Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12"

Transkript

1 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

2 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi hain pusulara düflürüyor. Bizim yüre imiz yan yor, Türkiye nin yüre i yan yor. Bu atefl sadece flehitlerin ailelerinin evlerine de il, fabrikalara, tarlalara, okullara, sokaklara, yani ülkenin her kar fl topra nda yaflayan insanlar n yüre ine düflüyor. fiehit haberleriyle uykular m z bölünüyor. Uykular m z bölünüyor; çünkü Kurtulufl Savafl nda yan yana, omuz omuza mücadele veren Türk ve Kürt kökenli vatandafllar m z n birbirine düflman edilmek istendi ini düflünüyoruz. Y llard r ayn topraklarda bar fl içinde yaflayan bir ulusun terör belas yla ekonomik, siyasal ve sosyal aç dan güçsüzlefltirilmek istendi ini görüyoruz. Dünyada emperyalizme karfl ilk mücadeleyi veren ve bu mücadelesini baflar yla sonuçland ran Türkiye nin üniter devlet yap s n n parçalanmas na yönelik tertip ve planlar n fark nday z. Sevr anlaflmas yla parçalanmak, dize getirilmek istenen bir ulusun Atatürk ün önderli inde flahlanan gücünün k r l p, ülkemizi tekrar 1918 koflullar na sürüklemek arzusuyla yan p tutuflanlar n varl n biliyoruz. Ülkemizde, gaflet ve dalalet içinde bulunan kimi çevrelerin teröre aç ktan ya da gizli destek verdi inin fark nday z. Uluslararas toplant larda Türkiye yi parçalanm fl gösteren haritalardan haberdar z. Yani Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunun fark nday z. Art k; Silaha, fliddete, teröre karfl olan herkesin sesini yükseltme zaman gelmifltir. Biz gençlerimizi, hain kurflunlarla kaybetmek istemiyoruz. Onlar n gücünden, bu ülkenin ayd nl k gelece inin kurulmas için yararlanmak istiyoruz. Biz gencecik insanlar n tabutlar na sar lan al bayra m z, bilimde, sanatta, üretimde, edebiyatta, sporda, e itimde, sa l kta, teknolojide tüm dünyada dalgaland rmak istiyoruz. Eminiz ki, bugün topra a düflen gencecik insanlar, e er lanetli teröre kurban verilmeseydi, Türkiye nin ça dafl muas r medeniyetler seviyesine ç kmas n sa layacaklard. Art k, siyasetçiler, ayd nlar, yazarlar, ifladamlar, yöneticiler, k sacas toplumun tüm kesimleri terörün önlenmesi konusunda sorumlulu unu bilmek ve buna göre davranmak durumundad rlar. Demokrasinin, hukukun üstünlü ünün, kalk nman n sa lanabilmesi, refah n art r lmas, iflsizlik ve yoksullu un önlenmesi için öncelikle terörün son bulmas gerekmektedir. Son 23 y lda teröre 100 milyar dolar aflk n bir harcama yap ld n an msayacak olursak, terörün bu güzel ülkemizin üzerine nas l bir kabus olup çöktü ünü görürüz. fladam ve sanayiciler olarak, flehitlerimizi unutmayaca z. U runa kanlar n döktü ü bu topraklar n bütünlü ünü korumak için de sorumluluklar m z n gere ini yapaca z. Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i

3 Güncelleme Yastay z... De erli Perçin okurlar ; Kayg ile izledi imiz haberler, art k yüre imizi burkuyor. Son aylarda yo unlaflan terör nedeniyle Türkiye nin dört bir yan na gelen flehit cenazeleri, hepimizin yüre ini da l yor; binbir zahmetle büyüttü ümüz gençlerimiz topra a düflüyor. Yaflad m z ac y anlatabilecek kelimeleri bulmakta zorluk çekiflimiz de bu yüzden olsa gerek fiehit cenazeleri, içimizdeki k zg nl art r yor, öfkelendiriyor. Ama bu tepkinin dile getirilmesinde olabildi ince sorumlu ve sa duyulu davranmak, bir iç çat flmay art racak söz ve eylemlerden kaç nmak gerekiyor. Çünkü, Türkiye nin siyasal, ekonomik ve toplumsal aç dan Dergi yay n No:4053 yerel süreli yay nd r, ayda bir yay nlan r, ücretsizdir. Yay n Sahibi OS AD Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Ad na Nihat Güçlü Sorumlu Yaz flleri Müdürü fiadan Aycan Yay n Kurulu Ahmet Erbasan Ahmet Taner Saraç Ayhan Cafero lu Ayhan Dönmez Fikri Gürdal smail fiadi Aycan M. Turan Emek Yay n dare Adresi Uzayça Caddesi No:12 Ostim - Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Tasar m AYCAN S (0532) Bas m Tarihi: Kas m 2007 Umut Tan, Sa l k, Matbaa, Turizm, nflaat ve Tic. A.fi. Matbaa fiubesi Turan Çi dem Cad. No:15 Ostim-Ankara Tel: (0312) (Pbx) Dergideki yaz lardan yazarlar sorumludur. güçlenmesini istemeyen karanl k çevrelerin istedi i, Türkiye de y llarca kardeflçe yaflam fl, zorluklara birlikte gö üs germifl, Kurtulufl Savafl nda omuz omuza çarp flm fl insanlar n birbirine düflmesidir. Karanl k çevreler, ellerini ovuflturarak birlik ve beraberli imizi bozmam z beklemektedirler. Bu tuza a düflmememiz gerekiyor. Oynanan bütün oyunlara, uygulamaya konulan senaryolara ra men kardeflli imiz, birlik ve beraberli imiz bozulmamal d r. De erli okurlar m z ve üyelerimiz; Üyelerinin uluslararas pazarlara aç lmas için y llard r büyük çaba harcayan Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i, bu çabalar n n meyvesini toplamaya bafllad. fl ve ticaret hacmimizin art r lmas amac yla fuarlar ve yurtd fl geziler organize eden derne imiz, çok derin tarihsel iliflkilere sahip iki ülke ile iflbirli ini art rd. Bu ülkelerden biri Almanya. Almanya n n Baden-Würtemberg endüstri bölgesi ile OST M OSB ile birlikte iflbirli i protokolü imzalad k. Hem Türk hem Alman taraf, bu iflbirli inin baflar l olmas için elinden geleni yap yor. Nitekim, çok k sa sürede Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa 1 say için hemen efllefltirme toplant s organize edildi ve Türk ve Alman firmalar verimli ifl görüflmeleri yapt lar. flbirli ini art rmaya dönük giriflimlerde bulundu umuz bir di er ülke de ran. ran Ticaret Müsteflar ile yapt m z görüflme, bize umut verdi. Görüflmede ran daki ticaret potansiyeli hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olduk. Bu çerçevede ran a bir gezi düzenledik. Yak nda yapaca m z bu gezi sonras nda karfl l kl iflbirli inin artaca na inan yorum y l nda imzalad m z Kasr- fiirin anlaflmas ndan beri s n rlar m z n de iflmedi i ran, son y llarda ekonomik olarak bir de iflim geçiriyor. Anayasas nda yap lan de ifliklikler sonucunda özellefltirmelere bafllad ve özellefltirme ihalelerine yabanc lar n kat lamayaca na dair daha önce var olan yasa kald rd. ran daki geliflmeler, iç piyasada bir t kanma yaflayan Türk firmalar na büyük f rsatlar sunuyor. S n r ötesi operasyon nedeniyle Irak tan çekilmeye bafllayan sanayici ve ifladamlar m z için ran yeni bir pazard r. Nihat GÜÇLÜ Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan Reklam Fiyat Tarifesi 6 say için 630 x x x x 6 98 x 6 53 x 6 OS AD üyeleri için reklam fiyat tarifesi 550 x x x x 6 80 x 6 45 x 6 (YTL+KDV) 6 say için toplam Dergimiz; Tüm resmi protokole, Türkiye de tüm sanayici ve ifladamlar derneklerine üyelerimize ve yaklafl k 3000 ifladam na ücretsiz olarak ulaflt r lmaktad r.

4 Sanayi Bakan Ça layan: Kredi Garanti Fonu'nu devreye alaca z Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, sanayiciyi teminat konusunda rahatlatmak için ''Kredi Garanti Fonu''nu devreye sokacaklar n bildirdi. Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Nihat Güçlü ve beraberindeki yönetim kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a kutlama ziyaretinde bulundular. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Bakan Ça layan' ''içimizden birisi'' diyerek tan mlad ve iki konuda destek istedi. Zorunlu stihdam ve k dem tazminat meselesinde s k nt lar oldu unu dile getiren Güçlü'yü, Ça layan rahatlatt ve destek sözü verdi. Ostim'in 'KOB laboratuvar ' oldu unu kaydeden Bakan, OST M'in bundan evvel oldu u gibi bundan sonra da sorunlar yla yak ndan ilgilenece ini belirtti. Hükümet Program n n, seçim bildirgesinin adeta bir özeti gibi oldu unu ifade eden Ça layan, 58 ve 59. Hükümetlerin 5 y ll k dönemde çok baflar l oldu unu ve makro dengelerin kurulmas yönünde gerekli olan tüm reformlar yerine getirdi ini hat rlatt, ''fiimdi y llar aras nda infla edilen bu makro reformlar n üzerine, mikro reformlar n inflaat bafllayacak ve bundan sonraki 5 y lda, istikrar, güvenilir ve sürekli hale gelecek'' diye konufltu. ''Bu dönemde KOB 'ler baflta olmak üzere sanayi stratejisi, Türkiye'nin yeni gündem maddesi olacakt r'' diyen Bakan, sanayi stratejisinin ise ilk defa bir hükümet program na konuldu unu bildirdi. Y llarca Türk sanayicisinin önünü görememekten flikayet etti ini ifade eden Ça layan, bundan sonra sanayicinin önünü görece ini belirtti ve yeni icra döneminde sanayi envanteri çal flmas n n bafllat laca n, sektörel ve bölgesel bazda teflvik sisteminin getirilece ini bildirdi. KÜMELENME MODEL KOB 'lere deste in devam edece ini de vurgulayan Ça layan, bir önceki dönemde KOB 'lere iliflkin yap lan destekleri hat rlatt. Ça layan, ''Yine bu dönemde yap lacaklar aras nda, sanayiciye teminat konusunda kefil olacak Kredi Garanti Fonu Sistemini getiriyoruz. Asl nda bu iflleyen bir sistem. Bu alanda 5 katrilyon OS AD heyetinin ziyaretinde Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, sanayiciyi teminat konusunda rahatlatmak için ''Kredi Garanti Fonu''nu devreye sokacaklar n bildirdi. lira kredi hacmi var. KOB 'lere iflletme sermayesi deste i yan nda, bir de Kümelenme Modelini gelifltirece iz. Yani htisaslaflma modelini yerlefltirece iz'' dedi. Bakan Ça layan, sanayide yan eleman s k nt s n gidermek amac yla mesleki e itime önem vereceklerini, istihdam yükünün azalt lmas çal flmalar n sürdüreceklerini ifade ederek, '' 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren iflverenin SSK pay nda 5 puanl k düflüfl sa lanacak'' dedi. Bas nda yer alan, ''Halk Bankas n n özellefltirilmesine karfl olmas nedeniyle Özellefltirme Yüksek Kurulunda yer almad ' yönündeki iddialar n hat rlat lmas üzerine Ça layan, ''Haber, nereden, kimden böyle ç km fl bilmiyorum ama bir defans oyuncusu vard r, forvet vard r, libero vard r, orta saha oyuncusu vard r. Dolay s yla iç içe, say n Baflbakan taraf ndan oluflturulmufl uyumlu bir 4 hükümet kurulmufltur. Bu konuda Say n Baflbakan n kendi takdiri; nerede, hangi oyuncuyu görmek istiyorsa oradad r'' dedi. Ça layan, Özellefltirme Yüksek Kurulunda üye olup olmaman n kendisi için fark etmeyece ini, zaten Bakanlar Kurulu Üyesi oldu unu belirtirken, ''Kald ki ben özellefltirmeyi geçmiflten gelece e savunan biriyim'' diye konufltu. Devletin asli görevlerine dönmesi ve özellefltirmenin devam etmesi gerekti ini anlatan Ça layan, bu anlamda baflar l olan Bulgaristan örne ini verdi. ''Ben özellefltirmeye karfl de ilim. Halk bankas n n özellefltirilme flekline itiraz m vard, o da zaten halka aç lma yöntemiyle yap ld '' ifadesini kulland. Ça layan bu arada, soruyu soran gazeteciye ''Devlet özel sektöre rakip olmamal. Biz bunu hep söyledik. Sizin Özellefltirme Yüksek Kurulu konusunda d fllanma gibi ifadeniz, son derece yanl fl oldu'' dedi. Bakan Ça layan, 'sanayiciyi teflvik etmek amac yla getirilecek 5 puanl k SSK indiriminin kaynak sorunu yarat p yaratmayaca na' iliflkin bir baflka soruya karfl l k, ''Bu konuda Türkiye'nin kaynaklar yeter. 400 milyar GSMH olup da 800 milyar dolar GSMH'yi hedefleyen bir ülke için sorun olmaz. Bu yüzden, s k nt olmaz'' karfl l n verdi.

5 Ostim de Türk-Alman iflbirli i Almanya n n Stuttgart kentinde kurulu Endüstri Bölgesi aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Protokolü OST M ad na Ostim Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n ve Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Nihat Güçlü imzalad. Protokol gere i ilk efllefltirme toplant s Etap Alt nel de yap ld ve ikili 60 görüflme gerçeklefltirildi. Ostim Sanayici ve fl Adamlar Derne i (OS AD) ve Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü (OSTIM OSB) ve Stuttgart ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden-Würtemberg (LVI) aras nda ad geçen her iki bölgenin ekonomik iflbirli inin gelifltirilmesini öngören protokol imzaland. Ostim dare Merkezi ndeki imzada Alman heyetine W.Wolf baflkanl k etti. Heyette Almanya n n Ankara Büyükelçili i yetkilisi de haz r bulundu. Alman Teknoloji flbirli i kuruluflu GTZ ve KOSGEB temsilcisinin de kat ld imza töreninde yap lan konuflmalarda OST M in Türk-Alman KOB iliflkileri için ideal bir bölge oldu u belirtildi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n ve OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Ostim de Almanya ile iflbirli i yapan firmalar bulundu unu, ancak bu kapasiteyi karfl l kl olarak geniflletmek istediklerini vurgulad. Alman Endüstri Bölgesi ad na sözleflmeye imza atan M.W.Wolf da GTZ projeleri ile Anadolu daki ve Ostim deki KOB leri yak ndan tan d klar n, bunu temel alarak yeni iflbirlikleri oluflturmak istediklerini söyledi. Wolf, Ostim in metal sektörü baflta olmak üzere pek çok sektörde kendini kan tlad n, Türkiye deki KOB kesimine iliflkin platformlarda Lütfen Ostim e bak n önerisinde bulunduklar n anlatt. Protokol ile iki taraf üyelerini cesaretlendirerek üyeler aras ve her iki bölgenin ortak menfaati gözetilerek ifl ortakl klar kurularak ticari ve ifl iliflkilerinin gelifltirilmesi için iflbirli ini isteniyor. Taraflar n ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar ndaki iflbirli i ve bu konulardaki bilgilerin al fl verifli için çaba gösterme hususunda eflitlik ve karfl l kl menfaat prensipleri ile uyumlu olmak kayd yla mutab k olduklar belirtildi. Protokolle, ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar na iliflkin bilgilerin karfl l kl al fl verifli, ilgili iflletmelerin bilgilerinin temin edilmesi, her iki bölgedeki kurulufllar aras ekonomik ve ticari heyetlerin karfl l kl ziyaret ve bilgi al fl verifli ve iki taraf n uyumlu iliflkisini destekleyecek di er faaliyetler gerçeklefltirilecek. Bu ba lamda taraflar küresel pazar n geliflmesi için katk sa layacak, bölgeler aras nda karfl l kl anlay fl yayg nlaflt racak ve uluslararas ticaret yoluyla ekonomilerini gelifltirecekler. Protokolün imza töreninde Orhan Ayd n (OSTIM), Nihat Güçlü (OSIAD), Abdullah Çörtü (OSTIM Yat r m), Wolfgang Wolf (LVI, CEO), Murat Kepir (KOSGEB), N. P nar Ifl n (KOSGEB), Dr. Karl-Ludwig Zils (GTZ), Joachim Elsaesser (GTZ), Dr. Wilfried Euchner (Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili i Görevlisi), Mustafa Salman 5

6 (ODAM), Murat Süzal (ODAM) bulundu. OS AD da bilgilendirme toplant s Stuttgart ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden- Würtemberg (LVI) ile OS AD ve ÇAS FED aras nda iflbirli ine zemin oluflturacak bilgilendirme toplant s OS AD da yap ld. Toplant da. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, derne in faaliyetleri ve kurumlar hakk nda ayr nt l bilgi verirken, ODAM Koordinatörü Murat Süzal, Türkiye ile Almanya aras ndaki iliflkilerin bir gelenek oluflturdu una dikkat çekti. GTZ projesinin Malatya, Marafl ve Ostim de yürütüldü ünü, projenin uygulanmas s ras nda ortaya ç kan baz ihtiyaçlar n ODAM n kurulufluna neden oldu unu ifade etti. ODAM n, dan flmanl k yaparak KOB lere uluslararas firmalarla birlikte çal flma olana yaratmak amac yla kuruldu unu anlatan Süzal, ODAM, Ostim deki KOB lere destek vermek üzere kuruldu. Biz KOB lerin atölye tipi üretimlerini fabrikaya geçirmesi sürecinde altyap lar n iyilefltiren, rekabetçi yanlar n gelifltirerek öncü çözüm orta olmay amaçl yoruz derken, ÇAS FED in Proje Koordinatörü Onur Çiftçi, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amac yla kurulan federasyon yap lanmas hakk nda ayr nt l bilgi sundu. Çiftçi, federasyonun lokal, bölgesel, ulusal ve uluslararas düzeyde faaliyet yürüttü ünü dile getirdi. ÇAS FED Genel Baflkan Yard mc s rfan Giral, S AD örgütlenmesinin yeni oldu unu, federasyonlaflman n AB uyum yasalar n n ç kar lmas ndan sonra mümkün hale geldi ini belirterek, Ancak federasyon istedi i noktaya gelemedi. Çünkü, dernekler S AD olgusuna kuvvetle sar lm fl de iller. K sa vadede bireysel yarar beklentisi yüksek. Biz federasyonu uluslar aras iliflkiler a içine sokmak istiyoruz diye konufltu. Alman Landesverband der Industrie Baden- Würtemberg (LVI) Baflkan Wolfgang Wolf ise Ankara daki dinamizmi gördü ünü, bu potansiyelin kendisini cesaretlendirdi ini söyledi. Baden- Würtemberg in Avrupa n n tam merkezinde bulundu unu, bölgede en büyük sanayiyi otomotiv sektörünün oluflturdu unu, bunun d fl nda sanayide kullan lan üretim araçlar, üretim teknolojisi ile ba lant l elektrik-elektronik sanayinin geliflti ini söyledi. Son y llarda optik alanda çal flma yürütüldü ünü, çevre teknolojileri ve uzay sanayinin gelifltirilmesine çaba harcand n ifade eden Wolf, Elektrikelektronik alan nda büyük flirketler var. T p alan nda çal flmalar var. Bas n makineleri, yenilenebilir enerji alan nda çal flma yürüten flirketlerimiz var y l nda kurulan LVI, sanayicilerin ç karlar n gözeten bir kurulufltur. Ana görevi, üye ç karlar n öncelikle eyalette, sonra Almanya ve Avrupa da korumakt r. LVI, bilgi ve teknoloji transferini de organize ediyor diye konufltu. Alman ifladam grubu Telmek te Ostim OSB, OS AD ve LVI aras nda imzalanan protokol hemen hayata geçirildi ve ilk aflamada efllefltirme yap ld. Efllefltirme görüflmeleri öncesinde, Baden-Württemberg International organizasyonu ile Ankara ya gelen Alman ifladam grubu, 24 Ekim de Telmek te a rland. Telmek teki etkinlikte, önce OS AD Baflkan söz alarak konufltu ve OST M de çok say da firman n Almanya ile ifl yapt n, firmalar n tek tek gelifltirdikleri iliflkilerin, GTZ, ODAM ve LVI ile yap lan protokol gere i art k kurumsal düzeyde yürüdü ünü söyledi. Güçlü, Amac m z, karfl l kl olarak potansiyeli geniflletmek, ticari iflbirli ini art rmak, bilgi ve teknoloji 6

7 al flveriflini h zland rmakt r. Böylece, Ostim deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin küresel pazarlara uyumu sa lanacak, rekabetçi yanlar güçlendirilecektir. Türkiye ve Almanya aras ndaki bu iflbirli i ile her iki ülkenin ekonomisi geliflecektir dedi. OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, uzunca bir süredir Almanya ile sürdürülen iliflkilerin art k somut iflbirli ine dönüfltü ünü belirtti. yi çal flmalar yap lmas halinde her iki taraf için de yararl sonuçlar al naca n, Ostim taraf olarak bu konuda ellerinden gelen çabay göstereceklerini belirten Ayd n, Biz, bize ne düflüyorsa yapmaya haz r z diye konufltu. Alman Müsteflar Richard Drautz da, Ostim ile Baden-Württemberg aras nda bir iflbirli i kurulmas ndan memnuniyet duyduklar n vurgulad. Ostim in, Baden- Württemberg endüstri bölgesi ile iflbirli i yaparak uluslar aras düzeyde kendisine iyi bir partner buldu una iflaret eden Drautz, Efllefltirme toplant s yla endüstri bölgesindeki ifladamlar yla Türk ortaklar aras nda görüflme imkan sa lamak istiyoruz. Eyaletimizde dünya çap nda firmalar bulunuyor; ayn zamanda küçük ve orta ölçekli iflletmeler de faaliyet gösteriyor. Eyaletimizin ekonomi bakanl geliflen pazarlar n KOB leriyle iflbirli ine önem vermektedir. Bu amaçla, 1990 l y llar n bafl nda eyaletimiz, d fl iliflkileri teflvik etmekte ve fuarlar desteklemektedir. Ostim, imzalanan protokol ile eyaletimizin partneri oldu. fiimdi, çevre teknolojileri konusunda iflbirli ini öngörüyoruz. Bu iflbirli i, bizim iflletmelerimiz aç s ndan olumlu sonuçlar do uracakt r. Ostim, güçlü bir ortak kazand. flletmelerimiz, Türkiye deki potansiyeli alg lam fl durumdad rlar ve iflbirli i yapmak istemektedirler. Müsteflar Drautz un konuflmas ndan sonra Abdullah Çörtü taraf ndan Ostim i tan t c bir sunum yap ld ve Telmek firmas gezildi. Alman fl Kurumu OS AD da Alman fl Kurumu na ba l olarak faaliyet gösteren Yurtd fl Dan flmanl k Hizmeti kurumu temsilcileri OS AD ziyaret ettiler. OS AD salonunda yap lan toplant da konuflan OS AD Baflkan Nihat Güçlü, OS AD la, ODAM Proje Koordinatörü Murat Süzal da, ODAM n faaliyetleri hakk nda sunum yapt. Uluslar aras fl Yerlefltirme Uzman olan ekip bafl Sonia Baron, Almanya da yaflay p da Türkiye ye dönmek isteyen Türk gençlerin Türkiye de istihdam edilebilecek alanlar belirlemeye çal flt klar n anlatt. Türk-Alman iflbirli i borsas aç ld Türk ve Alman ifladamlar grubu 25 Ekim de de Etap Alt nel Otel de efllefltirme toplant s gerçeklefltirdi. Efllefltirme toplant s nda Ankaral 45 firma, 10 Alman firmas yla 60 ikili görüflme yapt. flbirli i borsas n n aç l fl nda konuflan Alman Büyükelçi Dr. Eckart Cuntz, Almanya ve Türkiye aras ndaki ikili iliflkilerin en önemli boyutlar ndan birinin ekonomik oldu una dikkat çekti. Ostim ve Baden-Württemberg aras ndaki iflbirli inin iliflkileri yo unlaflt raca n ifade eden Büyükelçi Cuntz, Türkiye nin en önemli ticari partnerinin Almanya oldu unu söyledi. Cuntz, 2007 y l nda Türkiye nin Almanya ya ihracat nda yüzde 7, ithalat nda yüzde 10 art fl olmufltur. Türkiye de Alman sermayesiyle çal flan 3 bin iflletme mevcuttur. Türkiye, geliflimin merkezindedir; Asya ve Avrupa n n kesiflme noktas ndad r diye konufltu. 7

8 GOP, Türkiye nin ulusal güvenli ini tehdit ediyor Ankara Eski Milletvekillerinden Uluç Gürkan, OS AD n kendinden önce Türkiye yi düflünen bir sermaye grubu oldu unu belirterek, OS AD n varl önemli dedi. Gürkan, OS AD taraf ndan düzenlenen Türkiye nin Dünü, Bugünü ve Gelece i konulu söyleflinin konu u oldu. Seçimlerden önce bat l gazetelerde yap lan kimi de erlendirmeleri aktaran, sözkonusu gazetelerde Türkiye kimli ini ar yor, Türkiye gelece ini ar yor bafll klar at ld n, Time dergisinde de Türkiye nin tesettürlü bir genç k z fotosu konularak tan t ld n an msatan Gürkan, Türkiye, kimliksiz bir ülke mi ki, böyle bir yorum yap l yor dedi. Türkiye nin tarihiyle, ekonomik potansiyeli ve askeri gücüyle sadece bölgesinde de il, dünyada önemli bir ülke oldu unu belirten Gürkan, Türk ulusunun tarihin ilk kurtulufl savafl n gerçeklefltirdi ini an msatt. Türkiye nin bat da bir slam devleti gibi alg land n, bu nedenle bat n n Türkiye yi içine almamak için her türlü yolu denedi ini belirten Gürkan, AKP hükümeti, AB yolunda h zl gitti; gitti ama 4.5 y ll k hükümeti döneminde 80 y lda yakalanan ça dafl uygarl k düzeyi, kad n özgür bir birey olarak var eden Türkiye bu duruma getirilmemeliydi. Bu Türkiye ye yap lm fl büyük bir haks zl k dedi. Baflbakanl k eski Müsteflar Ömer Dinçer in Kemalist düzeni de ifltirmek gerekti ini söyledi ini, bu zihniyetin Türkiye nin ötesinde dünyaya haks zl k oldu unu dile getiren Gürkan, ABD eski Devlet Baflkan Bill Clinton un Türkiye ye geldi inde TBMM de yapt konuflmada Osmanl mparatorlu u nda birbiriyle çat flan uluslar anlatt ktan sonra 20. yüzy l anlamak için Türkiye tarihini anlamak önemlidir. Türkiye, 21. yüzy l flekillendirmede de rol oynayacak. E er Türkiye demokratik, laik, istikrarl bir ülke olursa uygarl klar çat flmas n aflabiliriz dedi ini söyledi. Gürkan, fiimdi korumaya çal flt m z kimlik iflte bu kimlik dedi. Bush döneminde dünyay çat flma temelinde kontrol politikas uyguland n, Türkiye nin bir felaket senaryosu ile karfl karfl ya kald n ifade eden Gürkan, fiimdi dünya uygarl klar n n bir arada demokrasi ile mi yaflayabilecekleri, yoksa kaderlerini ABD ye mi terk edecekleri tercihi ile karfl karfl yay z. Irak parçalay p üçe bölmek yerine Atatürk ün Türkiye de gelifltirdi i model esas al nsayd Irak ta flimdi daha büyük mesafeler al n rd diye konufltu. Çat flma temelinde dünyay kontrol etme politikas n n Türkiye de de laikli i, demokrasiyi, hatta ulusal bütünlü ü tehdit etti ini belirten Gürkan, Geniflletilmifl Ortado u Projesi nin flu an fiilen uyguland n, bu projenin sözde amac n n demokrasiyi gelifltirmek oldu unu ancak özünde enerji kaynaklar n kontrol etmek düflüncesinin yatt n söyledi. Gürkan, flöyle konufltu: ABD D fliflleri Bakan Rice, 22 ülkenin ekonomik ve co rafi s n rlar n n de iflece ini söylemiflti. Bu ülkelerin ço unlu u Müslüman ülkelerdir ve aralar nda Türkiye de vard r. Türkiye yi bölünmüfl gösteren haritalar NATO toplant lar nda da t l yor. ABD, Irak a müdahale öncesinde Türkiye de 14 ilde 65 bin asker konuflland rmak istiyordu. Bak yorsunuz ki, bu 14 il Türkiye ye bölünmüfl gösteren haritalarda, Türkiye den kopan parçalar olarak gözüküyor. AKP iktidar yla, l ml slam ekonomik ve co rafi s n r de iflimi amaçl yor. Dinçer in Kemalist devleti de ifltirme zaman gelmifltir sözü, devleti din esas na göre yönetme arzusudur. Balkanlar daki parçalanmay biliyoruz. Biz de Balkan parçalanmas benzeri bir geliflmeye ad m ad m sürükleniyoruz. GOP, Türkiye nin ulusal bütünlü ünü tehdit ediyor. Bu projenin en önemli ayaklar ndan biri de Türkiye yi ekonomik olarak zay flatmakt r. Nitekim AKP iktidar döneminde ekonomide büyük bir yabanc laflma yaflanm fl, yerli flirketler, bankalar, Türkiye Cumhuriyeti nin çok önemli varl klar yabanc lar n eline geçmifltir. 8

9 2008 bütçesi 222 milyar YTL Seçim y l nda bozulan bütçe dengeleri, 2008'i de zora soktu. Hükümet, IMF kriteri olan milli gelirin yüzde 6.5'i kadar faiz d fl fazla (FDF) hedefini, geliri art ramay p giderleri de istedi i ölçüde k samay nca yüzde 5.5'e çekti. Türkiye IMF ile stand-by anlaflmas imzalad 2001 y l nda faiz d fl fazlada kendisine yüzde 6.5'lik bir hedef belirlemiflti. Faiz d fl fazlan n 2007'de de yüzde 6.5'lik hedefin alt nda yüzde 4.3 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. Maliye Bakan Unak tan, faiz d fl fazla konusundaki bu geliflmeyi aç klamakta zorlan rken, 'yüzde 6.5 sihirli rakam de il' demekle yetindi y l bütçesi, gelir art fl nda yavafllamaya, yine kemer s kmaya ve tasarruflar n azalaca na iflaret ediyor. Bu tablo ÖTV art fl n n ve y llard r ertelenen elektrik zamm n n da kap da oldu unun habercisi. Unak tan, Bakanlar Kurulu'nda önceki gece saat sular nda tamamlanan görüflmelerin ard ndan, 'son dakika' say labilecek bir zamanda saat 23.55'te (Anayasa uyar nca saat 24.00'e kadar Meclis'e sunulmas gerekiyor) Meclis'e sunulan 2008 y l bütçe hedeflerini düzenledi i bas n toplant s yla aç klad. Aç klanan rakamlar da bütçenin zor koflullar alt nda çat ld n ortaya koydu. Hükümet, uygulanmakta olan stand-by anlaflmas çerçevesinde her y l yüzde 6.5 olarak hedefledi i faiz d fl fazlay 1 puan afla da yüzde 5.5'e indirerek bütçe dengelerini kurabildi. Unak tan, "1 puanl k azalman n sa layaca katk n n hangi alanlara aktar laca " sorusuna, "Bunlar bütçe dengeleri içinde göreceksiniz, yüzde 6.5 sihirli bir rakam de ildir" diye yan tlad. Ancak, bütçe verileri faiz d fl fazla hedefinin daralt lmas n n ard ndaki gerçe in, vergi gelirlerinde hedefin alt ndaki gerçekleflme tahminleri, faiz giderlerinin artaca ve faiz d fl harcamalar n daralt lamayaca oldu unu ortaya koydu. Unak tan, faiz d fl fazlan n 4.5 puan n n bütçeden, 1 puan n n ise di er kurulufllarca elde edilece ini belirtirken, 2008 y l faiz d fl fazla tutar n 38 milyar 244 milyon YTL olarak aç klad. Bütçe zor çat ld Bu tablo, 2008 y l nda ÖTV baflta vergi gelirlerini art rmaya dönük düzenlemeler yap laca n n sinyallerini verirken, ÖTV art fl yla toplam ÖTV tahsilat n n yüzde 16.7 olarak art r laca tahmini bütçe Maliye Bakan Kemal Unak tan, 2008 y l büyüme h z hedefini yüzde 5,5, bütçe büyüklü ünü ise 222 milyar 313 milyon YTL olarak aç klad. Gelir art rmak ve gider azaltmakta zorlanan hükümet çareyi faiz d fl fazlay 1 puan düflürmekte buldu. Türkiye'nin IMF ile stand-by imzalad 2001'den beri yüzde 6.5 olarak uygulanan faiz d fl fazla yüzde 5.5'e çekildi. 2008'de hesab tutturmak için kemerler s k lacak ve zamlar yap lacak. rakamlar na yans d. Maliye Bakan Kemal Unak tan, zor çat lan 2008 bütçesine dönük sorular yan tlamakta da zorland. ÖTV'deki art fl için 'Hepsi bütçe rakamlar nda var, siz hesaplars n z' yan t n vermekle yetinen Maliye Bakan Unak tan, "Elektrik zamm n Maliye Bakan aç klayacak" diyen Enerji Bakan Hilmi Güler'i de yalanlad ve zamm aç klayacak kurumun TEDAfi oldu u mesaj n verdi. 520 milyar dolarl k ekonomi Unak tan' n verdi i bilgiye göre, 2008 y l makro hedeflerinde Gayri Safi Milli Has la'n n (GSMH) milyar YTL'ye (520.2 milyar dolar) ulaflmas bekleniyor. Bu y l yüzde 5 olarak gerçekleflmesi beklenen büyüme h z ise 2008'de yüzde 5.5 olarak hedefleniyor. Bakan Unak tan, 2008'de özel sektöre, verimlili e ve 9 ihracata dayal bir büyüme öngörüldü ünü söyledi. Kamu borç stokunun bu y l yüzde 40'lara, Maastricht kriterlerine göre de yüzde 60' n biraz alt na indirilece ini belirten Unak tan, 2008 hedefini vermedi. hracat n bu y l 104 milyara, 2008'de 117 milyar dolara ulaflaca ithalat n ise bu y l 166, 2008'de 182 milyar dolara yükselece i hesab yap ld. D fl ticaret aç ise bu y l 62, 2008'de 69 milyar dolar olarak öngörüldü. Unak tan, ekonomideki belirleyici unsurlardan biri haline gelen cari aç k tahminini aç klamad. Seçim y l etkisi var Unak tan' n aç klad 2007 gerçekleflme tahminleri ve 2008 y l rakamlar, bütçedeki '22 Temmuz' ve 'uluslararas dalgalanma'n n etkilerini net olarak ortaya koydu y l nda bütçe giderlerinin 2.1 milyar YTL azalt larak 205 milyar YTL yerine 202 milyar 853 milyon YTL'de tutulaca hesaplan yor. Gelirler de hedefin biraz alt nda kalacak. 188 milyar 159 milyon YTL'lik hedefin 187 milyar 970 milyon YTL olarak gerçekleflece i öngörüldü. Vergi gelirlerinin ise 7.1 milyar YTL alt nda milyar YTL'de kalaca hesapland. 2007'de 16.8 milyar YTL olarak öngörülen aç n ise vergi d fl gelirler ve giderlerdeki daralman n etkisiyle 14.9 milyar YTL'de tutulaca hesaplan yor. Dengeler, 2007'nin bu olumsuzluklar alt nda çat ld için öngörülen bütçe hedefleri, harcamalarda yine kemerlerin s k laca n, vergi gelirlerinde yine zorlan laca n ve kamu borç stokunu azaltmay amaçlayan faiz d fl fazlan n 1 puan daralt larak, tasarruf edilecek gelir miktar n n azalt laca n gösteriyor. Bütçede toplam harcama tutar 222 milyar 113 milyon YTL olarak öngörüldü. 2007'ye harcamalarda yüzde 9.6'l k bir art fl öngörülüyor. Faiz hariç harcamalardaki art fl oran yüzde 8.1'de tutulurken, uluslararas dalgalanman n getirdi i faiz art fl etkisiyle faiz harcamalar bir önceki y la göre 7 milyar YTL artacak. Bu geliflme faiz giderlerinin yüzde 14.3'lük art yla 49 milyar YTL'den 56 milyar YTL'ye ç kmas na neden olacak. Bütçe gelir hedefleri ise yüzde 8.8'lik art fl hedefiyle milyar YTL olarak öngörüldü. Gelirlerin milyar YTL'si vergilerden sa lanacak. 33 milyar YTL

10 de vergi d fl gelir elde edilece i hesaplan yor. Bütçe aç n n ise 14.9 milyar YTL olan 2007 y l gerçekleflme tahminine göre, yüzde 19.3 oran nda art flla 17 milyar 766 milyon YTL olarak gerçekleflece i hesapland. Vergi gelirlerinin, 2008 y l nda yüzde 4 enflasyon hedefi dikkate al nd nda, yaklafl k 9 puanl k reel art fl anlam na gelen yüzde 13.3 oran nda art r lmas hedefleniyor. Bu öngörü, ÖTV ve Bakanlar Kurulu'nun yetkisindeki oran ve maktu tutarlar ndaki art fl n enflasyonun oldukça üzerine ç kaca na iflaret ediyor. 171 milyar YTL'nin üzerindeki toplam vergi hedefinin 44.7 milyar YTL'sinin ÖTV, 38.1 milyar YTL'sinin gelir vergisi, 30.5 milyar YTL'sinin ithalde KDV, 17.7 milyar YTL'sinin dahilde KDV ve 14.5 milyar YTL'sinin ise kurumlar vergisi olarak tahsil edilmesi bekleniyor y l nda harçlardan 5.4, motorlu tafl tlardan 3.9, banka ve sigorta muamelelerinden 4 milyar YTL vergi al nacak, damga vergisinden ise 4.2 milyar YTL gelir elde edilmesi bekleniyor. Sosyal güvenlik yine karadelik Bütçe harcamalar nda ilk s ray, yine 'kara- delik' olarak tan mlanan sosyal güvenlik kurumlar na yap lacak 37 milyar YTL'lik deste in de yer ald cari transferler kalemi ald milyar YTL'nin 69.7 milyar YTL'si cari transferlere, 56 milyar YTL'si faize, 48.7 milyar YTL'si personele gidecek. Personel harcamalar, 6.4 milyar YTL'lik sosyal güvenlik primi ile birlikte 55.1 milyar YTL'ye yükseliyor. Bütçenin yüzde 5.3'ü yat r ma Bütçeden yat r mlara aktar lan pay 2008'de art r lam yor. Yat r mlara 11 milyar 775 milyon YTL ayr ld. Bu rakam, bütçe harcamalar n n yüzde 5.3'ünü oluflturuyor. Sermaye transferi alt nda yap lacak ve yat r mlara aktar lacak kaynak olarak tan mlanan sermaye transferleriyle 2.1 milyar YTL'lik ek kaynak sa lanacak. Tar ma 5.4 milyar YTL Bütçeden bu y l da tar m ve hayvanc l a iyi haber yok bütçesinden tar ma aktar lacak pay yine art r lamayacak. Tar msal desteklemeler için ayr lan ödenek 5.4 milyar YTL olarak öngörüldü. Burs ve ö renci kredileri için 1.5 milyar YTL ödenek konuldu. Yerel yönetimlere bütçeden 15 milyar YTL, fonlara 3.6 milyar YTL kaynak aktar lacak. Vergi gelirlerinden iadeler için ayr lan tutar ise 16 milyar YTL. Haber Köflk'ün bütçesi yüzde 65 art r ld Cumhurbaflkan Abdullah Gül 2008 y l nda ayl k ortalama 16 bin 666 YTL maafl alacak. Cumhurbaflkanl bütçesine göre, Gül'ün y ll k maafl ödene i 2007 y l ndaki 284 bin 100 YTL'den 300 bin YTL'ye ç kar ld. Ancak Abdullah Gül 100 bin 80 YTL vergi ödeyecek. Böylece Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün maafl 2007'deki 15 bin 778 YTL'ye göre yüzde 5.6 oran nda artm fl olacak. Bu arada 2008 y l Cumhurbaflkanl bütçesi 33 milyon YTL'den yüzde 65 oranl art flla 55 milyon YTL'ye ç kar ld. Cepte vergi indirimi yok Bu y l n vergi gelir hedeflerini tutturamayan hükümet, gelecek y l yüzde 4 enflasyon hedefine karfl n, vergi gelirlerinde yaklafl k 9 puanl k reel art fl anlam na gelen yüzde 13.3 oran nda art fl hedefliyor. Baflta özel tüketim vergisi (ÖTV) olmak üzere baz vergi kalemlerinde art fla haz rlanan hükümet, indirim beklenen özel iletiflim vergisinde ise enflasyonun üzerinde art fl öngörüyor. Hükümetin TBMM'ye sundu u 2008 Bütçe Kanunu Tasar s 'n n vergi gelirlerine iliflkin gerekçesine göre, gelecek y l vergi gelirleri yüzde 13.3 artarak milyar YTL'den milyar YTL'ye ç kacak. Vergi gelirlerinde en yüksek art fl, yüzde ile banka ve sigorta muameleleri vergisinde hedefleniyor. ÖTV'de yüzde art fl bekleyen hükümet, petrol ve do algazdan al nan ÖTV gelirlerinde yüzde gibi çok yüksek bir art fl öngördü. Bu durum, akaryak ttan al nan ÖTV'ye asgari yüzde 10 art fl yap laca anlam na geliyor. Alkolden al nan ÖTV art fl yüzde 5.66'da kal rken, tütünden al nan ÖTV art fl yüzde oldu. Bütçeden yans yan bir baflka ipucu ise, gelecek y l indirim beklenen özel iletiflim vergisinde hükümetin indirim yerine, yüzde yerine art fl öngörmesi nedeniyle, vergi indiriminin bir baflka y la kald. Reform öncelikleri Sosyal güvenlik reformu tamamlanacak. Ar-Ge deste i için yasa ç kar lacak. Kamu Personel Reformu yap lacak. Özellefltirmelere devam edilecek. Kamuözel sektör iflbirli i kanunu ç kar larak, özel sektörün kamu yat r mlar n n finansman na kat lmas sa lanacak. Yerel yönetimlerin mali yap lar güçlendirilecek. Say fltay Yasas uluslararas denetim standartlar na kavuflturulacak. Mali saydaml k ve hesap verilebilirlik art r lacak. Türk Ticaret Kanunu ç kar lacak. Avrupa müktesabat na uyum süreci devam edecek 10 Yabanc lar n yeni tercihi Türkiye Türkiye, en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 7 basamak yükseldi. Türkiye, en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 2006 y l nda 7 basamak birden ç karak 23'üncülükten 16'nc l a yükseldi. Uluslararas Yat r mc lar Derne i (YASED), BM Ticaret ve Kalk nma Örgütü'nün (UNCTAD) tüm dünyada efl zamanl olarak yay mlanan '2007 Dünya Yat r m Raporu'nu aç klad. Rapora göre, 2006'da 20.1 milyar dolar yabanc yat r m çeken Türkiye, uluslararas yat r m yapan ülkeler aras nda 934 milyon dolar ile 51., en fazla uluslararas do rudan yat r m stoku olan ülkeler aras nda ise 79 milyar dolar ile 27. s rada yer ald. Dünya genelinde uluslararas do rudan yat r m giriflleri 2006'da yüzde 38 art flla, 1.3 trilyon dolara ulaflt. En çok do rudan yat r m çeken ülkeler ABD ve ngiltere oldu. YASED Yönetim Kurulu Baflkan Tahir Uysal, a ustos sonu itibariyle Türkiye'ye gelen uluslararas do rudan yat r m miktar n n 13.9 milyar dolar oldu unu belirterek, "Bu sevindirici. Y l sonunda 20 milyar dolar seviyesinde olur" dedi. Uysal flöyle devam etti: " lk 10'da da Türkiye'yi görmek istiyoruz. Gelinen noktada bir hayli ifl yap ld, ama hâlâ yap lmas gerekenler var." Raporda dikkat çeken baz veriler flöyle: Türkiye, geliflmekte olan ülkeler aras nda 5. s rada yer ald. Çin, çekti i 70 milyar dolarl k yat r mla geliflmekte olan ülkeler aras nda lider. Türkiye'nin, dünya genelindeki uluslararas yat r mlardan ald pay 2006'da yüzde 1.5'e ç kt. Türkiye, s n r ötesi birleflme ve sat n almalarda 2006'da 15.3 milyar dolar ile tüm ülkeler içerisinde 11. s rada yer ald.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI

1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 1 Kasım 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27393 (Mükerrer) 2010 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması,

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı