47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED. BU BAfiARI TÜRK YE N N..."

Transkript

1

2 47 YILLIK ARANIN ARDINDAN B RLEfiM fi M LLETLER GÜVENL K KONSEY ÜYES OLDUK 151 ÜLKE TÜRK YE DED BU BAfiARI TÜRK YE N N...

3 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008 editörden Ekonomimiz güçlü, emin ad mlarla yola devam... Küresel krizle sars lan dev ekonomiler maliyeti en aza indirmeye çal - fl rken Türkiye güven ve istikrar içinde yol almaya devam ediyor. Ekonomi yönetimi krizin Türkiye'ye yönelik etkilerinin en düflük düzeyde kalmas na yönelik önlemleri al rken AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Erdo an kriz ç rtkanl - yap lmamas konusunda uyard - sektörlere so ukkanl l n korunmas ça r s nda bulunuyor. Geçmiflte yaflanan ekonomik çöküfllerin sonras nda AK PARTi iktidar ile dengelerini oturtan Türkiye küresel krizin olumsuz etkilerine karfl en haz rl kl olan ülkelerin bafl nda geliyor. 80 milyar dolara yaklaflan döviz rezervi Türkiye ekonomisini küresel krize karfl güçlü k lan etkenlerin bafl nda. Önceki y llarla birlikte 2008 y l nda da Türkiye'ye yönelik tercihini sürdüren küresel sermaye girifli de Türkiye'nin kriz karfl s ndaki direncini art ran etkenler aras nda. Bütün küresel olumsuz geliflmelere ra men Türkiye'nin ihracat son aylarda da rekor k rmaya devam ediyor y l Eylül ay ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 36 art flla 12 milyar 162 milyon dolara ulaflt y l nda 36 milyar dolar düzeyinde devrald m z ihracat rakam 2008 Eylül ay sonunda 132 milyar dolar aflt. Y l sonu hedefimiz olan y ll k 136 milyar dolar ihracat rakam na ulaflmaya az kald. Ocak-A ustos 2007 döneminde 8,4 milyar YTL aç k veren Merkezi Yönetim Bütçesi 2008 y l n n ayn döneminde yüzde 154 oran nda iyileflerek 4,6 milyar YTL fazla verdi. Böylece bütçe dengesi bir önceki y - l n ayn dönemine göre 13 milyar YTL iyileflme gösterdi. Bu y l için öngörülen 38 milyar YTL faiz d fl fazla hedefi de afl larak 2008 A ustos ay nda 40,9 milyar YTL'ye eriflildi y l nda kamu net borç stokunun Gayri Safi Milli Has la'ya oran yüzde 78,4 iken 2008 y l bafl ndan itibaren bu oran yüzde 40' n alt na geriledi. Bütün bu rakamlar ve oranlar Türkiye'nin mali disiplinden taviz vermedi inin ve güçlü bir ekonomi yönetimi sergiledi inin göstergesi. Geçmiflte yaflanan ac çöküfllerin de etkisiyle Türkiye, istikrar ve güven içinde AK PARTi iktidar ile yola devam etme kararl l n sürdürüyor. Dünya ekonomilerini sarsan geliflmelere ra men Türkiye'de yat r mlar h z kesmiyor, söz verilen projeler gerçeklefltiriliyor. At lan alt s - f rla itibar na kavuflan ve 1 Ocak 2009'dan itibaren tedavüle ç kmaya haz rlanan Türk Liras n n da art k yüzü gülüyor. lk milli savafl gemisi Heybeliada denize indirildi. TOK yeni ve modern kentler kurdu, kuruyor. Asya ve Avrupa'y denizin alt ndan birlefltiren MARMARAY'da son tüp de dibe bat r ld. Hayat sürüyor, çal flmalar h z kesmiyor, Türkiye AK PARTi ile güçlü gelece ini infla ediyor. Esen kal n SUAT KILIÇ TANITIM VE MEDYA BAfiKAN YARDIMCISI SAMSUN M LLETVEK L AK PARTi Ad na Sahibi : Yay n Yönetimi : Yay n Kurulu : Sorumlu Yaz flleri Müdürü : Bas n ve Halkla liflkiler : Sanat Yönetmeni: Grafik Tasar m: Digital llüstrasyon: Bask ve Cilt : Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI Y l: 6 Say : 57 Eylül-Ekim 2008 Edibe Sözen (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Hüseyin Besli Suat K l ç Ayfle Böhürler Ayfle Keflir Ayflenur Kurto lu Bülent Gedikli Fuat Bol Mehmet Emin Tutan Mehmet Ocaktan Metin Y lmaz Mustafa Ak fl Nihat Ergün Zeliha Ak n Miray Meliko lu Yasin Bülbül Ali Üstünda Bülent Avnamak Sabit Ertafl Star Medya Yay nc l k A.fi. AK PARTi Genel Merkezi Sö ütözü Caddesi No: 6 - Ankara Tel: Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

4

5 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 57 EYLÜL-EK M 2008 Ç NDEK LER 14 Türkiye flehitlerine a lad 34 Cumhuriyet i emanet edecek sa lam nesiller yetifltiriyoruz 16 Baflbakan Erdo an: Ne kardeflli imizden, ne inanc m zdan, ne de bütünlü ümüzden vazgeçeriz 38 Ana-k z okulday z kampanyas ile e itim seferberli imiz sürüyor 18 Terörle mücadelede s n r ötesi operasyon yetkisi 1 y l uzat ld hedefimiz 60 milyon turist BEfi R ATALAY Ç filer BAKANI Türkiye art k faili meçhuller ülkesi de il Y ll k ihracat m z 132 milyar dolar aflt Türk Liras yenilenen yüzüyle 1 Ocak 2009 da tedavüle ç k yor TOK ile yeni bir Türkiye infla ediyoruz HÜSEY N TANRIVERD GENEL BAfiKAN YARDIMCISI fiehirlerimize kalite ve de er katacak adaylarla seçime girece iz Marmaray: 148 y ll k hayal gerçe e dönüflüyor 32 lk milli savafl gemisi Heybeliada denize indirildi 70 HAKAN TÜTÜNCÜ AK PARTi GENEL MERKEZ GENÇL K KOLLARI BAfiKANI Gelecek çal flkan olanlar nd r

6 eylül-ekim tarihi 13 Eylül 1922 Sakarya Zaferi Milli Mücadele nin en önemli dönüm noktalar ndand r. 5 A ustos 1921 de TBMM, Mustafa Kemal Pafla ya Baflkomutan unvan n verdi. 23 A ustos ta Yunanl lar n taarruzuyla bafllayan savafl 13 Eylül e kadar aral ks z 22 gün sürdü. 100 kilometrelik cephe üzerinde yap lan meydan muharebesinde, kuvvetleri yok edilen Yunan ordusu cepheyi terk etmek zorunda kald. 6 Ekim 1923 stanbul un kurtuluflu Meclis-i Mebusan n 28 Ocak 1920 tarihindeki oturumunda Misak- Milli kararlar n almas üzerine ngilizler stanbul u fiilen iflgal ettiler. 11 Ekim'deki Mudanya Mütarekesi yle iflgalcilerin Trakya y boflaltmas kabul edildi. 2 Ekim de son iflgal kuvvetleri stanbul dan ayr ld lar. 9 Eylül 1922 zmir in kurtuluflu Yunanistan 15 May s 1919 da zmir i iflgal etmiflti. Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusu 30 A ustos 1922 de Dumlup nar da Baflkomutanl k Meydan Muharebesi nde büyük bir yenilgiye u rad. Bu yenilgiden sonra Bat ya do ru h zla ilerleyen Türk ordusu 9 Eylül de zmir i Yunan iflgalinden kurtard. 13 Ekim 1923 Ankara n n baflkent oluflu Ankara, 13 Ekim 1923 te Türkiye Cumhuriyeti nin baflkenti oldu. Milli Mücadele y llar ndan itibaren yönetimin fiili merkezi olan Ankara, resmen siyasi merkez kabul edildi. Böylelikle yüzy llard r stanbul un elinde olan Baflkent olma vasf Ankara ya geçiyordu. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet in ilan Birinci toplant s n 23 Nisan 1920 de Ankara da yapan TBMM, bir taraftan Kurtulufl Savafl n n baflar - ya ulaflmas n sa larken, di- er taraftan yasal düzenlemelerle yeni rejimin temellerini de att. Özellikle, 1921 Anayasas n n, egemenli in kay ts z flarts z millete ait oldu unu vurgulayan birinci maddesi Cumhuriyetin habercisiydi. 28 Ekim de yak n çal flma arkadafllar yla Çankaya da akflam yeme inde bir araya gelen Mustafa Kemal Pafla, yar n Cumhuriyeti ilan edece iz diyerek beklenen aç klamay yapt. O gece, Anayasa n n birinci maddesine "Türkiye devletinin flekl-i hükümeti cumhuriyettir" maddesinin eklenmesi kararlaflt r ld. 29 Ekim de TBMM Genel Kurulu nda Anayasa n n 1., 2., 10., 11. ve 12. maddelerinin de ifltirilmesi benimsenerek Cumhuriyet resmen ilan edildi.

7 aktüel KKTC Cumhurbaflkan Talat AKPM de konufltu KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi genel kurulunda konufltu. Cumhurbaflkan Talat K br sl Türklerin çözümü, adada iki toplumun siyasi eflitli- ini temel alan ve iki eflit statünün garanti alt na al - naca bir devlet yap s nda gördü ünü ifade etti. KKTC Cumhurbaflkan, Rum kesimindeki yeni yönetimin çözüm için müzakereleri bafllatma iste ini memnuniyetle karfl lad klar n ve görüflmelere derhal bafllad klar n belirtti. AKPM de tart fl lan K br s ile ilgili rapora da at fta bulunan Cumhurbaflkan Talat, bu raporun Rumlar n Türklere uygulad izolasyon politikas na karfl ç kmamas n sert bir biçimde elefltirdi. zolasyonlar karfl - s nda sadece Türkiye nin deste iyle ayakta kald klar - n belirten Talat, Türkiye olmasayd, K br s ta K br sl Türk kalmazd dedi. Türkiye nin tüm renkleri Frankfurt Kitap Fuar nda Türkiye nin bu y l onur konu u oldu u 60. Frankfurt Kitap Fuar nda 700 Türk sanatç, 300 ayr etkinli e imza att. Fuar n aç l fl nda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ile Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk birer konuflma yapt. Bütün Renkleriyle Türkiye temal fuarda, Türk kültür ve edebiyat n n Almanya'dan tüm dünyaya tan t lmas için çal flmalar yap ld. Türk-Arap flbirli i Forumu tamamland Türk-Arap flbirli i Forumu 1. D fliflleri Bakanlar Toplant s stanbul da yap ld. Toplant da, Türkiye ile Arap dünyas aras ndaki ekonomik ve kültürel alanlardaki iliflkiler ele al nd. D fliflleri Bakan Babacan, bölgedeki ticaret ve yat r m imkanlar - n n daha yak ndan takip edilmesi, mal ve hizmet al flveriflinin gelifltirilmesi ilkeleri üzerinde de mutab k kal nd n söyledi. Hicaz Demiryolu 100 yafl nda Hicaz Demiryollar n n 100. kurulufl y l dönümü etkinliklerle kutlan yor. Suriye deki kutlama program fiam da bulunan Hicaz Demiryollar istasyon binas nda yap ld. Etkinlikte Hicaz Demiryollar n n kuruluflunu anlatan bir belgesel gösterimi yap ld. Belgeselde, Hicaz Demiryollar n n kurulufl projesinin II. Abdülhamit e ait oldu u hat rlad ld. Yüzy l n deneyi bafllad Dünyan n en büyük parçac k h zland r c s, 13,7 milyar y l önce meydana geldi i düflünülen Büyük Patlama'dan hemen sonraki bafllang ç flartlar n oluflturarak maddenin s r perdesini aralamay amaçl yor. Son y llar n en büyük bilim projesinde aralar nda Türklerin de bulundu u 5 binden fazla fizikçi ve mühendis 10 y l aflk n süredir çal fl yor.

8 TÜRK YE-AFR KA fib RL Z RVES 30 milyar dolarl k d fl ticaret hedefi için imkanlar ölçüsünde fedakarl kta bulunduklar n ve bu fedakarl k yar fl n n devam etti ini söyledi. Türkiye-Afrika flbirli i Zirvesi nin sona ermesinin ard ndan, ''Türkiye- Afrika Ortakl stanbul Deklarasyonu'' yay nland. T ÜRK YE-AFR KA fib RL Z RVES STANBUL DA GERÇEKLEfiT R LD. BAfiBAKAN ERDO AN, Z RVE- YE KATILAN L DERLERE, 2010 YILINDA AFR KA K L T CARET HACM N 30 M LYAR DOLARA ÇIKAR- MAK ST YORUZ DED. T ürkiye-afrika flbirli i Zirvesi nin aç l fl 19 A ustos ta Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan yap ld. Zirve Ortak bir gelecek için dayan flma ve iflbirli- i slogan yla, Ç ra an Saray nda yap ld. Türkiye nin Afrika ya aç l m politikas çerçevesinde düzenlenen zirve için, Afrika ülkelerinden çok say - da devlet ve hükümet baflkan, cumhurbaflkan ve baflbakan yard mc lar ile bölgesel ve uluslararas örgütlerin temsilcileri stanbul a geldi. Çözüm için milletçe seferberiz AK PARTi Genel baflkan ve Baflbakan Erdo an, Türkiye- Afrika flbirli i Zirvesi ne kat - lan devlet ve hükümet baflkanlar onuruna Ç ra an Saray nda ö le yeme i verdi. Baflbakan Erdo an, Afrika'n n çeflitli bölgelerinde var olan sorunlar n çözümü noktas nda milletçe seferber olundu unu ifade ederek, tek tek vatandafllar n, sivil toplum örgütlerinin ve devlet kurumlar n n Afrika'n n sorunlar n çözebilmek Türkiye-Afrika ticaret hacmi 2010 hedefi 30 milyar dolar Türkiye nin Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik iliflkilerine bir ivme kazand rmak amac yla 1998 y - l nda oluflturulan Afrika ya Aç l m Eylem Plan çerçevesinde D fl Ticaret Müsteflarl - nca 2003 y l bafl nda Afrika Ülkeleriyle Ekonomik liflkilerin Gelifltirilmesi Stratejisi haz rland. A r iflleyen bu sürecin ard ndan Baflbakan Erdo- an 2005 y l n Afrika Y l ilan etti. Bu dönemde Afrika ülkeleriyle ekonomik iliflkilerde geliflme gözlendi. D fliflleri Bakanl na göre son y llarda Afrika ile ticaret hacmi önemli ölçüde artt. Türkiye nin Kuzey Afrika d fl nda kalan Afrika ülkeleriyle 2000 y l nda 742 milyon dolar olan ticaret hacmi 2007 y l nda yaklafl k 6 milyar dolara yükseldi. Söz konusu ticaret hacminin 2010 y l nda ise 30 milyar dolara ç - kar lmas hedefleniyor. 6 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

9 BAfiBAKAN ERDO AN AZERBAYCAN DA Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu BAfiBAKAN ERDO AN: KAFKASYA ST KRAR VE fib RL PLATFORMU, CO RAF- YA ESASLI OLMALI VE BÖLGE BARIfi VE GÜVENL N HEDEFLEMEL, ENERJ GÜ- VENL N ÇERMEL D R. Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev Baflbakan Erdo an Za ulba Saray nda a rlad. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 20 A ustos ta temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan a gitti. Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev Baflbakan Erdo- an Za ulba Saray n n merdivenlerinde karfl lad. ki lider bafl bafla ve heyetler aras görüflmelerin ard ndan ortak bas n toplant s düzenledi. Kafkasya da bar fl ele al nd Görüflmede, Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu önerisini gündeme getirdi ini belirten Baflbakan Erdo an, Rusya ve Gürcistan n da bu öneriye olumlu yaklaflt klar n ifade etti. D fliflleri Bakanl n n konu üzerinde çal flmaya bafllad n söyleyen Baflbakan Erdo an, Kafkasya bölgesini bir istikrar, bar fl ve refah merkezi haline getirme yönünde Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte att m z ad mlar n sürece ine inan yoruz dedi. Görüflmede ikili iliflkiler çerçevesinde siyasi ve iktisadi konular n da ele al nd n ifade eden Baflbakan Erdo an, Kafkasya da bar fl, güvenlik ve istikrar n tam anlam yla tesisi bak m ndan Kafkasya stikrar ve flbirli i Platformu oluflturulmas n n önem tafl d n söyledi. Baflbakan Erdo an, platformun önemini flu sözlerle ifade etti: Söz konusu platform AG K ilke ve prensiplerine dayanmal, ortak bir çözme-yönetme mekanizmas n kapsamal d r. Bu platform, bölgedeki istikrar ve iflbirli ini daha da güçlü k lacakt r. Herhangi bir sorun ve s k nt an nda ise, bu sorunu bu platform içinde bulunan ülkeler oluflturduklar mekanizmayla çözmelidir. Türkiye nin deste inden memnunuz Aliyev görüflmelerde iki ülke iliflkilerinin yan s ra bölgesel konular da müzakere ettiklerini söyledi. ki ülke iliflkilerinin tüm alanlarda güçlendi ini ve iktisadi ve enerji konular nda çok say da iflbirli inin bulundu unu ifade eden Aliyev, buna Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projelerini örnek gösterdi. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

10 BAfiBAKAN ERDO AN SUR YE DE Suriye Devlet Baflkan Esad: Erdo an olmasayd bar fl süreci bafllamazd F RANSA, KATAR VE SUR YE L DERLER LE B RL KTE fiam DA DÜZENLENEN S- T KRAR Ç N D YALOG Z RVES NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN: AMACI- MIZ SUR YE LE SRA L ARASINDA BARIfi G R fi M N BAfiARMAKTI. TEMENN M Z ODUR K NET CE ALIRIZ DED.

11 A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, stikrar çin Diyalog slogan yla düzenlenen fiam Zirvesi ne kat lmak üzere 4 Eylül Perflembe günü Suriye ye gitti. Suriye Devlet Baflkan Beflflar Esad n ev sahipli inde Halk Saray nda düzenlenen fiam Zirvesi ne, Baflbakan Erdo- an n yan s ra Fransa Cumhurbaflkan Nicolas Sarkozy, Katar Emiri fieyh Hamad bin Khalifa al Thani de kat ld. BAfiBAKAN ERDO AN IN GÜVEN L RL VE TÜRK YE N N ARABULUCULU U OLMASAYDI BARIfi SÜREC N N BAfiLAMASININ ÇOK ZOR OLACA INI SÖYLEYEN SUR YE DEVLET BAfiKANI ESAD, TÜRK YE N N fib RL OLMASAYDI BARIfi SÜREC N N BAfiLAMASI ÇOK ZORDU. TÜRK YE, SUR YE LE SRA L ARASINDA BARIfi GÖRÜfiMELER N BAfiLATAB LME N S YAT F NE SAH P TEK ÜLKE DED. Suriye- srail bar fl görüflmeleri Toplant n n ard ndan gazetecilerin sorular n yan tlayan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin Suriye- srail görüflmeleri sürecindeki yerini flöyle aç klad : fiu anda süreç olumlu gidiyor. Bu olumlu sürecin olumlu bir flekilde neticelendirilmesi flüphesiz ki taraflar n arzusudur. Biz de bunu böyle bekliyoruz. Dolayl bir arac l m z, arabuluculu umuz da olsa bu çok önemli bir ad md r. nflallah hay rl olur. Bu süreç içerisinde özellikle de erli kardeflim Beflflar Esad yap c bir tav r ortaya koydu ve flu ana kadar srail taraf ndan da yap c bir tav r söz konusu. Bize düflen böyle bir bar fl giriflimini baflarmakt. Böyle bir bar fl giriflimine arac olabilmekti. Dolayl da olsa böyle bir ad m atman n faydas na inan yoruz. Temennimiz odur ki netice al r z. Savafltan de il, bar fltan yanay z Beflflar Esad, toplant sonras nda yapt konuflmada, Baflbakan Erdo an n güvenilirli i ve Türkiye nin arabuluculu u olmasayd bar fl sürecinin bafllamas n n çok zor olaca n söyledi ve Türkiye nin bar fl süreci için önemine dikkat çekerek, Türkiye nin Suriye ile srail aras nda dolayl görüflmeleri bafllatabilme inisiyatifi alan tek ülke oldu unu belirtti. Zirve çerçevesinde bölge ülkelerinin sorunlar n n ele al nd n belirten Esad, Biz uluslararas çat flmalar n oda- olmak istemiyoruz diye konufltu. Yapt m z siyasete güveniyorsak, masadan kaçmamal - y z Baflbakan Erdo an, zirve sonras nda Ermenistan ile ilgili flöyle konufltu: Ben Cumhurbaflkan m z n milli maç izlemek için Ermenistan a gitmesini olumlu buluyorum. Biz kendimize inan - yorsak, düflüncelerimize inan yorsak, yapt m z siyasete inan yorsak bizim bu tür buluflmalardan, bu tür masalardan kaçmam z n hiç bir anlam yok diye düflünüyorum. Bütün mesele burada Da l k Karaba konusudur ki Da l k Karaba konusunda da zaten bizler Minsk sürecinin adil flekilde neticelenmesinden yanay z. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

12 BAfiBAKAN ERDO AN TÜRKMEN STAN DA Baflbakan Erdo an: Türkmenistan ata yurdumuzdur B AfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE N N KALKINMASI VE REFAHI AYNI ZAMANDA TÜRK DÜNYASININ HUZURU VE REFAHI ANLAMINA GELMEKTED R. TÜRKME- N STAN IN BAfiARISI TÜRK YE N N BAfiARISIDIR. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Orta Asya ziyaretinin ilk dura olarak 3 Ekim Cuma günü Türkmenistan a gitti. Baflbakan Erdo an ve Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbangulu Berdimuhamedov bafl bafla görüflmelerinin ard ndan ortak bas n toplant s düzenlediler. Konuflmas nda bir millet iki devlet anlay fl yla Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki ekonomik, kültürel iliflkilerin güçlü bir noktaya getirilmesinin önemine dikkat çeken Baflbakan Erdo an, liflkiler daha güçlü hale getirildi- inde gelece imiz çok daha ayd nl k olacakt r dedi. Ortak kültürü, inanc, gelenekleri paylafl yoruz Baflbakan Erdo an, Türkmenistan daki temaslar çerçevesinde Devlet Baflkan Berdimuhamedov ile birlikte bir Türk firmas taraf ndan yapt r lan 320 ö renci kapasi- 10 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

13 dost olman n ötesinde adeta akraba, kardefl olduklar n belirtti. Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Soydafllar m z, kardefllerimiz ve akrabalar m z olarak gördü ümüz ülkelerle iliflkilerimize ayr cal kl bir önem veriyoruz. Türkiye nin kalk nmas ve refah ayn zamanda Türk dünyas n n huzuru ve refah anlam na gelmektedir. Türkmenistan n baflar s Türkiye nin baflar s d r. Baflbakan Erdo an ve Efli Emine Erdo an, Türk ifladamlar taraf ndan yapt r lan 320 ö renci kapasiteli anaokulunun aç l fl n gerçeklefltirdi ve ö rencilerle yak ndan ilgilendi. teli anaokulunun aç l fl n gerçeklefltirdi. Burada yapt konuflmada, Biz buradaki ifladamlar m z, yat r mlar m z, iflçilerimizi ve onlar n ailelerini Türkiye ile Türkmenistan aras ndaki bir dostluk, kardefllik köprüsü olarak görüyoruz dedi. Türkiye ile Türkmenistan n iliflkilerinin asla ekonomik boyutla s n rl kalmayaca n belirten Baflbakan Erdo an, Ayn dili konufluyoruz, ayn kökenden geliyoruz. Ortak kültürü, inanc, gelenekleri paylafl yoruz fleklinde konufltu. Küresel krize karfl haz rl kl y z Baflbakan Erdo an, anaokulu aç l fl n n ard ndan Aflkabat President Otel de düzenlenen Türkiye-Türkmenistan fl Forumu na kat ld. Burada ekonomik dalgalanman n ABD ile s n rl kalmad n belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye olarak küresel krize karfl son derece haz rl kl y z. Tedbirlerimizi de alm fl bulunuyoruz fleklinde konufltu. Türkiye ile Türkmenistan n d fl ticaret hacminin 700 milyon dolar oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Türkmen do algaz - n n Hazar Boru Hatt ile geçiflinin sa lanmas n n iki ülkeyi daha etkin hale getirece ini ifade etti. Türkmenistan ata yurdumuzdur Bizler Türkmenistan ata yurdumuz olarak görüyoruz. Nitekim Türkmenistan n ba- ms zl n ilk günden itibaren destekledik ve kalk nma mücadelesinde elimizden gelen gayreti gösterdik fleklinde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye ile Türkmenistan n Sahipsiz de ilsiniz Baflbakan Erdo an, Aflkabat ta yaflayan Türk vatandafllar na da flöyle seslendi: fiunu özellikle bilmenizi isterim, burada asla yaln z de ilsiniz. Buralarda asla sahipsiz, kimsesiz de- ilsiniz. Türkmenistan makamlar, Türkiye firmalar nda iflçilerimizden, ifladamlar - m zdan memnuniyetlerini her vesile ile bizlere ifade ediyorlar. Yo un temaslar m z içinde sizlerin sorunlar n gündeme getiriyor, çözümlerini birlikte ar yoruz ve üst düzey gidifl, gelifller art k çok daha s k olarak yap lmaktad r, bunu da bilmenizi istiyorum. Mo olistan ziyareti iptal edildi Baflbakan Erdo an, Türmenistan ziyaretinde Devlet Baflkan Berdimuhamedov un onuruna verdi i yeme e kat ld. Türkmenistan da yat r mlarda bulunan Türk ifladamlar ile bir araya geldi. Baflbakan Erdo an, 4 Ekim de Aktütün de 17 askerimizin flehit olmas nedeniyle Türkmenistan n ard ndan yapaca Mo olistan ziyaretini iptal ederek Türkiye ye döndü. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

14 Türkiye, Do u nun en bat s Bat n n en do usu BAfiBAKAN ERDO AN, TÜRK YE'DE GÖREV YAPAN BÜYÜKELÇ LER VE YA- BANCI M SYON fiefler Ç N AK PARTi GENEL MERKEZ 'NDE FTAR YEME- VERD. TOPLANTININ ORGAN ZASYONUNU AK PARTi DIfi L fik LERDEN SORUMLU GENEL BAfiKAN YARDIMCISI EGEMEN BA Ifi GERÇEKLEfiT RD. BAfiBAKAN ERDO AN: AB ÜYES ÜLKELERDEN NE TÜR AÇIKLAMALAR YA- PILIRSA YAPILSIN, NE TÜR ENGELLER ÇIKARILIRSA ÇIKARILSIN, B Z KEND Ç DÜZENLEMELER M Z YAPIYORUZ, YAPMAYA DA DEVAM EDECE Z. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Türkiye de görev yapan büyükelçiler ve misyon flefleri için AK PARTi Genel Merkezi nde iftar yeme i verdi. Yeme e, 79 ülkenin büyükelçisi, 20 uluslararas kuruluflun temsilcileri, bakanlar ve milletvekilleri kat ld. Baflbakan Erdo an aslolan n ortakl klar, benzerlikleri, uyumu, uzlaflmay, yard mlaflmay, dayan flmay hedeflemek ve bunu öne ç karmak oldu unu belirtti, Türkiye nin sahip oldu u kültürel zenginlik dolay s yla dünyaya bu mesaj en iyi flekilde verebilecek ülkelerden biri oldu- unu söyledi. Bu topraklar Mevlana y yetifltirmifl topraklard r Baflbakan Erdo an, sadece Hatay, stanbul ve zmir de de il, hemen her ilimizde do uda, 12 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

15 3 semavi din mensuplar ndan oluflan 70 kiflilik Antakya Medeniyetler Korosu, iftar yeme inden önce konuklara Türkçe, Arapça, Latince, Ermenice ve branice ilahiler içeren bir konser verdi. bat da, kuzeyde ve güneyde farkl din ve mezheplerin tam bir hoflgörü içinde birbirine sayg ve sevgi içinde hayatlar - n sürdürdüklerini söyledi. Bu topraklar n Mevlana y yetifltiren topraklar oldu unu hat rlatan Baflbakan Erdo an flöyle konufltu: Mevlâna ki yüzy llar öncesinden toplumlara en güzel ça r y yapm flt r; Gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergah - m z, ümitsizlik dergah de ildir, yüz kere tövbeni bozmufl olsan da yine gel. Bu topraklar, gelin tan fl olal m, ifli kolay k lal m, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre yi yetifltiren topraklard r. Bizler de yüzy llar öncesinden gelen bu ça r lara bütün kalbimizle, yüre imizle sahip ç k yoruz. Bu ça r lar n içerdi i anlam yeniden ve yeniden tüm dünyaya duyurmak için gayret gösteriyoruz. Türkiye, AB deki yerini almal d r Baflbakan Erdo an, iftar yeme- inde yapt konuflmada, Türkiye nin Avrupa Birli i ne üyelik süreci konusunda, Özellikle AB e er küresel bir aktör haline gelmek istiyorsa, medeniyetler aras nda bir ittifak adresi olmak istiyorsa, bir siyasi de erler bütünü bir de- erler birli i olarak hareket edecekse Türkiye birlikteki yerini mutlaka ama mutlaka almal d r fleklinde konufltu. Türkiye nin bütün yükümlülüklerini yerine getirdi ini ifade eden Baflbakan Erdo an, takvimin net olarak ortaya kondu unu ancak, AB nin her defas nda sadece 2 fas l açma gibi bir tav r benimsedi ini, böylece de sürecin yavafllat ld n belirtti. Baflbakan Erdo- an, konuflmas na flöyle devam etti: AB üyesi ülkelerden ne tür aç klamalar yap l rsa yap ls n, ne tür engeller ç kar l rsa ç kar ls n, biz kendi iç düzenlemelerimizi yap yoruz, yapmaya da devam edece iz. Türkiye nin AB üyeli inden kazançl ç kacak olan, sadece Türkiye de il, AB nin kendisidir. Üç dinin ezgileri bir arada AK PARTi Genel Merkezi nde düzenlenen iftar yeme i öncesinde Üç Dinin Ezgileri isimli bir konser verildi. Üç semavi din mensuplar ndan oluflan 70 kiflilik Antakya Medeniyetler Korosu Türkçe, Arapça, Ermenice, branice ilahiler okudu. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

16 Baflbakan Erdo an, Hakkari'nin fiemdinli ilçesi Aktütün S n r Karakolu'na yönelik terör sald r s nda flehit olan K r kkale'nin Keskin ilçesi Armutlu köyünde Jandarma Uzman Çavufl Hasan Aygör'ün cenaze törenine kat ld. Türkiye flehitlerine a lad TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HAKKAR N N fiemd NL LÇES NDE BULUNAN AKTÜTÜN KARAKOLU NA HA N SALDIRISI SONUCU 17 ASKER M Z fie- H T DÜfiTÜ.

17 17 Oca a düflen atefl tüm Türkiye yi yakt. Terör örgütü kanl yüzünü fiemdinli de gösterdi. Yürek yakan haber 4 Ekim Cumartesi sabah Hakkari nin fiemdinli ilçesinden geldi. 17 askerimiz bölücü terör örgütünün hain sald r s sonucu flehit olmufltu. fiemdinli de bulunan Aktütün Jandarma S n r Bölü ü ne bölücü terör örgütünün Genelkurmay Baflkanl - ndan yap lan aç klamaya göre çat flmada 23 terörist de etkisiz hale getirildi. Çat flmalarda 1 astsubay, 2 uzman çavufl, 6 uzman erbafl, 8 erbafl ve er olmak üzere 17 askerimiz flehit olurken, 6 s a r olmak üzere 20 askerimiz yaraland. Mücadelemiz kararl l kla devam edecek AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an, haberi Türkmenistan ziyareti s ras nda ö renci ve Mo olistan gezisini iptal ederek Türkiye ye döndü. Baflbakan Erdo an, Terörle mücadele uzun süreli bir ifltir. Mücadelemiz ayn kararl l kla artarak devam edecektir fleklinde konufltu. Ayn gün Baflbakan Erdo an n baflkanl nda toplanan Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ndan flu karar ç kt : Düzenlenen operasyonlar sonucu a r zayiat veren bölücü terör örgütünün menfur sald r lar yüce milletimizin birlik ve bütünlü ünü bozmaya yetmeyecektir. Terörle mücadelemiz bütün mülahazalar n üstünde devletimizin tüm kurumlar n n etkin iflbirli i ile her koflulda sürdürülecek ve al nan bütün tedbirlerin uygulanmas na kararl l kla devam edilecektir. Cumhurbaflkan Abdullah Gül de yaflanan sald r sonras nda yapt aç klamada Bedeli en olursa olsun sonuna kadar bu mücadeleye topyekün devam edilecektir. Sadece Silahl Kuvvetlerimiz, Emniyet Teflkilat m z de il, devletimizin milletimizin bütün varl ile bu mücadele sürdürülecektir dedi.

18 Baflbakan Erdo an: Ne kardeflli imizden, ne inanc m zdan, ne de bütünlü ümüzden vazgeçeriz B AfiBAKAN ERDO AN: TÜRK YE N N HUDUT BOYLARINDA B R BAYRAM ERTE- S TOPRA A DÜfiEN AZ Z fieh TLER M ZE, AKTÜTÜN DE O YÜKSEK MERTEBE- YE ULAfiAN 17 YAVRUMUZA ALLAH TAN RAHMET, A LELER NE, YAKINLARI- NA, M LLET M ZE SABIR VE METANET D L YORUM. 7 EK M DE AK PARTi GRUP TOPLANTISI NDA KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, B Z, MUKADDESAT DÜfiMANI, CAN DÜfiMANI, HAYAT DÜfiMANI, MASUM YET DÜfiMA- NI BU TERÖR ÖRGÜTÜ YÜZÜNDEN NE KARDEfiL M ZDEN, NE NANCIMIZDAN, NE MUKADDESLER M ZDEN, NE B RL M ZDEN, NE BÜTÜNLÜ ÜMÜZDEN VAZGEÇE- R Z DED. A K PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 7 Ekim de Türkiye Büyük Millet Meclisi nde AK PARTi Grubu nda yapt konuflmada, Millete, bu vatana, bu topra- a kasteden teröristlere karfl 70 milyon insan m z n yüre inin bir ve beraber oldu unu bir kez daha buradan duyurmak istiyorum dedi. Baflbakan Erdo an, konuflmas nda flu mesajlar verdi: Ne kardeflli imizden vazgeçeriz, ne de bütünlü ümüzden Yüreklerinizin ne kadar yan k oldu unu, hüznünüzün ne kadar büyük oldu unu biliyorum. Türkiye nin hudut 16 Türkiye Bülteni Eylül-Ekim 2008

19 boylar nda bir bayram ertesi topra a düflen aziz flehitlerimize, Aktütün de o yüksek mertebeye ulaflan 17 yavrumuza Allah tan rahmet, ailelerine, yak nlar na, milletimize sab r ve metanet diliyorum. Yaral lar m za flifalar temenni ediyorum. fiehitlerimiz için milletimizin bafl sa olsun diyorum. Bu ac vesile ile, bu millete, bu vatana, bu topra a kasteden teröristlere karfl 70 milyon insan m z n yüre inin bir ve beraber oldu unu bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Bu ac y dindirmek için, bu atefli söndürmek için aç k seçik ifade ediyorum: Bütün ihtilaflar m z bir tarafa b rak r, bir ve bütün oluruz. Bütün farkl l klar m z bir tarafa b rak r, bir ve bütün oluruz. Bütün ac lar unutur, milletçe bir ve bütün oluruz. Biz, mukaddesat düflman, can düflman, hayat düflman, masumiyet düflman bu terör örgütü yüzünden ne kardeflli imizden, ne inanc m zdan, ne mukaddeslerimizden, ne birli imizden, ne bütünlü ümüzden vazgeçeriz. Bizden istenen her fley yerine gelmifltir Biz flu anda suçlu araman n ötesinde çözüm araman n gayreti içerisindeyiz. Çünkü inan yoruz ki, güvenlik güçlerimiz samimi olarak ellerinden gelen gayreti göstermifllerdir. Biz hep flunu söylemiflizdir güvenlik güçlerimizin hepsine, polisimize, askerimize: Bizden iste iniz nedir? Ne varsa söyleyin biz gere ini yapar z. Ve bugüne kadar da ne istenirse bunun gere ini yerine getirdik ve bundan sonra da yerine getiririz. Bu konuda bizden hükümet olarak istenen her fley yerine gelmifltir. Kimse terör üzerinden siyaset yapmas n Bak n çok aç k ve samimi söylüyorum, kimse terör üzerinden siyaset yapmas n. Kan üzerinden siyaset yap lmaz. fiehitlerimiz üzerinden siyaset yap lmaz, gazilerimiz üzerinden siyaset yap lmaz. Bu hepimizin ortak derdidir, ortak meselemizdir. Bunun üzerinden siyaset yapanlar, kan üzerinden siyaset yapanlar, o kan n içerisinde kendileri bo- ulurlar. Bunu böyle bilmemiz laz m. Çünkü bu asla böyle bir yaklafl m tarz n, böyle bir davran fl tarz n kabul etmez. Herkes terör karfl s nda tavr n ortaya koymal Mehmetçi imizin hayat na kastedenlerin bu ülkeye, bu millete aç k bir düflmanl k içinde olduklar ortadad r. Masum halk n kan n dökenlerin, milletin huzur ve güvenli ini tehdit edenlerin, devlete silah çekenlerin bu ülkeye, bu topluma, bu millete, bu devlete düflman olduklar aç kt r. Keza, terör örgütüne terörden vazgeç diyemeyenlerin, bize terör örgütünün adresini çökertmekten vazgeç demeleri de mümkün de ildir. Herkes terör karfl s ndaki durumunu netlefltirmeli ve tavr - n ortaya koymal d r. Terörle aras na mesafe koyamayanlar n terörle mücadeleden olumsuz etkilenmesi her zaman için kaç n lmazd r. Bölge halk m z nas l her geçen gün terörle aras na kal n bir duvar örüyorsa, bölge ülkeleri de terör örgütüyle aras na kal n bir duvar örmeli, net bir tav r ortaya koymal d r. Bu herkesin kendi menfaatinedir. Kuzey Irak bölgesel yönetiminin de geçmiflte zaman zaman oldu- u gibi terörist unsurlara karfl bizimle iflbirli i yapmas en do ru yoldur. Özellikle müttefiklik iliflkisi içinde oldu umuz dost ülkelerden beklentimiz aç kt r. Bu beklentinin zaman geçirmeksizin karfl l k bulmas, küresel terörle mücadeledeki samimiyet ve kararl l n göstergesi olmas aç s ndan anlam tafl yacakt r. Çünkü terör örgütü bölgesel bir huzursuzluk ve gerilim kayna olarak herkes için bir s k nt sebebidir. Ad mlar m z kararl l kla atmaya devam edece iz Silahl Kuvvetlerimizin gerçeklefltirdi i operasyonlar n terör örgütüne hem maddi kay p verdirdi i, hem de psikolojik çöküntüye sebep oldu u aflikard r. Askeri operasyonlar sürerken, terörün istismar etti i olumsuz flartlar n giderilmesi, teröre halk deste inin kesilmesi, devlet millet kaynaflmas n n art r lmas için de yo un flekilde çal flmalar m z sürdürüyoruz. Terörle mücadele konusunda bugüne kadar her türlü ihtiyac n giderilmesi, her türlü gereksinimin karfl - lanmas yönünde irade ortaya koyduk. Bundan sonra da ayn hassasiyetle tüm ihtiyaçlar karfl lamaya, gereken ad mlar kararl l kla atmaya devam edece iz. Türkiye Bülteni Eylül-Ekim

20 HÜKÜMET TEZKERES Terörle mücadelede s n r ötesi operasyon yetkisi 1 y l uzat ld HÜKÜMETE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SINIR ÖTES UNSURLARINA YÖNEL K ASKER OPERASYON YETK S VEREN TEZKERE 1 YIL DAHA UZATILDI. TBMM DE YAPILAN OYLAMADA 497 M LLETVEK L EVET OYU KULLANDI. S on dönemde artan terör sald r lar nedeniyle hükümete s n r ötesi unsurlara karfl askeri operasyon yapma yetkisi veren tezkere 8 Ekim Perflembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nda görüflüldü. Genel Kurul 515 milletvekilinin kat ld oylamada 18 ret oyu gelirken 497 milletvekili evet oyu kulland. Oylamaya 32 milletvekili ise kat lmad. TBMM de milli birlik anlay - fl yla benimsenen tezkereyle Türk Silahl Kuvvetleri ni, Irak n PKK terör örgütünün yuvaland kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve s n r ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere bölgeye göndermek için Hükümetin yetkisi bir y l daha uzat ld. Çiçek: Terörizmle mücadelede devlet politikas yürütüyoruz Hükümet ad na söz alan Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Cemil Çiçek, terörle mücadelenin iki ön flart n n oldu unu bunlar n da siyasi kararl l k ve mücadeleye halk n deste i oldu unu söyledi. Çiçek, Madem halk n deste i önemli, halk do ru bilgilere sahip olmal, de erlendirmeyi bu bilgiler çerçevesinde yapmal fleklinde konufltu. nsan hayat n n söz konusu oldu u zaman, paran n teferruat ol-

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi

Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Türk Bas n ve Gazetecilik Tarihi 3 Bas n, milletin müflterek sesidir. Bir milleti ayd nlatma ve irflatta, bir millete muhtaç oldu u fikrî g day vermekte, hulâsa bir milletin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı