belirtmiþ. Kýtlýklarýn yaþandýðý bir dünya deðil bizimkisi. Onun yerine, kaynaklarýn ihtiyaçlara kýyasla son derece kötü bölüþüldüðü bir dünyada yaþýyoruz. Ekonomik büyüme, daha insani koþullar anlamýna gelmiyor. Vietnam, bebek ölüm oranlarýnda, kendisinden üç kat yüksek ortalama gelire sahip Malezya dan iyi durumda. Brezilya, iki kat daha zengin olduðu halde, Ekvador un sahip olduðu saðlýk düzeyine ancak ulaþabiliyor. Gelir sýralamasýnda ortalarda bulunan Kosta Rika ve yoksul Küba, yetiþkinlerdeki ölüm oranlarýnda, dünyanýn en zengin ülkelerinden ABD ye göre daha iyi durumda. Daha baþka örnekler de var. Bütün bunlar gösteriyor ki iyi bir ortalama saðlýk düzeyinin elde edilebilmesi için kiþi baþýna GSYH nin yüksek olmasý þart deðil. Saðlýk hizmetleri daima sýnýflar arasýndaki güç dengelerinin bir ürünü ve iþçi sýnýfýnýn güçlü olmasý, daha eþitlikçi saðlýk sistemlerinin kurulumunu ve iþleyiþini saðlayabiliyor. Tersi de doðru. Saðlýk sistemlerinin neredeyse tüm dünyada daha adaletsiz bir hal almasý ki bunu destekleyen veriler mevcut- sýnýf savaþýmýnda iþçi sýnýfýnýn mevzi kaybettiðinin bir göstergesi. Çin de halk saðlýðý Derlemede yer alan en ilginç çalýþmalardan biri, Hong Kong Çin Üniversitesi nden profesör Wang ýn, Mao yönetiminden bugüne Çin deki saðlýk hizmetlerini ele aldýðý makalesi. Çin, Halk Cumhuriyeti nin kuruluþundan sonra halk saðlýðý alanýnda önemli ilerlemeler kaydeden bir ülke a kadar uygulanan politikalar, eþitlikçi, tabana yayýlan, merkeziyetçilikten uzak, düþük teknolojiyle yetinmekle birlikte temel ihtiyaçlarý karþýlamaya muktedir, ekonomik bakýmdan makul, kültürel açýdansa elveriþli bir yaklaþýmýn varlýðýný yansýtmaktaydý. Bunun sonucunda, kentli yurttaþlarýn tamamý, köylerde ise nüfusun büyük çoðunluðu saðlýk þemsiyesi altýna girebilmiþti. Üstelik 1970 lerin ortalarýna kadar Çin varlýklý bir ülke sayýlamayacaðý halde baþarýlmýþtý bu. Devrim öncesinde yalnýzca 35 olan ortalama ömür 68 e týrmandý; canlý doðan her bin bebekten 250 si ölürken bu sayý 34 e çekildi. Akýl saðlýðýmýz da tehdit altýnda Ne var ki Çin, 1979 yýlýnda piyasacý reformlara geçti ve ciddi bir büyüme hýzý (yýllýk ortalama yüzde 9,9) yakaladý. Fakat hýzlý ekonomik büyüme, tüm yurttaþlara eþit ve adil biçimde yansýmýyordu ler boyunca uygulamaya konulan reformlar, bölgeler, sýnýflar ve köyle kent arasýndaki eþitsizlikleri sert bir þekilde büyüttü. Halk Komünleri nin 1983 te resmi olarak laðvedilmesiyle kolektif ekonomi çöktü. Köy klinikleri, kâr güdüsüyle hareket eden özel sermaye sahibi hekimlere satýldý ya da kiralandý. Bu arada, topraðýn kolektif olmaktan çýkartýlýp haneler arasýnda paylaþtýrýlmasýyla, geleneksel Çin bitkisel ilaçlarýný kolektif anlayýþla yetiþtirme, toplama olanaðý da elden gitmiþti li yýllara gelindiðinde, Çin halkýnýn cepten yaptýðý saðlýk harcamasý toplamda yüzde 60 düzeyine ulaþmýþtý ve Çin, dünyanýn en fazla ticarileþmiþ saðlýk sistemlerinden birine sahipti. Tedavi masraflarýný ödeyemediði için çalýþamaz duruma gelmek sayýsýz insaný yoksulluk sýnýrýnýn altýna çekti. Yoksulluktan kaynaklanan saðlýksýzlýk ve saðlýksýzlýktan kaynaklanan yoksulluk, yalnýzca Çin de yaþanan bir kýsýr döngü deðil. Yeni Delhi de hekimlik yapan Mohan Rao nun makalesi, Hindistan da orta sýnýflarýn bile saðlýk harcamalarýnýn altýndan kalkmakta zorlandýklarýný ortaya koyuyor. Ülkedeki toplam saðlýk harcamalarýnýn yüzde 83 ü bireylerin ceplerinden yaptýðý ödemelerle karþýlanýrken, nüfusun neredeyse dörtte biri hiçbir biçimde saðlýk hizmeti alamayacak durumda. Bunu, Hindistan ýn oldum olasý yoksul bir ülke oluþuyla açýklamak da mümkün deðil. Çünkü rakamlar, sürecin baþlangýcýnda, yani 1980 lerde durumun bu denli vahim olmadýðýný gösteriyor. Sonuçta Dünya Bankasý tarafýndan empoze edilen, kamu hizmetlerinin zenginler tarafýndan kullanýmýný azaltarak yoksullara yer açma stratejisi, yoksullarýn sistemden kapý dýþarý edilmesiyle sonuçlanmýþ durumda. Neoliberal Ortodoksluk adýna yürütülen bu korkunç politikalar, sadece beden saðlýðýmýzý tehdit etmiyor üstelik. Aile hekimi Julian Tudor Hart, endiþe verici bir biçimde artan ruhsal rahatsýzlýklarýmýzýn kökeninde toplumsal sorunlarýn bulunduðu görüþünde: Eðer bir toplumun tamamen milyarderlerden oluþabileceðine inanýrsak, iþte o zaman gerçekten çýldýracaðýz. Mutluluk, huzur ve akýl saðlýðý, yaratýcý çalýþmaya ve iyi bir çevreye, baþkalarýndan gördüðümüz saygýya ve yakýnlýða baðlýdýr. Üstelik bunlarý deðiþtirmek de elimizde. Ýnsanlar, toplumsal bakýmdan ortak bir faydalý ve saygýn amaca hizmet etmek isterler. Böylece baþkalarý için deðerli hale gelirler ve yaþamlarýnýn sonunda bir þeyler baþardýklarý hissini tadarlar. Tüm ahlaki sorumluluklarý piyasanýn kararlarýna terk eden bir ekonomik sistem, yani kapitalizm, antik kültürlerde ve dinlerde hâlâ mevcut olan insani sorumluluk duygularýnýn zayýf kalýntýlarýný bile tehdit ediyor ve normal bir beyne sahip insanlarý korkuya, kafa karýþýklýðýna, umutsuzluða, yýkýcý davranýþlara itiyor. Okurlarýný aydýnlatmak la yetinmeyen Socialist Register ýn yazarlarý, meseleyi politik bir kavrayýþla ele almakla onlarý mücadeleye de çaðýrmýþ oluyor. Hasta, hekim, hasta yakýný veya saðlýk çalýþaný.. her ne olursak olalým, ruh ve beden saðlýðýmýza kavuþmak için sermayenin sýnýrsýz tahakkümüne karþý toplumsal düzeyde karþý koymak ve bu savaþý kazanmak zorundayýz. KAPÝTALÝZMDE SAÐLIK Saðlýksýzlýk Semptomlarý Çeviren: Umut Haskan Leo Panitch, Colin Leys Yordam Kitap, sayfa, 20 TL. Radikal Kitap

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var. 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara yaklaþtý

22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var. 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara yaklaþtý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 311 8 Þubat 2008 1 YTL 22 bin süper zengin ailenin 100 milyar dolar nakit parasý var 100 zengin Türk'ün serveti 114 milyar dolara

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı