AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük katýlýmýn olduðu cenaze törenlerinde duygulu anlar yaþandý. FO TOÐ RAF: A A Sarah Joseph Ýnsan yetiþtirme sistemleri deðiþmeli u Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Nor veç te ki kat li am - la il gi li o la rak, Bü tün in san lý ðý, in san ye tiþ tir me sistem le ri ni göz den ge çir mek zo run da bý ra kan çok a cý bir ha di se ya þa dýk. Te le viz yon da iz le diy se niz ki li se deki tö ren ler de dev let baþ ka ný ve va tan daþ la rýn böy le bir ca ni yi na sýl ye tiþ tir dik le ri ni sor gu la dý ðý ný gö re cek ti niz. Bu so ru yu her kes ken di ne sor malý de di. Ha be ri 4 te NOR VEÇ KAT LÝ A MI NIN TEK RAR - LAN MA MA SI Ý ÇÝN GE NÝÞ ÇAP LI ÝT TÝ FAK LA RA ÝH TÝ YAÇ VAR. AVRUPA TAVRINI GÖZDEN GEÇÝRMELÝ u Ýn gil te re de ya yýn la nan E mel Der gi si nin Ya yýn Yö net me ni Sa rah Jo seph, Nor veç te ki kat li a mýn te me lin de son yýl lar da Av ru pa da yük se len ýrk çý lý ðýn yat tý ðý ný be lir te rek, bu nun ö nü ne ge çil me me si ha lin de da ha bü yük kat li am la rýn ya þa na bi le ce ði ne dik kat çek ti. Jo seph Av ru pa nýn ge rek ýrk çý lýk, ge rek se Müs lü man la ra yö ne lik tav rý ný göz den geçirmesi gerektiðini söyledi. MÜSLÜMANLAR ÇEKÝNGENLÝÐÝ ATMALI umüs lü man la ra da ya þa dýk la rý or tam lar da ki fark lý din men sup la rýy la ka tý lým cý pro je le re gir me hu su sun da ki çe kin gen lik le ri nden kurtulmalarý çað rý sýn da bu lu nan Jo seph, Müs lü man lar, çev re i le çe þit li top lum sal ça lýþ ma lar, gö nül lü gi ri þim ler yo luy la di ðer din le rin men sup la rýy la her alanda or tak ve ka tý lým cý ça lýþ ma lar da bu lun ma lýlar þeklinde konuþtu. Ha be ri say fa 7 de MARDÝN'DEKÝ 3 ÞEHÝT MEMLEKETLERÝNDE TOPRAÐA VERÝLDÝ ÞEHÝTLER DUÂLARLA umar din in Ö mer li il çe sin de ki terörist sal dý rý da þe hit o lan Jan dar ma Ast su bay Baþ ça vuþ Er han Gül mem le ke ti Ga zi an tep te, Sa dýk Gül lü Ký rýk ka le de ve Uz man Ça vuþ A li Öz türk Balýkesir de ký lý nan ce na ze na maz la rý nýn ar dýn dan du â lar la topraða veril di. Ha be ri say fa 5 te Masumlarý öldürerek maðduriyet giderilmez M. Lâtif Salihoðlu nun yazýsý say fa 9 da ALTIN GRAMI 90 LÝRAYA ULAÞTI Döviz ve altýnda yükseliþ sürüyor uýs tan bul ser best pi ya sa da euro 2,4840 li ra yý gö re rek tüm za man la rýn re ko ru nu yakalar ken, 24 a yar 1 gr al tý nýn fi ya tý 90 li ra yý gör dü ve yýl ba þýn da 116 li ra o lan çey rek al týn 150 li ra ya u laþ tý. Do lar i se, ser best pi ya sa da ki a çý lýþ son ra sýn da 1,7300 li ra se vi ye le ri ne ka dar çýk tý, an cak Mer kez Ban ka sý nýn dö viz a lým i ha le le ri ne a ra ver di ði ni du yur ma sýy la 1,7090 li ra ya ge ri le di. Ha be ri say fa 11 de Samast a 22 yýl hapis ua gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Hrant Dink in öl dü rül me - siy le il gi li dâ vâ da yar gý la nan O gün Sa mast, ta sar la ya rak a dam öl dür mek ve ruh sat sýz si lâh ta þý mak suç la rýn dan 22 yýl 10 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ha be ri say fa 4 te UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR ABD nin borç çýk ma zý de rin le þi yor u ABD de borç lan ma li mi ti kri zi ne çö züm bu lun ma sý ça ba la rýn dan yi ne so nuç çýk ma dý. Çö züm bul mak i çin vak tin ar týk i yi ce da ral dý ðý borç li mi ti kri zi, De mok rat ve Cum hu ri yet Par ti li ta raf la rýn ken di plan la rý ný ge liþ tir me ça ba sý na yö nel me siy le ye ni bir çýk ma za gir di. Ha be ri say fa 11 de CEMAATÝNÝN SESÝ / 8 DE ISSN Y NUR CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU: DESTEÐE HAZIRIZ Terörün çözümü Mecliste uchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, te rör so ru nu nun çö züm ye ri nin par la men to ol du ðu nu be lir te rek, Bu ra da çö zül me si lâzým. Si ya set ku ru mu nun gö rev yap ma sý lâzým. Si lâh la bu so run çö zül mü yor de di. Ký lýç da roð lu, Biz te rö rü son lan dý ra cak çö züm le re des tek ver me ye ha zýr ol du ðu mu zu söy le dik i fa de le ri ni bir kez da ha tekrarladý. Ha be ri say fa 4 te 3 SÝVÝL DAHA YANLIÞLIKLA NATO yine sivilleri vurdu uaf ganistan'da sivil katliamý devam ediyor. Yet ki li ler, NA TO güç le ri nin Var dak vi lâ ye tin de ki bir a na yol da ki ça týþ ma sý ra sýn da çap raz a teþ a ra sýn da ka lan 3 si vi li da ha yan lýþ lýk la öl dür dü ðü nü bil dir di. Ha be ri say fa 7 de YENÝ KANUN KABUL EDÝLDÝ Suriye, çok partiye geçecek u Su ri ye de hü kü met, si ya sî par ti le rin ku rul ma sý na im kân ta ný yan bir ya sa yý ka bul et ti. SA NA a jan sý nýn ha be ri ne gö re, ku ru la cak si ya sî par ti ler a na ya sa ya, de mok ra tik il ke le re, ya sa la ra bað lý ve öz gür lük i le te mel hak la ra say gý lý o la cak. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA herþeyi Allah katýnda makbul olan tevbe o kimsenin tevbesidir ki, onlar cahillik edip kötülük iþlerler de, çok geçmeden piþman olup tevbe ederler. Ýþte onlarýn tevbesini Allah kabul eder. Allah hakkýyla bilir ve her iþini hikmetle yapar. Nisâ Sûresi: 17 / Âyet-i Kerime Meâli Dünya büyük bir mânevî buhran geçiriyor Mânevî temelleri sarsýlan garp cemiyeti içinde doðan bir hastalýk, bir veba, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne daðýlýyor. Dün ya, bü yük bir mâ ne vî buh ran ge çi - ri yor. Mâ ne vî te mel le ri sar sý lan garp ce mi ye ti i çin de do ðan bir has ta lýk, bir ve ba, bir tâ un fe lâ ke ti, git tik çe yer yü - zü ne da ðý lý yor. Bu müt hiþ sâ rî il le te kar þý Ýs lâm ce mi ye ti ne gi bi ça re ler le kar þý ko ya cak? Gar býn çü rü müþ, kok muþ, te fes - süh et miþ, bâ týl for mül le riy le mi? Yok sa Ýs lâm ce mi ye ti nin ter ü ta ze i man e sas la rýy la mý? Bü - yük ka fa la rý gaf let i çin de gö rü yo rum. Ý man ka - le si ni, küf rün çü rük di rek le ri tu ta maz. O nun i - çin, ben yal nýz i man ü ze ri ne me sa i mi tek sif et - miþ bu lu nu yo rum. Ri sâ le-i Nur u an la mý yor lar. Ya hut an la mak is - te mi yor lar. Be ni, sko las tik ba tak lý ðý i çin de sap lan - mýþ bir med re se ho ca sý zan ne di yor lar. Ben, bü - tün müs pet i lim ler le, asr-ý ha zýr fen ve fel se fe siy le meþ gul ol dum. Bu hu sus ta en de rin me se le le ri hal let tim. Hat tâ bu hu sus ta da ba zý e ser ler te lif ey le dim. Fa kat ben öy le man týk o yun la rý bil mi yo - rum. Fel se fe dü zen baz lýk la rý na da ku lak ver mem. Ben, ce mi ye tin iç ha ya tý ný, mâ ne vî var lý ðý ný, vic - dan ve i ma ný ný te ren nüm e di yo rum. Yal nýz Kur ân ýn te sis et ti ði tev hid ve i man e sa sý ü ze rin - de iþ li yo rum ki, Ýs lâm ce mi ye ti nin a na di re ði bu - dur. Bu sar sýl dý ðý gün, ce mi yet yok tur. Ba na, Sen þu na bu na ni çin sa taþ týn? di yor lar. Far kýn da de ði lim. Kar þým da müt hiþ bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük se li yor. Ý çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo rum. Yol da bi ri be ni kös tek le mek is te miþ de a ya ðým o - na çarp mýþ; ne e hem mi ye ti var? O müt hiþ yan gýn kar þý sýn da bu kü çük hâ di se bir kýy met i fa de e der mi? Dar dü þün ce ler, dar gö rüþ ler! Be ni, nef si ni kur tar ma yý dü þü nen hod gâm bir a dam mý zan ne di yor lar? Ben, ce mi ye tin î mâ ný - ný kur tar mak yo lun da dün ya mý da fe dâ et tim, â hi re ti mi de. Sek sen kü sûr se ne lik bü tün ha ya - tým da dün ya zev ki nâ mý na bir þey bil mi yo rum. Bü tün öm rüm harb mey dan la rýn da, e sâ ret zin - dan la rýn da, yâ hut mem le ket ha pis hâ ne le rin de, mem le ket mah ke me le rin de geç ti. Çek me di ðim ce fâ, gör me di ðim e zâ kal ma dý. Dî vân-ý harb ler - de bir câ ni gi bi mu â me le gör düm, bir ser se ri gi - bi mem le ket mem le ket sür gü ne yol lan dým. Mem le ket zin dan la rýn da ay lar ca ih ti lât tan me - ne dil dim. De fa lar ca ze hir len dim. Tür lü tür lü ha ka ret le re mâ ruz kal dým. Za man ol du ki, ha - yat tan bin de fa zi yâ de, ö lü mü ter cih et tim. E ðer dî nim in ti har dan be ni me net me sey di, bel ki bu - gün Sa id top rak lar al týn da çü rü müþ git miþ ti. Be nim fýt ra tým, zil let ve ha ka re te ta ham mül et - mez. Ýz zet ve þe hâ met-i Ýs lâ mi ye be ni bu hal de bu lun mak tan þid det le me ne der. Böy le bir va zi ye te dü þün ce, kar þým da kim o lur sa ol sun, is ter se en zâ - lim bir ceb bâr, en hun har bir düþ man ku man da ný ol sa te zel lül et mem. Zul mü nü, hun har lý ðý ný o nun su ra tý na çar pa rým. Be ni zin da na a tar, yâ hut î dam seh pâ sý na gö tü rür; hiç e hem mi ye ti yok tur. Ni te - kim öy le ol du. Bun la rýn hep si ni gör düm. Bir kaç da ki ka da ha o hun har ku man da nýn kal bi, vic dâ ný zu lüm kâr lý ða da ya na bil sey di, Sa id bu gün a sýl mýþ ve mâ sum lar züm re si ne il ti hak et miþ o la cak tý. Ýþ te be nim bü tün ha ya tým böy le zah met ve me þak kat le, fe lâ ket ve mu sî bet le geç ti. Ce mi ye - tin î mâ ný, sa a det ve se lâ me ti yo lun da nef si mi, dün ya mý fe dâ et tim; he lâl ol sun. On la ra bed - du â bi le et mi yo rum. Çün kü, bu sâ ye de Ri sâ le-i Nur, hiç ol maz sa bir kaç yüz bin, yâ hut bir kaç mil yon ki þi nin a de di ni de bil mi yo rum ya, öy - le di yor lar. Af yon Sav cý sý beþ yüz bin de miþ ti, bel ki da ha zi yâ de î mâ ný ný kur tar ma ya ve sî le ol du. Öl mek le, yal nýz ken di mi kur ta ra cak tým, fa kat ha yat ta ka lýp da zah met ve me þak kat le re ta ham mül i le bu ka dar î mâ nýn kur tul ma sý na hiz met et tim. Al lah a bin ke re hamd ol sun. Ta rih çe-i Ha yat, s LÛ GAT ÇE: buh ran: Bu na lým, kriz. garp: ba tý. tâ un: týp. Ve ba. sâ rî: Bu la þý cý. te fes süh: Çü rü me, bo - zul ma, ko kuþ ma. tek sif: yo ðun laþ týr ma. asr-ý ha zýr: Þim di ki a sýr. te ren nüm: Ya vaþ ve gü zel bir ses le söy le me. R isâle-i Nur hizmeti içinde ihlâs ve sadakatiyle ö- nemli bir mevki tutan Hulusi bey, Hazreti Üstad ýn Risâle-i Nur un gayet ehemmiyetli bir þakirdi 1 se - na sý na maz har ol muþ tur. Ýh lâs ve sa da ka tin bu dün ya da, hu - su san uh re vî hiz met - ler de en mü him bir e sas, en bü yük bir kuv - vet, en mak bul bir þe fa - at çi ve en me tin bir nok - ta-i is ti nad 2 ol du ðu re a - li te siy le ba kýl dý ðýn da Hu - lu si be yin Nur hiz me ti i - çin de ki maz ha ri ye ti da ha i - yi an la þý la cak týr. HU LU SÝ BEY KÝM DÝR? 1896 yý lý nýn Ra ma zan-ý Þe - rif i nin bi rin ci ge ce si E la zýð ýn Kes rik kö yün de dün ya ya ge lir. 3 As ke ri ye nin çe þit li ka de me le rin - de or du men su bu o la rak va zi fe ya par. Al bay sý fa týy la or du dan e - mek li o lur. 26 Tem muz 1986 da Hakk ýn rah me ti ne ka vu þur. ÜS TAD BE DÝ ÜZ ZA MAN I ZÝ YA RE TÝ 1928 de Eð ri dir As ke rî Dað Ta lim gâh mu al lim li ði ne ta yin e di len Hu lu si bey, Haz re ti Üs ta dý o yý lýn a ka bin de Bar - la da i ken zi ya ret e der. Res mî el bi se siy le Be di üz - za man ý zi ya ret e den Hu lu si bey, bü tün gü cüy le Ri sâ le-i Nur un kud sî hiz me ti ne gi - rer, o nur la þe ref le nir. Bu ko nu da Üs tad Be di üz za - man Haz ret le ri ni zi ya re tim be nim ha ya tým da bü - yük in ký lab yap tý 4 di ye rek his si ya tý ný di le ge ti rir. Bar la kür sü sün de bü tün in san lý ða Kur ân nu ru nu an la tan Üs tad Haz ret le ri ni, ilk o la rak þöy le an la týr Hu lu si bey: Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ni i þit - miþ tim, fa kat bir þeyh o la rak duy muþ ve o þe kil de ta ný yor dum. Bu bir þeyh tir, in ti sap e de rim di ye dü - þün düm. O za man ben ký dem li yüz ba þýy dým. Bu dü þün ce sa i kiy le 14 Ni san 1929 da Eð ri dir de ki dað ta lim gâ hýn dan üç ta ne at te min et tik. Mü der ris Mus ta fa Sa rý bý çak, Mus ta fa Cel le Hü se yin ve bir de as ke rî me mur la yo la çýk týk. Bar la ya Haz ret-i Ö mer in Ku düs e gi ri þi gi bi gi re - cek tik. Ý ne bi ne Ka ra ca ah med Sul tan a ka dar gel dik. O ra da ab dest al dýk, çok hey can lýy dýk, ya Ben si zi ka - bul et mi yo rum der se Ben ne bi le yim bu ka dar â li - ce nap lýk gös te re cek? Ka bul et me ye bi lir di, el ham dü - lil lah ka bul et ti. Çok â li ce nap lýk gös ter di. Hiç bir þey söy le me den, i çe ri gi rer gir mez ko lum dan tu ta rak þöy le de di: Kar de þim, ben þeyh de ði lim, i ma mým. Ý - mam-ý Ga za lî, Ý mam-ý Rab ba nî gi bi i ma mým. 5 Be di üz za man ýn bu â li ce nap lý ðý kar þý sýn da yü re ði - ne kor dü þen Hu lu si be yin o muh te þem de ha kar þý - sýn da ki hâ let-i ru hi ye si an la týl maz bir hâl al mýþ tý. BE DÝ ÜZ ZA MAN DAN AL DI ÐI DERS Hu lu si be yin, Üs tad Be di üz za man ý zi ya re tin den son ra o na kar þý o lan a lâ ka sý, ih lâ sý ve bað lý lý ðý kat kat art mýþ týr. Üs ta dý zi ya re tin de al dý ðý ha ki kat ders le ri ni þöy le i fa de e der: E vet, Ýs lâ mi yet gi bi bir â lî ta ri ka - tým, acz ve fak rý Al lah a kar þý bil - mek gi bi bir meþ re bim, Sey yi - Ve fa tý nýn 25. yý lýn da rah met le a ný yo ruz dü l-mür se lîn gi bi bir reh be rim, Kur ân-ý A zî müþ - þan gi bi bir mür þi dim, bir da ki ka da mer te be-i ve lâ - ye te e riþ mek gi bi ul vî bir ne ti ce al mak müm kün o - lan as ker lik gi bi bir mes le ðim var. Üs ta dým ba na ve din le yen her ze vi l-u kû le, Ta ri kat za ma ný de ðil, i ma ný kur tar mak za ma ný dýr. Beþ va kit na ma zý ný hak kýy la e dâ et; na ma zýn ni ha ye tin de ki tes bih le ri yap; it ti bâ-ý sün net et; ye di ke bâ - i ri iþ le me der si ni ver miþ tir. Ben ge rek bu der se, ge rek Ri sâ le - tü n-nur la ve ri len ders le re, Kur ân dan is tin bat bu yu ra rak gös ter di ði ha ki kat le re kar þý Al lah ýn tev fi kiy le cân ü dil den be lî de dim, tas dik et tim ve ba na böy le ce ha ki kat der si ni ve ren bu za ta da öm rüm de ilk de fa o la rak Üs tad de dim. Ha tâ et me dim, i sa bet et - tim. 6 ÜS TA DIN HU LU SÝ BEY A LÂ KA DAR LI ÐI Üs tad Hu lu si be ye o lan a lâ ka dar lý ðý ný Hu lu si da - i ma bi rin ci li ði mu ha fa za e di yor, bi rin ci mu ha tap Hu lu si dir gi bi be yan la rý nýn ya ný sý ra, Mek tu bat ýn ek se ri si ve Lem â lar ýn ba zý la rý ve Söz ler in â hir ki ri - sâ le le ri o nun iþ ti yak ve gay re ti ve çok ye rin de pek mü him o lan su al le ri nin ce vap la rý o la rak te lif e dil di - ði ni 7 be yan e der. Üs tad yi ne bir i fa de sin de Hu lu si bey i çin Ben Is - par ta dan mec bu rî i ka met i çin Bar la ya sevk e di lir - ken da ha mo tor da i ken Bar la da ben si zi gör düm ve siz ba na gös te ril di niz 8 der. Ri sâ le-i Nur hiz me ti i çin de ve Haz re ti Üs tad ýn nur lu dün ya sýn da böy le si bir ye re sa hip o lan Hu lu si be ye, Üs tad Haz ret le ri nin Ri sâ le-i Nur da þu söz le - riy le da hi a lâ ka dar lý ðý gö rü lür: Hu lû si Bey, be nim ye gâ ne mâ ne vî ev lâ dým ve me dar-ý te sel lîm ve ha ki kî vâ ri sim ve bir de hâ-yý nu ra nî sa hi bi o la ca ðý muh te mel o lan bi ra der za dem Ab dur rah man ýn ve fa týn dan son ra, Hu lû si ay nen ye ri ne ge çip o mer hum dan bek le di ðim hiz me ti, o - nun gi bi i fâ ya baþ la ma sýy la ve ben o nu gör me den e - pey za man ev vel Söz ler i ya zar ken, o nun ay ný va zi - fe siy le mu vaz zaf bir þahs-ý mâ ne vî ba na mu ha tap ol muþ ca sý na, ek se ri yet-i mut la ka i le tem si lâ tým o - nun va zi fe si ne ve mes le ði ne gö re ol muþ tur. De mek o lu yor ki, bu þah sý, Ce nâb-ý Hak ba na hiz met-i Kur ân ve i man da bir ta le be, bir mu in ta yin et miþ. Ben de bil me ye rek o nun la o nu gör me den ev vel ko - nu þu yor mu þum, ders ve ri yor mu þum. 9 HU LU SÝ BE YE HÝ TAP Be di üz za man, Hu lu si be yi þu mü ba rek i fa de ler le il ti fa tý na maz har ký lar: Gay yur, cid dî, ha lis ve muh lis â hi ret kar de þim 10 Sev gi li kar de þim 11 A ziz kar de þim, ha mi yet li ar ka da þým, gay ret li ta - le bem, sev gi li bi ra der za dem 12 A ziz, sýd dýk, muh lis kar de þim 13 SI KIN TI LA RA MU KA BÝL Her sý kýn tý sý na mu ka bil Hu lu si be yi mâ ne vî hi - ma ye si ne a la rak mu ha fa za ya ça lý þan Üs tad Be di üz - za man, o nun her ha li i le a lâ ka dar dýr: Hu lu si nin bir ga i le si var di ye his se di yo rum. Me rak et me sin, Ri sâ - le-i Nur un þa kirt le ri ne i na yet ve rah met, ne za ret ve hi ma yet e der ler. Dün ya nýn me þak kat le ri ma dem se vap ve rir, ge çer ler; o mu si bet le re kar þý sa býr i çin de þü - kür le, me ta net le mu ka be le e dil - mek ge rek tir. Hem o, hem siz ler bü tün du â la rým da ve ka zanç la - rým da be nim le be ra ber si niz. 14 HU LU SÝ BE YÝN, ÜS TAD BE DÝ ÜZ - ZA MAN A HÝ TA BI VE HAS RE TÝ Bü tün ha ya tý ný Be di üz za man a ve Nur hiz me ti ne has re den Hu lu si be - yin, Üs ta da hi tap ve has re ti ni, þu sa - týr lar da gör mek müm kün dür: Ey yü he l-üs ta dü l-a ziz! 15 Üs tad-ý muh te rem e fen dim! 16 A ziz müþ fik üs ta dým! 17 Sev gi li üs ta dým! 18 Dip not lar: 1- Bar la Lâ hi ka sý, s Lem a lar, s Ta rih çe-i Ha yat, Ab dül ka dir Ba dýl lý, Ti maþ Yay, s Ha tý ra lar la Be di üz za man, Nec med din Þa hi ner, A nah tar Yay., s Hu lu si Bey, A.Ö zer yay, s Bar la La hi ka sý, s Bar la La hi ka sý, s Son Þa hit ler-1, N.Þ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s Bar la Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ., s A.g.e. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Ben, pek kat'î bir surette ve bine yakýn tecrübelerim neticesinde kat'î kanaatim gelmiþ ve ekser günlerde hissediyorum ki, Risâle-i Nur'un hizmetinde bulunduðum günde, o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimaðýmda, maiþetimde bir inkiþaf, inbisat, ferahlýk, bereket görüyorum. Hem orada iken, hem burada çok kardeþlerimden ayný hâleti hissettim ve ediyorum. Ve çoklarý itiraf ediyor ki, "Biz de hissediyoruz" derler. Bediüzzaman Said Nursî

3 Y HABER 3 Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ Genel Müdür Recep TAÞCI Yayýn Koordinatörü Abdullah ERAÇIKBAÞ Yazý Ýþleri Müdürü (Sorumlu) Mustafa DÖKÜLER Ýstihbarat Þefi Mustafa GÖKMEN Spor Editörü Erol DOYURAN Haber Müdürü Recep BOZDAÐ Ankara Temsilcisi Mehmet KARA Reklam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 25 Þaban 1432 Rumî: 13 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ÝTÜCÜ ye 4. kampüs 31 Temmuz günü kýlýnacak ilk teravih namazý ile baþlayacak Ramazan Ayý ile ilgili olarak Diyanet Ýþleri, il müftülüklerine genelge gönderdi. Genelgede görevlilerin bazý konulara dikkat etmesi istendi. RAMAZAN BAÞLIYOR ÝLK TERAVÝH NAMAZI 31 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ KILINACAK, GECESÝNDE DE ÝLK SAHURA KALKILACAK. ORUCU EN ERKEN HAKKARÝLÝLER 19.23'DE EN GEÇ ÝSE ÇANAKKALELÝLER 20.39'DA AÇACAK. ANKARA'DA 20.12, ÝSTANBUL'DA ÝFTAR YAPILACAK ÝSLÂM Âleminin kutsal ayý, 11 ayýn sultaný Ramazan, 31 Temmuz Pazar günü kýlýnacak ilk teravih namazýyla baþlayacak. Ayný gece sahura kalkacak vatandaþlar, 1 Aðustos Pazartesi gününü oruçlu geçirecek. Ramazan ayýnýn baþladýðý 1 Aðustos günü ilk iftar Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de yapýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Ramazan dolayýsýyla il müftülüklerine gönderdiði genelgeyle Ramazan a- yýnda teravih namazlarýnýn ta dili erkana uyularak kýldýrýlmasýný istedi. Yaz aylarýna denk gelen Ramazan ayý için özel düzenlemelere de yer verilen genelgede, tatil kentleri dikkate alýnarak ihtiyaç olan camilerde teravih namazýnýn 2 rekatta bir selam verilerek kýldýrýlmasý konusunda uyarýlar yer aldý. Ramazan aylarýnda zaman zaman çeþitli illerde yanlýþ zamanda ezan okunduðu yönündeki haberlerin önüne geçmek için genelgede, din görevlileri akþam vakitlerinde de mutlaka ezanýn iftar vaktinde okumalarý konusunda uyarýldý. Genelgede, müftü, vaiz ve din görevlilerinin Ramazan ayý boyunca hastane, hapishane, çocuk ýslahevi ve çocuk yuvasý gibi yerleri ziyaret etmeleri istendi. Genelgede, ihtiyaç sahibi, öksüz, yetim, hasta, yaþlý, fakir ve engellilerle ilgilenecek, maddi durumu iyi olan vatandaþlarýn gösteriþli iftar davetleri vermek yerine, halkla bütünleþmeyi saðlayan, ihtiyaç sahiplerinin iþtirak ettiði iftarlara yönelmeleri yönünde öncülük yapýlmasý tavsiyesinde bulunuldu. Ankara / aa RAMAZAN1AÐUSTOS TABAÞLIYOR 29 AÐUSTOS TA BÝTÝYOR KUR ÂN-I Kerim in indirilmeye baþlandýðý ay olduðu için en kutsal ay olarak da kabul edilen Ramazan da orucu en erken Hakkarililer, en geç de Çanakkaleliler açacak. Buna göre iftar Hakkari de de, Çanakkale de da yapýlacak. Ramazan ýn ilk günü imsak vakti Ankara da da, Ýstanbul da da, Ýzmir de da girecek. Ýftar ise Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de olacak. Ýlk gün Ankaralýlar 16 saat 16 dakika, Ýstanbullular 16 saat 24 dakika, Ýzmirliler 16 saat, 6 dakika oruç tutacak. Ýlk teravih namazý için ezan Ankara da de, Ýstanbul da da, Ýzmir de de okunacak. Kadir gecesi 26 Aðustos a denk gelen Ramazan ayýnda 29 Aðustos Pazartesi son oruç tutulacak. 30 Aðustos Salý günü ise Ramazan Bayramý baþlayacak. ÝSTANBUL Ticaret Üniversitesi (Ý- TÜCÜ), 4. Kampüsü için ÝTO ile Haliç Sütlüce de 39 bin metre karelik yeni bir bina satýn aldý. 80 milyon dolara mal olacak eðitim yatýrýmý ile ü- niversite fiziki kapasitesini ikiye katlayacak. ÝTO Meclisi, ÝTÝCÜ ye tahsis edilmek üzere Sütlücü de, Haliç kýyýsýnda 39 bin metrekare bina satýn alýnmasýný onayladý. Küçükyalý daki yeni mekâný ve Sütlüce de satýn aldýðý yeni binanýn devreye girmesiyle eðitim yýlýnda ÝTÝCÜ nun mekansal büyüklüðü yaklaþýk 70 bin metrekarelik bir kapalý alana çýkacak. Ýstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Erhan Erken, Sütlüce deki binanýn bir iþ merkezi o- larak yapýlmakla birlikte gerçekleþtirilecek yeni düzenlemelerle üniversitenin ihtiyaçlarýna uygun bir þekle kavuþabilmesi yönünden avantajlý bir yapýsal özelliðe sahip olduðunu söyledi. Erken, Hesaplamalarýmýza göre mevcut binanýn yaklaþýk 33 bin metrekarelik alaný eðitim ihtiyacý için deðerlendirilecek. Bu alan, üniversitemizin þu ana kadar kullanmakta olduðu alana eþit dedi. ÝTÝCÜ Mütevelli Heyeti Baþkan Yardýmcýsý Hasan Büyükdede de, Sütlüce kampüsünün, açmayý hedefledikleri beþ yeni fakültenin geliþimini de olumlu yönde etkileyeceðini söyledi. Küçükyalý ve Üsküdar daki bazý fakülteler ile E- minönü ndeki Hukuk Fakültesi ni Sütlüce ye taþýmayý planladýklarýný i- fade eden Büyükdede, Ýletiþim ile Tasarým ve Ýç Mimarlýk Bölümlerinin de þehrin içinde, merkezi bir yerde olmasýnýn daha yararlý olacaðýný belirterek, Ýletiþim, Fen Edebiyat Fakültelerinin yanýsýra Mühendislik Fakültesi içindeki bazý bölümleri de yeni binaya taþýmayý düþündüklerini kaydetti. Ýstanbul / Yeni Asya Üniversite tercihleri baþladý LÝSANS Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, bir yükseköðretim kurumunda okumak isteyen öðrencilerin üniversite tercih süreci dün baþladý. Dün baþlayan 2011-ÖSYS tercih iþlemleri, 5 Aðustos 2011 Cuma günü saat da sona erecek ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu na, ÖSYM nin internet adresinden ulaþýlabilecek. Kýlavuz ayrýca baþvuru merkezlerine de örnek olarak gönderilecek. Adaylar, isterlerse kýlavuza ÖSYM nin internet adresinden eriþilebilecek veya baþvuru merkezlerine gönderilmiþ olan basýlý kýlavuzu yerinde inceleyebilecek. Adaylara kýlavuz satýþý yapýlmayacak. Tercih iþlemleri, kýlavuzda belirtilen esaslar uyarýnca gerçekleþtirilecek. Adaylar tercihlerini isterlerse bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla, isterlerse internetten kendileri bireysel olarak yapabilecek. Ankara / cihan Kur ân ziyafetine büyük ilgi ADANA NIN Aladað ilçesinde Müftülük tarafýndan düzenlenen Kur ân ziyafeti ve gönül sohbetleri programý büyük ilgi gördü. Aladað Stadyumundaki program, saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve Kur ân-ý Kerim o- kunmasýyla baþladý. Programa Adana Ýl Müftü Vekili Mustafa Turan, Aladað Müftüsü Mustafa Erdem, Ýl Vaizi Ýbrahim Öztürk, Sabancý Merkez Camii Müezzini Mesut Harun Aytekin, Kademoðlu Camii Müezzini Zekeriya Cingöz ve Ramazanoðlu Camii Ýmam Hatibi Muhammed Evliyaoðlu çeþitli daire amirleri, müftülük çalýþanlarý, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþ konuþmasýný Ýlçe Müftüsü Mustafa Erdem yaptý. Program Tarýk Karadað ýn okuduðu ilahiler, çocuklarýn semazen gösterileri, plaket takdimi ve yapýlan duâ ile sona erdi. Adana / cihan Otomobil týrýn altýnda 70 kilometre sürüklendi. Týr ile otomobil çarpýþtý: 5 ölü KOCAELÝ DE týr ile otomobilin çarpýþmasý sonucu 5 kiþi öldü. Alýnan bilgiye göre, Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Mesut Ö. idaresindeki 34 AG 0171 plakalý týr, Balküpü Þeker Fabrikasý mevkisinde Ýstanbul yönüne geçerek, Ýstanbul yönüne giden Muhittin Ak ýn (30) kullandýðý 34 YZM 0329 plakalý otomobille çarpýþtý. Otomobil, týrýn altýnda yaklaþýk 70 metre sürüklendi. Yol kenarýndaki toprak yýðýnýna çarparak ikiye ayrýlan otomobilin sürücüsü Ak ve yanýndaki Sadýk Saðdýç (30), Cemalettin Dikici (28) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadýn hayatýný kaybetti. Týr sürücüsü gözaltýna alýndý. Kaza nedeniyle ulaþýma kapanan yol, araçlarýn çekilmesinin ardýndan yeniden açýldý. Kocaeli / aa

4 4 Y HABER Ýn san lýk fa cia dan ders al ma lý Yýldýz larý söndüren alkol Türkiye yi idare edenler görmek istemese de, yaþanan hadiseler alkollü içki lerin gençliði ne hâle getirdiðine þahitlik ediyor. Uyuþturucu baðýmlýsý ve alkol problemiyle gündemden düþmeyen ünlü þarkýcý Amy Winehouse, evinde ölü bulunmuþ. Haberi duyuran gazeteler O da artýk efsaneler arasýnda ve O da artýk 27 lerden biri baþlýklarýný kullanmýþlar. Bir defa, dünyanýn da kabul ettiði kötü alýþkanlýklar a müptela bir ismin, efsane olarak adlandýrýlmasý ve bir anlamda gençlere lider, öncü, ulaþýlmak istenen kiþi gibi sunulmasý yanlýþ. Gençlere, gerçekten iyi olan sanatçýlar örnek o- larak gösterilmeli. Bunu hatýrlatmamýz, Düþene bir de sen vur anlayýþý olarak görülmemeli. Keþke bu gibi isimler de düþtükleri bataklýktan kurtulabilse. Daha da önemlisi, keþke böyle isimler, içinden çýkýlmasý zor benzer bataklýklara düþmese. Gerek medyanýn ve gerekse idarecilerin asýl yapmasý gereken de bu deðil mi? Öyledir, ama maalesef Türkiye de bile bu yönde ciddî bir gayret görülmüyor. Çocuklarýmýzý ve gençlerimizi bataklýða sürüklemek isteyenlere karþý ciddî tedbirler alýnmýyor. Daha kötüsü, tehlikeli hareketler dost gibi görülüyor, reklamlarý yapýlýyor. Bu haberin yer aldýðý bazý büyük gazete lerin sayfalarý yine alkollü içki reklamlarý ile kirletilmiþti! Bir yanda alkol neticesinde ölen bir efsane, öte yanda yeni ölümlere kapý açacak bir alýþkanlýðýn reklamý! Bu çeliþki, Türkiye yi idare edenlerin uyanmasý için yetmez mi? (Haber ve alkollü içki reklamý için bakýnýz: Milliyet, 24 Temmuz 2011) Efsane þarkýcý nýn 27 liklerden biri sayýlmasýnýn da bir anlamý varmýþ. Baþka bazý sanatçýlar da bu yaþta ölümü tattýklarý için o þekilde isimlendiriliyormuþ. Gazeteler bu konuda da bir liste yayýnlamýþ. Ýþte, 27 yaþýnda ölen efsaneler: *Brian Jones: Rolling Stones un kurucularý a- rasýnda yer alan Jones, 1969 da evinin havuzunda boðulmuþ olarak bulundu. *Jimi Hendrix: Tarihin en önemli elektro gitaristlerinden kabul edilen Hendrix, 1970 te bir otel odasýnda öldü. Ölüm nedeni uyku haplarý ve þarabý karýþtýrýp kendi kusmuðunda boðulmasýydý. *Janis Joplin: 1960 larýn en önemli müzisyenlerinden biri olan Joplin de, Hendrix gibi 1970 te öldü. Ölüm nedeni aþýrý dozda uyuþturucuydu. *Jim Morrison: The Doors grubunun solisti Jim Morrison, 1971 de Paris te bir otel odasýnda ölü bulundu. Ölüm nedeninin kalp krizi olduðu düþünülüyor. *Kurt Cobain: Nirvana nýn solisti Kurt Cobain, 1994 te Seattle daki evinde intihar ettiðinde 27 yaþýndaydý. (Agg.) Þunu kabul etmek lâzým ki, alkol ve benzeri bütün öldürücü ler sadece meþhur larýn deðil, meþhur olmayan milyonlarýn da ölümüne sebep oluyor. Türkiye de de benzer misalleri görmüyor muyuz? Dünün bazý meþhurlarý alkole baðlý esirlik ve hastalýklar sebebiyle tedavi görmüyor mu? Ya da bugün vitrinleri süsleyen, attýðý her adýmý haber olan meþhurlarýn kaçý alkol ve uyuþturucu/ öldürücü müptelasý? Alkol ve uyuþturucu/ öldürücülere karþý çok daha dikkatli, tedbirli ve kararlý olmak lâzým. Önemli olan meþhurlarýn ve meþhur olmayanlarýn bu tuzaða, bu bataklýða düþmemesi. Çünkü düþtükten sonra kurtulmak çok daha zor ve meþakkatli. O halde el ve gönül birliðiyle insanlýðý söndüren bu musibete karþý çýkmak lazým. Türkiye yi idare edenlere bir defa daha sesleniyoruz: Lütfen, ilk adým olarak alkollü içkilerin gazeteleri kirleten reklamlarý engellensin! Devamýnda da aileleri ve gençleri ikâz eden yayýnlara aðýrlýk verilsin. Hep birlikte bu yangýný söndürelim. Tabii ki duayý da unutmayalým... TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Mustafa Tuzcu ilekamile Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder genç çiftlere iki dünya saadeti dileriz. Samsun Yeni Asya Okuyucularý DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI GÖR MEZ: NOR VEÇ TE KÝ O LAY DA BÜ TÜN ÝN SAN LI ÐI, ÝN SAN YE TÝÞ TÝR - ME DÜ ZE NEK LE RÝ NÝ GÖZ DEN GE ÇÝR MEK ZO RUN DA BI RA KAN ÇOK A CI BÝR HA DÝ SE YA ÞA DIK DE DÝ. DÝYANET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Nor veç te ki kat li am la il gi li o la rak, Bü tün in - san lý ðý, in san ye tiþ tir me dü ze nek le ri ni göz den ge çir mek zo run da bý ra kan çok a cý bir ha di se ya þa dýk de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðün ce, Ha liç Kon - gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Müf tü - lü ðü A na do lu Ya ka sý Din Gö rev li le ri Bil gi len - dir me Top lan tý sý nda ko nu þan Gör mez, i ki gün ön ce Nor veç Os lo da ya þa nan kat li a ma ve son za man lar da Tür ki ye de ar týþ gös te ren ka - dýn ci na yet le ri ko nu su na de ðin di. Bir çok mü te fek kir ve fi lo zo fun þe hir le rin ru - hu üs tü ne ka fa yor du ðu nu be lir ten Gör mez, Ýs tan bul un bir ru hu bu lun du ðu nu ve bu nun Cep ha ne lik gi bi tý ra bas kýn VAN'DA bir a ra cýn al tý na cep te le fo nu dü ze - nek li plas tik pat la yý cý lý bom ba yer leþ tir di ði tes pit e di len 3 ki þi tu tuk lan dý. Ýz mir in Me - ne men il çe sin de de bir e ve dü zen le nen o pe - ras yon da, bom ba lý ey lem ha zýr lý ðýn da ol - duk la rý ö ne sü rü len 2 ki þi, ha zýr lan mýþ pat la - yý cý ve pat la yý cý ya pý mýn da kul la ný lan bol mik tar da kim ya sal mad de ler le ya ka lan dý. Van Em ni yet Mü dür lü ðün den ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip - le ri, 20 Tem muz 2007 de Se lim bey Ma hal le - si Ü çev ler Cad de si nde ki bir a ra cýn al tý na, cep te le fo nu dü ze nek li plas tik pat la yý cý lý bom ba yer leþ tir di ði ni tes pit et ti. Pat la yý cý - nýn, uz man e kip ler ce im ha e dil me si nin ar - dýn dan, dü ze nek le il gi li ya pý lan ça lýþ ma da, H.B, M.D, T.K, Y.K i le H.B gö zal tý na a lýn dý. Ö te yan dan de vam e den ça lýþ ma lar kap sa - mýn da, 23 Tem muz 2011 gü nü, san sas yo - di ðer þe hir le rin ru hun dan çok da ha fark lý ve kap sa yý cý ol du ðu nu söy le di. Gör mez, Ýs tan - bul un, Mek ke nin, Me di ne nin, Ku düs ün ruh - la rý ný ken din de ba rýn dý ran bir ru ha sa hip ol du - ðu nu, bu ruh la Taþ kent e, Se mer kand a, Aþ ka - bat a, Al ma tý ya, Sa ray bos na ya, Üs küp e, Fi li - be ye, Ma nas týr a da ruh ver di ði ni vur gu la dý. Son yýl lar da her ra ma za ný bir te may la kut la dýk - la rý ný di le ge ti ren Gör mez, bu se ne ki Ra ma zan a yýn da mer ha met kav ra mýy la alt te ma o la rak kom þu luk i liþ ki le ri nin e le a lý na ca ðý ný kay det ti. Os lo da ya þa nan o la ya da de ði nen Gör mez, þun - la rý söy le di: Bü tün in san lý ðý, in san ye tiþ tir me dü ze - nek le ri ni göz den ge çir mek zo run da bý ra kan çok a - cý bir ha di se ya þa dýk. Öy le bir ha di se ki biz de bü - nel ey lem ler de kul la nýl mak ü ze re ha zýr la nan i kin ci bir bom ba dü ze ne ði da ha bu lu na rak, et ki siz ha le ge ti ril di. Em ni yet Mü dür lü ðün - de ki iþ lem le ri nin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di - len H.B i le Y.K, Cum hu ri yet Sav cý lý ðýn ca ser best bý ra kýl dý. Di ðer þüp he li ler M.D, T.K ve H.B i se sav cý lýk ta ki iþ lem le ri nin ar dýn dan sevk e dil dik le ri mah ke me ce tu tuk lan dý. Ö te yan dan Ýz mir in Me ne men il çe sin de bir is tih ba ra tý de ðer len di ren Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be si e kip - le ri, Me ne men BDP il çe ör gü tü yö ne ti ci si M.A nýn A sar lýk Ma hal le si nde ki e vi ne bas - kýn dü zen le di. Te rör e kip le ri nin o pe ras yo - nun da, A sar lýk Ma hal le si muh tar a za sý da o lan M.A. (32) i le D.T. (24) ya ka lan dý. Ev de ya pý lan a ra ma da, ko la ku tu su na kim ya sal mad de ler le ha zýr lan mýþ fi til a teþ le me li pat - la yý cý, bom ba ya pý mýn da kul la ný lan bol TAZÝYE tün dün yay la bir lik te bu o la yý sa de ce Os lo da ya - þan mýþ bir ha di se o la rak gör mü yo ruz. E ði tim dü - ze nek le ri ni göz den ge çir me miz ge re ki yor. Te le viz - yon da iz le diy se niz ki li se de ya pý lan tö ren ler de dev - let baþ ka ný ve va tan daþ la rýn böy le bir ca ni yi na sýl ye tiþ tir dik le ri ni sor gu la dý ðý ný gö re cek ti niz. Bu so - ru yu her kes ken di ne sor mak zo run da. YÜ REK LE RE SEV GÝ PRAN GA SI TA KIL MA LI Ka dýn ci na yet le riy le il gi li o la rak da Gör mez, Bu cin si yet so ru nu de ðil a ma bir güç ve ah lâk, a i le ve in san ol ma so ru nu dur de di. Gör mez, bu so ru nun çö zü mü nün el le re ve a yak la ra pran ga lar ge çir mek le ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Bu so run an cak yü rek le re rah met pran ga la rý MARDÝN'ÝN Nu say bin il çe sin de bir týr da ya pý lan a ra ma da 3 u zun nam lu lu si lâh ve 29 ta ban ca i le yak la þýk 10 bin mer mi e le ge çi ril di. A lý nan bil gi le re gö re, bir ih ba rý de ðer - len di ren Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Þu be Mü dür lü - ðü e kip le ri, Nu say bin Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le e kip le ri i le bir lik te I - rak tan gel di ði be lir ti len ve pla ka sý i le sü rü cü sü nün kim li ði a çýk lan ma yan bir tý rý Nu - say bin Böl ge Tra fik Ýs tas yo nu ö nün de dur dur du. Týr da Ba rut i sim li po lis kö pe ðin yar dý mýy la ya pý lan a ra ma da 3 a det u zun nam lu lu tü fek ve de ði þik çap ve mar ka lar da 29 ta ban ca nýn ya ný sý ra yak la þýk 10 bin a det mer mi bu lun du. O lay la il gi li bir ki þi gö zal - tý na a lý nýr ken so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Mar din/a a Nusaybin'de bir týrda yapýlan aramada, 3 uzun namlulu silâh ve 29 tabanca ile yaklaþýk 10 bin mermi ele geçirildi. FO TOÐ RAF: AA Fa ci a ra mak ka la ön len di TERÖRLE MÜCADELE EKÝPLERÝ, VAN VE ÝZMÝR'DE DÜZENLEDÝÐÝ OPERASYONLA BOMBALI EYLEM HAZIRLIÐINDAKÝ ÞAHISLARI YAKALADI. Yol cu va pu ru bat tý, 200 yol cu ö lüm den dön dü ÝZMÝR'DE de niz fe ne ri ne çar pa rak ön bö lü mü za - rar gö ren ve ya rý sý su ya gö mü len þe hir hat la rý va - pu ru, Ko nak Ýs ke le si nde kon trol lü þe kil de ba tý rýl - dý. Ko nak Ýs ke le si nde yol cu la rý ný in dir dik ten son - ra ön kýs mý de ni ze gö mü len va pu run bu lun du ðu ye re ge len De niz Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý dal gýç po lis ler, sa hil gü ven lik bo tu ve rö mor kör ler le çev - re de ted bir al dý. Va pu run kap ta ný Ab dur rah man Öz de mir, dü men ki lit le nin ce va pu run de niz fe ne - ri ne çarp tý ðý ný, pa ni ðe ka pýl ma dan Ko nak Ýs ke le - si ne dön dük le ri ni be lirt ti. Va pur da ki yak la þýk 200 yol cu yu is ke le de tah li ye et ti ði ni i fa de e den Öz de - mir, Ö nem li o lan can kay bý ve ya ra lan ma ol ma - ma sý de di. Ko nak-kar þý ya ka se fe ri ni ya pan Ýh - san Al ya nak ad lý va pur da bu lu nan yol cu lar dan Bur çin A ta i se va pur kalk týk tan son ra bü yük bir gü rül tü duy duk la rý ný, va pu run a ni bir sar sýn tý ya - þa dý ðý ný söy le di. A ta, Da ha son ra va pur dur du. Yol cu lar ba ðýr ma ya baþ la dý. Va pur ge ri dön dü. Va pur is ke le ye dön dü ðün de çok bü yük te laþ var - dý, mer di ven de in san lar bir bir le ri nin ü ze ri ne çýk - tý lar. Son ra va pu ru bo þalt týk. Ýz de niz þir ke ti yet - ki li le ri, ba tý rý lan va pu run ön kýs mýn da ki ha sa rýn de niz i çin de o na rý la ca ðý ný bil dir di. Ýzmir/a a mik tar da kim ya sal mad de, çi vi ler, el di ven - ler ve ör güt sel do kü man lar e le ge çi ril di. Gö zal tý na a lý nan lar dan Ko ca e li Ü ni ver si te si öð ren ci si ol du ðu öð re ni len D.T nin, 2009 yý lýn da Ko ca e li nde te rör ör gü tü le hi ne pro - pa gan da yap mak ve te rör ör gü tü ü ye si ol - mak suç la rýn dan gö zal tý na a lýn dý ðý, ha len tu tuk suz yar gý lan dý ðý ve bom ba ya pý mý ko - nu sun da uz man ol du ðu bil di ril di. Yak la þýk 4 ay ön ce Ko ca e li den Ýz mir e ge len D.T nin ör gü tün Ýz mir genç lik ya pý lan ma sý so rum - lu su ol du ðu ve ba zý ör güt e le man la rý na bom ba e ði ti mi ver di ði de i le ri sü rül dü. Sor - gu la nan M.A. i le D.T nin ha zýr la dýk la rý pat - la yý cý lar la Ýz mir de be lir le ye cek le ri ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na sal dý rý pla ný yap týk - la rý id di a e dil di. D.T. i le M.A nýn iþ lem le ri ta mam lan dýk tan son ra ad li ye ye sevk e di le - ce ði öð re nil di. Van-Ýz mir/a a Kýymetli kardeþlerimiz Ahmet Karaþahan'ýn annesi, Fatih Yakup ve Mirza'nýn babaannesi Ayþe Karaþahan Rahmet-i Rahmana kavuþmuþtur. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet, maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ömer Faruk Arý, Kerim Arý, Suphi Karaman, Mahmut Aktaþ, Zübeyir Çizgili, Ali Yalçýnkaya, Ali Haydar Avcý, Ýbrahim Sayan, Ramazan Bulut, Fehmi Özkan, Osman Sarý, Mustafa Ocak, Yýlmaz Salýk, Rýdvan Kaya, Osman Arý ge çi ri le rek hal lo lur. Yü rek ler sev gi pran ga la rýy - la do na týl ma lý. Yok sa bu þid de tin, bu güç is tis - ma rý nýn ö nü ne ge çi le mez di ye ko nuþ tu. So ru - nun hal lol ma sý i çin öð ret me ni, mü hen di si ve dok to ruy la Tür ki ye de ya þa yan her ke se bü yük gö rev ler düþ tü ðü nü vur gu la yan Gör mez, þun - la rý kay det ti: Bu top rak lar da, bu ül ke de hiz - met e den her kes el e le ve re cek. Yük sek ah lâk, yük sek a da let i çin hak ký ve ha ki ka ti da i ma a - yak ta tut mak i çin in san i liþ ki le ri ne, in sa nýn Rab býy la i liþ ki si ne, an ne ba ba, kom þuy la i liþ ki - si ne ger gef ger gef ör mek, il mek il mek do ku - mak i çin tüm din gö rev li le ri nin az ön ce say dý - ðým 6 ko nu baþ lý ðý ný göz den ge çir me si ge re ki - yor. Ýs tan bul/a a Mü fet tiþ ler Sil van da ki in ce le me le ri ta mam la dý DÝYARBAKIR'IN Sil van il çe sin de 13 as ke rin þe hit ol du ðu ha in sal dý rý yý in ce le mek ü ze re gö rev len di ri len i ki mül ki ye baþ mü fet ti þi ve bir jan dar ma mü fet ti þi al ba yýn Di yar ba kýr da ki in - ce le me le ri ta mam lan dý. Sil van da 13 as ke rin þe hit düþ tü ðü, 7 as ke rin ya ra lan dý ðý ha in sal dý - rýy la il gi li gö rev len di ri len, 19 Tem muz da Di - yar ba kýr a ge len i ki mül ki ye baþ mü fet ti þi ve bir jan dar ma mü fet ti þi al bay, yak la þýk bir haf ta sü - re sin ce kent te ki as ke ri ve si vil yet ki li ler, ya ra lý as ker ler ve Do lap de re kö yün de ki va tan daþ lar - la gö rüþ tük ten son ra kent ten ay rýl dý. Mü fet tiþ - le rin, e din di ði bil gi le ri ra por ha lin de Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na su na ca ðý öð re nil di. Di yar ba kýr/a a Ký lýç da roð lu: Te rö rün çö züm ye ri par la men to CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, te - rör so ru nu nun çö züm ye ri nin par la men to ol - du ðu nu be lir te rek, Bu ra da çö zül me si la zým. Si ya set ku ru mu nun gö rev yap ma sý la zým. Si - lah la bu so run çö zül mü yor de di. THY ye a it u çak la An ka ra dan Ýs tan bul a ge len Ký lýç da - roð lu, A ta türk Ha va li ma ný nda ga ze te ci le rin ko nu ya i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze te - ci nin, so ru su ü ze ri ne, Biz te rö rü son lan dý ra - cak çö züm le re des tek ver me ye ha zýr ol du ðu - mu zu söy le dik ce va bý ný ver di. Ký lýç da roð lu, þun la rý söy le di: De fa lar ca bu nu a çýk la dým ar - ka daþ lar. A çýn ga ze te le ri, geç miþ sa yý la rý ný o - ra da gö re cek si niz. So ru nun çö züm ye ri par la - men to dur. Bu ra da çö zül me si la zým. Si ya set ku ru mu nun gö rev yap ma sý la zým. Si lâh la bu so run çö zül mü yor. Si lâh la çö zül me di ði za - man baþ ka çö züm yön tem le ri var. O yön tem - ler ü ze rin de dur mak ge re ki yor. Ýs tan bul/a a Da vu toð lu: Te rö re kar þý da ya nýþ ma þart DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Bü - tün bu o lay lar gös te ri yor ki dün ya da ar týk te rö - re kar þý çok da ha güç lü bir da ya nýþ ma ge re ki - yor de di. Bo lu da a i le siy le ta til ya pan Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Yýl dý rým Be ya zýt Ca - mi si çý ký þýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Da vu toð lu, bir so ru ü ze ri ne Nor veç Dý þiþ le ri Ba ka ný i le bir te le fon gö rüþ me si ger - çek leþ tir dim. Ken di si ne de i fa de et tim. Bü tün in san la rýn te rö re kar þý mü ca de le de da ya nýþ ma i çe ri sin de ol ma sý la zým. Biz Nor veç te ya þa nan bu te rör o la yý ný þid det le ký na dýk. Bu ko nu da Türk hal ký nýn his si ya tý ný da Nor veç Dý þiþ le ri Ba ka ný na i let tim. On la rýn a cý la rý ný pay la þý yo - ruz. Bü tün bu o lay lar gös te ri yor ki dün ya da ar - týk te rö re kar þý çok da ha güç lü bir da ya nýþ ma ge re ki yor di ye ce vap la dý. Bo lu/a a O gün Sa mast a 22 yýl 10 ay ha pis AGOS Ga ze te si Ge nel Ya yýn yö net me ni i ken öl dü rü len Hrant Dink le il gi li yar gý la nan O gün Sa mast, ta sar la ya rak a dam öl dür mek ve ruh - sat sýz si lâh ta þý mak suç la rýn dan 22 yýl 10 ay ha - pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Ka ra rý ný a çýk la yan Ýs tan - bul 2. Ço cuk A ðýr Ce za Mah ke me si, su ça sü rük - le nen ço cuk Sa mast ý, Hrant Dink i ta sar la ya rak öl dür mek ve ruh sat sýz si lâh ta þý mak suç la rýn - dan 22 yýl 10 ay ha pis ce za sý na mah kûm et ti. Suça sürüklenen çocuðun olay tarihinde 16 yaþýný bitirmiþ, 17 yaþýný tamamlamamýþ olduðunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ýn aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýný, TCK'nýn 31. maddesinin 3. fýkrasý uyarýnca üçte bir oranýnda indirim yaparak 21 yýl 6 ay hapis cezasýna indirdi. Samast'ý ''ruhsatsýz silâh taþýmak'' suçundan 6136 sayýlý Ateþli Silâhlar Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fýkrasý uyarýnca 2 yýl hapis ve 900 TL adli para cezasýna mahkûm eden mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuðun olay tarihindeki yaþýný göz önüne alarak bu cezayý da, 1 yýl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasýna indirdi. Mahkeme heyeti, bu suç yönünden hükmün açýklanmasýnýn geri býrakýlmasýna ya da ertelenmesine yer olmadýðýný hükme baðladý. Ýs tan bul/a a

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı