Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim"

Transkript

1 Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim nur Ender Aslan * Hizmet öncesi eğitim, kişinin hizmete girmeden önce edindiği genel ve mesleki eğitimdir. Hizmet öncesi eğitim ve hizmet içi eğitim kavramları arasındaki ayrım kişinin hizmete girmesinde yatmaktadır: Hizmet öncesi eğitim genel nitelikli, hizmetle doğrudan ilişkisiz olabileceği gibi. hizmetle doğrudan ilişkili de olabilir. Hizmetle ilişkili eğitime meslek eğitimi de denilmektedir. Hizmet öncesi eğitimi, belirli bir mesleğe yönelik, mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmaya yönelik etkinlikler olarak tal1lmlayabiliriz.! Çalışmada, Türkiye'de yerel yönetimlerde hizmet öncesi eğitim betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Araştırmada yer alan veriler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve ilgili yükseköğretim kurumlarına gönderilen bir anketten elde edilmiştir:l Hizmet Öncesi rta Öğretim Eğitimi Yerel yönetimlerde hizmet öncesi meslek eğitiminin orta düzeydeki bölümünü Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri yerine getirmektedir. 199 ı -199 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde, Anadolu Mahalli idareler Meslek Liseleri açılmaya başlanmıştır. Anadolu Mahalli idareler Meslek Liselerinin. kuruluş tarihleri a şağıdaki gibidir; Mahalli İdareler Meslek Liseleri yukarıda da görüldüğü gibi sekiz ilde eğitime devam etmektedir. Bunlar. Adana, Ankara, Antalya, Bolu. Erzincan, İstanbul, İzmir ve Isparta illerindedir. Bu liselerde eğitim ve öğretim: ilk yılı hazırlık olmak üzere 4 yılda tamamlanmaktadır. ilk yıl hazırlıkta ingilizce dil eğitimi, geriye kalan üç yılda Türkçe meslek dersleri verilmektedir. Bu liselerden, ı öğretim yılı sonuna kadar 75 öğrenci mezun olmuştur. TDAiE Asistan!. i Doğan Canınan. Çağdaş Personel Yönetimi, TDAiE Yayını. Ankara. 1995, s. 8-84: Cahit Tutum. Personel Yi)netimi, TDAiE Yayını. Ankara, 1979, s Cevat Alkan, "Türk Milli Eğitim Sisteminin Mesleki ve Teknik Eğitim Boyutu", 75 Yılda Eğitim, Tarih Vakfı Yayını, istanbul. 1999, s. : Belediyediik eğitimi için hkz.: Cevat Gemy. Cnn Hamamcı, Belediyecilik Eitimi, TBD-KAV Yayını, Ankara, ;\ Bu çalışma. TDAiE-yyAEM'ce yürütülen Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırması'nın bir all modülü olan, Belediye Personeli Araştırması kapsamında yazar tarafından hazırlanan "Belediyelerde Hizmet Öncesi ve Hizmet içi Eğilim" haşlıklı çalışmanın hüyük ölçüde değiştirilmiş hir alt bölümüdür. Çağdaş Yerel Yönelimler, Ci/ı i) Sayı.:/ Ekim 0()(}. s

2 7 Çağdaş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 00f) Tablo 1: Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri'nin Kuruluş Tarihleri Öğretim VıII Adı/ili Ankara, Bolu. izmir. Antalya Isparta istanbul Adana. Erzi ncan AMİML'nin var olan dmumuııu Ü ualık altında iııceleyebiliriz; eğitim izleneesi, öğretmenler, öğrenciler. Tablo : Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri Meslek Dersleri İzleneesi ( Öğr. Yılı) Eğitim İzleneesi Ders Adı ix Sınıf X Sınıf XL Sımf (Saat) (Saat) (Saat) Matematik Türkiye'nin Beşeri Ekonomik Coğrafyası Ekonomi Hukuk insan ilişkileri Bilgisayar 4 Daktilografi Muhasebe Teknikleri 4 Mahalli İdareler : Belediye Mevzuatı Belediye Bütçe ve Muhasebesi Şehireilik ve Planlama Mahalli İdare Hizmetleri Uygulaması 4 Toplam <) 6 AMİML'de normal lise ders programının yanında okutulan meslek dersleri şunlardır; Muhasebe Teknikleri, Mahaııi idareler, Belediye Mevzuatı, Belediye Bütçe ve Muhasebesi, Şehireilik ve Planlama, Mahalli İdare Hizmetleri Uygulaması. Bu ana meslek dersleri yanında Türkiye'nin beşeri ekonomik coğrafyası, insan ilişkileri, bilgisayar, daktilografı, hukuk. iktisat gibi yan meslek dersleri de izlencede yer almaktadır AMİML'de okutulan meslek derslerine ve bu derslerin öğretim izlencelerinin nicelik olarak yeterli düzeyde olduğu göriinmekle birlikte, bu izlencede nitelik sorunun var olduğu gözlenmektedir. Bu durunnııı nedenini öğretmenlerin niteliğinde aramak gerekir.

3 i"erel rönelimlerde!-li:::met ncesi ttilil11 7 İzlencede son yıl görülen Mahalli İdare Uygulama dersi öğrenciler için önemli bir derstir. Ancak bir çok lisede yerel yönetimlerin uygulama yapacak öğrencileri kabu ı etmemesi, öğrenci leri n yetişmesinde eksikl ik yaratmaktad ır. Öğretmenler AMİML'nin temel öğretmen kaynağını Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü Muhasebe-Finansman Öğretmenliği mezunu öğretmenler oluşturmaktadır. Mahalli idareler öğretmenliği gibi bir alanın bulunmayışı önemli bir eksiklik yaratmaktadır. Muhasebe-Finansman Öğretmenliği Bölümün eğitim izlencesine baktığımızda yerel yönetimlerle ilgili tek bir derse bile rastlamamaktayız.4 Bu programın eski izlencelerine baktığımızda da aynı durum söz konusudur. s Milli Eğitim Bakanlığı, AMİML öğretmenlerinin yerel yönetimlerle ilgili bilgi eksikliklerini 1997 yılında Türk Belediyecilik Derneği-Kı nrad Adenauer Vakfı ile imzaladığı beş yıllık protokol ile çözmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda liselerin bulunduğu sekiz ilde sekiz ayrı eğitici konferans düzenlenmiştir. Ancak ulusal eğitimin yabancı bir vakıf desteğinde bir derneğe teslim edilmesi bir yana, öğretmenlerin yerel yönetimler ile ilgili bilgi eksikliklerini konferans türü izlencelerle kanımızca çözmeye imkan yoktur. Öğrenciler AMİML'ne öğrenciler sınav ile alınmaktadır. Öğrencilerin bu liselere kayıt yaptırma oranları liselerin açıldığı yıllardan itibaren azalmaya başlamıştır. Ankara Yenimahalle AMİML'ye ı 998 öğretim yılı için hiçbir öğrenci kayıt yaptırmamıştır. Bu durumun en büyük nedeni mezunların iş bulma olanağıııııı sınırlılığıdır. Yerel yönetimler AMiML'den mezunları işe almada tercih etmenin ötesinde, son sınıf öğrenci leri yerel yönetimlerde yetişinı (staj) olanağı bi le sağlamanıaktadırlar. Bir çok belediye son sınıf öğrencilerini yetişime dahi kabul etmemektedirler. Bu yüzden AMİML'den mezun olup. yerel yönetimlerde staj yapmamış bir çok mezun bulunmaktad ır. Mezun lar genellikle özel kesimde iş bulmakta, asıl yetiştiri Idikleri alan olan yerel hizmetlerde çalışan lar azınlıktad ır. Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri (AMİML) yerel yönetim hizmetlerinin etki ii biçimde yürütecek personel in yetiştirilmesi için öneml i bir kaynak olarak görülmekle birlikte, kanımızca AMiML'nin bu işlevi yerine getirmesine olanak yoktur. İlk olarak yurttaşların genel lise eğitiminden geçerek, lise sonrası bir mesleki eğitime yönelmesi eğitim bilimselolarak daha anlamlı görünmektedir. YlIIttaşların eğitimlerini zihinsel gelişimlerine yardımcı olacak genel bir formasyondan geçerek tamamlaması ve lise üstü eğitimde mesleğe yönelik liz "Bkz.: EK: 5. ;; Bkz.. Gazi Üniversitesi Katıdoğu Ankara. (i. y.l.

4 74 Çaj!da,y }'eref Yönelimler. 9(4) Ekim Jf) mal1laşmasl daha anlamlıdır. İkinci olarak "yerel yönetimler" genelolarak bir uzmanlık alanı değil, zabıta, itfaiye, l11uhasebe gibi özel bir çok uzmanlık alanının birleşmesi ile ortaya çıkan bir alandır. Bir başka anlatımla yerel yönetimler adı altında bir uzmanlık alanı olamaz. Üçüncü olarak bu liselel'in hizmetle bağı yoktur. Bu bağ. eğitim izlencesi, öğretmenler, mezunları iş bulma duflımlarıl1da kendini göstermektedir. AMİML 'nin kapatılması kammızca en do/j:ru yoldur. Bu liselerin, eğitim izlencelerinin değiştirilerek, öğretmen kaynağı yaratılarak, eğitsel malzemeler o luşturularak, iş olanakları sağlanarak esenleştirilmesi (rehabilitasyonu) çözüm değildir. Tablo : Anadolu Mahalli İdareler Meslek Liseleri ( Öğretim Yılı) ögretim Şekli kuluıı Atlı,.. f!l eı: tj) '" Tek Çift Q Genci Toplum Kız Erkek Toplam ADANA Sey i 14 Yi) 4 () () 7X han AMiMI. I.',") ANKARA () 15 : Yenimahalle AMiML ANTALYA 9 1\ ı AMiML 4 BLU ık Behiye Baysal AMiMI, 5 ERZiNCAN 1\ 1\ () o 4 56 () AMİML 6 İSTANBUL \ Bayrampaşa AMİML 7 izmir Ata K 56 türk AMiML 8 ISPARTA \ AMiML Toplam \ ı 'o

5 rerel )ijl1elimlerde Hı=mel ncesi l.i!.illlll 75 Hizmet Öncesi Yüksekokul Eğitimi.Yerel yönetimlere personel yetiştiren hizmet öncesi kurumların yüksek öğretim bölümünü üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyelerinde yer alan mahalli idareler, itfaiyecilik ve yangın güvenliği ile mahalli idareler (zabıta) programları yerine getirmektedir. Mahalli idareler programı örgün olarak ı o üniversitede ı 7 ayrı programda. yaygın olarak bir üniversitede bir programda. itfaiyecilik ve yangın güvenliği programı iki üniversitede iki programda, malmili idareler (zabıta) programı ise bir üniversitede bir programda yürütülmektedir. Eğitim Programlan Mahalli İtlareler Programları (Örgün Eğitinı) Örgün mahalli idareler programları ı o üniversitede. dördü ikinci öğretim olmak üzere, 17 ayrı programda yürütülmektedir.' Bu programda eğitim süresi iki yıldır. Bu programlara devam eden toplam öğrenci sayısı ı 14 kişidir. Bu öğrencilerin 64'JJ kadın, 690'1 ise erkektir. Birinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı 69, ikinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı ise 696'dir. Programların 1998 kontenjanları ise 587 kişidir ı 998 öğretim yılına kadar mezun olan öğrenci sayısı ise 648 kişidir. Mahalli idareler programlarının öğretim elemanlarının büyük çoğunluğuilli öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Programlarda. kadrolu öğretim elemanlarının sayısı ise şöyledir; 4 profesör, doçent. 1 yardımcı doçent 44 öğretim görevlisi,4 uzman, 6 diğer görevlilerdir. Bu programların öğretim kadrosunda a raştırma görevlisi bulunmaktadır. Mahalli İdareler Programı (Yaygın Eğitim) Yaygın eğitim veren mahalli idareler programı Anadolu Üniversitesi bünyesinde etkinliklerini sürdürmektedir.' Bu programa ÖSS sınavında i 05 ve daha üstü puan almış olan herkes kayıt yaptırabill11ektedir. Bu programa devam eden toplam öğrenci sayısı 69'dur. Bu öğrencilerden 058'i kadııı, 4181 'i ise erkektir. Programın birinci sınıfına devam eden öğrenci sayısı 56, ikinci sınıflı devam eden ise 677'dir. Bu programdan mezun olan öğrenci sayısı ise 66'dır. Bu programın uzaktan eğitimi temel alması. öğrencilerin çoğunluğunun belediye personeli olduğu düşüncesine bizi yaklaştırabi lir. Bu yönüyle Anadolu Ü niversitesi Mahalli İdareler Programı, belediye personeline hizmet öncesi eğitim 1\ Bu programların eğitim izlence örneği için bkz.: EK: i 7 Bu programın eğitim izlencesi için bkz.: EK:

6 76 Ça,ii,daş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 000 yanında hizmet içi eğitim veren bir kurum olarak da öniimüze çıkmaktadır. yöniiyle belediye personelinin eğitimi için önemli bir olanaktır. Bu Mahalli it/liteler (Zabıta) Progrıımı Belediyelere zabıta personeli yetiştirmeyi amaçlayan Mahalli idareler (Zabıta) Programı Kırıkkale Üniversitesi'ne bağlı olan Keskin Meslek Yüksekokulu'nda etkinliklerini sürdürmektedil K Programa 96 öğrenci devam etmektedir. Programa devam eden öğrencilerin 4Yi kadın. SI'i ise erkektir. Programın ı 998 kontenjanı 4 ı 'dir. Birinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı 40. ikinci sınıfa devam eden öğrenci sayısı ise S6'dır. Programdan mezun sayısı ise 86'dır. Programın kadrolu elemanları ise üç uzmandır. itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ProgrıımlııTl itfaiyecilik ve yangın giivenliği programları. Kocaeli ve Akdeniz Üniversiteleri bünyesinde etkinliklerini sürdürmektedirler.'1 Bu iki programın 1998 kontenjanı 6 kişidir. Programlara devam eden öğrenci sayısı II 'i kadın. ı ı 7'si erkek olmak iizee toplam 18 kişidir. Bu programlara devam eden öğrencilerin 6S'i birinci sınıfa, 6'ii ise ikinci sınıfa devam etmektedir. Bu programlardan toplam mezun öğrenci sayısı ise 0'dur. Programlardaki kadrolu öğretim elemanlarının i 'i doçent, ı 'i yardııncı doçent IS'j öğretim görevlisi. ı;i uzman. 6'sl ise diğer görevlilerdir. Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi Eğitim İzlenceleri Mahalli idarelerle ilgili programların eğitim izlencelerini genelolarak değerlendirdiğimizde, mahalli idareler programlarının üniversitelerin kamu yönetimi programlarının eğitim izlencelerinin bir tekrarı olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlere meslek personeli yetiştirmeye yönelik olan bu programların eğitim izlencelerinin kamu yönetimi eğitim izlencelerinin bir kopyası olmaktan kurtarılması ve yeni bir İzlencenin geliştirilmesi gerekir. Bu yapılırken, uygulama derslerine ağırlık verilmelidir. Bu programlarda son sınıfta yer alacak bir yetişim dersi öğrenciler için yararlı olacaktır. Ayrıca bu programlarda bir alana ilişkin olarak genel bilgiler yanında, belediyelerde özelolarak yapılan uygulamalar yer almalıdır. Örneğin genel muhasebe dersinin içerisinde belediye muhasebesi de öğretilmelidir. Mahalli idareler-zabıta programında ise bu programın meslek okulu niteliğinin öne çıktığını görmekteyiz. Bu programın eğitim izlencesi kanımızca beledi- M Bu programın eğitim izlencesi için bkz.: EK: 1 ') Bu programların eğitim izlence örneği için bkz.: EK: 4

7 )'ael )'(jneıımle/'de lii::li1el ncesı i',0.ii/l11 77 yelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli zabıta personeli yetiştirıneye uygundur. ittıiyecilik ve yangın güvenliği programlarının eğitim izlencelerin için yukarıda Mahalli idareler-zabıta programı için söylediklerimizi tekrar edebiliriz. Öğretim Elemanları Mahall i idarelerle ilgi ii programlaıda toplam 1 ı 4 kadrolu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunların yalnızca ı tanesi öğretim üyesi. geriye kalanı ise a raştırma görevlisi, öğretim görevlisi. uzman ve diğer öğretim elemanlarıdır. Bu programların kadrosunda iki araştırma görevlisi bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının büyük çoğunluğuilli (6 tanesi) öğretim görevlileri oluşturmaktadır. Bu programların birer meslek programı olduğunu göz önüne aldığımızda araştırma görevlisi ve öğretim üyesi sayısının azlığını normal karşılayabiliriz. Mahalli idareler-zabıta programının uzman öğretim elemanı yetersizliği sözkonusudur. Öğrenciler Mahalli idarelerle ilgili programlardan bugüne değin i ı 0 kişi mezun olmuştur. Bu programlarda halen eğitim gören öğrenci sayısı 787, 1998 yılı toplam öğrenci kontenjanı ise 690'dır. Programlar öğrencilerini üniversite birinci basamak sınavı (ÖSS) ile almaktadırlar. Programlardan yüzdeliği en yüksek olan Marmara ve Dokuz Eylül Üniversitelerine bağlı mahalli idareler programlarıdır. En düşük yüzdelikli program ise Akdeniz Üniversitesine bağlı olan itfaiyeeilik ve yangın güvenliği programıdır. Bu mahalli idareler programların dört tanesi İ kinci öğretim programlarını açmışlardır. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin kendi eğitim gördükleri yerel yönetimler alanıyla ilişkili işlerde çalışıp çaltşmadıkları konusunda elimizde somut bir veri olınamakla birlikte, bu programlarda ders veren öğretim elemanlarının ortak gözleml mezunların yerel yönetimlerle ilgisi olmayan işlerde çalıştıkları yönündedir. Yerel yönetimlerle ilgili yükseköğretim programlarının esenleştirilmeye ihtiyacı vardır. Bu çerçevede programlar, yerel yönetimlerle ilgili, zabıta, itfaiyt\ imar. muhasebe gibi alt uzmanlık alanlarında açılmalıdır. Genel anlamda yerel yönetimler programlarının açılmasından kaçınıımalı. var olanlar ise alt uzmanlık alanlarına dönüştürülmelidir. Böylece programlar ile hizmet arasında bağlantı kurulabilecektir. Yerel yönetim liselerinin kapatılması ile doğacak alan meslek yüksekokulları ile doldurulabilecektir.

8 Tablo 1 : Üniversitelerin Yerel Yönetimler İle İlgili Programları ( Öğretim Yılı) a... ı.;; Ei - e 'tl ı.;; ı:ı = 11 ' =... c:ı i e = >..... «..: J ıcı C f 'Sı.;; :: f!ı.;;.:ıc Q ı- ii r.r:ı...: t '".. Q :::s Q,I ıı:ı «J c:ı 'S -c:ır.r:ı ::ı a c:ı CL i!! t c.ı: j;ıoo R!::: =. "'8 c:ı 11:. :1... 's.'y e!..: '"'" i is s' : ır.r:ı Q! e -< 8 j;ıoo - '" >ı 0\ r.r:ı-=... '" N 8 Afyon Kocatepe Afyon MY Mahalli ıdareler tr: >:. 1", Balıkesir Erdek MY Mahalli ıdareler ı :::::: Celal Bayar Salihli MY Mahalli ıdareler Dokuz Eylül izmirmy Mahalli İdareler Dokuz Eylül İzmirMY Malı. id. (İkinci Öğr) Fırat Sosyal B. MY Mahalli İdareler Kocaeli Kandıra MY Mahalli ıdareler Marmara Sosyal B. MY Mahalli ıdareler : Niğde Niğde MY Mahaııi ıdareler Niğde Niğde MY Mah. Id. (ikinci 1 5ı Öğr) Sakarya Akyazı MY Mahalli ıdareler Sakarya Akyazı MY Malı. id. (İkinci Ögr) Sakarya Hendek MY Mahalli İdareler SI -.ı oc ""'"' ı::ı< :xı,.<;.

9 Sakarya Hendek MY Mah. idr (ikinci Öı?;r) St:'lçuk Karapınar MY Mahalli İdareler Selçuk Kazım Karabekir MY Mahalli İdareler Selçuk Silifke MY Mahalli İdareler L Anadolu Akdeniz Açı köı?;retim Fakültesi Teknik Bilimler MY Mah. id. (Açık Öğr.) itfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Kocaeli İzmit MY hfaiyecilik ve -! Lo Yangın Güvenliği Kırıkkale Keskin MY Mah. id. (Zabıta) Toplam Malı. İd.-Örgun Toplam Toplam Toplam Eğit. l'vlah. İd. -'{ aygın Eğil. rvlahalli ldarder Zabıta Itraiyecilik \ ç ' i ÖSS Sınavında i 05 ve üstü puan alan tüm adaylar bu programa kayıt yaptırabilirkr. Program öğretim yılında açıldığı için yüzdelik sırası belli değil II LJ ' r;; - g: r:: -..: :::::."'" '-' r:: ::::. ' ::::...ı -..:::

10 80 Ça,r!,daş rerel Yönetimler. 9(4) Ekim :lf) Sonuç Türkiye'de yerel yönetimlerle ilgili hizmet öncesi eğitimin orta öğretim bölümü Anadolu Mahalli idareler Meslek LiselerL yükseköğretim bölumii ise mahalli idareler, mahalli idareler-zabıta, itfaiyecilik ve yangın güvenliği programları yoluyla yerine getirilmektedir. Bu kurumlardan AMiML'nin kapatılması e ğitim bilimsel ve hizmet açısından doğru olacaktır. Yerel yönetimlerde hizmet öncesi eğitim, yükseköğretime kaydırıll11alıdır. Yükseköğretim programlarının esenleştirilmesi, zabıta, itfaiye, muhasebe. imar gibi alt alanlarda programların açılması ile yerine getirilmelidir. Genel nitelikli mahaııi idareler programları yerine alt uzmanlık alanları yaygmlaştırılmalıdır. Yerellik olgusundan dolayı yerel yönetimlerdehizmet öncesi eğitim önemlidir. Yerel yönetimlerin mekansalolarak farklı yerlerde olmasına karşın verilecek hizmetlerin ve örgütlerde uygulanacak kuralların türdeş (homojen) olması gerekliliği belediyelerde hizmet öncesi eğitimin öneminin temel nedenlerindendir. Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitimin öneminin bir diğer nedeni personelin düşük eğitim düzeyine ve yetersiz uzmanlık bilgisine sahip olmasıdır. Persone Iin eğitim düzeyi ve uzman lık bi 19isi, hizmet öncesi eğitime önem veri lerek yükseltilebilir. Ek 1: Mahalli İdareler Programları (Örgün Eğitim) Ders İzlencesine Örnek Selçuk Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu rvıahalli Programı Ders İzlencesi DERSiN ADI J. Yarı yıl TERiK SAAT UYGULAMALı SAAT KREDi SAAT Temel Hukuk.) ". Genel Ekonomi i. Genel Muhasebe ı Mahalli İdareler i. Yönetim Bilimine Giriş.. Kamu Maliyesi. Davranış Bilimine Giriş i ii. Yarı yıl idare ı Iukuku o Genel Ekonomi ii Genel Muhasebe II () Mahalli İdareler II Kamu Yönetimi. Maliye Politikası () İdareler

11 erel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim 81 III. Yarı yıl Türkiye'nin ldari Yapısı Mahalli İd. Maliyesi İş ve Sos. GÜv. Hukuku Belediye Hizmetleri Personel Y önetiini İstatistik Temel Bilgi Tek. KuL. i Büro Makineleri ve KuL. 4 Siyaset Bilimine Giriş IV Yarı yıl Kentleşme ve Çevre Sor. Anayasa Hukuku Halkla İlişkiler Kamu Personel Rejimi imar Mev. ve Uyg. Türk Vergi Sistemi Büro Yöq. ve Yaz. Tek. Temel Bilg. Bilimleri Mesleki Çal. Ve Sem. Ek : Mahalli İdareler Programları (Yaygın Eğitim) Ders İzleq.eesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Mahalli idareler Programı Ders İzlencesi DERSIN ADI i. Yarı ytf II. Yarıyıl İktisada Giriş Genel Muhasebe Mahalli İdareler Kamu Yönetimi Kamu Maliyesi Temel Hukuk Türkiye'nin idari Yapısı Mahalli İdare'Gelirleri Mahalli ıdareler Ekonomisi Şehirleşme Bütçe Bilgisayara Giriş Ek : Mahalli İdareler (Zabıta) Programı Ders İzleneesi Kırıkkale Üniversitesi Keski'n Meslek Yüksekokulu Mahalli İdareler (Zabıta) Programı Ders İzlencesi DERSiNADI TERiK UYGULAMALı KREDİ i. Yarıyıl SAAT SAAT SAAT Temel Hukuk i Türkiye'nin İdari Yapısı Kamu Yönetimi

12 8 Çağdaş t'erel fiinelimler. 9(4) Ekim 000 Halkla ilişkiler Temel Bilgi Tek. KuL. Yönlendirilmiş çal. i II. Yanyıl Temel Hukuk ii Genel işletme. Belediye idaresi Çevre Sor. ve Çevre Sğ. Davranış Bilimleri Temel Bilgisayar BiL. Yönlendirilmiş çal. ıı Sti (40 işgünü) III. Yanyıl Zabıta Meslek Hukuku i Temel Hak ve Hürriyetler Kenti ve Kent içi Ulaşım Belediyelerin Mali Yapısı Mesleki ÇaL. ve Sem. i Kent Sosyolojisi Bilgisayar Uygulamaları i Yönlendirilmiş çal. iii LV Yanyıl Zabıta Meslek Hukuku ii imar Huk, ve Gecekondu. Mesleki ÇaL. ve Sem II Personel Yönetimi.'\ Yazışma ve Rap. Teknik!. Bilgisayar Uyg!. ii Yönlendirilmiş çal. iv :; () () : : () (). J :;..'\. 4 4 (). () J () Ek 4: İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Programları Ders İzlencelerine Örnek Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek kulu itfaiyecilik ve Yangın Güveni iği Programı Ders İzlencesi DERSiN ADI TERiK i. Yarıyıl SAAT Mmeıımrik i Tekno. Bilimsel ilkeleri Genel Kimya ::! Itfaiyecilik Psikolojisi Araç ve Malzeme Bilgisi i Tcıneıltfaiyccilik Eitimi i UYGULAMALı SAAT KREni SAAT il () () ::! 4 4

13 '(erel '(önetimlerde /-lizmet Öncesi t.:*:itim 8:i Spor Eitimi Bilgisi i Davranış Bilimleri Bilişime Giriş Yönlendirilmiş Çalışma II. Yarıyıl Mntematik ii. Temel StrükHir ve Yapı BiL. hfaiyecilik Mevzuatı Araç ve Malzeme Bilgisi ii Teşkilatlandırma Bilgisi Temel hfaiyecilik Eiıimi ii. Spor Eltimi Bilgisi ii insan Biyolojisi ı Teknik Resim Yangın Kimyası. Bilişim Uygulamaları EndUst. Dayalı Öreıil11 i () III. Yarıyıl Halkla ilişkiler. Spor Eğitimi Bilgisi iii Temel ittaiyecilik Eğitimi iii Yangın Bilgisi Arnç ve Malzeme Bilgisi iii Yapı. Yan. GÜv. ve Pro. BiL. işçi Sağlığı ve iş GÜv. BiL. Sivil Savunma Mevzuatı hfaiyecilik Tarihi. Kurtanna Bilgisi Sağlık ve Acil Müdahale Bil. ıv. Yarıyıl Spor Eğitimi ve BiL. iv Temel ittaiyecilik Eğitimi LV Sivil Savunma Bilgisi iş Hukuku. Elek. Elektm. ve Haber. B.. H,b. Bil. itt: Bil. Teknolo.iisi Araştırma ve Geliş. Bilgisi. Kurtnrmn Bilgisi ii Araç ve Malı. Bilgisi IV Yan. Kor. Sön. Tek. ve H. Tr. Yöıılendirilmiş Çalışma Hareket Tarzı Endst. Dayalı Öğretim LI 4 4 () i () ii. i () ı i. () 4 4 :l () i.no :l 4 i () () i i. (). (). : ı () i 0

14 84 Çağdaş Yerel Yönetimler. 9(4) Ekim 0()() Ek 5: Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü Muhasebe -Finansman Öğretmenliği Programı Ders İzlencesi DERSİN AJ)I rvarıyd Öğret. Mesleğine Giriş GenelMatematik Hukuk Başlangıcı Genel Ekonomi Genel Muhasebe i Büro Makineleri Yabancı Dil Yarıyıl kul Deneyimi Tic.ari ve Mali Mat. Temel Bilgi Tek. K. Geneıişletme Genel Muhasebe i Yabancı Dil 11 ııı. Yanyıl Gelişim ve Öğrenme Kamu Maliyesi Mikro Ekonomi Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku Banka işi. ve Muh. Temel Bilgisayar BiL. Yabancı Di i 111 IV: Yarıyil Öğr. Planı' ve Değerı' Türk Vergi Sistemi Makro Ekonomi Fin. Tablolar Analizi Şirketler Muhasebesi İstatistik işletmelerde BiL. KuL. Yabancı Dil IV TERİK UYGULAMALı KREDi SAAT SAAT SAAT () () 4 4 i 4 () () 4 4 () () '0. () () :; 4 () V. Yarıyıl Öğretim Tek. ve Mat. Geliş. Sayısal Karar Yöntem. Maliyet Muhasebesi i () 4 4

15 Yerel Yönetimlerde Hizmet Öncesi Eğitim 85 Kıymetli Evrak Hukuku Finansman i Vergi Muhasebesi Üretim Yönetimi Mesleki Yabancı Dil i VI. Yarıyıl Sınıf Yönetimi Özel Öğretim Yöntem. i Maliyet Muhasebesi ii 4 Finansman ii Araştırma Teknikleri Muhasebe Uygulamaları iş ve Sosyal GÜv. Huk. Mesleki Yabanet Dil il VII. Yarıyıl kul Deneyimi II Özel Öğretim Yöntemleri ii Yönetim Muhasebesi Yatırım Projeleri Muhasebe Bilgi Sistemleri Mezuniyet Projesi i Pazarlama Mesleki Yabancı Dillll Seçmeli Ders VIII. Yarıyıl Rehberlik Öğretmenljk Uygulaması Portföy Yönetimi Muhasebe Denetimi Mesleki Yabancı Dil IV Mezuniyet Projesi ii Seçmeli Ders () () 4 4 () () 6 :; ()

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ 2012 BOLOGNA MÜFREDAT PLANLARI BOLOGNA MÜFREDATININ KABUL EDİLDİĞİ SENATO KARAR VE TARİHLERİ DEĞİŞİKLİK SENATO KABUL YAPILAN DEĞİŞİKLİK PROGRAM KARAR TARİHİ

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN PROGRAMLARDAN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILANLAR (2009 EYLÜL)

MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN PROGRAMLARDAN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILANLAR (2009 EYLÜL) MESLEK YÜKSEKOKULU METEB MÜFREDATI UYGULANAN PROGRAMLARDAN MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILANLAR (2009 EYLÜL) Bölüm : Yönetim ve Organizasyon Bölümü Programı : İşletme Yönetimi (N.Ö./İ.Ö.) Yarıyıl : I Haftalık

Detaylı

Uygulama KREDİ AKTS. Finansal Z 3 1 3,5 5 MUH101 Muhasebe I. Z 2 1 2,5 4 ZTD101 Türk Dili I Z ZTD101 Türk Dili I Z

Uygulama KREDİ AKTS. Finansal Z 3 1 3,5 5 MUH101 Muhasebe I. Z 2 1 2,5 4 ZTD101 Türk Dili I Z ZTD101 Türk Dili I Z UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ MÜFREDATI (*) : Değişiklik olan dersleri/durumları gösterir., : İlgili dersin kapandığını gösterir. Aç: İlgili dersin açıldığını gösterir. 1. YARIYIL

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM / İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRETİM PROGRAMI YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU Adnan Menderes Üniversitesi I- PROGRAMLAR BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İkinci Öğretim) EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ (İkinci Öğretim)

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ DENKLİK VERİLEN DERSLER PROGRAM KODU ADI I. YARIYIL Konaklama İşletmeciliği EGT 101 Öğretmenlik Mes. Giriş Büro Yönetimi Konaklama İşletmeciliği MAT 101 Genel Matematik

Detaylı

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT

MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT MUAFİYET TOBLOSU SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2016 MÜFREDAT I.YARIYIL Dersin Kodu Fakültemizdeki 9100.019901 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 2 9100.019903 Türk Dili 1 2 2 9100.019905 Yabancı

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 ANADAL MÜFREDATI GENEL TOPLAM ORTALAMA YARIYIL DERS = [56 / 8 = 7] + 3 = 10 T = 168 U = 0 TOPLAM SAAT = 168 KREDİ = 168 ECTS = 240 NO DERS KODU 1. YARIYIL T U KREDİ ECTS 1 ATA121

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MUAF OLUNAN DERS ALTTAN ALINACAK DERS DÖNEM UZAMASI DÖNEM DERS KODU DERS ADI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI MUAF OLUNAN DERS ALTTAN ALINACAK DERS DÖNEM UZAMASI DÖNEM DERS KODU DERS ADI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ İ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI NUR EDİBE ÇOBAN BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 27 KOD SINIF: 01 KOD SINIF: 03 KOD

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler

Maliyet Muhasebesi I (147) A11-A Pazartesi İşletme İktisat Uluslararası İlişkiler 25.01.2016 Pazartesi 09:00 Betimsel İstatistik (202) D20- Çok Değişkenli İstatiksel Analiz A2-A4 İstatistik I D13-D14 Güncel Sosyal Politikaları Gelişmeleri A1 Yöneylem Araştırması I (140) A7- A8 Envanter

Detaylı

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına,

GENEL İKTİSAT I Tekrara Kalan ve İlk Kez Alan Öğrenciler: IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini almalarına, İKTİSAT BÖLÜMÜ I.YARIYIL 0502101 0552101 GENEL İKTİSAT I IKT1001 GENEL İTİSAT I (3-0-3) dersini 0502102 0552102 0502103 0552103 0502104 0552104 0502105 0552105 0502106 0552106 0502121 0552121 0502122 0552122

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ. DERSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI Gündüz Gece ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ESKİ MÜFREDAT 1-2-3. SINIF DERSLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ DERSİN Mikro iktisada giriş 1.Sınıf 1 7 Mikro İktisat I Ekonometri Matematik I 1.Sınıf - 5 Matematik

Detaylı

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30

TOPLAM 18 0 0 8 30 TOPLAM 18 0 0 18 30 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI D.Kodu.Sınıf l.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS D.Kodu.Sınıf ll.yarıyıl Ktg. T U L K AKTS

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 16 ARALIK 2016 TOPLANTI SAYISI : 13 KARAR 11: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İşletme Bölümü nün 8 yarıyıllık ders planında

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. ISL105 Muhasebe - I MAT173 Genel Matematik I MLY101 Kamu Maliyesi I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 17.09.2015 1. Yarıyıl AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 0 2 2 ECON101 Ekonomi

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI KAZIM KARABEKİR MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI Programın Amacı Yerel Yönetimler Programının başlıca amacı; çağdaş yerel yönetim biliminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE SENATOSU TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO : 339 TOPLANTI TARİHİ : 28.01.2010 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet DURMAN Başkanlığında toplanmış ve aşağıdaki kararları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI GÜN P E R Ş E M B E 1-A 1-B 2-A T.C. 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 İKT - 101 İktisada Giriş I 2 2 3 İNG-101 / RUS 101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 İŞL - 101 İşletmeye Giriş I 3 0 3 MAB - 101 Hukuka Giriş 3

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu

TUR181 Türk Dili I Zorunlu YDL183 Yabancı Dil I Zorunlu ISL101 İşletmeye Giriş Zorunlu Öğretim Planı 1. Yarıyıl AIT181 TBT181 Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı Zorunlu 2 0 0 2 2 Zorunlu 1 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2 YDL183

Detaylı

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA

YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA YALVAÇ BÜYÜKKUTLU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUAFİYET ve İNTİBAK KOMİSYONU MÜDÜRLÜK MAKAMINA 27-28 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı sonucunda Yüksekokulumuz Muhasebe ve Finansal

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI TANIM Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir. GÖREVLER Muhasebe ile ilgili

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Bölüm İŞLETME NÖ 1 Ortak Seçimlik Ders II (Resim) H. KAÇMAZ Genel Muhasebe II A. TANÇ Ortak Seçimlik Ders II (Müzik) E. ÜSTÜN Ortak Seçimlik Ders II (Müzik) E. ÜSTÜN Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2013 TABAN VE TAVAN PUANLARI Üniversite Adı Programın Adı Kont. En Küçük ı İ.D. Bilkent BilgisayarveÖğretimTeknolojileriÖğretmenliği(Tam Burslu) YGS-1

Detaylı

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK SİGORTA MUHASEBESİ 20.6.2016 13:30 TİCARİ MATEMATİK 22.6.2016 09:00 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 22.6.2016 15:00 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ 23.6.2016 09:00 TEMEL SİGORTACILIK BİLGİLERİ

Detaylı

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI BANKACILIK VE SİGORTACILIK SİGORTA MUHASEBESİ 20.6.2016 13:30 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 20.6.2016 16:30 TİCARET HUKUKU 21.6.2016 13:30 FON YÖNETİMİ 21.6.2016 15:00 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 21.6.2016 16:30

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.05. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Kurulu, Dekan Prof. Dr. Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 16.01.2014 tarih ve 548 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki Tablo 2 SERVİS DERSLERİ TABLOSU Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü * EBB147 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 4 19 EBB148 Eğitim Psikolojisi 3

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - BAHAR DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 4 GÜN SAAT SINIF: 333 KOD SINIF: 33 KOD SINIF: 338 KOD SINIF: 339 KOD SINIF: 25 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 05 KOD SINIF: KOD 1 08.55-09.0 YÖN. ve ORGANİZ. ŞİRKETLER MUHAS. ŞİRKETLER MUHAS. YÖNETİM MUHASEBESİ

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI. Kontenjan Alan içi Alan dışı 10 -

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI. Kontenjan Alan içi Alan dışı 10 - KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne Bağlı İlgili Anabilim Dallarına, 017-018 Akademik Yılı Güz Yarıyılı İçin Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 201-201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD SINIF: KOD 1 0.00-0.

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT

Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Tablo 5: AÇILMASI MUHTEMEL DERSLER VE EŞLENİK DERSLER İKTİSAT Dersi Alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Y.Y D.Kodu Eşlenik Ders Eş.Kod 1 IKT 1001 İKTİSADA GİRİŞ I Ekonometri 1 IKT 1001 İKTİSADA

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GİRİŞİMCİLİK HİZMET PAZARLAMASI 31.1.2017 16:30 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ BANKA MUHASEBESİ MİKRO EKONOMİ

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İŞLETME BÖLÜMÜ - GÜZ DÖNEMİ I. ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1-A 1-B 2-A 2-B 3-A 3-B GÜN SAAT SINIF: 0 KOD SINIF: 0 KOD SINIF: 26 KOD SINIF: 27 KOD SINIF: 302 KOD SINIF: 202 KOD SINIF: 06 KOD 1 0.00-0. 2 0.-0.0

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ

LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI OLUŞTURMA İLKELERİ Ders planında yer alan derslerin en az % 25 i seçmeli derslerden oluşmalıdır. Yani toplam 240 kredi( AKTS) lik ders planında öğrencinin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI FAKÜLTESİ UYGULAMALI BİLİMLER BÖLÜMÜ PROGRAMI BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. LOJİSTİK BİRİNCİ YIL 1

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sınav Programı BANKACILIK VE SİGORTACILIK BANKA MUHASEBESİ 9.1.2017 13:30 BANKACILIK HUKUKU 10.1.2017 13:30 11.1.2017 09:00 GİRİŞİMCİLİK 11.1.2017 13:30 İLETİŞİM 12.1.2017 09:00 HİZMET PAZARLAMASI 12.1.2017 13:30 İŞLETME

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Dikey Geçiş Sınavı Nedir? Dikey Geçiş Sınavı, 4 senelik lisans öğrenimine geçiş yapmak için her sene ÖSYM tarafından

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YAZ DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016 2017 Yaz Dönemi kontenjan bilgileri ve açıklamalar aşağıda sunulmuştur. Ön kayıt başvurusu yapmadan önce tüm

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDABALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDABALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 12-İKLİMLENDİRME 1. SINIF SINAV PROGRAMI 21.01.13 Pazartesi 12.00 8 1 SSYAL SORUMLULUK 21.01.13 Pazartesi 13.30 8 1 MATEMATİK I 22.01.13 Salı 09.00 8 1 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 22.01.13 Salı 14.00 8 1

Detaylı

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİLGİSAYAR TARİH DERS SAAT DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI SINIF 21.01.2013 Türk Dili 09:00 D1-2/D3 İ.ESER BİLGİSAYAR I 21.01.2013 Muhasebe

Detaylı

Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi

Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi Lisans Düzeyinde Kamu Yönetimi Eğitimi ve Öğretiminin Sayısal Bir Analizi Yrd. Doç. Dr. Oktay Alkuş (Aksaray Üniversitesi) GİRİŞ Ülkemizde 08 Ağustos 2009 tarihi itibariyle 92 si devlet ve 45 i de vakıf

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) BAŞKENT Üniversitesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Muhasebe ve Finansal Yönetim

Detaylı

BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU 1. Yarıyıl ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ENG101 İngilizce I GEK110 Genel Ekonomi Girer 3 0 6.0 6.0 Hayır HUK117 Genel Hukuk Bilgisi Girer 3 0 5.0

Detaylı

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr

Ebelik Sosyal Hizmet. Hemşirelik. http://syo.kocaeli.edu.tr Ebelik Sosyal Hizmet Hemşirelik http://syo.kocaeli.edu.tr Okulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yeteneği gelişmiş,

Detaylı

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ)

Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü - (NÖ) 20142015 Öğretim Yılı, Güz Dönemi İktisat Bölümü (NÖ) İKT4525 [69] [S4] [1] Uluslararası Politik Ekonomi İKT4513 [88] [S4] [1] Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları KAY1805 [255] [S1] [2] İKT2003 [170] [S2]

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 21 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Türk Dili I 2 2 2 Yabancı Dil I Atatürk İlkeleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi;

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO. 2- Danışma Kurulu oluşturulması ve Kurula üye seçiminin görüşülmesi; T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SENATO Karar Tarihi : 07/06/2016 Karar No : 4 GÜNDEM: 1- Kırım Türklerinin milli birliği, teşkilatlanması, sosyal ve kültürel açıdan gelişmesi ve Kırım Türkleri ile Türk Dünyası

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI Fakültemiz Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan Prof.Dr.Ahmet UZUN başkanlığında toplandı.

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI FİNAL SINAVI TARİHLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI FİNAL SINAVI TARİHLERİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI FİNAL SINAVI TARİHLERİ 04.01.2017 17.00 Sigortacılığa Giriş 05.01.2017 17.00 Bankacılığa Giriş Öğr. Gör. Duygu Demet Altun 06.01.2017 15.00 Matematik Öğr. Gör. Haldun

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDABALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDABALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI 12-İKLİMLENDİRME 1. SINIF SINAV PROGRAMI 01.11.12 Perşembe 13.30 2 1 İKLİMLENDİRME VE SĞUTMA KAVARMALARI 02.11.12 Cuma 11.00 8 1 TÜRK DİLİ I 05.11.12 Pazartesi 09.00 KONFER 1 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Puan Türü YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4. Yerel Yönetimler

Puan Türü YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4 YGS- 4. Yerel Yönetimler Üniversite Adı Marmara Aydın Okan Aydın Uludağ Dokuz Eylül Şişli Okan İnönü Yüksekokul İzmir Şişli Çanakkale Sos. B Battalgazi Kocaeli İzmit Şişli Dokuz Eylül Fırat Aydın Yalova Uludağ Muğla Sıtkı Koçman

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI FİNAL SINAVI TARİHLERİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI FİNAL SINAVI TARİHLERİ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI FİNAL SINAVI TARİHLERİ 04.01.2017 17.00 Sigortacılığa Giriş 05.01.2017 17.00 Bankacılığa Giriş Öğr. Gör. Duygu Demet Altun 06.01.2017 15.00 Matematik Öğr. Gör. Haldun

Detaylı

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI

EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE SAYISI GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı ŞUBE

Detaylı

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.

TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ. Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara. Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S. 31.10.2017 - SALI 30.10.2017 - PAZARTESİ TARİH SINAV SAATİ DERSİN ADI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM ÜYESİ Genel Muhasebe I Maliye 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I UTL 1 Yrd.Doç.Dr.S.Kara Genel Muhasebe I İşletme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İKİNCİ ÖĞRETİM (GECE) YARIYIL SONU SINAVI (FİNAL) PROGRAMI

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU 2012-2013 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ İKİNCİ ÖĞRETİM (GECE) YARIYIL SONU SINAVI (FİNAL) PROGRAMI İşletme Mesleki Matematik (Öğr. Gör. L. BİLEN) İstatistik (Öğr. Gör. D. ATASOY) Genel Muhasebe -1 (Öğr. Gör. A. TOPAL) Finansal Yönetim (Öğr. Gör. T. MOÇ) İktisada Giriş / Mikro Ekonomi (Öğr. Gör. A. DURSUNOĞLU)

Detaylı

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI

KPSS LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI 2012 - LİSANS DA UYGULANAN TESTLERİN KAPSAMLARI Genel Yetenek 1) Türkçe %50 2) Matematik %50 a) Sözcük bilgisi %5 a) Sayılarla işlem yapma %10 b) Dil bilgisi %10 b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ I. ÖĞRETİM EĞİTİM PLANI I. SINIF I. YARIYIL (GÜZ) 1001001012017 Şehircilik Projesi I 4 4 6 10 Z 1001001032017 Çizim Teknikleri

Detaylı

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör.

1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. KOD ÖĞRETİM ELEMANLARI KOD MİSAFİR ÖĞRETİM ELEMANLARI 1 Prof.Dr. Zeki DOĞAN 48 Yrd.Doç.Dr. Işıl HORZUM 2 Prof.Dr. Erdinç TUTAR 49 Öğr. Gör. Yeşim TÜRKMEN 3 Prof.Dr. Selen DOĞAN 50 Öğr. Gör. Neslihan ÇETİNOĞLU

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslikler İŞL NÖ 1 83 D11 D12 D16 Davranış Bilimleri II

T/G Saat Bölüm Ders Adı ÖS Öğr. Elemanı Derslikler İŞL NÖ 1 83 D11 D12 D16 Davranış Bilimleri II 01.06.2015 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI (01-12 HAZİRAN 2015) T/G Saat Bölüm

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

KAYIT KATALOĞU. Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES

KAYIT KATALOĞU. Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES KAYIT KATALOĞU Kazanmak Artık Kolay... ]KPSS ]ÖABT ]DGS ]YDS ]ALES KPSS B GRUBU (Lisans Düzeyi İçin) SINIRSIZ BİRE BİR ETÜT SINIRSIZ VİDEO DERS ÇALIŞMA SALONU HEDİYE KİTAPLARIMIZ Genel Kültür Tarih Soru

Detaylı

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka

Introduction To Economics II. KY 1 Siyaset Bilimine Giriş II L. KAHRAMAN D07. Para Politikası S. ÖZTÜRK Para ve Banka 08.04.2014 Salı 07.04.2014 Pazartesi T.C. NEVSEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE SINAV PROGRAMI (07-18 Nisan 2014)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206

SINAV TARİHİ SINAV SAATİ 15 KASIM 09:30 Z-05 DERSLİK (İ.Ö.) DERSLİK (N.Ö.) DERSİN KODU / ADI İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 DERSİN KODU / ADI SINAV TARİHİ SINAV DERSLİK (N.Ö.) DERSLİK () İŞLETME I İŞL100 / ORYANTASYON 18 KASIM 09:30 207 201,206 İŞL101 / İŞLETMEYE GİRİŞ I 20 KASIM 14:30 202,204 203,205 ÇEK307 / SOSYAL PSİKOLOJİ

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AMASYA ÜNİVERSİTESİ AMASYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET PROGRAMI TANITIM BROŞÜRÜ KURULUŞ 08.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu`nda bölümümüzün birinci öğretimine 2010-2011 öğretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 3 1 0 1 İKTİSADA GİRİŞ* Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 1 3 İKTİSAT I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 3 SİYASET BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 5 TOPLUM BİLİMİ I Z 3 0 3 3 0 4 0 3 1 0 7 HUKUKUN TEMEL

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI 2013 KPSS de Testlerin Kapsamları Değişti ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2013 KPSS de uygulanacak testlerin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişikler başta Genel Yetenek - Genel

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II

ŞUBE SAYISI HUK 101 HUKUK BAŞLANGICI I HUK 102 HUKUK BAŞLANGICI II EK 1 Tablo 1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı GÜZ BAHAR DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS ŞUBE SAYISI DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS 1. YARIYIL 2. YARIYIL ŞUBE

Detaylı

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI İKTİSAT NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF

2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI İKTİSAT NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI İKTİSAT NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 16.11.2013 13:00 İktisada Giriş I S.Barışık İKT1 İKT2 İKT3 İKT4 16.11.2013 13:00 İktisada Giriş I (Tekrar) S.Barışık KY1 18.11.2013

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : HAZİRAN 21 TOPLANTI SAYISI : KARAR 8: Üniversitemiz Bilimleri Fakültesi Yönetimi Bölümü örgün ve ikinci öğretim programının 21-21 Eğitim-Öğretim

Detaylı