Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12"

Transkript

1 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

2 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi hain pusulara düflürüyor. Bizim yüre imiz yan yor, Türkiye nin yüre i yan yor. Bu atefl sadece flehitlerin ailelerinin evlerine de il, fabrikalara, tarlalara, okullara, sokaklara, yani ülkenin her kar fl topra nda yaflayan insanlar n yüre ine düflüyor. fiehit haberleriyle uykular m z bölünüyor. Uykular m z bölünüyor; çünkü Kurtulufl Savafl nda yan yana, omuz omuza mücadele veren Türk ve Kürt kökenli vatandafllar m z n birbirine düflman edilmek istendi ini düflünüyoruz. Y llard r ayn topraklarda bar fl içinde yaflayan bir ulusun terör belas yla ekonomik, siyasal ve sosyal aç dan güçsüzlefltirilmek istendi ini görüyoruz. Dünyada emperyalizme karfl ilk mücadeleyi veren ve bu mücadelesini baflar yla sonuçland ran Türkiye nin üniter devlet yap s n n parçalanmas na yönelik tertip ve planlar n fark nday z. Sevr anlaflmas yla parçalanmak, dize getirilmek istenen bir ulusun Atatürk ün önderli inde flahlanan gücünün k r l p, ülkemizi tekrar 1918 koflullar na sürüklemek arzusuyla yan p tutuflanlar n varl n biliyoruz. Ülkemizde, gaflet ve dalalet içinde bulunan kimi çevrelerin teröre aç ktan ya da gizli destek verdi inin fark nday z. Uluslararas toplant larda Türkiye yi parçalanm fl gösteren haritalardan haberdar z. Yani Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunun fark nday z. Art k; Silaha, fliddete, teröre karfl olan herkesin sesini yükseltme zaman gelmifltir. Biz gençlerimizi, hain kurflunlarla kaybetmek istemiyoruz. Onlar n gücünden, bu ülkenin ayd nl k gelece inin kurulmas için yararlanmak istiyoruz. Biz gencecik insanlar n tabutlar na sar lan al bayra m z, bilimde, sanatta, üretimde, edebiyatta, sporda, e itimde, sa l kta, teknolojide tüm dünyada dalgaland rmak istiyoruz. Eminiz ki, bugün topra a düflen gencecik insanlar, e er lanetli teröre kurban verilmeseydi, Türkiye nin ça dafl muas r medeniyetler seviyesine ç kmas n sa layacaklard. Art k, siyasetçiler, ayd nlar, yazarlar, ifladamlar, yöneticiler, k sacas toplumun tüm kesimleri terörün önlenmesi konusunda sorumlulu unu bilmek ve buna göre davranmak durumundad rlar. Demokrasinin, hukukun üstünlü ünün, kalk nman n sa lanabilmesi, refah n art r lmas, iflsizlik ve yoksullu un önlenmesi için öncelikle terörün son bulmas gerekmektedir. Son 23 y lda teröre 100 milyar dolar aflk n bir harcama yap ld n an msayacak olursak, terörün bu güzel ülkemizin üzerine nas l bir kabus olup çöktü ünü görürüz. fladam ve sanayiciler olarak, flehitlerimizi unutmayaca z. U runa kanlar n döktü ü bu topraklar n bütünlü ünü korumak için de sorumluluklar m z n gere ini yapaca z. Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i

3 Güncelleme Yastay z... De erli Perçin okurlar ; Kayg ile izledi imiz haberler, art k yüre imizi burkuyor. Son aylarda yo unlaflan terör nedeniyle Türkiye nin dört bir yan na gelen flehit cenazeleri, hepimizin yüre ini da l yor; binbir zahmetle büyüttü ümüz gençlerimiz topra a düflüyor. Yaflad m z ac y anlatabilecek kelimeleri bulmakta zorluk çekiflimiz de bu yüzden olsa gerek fiehit cenazeleri, içimizdeki k zg nl art r yor, öfkelendiriyor. Ama bu tepkinin dile getirilmesinde olabildi ince sorumlu ve sa duyulu davranmak, bir iç çat flmay art racak söz ve eylemlerden kaç nmak gerekiyor. Çünkü, Türkiye nin siyasal, ekonomik ve toplumsal aç dan Dergi yay n No:4053 yerel süreli yay nd r, ayda bir yay nlan r, ücretsizdir. Yay n Sahibi OS AD Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Ad na Nihat Güçlü Sorumlu Yaz flleri Müdürü fiadan Aycan Yay n Kurulu Ahmet Erbasan Ahmet Taner Saraç Ayhan Cafero lu Ayhan Dönmez Fikri Gürdal smail fiadi Aycan M. Turan Emek Yay n dare Adresi Uzayça Caddesi No:12 Ostim - Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Tasar m AYCAN S (0532) Bas m Tarihi: Kas m 2007 Umut Tan, Sa l k, Matbaa, Turizm, nflaat ve Tic. A.fi. Matbaa fiubesi Turan Çi dem Cad. No:15 Ostim-Ankara Tel: (0312) (Pbx) Dergideki yaz lardan yazarlar sorumludur. güçlenmesini istemeyen karanl k çevrelerin istedi i, Türkiye de y llarca kardeflçe yaflam fl, zorluklara birlikte gö üs germifl, Kurtulufl Savafl nda omuz omuza çarp flm fl insanlar n birbirine düflmesidir. Karanl k çevreler, ellerini ovuflturarak birlik ve beraberli imizi bozmam z beklemektedirler. Bu tuza a düflmememiz gerekiyor. Oynanan bütün oyunlara, uygulamaya konulan senaryolara ra men kardeflli imiz, birlik ve beraberli imiz bozulmamal d r. De erli okurlar m z ve üyelerimiz; Üyelerinin uluslararas pazarlara aç lmas için y llard r büyük çaba harcayan Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i, bu çabalar n n meyvesini toplamaya bafllad. fl ve ticaret hacmimizin art r lmas amac yla fuarlar ve yurtd fl geziler organize eden derne imiz, çok derin tarihsel iliflkilere sahip iki ülke ile iflbirli ini art rd. Bu ülkelerden biri Almanya. Almanya n n Baden-Würtemberg endüstri bölgesi ile OST M OSB ile birlikte iflbirli i protokolü imzalad k. Hem Türk hem Alman taraf, bu iflbirli inin baflar l olmas için elinden geleni yap yor. Nitekim, çok k sa sürede Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa 1 say için hemen efllefltirme toplant s organize edildi ve Türk ve Alman firmalar verimli ifl görüflmeleri yapt lar. flbirli ini art rmaya dönük giriflimlerde bulundu umuz bir di er ülke de ran. ran Ticaret Müsteflar ile yapt m z görüflme, bize umut verdi. Görüflmede ran daki ticaret potansiyeli hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olduk. Bu çerçevede ran a bir gezi düzenledik. Yak nda yapaca m z bu gezi sonras nda karfl l kl iflbirli inin artaca na inan yorum y l nda imzalad m z Kasr- fiirin anlaflmas ndan beri s n rlar m z n de iflmedi i ran, son y llarda ekonomik olarak bir de iflim geçiriyor. Anayasas nda yap lan de ifliklikler sonucunda özellefltirmelere bafllad ve özellefltirme ihalelerine yabanc lar n kat lamayaca na dair daha önce var olan yasa kald rd. ran daki geliflmeler, iç piyasada bir t kanma yaflayan Türk firmalar na büyük f rsatlar sunuyor. S n r ötesi operasyon nedeniyle Irak tan çekilmeye bafllayan sanayici ve ifladamlar m z için ran yeni bir pazard r. Nihat GÜÇLÜ Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan Reklam Fiyat Tarifesi 6 say için 630 x x x x 6 98 x 6 53 x 6 OS AD üyeleri için reklam fiyat tarifesi 550 x x x x 6 80 x 6 45 x 6 (YTL+KDV) 6 say için toplam Dergimiz; Tüm resmi protokole, Türkiye de tüm sanayici ve ifladamlar derneklerine üyelerimize ve yaklafl k 3000 ifladam na ücretsiz olarak ulaflt r lmaktad r.

4 Sanayi Bakan Ça layan: Kredi Garanti Fonu'nu devreye alaca z Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, sanayiciyi teminat konusunda rahatlatmak için ''Kredi Garanti Fonu''nu devreye sokacaklar n bildirdi. Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Nihat Güçlü ve beraberindeki yönetim kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a kutlama ziyaretinde bulundular. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Bakan Ça layan' ''içimizden birisi'' diyerek tan mlad ve iki konuda destek istedi. Zorunlu stihdam ve k dem tazminat meselesinde s k nt lar oldu unu dile getiren Güçlü'yü, Ça layan rahatlatt ve destek sözü verdi. Ostim'in 'KOB laboratuvar ' oldu unu kaydeden Bakan, OST M'in bundan evvel oldu u gibi bundan sonra da sorunlar yla yak ndan ilgilenece ini belirtti. Hükümet Program n n, seçim bildirgesinin adeta bir özeti gibi oldu unu ifade eden Ça layan, 58 ve 59. Hükümetlerin 5 y ll k dönemde çok baflar l oldu unu ve makro dengelerin kurulmas yönünde gerekli olan tüm reformlar yerine getirdi ini hat rlatt, ''fiimdi y llar aras nda infla edilen bu makro reformlar n üzerine, mikro reformlar n inflaat bafllayacak ve bundan sonraki 5 y lda, istikrar, güvenilir ve sürekli hale gelecek'' diye konufltu. ''Bu dönemde KOB 'ler baflta olmak üzere sanayi stratejisi, Türkiye'nin yeni gündem maddesi olacakt r'' diyen Bakan, sanayi stratejisinin ise ilk defa bir hükümet program na konuldu unu bildirdi. Y llarca Türk sanayicisinin önünü görememekten flikayet etti ini ifade eden Ça layan, bundan sonra sanayicinin önünü görece ini belirtti ve yeni icra döneminde sanayi envanteri çal flmas n n bafllat laca n, sektörel ve bölgesel bazda teflvik sisteminin getirilece ini bildirdi. KÜMELENME MODEL KOB 'lere deste in devam edece ini de vurgulayan Ça layan, bir önceki dönemde KOB 'lere iliflkin yap lan destekleri hat rlatt. Ça layan, ''Yine bu dönemde yap lacaklar aras nda, sanayiciye teminat konusunda kefil olacak Kredi Garanti Fonu Sistemini getiriyoruz. Asl nda bu iflleyen bir sistem. Bu alanda 5 katrilyon OS AD heyetinin ziyaretinde Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, sanayiciyi teminat konusunda rahatlatmak için ''Kredi Garanti Fonu''nu devreye sokacaklar n bildirdi. lira kredi hacmi var. KOB 'lere iflletme sermayesi deste i yan nda, bir de Kümelenme Modelini gelifltirece iz. Yani htisaslaflma modelini yerlefltirece iz'' dedi. Bakan Ça layan, sanayide yan eleman s k nt s n gidermek amac yla mesleki e itime önem vereceklerini, istihdam yükünün azalt lmas çal flmalar n sürdüreceklerini ifade ederek, '' 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren iflverenin SSK pay nda 5 puanl k düflüfl sa lanacak'' dedi. Bas nda yer alan, ''Halk Bankas n n özellefltirilmesine karfl olmas nedeniyle Özellefltirme Yüksek Kurulunda yer almad ' yönündeki iddialar n hat rlat lmas üzerine Ça layan, ''Haber, nereden, kimden böyle ç km fl bilmiyorum ama bir defans oyuncusu vard r, forvet vard r, libero vard r, orta saha oyuncusu vard r. Dolay s yla iç içe, say n Baflbakan taraf ndan oluflturulmufl uyumlu bir 4 hükümet kurulmufltur. Bu konuda Say n Baflbakan n kendi takdiri; nerede, hangi oyuncuyu görmek istiyorsa oradad r'' dedi. Ça layan, Özellefltirme Yüksek Kurulunda üye olup olmaman n kendisi için fark etmeyece ini, zaten Bakanlar Kurulu Üyesi oldu unu belirtirken, ''Kald ki ben özellefltirmeyi geçmiflten gelece e savunan biriyim'' diye konufltu. Devletin asli görevlerine dönmesi ve özellefltirmenin devam etmesi gerekti ini anlatan Ça layan, bu anlamda baflar l olan Bulgaristan örne ini verdi. ''Ben özellefltirmeye karfl de ilim. Halk bankas n n özellefltirilme flekline itiraz m vard, o da zaten halka aç lma yöntemiyle yap ld '' ifadesini kulland. Ça layan bu arada, soruyu soran gazeteciye ''Devlet özel sektöre rakip olmamal. Biz bunu hep söyledik. Sizin Özellefltirme Yüksek Kurulu konusunda d fllanma gibi ifadeniz, son derece yanl fl oldu'' dedi. Bakan Ça layan, 'sanayiciyi teflvik etmek amac yla getirilecek 5 puanl k SSK indiriminin kaynak sorunu yarat p yaratmayaca na' iliflkin bir baflka soruya karfl l k, ''Bu konuda Türkiye'nin kaynaklar yeter. 400 milyar GSMH olup da 800 milyar dolar GSMH'yi hedefleyen bir ülke için sorun olmaz. Bu yüzden, s k nt olmaz'' karfl l n verdi.

5 Ostim de Türk-Alman iflbirli i Almanya n n Stuttgart kentinde kurulu Endüstri Bölgesi aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Protokolü OST M ad na Ostim Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n ve Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Nihat Güçlü imzalad. Protokol gere i ilk efllefltirme toplant s Etap Alt nel de yap ld ve ikili 60 görüflme gerçeklefltirildi. Ostim Sanayici ve fl Adamlar Derne i (OS AD) ve Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü (OSTIM OSB) ve Stuttgart ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden-Würtemberg (LVI) aras nda ad geçen her iki bölgenin ekonomik iflbirli inin gelifltirilmesini öngören protokol imzaland. Ostim dare Merkezi ndeki imzada Alman heyetine W.Wolf baflkanl k etti. Heyette Almanya n n Ankara Büyükelçili i yetkilisi de haz r bulundu. Alman Teknoloji flbirli i kuruluflu GTZ ve KOSGEB temsilcisinin de kat ld imza töreninde yap lan konuflmalarda OST M in Türk-Alman KOB iliflkileri için ideal bir bölge oldu u belirtildi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n ve OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Ostim de Almanya ile iflbirli i yapan firmalar bulundu unu, ancak bu kapasiteyi karfl l kl olarak geniflletmek istediklerini vurgulad. Alman Endüstri Bölgesi ad na sözleflmeye imza atan M.W.Wolf da GTZ projeleri ile Anadolu daki ve Ostim deki KOB leri yak ndan tan d klar n, bunu temel alarak yeni iflbirlikleri oluflturmak istediklerini söyledi. Wolf, Ostim in metal sektörü baflta olmak üzere pek çok sektörde kendini kan tlad n, Türkiye deki KOB kesimine iliflkin platformlarda Lütfen Ostim e bak n önerisinde bulunduklar n anlatt. Protokol ile iki taraf üyelerini cesaretlendirerek üyeler aras ve her iki bölgenin ortak menfaati gözetilerek ifl ortakl klar kurularak ticari ve ifl iliflkilerinin gelifltirilmesi için iflbirli ini isteniyor. Taraflar n ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar ndaki iflbirli i ve bu konulardaki bilgilerin al fl verifli için çaba gösterme hususunda eflitlik ve karfl l kl menfaat prensipleri ile uyumlu olmak kayd yla mutab k olduklar belirtildi. Protokolle, ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar na iliflkin bilgilerin karfl l kl al fl verifli, ilgili iflletmelerin bilgilerinin temin edilmesi, her iki bölgedeki kurulufllar aras ekonomik ve ticari heyetlerin karfl l kl ziyaret ve bilgi al fl verifli ve iki taraf n uyumlu iliflkisini destekleyecek di er faaliyetler gerçeklefltirilecek. Bu ba lamda taraflar küresel pazar n geliflmesi için katk sa layacak, bölgeler aras nda karfl l kl anlay fl yayg nlaflt racak ve uluslararas ticaret yoluyla ekonomilerini gelifltirecekler. Protokolün imza töreninde Orhan Ayd n (OSTIM), Nihat Güçlü (OSIAD), Abdullah Çörtü (OSTIM Yat r m), Wolfgang Wolf (LVI, CEO), Murat Kepir (KOSGEB), N. P nar Ifl n (KOSGEB), Dr. Karl-Ludwig Zils (GTZ), Joachim Elsaesser (GTZ), Dr. Wilfried Euchner (Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili i Görevlisi), Mustafa Salman 5

6 (ODAM), Murat Süzal (ODAM) bulundu. OS AD da bilgilendirme toplant s Stuttgart ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden- Würtemberg (LVI) ile OS AD ve ÇAS FED aras nda iflbirli ine zemin oluflturacak bilgilendirme toplant s OS AD da yap ld. Toplant da. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, derne in faaliyetleri ve kurumlar hakk nda ayr nt l bilgi verirken, ODAM Koordinatörü Murat Süzal, Türkiye ile Almanya aras ndaki iliflkilerin bir gelenek oluflturdu una dikkat çekti. GTZ projesinin Malatya, Marafl ve Ostim de yürütüldü ünü, projenin uygulanmas s ras nda ortaya ç kan baz ihtiyaçlar n ODAM n kurulufluna neden oldu unu ifade etti. ODAM n, dan flmanl k yaparak KOB lere uluslararas firmalarla birlikte çal flma olana yaratmak amac yla kuruldu unu anlatan Süzal, ODAM, Ostim deki KOB lere destek vermek üzere kuruldu. Biz KOB lerin atölye tipi üretimlerini fabrikaya geçirmesi sürecinde altyap lar n iyilefltiren, rekabetçi yanlar n gelifltirerek öncü çözüm orta olmay amaçl yoruz derken, ÇAS FED in Proje Koordinatörü Onur Çiftçi, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amac yla kurulan federasyon yap lanmas hakk nda ayr nt l bilgi sundu. Çiftçi, federasyonun lokal, bölgesel, ulusal ve uluslararas düzeyde faaliyet yürüttü ünü dile getirdi. ÇAS FED Genel Baflkan Yard mc s rfan Giral, S AD örgütlenmesinin yeni oldu unu, federasyonlaflman n AB uyum yasalar n n ç kar lmas ndan sonra mümkün hale geldi ini belirterek, Ancak federasyon istedi i noktaya gelemedi. Çünkü, dernekler S AD olgusuna kuvvetle sar lm fl de iller. K sa vadede bireysel yarar beklentisi yüksek. Biz federasyonu uluslar aras iliflkiler a içine sokmak istiyoruz diye konufltu. Alman Landesverband der Industrie Baden- Würtemberg (LVI) Baflkan Wolfgang Wolf ise Ankara daki dinamizmi gördü ünü, bu potansiyelin kendisini cesaretlendirdi ini söyledi. Baden- Würtemberg in Avrupa n n tam merkezinde bulundu unu, bölgede en büyük sanayiyi otomotiv sektörünün oluflturdu unu, bunun d fl nda sanayide kullan lan üretim araçlar, üretim teknolojisi ile ba lant l elektrik-elektronik sanayinin geliflti ini söyledi. Son y llarda optik alanda çal flma yürütüldü ünü, çevre teknolojileri ve uzay sanayinin gelifltirilmesine çaba harcand n ifade eden Wolf, Elektrikelektronik alan nda büyük flirketler var. T p alan nda çal flmalar var. Bas n makineleri, yenilenebilir enerji alan nda çal flma yürüten flirketlerimiz var y l nda kurulan LVI, sanayicilerin ç karlar n gözeten bir kurulufltur. Ana görevi, üye ç karlar n öncelikle eyalette, sonra Almanya ve Avrupa da korumakt r. LVI, bilgi ve teknoloji transferini de organize ediyor diye konufltu. Alman ifladam grubu Telmek te Ostim OSB, OS AD ve LVI aras nda imzalanan protokol hemen hayata geçirildi ve ilk aflamada efllefltirme yap ld. Efllefltirme görüflmeleri öncesinde, Baden-Württemberg International organizasyonu ile Ankara ya gelen Alman ifladam grubu, 24 Ekim de Telmek te a rland. Telmek teki etkinlikte, önce OS AD Baflkan söz alarak konufltu ve OST M de çok say da firman n Almanya ile ifl yapt n, firmalar n tek tek gelifltirdikleri iliflkilerin, GTZ, ODAM ve LVI ile yap lan protokol gere i art k kurumsal düzeyde yürüdü ünü söyledi. Güçlü, Amac m z, karfl l kl olarak potansiyeli geniflletmek, ticari iflbirli ini art rmak, bilgi ve teknoloji 6

7 al flveriflini h zland rmakt r. Böylece, Ostim deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin küresel pazarlara uyumu sa lanacak, rekabetçi yanlar güçlendirilecektir. Türkiye ve Almanya aras ndaki bu iflbirli i ile her iki ülkenin ekonomisi geliflecektir dedi. OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, uzunca bir süredir Almanya ile sürdürülen iliflkilerin art k somut iflbirli ine dönüfltü ünü belirtti. yi çal flmalar yap lmas halinde her iki taraf için de yararl sonuçlar al naca n, Ostim taraf olarak bu konuda ellerinden gelen çabay göstereceklerini belirten Ayd n, Biz, bize ne düflüyorsa yapmaya haz r z diye konufltu. Alman Müsteflar Richard Drautz da, Ostim ile Baden-Württemberg aras nda bir iflbirli i kurulmas ndan memnuniyet duyduklar n vurgulad. Ostim in, Baden- Württemberg endüstri bölgesi ile iflbirli i yaparak uluslar aras düzeyde kendisine iyi bir partner buldu una iflaret eden Drautz, Efllefltirme toplant s yla endüstri bölgesindeki ifladamlar yla Türk ortaklar aras nda görüflme imkan sa lamak istiyoruz. Eyaletimizde dünya çap nda firmalar bulunuyor; ayn zamanda küçük ve orta ölçekli iflletmeler de faaliyet gösteriyor. Eyaletimizin ekonomi bakanl geliflen pazarlar n KOB leriyle iflbirli ine önem vermektedir. Bu amaçla, 1990 l y llar n bafl nda eyaletimiz, d fl iliflkileri teflvik etmekte ve fuarlar desteklemektedir. Ostim, imzalanan protokol ile eyaletimizin partneri oldu. fiimdi, çevre teknolojileri konusunda iflbirli ini öngörüyoruz. Bu iflbirli i, bizim iflletmelerimiz aç s ndan olumlu sonuçlar do uracakt r. Ostim, güçlü bir ortak kazand. flletmelerimiz, Türkiye deki potansiyeli alg lam fl durumdad rlar ve iflbirli i yapmak istemektedirler. Müsteflar Drautz un konuflmas ndan sonra Abdullah Çörtü taraf ndan Ostim i tan t c bir sunum yap ld ve Telmek firmas gezildi. Alman fl Kurumu OS AD da Alman fl Kurumu na ba l olarak faaliyet gösteren Yurtd fl Dan flmanl k Hizmeti kurumu temsilcileri OS AD ziyaret ettiler. OS AD salonunda yap lan toplant da konuflan OS AD Baflkan Nihat Güçlü, OS AD la, ODAM Proje Koordinatörü Murat Süzal da, ODAM n faaliyetleri hakk nda sunum yapt. Uluslar aras fl Yerlefltirme Uzman olan ekip bafl Sonia Baron, Almanya da yaflay p da Türkiye ye dönmek isteyen Türk gençlerin Türkiye de istihdam edilebilecek alanlar belirlemeye çal flt klar n anlatt. Türk-Alman iflbirli i borsas aç ld Türk ve Alman ifladamlar grubu 25 Ekim de de Etap Alt nel Otel de efllefltirme toplant s gerçeklefltirdi. Efllefltirme toplant s nda Ankaral 45 firma, 10 Alman firmas yla 60 ikili görüflme yapt. flbirli i borsas n n aç l fl nda konuflan Alman Büyükelçi Dr. Eckart Cuntz, Almanya ve Türkiye aras ndaki ikili iliflkilerin en önemli boyutlar ndan birinin ekonomik oldu una dikkat çekti. Ostim ve Baden-Württemberg aras ndaki iflbirli inin iliflkileri yo unlaflt raca n ifade eden Büyükelçi Cuntz, Türkiye nin en önemli ticari partnerinin Almanya oldu unu söyledi. Cuntz, 2007 y l nda Türkiye nin Almanya ya ihracat nda yüzde 7, ithalat nda yüzde 10 art fl olmufltur. Türkiye de Alman sermayesiyle çal flan 3 bin iflletme mevcuttur. Türkiye, geliflimin merkezindedir; Asya ve Avrupa n n kesiflme noktas ndad r diye konufltu. 7

8 GOP, Türkiye nin ulusal güvenli ini tehdit ediyor Ankara Eski Milletvekillerinden Uluç Gürkan, OS AD n kendinden önce Türkiye yi düflünen bir sermaye grubu oldu unu belirterek, OS AD n varl önemli dedi. Gürkan, OS AD taraf ndan düzenlenen Türkiye nin Dünü, Bugünü ve Gelece i konulu söyleflinin konu u oldu. Seçimlerden önce bat l gazetelerde yap lan kimi de erlendirmeleri aktaran, sözkonusu gazetelerde Türkiye kimli ini ar yor, Türkiye gelece ini ar yor bafll klar at ld n, Time dergisinde de Türkiye nin tesettürlü bir genç k z fotosu konularak tan t ld n an msatan Gürkan, Türkiye, kimliksiz bir ülke mi ki, böyle bir yorum yap l yor dedi. Türkiye nin tarihiyle, ekonomik potansiyeli ve askeri gücüyle sadece bölgesinde de il, dünyada önemli bir ülke oldu unu belirten Gürkan, Türk ulusunun tarihin ilk kurtulufl savafl n gerçeklefltirdi ini an msatt. Türkiye nin bat da bir slam devleti gibi alg land n, bu nedenle bat n n Türkiye yi içine almamak için her türlü yolu denedi ini belirten Gürkan, AKP hükümeti, AB yolunda h zl gitti; gitti ama 4.5 y ll k hükümeti döneminde 80 y lda yakalanan ça dafl uygarl k düzeyi, kad n özgür bir birey olarak var eden Türkiye bu duruma getirilmemeliydi. Bu Türkiye ye yap lm fl büyük bir haks zl k dedi. Baflbakanl k eski Müsteflar Ömer Dinçer in Kemalist düzeni de ifltirmek gerekti ini söyledi ini, bu zihniyetin Türkiye nin ötesinde dünyaya haks zl k oldu unu dile getiren Gürkan, ABD eski Devlet Baflkan Bill Clinton un Türkiye ye geldi inde TBMM de yapt konuflmada Osmanl mparatorlu u nda birbiriyle çat flan uluslar anlatt ktan sonra 20. yüzy l anlamak için Türkiye tarihini anlamak önemlidir. Türkiye, 21. yüzy l flekillendirmede de rol oynayacak. E er Türkiye demokratik, laik, istikrarl bir ülke olursa uygarl klar çat flmas n aflabiliriz dedi ini söyledi. Gürkan, fiimdi korumaya çal flt m z kimlik iflte bu kimlik dedi. Bush döneminde dünyay çat flma temelinde kontrol politikas uyguland n, Türkiye nin bir felaket senaryosu ile karfl karfl ya kald n ifade eden Gürkan, fiimdi dünya uygarl klar n n bir arada demokrasi ile mi yaflayabilecekleri, yoksa kaderlerini ABD ye mi terk edecekleri tercihi ile karfl karfl yay z. Irak parçalay p üçe bölmek yerine Atatürk ün Türkiye de gelifltirdi i model esas al nsayd Irak ta flimdi daha büyük mesafeler al n rd diye konufltu. Çat flma temelinde dünyay kontrol etme politikas n n Türkiye de de laikli i, demokrasiyi, hatta ulusal bütünlü ü tehdit etti ini belirten Gürkan, Geniflletilmifl Ortado u Projesi nin flu an fiilen uyguland n, bu projenin sözde amac n n demokrasiyi gelifltirmek oldu unu ancak özünde enerji kaynaklar n kontrol etmek düflüncesinin yatt n söyledi. Gürkan, flöyle konufltu: ABD D fliflleri Bakan Rice, 22 ülkenin ekonomik ve co rafi s n rlar n n de iflece ini söylemiflti. Bu ülkelerin ço unlu u Müslüman ülkelerdir ve aralar nda Türkiye de vard r. Türkiye yi bölünmüfl gösteren haritalar NATO toplant lar nda da t l yor. ABD, Irak a müdahale öncesinde Türkiye de 14 ilde 65 bin asker konuflland rmak istiyordu. Bak yorsunuz ki, bu 14 il Türkiye ye bölünmüfl gösteren haritalarda, Türkiye den kopan parçalar olarak gözüküyor. AKP iktidar yla, l ml slam ekonomik ve co rafi s n r de iflimi amaçl yor. Dinçer in Kemalist devleti de ifltirme zaman gelmifltir sözü, devleti din esas na göre yönetme arzusudur. Balkanlar daki parçalanmay biliyoruz. Biz de Balkan parçalanmas benzeri bir geliflmeye ad m ad m sürükleniyoruz. GOP, Türkiye nin ulusal bütünlü ünü tehdit ediyor. Bu projenin en önemli ayaklar ndan biri de Türkiye yi ekonomik olarak zay flatmakt r. Nitekim AKP iktidar döneminde ekonomide büyük bir yabanc laflma yaflanm fl, yerli flirketler, bankalar, Türkiye Cumhuriyeti nin çok önemli varl klar yabanc lar n eline geçmifltir. 8

9 2008 bütçesi 222 milyar YTL Seçim y l nda bozulan bütçe dengeleri, 2008'i de zora soktu. Hükümet, IMF kriteri olan milli gelirin yüzde 6.5'i kadar faiz d fl fazla (FDF) hedefini, geliri art ramay p giderleri de istedi i ölçüde k samay nca yüzde 5.5'e çekti. Türkiye IMF ile stand-by anlaflmas imzalad 2001 y l nda faiz d fl fazlada kendisine yüzde 6.5'lik bir hedef belirlemiflti. Faiz d fl fazlan n 2007'de de yüzde 6.5'lik hedefin alt nda yüzde 4.3 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. Maliye Bakan Unak tan, faiz d fl fazla konusundaki bu geliflmeyi aç klamakta zorlan rken, 'yüzde 6.5 sihirli rakam de il' demekle yetindi y l bütçesi, gelir art fl nda yavafllamaya, yine kemer s kmaya ve tasarruflar n azalaca na iflaret ediyor. Bu tablo ÖTV art fl n n ve y llard r ertelenen elektrik zamm n n da kap da oldu unun habercisi. Unak tan, Bakanlar Kurulu'nda önceki gece saat sular nda tamamlanan görüflmelerin ard ndan, 'son dakika' say labilecek bir zamanda saat 23.55'te (Anayasa uyar nca saat 24.00'e kadar Meclis'e sunulmas gerekiyor) Meclis'e sunulan 2008 y l bütçe hedeflerini düzenledi i bas n toplant s yla aç klad. Aç klanan rakamlar da bütçenin zor koflullar alt nda çat ld n ortaya koydu. Hükümet, uygulanmakta olan stand-by anlaflmas çerçevesinde her y l yüzde 6.5 olarak hedefledi i faiz d fl fazlay 1 puan afla da yüzde 5.5'e indirerek bütçe dengelerini kurabildi. Unak tan, "1 puanl k azalman n sa layaca katk n n hangi alanlara aktar laca " sorusuna, "Bunlar bütçe dengeleri içinde göreceksiniz, yüzde 6.5 sihirli bir rakam de ildir" diye yan tlad. Ancak, bütçe verileri faiz d fl fazla hedefinin daralt lmas n n ard ndaki gerçe in, vergi gelirlerinde hedefin alt ndaki gerçekleflme tahminleri, faiz giderlerinin artaca ve faiz d fl harcamalar n daralt lamayaca oldu unu ortaya koydu. Unak tan, faiz d fl fazlan n 4.5 puan n n bütçeden, 1 puan n n ise di er kurulufllarca elde edilece ini belirtirken, 2008 y l faiz d fl fazla tutar n 38 milyar 244 milyon YTL olarak aç klad. Bütçe zor çat ld Bu tablo, 2008 y l nda ÖTV baflta vergi gelirlerini art rmaya dönük düzenlemeler yap laca n n sinyallerini verirken, ÖTV art fl yla toplam ÖTV tahsilat n n yüzde 16.7 olarak art r laca tahmini bütçe Maliye Bakan Kemal Unak tan, 2008 y l büyüme h z hedefini yüzde 5,5, bütçe büyüklü ünü ise 222 milyar 313 milyon YTL olarak aç klad. Gelir art rmak ve gider azaltmakta zorlanan hükümet çareyi faiz d fl fazlay 1 puan düflürmekte buldu. Türkiye'nin IMF ile stand-by imzalad 2001'den beri yüzde 6.5 olarak uygulanan faiz d fl fazla yüzde 5.5'e çekildi. 2008'de hesab tutturmak için kemerler s k lacak ve zamlar yap lacak. rakamlar na yans d. Maliye Bakan Kemal Unak tan, zor çat lan 2008 bütçesine dönük sorular yan tlamakta da zorland. ÖTV'deki art fl için 'Hepsi bütçe rakamlar nda var, siz hesaplars n z' yan t n vermekle yetinen Maliye Bakan Unak tan, "Elektrik zamm n Maliye Bakan aç klayacak" diyen Enerji Bakan Hilmi Güler'i de yalanlad ve zamm aç klayacak kurumun TEDAfi oldu u mesaj n verdi. 520 milyar dolarl k ekonomi Unak tan' n verdi i bilgiye göre, 2008 y l makro hedeflerinde Gayri Safi Milli Has la'n n (GSMH) milyar YTL'ye (520.2 milyar dolar) ulaflmas bekleniyor. Bu y l yüzde 5 olarak gerçekleflmesi beklenen büyüme h z ise 2008'de yüzde 5.5 olarak hedefleniyor. Bakan Unak tan, 2008'de özel sektöre, verimlili e ve 9 ihracata dayal bir büyüme öngörüldü ünü söyledi. Kamu borç stokunun bu y l yüzde 40'lara, Maastricht kriterlerine göre de yüzde 60' n biraz alt na indirilece ini belirten Unak tan, 2008 hedefini vermedi. hracat n bu y l 104 milyara, 2008'de 117 milyar dolara ulaflaca ithalat n ise bu y l 166, 2008'de 182 milyar dolara yükselece i hesab yap ld. D fl ticaret aç ise bu y l 62, 2008'de 69 milyar dolar olarak öngörüldü. Unak tan, ekonomideki belirleyici unsurlardan biri haline gelen cari aç k tahminini aç klamad. Seçim y l etkisi var Unak tan' n aç klad 2007 gerçekleflme tahminleri ve 2008 y l rakamlar, bütçedeki '22 Temmuz' ve 'uluslararas dalgalanma'n n etkilerini net olarak ortaya koydu y l nda bütçe giderlerinin 2.1 milyar YTL azalt larak 205 milyar YTL yerine 202 milyar 853 milyon YTL'de tutulaca hesaplan yor. Gelirler de hedefin biraz alt nda kalacak. 188 milyar 159 milyon YTL'lik hedefin 187 milyar 970 milyon YTL olarak gerçekleflece i öngörüldü. Vergi gelirlerinin ise 7.1 milyar YTL alt nda milyar YTL'de kalaca hesapland. 2007'de 16.8 milyar YTL olarak öngörülen aç n ise vergi d fl gelirler ve giderlerdeki daralman n etkisiyle 14.9 milyar YTL'de tutulaca hesaplan yor. Dengeler, 2007'nin bu olumsuzluklar alt nda çat ld için öngörülen bütçe hedefleri, harcamalarda yine kemerlerin s k laca n, vergi gelirlerinde yine zorlan laca n ve kamu borç stokunu azaltmay amaçlayan faiz d fl fazlan n 1 puan daralt larak, tasarruf edilecek gelir miktar n n azalt laca n gösteriyor. Bütçede toplam harcama tutar 222 milyar 113 milyon YTL olarak öngörüldü. 2007'ye harcamalarda yüzde 9.6'l k bir art fl öngörülüyor. Faiz hariç harcamalardaki art fl oran yüzde 8.1'de tutulurken, uluslararas dalgalanman n getirdi i faiz art fl etkisiyle faiz harcamalar bir önceki y la göre 7 milyar YTL artacak. Bu geliflme faiz giderlerinin yüzde 14.3'lük art yla 49 milyar YTL'den 56 milyar YTL'ye ç kmas na neden olacak. Bütçe gelir hedefleri ise yüzde 8.8'lik art fl hedefiyle milyar YTL olarak öngörüldü. Gelirlerin milyar YTL'si vergilerden sa lanacak. 33 milyar YTL

10 de vergi d fl gelir elde edilece i hesaplan yor. Bütçe aç n n ise 14.9 milyar YTL olan 2007 y l gerçekleflme tahminine göre, yüzde 19.3 oran nda art flla 17 milyar 766 milyon YTL olarak gerçekleflece i hesapland. Vergi gelirlerinin, 2008 y l nda yüzde 4 enflasyon hedefi dikkate al nd nda, yaklafl k 9 puanl k reel art fl anlam na gelen yüzde 13.3 oran nda art r lmas hedefleniyor. Bu öngörü, ÖTV ve Bakanlar Kurulu'nun yetkisindeki oran ve maktu tutarlar ndaki art fl n enflasyonun oldukça üzerine ç kaca na iflaret ediyor. 171 milyar YTL'nin üzerindeki toplam vergi hedefinin 44.7 milyar YTL'sinin ÖTV, 38.1 milyar YTL'sinin gelir vergisi, 30.5 milyar YTL'sinin ithalde KDV, 17.7 milyar YTL'sinin dahilde KDV ve 14.5 milyar YTL'sinin ise kurumlar vergisi olarak tahsil edilmesi bekleniyor y l nda harçlardan 5.4, motorlu tafl tlardan 3.9, banka ve sigorta muamelelerinden 4 milyar YTL vergi al nacak, damga vergisinden ise 4.2 milyar YTL gelir elde edilmesi bekleniyor. Sosyal güvenlik yine karadelik Bütçe harcamalar nda ilk s ray, yine 'kara- delik' olarak tan mlanan sosyal güvenlik kurumlar na yap lacak 37 milyar YTL'lik deste in de yer ald cari transferler kalemi ald milyar YTL'nin 69.7 milyar YTL'si cari transferlere, 56 milyar YTL'si faize, 48.7 milyar YTL'si personele gidecek. Personel harcamalar, 6.4 milyar YTL'lik sosyal güvenlik primi ile birlikte 55.1 milyar YTL'ye yükseliyor. Bütçenin yüzde 5.3'ü yat r ma Bütçeden yat r mlara aktar lan pay 2008'de art r lam yor. Yat r mlara 11 milyar 775 milyon YTL ayr ld. Bu rakam, bütçe harcamalar n n yüzde 5.3'ünü oluflturuyor. Sermaye transferi alt nda yap lacak ve yat r mlara aktar lacak kaynak olarak tan mlanan sermaye transferleriyle 2.1 milyar YTL'lik ek kaynak sa lanacak. Tar ma 5.4 milyar YTL Bütçeden bu y l da tar m ve hayvanc l a iyi haber yok bütçesinden tar ma aktar lacak pay yine art r lamayacak. Tar msal desteklemeler için ayr lan ödenek 5.4 milyar YTL olarak öngörüldü. Burs ve ö renci kredileri için 1.5 milyar YTL ödenek konuldu. Yerel yönetimlere bütçeden 15 milyar YTL, fonlara 3.6 milyar YTL kaynak aktar lacak. Vergi gelirlerinden iadeler için ayr lan tutar ise 16 milyar YTL. Haber Köflk'ün bütçesi yüzde 65 art r ld Cumhurbaflkan Abdullah Gül 2008 y l nda ayl k ortalama 16 bin 666 YTL maafl alacak. Cumhurbaflkanl bütçesine göre, Gül'ün y ll k maafl ödene i 2007 y l ndaki 284 bin 100 YTL'den 300 bin YTL'ye ç kar ld. Ancak Abdullah Gül 100 bin 80 YTL vergi ödeyecek. Böylece Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün maafl 2007'deki 15 bin 778 YTL'ye göre yüzde 5.6 oran nda artm fl olacak. Bu arada 2008 y l Cumhurbaflkanl bütçesi 33 milyon YTL'den yüzde 65 oranl art flla 55 milyon YTL'ye ç kar ld. Cepte vergi indirimi yok Bu y l n vergi gelir hedeflerini tutturamayan hükümet, gelecek y l yüzde 4 enflasyon hedefine karfl n, vergi gelirlerinde yaklafl k 9 puanl k reel art fl anlam na gelen yüzde 13.3 oran nda art fl hedefliyor. Baflta özel tüketim vergisi (ÖTV) olmak üzere baz vergi kalemlerinde art fla haz rlanan hükümet, indirim beklenen özel iletiflim vergisinde ise enflasyonun üzerinde art fl öngörüyor. Hükümetin TBMM'ye sundu u 2008 Bütçe Kanunu Tasar s 'n n vergi gelirlerine iliflkin gerekçesine göre, gelecek y l vergi gelirleri yüzde 13.3 artarak milyar YTL'den milyar YTL'ye ç kacak. Vergi gelirlerinde en yüksek art fl, yüzde ile banka ve sigorta muameleleri vergisinde hedefleniyor. ÖTV'de yüzde art fl bekleyen hükümet, petrol ve do algazdan al nan ÖTV gelirlerinde yüzde gibi çok yüksek bir art fl öngördü. Bu durum, akaryak ttan al nan ÖTV'ye asgari yüzde 10 art fl yap laca anlam na geliyor. Alkolden al nan ÖTV art fl yüzde 5.66'da kal rken, tütünden al nan ÖTV art fl yüzde oldu. Bütçeden yans yan bir baflka ipucu ise, gelecek y l indirim beklenen özel iletiflim vergisinde hükümetin indirim yerine, yüzde yerine art fl öngörmesi nedeniyle, vergi indiriminin bir baflka y la kald. Reform öncelikleri Sosyal güvenlik reformu tamamlanacak. Ar-Ge deste i için yasa ç kar lacak. Kamu Personel Reformu yap lacak. Özellefltirmelere devam edilecek. Kamuözel sektör iflbirli i kanunu ç kar larak, özel sektörün kamu yat r mlar n n finansman na kat lmas sa lanacak. Yerel yönetimlerin mali yap lar güçlendirilecek. Say fltay Yasas uluslararas denetim standartlar na kavuflturulacak. Mali saydaml k ve hesap verilebilirlik art r lacak. Türk Ticaret Kanunu ç kar lacak. Avrupa müktesabat na uyum süreci devam edecek 10 Yabanc lar n yeni tercihi Türkiye Türkiye, en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 7 basamak yükseldi. Türkiye, en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 2006 y l nda 7 basamak birden ç karak 23'üncülükten 16'nc l a yükseldi. Uluslararas Yat r mc lar Derne i (YASED), BM Ticaret ve Kalk nma Örgütü'nün (UNCTAD) tüm dünyada efl zamanl olarak yay mlanan '2007 Dünya Yat r m Raporu'nu aç klad. Rapora göre, 2006'da 20.1 milyar dolar yabanc yat r m çeken Türkiye, uluslararas yat r m yapan ülkeler aras nda 934 milyon dolar ile 51., en fazla uluslararas do rudan yat r m stoku olan ülkeler aras nda ise 79 milyar dolar ile 27. s rada yer ald. Dünya genelinde uluslararas do rudan yat r m giriflleri 2006'da yüzde 38 art flla, 1.3 trilyon dolara ulaflt. En çok do rudan yat r m çeken ülkeler ABD ve ngiltere oldu. YASED Yönetim Kurulu Baflkan Tahir Uysal, a ustos sonu itibariyle Türkiye'ye gelen uluslararas do rudan yat r m miktar n n 13.9 milyar dolar oldu unu belirterek, "Bu sevindirici. Y l sonunda 20 milyar dolar seviyesinde olur" dedi. Uysal flöyle devam etti: " lk 10'da da Türkiye'yi görmek istiyoruz. Gelinen noktada bir hayli ifl yap ld, ama hâlâ yap lmas gerekenler var." Raporda dikkat çeken baz veriler flöyle: Türkiye, geliflmekte olan ülkeler aras nda 5. s rada yer ald. Çin, çekti i 70 milyar dolarl k yat r mla geliflmekte olan ülkeler aras nda lider. Türkiye'nin, dünya genelindeki uluslararas yat r mlardan ald pay 2006'da yüzde 1.5'e ç kt. Türkiye, s n r ötesi birleflme ve sat n almalarda 2006'da 15.3 milyar dolar ile tüm ülkeler içerisinde 11. s rada yer ald.

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

KOSGEB yine bafltan afla

KOSGEB yine bafltan afla 12 de Abdullah ÇÖRTÜ Subprime, mortgage, resesyon, likidite, mikidite 2 de fiefik ÇALIfiKAN hracatç ya deli gömle i giydirildi 16 da Gülhan Berkman Sizin için bir öykü 7 de Atila ÇINAR Mühendislik ve

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI

AB rüzgar. ekonomide. A vrupa Birli i. B ilindi i gibi, PATENT VE MARKANIZI KOB LER N SES EK M 2005 ORGAN ZE SANAY GAZETES ekonomide AB rüzgar Avrupa Birliği ile müzakerelerin resmen başlaması ekonomide olumlu rüzgarların esmesine neden oldu. Borsa rekor kırarken, reel sektör

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı