Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12"

Transkript

1 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

2 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi hain pusulara düflürüyor. Bizim yüre imiz yan yor, Türkiye nin yüre i yan yor. Bu atefl sadece flehitlerin ailelerinin evlerine de il, fabrikalara, tarlalara, okullara, sokaklara, yani ülkenin her kar fl topra nda yaflayan insanlar n yüre ine düflüyor. fiehit haberleriyle uykular m z bölünüyor. Uykular m z bölünüyor; çünkü Kurtulufl Savafl nda yan yana, omuz omuza mücadele veren Türk ve Kürt kökenli vatandafllar m z n birbirine düflman edilmek istendi ini düflünüyoruz. Y llard r ayn topraklarda bar fl içinde yaflayan bir ulusun terör belas yla ekonomik, siyasal ve sosyal aç dan güçsüzlefltirilmek istendi ini görüyoruz. Dünyada emperyalizme karfl ilk mücadeleyi veren ve bu mücadelesini baflar yla sonuçland ran Türkiye nin üniter devlet yap s n n parçalanmas na yönelik tertip ve planlar n fark nday z. Sevr anlaflmas yla parçalanmak, dize getirilmek istenen bir ulusun Atatürk ün önderli inde flahlanan gücünün k r l p, ülkemizi tekrar 1918 koflullar na sürüklemek arzusuyla yan p tutuflanlar n varl n biliyoruz. Ülkemizde, gaflet ve dalalet içinde bulunan kimi çevrelerin teröre aç ktan ya da gizli destek verdi inin fark nday z. Uluslararas toplant larda Türkiye yi parçalanm fl gösteren haritalardan haberdar z. Yani Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunun fark nday z. Art k; Silaha, fliddete, teröre karfl olan herkesin sesini yükseltme zaman gelmifltir. Biz gençlerimizi, hain kurflunlarla kaybetmek istemiyoruz. Onlar n gücünden, bu ülkenin ayd nl k gelece inin kurulmas için yararlanmak istiyoruz. Biz gencecik insanlar n tabutlar na sar lan al bayra m z, bilimde, sanatta, üretimde, edebiyatta, sporda, e itimde, sa l kta, teknolojide tüm dünyada dalgaland rmak istiyoruz. Eminiz ki, bugün topra a düflen gencecik insanlar, e er lanetli teröre kurban verilmeseydi, Türkiye nin ça dafl muas r medeniyetler seviyesine ç kmas n sa layacaklard. Art k, siyasetçiler, ayd nlar, yazarlar, ifladamlar, yöneticiler, k sacas toplumun tüm kesimleri terörün önlenmesi konusunda sorumlulu unu bilmek ve buna göre davranmak durumundad rlar. Demokrasinin, hukukun üstünlü ünün, kalk nman n sa lanabilmesi, refah n art r lmas, iflsizlik ve yoksullu un önlenmesi için öncelikle terörün son bulmas gerekmektedir. Son 23 y lda teröre 100 milyar dolar aflk n bir harcama yap ld n an msayacak olursak, terörün bu güzel ülkemizin üzerine nas l bir kabus olup çöktü ünü görürüz. fladam ve sanayiciler olarak, flehitlerimizi unutmayaca z. U runa kanlar n döktü ü bu topraklar n bütünlü ünü korumak için de sorumluluklar m z n gere ini yapaca z. Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i

3 Güncelleme Yastay z... De erli Perçin okurlar ; Kayg ile izledi imiz haberler, art k yüre imizi burkuyor. Son aylarda yo unlaflan terör nedeniyle Türkiye nin dört bir yan na gelen flehit cenazeleri, hepimizin yüre ini da l yor; binbir zahmetle büyüttü ümüz gençlerimiz topra a düflüyor. Yaflad m z ac y anlatabilecek kelimeleri bulmakta zorluk çekiflimiz de bu yüzden olsa gerek fiehit cenazeleri, içimizdeki k zg nl art r yor, öfkelendiriyor. Ama bu tepkinin dile getirilmesinde olabildi ince sorumlu ve sa duyulu davranmak, bir iç çat flmay art racak söz ve eylemlerden kaç nmak gerekiyor. Çünkü, Türkiye nin siyasal, ekonomik ve toplumsal aç dan Dergi yay n No:4053 yerel süreli yay nd r, ayda bir yay nlan r, ücretsizdir. Yay n Sahibi OS AD Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Ad na Nihat Güçlü Sorumlu Yaz flleri Müdürü fiadan Aycan Yay n Kurulu Ahmet Erbasan Ahmet Taner Saraç Ayhan Cafero lu Ayhan Dönmez Fikri Gürdal smail fiadi Aycan M. Turan Emek Yay n dare Adresi Uzayça Caddesi No:12 Ostim - Ankara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) Tasar m AYCAN S (0532) Bas m Tarihi: Kas m 2007 Umut Tan, Sa l k, Matbaa, Turizm, nflaat ve Tic. A.fi. Matbaa fiubesi Turan Çi dem Cad. No:15 Ostim-Ankara Tel: (0312) (Pbx) Dergideki yaz lardan yazarlar sorumludur. güçlenmesini istemeyen karanl k çevrelerin istedi i, Türkiye de y llarca kardeflçe yaflam fl, zorluklara birlikte gö üs germifl, Kurtulufl Savafl nda omuz omuza çarp flm fl insanlar n birbirine düflmesidir. Karanl k çevreler, ellerini ovuflturarak birlik ve beraberli imizi bozmam z beklemektedirler. Bu tuza a düflmememiz gerekiyor. Oynanan bütün oyunlara, uygulamaya konulan senaryolara ra men kardeflli imiz, birlik ve beraberli imiz bozulmamal d r. De erli okurlar m z ve üyelerimiz; Üyelerinin uluslararas pazarlara aç lmas için y llard r büyük çaba harcayan Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i, bu çabalar n n meyvesini toplamaya bafllad. fl ve ticaret hacmimizin art r lmas amac yla fuarlar ve yurtd fl geziler organize eden derne imiz, çok derin tarihsel iliflkilere sahip iki ülke ile iflbirli ini art rd. Bu ülkelerden biri Almanya. Almanya n n Baden-Würtemberg endüstri bölgesi ile OST M OSB ile birlikte iflbirli i protokolü imzalad k. Hem Türk hem Alman taraf, bu iflbirli inin baflar l olmas için elinden geleni yap yor. Nitekim, çok k sa sürede Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa Arka kapak (tam sayfa) Kapak içleri (tam sayfa) ç sayfalar (tam sayfa) Yar m sayfa 1/4 sayfa 1/8 sayfa 1 say için hemen efllefltirme toplant s organize edildi ve Türk ve Alman firmalar verimli ifl görüflmeleri yapt lar. flbirli ini art rmaya dönük giriflimlerde bulundu umuz bir di er ülke de ran. ran Ticaret Müsteflar ile yapt m z görüflme, bize umut verdi. Görüflmede ran daki ticaret potansiyeli hakk nda ayr nt l bilgi sahibi olduk. Bu çerçevede ran a bir gezi düzenledik. Yak nda yapaca m z bu gezi sonras nda karfl l kl iflbirli inin artaca na inan yorum y l nda imzalad m z Kasr- fiirin anlaflmas ndan beri s n rlar m z n de iflmedi i ran, son y llarda ekonomik olarak bir de iflim geçiriyor. Anayasas nda yap lan de ifliklikler sonucunda özellefltirmelere bafllad ve özellefltirme ihalelerine yabanc lar n kat lamayaca na dair daha önce var olan yasa kald rd. ran daki geliflmeler, iç piyasada bir t kanma yaflayan Türk firmalar na büyük f rsatlar sunuyor. S n r ötesi operasyon nedeniyle Irak tan çekilmeye bafllayan sanayici ve ifladamlar m z için ran yeni bir pazard r. Nihat GÜÇLÜ Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan Reklam Fiyat Tarifesi 6 say için 630 x x x x 6 98 x 6 53 x 6 OS AD üyeleri için reklam fiyat tarifesi 550 x x x x 6 80 x 6 45 x 6 (YTL+KDV) 6 say için toplam Dergimiz; Tüm resmi protokole, Türkiye de tüm sanayici ve ifladamlar derneklerine üyelerimize ve yaklafl k 3000 ifladam na ücretsiz olarak ulaflt r lmaktad r.

4 Sanayi Bakan Ça layan: Kredi Garanti Fonu'nu devreye alaca z Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, sanayiciyi teminat konusunda rahatlatmak için ''Kredi Garanti Fonu''nu devreye sokacaklar n bildirdi. Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Nihat Güçlü ve beraberindeki yönetim kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a kutlama ziyaretinde bulundular. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Bakan Ça layan' ''içimizden birisi'' diyerek tan mlad ve iki konuda destek istedi. Zorunlu stihdam ve k dem tazminat meselesinde s k nt lar oldu unu dile getiren Güçlü'yü, Ça layan rahatlatt ve destek sözü verdi. Ostim'in 'KOB laboratuvar ' oldu unu kaydeden Bakan, OST M'in bundan evvel oldu u gibi bundan sonra da sorunlar yla yak ndan ilgilenece ini belirtti. Hükümet Program n n, seçim bildirgesinin adeta bir özeti gibi oldu unu ifade eden Ça layan, 58 ve 59. Hükümetlerin 5 y ll k dönemde çok baflar l oldu unu ve makro dengelerin kurulmas yönünde gerekli olan tüm reformlar yerine getirdi ini hat rlatt, ''fiimdi y llar aras nda infla edilen bu makro reformlar n üzerine, mikro reformlar n inflaat bafllayacak ve bundan sonraki 5 y lda, istikrar, güvenilir ve sürekli hale gelecek'' diye konufltu. ''Bu dönemde KOB 'ler baflta olmak üzere sanayi stratejisi, Türkiye'nin yeni gündem maddesi olacakt r'' diyen Bakan, sanayi stratejisinin ise ilk defa bir hükümet program na konuldu unu bildirdi. Y llarca Türk sanayicisinin önünü görememekten flikayet etti ini ifade eden Ça layan, bundan sonra sanayicinin önünü görece ini belirtti ve yeni icra döneminde sanayi envanteri çal flmas n n bafllat laca n, sektörel ve bölgesel bazda teflvik sisteminin getirilece ini bildirdi. KÜMELENME MODEL KOB 'lere deste in devam edece ini de vurgulayan Ça layan, bir önceki dönemde KOB 'lere iliflkin yap lan destekleri hat rlatt. Ça layan, ''Yine bu dönemde yap lacaklar aras nda, sanayiciye teminat konusunda kefil olacak Kredi Garanti Fonu Sistemini getiriyoruz. Asl nda bu iflleyen bir sistem. Bu alanda 5 katrilyon OS AD heyetinin ziyaretinde Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan, sanayiciyi teminat konusunda rahatlatmak için ''Kredi Garanti Fonu''nu devreye sokacaklar n bildirdi. lira kredi hacmi var. KOB 'lere iflletme sermayesi deste i yan nda, bir de Kümelenme Modelini gelifltirece iz. Yani htisaslaflma modelini yerlefltirece iz'' dedi. Bakan Ça layan, sanayide yan eleman s k nt s n gidermek amac yla mesleki e itime önem vereceklerini, istihdam yükünün azalt lmas çal flmalar n sürdüreceklerini ifade ederek, '' 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren iflverenin SSK pay nda 5 puanl k düflüfl sa lanacak'' dedi. Bas nda yer alan, ''Halk Bankas n n özellefltirilmesine karfl olmas nedeniyle Özellefltirme Yüksek Kurulunda yer almad ' yönündeki iddialar n hat rlat lmas üzerine Ça layan, ''Haber, nereden, kimden böyle ç km fl bilmiyorum ama bir defans oyuncusu vard r, forvet vard r, libero vard r, orta saha oyuncusu vard r. Dolay s yla iç içe, say n Baflbakan taraf ndan oluflturulmufl uyumlu bir 4 hükümet kurulmufltur. Bu konuda Say n Baflbakan n kendi takdiri; nerede, hangi oyuncuyu görmek istiyorsa oradad r'' dedi. Ça layan, Özellefltirme Yüksek Kurulunda üye olup olmaman n kendisi için fark etmeyece ini, zaten Bakanlar Kurulu Üyesi oldu unu belirtirken, ''Kald ki ben özellefltirmeyi geçmiflten gelece e savunan biriyim'' diye konufltu. Devletin asli görevlerine dönmesi ve özellefltirmenin devam etmesi gerekti ini anlatan Ça layan, bu anlamda baflar l olan Bulgaristan örne ini verdi. ''Ben özellefltirmeye karfl de ilim. Halk bankas n n özellefltirilme flekline itiraz m vard, o da zaten halka aç lma yöntemiyle yap ld '' ifadesini kulland. Ça layan bu arada, soruyu soran gazeteciye ''Devlet özel sektöre rakip olmamal. Biz bunu hep söyledik. Sizin Özellefltirme Yüksek Kurulu konusunda d fllanma gibi ifadeniz, son derece yanl fl oldu'' dedi. Bakan Ça layan, 'sanayiciyi teflvik etmek amac yla getirilecek 5 puanl k SSK indiriminin kaynak sorunu yarat p yaratmayaca na' iliflkin bir baflka soruya karfl l k, ''Bu konuda Türkiye'nin kaynaklar yeter. 400 milyar GSMH olup da 800 milyar dolar GSMH'yi hedefleyen bir ülke için sorun olmaz. Bu yüzden, s k nt olmaz'' karfl l n verdi.

5 Ostim de Türk-Alman iflbirli i Almanya n n Stuttgart kentinde kurulu Endüstri Bölgesi aras nda iflbirli i protokolü imzaland. Protokolü OST M ad na Ostim Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n ve Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i (OS AD) Baflkan Nihat Güçlü imzalad. Protokol gere i ilk efllefltirme toplant s Etap Alt nel de yap ld ve ikili 60 görüflme gerçeklefltirildi. Ostim Sanayici ve fl Adamlar Derne i (OS AD) ve Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlü ü (OSTIM OSB) ve Stuttgart ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden-Würtemberg (LVI) aras nda ad geçen her iki bölgenin ekonomik iflbirli inin gelifltirilmesini öngören protokol imzaland. Ostim dare Merkezi ndeki imzada Alman heyetine W.Wolf baflkanl k etti. Heyette Almanya n n Ankara Büyükelçili i yetkilisi de haz r bulundu. Alman Teknoloji flbirli i kuruluflu GTZ ve KOSGEB temsilcisinin de kat ld imza töreninde yap lan konuflmalarda OST M in Türk-Alman KOB iliflkileri için ideal bir bölge oldu u belirtildi. Yönetim Kurulu Baflkan Orhan Ayd n ve OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Ostim de Almanya ile iflbirli i yapan firmalar bulundu unu, ancak bu kapasiteyi karfl l kl olarak geniflletmek istediklerini vurgulad. Alman Endüstri Bölgesi ad na sözleflmeye imza atan M.W.Wolf da GTZ projeleri ile Anadolu daki ve Ostim deki KOB leri yak ndan tan d klar n, bunu temel alarak yeni iflbirlikleri oluflturmak istediklerini söyledi. Wolf, Ostim in metal sektörü baflta olmak üzere pek çok sektörde kendini kan tlad n, Türkiye deki KOB kesimine iliflkin platformlarda Lütfen Ostim e bak n önerisinde bulunduklar n anlatt. Protokol ile iki taraf üyelerini cesaretlendirerek üyeler aras ve her iki bölgenin ortak menfaati gözetilerek ifl ortakl klar kurularak ticari ve ifl iliflkilerinin gelifltirilmesi için iflbirli ini isteniyor. Taraflar n ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar ndaki iflbirli i ve bu konulardaki bilgilerin al fl verifli için çaba gösterme hususunda eflitlik ve karfl l kl menfaat prensipleri ile uyumlu olmak kayd yla mutab k olduklar belirtildi. Protokolle, ticaret, ekonomi ve teknoloji alanlar na iliflkin bilgilerin karfl l kl al fl verifli, ilgili iflletmelerin bilgilerinin temin edilmesi, her iki bölgedeki kurulufllar aras ekonomik ve ticari heyetlerin karfl l kl ziyaret ve bilgi al fl verifli ve iki taraf n uyumlu iliflkisini destekleyecek di er faaliyetler gerçeklefltirilecek. Bu ba lamda taraflar küresel pazar n geliflmesi için katk sa layacak, bölgeler aras nda karfl l kl anlay fl yayg nlaflt racak ve uluslararas ticaret yoluyla ekonomilerini gelifltirecekler. Protokolün imza töreninde Orhan Ayd n (OSTIM), Nihat Güçlü (OSIAD), Abdullah Çörtü (OSTIM Yat r m), Wolfgang Wolf (LVI, CEO), Murat Kepir (KOSGEB), N. P nar Ifl n (KOSGEB), Dr. Karl-Ludwig Zils (GTZ), Joachim Elsaesser (GTZ), Dr. Wilfried Euchner (Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçili i Görevlisi), Mustafa Salman 5

6 (ODAM), Murat Süzal (ODAM) bulundu. OS AD da bilgilendirme toplant s Stuttgart ta yerleflik olan Landesverband der Industrie Baden- Würtemberg (LVI) ile OS AD ve ÇAS FED aras nda iflbirli ine zemin oluflturacak bilgilendirme toplant s OS AD da yap ld. Toplant da. OS AD Baflkan Nihat Güçlü, derne in faaliyetleri ve kurumlar hakk nda ayr nt l bilgi verirken, ODAM Koordinatörü Murat Süzal, Türkiye ile Almanya aras ndaki iliflkilerin bir gelenek oluflturdu una dikkat çekti. GTZ projesinin Malatya, Marafl ve Ostim de yürütüldü ünü, projenin uygulanmas s ras nda ortaya ç kan baz ihtiyaçlar n ODAM n kurulufluna neden oldu unu ifade etti. ODAM n, dan flmanl k yaparak KOB lere uluslararas firmalarla birlikte çal flma olana yaratmak amac yla kuruldu unu anlatan Süzal, ODAM, Ostim deki KOB lere destek vermek üzere kuruldu. Biz KOB lerin atölye tipi üretimlerini fabrikaya geçirmesi sürecinde altyap lar n iyilefltiren, rekabetçi yanlar n gelifltirerek öncü çözüm orta olmay amaçl yoruz derken, ÇAS FED in Proje Koordinatörü Onur Çiftçi, sanayicilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amac yla kurulan federasyon yap lanmas hakk nda ayr nt l bilgi sundu. Çiftçi, federasyonun lokal, bölgesel, ulusal ve uluslararas düzeyde faaliyet yürüttü ünü dile getirdi. ÇAS FED Genel Baflkan Yard mc s rfan Giral, S AD örgütlenmesinin yeni oldu unu, federasyonlaflman n AB uyum yasalar n n ç kar lmas ndan sonra mümkün hale geldi ini belirterek, Ancak federasyon istedi i noktaya gelemedi. Çünkü, dernekler S AD olgusuna kuvvetle sar lm fl de iller. K sa vadede bireysel yarar beklentisi yüksek. Biz federasyonu uluslar aras iliflkiler a içine sokmak istiyoruz diye konufltu. Alman Landesverband der Industrie Baden- Würtemberg (LVI) Baflkan Wolfgang Wolf ise Ankara daki dinamizmi gördü ünü, bu potansiyelin kendisini cesaretlendirdi ini söyledi. Baden- Würtemberg in Avrupa n n tam merkezinde bulundu unu, bölgede en büyük sanayiyi otomotiv sektörünün oluflturdu unu, bunun d fl nda sanayide kullan lan üretim araçlar, üretim teknolojisi ile ba lant l elektrik-elektronik sanayinin geliflti ini söyledi. Son y llarda optik alanda çal flma yürütüldü ünü, çevre teknolojileri ve uzay sanayinin gelifltirilmesine çaba harcand n ifade eden Wolf, Elektrikelektronik alan nda büyük flirketler var. T p alan nda çal flmalar var. Bas n makineleri, yenilenebilir enerji alan nda çal flma yürüten flirketlerimiz var y l nda kurulan LVI, sanayicilerin ç karlar n gözeten bir kurulufltur. Ana görevi, üye ç karlar n öncelikle eyalette, sonra Almanya ve Avrupa da korumakt r. LVI, bilgi ve teknoloji transferini de organize ediyor diye konufltu. Alman ifladam grubu Telmek te Ostim OSB, OS AD ve LVI aras nda imzalanan protokol hemen hayata geçirildi ve ilk aflamada efllefltirme yap ld. Efllefltirme görüflmeleri öncesinde, Baden-Württemberg International organizasyonu ile Ankara ya gelen Alman ifladam grubu, 24 Ekim de Telmek te a rland. Telmek teki etkinlikte, önce OS AD Baflkan söz alarak konufltu ve OST M de çok say da firman n Almanya ile ifl yapt n, firmalar n tek tek gelifltirdikleri iliflkilerin, GTZ, ODAM ve LVI ile yap lan protokol gere i art k kurumsal düzeyde yürüdü ünü söyledi. Güçlü, Amac m z, karfl l kl olarak potansiyeli geniflletmek, ticari iflbirli ini art rmak, bilgi ve teknoloji 6

7 al flveriflini h zland rmakt r. Böylece, Ostim deki küçük ve orta ölçekli iflletmelerin küresel pazarlara uyumu sa lanacak, rekabetçi yanlar güçlendirilecektir. Türkiye ve Almanya aras ndaki bu iflbirli i ile her iki ülkenin ekonomisi geliflecektir dedi. OST M OSB Baflkan Orhan Ayd n, uzunca bir süredir Almanya ile sürdürülen iliflkilerin art k somut iflbirli ine dönüfltü ünü belirtti. yi çal flmalar yap lmas halinde her iki taraf için de yararl sonuçlar al naca n, Ostim taraf olarak bu konuda ellerinden gelen çabay göstereceklerini belirten Ayd n, Biz, bize ne düflüyorsa yapmaya haz r z diye konufltu. Alman Müsteflar Richard Drautz da, Ostim ile Baden-Württemberg aras nda bir iflbirli i kurulmas ndan memnuniyet duyduklar n vurgulad. Ostim in, Baden- Württemberg endüstri bölgesi ile iflbirli i yaparak uluslar aras düzeyde kendisine iyi bir partner buldu una iflaret eden Drautz, Efllefltirme toplant s yla endüstri bölgesindeki ifladamlar yla Türk ortaklar aras nda görüflme imkan sa lamak istiyoruz. Eyaletimizde dünya çap nda firmalar bulunuyor; ayn zamanda küçük ve orta ölçekli iflletmeler de faaliyet gösteriyor. Eyaletimizin ekonomi bakanl geliflen pazarlar n KOB leriyle iflbirli ine önem vermektedir. Bu amaçla, 1990 l y llar n bafl nda eyaletimiz, d fl iliflkileri teflvik etmekte ve fuarlar desteklemektedir. Ostim, imzalanan protokol ile eyaletimizin partneri oldu. fiimdi, çevre teknolojileri konusunda iflbirli ini öngörüyoruz. Bu iflbirli i, bizim iflletmelerimiz aç s ndan olumlu sonuçlar do uracakt r. Ostim, güçlü bir ortak kazand. flletmelerimiz, Türkiye deki potansiyeli alg lam fl durumdad rlar ve iflbirli i yapmak istemektedirler. Müsteflar Drautz un konuflmas ndan sonra Abdullah Çörtü taraf ndan Ostim i tan t c bir sunum yap ld ve Telmek firmas gezildi. Alman fl Kurumu OS AD da Alman fl Kurumu na ba l olarak faaliyet gösteren Yurtd fl Dan flmanl k Hizmeti kurumu temsilcileri OS AD ziyaret ettiler. OS AD salonunda yap lan toplant da konuflan OS AD Baflkan Nihat Güçlü, OS AD la, ODAM Proje Koordinatörü Murat Süzal da, ODAM n faaliyetleri hakk nda sunum yapt. Uluslar aras fl Yerlefltirme Uzman olan ekip bafl Sonia Baron, Almanya da yaflay p da Türkiye ye dönmek isteyen Türk gençlerin Türkiye de istihdam edilebilecek alanlar belirlemeye çal flt klar n anlatt. Türk-Alman iflbirli i borsas aç ld Türk ve Alman ifladamlar grubu 25 Ekim de de Etap Alt nel Otel de efllefltirme toplant s gerçeklefltirdi. Efllefltirme toplant s nda Ankaral 45 firma, 10 Alman firmas yla 60 ikili görüflme yapt. flbirli i borsas n n aç l fl nda konuflan Alman Büyükelçi Dr. Eckart Cuntz, Almanya ve Türkiye aras ndaki ikili iliflkilerin en önemli boyutlar ndan birinin ekonomik oldu una dikkat çekti. Ostim ve Baden-Württemberg aras ndaki iflbirli inin iliflkileri yo unlaflt raca n ifade eden Büyükelçi Cuntz, Türkiye nin en önemli ticari partnerinin Almanya oldu unu söyledi. Cuntz, 2007 y l nda Türkiye nin Almanya ya ihracat nda yüzde 7, ithalat nda yüzde 10 art fl olmufltur. Türkiye de Alman sermayesiyle çal flan 3 bin iflletme mevcuttur. Türkiye, geliflimin merkezindedir; Asya ve Avrupa n n kesiflme noktas ndad r diye konufltu. 7

8 GOP, Türkiye nin ulusal güvenli ini tehdit ediyor Ankara Eski Milletvekillerinden Uluç Gürkan, OS AD n kendinden önce Türkiye yi düflünen bir sermaye grubu oldu unu belirterek, OS AD n varl önemli dedi. Gürkan, OS AD taraf ndan düzenlenen Türkiye nin Dünü, Bugünü ve Gelece i konulu söyleflinin konu u oldu. Seçimlerden önce bat l gazetelerde yap lan kimi de erlendirmeleri aktaran, sözkonusu gazetelerde Türkiye kimli ini ar yor, Türkiye gelece ini ar yor bafll klar at ld n, Time dergisinde de Türkiye nin tesettürlü bir genç k z fotosu konularak tan t ld n an msatan Gürkan, Türkiye, kimliksiz bir ülke mi ki, böyle bir yorum yap l yor dedi. Türkiye nin tarihiyle, ekonomik potansiyeli ve askeri gücüyle sadece bölgesinde de il, dünyada önemli bir ülke oldu unu belirten Gürkan, Türk ulusunun tarihin ilk kurtulufl savafl n gerçeklefltirdi ini an msatt. Türkiye nin bat da bir slam devleti gibi alg land n, bu nedenle bat n n Türkiye yi içine almamak için her türlü yolu denedi ini belirten Gürkan, AKP hükümeti, AB yolunda h zl gitti; gitti ama 4.5 y ll k hükümeti döneminde 80 y lda yakalanan ça dafl uygarl k düzeyi, kad n özgür bir birey olarak var eden Türkiye bu duruma getirilmemeliydi. Bu Türkiye ye yap lm fl büyük bir haks zl k dedi. Baflbakanl k eski Müsteflar Ömer Dinçer in Kemalist düzeni de ifltirmek gerekti ini söyledi ini, bu zihniyetin Türkiye nin ötesinde dünyaya haks zl k oldu unu dile getiren Gürkan, ABD eski Devlet Baflkan Bill Clinton un Türkiye ye geldi inde TBMM de yapt konuflmada Osmanl mparatorlu u nda birbiriyle çat flan uluslar anlatt ktan sonra 20. yüzy l anlamak için Türkiye tarihini anlamak önemlidir. Türkiye, 21. yüzy l flekillendirmede de rol oynayacak. E er Türkiye demokratik, laik, istikrarl bir ülke olursa uygarl klar çat flmas n aflabiliriz dedi ini söyledi. Gürkan, fiimdi korumaya çal flt m z kimlik iflte bu kimlik dedi. Bush döneminde dünyay çat flma temelinde kontrol politikas uyguland n, Türkiye nin bir felaket senaryosu ile karfl karfl ya kald n ifade eden Gürkan, fiimdi dünya uygarl klar n n bir arada demokrasi ile mi yaflayabilecekleri, yoksa kaderlerini ABD ye mi terk edecekleri tercihi ile karfl karfl yay z. Irak parçalay p üçe bölmek yerine Atatürk ün Türkiye de gelifltirdi i model esas al nsayd Irak ta flimdi daha büyük mesafeler al n rd diye konufltu. Çat flma temelinde dünyay kontrol etme politikas n n Türkiye de de laikli i, demokrasiyi, hatta ulusal bütünlü ü tehdit etti ini belirten Gürkan, Geniflletilmifl Ortado u Projesi nin flu an fiilen uyguland n, bu projenin sözde amac n n demokrasiyi gelifltirmek oldu unu ancak özünde enerji kaynaklar n kontrol etmek düflüncesinin yatt n söyledi. Gürkan, flöyle konufltu: ABD D fliflleri Bakan Rice, 22 ülkenin ekonomik ve co rafi s n rlar n n de iflece ini söylemiflti. Bu ülkelerin ço unlu u Müslüman ülkelerdir ve aralar nda Türkiye de vard r. Türkiye yi bölünmüfl gösteren haritalar NATO toplant lar nda da t l yor. ABD, Irak a müdahale öncesinde Türkiye de 14 ilde 65 bin asker konuflland rmak istiyordu. Bak yorsunuz ki, bu 14 il Türkiye ye bölünmüfl gösteren haritalarda, Türkiye den kopan parçalar olarak gözüküyor. AKP iktidar yla, l ml slam ekonomik ve co rafi s n r de iflimi amaçl yor. Dinçer in Kemalist devleti de ifltirme zaman gelmifltir sözü, devleti din esas na göre yönetme arzusudur. Balkanlar daki parçalanmay biliyoruz. Biz de Balkan parçalanmas benzeri bir geliflmeye ad m ad m sürükleniyoruz. GOP, Türkiye nin ulusal bütünlü ünü tehdit ediyor. Bu projenin en önemli ayaklar ndan biri de Türkiye yi ekonomik olarak zay flatmakt r. Nitekim AKP iktidar döneminde ekonomide büyük bir yabanc laflma yaflanm fl, yerli flirketler, bankalar, Türkiye Cumhuriyeti nin çok önemli varl klar yabanc lar n eline geçmifltir. 8

9 2008 bütçesi 222 milyar YTL Seçim y l nda bozulan bütçe dengeleri, 2008'i de zora soktu. Hükümet, IMF kriteri olan milli gelirin yüzde 6.5'i kadar faiz d fl fazla (FDF) hedefini, geliri art ramay p giderleri de istedi i ölçüde k samay nca yüzde 5.5'e çekti. Türkiye IMF ile stand-by anlaflmas imzalad 2001 y l nda faiz d fl fazlada kendisine yüzde 6.5'lik bir hedef belirlemiflti. Faiz d fl fazlan n 2007'de de yüzde 6.5'lik hedefin alt nda yüzde 4.3 olarak gerçekleflmesi bekleniyor. Maliye Bakan Unak tan, faiz d fl fazla konusundaki bu geliflmeyi aç klamakta zorlan rken, 'yüzde 6.5 sihirli rakam de il' demekle yetindi y l bütçesi, gelir art fl nda yavafllamaya, yine kemer s kmaya ve tasarruflar n azalaca na iflaret ediyor. Bu tablo ÖTV art fl n n ve y llard r ertelenen elektrik zamm n n da kap da oldu unun habercisi. Unak tan, Bakanlar Kurulu'nda önceki gece saat sular nda tamamlanan görüflmelerin ard ndan, 'son dakika' say labilecek bir zamanda saat 23.55'te (Anayasa uyar nca saat 24.00'e kadar Meclis'e sunulmas gerekiyor) Meclis'e sunulan 2008 y l bütçe hedeflerini düzenledi i bas n toplant s yla aç klad. Aç klanan rakamlar da bütçenin zor koflullar alt nda çat ld n ortaya koydu. Hükümet, uygulanmakta olan stand-by anlaflmas çerçevesinde her y l yüzde 6.5 olarak hedefledi i faiz d fl fazlay 1 puan afla da yüzde 5.5'e indirerek bütçe dengelerini kurabildi. Unak tan, "1 puanl k azalman n sa layaca katk n n hangi alanlara aktar laca " sorusuna, "Bunlar bütçe dengeleri içinde göreceksiniz, yüzde 6.5 sihirli bir rakam de ildir" diye yan tlad. Ancak, bütçe verileri faiz d fl fazla hedefinin daralt lmas n n ard ndaki gerçe in, vergi gelirlerinde hedefin alt ndaki gerçekleflme tahminleri, faiz giderlerinin artaca ve faiz d fl harcamalar n daralt lamayaca oldu unu ortaya koydu. Unak tan, faiz d fl fazlan n 4.5 puan n n bütçeden, 1 puan n n ise di er kurulufllarca elde edilece ini belirtirken, 2008 y l faiz d fl fazla tutar n 38 milyar 244 milyon YTL olarak aç klad. Bütçe zor çat ld Bu tablo, 2008 y l nda ÖTV baflta vergi gelirlerini art rmaya dönük düzenlemeler yap laca n n sinyallerini verirken, ÖTV art fl yla toplam ÖTV tahsilat n n yüzde 16.7 olarak art r laca tahmini bütçe Maliye Bakan Kemal Unak tan, 2008 y l büyüme h z hedefini yüzde 5,5, bütçe büyüklü ünü ise 222 milyar 313 milyon YTL olarak aç klad. Gelir art rmak ve gider azaltmakta zorlanan hükümet çareyi faiz d fl fazlay 1 puan düflürmekte buldu. Türkiye'nin IMF ile stand-by imzalad 2001'den beri yüzde 6.5 olarak uygulanan faiz d fl fazla yüzde 5.5'e çekildi. 2008'de hesab tutturmak için kemerler s k lacak ve zamlar yap lacak. rakamlar na yans d. Maliye Bakan Kemal Unak tan, zor çat lan 2008 bütçesine dönük sorular yan tlamakta da zorland. ÖTV'deki art fl için 'Hepsi bütçe rakamlar nda var, siz hesaplars n z' yan t n vermekle yetinen Maliye Bakan Unak tan, "Elektrik zamm n Maliye Bakan aç klayacak" diyen Enerji Bakan Hilmi Güler'i de yalanlad ve zamm aç klayacak kurumun TEDAfi oldu u mesaj n verdi. 520 milyar dolarl k ekonomi Unak tan' n verdi i bilgiye göre, 2008 y l makro hedeflerinde Gayri Safi Milli Has la'n n (GSMH) milyar YTL'ye (520.2 milyar dolar) ulaflmas bekleniyor. Bu y l yüzde 5 olarak gerçekleflmesi beklenen büyüme h z ise 2008'de yüzde 5.5 olarak hedefleniyor. Bakan Unak tan, 2008'de özel sektöre, verimlili e ve 9 ihracata dayal bir büyüme öngörüldü ünü söyledi. Kamu borç stokunun bu y l yüzde 40'lara, Maastricht kriterlerine göre de yüzde 60' n biraz alt na indirilece ini belirten Unak tan, 2008 hedefini vermedi. hracat n bu y l 104 milyara, 2008'de 117 milyar dolara ulaflaca ithalat n ise bu y l 166, 2008'de 182 milyar dolara yükselece i hesab yap ld. D fl ticaret aç ise bu y l 62, 2008'de 69 milyar dolar olarak öngörüldü. Unak tan, ekonomideki belirleyici unsurlardan biri haline gelen cari aç k tahminini aç klamad. Seçim y l etkisi var Unak tan' n aç klad 2007 gerçekleflme tahminleri ve 2008 y l rakamlar, bütçedeki '22 Temmuz' ve 'uluslararas dalgalanma'n n etkilerini net olarak ortaya koydu y l nda bütçe giderlerinin 2.1 milyar YTL azalt larak 205 milyar YTL yerine 202 milyar 853 milyon YTL'de tutulaca hesaplan yor. Gelirler de hedefin biraz alt nda kalacak. 188 milyar 159 milyon YTL'lik hedefin 187 milyar 970 milyon YTL olarak gerçekleflece i öngörüldü. Vergi gelirlerinin ise 7.1 milyar YTL alt nda milyar YTL'de kalaca hesapland. 2007'de 16.8 milyar YTL olarak öngörülen aç n ise vergi d fl gelirler ve giderlerdeki daralman n etkisiyle 14.9 milyar YTL'de tutulaca hesaplan yor. Dengeler, 2007'nin bu olumsuzluklar alt nda çat ld için öngörülen bütçe hedefleri, harcamalarda yine kemerlerin s k laca n, vergi gelirlerinde yine zorlan laca n ve kamu borç stokunu azaltmay amaçlayan faiz d fl fazlan n 1 puan daralt larak, tasarruf edilecek gelir miktar n n azalt laca n gösteriyor. Bütçede toplam harcama tutar 222 milyar 113 milyon YTL olarak öngörüldü. 2007'ye harcamalarda yüzde 9.6'l k bir art fl öngörülüyor. Faiz hariç harcamalardaki art fl oran yüzde 8.1'de tutulurken, uluslararas dalgalanman n getirdi i faiz art fl etkisiyle faiz harcamalar bir önceki y la göre 7 milyar YTL artacak. Bu geliflme faiz giderlerinin yüzde 14.3'lük art yla 49 milyar YTL'den 56 milyar YTL'ye ç kmas na neden olacak. Bütçe gelir hedefleri ise yüzde 8.8'lik art fl hedefiyle milyar YTL olarak öngörüldü. Gelirlerin milyar YTL'si vergilerden sa lanacak. 33 milyar YTL

10 de vergi d fl gelir elde edilece i hesaplan yor. Bütçe aç n n ise 14.9 milyar YTL olan 2007 y l gerçekleflme tahminine göre, yüzde 19.3 oran nda art flla 17 milyar 766 milyon YTL olarak gerçekleflece i hesapland. Vergi gelirlerinin, 2008 y l nda yüzde 4 enflasyon hedefi dikkate al nd nda, yaklafl k 9 puanl k reel art fl anlam na gelen yüzde 13.3 oran nda art r lmas hedefleniyor. Bu öngörü, ÖTV ve Bakanlar Kurulu'nun yetkisindeki oran ve maktu tutarlar ndaki art fl n enflasyonun oldukça üzerine ç kaca na iflaret ediyor. 171 milyar YTL'nin üzerindeki toplam vergi hedefinin 44.7 milyar YTL'sinin ÖTV, 38.1 milyar YTL'sinin gelir vergisi, 30.5 milyar YTL'sinin ithalde KDV, 17.7 milyar YTL'sinin dahilde KDV ve 14.5 milyar YTL'sinin ise kurumlar vergisi olarak tahsil edilmesi bekleniyor y l nda harçlardan 5.4, motorlu tafl tlardan 3.9, banka ve sigorta muamelelerinden 4 milyar YTL vergi al nacak, damga vergisinden ise 4.2 milyar YTL gelir elde edilmesi bekleniyor. Sosyal güvenlik yine karadelik Bütçe harcamalar nda ilk s ray, yine 'kara- delik' olarak tan mlanan sosyal güvenlik kurumlar na yap lacak 37 milyar YTL'lik deste in de yer ald cari transferler kalemi ald milyar YTL'nin 69.7 milyar YTL'si cari transferlere, 56 milyar YTL'si faize, 48.7 milyar YTL'si personele gidecek. Personel harcamalar, 6.4 milyar YTL'lik sosyal güvenlik primi ile birlikte 55.1 milyar YTL'ye yükseliyor. Bütçenin yüzde 5.3'ü yat r ma Bütçeden yat r mlara aktar lan pay 2008'de art r lam yor. Yat r mlara 11 milyar 775 milyon YTL ayr ld. Bu rakam, bütçe harcamalar n n yüzde 5.3'ünü oluflturuyor. Sermaye transferi alt nda yap lacak ve yat r mlara aktar lacak kaynak olarak tan mlanan sermaye transferleriyle 2.1 milyar YTL'lik ek kaynak sa lanacak. Tar ma 5.4 milyar YTL Bütçeden bu y l da tar m ve hayvanc l a iyi haber yok bütçesinden tar ma aktar lacak pay yine art r lamayacak. Tar msal desteklemeler için ayr lan ödenek 5.4 milyar YTL olarak öngörüldü. Burs ve ö renci kredileri için 1.5 milyar YTL ödenek konuldu. Yerel yönetimlere bütçeden 15 milyar YTL, fonlara 3.6 milyar YTL kaynak aktar lacak. Vergi gelirlerinden iadeler için ayr lan tutar ise 16 milyar YTL. Haber Köflk'ün bütçesi yüzde 65 art r ld Cumhurbaflkan Abdullah Gül 2008 y l nda ayl k ortalama 16 bin 666 YTL maafl alacak. Cumhurbaflkanl bütçesine göre, Gül'ün y ll k maafl ödene i 2007 y l ndaki 284 bin 100 YTL'den 300 bin YTL'ye ç kar ld. Ancak Abdullah Gül 100 bin 80 YTL vergi ödeyecek. Böylece Cumhurbaflkan Abdullah Gül'ün maafl 2007'deki 15 bin 778 YTL'ye göre yüzde 5.6 oran nda artm fl olacak. Bu arada 2008 y l Cumhurbaflkanl bütçesi 33 milyon YTL'den yüzde 65 oranl art flla 55 milyon YTL'ye ç kar ld. Cepte vergi indirimi yok Bu y l n vergi gelir hedeflerini tutturamayan hükümet, gelecek y l yüzde 4 enflasyon hedefine karfl n, vergi gelirlerinde yaklafl k 9 puanl k reel art fl anlam na gelen yüzde 13.3 oran nda art fl hedefliyor. Baflta özel tüketim vergisi (ÖTV) olmak üzere baz vergi kalemlerinde art fla haz rlanan hükümet, indirim beklenen özel iletiflim vergisinde ise enflasyonun üzerinde art fl öngörüyor. Hükümetin TBMM'ye sundu u 2008 Bütçe Kanunu Tasar s 'n n vergi gelirlerine iliflkin gerekçesine göre, gelecek y l vergi gelirleri yüzde 13.3 artarak milyar YTL'den milyar YTL'ye ç kacak. Vergi gelirlerinde en yüksek art fl, yüzde ile banka ve sigorta muameleleri vergisinde hedefleniyor. ÖTV'de yüzde art fl bekleyen hükümet, petrol ve do algazdan al nan ÖTV gelirlerinde yüzde gibi çok yüksek bir art fl öngördü. Bu durum, akaryak ttan al nan ÖTV'ye asgari yüzde 10 art fl yap laca anlam na geliyor. Alkolden al nan ÖTV art fl yüzde 5.66'da kal rken, tütünden al nan ÖTV art fl yüzde oldu. Bütçeden yans yan bir baflka ipucu ise, gelecek y l indirim beklenen özel iletiflim vergisinde hükümetin indirim yerine, yüzde yerine art fl öngörmesi nedeniyle, vergi indiriminin bir baflka y la kald. Reform öncelikleri Sosyal güvenlik reformu tamamlanacak. Ar-Ge deste i için yasa ç kar lacak. Kamu Personel Reformu yap lacak. Özellefltirmelere devam edilecek. Kamuözel sektör iflbirli i kanunu ç kar larak, özel sektörün kamu yat r mlar n n finansman na kat lmas sa lanacak. Yerel yönetimlerin mali yap lar güçlendirilecek. Say fltay Yasas uluslararas denetim standartlar na kavuflturulacak. Mali saydaml k ve hesap verilebilirlik art r lacak. Türk Ticaret Kanunu ç kar lacak. Avrupa müktesabat na uyum süreci devam edecek 10 Yabanc lar n yeni tercihi Türkiye Türkiye, en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 7 basamak yükseldi. Türkiye, en çok uluslararas do rudan yat r m çeken ülkeler s ralamas nda 2006 y l nda 7 basamak birden ç karak 23'üncülükten 16'nc l a yükseldi. Uluslararas Yat r mc lar Derne i (YASED), BM Ticaret ve Kalk nma Örgütü'nün (UNCTAD) tüm dünyada efl zamanl olarak yay mlanan '2007 Dünya Yat r m Raporu'nu aç klad. Rapora göre, 2006'da 20.1 milyar dolar yabanc yat r m çeken Türkiye, uluslararas yat r m yapan ülkeler aras nda 934 milyon dolar ile 51., en fazla uluslararas do rudan yat r m stoku olan ülkeler aras nda ise 79 milyar dolar ile 27. s rada yer ald. Dünya genelinde uluslararas do rudan yat r m giriflleri 2006'da yüzde 38 art flla, 1.3 trilyon dolara ulaflt. En çok do rudan yat r m çeken ülkeler ABD ve ngiltere oldu. YASED Yönetim Kurulu Baflkan Tahir Uysal, a ustos sonu itibariyle Türkiye'ye gelen uluslararas do rudan yat r m miktar n n 13.9 milyar dolar oldu unu belirterek, "Bu sevindirici. Y l sonunda 20 milyar dolar seviyesinde olur" dedi. Uysal flöyle devam etti: " lk 10'da da Türkiye'yi görmek istiyoruz. Gelinen noktada bir hayli ifl yap ld, ama hâlâ yap lmas gerekenler var." Raporda dikkat çeken baz veriler flöyle: Türkiye, geliflmekte olan ülkeler aras nda 5. s rada yer ald. Çin, çekti i 70 milyar dolarl k yat r mla geliflmekte olan ülkeler aras nda lider. Türkiye'nin, dünya genelindeki uluslararas yat r mlardan ald pay 2006'da yüzde 1.5'e ç kt. Türkiye, s n r ötesi birleflme ve sat n almalarda 2006'da 15.3 milyar dolar ile tüm ülkeler içerisinde 11. s rada yer ald.

11 KOSGEB Ostim Merkez Müdürü Pak: KOB lerle iliflkiyi s cak tutaca z OS AD Baflkan Nihat Güçlü, ÇAS FED Baflkan Mehmet Akyürek, OS AD Baflkan Yard mc lar Adnan Keskin ve Akman Karakülah ile Yönetim Kurulu üyeleri Fuat Yorulmaz, Turan Emek, Özgür Savafl Özüdo ru, Mehmet Özkan ve Genel Sekreter Gülay Özdemir den oluflan OS AD heyeti, KOSGEB Ostim Merkez Müdürü Ömer Pak ziyaret etti. Pak n yeni görevine bafllamas nedeniyle gerçeklefltirilen ziyarette konuflan OS AD Baflkan Nihat Güçlü, y llard r KOSGEB le iyi çal flma yapt klar n belirterek, KOSGEB desteklerinin artarak devam etmesini istedi. Pak da, OS AD n farkl bir kültürü oldu unu belirterek, sanayicilerle iliflkileri s cak tutacaklar n, sivil toplum örgütleriyle ortak çal flmalar h zland racaklar n söyledi. Pak, Çünkü, sivil toplum örgütleriyle bizim hedef kitlemiz ayn. Dernekler, sanayiciler pratik ve vizyon sahibi. Biz bu pratikli i ve vizyonu faaliyetlerimize yans tmak isteriz. Araflt rma, gelifltirme konusunda a rl k vermek, sanayiciyi de bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz. Ortak çal flma kültürünü gelifltirece iz. Art k proje iflbirliklerini yapmak gerekiyor. stihdam, Slikon giydirme cephe Kapakl cam giydirme Kompozit panel kaplama Alüminyum do rama Fotoselli yana kayar kap lar Endüstriyel - Garaj kap lar K fl bahçeleri Oskar Cephe Sistemleri üretimi, ihracat art rmak için her bir firmay proje mant nda düflünmeliyiz dedi. Alüminyum nflaat Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Baflkent Orta Anadolu Sanayi Sitesi 664. Sk. No: 6 Ostim - Ankara Tel: Faks:

12 Cumhuriyet ekonomi Cumhuriyet in 84 y l n geride b rakt m z flu günlerde, içinde bulundu umuz ekonomik koflullar, siyasal ba ms zl m z tehdit ediyor. Kurtulufl Savafl nda genç nüfusunu kaybetmifl bir ülkede bir i ne bile üretilemezken, Osmanli mparatorlu u nun borçlar n ödeyen, kapitülasyonlara son vererek ba ms zl n ilan eden Türkiye, bugün IMF ve Dünya Bankas n n politikalar na teslim olmufl durumda. Cumhuriyet in YILLAR DIfi T CARET M Z (Milyon Dolar) HRACAT THALAT Cumhuriyet in 84 y l n geride b rakt m z flu günlerd ba ms zl m z tehdit ediyor. Oysa savafltan ç kan y llar nda büyük bir ekonomik at l m yaflanm flt. Si mümkün olabilece ine inan l yordu. Bugün kurulufl y llar nda Türkiye ekonomisi harap vaziyetteydi. stanbul ve zmir haricinde ne sanayi, ne sermaye s n f, ne altyap, ne de e itim mevcuttu. En basit ürünler DENGE HAC M dahi ithal ediliyordu. 12 milyonluk nüfusun büyük ço unlu u okuma yazma bile bilmiyordu. Atatürk ün ekonomi anlay fl n n temel ilkelerinden biri planlamayd. Atatürk, Birinci Kalk nma Plan 'n y llar, kinci Kalk nma Plan 'n ise y llar için haz rlatm flt. Kalk nma planlar eldeki k t kaynaklarla halk n ihtiyaçlar n n en iyi biçimde karfl lanmas na yönelik olarak haz rlanm flt. Türk Devriminin ekonomik kalk nmay plana ba lamas yla; tam çal flmay, h zl ve dengeli sermaye birikimini, d fl ödemeler dengesini, enflasyonsuz h zl kalk nmay, bölgeler aras dengeli kalk nmay, özel giriflimin geliflmesini, h zl teknolojik geliflme için yabanc sermaye ile iflbirli ini gerçeklefltirmeyi amaçlam flt. Her iki kalk nma plan n n da temel amac, hammaddesi Türkiye'de olmas na karfl n d flardan ithal edilmek zorunda kal nan ürünlerin ülkemizde üretilmesini sa lamakt. Bu amaçla tekstil, iplik ve dokuma fabrikalar kurulmufl, devletin teflvikiyle özel giriflim olarak baz çiftçilerin de kat lmas yla Alpullu ve Eskiflehir gibi baz fleker fabrikalar n n kurulmas na giriflilmifl ve bunlar gerçeklefltirilmiflti y l nda devlet sermayesiyle Sanayi ve Maadin Bankas kurulmufltu. Bankan n amac fabrika kurup yönetmek olarak belirlenmiflti. Bu bankan n deste iyle Kayseri-Bünyan plik Fabrikas TAfi, Isparta plik Fabrikas TAfi, Kütahya Çini flleri TAfi ve bunlar gibi bir çok özel kurulufl devletin de ortak olmas yla faaliyete geçti. Bunlardan baz lar ; Türkiye fl Bankas n n aç lmas, Uflak ta fleker fabrikas, Kayseri de uçak fabrikas, Kayseri Bünyan da dokuma fabrikas, Ere li Bez Fabrikas, Nazilli Bez Fabrikas, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas, Gemlik Suni pek Fabrikas, Bursa Merinos Fabrikas, zmit Ka t Fabrikas, Kayseri plik ve Bez Fabrikas, Eskiflehir fieker Fabrikas, Ticaret ve Sanayi Odalar n n kurulmas, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalar Kongresi, statistik Umum

13 si: Yokluktan varl a e, içinde bulundu umuz ekonomik koflullar, siyasal ve bir i nenin bile üretilmedi i Cumhuriyet in ilk yasal ba ms zl n ancak ekonomik ba ms zl kla ise Türkiye ekonomisi, fiili bir iflgal yafl yor. Müdürlü ü, Hükümete iktisadi konularda fikir vermek amac yla çeflitli meslek kurulufllar n n temsilcilerinden oluflan Ali ktisat Meclisi, Birinci ve kinci Kalk nma Planlar, 1927 y l nda Teflviki Sanayi Kanunu, 1930 y l nda Sanayi Kongresi, 1931 y l nda Ziraat Kongresi, Aflar Vergisinin kald r lmas, demiryollar n n sat n al narak ulusallaflt r lmas yd. Atatürk ün planl ekonomi anlay fl, ulusal ç kar ve halkç l k temeline dayanmaktayd. Bu anlay fl sayesinde Türkiye'nin geri kalm fl bölgelerinde, yüzy llard r özel sektörce yap lmam fl yat r mlar, 1930 lar Türkiye sinin güç koflullar nda yap ld. Atatürk ün bu modelinde kamusal giriflim, kalk nma hamlesinin merkezine oturtuldu u için özel sektörün, kâr getirmeyece i için yapmad yat r mlar bile finanse etmeyi göze alm flt r. Atatürk, sürdürülebilir bir kalk nma için ekonomik istikrara ne derecede önem verdi ini politika ve uygulamalar yla göstermifltir. Atatürk döneminde d fl ticaret aç olmadan, enflasyona baflvurulmadan, dengeli ve istikrarl bir kalk nma sa lanm flt r. Atatürk, para s k nt s na bir çözüm yolu olarak emisyona baflvurulmas önerilerine her defas nda karfl ç km flt r. Atatürk ün temel ekonomik hedefi bütün toplumun mümkün oldu u kadar k sa sürede kalk nmas n sa lamak yönündedir y llar aras ndaki döneme, Türk sanayisinin ilk ve planl kurulufl aflamas olarak bak labilir. Yap lacak ifller ciddi etütlere dayanan bir plana ba lanm fl, iç ve d fl finansman sa lanarak çok baflar l uygulama sonuçlar elde edilmifltir. Ham madde kaynaklar ile enerji sorunlar ciddiyetle ele al nm fl, konunun bilimsel ve teknik yönü ile ciddi flekilde u rafl lm flt r. Bu dönemde yap lan yat r mlar, hep devletçilik ilkesi ad alt nda yap lm flt r. Yeni devletin kuruluflundan Atatürk ün ölümüne kadar olan bu dönemin özellikleri flöyle s ralanabilir: a) D fl ticaret aç olmadan enflasyona baflvurulmadan dengeli ve istikrarl bir kalk nma, b) D fl ticaret aktifinin sa lad döviz geliriyle alt n stokunun art r lmas, c) Mali dengenin korunmas. Atatürk'ün ekonomi politikas nda makroekonomik istikrar n önemli bir yeri var. Öyle ki, enflasyonsuz para politikas Cumhuriyet tarihinde sadece Atatürk zaman nda uygulanabildi. Türkiye Cumhuriyeti nde enflasyon sorunu Atatürk'ün ölümünden sonra bafllad. Türkiye geçen y l ihracat art fl nda, yüzde 16 l k dünya ortalamas n yakalarken, ithalatta ise dünyada en fazla ithalat gerçeklefltiren 25 ülke aras nda, en çok ithalat art fl yaflanan ilk 10 ülkeden biri oldu. Türkiye yüzde 17 lik ithalat art fl oran yla, dünya ortalamas n 2 puan aflt. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) verilerinden yap lan hesaplamaya göre Türkiye, geçen y l gerçeklefltirdi i ortalama 137 milyar dolarl k ithalatla, dünya ithalat n n yüzde 1.5 ini gerçeklefltirmifl oldu. thalat n beflte biri ABD den Dünya mal ithalat nda (AB nin kendi aras ndaki ticareti hariç) ilk s rada 1 trilyon 920 milyar dolarl k ithalatla dünya devi ABD yer ald. ABD, dünya ithalat n n yüzde 20.6 s n gerçeklefltirdi ve ithalat da yüzde 11 lik art fl kaydetti. 25 üyeli AB ülkeleri 1 trilyon 697 milyar dolarl k ithalatla ikinci s rada yer al rken, AB ülkelerinin dünya ithalat ndaki pay yüzde 18.2, ithalat art fl oran da yüzde 15 oldu. Dünya ticaretinde yaflad h zl geliflme ile söz sahibi olan Çin de 792 milyar dolarl k ithalatla üçüncü s rada yer al rken, ithalat art fl oran yüzde 20 oldu ve dünya ithalat ndaki pay da yüzde 8.5 olarak gerçekleflti. Japonya n n 2006 y l ndaki ithalat 577 milyar dolar, dünya ithalat ndaki pay yüzde 6.2, ithalat art fl ise yüzde 12 oldu. hracatta ortalamay yakalad k Dünya ihracat nda 22 nci s rada yer alan Türkiye, ihracat art fl nda da yüzde 16 l k art flla, dünya ortalamas n yakalad. 13 Atatürk ün ekonomi politikas n n temel amac imtiyazs z ve s n fs z biçimde bütün halk n refah n n yükseltilmesiydi. Bütün toplumun mümkün oldu u kadar k sa sürede kalk nabilmesi için ekonomik ve sosyal kalk nmaya bir bütün olarak yaklaflmak gereklidir. Di er bir deyiflle bütün devrimler ve ekonomik kalk nma amac yla yap lan uygulamalar birbirini desteklemelidir. Ekonomik ve sosyal kalk nmay bu biçimde ele al fl, son y llarda geliflmekte olan ülkeler için ça dafl ekonomik planc lar ve iflletmecilerce öne sürülen sistem yaklafl m n n bir uygulamas say labilir. Atatürk ün ekonomi politikas üç temel dengeye dayanmaktayd. Bunlar, gelirgider, bütçe ve d fl ticaret denkli idir. Türkiye ithalat liginde ilk 15 te Dünya mal ticaretinde en fazla ihracat gerçeklefltiren ülkeler 1 trilyon 480 milyar dolarla AB ülkeleri olurken, AB nin dünya ihracat ndaki pay yüzde 16.4, ihracat art fl da yüzde 11 oldu. ABD, 1 trilyon 37 milyar dolarl k ihracatla, dünya ihracat n n yüzde 11.5 ini gerçeklefltirirken, ihracat art fl oran da yüzde 14 olarak gerçekleflti. Borsada yabanc lar n pay zirvede Piyasa de eri aç s ndan yabanc lar n borsadaki pay yüzde 73'e dayand.. Piyasa de eri aç s ndan yabanc lar n borsadaki pay yüzde 73'e dayand..merkezi Kay t Kuruluflu verilerinden derlenen bilgilere göre, bu y l n bafl nda stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) piyasa de eri itibar yla pay yüzde seviyelerinde bulunan yabanc yat r mc lar, borsadaki a rl n korumaya devam ediyor. Yabanc yat r mc lar n Ekim ay bafl nda yüzde olan pay, tarihi rekor k rarak yüzde e ulaflt. Böylece yabanc lar, adet hisse senedi ve yüzde lik hisse pay yla piyasa de erinin yüzde ünü elinde bulundurmufl oldu. Geçen y l ayn dönemde yabanc lar n borsadaki pay yüzde düzeyindeydi.

14 130 bin mükellefin banka hesab na haciz Gelir daresi Baflkanl vergi borçlular na, elektronik taarruz bafllatt. Maliye, ilk etapta 130 bin vergi borçlusunun banka hesaplar na ihtiyati haciz uygulad. Bu sayede 2 milyar YTL tahsilat yap lmas planland.. Ostim de onlarca esnaf, banka hesaplar bloke edilince zor duruma düfltü. Baz mükelleflerin borçlu olmad halde hesaplar na haciz konuldu u ö renildi. Gelir daresi Baflkanl, vergi borçlular na, elektronik taarruz bafllatt. Maliye, ilk etapta 130 bin vergi borçlusunun banka hesaplar na ihtiyati haciz uygulad. Bu sayede 2 milyar YTL tahsilat yap lmas planland.. Ostim de onlarca esnaf, banka hesaplar bloke edilince zor duruma düfltü. Baz mükelleflerin borçlu olmad halde hesaplar na haciz konuldu u ö renildi. Gelir daresi Baflkanl 'n n, veri ambar ndaki bilgiler üzerinden gerçeklefltirdi i çapraz denetimler sonucunda ilk etapta 130 bin vergi borçlusunun banka hesaplar na ihtiyati haciz konuldu. Bu uygulama ile 2 milyar YTL tahsilat yap lmas hedeflendi y l nda vergi gelirlerinde beklenen tahsilat yapamayan mali idare, 4 milyar YTL civar ndaki aç kapatmak için gelecek y l hem baz vergi ayarlamalar na hem de kay td fl ile mücadele önlemlerine a rl k verecek. Bu kapsamda Gelir daresi'nin Stratejik Plan 'nda yer alan önlemler seri biçimde devreye giriyor. Vergisini zaman nda ödemeyenlerin tespit edilerek süresinde ödenmeyen vergi ve cezalar n cebren tahsilini sa lama karar, hemen uygulamaya konuldu. Borç Takip ve De erlendirme Sistemi'nin temelini oluflturan ilk ad m sayesinde, hem vergi borcu bulunan hem de bankada mevduat tutan 130 bin mükellef saptand. Bankalara yaz gönderilerek, borçlu mükelleflerin hesap hareketlerinin bloke edilmesi istendi. Önümüzdeki dönemde de vergi borçlular n n banka mevduat, gayrimenkul ve motorlu tafl t bilgileri öncelikli olmak üzere tüm malvarl na elektronik ortamda ulafl larak tahsilat için yak n markajda tutulacak. Ostim Vergi Dairesi nde Vergi borçlular na yönelik elektronik taarruz, Ostim Vergi Dairesi nde de etkisini hissettirdi. Yüzlerce mükellefin banka hesaplar, vergi borçlar oldu u gerekçesiyle bloke edildi. Ostim Vergi Dairesi ne kay tl ihracat amaçl üretim yapan firma say s n n 850 oldu u belirtildi. Vergi dairesinin, önce tüm vergi borçlusu gözüken mükelleflerin hesaplar n bloke etti i, tepkiler üzerine ihracat yapan firmalar n blokesini kald rd ö renildi. Tepkiler ATO Baflkan Sinan Aygün, yapt aç klamada, Maliye nin bafllatt uygulamay esnafa vergi sald r s olarak nitelendirdi. Hesaplar na blokaj konulan esnaf n, paralar n kullanamamalar yüzünden çek ve senetlerini ödeyemeyecek hale geldiklerine dikkat çeken Aygün, Esnaf n sicili bozuluyor, kara listeye düflüyor, iflleri durma noktas na geliyor dedi. Aygün konuyla ilgili olarak flu bilgileri verdi: Vergi ödememe e ilimi elbette onaylanacak bir durum de il. Elbette kazanan esnaf vergisini de ödeyecek. Buna kimsenin söz söyleyecek laf olmaz. Ancak bundan daha kötüsü, IMF emrediyor, paralar n ne pahas na olursa olsun tahsil et diyor, Maliye akla gelmedik yöntemlere baflvuruyor. IMF ye verilen rakamlar tutacak diye, esnaf n bayram bile zehir ediliyor. fiimdi hesaplar na bloke konulan esnaflar n elleri kollar ba land. Bayramdan sonraya verdikleri çeklerin arkas yaz lmaya baflland. Senetleri protesto oluyor, mal bedellerini ödenemiyor. Vergi Dairesi ile anlaflarak vergi borcunu taksitle ödeyen mükelleflerin hesaplar na bile bloke koydular. Böyle uygulama olur mu? Esnaf n borçlar n ödememe e iliminden de il, durgun geçen yaz sezonu nedeniyle vergi borçlar n ödeyemedi ini kaydeden Aygün, iyiniyetli mükellefler gözetilmeksizin topyekün bir uygulamaya gidilmesinin fl k olmad n söyledi. 20 maddelik istihdam art rma paketi geliyor Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, istihdam n üzerindeki yüklerin kald r lmas ve nitelikli ifl gücü ile ilgili düzenlemeleri içeren 20 maddelik bir paket üzerinde çal flt klar n, bu kapsamda fl Kanunu nda yeni düzenlemelere gidilece ini bildirdi. Çelik, Ankara Sanayi Odas (ASO) Baflkan Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti. Özdebir, ziyaret sonras nda Bakan Çelik e sanayinin sorunlar na iliflkin dosya sundu. Sanayicilerin tüm zorluklara karfl n 100 milyar dolar aflan bir ihracat gerçeklefltirdiklerini ifade eden Çelik, "Bu ihracat gerçeklefltiren sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Kurdaki dengesizli e, rekabet edilebilirli in s k nt lar na karfl n böyle bir ihracat gerçeklefltirmeniz takdir edilir" dedi. Sanayicilerin bürokratik ifllemlerle ilgili olarak yaflad klar s k nt lar n gündemlerinde yer ald n dile getiren Çelik, bu s k nt lar yasal mevzuat çerçevesinde parlamentoya tafl yacaklar n kaydetti. Sanayicilerin ifl yeri açma ve iflletme belgesi alma gibi konularda yo un bürokratik engellerle karfl laflt klar n belirten Çelik, " stihdam, istihdam n üzerindeki yükleri kald rma ve nitelikli ifl gücü ile ilgili de fluan da 20 maddeden oluflan ciddi paket çal flmas n son 10 içerisinde bakanl k bünyesinde gerçeklefltirdik. Di er bakan arkadafllar m zla da bunlar dosya fleklinde paylaflt k. Yak n zamanda bir araya gelip neler yap labilece ini öncelik s ras na göre de erlendirme aflamas nday z. Bunlar da 2008 öncesinde parlamentoya gönderme iradesini ortaya koyaca z. Bu 20 maddelik düzenleme içerisinde zorunlu istihdam konusu da yer al yor" diye konufltu. Söz konusu çal flmay Meclis e göndermeden önce sosyal taraflarla da diyalog içerisinde olacaklar n söyleyen Çelik, yap lmas gerekenleri sosyal diyalog çerçevesinde de erlendirip, karar vereceklerini ifade etti. 14

15 ran dan Türk ifladamlar na yat r m ça r s ran Ankara Büyükelçili i nin Ekonomi ve Ticaret Müsteflar Ahmad Noorani, ran da devletin ekonomideki pay n n yüzde 85 oldu unu, devletin küçültülmesine karar verildi ini ve özellefltirmelere bafllanaca n belirterek, Türk sanayici ve ifladamlar n özellefltirme ihalelerine girmeye, ran da yat r m yapmaya ça rd. Noorani, Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan Nihat Güçlü, Baflkan Yard mc s Adnan Keskin, Yönetim Kurulu Üyeleri Turan Emek, Emrullah Bal kç o lu, Mehmet Özkan ve OS AD Genel Sekreteri Gülay Özdemir den oluflan heyeti büyükelçilikte kabul etti. Kabulde, OS AD Baflkan Nihat Güçlü, Ostim le ilgili ayr nt l bilgi verdi. Ostim bölgesinde 10 bine yak n iflletme bulundu unu yaklafl k 100 bin kiflinin istihdam edildi ini belirten Güçlü, iki ülke aras ndaki ekonomik iflbirli inin art r lmas gerekti ine dikkat çekti. OS AD n çok ortakl bir flirketi, iki kooperatifi ran Ankara Büyükelçili i nin Ekonomi ve Ticaret Müsteflar Ahmad Noorani, ran da devletin ekonomideki pay n n yüzde 85 oldu unu, devletin küçültülmesine karar verildi ini ve özellefltirmelere bafllanaca n belirterek, Türk sanayici ve ifladamlar n özellefltirme ihalelerine girmeye, ran da yat r m yapmaya ça rd. bulundu unu, organize sanayi bölgesi kurdu unu ifade eden Güçlü, iki ülke aras ndaki ticaretin art r lmas amac yla 15 firma efllefltirilmelerine gidilebilece ini vurgulad. Baflkan Yard mc s Adnan Keskin de, OS AD heyetinin en k sa sürede ran a gezi düzenleyebilece ine dikkat çekti. ran Ankara Büyükelçili i nin Ekonomi ve Ticaret Müsteflar Ahmad Noorani, OS AD heyetinin ziyaretinden memnun kald n belirterek sözlerine bafllad. Türkiye ile ran aras ndaki iliflkilerin çok eskiye dayand n, ran n nüfusu içinde Azeri Türkler in oldukça fazla oldu unu belirten Noorani, ran ve Türkiye aras ndaki iliflkilerin son 4 y lda geliflip, geniflledi ini vurgulad. 800 milyon dolarl k ticaret hacminin 8 milyar dolara ç kt n, 2007 için bu hedefin 10 milyar dolar oldu unu ifade eden Noorani, Sadece 650 milyon dolarl k bavul ticareti yap l yor. ki ülke birbirini tamaml yor dedi. Türk ifladamlar na ça r ran da do al kaynaklar n zengin oldu unu, ranl larda para bulundu unu ifade eden Noorani, flöyle konufltu: ranl lar da para var, Türkiye de de kaliteli mal. Ülkemizde, enerji ve iflçilik de ucuz. Ciddi bir pazar sözkonusu. ran da özel sektör çok güçsüz. Devletin ekonomi içindeki pay yüzde 85, özel sektörün pay ise yüzde 15. fiimdi ran da yeni bir hareket bafllad. Özellefltirmeleri gerçeklefltirerek devleti küçültmeye çal fl yoruz. Son olarak bir anayasa de iflikli i gerçeklefltirildi ve tesislerin yabanc lara da sat labilece ine karar verildi. Ayr ca ran da Türk firmalar n n tercih edilmesi isteniyor. Türk sanayici ve ifladamlar hemen hemen her alanda gelip ülkemizde yat r m yaps n. Ostim in ürünlerinin sergilenmesi için öncelikle bir showroom aç lmal, ayr ca bir ofis faaliyet yürütmeli. Bu ofis, yat r m alanlar yla ilgili ön araflt rmalar yapar. Ayr ca dernek yönetiminiz ran a bir gezi düzenleyebilir. Biz, sizleri Tahran daki yat r m kurumlar na yönlendirelim.

16 Anadolu OSB de kamulaflt rma bitti Ziraat Bankas ndan kredi deste i sa layan Ankara daki Anadolu OSB de, altyap etaplar halinde yap lacak ve üst yap s n yapmak isteyen firmalara öncelik verilecek. Yat r mc ya destek olmak amac yla 4 bin metrekare net sanayi parselleri ve katlar na yönelik tip projeler oluflturularak yat r mc n n tercihine sunulacak. Anadolu OSB Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, hedeflerinin gelecek y l altyap çal flmas na bafllamak oldu unu söyledi. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi devlet deste i olmaks z n yaklafl k 250 firmas ile metrekare büyüklü e sahip ana alan n n kamulaflt rma bedellerini ödeyerek kamulaflt rma çal flmalar n tamamlad. Anadolu OSB yüzde 100 doluluk oran na ulaflt. Ancak sanayicilerden gelen taleplere cevap verebilmek için Sanayi ve Ticaret Bakanl nca kamu yarar karar verilen metrekarelik ilave alanda da kamulaflt rma çal flmalar na baflland. Anadolu OSB Müteflebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay, metrekare olan ana alandaki kamulaflt rma çal flmalar n n ve bedel ödeme ifllemlerinin tamamland n, ilave alanda da ön tahsis çal flmalar na Ekim ay itibariyle baflland n belirtti. Tuncay, T.C. Ziraat Bankas Genel Müdürlü ü ile Anadolu Organize Sanayi Bölgesi aras nda düzenlenen, yat r mc lara yap lacak kredi kulland r lmas na iliflkin protokol gere ince, kamulaflt rma bedelleri, konut kredisinden daha ucuz maliyetle, bir y l ödemesiz olmak üzere befl y l vadeli olarak kulland r lan kredilendirmeden ilave alan m zdan ön tahsis alan firmalar m z da yararlanacak dedi. Bu noktada Ziraat Bankas n n, Anadolu OSB ye destek vermeye devam etti ini belirten Tuncay, 52 firmam z sadece kamulaflt rma ödemeleri için YTL kredi kulland. Firmalar m z Anadolu OSB taraf ndan sunulan bu imkandan memnun olduklar n ortaya koymufllard r. Bu nedenle bölgemizin geliflim sürecine paralel olarak bu kredinin altyap, üstyap ve makine teçhizat kredisi olarak etaplanmas planlanmaktad r. dedi. Ankara Anadolu Organize Sanayi Bölgesinin; Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i ve S.S. OS AD Toplu flyeri Sanayi Yap Kooperatifi taraf ndan 2002 y l nda kuruldu unu kaydeden Tuncay, Yap lan 50 y ll k planlamaya göre Ankara önemli bir sanayi flehri olacakt r. Bu sanayi flehrinin ana merkezi de Eskiflehir Yolu Temelli sanayi havzas d r. Anadolu OSB, park alanlar, rekreasyon alanlar, fuar alanlar, sosyal ve kültürel tesis alanlar, e itim alanlar ve altyap tesis alanlar ile 2 bin 500 hektarl k sanayi bölgesinin tam ortas ndaki yaklafl k 400 hektar nda, Baflkent OSB ile ASO II. Organize Sanayi Bölgelerinin kavflak noktas nda yer almaktad r. Ankara- Eskiflehir karayolunda Ankara ya 34 km uzakl kta yer alan Bölge, Ankara- stanbul Demiryolunun yan nda konumlanmaktad r ve Mal köy Yükleme-Boflaltma stasyonunun hemen yan ndad r dedi. Ulafl m, enerji, teknik altyap aç s ndan kusursuz olarak planlanan bölgenin yaklafl k brüt 6 bin 200 metrekare ve net 4 bin metrekare ve katlar fleklindeki sanayi parsellerinden olufltu unu dile getiren Tuncay, bölgede istihdam edilecek 15 bin kiflinin bar nma ihtiyac n n büyük ölçüde Bay nd rl k ve skan Bakanl taraf ndan bölgenin kuzeyinde konumland r lan Gecekondu Önleme Bölgesi taraf ndan karfl lanaca n ifade etti. Anadolu OSB nin Türkiye deki birçok ilki gerçeklefltirerek kuruldu unu ve çal flmalar na da bu bilinçte devam etti ini 16 belirten Tuncay, Ostim Sanayici ve fladamlar Derne i nin üyelerinin ihtiyaç ve gereksinimlerinin tespitinin kooperatif örgütlenmesine çevrilmesi ile Anadolu OSB nin ilk ad mlar n n at ld n, bölgenin. büyük ve orta ölçekli iflletmelere kuluçka olaca n an msatt. Tuncay, devlet deste i olmaks z n ama devlet bankas deste i al narak çal flmalar n h zland ran Anadolu OSB de altyap ve imar proje haz rl klar n n süratle devam etti ini, uygulama noktas nda da ülkemizde ilk olacak çal flmalar n ön haz rl klar n n yap ld n vurgulad. Tuncay, yap lan bu ön haz rl klar konusunda da flu bilgileri aktard : Altyap etaplar halinde yap lacak ve üst yap s n yapmak isteyen firmalara öncelik verilecek. Yat r mc ya destek olmak amac yla 4 bin metrekare net sanayi parselleri ve katlar na yönelik tip projeler oluflturarak yat r mc n n tercihine sunaca z. S n rlar m z içinde kalan göl aynas, 2 bin 500 hektarl k sanayi bölgesine hizmet edebilecek flekilde rehabilite edilecek. fiu anda dinamik ve h zl hareket kabiliyetimiz ile Anadolu OSB de 2008 y l n n ikinci yar s nda altyap inflaatlar na bafllamak için tüm enerjimizi ortaya koyduk.

17 Tar m sektörü Ankara daki fuarda bulufltu AGROTEC Tar m Fuar, Atatürk Kültür Merkezi nde yap ld. Tar m sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatç lar sektöre ait kurum, kurulufl ve iflletmeleri çiftçilerle bir araya getirmek, imalatç lar n en son sistem ve teknolojiyle ürettikleri makinelerini ve imalatlar n gerek rakiplerine gerekse ziyaretçiye sergilemeleri için uygun zemin haz rlayan fuar n aç l fl nda, OS AD Baflkan Nihat Güçlü de bulundu. Güçlü, fuar aç l fl nda yapt konuflmada, dünyada geliflen küreselleflme e ilimi ve teknolojik geliflimin di er sektörlerle birlikte tar mda da yenilenmeyi zorunlu k ld na iflaret etti. Türkiye nin, Avrupa Birli i ailesi içinde yer almak istedi ini ve bu sürecin tar m sektöründe yeniden yap lanmay gerektirdi ini ifade eden Güçlü, Tar msal faaliyetlerin verimlili inin yükseltilmesi, bu sektörde modern teknolojilerin kullan lmas için fuarlar n büyük bir ifllevi vard r. Türkiye nin tar m alan nda sahip oldu u büyük potansiyeli aç a ç kartacak, bu gücü yerli ve yabanc giriflimcilere gösterecek olan bu fuar, tar m ve hayvanc l k sektöründe yeniliklerle buluflma imkan sa layacakt r. Fuar, ayn zamanda ev sahipli i yapaca konunun uzmanlar taraf ndan etrafl ca tart fl lmas na, önümüzdeki y llara iliflkin perspektif çizilmesine de yard mc olacakt r dedi. Ziraatçiler Derne i Baflkan brahim Yetkin, tar mda en önemli sorunun tar msal üretimde verimlili i art rmak ve maliyetleri düflürmek oldu unu söyledi. Tar m arazilerinin parçalanmas yla tar m iflletmelerinin rasyonel olmaktan ç kt n ifade eden Yetkin, kurakl a çözüm bulmak için ulusal politika belirlenmesi gerekti ini belirtti. Tar mda damlama sistemine geçmek zorunday z diye konufltu. ATO Baflkan Sinan Aygün, fuar n Ankara ve tar m sektörü için hay rl olmas n dilerken, Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara daki fuar alan sorununa de indi. Ekonominin lokomotifi KOB ler Ali ÜNVER Mikro KOB, adeta kaz gibidir; sürekli yolunur, yolunur. Tüyleri bitince devlet, haczeder ve etini yer.! Son y llarda KOB sözcü ü çok fazla zikredilen, özellikle 2000 li y llarda dilden düflmüyor. Özellikle KOB olup da, KOB oldu unu bilmeyen küçük ve orta boy iflletmelere gün geçtikçe yeni yeni isimler verilmeye baflland. Mikro KOB, makro KOB gibi isimler ile; KOB ler grupland r lmaya çal fl lmaktad r. KOB ler, kurulufllar itibari ile küçük, orta ve büyük aile flirketleri olarak faaliyetlerine bafllarlar. Bu dünyan n her yerinde böyledir. Avrupa daki KOB leri anlatmayaca m. Zira onlar n geldi i durum, bizim AB kap s ndan al nmamam zdan aç kça anlafl l yor. Ayr ca; on iflçi çal flt ran mikro KOB ler, makro KOB lerin maflas durumundad r. Hiçbir mikro KOB öyle bahsedildi i gibi devletten teflvik, yard m alamamakta ve verilen teflvik ve yard mlardan haberi bile olmamaktad r. O sadece, Türkiye nin iç b 260 Trilyon oldu unu bilirse kendisinin o kadar borcu olmad na sevinir. Asgari ücretin 420 ytl ilan edildi i bir ülkede, düflünün ki, bunun 310 YTL sini sigorta primi vereceksin.( Kald ki imalatç bir iflletmede, zanaatkâr bir kifli asla asgari ücretle çal flm yor) Fakat devlete asgari ücretten beyan verip, 310 YTL ayl k vergi yat racaks n. Peki, devlet bunu bilmiyor mu? Bal gibi biliyor. Eyyy devlet; Sen asgari ücrete alaca n vergiden fedakarl k et. 310 YTL yerine 100 YTL al. Asgari ücreti de 210 YTL artt r ve 420 YTL yerine, 730 YTL yap da, görelim vatandafl düflündü ünü. Ayr ca; mikro Kobilere seyirci kalan, makro Kobiler de bir gün s ran n kendilerine gelece ini bilmelidirler. KOSGEB diye bir kurulufl var. Sözüm ona SYH (Stratejik yol haritas ) haz rlad, ISO belgesi alm fl,ydtf alm fl, KOB beyannamesi doldurmufl, CE belgeli, devletten destek alm fl, mal mülk sahibi bir Kobi yi ancak mikroskop ile görebilirsiniz. K sacas ; mikro KOB ler sahipsiz, örgütsüz ve yetimdir. Yok efendim; Kobilere 560 trilyonluk kaynak sa lanm fl. Peki neden bizim haberimiz yok? O paray almak için, bir araya gelinip kurulmufl flirketler, gizliden yap lan ortakl klar, o sahte flirketlere aktar lan paralar ne olacak? Bunun cevab n vermek uzmanl k gerektirmez. Ben cevaplayay m; Böyle giderse iflsizlik artacak, ekonomi kötüye gidecek. Sanayi nin atardamar Micro Kobiler bir bir kapanacakt r. Hal böyle olunca, Ç N mallar na, uzak do u mallar na yönelinecek, belli bir süre sonra, onu da alamayacak duruma geleceksiniz. 17

18 Kurakl k zarar 5 milyar dolar Türkiye Ziraat Odalar Birli i Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kurakl ktan kaynaklanan zarar 5 milyar dolar olarak aç klad. Bayraktar, ilk baflta ç Anadolu Bölgesinde görülmekte birlikte Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz bölgelerine yay ld n, bafllang çta belirlenen meteorolojik kurakl n daha sonra tar msal kurakl a dönüfltü ünü ifade etti. Türkiye Ziraat Odalar Birli i Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, kurakl ktan kaynaklanan zarar 5 milyar dolar olarak aç klad. Ülkemizde yeterli ya fl n olmamas sebebiyle yaflanan kurakl n ilk baflta ç Anadolu Bölgesinde görülmekte birlikte Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz bölgelerine yay ld n, bafllang çta belirlenen meteorolojik kurakl n daha sonra tar msal kurakl a dönüfltü ünü ifade eden Bayraktar, çiftçilerin bir çok üründe çok önemli zararlarla karfl karfl ya kald klar n belirtti. Kurakl n etkisiyle bir çok üründe önemli üretim azalmalar meydana geldi ini, tar msal ürünlerde meydana gelen zarar dikkate al nd nda, kurakl n bu y l Ülkemizde do al afet niteli i kazand n ifade eden Bayraktar, Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü taraf ndan yap lan aç klamalar da durumu ortaya koymaktad r. Yap lan aç klamaya göre, Tar m Y l Ya fl Raporuna göre 1 Ekim Temmuz 2007 döneminde ya fllar baz bölgelerimizde normaline göre daha az olmufltur. Bu azalma Ege Bölgesinde %43, Marmara Bölgesinde %34, ç Anadolu Bölgesinde %22, Akdeniz Bölgesinde %13, Karadeniz Bölgesinde %5 olarak gerçekleflmifltir. Güneydo u Anadolu da da bir miktar azalma olmas na ra men bu bölgemizden kurakl ktan kaynaklanan zarar oldu una dair bilgi gelmemifltir. Do u Anadolu da ise zaten ya fl azalmas olmam flt r dedi. Bayraktar, flöyle konufltu: Ziraat Odalar m zdan al nan bilgiler do rultusunda Birli imizce gerçeklefltirilen çal flma sonucunda ülke genelinde tarla ürünlerinden yem bitkilerine, meyve ve sebze dahil olmak üzere tüm ürünlerde çeflitli zararlar meydana geldi i görülmüfltür. Kuru tar m alanlar nda gerçeklefltirilen tarla ürünlerinde dane oluflumu yetersiz kalm fl verim azalmalar ciddi boyutlara ulaflm flt r. Akarsular n kurumas, yer alt sular n n çekilmesi, barajlar n su seviyelerinin azalmas üreticinin sulama yapmas na imkan vermemektedir. Ege Bölgesinden al nan bilgilere göre ikinci ürün ekilifllerine yasak getirilmifltir. S caklardan kuruyan ürünler daha fazla su istemekte sulama yap labilen alanlarda da sulama maliyetleri çiftçinin gücünü aflmaktad r. Kurakl k kararnamesi Kurakl ktan zarar gören üreticilere yard m yap lmas amac yla 4 Temmuz 2007 tarihinde Bakanlar Kurulu Karar yay mland n, kararnamenin 4 ürün ve 40 ille s n rl tutuldu unu belirten Bayraktar, Karar n tüm illeri ve ürünleri kapsayacak flekilde geniflletilmesi talebinde bulunduk. Ancak, bu yönde henüz bir de ifliklik yap lmad. Yapt m z son çal flman n sonuçlar da gösteriyor ki, kurakl k kararnamesi ülkemizde çiftçilerimizin u rad zarar n telafisini sa lama bak m ndan çok yetersiz kalm flt r.ziraat odalar m zdan ald m z bilgilere göre, Kararnamede yer alan illerin ve ürünlerin d fl nda kurakl ktan zarar gören il ve ürün say s nda önemli art fl bulunmaktad r. Baz örnekler vermemiz gerekirse; tütünden pamu a, ayçiçe inden m s ra, üzümden meyve ve sebzeye, kavun karpuza kadar bir çok üründe önemli oranda kurakl k zarar olmas na ra men bu ürünler Kararname kapsam d fl nda kalm flt r. Kararnamede yer verilen bu day, arpa, fi, korunga d fl nda önemli bir çok üründe ve 40 ilin d fl nda da kurakl k zarar oldu una göre, bu ürünleri üreten üreticilerin zarar n n neden tazmin edilmedi inin geçerli bir aç klamas yap lmal d r. 18

19 Suyumuzu buland ran oyunlar AK Parti, 2007 seçim beyannamesinde, baraj bitirilen projelerin, sulama k sm n özel sektörün yat r m na açaca n belirtiyor. Ziraat Mühendisleri Odas stanbul fiube Baflkan Ahmet Atal k, su kaynaklar n n özel sektöre devri ile su kullan m nn n artaca n ve tar m baflta olmak üzere birçok sektörün susuzlukla karfl karfl ya kalaca n söylüyor. Baz illerde ise su da t m hizmetleri özel flirketlere verilmeye baflland bile AK Parti, 2007 seçim beyannamesinde, baraj bitirilen projelerin, sulama k sm n özel sektörün yat r m na açaca n belirtirken, seçimden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler in akarsular n ve göletlerin kullan m haklar n n özel sektöre devredilece i aç klamas yla özellefltirmeye start verilmifl oldu. Buna göre de öncelikle çeltik tarlalar n n sulanmas için K z l rmak proje kapsam na al nacak. Ancak tar m kesimi su kaynaklar n n özel sektörün eline geçmesine fliddetle karfl ç k yor. Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birli i (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odas stanbul fiube Baflkan Ahmet Atal k, su kaynaklar n n özel sektör devri ile su kullan m n artaca n ve tar m baflta olmak üzere birçok sektörün susuzlukla karfl karfl ya kalaca n söyledi. Bir flirket mal n en fazla miktarda satmak ister ve elindeki mal azal nca da mal n fiyat n do al olarak art r r ve onu satmaya yine devam eder; ta ki, bitirinceye dek. Özel sektörün satt maldan tasarruf etmesi gibi bir kavram olamaz diyen Atal k, kurakl k nedeniyle azalan suyun, çiftçiye daha pahal ya sat laca n söyledi. Atal k, bugün itibariyle dünya nüfusunun yaln zca yüzde 5 inin suyu uluslararas flirketlerden sat n ald halde, Dünya Bankas raporlar na göre su piyasas n n 1 trilyon dolar aflt n ve bu pazar n Dünya Bankas, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birli i nin su kaynaklar n n özellefltirilmesi için lobi faaliyetlerini art rmas na neden oldu unu ifade etti. Atal k, Türkiye flirket gözüyle bakt m zda müflterisi çok ülke. Ayr ca ülkemizde kullan lan suyun da yüzde 70 inin tar mda kullan ld n hesaba katarsak, su kaynaklar n n ve su iletim hizmetlerinin özellefltirilmesi yerli ve ulus ötesi flirketlerin ifltah n kabart yor dedi. Tar m Ürünleri Hububat Bakliyat flleme ve Paketleme Sanayicileri Derne i Baflkan Mehmet Tevfik Dinçer de Türkiye nin geçmifl y llarda su yönetimi konusunda kamu kurulufllar n n yanl fl yönetimi nedeniyle ciddi zarara u rat ld n ifade Bugün özel su iflletmecili inde bir dünya devi olan Süez, 19. yüzy l sonunda Kad köy- Üsküdar Türk Su fiirketi nin iflletmecili ini yapm flt ve 1938 y l nda bu flirket, millilefltirme ile Türkiye yi terk etmiflti. fiirket, Türkiye ye Antalya n n su da t m iflini alarak tekrar geldi. etti. Ancak yine de su kaynaklar n n özellefltirilmemesi gerekti ini belirten Dinçer, Su devletin kontrolünde ama özel flirket mant yla yönetilmeli diye konufltu. Fiyatlar yükselir TEMA Tar m Dan flman Mahir Gürbüz su kaynaklar n n özel sektöre aç lmas yla su fiyatlar n n ciddi oranda artaca n bunun da çiftçiyi ma dur edece ini söylerken, Türkiye Ziraatçiler Derne i Baflkan brahim Yetkin, toplum için stratejik önem sahip su kaynaklar n n özel sektöre aç lmas n n belli kesimlerin üretimden çekilmesine neden olaca n belirtirken, kârl l k amac yla hareket eden özel sektörün su kaynaklar n h zla 19 tüketece ini söyledi. Bir bankay özellefltirebilirsiniz. Ancak milletin ortak mal n özellefltiremezsiniz. Paras olmayan suyu kullanamayacak. Bu da üretim içerisinde yer alan belli kesimlerin üretimden çekilmesine neden olacak diyen Yetkin, su yönetimi konusunda bir revizyona ihtiyaç duyuldu unu ancak yönetiminin kamu bünyesinde devam ettirilmesi gerekti ini kaydetti. Tekellerin gözü su da t m nda Türkiye suyun ticarilefltirilmesi sürecinin daha bafl nda bulunuyor. Ambalajlanm fl su, yeni bir sektör olarak geliflmesini sürdürürken, çok uluslu tekellerin gözünü dikti i alan su da t m hizmetleri Ülkemizde ilk uygulama Antalya da yap ld ve su hizmetleri özellefltirildi, su ücretleri yüzde 7 artt. Bugün özel su iflletmecili inde bir dünya devi olan Frans z Suez firmas, 19. yüzy l sonunda Kad köy-üsküdar Türk Su fiirketi nin iflletmecili ini yapm flt ve 1938 y l nda bu flirket, millilefltirme ile Türkiye yi terk etmiflti. Antalya n n su da t m hizmetini iflte bu Süez firmas üstlenmiflti. Halk n tepkileri sonucu belediye, su fiyatlar na kar flmaya kalk nca, flirket 2002 y l nda faaliyetlerine son vererek Antalya Belediyesi ni uluslararas tahkime flikayet etti. Antalya y terk eden Süez, Türkiye pazar ndan umudunu kesmedi ve Bursa içme suyu iflletme ihalesine Alarko ile beraber girdi. Dünyan n ikinci büyük su devi yine Frans z Vivendi firmas ise zmir- Çeflme de ortaya ç kt ve su fiyatlar fahifl düzeyde artt. Vivendi nin büyük orta oldu u CALB R, 2001 de Türkiye deki en pahal suyu verdi y l nda metreküpü stanbul da 400, Ankara da 330, zmir de 440 olan flebeke suyunu Çeflmeliler, 1 milyon 100 bin liradan kulland lar.

20 Hukuk fi HUKUKU AÇISINDAN fiç N N BORÇLARI Av. Serhad fiah N Bilindi i üzere ifl sözleflmesinin taraflar iflçi ve iflverendir. Bu sözleflme her iki tarafa da karfl l kl olarak haklar ve borçlar yüklemektedir. Bu yaz m zda, ifl hukuku aç s ndan iflçinin borçlar n n neler oldu unu ele alaca z. flçinin borçlar dedi imiz zaman akla gelmesi gereken borçlar flunlard r : a) ifa (ifl görme) borcu, b) itaat (uyma) borcu, c) Sadakat borcu, ç) Rekabet etmeme borcu. Kimi yazarlar rekabet etmeme borcunu ayr bir bafll k alt nda ele almazlar. Biz, yaz m zda bunu da ayr bir bafll k alt nda de erlendirece iz. fl akdindeki en belirgin borçlar; iflçinin ifl görme borcu, iflverenin de ücret ödeme borcudur. Her iki taraf için de di er borçlar bu kurucu borçlardan sonra do maktad r. flçinin ifl görme borcuna iliflkin olarak ifl kanunundan ziyade daha genel nitelikte bir kanun olan Borçlar kanunu hükümleri önem tafl maktad r. A) fi GÖRME BORCU: Borçlar Kanunun Hizmet akdini düzenleyen hükümleri maddeleri aras nda düzenlenmifltir. 320/l madde Hilâf mukaveleden veya hal icab ndan anlafl lmad kça iflçi taahhüt etti i fleyi kendisi yapma a mecbur olup baflkas na devredemez. Hükmünü içermektedir. Kanun, iflçinin, ifl görme borcunu bizzat ifa etemk zorunda oldu unu aç kça bildirmektedir. Bunun anlam nedir? Örne in, iflçinin ifle gidemedi i bir gün yerine bir baflkas n göndermesi, kendi iflini bir baflkas na yapt rmas, (ifli yapacak olan kiflinin o ifli iflçiden daha iyi yapabilecek olmas halinde dahi ) mümkün de ildir. Ancak, sözleflme içeri inden veya mevcut flartlara göre, iflçinin üstlendi i ifli bir baflkas na da yapt rabilece i anlafl l yorsa, bu durumda bir baflkas na yapt rabilir. flçinin ifli bizzat yapmak zorunda olmas, vas fl veya vas fs z iflçi aç s ndan bir fark yaratmaz. ster vas fl isterse vas fs z iflçi olsun, iflçi ifli bizzat yapmak zorundad r. Ancak kanun bu hükmün aksinin kararlaflt r labilece ini bildirmektedir. Kimi durumlarda iflçi, geçici olarak, iflini bir baflkas na devredebilir. Bu halde, iflveren ile bu kifli aras nda bir ifl iliflkisi do maz. Yani, bu durumdaki kifli, iflverene karfl bir iflçinin haklar na sahip olamaz. Bu sorun daha çok kap c l k hizmetlerinin ifas nda göze çarpmaktad r. Örne in, Kap c n n eflinin kap c ya yard m etmesi, bir k s m iflleri yapm fl olmas, kat maliklerine karfl iflçilik haklar n talep hakk vermez. Ancak, flayet, kap c n n eflinin konumu yard mc olmaktan ç km fl ve iflin tamam n yapma boyutuna varm fl ise, bu durumda iflçi oldu undan bahsetmek mümkündür. flçinin ifl görme borcunu ifl yerinde (fabrikada, atölyede v.s. ) yapma zorunlulu u bulunmamaktad r. Örne in pazarlama ifli ile u raflanlar için somut, belirli bir iflyeri bulunmaz. fl sözleflmesinde iflçinin ne ifl yapaca vebu ifli nerede yapaca belirlenmelidir. Taraflar, iflçinin, iflini bir baflka flahs n yan nda yapmas n dahi ( ödünç iflçi ) kararlaflt rabilirler. Böyle bir durumda iflçi ifl görme borcunu bu yeni iflverene karfl yerine getirir. flverenin birden fazla iflyerinin varl halinde, iflçinin aleyhine olarak, iflyeri de iflikli ine zorlanamaz. Bu durumda iflçinin onay n n al nmas zorunludur. flçinin ifl görme borcunu yerine getirmesi ya fiilen çal flarak veya fiilen çal flmad halde çal flm fl say lmas fleklinde olur. flçinin ifl sözleflmesi gere ince ifl yerine gelip çal flmak istedi ini bildirdikten sonra iflveren taraf ndan çal flt r lmamas, iflçinin haklar n etkilemez. Bu halde de, iflçi ifl görme borcunu ifa etmifl say l r( iflverenin ifli kabulden haks z kaç nmas ). flçi, kural olarak, fazla çal flma yapmaya zorlanamaz. Ancak hakl sebeplerin varl halinde fazla çal flma yapmas istenebilir. flçi ifl görme borcunu özenle yerine getirmek zorundad r. flçi kasden veya dikkatsizlik ve tedbirsizlikle iflverene verdi i zarardan sorumludur. Özen, kifliden kifliye farkl l k göstermektedir. Her somut olayda özen borcu ayr ca ele al nmal d r. Yine ayn maddenin son f kras, bu özen in s n rlar n da belirlemifltir : iflçinin, iflveren taraf ndan bilinen ve bilinmesi gereken mesleki bilgisi, ehliyeti ve vas flar belirleyici rol oynayacakt r. Örne in bir iflçiden mühendisin yapaca ifli yapmas beklenmeyecektir, veya, iflveren taraf ndan dikkatli olmad bilinen bir iflçi, afl r dikkat isteyen bir iflte görevlendirilmeyecektir. flverenin, ileride herhangi bir sorunla karfl laflmamas aç s ndan, iflçiyi belirli bir süre deneme süresine tabi tutmas ( iflçinin kapasitesi, bilgisi, becerilerinin tesbiti aç s ndan ) faydal olacakt r. fl Kanunun 25 / 11 maddesine göre flçinin kendi iste i veya savsamas yüzünden iflin güvenli ini tehlikeye düflürmesi, iflyerinin mal olan veya mal olmay p da eli alt nda bulunan makineleri, tesisat veya baflka eflya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutar yla ödeyemeyecek derecede hasara ve 20

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı