OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼"

Transkript

1 Vergi OM=pçêìÇ~= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼ qωêâáóé=róöìä~ã~ë¼ aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk

2

3 åë ò 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi ile, giderek daha fazla globalleşen ekonomik yapılanmalar dikkate alındığında, uluslararası vergi uygulamalarının belki de en önemli konusu sayılabilecek transfer fiyatlaması hakkında eski hükümlere nazaran çok daha somut ilke ve kurallar ortaya konmuştur. Konuyla ilgili hükümlerin 1 Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmesi ve uygulamaya yönelik kararname, yönetmelik ve tebliğlerin çıkarılmasıyla beraber izlenecek yöntemler daha fazla açıklığa kavuşacak, uluslararası uygulamalarda olduğu gibi Türkiye deki vergi mükellefleri de bu konuda daha bilinçli hareket etme imkanı elde edeceklerdir. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde; Türkiye ile diğer ülkeler arasında meydana gelebilecek adil olmayan kar transferlerinin önemli ölçüde önleneceği, vergi gelirlerine katkıda bulunan tüm yerli / yabancı sermayeli kurumların bundan böyle objektif kriterlere dayalı olarak değerlendirilerek bu konu ile ilgili muhtemel haksız tarhiyatlara maruz kalma riskinin önemli ölçüde azalacağı kanaatindeyiz. Çok geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir konuyu esasına ağırlık vererek özetleyen bu çalışmamızın hem konu ile ilgili yoğun teknik çalışmalar yapmakta olan Türk Vergi daresi yetkililerine hem de Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi hükümleri kapsamına giren tüm kurumlara faydalı olacağını düşünüyoruz. Saygılarımızla, Güler Hülya Yılmaz Vergi Hizmetleri Ortak 1

4 dáêáş Transfer fiyatlaması, 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan ve özellikle çok uluslu şirketleri yakından ilgilendiren en önemli düzenlemelerden bir tanesidir. Daha önce vergi sistemimizde yer alan örtülü kazanç dağıtımı müessesesine açıklık getiren bu düzenleme, Türkiye nin üye olduğu OECD nin (Organization for Economic Co-operation and Development) çok uluslu şirketler ve vergi idareleri için 1995 yılında bir rapor çalışması şeklinde yayımlamış olduğu genel transfer fiyatlandırma prensipleri ile uyum halindedir. Transfer fiyatlamasına ilişkin yeni düzenlemeler ülkemizde 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesinde yer alan düzenlemeler çok genel düzenlemeler olup Bakanlar Kurulu tarafından gerek fiyat tespit ve uygulamalarına dayanak teşkil edecek belgelendirme düzeni, gerekse transfer fiyatlaması uygulama esasları açısından detaylı açıklamalar yapılması beklenmektedir. Her ne kadar yürürlük tarihi 1 Ocak 2007 olsa da kurumların transfer fiyatlaması uygulamaları açısından şimdiden hazırlıklara başlamasında büyük yarar vardır. 20 Soruda Transfer Fiyatlaması konulu çalışmamızda amacımız, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesindeki genel düzenlemelerden yola çıkarak kurumlara transfer fiyatlaması konusunda ön bilgi vermek ve OECD rehberinde belirtilen prensipler doğrultusunda transfer fiyatlaması uygulamalarına hazırlık çalışmalarına mümkün olan en kısa zamanda başlayabilmek açısından önerilerde bulunmaktır. Kapsamlı Transfer Fiyatlaması çalışmaları için, mutlaka konunun uzmanlarından profesyonel yardım ve danışmanlık alınması gereklidir. Dünya çapında Transfer Fiyatlaması çalışmalarında lider olan firmamızın uluslararası alanda tecrübeli kadrosu bu konularda her zaman yardımcı olmaya hazırdır. 2

5 NF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼=kÉÇáê\ Transfer fiyatlaması, ilişkili kişiler arasındaki mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde söz konusu mal ve hizmetlere uygulanan bedel veya fiyatlamayı ifade eder. OF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼=háãäÉêá= äöáäéåçáêáê\ Transfer fiyatlaması ile ilgili Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda lişkili Kişi tanımı yapılmıştır. lişkili kişiler aşağıdaki gibidir : - Kurumların kendi ortakları - Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi ve kurumlar - Kurumların veya ortaklarının, idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar - Kurum ortaklarının eşleri - Kurum ortaklarının veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy ve kayın hısımları Özet bir deyişle, transfer fiyatlaması tüm grup şirketlerini, çok uluslu şirketleri, şubesi bulunan kurumları, kurum iştiraklerini, kurum ortaklarını, kurum ortaklarının eşlerini, alt ve üst soylarını, kan ve sıhri akrabalarını ilgilendirmektedir. PF= äáşâáäá=háşáäéê=^ê~ë¼åç~=v~é¼ä~å=e~åöá= şäéãäéê=j~ä=îéó~=eáòãéí= ^ä¼ã=ó~=ç~=p~í¼ã¼=h~éë~ã¼åç~=aéğéêäéåçáêáäáê\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda ilişkili kuruluşlar arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımı geniş bir kapsamda değerlendirilmiştir. Aşağıdaki işlemler mal veya hizmet alım ya da satımı olarak sayılmıştır: - Alım, satım işlemleri - malat işlemleri - nşaat işlemleri - Kiralama ve kiraya verme işlemleri - Ödünç para alınması ve verilmesi - kramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler QF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~åǼêã~ë¼=vçäìóä~=h~ò~å =Eapple êíωäω=h~ò~å ÒF=a~ğ¼í¼ã¼= kéçáê\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanununa göre; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunurlarsa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmaktadır. Örtülü olarak dağıtılan kazanç, dağıtımın gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar olarak değerlendirilecek ve hem kurumlar vergisine (%20) hem de stopaja (%15) tabi olacaktır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan ilişkili kuruluşlar nezdinde düzeltmeye tabi tutulabilecektir. Düzeltme yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan ilişkili kuruluşun vergilerinin kesinleşmiş ve ödenmiş olması gerekmektedir. RF=bãë~ääÉêÉ=róÖìåäìâ= äâéëá=kéçáê\ Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarında uygulanan fiyatlar veya bedellerin, arada böyle bir ilişkinin bulunmaması halinde oluşacak fiyat veya bedellere uygun olması prensibini ifade eder. 3

6 SF=bãë~ääÉêÉ=róÖìåäìâ= äâéëáåáå=róöìä~åã~ë¼=e~åöá=bë~ëä~ê~=a~ó~å¼ê\ Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması, ilişkili kuruluşlar arasındaki şartlarla birbirinden bağımsız kuruluşlar arasındaki şartların karşılaştırılması esasına dayanır. Söz konusu şartlarda faklılıklar varsa, farklılıkların incelenen şartları etkileyecek nitelikte olmaması veya yapılan uygun düzeltmelerle farklılıkların giderilmesi gereklidir. TF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼åÇ~=h~êş¼ä~şí¼êã~ó¼=bíâáäÉóÉå=c~âí êäéê=kéäéêçáê\= lişkili kuruluşlar arası yapılan mal ve hizmet transferi işlemlerinde uygulanan fiyatların, emsal üçüncü şahıs işlemlerinde uygulanan fiyatlarla karşılaştırılması çok kolay değildir. Bu nedenle grup içi işlemlerle, bağımsız işlemler karşılaştırılırken, aşağıdaki faktörlerin analiz edilmesi gereklidir: - Mal ve hizmetlerin özellikleri - Fonksiyonel analiz - Taraflar arası sözleşmeye ilişkin şartlar - Ekonomik özellikler - şletme stratejileri Bilgilerin toplanması ve analizi sırasında, ticari, bilimsel sırlar ve diğer gizli bilgi ve belgeler varsa, bunların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve yargısal bir durum olmadığı sürece bu bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilmelidir. UF=j~ä=îÉ=eáòãÉíäÉêáå= òéääáâäéêá=qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼å¼=k~ë¼ä=bíâáäéê\ Mal ve hizmetlerin özelliklerindeki farklılıklar, normal piyasa şartlarında mal ve hizmet fiyatlarına yansır. Bu nedenle ilişkili şirketlerle bağımsız şirketler arasında karşılaştırma yapılırken, transfere konu olan mal ve hizmetlerin karakteristik özelliklerinin incelenmesi tavsiye edilir. Örneğin, güçlü ve bilinen bir marka ile üretim yapan bir ilişkili kuruluş transfer fiyatlaması ile aynı sektörde benzer özelliklere sahip ürünü satan bağımsız bir kuruluşun fiyatlama stratejisini, marka özelliğini dikkate alarak karşılaştırmak gerekir. Kurumların transfer fiyatlaması açısından karşılaştırılabilmeleri için mal veya hizmetlerin karakteristik özelliklerinin iyice tanımlanması gereklidir. VF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼=róÖìä~ã~ä~ê¼å~=e~ò¼êä¼â=^ ¼ë¼åÇ~å=cçåâëáóçåÉä= ^å~äáòáå= åéãá=kéçáê\= OECD rehberinde belirtildiği üzere, hangi fiyatlandırma metodu kullanılırsa kullanılsın ilişkili kuruluş ve bağımsız kuruluşların gerçekleştirdikleri fonksiyonlar, üstlenilen riskler ve işletmelerin sahip oldukları varlıkların değerinin ve riskle bağlantılı sözleşme hükümlerinin de karşılaştırma analizlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Karşılaştırma analizlerinde, kurumların fonksiyonlarındaki benzerlikler, üstlendikleri riskler bazı durumlarda mal veya hizmetin benzerliklerinden önemli olabilir. Grup organizasyonunun ve yapısının da dikkatle incelenmesi gereklidir. 4

7 OECD rehberinde, kurumlar ve vergi idareleri için karşılaştırmada kullanılabilecek fonksiyonlar aşağıdaki şekilde tavsiye edilmiştir : - tasarım - üretim - montaj - araştırma ve geliştirme - hizmet - satın alma - dağıtım - pazarlama - reklam - nakliye - yönetim Aynı şekilde karşılaştırma analizinde incelenmesi tavsiye edilen riskler şöyledir : - Girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi piyasa riskleri - Yatırımlardan, tesis ve makinelerin kullanımından doğan riskler ve kayıplar - Ar-Ge niteliğindeki yatırımlardan kaynaklanan başarı ya da başarısızlık riski - Döviz kuru ya da faizlerdeki değişiklikten kaynaklanan finansal riskler - Kredi riskleri NMF=h~êş¼ä~şí¼êã~=v~é~êâÉå=v~ê~êä~å¼ä~ÄáäÉÅÉâ=h~óå~âä~ê=kÉäÉêÇáê\ Transfer fiyatlaması uygulamasını benimsemiş olan ülkeler, karşılaştırma yapılabilecek bağımsız kuruluşları tespit etmek için çeşitli veri tabanlarından yararlanmaktadırlar. Söz konusu veri tabanları karşılaştırma yapılabilecek binlerce firmanın faaliyet alanlarını ve finansal bilgilerini içermektedir. Hatta veri tabanları transfer fiyatlamasına özel programlar aracılığıyla kolaylıkla analiz edilebilmektedir. Transfer fiyatlaması uygulaması Türkiye için henüz yeni bir konu olduğundan, karşılaştırma açısından yararlanılabilecek veri tabanları henüz belirlenmemiştir. Ülke içi veri tabanlarının yetersiz olması durumunda Türkiye dışındaki kaynaklardan yararlanılması ve karşılaştırma analizinin kaç yıllık bir dönemi kapsayacağı konularında belirsizlikler söz konusudur. NNF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼åÇ~=bãë~ääÉêÉ=róÖìå=cáó~í=k~ë¼ä=_ÉäáêäÉåáê\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda, emsallere uygun fiyata ulaşmak için üç yöntem belirlenmiştir. Geleneksel şlem Yöntemleri olarak da tanımlanan bu yöntemler aşağıda belirtilmiştir : -Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi ( Comparable Uncontrolled Price CUP Method ) -Maliyet Artı Yöntemi ( Cost-Plus Method CPM ) -Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi ( Resale Price Method RPM ) NOF=qê~åëÑÉê=cáó~í¼=_ÉäáêäÉãÉëáåÇÉ=_~şâ~=v åíéãäéê=róöìä~å~äáäáê=ãá\ Emsaline uygun fiyatın belirlenmesi için kullanılması önerilen geleneksel yöntemlerin uygulanamaması halinde, OECD nin Transfer Fiyatlaması ile ilgili düzenlemelerinde yer alan şleme Dayalı Kar Yöntemleri denilen diğer yöntemler (kar bölüşüm yöntemi, işleme dayalı net kar marjı yöntemi) de kullanılabilecektir. Eğer hem geleneksel hem de işleme dayalı kar yöntemlerinin kullanılması mümkün değilse, kurumlar kendi belirleyecekleri yöntemi de uygulayabileceklerdir. Yalnız bu durumda, kurumlar diğer yöntemlerin uygulanmasının mümkün olmadığını ispatlamak durumundadırlar. 5

8 NPF=v åíéã=_éäáêäéãé=hçåìëìåç~=j~äáóé=_~â~åä¼ğ¼=áäé=^åä~şã~= v~é¼ä~äáäáê=já\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. Maddesi hükümlerine göre kurumlar, transfer fiyatlaması uygulamasında yöntem belirleme konusunda tereddüde düştüklerinde Maliye Bakanlığı ile tek taraflı bir anlaşma yapma yolunu tercih edebilirler. Anlaşma yoluyla belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak kaydıyla anlaşmada tespit edilecek süre ve şartlar dahilinde geçerliliğini koruyacaktır. Şartların değişmesi halinde uygulanacak yönteme ilişkin yeni bir anlaşma yapılabilir. OECD rehberinde önerilen ve birçok ülkenin vergi sisteminde yer alan bu uygulama Ön Fiyatlandırma Anlaşmaları ( Advance Pricing Arrangements ya da Advance Pricing Agreements - APA) olarak adlandırılmaktadır. NQF=apple å=cáó~íä~åç¼êã~=^åä~şã~ë¼ò=v~é¼ä~ê~â=v åíéã=_éäáêäéãéåáå= ^î~åí~àä~ê¼=kéäéêçáê\ Maliye Bakanlığı ile ön fiyatlandırma anlaşması yapılması zorunlu olmamakla beraber, anlaşmanın yapılması hem kurumlara hem de mali idareye çeşitli avantajlar sağlayacaktır. Kurumlar için en büyük avantaj, belli bir süre (üç yıl) için uygulanacak yöntemin kesinlik taşıması ve herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan plan yapabilme, ileriyi görebilme imkanını sunmasıdır. Mali idare açısından avantaj ise, konunun başlangıçta belli bir anlaşma ile belirlenmesi ve eleştiri sürecinden başlayarak yargı sürecine kadar taşınabilecek bir işlemin getirdiği zaman ve iş yükünden tasarruf sağlanmasıdır. NRF=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼åÇ~=_ÉäÖÉäÉãÉ=wçêìåäìäìğì=s~ê=j¼Ç¼ê\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını düzenleyen 13. Maddesine göre, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat ve bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kağıtlar olarak saklanması zorunludur. NSF=_ÉäÖÉäÉãÉ=kÉäÉêá=h~éë~ã~ä¼Ç¼ê\= Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun transfer fiyatlandırmasını düzenleyen hükümlerinde belgeleme için hangi bilgi ve belgelerin aranacağına dair herhangi bir detay verilmemiştir. Ancak kurumların hazırlıklı olması açısından OECD rehberindeki açıklamalar doğrultusunda, aşağıdaki bilgi ve belgelerin hazırlanıp saklanmasında fayda vardır : - Faaliyetin tanımı, - Şirketin yapısı, - Uluslararası şirket varsa bu şirketin sahiplik yapısı, - Satışların miktarı ve son birkaç yıldaki işlem sonuçları, - Kurumların ana ve yavru şirketlerle işlem miktarları; örneğin yapılan hizmetler, ödenen kiralar, gayri maddi hakların kullanımı ve transferi, kredilere ödenen faizler vb., - Fiyatlandırma konusundaki bilgiler ve stratejiler, - Özel durumların belirtilmesi. NTF=_ÉäÖÉäÉãÉ=hçåìëìåÇ~=v~éí¼ê¼ãä~ê=s~ê=j¼Ç¼ê\ Vergi Usul Kanunu nda (V.U.K.) transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelenmesi ve ibrazına ilişkin özel bir düzenleme henüz bulunmamaktadır. V.U.K. daki genel hükümlere göre, kurumların Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı kapsamında vergi incelemesine alınması halinde, diğer konulardaki incelemelerde olduğu gibi inceleme elemanı tarafından VUK nun 148., 149. ve 151. maddeleri gereğince bilgi ve belge istenebilir. stenen bu bilgilerin kurumlarca sağlanması zorunludur. nceleme elemanı tarafından istenen bilgilerin verilmemesi, V.U.K. nun Mükerrer 355. Maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezasını gerektirir. 6

9 NUF=j~ëê~Ñ=L=j~äáóÉí=m~óä~ş¼ã¼=róÖìä~ã~ä~ê¼åÇ~=Eapple`çëí=`çåíêáÄìíáçå= ^êê~åöéãéåíëòf=qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼å¼å= åéãá=kéçáê\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun 22. Maddesi hükümleri çerçevesinde, masraf paylaşımı uygulamasında, dar mükellef kurumlar için Türkiye dışındaki ilişkili kuruluşlarca (Türkiye dışındaki ana merkez veya Türkiye dışındaki şubelerce) emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar kurumlar vergisi matrah tayininde indirim olarak dikkate alınabilecektir. Masraf paylaşımı, Türkiye deki kurumun kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olmalıdır. Masraf paylaşımının emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenen dağıtım anahtarlarına göre yapıldığını gösteren hesaplamaların, masraf paylaşımı ile ilgili fatura vb. tüm belgelerin saklanması faydalı olacaktır. NVF=applew~ê~êä¼=Ee~âë¼òF=sÉêÖá=oÉâ~ÄÉíáÒåÉ=vçä=^ í¼ğ¼=h~äìä=bçáäéå= äâéäéêçé=îéó~=_ äöéäéêçé=_ìäìå~å=háşáäéêäé=v~é¼ä~å= şäéãäéê= qê~åëñéê=cáó~íä~ã~ë¼=^ ¼ë¼åÇ~å=k~ë¼ä=aÉğÉêäÉåÇáêáäãÉâíÉÇáê\ Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun, 30. Maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca Zararlı (Haksız) Vergi Rekabeti ne yol açtığı kabul edilen ülkelerde veya bölgelerde (genelde vergi cennetleri olarak bilinen ülke ve bölgeler) bulunan kurumlarla yapılan işlemler de ilişkili kişilerle yapılan işlemler olarak değerlendirilecektir ve transfer fiyatlaması uygulamalarına tabi olacaktır. Ülkeler arası bilgi değişimi de göz önünde bulundurularak, bu ülkeler ve bölgeler Bakanlar Kurulu nca ilan edilecektir. 16 Ekim 2006 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulunca bu belirleme henüz yapılmamıştır. Bakanlar Kurulu nca ilan edilecek ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (Türkiye deki tam mükellef kurumların bu ülkelerde bulunan işyerleri de dahil olmak üzere) nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisine tabi tutulacaktır. Ancak, emsallere uygun olarak yapılan bazı ödemeler için Bakanlar Kurulu nun vergi kesinti oranlarını her bir ödeme türü, faaliyet konusu ya da sektör itibariyle ayrı ayrı belirlemeye, sıfıra kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye yetkisi bulunmaktadır. Zararlı (Haksız) Vergi Rekabeti: Bir ülkenin, vergi mükelleflerini tabi tuttuğu vergi yüklerini diğer ülkelerde uygulanan oranlara göre azaltıp düşük tutmak suretiyle kendi rekabet gücünü arttırıp yabancı yatırımları kendisine çekmesi ve böylece başka ülkelerin vergi matrahlarının kendisine doğru kaymasına yol açmasıdır. Bu tip uygulamalar başka ülkelerdeki vergi matrahlarının aşınmasına ve kaybına yol açarak ilgili ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilemektedir. OMF=j~äá= Ç~êÉ=áäÉ=dΩãêΩâ= Ç~êÉëáåáå=qê~åëÑÉê=cáó~íä~ã~ë¼å~=_~â¼ş= ^ ¼ä~ê¼=c~êâä¼=j¼Ç¼ê\ Gümrük idaresi ile Mali dare, emsalleri uygunluk ilkesi açısından benzer amaçlarla inceleme yapabilirler. Ancak kurumlar, gümrük ya da Mali dareler için farklı stratejiler uygulayabilirler. Örneğin, kurumlar gümrük vergisini az ödemek için, malın maliyetinin düşük faturalanmasını sağlayabilir, kurumlar vergisini az ödemek için de malın maliyetini yükseltebilirler. Gerek gümrük gerekse kurumlar vergisi matrahında aşınmayı önlemek amacıyla Gümrük daresi ile Mali darenin transfer fiyatlamasına dair iletişim ve işbirliği halinde bulunması gereklidir. Kurumların da transfer fiyatlamasını, gerek gümrük idaresi gerekse mali idare açısından emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde belirlemeleri ve fiyatlama sistemine dayanak teşkil eden her türlü dokümantasyonu hazırlamaya başlamaları ve muhafaza etmeleri gereklidir. 7

10 q~îëáóé=bçáäéå=_áäöá=h~óå~âä~ê¼ 1) 5520 sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu RG No / RG Tarihi: , Madde 13, 22, 30. 2) Çok Uluslu Şirketler ve Vergi dareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi - OECD. (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration) 3) OECD Model Vergi Anlaşmaları Madde 9 (Emsal Bedel lkesi). 4) Chris Adams ve Richard Coombes, Global Transfer Pricing: Principles and Practice, LexisNexis ) Dr. Mehmet Aktaş, Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulanma Olanakları, Yaklaşım Yayıncılık, Şubat ) Namık Kemal Uyanık, Transfer Fiyatlandırma, TÜRMOB Yayınları 278, Ocak ) Yeni Kurumlar Vergisi Taslağında Uluslararası Transfer Fiyatlamasına lişkin Düzenlemeler, stanbul YMM Odası Mali Platform, 15 Mayıs

11 Söz konusu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, Deloitte Türkiye tarafından sağlanmaktadır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Buna uygun şekilde, bu materyallerdeki bilgilerin amacı, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane temel olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu materyaller ile içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır ve Deloitte Türkiye, bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, Deloitte Türkiye, söz konusu materyal ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Deloitte Türkiye, satılabilirlik, mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk, ihlale sebebiyet vermeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk konularındaki garantiler de dahil olmak üzere her türlü zımni garantiden burada feragat etmektedir. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Deloitte Türkiye, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

12 Türkiye Zeki Kurtçu Sorumlu Ortak G. Hülya Yılmaz Ortak Almanya Abdülkerim Keser Kıdemli Müdür Deloitte & Touche GmbH Rosenheimer Platz Münich, Germany Gressi Demarküz Kıdemli Müdür DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Kat: Maslak, stanbul Tel : 90 (212) Fax : 90 (212) Armada ş Merkezi A Blok, Kat:7 No: Söğütözü, Ankara Tel: +90 (312) Fax: +90 (312) Amerika Birleşik Devletleri Aydın Hayri Ortak Deloitte Tax LLP th Street, N.W. Washington D.C U.S.A. Deloitte, sviçre mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu, üye firmaları ve bunların bağlı ortaklık ve iştiraklerini tek tek veya topluca tanımlar. Deloitte Touche Tohmatsu mükemmelliğe adanmış profesyonel hizmetler sunmayı hedefleyen üye firmalardan oluşan bir organizasyondur. Müşteri memnuniyetine odaklı profesyonel hizmetler yaklaşık 150 ülkede global bir strateji ile yerel olarak sunulmaktadır. Üye firmalarımız ve iştirakleri, denetim, vergi, danışmanlık ve kurumsal finansman alanlarında, 135,000 çalışanın oluşturduğu büyük bilgi birikimi ve tecrübeye sürekli erişim olanağı içerisinde, ilgili profesyonel hizmetleri sunmaktadırlar. Müşterilerimiz arasında dünyanın en büyük şirketlerinin yarısından fazlası, bir çok büyük ulusal kuruluş, devlet kuruluşları, yerel şirketler ve hızlı büyüyen global firmalar yer almaktadır. Sunduğumuz hizmetler, sviçre'de kurulu Deloitte Touche Tohmatsu tarafından değil, üye firmalar, bağlı ortaklıklar ve iştirakleri tarafından sunulmaktadır. Yasal veya diğer nedenlerle, bazı üye firmalar, söz konusu profesyonel hizmetlerin tamamını aynı anda sunamayabilirler. Deloitte Touche Tohmatsu, sviçre mevzuatına göre kurulmuş bir firma olup, Deloitte Touche Tohmatsu ya da üye firmalar diğer üye firmaların eylem ve yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Her bir üye firma, Deloitte, "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" ve benzeri isimler altında faaliyet gösteren ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir Deloitte Touche Tohmatsu. Her hakkı saklıdır.

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE

ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE T.C. MALÝYE BAKANLIÐI Araþtýrma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baþkanlýðý Yayýn No: 2005/370 ÇOK ULUSLU ÞÝRKETLERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ SERMAYE Uluslararasý Düzenlemeler ve Uygulamalar ile Türk Vergi

Detaylı

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014

Turizm sektörüne özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 Turizm sektörüne özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Kasım 2014 İçindekiler 1. Incoming Turlarda KDV Uygulaması 2. Outgoing Turlarda KDV Uygulaması 3. Turist Rehberlerine

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları

Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları Transfer fiyatlandırması alanında en sık karşılaşılan uyuşmazlık konuları 2 Önsöz Modern transfer fiyatlandırması kavramlarının, yöntemlerinin ve mevzuatının Türk piyasasında yerini alması 2007 yılına

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı