Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860852"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: HP ürün ve servislerine ilikin garantilerin tamamõ, bu ürün ve servislerle birlikte verilen sõnõrlõ garanti beyanlarõnda açõkça belirtilir. Burada belirtilen hiçbir ey ek garanti oluturacak ekilde yorumlanmamalõdõr. HP, bu kõlavuzda olabilecek teknik veya yazõm hatalarõndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. letim Sistemini Yükleme... 1 Microsoft Güvenlik Güncelletirmeleri... Microsoft Windows Update Web Sitesinden Güncelletirmeleri Yükleme Eriilebilirlik....4 Aygõt Sürücülerini Yükleme veya Yükseltme....4 Ekran Görüntüsünü Ayarlama Yazõlõmõ Koruma....5 Dosyalarõn ve Ayarlarõn Aktarõlmasõ....6 Yazõlõmõ Geri Yükleme....6 Bilgisayarõ Kapatma Ek Bilgiler Bulma...7 Documentation and Diagnostics CD'sini kullanma Teknik Destei Aramadan Önce Yardõmcõ puçlarõ Temel Sorun Giderme

3 Genel Sorunlarõ Çözme Donanõm Kurulum Sorunlarõnõ Çözme...22 Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama Balarken iii Balarken Yazilimi Yükleme ve Özelletirme Ä DKKAT: letim sistemi baariyla kuruluncaya kadar, bilgisayariniza ek donanim aygitlari veya dier irketlere ait aygitlar eklemeyin. Bu durum, hatalara neden olabilir ve iletim sisteminin doru kurulmasini engelleyebilir. ekranõn üstünde hava Birimin arkasõnda veaçõklõk bõrakõldõõndan akõmõnõ salamak için 4 inç (10,2 cm) emin olun. letim Sistemini Yükleme Kiisel bilgisayarõnõzõ ilk kez açtõõnõzda iletim sistemi otomatik olarak kurulur. Bu ilem, yüklenen iletim sistemine balõ olarak, 5 ile 10 dakikalõk bir süre alabilir. Yükleme ilemini tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri okuyun ve uygulayõn. Ä DKKAT: Otomatik yükleme baladiktan sonra, LEM TAMAMLANMADAN BLGSAYARI KAPATMAYIN. Bilgisayarin yükleme ilemi sirasinda kapatilmasi, bilgisayari çalitiran yazilimin zarar görmesine yol açabilir veya sorunsuz yüklenmesini engelleyebilir. fazla Bilgisayar sabit disk sürücüsünde birden çok 60iletim sistemi diliyle gönderildiyse, yükleme ilemi en dakika sürebilir. Balarken com 1 Balarken Bilgisayarõnõz bir Microsoft iletim sistemiyle gönderilmediyse, bu belgenin bazõ bölümleri geçerli deildir. letim sistemi yüklemesi ve yapõlandõrmayla ilgili tüm yönergeler için iletim sisteminin belgelerine bakõn. letim sistemi kurulduktan sonra, çevrimiçi yardõmdan ek bilgilere ulaabilirsiniz. Microsoft Güvenlik Güncelletirmeleri Bu sistem, HP fabrikasõndan, gelitirme sõrasõnda kullanõlabilen Microsoft Önemli güncelletirmeleri sisteminize yüklü ve kuruluma hazõr halde gönderilmitir. HP ve Microsoft, sisteminizde yüklü Microsoft Güvenlik Güncelletirmelerini kurmanõzõ ve ardõndan iletim sisteminiz için önerilen baka önemli Microsoft Güvenlik güncelletirmeleri varsa bunlarõ edinmek için Microsoft Windows Update Web sitesine balanmanõzõ önerir. Sisteminizde Yüklü Microsoft Önemli Güncelletirmelerini Kurma Lütfen Internet'e balanmadan önce sisteminizde yüklü önemli güncelletirmeleri kurun. 1. Sõrasõyla Balat > Tüm Programlar > Yazõlõm Kurulumu seçeneklerini tõklatõn. Ho Geldiniz ekranõ görünür. 2. Ho Geldiniz ekranõnda leri'yi tõklatõn. a. Yazõlõm Kurulumu uygulama seçenei olarak Microsoft Windows XP Service Pack Düzeltmeleri görünürse, iaretli olduundan emin olun. b. Yazõlõm Kurulumu uygulama seçenei olarak Microsoft Windows XP Service Pack Düzeltmeleri görünmezse, güncelletirmeler önceden fabrikada kurulmu demektir. ptal'i tõklatõn ve 5. adõmdan devam edin. 2 Balarken Balarken 3. Yüklemeye devam etmek için leri'yi tõklatõn. Yüklemenin ilerlemesini gösteren bir durum çubuu görüntülenir. 4. Kurulum Tamamlandõ penceresinde Son'u tõklatõp bilgisayarõ yeniden balatõn. 5. Sisteminiz için gereken tüm yeni güncelletirmelere sahip olduunuzdan emin olmak üzere Microsoft Windows Update Web sitesinden Güncelletirmeleri Yükleme bölümündeki adõmlarla devam edin. Microsoft Windows Update Web Sitesinden Güncelletirmeleri Yükleme 1. Internet balantõnõzõ kurmak için sõrasõyla Balat > Internet Explorer'õ tõklatõn ve ekrandaki yönergeleri izleyin. 2. Internet balantõsõ kurulduunda, Balat dümesini tõklatõn. 3. Tüm Programlar menüsünü seçin. Menünün üstündeki Windows Update balantõsõnõ tõklatõn. Microsoft Windows Update Web sitesine yönlendirilirsiniz. sitesinden program yüklemenizi isteyen bir veya daha fazla açõlan pencere görebilirsiniz. 4. Programlarõ com sitesinden yüklemek için Evet seçeneini tõklatõn. 5. Ekranda göründüünde, Güncelletirmeleri Tara balantõsõnõ tõklatõn. Taramadan sonra, Yüklenecek güncelletirmeleri al balõõ altõnda göründüünde, Kritik Güncelletirmeler ve Hizmet Paketleri balantõsõnõ tõklatõn. Güncelletirmeler listesi varsayõlan olarak seçili tüm güncelletirmelerle birlikte görünür. Bu bölümde listelenen tüm güncelletirmeleri yüklemeniz önerilir.

4 Balarken 3 Balarken 6. Güncelletirmeleri Gözden Geçir ve Yükle balantõsõnõ tõklatõn. 7. imdi Yükle dümesini tõklatõn. Bu ilem önemli güncelletirmeleri yüklemeyi balatõr ve otomatik olarak kurar. 8. Güncelletirmeler yüklendikten sonra Windows XP bilgisayarõ yenden balatmanõzõ isteyecektir. Yeniden balatmadan önce, açõk olan dosyalarõ veya belgeleri kapattõõnõzdan emin olun. Bilgisayarõ yeniden balatmak için Evet'i tõklatõn. Eriilebilirlik HP, çalõmalarõnõ, tüm müterilere yönelik, gelitirilmi kullanõm ve eriilebilirlik özelliklerine sahip ürünler, hizmetler ve programlar tasarlamaya adamõtõr. Microsoft Windows XP iletim sistemi önceden kurulmu veya XP Yüklenmeye Hazõr durumda olan HP ürünleri, eriilebilirlik ön planda tutularak tasarlanmõtõr. Bu ürünler, herkese, her zaman ve her yerde eit eriim olanaõ sunmak amacõyla, sektörün öncüsü konumundaki Assistive Technology ürünleri ile test edilmektedir. Aygit Sürücülerini Yükleme veya Yükseltme letim sisteminin kurulumu tamamlandõktan sonra istee balõ donanõm aygõtlarõ kurmak için, taktõõnõz her aygõtõn aygõt sürücülerini de yüklemeniz gerekir. I386 dizini sorulduunda, belirtilen yolun yerine C:\i386 yazin veya I386 klasörünün yerini belirlemek için iletiim kutusundaki Gözat dümesini kullanõn. Bu eylem, iletim sistemini uygun sürücülere yöneltir. 4 Balarken Balarken letim sisteminizin destek yazõlõmõnõ da içeren en son destek yazõlõmlarõnõ sitesinden elde edebilirsiniz. Bölgenizi/ülkenizi ve dilinizi seçin, Download drivers and software'i (Sürücü ve yazõlõm yükle) seçin, bilgisayarõn modeli numarasõnõ girin ve Enter tuuna basõn. En son destek yazõlõmõnõ CD'den de edinebilirsiniz. Aaõdaki Web sitesinde destek yazõlõm CD'si abonelii satõn alma bilgileri sunulmutur: purchase.html Bilgisayarõnõzda yazma özellikli bir optik sürücü varsa, bu sürücüde yazma ilemi yapabilecek uygun uygulama yazõlõmõnõ yükleyin (sistemle birlikte gelen CD'lere bakõn). Ekran Görüntüsünü Ayarlama sterseniz monitör modelini, yenileme oranlarõnõ, ekran çözünürlüünü, renk ayarlarõnõ, yazõ tipi boyutlarõnõ ve güç yönetimi ayarlarõnõ seçebilir veya deitirebilirsiniz. Bunun için, Windows masaüstünde sa tõklatarak Özellikler'i seçin ve görüntü özelliklerini deitirin. Daha fazla bilgi için, grafik denetim yardõmcõ programõyla veya monitörünüzle birlikte salal;õkabilecek olasõ sorunlara karõ, temel sorun giderme bilgileri içerir. Donanõm Bavuru Kõlavuzu (CD'de PDF biçiminde) Ürün donanõmõna genel bir bakõõn yanõ sõra bu bilgisayar serisinin yükseltilmesi için yönergeler ve RTC pilleri, bellek ve güç kaynaõ hakkõnda bilgiler içerir. Computer Setup (F10) Yardõmcõ Program Kõlavuzu (CD'de PDF biçiminde) Varsayõlan ayarlarõ bakõm amacõyla yeniden yapõlandõrmak veya deitirmek için ya da yeni donanõm aygõtlarõ yüklerken bu aracõ kullken www. hp.com 9 Balarken Teknik Destei Aramadan Önce Bilgisayarõnõzda sorun varsa, teknik destei aramadan önce sorunu tam saptayabilmek için aaõdaki uygun çözüm yollarõnõ deneyin. Tanõ yardõmcõ programõnõ çalõtõrõn. Daha fazla bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Sorun Giderme Kõlavuzu'na bakõn. Computer Setup'da Sürücü Koruma Sistemi (DPS) Self-Test'ini çalõtõrõn. Daha fazla bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardõmcõ Program Kõlavuzu'na bakõn. Drive Protection System (DPS Sürücü Koruma Sistemi) Self-Test (Otomatik Sõnama) yazõlõmõ, yalnõzca bazõ modellerde vardõr. sönen õõklar, sorunu tanõmlamanõza yardõmcõ olan hata kodlarõdõr. Ayrõntõlar için, bu kõlavuzdaki "Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakõn. Ekran bosa, monitörü bilgisayardaki farklõ bir video balantõ noktasõna (varsa) takõn. Bunun yerine monitörü, sorunsuz çalõtõõnõ bildiiniz baka bir monitörle de deitirebilirsiniz. A ortamõnda çalõõyorsanõz, baka bir bilgisayarõ baka bir kabloyla a balantõsõna ekleyin. A fiinde veya kablosunda bir sorun olabilir. Yakõn zamanda yeni bir donanõm eklediyseniz, donanõmõ kaldõrõn ve bilgisayarõn düzgün çalõõp çalõmadõõna bakõn. Yakõn zamanda yeni bir yazõlõm eklediyseniz, yazõlõmõ kaldõrõn ve bilgisayarõn düzgün çalõõp çalõmadõõna bakõn. 10 Balarken Balarken Bilgisayarõ, tüm sürücüler yüklenmeden açõlõp açõlmayacaõnõ görmek için Güvenli Mod'da balatõn. letim sistemini yeniden balatõrken, "Bilinen Son yi Yapõlandõrma" seçeneini kullanõn. Aaõdaki Web sitesinde yer alan, kapsamlõ çevrimiçi teknik destee bakõn: www.

5 hp.com/support. Daha genel öneriler için, bu kõlavuzdaki "Yardõmcõ puçlarõ" sayfa 12 konusuna bakõn. Daha ayrõntõlõ bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Sorun Giderme Kõlavuzu'na bakõn. Restore Plus! çalõtõrõn. Ä DKKAT: Restore CD'sini çalitirmak sabit sürücüdeki tüm verileri siler. Sorunlarõ çevrimiçi çözmenize yardõmcõ olmak amacõyla HP Instant Support Professional Edition kendi kendine çözüm tanõlarõ sunar. HP desteine bavurmanõz gerekirse, HP Instant Support Professional Edition çevrimiçi sohbet özelliini kullanõn. Plus! sönen õõklar, sorunu tanõmlamanõza yardõmcõ olan hata kodlarõdõr. Ayrõntõlar için, bu kõlavuzdaki "Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakõn. 12 Balarken Balarken Ekran kararmõsa, parlaklõk ve kontrast ayarlarõnõ açõn. Bir tua basõn ve basõlõ tutun. Sistem sesli uyarõ verirse, klavyeniz doru çalõõyor demektir. Tüm balantõlarõ kontrol edin. Gevek veya hatalõ balantõ olabilir. Klavyedeki herhangi bir tua veya açma/kapama dümesine basarak bilgisayarõ etkinletirin. Bilgisayar beklemede modunda kalõrsa, açma/kapama dümesini en az dört saniye basõlõ tutarak bilgisayarõ kapatõn ve dümeye tekrar basarak bilgisayarõ yeniden balatõn. devam ederse, RTC pilini deitirin. Lock tuuna basin. Ok tularini kullanmak isterseniz Num Lock iii yanmamalidir. Setup'i kullanarak Akilli Kapak Kilidi'ni açin. Akilli Kapak Kilidi'ni el ile açmak için kullanilan Akilli Kapak Arizaya Dayanikli Anahtari'ni, HP'den alabilirsiniz. ifreyi unuttuunuzda, güç kaybinda veya bilgisayarin hatali çalimasi durumunda Arizaya Dayanikli Anahtar'a gereksiniminiz olacaktir. Bilgisayar fiini elektrik akimi taiyan bir duvar prizine takmak, RTC pilinin ömrünü uzatir. mleç, tu takimindaki oklari kullanarak hareket etmiyor. Num Lock tuu kullanimdadir. Bilgisayarin kapai veya eriim paneli açilmiyor. Bazi bilgisayarlarda bulunan Akilli Kapak Kilidi kilitli. Bu özellik tüm modellerde yoktur. 16 Balarken Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Düük performans gözlemlendi. Neden lemci isinmitir. Çözüm 1. Bilgisayarin içindeki hava akiminin engellenmediinden emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 4 inç (10,2 cm) açiklik birakin. 2. Fanlarin düzgün takildiindan ve çalitiindan emin olun (bazi fanlar yalnizca gerektiinde çaliir). 3. lemci soutma kablosunun doru takildiindan emin olun. Sabit sürücü dolu. Sabit diskte yer açmak için, diskteki bazi bilgileri baka bir yere aktarin. Bellek ekleyin. Sabit disk sürücüsünü birletirin. Bilgisayari yeniden balatin. Bellek yetersiz. Sabit disk bölünmü. Önceden eriilen program, sisteme ayrilmi bellei serbest birakmadi. Sabit disk sürücüsünde virüs bulunuyor. Çok fazla uygulama çaliiyor. Virüsten korunma programi çalitirin. 1. Bellek boaltmak için gereksiz uygulamalari kapatin. 2. Bellek ekleyin. Balarken 17 Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Düük performans gözlemlendi. (devam) Neden Özellikle oyunlar gibi bazi yazilim uygulamalari grafik alt sistemini zorlar. Çözüm 1. Geçerli uygulamanin çözünürlüünü düürün veya uygulamadaki parametreleri ayarlayarak performansin nasil artirilacai konusundaki öneriler için uygulamayla gelen belgelere bakin. 2. Bellek ekleyin. 3. Grafik çözümünü yükseltin. Nedeni bilinmiyor. Bilgisayari yeniden balatin. 18 www. hp.com Balarken Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Bilgisayar otomatik olarak kapandi; Güç iii iki kez (saniyede bir kez) Kirmizi olarak yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan iki kez bip sesi çikiyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Neden lemci isi korumasi etkinletirilmi: Fanlardan biri takilmi veya dönmüyor olabilir. VEYA Soutucu ilemciye düzgün takilmami olabilir. Çözüm 1. Bilgisayarin hava çiki deliklerinin açik olduundan ve ilemci soutucu fanin çalitiindan emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 10,2 cm (4 inç) açiklik birakin. 2. tam olarak ve düzgün takildiindan emin olun. 3. voltaj ayari bölgenize balidir. 2. çalian bir duvar prizine takili olduunu kontrol edin. 2. Kapai açin ve açma/kapama dümesinin balantisinin sistem kartina uygun ekilde takili olduunu kontrol edin. 3. Her iki güç kablosunun da sistem kartina bali olduundan emin olun. 4. Sistem kartindaki 5 V_aux iiinin yanip yanmadiini kontrol edin. Iik yaniyorsa, açma/kapama dümesinin balacini deitirin. 5. Sistem kartindaki 5 V_aux iii yanmiyorsa, güç kaynaini deitirin. 6. Sistem kartini deitirin. Balarken com 21 Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme Ek bir sürücü veya geniletme kartõ gibi bir donanõm eklediinizde veya çõkardõõnõzda bilgisayarõ yeniden yapõlandõrmanõz gerekebilir. Bir tak ve çalõtõr aygõtõ yüklediinizde, Windows XP, aygõtõ otomatik olarak algõlar ve bilgisayarõ yapõlandõrõr. Tak ve çalõtõr olmayan bir aygõt yüklediinizde, yeni donanõmõ yüklemeyi tamamladõktan sonra bilgisayarõ yeniden yapõlandõrmanõz gerekir. Windows XP'de, Donanõm Ekleme Sihirbazõ'nõ kullanõn ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme Sorun Yeni aygit sistemin bir parçasi olarak algilanmiyor.

6 Neden Aygit yerine oturmamitir veya düzgün balanmamitir. Yeni harici aygitin kablolari gevek veya güç kablolari prize takilmadi. Çözüm Aygitin doru ve güvenli ekilde balanmasina ve konektör inelerinin bükülmemi olmasina dikkat edin. Tüm kablolarin doru ve güvenli bir ekilde balandiindan ve kablo veya balayici inelerinin kivrilmami olduundan emin olun. Bilgisayari kapatin, yeni aygiti açin, sonra bilgisayari açip yeni aygitin bilgisayar sistemiyle tümlemesini salayin. Bilgisayari yeniden balatin ve deiiklikleri kabul etmek için yönergeleri uygulayin. Yeni harici aygitin güç dümesine basilmadi. Sistem, yapilandirmada deiiklik yapmanizi önerdiinde, deiiklikleri kabul etmediniz. 22 Balarken Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Yeni aygit sistemin bir parçasi olarak algilanmiyor. (devam) Neden Varsayilan yapilandirma dier aygitlarla çakiiyorsa, Tak ve Kullan karti eklendiinde otomatik olarak yapilandirilamayabilir. Çözüm Kartin otomatik ayarlarini kaldirmak ve kaynak çakimasina yol açmayacak temel bir yapilandirma seçmek için, Windows XP Aygit Yöneticisi'ni kullanin. Kaynak çakimasini çözmek için, aygitlarin yapilandirmasini yeniden ayarlamak veya devre dii birakmak üzere Computer Setup'i da kullanabilirsiniz. 1. Doru bellek modüllerini kullanip kullanmadiinizi belirlemek ve bunlarin doru takildiindan emin olmak için sisteminizle verilen belgeleri gözden geçirin. 2. Sesli uyarilara ve bilgisayarin ön tarafindaki iiklara dikkat edin. Olasi nedenleri belirlemek için, bkz: "Tanilama Iiklarini ve Sesli Kodlari Yorumlama" sayfa Sorunu yine de gideremezseniz, Müteri Destek Merkezi'ne bavurun. Bilgisayar balatilamiyor. Yükseltme sirasinda, yanli bellek modülleri kullanilmitir veya bellek modülleri yanli yere takilmitir. Balarken com 23 Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Kirmizi Güç iii be defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor, ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan be kez bip sesi geliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Güç iii alti defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor, ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan alti kez bip sesi geliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Neden Bellek hatali takilmi veya bozuk. Çözüm 1. DIMM'leri çikarip yeniden yerletirin. Sistemi açin. 2. Hatali birimi saptamak için DIMM'leri tek tek yerletirin. 3. Dier üreticilere ait bellekleri HP bellekleriyle deitirin. 4. Sistem kartini deitirin. Grafik karti tam yerletirilmemi veya bozuk ya da sistem kartinda bir sorun var. Grafik karti olan sistemlerde: 1. Grafik kartini çikarip yeniden takin. Sistemi açin. 2. Grafik kartini deitirin. 3. Sistem kartini deitirin. Tümleik grafie sahip sistemlerde, sistem kartini deitirin. 24 com Balarken Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Kirmizi Güç iii on defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor, ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan on kez bip sesi geliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Neden Bozuk seçenek karti. Çözüm 1. Seçenek kartlarini tek tek çikararak kontrol edin (birden çok kart varsa) ve hatanin giderilip giderilmediini görmek için sistemi açin. 2. Bozuk kart tanimlandiinda, bozuk seçenek kartini çikarip yenisini takin. 3. Sistem kartini deitirin. Balarken 25 Balarken Tanilama Iiklarini ve Sesli Kodlari Yorumlama Bu bölüm, ön panel LED kodlarõnõ ve POST sõrasõnda ortaya çõkabilecek ve kendileriyle ilikili bir hata kodu veya metin mesajõ bulunmayan ses kodlarõnõ içerir. õõklar görürseniz, bilgisayarõn ön PS/2 klavyesinde, yanõp sönenolup olmadõõna bakõn ve ön panel panelinde yanõp sönen õõklar LED kodlarõnõ belirlemek için aaõdaki tabloya bavurun. ardõndan durur. Sesli kod sõrasõ be kez yinelenir vedevam eder. Ön panel LED kodlarõ hata giderilene kadar Aaõdaki tabloda, önerilen eylemler, yapõlmalarõ gereken sõrayla listelenmektedir. Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari Aktivite Yeil Güç LED'si yaniyor. Yeil Güç LED'i her iki saniyede bir kez yanip sönüyor. Sesler Yok Yok Olasi Sebep Bilgisayar açik. Bilgisayar, RAM'da Askiya Al (yalnizca bazi modellerde) veya normal Askiya Al modunda. Önerilen lem Yok Eylem gerekmez. Bilgisayari etkinletirmek için herhangi bir tua basin veya fareyi hareket ettirin. 26 Balarken Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi güç iii iki kez (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniyelik bir duraklama oluyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. LED iii sorun çözülünceye kadar yanip sönmeye devam eder. Sesler 2 Olasi Sebep lemci isi korumasi etkinletirilmi: Fanlardan biri takilmi veya dönmüyor olabilir. VEYA Soutucu birim/fan düzenei ilemciye uygun ekilde takilmami. Önerilen lem 1. Bilgisayarin hava çiki deliklerinin açik olduundan ve ilemci soutucu fanin çalitiindan emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 4 inç (10,2 cm) açiklik birakin. 2. tam olarak ve düzgün takildiindan emin olun. 3. Bir yetkili saticiya veya servis salayicisina bavurun. Balarken 27 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii üç defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. takili olup olmadiini kontrol edin. 2. sesi be kez yinelendikten sonra durur. TÜM takili aygitlari (sabit, disket veya optik sürücüler ve geniletme kartlari gibi) çikararak, soruna yol açan bir aygit olup olmadiini kontrol edin. Sistemi açin. Sistem POST durumuna geçerse, bilgisayari kapatin ve hata tekrarlanincaya kadar aygitlari tek tek takarak bu yordami yineleyin. Hataya yol açan aygiti deitirin. Tüm aygitlarin düzgün çalitiindan emin olmak için, aygitlari tek tek eklemeye devam edin.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. Güç kaynaini deitirin. 4. Sistem kartini deitirin. Balarken 29 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii be defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Güç iii alti defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. çikarip yeniden yerletirin. Sistemi açin. 2. Hatali birimi saptamak için DIMM'leri tek tek yerletirin. 3. Dier üreticilere ait bellekleri HP bellekleriyle deitirin. 4. kartini çikarip yeniden takin. Sistemi açin. 2. Grafik kartini deitirin. 3. Sistem kartini deitirin. sesi be kez yinelendikten sonra durur. güç iii sekiz kez (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniyelik bir duraklama oluyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Sesler 7 Olasi Sebep Sistem karti arizasi (ROM, videodan önce bir ariza saptadi). Önerilen lem Sistem kartini deitirin. 8 Hatali salama toplamindan kaynaklanan geçersiz ROM. 1. ROM'u ROMPaq disketini kullanarak yeniden yükleyin. Documentation and Diagnostics CD'sindeki Desktop Management Guide belgesinin "ROM Flash" (ROM Güncelletirme) bölümüne bakin. 2. Sistem kartini deitirin. Balarken 31 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii dokuz defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Güç iii on defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Sesler 9 Olasi Sebep Sistem açiliyor ancak önyükleme yapamiyor. Önerilen lem 1. Güç kaynainin arkasindaki voltaj seçicinin (belirli modellerde bulunur) uygun voltaja ayarlanip ayarlanmadiini kontrol edin. Uygun voltaj ayari bölgenize balidir. 2. Sistem kartini deitirin. 3. lemciyi deitirin. 10 Bozuk seçenek karti. 1. Seçenek kartini çikararak kontrol edin (birden çok kart varsa tek tek çikarin) ve hatanin giderilip giderilmediini görmek için sistemi açin. 2. Bozuk kart tanimlandiinda, bozuk seçenek kartini çikarip yenisini takin. 3. Sistem kartini deitirin. 32 Balarken Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Sistem açilmiyor ve iiklar yanip sönmüyor. Sesler Yok Olasi Sebep Sistem açilamiyor. Önerilen lem Açma/kapama dümesine 4 saniyeden kisa bir süreyle basili tutun. kaynainin arkasindaki voltaj seçicinin uygun voltaja ayarlanip ayarlanmadiini kontrol edin. Uygun voltaj ayari bölgenize balidir. 2. Sistem kartini deitirin. Balarken 33 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Sistem açilmiyor ve iiklar yanip sönmüyor. (devam) Sesler Olasi Sebep Önerilen lem VEYA Açma/kapama dümesine 4 saniyeden kisa bir süreyle basili tutun. çalian bir duvar prizine takili olduunu kontrol edin. 2. Kapai açin ve açma/kapama dümesinin balantisinin sistem kartina uygun ekilde takili olduunu kontrol edin. 3. Her iki güç kablosunun da sistem kartina bali olduundan emin olun. 4. Sistem kartindaki 5V_aux iiinin yanip yanmadiini kontrol edin. Iik yaniyorsa, açma/kapama dümesinin balacini deitirin. 5. Sistem kartindaki 5V_aux iii yanmiyorsa, güç kaynaini deitirin. 6. Sistem kartini deitirin. 34 Balarken.

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859144

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859144 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VGN-FW5JTF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3713927

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VGN-FW5JTF http://tr.yourpdfguides.com/dref/3713927 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV6-6054EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4154027

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV6-6054EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4154027 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV6-6054EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV6-6054EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859612

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859612 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Başlarken. İş Amaçlı HP Bilgisayarlar

Başlarken. İş Amaçlı HP Bilgisayarlar Başlarken İş Amaçlı HP Bilgisayarlar Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822

Kullanım kılavuzunuz HP COLOR LASERJET 4730 MFP http://tr.yourpdfguides.com/dref/908822 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COLOR LASERJET 4730 MFP için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COLOR LASERJET 4730 MFP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO G560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336482

Kullanım kılavuzunuz LENOVO G560 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3336482 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 2263UW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 961BW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805396

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SYNCMASTER 961BW http://tr.yourpdfguides.com/dref/805396 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART C4780 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4173541

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART C4780 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4173541 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sorun Giderme Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları

Sorun Giderme Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları Sorun Giderme Kılavuzu Business Masaüstü Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 312969-142 Mayis 2003 %XNÕODYX]GD\XNDUÕGDNL U QOHUOHLOJLOLVRUXQODUÕJLGHUPHQL]H \DUGÕP ÕROD DN\DUDUOÕLSXoODUÕYHo ] POHULQ\DQÕVÕUDRODVÕ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SCX-4828FN http://tr.yourpdfguides.com/dref/3584394

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SCX-4828FN http://tr.yourpdfguides.com/dref/3584394 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG LD190N http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610905

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG LD190N http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610905 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO V370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3922830

Kullanım kılavuzunuz LENOVO V370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3922830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SGH-I600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/805251 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX PHASER 6000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3785166

Kullanım kılavuzunuz XEROX PHASER 6000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3785166 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART 140 http://tr.yourpdfguides.com/dref/906293

Kullanım kılavuzunuz HP PHOTOSMART 140 http://tr.yourpdfguides.com/dref/906293 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz TOSHIBA SATELLITE P300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2367743

Kullanım kılavuzunuz TOSHIBA SATELLITE P300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2367743 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221

Kullanım kılavuzunuz ESET SMART SECURITY 4 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823221 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET SMART SECURITY 4 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET SMART SECURITY 4 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ASUS ET2411INTI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4283226

Kullanım kılavuzunuz ASUS ET2411INTI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4283226 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ASUS ET2411INTI için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ASUS ET2411INTI tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-06 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212633

Kullanım kılavuzunuz NOKIA C5-06 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4212633 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA C5-06 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MCAFEE INTERNET SECURITY 2009 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3816771

Kullanım kılavuzunuz MCAFEE INTERNET SECURITY 2009 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3816771 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MCAFEE INTERNET SECURITY 2009 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MCAFEE INTERNET SECURITY 2009 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HTS 3261 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4127194

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS HTS 3261 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4127194 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VPC220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3474987

Kullanım kılavuzunuz VIEWSONIC VPC220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3474987 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ACER ASPIRE 5735Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/2356705

Kullanım kılavuzunuz ACER ASPIRE 5735Z http://tr.yourpdfguides.com/dref/2356705 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

INSPIRON KURULUM KILAVUZU

INSPIRON KURULUM KILAVUZU INSPIRON KURULUM KILAVUZU INSPIRON KURULUM KILAVUZU Model P03T Tip P03T001 Not, Dikkat ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan önemli bilgiler verir. DİKKAT: UYARI,

Detaylı

Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CT8998/ASTSA0TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016744 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX WORKCENTRE 3220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3684450

Kullanım kılavuzunuz XEROX WORKCENTRE 3220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3684450 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı