Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860852"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: HP ürün ve servislerine ilikin garantilerin tamamõ, bu ürün ve servislerle birlikte verilen sõnõrlõ garanti beyanlarõnda açõkça belirtilir. Burada belirtilen hiçbir ey ek garanti oluturacak ekilde yorumlanmamalõdõr. HP, bu kõlavuzda olabilecek teknik veya yazõm hatalarõndan ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. letim Sistemini Yükleme... 1 Microsoft Güvenlik Güncelletirmeleri... Microsoft Windows Update Web Sitesinden Güncelletirmeleri Yükleme Eriilebilirlik....4 Aygõt Sürücülerini Yükleme veya Yükseltme....4 Ekran Görüntüsünü Ayarlama Yazõlõmõ Koruma....5 Dosyalarõn ve Ayarlarõn Aktarõlmasõ....6 Yazõlõmõ Geri Yükleme....6 Bilgisayarõ Kapatma Ek Bilgiler Bulma...7 Documentation and Diagnostics CD'sini kullanma Teknik Destei Aramadan Önce Yardõmcõ puçlarõ Temel Sorun Giderme

3 Genel Sorunlarõ Çözme Donanõm Kurulum Sorunlarõnõ Çözme...22 Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama Balarken iii Balarken Yazilimi Yükleme ve Özelletirme Ä DKKAT: letim sistemi baariyla kuruluncaya kadar, bilgisayariniza ek donanim aygitlari veya dier irketlere ait aygitlar eklemeyin. Bu durum, hatalara neden olabilir ve iletim sisteminin doru kurulmasini engelleyebilir. ekranõn üstünde hava Birimin arkasõnda veaçõklõk bõrakõldõõndan akõmõnõ salamak için 4 inç (10,2 cm) emin olun. letim Sistemini Yükleme Kiisel bilgisayarõnõzõ ilk kez açtõõnõzda iletim sistemi otomatik olarak kurulur. Bu ilem, yüklenen iletim sistemine balõ olarak, 5 ile 10 dakikalõk bir süre alabilir. Yükleme ilemini tamamlamak için ekranda görüntülenen yönergeleri okuyun ve uygulayõn. Ä DKKAT: Otomatik yükleme baladiktan sonra, LEM TAMAMLANMADAN BLGSAYARI KAPATMAYIN. Bilgisayarin yükleme ilemi sirasinda kapatilmasi, bilgisayari çalitiran yazilimin zarar görmesine yol açabilir veya sorunsuz yüklenmesini engelleyebilir. fazla Bilgisayar sabit disk sürücüsünde birden çok 60iletim sistemi diliyle gönderildiyse, yükleme ilemi en dakika sürebilir. Balarken com 1 Balarken Bilgisayarõnõz bir Microsoft iletim sistemiyle gönderilmediyse, bu belgenin bazõ bölümleri geçerli deildir. letim sistemi yüklemesi ve yapõlandõrmayla ilgili tüm yönergeler için iletim sisteminin belgelerine bakõn. letim sistemi kurulduktan sonra, çevrimiçi yardõmdan ek bilgilere ulaabilirsiniz. Microsoft Güvenlik Güncelletirmeleri Bu sistem, HP fabrikasõndan, gelitirme sõrasõnda kullanõlabilen Microsoft Önemli güncelletirmeleri sisteminize yüklü ve kuruluma hazõr halde gönderilmitir. HP ve Microsoft, sisteminizde yüklü Microsoft Güvenlik Güncelletirmelerini kurmanõzõ ve ardõndan iletim sisteminiz için önerilen baka önemli Microsoft Güvenlik güncelletirmeleri varsa bunlarõ edinmek için Microsoft Windows Update Web sitesine balanmanõzõ önerir. Sisteminizde Yüklü Microsoft Önemli Güncelletirmelerini Kurma Lütfen Internet'e balanmadan önce sisteminizde yüklü önemli güncelletirmeleri kurun. 1. Sõrasõyla Balat > Tüm Programlar > Yazõlõm Kurulumu seçeneklerini tõklatõn. Ho Geldiniz ekranõ görünür. 2. Ho Geldiniz ekranõnda leri'yi tõklatõn. a. Yazõlõm Kurulumu uygulama seçenei olarak Microsoft Windows XP Service Pack Düzeltmeleri görünürse, iaretli olduundan emin olun. b. Yazõlõm Kurulumu uygulama seçenei olarak Microsoft Windows XP Service Pack Düzeltmeleri görünmezse, güncelletirmeler önceden fabrikada kurulmu demektir. ptal'i tõklatõn ve 5. adõmdan devam edin. 2 Balarken Balarken 3. Yüklemeye devam etmek için leri'yi tõklatõn. Yüklemenin ilerlemesini gösteren bir durum çubuu görüntülenir. 4. Kurulum Tamamlandõ penceresinde Son'u tõklatõp bilgisayarõ yeniden balatõn. 5. Sisteminiz için gereken tüm yeni güncelletirmelere sahip olduunuzdan emin olmak üzere Microsoft Windows Update Web sitesinden Güncelletirmeleri Yükleme bölümündeki adõmlarla devam edin. Microsoft Windows Update Web Sitesinden Güncelletirmeleri Yükleme 1. Internet balantõnõzõ kurmak için sõrasõyla Balat > Internet Explorer'õ tõklatõn ve ekrandaki yönergeleri izleyin. 2. Internet balantõsõ kurulduunda, Balat dümesini tõklatõn. 3. Tüm Programlar menüsünü seçin. Menünün üstündeki Windows Update balantõsõnõ tõklatõn. Microsoft Windows Update Web sitesine yönlendirilirsiniz. sitesinden program yüklemenizi isteyen bir veya daha fazla açõlan pencere görebilirsiniz. 4. Programlarõ com sitesinden yüklemek için Evet seçeneini tõklatõn. 5. Ekranda göründüünde, Güncelletirmeleri Tara balantõsõnõ tõklatõn. Taramadan sonra, Yüklenecek güncelletirmeleri al balõõ altõnda göründüünde, Kritik Güncelletirmeler ve Hizmet Paketleri balantõsõnõ tõklatõn. Güncelletirmeler listesi varsayõlan olarak seçili tüm güncelletirmelerle birlikte görünür. Bu bölümde listelenen tüm güncelletirmeleri yüklemeniz önerilir.

4 Balarken 3 Balarken 6. Güncelletirmeleri Gözden Geçir ve Yükle balantõsõnõ tõklatõn. 7. imdi Yükle dümesini tõklatõn. Bu ilem önemli güncelletirmeleri yüklemeyi balatõr ve otomatik olarak kurar. 8. Güncelletirmeler yüklendikten sonra Windows XP bilgisayarõ yenden balatmanõzõ isteyecektir. Yeniden balatmadan önce, açõk olan dosyalarõ veya belgeleri kapattõõnõzdan emin olun. Bilgisayarõ yeniden balatmak için Evet'i tõklatõn. Eriilebilirlik HP, çalõmalarõnõ, tüm müterilere yönelik, gelitirilmi kullanõm ve eriilebilirlik özelliklerine sahip ürünler, hizmetler ve programlar tasarlamaya adamõtõr. Microsoft Windows XP iletim sistemi önceden kurulmu veya XP Yüklenmeye Hazõr durumda olan HP ürünleri, eriilebilirlik ön planda tutularak tasarlanmõtõr. Bu ürünler, herkese, her zaman ve her yerde eit eriim olanaõ sunmak amacõyla, sektörün öncüsü konumundaki Assistive Technology ürünleri ile test edilmektedir. Aygit Sürücülerini Yükleme veya Yükseltme letim sisteminin kurulumu tamamlandõktan sonra istee balõ donanõm aygõtlarõ kurmak için, taktõõnõz her aygõtõn aygõt sürücülerini de yüklemeniz gerekir. I386 dizini sorulduunda, belirtilen yolun yerine C:\i386 yazin veya I386 klasörünün yerini belirlemek için iletiim kutusundaki Gözat dümesini kullanõn. Bu eylem, iletim sistemini uygun sürücülere yöneltir. 4 Balarken Balarken letim sisteminizin destek yazõlõmõnõ da içeren en son destek yazõlõmlarõnõ sitesinden elde edebilirsiniz. Bölgenizi/ülkenizi ve dilinizi seçin, Download drivers and software'i (Sürücü ve yazõlõm yükle) seçin, bilgisayarõn modeli numarasõnõ girin ve Enter tuuna basõn. En son destek yazõlõmõnõ CD'den de edinebilirsiniz. Aaõdaki Web sitesinde destek yazõlõm CD'si abonelii satõn alma bilgileri sunulmutur: purchase.html Bilgisayarõnõzda yazma özellikli bir optik sürücü varsa, bu sürücüde yazma ilemi yapabilecek uygun uygulama yazõlõmõnõ yükleyin (sistemle birlikte gelen CD'lere bakõn). Ekran Görüntüsünü Ayarlama sterseniz monitör modelini, yenileme oranlarõnõ, ekran çözünürlüünü, renk ayarlarõnõ, yazõ tipi boyutlarõnõ ve güç yönetimi ayarlarõnõ seçebilir veya deitirebilirsiniz. Bunun için, Windows masaüstünde sa tõklatarak Özellikler'i seçin ve görüntü özelliklerini deitirin. Daha fazla bilgi için, grafik denetim yardõmcõ programõyla veya monitörünüzle birlikte salal;õkabilecek olasõ sorunlara karõ, temel sorun giderme bilgileri içerir. Donanõm Bavuru Kõlavuzu (CD'de PDF biçiminde) Ürün donanõmõna genel bir bakõõn yanõ sõra bu bilgisayar serisinin yükseltilmesi için yönergeler ve RTC pilleri, bellek ve güç kaynaõ hakkõnda bilgiler içerir. Computer Setup (F10) Yardõmcõ Program Kõlavuzu (CD'de PDF biçiminde) Varsayõlan ayarlarõ bakõm amacõyla yeniden yapõlandõrmak veya deitirmek için ya da yeni donanõm aygõtlarõ yüklerken bu aracõ kullken www. hp.com 9 Balarken Teknik Destei Aramadan Önce Bilgisayarõnõzda sorun varsa, teknik destei aramadan önce sorunu tam saptayabilmek için aaõdaki uygun çözüm yollarõnõ deneyin. Tanõ yardõmcõ programõnõ çalõtõrõn. Daha fazla bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Sorun Giderme Kõlavuzu'na bakõn. Computer Setup'da Sürücü Koruma Sistemi (DPS) Self-Test'ini çalõtõrõn. Daha fazla bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Computer Setup (F10) Yardõmcõ Program Kõlavuzu'na bakõn. Drive Protection System (DPS Sürücü Koruma Sistemi) Self-Test (Otomatik Sõnama) yazõlõmõ, yalnõzca bazõ modellerde vardõr. sönen õõklar, sorunu tanõmlamanõza yardõmcõ olan hata kodlarõdõr. Ayrõntõlar için, bu kõlavuzdaki "Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakõn. Ekran bosa, monitörü bilgisayardaki farklõ bir video balantõ noktasõna (varsa) takõn. Bunun yerine monitörü, sorunsuz çalõtõõnõ bildiiniz baka bir monitörle de deitirebilirsiniz. A ortamõnda çalõõyorsanõz, baka bir bilgisayarõ baka bir kabloyla a balantõsõna ekleyin. A fiinde veya kablosunda bir sorun olabilir. Yakõn zamanda yeni bir donanõm eklediyseniz, donanõmõ kaldõrõn ve bilgisayarõn düzgün çalõõp çalõmadõõna bakõn. Yakõn zamanda yeni bir yazõlõm eklediyseniz, yazõlõmõ kaldõrõn ve bilgisayarõn düzgün çalõõp çalõmadõõna bakõn. 10 Balarken Balarken Bilgisayarõ, tüm sürücüler yüklenmeden açõlõp açõlmayacaõnõ görmek için Güvenli Mod'da balatõn. letim sistemini yeniden balatõrken, "Bilinen Son yi Yapõlandõrma" seçeneini kullanõn. Aaõdaki Web sitesinde yer alan, kapsamlõ çevrimiçi teknik destee bakõn: www.

5 hp.com/support. Daha genel öneriler için, bu kõlavuzdaki "Yardõmcõ puçlarõ" sayfa 12 konusuna bakõn. Daha ayrõntõlõ bilgi için Documentation and Diagnostics CD'sindeki Sorun Giderme Kõlavuzu'na bakõn. Restore Plus! çalõtõrõn. Ä DKKAT: Restore CD'sini çalitirmak sabit sürücüdeki tüm verileri siler. Sorunlarõ çevrimiçi çözmenize yardõmcõ olmak amacõyla HP Instant Support Professional Edition kendi kendine çözüm tanõlarõ sunar. HP desteine bavurmanõz gerekirse, HP Instant Support Professional Edition çevrimiçi sohbet özelliini kullanõn. Plus! sönen õõklar, sorunu tanõmlamanõza yardõmcõ olan hata kodlarõdõr. Ayrõntõlar için, bu kõlavuzdaki "Tanõlama Iõklarõnõ ve Sesli Kodlarõ Yorumlama" sayfa 26 konusuna bakõn. 12 Balarken Balarken Ekran kararmõsa, parlaklõk ve kontrast ayarlarõnõ açõn. Bir tua basõn ve basõlõ tutun. Sistem sesli uyarõ verirse, klavyeniz doru çalõõyor demektir. Tüm balantõlarõ kontrol edin. Gevek veya hatalõ balantõ olabilir. Klavyedeki herhangi bir tua veya açma/kapama dümesine basarak bilgisayarõ etkinletirin. Bilgisayar beklemede modunda kalõrsa, açma/kapama dümesini en az dört saniye basõlõ tutarak bilgisayarõ kapatõn ve dümeye tekrar basarak bilgisayarõ yeniden balatõn. devam ederse, RTC pilini deitirin. Lock tuuna basin. Ok tularini kullanmak isterseniz Num Lock iii yanmamalidir. Setup'i kullanarak Akilli Kapak Kilidi'ni açin. Akilli Kapak Kilidi'ni el ile açmak için kullanilan Akilli Kapak Arizaya Dayanikli Anahtari'ni, HP'den alabilirsiniz. ifreyi unuttuunuzda, güç kaybinda veya bilgisayarin hatali çalimasi durumunda Arizaya Dayanikli Anahtar'a gereksiniminiz olacaktir. Bilgisayar fiini elektrik akimi taiyan bir duvar prizine takmak, RTC pilinin ömrünü uzatir. mleç, tu takimindaki oklari kullanarak hareket etmiyor. Num Lock tuu kullanimdadir. Bilgisayarin kapai veya eriim paneli açilmiyor. Bazi bilgisayarlarda bulunan Akilli Kapak Kilidi kilitli. Bu özellik tüm modellerde yoktur. 16 Balarken Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Düük performans gözlemlendi. Neden lemci isinmitir. Çözüm 1. Bilgisayarin içindeki hava akiminin engellenmediinden emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 4 inç (10,2 cm) açiklik birakin. 2. Fanlarin düzgün takildiindan ve çalitiindan emin olun (bazi fanlar yalnizca gerektiinde çaliir). 3. lemci soutma kablosunun doru takildiindan emin olun. Sabit sürücü dolu. Sabit diskte yer açmak için, diskteki bazi bilgileri baka bir yere aktarin. Bellek ekleyin. Sabit disk sürücüsünü birletirin. Bilgisayari yeniden balatin. Bellek yetersiz. Sabit disk bölünmü. Önceden eriilen program, sisteme ayrilmi bellei serbest birakmadi. Sabit disk sürücüsünde virüs bulunuyor. Çok fazla uygulama çaliiyor. Virüsten korunma programi çalitirin. 1. Bellek boaltmak için gereksiz uygulamalari kapatin. 2. Bellek ekleyin. Balarken 17 Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Düük performans gözlemlendi. (devam) Neden Özellikle oyunlar gibi bazi yazilim uygulamalari grafik alt sistemini zorlar. Çözüm 1. Geçerli uygulamanin çözünürlüünü düürün veya uygulamadaki parametreleri ayarlayarak performansin nasil artirilacai konusundaki öneriler için uygulamayla gelen belgelere bakin. 2. Bellek ekleyin. 3. Grafik çözümünü yükseltin. Nedeni bilinmiyor. Bilgisayari yeniden balatin. 18 www. hp.com Balarken Balarken Genel Sorunlari Çözme (Devami) Sorun Bilgisayar otomatik olarak kapandi; Güç iii iki kez (saniyede bir kez) Kirmizi olarak yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan iki kez bip sesi çikiyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Neden lemci isi korumasi etkinletirilmi: Fanlardan biri takilmi veya dönmüyor olabilir. VEYA Soutucu ilemciye düzgün takilmami olabilir. Çözüm 1. Bilgisayarin hava çiki deliklerinin açik olduundan ve ilemci soutucu fanin çalitiindan emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 10,2 cm (4 inç) açiklik birakin. 2. tam olarak ve düzgün takildiindan emin olun. 3. voltaj ayari bölgenize balidir. 2. çalian bir duvar prizine takili olduunu kontrol edin. 2. Kapai açin ve açma/kapama dümesinin balantisinin sistem kartina uygun ekilde takili olduunu kontrol edin. 3. Her iki güç kablosunun da sistem kartina bali olduundan emin olun. 4. Sistem kartindaki 5 V_aux iiinin yanip yanmadiini kontrol edin. Iik yaniyorsa, açma/kapama dümesinin balacini deitirin. 5. Sistem kartindaki 5 V_aux iii yanmiyorsa, güç kaynaini deitirin. 6. Sistem kartini deitirin. Balarken com 21 Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme Ek bir sürücü veya geniletme kartõ gibi bir donanõm eklediinizde veya çõkardõõnõzda bilgisayarõ yeniden yapõlandõrmanõz gerekebilir. Bir tak ve çalõtõr aygõtõ yüklediinizde, Windows XP, aygõtõ otomatik olarak algõlar ve bilgisayarõ yapõlandõrõr. Tak ve çalõtõr olmayan bir aygõt yüklediinizde, yeni donanõmõ yüklemeyi tamamladõktan sonra bilgisayarõ yeniden yapõlandõrmanõz gerekir. Windows XP'de, Donanõm Ekleme Sihirbazõ'nõ kullanõn ve ekranda görüntülenen yönergeleri izleyin. Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme Sorun Yeni aygit sistemin bir parçasi olarak algilanmiyor.

6 Neden Aygit yerine oturmamitir veya düzgün balanmamitir. Yeni harici aygitin kablolari gevek veya güç kablolari prize takilmadi. Çözüm Aygitin doru ve güvenli ekilde balanmasina ve konektör inelerinin bükülmemi olmasina dikkat edin. Tüm kablolarin doru ve güvenli bir ekilde balandiindan ve kablo veya balayici inelerinin kivrilmami olduundan emin olun. Bilgisayari kapatin, yeni aygiti açin, sonra bilgisayari açip yeni aygitin bilgisayar sistemiyle tümlemesini salayin. Bilgisayari yeniden balatin ve deiiklikleri kabul etmek için yönergeleri uygulayin. Yeni harici aygitin güç dümesine basilmadi. Sistem, yapilandirmada deiiklik yapmanizi önerdiinde, deiiklikleri kabul etmediniz. 22 Balarken Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Yeni aygit sistemin bir parçasi olarak algilanmiyor. (devam) Neden Varsayilan yapilandirma dier aygitlarla çakiiyorsa, Tak ve Kullan karti eklendiinde otomatik olarak yapilandirilamayabilir. Çözüm Kartin otomatik ayarlarini kaldirmak ve kaynak çakimasina yol açmayacak temel bir yapilandirma seçmek için, Windows XP Aygit Yöneticisi'ni kullanin. Kaynak çakimasini çözmek için, aygitlarin yapilandirmasini yeniden ayarlamak veya devre dii birakmak üzere Computer Setup'i da kullanabilirsiniz. 1. Doru bellek modüllerini kullanip kullanmadiinizi belirlemek ve bunlarin doru takildiindan emin olmak için sisteminizle verilen belgeleri gözden geçirin. 2. Sesli uyarilara ve bilgisayarin ön tarafindaki iiklara dikkat edin. Olasi nedenleri belirlemek için, bkz: "Tanilama Iiklarini ve Sesli Kodlari Yorumlama" sayfa Sorunu yine de gideremezseniz, Müteri Destek Merkezi'ne bavurun. Bilgisayar balatilamiyor. Yükseltme sirasinda, yanli bellek modülleri kullanilmitir veya bellek modülleri yanli yere takilmitir. Balarken com 23 Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Kirmizi Güç iii be defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor, ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan be kez bip sesi geliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Güç iii alti defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor, ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan alti kez bip sesi geliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Neden Bellek hatali takilmi veya bozuk. Çözüm 1. DIMM'leri çikarip yeniden yerletirin. Sistemi açin. 2. Hatali birimi saptamak için DIMM'leri tek tek yerletirin. 3. Dier üreticilere ait bellekleri HP bellekleriyle deitirin. 4. Sistem kartini deitirin. Grafik karti tam yerletirilmemi veya bozuk ya da sistem kartinda bir sorun var. Grafik karti olan sistemlerde: 1. Grafik kartini çikarip yeniden takin. Sistemi açin. 2. Grafik kartini deitirin. 3. Sistem kartini deitirin. Tümleik grafie sahip sistemlerde, sistem kartini deitirin. 24 com Balarken Balarken Donanim Kurulum Sorunlarini Çözme (Devami) Sorun Kirmizi Güç iii on defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor, ardindan iki saniye durakliyor ve bilgisayardan on kez bip sesi geliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Neden Bozuk seçenek karti. Çözüm 1. Seçenek kartlarini tek tek çikararak kontrol edin (birden çok kart varsa) ve hatanin giderilip giderilmediini görmek için sistemi açin. 2. Bozuk kart tanimlandiinda, bozuk seçenek kartini çikarip yenisini takin. 3. Sistem kartini deitirin. Balarken 25 Balarken Tanilama Iiklarini ve Sesli Kodlari Yorumlama Bu bölüm, ön panel LED kodlarõnõ ve POST sõrasõnda ortaya çõkabilecek ve kendileriyle ilikili bir hata kodu veya metin mesajõ bulunmayan ses kodlarõnõ içerir. õõklar görürseniz, bilgisayarõn ön PS/2 klavyesinde, yanõp sönenolup olmadõõna bakõn ve ön panel panelinde yanõp sönen õõklar LED kodlarõnõ belirlemek için aaõdaki tabloya bavurun. ardõndan durur. Sesli kod sõrasõ be kez yinelenir vedevam eder. Ön panel LED kodlarõ hata giderilene kadar Aaõdaki tabloda, önerilen eylemler, yapõlmalarõ gereken sõrayla listelenmektedir. Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari Aktivite Yeil Güç LED'si yaniyor. Yeil Güç LED'i her iki saniyede bir kez yanip sönüyor. Sesler Yok Yok Olasi Sebep Bilgisayar açik. Bilgisayar, RAM'da Askiya Al (yalnizca bazi modellerde) veya normal Askiya Al modunda. Önerilen lem Yok Eylem gerekmez. Bilgisayari etkinletirmek için herhangi bir tua basin veya fareyi hareket ettirin. 26 Balarken Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi güç iii iki kez (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniyelik bir duraklama oluyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. LED iii sorun çözülünceye kadar yanip sönmeye devam eder. Sesler 2 Olasi Sebep lemci isi korumasi etkinletirilmi: Fanlardan biri takilmi veya dönmüyor olabilir. VEYA Soutucu birim/fan düzenei ilemciye uygun ekilde takilmami. Önerilen lem 1. Bilgisayarin hava çiki deliklerinin açik olduundan ve ilemci soutucu fanin çalitiindan emin olun. Birimin arkasinda ve ekranin üstünde hava akimini salamak için 4 inç (10,2 cm) açiklik birakin. 2. tam olarak ve düzgün takildiindan emin olun. 3. Bir yetkili saticiya veya servis salayicisina bavurun. Balarken 27 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii üç defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. takili olup olmadiini kontrol edin. 2. sesi be kez yinelendikten sonra durur. TÜM takili aygitlari (sabit, disket veya optik sürücüler ve geniletme kartlari gibi) çikararak, soruna yol açan bir aygit olup olmadiini kontrol edin. Sistemi açin. Sistem POST durumuna geçerse, bilgisayari kapatin ve hata tekrarlanincaya kadar aygitlari tek tek takarak bu yordami yineleyin. Hataya yol açan aygiti deitirin. Tüm aygitlarin düzgün çalitiindan emin olmak için, aygitlari tek tek eklemeye devam edin.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3. Güç kaynaini deitirin. 4. Sistem kartini deitirin. Balarken 29 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii be defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Güç iii alti defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. çikarip yeniden yerletirin. Sistemi açin. 2. Hatali birimi saptamak için DIMM'leri tek tek yerletirin. 3. Dier üreticilere ait bellekleri HP bellekleriyle deitirin. 4. kartini çikarip yeniden takin. Sistemi açin. 2. Grafik kartini deitirin. 3. Sistem kartini deitirin. sesi be kez yinelendikten sonra durur. güç iii sekiz kez (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniyelik bir duraklama oluyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Sesler 7 Olasi Sebep Sistem karti arizasi (ROM, videodan önce bir ariza saptadi). Önerilen lem Sistem kartini deitirin. 8 Hatali salama toplamindan kaynaklanan geçersiz ROM. 1. ROM'u ROMPaq disketini kullanarak yeniden yükleyin. Documentation and Diagnostics CD'sindeki Desktop Management Guide belgesinin "ROM Flash" (ROM Güncelletirme) bölümüne bakin. 2. Sistem kartini deitirin. Balarken 31 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Kirmizi Güç iii dokuz defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Güç iii on defa (saniyede bir kez) yanip sönüyor ve ardindan iki saniye durakliyor. Bip sesi be kez yinelendikten sonra durur. Sesler 9 Olasi Sebep Sistem açiliyor ancak önyükleme yapamiyor. Önerilen lem 1. Güç kaynainin arkasindaki voltaj seçicinin (belirli modellerde bulunur) uygun voltaja ayarlanip ayarlanmadiini kontrol edin. Uygun voltaj ayari bölgenize balidir. 2. Sistem kartini deitirin. 3. lemciyi deitirin. 10 Bozuk seçenek karti. 1. Seçenek kartini çikararak kontrol edin (birden çok kart varsa tek tek çikarin) ve hatanin giderilip giderilmediini görmek için sistemi açin. 2. Bozuk kart tanimlandiinda, bozuk seçenek kartini çikarip yenisini takin. 3. Sistem kartini deitirin. 32 Balarken Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Sistem açilmiyor ve iiklar yanip sönmüyor. Sesler Yok Olasi Sebep Sistem açilamiyor. Önerilen lem Açma/kapama dümesine 4 saniyeden kisa bir süreyle basili tutun. kaynainin arkasindaki voltaj seçicinin uygun voltaja ayarlanip ayarlanmadiini kontrol edin. Uygun voltaj ayari bölgenize balidir. 2. Sistem kartini deitirin. Balarken 33 Balarken Tani Ön Panel LED'leri ve Ses Kodlari (Devami) Aktivite Sistem açilmiyor ve iiklar yanip sönmüyor. (devam) Sesler Olasi Sebep Önerilen lem VEYA Açma/kapama dümesine 4 saniyeden kisa bir süreyle basili tutun. çalian bir duvar prizine takili olduunu kontrol edin. 2. Kapai açin ve açma/kapama dümesinin balantisinin sistem kartina uygun ekilde takili olduunu kontrol edin. 3. Her iki güç kablosunun da sistem kartina bali olduundan emin olun. 4. Sistem kartindaki 5V_aux iiinin yanip yanmadiini kontrol edin. Iik yaniyorsa, açma/kapama dümesinin balacini deitirin. 5. Sistem kartindaki 5V_aux iii yanmiyorsa, güç kaynaini deitirin. 6. Sistem kartini deitirin. 34 Balarken.

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7100 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/861639

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7100 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/861639 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859380

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859380 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/888271

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/888271 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860853

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DC7600 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/860853 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Başlarken Masaüstü İş Bilgisayarları

Başlarken Masaüstü İş Bilgisayarları Masaüstü İş Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 361199-142 Kasım 2004 Bu kılavuzu, Hızlı Kurulum kılavuzunda ayrıntıları verilen adımları tamamladıktan sonra kullanın. Bu kılavuz, üretim aşamasında sağlanan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM

Kullanım kılavuzunuz HP G6031EM Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP G6031EM için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP G6031EM tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859144

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859144 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EH2N1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/4019691 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2400 MICROTOWER PC

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2400 MICROTOWER PC Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPC-EE4E1E/WI http://tr.yourpdfguides.com/dref/4336930 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sorun Giderme Kılavuzu HP Compaq dx2200 Küçük Kasa Ofis Bilgisayarı

Sorun Giderme Kılavuzu HP Compaq dx2200 Küçük Kasa Ofis Bilgisayarı Kılavuzu HP Compaq dx2200 Küçük Kasa Ofis Bilgisayarı Belge Parça Numarası: 413757-141 Ocak 2006 Bu kılavuzda, yukarıdaki ürünlerle ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacak yararlı ipuçları ve çözümlerin

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft ve Windows, Amerika

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859244

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2200 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859244 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499

Kullanım kılavuzunuz F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://tr.yourpdfguides.com/dref/2859499 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Başlarken HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarları D530 Ultra İnce Masaüstü Modeli

Başlarken HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarları D530 Ultra İnce Masaüstü Modeli HP Compaq Business Masaüstü Bilgisayarları D530 Ultra İnce Masaüstü Modeli Belge Parça Numarası: 325444-141 Nisan 2003 Bu kılavuzu, Hızlı Kurulum kılavuzunda ayrıntıları verilen adımları tamamladıktan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCEB3J1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3729873 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DC72 BLADE CLIENT http://tr.yourpdfguides.com/dref/887920

Kullanım kılavuzunuz HP DC72 BLADE CLIENT http://tr.yourpdfguides.com/dref/887920 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP DC72 BLADE CLIENT için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP DC72 BLADE CLIENT tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCF12E1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3726073

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCF12E1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3726073 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV7-1110EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4157007 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV7-1110EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV7-1110EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Başlarken İş Bilgisayarları

Başlarken İş Bilgisayarları İş Bilgisayarları Belge Parça Numarası: 384106-141 Mayıs 2005 Bu kõlavuzu, Hõzlõ Kurulum kõlavuzunda ayrõntõlarõ verilen adõmlarõ tamamladõktan sonra kullanõn. Bu kõlavuz, üretim aşamasõnda sağlanan yazõlõmõn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398

Kullanım kılavuzunuz HP HD-3110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4164398 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP HD-3110 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP HD-3110 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION SLIMLINE S3300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/851365 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION SLIMLINE S3300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION SLIMLINE S3300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068

Kullanım kılavuzunuz SHARP AR-5726 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3874068 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEAPAD U300S

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEAPAD U300S Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552

Kullanım kılavuzunuz HP TOUCHSMART TX2-1340EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172552 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP TOUCHSMART TX2-1340EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP TOUCHSMART TX2-1340EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Hızlı Kurulum ve Başlangıç HP Compaq Ofis Bilgisayarı Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/885180

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/885180 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri

Yazılım Güncelleştirmeleri Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sorun Giderme Kılavuzu Ofis Bilgisayarları dx2100 Serisi Küçük Kasa

Sorun Giderme Kılavuzu Ofis Bilgisayarları dx2100 Serisi Küçük Kasa Kılavuzu Ofis Bilgisayarları dx2100 Serisi Küçük Kasa Belge Parça Numarası: 403286-141 Eylül 2005 Bu kılavuzda, yukarıdaki ürünlerle ilgili sorunları gidermenize yardımcı olacak yararlı ipuçları ve çözümlerin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX7200 SLIM TOWER PC

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX7200 SLIM TOWER PC Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC

Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037

Kullanım kılavuzunuz LENOVO IDEACENTRE B520 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3940037 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2375EA

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2375EA Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV2375EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV2375EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows Vista,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER http://tr.yourpdfguides.com/dref/921255

Kullanım kılavuzunuz HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER http://tr.yourpdfguides.com/dref/921255 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP SCANJET 4370 PHOTO SCANNER tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Sorun Giderme Kýlavuzu

Sorun Giderme Kýlavuzu Sorun Giderme Kýlavuzu Kılavuza giriş Sony VAIO bilgisayarınızla sorun yaşıyorsanız, çözümleri bu kitapçıkta sunulmuştur. Bilgisayarınızın kapsamlı Yardım ve Destek Merkezi nde sorun gidermeye yönelik

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859147

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/859147 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ DX2250 MICROTOWER PC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

Sorun Giderme Kılavuzu dx2300 Series Küçük Kasa Modeli

Sorun Giderme Kılavuzu dx2300 Series Küçük Kasa Modeli Sorun Giderme Kılavuzu dx2300 Series Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarları Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Sorun Giderme Kılavuzu dx2250 Küçük Kasa Modeli

Sorun Giderme Kılavuzu dx2250 Küçük Kasa Modeli Sorun Giderme Kılavuzu dx2250 Küçük Kasa Modeli HP Compaq Ofis Bilgisayarları Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/858282

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 SLIM TOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/858282 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 8410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 8410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 8410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 210D Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 210D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 210D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları

Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Hızlı Kurulum ve Başlangıç Ofis Bilgisayarları Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Microsoft, Windows ve Windows

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100

Kullanım kılavuzunuz NAVIGON 3100 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NAVIGON 3100 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NAVIGON 3100 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864894

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864894 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC tüm sorularınızı (bilgi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LENOVO H420

Kullanım kılavuzunuz LENOVO H420 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu

HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu HP 2400/2500 Ultra Hafif Takma Birimi Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV3-2055EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149237

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV3-2055EA http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149237 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP PAVILION DV3-2055EA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP PAVILION DV3-2055EA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487

Kullanım kılavuzunuz HTC TOUCH DIAMOND2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3462487 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu

DESKTOP Internal Drive. Kurulum Kılavuzu DESKTOP Internal Drive Kurulum Kılavuzu Seagate Desktop Kurulum Kılavuzu 2013 Seagate Technology LLC. Tüm hakları saklıdır. Seagate, Seagate Technology, Wave logosu ve FreeAgent, Seagate Technology LLC'nin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE BLUE EYE için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE BLUE EYE tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-G41MT-S2P

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE GA-G41MT-S2P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/858490

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ DX6100 MICROTOWER PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/858490 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/865254

Kullanım kılavuzunuz HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/865254 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS AS-2400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2390953

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS AS-2400 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2390953 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya OLYMPUS AS-2400 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki OLYMPUS AS-2400 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656

Kullanım kılavuzunuz XEROX COLORQUBE 9300 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4276656 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya XEROX COLORQUBE 9300 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki XEROX COLORQUBE 9300 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar. Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz Arlo'yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü kullanmaya kolayca başlayabilirsiniz. %100 kablosuz kamera Manyetik duvar montaj parçası Lityum 123 piller

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki TRANSCEND STOREJET 2.5 SATA tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS VOIP1511B http://tr.yourpdfguides.com/dref/1035417 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 220P Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 220P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 220P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND TS500GSJ25M

Kullanım kılavuzunuz TRANSCEND TS500GSJ25M Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya TRANSCEND TS500GSJ25M için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki TRANSCEND TS500GSJ25M tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCW21M1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3722891

Kullanım kılavuzunuz SONY VAIO VPCW21M1E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3722891 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229

Kullanım kılavuzunuz EPSON ACULASER CX11NF http://tr.yourpdfguides.com/dref/561229 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya EPSON ACULASER CX11NF için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki EPSON ACULASER CX11NF tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3226957

Kullanım kılavuzunuz WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3226957 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu

MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu MultiBoot Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler,

Detaylı

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı