47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N..."

Transkript

1

2 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N...

3 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola devam... Küresel krizle sars lan dev ekonomiler maliyeti en aza indirmeye çal - fl rken Türkiye güven ve istikrar içinde yol almaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi krizin Türkiye'ye yönelik etkilerinin en düflük düzeyde kalmas na yönelik önlemleri al rken AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an kriz ç rtkanl - yap lmamas konusunda uyard - sektörlere so ukkanl l n korunmas ça r s nda bulunuyor. Geçmiflte yaflanan ekonomik çöküfllerin sonras nda AK PARTi iktidar ile dengelerini oturtan Türkiye küresel krizin olumsuz etkilerine karfl en haz rl kl olan ülkelerin bafl nda geliyor. 80 milyar dolara yaklaflan döviz rezervi Türkiye ekonomisini küresel krize karfl güçlü k lan etkenlerin bafl nda. Önceki y llarla birlikte 2008 y l nda da Türkiye'ye yönelik tercihini sürdüren küresel sermaye girifli de Türkiye'nin kriz karfl s ndaki direncini art ran etkenler aras nda. Bütün küresel olumsuz geliflmelere ra men Türkiye'nin ihracat son aylarda da rekor k rmaya devam ediyor y l Eylül ay ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 36 art flla 12 milyar 162 milyon dolara ulaflt y l nda 36 milyar dolar düzeyinde devrald m z ihracat rakam 2008 Eylül ay sonunda 132 milyar dolar aflt. Y l sonu hedefimiz olan y ll k 136 milyar dolar ihracat rakam na ulaflmaya az kald. Ocak-A ustos 2007 döneminde 8,4 milyar YTL aç k veren Merkezi Yönetim Bütçesi 2008 y l n n ayn döneminde yüzde 154 oran nda iyileflerek 4,6 milyar YTL fazla verdi. Böylece bütçe dengesi bir önceki y - l n ayn dönemine göre 13 milyar YTL iyileflme gösterdi. Bu y l için öngörülen 38 milyar YTL faiz d fl fazla hedefi de afl larak 2008 A ustos ay nda 40,9 milyar YTL'ye eriflildi y l nda kamu net borç stokunun Gayri Safi Milli Has la'ya oran yüzde 78,4 iken 2008 y l bafl ndan itibaren bu oran yüzde 40' n alt na geriledi. Bütün bu rakamlar ve oranlar Türkiye'nin mali disiplinden taviz vermedi inin ve güçlü bir ekonomi yönetimi sergiledi inin göstergesi. Geçmiflte yaflanan ac çöküfllerin de etkisiyle Türkiye, istikrar ve güven içinde AK PARTi iktidar ile yola devam etme kararl l n sürdürüyor. Dünya ekonomilerini sarsan geliflmelere ra men Türkiye'de yat r mlar h z kesmiyor, söz verilen projeler gerçeklefltiriliyor. At lan alt s - f rla itibar na kavuflan ve 1 Ocak 2009'dan itibaren tedavüle ç kmaya haz rlanan Türk Liras n n da art k yüzü gülüyor. lk milli savafl gemisi Heybeliada denize indirildi. TOK yeni ve modern kentler kurdu, kuruyor. Asya ve Avrupa'y denizin alt ndan birlefltiren MARMARAY'da son tüp de dibe bat r ld. Hayat sürüyor, çal flmalar h z kesmiyor, Türkiye AK PARTi ile güçlü gelece ini infla ediyor. Esen kal n SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 57 Eylül-Ekim 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Zeliha Ak n Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

4

5 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 57 EYLÜL-EK M 2008 Ç NDEK LER 14 Türkiye flehitlerine a lad 34 Cumhuriyet i emanet edecek sa lam nesiller yetifltiriyoruz 16 Baflbakan Erdo an: Ne kardeflli imizden, ne inanc m zdan, ne de bütünlü ümüzden vazgeçeriz 38 Ana-k z okulday z kampanyas ile e itim seferberli imiz sürüyor 18 Terörle mücadelede s n r ötesi operasyon yetkisi 1 y l uzat ld hedefimiz 60 milyon turist BEfi R ATALAY Ç filer BAKANI Türkiye art k faili meçhuller ülkesi de il Y ll k ihracat m z 132 milyar dolar aflt Türk Liras yenilenen yüzüyle 1 Ocak 2009 da tedavüle ç k yor TOK ile yeni bir Türkiye infla ediyoruz HÜSEY N TANRIVERD GENEL BAfiKAN YARDIMCISI fiehirlerimize kalite ve de er katacak adaylarla seçime girece iz Marmaray: 148 y ll k hayal gerçe e dönüflüyor 32 lk milli savafl gemisi Heybeliada denize indirildi 70 HAKAN TÜTÜNCÜ AK PARTi GENEL MERKEZ GENÇL K KOLLARI BAfiKANI Gelecek çal flkan olanlar nd r

6 eylül-ekim tarihi 13 Eylül 1922 Sakarya Zaferi Milli Mücadele nin en önemli dönüm noktalar ndand r. 5 A ustos 1921 de TBMM, Mustafa Kemal Pafla ya Baflkomutan unvan n verdi. 23 A ustos ta Yunanl lar n taarruzuyla bafllayan savafl 13 Eylül e kadar aral ks z 22 gün sürdü. 100 kilometrelik cephe üzerinde yap lan meydan muharebesinde, kuvvetleri yok edilen Yunan ordusu cepheyi terk etmek zorunda kald. 6 Ekim 1923 stanbul un kurtuluflu Meclis-i Mebusan n 28 Ocak 1920 tarihindeki oturumunda Misak- Milli kararlar n almas üzerine ngilizler stanbul u fiilen iflgal ettiler. 11 Ekim'deki Mudanya Mütarekesi yle iflgalcilerin Trakya y boflaltmas kabul edildi. 2 Ekim de son iflgal kuvvetleri stanbul dan ayr ld lar. 9 Eylül 1922 zmir in kurtuluflu Yunanistan 15 May s 1919 da zmir i iflgal etmiflti. Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusu 30 A ustos 1922 de Dumlup nar da Baflkomutanl k Meydan Muharebesi nde büyük bir yenilgiye u rad. Bu yenilgiden sonra Bat ya do ru h zla ilerleyen Türk ordusu 9 Eylül de zmir i Yunan iflgalinden kurtard. 13 Ekim 1923 Ankara n n baflkent oluflu Ankara, 13 Ekim 1923 te Türkiye Cumhuriyeti nin baflkenti oldu. Milli Mücadele y llar ndan itibaren yönetimin fiili merkezi olan Ankara, resmen siyasi merkez kabul edildi. Böylelikle yüzy llard r stanbul un elinde olan Baflkent olma vasf Ankara ya geçiyordu. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet in ilan Birinci toplant s n 23 Nisan 1920 de Ankara da yapan TBMM, bir taraftan Kurtulufl Savafl n n baflar - ya ulaflmas n sa larken, di- er taraftan yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini de att. Özellikle, 1921 Anayasas n n, egemenli in kay ts z flarts z millete ait oldu unu vurgulayan birinci maddesi Cumhuriyetin habercisiydi. 28 Ekim de yak n çal flma arkadafllar yla Çankaya da akflam yeme inde bir araya gelen Mustafa Kemal Pafla, yar n Cumhuriyeti ilan edece iz diyerek beklenen aç klamay yapt. O gece, Anayasa n n birinci maddesine "Türkiye devletinin flekl-i hükümeti cumhuriyettir" maddesinin eklenmesi kararlaflt r ld. 29 Ekim de TBMM Genel Kurulu nda Anayasa n n 1., 2., 10., 11. ve 12. maddelerinin de ifltirilmesi benimsenerek Cumhuriyet resmen ilan edildi.

7 aktüel KKTC Cumhurbaflkan Talat AKPM de konufltu KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi genel kurulunda konufltu. Cumhurbaflkan Talat K br sl Türklerin çözümü, adada iki toplumun siyasi eflitli- ini temel alan ve iki eflit statünün garanti alt na al - naca bir devlet yap s nda gördü ünü ifade etti. KKTC Cumhurbaflkan, Rum kesimindeki yeni yönetimin çözüm için müzakereleri bafllatma iste ini memnuniyetle karfl lad klar n ve görüflmelere derhal bafllad klar n belirtti. AKPM de tart fl lan K br s ile ilgili rapora da at fta bulunan Cumhurbaflkan Talat, bu raporun Rumlar n Türklere uygulad izolasyon politikas na karfl ç kmamas n sert bir biçimde elefltirdi. zolasyonlar karfl - s nda sadece Türkiye nin deste iyle ayakta kald klar - n belirten Talat, Türkiye olmasayd, K br s ta K br sl Türk kalmazd dedi. Türkiye nin tüm renkleri Frankfurt Kitap Fuar nda Türkiye nin bu y l onur konu u oldu u 60. Frankfurt Kitap Fuar nda 700 Türk sanatç, 300 ayr etkinli e imza att. Fuar n aç l fl nda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk birer konuflma yapt. Bütün Renkleriyle Türkiye temal fuarda, Türk kültür ve edebiyat n n Almanya'dan tüm dünyaya tan t lmas için çal flmalar yap ld. Türk-Arap flbirli i Forumu tamamland Türk-Arap flbirli i Forumu 1. D fliflleri Bakanlar Toplant s stanbul da yap ld. Toplant da, Türkiye ile Arap dünyas aras ndaki ekonomik ve kültürel alanlardaki iliflkiler ele al nd. D fliflleri Bakan Babacan, bölgedeki ticaret ve yat r m imkanlar - n n daha yak ndan takip edilmesi, mal ve hizmet al flveriflinin gelifltirilmesi ilkeleri üzerinde de mutab k kal nd n söyledi. Hicaz Demiryolu 100 yafl nda Hicaz Demiryollar n n 100. kurulufl y l dönümü etkinliklerle kutlan yor. Suriye deki kutlama program fiam da bulunan Hicaz Demiryollar istasyon binas nda yap ld. Etkinlikte Hicaz Demiryollar n n kuruluflunu anlatan bir belgesel gösterimi yap ld. Belgeselde, Hicaz Demiryollar n n kurulufl projesinin II. Abdülhamit e ait oldu u hat rlad ld. Yüzy l n deneyi bafllad Dünyan n en büyük parçac k h zland r c s, 13,7 milyar y l önce meydana geldi i düflünülen Büyük Patlama'dan hemen sonraki bafllang ç flartlar n oluflturarak maddenin s r perdesini aralamay amaçl yor. Son y llar n en büyük bilim projesinde aralar nda Türklerin de bulundu u 5 binden fazla fizikçi ve mühendis 10 y l aflk n süredir çal fl yor.

8 TÜRK YE-AFR KA fib RL Z RVES 30 milyar dolarl k d fl ticaret hedefi için imkanlar ölçüsünde fedakarl kta bulunduklar n ve bu fedakarl k yar fl n n devam etti ini söyledi. Türkiye-Afrika flbirli i Zirvesi nin sona ermesinin ard ndan, ''Türkiye- Afrika Ortakl stanbul Deklarasyonu'' yay nland. T ÜRK YE-AFR KA fib RL Z RVES STANBUL DA GERÇEKLEfiT R LD. BAfiBAKAN ERDO AN, Z RVE- YE KATILAN L DERLERE, 2010 YILINDA AFR KA K L T CARET HACM N 30 M LYAR DOLARA ÇIKAR- MAK ST YORUZ DED. T ürkiye-afrika flbirli i Zirvesi nin aç l fl 19 A ustos ta Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan yap ld. Zirve Ortak bir gelecek için dayan flma ve iflbirli- i slogan yla, Ç ra an Saray nda yap ld. Türkiye nin Afrika ya aç l m politikas çerçevesinde düzenlenen zirve için, Afrika ülkelerinden çok say - da devlet ve hükümet baflkan, cumhurbaflkan ve baflbakan yard mc lar ile bölgesel ve uluslararas örgütlerin temsilcileri stanbul a geldi. Çözüm için milletçe seferberiz AK PARTi Genel baflkan ve Baflbakan Erdo an, Türkiye- Afrika flbirli i Zirvesi ne kat - lan devlet ve hükümet baflkanlar onuruna Ç ra an Saray nda ö le yeme i verdi. Baflbakan Erdo an, Afrika'n n çeflitli bölgelerinde var olan sorunlar n çözümü noktas nda milletçe seferber olundu unu ifade ederek, tek tek vatandafllar n, sivil toplum örgütlerinin ve devlet kurumlar n n Afrika'n n sorunlar n çözebilmek Türkiye-Afrika ticaret hacmi 2010 hedefi 30 milyar dolar Türkiye nin Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik iliflkilerine bir ivme kazand rmak amac yla 1998 y - l nda oluflturulan Afrika ya Aç l m Eylem Plan çerçevesinde D fl Ticaret Müsteflarl - nca 2003 y l bafl nda Afrika Ülkeleriyle Ekonomik liflkilerin Gelifltirilmesi Stratejisi haz rland. A r iflleyen bu sürecin ard ndan Baflbakan Erdo- an 2005 y l n Afrika Y l ilan etti. Bu dönemde Afrika ülkeleriyle ekonomik iliflkilerde geliflme gözlendi. D fliflleri Bakanl na göre son y llarda Afrika ile ticaret hacmi önemli ölçüde artt. Türkiye nin Kuzey Afrika d fl nda kalan Afrika ülkeleriyle 2000 y l nda 742 milyon dolar olan ticaret hacmi 2007 y l nda yaklafl k 6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ticaret hacminin 2010 y l nda ise 30 milyar dolara ç - kar lmas hedefleniyor. 6 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

9 BAfiBAKAN ERDO AN AZERBAYCAN DA Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu BAfiBAKAN ERDO AN: KAFKASYA ST KRAR VE fib RL PLATFORMU, CO RAF- YA ESASLI OLMALI VE BÖLGE BARIfi VE GÜVENL N HEDEFLEMEL, ENERJ GÜ- VENL N ÇERMEL D R. Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev Baflbakan Erdo an Za ulba Saray nda a rlad. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 20 A ustos ta temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan a gitti. Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev Baflbakan Erdo- an Za ulba Saray n n merdivenlerinde karfl lad. ki lider bafl bafla ve heyetler aras görüflmelerin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Kafkasya da bar fl ele al nd Görüflmede, Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu önerisini gündeme getirdi ini belirten Baflbakan Erdo an, Rusya ve Gürcistan n da bu öneriye olumlu yaklaflt klar n ifade etti. D fliflleri Bakanl n n konu üzerinde çal flmaya bafllad n söyleyen Baflbakan Erdo an, Kafkasya bölgesini bir istikrar, bar fl ve refah merkezi haline getirme yönünde Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte att m z ad mlar n sürece ine inan yoruz dedi. Görüflmede ikili iliflkiler çerçevesinde siyasi ve iktisadi konular n da ele al nd n ifade eden Baflbakan Erdo an, Kafkasya da bar fl, güvenlik ve istikrar n tam anlam yla tesisi bak m ndan Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu oluflturulmas n n önem tafl d n söyledi. Baflbakan Erdo an, platformun önemini flu sözlerle ifade etti: Söz konusu platform AG K ilke ve prensiplerine dayanmal, ortak bir çözme-yönetme mekanizmas n kapsamal d r. Bu platform, bölgedeki istikrar ve iflbirli ini daha da güçlü k lacakt r. Herhangi bir sorun ve s k nt an nda ise, bu sorunu bu platform içinde bulunan ülkeler oluflturduklar mekanizmayla çözmelidir. Türkiye nin deste inden memnunuz Aliyev görüflmelerde iki ülke iliflkilerinin yan s ra bölgesel konular da müzakere ettiklerini söyledi. ki ülke iliflkilerinin tüm alanlarda güçlendi ini ve iktisadi ve enerji konular nda çok say da iflbirli inin bulundu unu ifade eden Aliyev, buna Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerini örnek gösterdi. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

10 BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE Suriye Devlet Baflkan Esad: Erdo an olmasayd bar fl süreci bafllamazd F RANSA, KATAR VE SUR YE L DERLER LE B RL KTE fiam DA DÜZENLENEN S- T KRAR Ç N D YALOG Z RVES NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN: AMACI- MIZ SUR YE LE SRA L ARASINDA BARIfi G R fi M N BAfiARMAKTI. TEMENN M Z ODUR K NET CE ALIRIZ DED.

11 A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, stikrar çin Diyalog slogan yla düzenlenen fiam Zirvesi ne kat lmak üzere 4 Eylül Perflembe günü Suriye ye gitti. Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esad n ev sahipli inde Halk Saray nda düzenlenen fiam Zirvesi ne, Baflbakan Erdo- an n yan s ra Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, Katar Emiri fieyh Hamad bin Khalifa al Thani de kat ld. BAfiBAKAN ERDO AN IN GÜVEN L RL VE TÜRK YE N N ARABULUCULU U OLMASAYDI BARIfi SÜREC N N BAfiLAMASININ ÇOK ZOR OLACA INI SÖYLEYEN SUR YE DEVLET BAfiKANI ESAD, TÜRK YE N N fib RL OLMASAYDI BARIfi SÜREC N N BAfiLAMASI ÇOK ZORDU. TÜRK YE, SUR YE LE SRA L ARASINDA BARIfi GÖRÜfiMELER N BAfiLATAB LME N S YAT F NE SAH P TEK ÜLKE DED. Suriye- srail bar fl görüflmeleri Toplant n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Suriye- srail görüflmeleri sürecindeki yerini flöyle aç klad : fiu anda süreç olumlu gidiyor. Bu olumlu sürecin olumlu bir flekilde neticelendirilmesi flüphesiz ki taraflar n arzusudur. Biz de bunu böyle bekliyoruz. Dolayl bir arac l m z, arabuluculu umuz da olsa bu çok önemli bir ad md r. nflallah hay rl olur. Bu süreç içerisinde özellikle de erli kardeflim Beflflar Esad yap c bir tav r ortaya koydu ve flu ana kadar srail taraf ndan da yap c bir tav r söz konusu. Bize düflen böyle bir bar fl giriflimini baflarmakt. Böyle bir bar fl giriflimine arac olabilmekti. Dolayl da olsa böyle bir ad m atman n faydas na inan yoruz. Temennimiz odur ki netice al r z. Savafltan de il, bar fltan yanay z Beflflar Esad, toplant sonras nda yapt konuflmada, Baflbakan Erdo an n güvenilirli i ve Türkiye nin arabuluculu u olmasayd bar fl sürecinin bafllamas n n çok zor olaca n söyledi ve Türkiye nin bar fl süreci için önemine dikkat çekerek, Türkiye nin Suriye ile srail aras nda dolayl görüflmeleri bafllatabilme inisiyatifi alan tek ülke oldu unu belirtti. Zirve çerçevesinde bölge ülkelerinin sorunlar n n ele al nd n belirten Esad, Biz uluslararas çat flmalar n oda- olmak istemiyoruz diye konufltu. Yapt m z siyasete güveniyorsak, masadan kaçmamal - y z Baflbakan Erdo an, zirve sonras nda Ermenistan ile ilgili flöyle konufltu: Ben Cumhurbaflkan m z n milli maç izlemek için Ermenistan a gitmesini olumlu buluyorum. Biz kendimize inan - yorsak, düflüncelerimize inan yorsak, yapt m z siyasete inan yorsak bizim bu tür buluflmalardan, bu tür masalardan kaçmam z n hiç bir anlam yok diye düflünüyorum. Bütün mesele burada Da l k Karaba konusudur ki Da l k Karaba konusunda da zaten bizler Minsk sürecinin adil flekilde neticelenmesinden yanay z. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

12 BAfiBAKAN ERDO AN TÜRKMEN STAN DA Baflbakan Erdo an: Türkmenistan ata yurdumuzdur B AfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE N N KALKINMASI VE REFAHI AYNI ZAMANDA TÜRK DÜNYASININ HUZURU VE REFAHI ANLAMINA GELMEKTED R. TÜRKME- N STAN IN BAfiARISI TÜRK YE N N BAfiARISIDIR. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Orta Asya ziyaretinin ilk dura olarak 3 Ekim Cuma günü Türkmenistan a gitti. Baflbakan Erdo an ve Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbangulu Berdimuhamedov bafl bafla görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenlediler. Konuflmas nda bir millet iki devlet anlay fl yla Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki ekonomik, kültürel iliflkilerin güçlü bir noktaya getirilmesinin önemine dikkat çeken Baflbakan Erdo an, liflkiler daha güçlü hale getirildi- inde gelece imiz çok daha ayd nl k olacakt r dedi. Ortak kültürü, inanc, gelenekleri paylafl yoruz Baflbakan Erdo an, Türkmenistan daki temaslar çerçevesinde Devlet Baflkan Berdimuhamedov ile birlikte bir Türk firmas taraf ndan yapt r lan 320 ö renci kapasi- 10 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

13 dost olman n ötesinde adeta akraba, kardefl olduklar n belirtti. Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Soydafllar m z, kardefllerimiz ve akrabalar m z olarak gördü ümüz ülkelerle iliflkilerimize ayr cal kl bir önem veriyoruz. Türkiye nin kalk nmas ve refah ayn zamanda Türk dünyas n n huzuru ve refah anlam na gelmektedir. Türkmenistan n baflar s Türkiye nin baflar s d r. Baflbakan Erdo an ve Efli Emine Erdo an, Türk ifladamlar taraf ndan yapt r lan 320 ö renci kapasiteli anaokulunun aç l fl n gerçeklefltirdi ve ö rencilerle yak ndan ilgilendi. teli anaokulunun aç l fl n gerçeklefltirdi. Burada yapt konuflmada, Biz buradaki ifladamlar m z, yat r mlar m z, iflçilerimizi ve onlar n ailelerini Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki bir dostluk, kardefllik köprüsü olarak görüyoruz dedi. Türkiye ile Türkmenistan n iliflkilerinin asla ekonomik boyutla s n rl kalmayaca n belirten Baflbakan Erdo an, Ayn dili konufluyoruz, ayn kökenden geliyoruz. Ortak kültürü, inanc, gelenekleri paylafl yoruz fleklinde konufltu. Küresel krize karfl haz rl kl y z Baflbakan Erdo an, anaokulu aç l fl n n ard ndan Aflkabat President Otel de düzenlenen Türkiye-Türkmenistan fl Forumu na kat ld. Burada ekonomik dalgalanman n ABD ile s n rl kalmad n belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye olarak küresel krize karfl son derece haz rl kl y z. Tedbirlerimizi de alm fl bulunuyoruz fleklinde konufltu. Türkiye ile Türkmenistan n d fl ticaret hacminin 700 milyon dolar oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Türkmen do algaz - n n Hazar Boru Hatt ile geçiflinin sa lanmas n n iki ülkeyi daha etkin hale getirece ini ifade etti. Türkmenistan ata yurdumuzdur Bizler Türkmenistan ata yurdumuz olarak görüyoruz. Nitekim Türkmenistan n ba- ms zl n ilk günden itibaren destekledik ve kalk nma mücadelesinde elimizden gelen gayreti gösterdik fleklinde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Türkmenistan n Sahipsiz de ilsiniz Baflbakan Erdo an, Aflkabat ta yaflayan Türk vatandafllar na da flöyle seslendi: fiunu özellikle bilmenizi isterim, burada asla yaln z de ilsiniz. Buralarda asla sahipsiz, kimsesiz de- ilsiniz. Türkmenistan makamlar, Türkiye firmalar nda iflçilerimizden, ifladamlar - m zdan memnuniyetlerini her vesile ile bizlere ifade ediyorlar. Yo un temaslar m z içinde sizlerin sorunlar n gündeme getiriyor, çözümlerini birlikte ar yoruz ve üst düzey gidifl, gelifller art k çok daha s k olarak yap lmaktad r, bunu da bilmenizi istiyorum. Mo olistan ziyareti iptal edildi Baflbakan Erdo an, Türmenistan ziyaretinde Devlet Baflkan Berdimuhamedov un onuruna verdi i yeme e kat ld. Türkmenistan da yat r mlarda bulunan Türk ifladamlar ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, 4 Ekim de Aktütün de 17 askerimizin flehit olmas nedeniyle Türkmenistan n ard ndan yapaca Mo olistan ziyaretini iptal ederek Türkiye ye döndü. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

14 Türkiye, Do u nun en bat s Bat n n en do usu BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK YE'DE GÖREV YAPAN BÜYÜKELÇ LER VE YA- BANCI M SYON fiefler Ç N AK PARTi GENEL MERKEZ 'NDE FTAR YEME- VERD. TOPLANTININ ORGAN ZASYONUNU AK PARTi DIfi L fik LERDEN SORUMLU GENEL BAfiKAN YARDIMCISI EGEMEN BA Ifi GERÇEKLEfiT RD. BAfiBAKAN ERDO AN: AB ÜYES ÜLKELERDEN NE TÜR AÇIKLAMALAR YA- PILIRSA YAPILSIN, NE TÜR ENGELLER ÇIKARILIRSA ÇIKARILSIN, B Z KEND Ç DÜZENLEMELER M Z YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECE Z. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye de görev yapan büyükelçiler ve misyon flefleri için AK PARTi Genel Merkezi nde iftar yeme i verdi. Yeme e, 79 ülkenin büyükelçisi, 20 uluslararas kuruluflun temsilcileri, bakanlar ve milletvekilleri kat ld. Baflbakan Erdo an aslolan n ortakl klar, benzerlikleri, uyumu, uzlaflmay, yard mlaflmay, dayan flmay hedeflemek ve bunu öne ç karmak oldu unu belirtti, Türkiye nin sahip oldu u kültürel zenginlik dolay s yla dünyaya bu mesaj en iyi flekilde verebilecek ülkelerden biri oldu- unu söyledi. Bu topraklar Mevlana y yetifltirmifl topraklard r Baflbakan Erdo an, sadece Hatay, stanbul ve zmir de de il, hemen her ilimizde do uda, 12 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

15 3 semavi din mensuplar ndan oluflan 70 kiflilik Antakya Medeniyetler Korosu, iftar yeme inden önce konuklara Türkçe, Arapça, Latince, Ermenice ve branice ilahiler içeren bir konser verdi. bat da, kuzeyde ve güneyde farkl din ve mezheplerin tam bir hoflgörü içinde birbirine sayg ve sevgi içinde hayatlar - n sürdürdüklerini söyledi. Bu topraklar n Mevlana y yetifltiren topraklar oldu unu hat rlatan Baflbakan Erdo an flöyle konufltu: Mevlâna ki yüzy llar öncesinden toplumlara en güzel ça r y yapm flt r; Gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergah - m z, ümitsizlik dergah de ildir, yüz kere tövbeni bozmufl olsan da yine gel. Bu topraklar, gelin tan fl olal m, ifli kolay k lal m, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre yi yetifltiren topraklard r. Bizler de yüzy llar öncesinden gelen bu ça r lara bütün kalbimizle, yüre imizle sahip ç k yoruz. Bu ça r lar n içerdi i anlam yeniden ve yeniden tüm dünyaya duyurmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye, AB deki yerini almal d r Baflbakan Erdo an, iftar yeme- inde yapt konuflmada, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyelik süreci konusunda, Özellikle AB e er küresel bir aktör haline gelmek istiyorsa, medeniyetler aras nda bir ittifak adresi olmak istiyorsa, bir siyasi de erler bütünü bir de- erler birli i olarak hareket edecekse Türkiye birlikteki yerini mutlaka ama mutlaka almal d r fleklinde konufltu. Türkiye nin bütün yükümlülüklerini yerine getirdi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, takvimin net olarak ortaya kondu unu ancak, AB nin her defas nda sadece 2 fas l açma gibi bir tav r benimsedi ini, böylece de sürecin yavafllat ld n belirtti. Baflbakan Erdo- an, konuflmas na flöyle devam etti: AB üyesi ülkelerden ne tür aç klamalar yap l rsa yap ls n, ne tür engeller ç kar l rsa ç kar ls n, biz kendi iç düzenlemelerimizi yap yoruz, yapmaya da devam edece iz. Türkiye nin AB üyeli inden kazançl ç kacak olan, sadece Türkiye de il, AB nin kendisidir. Üç dinin ezgileri bir arada AK PARTi Genel Merkezi nde düzenlenen iftar yeme i öncesinde Üç Dinin Ezgileri isimli bir konser verildi. Üç semavi din mensuplar ndan oluflan 70 kiflilik Antakya Medeniyetler Korosu Türkçe, Arapça, Ermenice, branice ilahiler okudu. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

16 Baflbakan Erdo an, Hakkari'nin fiemdinli ilçesi Aktütün S n r Karakolu'na yönelik terör sald r s nda flehit olan K r kkale'nin Keskin ilçesi Armutlu köyünde Jandarma Uzman Çavufl Hasan Aygör'ün cenaze törenine kat ld. Türkiye flehitlerine a lad TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAKKAR N N fiemd NL LÇES NDE BULUNAN AKTÜTÜN KARAKOLU NA HA N SALDIRISI SONUCU 17 ASKER M Z fie- H T DÜfiTÜ.

17 17 Oca a düflen atefl tüm Türkiye yi yakt. Terör örgütü kanl yüzünü fiemdinli de gösterdi. Yürek yakan haber 4 Ekim Cumartesi sabah Hakkari nin fiemdinli ilçesinden geldi. 17 askerimiz bölücü terör örgütünün hain sald r s sonucu flehit olmufltu. fiemdinli de bulunan Aktütün Jandarma S n r Bölü ü ne bölücü terör örgütünün Genelkurmay Baflkanl - ndan yap lan aç klamaya göre çat flmada 23 terörist de etkisiz hale getirildi. Çat flmalarda 1 astsubay, 2 uzman çavufl, 6 uzman erbafl, 8 erbafl ve er olmak üzere 17 askerimiz flehit olurken, 6 s a r olmak üzere 20 askerimiz yaraland. Mücadelemiz kararl l kla devam edecek AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, haberi Türkmenistan ziyareti s ras nda ö renci ve Mo olistan gezisini iptal ederek Türkiye ye döndü. Baflbakan Erdo an, Terörle mücadele uzun süreli bir ifltir. Mücadelemiz ayn kararl l kla artarak devam edecektir fleklinde konufltu. Ayn gün Baflbakan Erdo an n baflkanl nda toplanan Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ndan flu karar ç kt : Düzenlenen operasyonlar sonucu a r zayiat veren bölücü terör örgütünün menfur sald r lar yüce milletimizin birlik ve bütünlü ünü bozmaya yetmeyecektir. Terörle mücadelemiz bütün mülahazalar n üstünde devletimizin tüm kurumlar n n etkin iflbirli i ile her koflulda sürdürülecek ve al nan bütün tedbirlerin uygulanmas na kararl l kla devam edilecektir. Cumhurbaflkan Abdullah Gül de yaflanan sald r sonras nda yapt aç klamada Bedeli en olursa olsun sonuna kadar bu mücadeleye topyekün devam edilecektir. Sadece Silahl Kuvvetlerimiz, Emniyet Teflkilat m z de il, devletimizin milletimizin bütün varl ile bu mücadele sürdürülecektir dedi.

18 Baflbakan Erdo an: Ne kardeflli imizden, ne inanc m zdan, ne de bütünlü ümüzden vazgeçeriz B AfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE N N HUDUT BOYLARINDA B R BAYRAM ERTE- S TOPRA A DÜfiEN AZ Z fieh TLER M ZE, AKTÜTÜN DE O YÜKSEK MERTEBE- YE ULAfiAN 17 YAVRUMUZA ALLAH TAN RAHMET, A LELER NE, YAKINLARI- NA, M LLET M ZE SABIR VE METANET D L YORUM. 7 EK M DE AK PARTi GRUP TOPLANTISI NDA KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, B Z, MUKADDESAT DÜfiMANI, CAN DÜfiMANI, HAYAT DÜfiMANI, MASUM YET DÜfiMA- NI BU TERÖR ÖRGÜTÜ YÜZÜNDEN NE KARDEfiL M ZDEN, NE NANCIMIZDAN, NE MUKADDESLER M ZDEN, NE B RL M ZDEN, NE BÜTÜNLÜ ÜMÜZDEN VAZGEÇE- R Z DED. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 7 Ekim de Türkiye Büyük Millet Meclisi nde AK PARTi Grubu nda yapt konuflmada, Millete, bu vatana, bu topra- a kasteden teröristlere karfl 70 milyon insan m z n yüre inin bir ve beraber oldu unu bir kez daha buradan duyurmak istiyorum dedi. Baflbakan Erdo an, konuflmas nda flu mesajlar verdi: Ne kardeflli imizden vazgeçeriz, ne de bütünlü ümüzden Yüreklerinizin ne kadar yan k oldu unu, hüznünüzün ne kadar büyük oldu unu biliyorum. Türkiye nin hudut 16 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

19 boylar nda bir bayram ertesi topra a düflen aziz flehitlerimize, Aktütün de o yüksek mertebeye ulaflan 17 yavrumuza Allah tan rahmet, ailelerine, yak nlar na, milletimize sab r ve metanet diliyorum. Yaral lar m za flifalar temenni ediyorum. fiehitlerimiz için milletimizin bafl sa olsun diyorum. Bu ac vesile ile, bu millete, bu vatana, bu topra a kasteden teröristlere karfl 70 milyon insan m z n yüre inin bir ve beraber oldu unu bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Bu ac y dindirmek için, bu atefli söndürmek için aç k seçik ifade ediyorum: Bütün ihtilaflar m z bir tarafa b rak r, bir ve bütün oluruz. Bütün farkl l klar m z bir tarafa b rak r, bir ve bütün oluruz. Bütün ac lar unutur, milletçe bir ve bütün oluruz. Biz, mukaddesat düflman, can düflman, hayat düflman, masumiyet düflman bu terör örgütü yüzünden ne kardeflli imizden, ne inanc m zdan, ne mukaddeslerimizden, ne birli imizden, ne bütünlü ümüzden vazgeçeriz. Bizden istenen her fley yerine gelmifltir Biz flu anda suçlu araman n ötesinde çözüm araman n gayreti içerisindeyiz. Çünkü inan yoruz ki, güvenlik güçlerimiz samimi olarak ellerinden gelen gayreti göstermifllerdir. Biz hep flunu söylemiflizdir güvenlik güçlerimizin hepsine, polisimize, askerimize: Bizden iste iniz nedir? Ne varsa söyleyin biz gere ini yapar z. Ve bugüne kadar da ne istenirse bunun gere ini yerine getirdik ve bundan sonra da yerine getiririz. Bu konuda bizden hükümet olarak istenen her fley yerine gelmifltir. Kimse terör üzerinden siyaset yapmas n Bak n çok aç k ve samimi söylüyorum, kimse terör üzerinden siyaset yapmas n. Kan üzerinden siyaset yap lmaz. fiehitlerimiz üzerinden siyaset yap lmaz, gazilerimiz üzerinden siyaset yap lmaz. Bu hepimizin ortak derdidir, ortak meselemizdir. Bunun üzerinden siyaset yapanlar, kan üzerinden siyaset yapanlar, o kan n içerisinde kendileri bo- ulurlar. Bunu böyle bilmemiz laz m. Çünkü bu asla böyle bir yaklafl m tarz n, böyle bir davran fl tarz n kabul etmez. Herkes terör karfl s nda tavr n ortaya koymal Mehmetçi imizin hayat na kastedenlerin bu ülkeye, bu millete aç k bir düflmanl k içinde olduklar ortadad r. Masum halk n kan n dökenlerin, milletin huzur ve güvenli ini tehdit edenlerin, devlete silah çekenlerin bu ülkeye, bu topluma, bu millete, bu devlete düflman olduklar aç kt r. Keza, terör örgütüne terörden vazgeç diyemeyenlerin, bize terör örgütünün adresini çökertmekten vazgeç demeleri de mümkün de ildir. Herkes terör karfl s ndaki durumunu netlefltirmeli ve tavr - n ortaya koymal d r. Terörle aras na mesafe koyamayanlar n terörle mücadeleden olumsuz etkilenmesi her zaman için kaç n lmazd r. Bölge halk m z nas l her geçen gün terörle aras na kal n bir duvar örüyorsa, bölge ülkeleri de terör örgütüyle aras na kal n bir duvar örmeli, net bir tav r ortaya koymal d r. Bu herkesin kendi menfaatinedir. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin de geçmiflte zaman zaman oldu- u gibi terörist unsurlara karfl bizimle iflbirli i yapmas en do ru yoldur. Özellikle müttefiklik iliflkisi içinde oldu umuz dost ülkelerden beklentimiz aç kt r. Bu beklentinin zaman geçirmeksizin karfl l k bulmas, küresel terörle mücadeledeki samimiyet ve kararl l n göstergesi olmas aç s ndan anlam tafl yacakt r. Çünkü terör örgütü bölgesel bir huzursuzluk ve gerilim kayna olarak herkes için bir s k nt sebebidir. Ad mlar m z kararl l kla atmaya devam edece iz Silahl Kuvvetlerimizin gerçeklefltirdi i operasyonlar n terör örgütüne hem maddi kay p verdirdi i, hem de psikolojik çöküntüye sebep oldu u aflikard r. Askeri operasyonlar sürerken, terörün istismar etti i olumsuz flartlar n giderilmesi, teröre halk deste inin kesilmesi, devlet millet kaynaflmas n n art r lmas için de yo un flekilde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Terörle mücadele konusunda bugüne kadar her türlü ihtiyac n giderilmesi, her türlü gereksinimin karfl - lanmas yönünde irade ortaya koyduk. Bundan sonra da ayn hassasiyetle tüm ihtiyaçlar karfl lamaya, gereken ad mlar kararl l kla atmaya devam edece iz. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç

*T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç *T.C. Merkez Bankas geçen y l afl r kirlenme ve yapranma nedeniyle banknot yenileme çal flmalar için 30 trilyon TL. harcad. Milli servetimize sahip ç kal m, piyasaya 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren sürülecek

Detaylı

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek

Ç NDEK LER. Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008. Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj. Çanakkale Ruhu hiç ölmeyecek Türkiye Bülteni AK PARTi YAYIN ORGANI SAYI : 54 MART-N SAN 2008 Ç NDEK LER Balkanlar dan dünyaya bar fl mesaj 6 Baflbakan Erdo an, üç gün süren Bosna Hersek, Arnavutluk ve Bulgaristan ziyaretlerinde Balkanlar

Detaylı

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe...

Türkiye Bülteni. Baflbakan Erdo an ABD de. K br s milli davam zd r. DS den 4 y lda 366 tesis. Demiryollar nda hamle y llar. Tek iktidar... 5. Bütçe... Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 44 OCAK 2007 6 Baflbakan Erdo an ABD de Baflbakan Erdo an, ABD de Medeniyetler ttifak Projesi Genifl Kat l ml Genel Kurul Toplant s na kat

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 23 N SAN 2005 12 Milli Egemenli in 85. y l dönümü 22 Büyümede dünya rekoru: Yüzde 9.9 TBMM Baflkan Bülent Ar nç 2005 Milli Egemenlik Y l dolay s yla gerçeklefltirilecek

Detaylı

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu

Türkiye Bülteni. En büyük irade millettir. stikrar devam ettirece iz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak. Gençlik Van da cofltu Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 49 HAZ RAN 2007 6 En büyük irade millettir Baflbakan Erdo an Erzurum da toplu aç l fl ve anahtar teslim törenine kat ld. Yüzbinlerin coflkusu

Detaylı

Sudan, Orta Darfur Geneina

Sudan, Orta Darfur Geneina Sudan, Orta Darfur Geneina Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 31 ARALIK 2005 16 Mavi düfl gerçek oldu Medeniyetler ttifak nda küresel liderlik Mavi Ak m Projesi'nin resmi aç l fl Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 17 EK M 2004 10 18 44 50 D fl Baflbakan n Temaslar E itim y l bafllad Avrupal Türkiye YTL hakk nda Halktan ald m z gücü, halk n hizmetine sunuyoruz...

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 42 KASIM 2006 6 Baflbakan Erdo an Washington da 2. Ola an Büyük Kongre de yeni bir bafllang ç Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan George W. 11

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz.

ASYA A LIYOR. Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. ASYA A LIYOR Güney Asya daki büyük felaketin ac lar n milletçe paylafl yoruz. Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 21 fiubat 2005 12 Moskova ziyareti 22 Baflbakan Erdo an dan çiftçiye müjde

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52)

Türkiye Bülteni AK. Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 4 EYLÜL 2003 Stadyuma taflan il kongresi: AK Parti nin Kahramanmarafl l Kongresi yap ld... (Sayfa 52) 06 2. y l m zda çok daha güçlüyüz Recep Tayyip Erdo

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 14 TEMMUZ 2004 10 12 32 42 Bush Baflbakan n Ankara da NATO Zirvesi KÖ Toplant s AB Sempozyumu Baflbakan Erdo an n NATO Zirvesi de erlendirmesi 6 Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 12 MAYIS 2004 Baflbakan Erdo an n grup konuflmas 6 Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n TBMM de yapt grup konuflmas... 14 20 38 44 K br s ta Baflbakan n yeni

Detaylı

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor

Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor ED TÖRDEN Türkiye nin gündemini AK PARTi belirliyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili AK PARTi iktidar n n bafl ndan bu yana yap - lanlar sadece bafll klar

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

milliyetçi hareket partisi

milliyetçi hareket partisi 12 2 03 Eylül 2007- TBMM Genel Kurulu 12 4 M LL YETÇ HAREKET PART S MLLYET HAREKET GENEL BAfiKANI PARTS GENEL SAYIN BAKANI DEVLET BAHÇEL N N 60. HÜKÜMET SAYIN PROGRAMI GÖRÜfiMELER NDE DR. DEVLET BAHELNN

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı