AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük katýlýmýn olduðu cenaze törenlerinde duygulu anlar yaþandý. FO TOÐ RAF: A A Sarah Joseph Ýnsan yetiþtirme sistemleri deðiþmeli u Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Nor veç te ki kat li am - la il gi li o la rak, Bü tün in san lý ðý, in san ye tiþ tir me sistem le ri ni göz den ge çir mek zo run da bý ra kan çok a cý bir ha di se ya þa dýk. Te le viz yon da iz le diy se niz ki li se deki tö ren ler de dev let baþ ka ný ve va tan daþ la rýn böy le bir ca ni yi na sýl ye tiþ tir dik le ri ni sor gu la dý ðý ný gö re cek ti niz. Bu so ru yu her kes ken di ne sor malý de di. Ha be ri 4 te NOR VEÇ KAT LÝ A MI NIN TEK RAR - LAN MA MA SI Ý ÇÝN GE NÝÞ ÇAP LI ÝT TÝ FAK LA RA ÝH TÝ YAÇ VAR. AVRUPA TAVRINI GÖZDEN GEÇÝRMELÝ u Ýn gil te re de ya yýn la nan E mel Der gi si nin Ya yýn Yö net me ni Sa rah Jo seph, Nor veç te ki kat li a mýn te me lin de son yýl lar da Av ru pa da yük se len ýrk çý lý ðýn yat tý ðý ný be lir te rek, bu nun ö nü ne ge çil me me si ha lin de da ha bü yük kat li am la rýn ya þa na bi le ce ði ne dik kat çek ti. Jo seph Av ru pa nýn ge rek ýrk çý lýk, ge rek se Müs lü man la ra yö ne lik tav rý ný göz den geçirmesi gerektiðini söyledi. MÜSLÜMANLAR ÇEKÝNGENLÝÐÝ ATMALI umüs lü man la ra da ya þa dýk la rý or tam lar da ki fark lý din men sup la rýy la ka tý lým cý pro je le re gir me hu su sun da ki çe kin gen lik le ri nden kurtulmalarý çað rý sýn da bu lu nan Jo seph, Müs lü man lar, çev re i le çe þit li top lum sal ça lýþ ma lar, gö nül lü gi ri þim ler yo luy la di ðer din le rin men sup la rýy la her alanda or tak ve ka tý lým cý ça lýþ ma lar da bu lun ma lýlar þeklinde konuþtu. Ha be ri say fa 7 de MARDÝN'DEKÝ 3 ÞEHÝT MEMLEKETLERÝNDE TOPRAÐA VERÝLDÝ ÞEHÝTLER DUÂLARLA umar din in Ö mer li il çe sin de ki terörist sal dý rý da þe hit o lan Jan dar ma Ast su bay Baþ ça vuþ Er han Gül mem le ke ti Ga zi an tep te, Sa dýk Gül lü Ký rýk ka le de ve Uz man Ça vuþ A li Öz türk Balýkesir de ký lý nan ce na ze na maz la rý nýn ar dýn dan du â lar la topraða veril di. Ha be ri say fa 5 te Masumlarý öldürerek maðduriyet giderilmez M. Lâtif Salihoðlu nun yazýsý say fa 9 da ALTIN GRAMI 90 LÝRAYA ULAÞTI Döviz ve altýnda yükseliþ sürüyor uýs tan bul ser best pi ya sa da euro 2,4840 li ra yý gö re rek tüm za man la rýn re ko ru nu yakalar ken, 24 a yar 1 gr al tý nýn fi ya tý 90 li ra yý gör dü ve yýl ba þýn da 116 li ra o lan çey rek al týn 150 li ra ya u laþ tý. Do lar i se, ser best pi ya sa da ki a çý lýþ son ra sýn da 1,7300 li ra se vi ye le ri ne ka dar çýk tý, an cak Mer kez Ban ka sý nýn dö viz a lým i ha le le ri ne a ra ver di ði ni du yur ma sýy la 1,7090 li ra ya ge ri le di. Ha be ri say fa 11 de Samast a 22 yýl hapis ua gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Hrant Dink in öl dü rül me - siy le il gi li dâ vâ da yar gý la nan O gün Sa mast, ta sar la ya rak a dam öl dür mek ve ruh sat sýz si lâh ta þý mak suç la rýn dan 22 yýl 10 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ha be ri say fa 4 te UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR ABD nin borç çýk ma zý de rin le þi yor u ABD de borç lan ma li mi ti kri zi ne çö züm bu lun ma sý ça ba la rýn dan yi ne so nuç çýk ma dý. Çö züm bul mak i çin vak tin ar týk i yi ce da ral dý ðý borç li mi ti kri zi, De mok rat ve Cum hu ri yet Par ti li ta raf la rýn ken di plan la rý ný ge liþ tir me ça ba sý na yö nel me siy le ye ni bir çýk ma za gir di. Ha be ri say fa 11 de CEMAATÝNÝN SESÝ / 8 DE ISSN Y NUR CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU: DESTEÐE HAZIRIZ Terörün çözümü Mecliste uchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, te rör so ru nu nun çö züm ye ri nin par la men to ol du ðu nu be lir te rek, Bu ra da çö zül me si lâzým. Si ya set ku ru mu nun gö rev yap ma sý lâzým. Si lâh la bu so run çö zül mü yor de di. Ký lýç da roð lu, Biz te rö rü son lan dý ra cak çö züm le re des tek ver me ye ha zýr ol du ðu mu zu söy le dik i fa de le ri ni bir kez da ha tekrarladý. Ha be ri say fa 4 te 3 SÝVÝL DAHA YANLIÞLIKLA NATO yine sivilleri vurdu uaf ganistan'da sivil katliamý devam ediyor. Yet ki li ler, NA TO güç le ri nin Var dak vi lâ ye tin de ki bir a na yol da ki ça týþ ma sý ra sýn da çap raz a teþ a ra sýn da ka lan 3 si vi li da ha yan lýþ lýk la öl dür dü ðü nü bil dir di. Ha be ri say fa 7 de YENÝ KANUN KABUL EDÝLDÝ Suriye, çok partiye geçecek u Su ri ye de hü kü met, si ya sî par ti le rin ku rul ma sý na im kân ta ný yan bir ya sa yý ka bul et ti. SA NA a jan sý nýn ha be ri ne gö re, ku ru la cak si ya sî par ti ler a na ya sa ya, de mok ra tik il ke le re, ya sa la ra bað lý ve öz gür lük i le te mel hak la ra say gý lý o la cak. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA herþeyi Allah katýnda makbul olan tevbe o kimsenin tevbesidir ki, onlar cahillik edip kötülük iþlerler de, çok geçmeden piþman olup tevbe ederler. Ýþte onlarýn tevbesini Allah kabul eder. Allah hakkýyla bilir ve her iþini hikmetle yapar. Nisâ Sûresi: 17 / Âyet-i Kerime Meâli Dünya büyük bir mânevî buhran geçiriyor Mânevî temelleri sarsýlan garp cemiyeti içinde doðan bir hastalýk, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne daðýlýyor. Dün ya, bü yük bir mâ ne vî buh ran ge çi - ri yor. Mâ ne vî te mel le ri sar sý lan garp ce mi ye ti i çin de do ðan bir has ta lýk, bir ve ba, bir tâ un fe lâ ke ti, git tik çe yer yü - zü ne da ðý lý yor. Bu müt hiþ sâ rî il le te kar þý Ýs lâm ce mi ye ti ne gi bi ça re ler le kar þý ko ya cak? Gar býn çü rü müþ, kok muþ, te fes - süh et miþ, bâ týl for mül le riy le mi? Yok sa Ýs lâm ce mi ye ti nin ter ü ta ze i man e sas la rýy la mý? Bü - yük ka fa la rý gaf let i çin de gö rü yo rum. Ý man ka - le si ni, küf rün çü rük di rek le ri tu ta maz. O nun i - çin, ben yal nýz i man ü ze ri ne me sa i mi tek sif et - miþ bu lu nu yo rum. Ri sâ le-i Nur u an la mý yor lar. Ya hut an la mak is - te mi yor lar. Be ni, sko las tik ba tak lý ðý i çin de sap lan - mýþ bir med re se ho ca sý zan ne di yor lar. Ben, bü - tün müs pet i lim ler le, asr-ý ha zýr fen ve fel se fe siy le meþ gul ol dum. Bu hu sus ta en de rin me se le le ri hal let tim. Hat tâ bu hu sus ta da ba zý e ser ler te lif ey le dim. Fa kat ben öy le man týk o yun la rý bil mi yo - rum. Fel se fe dü zen baz lýk la rý na da ku lak ver mem. Ben, ce mi ye tin iç ha ya tý ný, mâ ne vî var lý ðý ný, vic - dan ve i ma ný ný te ren nüm e di yo rum. Yal nýz Kur ân ýn te sis et ti ði tev hid ve i man e sa sý ü ze rin - de iþ li yo rum ki, Ýs lâm ce mi ye ti nin a na di re ði bu - dur. Bu sar sýl dý ðý gün, ce mi yet yok tur. Ba na, Sen þu na bu na ni çin sa taþ týn? di yor lar. Far kýn da de ði lim. Kar þým da müt hiþ bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük se li yor. Ý çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo rum. Yol da bi ri be ni kös tek le mek is te miþ de a ya ðým o - na çarp mýþ; ne e hem mi ye ti var? O müt hiþ yan gýn kar þý sýn da bu kü çük hâ di se bir kýy met i fa de e der mi? Dar dü þün ce ler, dar gö rüþ ler! Be ni, nef si ni kur tar ma yý dü þü nen hod gâm bir a dam mý zan ne di yor lar? Ben, ce mi ye tin î mâ ný - ný kur tar mak yo lun da dün ya mý da fe dâ et tim, â hi re ti mi de. Sek sen kü sûr se ne lik bü tün ha ya - tým da dün ya zev ki nâ mý na bir þey bil mi yo rum. Bü tün öm rüm harb mey dan la rýn da, e sâ ret zin - dan la rýn da, yâ hut mem le ket ha pis hâ ne le rin de, mem le ket mah ke me le rin de geç ti. Çek me di ðim ce fâ, gör me di ðim e zâ kal ma dý. Dî vân-ý harb ler - de bir câ ni gi bi mu â me le gör düm, bir ser se ri gi - bi mem le ket mem le ket sür gü ne yol lan dým. Mem le ket zin dan la rýn da ay lar ca ih ti lât tan me - ne dil dim. De fa lar ca ze hir len dim. Tür lü tür lü ha ka ret le re mâ ruz kal dým. Za man ol du ki, ha - yat tan bin de fa zi yâ de, ö lü mü ter cih et tim. E ðer dî nim in ti har dan be ni me net me sey di, bel ki bu - gün Sa id top rak lar al týn da çü rü müþ git miþ ti. Be nim fýt ra tým, zil let ve ha ka re te ta ham mül et - mez. Ýz zet ve þe hâ met-i Ýs lâ mi ye be ni bu hal de bu lun mak tan þid det le me ne der. Böy le bir va zi ye te dü þün ce, kar þým da kim o lur sa ol sun, is ter se en zâ - lim bir ceb bâr, en hun har bir düþ man ku man da ný ol sa te zel lül et mem. Zul mü nü, hun har lý ðý ný o nun su ra tý na çar pa rým. Be ni zin da na a tar, yâ hut î dam seh pâ sý na gö tü rür; hiç e hem mi ye ti yok tur. Ni te - kim öy le ol du. Bun la rýn hep si ni gör düm. Bir kaç da ki ka da ha o hun har ku man da nýn kal bi, vic dâ ný zu lüm kâr lý ða da ya na bil sey di, Sa id bu gün a sýl mýþ ve mâ sum lar züm re si ne il ti hak et miþ o la cak tý. Ýþ te be nim bü tün ha ya tým böy le zah met ve me þak kat le, fe lâ ket ve mu sî bet le geç ti. Ce mi ye - tin î mâ ný, sa a det ve se lâ me ti yo lun da nef si mi, dün ya mý fe dâ et tim; he lâl ol sun. On la ra bed - du â bi le et mi yo rum. Çün kü, bu sâ ye de Ri sâ le-i Nur, hiç ol maz sa bir kaç yüz bin, yâ hut bir kaç mil yon ki þi nin a de di ni de bil mi yo rum ya, öy - le di yor lar. Af yon Sav cý sý beþ yüz bin de miþ ti, bel ki da ha zi yâ de î mâ ný ný kur tar ma ya ve sî le ol du. Öl mek le, yal nýz ken di mi kur ta ra cak tým, fa kat ha yat ta ka lýp da zah met ve me þak kat le re ta ham mül i le bu ka dar î mâ nýn kur tul ma sý na hiz met et tim. Al lah a bin ke re hamd ol sun. Ta rih çe-i Ha yat, s LÛ GAT ÇE: buh ran: Bu na lým, kriz. garp: ba tý. tâ un: týp. Ve ba. sâ rî: Bu la þý cý. te fes süh: Çü rü me, bo - zul ma, ko kuþ ma. tek sif: yo ðun laþ týr ma. asr-ý ha zýr: Þim di ki a sýr. te ren nüm: Ya vaþ ve gü zel bir ses le söy le me. R isâle-i Nur hizmeti içinde ihlâs ve sadakatiyle ö- nemli bir mevki tutan Hulusi bey, Hazreti Üstad ýn Risâle-i Nur un gayet ehemmiyetli bir þakirdi 1 se - na sý na maz har ol muþ tur. Ýh lâs ve sa da ka tin bu dün ya da, hu - su san uh re vî hiz met - ler de en mü him bir e sas, en bü yük bir kuv - vet, en mak bul bir þe fa - at çi ve en me tin bir nok - ta-i is ti nad 2 ol du ðu re a - li te siy le ba kýl dý ðýn da Hu - lu si be yin Nur hiz me ti i - çin de ki maz ha ri ye ti da ha i - yi an la þý la cak týr. HU LU SÝ BEY KÝM DÝR? 1896 yý lý nýn Ra ma zan-ý Þe - rif i nin bi rin ci ge ce si E la zýð ýn Kes rik kö yün de dün ya ya ge lir. 3 As ke ri ye nin çe þit li ka de me le rin - de or du men su bu o la rak va zi fe ya par. Al bay sý fa týy la or du dan e - mek li o lur. 26 Tem muz 1986 da Hakk ýn rah me ti ne ka vu þur. ÜS TAD BE DÝ ÜZ ZA MAN I ZÝ YA RE TÝ 1928 de Eð ri dir As ke rî Dað Ta lim gâh mu al lim li ði ne ta yin e di len Hu lu si bey, Haz re ti Üs ta dý o yý lýn a ka bin de Bar - la da i ken zi ya ret e der. Res mî el bi se siy le Be di üz - za man ý zi ya ret e den Hu lu si bey, bü tün gü cüy le Ri sâ le-i Nur un kud sî hiz me ti ne gi - rer, o nur la þe ref le nir. Bu ko nu da Üs tad Be di üz za - man Haz ret le ri ni zi ya re tim be nim ha ya tým da bü - yük in ký lab yap tý 4 di ye rek his si ya tý ný di le ge ti rir. Bar la kür sü sün de bü tün in san lý ða Kur ân nu ru nu an la tan Üs tad Haz ret le ri ni, ilk o la rak þöy le an la týr Hu lu si bey: Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ni i þit - miþ tim, fa kat bir þeyh o la rak duy muþ ve o þe kil de ta ný yor dum. Bu bir þeyh tir, in ti sap e de rim di ye dü - þün düm. O za man ben ký dem li yüz ba þýy dým. Bu dü þün ce sa i kiy le 14 Ni san 1929 da Eð ri dir de ki dað ta lim gâ hýn dan üç ta ne at te min et tik. Mü der ris Mus ta fa Sa rý bý çak, Mus ta fa Cel le Hü se yin ve bir de as ke rî me mur la yo la çýk týk. Bar la ya Haz ret-i Ö mer in Ku düs e gi ri þi gi bi gi re - cek tik. Ý ne bi ne Ka ra ca ah med Sul tan a ka dar gel dik. O ra da ab dest al dýk, çok hey can lýy dýk, ya Ben si zi ka - bul et mi yo rum der se Ben ne bi le yim bu ka dar â li - ce nap lýk gös te re cek? Ka bul et me ye bi lir di, el ham dü - lil lah ka bul et ti. Çok â li ce nap lýk gös ter di. Hiç bir þey söy le me den, i çe ri gi rer gir mez ko lum dan tu ta rak þöy le de di: Kar de þim, ben þeyh de ði lim, i ma mým. Ý - mam-ý Ga za lî, Ý mam-ý Rab ba nî gi bi i ma mým. 5 Be di üz za man ýn bu â li ce nap lý ðý kar þý sýn da yü re ði - ne kor dü þen Hu lu si be yin o muh te þem de ha kar þý - sýn da ki hâ let-i ru hi ye si an la týl maz bir hâl al mýþ tý. BE DÝ ÜZ ZA MAN DAN AL DI ÐI DERS Hu lu si be yin, Üs tad Be di üz za man ý zi ya re tin den son ra o na kar þý o lan a lâ ka sý, ih lâ sý ve bað lý lý ðý kat kat art mýþ týr. Üs ta dý zi ya re tin de al dý ðý ha ki kat ders le ri ni þöy le i fa de e der: E vet, Ýs lâ mi yet gi bi bir â lî ta ri ka - tým, acz ve fak rý Al lah a kar þý bil - mek gi bi bir meþ re bim, Sey yi - Ve fa tý nýn 25. yý lýn da rah met le a ný yo ruz dü l-mür se lîn gi bi bir reh be rim, Kur ân-ý A zî müþ - þan gi bi bir mür þi dim, bir da ki ka da mer te be-i ve lâ - ye te e riþ mek gi bi ul vî bir ne ti ce al mak müm kün o - lan as ker lik gi bi bir mes le ðim var. Üs ta dým ba na ve din le yen her ze vi l-u kû le, Ta ri kat za ma ný de ðil, i ma ný kur tar mak za ma ný dýr. Beþ va kit na ma zý ný hak kýy la e dâ et; na ma zýn ni ha ye tin de ki tes bih le ri yap; it ti bâ-ý sün net et; ye di ke bâ - i ri iþ le me der si ni ver miþ tir. Ben ge rek bu der se, ge rek Ri sâ le - tü n-nur la ve ri len ders le re, Kur ân dan is tin bat bu yu ra rak gös ter di ði ha ki kat le re kar þý Al lah ýn tev fi kiy le cân ü dil den be lî de dim, tas dik et tim ve ba na böy le ce ha ki kat der si ni ve ren bu za ta da öm rüm de ilk de fa o la rak Üs tad de dim. Ha tâ et me dim, i sa bet et - tim. 6 ÜS TA DIN HU LU SÝ BEY A LÂ KA DAR LI ÐI Üs tad Hu lu si be ye o lan a lâ ka dar lý ðý ný Hu lu si da - i ma bi rin ci li ði mu ha fa za e di yor, bi rin ci mu ha tap Hu lu si dir gi bi be yan la rý nýn ya ný sý ra, Mek tu bat ýn ek se ri si ve Lem â lar ýn ba zý la rý ve Söz ler in â hir ki ri - sâ le le ri o nun iþ ti yak ve gay re ti ve çok ye rin de pek mü him o lan su al le ri nin ce vap la rý o la rak te lif e dil di - ði ni 7 be yan e der. Üs tad yi ne bir i fa de sin de Hu lu si bey i çin Ben Is - par ta dan mec bu rî i ka met i çin Bar la ya sevk e di lir - ken da ha mo tor da i ken Bar la da ben si zi gör düm ve siz ba na gös te ril di niz 8 der. Ri sâ le-i Nur hiz me ti i çin de ve Haz re ti Üs tad ýn nur lu dün ya sýn da böy le si bir ye re sa hip o lan Hu lu si be ye, Üs tad Haz ret le ri nin Ri sâ le-i Nur da þu söz le - riy le da hi a lâ ka dar lý ðý gö rü lür: Hu lû si Bey, be nim ye gâ ne mâ ne vî ev lâ dým ve me dar-ý te sel lîm ve ha ki kî vâ ri sim ve bir de hâ-yý nu ra nî sa hi bi o la ca ðý muh te mel o lan bi ra der za dem Ab dur rah man ýn ve fa týn dan son ra, Hu lû si ay nen ye ri ne ge çip o mer hum dan bek le di ðim hiz me ti, o - nun gi bi i fâ ya baþ la ma sýy la ve ben o nu gör me den e - pey za man ev vel Söz ler i ya zar ken, o nun ay ný va zi - fe siy le mu vaz zaf bir þahs-ý mâ ne vî ba na mu ha tap ol muþ ca sý na, ek se ri yet-i mut la ka i le tem si lâ tým o - nun va zi fe si ne ve mes le ði ne gö re ol muþ tur. De mek o lu yor ki, bu þah sý, Ce nâb-ý Hak ba na hiz met-i Kur ân ve i man da bir ta le be, bir mu in ta yin et miþ. Ben de bil me ye rek o nun la o nu gör me den ev vel ko - nu þu yor mu þum, ders ve ri yor mu þum. 9 HU LU SÝ BE YE HÝ TAP Be di üz za man, Hu lu si be yi þu mü ba rek i fa de ler le il ti fa tý na maz har ký lar: Gay yur, cid dî, ha lis ve muh lis â hi ret kar de þim 10 Sev gi li kar de þim 11 A ziz kar de þim, ha mi yet li ar ka da þým, gay ret li ta - le bem, sev gi li bi ra der za dem 12 A ziz, sýd dýk, muh lis kar de þim 13 SI KIN TI LA RA MU KA BÝL Her sý kýn tý sý na mu ka bil Hu lu si be yi mâ ne vî hi - ma ye si ne a la rak mu ha fa za ya ça lý þan Üs tad Be di üz - za man, o nun her ha li i le a lâ ka dar dýr: Hu lu si nin bir ga i le si var di ye his se di yo rum. Me rak et me sin, Ri sâ - le-i Nur un þa kirt le ri ne i na yet ve rah met, ne za ret ve hi ma yet e der ler. Dün ya nýn me þak kat le ri ma dem se vap ve rir, ge çer ler; o mu si bet le re kar þý sa býr i çin de þü - kür le, me ta net le mu ka be le e dil - mek ge rek tir. Hem o, hem siz ler bü tün du â la rým da ve ka zanç la - rým da be nim le be ra ber si niz. 14 HU LU SÝ BE YÝN, ÜS TAD BE DÝ ÜZ - ZA MAN A HÝ TA BI VE HAS RE TÝ Bü tün ha ya tý ný Be di üz za man a ve Nur hiz me ti ne has re den Hu lu si be - yin, Üs ta da hi tap ve has re ti ni, þu sa - týr lar da gör mek müm kün dür: Ey yü he l-üs ta dü l-a ziz! 15 Üs tad-ý muh te rem e fen dim! 16 A ziz müþ fik üs ta dým! 17 Sev gi li üs ta dým! 18 Dip not lar: 1- Bar la Lâ hi ka sý, s Lem a lar, s Ta rih çe-i Ha yat, Ab dül ka dir Ba dýl lý, Ti maþ Yay, s Ha tý ra lar la Be di üz za man, Nec med din Þa hi ner, A nah tar Yay., s Hu lu si Bey, A.Ö zer yay, s Bar la La hi ka sý, s Bar la La hi ka sý, s Son Þa hit ler-1, N.Þ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s A.g.e. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Ben, pek kat'î bir surette ve bine yakýn tecrübelerim neticesinde kat'î kanaatim gelmiþ ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risâle-i Nur'un hizmetinde bulunduðum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimaðýmda, maiþetimde bir inkiþaf, inbisat, ferahlýk, bereket görüyorum. Hem orada iken, hem burada çok kardeþlerimden ayný hâleti hissettim ve ediyorum. Ve çoklarý itiraf ediyor ki, "Biz de hissediyoruz" derler. Bediüzzaman Said Nursî

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 25 Þaban 1432 Rumî: 13 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ÝTÜCÜ ye 4. kampüs 31 Temmuz günü kýlýnacak ilk teravih namazý ile baþlayacak Ramazan Ayý ile ilgili olarak Diyanet Ýþleri, il müftülüklerine genelge gönderdi. Genelgede görevlilerin bazý konulara dikkat etmesi istendi. RAMAZAN BAÞLIYOR ÝLK TERAVÝH NAMAZI 31 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ KILINACAK, GECESÝNDE DE ÝLK SAHURA KALKILACAK. ORUCU EN ERKEN HAKKARÝLÝLER 19.23'DE EN GEÇ ÝSE ÇANAKKALELÝLER 20.39'DA AÇACAK. ANKARA'DA 20.12, ÝSTANBUL'DA ÝFTAR YAPILACAK ÝSLÂM Âleminin kutsal ayý, 11 ayýn sultaný Ramazan, 31 Temmuz Pazar günü kýlýnacak ilk teravih namazýyla baþlayacak. Ayný gece sahura kalkacak vatandaþlar, 1 Aðustos Pazartesi gününü oruçlu geçirecek. Ramazan ayýnýn baþladýðý 1 Aðustos günü ilk iftar Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de yapýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Ramazan dolayýsýyla il müftülüklerine gönderdiði genelgeyle Ramazan a- yýnda teravih namazlarýnýn ta dili erkana uyularak kýldýrýlmasýný istedi. Yaz aylarýna denk gelen Ramazan ayý için özel düzenlemelere de yer verilen genelgede, tatil kentleri dikkate alýnarak ihtiyaç olan camilerde teravih namazýnýn 2 rekatta bir selam verilerek kýldýrýlmasý konusunda uyarýlar yer aldý. Ramazan aylarýnda zaman zaman çeþitli illerde yanlýþ zamanda ezan okunduðu yönündeki haberlerin önüne geçmek için genelgede, din görevlileri akþam vakitlerinde de mutlaka ezanýn iftar vaktinde okumalarý konusunda uyarýldý. Genelgede, müftü, vaiz ve din görevlilerinin Ramazan ayý boyunca hastane, hapishane, çocuk ýslahevi ve çocuk yuvasý gibi yerleri ziyaret etmeleri istendi. Genelgede, ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaþlý, fakir ve engellilerle ilgilenecek, maddi durumu iyi olan vatandaþlarýn gösteriþli iftar davetleri vermek yerine, halkla bütünleþmeyi saðlayan, ihtiyaç sahiplerinin iþtirak ettiði iftarlara yönelmeleri yönünde öncülük yapýlmasý tavsiyesinde bulunuldu. Ankara / aa RAMAZAN1AÐUSTOS TABAÞLIYOR 29 AÐUSTOS TA BÝTÝYOR KUR ÂN-I Kerim in indirilmeye baþlandýðý ay olduðu için en kutsal ay olarak da kabul edilen Ramazan da orucu en erken Hakkarililer, en geç de Çanakkaleliler açacak. Buna göre iftar Hakkari de de, Çanakkale de da yapýlacak. Ramazan ýn ilk günü imsak vakti Ankara da da, Ýstanbul da da, Ýzmir de da girecek. Ýftar ise Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de olacak. Ýlk gün Ankaralýlar 16 saat 16 dakika, Ýstanbullular 16 saat 24 dakika, Ýzmirliler 16 saat, 6 dakika oruç tutacak. Ýlk teravih namazý için ezan Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de okunacak. Kadir gecesi 26 Aðustos a denk gelen Ramazan ayýnda 29 Aðustos Pazartesi son oruç tutulacak. 30 Aðustos Salý günü ise Ramazan Bayramý baþlayacak. ÝSTANBUL Ticaret Üniversitesi (Ý- TÜCÜ), 4. Kampüsü için ÝTO ile Haliç Sütlüce de 39 bin metre karelik yeni bir bina satýn aldý. 80 milyon dolara mal olacak eðitim yatýrýmý ile ü- niversite fiziki kapasitesini ikiye katlayacak. ÝTO Meclisi, ÝTÝCÜ ye tahsis edilmek üzere Sütlücü de, Haliç kýyýsýnda 39 bin metrekare bina satýn alýnmasýný onayladý. Küçükyalý daki yeni mekâný ve Sütlüce de satýn aldýðý yeni binanýn devreye girmesiyle eðitim yýlýnda ÝTÝCÜ nun mekansal büyüklüðü yaklaþýk 70 bin metrekarelik bir kapalý alana çýkacak. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Erhan Erken, Sütlüce deki binanýn bir iþ merkezi o- larak yapýlmakla birlikte gerçekleþtirilecek yeni düzenlemelerle üniversitenin ihtiyaçlarýna uygun bir þekle kavuþabilmesi yönünden avantajlý bir yapýsal özelliðe sahip olduðunu söyledi. Erken, Hesaplamalarýmýza göre mevcut binanýn yaklaþýk 33 bin metrekarelik alaný eðitim ihtiyacý için deðerlendirilecek. Bu alan, üniversitemizin þu ana kadar kullanmakta olduðu alana eþit dedi. ÝTÝCÜ Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Hasan Büyükdede de, Sütlüce kampüsünün, açmayý hedefledikleri beþ yeni fakültenin geliþimini de olumlu yönde etkileyeceðini söyledi. Küçükyalý ve Üsküdar daki bazý fakülteler ile E- minönü ndeki Hukuk Fakültesi ni Sütlüce ye taþýmayý planladýklarýný i- fade eden Büyükdede, Ýletiþim ile Tasarým ve Ýç Mimarlýk Bölümlerinin de þehrin içinde, merkezi bir yerde olmasýnýn daha yararlý olacaðýný belirterek, Ýletiþim, Fen Edebiyat Fakültelerinin yanýsýra Mühendislik Fakültesi içindeki bazý bölümleri de yeni binaya taþýmayý düþündüklerini kaydetti. Ýstanbul / Yeni Asya Üniversite tercihleri baþladý LÝSANS Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, bir yükseköðretim kurumunda okumak isteyen öðrencilerin üniversite tercih süreci dün baþladý. Dün baþlayan 2011-ÖSYS tercih iþlemleri, 5 Aðustos 2011 Cuma günü saat da sona erecek ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu na, ÖSYM nin internet adresinden ulaþýlabilecek. Kýlavuz ayrýca baþvuru merkezlerine de örnek olarak gönderilecek. Adaylar, isterlerse kýlavuza ÖSYM nin internet adresinden eriþilebilecek veya baþvuru merkezlerine gönderilmiþ olan basýlý kýlavuzu yerinde inceleyebilecek. Adaylara kýlavuz satýþý yapýlmayacak. Tercih iþlemleri, kýlavuzda belirtilen esaslar uyarýnca gerçekleþtirilecek. Adaylar tercihlerini isterlerse bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla, isterlerse internetten kendileri bireysel olarak yapabilecek. Ankara / cihan Kur ân ziyafetine büyük ilgi ADANA NIN Aladað ilçesinde Müftülük tarafýndan düzenlenen Kur ân ziyafeti ve gönül sohbetleri programý büyük ilgi gördü. Aladað Stadyumundaki program, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve Kur ân-ý Kerim o- kunmasýyla baþladý. Programa Adana Ýl Müftü Vekili Mustafa Turan, Aladað Müftüsü Mustafa Erdem, Ýl Vaizi Ýbrahim Öztürk, Sabancý Merkez Camii Müezzini Mesut Harun Aytekin, Kademoðlu Camii Müezzini Zekeriya Cingöz ve Ramazanoðlu Camii Ýmam Hatibi Muhammed Evliyaoðlu çeþitli daire amirleri, müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþ konuþmasýný Ýlçe Müftüsü Mustafa Erdem yaptý. Program Tarýk Karadað ýn okuduðu ilahiler, çocuklarýn semazen gösterileri, plaket takdimi ve yapýlan duâ ile sona erdi. Adana / cihan Otomobil týrýn altýnda 70 kilometre sürüklendi. Týr ile otomobil çarpýþtý: 5 ölü KOCAELÝ DE týr ile otomobilin çarpýþmasý sonucu 5 kiþi öldü. Alýnan bilgiye göre, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Mesut Ö. idaresindeki 34 AG 0171 plakalý týr, Balküpü Þeker Fabrikasý mevkisinde Ýstanbul yönüne geçerek, Ýstanbul yönüne giden Muhittin Ak ýn (30) kullandýðý 34 YZM 0329 plakalý otomobille çarpýþtý. Otomobil, týrýn altýnda yaklaþýk 70 metre sürüklendi. Yol kenarýndaki toprak yýðýnýna çarparak ikiye ayrýlan otomobilin sürücüsü Ak ve yanýndaki Sadýk Saðdýç (30), Cemalettin Dikici (28) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadýn hayatýný kaybetti. Týr sürücüsü gözaltýna alýndý. Kaza nedeniyle ulaþýma kapanan yol, araçlarýn çekilmesinin ardýndan yeniden açýldý. Kocaeli / aa

4 4 Y HABER Ýn san lýk fa cia dan ders al ma lý Yýldýz larý söndüren alkol Türkiye yi idare edenler görmek istemese de, yaþanan hadiseler alkollü içki lerin gençliði ne hâle getirdiðine þahitlik ediyor. Uyuþturucu baðýmlýsý ve alkol problemiyle gündemden düþmeyen ünlü þarkýcý Amy Winehouse, evinde ölü bulunmuþ. Haberi duyuran gazeteler O da artýk efsaneler arasýnda ve O da artýk 27 lerden biri baþlýklarýný kullanmýþlar. Bir defa, dünyanýn da kabul ettiði kötü alýþkanlýklar a müptela bir ismin, efsane olarak adlandýrýlmasý ve bir anlamda gençlere lider, öncü, ulaþýlmak istenen kiþi gibi sunulmasý yanlýþ. Gençlere, gerçekten iyi olan sanatçýlar örnek o- larak gösterilmeli. Bunu hatýrlatmamýz, Düþene bir de sen vur anlayýþý olarak görülmemeli. Keþke bu gibi isimler de düþtükleri bataklýktan kurtulabilse. Daha da önemlisi, keþke böyle isimler, içinden çýkýlmasý zor benzer bataklýklara düþmese. Gerek medyanýn ve gerekse idarecilerin asýl yapmasý gereken de bu deðil mi? Öyledir, ama maalesef Türkiye de bile bu yönde ciddî bir gayret görülmüyor. Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi bataklýða sürüklemek isteyenlere karþý ciddî tedbirler alýnmýyor. Daha kötüsü, tehlikeli hareketler dost gibi görülüyor, reklamlarý yapýlýyor. Bu haberin yer aldýðý bazý büyük gazete lerin sayfalarý yine alkollü içki reklamlarý ile kirletilmiþti! Bir yanda alkol neticesinde ölen bir efsane, öte yanda yeni ölümlere kapý açacak bir alýþkanlýðýn reklamý! Bu çeliþki, Türkiye yi idare edenlerin uyanmasý için yetmez mi? (Haber ve alkollü içki reklamý için bakýnýz: Milliyet, 24 Temmuz 2011) Efsane þarkýcý nýn 27 liklerden biri sayýlmasýnýn da bir anlamý varmýþ. Baþka bazý sanatçýlar da bu yaþta ölümü tattýklarý için o þekilde isimlendiriliyormuþ. Gazeteler bu konuda da bir liste yayýnlamýþ. Ýþte, 27 yaþýnda ölen efsaneler: *Brian Jones: Rolling Stones un kurucularý a- rasýnda yer alan Jones, 1969 da evinin havuzunda boðulmuþ olarak bulundu. *Jimi Hendrix: Tarihin en önemli elektro gitaristlerinden kabul edilen Hendrix, 1970 te bir otel odasýnda öldü. Ölüm nedeni uyku haplarý ve þarabý karýþtýrýp kendi kusmuðunda boðulmasýydý. *Janis Joplin: 1960 larýn en önemli müzisyenlerinden biri olan Joplin de, Hendrix gibi 1970 te öldü. Ölüm nedeni aþýrý dozda uyuþturucuydu. *Jim Morrison: The Doors grubunun solisti Jim Morrison, 1971 de Paris te bir otel odasýnda ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizi olduðu düþünülüyor. *Kurt Cobain: Nirvana nýn solisti Kurt Cobain, 1994 te Seattle daki evinde intihar ettiðinde 27 yaþýndaydý. (Agg.) Þunu kabul etmek lâzým ki, alkol ve benzeri bütün öldürücü ler sadece meþhur larýn deðil, meþhur olmayan milyonlarýn da ölümüne sebep oluyor. Türkiye de de benzer misalleri görmüyor muyuz? Dünün bazý meþhurlarý alkole baðlý esirlik ve hastalýklar sebebiyle tedavi görmüyor mu? Ya da bugün vitrinleri süsleyen, attýðý her adýmý haber olan meþhurlarýn kaçý alkol ve uyuþturucu/ öldürücü müptelasý? Alkol ve uyuþturucu/ öldürücülere karþý çok daha dikkatli, tedbirli ve kararlý olmak lâzým. Önemli olan meþhurlarýn ve meþhur olmayanlarýn bu tuzaða, bu bataklýða düþmemesi. Çünkü düþtükten sonra kurtulmak çok daha zor ve meþakkatli. O halde el ve gönül birliðiyle insanlýðý söndüren bu musibete karþý çýkmak lazým. Türkiye yi idare edenlere bir defa daha sesleniyoruz: Lütfen, ilk adým olarak alkollü içkilerin gazeteleri kirleten reklamlarý engellensin! Devamýnda da aileleri ve gençleri ikâz eden yayýnlara aðýrlýk verilsin. Hep birlikte bu yangýný söndürelim. Tabii ki duayý da unutmayalým... TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Mustafa Tuzcu ilekamile Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder genç çiftlere iki dünya saadeti dileriz. Samsun Yeni Asya Okuyucularý DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI GÖR MEZ: NOR VEÇ TE KÝ O LAY DA BÜ TÜN ÝN SAN LI ÐI, ÝN SAN YE TÝÞ TÝR - ME DÜ ZE NEK LE RÝ NÝ GÖZ DEN GE ÇÝR MEK ZO RUN DA BI RA KAN ÇOK A CI BÝR HA DÝ SE YA ÞA DIK DE DÝ. DÝYANET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Nor veç te ki kat li am la il gi li o la rak, Bü tün in - san lý ðý, in san ye tiþ tir me dü ze nek le ri ni göz den ge çir mek zo run da bý ra kan çok a cý bir ha di se ya þa dýk de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðün ce, Ha liç Kon - gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Müf tü - lü ðü A na do lu Ya ka sý Din Gö rev li le ri Bil gi len - dir me Top lan tý sý nda ko nu þan Gör mez, i ki gün ön ce Nor veç Os lo da ya þa nan kat li a ma ve son za man lar da Tür ki ye de ar týþ gös te ren ka - dýn ci na yet le ri ko nu su na de ðin di. Bir çok mü te fek kir ve fi lo zo fun þe hir le rin ru - hu üs tü ne ka fa yor du ðu nu be lir ten Gör mez, Ýs tan bul un bir ru hu bu lun du ðu nu ve bu nun Cep ha ne lik gi bi tý ra bas kýn VAN'DA bir a ra cýn al tý na cep te le fo nu dü ze - nek li plas tik pat la yý cý lý bom ba yer leþ tir di ði tes pit e di len 3 ki þi tu tuk lan dý. Ýz mir in Me - ne men il çe sin de de bir e ve dü zen le nen o pe - ras yon da, bom ba lý ey lem ha zýr lý ðýn da ol - duk la rý ö ne sü rü len 2 ki þi, ha zýr lan mýþ pat la - yý cý ve pat la yý cý ya pý mýn da kul la ný lan bol mik tar da kim ya sal mad de ler le ya ka lan dý. Van Em ni yet Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip - le ri, 20 Tem muz 2007 de Se lim bey Ma hal le - si Ü çev ler Cad de si nde ki bir a ra cýn al tý na, cep te le fo nu dü ze nek li plas tik pat la yý cý lý bom ba yer leþ tir di ði ni tes pit et ti. Pat la yý cý - nýn, uz man e kip ler ce im ha e dil me si nin ar - dýn dan, dü ze nek le il gi li ya pý lan ça lýþ ma da, H.B, M.D, T.K, Y.K i le H.B gö zal tý na a lýn dý. Ö te yan dan de vam e den ça lýþ ma lar kap sa - mýn da, 23 Tem muz 2011 gü nü, san sas yo - di ðer þe hir le rin ru hun dan çok da ha fark lý ve kap sa yý cý ol du ðu nu söy le di. Gör mez, Ýs tan - bul un, Mek ke nin, Me di ne nin, Ku düs ün ruh - la rý ný ken din de ba rýn dý ran bir ru ha sa hip ol du - ðu nu, bu ruh la Taþ kent e, Se mer kand a, Aþ ka - bat a, Al ma tý ya, Sa ray bos na ya, Üs küp e, Fi li - be ye, Ma nas týr a da ruh ver di ði ni vur gu la dý. Son yýl lar da her ra ma za ný bir te may la kut la dýk - la rý ný di le ge ti ren Gör mez, bu se ne ki Ra ma zan a yýn da mer ha met kav ra mýy la alt te ma o la rak kom þu luk i liþ ki le ri nin e le a lý na ca ðý ný kay det ti. Os lo da ya þa nan o la ya da de ði nen Gör mez, þun - la rý söy le di: Bü tün in san lý ðý, in san ye tiþ tir me dü ze - nek le ri ni göz den ge çir mek zo run da bý ra kan çok a - cý bir ha di se ya þa dýk. Öy le bir ha di se ki biz de bü - nel ey lem ler de kul la nýl mak ü ze re ha zýr la nan i kin ci bir bom ba dü ze ne ði da ha bu lu na rak, et ki siz ha le ge ti ril di. Em ni yet Mü dür lü ðün - de ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di - len H.B i le Y.K, Cum hu ri yet Sav cý lý ðýn ca ser best bý ra kýl dý. Di ðer þüp he li ler M.D, T.K ve H.B i se sav cý lýk ta ki iþ lem le ri nin ar dýn dan sevk e dil dik le ri mah ke me ce tu tuk lan dý. Ö te yan dan Ýz mir in Me ne men il çe sin de bir is tih ba ra tý de ðer len di ren Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip - le ri, Me ne men BDP il çe ör gü tü yö ne ti ci si M.A nýn A sar lýk Ma hal le si nde ki e vi ne bas - kýn dü zen le di. Te rör e kip le ri nin o pe ras yo - nun da, A sar lýk Ma hal le si muh tar a za sý da o lan M.A. (32) i le D.T. (24) ya ka lan dý. Ev de ya pý lan a ra ma da, ko la ku tu su na kim ya sal mad de ler le ha zýr lan mýþ fi til a teþ le me li pat - la yý cý, bom ba ya pý mýn da kul la ný lan bol TAZÝYE tün dün yay la bir lik te bu o la yý sa de ce Os lo da ya - þan mýþ bir ha di se o la rak gör mü yo ruz. E ði tim dü - ze nek le ri ni göz den ge çir me miz ge re ki yor. Te le viz - yon da iz le diy se niz ki li se de ya pý lan tö ren ler de dev - let baþ ka ný ve va tan daþ la rýn böy le bir ca ni yi na sýl ye tiþ tir dik le ri ni sor gu la dý ðý ný gö re cek ti niz. Bu so - ru yu her kes ken di ne sor mak zo run da. YÜ REK LE RE SEV GÝ PRAN GA SI TA KIL MA LI Ka dýn ci na yet le riy le il gi li o la rak da Gör mez, Bu cin si yet so ru nu de ðil a ma bir güç ve ah lâk, a i le ve in san ol ma so ru nu dur de di. Gör mez, bu so ru nun çö zü mü nün el le re ve a yak la ra pran ga lar ge çir mek le ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Bu so run an cak yü rek le re rah met pran ga la rý MARDÝN'ÝN Nu say bin il çe sin de bir týr da ya pý lan a ra ma da 3 u zun nam lu lu si lâh ve 29 ta ban ca i le yak la þýk 10 bin mer mi e le ge çi ril di. A lý nan bil gi le re gö re, bir ih ba rý de ðer - len di ren Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Þu be Mü dür lü - ðü e kip le ri, Nu say bin Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le e kip le ri i le bir lik te I - rak tan gel di ði be lir ti len ve pla ka sý i le sü rü cü sü nün kim li ði a çýk lan ma yan bir tý rý Nu - say bin Böl ge Tra fik Ýs tas yo nu ö nün de dur dur du. Týr da Ba rut i sim li po lis kö pe ðin yar dý mýy la ya pý lan a ra ma da 3 a det u zun nam lu lu tü fek ve de ði þik çap ve mar ka lar da 29 ta ban ca nýn ya ný sý ra yak la þýk 10 bin a det mer mi bu lun du. O lay la il gi li bir ki þi gö zal - tý na a lý nýr ken so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Mar din/a a Nusaybin'de bir týrda yapýlan aramada, 3 uzun namlulu silâh ve 29 tabanca ile yaklaþýk 10 bin mermi ele geçirildi. FO TOÐ RAF: AA Fa ci a ra mak ka la ön len di TERÖRLE MÜCADELE EKÝPLERÝ, VAN VE ÝZMÝR'DE DÜZENLEDÝÐÝ OPERASYONLA BOMBALI EYLEM HAZIRLIÐINDAKÝ ÞAHISLARI YAKALADI. Yol cu va pu ru bat tý, 200 yol cu ö lüm den dön dü ÝZMÝR'DE de niz fe ne ri ne çar pa rak ön bö lü mü za - rar gö ren ve ya rý sý su ya gö mü len þe hir hat la rý va - pu ru, Ko nak Ýs ke le si nde kon trol lü þe kil de ba tý rýl - dý. Ko nak Ýs ke le si nde yol cu la rý ný in dir dik ten son - ra ön kýs mý de ni ze gö mü len va pu run bu lun du ðu ye re ge len De niz Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý dal gýç po lis ler, sa hil gü ven lik bo tu ve rö mor kör ler le çev - re de ted bir al dý. Va pu run kap ta ný Ab dur rah man Öz de mir, dü men ki lit le nin ce va pu run de niz fe ne - ri ne çarp tý ðý ný, pa ni ðe ka pýl ma dan Ko nak Ýs ke le - si ne dön dük le ri ni be lirt ti. Va pur da ki yak la þýk 200 yol cu yu is ke le de tah li ye et ti ði ni i fa de e den Öz de - mir, Ö nem li o lan can kay bý ve ya ra lan ma ol ma - ma sý de di. Ko nak-kar þý ya ka se fe ri ni ya pan Ýh - san Al ya nak ad lý va pur da bu lu nan yol cu lar dan Bur çin A ta i se va pur kalk týk tan son ra bü yük bir gü rül tü duy duk la rý ný, va pu run a ni bir sar sýn tý ya - þa dý ðý ný söy le di. A ta, Da ha son ra va pur dur du. Yol cu lar ba ðýr ma ya baþ la dý. Va pur ge ri dön dü. Va pur is ke le ye dön dü ðün de çok bü yük te laþ var - dý, mer di ven de in san lar bir bir le ri nin ü ze ri ne çýk - tý lar. Son ra va pu ru bo þalt týk. Ýz de niz þir ke ti yet - ki li le ri, ba tý rý lan va pu run ön kýs mýn da ki ha sa rýn de niz i çin de o na rý la ca ðý ný bil dir di. Ýzmir/a a mik tar da kim ya sal mad de, çi vi ler, el di ven - ler ve ör güt sel do kü man lar e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan lar dan Ko ca e li Ü ni ver si te si öð ren ci si ol du ðu öð re ni len D.T nin, 2009 yý lýn da Ko ca e li nde te rör ör gü tü le hi ne pro - pa gan da yap mak ve te rör ör gü tü ü ye si ol - mak suç la rýn dan gö zal tý na a lýn dý ðý, ha len tu tuk suz yar gý lan dý ðý ve bom ba ya pý mý ko - nu sun da uz man ol du ðu bil di ril di. Yak la þýk 4 ay ön ce Ko ca e li den Ýz mir e ge len D.T nin ör gü tün Ýz mir genç lik ya pý lan ma sý so rum - lu su ol du ðu ve ba zý ör güt e le man la rý na bom ba e ði ti mi ver di ði de i le ri sü rül dü. Sor - gu la nan M.A. i le D.T nin ha zýr la dýk la rý pat - la yý cý lar la Ýz mir de be lir le ye cek le ri ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na sal dý rý pla ný yap týk - la rý id di a e dil di. D.T. i le M.A nýn iþ lem le ri ta mam lan dýk tan son ra ad li ye ye sevk e di le - ce ði öð re nil di. Van-Ýz mir/a a Kýymetli kardeþlerimiz Ahmet Karaþahan'ýn annesi, Fatih Yakup ve Mirza'nýn babaannesi Ayþe Karaþahan Rahmet-i Rahmana kavuþmuþtur. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet, maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ömer Faruk Arý, Kerim Arý, Suphi Karaman, Mahmut Aktaþ, Zübeyir Çizgili, Ali Yalçýnkaya, Ali Haydar Avcý, Ýbrahim Sayan, Ramazan Bulut, Fehmi Özkan, Osman Sarý, Mustafa Ocak, Yýlmaz Salýk, Rýdvan Kaya, Osman Arý ge çi ri le rek hal lo lur. Yü rek ler sev gi pran ga la rýy - la do na týl ma lý. Yok sa bu þid de tin, bu güç is tis - ma rý nýn ö nü ne ge çi le mez di ye ko nuþ tu. So ru - nun hal lol ma sý i çin öð ret me ni, mü hen di si ve dok to ruy la Tür ki ye de ya þa yan her ke se bü yük gö rev ler düþ tü ðü nü vur gu la yan Gör mez, þun - la rý kay det ti: Bu top rak lar da, bu ül ke de hiz - met e den her kes el e le ve re cek. Yük sek ah lâk, yük sek a da let i çin hak ký ve ha ki ka ti da i ma a - yak ta tut mak i çin in san i liþ ki le ri ne, in sa nýn Rab býy la i liþ ki si ne, an ne ba ba, kom þuy la i liþ ki - si ne ger gef ger gef ör mek, il mek il mek do ku - mak i çin tüm din gö rev li le ri nin az ön ce say dý - ðým 6 ko nu baþ lý ðý ný göz den ge çir me si ge re ki - yor. Ýs tan bul/a a Mü fet tiþ ler Sil van da ki in ce le me le ri ta mam la dý DÝYARBAKIR'IN Sil van il çe sin de 13 as ke rin þe hit ol du ðu ha in sal dý rý yý in ce le mek ü ze re gö rev len di ri len i ki mül ki ye baþ mü fet ti þi ve bir jan dar ma mü fet ti þi al ba yýn Di yar ba kýr da ki in - ce le me le ri ta mam lan dý. Sil van da 13 as ke rin þe hit düþ tü ðü, 7 as ke rin ya ra lan dý ðý ha in sal dý - rýy la il gi li gö rev len di ri len, 19 Tem muz da Di - yar ba kýr a ge len i ki mül ki ye baþ mü fet ti þi ve bir jan dar ma mü fet ti þi al bay, yak la þýk bir haf ta sü - re sin ce kent te ki as ke ri ve si vil yet ki li ler, ya ra lý as ker ler ve Do lap de re kö yün de ki va tan daþ lar - la gö rüþ tük ten son ra kent ten ay rýl dý. Mü fet tiþ - le rin, e din di ði bil gi le ri ra por ha lin de Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na su na ca ðý öð re nil di. Di yar ba kýr/a a Ký lýç da roð lu: Te rö rün çö züm ye ri par la men to CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, te - rör so ru nu nun çö züm ye ri nin par la men to ol - du ðu nu be lir te rek, Bu ra da çö zül me si la zým. Si ya set ku ru mu nun gö rev yap ma sý la zým. Si - lah la bu so run çö zül mü yor de di. THY ye a it u çak la An ka ra dan Ýs tan bul a ge len Ký lýç da - roð lu, A ta türk Ha va li ma ný nda ga ze te ci le rin ko nu ya i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te - ci nin, so ru su ü ze ri ne, Biz te rö rü son lan dý ra - cak çö züm le re des tek ver me ye ha zýr ol du ðu - mu zu söy le dik ce va bý ný ver di. Ký lýç da roð lu, þun la rý söy le di: De fa lar ca bu nu a çýk la dým ar - ka daþ lar. A çýn ga ze te le ri, geç miþ sa yý la rý ný o - ra da gö re cek si niz. So ru nun çö züm ye ri par la - men to dur. Bu ra da çö zül me si la zým. Si ya set ku ru mu nun gö rev yap ma sý la zým. Si lâh la bu so run çö zül mü yor. Si lâh la çö zül me di ði za - man baþ ka çö züm yön tem le ri var. O yön tem - ler ü ze rin de dur mak ge re ki yor. Ýs tan bul/a a Da vu toð lu: Te rö re kar þý da ya nýþ ma þart DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Bü - tün bu o lay lar gös te ri yor ki dün ya da ar týk te rö - re kar þý çok da ha güç lü bir da ya nýþ ma ge re ki - yor de di. Bo lu da a i le siy le ta til ya pan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Yýl dý rým Be ya zýt Ca - mi si çý ký þýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Da vu toð lu, bir so ru ü ze ri ne Nor veç Dý þiþ le ri Ba ka ný i le bir te le fon gö rüþ me si ger - çek leþ tir dim. Ken di si ne de i fa de et tim. Bü tün in san la rýn te rö re kar þý mü ca de le de da ya nýþ ma i çe ri sin de ol ma sý la zým. Biz Nor veç te ya þa nan bu te rör o la yý ný þid det le ký na dýk. Bu ko nu da Türk hal ký nýn his si ya tý ný da Nor veç Dý þiþ le ri Ba ka ný na i let tim. On la rýn a cý la rý ný pay la þý yo - ruz. Bü tün bu o lay lar gös te ri yor ki dün ya da ar - týk te rö re kar þý çok da ha güç lü bir da ya nýþ ma ge re ki yor di ye ce vap la dý. Bo lu/a a O gün Sa mast a 22 yýl 10 ay ha pis AGOS Ga ze te si Ge nel Ya yýn yö net me ni i ken öl dü rü len Hrant Dink le il gi li yar gý la nan O gün Sa mast, ta sar la ya rak a dam öl dür mek ve ruh - sat sýz si lâh ta þý mak suç la rýn dan 22 yýl 10 ay ha - pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ka ra rý ný a çýk la yan Ýs tan - bul 2. Ço cuk A ðýr Ce za Mah ke me si, su ça sü rük - le nen ço cuk Sa mast ý, Hrant Dink i ta sar la ya rak öl dür mek ve ruh sat sýz si lâh ta þý mak suç la rýn - dan 22 yýl 10 ay ha pis ce za sý na mah kûm et ti. Suça sürüklenen çocuðun olay tarihinde 16 yaþýný bitirmiþ, 17 yaþýný tamamlamamýþ olduðunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ýn aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýný, TCK'nýn 31. maddesinin 3. fýkrasý uyarýnca üçte bir oranýnda indirim yaparak 21 yýl 6 ay hapis cezasýna indirdi. Samast'ý ''ruhsatsýz silâh taþýmak'' suçundan 6136 sayýlý Ateþli Silâhlar Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fýkrasý uyarýnca 2 yýl hapis ve 900 TL adli para cezasýna mahkûm eden mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuðun olay tarihindeki yaþýný göz önüne alarak bu cezayý da, 1 yýl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasýna indirdi. Mahkeme heyeti, bu suç yönünden hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna ya da ertelenmesine yer olmadýðýný hükme baðladý. Ýs tan bul/a a

5 05:05.qxd 7/25/2011 4:42 PM Page 1 Y HABER 5 Kýbrýs'ta gözler müzakerelere çevrildi KIBRIS MÜZAKERELERÝNDE YOÐUNLAÞTIRILMIÞ GÖRÜÞMELER BAÞLADI. LÝDERLER, 21 EKÝM E KADAR HAFTADA ÝKÝ TAM GÜN TOPLAM 19 GÖRÜÞME YAPACAK. KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Kýb - rýs Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas, Kýb rýs so ru nu na kap sam lý çö züm bul ma yý a - maç la yan mü za ke re ler de yo ðun laþ tý rýl mýþ gö rüþ me le re baþ la dý. Li der ler, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un ka tý lý mýy la 7 Tem - muz da Ce nev re de ya pý lan üç lü Kýb rýs zir ve - sin de a lý nan ka rar u ya rýn ca, 21 E kim e ka dar haf ta da i ki tam gün gö rü þe cek. Bu çer çe ve de ki ilk gö rüþ me yi ya pan li der - ler, BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Tem sil ci si Li sa But ten he im in Lef ko þa a ra böl ge de bu lu nan i ka met gâ hýn da bir a ra ya gel di. Gö rüþ me ye But ten he im da ka tý lý yor. Tüm öz lü ko nu la rýn gö rü þü le ce ði mü za ke re - ler de ilk o la rak Yö ne tim ve Güç Pay la þý mý baþ lý ðý nýn e le a lýn ma sý bek le ni yor. Dün kü gö - rüþ me nin, Rum yö ne ti mi li de ri Hris tof yas ýn Fran sa zi ya re ti ne de niy le tam gün de ðil, ký sa sü re li o la rak ger çek leþ ti ði öð re nil di. 19 GÖ RÜÞ ME DEN SON RA YÝ NE ZÝR VE Li der ler, 19 Tem muz da yap týk la rý son gö - rüþ me de, 25 Tem muz i le 21 E kim a ra sýn da haf ta da i ki tam gün gö rüþ me ko nu sun da an - laþ mýþ tý. Bu sü re zar fýn da 19 gö rüþ me ya pý la - rak tüm öz lü ko nu lar e le a lý na cak. Li der ler Öðretmen adaylarý, MEB önünde eylem yaptý ATAMASI yapýlmayan öðretmen a- daylarý, atamalarýnýn yapýlmasý talebiyle eylem düzenledi. Atamasý yapýlmayan bir grup öðretmen adayý adýna Kezban Kuzu, Milli Eðitim Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yaptý. Kuzu, hükümetin 1 Haziran tarihinde 30 bin kadrolu öðretmen atamasý yapýlacaðýný duyurduðunu, bu alým için sözleþmeli çalýþan öðretmenlere de müracaat hakký verildiðini hatýrlatarak, bu yolla 14 bin 277 öðretmenin kadroya geçtiðini, 30 binlik alýmýn yarým yapýldýðýný ileri sürdü. Hükümet in, sözleþmeden kadroya geçen 14 bin 277 öðretmenin yerine yeni alým yapacaðýný duyurduðunu da savunan Kuzu, bu sayýnýn seçimin hemen ardýndan 6 bin 575 e düþürüldüðünü anlattý. Kuzu, bu nedenle 7 bin 702 atanamayan öðretmenin açýkta kaldýðýný ifade etti. Kendilerinin bir imtiyaz beklemediðini, yýllarca atama beklemiþ, tam sýrasý gelmiþken hakký elinden alýnmýþ öðretmenler olarak sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Kuzu, þunlarý kaydetti: Hükümetimizden tek bir þey istiyoruz: Haklýysak, hakkýmýzý iade e- din. Bu alým yapýlmazsa dünya dönmeye devam eder, öðretmenler yine ders baþý yapar ama atanmayý hak ettikleri halde puanlarý ziyan edilmiþ bu 7 bin 702 öðretmen adayýnýn ahý, vebali üzerinizde olur. Ankara / aa Öðretmenliðe deðil, KPSS ye hazýrlanýyorlar DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Öðretmen adaylarý kendilerini öðretmenlik mesleðine deðil KPSS ye hazýrlamaktadýr dedi. Avcý yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye nin öðretmen yetiþtirme ve atama politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gidilmesi ihtiyacý bulunduðunu vurgulayarak, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer in devrim niteliðinde kararlar vererek, cesur adýmlar atmasý gerektiðini ifade etti. Türkiye de eðitim fakültelerine ve öðretmen yetiþtirme politikalarýna daha çok ö- nem vermesini isteyen Avcý, Sürdürülebilir kalkýnmayý yakalamak, bilgi toplumu oluþturmak için baþarýlý, kaliteli ve dünya sýralamalarýna giren üniversitelere ihtiyacýmýz var. Aksi takdirde 2015 yýlýnda iþsiz öðretmen sayýsý 700 bini bulacak. Aday öðretmen sayýsý her geçen yýl azalmýyor, çoðalýyor ifadelerini kullandý. Sýnavlarýn saðlýklý olmadýðýný da savunan Avcý, öðretmen atamalarýnda fakülteye giriþ puaný, mezuniyet derecesi gibi ölçütlerin dikkate alýnmasýnýn kaliteyi getireceðini, aksi takdirde mevcut Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) uygulamasýnýn, birçok konuyu fakülte eðitimleri boyunca görmeyen öðretmen adaylarýný KPSS kurslarýna yönlendirmeye devam edeceðini öne sürdü. Avcý, þunlarý kaydetti: Öðretmen adaylarý kendilerini öðretmenlik mesleðine deðil KPSS ye hazýrlamaktadýr. Bu itibarla öðretmen yetiþtirme sisteminde bir týkanýklýða ve önemli bir bunalýma sürüklendiðimizi itiraf etmeliyiz. Ankara / aa KKTC Cumhurbaþkaný Eroðlu ve Rum lider Hristofyas 21 Ekim'e kadar müzakerelerde bulunacak. FO TOÐ RAF: AA gö rüþ me le re, sa de ce BM Ge nel Ku rul top - lan tý sý nýn ya pý la ca ðý Ey lül a yý nýn ü çün cü haf - ta sý i le 7-21 A ðus tos a ra sýn da ta til a maç lý a ra ve re cek. Yo ðun laþ tý rýl mýþ mü za ke re le rin ar - dýn dan BM Ge nel Sek re te ri Ban ýn E kim a - yýn da ye ni bir zir ve çað rý sý ya pa ca ðý be lir til - miþ ti. Li der ler, dör dün cü üç lü gö rüþ me yi New York ta ya pa cak. ÝSTANBUL Cumhuriyet Baþsavcýsý Turan Çolakkadý, Yýllardýr hizmet veren bu tarihi adliyeyi unutmayacaðýz dedi. Sultanahmet teki Ýstanbul Adalet Sarayýna veda için mesai saatinden önce düzenlenen programda konuþan Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Turan Çolakkadý, adliye binasýnýn yaklaþýk 60 yýldýr hizmet verdiðini bildirdi. Birçok meslektaþýnýn burada staj yaptýðýný, çalýþtýðýný ve emekli olduðu ifade eden Çolakkadý, Hakim ile savcý sohbetlerinde dört kiþiden üçü burada staj yaptýðýný ve çalýþtýðýný anlatýr. Bu binada çok hatýralarýmýz var. Ben de yýllarýnda burada savcý olarak çalýþmýþtým. 17 yýl öncesinde benim de hatýralarým oldu. Bugün son defa burada fotoðraf çektirip hep birlikte ayrýlmayý planladýk. Bu hüzünlü bir þey. Kültür þehri Ýstanbul un Sultanahmet Meydaný ve çevresini býrakmak istemezdik. Ancak Çaðlayan daki yeni adliye binamýzýn çalýþma þartlarý çok iyi ve rahat. Dolayýsýyla bu yeni binamýzda daha iyi þartlarda çalýþacaðýz. Ama yýllardýr hizmet veren bu tarihi adliyeyi de unutmayacaðýz. HRÝS TOF YAS A ÝS TÝ FA BAS KI SI Av ru pa Bir li ði (AB) ve Bir leþ miþ Mil let ler de (BM), Kýb rýs Rum ke si min de 11 Tem muz da E - van ge los Flo ra kis as ke ri de niz üs sün de mey da na ge len pat la ma ne de niy le Rum yö ne ti mi li de ri Di - mit ris Hris tof yas a yö ne lik tep ki ler yü zün den Rum hal ký nýn çö zü mü ka bu lü ko nu sun da en di þe du yu - lu yor. Rum ga ze te le rin de yer a lan ha ber le re gö re Yeni adliyemizin bizlere hayýrlý olmasýný diliyorum. Herkese teþekkür ediyorum dedi. Adalet Komisyonu Baþkaný Sabri Bayýndýr da Sultanahmet teki Ýstanbul AB, Hris tof yas ýn, mü za ke re ler so nu cun da or ta ya çý ka cak o la sý bir çö zü mü Kýb rýs lý Rum la ra ka bul et - ti re me ye ce ði en di þe si ne gir di. E van ge los Flo ra kis de niz üs sün de 13 ki þi nin ö lü mü ne, 60 dan faz la ki - þi nin ya ra lan ma sý na ne den o lan pat la ma nýn ar dýn - dan Rum li der Hris tof yas ýn Kýb rýs lý Rum lar a ra sýn - da gü ve ni lir li ði ni kay bet ti ði en di þe si ni ta þý yan AB de, Rum yö ne ti mi nin ge le cek yý lýn i kin ci ya rý - sýn da dev ral ma sý ön gö rü len AB Dö nem Baþ kan lý - ðý ný yü rü tüp yü rü te me ye ce ði en di þe si de ha kim. BM'DE EN DÝ ÞE HA KÝM Ha ber ler de, BM nin de pat la ma son ra sý he def tah - ta sý ha li ne ge len Hris tof yas i le il gi li en di þe ler ta þý dý ðý - na yer ve ril di. Hris tof yas ýn, her þe ye rað men mü za ke - re sü re ci nin nor mal þe kil de de vam e de ce ði ta ah hü dü - ne kar þýn BM de a larm çan la rý nýn çal dý ðý kay de dil di. Rum ta ra fýn da ki pat la ma ya nýn da Rum la rýn, Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Tem muz da KKTC yi zi ya re ti sý ra sýn da yap tý ðý a çýk la ma la rý þi kâ ye ti ne de niy le BM Ge nel Sek re ter Yar dým cý sý Lynn Pas ce - o nun bir mes lek ta þý na, Ar týk Kýb rýs ta ne ler ol du ðu - nu an la mý yo rum yo ru mun da bu lun du ðu da Rum ga ze te le rin de yer al dý. Pat la ma dan bu ya na, Hris tof - yas ve hü kü me ti ni pro tes to et mek a ma cýy la ne re dey - se her ak þam Rum baþ kan lýk ko nu tu nun çev re sin de top la nan Rum lar, el le rin de dü dük ler le baþ kan lýk ko - nu tu na yü rü yor. Hris tof yas ýn is ti fa sý i çin Rum ta ra - fýn da 6 bin im za top lan dý. Lef ko þa / a a Þe hit ler du â lar la u ður lan dý / MAR DÝN ÝN Ö mer li il çe sin de ki sal dý rý da ve fat e den Jan dar ma Ast su bay Baþ ça vuþ Er han Gül ün ce na ze si, mem le ke ti Ga zi an tep te top ra ða ve ril di. Þe hit Jan dar - ma Baþ ça vuþ Er han Gül i çin Nur da ðý il çe si ne bað lý Çak mak kö yü mey da nýn da tö ren dü zen len di. An ne Be þi re Gül, tö ren a la nýn da oð lu nun ce na ze si nin ge li þi ni bek ler ken a ðýt lar yak tý. Þe hit an ne si Be þi re Gül ün, Oy oð lum, ku zum, ci ðe rim. Ka ný yer de kal ma - sýn. Ben þe hit an ne si yim að la ma ya ca ðým. Að la ma ya ca ðým, düþ man la rý se vin dir me ye ce ðim di ye rek a ðýt lar yak tý. Þe hi din ký zý Az ra Gül, kol la rýn da ba ba sý nýn fo toð ra fýy la an ne si nin ku ca ðýn da, Ba bam me lek ol du git ti di ye rek göz ya þý dök tü. Si nir kri zi ve bay gýn lýk ge çi ren le re sað lýk e kip le ri mü da ha le de bu lun du. Tö ren de, þe hi din öz geç mi þi nin o kun ma sý nýn ar dýn dan, Ýl Müf tü sü Ah met Bu lut ce na ze na ma zý ný kýl dýr dý. Na ma zýn ar dýn dan Þe hit Er han Gül ün ce na ze si, ce na ze a ra cý na ko nu la rak köy me zar lý - ðý na gö tü rü le rek du a lar la top ra ða ve ril di. Jan dar ma Ký dem li Baþ ça vuþ Sa dýk Gül lü nün ce na ze si, de mem le ke ti Ký rýk ka le de top - ra ða ve ril di. Þe hit Gül lü i çin A ta te pe Ca mi i nde as ke ri tö ren dü zen len di. Tö re ne, Gül lü nün e þi Hu ri ye, ký zý Þe nel, oð lu Ser dar ve Ha ni fi, ba ba sý A li, an ne si Zey nep ve kar de þi Ser kan Gül lü nün ya ný sý ra Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Mil li Sa vun ma Ba ka - ný Ýs met Yýl maz, mil let ve kil le ri, as ke ri yet ki li ler ve va tan daþ lar ka týl dý. Gül lü nün ya kýn la rý nýn, baþ sað lý ðý di lek le ri ni ka bul e der - ken me ta net le ri ni ko ru duk la rý gö rül dü. Tö ren de, Ký rýk ka le Ýl Müf tü sü Be kir Ge rek, öð le na ma zý nýn ar dýn dan ce na ze na ma zý ný kýl dýr dý. Gül lü nün ce na ze si da ha son ra þe hit li ðe gö tü rül mek ü ze re ce na ze a ra cý na ko nul du. Þe hi din an ne si Zey nep, oð lu nun ta - bu tu na sa rý la rak, Þe ref siz le ri se vin dir me ye ce ðim, að la ma ya ca ðým de di. E þi ve ço cuk la rý, þe hit Gül lü nün ta bu tu na sa rý la rak, göz ya þý dök tü. Ga zi an tep -Ký rýk ka le /a a Sul ta nah met Ad li ye si, Sa ra ya ta þýn dý Sultanahmet'teki Ýstanbul Adliyesi, Çaðlayan Adalet Sarayý' na taþýndý. Adalet Sarayýnda uzun süre çalýþmadýðýný ancak 7 aydýr burada çalýþmanýn onurunu yaþadýðýný söyledi. Adliye binasýna veda etmenin hüzünlü olduðunu ifade eden Bayýndýr, Çaðlayan daki binada çalýþacak olanlara baþarý diledi. Bir basýn mensubunun Sultanahmet Adliye Sarayýndaki arþivle ilgili nasýl bir çalýþma yapýlacaðýný sormasý üzerine Baþsavcý Çolakkadý, Bu arþivleri taþýyacaðýz tabii. Ancak arþiv yönetmenliðine göre ayýklanýp imha e- dilmesi gerekenler varsa bu yapýlacak. Mahkeme dosyalarý da ilelebet kalýyor. Sonuçta arþivlerimizi yeni adliyemize taþýyacaðýz diye konuþtu. Adliye binasýnýn ne olarak kullanýlacaðý sorusunu da Çolakkadý, Bu binanýn anahtarlarý þu an bizde, kimseye vermeyiz. Ancak ne olarak kullanýlacaðýna karar verilmiþ deðil. Büyükþehir Belediyesinin kent müzesi yapma düþüncesi var. Tabii bina incelenecek, bunlar daha sonra düþünülecek þeyler dedi. Adliye çalýþanlarý binaya asýlan elveda yazýlý pankartýn altýnda fotoðraf çektirdikten sonra Çaðlayan daki adliye binasýna gitti. Ýstanbul /aa FO TOÐ RAF: AA drbat ho o.com Tatil faaliyetleri Ta til a ta let le ya ni a týl ve fa a li yet siz kal mak la ay ný kök ten ge lir, ma lum. Oy sa siz o ku yu - cu lar ta ti li a ta let de ðil fa a li yet o la rak de ðer - len di ri yor su nuz. Gü zel de e di yor su nuz. Ge çen haf ta so nu Or du Ye ni As ya o ku yu cu - la rý nýn ha ki ka ten ge le nek sel ha le ge len pik nik or ga ni zas yo nu na iþ ti rak et tik. Ýþ ti rak de diy sek... Or ga ni zas yo nu kah ra man ev sa hip le ri yap - mýþ lar dý, biz ler de on la rýn mi sa fi ri ol duk. Sa ðol - sun lar, va rol sun lar. O ka dar ki pik nik her se ne Tem mu zun son haf ta so nu ya pý lýr ken bu se ne ü çün cü haf ta so - nun da ya pýl dý, oy sa biz ken di mi zi son haf ta ya gö re a yar la mýþ týk, bu yüz den de ka tý la ma dýk di ye ba zý iþ ti rak çi ler si tem et miþ ler. Or du Þe hit li ði nin he men ya nýn da, ta ri hi ca - mi nin ge niþ av lu sun da, muh te rem dost ho ca e - fen di nin gü ler yüz lü ve müþ fik ev sa hip li ðin de, muh te þem bir yek vü cut u huv vet hal ka sýn da, dost lar la ge çen, mâ nen u zun ve ve rim li sa at le ri ha yal e din. Ha yýr, ha yal et me yin, siz de iþ ti rak e din. Hat ta, iþ ti rak i le ye tin me yin, siz de ken di ça - pý nýz da ben zer le ri ni or ga ni ze e din. Bu gün si zin le, pik ni ðe iþ ti rak e den bir a i le nin ö zel ve gü zel bir baþ ka fa a li ye ti ni pay laþ mak is - te dim. Ma lum a hir za man dýr. Ge niþ a i le den çe - kir dek a i le ye ve çe kir dek a i le den de tek e be - veyn li a i le ye ge çi li yor. Bu na geç mek mi düþ - mek mi de mek la zým, ay rý me se le. Ýþ te böy le bir za man da, a hir za man da, ge niþ a - i le yi mu ha fa za et me ye ça lý þan ve ba þa ran- bir a i le pro fi li ta ný ta ca ðým siz le re. Ti pik me mur a i le si nin beþ ço cu ðu, an ne le ri, eþ le ri ve ço cuk la rý i le be ra ber pik ni ðe iþ ti rak et - ti ler. Hep si ev li ve hep si fark lý þe hir ler de o tu ru - yor lar. Me mur, iþ çi ya da e mek li ler. Ba ba la rý ve fat et me den ön ce, ba ba o ca ðý ný hiç de ðil se ta til ler de fa a li ye te ge çi re bil mek a ma - cýy la, el bir li ðiy le, bü yü cek bir ev yap týr mýþ lar. Ýþ te si ze bir ta til fa a li ye ti. Bu ge niþ a i le, yaz la - rý, bir haf ta i le bir ay a ra sýn da, bu ev de ve bah çe - sin de bir a ra ya ge li yor lar. Yýl lýk i zin ya da ta til le - ri nin ö nem li kýs mý ný böy le ce bir a ra da ge çi ri - yor lar. Hep bir lik te ye yip i çi yor lar. Be ra ber ce i ba det e dip o ku yor lar. El bir li ðiy le mi sa fir a ðýr lý yor lar. Bir lik te ak ra ba ve dost zi ya re ti ya pý yor lar. Ka bir de ki le ri zi ya re ti de ih mal et mi yor lar el - bet te. A i le böy le ce hem bir bir le riy le ve hem de hem þeh ri ler le ve ak ra ba lar la ta ný þýk lýk la rý ný sür - dü rü yor. Yi ne böy le ce a i le ken di a ra sýn da da ya nýþ ma ve kay naþ ma yý sað lý yor lar. Di le ðim þu dur: Bu tür or ga ni zas yon lar yay gýn laþ ma lý. Bu nun i çin teþ vik e di ci ba zý yol lar bu lun ma lý. Me se la, pan si yon cu luk fa a li yet le ri bu tür bu - luþ ma la rý da kap sa yan or ga ni za tör lük le re dö - nüþ tü rü le bil me li. Me se la, en u zun ve en ge niþ ka tý lým lý a i le bu luþ ma la rý ný ö dül len di ren der - nek ler or ta ya çýk ma lý. Bil has sa a i le mü es se se si nin sað lýk lý bi çim de de va mý na des tek ol mak a ma cýy la ku rul muþ bir ka mu mü es se se si o lan Baþ ba kan lýk A i le ve Sos - yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü dür lü ðü ne çok iþ dü - þü yor. Bu ku rum, mev zi si ni mu ha fa za ya ça lý - þan sa vun ma da ki or du gi bi ça lýþ ma ma lý. Ýn san - lýk düþ ma ný fit ne ci le re kar þý hü cu ma geç me li. Ya ni bu ku rum, çe kir dek a i le yi mu ha fa za et - mek le ye tin me me li. Ge niþ a i le yi ça ða u yar la yan bu tür or ga ni zas yon la rý da teþ vik et me li. Zi ra dün ya kü çük bir köy ol muþ. Her kes gö - rü yor ki ge niþ a i le da ðý lýr sa çe kir dek a i le de a - yak ta ka la maz. Sað lýk lý yü rü ye mez. Çe kir dek a i le da ðý lýr sa, tek e be veyn li a i le de - ni len ne i dü ðü be lir siz be ra ber lik ler de fert le ri ma nen ha yat ta tu ta maz. Mâ nâ sý bi te nin mad de si ne ye ya rar ki! Göç ler, hic ret ler, ko puþ lar, mo dern ha ya týn bir mec bu ri ye ti, ta mam. A ma, ta til ler de be ra ber ve baþ ka tür lü fa al ol ma ya ne mâ ni var? Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kocaeli Üniversitesi'ni tercih eden arkadaþlarý tebrik ediyoruz. KÖPRÜ-DER, Gebze, Kocaeli Not: Üniversiteler Hakkýnda Bilgi Almak için irtibat telefonu: V. Osman YÝÐÝT ( )

6 6 Y YURT HABER STK lar Ra ma zan a ha zýr HABERLER RA MA ZAN A YI YAK LA ÞIR KEN, YAP TIK LA RI YAR DIM LAR LA DA YA NIÞ MA VE KAR DEÞ LÝK BAÐ LA RI NI GÜÇ LEN DÝR ME YÝ A MAÇ LA YAN SÝ VÝL TOP LUM KU RU LUÞ LA RI HA ZIR LIK LA RI NI TA MAM LA DI. Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluþlarý, yurtiçinde olduðu kadar yurtdýþýnda da yardýmlar gerçekleþtiriyor. KASIM ALÝ GÜNGÖR Simav depreminin hatýrlattýklarý 1963 yýlýnda Bursa Mudanya dan Malatya ya sürgün emrine (tayin) uyarak, muhabere taburunda vazifeme baþladým. Kýsa zaman içinde oradaki Risâle-i Nur talebesi aðabey ve kardeþlerle tanýþýp merkez camii yakýnlarýndaki Sümer evlerinde bir ev kiralayarak dershane hizmetleri ile beraber görevimize baþladýk. Bir gün ikindi vakti bir kýsým kardeþlerle 14. Söz ün Zeyl i olan zelzele bahsi ni okumaya baþladýk. O anda birden yer sarsýlmaya baþlayýnca, biz derse ara vererek salâvat getirmeye baþladýk. Ortalýk toz duman olmuþtu. Tahminen 5-6 þiddetinde bir depremdi. Ertesi gün birliðime vardým. Arkadaþlarla konuþurken Gazi ismindeki arkadaþým Dün zelzele ânýnda çarþýda idim. Yürüyeceðim, fakat yürüyemiyorum. Adýmýmý attým, yüzüstü yere düþtüm. O vaziyette zelzelenin durmasýný beklerken, kendi kendime dedim: Þu anda ölsen, Allah a ne cevap vereceksin? Çok þükür sonra zelzele durdu. Koþarak eve gittim, abdest alýp namaza durdum. dedi. Bu arkadaþýmý derhal tebrik ettim. Bak, zelzele senin hakkýnda ne kadar da rahmet olmuþ diye mukabelede bulundum. Hatta, o gün Söðütlü Camii minaresinin alemi düþmüþ ve postahanenin belirli bölümünde büyük bir hasar oluþmuþtu. Yine bir gün þehirler arasý otobüs yolculuðunda önümdeki koltukta biri orta yaþlarda, diðeri genç iki kiþi, o zamanda vuku bulan ve 1500 kiþinin ölmesine sebep olan Erzurum 11 a yýn sul ta ný Ra ma zan a sa yý lý gün ler ka la, yap týk la rý yar dým lar la top lum da da ya nýþ ma ve kar deþ lik bað la rý ný güç len dir me yi a maç la yan si vil top lum ku ru luþ la rý (STK) da ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý. Yar dým la rýn za ma nýn da ih ti yaç sa hip le ri ne u la þa bil me si, ba ðýþ çý la rýn ba ðýþ la rý ný en ko lay þe kil de yap ma im ka ný sað la mak ü ze re dü zen le nen pro je ler bu yýl da bin ler ce gö nü lü fet he de cek. Yar dý me li, De niz Fe ne ri, Kim se Yok Mu der nek le ri i le ÝHH ve YO YAV dan a - lý nan bil gi le re gö re, yar dým se ver ler le ih ti yaç sa - hip le ri a ra sýn da köp rü va zi fe si ni üst le nen yar - dým ku ru luþ la rý Ra ma zan ha zýr lýk la rý kap sa - mýn da yurt i çin de ve yurt dý þýn da bin ler ce in - sa na u laþ ma yý he def li yor. Yar dý me li Der ne ði, yurt i çin de, Ýs tan bul, An - ka ra, Bur sa, Sa kar ya, A da na, Di yar ba kýr, E la zýð, Hak ka ri, Mar din, Þan lý ur fa, Kay se ri, Si vas, Ký - rýk ka le, Ýz mit, A dý ya man, Kon ya, Ma lat ya, Sam sun, Ya lo va, Düz ce de, yurt dý þýn da i se Türk Cum hu ri yet le ri, A zer bay can, Kýr gý zis tan, Ka za kis tan, Fi lis tin, Gaz ze, Fi lis tin Mül te ci Kamp la rý (Su ri ye, Lüb nan, Ür dün), Pa kis tan- Keþ mir, E ti yop ya ve Su dan ý da i çi ne a lan yar - dým lar la 15 bin a i le yi se vin dir me yi ön gö rü yor. De niz Fe ne ri Der ne ði An ka ra Þu be si Baþ ka - ný Mu sa Bal kan da, ha yýr se ver le rin der ne ðe ya - pa ca ðý top lu gý da, giy si, te miz lik mal ze me si ve depreminden bahsediyordu. Orta yaþlý olan Almanya da çalýþýyormuþ. Almanlar, zelzele dolayýsýyla bizim Türklere: Madem sizin dininiz bu kadar kutsal. Neden musibetler ve depremler hep sizi vuruyor. Bak bizim dinimiz daha iyi ki ve Tanrý bizi daha çok seviyor ki, bizde hiç zelzele gibi musibetler olmuyor derlermiþ. Bu kiþi de bunun üzerine onlara hiç cevap veremediðinden yanýndakine yakýnýyordu. Ben de kulak misafiri olduðumu ve mevzu dikkatimi çektiði için birþeyler söylemek istediðimi ifade ederek söze girdim. Onlara Risâle-i Nur daki zelzele bahsinden aklýmda olanlarý aktardým. Niçin yabancýlarýn memleketlerinde bu semâvî tokatlar onlarýn baþlarýna inmiyor da, Müslümanlara iniyor? diye sorulan soruya Risâle-i Nur da [14. Söz ün Zeyli] þöyle cevap veriliyor: Çünkü büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde cezasý verildiði gibi, mühim bir hikmete binaen, ehl-i küfrün cinayetlerinin kýsm-ý azamý mahkeme-i ya ka cak ba ðýþ la rý ný ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý ra - cak la rý ný be lir te rek, Yýl lar dýr her Ra ma zan Ge le me ye ne Gi di yo ruz sý cak ye mek pro je si ni uy gu lu yo ruz. Bu sý ca cýk pro jey le Ra ma zan a - yýn da her gün if tar vak tin de 75 bin ö ðün ye me - ði, An ka ra ve Ýs tan bul da gö nül lü le ri miz a ra cý - lý ðýy la, ye mek pi þi re me ye cek ka dar has ta, en - gel li ve yaþ lý mý zýn sof ra sý na u laþ tý rý yo ruz. An - ka ra da ay rý ca a þe vi mi ze ge len ih ti yaç sa hip le ri - ne de ye mek ik ram e di yo ruz. Ha yýr se ver ler 5 ki þi lik bir a i le ye 25 li ra kar þý lý ðýn da sý cak ye mek ik ram e de bi lir de di. Yok sul lar la Yar dým ve Da ya nýþ ma Vak fý (YO YAV) da, Ra ma zan da bin a i le ye 100 er li - ra lýk gý da pa ket le ri gö tü re cek. Ýn san Hak ve Hür ri yet le ri (ÝHH) Ýn sa ni Yar - dým Vak fý da, Ra ma zan a yý i çe ri sin de, bir çük ül ke de ih ti yaç sa hip le ri nin, a fet ze de le rin ve sa - vaþ mað dur la rý nýn yar dý mý na ko þa cak. Kim se Yok Mu Der ne ði i se, Tür ki ye de ve 55 ül ke de Ra ma zan rüz gârý ný es ti re cek. Gö nül lü - le rin des te ðiy le ha zýr la nan 40 bin a det gý da ko - li si, Tür ki ye nin 81 i lin de, ö zel lik le Af ri ka da ku rak lýk ne de niy le yer le ri ni terk et miþ ve i çin - de Da da ab Kam pý na sý ðý nan 400 bin So ma li li mül te ci nin de bu lun du ðu 55 ül ke de ki ih ti yaç sa hip le ri ne u laþ tý rý lýr ken pek çok böl ge de if tar ça dýr la rý ku ru la cak. An ka ra / a a kübraya, yani haþre tehir edilerek; ehl-i imanýn hatalarý ise kýsmen bu dünyada cezalandýrýlýyor. Bu ve bunun gibi izahlarý yaptýktan sonra adam, Allah senden razý olsun dedi. Keþke sizin gibi insanlar oralarda olsanýz da bu hakikatleri Almanlara anlatsanýz. O zaman çoklarý Müslüman olur diye de ekledi. Buradan þunu anlýyorum ki; Risâle-i Nur u çok iyi anlayýp, yaþayýp, anlatabilmemiz çok mühimdir. Bir zatýn ifade ettiði gibi, Risâle-i Nur a yalnýz Müslümanlar deðil, bütün insanlýðýn ihtiyacý var. Hakikaten elimizdeki böyle muazzam iman hakikatlarýnýn kýymetini takdir edemiyoruz. Adeta Ol mahiler ki, derya içredir, deryayý bilmezler hakikatine masadak oluyoruz. Bilvesile, Simav depreminde vefat edenlere Allah tan rahmet, yaralanan kardeþlerimize acil þifalar diler; maddî zarara uðrayan kardeþlerimiz için de bu zararýn sadaka hükmüne geçmesi niyaz ederim. Allah a emanet olunuz. Depodaki tinerin tutuþmasý sonucu patlamalar oldu. Mehmet Yýlýk: "Yeter ki ahiretimiz yanmasýn" AN KA RA si te ler de bo ya ve hýr da vat mal ze me - le ri sa tý lan Meh met Yý lýk a a it 3 kat lý Nur Ti ca ret ad lý iþ ye rin de çý kan yan gýn mad di ha sa ra yol aç tý. De mir hen dek Cad de si ndeki 3 kat lý iþ ye ri nin ça tý ka týn da yan gýn çýk tý. An ka ra BÞB it fa i ye si nin mü - da ha le et ti ði yan gýn kim ya sal mad de ler den do la - yý hýz la bü yü dü. Böl ge ye tak vi ye it fa i ye e kip le ri çað rýl dý. Yan gý ný du ya rak o lay ye ri ne ge len iþ ye - ri sa hip le ri ve ba zý ça lý þan lar va tan daþ lar ta ra fýn - dan te sel li e dil di. Ýþ ye ri sa hip le ri yan gý na ye ter li de re ce de mü da ha le e dil me di ði ge rek çe siy le it fa - i ye e kip le ri ne tep ki gös ter di. Ö te yan dan, a lev le - rin de po da ki ti ne ri tu tuþ tur ma sý so nu cu kü çük çap ta pat la ma lar mey da na gel di. Bu nun ü ze ri ne po lis, gü ven lik þe ri di o luþ tu ra rak va tan daþ la rý o - lay ye rin den u zak laþ týr dý. Yangýn, it fa i ye e kip le ri - nin yak la þýk 2 sa at sü ren ça ba la rýy la sön dü rü ldü. Ko nuy la il gi li ga ze te mi ze a çýk la ma da bu lu nan iþ ye ri nin sa hi bi Meh met Yý lýk, Da ha ya kýn za man - da tek rar böy le bir yan gýn ya þa mýþ ve ya ra la rý mý zý he nüz sar mýþ týk. Þim di yi ne böy le bir o la yý ya þa - ma nýn ü zün tü sü nü ya þý yo ruz. A ma ge lin gö rün ki, bi zim i çin ö nem li o lan a hi re ti mi zin yan ma ma - sý dýr. Dün ya ma lý ge lip ge çi ci dir. Mü him o lan a hi - ret ha ya tý dýr. Bi zi se ven ler ve bu ha be ri a lan her - kes ten du a la rýy la bi zi yal nýz bý rak ma ma la rý ný is tir - ham e di yo ruz de di. An ka ra / Yeni Asya Kar ga, 10 dö nüm a ra zi nin yan ma sý na se bep ol du KON DU ÐU di rek te e lek tri ðe ka pý la rak a lev to pu na dö nen kar ga, ya na rak ye re düþ tü. A nýz - la rýn a ra sý na dü þen kar ga 10 dö nüm a ra zi nin yan ma sý na se beb ol du. An ka ra Bil kent te bu lu - nan a ra zi de ak þam sa at le rin de yan gýn çýk tý. Yan gý na ilk mü da ha le yi çev re de bu lu nan lar la bir lik te A ta türk Has ta ne si Baþ he kim Yar dým cý - sý Dr. Ha þim Er dem yap tý. A lev lerin bü yümesi ü ze ri ne it fa i ye ve A lo Or man Yan gýn Hat tý na ha ber ve ril di. Erdem, pat la ma se si duy duk tan son ra e lek trik di re ðin den a lev to pu na dönen karganýn ye re düþ tü ðü nü gör dü ðü nü ve yan gý - nýn bu þe kil de baþ la dý ðý ný an la ttý. An ka ra/ci han Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: Fuar Organizasyonunda çalýþmýþ, yönetici ve elemanlar aranýyor Cv için : Tel : Fax : E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Topkapý'daki okulumuza resim, müzik, beden eðitimi ve çocuk geliþimi öðretmenlerine ihtiyaç duyulmaktadýr Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) Gra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Ö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay Sul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) E Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) KÝ RA LIK DA Ý RE Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) , kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE Sahibinden Satýlýk Daire Ankara Aydýnlýkevler 1. Durak da 3+1 Full yapýlý Ýrtibat: BARLADA Göl manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Sa hi bin den Eyüpsultan Akþemsettin Mah. ÝETT Son duraðý Ülker Ýlköðretim Okulu yanýnda kombili cadde üstü iki tarafý açýk 80m 2 yeni 2+1 acil ihtiyaçtan satýlýk TL Ankara Hilal 92 Arsa ve konut kooperatifindeki 180m 2 'lik daire, iþ merkezi ve arsa hisselerim ihtiyaçtan devren satýlýktýr SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) SA TI LIK AR SA Arnavutköy 'de Çardaktepe'de 301m 2 imarlý,,frazlý TL Yalova 'da Þok fiyata 3 adet imarlý arsa Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VA SI TA 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ Geb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih Kuyumcukent Yanhizmet'de 33m 2 Hazýr kiralýk ofis 650 TL (aidat dahil) ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aydýn Korkmaz

7 Y DÜNYA 7 Irk çý lý ðýn ö nü ne ge çil me li ÝN GÝL TE RE NÝN ET KÝ LÝ MÜS LÜ MAN LA RIN DAN, E MEL DER GÝ SÝ YA YIN YÖ NET ME NÝ SA RAH JO SEPH, AV RU PA DA AR TAN IRK ÇI LI ÐA DÝK KA TÝ ÇE KE REK BU DU RU MUN A CÝ LEN Ö NÜ NE GE ÇÝL ME SÝ Ý ÇÝN TED BÝR LER A LIN MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Pe çe ya sa ðý ka nun laþ tý BELÇÝKA'DA ka dýn la rýn pe çe giy me si ar týk ka nu nen ya sak. Bel çi ka, Av ru pa Bir li ðin de Fran sa dan son ra bu ya sa ðý ka nun laþ tý ran 2. ül ke ol du. Pe çe giy me nin ce za - sý yak la þýk 300 li ra ve bir haf ta ya ka dar ha pis. Av ru pa - da ki en çok Müs lü man nü fu su ba rýn dý ran Fran sa, ya - sa ðý Ni san da uy gu la ma ya koy muþ tu. Bel çi ka da çý kan ya sa ða gö re ta nýn ma yý güç leþ ti ren her giy si park lar da ve so kak lar da da hil ol mak ü ze re ya sak. (bbc) Li e ber man a ö zür tep ki si ÝSRAÝL ka bi ne sin de, Tür ki ye den ö zür di len me si ko nu sun da ki gö rüþ ay rý lýk la rý de vam e der ken, Ýþ çi Par ti li ye ni Ba ðým sýz lýk gru bu ba kan la rýn dan Ma tan Vil nai, ö zür di len me si ne kar þý di re nen Dý þiþ le ri Ba ka - ný A vig dor Li e ber man a yük len di. Si vil Sa vun ma Ba - ka ný Vil na i, Li e ber man ýn, ö zür di len me si nin Ýs ra il i a - þa ðý la yýp, u lu sal gu ru ra dar be o la ca ðý yo lun da ki söz le - ri ne a týf ta bu lu na rak, Tür ki ye yle kriz ko nu sun da u - lu sal gu rur dan dem vu ran la rýn, Or ta do ðu da ki stra te - jik ger çek li ði an la ma dý ðý ný i fa de et ti. Tel A viv / a a Ge ne ral mü eb bet ya ta cak TAYVAN'DA as ke ri sýr la rý Çin e ver mek ten suç lu bu lu nan üst dü zey bir ge ne ra le ö mür bo yu ha pis ce - za sý ve ril di. Tay van Sa vun ma Ba kan lý ðý, as ke ri mah ke - me nin, Lo Hsi en-che yi rüþ vet al mak ve ca sus luk tan suç lu bul du ðu nu ve ge ne ra li ö mür bo yu hap se mah - kum et ti ði ni a çýk la dý. Ta i pei / a a TAZÝYE Atilla Örnek kardeþimizin anneannesi Zöhre Orakcý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Kýymetli kardeþimiz Mehmet Kurnaz'ýn oðlu Süleyman Kurnaz ile Vesilenur Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, genç çiftlere iki dünya saadeti dileriz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Hüseyin Baþçýk'ýn aðabeyi Hacý Hatip Baþçýk 'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Genç Yeni Asya Okuyucularý ÝN GÝL TE RE'DE ya yýn la nan E mel Der gi si Ya yýn Yö net me ni Sa rah Jo seph, Nor veç te ki kat li a - mýn te me lin de son yýl lar da Av ru pa da yük - se len ýrk çý lý ðýn yat tý ðý ný, Av ru pa nýn pek çok ül ke sin de a þý rý ýrk çý e ði lim le rin gi de rek art tý ðý ný be lir te rek, Bu nun so rum lu su mer - kez sað par ti ler dir. Bu ke sim ler den oy al mak is te yen Av ru pa lý mer kez sað par ti le ri, ýrk çý lý - ðýn týr man ma sý na se bep ol du de di. Ya þa nan o lay dan duy du ðu ü zün tü yü di le ge ti ren Jo - seph, ö nü ne ge çil me me si ha lin de da ha bü yük kat li am la rýn ya þa na bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. Av - ru pa da yük se len bir ýrk çý lýk dal ga sý nýn hýz la ya - yýl dý ðý ný ve bun dan da son de re ce en di þe duy - du ðu nu be lir ten Jo seph, Bu nun en son ör ne - ði Nor veç te ger çek le þen kat li am dýr de di. Nor veç gi bi ül ke ler de ve Av ru pa nýn di - ðer pek çok ül ke sin de a þý rý ýrk çý e ði - lim le rin so - Aþýrý ýrkçý eðilimlerin Avrupa genelinde arttýðýný kaydeden Sarah Joseph, "Bunun sorumlusu merkez sað partilerdir. Bu kesimlerden oy almak isteyen Avrupalý merkez sað partileri, ýrkçýlýðýn týrmanmasýna sebep oldu" diye konuþtu. rum lu su o la rak mer kez sað par ti le ri ni gö ren Jo - seph, Bu ke sim ler den oy al mak is te yen Av ru - pa lý mer kez sað par ti le ri, ýrk çý lý ðýn týr man ma sa - na ne den ol muþ tur de di. AL MAN YA VE FRAN SA DA AY NI TEH LÝ KE MEV CUT Av ru pa nýn ge rek ýrk çý lýk ge rek se Müs lü man - la ra yö ne lik du ruþ ve tav rý ný ye ni den göz den ge - çir me si ge rek ti ði ni be lir ten Sa rah Jo seph, öz gür - lük a çý sýn dan Fran sa so kak la rý na dik kat e dil me - si ni is te di. As lýn da baþ ka la rý na kar þý ya pý lan yan - lýþ du ruþ la rýn bu gün, her tür lü ýrk çý ve te rö rist e - ði li mi te tik le di ði ni be lir ten Jo seph, bu an lam da Fran sa so kak la rý nýn Ý ran ýn so kak lar dan hiç bir far ký nýn ol ma dý ðý na dik ka ti çek ti. Sa rah Jo seph, Me se la, Ý ran da ba þý ný zý ka pat mak zo run da sý nýz, Fran sa da da ba þý ný zý aç mak zo run da sý nýz de di. Jo seph, dev let le rin, ken di va tan daþ la rý nýn ki þi sel i na nýþ ve fel se fe le ri ni yok sa ya rak, i de o lo ji le ri ni da yat ma la rý nýn yan lýþ lý ðý ný i fa de et ti. Müs lü man ol ma dan ev vel, on la rý u çak la rý pat la tan, te rö rist - ler o la rak ta ný yor dum di yen Jo seph, Ý yi bir Hý - ris ti yan dým an cak, Pa pa nýn gü nah sýz ol du ðu, gü nah iþ le ye me ye cek le ri dü þün ce si nin da ya týl - ma sý be ni ye ni a ra yýþ la ra gö tür dü. Bu nu ka bul le - ne me dim de di. Ken di mi ya ra tý cý ya a da mak is - ti yor dum. Bu sý ra da bir Müs lü man ka dý ný son de re ce sa mi mi bir hal de na maz ký lar ken gör düm ve a ra dý ðý mý bul dum di yen Sa rah Jo seph, 17 ya - þýn day ken Müs lü man ol du ðu nu an lat tý. Sa rah USAK: Kriz de yabancý düþmanlýðýný arttýrdý ULUSLARARASI Stratejik Araþtýrma Kurumu (USAK) tarafýndan hazýrlanan Avrupa yý Bekleyen Tehlike: Aþýrý Saðýn Yükseliþi isimli analizde, Avrupa da hýzla artan aþýrý sað eðilimlerin, sadece göçmenleri deðil; Avrupalý halklarýn bir arada yaþamasý için de bir tehlike oluþturduðuna iþaret edildi. USAK uzmanlarý Fatma Yýlmaz Elmas ve Mustafa Kutlay tarafýndan hazýrlanan analizde, Avrupa da asýl sorunun aþrý saðýn yükseliþi deðil, merkez partilerin, bu kesimin oylarýný alabilmek için aþýrý saðcý söylemleri merkeze kaydýrmalarýnýn yattýðýna dikkat çekildi. Merkez partilerin bu sorunla yüzleþmek yerine bu konuyu kendi lehlerine kullanmaya çalýþmalarýnýn yattýðýna iþaret edilen analizde, aþýrý saðýn yükseliþinde 11 Eylül saldýrýsý, 2004 yýlýndaki Madrid teki saldýrý, 2005 yýlýndaki Londra daki terör saldýrýlarýnýn etkili olduðu vurgulandý. Avrupa da aþýrý sað görüþlerin artmasýnda yaþanan ekonomik krizin de etkisinin olduðuna dikkat çekilen analizde, kriz dolasýyla ortaya çýkan iþsizliðin yabancý düþmanlýðýný körüklediðine iþaret edilerek, Kriz zamanlarýnda siyasetçiler pozisyonlarýný kuvvetlendirmek için hýzla günah keçisi arayýþýna girmekte, kriz nedeniyle öfke biriktiren halklara öfkelerini boþaltabilecekleri bir sorumlu göstermeye çalýþmaktadýr. Bir çeþit rahatlatma terapisi mahiyetinde olan bir yaklaþýmla toplum da olan biteni göçmenlerin sýrtýndan okumaya eðilimli hale gelmektedir ifadelerine yer verildi. Jo seph in ü ze rin de dur du ðu bir di ðer ko nu da Müs lü man la rýn ya þa dýk la rý or tam lar da ki fark lý din men sup la rýy la ka tý lým cý pro je le re gir me hu - su sun da ki çe kin gen lik le ri. Jo seph, Müs lü man - lar, çev re i le çe þit li top lum sal ça lýþ ma lar, gö nül lü gi ri þim ler yo luy la di ðer din le rin men sup la rýy la or tak, ka tý lým cý ça lýþ ma lar da bu lun ma lý lar de di. Ýn gil te re nin en et ki li 100 Müs lü man ý a ra sýn da gös te ri len Jo seph, Ý lim Ko le ji nde dü zen le nen top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, A vus tral ya da ki Müs lü man la rýn ça lýþ ma la rý na da de ðin di. A vus - tral ya lý Müs lü man la rýn bu ül ke nin bir par ça sý ol - duk la rý ný, yap týk la rý ça lýþ ma lar la gös ter me le ri ge - rek ti ði ni vur gu la yan Jo seph, Müs lü man la rýn, kü re sel ý sýn ma dan, çev re sel ça lýþ ma la ra ka dar her a lan da bu ül ke ye kat ký da bu lu na cak ça lýþ ma - lar yap ma la rý ge re kir de di. ÖR TÜN ME HER DÝN DE VAR Ge çen yýl da A vus tral ya ya gel di ði ni ha týr la tan Jo seph, Ge çen yýl Mel bo ur ne da dü zen le di ði miz ser gi de ki ba þör tü le ri ni a lan A vus tral ya lý ba yan lar, bun lar la ev le ri nin du var la rý ný süs le di ler di ye ko - nuþ tu. Ba þör tü nün, zan ne dil di ði gi bi sa de ce Müs - lü man ba yan la ra has bir þey ol ma dý ðý ný vur gu la yan Jo seph, 1850 le re ka dar Ba tý dün ya sýn da bir ka dý - nýn ba þý ný ört me den e vin den ay rýl ma sý nor mal bir þey de ðil di. Ka to lik ler, Ya hu di ler ve di ðer pek çok din de ör tün me za ten var dý. Hris ti yan lýk ta ki bir Mer yem A na fi gü rü nün ba þör tü süz ol ma sý müm - kün mü dür? di ye sor du. Mel bo ur ne / ci han NATO yine sivilleri vurdu Afgan yetkililer, NATO güçlerinin Vardak vilayetindeki bir ana yolda militanlarla çatýþma sýrasýnda çapraz ateþ arasýnda kalan 3 sivili yanlýþlýkla öldürdüðünü bildirdi. Afgan yetkiler, ölenler arasýnda Gazni vilayeti saðlýk yetkilisi olan kadýn doðum ve ana saðlýðý doktoru bir kadýnýn bulunduðunu açýkladý. NATO güçleri ise ana yolda, yol kenarýna yerleþtirilen bir bombanýn infilak etmesinden sonra militanlarla çatýþmalarý sýrasýnda çapraz ateþ arasýnda kalarak ölen en az iki sivilin cesedinin, yerel yetkililer tarafýndan kendilerine gösterildiðini ancak sivillerin hangi taraftan açýlan ateþte öldüðünün kesin olmadýðýný kaydetti. Afgan yetkililer ise ateþin NATO güçleri tarafýndan açýldýðýnýn kesin olduðunda ýsrar ediyor. Kabil / aa Ülkede Esad karþýtý gösteriler yapýlýyor. Suriye de çok partili hayata geçiliyor SURÝYE'DE hükümet, siyasî partilerin kurulmasýna imkân veren yasayý kabul etti. Suriye de devletin kontrolü altýndaki SANA ajansýnýn haberine göre, kurulacak siyasi partiler anayasaya, demokratik ilkelere, yasalara baðlý ve özgürülük ile temel haklara saygýlý olacak. Suriye de iktidara geldiði 1963 darbesinden bu yana siyasî partilerin kurulmasýný yasaklayan Baas partisi, ülkede yaklaþýk 4,5 aydýr devam eden, tek parti yönetiminin sona ermesini ve Devlet Baþkaný Beþþar Esad ýn gitmesini isteyen gösterilerin baskýsý altýnda bulunuyor. Amman / aa Anders Norveçlileri neden katletti? Ýslâm Avrupa nýn varlýðýný demografik cihad yoluyla tehdit ediyor. Kontrolsüz göç ve kontrolsüz nüfus artýþý yoluyla çoðalan, komþularýyla iyi geçinemeyen Müslümanlar, Avrupa yý fethediyor Müslümanlarýn Kafire karþý cihad yapmaksýzýn gayrimüslimlerle barýþ içinde yaþadýðý bir ülke gösterin bana. Norveç te iki ayrý katliamla 93 masumun canýna kýyan psikopat katil Anders Breivik in sözleri bunlar. Batý basýný da, 1500 sayfayý bulduðu söylenen manifestosu içinden bu satýrlarý öne çýkarýyorlar. Bu satýrlar öncelikle, Avrupa da yayýlan Ýslâm düþmanlýðýnýn göstergesi olarak görülebilir. Müslümanlarýn kendilerini ve doðru Ýslâm ý anlatamadýklarýnýn da iþareti sayýlabilir. Ama ayný zamanda modern çaðda yalnýzlaþan insanýn nasýl canavarlaþabileceðinin prototipi olarak da deðerlendirilebilir. Toplam nüfusu beþ milyonu bile bulmayan ülke, kiþi baþýna düþen milli gelir açýsýndan dünyanýn en zengin ikinci ülkesi konumunda. Hayat standartlarý en yüksek düzeyde da yapýlan bir araþtýrmaya göre dünyanýn en iyi iþleyen hükümetine sahip en istikrarlý ülkesi. Petrol ve doðal gaz ihracatý sayesinde bütün Norveçliler refah içinde yaþýyor. Dünyanýn petrol ihracatýnda beþinci, doðal gaz ihracatýnda üçüncü ülkesi. Bütün bu parlak veriler, Norveçli Anders i mutlu etmeye yetmemiþ görünüyor. Peki neden? Bu sorunun cevabýný belki baþka bir istatistikte bulmak mümkün yýlýnda yapýlan bir Gallup anketine göre Hristiyan olduðunu söyleyen halkýn yalnýzca yüzde ikisi kiliseye gidiyor. Bunlar da bir çok mezhebe daðýlmýþ halde ve çoðu için kiliseye gitmek bir tür ritüelden ibaret. Zaten 2005 te yapýlan bir araþtýrmaya göre nüfusun yalnýzca yüzde 32 si bir Tanrý bulunduðuna inanýyor. Nüfusu az olan ülke sürekli göç alýyor. Pakistanlýlar, Iraklýlar ve Türkler göçmenlerin baþýnda geliyor Göçmenin yaklaþýk onbeþ bini Türk. Pakistanlý ve Iraklýlar hayli fazla. Nüfus artýþý da en çok göçmenler arasýnda görülüyor. Ýþte bu tabloda ortaya çýkan Anders, Norveç devletinin kapýsýna bombalý aracýný býrakýp, iktidar partisinin gençlik kampýný basmayý planlarken, aklýnda olup bitenleri de kaðýda döküyor. Nefret ve kin kokan, Haçlý seferi imalarý yapan, ses getirmesi için zayiatý artýrmaya çalýþan bir psikopat portresi çiziyor yazdýklarýnda. Peki baþka Andersler yok mu? Modern çaðýn yalnýzlýðý, refah ve inançsýzlýkla birleþince ortaya tatminsiz, ruhu aç ve aradýðýný bulamayan gençler çýkýyor. Amerika da sýk sýk duyulan okul basýp katliam yapan gençler bunlar. Þimdi de Anders eklendi onlara. Norveç teki maânevî boþluk intiharlar þeklinde de ortaya çýkýyor. Dünya Saðlýk Teþkilatýnýn 2003 rakamlarýna göre bu ülkede intihar oraný erkeklerde yüzde 19,5; kadýnlarda ise yüzde 6,8. Görüldüðü gibi; her ne kadar yazýnýn baþýnda verdiðimiz sözlerinde Norveç katili güya asil bir gerekçeyle bu katliamý yapmýþ gibi görünse de, iþin aslý öyle deðil. Hedef gözetmeksizin masumlarý katleden bu psikopatýn asýl sorunu, ruhundaki boþluðun, imansýzlýk ve tatminsizliðin onu bir canavara dönüþtürmüþ olmasý. Onun kadar canavarlaþmayanlar da, beþ Grammy ö- dülü Ýngiliz þarkýcý Ami Winehouse gibi içki ve uyuþturucuyla kendisini katlediyor. Kýsacasý; Avrupa da gençlerin mânevî açlýðý büyüyor. Müslümanlara bu konuda büyük iþ düþüyor. Doðru Ýslâm ý anlatmak için atýlacak her adým, dökülecek her damla ter, harcanacak her kuruþ, bir gencin imanýný kurtarmaya vesile olabilir. TEBRÝK Deðerli kardeþlerimiz Mecbure ile Beytullah Avcý çiftinin Muhammed Talha ismini verdikleri bir erkek evlatlarý dünyaya gelmiþtir. Aileyi tebrik eder, yavrumuza Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý ve uzun ömürler dileriz. Adana Yeni Asya Okuyucularý

8 8 26 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 SALI Y GENEL YAYIN MÜDÜRÜMÜZ KÂZIM GÜLEÇYÜZ, CÝHANHABER'ÝN SORULARINI CEVAPLADI Y Nur Cemaatinin sesi NUR CEMAATÝNÝN YAYIN ORGANI YENÝ ASYA GAZETESÝ, 42 YILDIR YAYIN HAYATINI SÜRDÜRÜYOR. BÝRÇOK ÜNLÜ ÝSMÝN YETÝÞTÝÐÝ BÝR 'OKUL' OLAN GAZETE; CEMAATÝN SESÝ, SOLUÐU. GAZETEDE YAKLAÞIK 20 YILDIR HEM GENEL YAYIN MÜDÜRÜ, HEM DE BAÞYAZAR OLARAK GÖREV YAPAN KAZIM GÜLEÇYÜZ'LE GAZETEYÝ, CEMAATÝ, DEMOKRATÝK AÇILIMI VE DP'YE VERÝLEN DESTEÐÝ KONUÞTUK. Asya nýn kendine has çizgisi var. diyen Güleçyüz, Cemaat gazetesi olmak, cemaat hüviyetini koruyarak a- Yeni çýlmaya engel deðil. diyerek, þöyle devam ediyor: Yeni Asya denildiði zaman Nurculuk, Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursî akla geliyor. Ve onun düþüncelerinize baktýðýmýz zaman dar bir yorum yok aslýnda. Cemaat tarifine baktýðýmýz zaman; bütün Müslümanlara, hatta diðer din mensuplarýna da katý yorumlardan farklý daha müsamahakâr, daha sýcak, daha diyaloga, iliþkiye açýk bir yaklaþýmý var. Ki böyle olunca cemaat gazetesi olmanýn da açýlýma engel teþkil etmemesi lazým. Gazetenin daha farklý kesimlere de ulaþabilecekken neden sadece cemaat gazetesi olarak kaldýðý yönündeki eleþtirileri de deðerlendiren Güleçyüz, Eleþtirilerin haklý olduðu yerler var muhakkak. Ama istenen açýlýmlar birçok þartýn da beraberinde tahakkukunu gerektiren þeyler. Ekonomik þartlarýnýz ona göre uygun olacak vs. Ekonomi gerektirmeden yapýlabilecek þeyler de var; ama bunun için de baþka bazý þeylerin aþýlmasý lazým. Hep bunun yolunu açmaya çalýþarak geldim ben. Çok denemelerimiz de oldu. Ama büyük ölçüde bizim dýþýmýzdan kaynaklanan sebeplerle, istediðimiz noktalara taþýyamadýk. Þimdi de hem cemaat gazetesi kimliðimizi koruyup, hem de temel ölçülerimizi zedelemeden açýlabileceðimizi düþünüyorum. NEDEN DEMOKRAT PARTÝ? Cemaat, seçim sürecinin son haftasý bazý spekülasyonlara son vermek amacýyla Demokrat Parti ye (DP) desteðini açýkladý. Referandum sürecinde mensuplarýný serbest býrakan cemaatin önde gelenlerinin istiþareleri sonucu Demokrat Parti ye destek kararý çýktý. Güleçyüz e, DP yi destekleme kararýný da sorduk. Temkinli cevaplar veren Güleçyüz, istiþare vurgusu yapýyor: Öteden beri gelen bir çizgi bu. Adalet Partisi, Doðru Yol Partisi, sonra Demokrat Parti. Tabi küçülerek geldi parti. O, onlarýn problemi. Ve ardý arkasý gelmeyen müdahalelerin yýpratýcý tesirleri baþta olmak üzere çok iyi tahlil edilmesi gereken birtakým harici sebeplerin yanýnda kendi iç meselelerinden kaynaklanan sebepler de onlarý bu duruma düþürdü. Dolayýsýyla ciddi bir özeleþtiri yaparak nasýl bu hale geldik demeliler. 367 olayý, Meclis e girmeme olayý gibi kritik kýrýlma noktalarýnda çok ciddi hatalar yapýldý. Onlar tarafýndan sorgulanýp özeleþtirisinin yapýlmasý lazým. Bu özeleþtiriyi onlara destek verirken siz yapmýyor musunuz? sorusunu da Güleçyüz, Kararýn alýndýðý toplantýda çok farklý fikirler de seslendirildi. Ve oylama aþamasýnda yine referandumda olduðu gibi serbest býrakalým teklifi oylanan þýklardan biriydi. Birisi de Demokrat Parti ye devam Müzakerelerde serbest býrakalým tezini de kuvvetle savunanlar oldu aslýnda. Ekseriyet yine Demokrat Parti den yana oy kullandý. Ve bu tercihin neþriyatýmýzda, kamuoyundaki hassasiyetleri dikkate alan dengeli, mutedil ve yapýcý bir üslûpla iþlenmesi de önemle vurgulandý. þeklinde yanýtlýyor. HAYDAR BAÞ OLAYI BAÞLI BAÞINA BÝR VAK'A Haydar Baþ la kurulan seçim ittifaký için þu yorumu yapýyor Güleçyüz: Haydar Baþ olayý ayrý birþey, baþlý baþýna bir vak a. Bana göre hiç isabetli birþey olmadý onunla ittifak kurulmasý. DP ye destek baþka partilerden cemaatinize sempati duyanlarda bir zihin karýþýklýðýna sebep olmaz mý? sorusuna da Güleçyüz ün yanýtý þöyle: Aslýnda burada genel bir problem var. Bugünkü iktidar partisinden yana tercih yapan cemaatler de var. Ve çok ileri tavýrlar sergileyebiliyorlar zaman zaman. Oysa siyasetle bu kadar çok içli-dýþlý olmasý doðru deðil cemaatlerin. Burada nüanslar var. Meselâ olayý sadece bir oy verme düzeyinde tutmak var. Onun ötesinde kendini tamamen partiyle özdeþleþtirip adeta siyasi aktör gibi davranma veya o izlenimi verecek tarzda birtakým davranýþlar ortaya koyma örnekleri de var. Dolayýsýyla mesafeli kalarak, sadece oy desteði noktasýnda býrakýp, ondan sonra olumlu icraat varsa desteklemek, yanlýþ varsa uyarmak... Bizim duruþumuz bu AK PARTÝ CEMAATLERÝ DÜNYEVÝLEÞTÝRÝYOR, TÝCARETLEÞTÝRÝYOR Peki, neden AKP veya CHP deðil? sorusuna ise Güleçyüz, AKP ile ilgili eleþtirilerimiz var. Deðiþik rezervlerimiz var. En büyük sebeplerinden biri, cemaatleri esas yapmalarý gereken hizmetlerden süreç içerisinde uzaklaþtýrýp dünyevileþtirmesi, siyasileþtirmesi, ticarileþtirmesi. cevabýný veriyor. Güleçyüz ün DP iktidar olsa ve bu anlattýðýnýz þeyleri yapsa desteðinizi çeker misiniz? sorusuna cevabý da þöyle: Orada önemli olan bizim duruþumuz. Kendisini iktidarla çok fazla özdeþleþtirerek ihalelerden pay almak, milletvekillerinden þu kadar kontenjan, bakanlýk kontenjaný vs istemek; bu tarz þeyler farkýnda olmadan cemaatleri bir erozyona doðru götürüyor. Ýþte orada cemaat mesafeli duruþunu koruyabilmeli. DP iktidar olsa, sizden isimler istese ne dersiniz? sorusuna, Hiçbir zaman bu tarz iliþkilerimiz olmadý. AP ve DYP dönemlerinde bu tarz iliþkilere adý karýþmýþ ve iktidar imkânlarý ile zengin olmuþ bir tek Nurcu gösterilemez. cevabýný veriyor. DEMÝREL Ý ÇOK ELEÞTÝRDÝK Güleçyüz e Süleyman Demirel i de sorduk: Þu anda Demirel destek gerektiren konumda deðil. Siyasetin dýþýnda bir insan. Bilhassa baþbakanlýðý döneminde önemli hizmetleri olmuþtur. Ama 28 Þubat dönemindeki yaptýðý bazý þeyleri, özellikle baþörtüsü ile ilgili sözlerini gazetede birçok kez eleþtirdik. Ben bizzat baþörtüsü konusunu her açtýðýnda, bir yazý yazdým. Bu yazýlarýn adedi 8 e çýktý. Eleþtiren yazýlar. O eleþtirilerimizi hep yaptýk. Güleçyüz, cemaatten zaman zaman insani iliþkiler çerçevesinde Demirel in ziyaretine gidenler olabileceðini belirterek, DP ye destek kararý öncesi Demirel e görüþüldü mü? soruna hayýr yanýtýný veriyor. Güleçyüz, Demirel in, CHP milletvekili adayý ve Ergenekon dâvâsý sanýðý Mehmet Haberal la iliþkisi ile ilgili soruyu ise þöyle cevaplýyor: Kendisi dile getirilen iddialar için öyle bir þey yok diyor. Haberal la iliþkisinin çok eskilere dayandýðýný, dostluk iliþkisi olduðunu, siyaset dýþý bir iliþki olduðunu ifade etti. Kendi ifadeleri bu. ÇOK SEVÝYESÝZ ELEÞTÝRÝLER YAPILIYOR Güleçyüz, DP ye destek ekseninde gazeteye ve cemaate yapýlan haksýz eleþtirilere de deðinerek, þu ifadeleri kullanýyor: Yeni Asya hep siyasi görüþü ile konuþuluyor, eleþtirilere hedef oluyor. Yeni Asya bundan ibaret deðil. Yeni Asya nýn çok daha önemli bir kimliði, çizgisi var. O da Risale-i Nur fikriyatýný seslendirmesi, her fýrsatta bunlarý dile getirmesi, meselâ her gün Risale-i Nur dan bölümlerin yer aldýðý bir köþe açmýþ olmasý ve her vesileyi deðerlendirerek Risale-i Nur u ve Bediüzzaman ý gündeme taþýmasý. Dolayýsýyla Yeni Asya yý böyle tanýmak gerekiyor. Bir de bu siyasi tartýþmalarýn, eleþtirilerin çok sakin yapýlmasý lazým. Bize de çok seviyesiz eleþtiriler yapýlýyor. Üzülüyoruz. Ama hiçbir zaman o seviyeye inmiyoruz. Biz bir fikir ortaya koyuyoruz. Katýlan olur, katýlmayan olur. Ama bunlarý çok önemli itikadî bir meseleymiþ gibi sunmamak lâzým. Üstad ýn bir ifadesi var, diyor ki, Sakýn sakýn siyaset cereyanlarý, hususan harice bakan cereyanlar sizi birbirinize düþürmesin, tefrikaya atmasýn. Bu çok önemli bir uyarý. Bunun gereðini yerine getirmek, buna hassasiyetle uymak lazým. Yani siyaset cereyanlarýnýn çok daha ö- nemli olan müþtereklerimizi geri planlarda býraktýrmamasý lazým. Kardeþlik hukukunu zedeleyecek birtakým tavýrlara itmemesi lazým. KÜRT MESELESÝNE SAÝD NURSÝ NÝN ÇÖZÜMÜ Güleçyüz, demokratik açýlým sürecini de deðerlendiriyor. Said Nursi nin Kürt meselesine yýllar önce getirdiði çözümlere dikkat çeken Güleçyüz, süreçte hükümetin hatalarýný þöyle sýralýyor: Gündeme getirdiler, arkasý gelmedi. Meselâ kýrýlma noktalarýndan biri Habur dan giriþ. Orada bir sabotaj oldu içeriden, o tarz iddialar da var. Ondan sonra iþ tersine döndü. Habur olayý saðlýklý yönetilebilmiþ ve böyle tepkilere meydan verilmemiþ olsaydý þu anda daha farklý ortamda yaþýyor olabilirdik. O önemli bir kýrýlmadýr. ANAYASANIN TAMAMEN DÝZAYN EDÝLMESÝ LAZIM Güleçyüz, þöyle devam ediyor: Türkiye nin geldiði noktada parça buçuk þeyler yeterli olmuyor. Yani a- nayasayý tamamen düzeltmeden ne yapsanýz yarým kalýyor. Bir yerlerde eksikler kalýyor. Düzelttik dediðiniz yerde baþka bir aksaklýk çýkýyor. Anayasanýn demokratik dengeleri yerli yerine oturtacak þekilde baþtan sona yeniden dizayn edilmesi lazým. Ve hükümet yeni anayasa diyor, ama içeriði belli deðil. Güleçyüz, Said Nursî nin Kürt meselesine bakýþýný ve tavsiyelerini de þu þekilde anlatýyor: Üstad, þunu söylüyor; Bizim düþmanýmýz cehalet, zaruret, ihtilaftýr. Bu üç düþmana karþý sanat, marifet, ittifak silâhý ile cihat edeceðiz. Cehaleti kaldýrmadan, fakirliði yok etmeden, ihtilaflarý bitirmeden, bunlarýn yerine ilim ve eðitimi hakim kýlmadan, kalkýnmayý gerçekleþtirmeden, ittifaký saðlamadan hiçbir toplum hiçbir yere varamaz. Dolayýsýyla ihtilaflarý bitirmek dediðimiz zaman bunlara etnik çatýþmalar da giriyor, mezhep ayrýlýklarý da giriyor. Bunlarýn tümünü, ayrýlýk unsuru olarak kullanýlabilecek ne varsa bunlarý izale edip, insanlarý ortak paydalarda birleþtirmek; hedef bu. Bu da ancak ilimle, eðitimle, kalkýnmayla olur. Ýstismara açýk ne kadar açýðýmýz varsa bunlarý kapatmamýz lazým. Ve bunun için bir kurumsal proje önerisi de getirmiþ Said Nursî: Medresetü z Zehra. O günün þartlarýnda 1911 de, Münazarat ta diyor ki, Van, Bitlis ve Diyarbakýr da þubeleri olsun den sonra Bayar la Menderes e yazdýðý mektupta da diyor ki, Bu üniversiteyi kuralým. Bütün Kafkasya ya, Orta Asya ya, Ýran a, Hint Müslümanlarýna, Arap alemine hizmet etsin. Uluslararasý bir üniversite. Güncellerken hizmet alanýný da geniþleterek gündeme taþýyor. Ve orada dini ilimlerle modern fenler kaynaþtýrýlarak okutulsun diyor. Vicdanýn ziyasý dini ilimlerdir. Aklýn nuru fünun-u medeniyedir. Sadece dini ilimler okutulursa taassup çýkar, sadece modern fenler okutulursa hile, þüphe ve beraberinde de inkâr. Ve Türkiye deki nesiller çatýþmasýnýn, laik-antilaik kavgalarýnýn altýnda bu var. Yani dinden uzak yetiþen bir elit zümre, öbür tarafta modern eðitimden tam o- larak istifade edememiþ nesiller. Dolayýsýyla arada u- çurumlar oluþmuþ durumda. Bunu önlemenin formülünü, çözümünü, reçetesini 100 sene evvel ortaya koymuþ Said Nursî. ANADÝLDE EÐÝTÝM Anadilde eðitim konusunda ise Güleçyüz, Dil meselesinde Said Nursî diyor ki; Arapça vacip, Türkçe lazým, Kürtçe caiz. Yasak yok. diyerek, Anadilde e- ðitim olabilir mi sizce? sorusuna Tabi ki. yanýtýný veriyor ve þöyle devam ediyor: Münazarat ta ve yazdýðý makalelerde bunun ifadeleri var. Kürt çocuklarýnýn eðitimden, fenlerden nasibini alabilmesi için onlara evvela kendi mahalli lisanlarýnda, sonra resmi dille eðitim verilmesi gerektiðini söylüyor. Bugün hâlâ Güneydoðu da Türkçe bilmeyen çocuklar var. Öðretmen Kürtçe bilmiyor, çocuklar Türkçe bilmiyor. Nasýl anlaþacaklar? (Anayasaya konulmasý konusunda) Bunu bizim söylememiz kolay da, asýl önemli olan þu: Çift dilli e- ðitim nasýl yapýlabilir, eðitim uzmanlarý tarafýndan bunun formüllerinin hazýrlanmasý lazým. Biz olsun diyoruz da, bunun pratiðe nasýl döküleceðini erbabýnýn çözmesi lazým. MEDENÝYETLER ÝTTÝFAKI 7 YILDIZLI OTELLERDE OLMAZ Güleçyüz ün Kürt sorunu çözülür mü? sorusuna yanýtý þöyle sürüyor: Medresetü z Zehra projesinin bütün unsurlarý kapsayan þekilde uygulanmasý lazým. Üstad þunu söylüyor mesela; Bu üniversite sayesinde ýrkçýlýk Ýslam kavimlerini ifsad etmeyecek. Kürt, Arap, Türk Bunlar Ýslam kardeþliði ortak paydasýnda birleþecekler. Kürtler Kürtçü olmayacak, Araplar Arapçý olmayacak, Türkler Türkçü olmayacak. Yani etnik çatýþmanýn zeminini temelden çürüten, bitiren bir yaklaþým. Yine Bayar la Menderes e yazdýðý mektupta, Felsefe fünunu ile Kur ân hakikatlarý, Avrupa medeniyeti ile Ýslam medeniyeti barýþacak diyor. Oraya da taþýyor meseleyi, vizyonu iyice geniþletmiþ. Medeniyetler Ýttifaký deniyor ya, iþte onun da fikri, kültürel temelini oluþturuyor. Güleçyüz, Medeniyetler Ýttifaký Projesi Üstad ýn desteklediði bir þey mi oluyor? sorusu üzerine de, Tabi ki. Ama bu Üstad ýn söylediði proje temelinde FOTOÐRAF: USAME ARI yapýlandýrýlýrsa olur. Yoksa böyle senede bir iki sefer 6-7 yýldýzlý otellerde medyanýn projektörleri altýnda yapýlan gösteriþli toplantýlarla olmaz. Þimdi düþünün Afrika dan, Kafkasya dan, Ý- ran dan, Orta Asya dan, Ortadoðu dan, Afrika dan gelecek gençler bu üniversitede ayný sýralarda oturarak okuyacaklar. Arkadaþlýk kuracaklar. Eðer bu proje 1950 lerde hayata geçmiþ olsaydý, aradan ne kadar zaman geçti, kaç nesil yetiþirdi? Bunlar ülkelerine döndüðü zaman önemli yerlere gelecek; birbirleriyle okul arkadaþlýðý yapmýþ olan insanlar devlet baþkaný, baþbakan, bakan, yüksek bürokrat olacak; Ýslam birliði de tabii bir süreç içerisinde gerçekleþmiþ olacaktý. Hakikaten çok boyutlu, iyi bir düþünülmüþ proje ve geciktiði her gün zarar. KÜRTÇE EZAN PROVOKASYONDUR Güleçyüz, Þanlýurfa nýn Suruç ilçesinde Kürtçe e- zan okunduðu iddialarýný da þöyle deðerlendiriyor: O da bir fitne. Türkçe ezan çok sýkýntýlara sebep verdi. Ezan, Ýslâm alametidir. Her yerde, Batý da da, Çin de de, Arjantin de de, Afrika da da Arapça Farklý dilde ezan hiçbir ihtiyaçtan kaynaklanmýyor. Bu tamamen provokasyon. Ve Türkiye de yýllarca bunun ýzdýrabýný yaþadý insanlar. Menderes in ezaný özgürlüðe kavuþturmasý onun çok büyük dua almasýna vesile oldu. Ve bayram sevinci yaþattý. Türkçe ezan provokasyonunun devlet-millet iliþkilerinde meydana getirdiði tahribat hâlâ kayýtlarda, hafýzalarda dururken siz tutup onu Kürt toplumuna taþýmaya kalkarsanýz iþte orada kendinizi bitirirsiniz. Bence Kürt toplumu da buna sýcak bakmaz. Çok yanlýþ bir þey ve provokasyon GÜLEÇYÜZ ÜN YENÝ ASYA SERÜVENÝ Güleçyüz, Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sýnýftayken 1978 yýlýnda Yeni Asya nýn yayýnevi kýsmýnda çalýþmaya baþlamýþ. Kýsa süre sonra kurulan Yeni Asya Araþtýrma Merkezi ne geçen ve burada editörlük görevinde bulunan Güleçyüz, 12 Eylül darbesinden sonra da Köprü Dergisi nde görev almýþ. Güleçyüz, dergicilik dönemini, Esas yayýncýlýðýn tadýna vardýðýmýz dönemlerden biriydi. Köprü Dergisi bilhassa yýllarýnda çok ses getiren yayýnlar yaptý. sözleriyle anlatýyor. Güleçyüz, 1992 yýlýnýn mayýs ayýndan itibaren gazetenin hem genel yayýn müdürü hem de baþyazarý olarak görev yapýyor. Abonelik sistemi ve bayilerle okuyucuya ulaþan gazete her yýl olduðu gibi bu Ramazan ayýnda da promosyon olarak Kur ân-ý Kerim verecek. Güleçyüz, yakýn zamanda mizanpajda deðiþiklik yapýldýðýný, gerek görüldüðü takdirde yeni bir mizanpaj düþünebileceklerini ifade etti. Gruba baðlý gazete, yayýnevi, dergiler, radyo ve matbaa ayný binada hizmet veriyor. Sentez Haber adýndaki aktif bir internet sitesinin yanýnda Köprü, Bizim Aile, Genç Yaklaþým ve Can Kardeþ adlý dergileri, Yeni Asya Kitap þirketi ve Bizim Radyo grubun medya alanýndaki yayýn organlarý. ÖZDABAK KARÝKATÜRLERÝ Ýbrahim Özdabak, yýllardýr gazetede karikatür çiziyor. Yüzlerce derginin sayfa ve kapak tasarýmlarýný yapan, 5 binin üzerinde karikatürü yayýnlanan Özdabak, ayný zamanda gazetenin teknik müdürü. Özdabak ýn karikatürleri özellikle muhafazakâr kesimde ilgiyle takip ediliyor. Uður Eskier, Cihanhaber dergisi, Temmuz/Aðustos 2011

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan VECÝZE Dünya durmuyor, gidiyor. Ýnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlýk þafaðý, kulaklarýn üstünde tulû etmiþtir. Baþýnýn yarýsýndan fazlasý beyaz kefene sarýlmýþ. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalýklar, ölümün keþif kollarýdýr. Maahaza, ebedî ömrün önündedir. O ömr-ü bâkide göreceðin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y ve çalýþmalarýna baðlýdýr. Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok. Ölüm sekeratý uyandýrmadan evvel uyan! Bediüzzaman Said Nursî Mesnevî-i Nûriye, s (0 505) Þans, ayný zamanda þanssýzlýðý barýndýrýr içinde Þanssýzlýk da þans kapsamý içindedir; birbirine dönüp dolan dolaplar gibidir ikisi Ýkili adýmlarla beraber yürürler u- mut ve umutsuz yollarda; ne birinden vazgeçilir, ne de diðerine kavuþulur Gitmek ve kalmanýn zorluðu gibi hayatýn diþlileri arasýnda sýkýþýp kalýrlar çoðu zaman Tam yakalanacaðý zaman umut, daðlarýnýn ardýna gider; yeni týrmanýþ ve kayýþlara gebe býrakýr Býraktýðýnýz yerde bulamazsýnýz; vefasýz sevgili gibi serap ýþýklara tutunup gider Kavurucu çöl yalnýzlýðýný aþmadýkça, açmaz kendini Kolay deðildir ona kavuþmak; adý üzerinde þans deðildir Bedel daðlarý, uðraþý denizleri, gayret ovalarý geçilmedikçe þans çiçeði açmaz; ya da açmadan solar Sýð umutlarýn dumaný tüter uzak daðlardan; ne bir aydýnlýk verir, ne de ýsýtýr Derinlerden gelen umut volkaný daðlarý sarsar, deðiþim depremleriyle yeni þekil verir düþünce ovalarýna, duygu nehirlerine; yeri yeniden þekillendirir Küçük istekleri, kavuþmayý þans saymak ne büyük þansýzlýk Küçük tepeleri geçmeyi baþarý sanmak gibi küçük isteklerle avunmak; ne büyük küçülüþ Hiçbir þeyi küçük görmemek; parçadan bütüne giden yolu bulmak þans Þansýzlýksa, parçada ya da bütünde kalmak; ikisi arasýnda gidiþ geliþ yollarý açamamak Açýlan her günü en büyük þans görmek, batýp da giden günden ufuk açýcý dersler çýkaramamak; beyaz ve siyah kadar berrak bir þans ve þansýzlýk Ömrü, uçarý ve küçük iþlerle öldürmek; hayat þansýný iyi deðerlendirememek Küçük deðerleri bulup biriktirmek; ömrü dolu dolu yaþama þansýný yakalamak Þans bir zaman kapýyý çalmýyor, her zaman çalýyor; sesini duyan, rengini görenler için Her an bir þans, deðerlendirmeden giden anlar da þansýzlýk Kederde takýlmak þansýzlýk olmadýðý gibi, sevinçte boðulmak da þans deðil Durmadan deðiþime dönerek yeni keþif yolculuklar yapmak þans; yeni seslerde duymak, yeni renkler görmek, deðiþmeyen gerçeði bulmak Avuçlarýnýn içinde görmek galaksileri; yýldýzlarda kendi aksini seyretmek Deðiþime dönüp duran fakat deðiþmeyen ayla, her gece yüzleþebilmek; siyahýný ayýklamak, beyazýný berraklaþtýrabilmek þans, þansýzlýksa yere bakýp yürümek ve bir tümseðe takýlýp düþmek Düþtüðü yerden kalkýp da yürümeyi de bilmiyorsa hayat þansýný öldürmüþtür; sönmüþtür umut ýþýðý, bitmiþtir ümit denizi Doðduðunuz yýl, ay, gün, saat, dakika, saniye sizin en büyük þans numaranýz; öldüðünüz saniye, dakika, saat, gün, ay, yýlý ikinci en büyük þans numarasý yapmanýz arada geçen numaralarý boþa harcamamanýza baðlý Her numara hem þansa, hem þansýzlýða hamile Numaralarda saklý sonsuzluðu görmek; þansýn yaver gittiðinin göstergesi Bugün þanslý gündesiniz. Þanslý gününüz hangisi? Vahdettin Bey: Yokluk ile Cehennem arasýnda nasýl bir muvazene vardýr? Kur ân da kâfirlerin Cehennem den kaçarak yok olmak isteyecekleri yazýyor. Oysa Üstad Hazretleri, Cehennem de olsa bekâ isterim. diyerek, hayatýn ve bekânýn yokluktan daha tercihe þâyân olduðunu söylüyor. Öyleyse, kâfirler neden Cehennem den kaçarak yok olmak istiyorlar? Cehennem, tevbe kapýsýyla Allah a sýðýnmayanlarýn uðrayacaklarý azap yurdu. Yokluk ise, hakikati olmadýðýndan, Kur ân da bulunmayan hayâlî bir kavram. Varlýðýn hayalî zýttý. Kur ân da Cehennem vardýr; ama yokluk yoktur. Oysa ateizm denilen ve bir zamanlar nesilleri büyülü kucaðýnda mahvetme e- ðilimine giren felsefî cereyan yokluk inancý temeline dayanmaktaydý. Ölüm bir yokluktu onlara göre. Öldükten sonra hayat yoktu; hiçbir þey yoktu! Her þey bu gördüðümüz dünyadan ibaretti! Bu yokluk inancý bütün sorumluluklarý yerle bir ettiðinden, genç nesillere bir süre cazip geldi ve getirdiði ahlâksýzlýklarla dünya toplumlarýna bir süre çektirdiler. Fakat bir dine baðlý olmanýn ve sorumluluk duygusuyla yaþamanýn, dinsiz ve inançsýz yaþamaya oranla çok daha üstün olduðu fikrinde birleþen insanlýk çabuk uyandý ve bu yok oluþçuluðun daha fazla barýnmasýna ve nesilleri yok etmesine fýrsat vermedi. Bu çerçevede Hristiyanlarla Müslümanlar arasýnda, Yeter ki bir dîne inansýn; tek inançsýz olmasýn! fikri etrafýnda muhtelif yerlerde iþbirliði yapýldý. Ýþte âhirzaman âfetlerinin her türlü ahlâksýzlýk boyutunda olduðu gibi, inançsýzlýk boyutunda da mahvolasýya yaþandýðý dehþetli günlerde, Kur ân dan aldýðý ilhamla yokluk kavramýnýn ne bahtsýz ve dehþetli bir fikir olduðunu, gerçekte yokluðun olmadýðýný, ölüm öncesinde de, ölüm sonrasýnda da hayatýn ve yaþamanýn esas olduðunu, ölümün yokluk olmadýðýný, ebedî hayata bir geçiþten ibâret olduðunu 1 dün ya ya hay ký ran Be dî üz za man Sa - îd Nur sî, ri sâ le le rin de yok luk i le var lý ðý muh - te lif ci het ler den mu ka ye se e der. Be di üz za man Ce hen nem de de ol sa var ol - ma nýn yok lu ða na za ran bir rah met ol du ðu - nu, 2 var lý ðýn ya ra tý cý sý o lan Ce nâb-ý Hakk ýn zu lüm den mü nez zeh ol du ðu nu, ha yat ta na sýl var lýk e sas i se, var lýk ta da e be dî sa a de tin e - sas ol du ðu nu, tev be si pe ri i le Al lah a sý ðý nan kul la rýn Al lah ýn iz niy le Ce hen nem den de kur tu la ca ðý ný, bi nâ e na leyh, in sa nýn is ter i nan - sýn, is ter i nan ma sýn, Al lah ýn a dâ le ti nin ve rah me ti nin, ya ni Ce hen ne min ve Cen ne tin, ken di si hak kýn da mut lak ha yýr ge ti re ce ði ni, öy ley se be þe rin gö re vi nin mut la ka Al lah ý bu sý fat la rýy la ta ný mak ve sev mek ol du ðu nu, Al - lah ý bu sý fat la rýy la ta ný yan ve se ven kim se nin de, Al lah ýn iz niy le Ce hen nem den kur tu la ca - ðý ný ve de re ce si ne gö re Al lah ýn rah me ti ne, rý - zâ sý na ve Cen ne ti ne u la þa ca ðý ný müj de e der. 3 Be dî üz za man, ka bul-ü a dem de di ði yok o luþ çu luk mes le ði nin bir saf sa ta dan i bâ ret ol - du ðu nu ve is pat e di le me ye ce ði ni; a ma bir mes lek o la rak bu yo la gi ren le rin yok çu lu ðu is pat et mek le yü küm lü ol duk la rý ný, is pat e de - me dik le ri tak dir de i se Kur ân ýn var o luþ çu - luk la il gi li bü tün be yan la rý nýn hak ol du ðu nu ka bul et mek zo run da ol duk la rý ný be lir tir. 4 Be dî üz za man ýn re fe ran sý þüp he siz Kur ân dýr. Þim di, Ce hen nem le il gi li Kur ân â yet le ri ne ba ka lým: * Rab le ri ni in kâr e den kim se ler i çin Ce - hen nem a za bý var dýr. Ne kö tü bir dö nüþ tür o! O ra ya a týl dýk la rýn da, Ce hen ne min gür le yi - þi ni i þi tir ler ki, kay na yýp du ru yor! Ne re dey se öf ke den par ça la na cak! Kâ fir ler den her bir bö lük o ra ya a týl dýk ça, on la rýn bek çi le ri ken di - le ri ne so rar: Bu a zap tan sa kýn dý ran bir pey - gam ber si ze gel me di mi? E vet! der ler. Bi ze bir pey gam ber gel di! A ma biz o nu ya lan la dýk. Al lah bi ze bir þey gön der me di; siz sa pýt mýþ sý - nýz, de dik. Keþ ke o nu din le sey dik! der ler. Keþ ke dü þün sey dik! O za man þu a lev a lev ya - nan Ce hen nem eh lin den ol maz dýk! 5 Ya rýn in þal lah de vam e de lim. Dip not lar: 1- Mek tû bât, s. 13, A sâ-yý Mû sâ, s Söz ler, s Lem a lar, s Mülk Sû re si, 67/6-10. Yok olmaktansa Cehennem rahmettir-1 Yir mi üç se ne ön ce Bur sa ya ta yi nen gel di ðim de, ce ma a ti miz le he men kay naþ mýþ týk. Ýç le rin de es ki den be ri ta ný dý ðým ar ka daþ la rý mýz ol du ðu gi bi, gý ya - ben ta ný dýk la rý mýz da var dý. Za ten ta ný ma - dýk la rým la da, ce ma a tî mu hab be tin ne ti ce - si o la rak he men hem hâl ol muþ tuk. Ger - çek ten de Bur sa ce ma a ti sa mi mi ve mu - hab bet yö nü çok kuv vet liy di. Ce nâb-ý Hak, in si ca mý mý zý boz ma sýn in þâ al lah! Ar ka daþ la rý mý zýn bir ço ðu has bî ve sa - mi mî kim se ler di. Ders le ri hiç ak sat maz, a de ta ders ku þu ol muþ, ses siz ve sa kin ce ge lir gi der di. Ýþ te bun lar dan bi ri de, Ö mer Ak pý nar kar de þi miz di. Mü ba rek ve mü te - bes sim bir ya pý day dý. Kar þý la tý ðý mýz za - man hâl-ha týr so rar, mu hab bet e der dik. Da vâ sý na sa dýk ve ce ma a tî te sa nü de mu - va fýk ha re ket e der di. Ha ni ad sýz kah ra - man lar dan ve a yak ol ma yý baþ ol ma ya ter - cih e den ler den di. Bu a yýn ilk gü nün den be ri bu lun du ðum An ka ra da, Bur sa dan ge len en son me saj la o nun ve fat et ti ði bil di ri lin ce ü zül düm, rah met ler di le dim, hem de bin ler ce. O ra - da o la ma yýp, ce na ze si ne iþ ti rak e de me di - ðim den do la yý da ay rý ca ha yýf lan dým. Son za man lar da u mu mî soh bet le re iþ ti rak e de - mi yor du. En son o la rak da ma hal le le rin - de ki soh be te iþ ti rak e ti ðim de, o ra ya da gel me di ði ni gö rün ce sor dum, ra hat sýz ol - du ðun dan do la yý ge le me di ði ni söy le di ler. Ü zü lüp, þi fa lar di le dim. Ken di si, Bur sa mý - zýn sar sýl maz, se bat kâr ve is ti ka met li kar - deþ le rin den Ah med Kut lay ýn ka yýn bi ra de - riy di. Ah med Bey e ta zi ye i çin te le fon aç tý - ðým da, çok sý kýn tý lar çek ti ði ni, ni ha yet ba - þý ný so ka cak bir ev a lýp o nun tak sit le ri ni bi ti rip ra hat et miþ ken, son za man lar da dû çar ol du ðu a man sýz bir has ta lýk tan do - la yý ve fat et ti ði ni söy le di. Ne ya pa lým ki tak dir-i Ý lâ hî böy le di. Rab bi miz ne di ler se o o lu yor du. Bu dâ vâ - nýn fe da kâr ve çi le keþ bir fer di nin oð lu o - lan Ö mer Ak pý nar kar de þi miz de Hakk a yü rü müþ, o ra da baþ ta Pey gam be ri miz (asm) ol mak ü ze re, Üs ta dý mý za ka vuþ muþ - tu. E vet, Bin ler rah met sa na Ö mer kar de - þim! Me kâ nýn Cen net ol sun! der, ak ra ba - la rý na, dost ve kar deþ le ri mi ze de ta zi yet le - ri mi zi bil di ri riz. Ömer Akpýnar a binler rahmet... Bi zim i ti ka dý mý za gö re "Ma sum bir in - sa ný öl dü ren, bü tün in san la rý öl dür - müþ gi bi dir" ki, böy le le ri in san lýk tan çýk mýþ sa yý lýr. E vet, an cak in san lýk tan çýk mýþ o lan lar, ma sum la rý öl dür mek ten zevk a lýr. Sa dist çe bir zevk... Bi zim Ýs lâ ma da ya nan in san lýk his si ya tý mý - za gö re, ma sum la rýn ca ný yan dý ðýn da, bo zul - ma mýþ kalp ler dað dâr, yü rek ler dil hûn o lur. Fa kat, ak lý bo zul muþ, kal bi na sýr laþ mýþ, vic da ný kö rel miþ, ru hu ca na var laþ mýþ vah þî ta bi at lý kim se ler den böy le si bir in sa nî yak - la þý mý bek le ye mez si niz... On lar yý lan dan, ak rep ten be ter dir; sa de ce ve sa de ce ze hir le - me yi bi lir ler, öl dür mek ten lez zet a lýr lar. Ne ya zýk ki, þim di ler de ül ke mi zin muh te lif ma hal le rin de da ya nýl maz a cý ve ýz tý rap ve ren böy le si ö lüm tab lo la rý na þa hit ol mak ta yýz. Bir u ður suz dâ vâ uð ru na, o luk o luk mâ sum ka ný a ký týl ma ya ye ni den hýz ve ril miþ gö rü nü - yor. Gün geç mi yor ki, bir a i le o ca ðý na a teþ düþ me sin; gün geç mi yor ki, mah zûn mü te vek - kil göz ler kan ça na ðý na dö nüþ me sin. Bu zu lüm lü kan der ya sý ný, bu maz lûm mil le te re vâ gö ren le ri Kah har ý Zül ce lâl'e ha va le e de rek di yo ruz ki: Mâ sum la rýn ka ný ü ze rin de in þâ e dil mek is te nen bir dün ya ye - rin di bi ne bat sýn. Ýs te mi yo ruz, böy le si bir kan lý ve zu lüm lü dün ya yý... Te mel hak la ra sal dý rý Ha yat hak ký, ya þa ma hak ký, te mel in sa nî hak la rýn ba þýn da ge lir. Bu te mel hak ka sal dý ra rak, ya da o nu yok et - me ye ça lý þa rak, bir baþ ka in sa nî hak el de e dil - mez. E vet, vah þi ya ne me tot lar la in sa nî hak lar is ten mez, is ten se de ve ril mez. Ül ke ler ve in san top lu luk la rý a ra sýn da sa vaþ - lar ol muþ ve ol mak ta dýr. An cak, sa va þýn bir u - sû lü, er kâ ný, â dâ bý var dýr. Bu nun dý þý na çý kan - lar "in san lýk su çu" iþ le miþ o lur ki, bun lar bi rer "sa vaþ suç lu su" o la rak yar gý la nýr ve en a ðýr ce - za ya çarp tý rý lýr lar. Ül ke miz de ya þa nan þey, sa vaþ de ðil te rör dür. Te rö rizm i se, týp ký a nar þizm gi bi bir in san lýk su çu dur: E vet, te rö rizm de za lim maz lûm, ka - dýn er kek, ço cuk yaþ lý, zen gin fa kir, din - li din siz, as ker si vil, Türk Kürt... ve sa i re tef - rik e dil mez. Sal dý rý, ký yým ve ký rým u mu mi dir. Þe hir ve ya kýr sal da ki bom ba lý ey lem ler, pu su kur ma lar, o to ma tik ta ra ma lar, mo lo - tof kok teyl li sal dý rý lar, in ti har sal dý rý la rý, boþ ya da do lu a raç yak ma lar, ev ve iþ ye ri tah - rip le ri gi bi kat li âm ni te lik li ey lem ler, bu nun bâ riz bir gös ter ge si. Bu tab lo da i se, ne man tý ðýn ye ri var dýr, ne vic da nýn... A ca ba, baþ ka sý ný mað dur e de rek bir baþ ka mað du ri ye tin so na er di ril di ði ne - re de gö rül müþ? Ya ra lý yý da öl dü rü yor lar Yu ka rý da zik ret ti ði miz ey lem le rin ser gi len - me saf ha sýn da a ðýr lýk lý o la rak Kürt kö ken li genç ler kul la ný lý yor. (Er me ni ler na dir dir; on lar da - ha zi ya de stra te ji be lir le me i þin de gö rev a lýr lar.) Çe þit li se bep ve yön tem ler le ör güt bün ye - si ne da hil e di len bu genç ler, söz de "Kürt hak - la rý" i çin ö lüp öl dü rü yor lar. Ger çek te i se, ne yap týk la rý ný, na sýl bir stra - te ji ye â let e dil dik le ri ni, han gi mak sa da kur - ban git tik le ri ni ve bu kan lý vu ruþ ma nýn ne re - ye doð ru git ti ði ni ve so nu nun ne re ye va ra ca - ðý ný ke sin lik le bil mi yor lar. Baþ ka la rý ta ra fýn dan sevk ve i da re e di len bu za val lý lar, sa de ce öl me yi ve öl dür me yi bi - li yor lar. Öy le ki, ken di le riy le bir lik te ö lü me at la yan ve me se lâ bir ça týþ ma es na sýn da ka - ça ma ya cak de re ce de ya ra la nan ar ka daþ la rý ný da hi göz le ri ni kýrp ma dan öl dü rü yor lar. Bu nun se be bi ni sor du ðu muz da i se, þu ce - va bý ve ri yor lar: "Ka ça ma yan ya ra lý ki þi, düþ - ma nýn e li ne ge çe cek. Mec bu ren ba zý i ti raf - lar da bu lu na cak. Öy le bir du ru ma düþ mek - ten se, öl me si da ha i yi dir." Bu na sýl bir sa vaþ man tý ðý dýr? Da ha sý, bu na sýl bir çü rük ve te mel siz bir dâ vâ dýr ki, ya ka la nan ki þi yel ken le ri in di ri yor ve he men i ti raf çý o lup çý ký yor? Doð ru su, Ö ca lan'ýn da "Düþ ma nýn e li ne sað geç me mek i çin, son kur þu nu ken di ni ze sý ka cak sý nýz" þek lin de bir em ri var dý. (1992'de Al man ya'da ba sý lan ki tap.) Ne var ki, ken di si öy le yap ma dý. Ken di ne son kur þu nu sýk ma dý ve Ken ya'da "düþ man"ýn e li ne sað geç ti... Üs te lik, "düþ man ta raf"ýn il le - gal tem sil ci le riy le yýl lar dýr giz li ka pak lý þe kil de gö rüþ me ler ya pý yor. Ken di si ar týk "e min el ler"de na sýl sa; var sýn Türk ve Kürt genç le ri bir bi ri nin ca ný na kýy ma - ya, ka ný ný dök me ye de vam e de dur sun lar. Kürt, Türk, ya da bir Müs lü man, böy le si bir kan lý a re na nýn sü rüp git me si ne gön lü as la ra zý ol maz. O tuz se ne müd det le bu na se yir ci kal maz, ka la maz. Ken di si ha ki ka ten Kürt ol say dý ve bu kan lý bo ðuþ ma nýn a dý da "sa vaþ" ol say dý, þim di ye ka dar çok tan bit miþ o lur du. Zi ra, en çe tin dün ya sa vaþ la rý nýn bi le öm rü an cak ye di se kiz se ne sü re bil miþ tir. Bi rin ci Dün ya Sa va þý 4 yýl, Ý kin ci si i se 6 yýl sür müþ tür. Ýn san lar, a kýl la rý ný baþ la rý na dev þi rip ça týþ - ma yý son lan dýr ma ve ba rý þý sað la ma nýn bir yo lu nu bul muþ tur. A ma, ya þa nan sý kýn tý nýn a dý sa vaþ de ðil de te rör i se, bu nun öm rü u za yýp gi de bi li yor. Zi ra, te rö rün ko lay ca tes bit e di le me yen, kon trol al - tý na a lý na ma yan, gö rün tü sü i le ma hi ye ti hay li fark lý lýk arz e den da hi lî ve ha ri cî pek çok bað - lan tý la rý, da ya nak la rý ve des tek ve ren çe þit çe þit men fa at o dak la rý var. Bu kan lý, kir li ve ka ran lýk yüz lü it ti fa kýn men - fa a ti, þa yet te rö rün de va mý ný ge rek ti ri yor sa, si - zin bu be lâ i le baþ et me niz ve ça týþ ma yý bi tir me - niz hiç de ko lay ol ma ya cak... Ýþ te, Tür ki ye'de yak la þýk o tuz yýl dýr ya þa nan kan lý re a li te bu dur. Res mî i de o lo ji nin ve Ke ma list an la yý þýn u - mum mil le te ve i lâ ve ten Kürt le re yö ne lik hak - sýz ve a dâ let siz uy gu la ma la rý, za li mâ ne ve gad - da râ ne po li ti ka la rý se be biy le hâ sýl o lan a sýr lýk mað du ri yet ler i se, bu me se le de ne ya zýk ki sa - de ce ka muf laj mal ze me si o la rak kul la ný lý yor. Zi ra, bu gün Kürt lük a dý na ya pý lan te rör sal dý - rý la rý nýn, vak tiy le Ke ma list ja ko ben le rin Türk - lük a dý na uy gu la mýþ ol du ðu sal dýr gan da yat ma - la rýn dan me to dik o la rak pek bir far ký yok tur. Ja ko ben le rin ma ri fe ti ö zet le þu dur: "Ya þap - ka gi yer si niz, ya da si zi öl dü rü rüm. Ya tek ke yi, med re se yi ha ya tý nýz dan çý ka rýr sý nýz, ya da ha - ya tý ný zý sön dü rü rüm. Ya Kur'â ný, E zâ ný terk e - der si niz, ya da si ze ha ya tý zin dan e de rim. Ya 'üm met' ol ma yý red dip 'tek mil let' ol du ðu nu zu ka bul e der si niz, ya da 'hâ in' mu a me le si ni gö - rür sü nüz. Ya 'He pi miz Türk'üz' di ye cek si niz, ya da bu va ta ný terk e dip gi der si niz..." Bu sa kim zih ni yet le mü ca de le, yi ne hu kuk ze mi nin de ve de mok ra si i çin de ka lý na rak ya - pýl dý, ya pý lý yor, ya pýl ma lý... Ni çin? Sýrf mâ sum - lar za rar gör me sin ve da hil de kav ga ya þan ma - sýn, kar deþ ka ný dö kül me sin di ye. Böy le de ðil de, tam ak si yön de ki mü ca de le me tot la rý i se, ön ce lik le ve ö zel lik le yi ne ay ný ja - ko ben le re ya rar. On la rýn ve dar be he ves li si hem pa la rý nýn i þi ne ya rar. Ja ko be niz me, hat ta süf ya niz me hiz met he sa bý na ge çer. O hal de, Tür ki ye'nin "te rör so ru nu" i le Kürt - le rin mâ ruz kal dý ðý bir ta kým sý kýn tý la rý ay rý ay rý e le al mak ve bir bi rin den ta ma men ba ðým sýz þe kil de de ðer len dir mek ge re ki yor. Ak si hal de, i þin i çin den çý kýl maz o lur ve e sa - sýn da bu ko nu lar bir bi rin den tef rik e di le me di ði i çin dir ki, bir tür lü çý kýþ yo lu bu lu na mý yor. Çý kýþ yo lu ö zet le þu dur: 1) Te rör so ru nu: Bu so run, Kürt ler le il gi li me se le ler den ay rý o la rak baþ lý ba þý na bir hu - su sî pa ket o la rak e le a lýn ma lý ve her tür lü ad - lî, si ya sî ve dip lo ma tik ka nal lar iþ le ti le rek üs - te sin den ge lin me ye ça lý þýl ma lý. 2) Kürt va tan daþ la rýn du ru mu: Te rör var, ya da yok; te rör o lur ve ya ol maz; bu nok ta la ra hiç ta kýl mak sý zýn ve salt "Te rö rü ön le ye cek ka dar" di ye ha sis lik yap mak sý zýn, ef ra dý mil yon lar la i - fa de e di len bu sa dýk va tan daþ la rý mý za ve din kar deþ le ri mi ze yö ne lik bir as ra yak la þan ret, in - kâr, ya sak çý, bas ký cý, da yat ma cý uy gu la ma lar - dan ve ha len de hü küm fer mâ o lan res mî "Türk mil li yet çi li ði" po li ti ka lar dan mut la ka vaz ge çil - me si ge re ki yor. Ak si hal de, ne ger çek an lam da bir de mok ra tik cum hu ri yet ten, ne te mel in san hak ve hür ri yet le rin den söz e di le bi lir, ne de mev cut sý kýn tý la rýn te lâ fi si müm kün o lur. El ha sýl: Te rör, Kürt ler le il gi li mev cut sý - kýn tý la rýn a sýl ve ye gâ ne se be bi de ðil; bel ki so nuç la rýn dan bi ri o lup, bu sý kýn tý la rý bes - len me ve bü yü me mal ze me si o la rak kul la ný - yor. Te rö rün, ha ki kat te da ha baþ ka bes le yi ci un sur la rý ve i da me et ti ri ci di na mik le ri var dýr ki, bun lar da ay rý bir ya zý ko nu su. Her kim o lur sa ol sun, zul me den za lim o lur. Dün ya la ra be del bir mâ su mu öl dü ren de, ay ný þe kil de za lim o lur. Mü te ma di yen za lim lik ya pa rak, bir top lum da hu zur ve ba rý þý te sis et mek müm kün de ðil. Masumlarý öldürerek maðduriyet giderilmez

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Barla yý düþünüyorum Barla da Geçen haftalarda uðrayýp ziyaret ettiðimiz Barla yý düþünüyorum. Güzellikleriyle, hatýralarýyla, mânevî cazibesi ile gönül ikliminde lerzeye getirdiði coþkuyu, sevinci, sevgiyi ve ruhlardaki tecellilerini düþünüyorum. Bir destan gibi, bir þiir gibi ifade ettiði mânâlarla mazinin derinliklerine sürükleyerek. Isparta kahramanlarýnýn hatýralarý ile eðirdir gölünün ak köpüklü berrak dalgalarý birleþerek intibaha getirmek için çarpýyor kalbimin tembelliklerine, dimaðýmýn þaþkýnlarýna. Ölmüþ, e- rozyona uðramýþ, þaþýrmýþ aciz beþerin masiva içersinde, afakî âlemde bir damlada, bir zerrede boðulmuþlarýn, savrulmuþlarýn, kavrulmuþlarýn Ya Baki, entel Baki. Ýle yeniden hayat bulduklarý hatýralarla fenaya, zaile akýp giden benliðimi buluyorum. Aþký, huþuyu, huzuru ve kalbî rehaveti en çok hissettiðim; hicreti, hicraný, þevki ve heyecaný coþkun, sessiz ve derinden akan nehirler gibi tattýðým yer Barla. Bir damla zerrecikte, bir umman gibi güneþin tamamýný görebilenler gibi Barla da tezahür etmiþ, akýllara, ruhlara, kalplere hayat vermiþ bir ulvi dâvânýn ýþýklarýný ve sýcaklýðýný görmek, düþünmek anlamak mümkün. Çam daðlarýnda, yalçýn kayalýklarda, sarp yokuþlarda, gölün sükûnetinde ve kýyýlara çarpan hýrçýn dalgalarýnda, u- fuklarýnda, bulutlarýnda ve cennet bahçelerinde geçmiþin ayak izlerini müþtak olduðumuz, hasretini duyduðumuz, muhtaç olduðumuz fýtri latifelerle yürekten hissederiz. Okudukça göðsümüz kabarýr, dinledikçe duygulanýr, anladýkça yüreðimizin yaðlarý erir. Bir ummanda buluruz kendimizi, vuslata ermiþ, kendinden geçmiþ, kesretten vahdete, bedenden ruha dönmüþ bir hafiflikte ve sadelikte duygular yükler Barla insana. Acizliðimizle, fakirliðimizle ve çaresizliðimizle beraber umutlarý, ufuklarý ve hakikatleri fark ederiz Ulu Çýnarýn dibinde. Baþýmýzý kaldýrýp bakýnca yüksekliðine, ihtiþamýna, kadirþinaslýðýna anlayabiliriz ondaki vefayý ve hasretini duyduðu Sevgiliyi kaybedince kurumuþ, havada, boþlukta kalmýþ kollarýndan. Yokluðundan bir hasret þýrýltýsý ile gözyaþlarý gibi billur sularý, kývrým kývrým cennet bahçesine doðru akar gider, Çýnarýn dibindeki Çeþmenin. Suyu içenleri ferahlatýr, abdest alanlarý rahatlatýr, þýrýltýsý ile oralara hayat verir, gönülleri kirlerden temizleyerek üstünde taþýdýðý nurlu mübarek mekâna yol verir, basamaklarýndan merdivenlerin. Kur an güneþinin ýþýltýlarýnýn doðduðu evde, huzurda tekbirle eðilen baþlar nur çeþmesinin ýslaklýðý ile secdede miracý yakalar. Bir Ýslâm kahramanýnýn nefyedilerek yokluða, hiçliðe ve mahrumiyete mahkûm edilmiþ olduðu bir yer; baskýlar, tarassutlar ve iþkencelerle çilehane olarak tertip ve tahkim edilmiþken insanlýða hayat veren Kur an tefsirlerinin âlem-i Ýslâma neþir ve tulu ettiði yer olmuþ Barla. Yaðmurlu bir günde, çamurlar içersinde yýrtýk bir lastik ayakkabýnýn peþinden giderek hakka ulaþan, sýddýk makamýna yükselen Süleyman ýn hikâyesi.. Bir masumun saflýðý ve sadeliði ile çam daðýnda mübarek unvanýný alan baþka bir Süleymanýn destaný Ýnsanlarýn muhtaç gönüllerinin nurlara, sürurlara daldýðý.. Gönüller Sultanýnýn sekiz sene kaldýðý, suyunu içtiði, havasýný kokladýðý, Kur ân tefsirlerini telif ettiði.. Ýkinci geliþinde vefat etmiþ talebelerinin kilitli kapýlarýný görünce uzun uzadýya hýçkýrýklarla aðladýðý, hasretini, hicranýný ve vefasýný içine gömerek duâlar, nidalar, ibadetler ettiði yerdir, Barla. Kur ân ile kâinatý okumayý, güzelliklerin failini, esmanýn varlýklardaki tecellilerini, mahlûkatýn ve mevcudatýn zikirlerini, kuþlarýn ve canlýlarýn dillerini, tespihlerini, duâlarýný ve niyazlarýný bir tefekkür ummaný içersinde gönlümüzün derinliklerinde okumayý orada yazýlanlarda bulduk. Her bir þeyde onu görmeyi, ona giden yollarý, izleri, sýrlarý, gizemleri, tevafuklarý öðrendik Barla da. Ýnsanlýðý nuruyla, þuuruyla, huþu ve huzuruyla aydýnlatan nurlarýn fedakâr, kahraman ve çilekeþ talebelerinin tarihin altýn sayfalarýnda destanlaþmýþ olan hikâyeleri, oranýn daðlarýnda, baðlarýnda, ovalarýnda, sarp yamaçlarýnda geçmiþ. Pervanenin ýþýða, aydýnlýða, ýþýða, ataþe yanmaya bedel koþtuklarý gibi O nun nuruna, Risale-i nurun þuuruna, Kur ân þuasýna, Ýslâm güneþine doðru koþuþtu bahtiyarlar. Bir dava uðruna hayatý, yaþamayý ve varlýðýný hakir görmüþ insanlar feyizlerini Barla dan aldýlar. Ayrýlýk vakti gelip çattý. Arkadaþlarým sohbetten, namazdan, dersten sonra dönüþ hazýrlýðýna baþladýlar. Ben hâlâ Barla nýn yüksek tepelerine, yamaçlarýna bakýyorum. Çam ve ardýç kokularý içersinde, kuþ cývýltýlarý arasýnda Yasin-i Þerif okuduðumuz mezarlýðýna bakýyorum. Ölümünde bile etrafýnda harman olmuþ yiðitlerin, Isparta kahramanlarýnýn bulunduðu yerleri tarassut ediyorum. Bir ümit ýþýðý, bir nebze salam ve hasretle son nefesteki müjdeli veda yý bekler gibi gönlüm takýldý kaldý oralarda. Barla yý düþünüyorum Barla da. Bir ömür boyu Barla da kalmak istiyorum. Ihlara Vadisi, 14 kilometrelik uzunluðu ile Kapadokya bölgesine gelen turistlere doða, tarih ve sanat olgusunu bir arada buluþturuyor. Ihlara vadisi turistlerin gözdesi AKSARAY MÜZE MÜDÜRÜ YUSUF ALTIN: KAPADOKYA NIN DÜNYACA ÜNLÜ VADÝSÝ IHLARA YI YILIN 6 AYLIK DÖNEMÝNDE 89 BÝN YERLÝ VE YABANCI TURÝST ZÝYARET ETTÝ. KAPADOKYA'NIN dünyaca ünlü vadisi Ihlara yý yýlýn 6 aylýk döneminde 89 bin yerli ve yabancý turist ziyaret etti. Aksaray Müze Müdürü Yüksek Sanat Tarihçisi Yusuf Altýn, Ihlara Vadisi nin 14 kilometrelik uzunluðu, yer yer metreye varan derinliði ile Kapadokya nýn önemli turizm deðerlerinden biri olduðunu söyledi. Ihlara Vadisi nin Hristiyanlýðýn ilk yýllarýnda önemli bir din merkezi olduðunu belirten Altýn, Kayserili Basileaus ve Nazianos;lu Gregarius Bursalý gençler kitaba ilgiyi arttýrmak istiyor FOTOÐRAF: CÝHAN Gençler, toplumu okutmaya kararlý HER 100 kiþiden sadece 4 ünün kitap okuduðu Türkiye de, Bursalý gençler tarafýndan anlamlý bir kampanya baþlatýldý. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, halkýn kitap okuma alýþkanlýðýný artýrmak amacýyla 'Kitap Okuma Kampanyasý' düzenledi. Her kesimden insanýn destek verdiði etkinlikte, vatandaþlar 2 saat boyunca kitap okudu. Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin organizasyonuyla gerçekleþtirilen kitap okuma kampanyasý, Heykel deki Tarihi Belediye binasýnýn arkasýnda bulunan amfide gerçekleþtirildi. Kampanya kapsamýnda Osmangazi Gençlik Meclisi tarafýndan Osmangazi Tren Ýstasyonu nda, Bursa Uludað Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluðu (TOG) tarafýndan Görükle de, Ýznik Gençlik Meclisi tarafýndan Ýznik te ve Harmancýk Gençlik Meclisi tarafýndan Harmancýk ta insanlar bir araya gelerek 2 saat boyunca kitap okuyor. Ýlçe gençlik meclisleri tarafýndan da eþ zamanlý baþlatýlan kitap okuma kampanyasýnýn þehir merkezindeki ayaðýna, Bursa Kent Konseyi Baþkaný Mehmet Semih Pala, Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkan Danýþmaný Taha Aydýn, Program Yapýmcýsý ve Sunucusu Doðukan Erdem Kutlu, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, BurSanat Eðitim ve Gençlik Derneði üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Pala, Gençlik Meclisimiz kitap ve gazete okuma ile ilgili kampanya gerçekleþtiriyor. Türkiye de 12 bin kiþiye bir kitap düþüyor. Her 100 kiþiden 4 ü kitap okuyor. Bu hiç iç açýcý bir durum deðil. Bizler Bursa Kent Konseyi olarak bu konuda her türlü çalýþmayý yapýyoruz açýklamasýnda bulundu. Kampanyaya katýlan vatandaþlara, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafýndan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Baþgil in yazdýðý Gençlerle Baþbaþa adlý kitabý hediye edildi. Bursa / cihan gibi mezhep kurucularý 4. yüzyýlda burada yetiþtiler. Ihlara Vadisi nin doðal oluþumu, korunaklý yapýsý, burayý Hristiyan dininin önemli merkezlerinden biri haline getirmiþtir dedi. 4. yüzyýldan itibaren önemli bir manastýr merkezi haline gelen Ihlara Vadisi nde, yapýldýðý döneminin resim sanatý özelliklerini barýndýran çok sayýda kilise bulunduðunu kaydeden Altýn, þunlarý kaydetti: Ihlara Vadisi ndeki kayalara oyulmuþ freskli kiliseler, korunarak eþine rastlanmayan bir tarih hazinesi olarak B U L M A C A 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Dünya ve Olimpiyat þampiyonu eski bir haltercimiz. 2. Atlarýn beline konulan saçaklý örtü.- Genellikle bazý çið ot ve sebzelerle yapýlan, yað, limon vb. maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek. 3. Yat limaný.- Kar, süt vb.nin rengi. 4. Arapçada bayram.- Bir erkek adý.- Bir nota. 5. Bir saatlik zamanýn altmýþta biri.- Ürün kaldýrma, ekin biçme iþi. 6. Yansýma.- Kakaonun halk arasýnda söyleniþi. 7. Dar ve kalýnca tahta.- Nazým Hikmet'in soyadý. 8. Birine geçici olarak býrakýlan ve teslim alýnan kiþice korunmasý gereken eþya, kimse vb.- Ey, hey anlamlarýnda bir seslenme sözü. 9. Bayrak.- Rus yapýmý bir otomobil markasý. 10. Aletin çoðulu.- Kuzey amerikada bir devlet. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Ýkinci Abdul hamit döneminde kullanýlan bir fes çeþidi.. 2. Ýranda bir þehir.- Bir kimsenin, bir tüzel kiþinin mülkiyeti altýnda bulunan, taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. 3. Bir çokluk eki.- Kiralamaktan emir. 4. Ýyi olma durumu, salah.- Bütün çizgileri belirgin o- lan, gözün bütün ayrýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen. 5. Lengerkelimesinin birinci hecesi.- Yazma, çizme vb. iþlerde kullanýlan çeþitli biçimlerde araç. 6. Müslüman inanýþýna göre, kýyamet günü bütün ölülerin toplanacaklarý yer. 7. A- kýl.- Bir hacim ölçüsü. 8. Bir olayýn gününü, ayýný ve yýlýný bildiren söz veya gün.- Belli, açýk. 9. Ellinin ortasý.-tuzak, kapan.- Görme engelli. 10. günümüze kadar ulaþmýþtýr. Yaptýraný belli olan kiliseler, bilim dünyasý için ayrý bir önem taþýmaktadýr. Okuma yazma oranýnýn düþük olmasý nedeniyle, dini yaymak için kiliselerde, Ýsa nýn hayatý, Ýncil deki konular, din büyükleri ve onlarla ilgili olaylar fresklerle açýklanmýþtýr. Vadi de yer alan Sümbüllü, Yýlanlý, Kokar, Aðaçaltý, Pürenliseki, Eðritaþ, Kýrkdamaltý, Bahattin Samanlýðý gibi freskli kiliselerde Ýsa nýn doðumu, Meryem e müjde, ziyaret, Mýsýr a kaçýþ, son akþam yemeði gibi sahneleri görmek mümkündür BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A S A T Ý S A D A K A O T O R Ý T E R A Y A Z R A M A Z A N Ý K A B A A L A Y A S A B A N L M S E K A L A K O R Ý T E A T Ý N A E A T K S E T N A R A R Ý S A R A L Ý Ý N A Z A R A N O K E T M A R A B A D Ý M A M E A T A M A N A K E L E M Bua'da sesliler.- Sarmaktan emir.- Bir kimseyi, bir þeyi anlatmaya, tanýmlamaya, açýklamaya, bildirmeye yarayan söz. 11. Gürültü, patýrtý.- Rahmetullahi aleyih kýsa yazýlýþý Balkanlarda bir devlet. 6 AYDA 89 BÝN TURÝST IHLARA Vadisi ne Dünyanýn dört bir yanýndan gelen turistler tarafýndan ziyaret edildiðini vurgulayan Altýn, Tektonik yükselmeler ve Hasan Daðý volkanýnýn püskürmesi sonucu oluþan, içinden geçen Melendiz Çayý nýn þekillendirdiði Ihlara Vadisi, 14 kilometrelik uzunluðu, kilise ve kayadan oyma mekânlarýyla Kapadokya bölgesine gelen turistlere doða, tarih ve sanat olgusunu bir arada buluþturuyor diye konuþtu. Vadiye gelen turist sayýsýnýn geçen yýla göre yükseldiðini belirten Altýn, þöyle devam etti: Ihlara Vadisi ne yýlýn her mevsiminde Uzak Doðu, Avrupa ülkeleri ve yurt içinden on binlerce turist geliyor. Vadiyi bu yýlýn ilk 6 aylýk döneminde 89 bin yerli ve yabancý turist ziyaret ederken, geçen yýl ayný dönemde ise 84 bin turist ziyaret etmiþti. Vadiye en fazla turist ise 35 bin 675 turistle Mayýs ayýnda geldi. Güzelyurt / aa Antikacýlar Safranbolu da buluþtu TÜRKÝYE'NÝN çeþitli illerinden gelen antika satýcýlarý, Karabük ün tarihi ve turistik ilçesi Safranbolu da bir araya geldi. Antikacýlar, iki gün boyunca çok sayýda objeyi yerli ve yabancý turistlerin beðenisine sunacak. Osmanlý ahþap mimarisi ile Rum Taþ sanatýnýn en güzel örneklerinin sergilendiði Safranbolu, Türkiye nin dört bir yanýndan gelen antika satýcýlarýný aðýrlýyor. Ankara ve Ýstanbul dan sonra Türkiye de ilk defa bir ilçede antika pazarý açýlýyor. Karabük valiliðinin giriþimleriyle Eski Çarþý Kazdaðlý mevkiinde açýlan pazarda, Osmanlý döneminden cumhuriyetin ilk yýllarýna kadar birçok obje bulunuyor. Anadolu Antikacýlar Derneði ikinci baþkaný Necati Doðan, Böyle tarihi bir doku altýnda, eski evlerin gölgesinde bir pazar açmak süper bir olay. Karabük Valisi Ýzzettin Küçük, Ankara daki pazarýmýzý gezerken bizlerle sohbet ettiði sýrada bize böyle bir pazarýn Safranbolu da da açýlmasýný teklif etti, bizde kabul ettik. 1 hafta önce gelip keþif yaptýk ve bu meydanda açýlmasýný saðladýk dedi. Vali Küçük ise, Bundan sonra bu pazar burada açýlacak. Safranbolu dokusu, tarihi, mimarisi ve geçmiþi ile bu pazara uygun diye konuþtu. Karabük / cihan 180 yýllýk kültüre ýþýk tutuyor OTEL iþletmecisi, açtýðý sergi ile Antalya nýn Manavgat ilçesinin 180 yýllýk yaþam kültürüne ýþýk tutuyor. Manavgat ýn Side beldesinde Side Selimiye Garden Hotel sahibi Mehmet Çelikten, konaklama tesisi bünyesinde açtýðý Zamana Yolculuk isimli sergisinde turizm þehrinin 180 yýllýk yaþam kültürünü yansýtýyor. Sergideki ev eþyalarýný Manavgat ýn 78 köyünü gezerek 6 yýlda topladýðýný belirten Mehmet Çelikten, en eski eþyanýn ise 180 yýllýk yaba, tahta terazi ve buðday ölçümünde kullanýlan tahta þýnýk olduðunu kaydetti. Otel içinde sürekli kalacak olan sergide toplam 685 yöresel eþya bulunduðunu belirten Çelikten, sergide Giritlilerin Side ye yerleþmeye baþladýðý dönemde cumbalý Osmanlý evlerinde kullandýðý bazý ev eþyalarýnýn da bulunduðunu söyledi. Çelikten sözlerini þöyle sürdürdü: Sergide yer alan 180 yýllýk ev eþyalarýnýn Manavgat ýn yaþam kültürüne ýþýk tutacaðýna inanýyorum. Eþyalarý kök köy gezerek topladým. Hepsini gözüm gibi koruyorum. Benim içim hepsi çok deðerli. Sergiyi gezenler Manavgat ýn 2 asýrlýk geçmiþine yolculuk yapýyor. Antalya / Cihan

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER BTC den 1 mil yar 238 mil yon va ril pet rol ak tý HA ZAR pet rol le ri ni Tür ki ye ü ze rin den dün ya pa zar la rý na Ba kü Tif lis Cey han (BTC) Ham Pet rol Bo ru Hat tý nýn, A da na nýn Cey han il çe sin de ki hay dar A li yev De - niz Ter mi na lin den bu gü ne ka dar sev ki ya tý ya pý lan ham pet ro lün 1 mil yar 238 mil - yon va ri le u laþ tý ðý bil di ril di. BTC Hat tý ndan dev re ye gir di ði ta rih ten 24 Tem muz Pa zar gü nü ne ka dar 1595 tan ker i le 1 mil yar 238 mil yon va ril ham pet rol sev ki ya tý - nýn ger çek leþ ti ril di ði i fa de e dil di. Yet ki li ler, 2010 yý lý nýn Tem muz a yýn da ya pý lan an laþ ma kap sa mýn da çok yük sek ol ma yan bir mik tar Türk men ham pet ro lü nün de BTC bo ru hat týn dan dün ya pa zar la rý na gön de ril di ði ni bil dir di ler. A da na/a a DO LAR DÜN 1,7210 ÖN CE KÝ GÜN 1,7000 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4710 ÖN CE KÝ GÜN 2,4360 DÜN 89,45 ÖN CE KÝ GÜN 87,80 DÜN 603,26 ÖN CE KÝ GÜN 590,36 Çaðlayan, yurt dýþýndan yatýrýmcýlarýn geleceðini söyledi. Ýki yatýrýmcý 8 milyar dolarlýk yatýrým yapacak EKONOMÝ Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye ye yurt dýþýndan gelmek isteyen birçok yatýrýmcýnýn bulunduðunu bildirdi. Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý Heyeti ni kabulünde, gazetecilerin sorularýný cevaplayan Bakan Çaðlayan, yurt dýþýndan iki yatýrýmcý ile görüþmeye baþladýðýný belirterek, bir ay içerisinde konuyu kamuoyu ile paylaþacaðýný ve sadece yapýlacak bu iki yatýrýmýn 7-8 milyar dolarýn üzerinde olacaðýný söyledi. Çaðlayan, Türkiye, þu anda dünyada en iyi yatýrým yapýlabilir ülkeler arasýndadýr dedi. Ýhracatýn, 24 Temmuz itibariyle 8.7 milyar dolar, 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasýnda ise yüzde 22,8 artýþla 75 milyar dolar olarak gerçekleþtiðini açýklayan Çaðlayan, Minimum yüzde 20 artýþla gidiyoruz. Yelkenler fora, kimsenin þüphesi olmasýn dedi. Çaðlayan, ihracat ve ithalat ile ilgili rakamlarý günlük izlediklerini kaydederek, bu yýl Orta Vadeli Program daki 127 milyar dolarlýk ihracat hedefinin geçileceðini bildirdi ve cumhuriyet tarihinin yeni bir rekorunu kýrmayý hedeflediklerini kaydetti. Ankara/aa ABD de borç çýkmazý ABD DE borçlanma limiti krizine çözüm bulunmasý çabalarýndan dün de sonuç çýkmadý. Günü kendi planlarý üzerinde çalýþarak ve kendi aralarýnda toplantýlar yaparak geçiren Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili kongre üyeleri arasýnda kamplaþmanýn yaþandýðý belirtiliyor. CNN in haberine göre, çözüm bulmak için vaktin artýk i- yice daraldýðý borç limiti krizi, taraflarýn kendi planlarýný geliþtirme çabasýna yönelmesiyle yeni bir çýkmaza girdi. CNN e açýklama yapan Demokrat Partili üst düzey yetkili, Çýkmaza girdik. Uðraþýyoruz ama karþý taraf hiçbir taviz vermiyor dedi. Reuters ýn haberinde de karþýt kamplara bölünen ve kendi aralarýnda toplantýlar yapan cumhuriyetçi ve demokrat kongre üyelerinin çabalarýndan anlaþma çýkacaðýna dair hiçbir belirti bulunmadýðý, her iki partinin kendi planlarýnýn peþinden gitmesinin ABD yi temerrüde düþmeye daha da yaklaþtýrdýðý, dahasý, taviz vermede isteksiz davranan her iki taraf arasýndaki ayrýlýklarýn hiç olmadýðý kadar geniþ bir boyuta ulaþtýðý yorumu yer aldý. Washington/aa Medyasoft, Kaspersky Lab in Türkiye distribütörü YILDIZ Holding Biliþim Grubu þirketlerinden Medyasoft, güvenli içerik ve tehdit yönetimi çözümleri þirketi Kaspersky Lab in kurumsal güvenlik ürünleri ve çözümleri konusunda Türkiye distribütörü oldu. Kaspersky Lab in güvenlik alanýndaki ürün ve çözümlerini kamu ve özel sektör ile buluþturacaklarýný belirten Medyasoft Genel Müdürü Ýhsan Taþer, Bu önemli iþbirliði bizi sektördeki hedeflerimize bir adým daha yaklaþtýrdý yýlý sonuna kadar kurumsal güvenlik pazarýnda yüzde 20 oranýnda bir pazar payý almayý hedefliyoruz ifadelerini kullandý. Türkiye de bilgi güvenliði pazar büyüklüðünün 60 milyon dolar civarýnda olduðunun tahmin e- dildiðini kaydeden Taþer, Türkiye nin bilgi güvenliðinde gerçek potansiyel büyüklüðünün 100 milyon dolar civarýnda bulunduðunu, özellikle son yýllarda KOBÝ ler de dahil olmak üzere güvenlik çözümlerine yüksek talep oluþtuðunu belirtti. Ýstanbul/Yeni Asya Tatil için ayrýlan ortalama bütçe 998 lira MASTERINDEX araþtýrmasýna göre yüzde 53 lük bir kesimin tatil yapmayý planladýðý Türkiye de ortalama tatil süresi 2 hafta, yaz tatili ortalama bütçesi de 998 bin lira seviyesinde bulunuyor. MasterCard tarafýndan gerçekleþtirilen a- raþtýrmada yaz tatili yapacaklarýn yaþ aralýklarý incelendiðinde, yaþ arttýkça tatile çýkma planýnýn azaldýðý görülüyor. Ayný þekilde ekonomik seviye düþtükçe tatil yapma oraný azalýyor. Yaz tatiline çýkmayý planlayanlarýn yüzde 32 si tatil süresini evde geçirecek, yüzde 29 u akraba veya tanýdýk yanýna, yüzde 22 si ise yurt içinde bir tatil köyü veya otele gidecek. Yaz tatili için ayrýlan toplam bütçenin ortalama 998 lira olduðunu ortaya koyan araþtýrmaya göre, bu rakam kadýnlarda 894 liraya düþerken erkeklerde liraya çýkýyor. Tatil bütçesi yüksek gelir seviyesinde liraya çýkarken düþük gelir seviyesinde 491 lirada kalýyor. Araþtýrma katýlýmcýlarýnýn yüzde 43 ü tatilin kendileri için akraba, aile ziyareti veya köye gitmek, yüzde 36 sý ise deniz kenarý, güneþ ve kumsal anlamýna geldiðini belirtiyor. MB den dö vi ze mü da ha le DOLAR 1,73'LE MART 2009'DAN BERÝ EN YÜKSEK DÜZEYE ÇIKARKEN, MERKEZ BANKASI'NIN DÖVÝZ ALIM ÝHALELERÝNE ARA VERMESÝYLE 1.71'E GERÝLEDÝ. ALTININ ONS FÝYATI DA 1624 DOLARA ÇIKARAK YENÝ REKOR KIRDI. DÖ VÝZ pi ya sa sýn da haf ta nýn ilk gü nün de ha re - ket li lik ya þan dý. Mer kez Ban ka sý nýn a lý þý la gel - mi þin dý þýn da ki pa ra po li ti ka sý nýn mak ro e ko - no mik den ge siz lik le ri gi der me de ye ter li ol ma - ya ca ðý na i liþ kin en di þe le rin art ma sý ve yük sek ca ri a çý ðýn TL de ki de ðer ka yýp la rý ný te tik le - me siy le do lar haf ta ya 1,73 se vi ye si ni a þa rak baþ la dý. Cu ma gü nü spot ka pa nýþ sa at le rin de 1,6836 o lan do lar dün sa bah 1.73 ü a - þ a r a k Mart 2009 dan be ri en yük sek dü ze ye çýk tý. Do lar 1,7330 TL ye ka dar yük sel di. E u ro da 2,48 TL i le re kor kýr dý. Do lar da ki yük se liþ son - ra sýn da Mer kez Ban ka sý ha re ke te geç ti. Mer - kez Ban ka sý ö nü müz de ki gün ler de, Av ru pa ül ke le ri nin ka mu bor cu so run la rý na yö ne lik Av ru pa Bir li ði Li der ler Zir ve si nde a lý nan ka - rar la rýn uy gu lan ma sý nýn ve pi ya sa la ra yan sý - ma sý nýn iz le ne cek ol ma sý ne de niy le dö - viz a lým i ha le le ri ne a ra ver di. A - çýk la ma da, dö viz a lým i ha - le le ri ne i liþ kin stra te ji - nin ö nü müz de ki d ö n e m d e tek rar de - Ver gi ge lir ve tah si la tý Ma li ye yi se vin dir di TÜR KÝ YE DE bu yý lýn ilk ya rý sýn da mü kel lef le - re, 176 mil yar 373 mil yon 899 bin li ra lýk ver gi ta hak kuk et ti ri lir ken, bu nun 122 mil yar 728 mil yon 839 bin li ra sý tah sil e dil di. Ma li ye Ba - kan lý ðý Mu ha se bat Ge nel Mü dür lü ðün den der le nen bil gi le re gö re, bu yý lýn ilk 6 a yýn da ver gi tah si la tý o ra ný yüz de 69,6 ol du. Mü kel - lef ten top la na ma yan ver gi tu ta rý i se 53 mil yar 645 mil yon 60 bin li ra yý bul du. Tür ki ye ge ne - lin de ver gi ta hak ku ku ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 31,5, tah - si lat da yüz de 24,4 o ra nýn - da art tý yý lý nýn ilk 6 a yýn da 134 mil yar 72 mil yon 909 bin li ra lýk ver gi ta hak ku ku - na kar þý lýk, 98 mil yar 622 mil - yon 158 bin li ra - lýk ver gi tah si la tý ger çek leþ miþ ti. Top lam 122,7 mil yar li ra lýk tah si la týn yüz de 44,8 i ni Ýs tan bul da ö de nen ver - gi ler o luþ tu rur ken, Ýs tan bul da 74 mil yar 493 mil yon 968 bin li ra lýk ver gi ta hak ku ku na kar þý lýk 54 mil yar 594 mil yon 38 bin li ra lýk tah si lat ya pýl dý. Ýs tan bul u, iz le yen Ko ca e li nde 17 mil yar 539 bin 195 li ra lýk ver gi ta hak kuk et ti ri lir ken, bu - nun 15 mil yar 100 mil yon 758 bin li ra sý tah sil e dil di. Baþ kent An ka ra da ta hak kuk e den ver gi 23 mil yar 885 mil yon 754 bin li ra, tah si lat da 14 mil yar 904 mil yon 904 bin li ra dü ze yin de ger çek leþ ti. Ýz mir de i se ta hak kuk e den 16 mil - yar 433 mil yon 801 bin li ra lýk ver gi nin 12 mil - yar 766 mil yon 242 bi ni tah sil e dil di. Böy le lik le Tür ki ye ge ne lin de tah sil e di len ver gi le rin yüz - de 79,3 lük bö lü mü nü Ýs tan bul baþ ta ol mak ü - Ý MA LAT sa na yi ge ne lin de ka - pa si te kul la - ným o ra ný, Tem muz a yýn - da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re 1 pu an ar ta rak yüz de 75,4 se - vi ye sin de ger - çek leþ ti. Ka pa - si te kul la ným o ra ný bir ön ce - ki a ya gö re i se 1,3 pu an a zal - dý. An ka ra/a a ze re bu 4 il den sað lan mýþ ol du. Dev le tin ka sa sý - na söz ko nu su 4 il den 97 mil yar 365 mil yon 942 bin li ra gir di. Bu yý lýn ilk ya rý sýn da en dü þük tah si la týn ger - çek leþ ti ði il, yüz de 19,29 lik tah si lat o ra ný i le Hak ka ri ol du. Hak ka ri de 49 mil yon 611 bin li - ra lýk ver gi ta hak ku ku na kar þý lýk, sa de ce 9 mil - yon 568 bin li ra tah si lat ya pýl dý. Bay burt ta da 21 mil yon 748 bin li ra lýk ver gi ta hak ku ku, 13 mil yon 618 bin li ra lýk tah si lat kay de dil di. Bay - burt u 15 mil yon 136 bin li ra lýk ver gi tah si la tý i le Ar da han ve 19 mil yon 514 bin li ra lýk tah si lat i le de Tun ce li iz le di. YE NÝ DEN YA PI LAN - DIR MA DAN KA SA YA 8 MÝL YAR TL Ö te yan dan 122,7 mil - yar li ra lýk ver gi tah si la tý - nýn 37 mil yar li ra Ge lir ve Ka zanç Ü ze rin den A lý nan Ver gi ler, 3,2 mil yar li ra sý Mül ki yet Ü ze rin den A lý nan Ver - gi ler, 49,3 mil yar li ra sý Da hil de A lý nan KDV, 25,5 mil yar li ra sý U lus la ra ra sý Ti ca ret ve Mu a me le ler den a lý nan ver gi ler, 3,2 mil yar li ra - sý ný Dam ga Ver gi si, 4,4 mil yar li ra sý ný Harç lar, 58,1 mil yon li ra sý ný da Baþ ka Yer de Sý nýf lan dý - rýl ma yan di ðer ver gi ler o luþ tur du. Bu yý lýn ilk ya rý sýn da 29,8 mil yar li ra lýk Ö zel Tü ke tim Ver - gi si tah sil e di lir ken, bu nun 925 bin li ra sý Ka mu A la cak la rý nýn Ye ni den Ya pý lan dý rýl ma sý ný da dü zen le yen 6111 sa yý lý Ka nun kap sa mýn da, tah sil o lu nan ÖTV ge lir le rin den sað lan dý. 30 Ha zi ran i ti ba riy le Ye ni den Ya pý lan dýr ma kap - sa mýn da tah sil e di len ge nel büt çe ver gi ge lir le - ri, te þeb büs mül ki ye ti ge lir le ri i le fa iz, pay ve ce za ge lir le ri top lam tu ta rý da 8 mil yar 28 mil - yon 638 bin li ra ya u laþ tý. An ka ra/a a Kapasite kullanýmýnda düþüþ BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/3126 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn günü 10:00-10:05 Saatler arasýnda, Hadýmköy yolu üzeri BP karþýsý no: 188/1 (TEM OTOPARKI) KIRAÇ/B.ÇEKMECE adresinde yapýlacak ve o günün kýymetinin yüzde altmýþýna istekli bulunmadýðý takdirde, günü ayný yer ve saatte ikinci artýrma yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin yüzde kýrkýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden Yüzde 1 oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile dairemize baþvurmalarý ilan olunur Muhammen Kýymeti : Tutarý-TL Adedi Cinsi-Mahiyeti-Önemli nitelikleri ,00 TL 1 34 TAC 63 Plakalý Honda Civic marka 2007 model, siyah renk, Otomatik vites H. OTO (Üzerinde muhtelif çizikler var, anahtar var, ruhsatý yok.) B: ðer len di ri le bi le ce ði ve söz ko nu su i ha le le re ye - ni den baþ la na bi le ce ði be lir til di. Ban ka, gün lük dö viz a lým i ha le le rin de son o la rak 30 mil yon do lar a lý yor du. A çýk la ma son ra sýn da do lar 1,71 e ge ri le di. Mer kez Ban ka sý ay rý ca ya ban cý pa ra zo run lu kar þý lýk o ran la rýn da, 1 yýl ve 1 yýl - dan u zun va de li DTH/ya ban cý pa ra ka týl ma he sap la rý i le bi ri kim li DTH/ya ban cý pa ra ka týl - ma he sap la rýn da ki o ra ný yüz de 11 den yüz de 10 a, 3 yýl da hil 3 yý la ka dar va de li ya ban cý pa ra di ðer yü küm lü lük le rin de o ra ný yüz de 11,5 den yüz de 10 a, 3 yýl dan u zun va de li ya ban cý pa ra di ðer yü küm lü lük le rin de o ra ný i se yüz de 11 den yüz de 9 a in dir di. TL NE DEN DE ÐER KAY BE DÝ YOR? A na list le rin Mer kez Ban ka sý nýn mev cut pa ra po li ti ka sý na i liþ kin en di þe le ri ne rað men, Mer kez Ban ka sý her a çýk la ma sýn da e ko no mi - ye i liþ kin gi di þat tan mem nu ni ye ti ni di le ge ti - rir ken e ko no mi yet ki li le ri nin TL de ki mev cut de ðer kay býn dan ra hat sýz ol ma dý ðý ný be lirt me - si, hat ta re ka bet gü cü a çý sýn dan mem nu ni yet - le ri ni di le ge tir me si de TL de ki ka yýp la rýn sür - me sin de et ki li o lu yor. AL TIN DA YE NÝ RE KOR U lus la ra ra sý pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý, 1623,88 do lar se vi ye si ne çý ka rak ye ni bir re kor kýr dý. Ge çen haf ta yý 1606,30 do lar dan ta mam - la yan al tý nýn ons fi ya tý, geç ti ði miz haf ta ya 1600 do lar sý ný rý ný a þa rak re kor la baþ la mýþ, da ha son ra yük se li þi ni sür dü re rek en son 19 Tem - muz Sa lý gü nü 1610,13 do lar la en yük sek se vi - ye si ni gör müþ tü. Ýs tan bul Ka pa lý çar þý da da 24 a yar kül çe al tý nýn gram fi ya tý 89,65 li ra ya yük - se le rek re kor kýr dý. Al tý nýn bun dan ön ce ki re - ko ru, 87,35 li ra i le Cu ma gü nü ka pa nýþ ta ger - çek leþ miþ ti. Ka pa lý çar þý da Cum hu ri yet Al tý ný da 605 li ra dan sa tý lý yor. Ýs tan bul/an ka ra/a a 30 bin iþçiye yüzde 4+4 zam HAK-ÝÞ ile hükümet arasýnda sürdürülen toplu iþ sözleþmelerinde anlaþma saðlandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Hak-Ýþ e baðlý kamu iþçilerinin 2011 zammýnýn yüzde 4 artý yüzde 4, 2012 zammýnýn yüzde 3 artý yüzde 3 olarak belirlendiðini bildirdi. Çelik, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnda gerçekleþtirilen görüþmenin ardýndan Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan ile ortak basýn açýklamasý yaptý. Bu yýl Ocak ayýndan itibaren Hak-Ýþ ile kamu iþveren sendikalarý arasýnda sürdürülen toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinin tamamlandýðýný bildiren Çelik, iþçilerin 2011 zammýnýn yüzde 4 artý yüzde 4, 2012 zammýnýn yüzde 3 artý yüzde 3 olarak belirlendiðini açýkladý. Aylýk çýplak brüt ücretleri 770 ile bin 100 lira arasýnda olan iþçilere 150 lira iyileþtirme yapýldýðýný kaydeden Çelik, böylelikle yüzde 29 luk bir artýþ saðlandýðýný söyledi. Çelik, bin bir ile bin 150 lira arasýnda ücret alanlara 130 lira, bin 201 ile bin 325 lira arasýnda ücret alanlara ise 100 liralýk iyileþtirme yapýldýðýný söyledi. Sosyal yardým ödemelerinin ise iþ sözleþmesinin birinci yýlý için aylýk brüt 145 lira olarak belirlendiðini dile getiren Çelik, sözleþmenin tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna, çalýþanlara hayýrlý olmasýný diledi. Ankara/aa MALATYA ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/776 Da va cý Nes rin Þen ve kil le ri Av. Ser vet A cet ve Av.Þe ner Al pas lan Za rýç lar ta ra fýn dan da va lý lar Ab dul ka dir Ki þin, Ya se min Kap lan To ra man, Fa di me Kap lan, A li Kap lan, Nur - ha yat Ki þir A bu þoð lu, Yýl maz Kap lan, Sev gül Ki þin Ay do ðan, Ya se min Kap lan, Ni hal Ki - þin Gün gör, Ýs met Ki þin, Me ra Ki þin Da ða þan a ley hi ne aç mýþ ol du ðu A la cak da va sý ne - de niy le; Bü tün a ra ma la ra rað men teb li ðe ya rar a çýk ad re si tes bit e di le me yen da va lý lar SEV - GÜL KÝ ÞÝN AY DO ÐAN, NÝ HAL KÝ ÞÝN GÜN GÖR, FA DÝ ME KAP LAN ve ÝS MET KÝ ÞÝN'e da va di lek çe si teb lið e di le me di ðin den teb li ga týn i la nen ya pýl ma sý na, du ruþ ma nýn gü nü sa at 10:05'e bý ra kýl ma sý na ka rar ve ril di ðin den, HUMK.509 ve 510'uncu mad de le ri ge re ðin ce ib raz et mek is te dik le ri de lil le ri i le bir lik ti du ruþ ma ya gel me di ði tak dir de ay rý - ca gý yap ka ra rý teb lið e dil mek si zin du ruþ ma nýn gý ya býn da so nuç lan dý rý la ca ðý da va di - lek çe si nin teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN du yu ru lur B: T. C. ÞANLIURFA ÝÞ MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN ÝLAN ESAS NO : 2010/880 DAVALI : SERDAR YEÞÝLIRMAK Diyarbakýr Yolu 11. Km. Kýzlar Köyü Mevkii Merkez/ ÞANLIURFA Davacý Sosyal Güvenlik Kurumu vekili Avukat Osman Aslan tarafýndan davalý aleyhine açýlan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Davacýnýn dava dilekçesinde özetle Yakup Kýlýç'ýn 02/09/2006 tarihinde meydana gelen iþ kazasý sonucu yaralandýðýný, meydana gelen iþ kazasý sonucu sakat kalan sigortalýya ,28 TL. ilk peþin sermaye deðerli gelir ve 137,61 TL. SYZ. baðlanmýþ ve 1.048,14 TL. Tedavi Gideri ödemesi yapýldýðý, bu nedenle kurum zararýnýn tahsili için davalýya rucuan tazminat davacý asýlmasý zorunluluðu olduðu, fazlaya iliþkin haklarý saklý kalmak kaydýyla 5.000,00 TL. nin tahsimi amacýyla bu davanýn açýldýðýný, her türlü mahkeme masrafý ve vekalet ücretinin davalýlardan müþtereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiþ olmakla, iþ bu ilamýn gazetede ilanýndan itibaren 15 gün içerisinde davaya cevap vermeniz, duruþma Günü: 20/10/2011 günü saat: 09:00'da duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 12/04/2011 B: 29318

12 12 Y MAKALE OncahastalýðýnaraðmenömrünüimanveKur'ânhizmetlerinevakfedenNur'unsadýkvefedakârkahramanýSeyfeddinGültekin (38), çoksevdiðiaðabeyvekardeþlerininomuzlarýnda, ÝneboluYeniCamii'ninavlusundakýlýnancenazenamazýnýnardýndandefnedileceðikabristana doðrugötürülürken... FOTO: ÝSMAÝL TEZER Unutulmayacak bir dâvâ adamý: SEYFEDDÝN GÜLTEKÝN MESUT NURVER Nasýl baþlayacaðýmý bilemiyorum. Bu satýrlarý yazarken, hâlâ sinemde caným aðabeyim. Maltepe de vakýf olarak o mütebessim ve mütevekkil simasý ve güneþ gibi imanýyla bizleri o- rada bekliyormuþ gibi geliyor. Þimdi Seyfeddin a- ðabeyim vefat etti kardeþler diyemiyorum. Zira kendisini tanýyan aðabeylerden kardeþlere kadar herkesin þehadetiyle sabittir ki, Seyfeddin aðabeyimiz çok yüksek bir mertebede (Allahu a lem, makam-ý sýddýkýyyette þehid olarak) aramýzdan ayrýldý. Kemal-i rýza ve memnuniyetle uçtu ahirete. O, Ankara da senelerdir hizmet-i imaniyede bulunan Ýnebolu kahramanlarýndandý. O, genç Nur Talebelerinin kumandan aðabeyiydi. O, senelerdir bir imtihan eseri olarak üzerinde taþýdýðý kronik þeker hastalýðý ve beraberinde gelen birçok arýzalý hallere raðmen yüzünde, davranýþlarýnda, hayatýnda asla zerre kadar þikâyet ve sýkýntý emaresi olmayan canýmýzdý. O, sýkýntýya düþtüðümüzde, menfî hareketlere adým atacaðýmýz, moralimiz bozulup olumsuz davranýþlar sergileyeceðimiz zamanlarda kendisinden her zaman isabetli tavsiyeler aldýðýmýz bir melek-i siyanetti. O, dâvâ-yý Kur âniye de bir fedakârlýk yapýlacaksa, canýný dahi rahatlýkla feda edebilecek (hem etti de) Musab bin Umeyr (ra) ruhlu, Zübeyir Aðabey meþrebinde bir sýddýk fedakârdý. O, þu an neþriyatýmýzda neþredilen Can Kardeþ dergisinin okunmasý ve okutulmasýnda çok emekler vermiþ bir insandý. O, þu an özellikle Ankara da hizmet-i i- maniyeye vakf-ý hayat etmiþ olan Nurun kahramanlarýnýn bu dâvâda aynen kendisi gibi kalmalarýný saðlayan ve hizmetlerimizin inkiþafý için çokca fiilî, hâlî ve kavlî duâlar e- den bir vakýftý. O, hastalýklarýnýn kendi hayatýný ciddî manada acýlaþtýrmasýna raðmen, dünya hayatýnýn sýkýntýlarýna dûçar olanlara rýza, sabýr ve þükür dersleri veren bir Kur ân þakirdi ve tecessüm etmiþ bir þükür âbidesiydi. Aslýnda Seyfeddin Aðabeyimizin daha çok vasýflarý var yazýlacak. Fakat, þu yazýlanlarý kendisi okumuþ olsa; Mesud kardeþ, estaðfirullah der, tebessümle bir ihlâs kaidesini hatýrlatýr ve öz aðabey þefkatiyle sarýlýr, sonra da Hadi biraz okuyalým diyerek yine bir müzakereli ders meclisi o- luþturup derse baþlardý. Zira kendisi Risâle-i Nur un þahsî ve müzakereli okunmasýna çok e- hemmiyet verir, aynen melekler gibi o derslerde bulunmaktan çok zevk alýrdý. Zaten simasý sürekli mânevî bir feyz-i Ýlâhîye mazhariyetin þuâlarýyla pýrýl pýrýl ve mütebessimdi. Üzgünlük, bezginlik, þevksizlik, menfîlik, kin, hased, gýybet ve insanýn hayat-ý mânevîyesini felç eden daha nice menfî sýfatýn küçücük bir emaresini göremezdiniz Seyfeddin Aðabeyimizde. Kendisiyle yaklaþýk 15 senelik bir kardeþliðimiz var. Yaklaþýk 10 sene öncesine kadar, o zamanlar Seyfeddin Aðabeyin gözleri görür ve günlük faaliyetlerini çok güzel ifa ederdi. Ýlk programýmýz Konya da idi. 50 civarýnda orta o- kul ve lise öðrencisiyle yapmýþ olduðumuz programda kýsa zamanda birbirimize ýsýnacak ve çok güzel anlar yaþayacaktýk ve öyle de oldu. Onunla birlikte olmak çok keyifli ve ibretliydi. Zira ben biraz hevailiðimden, biraz hamlýðýmdan, bazen de fevrî hareketlerimden dolayý ayaðým kayýverse, incitmeden hemen meseleye müzaheret eder, durumu düzeltirdi. Kendisiyle bazen fikrî noktalarda farklý düþündüðümü söyleyip sesimi yükselttiðimde, birkaç cümle ve o güzel nurânî iklimiyle ortamý yumuþatýr, kaldýðýmýz yerden devam ederdik. Her hâli aslýnda Bir dâvâ adamý nasýl olmalý? sorusunun cevabý gibiydi. Ve emin olun ki, bu hâlleri, Seyfeddin Aðabeyimizin fýtrî halleriydi. Ankara da Kocatepe Camii kitap kültür fuarlarý ki, Ramazan-ý Þerif te Ankara bu fuarla nurlanýr ve Seyfeddin Aðabeyimiz bu fuarlarda standýmýzda görev alýrdý. Çok sonralarý anladým ki bu fuarlara dâvâ-yý Kur âniyenin tebligatýný yapmak için katýlýrdý. Zübeyir Aðabey tarzýnda herkesin anlayacaðý tarzda meseleleri anlatýr ve bu sohbetler çok etkili ve iknâ edici olurdu. Bir seferinde yine bir kitap fuarýnda genç bir üniversite öðrencisi gelir; Millete ne anlatýp duruyorsunuz, ne diye insanlarýn kafasýný karýþtýrýyorsunuz? mealinde bir þeyler söyler. Seyfeddin Aðabey o gence gerekli birkaç þeyi söyledikten sonra, muhabbet, sorular, müzakareler ve sonuç olarak bir gencin daha Nurun kutlu kervanýna katýlýþýyla noktalanmýþtýr bu tatlý hatýra da. Ýþte Seyfeddin Aðabeyin yaþadýðý hayat hep hizmet-i imaniye niyetiyleydi. Daha sonralarý, yani yaklaþýk 4-5 sene önce þeker hastalýðýndan dolayý gözleri yavaþ yavaþ az görmeye baþladý ve bir süre sonra tamamen kapandý. Bildiðim kadarýyla Seyfeddin Aðabey, gözleri gördüðü zamanlarda yoðun okumalar yapardý. Ayrýca Kur ân-ý Kerim i tecvidli ve çok hoþ makamlarla okurdu. Arkasýnda kýldýðýmýz namazlar çok feyizli olurdu. Hakikaten muhterem Seyfeddin A- ðabeyimiz ne yapsa, çok samimi olduðundandýr diye düþünüyorum, çok güzel izler kalýrdý üzerinizde. Gözleri tamamen kapandýktan sonra bazen radyodan, bazen bilgisayardan, bazen de etrafýndaki kardeþlerin okumasýyla Risâlelerle o- lan irtibatýný hiç aksatmadý. Kasemle söylüyorum, þimdiye kadar Seyfeddin Aðabeyimden, i- çinde bulunduðu durumdan dolayý þekva ve þikâyet mânâsýný iþmam eden tek cümle duymamýþýmdýr. Halbuki muhterem aðabeyim, bizlerin ne kadar da çok þikâyetlerimizi, gam gussa dolu hallerimizi dinlemiþ, onlara karþý ne de güzel þeyler söylemiþ ve tavsiye etmiþti de maalesef kýymetini tam mânâsýyla anlayamamýþtým. Þu an, onun aramýzda olmayýþýnýn yangýnýný tam hissedemesem de, aðabeyimi hatýrlatan, gözlerimden birkaç damla gözyaþýyla ve hasretle anacaðým güzel aðabeyimi. Cenâb-ý Hak son 5-6 yýl içerisinde Seyfeddin Aðabeyle daha çok birlikte olabilmeyi ihsan eyledi. Ýþte, bu süre zarfýnda, tam bir þefkat abidesi olan Seyfeddin Aðabey en sýkýntýlý zamanlarda dahi hep birleþtirici oldu. Ýstiþarelerde olduðu vakitlerde çok konuþmasa da, varlýðý dahi yeterdi. Sesimizi yükselttiðimizde tashihatlarýyla öfke yangýnlarýmýzý þefkat yaðmurlarýyla söndürür, sonra velâyet nuruyla aydýnlanmýþ mütebessim simasýyla baþýný sesin geldiði yöne çevirir, kalbinin gözleriyle bizi izler, gönlünün kulaklarýyla konuþulanlarý dinlerdi. Maltepe ye geldið i- Ýman hizmetkârý (merhum) Seyfeddin Gültekin, ömrünü imanlarýnýn kurtuluþu için vakfettiði can kardeþ lerinden biriyle, Yeni Asya Ankara Temsilciliði'nde... mizde ekseriyetle 8 numaralý dershanede olur, Selâmün aleyküm Seyfeddin Aðabey dediðimizde, tam vechiyle ve sanki görüyormuþ gibi Mesud um diye sarýlýrdý. Ama ne sarýlýþ... O incecik kollarýyla size sarýldýðýnda, sanki ruhunuzla musafaha e- diyormuþ gibi olurdu. Ýþte samimiyet ve ihlâs öyle bir iksir-i nuranî ki sýradan halleri dahi ibadet hükmüne getiriyor ve Seyfeddin Aðabey tam bu düstura göre yaþýyordu. Ýhlâs, uhuvvet, ubudiyet, cihad, fedakârlýk, sýdk ve daha nice vasýf ki kendisini tanýyanlar bunu tasdik edeceklerdir diye düþünüyorum hepsi kendisinde gayet derece-i kemâlde bulunuyordu ve bu hâl üzere vasýl oldu en Sevgiliye ve Onun sevdiklerine. Son birkaç yýl içerisinde Seyfeddin Aðabey son girdiði komaya benzer 2 veya 3 koma durumu daha yaþamýþtý. Hamdolsun kalkýp döndüðünde, dershanede görüþtüðümüzde hastalýðý ile ilgili pek bir þey söylemez, sanki o halleri kendisi yaþamamýþ gibi hemen hizmetlerle ilgili konuþmak ve aðabey ve kardeþleri dinlemek isterdi. Çünkü Seyfeddin Aðabeye göre hakiki hastalýk hizmet-i imaniyedeki tevakkuf, fütur ve meylürrahat gibi menfî vasýflardý. Ve Hizmet varsa, gerisi hiç ö- nemli deðil derdi. Hele o simasý, vallâhi ölünceye kadar unutamayacaðým, çocuk saflýðýnda ve temizliðinde. Bakmanýz yeter. Hiç mi þikâyet etmez yahu insan diyordum. Belki þu an bile, bunu bir þikâyet edasýyla söylüyorum, Seyfeddin Aðabey kendi lûgatýndan þikâyet kelimesini çoktan çýkarmýþtý ve þimdi bunu daha iyi anlýyorum. Son geçirdiði komada, biz Mekke-i Mükerreme de idik. Dönmemize 2 gün kalmýþtý. Çok üzülmüþtüm, ama Ýnþâallah ayaða kalkar, tekrar hizmetlere döner diyordum ve öyle duâlar ediyordum ve nice Kur ân þakirdi de aðabeyimize duâlar ediyordu. Bir ara düzelir gibi oldu, hepimiz þifa ile hastaneden çýkacaðýný beklerken, vefat haberiyle boyunlarýmýzý büktük, ama rýza dairesinde inþâallah. Ankara dan son vazifemizi yapmak üzere yaklaþýk 50 kadar aðabeyle yola çýktýk. Düþünün, cenaze merasiminiz olacak ve o merasime katýlanlar hepsi Risâle-i Nur a hizmetkâr, o yolda koþan insanlar. Peygamberimizin (asm); Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz ve nasýl ölürseniz öyle haþredilirsiniz meâlindeki hadis-i þerifini gözlerimle görüyordum. Dâvâ-yý Kur âniye için yaþanmýþ bir hayat ve o yolda emaneti teslim etmek ve o yolda giden insanlarýn sizi ahirete yolcu etmesi. Bunlar elbette dünya gözlerimizin gördükleriydi ve o cenaze merasimine göremediðimiz kimler katýlmýþtý da belki de ben görememiþtim. Ama böyle kalbî ve ruhî galib bir kanaatim var, Seyfeddin Aðabeyimizin cenazesinde insan nev inden baþka ibadullahtan da vardýr muhakkak diyebilirim. Çünkü biz onlarý göremesek de varlýklarýna iman ediyoruz ve ruhumuzda, kalbimizde, aklýmýzda ve sair bir çok letâifimizde sürûr ve sekinet hissiyatý varsa, melaikeler ve ruhanîler de muhakkak oralarda bir yerlerdedir diye düþünüyorum. Ben defin esnasýnda böyle bir hissiyat i- çerisindeydim. Ýnebolu da cenaze namazýný kýldýk Seyfeddin Aðabeyin ve bindik cenaze aracýna. Tabutunu taþýmak, hatta kabrine girmek, son bir musafahalaþma hâli istiyorduk. Zira o bizi her zaman þefkatle kucaklamýþ, þefkatini hiç esirgememiþti. Bizse, iþte o an tabutuyla beyaz kefenine sarýlmýþ aðabeyimizi ahirete yolcu edeceðimiz adýmlarý kat ediyorduk. Seyfeddin Aðabeyin defnedileceði kabrin baþýndaydýk. Ýnebolu ya gidenler illâ ki a- ðabeyimizi ziyaret edeceklerdir. Kabrin hazýrlandýðý yer sanki bir köþk gibi, kabristanýn hâkim noktasýnda. Hayatýnda hep genç nurcularýn kumandaný olan Seyfeddin Aðabey sanki orada da hizmete devam edecekmiþ gibi baþ köþede bir yere açýlmýþtý kabri. Sonra üç vakýf kardeþimiz kabre indiler. Ardýndan tabut geldi. Kapak açýldý, salâvat-ý þerifelerle Seyfeddin Aðabeyimizi kucakladý üç vakýf. Kaderin adaletini görebiliyor musunuz, hayatý boyunca hep vakýflarýn dertleriyle dertlenen ve onlara çare olabilmek için her türlü fedakârlýðý hiç çekinmeden yapan Seyfeddin Aðabeyi þimdi dâvâ arkadaþlarý uðurluyordu ahirete ve nurânî bahçelerine, köþklerine, zevcelerine ve daha da ötesi Resûlullah a (asm) ve dâvâ arkadaþlarýna (ra), Üstada ve Nur Talebesi aðabeylere kavuþuyordu Seyfeddin Aðabey. Ve her þeyden öte Rabb-i Rahim ine, makarr-ý saltanat-ý ebedîsinde perdesiz kavuþuyordu Seyfeddin Aðabey. Yýllarca yaþamýþ olduðu sýkýntýlý (fakat mânen bir cennet hükmünde) hallerden, imtihanlardan, hizmetlerden; dar-ý bekada sýkýntýsýz, zevalsiz, firaksýz ücret almaya gidiyordu Seyfeddin Aðabey. Seyfeddin Aðabey günah cihetinde amel defteri kapatýlmýþ, fakat iþtirak-i amal-i uhreviye sýrrýyla amel defterinin hasenat sahifesi kýyamete kadar açýk olmak üzere bizlere Allahaýsmarladýk demiþ, dâvâ arkadaþlarý da ardýndan rahmet duâlarýyla yolcu etmiþlerdi. Þimdiden özledik seni Seyfeddin Aðabey biliyor musun? Ara sýrada olsa rüyalarda buluþsak, inþâallah bizim de vaktimiz geldiðinde âlem-i berzahta buluþsak, sonra da haþrin o aydýnlýk sabahýnda elele kalksak kabirlerimizden, sonra da ebedî cennette ellerimiz birbirinden hiç ayrýlmasa... Ý- nanýyorum ki sen þu an ahiretin ebedî güzelliklerini temâþâ ediyorsun, belki de tahminimizin, hayalimizin dahi ulaþamayacaðý nimetlerle nimetlendiriliyorsun. Rabbim sana ve bütün ahirete vasýl olmuþ ehl-i imana, hususen Risâle-i Nur un þahs-ý mânevîsine mensubiyet rütbesiyle taltif e- dilmiþlere rahmet eylesin ve bizleri de âhirzamanýn dehþetli fitnelerinin içerisinden kurtarýp son nefesimize kadar hizmet-i iman ve Kur âniyede istihdam eylesin ve bu hâl üzere aynen senin gibi huzûrullaha vâsýl olmayý hepimize nasib eylesin. Seyfeddin Aðabeyim, sen merak etme, senin hayattayken hiç býrakmadýðýn Risâle-i Nur un kudsî sancaðýný son nefesimize kadar býrakmamak üzere kasem ediyoruz. Zira Bu yoldan dönmeyiz asla, Peygamberin izindeyiz diyoruz. Ve hitamuhu misk olarak: Derya olunca nefes Parelenince kafes Ta kesilince bu ses; Çaðýrýrým: Ya Hak, Ya Mevcud, Ya Hayy, Ya Ma bud, Ya Hakim, Ya Maksud, Ya Rahim, Ya Vedud Rahmeten vâsieten l hükmü lillah. Ýnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn. (Ruhu için el Fatiha) E

13 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý 13 LÝNK TURU adresinden kitap kapaðý tasarýmlarý yapabileceðinizi Hangi site hangi renkleri kullanýyor dersiniz? Sitenin ismini yazýyorsunuz ve sistem size o sitenin kullandýðý renkleri getiriyor. Kurumsal site renklerini öðrenmek faydalý olabilir. Ya hangi markanýn hangi fontu (yazý tipi) kullandýðýný bilmek ister misiniz? Yukarýdaki ipuçlarýný adresinden aldýk! Ziyaret etmenizi öneririz! Þu masaüstünü göster simgeleri ne kadar da kullanýþlý! Ya bir gün ortadan kaybolursa ne yaparýz? Yukarýdaki linki sizin için kýsalttýk! Url kýsaltmak için kullanabileceðiniz güzel bir site: adresinde þaþýlacak bir olay var! Þu an bilgisayarýnýz açýk mý? Emin olamýyorsanýz diye sizin için site hazýrlamýþlar! sitesinden bilgisayarýnýzýn açýk mý, kapalý olduðunu öðrenebilirsiniz. Türkçe çakmasý da pardon muadili de Hamburg Havaalanýnda Elektronik Cihaz Otomatý, YENÝ ASYA INTERNATIONAL BU senenin Nisan ayýnda 679. sayýsýyla 14 yaþýna giren Yeni Asya International gazetemizin içeriðine 679. sayýdan itibaren internet üzerinden de u- laþabilirsiniz. Haftalýk olarak yayýnlanan ve baþta Almanya, Avusturya, Fransa, Amerika ve Avustralya olmak üzere dünyanýn dört bir köþesinde okunan Yeni Asya International in þimdiye kadar 12 sayýsý yayýnlandýðý tarihlere göre internet sayfasýna eklendi. Bugünlerde aktüel olan 690. sayýsý yüklenmekte olan gazetemizi sanal â- lemde 3 ayrý platformdan takip edebilirsiniz... Web: Twitter: Facebook: BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER...BÝLÝÞÝM HABER... BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Dikkat! GOOGLE IN kâr amacý gütmeyen organizasyonlar ve sivil toplum örgütlerini desteklemek için baþlatmýþ olduðu Google for Nonprofits programý. Google ürünleri konusunda uzman þirketlerin, kâr amacý gütmeyen dernek ve vakýflara Google hizmetlerini indirimli veya hizmet bedeli almadan sunarak bu þirketlerin Arama Motoru Reklamcýlýðý ve internetin nimetlerinden en iyi þekilde faydalanmalarýný amaçlýyor. Cepte tehlike var! -Cep telefonu ile konuþurken diyafon, kulaklýk, hands-free cihazlarý veya tüplü kulaklýk kullanýn. -Mümkün oldukça sabit telefonlarý kullanmaya çalýþýn. -Telefonunuz açýkken vücudunuza yakýn bir yerde taþýmayýn. -Zayýf sinyale dikkat edin. Cep telefonunuzun sinyal seviyesi düþükken veya cep telefonunuz çekmediðinde daha güçlü çalýþýr ve daha çok radyasyon yayar. -Cep telefonlarýný çocuklardan uzak tutun. Çocuklar yetiþkinlerden en az 2 kat daha fazla mikrodalga radyasyon emerler. -Hamileler cep telefonlarýný karýnlarýndan kesinlikle uzak tutmalýdýrlar. -Uyurken cep telefonunuzu yakýnýnýzda bulundurmayýn. Disconnet (Baðlantýyý Kes) Kitabýnýn Yazarý: Cep telefonu i- lâç olsa yasaklanýrdý! Bizim her yeni üretilen þeye yeniden bakmamýz gerekiyor. Yeni çýkan teknolojileri (Ipad, cep telefonu...) genellikle vücudumuza yakýn kullanýyoruz. E- ðer cep telefonu bir ilâç olsaydý asla yasal olmazdý, çünkü insan saðlýðý açýsýndan test edilmeden hayatýmýza girdi. Ama sektör bunu görmezden geliyor. Cep telefonunuz açýksa siz onu kullanmasanýz bile radyasyon yaymaya devam ediyor. Eðer telefonunuzu vücudunuza yapýþýk bir þekilde taþýyorsanýz tehlike cebinizde demektir. Ancak kapalý olarak vücudunuzla temas ettirebilirsiniz. Aslýnda bütün telefonlarýn kullaným kýlavuzlarýnda bu yazar. Fakat kimse bunu okuyup uygulamýyor. Konuþurken mutlaka kulaklýk kullanmak gerekiyor. (Devamý için: Gebeleri ve bebeleri cep telefonlarýndan uzak tutalým! ANADOLU Ajansýnýn haberine göre, Türk bilim a- damlarý, gebelikte günde bir saat süre ile cep telefonlarýnýn elektromanyetik alanýna maruz kalmanýn, beynin öðrenme ve bellekle ilgili yeri olan hipokampus bölgesinde, önemli derecede sinir hücresi kaybýna neden olduðunu saptamýþlar. Tabii ki her cep telefonu kullanan beyin kanseri olmuyor ve olmayacak da. Týpký sigara-kanser iliþkisi gibi! Elbette her sigara içen de kanser olmuyor ama özellikle akciðer kanserli hastalara baktýðýnýzda bunlarýn yüzde 90 ýnýn sigara tiryakisi olduðunu görüyorsunuz. Beyin tümörlerinin geliþimi için de yýllýk bir süre geçmesi gerekiyor. Oysa ceplerin kullanýmý ancak son senelerde çok yaygýnlaþtý ve yoðunlaþtý. Cep telefonlarýnýn uzun vadedeki etkileri gösteren bir araþtýrma yok ne yazýk ki. Cep telefonlarýný uzun süre kullanmanýn geliþme çaðýndaki çocuklar-gençler ve hamile hanýmlar için çok riskli olduðunu bir kere daha hatýrlatmak istiyorum. (Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta / Habertürk) (Devamý için ) Beyin geliþimi için kalemle yazýn! Hayatýn her alanýnda klavyeler yaygýnlaþtýkça, kalemin sessizce günlük hayattan çýkmasý dikkat çekti. Ancak son yýllarda art arda yapýlan araþtýrmalar, kalemle yazmanýn beyinsel geliþim açýsýndan oldukça önemli olduðunu ortaya çýkardý. Klavye baðýmlýlýðýnýn doðurduðu tehlike özellikle çocuklar için daha büyük. Klavyeler sosyal hayat içinde daha çok yer aldýkça yeni kuþaklar daha fazla SMS ve yazýp, daha az kalem kullanýyor. Okullarda bile artýk daha çok bilgisayar klavyesi kullanýlýyor. Ancak bilim insanlarý bunu çocuklarýn beyin geliþimi açýsýndan oldukça sakýncalý bir geliþme olarak görüyor. Kalemle yazmanýn çocuðun biliþsel ve beyinsel geliþimi açýsýndan önemine iþaret eden bilimsel araþtýrmalar, kalemle yazmanýn çocuðun düþüncelerini aktarma yeteneði kazandýrdýðýna dikkat çekiyor. (Devamý için: ) Ben evime böyle bir sistem kurmam! 26 Haziran 2011 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayýnlan Cep ten konuþmada Avrupa lideriyiz. Ýletiþime baz söktük darbesi vuruluyor baþlýklý haber çok ilgimizi çekti. Bu habere göre Türkiye, cep telefonu ile konuþma süresi bakýmýndan Avrupa þampiyonu olmuþ. Haber bir baþarý gibi verilmiþ ama aslýnda bu þampiyonluk hem cebimizi, hem de canýmýzý yakan cinsten... Ayrýca haberde ilgi çeken bir diðer konu da ev tipi baz istasyonu projesi. Bu da müjde gibi verilmiþ ama? Öncelikle Hürriyet gazetesinde yayýnlanan bu haberi, ardýndan da Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Daþdað ile yaptýðýmýz, konuyla ilgili özel röportajýmýzý yayýnlýyoruz. (Devamý için ) Teknogiriþim Sermayesi Destek Programý nedir? 5746 Sayýlý Kanun un destek mekanizmalarýndan birisi olan Teknogiriþim Sermayesi Desteði ; örgün öðrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programýndan bir yýl içinde mezun olabilecek durumdaki öðrenci, yüksek lisans veya doktora öðrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön baþvuru tarihinden en çok beþ yýl önce almýþ kiþilerin, teknoloji ve yenilik odaklý iþ fikirlerini, desteði veren merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri tarafýndan desteklenmesi uygun bulunan bir iþ planý çerçevesinde, katma deðer ve nitelikli istihdam oluþturma potansiyeli yüksek teþebbüslere dönüþtürebilmelerini teþvik etmek için düzenlenmiþtir. Bu Kanun ile ülkemizde nitelikli giriþimciliðin ö- zendirilmesi bu giriþimciler tarafýndan uluslararasý rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliþtirebilen iþletmelerin oluþturulmasý hedeflenmektedir. Ayrýca bu destek ile ülkemizde bilgi yoðun ve yenilikçi giriþimcilik konusundaki farkýndalýðýn artýrýlmasýnýn yanýnda yüksek eðitimli, nitelikli gençlerin iþ hayatýna kazandýrýlmasý da saðlanmaktadýr. Kanun kapsamýnda desteklenmesi uygun bulunan giriþimci, iþletmesini kurmasýný müteakip en fazla 100 bin TL ve bir yýl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iþ planý çerçevesinde ve dönem raporlarýnýn projenin iþ planýna uygun olarak yürütüldüðünün denetimi sonrasý yapýlmaktadýr. Desteðin amacý 5746 Sayýlý Kanun kapsamýnda saðlanan Teknogiriþim Sermaye Desteði ile yeni ve yenilikçi iþ fikirleri olan genç giriþimcilerin, bu iþ fikirlerini katma deðer ve nitelikli istihdam oluþturma potansiyeli yüksek teþebbüslere dönüþtürebilmeleri için çekirdek sermaye saðlanarak desteklenmesi a- maçlanmaktadýr. Daha Fazla Bilgi için: Host hizmeti alýrken nelere dikkat etmek gerekir? ABDÜLCELÝL TOPÇU HOST hizmeti almak için bir firmada a- ramanýz gereken özellikler nelerdir? Hosting ciddi bir iþtir. Bu nedenle firma itibarýnýz için mutlaka burada yazýlan hususlarý dikkat etmeniz menfaatiniz i- cabýdýr. Sadece ucuz diye hosting tercih e- dilmez. Mutlaka kullanacaðýnýz programlama diline uygun bir host edinmelisiniz. PHP kullanacaksanýz Linux iþletim sistemli bir hosting; Asp,.net gibi diller kullanacaksanýz Windows sunucu da barýndýrmalýsýnýz. ASP linux serverda da çalýþýr ancak tam olarak verim elde edemezsiniz. Keza Windows sunucuda da php kodlamadan tam olarak verim elde edemezsiniz. Host alacaðýnýz firmanýn referanslarý çok önemlidir. Eðer siteniz Cpu yu çok yoran, RAM ý fazla yiyen WP, forum gibi sistemlerse ve kullanýcý sayýsý çok fazla ise normal bir hosting iþinizi görmeyebilir Reseller ya da Vps düþünmelisiniz. Bol keseden atýlan sýnýrsýz hosting, sýnýrsýz domain vb. gibi sözlere itibar etmeyin. Her hosting de sýnýr vardýr ama sadece siz bunu göremeyebilirsiniz. Sýnýrsýz alan denilen hostun CPU sýnýrý %5 ise bu çok fazla alanýnýz olsa bile bu alaný etkin olarak kullanamayacaðýnýz ve sitenizin çoðu Bandwith aþýmý sebebi ile zaman kapalý olacaðý anlamýna geliyor. Host firmanýz warez, adult gibi siteler barýndýrmamalý. Bu tür siteler hem google in sevmedið siteler, hem de illegal içeriði bol olan sistemler olmasý sebebi i- le size de zararý olabilir. Ayný IP aralýðýndasýnýz çünkü. Host þirketinizin mutlaka vergi levhasý olmalý, kiþisel olarak hizmet veren hosting firmalarý uzun vadede sýkýntý yaþatabiliyor. Ýstisnalar kaideyi bozmaz. Eðer çalýþcaðýnýz firma yine de freelance çalýþýyor ise kredi kartý ile ödemek yerine banka havalesini tercih edin. Hosting seçimi ile ilgili elbette daha çok detay anlatýlabilir ancak ana hatlarý ile dikkat etmeniz gereken kriterleri sýraladýk.

14 14 SPOR Y Beþiktaþ'ta imzalý destek FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMA KAPSAMINDA MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLA- NARAK METRÝS CEZAEVÝ'NE GÖNDERÝLEN BEÞÝKTAÞ KULÜBÜ YÖNETÝCÝSÝ SERDAL ADALI, TEKNÝK DÝREKTÖR TAYFUR HAVUTÇU VE PROTOKOL MÜDÜRÜ AHMET ATEÞ ÝÇÝN ÝMZA KAMPANYASI BAÞLATILDI. Beþiktaþ Kulübü Divan Kurulu Üyesi avukat Ali Rýza Dizdar, þike soruþturmasýnda gözaltýna alýnan Beþiktaþlý yönetici Serdal Adalý, teknik direktör Tayfur Havutçu vekulüp protokol müdürü Ahmet Ateþ için imza kampanyasý baþlattý. FOTOÐRAF:A.A Kalkavan: F.Bahçe'de baþkanlýk koltuðunu dolduracak çok kiþi var FENERBAHÇE'NÝN önde gelen isimlerinden eski yönetici Þadan Kalkavan, kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým ý ziyaret edeceðini söyledi.''allah düþmanýmý o duruma düþürmesin.'' diyen Kalkavan, Radyospor a yaptýðý açýklamada, Aziz Yýldýrým ýn durumu beni çok üzüyor. Umarým kendisini en kýsa sürede aramýzda görürüz. Ben de kendisini ziyaret etmek istiyorum. Allah düþmanýmý onun düþtüðü duruma düþürmesin. Gerçekten zor bir durum. dedi. ''Taraftarýmýz kulübümüzün büyüklüðüne zarar verecek eylemlerde bulunmamalý.'' diyerek sarý - lacivertli taraftara çaðrýda bulunan Kalkavan, þöyle konuþtu: Kulübümüz her branþta elde ettiði baþarýlarda fair-play anlayýþýný savunmuþtur. Kulübümüz þu an karþý karþýya kaldýðý üzüntü verici durumlarýn geçici olduðuna inanýyorum. Taraftarlardan beklentim sakin olmalarýdýr. Kulübümüzün büyüklüðüne zarar verecek eylemlerden u- zak durmalarýný istiyorum. Ýtidâli hiçbir zaman kaybetmesinler. Taraftarýmýz sabýrlý olsun. Þadan Kalkavan F.BAHÇE KÝÞÝLERÝ BAÐLI DEÐÝL Fenerbahçe nin kiþilere baðlý olmadýðýný belirten Þadan Kalkavan, Ali Þen, geçmiþte büyük baþarýlar elde etmiþ, bir baþkanýmýzdýr. Ben de kendisiyle önceki yönetimlerde bulundum.'' diyerek þunlarý söyledi: ''Ben de çok þampiyonluklar tattým. Ancak Fenerbahçe kiþilere endeksli deðildir. Bu dün Ali Þen vardý, bugün Aziz Yýldýrým var. Fenerbahçe, kiþilere baðlý deðildir. Kiþiler gider, kurumsallýk devam eder. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Baþkanlýk koltuðunu dolduracak çok kiþi vardýr. Þadan Kalkavan, bu süreçte, olaðanüstü kongreye karþý olduðunu belirterek, Þartlar deðiþmese bile olaðanüstü genel kurula gidilmesini doðru bulmuyorum. Yönetim kurulumuz göreve devam etmeli. 10 ay sonraki olaðan genel kurulda adaylar ortaya çýkmalýdýr. þeklinde konuþtu. BEÞÝKTAÞ Kulübü Divan Kurulu Üyesi avukat Ali Rýza Dizdar, futbolda þike iddialarýna yönelik baþlatýlan soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Beþiktaþlý yönetici Serdal A- dalý, teknik direktör Tayfur Havutçu ve kulüp protokol müdürü Ahmet Ateþ için imza kampanyasý baþlattý. Dizdar, topladýklarý imzalarý tutuklu bulunan Serdal Adalý, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateþ'in ailelerine teslim edeceklerini bildirdi. Beþiktaþ'taki Barbaros Meydaný'nda avukat Ali Rýza Dizdar tarafýndan kurulan standa gelen siyah-beyazlý taraftarlar, imza verdi. ''Hak eden herkes için acil adalet'' baþlýðýný taþýyan imza metninde þu i- fadelere yer verildi: ''Þike ve teþvik primine 'hayýr' diyoruz. Sporda þiddeti kýnýyoruz. Bunlara bulaþmamýþ insanlarýmýza özgürlük istiyoruz. Serdal Adalý, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateþ'e özgürlük istiyoruz. Gecikmeden, hemen þimdi adalet istiyoruz.'' DELÝLLERE GÖRE SERBEST KALMALI Ali Rýza Dizdar, basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Serdal Adalý, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateþ'in mevcut delillere göre serbest býrakýlmalarý gerektiðine inandýðýný ifade etti. Dizdar, topladýklarý imzalarýn bir örneðini A- dalý, Havutçu ve Ateþ'in ailelerine teslim edeceklerini, bir örneðini de Beþiktaþ Kulübü'nün müzesinde saklayacaklarýný ifade ederek, ''Kýsa zamanda imza kampanyasý büyük ilgi gördü. Ýmza kampanyasýna katýlanlar onlarýn temiz olduklarýna inanýyorlar. Bunun bir ifadesi olarak bu imzalarý onlarýn ailelerine teslim edeceðiz. Bir örneðini de kulübümüzün müzesinde saklayacaðýz'' þeklinde konuþtu. KEÇELÝ: DESTEÐÝMÝZ ARKALARINDA Beþiktaþ Kulübü Ýkinci Baþkaný Metin Keçeli, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan teknik direktör Tayfur Havutçu'nun görevinin sürdüðünü ve yaþadýðý bu kritik günlerde desteklerinin arkasýnda olduðunu söyledi. Metin Keçeli, siyahbeyazlý kulübün internet sitesinden yaptýðý a- çýklamada, dün bazý gazetelerde ''Efsaneler göreve'' baþlýðý altýnda tarafýna atfedilerek çýkan haberlerin tamamen gerçek dýþý olduðunu kaydederek, ''Teknik direktörümüz Tayfur Havutçu görevinin baþýndadýr ve hocamýzýn böyle kritik bir gününde tüm desteðimiz onun arkasýndadýr'' ifadelerini kullandý. YILDIRIM ÝÇÝN KARAR GÜNÜ FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklu bulunduðu cezavinden hastaneye kaldýrýlan Fenerbahçe Spor Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn saðlýk durumuna iliþkin kararý bugün toplanacak heyetin vereceði bildirildi. Metris Cezaevinden 22 Temmuz gecesi Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Yýldýrým'ýn askerlerin gözetiminde bilgisayarlý tomografisi çekildi. Yýldýrým tomografi servisine alýnýrken yakýnýndaki hasta ve yakýnlarýna, cep telefonuyla görüntü almamalarý konusunda uyarýda bulunuldu, aksi takdirde yasal iþlem yapýlacaðý hatýrlatýldý. Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Suat Turgut, gazetecilerin sorularý üzerine, Yýldýrým'ýn böbreðinde daha önce teþhis konulan küçük bir kist olduðunu, kronik diyabetinin ise hemen iyileþebilecek veya aðýrlaþabilecek durumunda olmadýðýný söyledi. Hastane menüsü dýþýnda farklý yiyecek ve içecek verilmediði öðrenilen Yýldýrým'ýn rahatsýzlýðýna iliþkin kararý bugün toplanacak saðlýk heyetinin vereceði bildirildi. HABERLER Þampiyon güreþçi mahkeme kapýlarýnda Serbest stilde Avrupa ve dünya þampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreþçi Aydýn Polatçý, baþarýlý sporculara hak tanýnan müþavirlik kadrosu kendisine verilmeyince Ankara Bölge Ýdare Mahkemesi'nde dava açtý. Gençlerde iki Avrupa ve bir dünya, büyüklerde iki Avrupa, bir dünya þampiyonluðu ve bir üçüncülüðü ile olimpiyat üçüncülüðü bulunan Aydýn Polatçý, kendisinden dereceleri az olan sporcularýn bakanlýk müþavirliði kadrosuna atanmasýna karþýn kendisi Aydýn Polatçý alamadýðý için hakkýný mahkemede aramaya karar verdi. Bölge Ýdare Mahkemesi'nde dava açan Aydýn Polatçý, Spor Genel Müdürlüðü'ne müracaat etmesine karþýn kadrosunun verilmediðini savundu. Yýllardýr Türkiye için mücadele ettiðini ve Türk bayraðýný dalgalandýrdýðýný anlatan Polatçý, ''Benden dereceleri daha az olanlara verilmesine karþýn bana bakan müþavirliði kadrosu verilmedi'' dedi. Sporcularýn devlet güvencesinin bulunmadýðýný dile getiren milli güreþçi, ''Devlet güvencemiz, kadromuz yok. Hizmetlerimin karþýlýðýnda böyle bir davranýþý hak etmediðini düþünüyorum. Hakkýmý mahkemede arayacaðým'' diye konuþtu. Aziz Yýldýrým'ýn yerine Aydýnlar nikah þahidi oldu FENERBAHÇE Acýbadem Bayan Voleybol Takýmý oyuncularýndan Eda Erdem, Erdem Dündar ile evlendi. Fenerbahçe Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapýlan nikah töreninde, çiftin þahitliðini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Acýbadem Saðlýk Grubu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar ile Fenerbahçe Acýbadem menajeri Violet Duca yaptý. Kulübün internet sitesinde yapýlan açýklamaya göre, daha önce nikah þahidi olmasý planlanan ancak þike soruþturmasýndan sonra tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilen Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým'ýn mesajý da törende okundu. Nikah törenine, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Merçil'in yaný sýra Fenerbahçe Acýbadem teknik heyeti ve oyuncularý ile çok sayýda davetli katýldý. Benfica-Trabzonspor maçý yarýn akþam D-Smart'ta UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz in Benfica takýmýyla eþleþen Trabzonspor, ilk maçýný 27 Temmuz da Portekiz deplasmanýnda, rövanþ maçýný ise 3 Aðustos ta Ýstanbul Olimpiyat stadýnda oynayacak. Karadeniz fýrtýnasý, Þampiyonlar Ligi nde Benfica yý eleyerek, Play Off turuna kalmayý hedefliyor. Trabzonspor, Ýngiliz, Ýtalyan, Ýspanyol ve Alman devlerinin yer alacaðý Play Off turunu da baþarýyla geçerse, gruplara direkt olarak katýlacak olan Fenerbahçe ile birlikte Þampiyonlar Ligi nde mücadele edecek. Benfica Trabzonspor maçý heyecaný, 27 Temmuz Çarþamba akþamý saat den itibaren sadece D-Smart da, Euro Futbol kanalýnda, HD olarak ise HD4Men kanalaýnda yayýnlanacak. Red Bull basketbol organizasyonu Türkiye finali Suhulet Vaporu'nda yapýldý. Boðazýn ortasýnda sokak basketbolü SOKAK basketbolu organizasyonu ''Red Bull King of The Rock''ýn Türkiye finali Ýstanbul'da yapýldý. Suhulet Vapuru'nda gerçekleþtirilen organizasyonda sporcular ve izleyiciler Harem Arabalý Vapur Ýskelesi'nden hareket ederken, gemi zemininde özel olarak hazýrlanan potalarda yapýlan maçlarda finale kalan 32 sporcu, Ýstanbul Boðazý üzerinde kýyasýya mücadele etti. Ýstanbul, Ankara, Bursa ve Ýzmir'de gerçekleþtirilen elemelerin ardýndan finallere katýlma þansý elde eden sporcularýn tek potada 5'er dakikalýk 1'e 1 maçlarý sonunda Necdet Gürkan ile Sinan Tümer final oynama hakký kazandýlar. Final maçýnda rakibini 1810 yenmeyi baþaran 16 yaþýndaki Sinan Tümer, þampiyon oldu. ''Red Bull King of The Rock''ýn Türkiye þampiyonu unvanýný elde e- den Sinan Tümer, organizasyonun ABD'deki ünlü Alcatraz Hapisanesi'nde 16 ülke þampiyonunun katýlýmýyla düzenlenecek dünya finallerinde yer alma hakkýný kazandý. 11. Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunlarý'nýn geleceðin olimpiyat þampiyonlarýnýn da yarýþacaðý bir spor organizasyonu olmasý açýsýndan son derece önemli olduðunu vurgulayan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, organizasyonun gerçekleþmesinde emeði geçen herkese teþekkür ederek, barýþa giden bu yolda herkesi sevgi ve saygýyla selamladýðýný ifade etti. FOTOÐRAF: A.A Trabzon spora doyacak 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn açýlýþý renkli görüntülere sahne oldu. Hüseyin Avni A- ker Stadý'nda resmi açýlýþ törenini Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan, Acara Özerk Cumhuriyeti Baþbakaný Levan Varþolomidze ile çok sayýda davetli katýldý. Sunuculuðunu Korhan Abay'ýn yaptýðý törenin ardýndan 49 ülkenin sporcularý, bayraklarýnýn arkasýna sýralanan kafileler halinde, müzik eþliðinde stada girerek, alandaki yerlerini aldýlar. TRT, 250 kiþilik ekibiyle canlý yayýn yaparken ayrýca 60'ý yabancý olmak üzere toplam 360 basýn mensubu da açýlýþ törenine akredite yaparak, oyunlarý takip ediyor. 29 Temmuz'da sona erecek olan organizasyon atletizm, basketbol, hentbol, tenis, voleybol ve yüzme müsabakalarýyla devam ediyor. Atletizmde eleme yarýþlarý Söðütlü Sahasý'nda, kadýnlar basketbol maçlarý 19 Mayýs Spor Salonu'nda, erkekler basketbol maçlarý ise Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanýyor. Teniste eleme müsabakalarý Beþirli semtindeki kortlarda baþlarken, Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzu'nda yüzme elemeleri gerçekleþtiriliyor. Hentbol'de erkekler grup maçlarý Çarþýbaþý Spor Salonu'nda, bayanlar hentbol maçlarý Vakfýkebir Spor Salonu'nda, erkekler voleybol maçlarý Araklý'da, bayanlar voleybol maçlarý ise Arsin'de yapýlýyor. 49 ülkeden yaklaþýk 2 bin 500 sporcunun katýldýðý ve 9 branþta gerçekleþtirilen organizasyonda bugün judo, jimnastik ve bisiklet dallarýnda da yarýþmalar baþlayacak.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Vücudunuzu Ramazan a hazýrlayýn KARDÝYOLOJÝ UZMANI DOÇ. DR. YILMAZ: ÖÐLE ÖÐÜNÜNÜ KALDIRIP, YERÝNE KAVUN KARPUZ GÝBÝ MEVSÝM MEYVELERÝNÝ TÜKET- MEYE ÖZEN GÖSTERMEK VÜCUDUN ORUCA ALIÞTIRILMASI AÇISINDAN UYGUNDUR RAMAZAN ayýnýn yaklaþtýðý bugünlerde, öðle öðününü kaldýrýp, yerine kavun-karpuz gibi mevsim meyvelerinin tüketilmesinin, vücudun oruca alýþtýrýlmasý açýsýndan önemli olduðu bildirildi. Özel OSM Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Remzi Yýlmaz, özellikle yaz günlerine denk gelen Ramazan ayýnda vatandaþlarýn beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiðini belirterek, Ramazan ayýna kýsa bir süre kala vatandaþlarýn fazla gýda alýmýný azaltarak, oruca hazýrlanmasýný önerdi. Ramazan öncesinde toplam gýda tüketimine dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayan Yýlmaz, Ramazan ayýna yaklaþtýðýmýz bu dönemde öðle ve akþam öðünlerinin önemli ölçüde azaltýlmasý gerekiyor. Öðle öðününü kaldýrýp, yerine kavun karpuz gibi mevsim meyvelerini tüketmeye özen göstermek vücudun oruca alýþtýrýlmasý açýsýndan uygundur. Böylelikle vücudun dengesi korunarak, Ramazan ayýna girilebilmesi saðlanacaktýr dedi. Doç. Dr. Yýlmaz, Ramazan ayýnda da daha çok sebze ve sývý tüketimine yönelik iftar sofralarýnýn hazýrlanmasýnýn tercih edilmesi gerektiðini dile getirerek, iftarda bir anda ciddi miktarda gýda tüketiminin yerine daha çok açlýðý yatýþtýrýcý hafif gýdalarýn tüketilmesinin daha doðru olacaðýný ifade etti. Özellikle tatlý, dondurma ve kuru yemiþ gibi gýdalarýn ise iftardan birkaç saat sonra tüketilmesinin hem alýnacak lezzet açýsýndan hem de düzenli beslenme açýsýndan daha uygun olacaðýný belirten Yýlmaz, her gün et yemekleri yerine daha çok farklý türden sebze, balýk ve tavuk gibi gýdalarýn tüketiminin daha saðlýklý bir tercih olacaðýný dile getirdi. SIVI VE GIDA TÜKETÝMÝ ZAMAN ARALIÐINA YAYILMALIDIR Doç. Dr. Yýlmaz, özellikle yaz aylarýnda sývý tüketiminin fazla olduðunu hatýrlatarak, Ramazan da orucun açýlmasýnýn hemen ardýndan kýsa sürede fazla miktarda sývý tüketiminin yanlýþ olacaðýný vurguladý. Ýftarla birlikte bol sývý tüketiminin aþýrý þiþkinliðe neden olacaðýný belirten Yýlmaz, þunlarý kaydetti: Ýftarla birlikte kýsa sürede bol miktarda sývý tüketiminin ardýndan bir de fazla yemek yenilmesi aþýrý þiþkinliðe neden olarak hem mide ve hem de kalp damar saðlýðý açýsýndan riskler oluþturuyor. Bu tür sorunlarýn yaþanmamasý i- çin sývý ve gýda tüketimi belirli zaman dilimine a- ralýklarýna yayýlmalýdýr. Zaten içilecek bir veya iki bardak sudan sonra tüketilecek bir çorba da susuzluðu belli ölçüde kýracaktýr. Sonraki saatlerde zaten yine sývý alýmý devam ederek, günlük ihtiyaç tamamlanacaktýr. TOPLAM GIDA TÜKETÝMÝ AZALTILMALI SON yýllarda ihtiyaçtan çok fazla gýda tüketiminin yapýldýðýna dikkati çeken Yýlmaz, normalde toplumda görülen aþýrý tüketimin Ramazan a- yýnda azaltýlmasý gerekirken tam tersi, tüketimin daha da arttýðýný gözlemlediklerini söyledi. Ramazan ayýnda fazla gýda tüketimi yapýldýðýný belirten Yýlmaz, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Ramazan da aþýrý gýda tüketildiðine dair gözlemleri alýþveriþ merkezleri veya kendi soframýzda rahatlýkla yapabiliriz. Ramazan ayýnda öðün sayýsý azaltýlmasýna raðmen daha fazla gýda tüketimi yapýlýyor. Bunda genelde sahur - iftar sofralarýnýn abartýlmasý büyük rol oynuyor. Fazla tüketimi bir de kýsa bir zaman dilimine sýkýþtýrmak zorunda kaldýðýmýz için vücut dengesi ciddî oranda bozuluyor. Ýftar yemeðinin azaltýlmasý, 3-4 saat sonra ise ara öðün yerine geçebilecek meyve, dondurma, tatlý veya kuru yemiþ seçeneklerinden birinin uygun ölçüde alýnmasý dengeli beslenme açýsýndan, dolayýsýyla da kalp damar saðlýðý açýsýndan daha uygundur. Ramazan da toplam gýda tüketimi azaltýlmalý ve bu da dengeli bir þekilde daðýtýlmalýdýr. Þanlýurfa/aa Sigaranýn bir zararý daha ortaya çýktý AMERÝKA Birleþik Devletleri nde yapýlan bir araþtýrma, sigara dumanýna maruz kalan gençlerde duyma kaybýnýn neredeyse ikiye katlandýðýný ortaya koydu. 12 ile 19 yaþlarý arasýnda, 1500 kadar Amerikalý gencin katýldýðý a- raþtýrma, pasif içiciliðin gençlerin kulaklarýna doðrudan zarar verdiðini gösteriyor. Gençler dumana ne kadar çok maruz kalýrlarsa oluþan zarar da o derece büyük oluyor. Araþtýrmaya katýlan pasif içici durumdaki 800 gencin yüzde 40 ýnda duyma sorunlarý belirlendi. Sigaraya maruz kalmayan 750 gencin ise sadece yüzde 25 inde benzer sorunlar görüldü. Öte yandan bu gençlerden sadece beþte birinden azý, duyma sorunlarý yaþadýðýnýn farkýnda. Bilim a- damlarý, duyma kaybý hafif düzeyde olduðundan, ancak belli testler uygulayýp düþük ve yüksek frekanslý seslerle sorun yaþayýp yaþamadýklarýna bakarak anlýyor. Uzmanlar, sigara dumanýnýn orta kulak iltihabýný artýrdýðýný zaten savunuyorlardý. Kulaklarda hassas olan kan dolaþýmýnýn da bozulduðuna, önemli deðiþiklikler oluþtuðuna inanýlýyor. Bu nedenlerle uzmanlar, gençlerin sigara dumanýndan mümkün olduðunca uzak tutulmalarý gerektiðinde birleþiyor. Alerjik saman nezleliler klimadan fazlasýyla etkilenir ALERJÝK NEZLELÝLER, ORTAMDA ISININ HIZLI DEÐÝÞÝMÝ SEBEBÝYLE FAZLA ETKÝLENÝR. YAZ aylarýnýn gelip sýcaklarýn artmasýyla birlikte klima kullanýmý da artýyor, klima kullanýmýnda aþýrýya kaçýldýðýnda çok ciddi saðlýk problemleri de kaçýnýlmaz oluyor. Bayýndýr Hastanesi Ýçerenköy Kulak Burun Boðaz uzmaný Dr. Ethem Þahin, aþýrý klima kullanýmýnýn gribal enfeksiyonlar, bazý viral enfeksiyonlar, alerjik burun hastalýklarý, yüz felci, burun kanamalarý, kas aðrýlarý, kas tutulmasý ve zatürree gibi bir çok hastalýðý tetiklediðini belirtti. Burun hastalýklarýnda özellikle alerjik saman nezleli hastalar klimadan en fazla etkilenen hasta grubudur. Klimanýn bu hastalardaki etkisi ortamýn neminin ve ý- sýsýnýn hýzlý deðiþimiyle alakalýdýr. Burnun içinde ortamýn nemi ve ýsýsýna göre kendini ayarlayan konka dediðimiz burun etleri bulunur. Konkalar klimatize ortamlarda mevcut görevlerini tam olarak yerine getiremez ve þiþerler. Bu durumda burun týkanýklýðý ve a- ðýz solunumu baþlar ki bütün þikâyetler bu noktadan sonra artar. Burun týkanýklýðý baþ aðrýsý, aðýz kuruluðu, akciðer enfeksiyonlarý ve bazý viral hastalýklara yol açabilir. Alerjik nezleli hastalar klimalý ortama girdiklerinde, yani ani ýsý ve nem deðiþimine maruz kaldýklarýnda, hasta olmayan bireylere oranla daha fazla burun týkanýklýðý, burun akýntýsý, gözlerde yanma ve kaþýntý gibi belirtiler gösterirler. Kronik sinüzitli hastalarda da benzer mekanizmalarla belirtilerde artma görülebilir. Ýnsan saðlýðý için ideal sýcaklýðýn 20-25ºC ve ideal nemin % olmasý gereklidir. A- lerjik rinitli hastalar çevresel faktörlerden en fazla etkilenen hasta grubudur. Alerjik rinitli hastalarýn olduðu ortamlardaki klimalar düzenli bakýmda olmalý ve muhakkak HEPA filtreli klimalar kullanýlmalýdýr. Mide ve baðýrsak enfeksiyonlarýna dikkat! SICAKLARIN iyice artmasýyla birlikte uzmanlar, özellikle mikroplu yiyeceklerden bulaþan mide ve baðýrsak enfeksiyonlarýna karþý dikkatli olunmasý uyarýsýnda bulundu. Uzman Doktor Salim Yaprakçý, daha çok çocuklarda görülen, ateþ ve karýn aðrýsýyla baþlayan mide ve baðýrsak enfeksiyonlarýna karþý dikkat edilmesi gerektiðini belirtti. Etkisini daha çok mevsim geçiþlerinde gösteren, parazitlerin, bakterilerin, virüslerin, zehirli veya bozuk gýdalarýn ve sindirim sistemi alerjilerinin neden olduðu mide ve baðýrsak enfeksiyonlarýný önlemek için, yiyecek-içecek temizliðine ve yiyeceklerin tazeliðine önem verilmesi gerektiðini ifade eden Yaprakçý, Yenilen, içilen gýdalarýn temizliðine önem verilmeli, bol sývý tüketmeye özen gösterilmeli ve olur olmaz yere ilâç alýnmamalý dedi. Hastalýk belirtileri olan ateþ, bulantý, kusma, halsizlik, ishal, kas ve karýn aðrýsý gibi þikâyetlerin baþlamasýndan sonra doktora gidilmesi gerektiðini belirten Yaprakçý, dengeli beslenmeye özen gösterilmesini ve bol miktarda vitamin alýnmasý gerektiðini vurguladý. Ayrýca, baðýrsak enfeksiyonlarýna baðlý görülen ishallerde bol miktarda sývý takviyesiyle ishalin devam ettirilmesinin toksinleri atmak için daha yararlý olabileceðini kaydeden Yaprakçý, mide ve baðýrsak enfeksiyonlarý konusunda þu an için bir salgýn tehlikesinin olmadýðýný dile getirdi.

16 I S I R G A N Maddeci felsefenin oyunu Bir düþün bu çanlar, kim için çalar? Düþman plan yaptý pek uzun çaðlar: Kendi birleþerek güç kazanýrken Müslümaný dilim dilim parçalar SEYFEDDÝN YAÐMUR SICAK HAVALARDA UZUN SÜRELÝ ARAÇ KULLANIMININ YORGUNLUÐUN ARTMASINA VE KONSANTRASYON EKSÝKLÝÐÝNE YOL AÇIYOR. SÜRÜCÜLERÝN TRAFÝK KURALLARINA UYMASI DA HAYATÎ DEÐER TAÞIYOR. DÝREKSÝYON Akademisi Ýleri Sürüþ Teknikleri Uzmaný Onur Akçay, yaz aylarýnda araçla yapýlan uzun tatil seyahatleri ve gurbetteki vatandaþlarýn yurda dönüþlerinin artmasý sebebiyle trafik kazasý oranlarýnda ilkbahar ve sonbahar aylarýna göre yaklaþýk yüzde 30 artýþ görüldüðünü kaydetti. Özellikle tatil seyahati için uzun yolculuða çýkacak sürücülerin önceden araçlarýnýn klasik bakýmlarýný yaptýrmalarý, lastik diþ derinliklerini ve havalarýný kontrol ettirmeleri, klima ve havalandýrma sisteminin çalýþtýðýndan emin olmalarý gerektiðini belirten Akçay, yaz aylarýnda kýþ ve 4 mevsim lastiklerinin takýlý olmasýnýn kaza o- ranlarýný artýrdýðýný ifade etti. Aþýrý sýcaklarýn sürücüleri etkilememesi için yola sabah erken saatlerde çýkýlmasý ve ÜMÝTVÂR OLUNUZ: mola yerlerinin önceden belirlenmesi gerektiðini vurgulayan Akçay, 2 saatlik bir sürüþten sonra 15 dakikalýk bir mola verilmesi gerektiðini hatýrlattý. Yol yapým çalýþmalarýna baðlý olarak trafik iþaret ve iþaretçilere dikkat e- dilmesi uyarýsýnda bulunan Akçay, sürücüler için hayati önem taþýyan altýn kurallarý þöyle sýraladý: Araçta klimanýn, yüz ve göðüs bölgesine deðil cama doðru gelmesine dikkat edin. Sürekli klima açýk gitmeyin, aracý 30 dakika da bir havalandýrýn. Sýcaklardan fazla etkilenmemek için bol su tüketin. Aðýr yiyeceklerden uzak durun. Özellikle kalp, tansiyon ve þeker hastasý sürücüler, sýcak havalarda çok uzun süre araç kullanmamalý. Ýstanbul / aa ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Sýcaklarda araç nasýl kullanýlmalý? DÝ ÐER SÜ RÜ CÜ LER DE HA TA YA PA BÝ LÝR! TA TÝL se be biy le tra fik ar tý yor ve bir çok u zun yol tec rü be si ol ma yan sü rü cü þe hir ler a ra sý yol la ra çý ký yor. Her an kar þý nýz da ki ve ya ya ný nýz da ki sü rü cü nün ha ta ya pa bi le ce ði ni dü þü ne rek a ra cý ný zý kul la nýn. Pe dal la rý ra hat his - se de cek a yak ka bý lar ter cih e din a ma ter lik ve ben ze ri þey ler kul lan ma yýn. Ta kip me sa fe si ni ko ru yun, þe hir i çin - den ge çer ken hý zý ný zý dü þü rün. Ký sa far la rý ný zý ge ce-gün düz a çýk tu tun. Hýz li mit le ri ne u yun. Em ni yet ke me ri ni ta kýn ve a raç i çin de ki le re tak tý rýn. 12 ya þýn al týn da ki ço cuk la rý boy la rý na ve ki lo la rý na gö re dü zen len miþ gü ven lik kol tuk la rý na o tur tun, ku cak ta ve ön kol tuk ta ta þý ma yýn. A raç i çin de sa bit len me miþ bir þey bý rak ma yýn. Par - füm, göz lük ve çak mak la ra dik kat e dil me li. Uy ku ge ti re bi le cek i lâç lar dan u zak du rul ma lý. Týr, kam yon gi bi a ðýr to naj lý a raç la rýn sýk kul lan dý ðý yol lar da las tik le rin yol aç tý ðý iz le re dik kat e dil me li. Bu tür yol lar da a ðýr yü kün as - fal tý ez me siy le o lu þan iz gö rü nü mün de ki çu kur lar, di rek si yon ha ki mi ye ti nin kay bol ma sý na ne den o la bi lir. HABERLER Bir li san bir in san de di, 8 dil öð ren di ES KÝ ÞE HÝR DE ö zel bir has ta ne de gö rev ya pan Dr. Bay ram Ya þar, 8 fark lý dil ko nu þu yor. Bir li san bir in san a ta sö zün den yo la çý kan Bay ram, kü çük yaþ tan be ri me ra ký ol du ðu dil öð ren me ko nu sun da ken di ni ge liþ ti re rek, 35 yýl da 8 ay rý dil öð ren miþ. Þu an da Fran sýz ca dan Ar na vut ça ya, Af ri ka ye rel dil le - rin den Bul gar ca yý a na di li gi bi ko nu þa bi len Dr. Ya - þar, ha li ha zýr da Ýs pan yol ca yý öð ren me ye ça lý þý yor. Rus ça yý da or ta de re ce de bi len Ya þar, bir çok dil de has ta la rýy la i le ti þim ku ra bi li yor. As len Ar na vut o lan Dr. Ya þar, bu sa ye de Ar na vut ça ve ya nýn da da Türk çe yi do ðuþ tan ko nu þa bi li yor. Bil di ði dil ler den sa de ce Hol lan da ca yý ö zel bir öð ret me nin yar dý mý i le öð re nen Dr. Ya þar, bil di ði di ðer dil le ri i se son ra dan ken di ça ba sýy la öð ren miþ. Dr. Ya þar, þu an da da ken di e vin de Ý tal yan ca öð re ni yor. Eskiþehir / cihan O to büs te bul du ðu cüz da ný tes lim et ti A DA NA DA 67 ya þýn da ki Hu ri ye Te pe, be le di ye o - to bü sün de bul du ðu i çin de pa ra ve kim lik o lan cüz - da ný po li se tes lim et ti. Te pe, Bu be nim in san lýk va - zi fem de di. Cüz da ný 5 O cak Po lis Mer ke zi nde ki gö rev li le re tes lim e den Hu ri ye Te pe, Bu bir in san - lýk; ay ný za man da va tan daþ lýk gö re vi dir. Al lah ra zý ol sun, po lis ler de yar dým cý ol du. Cüz dan da 130 li ra de ðil de 10 mil yon da ol say dý, yi ne po li se tes lim e - der dim. Al lah biz le re ha ram lok ma ye dir me sin. Fa - kir bi ri si i çin 130 li ra da bin li ra de ðe rin de dir de di. Hu ri ye Tey ze nin bu ör nek dav ra ný þý tak dir top lar - ken, po lis ka yýt al tý na al dý ðý ka yýp cüz da nýn sa hi bi ne u laþ mak i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Adana / cihan Mo bil ci haz la rýn kul la ný mý ar tý yor YA PI LAN bir a raþ týr ma ya gö re 2015 yý lýn da mo bil ci haz lar dan 693 mil yar da ki ka vi de o iz le ne cek. In- Stat þir ke ti nin ra po run dan der le nen bil gi le re gö re, mo bil vi de o pa za rý, bil gi tek no lo ji le rin de en hýz lý bü - yü yen pa zar la rýn i çe ri sin de yer a lý yor. In-Stat ýn a raþ - týr ma sý na gö re a kýl lý cep te le fo nu kul la ný cý la rý nýn yak - la þýk yüz de 66 sý i le tab let bil gi sa yar sa hip le ri nin yüz - de 86 sý ci haz la rýn dan vi de o iz li yor. A raþ týr ma sýn da In-Stat, 2015 yý lýn da mo bil ci haz lar dan 693 mil yar da ki ka vi de o iz le ne ce ði ni bil di ri yor. In-Stat a gö re te - lif hak la rý ve ký sýt la ma la ra kar þýn a kýl lý cep te le fon la rý i le tab let bil gi sa yar sa yý la rýn da ki ar týþ bu ra ka mý or ta - ya çý ka ra cak. A raþ týr ma da ay rý ca vi de o tü ke ti min de ci haz lar a ra sý fark lý lýk lar ol du ðu na da i þa ret e dil di. A - raþ týr ma ra po ru na gö re, a kýl lý cep te le fo nu kul la ný cý sý sa yý sý, tab let bil gi sa yar kul la ný cý la rýn dan ol duk ça faz - la, an cak fark ge le cek yýl lar da ka pa na cak. Tab let bil - gi sa yar kul la ný cý la rý, a kýl lý cep te le fon la rý kul la ný cý la rý - na gö re da ha çok vi de o iz li yor ve da ha çok pa ra ö dü - yor. Kul la ný cý lar, vi de o iz le mek i çin mo bil ci haz la rý ný en çok ev de kul la ný yor lar. Ankara / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ýdeolojik bürokrasi hâlâ yerinde duruyor

Ýdeolojik bürokrasi hâlâ yerinde duruyor SABAHADDÝN AKSAKAL, CUMHURÝET AZARI ÞADÝ ALKILIÇ IN BÖLE DEDÝÐÝNÝ SÖLEDÝ Said Nursî fikir dünyasýnýn namusunu kurtardý Demokrat E ði tim ci ler Der ne ði ta ra fýn dan dü zen le nen Hiz met le Ýl gi li

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı