T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008"

Transkript

1 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

2 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI MA LE LG L GENEL B LG LER 5 III KONULAR 5 1 BULA ICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE DURUMLAR 6 11 Kanserler 6 12 Hipertansiyon 6 13 Diyabet 6 14 Guatr 7 15 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal (KOAH)7 16 Ast m 8 17 Ruh sa l 8 18 Ya l sa l 8 19 Özürlüler 9 2 R SK FAKTÖRLER 9 21 Beslenme 9 22 Tütün Alkol Madde ba ml l Fiziksel aktivite yetersizli i 13 3 BULA ICI HASTALIKLAR Bula c hastal klar ile ilgili genel bilgiler Hava yolu ile bula an hastal klar A z yolu ile bula an hastal klar Hayvanlardan insanlara bula an hastal klar Vektörlerle bula an hastal klar Deri ve mukoza yolu ile bula an hastal klar Bula c hastal klardan korunmada a 13 4 LK YARDIM, YARALANMA LAR VE KAZALAR Temel ya am deste i Kanama ve ok Göze-kula a yabanc cisim kaçmas K r k-ç k k ve burkulmalar Solunum yolu t kan kl klar ve bo ulmalar Bilinç bozukluklar kan ekeri dü mesi ve gö üs a r s Zehirlenmeler, böcek sokmalar ve hayvan s rmalar Yan k, donma ve s cak çarpmalar Hasta ve yaral ta ma teknikleri Trafik kazalar iddet-cinayet-intihar 15 2

3 5 ÜREME SA LI I Üreme organlar ve cinsel sa l k Güvenli annelik Gebeli in olu umu ve aile planlamas Cinsel yolla bula an hastal klar Menopoz 15 6 ÇOCUK VE ERGEN SA LI I Çocuk sa l izlemi Çocukluk dönemi kal tsal hastal klar Çocukluk dönemi ishalli hastal klar Çocukluk dönemi akut solunum yolu hastal klar S k görülen vitamin ve mineral eksiklikleri Erken çocukluk geli iminin desteklenmesi Ergen sa l Ergenlik dönemi psikososyal geli me Ergenlik ve gençlik döneminde s k görülen sa l k sorunlar 16 7 SA LIK VE SA LI IN KORUNMASI Hijyen/ki isel bak m Sa l kl su Sa l kl g da Bilinçli ilaç kullan m A z ve di sa l Çevre sa l Ev kazalar sa l ve meslek hastal klar 16 8 SA LIKLA LG L ÖZEL GÜN VE HAFTALAR 16 IV HEDEF GRUP/ E T LEN K SAYISI 17 V SÜRE (SAAT) 17 VI E T M YAPAN K SAYISI 18 VII YEREL MEDYA ÇALI MALARI 18 VIII KULLANILAN MATERYAL SAYISI 19 IX KAYNAKLAR 20 X EKLER 21 3

4 I G R Sa l n te vik edilmesi, ki ilerin optimal sa l k durumunun sa lanmas yönünde hareket edebilmeleri için ya am tarzlar n de i tirmelerine yard m eden bir sanat ve bilim dal d r Optimal sa l k ise fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve entellektüel aç dan tam iyilik halidir ve ya am tarz de i iklikleri, fark ndal n sa lanmas, davran n de i tirilmesi ve sa l kl davran lar destekleyen çevreler olu turulmas gibi faaliyetler arac l yla sa lanabilir Bunlar içerisinde de en büyük ve kal c etkiyi, sa l destekleyici çevreler sa lamaktad r (1) Sa l k e itimi ise, sa l toplumsal bir de er haline getirmeyi, halk sa l k sorunlar n çözmek için kullanabilece i bilgi ve becerilerle donatmay ve ki ilerde sa l kla ilgili dü ünce, inanç, tutum, davran ve ya am biçimi de i ikli i olu turmay amaçlar (2) Sa l te vik edilmesi temel hedefi do rultusunda; bireyin sa l k bilincinin geli tirilmesi, sa l k hizmetlerine kat labilir, sa l k haklar n savunabilir, sa l k hizmetlerinden yararlanabilir hale getirilmesi için yap lacak çal malar n ba nda halk n sa l k e itimi gelmektedir (3) Bilindi i gibi bugüne kadar halk n sa l k e itimi faaliyetleri, Halk n Sa l k E itimi Yönetmeli i do rultusunda yürütülmekte idi Ancak tarihli ve 5450 say l Kamu Kurum ve Kurulu lar na Ba l Okullar n Milli E itim Bakanl na Devredilmesi ile Baz Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun ile Sa l k E itimi Genel Müdürlü ünde Halk n Sa l k Bilincini Geli tirme Daire Ba kanl ve Hizmet çi E itim Daire Ba kanl kurulmu tur Daha sonra Halk n Sa l k Bilincini Geli tirme Dairesi Ba kanl Bakanl k Makam n n 17/10/2007 tarih ve 5433 say l onay ile görev kapsam ve çal anlar ile Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü ne devredilmi tir Bakanl m z y llar n içeren kinci Be Y ll k Eylem Plan nda Sa l n Te viki ve Geli tirilmesi faaliyetlerine geni yer vererek, Koruyucu ve Temel Sa l k Hizmetleri içerisinde Halk m z n sa l na yönelik tehditleri azaltmay ve sa l geli tirmeyi stratejik amaç olarak belirlemi ve Daha iyi bir gelecek için sa l n geli tirilmesi ve sa l kl hayat programlar na tüm halk m z n eri imini sa lamay hedeflemi tir Bu amaçla; ve say l Makam oluru ile Sa l n Te viki ve Geli tirilmesi Daire Ba kanl Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü ne ba l olarak kurulmu ve faaliyetlerine ba lam t r Sa l n Te viki ve 4

5 Geli tirilmesi Daire Ba kanl na ba l, Epidemiyoloji, Tarama Programlar ve Ara t rmalar ube Müdürlü ü, Ulusal ve Uluslararas Programlar Koordinasyon ube Müdürlü ü, Sa l k leti imi ube Müdürlükleri bulunmaktad r imdiye kadar iller taraf ndan yürütülen halk n sa l k e itimi ve hizmet içi e itim faaliyet raporlar her il taraf ndan farkl biçimde haz rlanarak gönderilmekte idi Bundan böyle halk n sa l k e itimi faaliyet raporlar n belli bir standarda kavu turmak amac ile halk n sa l k e itimi faaliyet raporlar n n bütün il çal malar il sa l k müdürlü ü e itim ube müdürlü ü taraf ndan düzenlenmi form arac l ile gönderilmesi gerekmektedir Bu k lavuz haz rlanan bu formun kullan m ile ilgili bilgiler içermektedir II ÇALI MA LE LG L GENEL B LG LER Halk n Sa l k E itimi Ayl k Çal ma Faaliyet Raporlar iki sayfadan olu maktad r lk sayfada 3 konu ba l (Bula c Olmayan Hastal klar ve Durumlar, Risk Faktörleri, Bula c Hastal klar), ikinci sayfada 5 konu ba l ( lk Yard m, Yaralanmalar ve Kazalar, Üreme Sa l, Çocuk ve Ergen Sa l, Sa l k ve Sa l n Korunmas, Sa l kla lgili Özel Gün ve Haftalar) bulunmaktad r l çap nda, birinci basamak ve yap lmas halinde 2 basamak sa l k kurulu lar taraf ndan gerçekle tirilen halk e itim faaliyetleri her ay n sonunda Sa l k Müdürlü ü E itim ube Müdürlü üne gönderilecektir Sa l k Müdürlü ünce yürütülen e itimler ile birinci basamakta ve yap lmas halinde 2 basamak sa l k kurulu lar taraf ndan gerçekle tirilen halk e itim faaliyetleri E itim ube Müdürlü ü taraf ndan toparlan p takip eden ay n ikinci haftas na kadar resmi yaz ile e zamanl olarak elektronik ortamda Bakanl m za gönderilecektir III KONULAR Konular, Bakanl m z n politika, hedef ve hizmetleri do rultusunda öncelikli çal ma alanlar ndan seçilmi tir Bu konuda seçilen ba l klar n önemlerine ili kin bilgiler a a da aç klanmaktad r E itimlerde yer verilmesi öngörülen a a daki konular n bir ço u halk n sa l k bilincinin geli tirilmesi amac yla halk n sa l k e itimini yürütecek e itimciler için haz rlanan ve tarih ve 690 say l yaz ile illere da t lan E itimciler çin E itim Rehberlerinde yer almaktad r (4) Rehberlerde yer almayan konular için çal malar 5

6 planlanmakta olup rehberler haz rlanana kadar il e itimcilerimizin kendi çal malar ile derslerin haz rlanmas ve sunulmas beklenmektedir A a da rehberlerde yer almayan konulara ili kin genel bilgiler verilmi olup rehberlerde yer alan konular n i lenmesinde rehberler esas olarak al nacakt r 1 BULA ICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE DURUMLAR 11 Kanserler Kanser dünya genelinde en önemli ölüm nedenidir Dünyada 2005 y l ndaki toplam 58 milyon ölümün 7,6 milyonundan (%13) kanser sorumludur Türkiye ulusal düzeyde ölüm say lar n n temel hastal k gruplar na göre da l m nda ikinci s rada toplam ölümle kanserler yer almaktad r Kanser ölümleri erkeklerde ve kad nlarda dür Türkiye ulusal düzey erkeklerde ve kad nlarda kanserlere ba l 2010, 2020 ve 2030 y l nda beklenen ölüm say lar tahminleri yer almaktad r Buna göre kanserlere ba l gerçekle mesi beklenen ölüm say s erkekler için 2010 y l nda 44616, 2020 y l nda ve 2030 y l nda olarak tahmin edilmektedir Kad nlarda kanserlere ba l gerçekle mesi beklenen ölüm say s ise 2010 y l için 25307, 2020 y l için ve 2030 y l için olarak tahmin edilmektedir (5) 12 Hipertansiyon Yüksek kan bas nc 10 temel risk faktöründen birisidir Dünya genelinde yüksek kan bas nc, toplam ölümlerin %13 ünü yani 71 milyon ölümü olu turmaktad r Ülkemizde hipertansiyon prevalans (>160/95 mghg) çe itli ara t rmalarda farkl ya gruplar nda farkl yöntemlerde %13,7-31,8 aras nda saptanm t r (5) Hipertansiyonun kontrol alt na al nmas ile iskemik kalp hastal klar nda 50717, serebrovasküler hastal klarda 39731, hipertansif kalp hastal klar nda ise ölüm önlenmektedir Toplam önlenebilen ölüm say s olup tüm ölümlerin % 25,2 sini olu turmaktad r (8) 13 Diyabet Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 180 milyondan fazla insan n diyabetli oldu unu tahmin etmektedir 2005 y l nda 11 milyon ki inin diyabetten dolay öldü ü tahmin edilmektedir Diyabetten ölümlerin %80 i dü ük veya orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir Acil olarak harekete geçilmez ise DSÖ diyabetten ölümlerin önümüzdeki 10 y l içerisinde %50 den fazla artaca n belirtmektedir 6

7 Diyabet prevalans çe itli çal malarda % aras nda bulunmaktad r (5) Türkiye de ulusal düzeyde ölüme neden olan ilk 10 hastal n da l m nda diyabet sekizinci s rada yer almaktad r Erkeklerde onbirinci, kad nlarda ise yedinci s rada bulunmaktad r (8) 14 Guatr DSÖ verilerine göre, ortalama günlük ihtiyaç 150 mcg iyot (bir toplu i ne ba kadar) yeterince al namad için 740 milyon (dünya nüfusunun %54) insan n guatrdan, iyot yetersizli i hastal klar ndan etkilendi i belirlenmi tir Yap lan tahminlere göre, her y l do an yakla k 40 milyon çocuk, annelerinin diyetinde yeterince iyot olmad ndan farkl ölçülerde zihinsel gerilik riskiyle kar kar yad r (6) Guatr prevalans ; ulusal düzeyde 1988 y l nda yap lan bir çal mada tüm popülasyonda % 305 bulunmu tur (Urganc o lu ve Hatemi, 1989) Bu çal madan hesaplama ile elde edilen okul çocuklar nda prevalans (görülme s kl ) % 356 olup Dünya Sa l k Örgütü s n flamas na göre a r prevalans de eridir (WHO/UNICEF/ICCIDD,1993) 6-12 ya grubu çocuklarda basit guatr görülme s kl % 303 (erkeklerde %277, k zlarda %326) bulunmu tur (HÜBDB/SB,1995) Guatr, iyot yetersizli i hastal klar n n buzda n n üzerinde görülen bölümüdür (7) Ayr ca 1995 y l nda Sa l k Bakanl Ana Çocuk Sa l ve Aile Planlamas Genel Müdürlü ü ile Hacettepe Ü Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile birlikte yürütülen projede 15 ilde 6-12 ya grubu 400'er okul ça çocu unun yine palpasyon ile taranmas sonucunda, Türkiye geneli için guatr prevalans %303 olarak hesaplanm ve Trabzon (685), Malatya (%465), Bayburt (%443) ve Kastamonu (%353) s ras ile guatr n en s k rastland 4 ilimiz olarak bildirilmi tir (6) 15 Kronik Obstrüktif Akci er Hastal (KOAH) Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre 2005 y l nda 3 milyon KOAH dan ölen ve 80 milyon orta siddetli KOAH l olan insan bulunmaktad r DSÖ, KOAH n 2030 y l nda dünya genelinde 4 ölüm nedeni haline gelece ini tahmin etmektedir (5) Türkiye ulusal düzey ölüme neden olan ilk 10 hastal n da l m nda KOAH tüm ölümlerin %58 inin nedenidir ve üçüncü s rada yer almaktad r (8) 2003 UHY-ME çal mas nda KOAH insidans toplamda yüzbinde 727, erkeklerde yüzbinde 768 ve kad nlarda yüzbinde 685 bulunmu tur Prevelanslar ise toplamda binde 102, erkeklerde binde 84 ve kad nlarda binde 119 dur (5) 7

8 16 Ast m Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre 2005 y l nda insan ast m nedeniyle ölmü ve 300 milyon insan ast mdan dolay s k nt çekmektedir Türkiye 18 ya üzeri ast m s kl %387 dir Cinsiyete göre ast m s kl erkeklerde %311 ve kad nlarda %444 dür 2003 UHY-ME çal mas nda tüm bölgelerde ast m en fazla ya grubunda görülmektedir Ast m ya grubu kad nlarda erkeklerden daha öncelikli ölüm nedenidir (5) 17 Ruh sa l DSÖ ne göre, her dört ki iden biri ruhsal ya da nörolojik hastal k geçirme riski ile kar kar yad r Ayr ca dünyada en çok sakatl a neden olan on hastal ktan be inin ruhsal kaynakl oldu u saptanm t r (9) Türkiye Ruh Sa l Profili sonuçlar na göre, ruhsal hastal klar toplumun %17,2 sinde görülmektedir Türkiye ulusal düzeyde DALY e neden olan ilk 20 hastal k da l m nda unipolar depresif hastal klar dördüncü hastal k yüküdür Cinsiyete göre bak ld nda ise erkeklerde dokuzuncu hastal k yükü nedeni iken kad nlarda dördüncü s rada yer almaktad r (5) E itimciler için E itim Rehberi Ruh Sa l kitab nda yer alan konular rehberlerde belirtildi i üzere i lenecek ve di er ruh sa l konular ile birlikte bu ba l k alt nda toplanacakt r 18 Ya l sa l DSÖ nün tan m na göre ya l l k, çevresel faktörlere uyum sa layabilme yetene i nin giderek azalmas d r Ya l l kta çe itli hastal klar n yayg n sonucu olan fonksiyonel bozulma, ki inin kendi gereksinimlerini kar lama yetene inde azalmaya neden olur Geli en ya am ko ullar ve insan de erinin daha iyi anla lmas na ko ut olarak tüm dünyada ya l nüfus h zla artmaktad r 2030 y l na kadar dünya nüfusunun %20 den fazlas n 65 ya üzeri popülasyonun olu turmas beklenmektedir Dünyada toplam nüfusta geriatrik popülasyon-y l yüzdesi; 1980 y l nda %17,8, 2000 y l nda %20,5 olarak saptanm, 2020 y l nda %23,3 ve 2034 y l nda %26 olaca beklenilmektedir Ülkemiz 2000 verilerine göre 65 ya üzeri nüfusun genel nüfusa oran %5,37 dir 2003 UHY- ME Çal mas verilerine göre ise 65 ya üzeri nüfusun genel nüfusa oran %6,57 dir 8

9 2003 y l nda yap lan TNSA nda bu oran %6,9 dur Elde edilen veriler birbirleriyle tutarl d r Bu say n n 2010 y l nda %6,3 olaca tahmin edilmektedir (9) DSÖ Avrupa Bölgesi üye ülkelerinde do u ta beklenen ya am süreleri 2004 y l için Fransa da 80,3; Almanya da 78,6; ngiltere de 78,5; spanya da 80,5 iken Türkiye de 71,2 dir (5) DSÖ Avrupa Bölgesi üye ülkelerinde 65 ya nda ya am beklentisi sviçre de 20,19, Türkiye de 14,26 y l, Rusya da 13,69 tur (9) 19 Özürlüler Ortopedik, görme, i itme, dil ve konu ma ile zihinsel özürlülerin oran %258 iken süre en hastal olanlar n oran ise %970 olup özürlü ve süre en hastal olan nüfusun toplam nüfus içerisindeki oran %1229 olarak tespit edilmi tir 2002 Devlet statistik Entitüsü, Türkiye Özürlüler Ara t rmas nda yer alan toplam ortopedik özürlü say s dir ve bu rakam n %2391 i do u tan ortopedik özürlüdür Görme özürlü olan bireylerin %2041 i, i itme engellilerin %2949 u, dil ve konu ma özürlülerin %4663 ü ve zihinsel özürlülerin ise %4792 si do u tan özürlüdür 2002 Devlet statistik Enstitüsü, Türkiye Özürlüler Ara t rmas yer alan ulusal düzeyde do u tan olu an özür nedenlerine bak ld nda tüm nedenlerde genetik ve kal tsal bozukluklar n en yüksek orana sahip oldu u görülmektedir Genetik ve kal tsal bozukluklar do um travmas izlemektedir (5) 2 R SK FAKTÖRLER 21 Beslenme 211 Sa l ks z beslenme ve obezite DSÖ ye göre besin büyüme ve geli me için temel girdidir Yetersiz beslenme ve enfeksiyon aras ndaki ili ki çe itli çal malarda ortaya konulmakla birlikte, daha iyi beslenmenin daha güçlü ba kl k sistemi daha az hastal k ve dolay s yla daha sa l kl bir hayat anlam na geldi ini vurgulam t r y llar aras nda Türkiye de yetersiz beslenen ki ilerin nüfus içindeki s kl % 2,5 iken y llar nda %3 tür DSÖ nün yapm oldu u çal malara göre Türkiye de yetersiz beslenen ki ilerin nüfusa oran 2003 y l itibariyle %3 tür Kilo fazlas ve obezite; sa l a zarar veren anormal ya da gere inden fazla kilo birikimi olarak tan mlan r DSÖ nün yapm oldu u en son projeksiyon çal malar göstermi tir ki, dünya üzerinde yakla k olarak 16 milyar insan a r kiloludur A r kilolu olarak dü ünülen insanlar n ise en az 400 milyonu obez s n f na girmektedir Yap lan bu projeksiyon 9

10 çal malar na göre 2015 y l itibariyle yakla k olarak 23 milyar insan a r kilolu ve 700 milyondan fazla insan ise obez olacakt r Dünya genelinde ya ayan be ya alt çocuklar içerisinde 2005 y l itibariyle 20 milyon çocuk a r kiloludur Daha çok yüksek gelirli ülkelerin problemi olarak dü ünülen a r kilo ve obezite a rt c ekilde dü ük ve orta gelirli ülkelerde de görülmeye ba lam t r (9) 2004 Sa l kl Beslenelim Kalbimizi Koruyal m Projesi ara t rma raporunda ise obezite oran toplamda %35, erkeklerde %21,2 iken kad nlarda % 41,5 olarak rapor edilmi tir (5) DSÖ Obezite ile Mücadele Bakanlar Konferans ülkemizin ev sahipli inde Kas m 2006 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenmi tir 16 Kas m 2006 tarihinde DSÖ Avrupa Bölgesi üye ülkeleri ad na Say n Bakan m z Prof Dr Recep Akda ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr Marc Danzon taraf ndan Obezite ile Mücadele Avrupa art imzalanarak obezite ile mücadele eyleminin güçlendirilmesi ve bu konunun hükümetlerin politik gündeminin üst s ralar na ta n laca taahhüt alt na al nm t r (5) 212 Sa l kl beslenme 213 Besin güvenli i 214 Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme ya döneminde beslenme 216 Okul öncesi dönemde beslenme 217 Okul döneminde beslenme 218 Menopoz döneminde ve ya l l kta beslenme 219 Beslenmeye ba l kronik hastal klar n önlenmesi 2110 Beslenme yetersizli i hastal klar n n önlenmesi Yukar daki ba l klar E itimciler için E itim Rehberi Beslenme kitab nda yer alan konular olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 22 Tütün Tütün kullan m, önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde ilk s rada yer almaktad r Tütün kullan m ile ili kili olan hastal klardan kardiovasküler hastal klar n %3, Kronik Obstruktif Akci er Hastal (KOAH) %1,4 ünden sorumludur Tütün kullan m n önlenmesi ile kardiovasküler hastal klardan kaynaklanan önlenebilir ölüm say s olup tüm ölümlerin % 5 idir KOAH a ba l ölüm say s (tüm 10

11 ölümlerin % % 3 ü) ve trakea-bron ve akci er kanserine ba l ölüm say s ise (tüm ölümlerin % 2,4 ü) dur (8) 2003 Türkiye Nüfus ve Sa l k Ara t rmas na göre tüm ya aras ndaki evlenmi kad nlar n % 28 i ara s ra ya da düzenli olarak sigara içtiklerini belirtmi lerdir 2003 UHY-ME Çal mas Hane Halk Ara t rmas nda 18 Ya ve Üstü Cevaplay c lar n Tütün Mamülü Kullan p Kullanmad klar na göre, cevaplay c lar içerisinde %31,22 si her gün sigara içmektedir Kad nlarda her gün sigara içme oran %17,59 iken, erkeklerde %49,38 dir 2006 y l nda Türkiye statistik Kurumu taraf ndan gerçekle tirilen Aile Yap s Ara t rmas na göre Türkiye genelinde 18 ve daha yukar ya taki bireylerin % 334 ü sigara kullanmaktad r Erkeklerde sigara kullan m oran % 506 iken, kad nlarda bu oran % 166 d r OECD ülkeleri aras nda tütün kullan m oranlar aç s ndan büyük farkl l klar görülmektedir 15 ya üzeri nüfusun hergün sigara içme oranlar kar la t r ld nda Kanada (%17), ABD (%18), sveç(%18) ve Avustralya (%20) en dü ük yüzdeye sahip ülkeler iken Yunanistan (%35), Macaristan (%34), Lüksemburg (%33) en yüksek yüzdeye sahip olan ülkelerdir (5) Tütün kullan m n n giderek artmas na, dünya çap nda sa l a olan tehdidine ve tütün irketleri taraf ndan geli mekte olan ülkelerde pazar olu turma stratejilerine kar geli tirilen, dünyada tütün kontrolüne yönelik ilk uluslararas anla ma olan Tütün Kontrol Çerçeve Sözle mesi, 21 May s 2003 tarihinde, Cenevre de Dünya Sa l k Örgütü nün 56 Dünya Sa l k Asamblesi nde kabul edilmi tir Bu sözle me 25 Kas m 2004 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nce kabul edilerek, 30 Kas m 2004 tarih ve say l Resmi Gazetede 5261 kanun numaras ile yay mlanarak Türkiye de de yürürlü e girmi tir Tütün Kontrol Çerçeve Sözle mesi kapsam nda yap lacak çal malar n planlanmas ve ülkemizde sigara tüketiminin kontrol alt na al narak vatanda lar m z n, özellikle gençlerimizin korunmas amac yla Sa l k Bakanl nca y llar n kapsayacak ekilde bir "ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI" haz rlanm t r Program n temel hedefi, 2010 y l na kadar ülkemizde 15 ya üzerinde sigara içmeyenlerin oran n % 80'in üzerine ç karmak, 15 ya alt nda ise % 100'e yak n olmas n sa lamakt r (5) E itimciler için E itim Rehberi Ruh Sa l kitab nda Sigara ve Sa l k konusu yer almakta olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 11

12 23 Alkol Alkol tüketiminin bir dizi zararl sa l k etkileri vard r Yüksek miktarda alkol al m karaci er sirozu ve baz kanserlerin yan s ra kalp, inme ve vasküler hastal klar için risk faktörlerini art rmaktad r (5) DSÖ Dünya Sa l k Ara t rmas Ülke Raporuna göre Türkiye nüfusunun %19,09 unun hayatlar n n bir döneminde alkol kulland, % 80,1 inin ise hiç alkol kullanmad ortaya konmu tur Cinsiyete göre alkol tüketimine bakt m zda erkek nüfusunun % 65 i kad n nüfusunun ise %92 si hiç alkol kullanmam t r 2006 y l nda TÜ K taraf ndan yap lan Aile Yap s Ara t rmas na göre Türkiye de kad nlar n % 93,5 i, erkeklerin ise %75,2 si hiç alkol kullanmad klar n belirtmi tir (9) E itimciler için E itim Rehberi Ruh Sa l kitab nda Alkol ve Madde Ba ml l konusu yer almakta olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 24 Madde Ba ml l laç ba ml s veya ilaç kullanma problemi olanlar dünya çap nda yakla k 25 milyon ki idir ve bu ya grubu nüfusun %0,6 s d r 2004 y l verilerine göre dünyadaki eri kin populasyonun (15-64 ya ) yakla k %28 i sigara kullanmaktad r %5 i ise yasad ilaç kullanmaktad r 2002 y l nda 72 ilde yap lan bir çal mada ya am boyu en az bir kez madde kulland n belirtenlerin oran %13 tür Erkeklerde kad nlara göre, ya grubunda ise 25 ya üstüne göre madde kullan m yayg nl daha yüksek olarak bulunmu tur (5) Bakanl m z ile Birle mi Milletler Uyu turucu ve Suç Ofisi (UNODC) taraf ndan 2003 y l nda stanbul da lise ikinci s n f ö rencileriyle yap lan ara t rmada ya am boyu en az bir kez esrar kullan m yayg nl %5,1, ecstasy %3,2, uçucu madde %5,2, sedatif hipnotik ilaçlar %5,4, eroin %2,8, flunitrazepam %31 dir (8) E itimciler için E itim Rehberi Ruh Sa l kitab nda Alkol ve Madde Ba ml l konusu yer almakta olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 12

13 25 Fiziksel aktivite yetersizli i Fiziksel aktivitedeki amaç daha yüksek seviyelerde fiziksel aktiviteyi, tüm ya ve ko ullardaki, kad n ve erkek, dünya nüfusu aras nda tüm ya am ortamlar nda te vik etmektir 2003 Ulusal Hane Halk Ara t rmas na göre ülkemizde fiziksel aktivite durumu; %203 hareketsiz, %16 yetersiz aktiviteye sahiptir (10) Hareketli ya am ve sa l k konusunda ilgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde fiziksel aktiviteyi art rmaya yönelik çe itli çal malar n ba lat larak (oyun, park bahçe alanlar n n, rekreasyon alanlar n n artt r lmas vb) ve toplumda düzenli fiziksel aktivite yapma konusunda kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve bilincinin artt r lmas gerekmektedir 3 BULA ICI HASTALIKLAR 31 Bula c hastal klar ile ilgili genel bilgiler 32 Hava yolu ile bula an hastal klar 33 A z yolu ile bula an hastal klar 34 Hayvanlardan insanlara bula an hastal klar 35 Vektörlerle bula an hastal klar 36 Deri ve mukoza yolu ile bula an hastal klar 37 Bula c hastal klardan korunmada a Yukar daki ba l klar E itimciler için E itim Rehberi Bula c Hastal klar kitab nda yer alan konular olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 4 LK YARDIM, YARALANMALAR VE KAZALAR 41 Temel ya am deste i 42 Kanama ve ok 43 Göze-kula a yabanc cisim kaçmas 44 K r k-ç k k ve burkulmalar 45 Solunum yolu t kan kl klar ve bo ulmalar 46 Bilinç bozukluklar kan ekeri dü mesi ve gö üs a r s 47 Zehirlenmeler, böcek sokmalar ve hayvan s rmalar 48 Yan k, donma ve s cak çarpmalar 49 Hasta ve yaral ta ma teknikleri 13

14 Yukar daki ba l klar E itimciler için E itim Rehberi lk Yard m, Yaralanmalar ve Kazalar kitab nda yer alan konular olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir)yıları 0-9 yaº yaralı Dünya Sa l k Örgütü yaralanmalar, istemli ve istemsiz yaralanmalar olarak iki grupta de erlendirmektedir stemli Yaralanmalar; Trafik kazalar yaralanmalar Zehirlenmeler Dü meler Yang nlar Bo ulmalar stemsiz Yaralanmalar; Kendi kendine yaralama Ki iler aras iddet Sava (5) 410 Trafik kazalar Bütün dünyada trafik kazalar, yaralanmaya neden olan kazalar aras nda birinci s rada yer almaktad r (9) 2002 y l nda dünya genelinde trafik kazalar sonucu yakla k 12 milyon ki i ölmü tür Bu tüm dünyada her gün ortalama 3242 ki inin öldü ünü göstermektedir Bu ölümlere ilave global olarak her y l 20 milyon ila 50 milyon insan n yaraland veya sakat kald tahmin edilmektedir (5) Türkiye'de her y l dokuz bini a k n ki i, trafik kazalar nda ölmekte ve yakla k iki yüz bin ki i de yaralanmaktad r 2004 y l nda ülkemizde meydana gelen trafik kazas say s dur Bu kazalarda 3081 ölüm ve yaralanma gerçekle mi tir Maddi hasar ise YTL dir (5) Türkiye de ulusal düzeyde ölüm nedenlerinin hastal k gruplar na göre da l m nda istemli ve istemsiz yaralanmalar tüm ölüm nedenlerinin %5,8 ini olu turmaktad r Ölümlerin cinsiyete ve temel hastal k gruplar na göre da l m nda yaralanmalar erkeklerde %8, kad nlarda % 4 tür Trafik kazalar, ulusal düzeyde ölüme neden olan durumlar içinde 9 s rada yer almaktad r (8) 14

15 411 iddet-cinayet-intihar iddet, fiziksel veya duygusal travmaya neden olan kas tl güç kullan m olarak kabul edilmektedir Halk sa l aç s ndan bak ld nda; çocuk ya grubunda hastal klara ba l ölümler azal rken kazalar ve iddete ba l ölümler artmaktad r iddete maruz kalma ve iddet eylemi içinde olma oranlar n n artmas iddetin ciddi bir halk sa l sorunu haline geldi ini göstermektedir DSÖ de iddeti ve iddetin önlenmesini bir halk sa l sorunu olarak belirtmektedir DSÖ çocuklara uygulanan iddet ile ilgili baz risk faktörlerini belirlemi tir Bunlar ebeveynlerin genç ya ta olmas, ebeveynlerin ayr ya yor olmas, çocu un istenmeyen bir gebelik sonras do mu olmas, ebeveynlerin de geçmi ya ant lar nda iddete maruz kalm olmalar, anneye yetersiz do um öncesi bak m verilmi olmas, ailede bir bireyin fiziksel ve/veya ruhsal hastal n n olmas, ebeveynler aras ili kilerde sorun olmas, ailenin kalabal k olmas ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin dü ük olmas d r Bütün bu risk faktörlerine ek olarak çocuklar koruyan yasalar n yetersiz olmas, toplumdaki sosyal e itsizlikler, sava lar, silahlanma ve medyada yer alan iddet içeren unsurlar mevcut riski daha da art rmaktad r Bütün sosyoekonomik gruplar ve aile yap lar nda iddet izlenebilmektedir Türkiye de ulusal düzeyde ölüme neden olan ilk 20 hastal n ya grubunda cinsiyete göre yüzde da l m nda; %17 ile 15 s rada yer almaktad r Erkekler dea iddet nedeniyle olan ölümler %22 ile alt nc s raya kadar yükselmektedir (9) 2005 y l nda 2094 kasten öldürme olay gerçekle mi tir Bu olaylar n 162 si 18 ya alt nda bireylere aittir Ayn y l içinde gerçekle en intihar say s ise 122 si 18 ya ve alt olmak üzere 1619 dur (5) 5 ÜREME SA LI I 51 Üreme organlar ve cinsel sa l k 52 Güvenli annelik 53 Gebeli in olu umu ve aile planlamas 54 Cinsel yolla bula an hastal klar 55 Menopoz 15

16 Yukar daki ba l klar E itimciler için E itim Rehberi Üreme Sa l kitab nda yer alan konular olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 6 ÇOCUK VE ERGEN SA LI I 61 Çocuk sa l izlemi 62 Çocukluk dönemi kal tsal hastal klar 63 Çocukluk dönemi ishalli hastal klar 64 Çocukluk dönemi akut solunum yolu hastal klar 65 S k görülen vitamin ve mineral eksiklikleri 66 Erken çocukluk geli iminin desteklenmesi 67 Ergen sa l 68 Ergenlik dönemi psikososyal geli me 69 Ergenlik ve gençlik döneminde s k görülen sa l k sorunlar Yukar daki ba l klar E itimciler için E itim Rehberi Çocuk ve Ergen Sa l kitab nda yer alan konular olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 7 SA LIK VE SA LI IN KORUNMASI 71 Hijyen/ki isel bak m 72 Sa l kl su 73 Sa l kl g da 74 Bilinçli ilaç kullan m 75 A z ve di sa l 76 Çevre sa l 77 Ev kazalar 78 sa l ve meslek hastal klar Yukar daki ba l klar E itimciler için E itim Rehberi Sa l k ve Sa l n Korunmas kitab nda yer alan konular olup dersler rehberlerde belirtildi i üzere i lenecektir 8 SA LIKLA LG L ÖZEL GÜN VE HAFTALAR Sa l kla ilgili özel gün ve haftalarla ilgili olarak; formda dört ayr sat r verilmi olup her bir sat ra o ay içerisinde yer alan sadece bir özel gün ve hafta yaz lacak, sa l kla ilgili özel 16

17 gün ve haftan n fazla olmas halinde yeni bir sat r aç l p di er bilgiler yukar da belirtildi i ekilde il düzeyinde toplam veriler yaz lacakt r ÖRNEK (Ocak Ay ) SA LIKLA LG L ÖZEL GÜN VE HAFTALAR HAFTA ADI: Verem Haftas HAFTA ADI: Beyaz Baston, Körler Haftas HAFTA ADI: Cüzzam Haftas HAFTA ADI: IV HEDEF GRUP/ E T LEN K SAYISI Formdaki hedef grup/e itilen ki i say s ba l ile ilgili olarak; il düzeyinde yap lan çal malar hedef grup olarak ö renci, kad n, erkek olmak üzere 3 ba l k alt nda toplan p toplam al nacakt r ÖRNEK K O N U L A R HEDEF GRUP/E T LEN K SAYISI Ö RENC KADIN ERKEK TOPLAM BULA ICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE DURUMLAR KANSERLER V SÜRE (SAAT) Formda yer süre ile ilgili olarak; il düzeyinde konu ile ilgili toplam kaç saat e itim verilmi bu sütunda toplam olarak yaz lacakt r Her bir seans e itim süresi ortalama olarak 1 ders saati (45 dakika) olarak de erlendirilecektir 17

18 ÖRNEK K O N U L A R HEDEF GRUP/E T LEN K SAYISI Ö RENC KADIN ERKEK TOPLAM SÜRE (saat) BULA ICI OLMAYAN HASTALIKL AR VE DURUMLAR KANSERLER VI E T M YAPAN K SAYISI E itimi yapan ki i say s ile ilgili olarak; il düzeyinde konu ile ilgili doktor hem ire, ebe, sa l k memuru, t bbi teknolog, di er meslek gruplar ndan (di hekimi, diyetisyen, sosyal çal mac, psikolog gibi) e itimi gerçekle tirenlerin say s ayr ayr meslek gruplar na yaz l p genel toplam al nacakt r ÖRNEK E T M YAPAN K SAYISI K O N U L A R DOKTOR HEM RE EBE SA LIK MEMURU TIBB TEKNOLOG D ER TOPLAM BULA ICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE DURUMLAR KANSERLER VII YEREL MEDYA ÇALI MALARI Yerel medya çal malar ile ilgili olarak; il düzeyinde konu ile ilgili sa l k personelinin katk ve kat l mlar ile yerel televizyon ve radyo da yay nlanan program say lar, gazete ve dergilerdeki haber say lar ayr ayr toplamlar yaz lacakt r 18

19 ÖRNEK K O N U L A R YEREL MEDYA ÇALI MALARI GAZETE-DERG TV PROG RADYO PROG HABER SAYISI SAYISI SAYISI BULA ICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE DURUMLAR KANSERLER VIII KULLANILAN MATERYAL SAYISI E itimlerde kullan lan materyal ile ilgili olarak; il düzeyinde konu ile ilgili e itimlerde kullan lan tepegöz, projeksiyon, bro ür, afi ve di er materyalin ayr ayr toplamlar bu bölüme yaz lacakt r ÖRNEK K O N U L A R KULLANILAN MATERYAL SAYISI TEPEGÖZ PROJEKS YON BRO ÜR AF D ER BULA ICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE DURUMLAR KANSERLER

20 IX KAYNAKLAR 1 TC Sa l k Bakanl, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl, H fz ss hha Mektebi Müdürlü ü, Sa l n Te vik Edilmesi (Health Promotion) Teknik Çal ma Grubu çin Çal ma Taslak Raporu, Eylül Sa l k E itimi ve Sa l Geli tirme, Prof Dr evkat Bahar Özvar, Halk Sa l Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yay nlar, 2006, TC Sa l k Bakanl, Sa l k E itimi Genel Müdürlü ü, Halk n Sa l k E itimi Yönetmeli i, Ankara TC Sa l k Bakanl, Sa l k E itimi Genel Müdürlü ü, E itimciler çin E itim Rehberi Kitaplar, Ankara, TC Sa l k Bakanl, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl, H fz ss hha Mektebi Müdürlü ü, Türkiye Sa l a Bak 2007, Aral k Sted DergisiOn Soruda On Yan t yot Yetersizli i Hastal klar ve Tuzun yotlanmas Program Aral k TC Sa l k Bakanl, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl, H fz ss hha Mektebi Müdürlü ü, Türkiye Hastal k Yükü Çal mas, Ankara C Sa l k Bakanl, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl, H fz ss hha Mektebi Müdürlü ü, 21 Hedefte Türkiye Sa l kta Gelecek, Aral k TC Sa l k Bakanl, Refik Saydam H fz ss hha Merkezi Ba kanl, H fz ss hha Mektebi Müdürlü ü, Ulusal Hane Halk Ara t rmas Temel Bulgular, Ankara

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları

Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dünyada ve Ülkemizde Meslek hastalıkları Dr. Rana GÜVEN, MSc., PhD. Genel Md. Yrd. Dr. R. Güven 01.11.2012 1 İÇERİK Dünyada ve Türkiye de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Mevcut Durumu Meslek hastalıklarının

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use

2008 FAALİYET RAPORU. Classified - Internal use İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU 2008 FAALİYET RAPORU Classified - Internal use İletişim Çalışma Grubu Üyeleri Canan Kestane-Coca-Cola Bulent Ozan Diren-Dimes Haluk Oget-Tamek Alaaddin Guc-Targıd Pamir Bora Esinli-Tamek

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) Sayı :B100TSH0130000- Konu :Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011

HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK. Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 HİÇBİR KADIN YAŞAM VERİRKEN ÖLMEMELİ! GÜVENLİ ANNELİK Doç. Dr. Günay SAKA MAYIS 2011 1 GÜVENLİ ANNELİK GİRİŞİMİ Yüksek maternal mortalite ve morbiditeyi azaltmak için, 1987 yılında DSÖ öncülüğünde Nairobi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen Proje Amacı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçle derinleşen sosyo-ekonomik entegrasyon ve çevreyle ilintili problemlerin azaltmasına yönelik kurumsal kapasitelerinin artırılmasına

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

İSG Yasası & Uygulamalar

İSG Yasası & Uygulamalar İSG Yasası & Uygulamalar Dr. Rana GÜVEN, MSc. PhD. Genel Md. Yrd. 24 Mayıs 2013, Bursa İÇERİK Güvenlik Kültürü Kavramı Dünyada ve Türkiye de İSG İSG Yasası İSG Hizmetleri Yetkilendirme Hizmetleri Çalışma

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır.

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark Net Finansmanla karşılanmıştır. KOSGEB ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM VE BEKLENTĐLER RAPORU I. OCAK-HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Đdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gider

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308

Gönüllü olarak ülkesine dönen mağdur 2004 239 61 18** 227 2005 256 220 142 379 2006 246 197 190 422 2007 148 117 114 308 Türkiye nin İnsan Ticaretiyle Mücadelesi İnsan ticareti, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, fuhuşa zorlamak, zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, beden organlarının verilmesini temin etmek

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/ 7 İstanbul, 10 Ocak 2007 KONU :2007 Yılında Uygulanacak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ

Dersin Tanıtımı: TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERS ADI DERS KODU YARIYIL DERSİN DÜZEYİ Dersin Tanıtımı: DERS ADI DERS KODU YARIYIL TEORİ + UYGULAMA (Saat) Cinsel Sağlık HSH 230 2+0 5 AKTS DERSİN DİLİ DERSİN TÜRÜ DERSİN DÜZEYİ ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Sayfa 1 / 5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINA GÖRE İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? Yazar: Arif TEMİR* Yaklaşım / Şubat 2013 / Sayı: 242 I- GİRİŞ Bilindiği üzere risk değerlendirmesi

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

OBEZİTE (ŞİŞMANLIK) ve SAĞLIK

OBEZİTE (ŞİŞMANLIK) ve SAĞLIK OBEZİTE (ŞİŞMANLIK) ve SAĞLIK Züleyha KAPLAN Beslenme ve Diyet Uzmanı ÇAĞIN SALGINI; OBEZĠTE Obezite Nedir? Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ): Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aģırı yağ birikmesi olarak

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı 21/03/2016-1667 *BD004834962* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı 40.A.00/ Konu Akılcı İlaç Kullanımı Proje Yarışması Hk Ankara, BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak MUĞLA ÜNİVERSİTESİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Muğla Üniversitesinde görevli personelin çocuklarının bakım ve eğitimi için açılan "Gündüz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı