Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim"

Transkript

1 Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim nur Ender Aslan * Hizmet öncesi eğitim, kişinin hizmete girmeden önce edindiği genel ve mesleki eğitimdir. Hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim kavramları arasındaki ayrım kişinin hizmete girmesinde yatmaktadır: Hizmet öncesi eğitim genel nitelikli, hizmetle doğrudan ilişkisiz olabileceği gibi. hizmetle doğrudan ilişkili de olabilir. Hizmetle ilişkili eğitime meslek eğitimi de denilmektedir. Hizmet öncesi eğitimi, belirli bir mesleğe yönelik, mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik etkinlikler olarak tal1lmlayabiliriz.! Çalışmada, Türkiye'de yerel yönetimlerde hizmet öncesi eğitim betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Araştırmada yer alan veriler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilen bir anketten elde edilmiştir:l Hizmet Öncesi rta Öğretim Eğitimi Yerel yönetimlerde hizmet öncesi meslek eğitiminin orta düzeydeki bölümünü Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri yerine getirmektedir. 199 ı -199 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde, Anadolu Mahalli idareler Meslek Liseleri açılmaya başlanmıştır. Anadolu Mahalli idareler Meslek Liselerinin. kuruluş tarihleri a şağıdaki gibidir; Mahalli İdareler Meslek Liseleri yukarıda da görüldüğü gibi sekiz ilde eğitime devam etmektedir. Bunlar. Adana, Ankara, Antalya, Bolu. Erzincan, İstanbul, İzmir ve Isparta illerindedir. Bu liselerde eğitim ve öğretim: ilk yılı hazırlık olmak üzere 4 yılda tamamlanmaktadır. ilk yıl hazırlıkta ingilizce dil eğitimi, geriye kalan üç yılda Türkçe meslek dersleri verilmektedir. Bu liselerden, ı öğretim yılı sonuna kadar 75 öğrenci mezun olmuştur. TDAiE Asistan!. i Doğan Canınan. Çağdaş Personel Yönetimi, TDAiE Yayını. Ankara. 1995, s. 8-84: Cahit Tutum. Personel Yi)netimi, TDAiE Yayını. Ankara, 1979, s Cevat Alkan, "Türk Milli Eğitim Sisteminin Mesleki ve Teknik Eğitim Boyutu", 75 Yılda Eğitim, Tarih Vakfı Yayını, istanbul. 1999, s. : Belediyediik eğitimi için hkz.: Cevat Gemy. Cnn Hamamcı, Belediyecilik Eitimi, TBD-KAV Yayını, Ankara, ;\ Bu çalışma. TDAiE-yyAEM'ce yürütülen Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması'nın bir all modülü olan, Belediye Personeli Araştırması kapsamında yazar tarafından hazırlanan "Belediyelerde Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Eğilim" haşlıklı çalışmanın hüyük ölçüde değiştirilmiş hir alt bölümüdür. Çağdaş Yerel Yönelimler, Ci/ı i) Sayı.:/ Ekim 0()(}. s

2 7 Çağdaş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 00f) Tablo 1: Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri'nin Kuruluş Tarihleri Öğretim VıII Adı/ili Ankara, Bolu. izmir. Antalya Isparta istanbul Adana. Erzi ncan AMİML'nin var olan dmumuııu Ü ualık altında iııceleyebiliriz; eğitim izleneesi, öğretmenler, öğrenciler. Tablo : Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri Meslek Dersleri İzleneesi ( Öğr. Yılı) Eğitim İzleneesi Ders Adı ix Sınıf X Sınıf XL Sımf (Saat) (Saat) (Saat) Matematik Türkiye'nin Beşeri Ekonomik Coğrafyası Ekonomi Hukuk insan ilişkileri Bilgisayar 4 Daktilografi Muhasebe Teknikleri 4 Mahalli İdareler : Belediye Mevzuatı Belediye Bütçe ve Muhasebesi Şehireilik ve Planlama Mahalli İdare Hizmetleri Uygulaması 4 Toplam <) 6 AMİML'de normal lise ders programının yanında okutulan meslek dersleri şunlardır; Muhasebe Teknikleri, Mahaııi idareler, Belediye Mevzuatı, Belediye Bütçe ve Muhasebesi, Şehireilik ve Planlama, Mahalli İdare Hizmetleri Uygulaması. Bu ana meslek dersleri yanında Türkiye'nin beşeri ekonomik coğrafyası, insan ilişkileri, bilgisayar, daktilografı, hukuk. iktisat gibi yan meslek dersleri de izlencede yer almaktadır AMİML'de okutulan meslek derslerine ve bu derslerin öğretim izlencelerinin nicelik olarak yeterli düzeyde olduğu göriinmekle birlikte, bu izlencede nitelik sorunun var olduğu gözlenmektedir. Bu durunnııı nedenini öğretmenlerin niteliğinde aramak gerekir.

3 i"erel rönelimlerde!-li:::met ncesi ttilil11 7 İzlencede son yıl görülen Mahalli İdare Uygulama dersi öğrenciler için önemli bir derstir. Ancak bir çok lisede yerel yönetimlerin uygulama yapacak öğrencileri kabu ı etmemesi, öğrenci leri n yetişmesinde eksikl ik yaratmaktad ır. Öğretmenler AMİML'nin temel öğretmen kaynağını Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü Muhasebe-Finansman Öğretmenliği mezunu öğretmenler oluşturmaktadır. Mahalli idareler öğretmenliği gibi bir alanın bulunmayışı önemli bir eksiklik yaratmaktadır. Muhasebe-Finansman Öğretmenliği Bölümün eğitim izlencesine baktığımızda yerel yönetimlerle ilgili tek bir derse bile rastlamamaktayız.4 Bu programın eski izlencelerine baktığımızda da aynı durum söz konusudur. s Milli Eğitim Bakanlığı, AMİML öğretmenlerinin yerel yönetimlerle ilgili bilgi eksikliklerini 1997 yılında Türk Belediyecilik Derneği-Kı nrad Adenauer Vakfı ile imzaladığı beş yıllık protokol ile çözmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda liselerin bulunduğu sekiz ilde sekiz ayrı eğitici konferans düzenlenmiştir. Ancak ulusal eğitimin yabancı bir vakıf desteğinde bir derneğe teslim edilmesi bir yana, öğretmenlerin yerel yönetimler ile ilgili bilgi eksikliklerini konferans türü izlencelerle kanımızca çözmeye imkan yoktur. Öğrenciler AMİML'ne öğrenciler sınav ile alınmaktadır. Öğrencilerin bu liselere kayıt yaptırma oranları liselerin açıldığı yıllardan itibaren azalmaya başlamıştır. Ankara Yenimahalle AMİML'ye ı 998 öğretim yılı için hiçbir öğrenci kayıt yaptırmamıştır. Bu durumun en büyük nedeni mezunların iş bulma olanağıııııı sınırlılığıdır. Yerel yönetimler AMiML'den mezunları işe almada tercih etmenin ötesinde, son sınıf öğrenci leri yerel yönetimlerde yetişinı (staj) olanağı bi le sağlamanıaktadırlar. Bir çok belediye son sınıf öğrencilerini yetişime dahi kabul etmemektedirler. Bu yüzden AMİML'den mezun olup. yerel yönetimlerde staj yapmamış bir çok mezun bulunmaktad ır. Mezun lar genellikle özel kesimde iş bulmakta, asıl yetiştiri Idikleri alan olan yerel hizmetlerde çalışan lar azınlıktad ır. Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri (AMİML) yerel yönetim hizmetlerinin etki ii biçimde yürütecek personel in yetiştirilmesi için öneml i bir kaynak olarak görülmekle birlikte, kanımızca AMiML'nin bu işlevi yerine getirmesine olanak yoktur. İlk olarak yurttaşların genel lise eğitiminden geçerek, lise sonrası bir mesleki eğitime yönelmesi eğitim bilimselolarak daha anlamlı görünmektedir. YlIIttaşların eğitimlerini zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak genel bir formasyondan geçerek tamamlaması ve lise üstü eğitimde mesleğe yönelik liz "Bkz.: EK: 5. ;; Bkz.. Gazi Üniversitesi Katıdoğu Ankara. (i. y.l.

4 74 Çaj!da,y }'eref Yönelimler. 9(4) Ekim Jf) mal1laşmasl daha anlamlıdır. İkinci olarak "yerel yönetimler" genelolarak bir uzmanlık alanı değil, zabıta, itfaiye, l11uhasebe gibi özel bir çok uzmanlık alanının birleşmesi ile ortaya çıkan bir alandır. Bir başka anlatımla yerel yönetimler adı altında bir uzmanlık alanı olamaz. Üçüncü olarak bu liselel'in hizmetle bağı yoktur. Bu bağ. eğitim izlencesi, öğretmenler, mezunları iş bulma duflımlarıl1da kendini göstermektedir. AMİML 'nin kapatılması kammızca en do/j:ru yoldur. Bu liselerin, eğitim izlencelerinin değiştirilerek, öğretmen kaynağı yaratılarak, eğitsel malzemeler o luşturularak, iş olanakları sağlanarak esenleştirilmesi (rehabilitasyonu) çözüm değildir. Tablo : Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri ( Öğretim Yılı) ögretim Şekli kuluıı Atlı,.. f!l eı: tj) '" Tek Çift Q Genci Toplum Kız Erkek Toplam ADANA Sey i 14 Yi) 4 () () 7X han AMiMI. I.',") ANKARA () 15 : Yenimahalle AMiML ANTALYA 9 1\ ı AMiML 4 BLU ık Behiye Baysal AMiMI, 5 ERZiNCAN 1\ 1\ () o 4 56 () AMİML 6 İSTANBUL \ Bayrampaşa AMİML 7 izmir Ata K 56 türk AMiML 8 ISPARTA \ AMiML Toplam \ ı 'o

5 rerel )ijl1elimlerde Hı=mel ncesi l.i!.illlll 75 Hizmet Öncesi Yüksekokul Eğitimi.Yerel yönetimlere personel yetiştiren hizmet öncesi kurumların yüksek öğretim bölümünü üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyelerinde yer alan mahalli idareler, itfaiyecilik ve yangın güvenliği ile mahalli idareler (zabıta) programları yerine getirmektedir. Mahalli idareler programı örgün olarak ı o üniversitede ı 7 ayrı programda. yaygın olarak bir üniversitede bir programda. itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı iki üniversitede iki programda, malmili idareler (zabıta) programı ise bir üniversitede bir programda yürütülmektedir. Eğitim Programlan Mahalli İtlareler Programları (Örgün Eğitinı) Örgün mahalli idareler programları ı o üniversitede. dördü ikinci öğretim olmak üzere, 17 ayrı programda yürütülmektedir.' Bu programda eğitim süresi iki yıldır. Bu programlara devam eden toplam öğrenci sayısı ı 14 kişidir. Bu öğrencilerin 64'JJ kadın, 690'1 ise erkektir. Birinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı 69, ikinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı ise 696'dir. Programların 1998 kontenjanları ise 587 kişidir ı 998 öğretim yılına kadar mezun olan öğrenci sayısı ise 648 kişidir. Mahalli idareler programlarının öğretim elemanlarının büyük çoğunluğuilli öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Programlarda. kadrolu öğretim elemanlarının sayısı ise şöyledir; 4 profesör, doçent. 1 yardımcı doçent 44 öğretim görevlisi,4 uzman, 6 diğer görevlilerdir. Bu programların öğretim kadrosunda a raştırma görevlisi bulunmaktadır. Mahalli İdareler Programı (Yaygın Eğitim) Yaygın eğitim veren mahalli idareler programı Anadolu Üniversitesi bünyesinde etkinliklerini sürdürmektedir.' Bu programa ÖSS sınavında i 05 ve daha üstü puan almış olan herkes kayıt yaptırabill11ektedir. Bu programa devam eden toplam öğrenci sayısı 69'dur. Bu öğrencilerden 058'i kadııı, 4181 'i ise erkektir. Programın birinci sınıfına devam eden öğrenci sayısı 56, ikinci sınıflı devam eden ise 677'dir. Bu programdan mezun olan öğrenci sayısı ise 66'dır. Bu programın uzaktan eğitimi temel alması. öğrencilerin çoğunluğunun belediye personeli olduğu düşüncesine bizi yaklaştırabi lir. Bu yönüyle Anadolu Ü niversitesi Mahalli İdareler Programı, belediye personeline hizmet öncesi eğitim 1\ Bu programların eğitim izlence örneği için bkz.: EK: i 7 Bu programın eğitim izlencesi için bkz.: EK:

6 76 Ça,ii,daş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 000 yanında hizmet içi eğitim veren bir kurum olarak da öniimüze çıkmaktadır. yöniiyle belediye personelinin eğitimi için önemli bir olanaktır. Bu Mahalli it/liteler (Zabıta) Progrıımı Belediyelere zabıta personeli yetiştirmeyi amaçlayan Mahalli idareler (Zabıta) Programı Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı olan Keskin Meslek Yüksekokulu'nda etkinliklerini sürdürmektedil K Programa 96 öğrenci devam etmektedir. Programa devam eden öğrencilerin 4Yi kadın. SI'i ise erkektir. Programın ı 998 kontenjanı 4 ı 'dir. Birinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı 40. ikinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı ise S6'dır. Programdan mezun sayısı ise 86'dır. Programın kadrolu elemanları ise üç uzmandır. itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ProgrıımlııTl itfaiyecilik ve yangın giivenliği programları. Kocaeli ve Akdeniz Üniversiteleri bünyesinde etkinliklerini sürdürmektedirler.'1 Bu iki programın 1998 kontenjanı 6 kişidir. Programlara devam eden öğrenci sayısı II 'i kadın. ı ı 7'si erkek olmak iizee toplam 18 kişidir. Bu programlara devam eden öğrencilerin 6S'i birinci sınıfa, 6'ii ise ikinci sınıfa devam etmektedir. Bu programlardan toplam mezun öğrenci sayısı ise 0'dur. Programlardaki kadrolu öğretim elemanlarının i 'i doçent, ı 'i yardııncı doçent IS'j öğretim görevlisi. ı;i uzman. 6'sl ise diğer görevlilerdir. Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Eğitim İzlenceleri Mahalli idarelerle ilgili programların eğitim izlencelerini genelolarak değerlendirdiğimizde, mahalli idareler programlarının üniversitelerin kamu yönetimi programlarının eğitim izlencelerinin bir tekrarı olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlere meslek personeli yetiştirmeye yönelik olan bu programların eğitim izlencelerinin kamu yönetimi eğitim izlencelerinin bir kopyası olmaktan kurtarılması ve yeni bir İzlencenin geliştirilmesi gerekir. Bu yapılırken, uygulama derslerine ağırlık verilmelidir. Bu programlarda son sınıfta yer alacak bir yetişim dersi öğrenciler için yararlı olacaktır. Ayrıca bu programlarda bir alana ilişkin olarak genel bilgiler yanında, belediyelerde özelolarak yapılan uygulamalar yer almalıdır. Örneğin genel muhasebe dersinin içerisinde belediye muhasebesi de öğretilmelidir. Mahalli idareler-zabıta programında ise bu programın meslek okulu niteliğinin öne çıktığını görmekteyiz. Bu programın eğitim izlencesi kanımızca beledi- M Bu programın eğitim izlencesi için bkz.: EK: 1 ') Bu programların eğitim izlence örneği için bkz.: EK: 4

7 )'ael )'(jneıımle/'de lii::li1el ncesı i',0.ii/l11 77 yelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli zabıta personeli yetiştirıneye uygundur. ittıiyecilik ve yangın güvenliği programlarının eğitim izlencelerin için yukarıda Mahalli idareler-zabıta programı için söylediklerimizi tekrar edebiliriz. Öğretim Elemanları Mahall i idarelerle ilgi ii programlaıda toplam 1 ı 4 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunların yalnızca ı tanesi öğretim üyesi. geriye kalanı ise a raştırma görevlisi, öğretim görevlisi. uzman ve diğer öğretim elemanlarıdır. Bu programların kadrosunda iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğuilli (6 tanesi) öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Bu programların birer meslek programı olduğunu göz önüne aldığımızda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi sayısının azlığını normal karşılayabiliriz. Mahalli idareler-zabıta programının uzman öğretim elemanı yetersizliği sözkonusudur. Öğrenciler Mahalli idarelerle ilgili programlardan bugüne değin i ı 0 kişi mezun olmuştur. Bu programlarda halen eğitim gören öğrenci sayısı 787, 1998 yılı toplam öğrenci kontenjanı ise 690'dır. Programlar öğrencilerini üniversite birinci basamak sınavı (ÖSS) ile almaktadırlar. Programlardan yüzdeliği en yüksek olan Marmara ve Dokuz Eylül Üniversitelerine bağlı mahalli idareler programlarıdır. En düşük yüzdelikli program ise Akdeniz Üniversitesine bağlı olan itfaiyeeilik ve yangın güvenliği programıdır. Bu mahalli idareler programların dört tanesi İ kinci öğretim programlarını açmışlardır. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin kendi eğitim gördükleri yerel yönetimler alanıyla ilişkili işlerde çalışıp çaltşmadıkları konusunda elimizde somut bir veri olınamakla birlikte, bu programlarda ders veren öğretim elemanlarının ortak gözleml mezunların yerel yönetimlerle ilgisi olmayan işlerde çalıştıkları yönündedir. Yerel yönetimlerle ilgili yükseköğretim programlarının esenleştirilmeye ihtiyacı vardır. Bu çerçevede programlar, yerel yönetimlerle ilgili, zabıta, itfaiyt\ imar. muhasebe gibi alt uzmanlık alanlarında açılmalıdır. Genel anlamda yerel yönetimler programlarının açılmasından kaçınıımalı. var olanlar ise alt uzmanlık alanlarına dönüştürülmelidir. Böylece programlar ile hizmet arasında bağlantı kurulabilecektir. Yerel yönetim liselerinin kapatılması ile doğacak alan meslek yüksekokulları ile doldurulabilecektir.

8 Tablo 1 : Üniversitelerin Yerel Yönetimler İle İlgili Programları ( Öğretim Yılı) a... ı.;; Ei - e 'tl ı.;; ı:ı = 11 ' =... c:ı i e = >..... «..: J ıcı C f 'Sı.;; :: f!ı.;;.:ıc Q ı- ii r.r:ı...: t '".. Q :::s Q,I ıı:ı «J c:ı 'S -c:ır.r:ı ::ı a c:ı CL i!! t c.ı: j;ıoo R!::: =. "'8 c:ı 11:. :1... 's.'y e!..: '"'" i is s' : ır.r:ı Q! e -< 8 j;ıoo - '" >ı 0\ r.r:ı-=... '" N 8 Afyon Kocatepe Afyon MY Mahalli ıdareler tr: >:. 1", Balıkesir Erdek MY Mahalli ıdareler ı :::::: Celal Bayar Salihli MY Mahalli ıdareler Dokuz Eylül izmirmy Mahalli İdareler Dokuz Eylül İzmirMY Malı. id. (İkinci Öğr) Fırat Sosyal B. MY Mahalli İdareler Kocaeli Kandıra MY Mahalli ıdareler Marmara Sosyal B. MY Mahalli ıdareler : Niğde Niğde MY Mahaııi ıdareler Niğde Niğde MY Mah. Id. (ikinci 1 5ı Öğr) Sakarya Akyazı MY Mahalli ıdareler Sakarya Akyazı MY Malı. id. (İkinci Ögr) Sakarya Hendek MY Mahalli İdareler SI -.ı oc ""'"' ı::ı< :xı,.<;.

9 Sakarya Hendek MY Mah. idr (ikinci Öı?;r) St:'lçuk Karapınar MY Mahalli İdareler Selçuk Kazım Karabekir MY Mahalli İdareler Selçuk Silifke MY Mahalli İdareler L Anadolu Akdeniz Açı köı?;retim Fakültesi Teknik Bilimler MY Mah. id. (Açık Öğr.) itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kocaeli İzmit MY hfaiyecilik ve -! Lo Yangın Güvenliği Kırıkkale Keskin MY Mah. id. (Zabıta) Toplam Malı. İd.-Örgun Toplam Toplam Toplam Eğit. l'vlah. İd. -'{ aygın Eğil. rvlahalli ldarder Zabıta Itraiyecilik \ ç ' i ÖSS Sınavında i 05 ve üstü puan alan tüm adaylar bu programa kayıt yaptırabilirkr. Program öğretim yılında açıldığı için yüzdelik sırası belli değil II LJ ' r;; - g: r:: -..: :::::."'" '-' r:: ::::. ' ::::...ı -..:::

10 80 Ça,r!,daş rerel Yönetimler. 9(4) Ekim :lf) Sonuç Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili hizmet öncesi eğitimin orta öğretim bölümü Anadolu Mahalli idareler Meslek LiselerL yükseköğretim bölumii ise mahalli idareler, mahalli idareler-zabıta, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programları yoluyla yerine getirilmektedir. Bu kurumlardan AMiML'nin kapatılması e ğitim bilimsel ve hizmet açısından doğru olacaktır. Yerel yönetimlerde hizmet öncesi eğitim, yükseköğretime kaydırıll11alıdır. Yükseköğretim programlarının esenleştirilmesi, zabıta, itfaiye, muhasebe. imar gibi alt alanlarda programların açılması ile yerine getirilmelidir. Genel nitelikli mahaııi idareler programları yerine alt uzmanlık alanları yaygmlaştırılmalıdır. Yerellik olgusundan dolayı yerel yönetimlerdehizmet öncesi eğitim önemlidir. Yerel yönetimlerin mekansalolarak farklı yerlerde olmasına karşın verilecek hizmetlerin ve örgütlerde uygulanacak kuralların türdeş (homojen) olması gerekliliği belediyelerde hizmet öncesi eğitimin öneminin temel nedenlerindendir. Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitimin öneminin bir diğer nedeni personelin düşük eğitim düzeyine ve yetersiz uzmanlık bilgisine sahip olmasıdır. Persone Iin eğitim düzeyi ve uzman lık bi 19isi, hizmet öncesi eğitime önem veri lerek yükseltilebilir. Ek 1: Mahalli İdareler Programları (Örgün Eğitim) Ders İzlencesine Örnek Selçuk Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu rvıahalli Programı Ders İzlencesi DERSiN ADI J. Yarı yıl TERiK SAAT UYGULAMALı SAAT KREDi SAAT Temel Hukuk.) ". Genel Ekonomi i. Genel Muhasebe ı Mahalli İdareler i. Yönetim Bilimine Giriş.. Kamu Maliyesi. Davranış Bilimine Giriş i ii. Yarı yıl idare ı Iukuku o Genel Ekonomi ii Genel Muhasebe II () Mahalli İdareler II Kamu Yönetimi. Maliye Politikası () İdareler

11 erel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim 81 III. Yarı yıl Türkiye'nin ldari Yapısı Mahalli İd. Maliyesi İş ve Sos. GÜv. Hukuku Belediye Hizmetleri Personel Y önetiini İstatistik Temel Bilgi Tek. KuL. i Büro Makineleri ve KuL. 4 Siyaset Bilimine Giriş IV Yarı yıl Kentleşme ve Çevre Sor. Anayasa Hukuku Halkla İlişkiler Kamu Personel Rejimi imar Mev. ve Uyg. Türk Vergi Sistemi Büro Yöq. ve Yaz. Tek. Temel Bilg. Bilimleri Mesleki Çal. Ve Sem. Ek : Mahalli İdareler Programları (Yaygın Eğitim) Ders İzleq.eesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Mahalli idareler Programı Ders İzlencesi DERSIN ADI i. Yarı ytf II. Yarıyıl İktisada Giriş Genel Muhasebe Mahalli İdareler Kamu Yönetimi Kamu Maliyesi Temel Hukuk Türkiye'nin idari Yapısı Mahalli İdare'Gelirleri Mahalli ıdareler Ekonomisi Şehirleşme Bütçe Bilgisayara Giriş Ek : Mahalli İdareler (Zabıta) Programı Ders İzleneesi Kırıkkale Üniversitesi Keski'n Meslek Yüksekokulu Mahalli İdareler (Zabıta) Programı Ders İzlencesi DERSiNADI TERiK UYGULAMALı KREDİ i. Yarıyıl SAAT SAAT SAAT Temel Hukuk i Türkiye'nin İdari Yapısı Kamu Yönetimi

12 8 Çağdaş t'erel fiinelimler. 9(4) Ekim 000 Halkla ilişkiler Temel Bilgi Tek. KuL. Yönlendirilmiş çal. i II. Yanyıl Temel Hukuk ii Genel işletme. Belediye idaresi Çevre Sor. ve Çevre Sğ. Davranış Bilimleri Temel Bilgisayar BiL. Yönlendirilmiş çal. ıı Sti (40 işgünü) III. Yanyıl Zabıta Meslek Hukuku i Temel Hak ve Hürriyetler Kenti ve Kent içi Ulaşım Belediyelerin Mali Yapısı Mesleki ÇaL. ve Sem. i Kent Sosyolojisi Bilgisayar Uygulamaları i Yönlendirilmiş çal. iii LV Yanyıl Zabıta Meslek Hukuku ii imar Huk, ve Gecekondu. Mesleki ÇaL. ve Sem II Personel Yönetimi.'\ Yazışma ve Rap. Teknik!. Bilgisayar Uyg!. ii Yönlendirilmiş çal. iv :; () () : : () (). J :;..'\. 4 4 (). () J () Ek 4: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programları Ders İzlencelerine Örnek Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek kulu itfaiyecilik ve Yangın Güveni iği Programı Ders İzlencesi DERSiN ADI TERiK i. Yarıyıl SAAT Mmeıımrik i Tekno. Bilimsel ilkeleri Genel Kimya ::! Itfaiyecilik Psikolojisi Araç ve Malzeme Bilgisi i Tcıneıltfaiyccilik Eitimi i UYGULAMALı SAAT KREni SAAT il () () ::! 4 4

13 '(erel '(önetimlerde /-lizmet Öncesi t.:*:itim 8:i Spor Eitimi Bilgisi i Davranış Bilimleri Bilişime Giriş Yönlendirilmiş Çalışma II. Yarıyıl Mntematik ii. Temel StrükHir ve Yapı BiL. hfaiyecilik Mevzuatı Araç ve Malzeme Bilgisi ii Teşkilatlandırma Bilgisi Temel hfaiyecilik Eiıimi ii. Spor Eltimi Bilgisi ii insan Biyolojisi ı Teknik Resim Yangın Kimyası. Bilişim Uygulamaları EndUst. Dayalı Öreıil11 i () III. Yarıyıl Halkla ilişkiler. Spor Eğitimi Bilgisi iii Temel ittaiyecilik Eğitimi iii Yangın Bilgisi Arnç ve Malzeme Bilgisi iii Yapı. Yan. GÜv. ve Pro. BiL. işçi Sağlığı ve iş GÜv. BiL. Sivil Savunma Mevzuatı hfaiyecilik Tarihi. Kurtanna Bilgisi Sağlık ve Acil Müdahale Bil. ıv. Yarıyıl Spor Eğitimi ve BiL. iv Temel ittaiyecilik Eğitimi LV Sivil Savunma Bilgisi iş Hukuku. Elek. Elektm. ve Haber. B.. H,b. Bil. itt: Bil. Teknolo.iisi Araştırma ve Geliş. Bilgisi. Kurtnrmn Bilgisi ii Araç ve Malı. Bilgisi IV Yan. Kor. Sön. Tek. ve H. Tr. Yöıılendirilmiş Çalışma Hareket Tarzı Endst. Dayalı Öğretim LI 4 4 () i () ii. i () ı i. () 4 4 :l () i.no :l 4 i () () i i. (). (). : ı () i 0

14 84 Çağdaş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 0()() Ek 5: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü Muhasebe -Finansman Öğretmenliği Programı Ders İzlencesi DERSİN AJ)I rvarıyd Öğret. Mesleğine Giriş GenelMatematik Hukuk Başlangıcı Genel Ekonomi Genel Muhasebe i Büro Makineleri Yabancı Dil Yarıyıl kul Deneyimi Tic.ari ve Mali Mat. Temel Bilgi Tek. K. Geneıişletme Genel Muhasebe i Yabancı Dil 11 ııı. Yanyıl Gelişim ve Öğrenme Kamu Maliyesi Mikro Ekonomi Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Banka işi. ve Muh. Temel Bilgisayar BiL. Yabancı Di i 111 IV: Yarıyil Öğr. Planı' ve Değerı' Türk Vergi Sistemi Makro Ekonomi Fin. Tablolar Analizi Şirketler Muhasebesi İstatistik işletmelerde BiL. KuL. Yabancı Dil IV TERİK UYGULAMALı KREDi SAAT SAAT SAAT () () 4 4 i 4 () () 4 4 () () '0. () () :; 4 () V. Yarıyıl Öğretim Tek. ve Mat. Geliş. Sayısal Karar Yöntem. Maliyet Muhasebesi i () 4 4

15 Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim 85 Kıymetli Evrak Hukuku Finansman i Vergi Muhasebesi Üretim Yönetimi Mesleki Yabancı Dil i VI. Yarıyıl Sınıf Yönetimi Özel Öğretim Yöntem. i Maliyet Muhasebesi ii 4 Finansman ii Araştırma Teknikleri Muhasebe Uygulamaları iş ve Sosyal GÜv. Huk. Mesleki Yabanet Dil il VII. Yarıyıl kul Deneyimi II Özel Öğretim Yöntemleri ii Yönetim Muhasebesi Yatırım Projeleri Muhasebe Bilgi Sistemleri Mezuniyet Projesi i Pazarlama Mesleki Yabancı Dillll Seçmeli Ders VIII. Yarıyıl Rehberlik Öğretmenljk Uygulaması Portföy Yönetimi Muhasebe Denetimi Mesleki Yabancı Dil IV Mezuniyet Projesi ii Seçmeli Ders () () 4 4 () () 6 :; ()

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir:

MESLEK SEÇĠMĠ. Meslek seçimiyle ilgili sağlıklı bir karar verebilmek için bireyin şu evrelerden geçmesi gerekir: MESLEKLER REHBERİ MESLEK SEÇĠMĠ Meslek : Meslek en genel anlamda yaşam boyu yapılan faaliyetler bütünüdür. Yaşam boyu yapılan bir faaliyetten insanın mutlu olabilmesi için seçtiği mesleği severek ve isteyerek

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER

81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi. Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ocak 2014 HÜLYA DEMİRDİREK ÜLKER ŞENER Karne çalışmasında bize destek veren Sibel Bağış ve stajyerlerimiz Sümeyye Uslu ve Hayriye Öztürk e katkılarından dolayı

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * THE DEVELOPMENT OF ART EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ Lale ALTINKURT * Özet: Türkiye de sanat eğitiminin gelişimi, özellikle Cumhuriyet döneminde önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye den yurt dışına gönderilen sanatçılar

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1)

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) 5101 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) Kanun Numarası : 1739 Kabul Tarihi : 14/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/6/1973 Sayı : 14574 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2342 * * * Bu

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı