Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu-"

Transkript

1 Uçuþ saatlerine itiraz Baþbakan a iletildi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, THY nin MerzifonÝstanbul arasý uçuþ saatlerinde yapmayý planladýðý deðiþikliðin gerçekleþmemesi yönündeki TSO talebini Ahmet Davutoðlu Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'na iletti. 440 iþyerinin kur'asý çekildi Hitit Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi tarafýndan Küçük Sanayi Sitesi'nde yapýlan iþ yerlerinin kura çekimi dün gerçekleþtirildi. Çetin Baþaranhýncal * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE Kur a çekiliþine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, þanslý esnafýn iþyerlerini belirledi. Böyle oluyor buralarda kaldýrým çalýþmasý ÇORUM HABER YORUM MUSTAFA DEMÝRER 17 EKÝM 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum Belediyesi son bir haftadýr Albayrak Caddesi ve baðlý bir kaç sokakta kaldýrým yenileme çalýþmasý yapýyor. * SAYFA 4 DE Uzmanlardan önemli uyarý, Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu- Tehlikeler Eþiðinde Gençlik konulu panelde, özellikle madde baðýmlýlýðý tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, "Çare dýþlamak deðil, önemli olan sahip çýkabilmektir." dedi. Parkmatik uygulamasý baþladý Çorum un üç önemli caddesinde ücretli park uygulamasý baþladý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 6 DA El sanatlarýna sahip çýkýlmalý Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü adlý panel dün gerçekleþti. Çorum Valiliði Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile HÜMÖD iþbirliðinde düzenlenen panelde, geleneksel el sanatlarýna sahip çýkýlmasý ve yaþatýlmasý için desteklenmesi gerektiði vurgulandý. Agah Kafkas ýn kýzýnýn nikah þahidi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan oldu. Agah Kafkas ýn kýzý evlendi Þahitleri Cumhurbaþkaný oldu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile çok sayýda bakan eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn kýzýnýn nikahýna katýldý. * HABERÝ 16 DA Hemþehrimiz MTA Bölge Müdür Yardýmcýsý oldu Dodurgalý hemþehrimiz Maden Mühendisi Burhanettin Yüce, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Ýzmir Bölge Müdür Yardýmcýlýðýna atandý. * HABERÝ 2 DE * SAYFA 12 DE Panelistler geleneksel el sanatlarýna sahip çýkýlmasý ve yaþatýlmasý gerektiðini vurguladýlar. * HABERÝ 11 DE Kýbrýs Sorunu kronikleþti Hitit Akademi Derneði sezonu seminerlerine baþladý. Dernek, ilk programýnda Kýbrýs Sorunu nu masaya yatýrdý. * HABERÝ 5 DE Beton mikserine çarpan araçta iki kiþi öldü. Yapýlan aramada 65 kilo esrar ele geçirildi. Esrar yüklü araç kaza yaptý, 2 ölü Çorum un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobil yol kenarýndaki beton mikseri hurdasýna çarptý. * HABERÝ 6 DA Otomobil takla attý, 1 ölü Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek Çorum da kontrolden çýkarak takla atan otomobilin tarlaya uçmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. * HABERÝ 6 DA Honda dan benzersiz garanti Honda yetkili satýcýsý Meroto Otomotiv Satýþ Müdürü Fatma Kýnacý, Honda nýn benzersiz garanti güvencesiyle rakipsiz olduðunu söyledi. Honda nýn yeni modelleri, OTOPARK ta görücüye çýktý. * HABERÝ 10 DA Olay, Çorum'un Osmancýk Ýlçesi Çay Mahallesi Karacaoðlan Sokak'ta meydana geldi. Bak þu yaramazýn yaptýðýna! Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde kibritle oynayan 8 yaþýrdaki T.K., bir otomobilin kýsmen yanmasýna neden oldu. Alev alan otomobil güçlükle söndürüldü. * HABERÝ 6 DA

2 2 CUMA 17 EKÝM 2014 Uçuþ saatlerine itiraz Baþbakan da ürk Hava Yollarý, T Ýstanbul-Merzifon / Merzifon-Ýstanbul uçuþ sefer saatlerinde 1 Kasým 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere deðiþiklik yapacaðýný resmi web sayfasý aracýlýðýyla ilan etti. Söz konusu deðiþikliðin ilan edilmesinin ardýndan harekete geçen Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, deðiþikliðin gerçekleþmemesi giriþimlerine devam etti. TSO'dan yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu, Oda'nýn talebi üzerine konuyu bakanlýk düzeyinde ele alarak, 1 Kasým 2014 tarihinden itibaren yürürlüðe girmesi planlanan deðiþikliðin iptal edilmesi noktasýnda giriþimlerde bulundu. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý ise, Türk (Ç.HAK:2755) ÝKÝZLER Kredi kartsýz 12 AY TAKSÝT veya tüm kredi kartlarýna Falcon Servýce 1500 * Motor tipi 1500 w (DC) * Þarj Mesafesi Km. vade farksýz 9 AY TAKSÝT imkaný ile. Apachi Wýnd 800 * Motor tipi 800w (DC) * Þarj Mesafesi Km. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Hava Yollarý'nýn Merzifon-Ýstanbul arasý uçuþ saatlerinde yapmayý planladýðý deðiþikliðin gerçekleþmemesi yönündeki Oda talebi Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'na iletti. Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum iþ dünyasýnýn önemli taleplerinden bir tanesi olan uçuþ saatleri ile ilgili problemi gündeme getirmesinden dolayý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya teþekkür etti. Uçuþ saatlerinde Falcon Assistant 1000 * Motor tipi 1000 w (DC) * Þarj Mesafesi Km. Falcon Actýve 1200 * Motor tipi 1200 w (DC) * Þarj Mesafesi Km. Hürriyet 4. Sok No:56 ÇORUM - Tel: yapýlacak deðiþikliðin duyurulmasýnýn ardýndan TSO'nun harekete geçtiðini belirten Baþaranhýncal, "Söz konusu deðiþikliðin gerçekleþmemesi için yaptýðýmýz giriþimlerde milletvekillerimiz bizlere destek olmuþlardýr. Desteklerinden dolayý kendilerine teþekkür ediyorum. 1 Kasým'dan itibaren uygulanmak istenen uçuþ saatleri, iþ dünyasý açýsýndan verimlilik arz etmemektedir. Sayýn Baþbakanýmýzýn da konuya kayýtsýz kalmayacaðýný, iþ dünyasýnýn talebini görmezden gelmeyeceðini düþünüyorum" dedi. Çorum'da bazý kesimlerin, uçuþ saatleri ile ilgili medya aracýlýðýyla açýklamalar yaptýklarýnýn altýný çizen Baþaranhýncal, "Elbette herkes istediðini söylemekte, yerel basýnýmýz da yazmakta özgürdür. Ancak basýn aracýlýðýyla yapýlan çaðrýlar, yalnýzca ilimizi deðil, ilimizin taleplerinin karþýsýnda talepleri bulunan bazý odaklarý da harekete geçirmektedir. Dolayýsýyla bu tür giriþimlerin belli bir koordinasyon ve gizlilik içerisinde yapýlmasý, ilimizin menfaatine olacaktýr. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý olarak bundan önce olduðu gibi bundan sonra da ilimizin menfaatine olan konularýn takipçisi olacaðýz" þeklinde konuþtu. Hemþehrimiz MTA Bölge Müdür Yardýmcýsý oldu odurgalý hemþehrimiz DMaden Mühendisi Burhanettin Yüce, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Ýzmir Bölge Müdür Yardýmcýlýðýna atandý. Yüce'yi telefonla arayarak tebrik eden AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, "Ýzmir Bölge Müdürlüðündeki baþarýlý çalýþmalarýndan sonra Ýzmir Bölge Müdür Yardýmcýsý olarak görevlendirilen hemþerimiz Burhanettin Yüce'ye yeni görevinin hayýrlý olmasý dileklerimle üstün baþarýlar dilerim." dedi. Burhanettin Yüce kimdir? Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüðüne baðlý çeþitli birimlerde Maden Mühendisi olarak görev yapan Yüce, son yýllarda MTA Jeotermal kaynaklarýn ülke ekonomisine kazandýrýlmasý için attýðý adýmlar ve yapýlan çalýþmalarda etkin görev alarak Akdeniz, Ege ve Batý Karadeniz bölgelerindeki Jeotermal etüt ve sondaj çalýþmalarýnda saha ve kamp þefi olarak görev yapýyordu. 100 yatak kapasiteli Dodurga Ortaöðretim Öðrenci Yurdu için temel atma töreni yapýlacak. Dodurga yurduna temel atma töreni Parti Çorum AKMilletvekili Cahit Baðcý, 100 yatak kapasiteli Dodurga Ortaöðretim Öðrenci Yurdu için temel atma töreni yapýlacaðýný açýkladý. Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre, Hasan Sevilmiþ- Hazar Ýyibil Ortaklýðýnýn yüklenici firma olarak toplamda TL'ye yapacaðý Dodurga Ortaöðretim Öðrenci Yurdu'nun yer teslimi 29 Aðustos'ta yapýldý. 365 günde teslim edilecek olan yurdun temeli 25 Ekim 2014 SAYIN ÜRETÝCÝLERÝMÝZ, SÝZ HALA GÜBRENÝZÝ DEÐÝÞTÝRMEDÝNÝZ MÝ? YENÝ NESÝL GÜBRE TEKNOLOJÝSÝ (AKILLI GÜBRE) * Ýçeriðindeki azot sayesinde bitkinin çimlenme ve erken vejetatif dönemdeki ihtiyacýný amonyum formunda karþýlar. * Ýçeriðindeki fosfor sayesinde bitkinin çimlenme, köklenme, çiçeklenme, meyve/dane oluþumu safhalarýndaki enerji ihtiyacýný karþýlayarak bu aþamalarýn baþarýlý bir þekilde aþýlmasýný saðlar. * Bitkiyi ýsý stresine karþý korur ÇORUM-AMASYA-TOKAT Bölge Teknik Sorumlusu Ziraat Mühendisi Melih BASAR Ankara Bölge Müdürü Secat SATAR Bayilerimiz : Çorum Merkez ve Tüm ilçe Pancar Kooperatifleri Ali Bektaþ, BEK TARIM - Hüseyin Yýlmaz, YILMAZLAR TARIM Sungurlu Þakir Gülünay, MÜHENDÝSLER ZÝRAAT Gülsüm Özkan, ÖZKAN TARIM Ýskilip Gökçe Sarý,GÖKÇE TARIM Osmancýk, Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Kýzýlýrmak, Ýskilip, Yerköy Pankobirlikleri Tokat Ali Yýldýz, TOK TAR TARIM Amasya Fatih Tahtalý- Emin LAP, DEV TAR TARIM Merzifon Yusuf Ayrancý, BEREKET TARIM Cahit Baðcý Avrasya Cumartesi günü saat 13.00'de atýlacak. Baðcý, yaptýðý açýklamada, "Okuma özlemi içinde olan Dodurgamýzýn çocuklarý özlediði sýcak bir yuvaya kavuþacak ve modern bir yurtta barýnma imkaný bulacaktýr Eðitim-Öðretim yýlýna hazýr olacak bu yatýrýmýmýzýn Ýlimize, Dodurgamýza ve civar köy ve kasabalardan eðitime gelecek olan öðrencilerimize hayýrlý olmasýný dilerim" ifadelerine yer verdi. Az alandan çok verim isteyenler için tasarlanmýþ yeni nesil gübre... Ýçerik : (20 so3)-0,1 zn-0,1 cu+ mppa TAÞINDIK SAVAÞ OTO CAM Yeni Adresimiz Aþaðý Sanayi Tarým Cad. No: 54 (ÇESOB Karþýsý) Kaskolu araçlarýn camlarý ücretsiz deðiþim yapýlýr. Yetkili Ana Bayii (Ç.HAK:2502)

3 CUMA 17 EKÝM iþyerinin kur'asý çekildi EMRE KUT S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi tarafýndan Küçük Sanayi Sitesi'nde yapýlan iþ yerlerinin kura çekimi dün gerçekleþtirildi. Gülüm Düðün Salonu'nda yapýlan kura çekimi ile 440 iþyerinin sahipleri belirlendi. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kura çekimi, 2. Noter görevlileri tarafýndan yapýldý. Törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kooperatif yöneticileri ile çok sayýda sanayi esnafý katýldý. ÝÞYERLERÝ ÝKÝ YILDA BÝTECEK Kura çekim töreninde bir konuþma yapan S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet, kooperatif ihalesinden sonra ilk iki adanýn temelinin atýldýðýný ve S.S. Hitit 19 Ýmalatçýlar Toplu Ýþleri Yapý Kooperatifi nin Gülüm Düðün Salonu nda bir tören düzenlendi. çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyledi. Müstet, iþyerlerinin inþaatýný 2 yýlda bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çorum'da bulunan tüm bankalarýmýza kredi çekmek için tekliflerimizi ilettik ve bu tekliflerimize 5 bankadan cevap aldýk. Görüþtüðümüz bankalarýn her birine 1 yýldan 10 yýla kadar kredi çalýþmasý yaptýrdýk. Kimi bankamýz faiz oranlarýný yüksek verirken kimi bankamýz da dosya masrafýný yüksek tuttu. Bizler de tarafýmýza sunulan tekliflerden en son ödeyeceðimiz tutara bakarak karar vereceðiz. En uygun fiyat teklifini sunan banka ile sizlerin adýna anlaþma saðlayacaðýz. Anlaþtýðýmýz bankadan kredi çekmek istemeyen üyelerimiz, peþin ya da dilediði bankadan kredi çekip ödemesini yapabilir.kura çekiminden sonra esnafýmýz isteyen istediði kiþi ile 15 gün içerisinde kooperatifimize müracaat ederek bu deðiþimi kooperatifimiz kanalýyla yapabilir." Dedi. Müstet, konuþmasýnýn sonunda projenin baþmimarý dediði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye esnaf adýna teþekkür etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün konuþmasýnýn ardýndan iþyerlerinin kura çekimi yapýldý. Kur a çekiliþine katýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, þanslý esnafýn iþyerlerini belirledi. 'Esnafla yapacaðýmýz daha çok iþ var' B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, temini. Aþaðý Sanayi esnafýmýzý sanayi esnafý ve Kooperatif ile kýrmadan, üzmeden, dökmeden bir birlikte esnafa yer temini konusunda yere taþýyacaðýz. 162 dükkânýmýzý ortak bir adým attýklarýný ve sona yaptýðýmýzda 452 dükkâný da el ele yaklaþtýklarýný söyledi. gönül gönülle yapabilir miyiz dedik ve þimdi kurasýný çekiyoruz. Devletin bir 440 iþyerinin kur'a çekiliþinde kurumu olarak çok iþlerimiz var. konuþan Belediye Baþkaný Külcü, Esnafýmýzla, sivil toplum zorlu bir süreçten geçildiðini ve kuruluþlarýyla birlikte yapacaðýmýz dükkanlarýn nereye, ne zaman, nasýl iþler de var. Onlardan biri de bu. yapýlacaðý hakkýnda görüþmeler Herkes þov deðil, iþ peþinde olmalý. sonucun da böyle bir projenin ortaya Bizler sorunlarýn çözüldüðü bir Çorum çýktýðýný dile getirerek, þöyle dedi; "2 Muzaffer Külcü istiyoruz. Biz kimsenin hatýrýna iþ yýlýn sonunda inþallah iþ yerlerimizi yapmýyoruz. Kararlarýmýzý her zaman esnafýmýzýn teslim edeceðiz. Bizzat kendim de takip ediyorum. yararýna aldýk. Sizlerin destekleriyle yürümeye Yeni Çorum ve Büyük Çorum hayalimiz için devam edeceðiz ve yeni bir Çorum inþaa yaptýðýmýz çalýþmalardan biri de esnafýmýza yer edeceðiz."

4 4 CUMA 17 EKÝM 2014 Böyle oluyor buralarda kaldýrým çalýþmasý HABER YORUM MUSTAFA DEMÝRER orum Belediyesi son Ç5 gündür Albayrak Caddesi ve baðlý bir kaç sokakta kaldýrým yenileme çalýþmasý yapýyor. Güzergahtan geçenlerin göreceði üzere sabah saatlerinde baþlayan kaldýrým çalýþmalarý memurun mesai saatine yakýn sona eriyor. Belediyemizin bu türden alt ve üst yapý çalýþmalarýna yabancý deðiliz esasýnda... Geçtiðimiz 5 yýllýk dönemde þahit olduðumuz bazý alt ve üst yapý çalýþmalarýnýn uzamasýndan mütevellit kendi kendimize homurdandýðýmýzý, bazen çok sinirlendiðimizi, hatta isyan ettiðimizi, bazý zamanlarda hayatýmýzý kolaylaþtýracak iþler yapýlacaðýný hayal ederek 'ya sabýr' çektiðimizi biliyoruz. ELEÞTÝRME KO- LAYCILIÐINA KAÇ- MAK DEÐÝL Yapýlan iþi, çabayý, emeði eleþtirmenin 'kolaycýlýk' olduðu bilincinde olmamýza raðmen, küçük bir örnek olan Albayrak Caddesi ve ara sokaklarýnda yaþadýklarýmýz karþýsýnda sabrýmýzýn da bir sonu vardýr demeden edemiyoruz. Üzücü olan bilhassa alt yapý çalýþmalarýnda geçtiðimiz dönemle bu dönem arasýnda çok fazla bir fark olmamasý... Sabah evinizden çýkýp iþinize, çarþýya, pazara giderken þöyle etrafa bir bakarsanýz; Çorum Belediyesi her an yol, asfalt, kaldýrým, içme suyu þebekesi veya kanal yapýyor olabilir. Çalýþmanýn yapýldýðý yolun giriþine bir tabela konmuþ, dubalarla araç giriþine kapatýlmýþtýr. Þaþýrmayýn, ertesi gün, daha sonraki gün, öbür gün ayný tabelayý yerinde görmeye devam edersiniz, çalýþmanýn ne zaman biteceðini merak eder, þöyle göz ucuyla etrafa bakarsýnýz. Geçmiþteki tecrübelerden mütevellit, çoðu zaman çalýþmanýn kýsa sürede bitmeyeceðini peþinen kabul etmiþsinizdir. Çekeceðiniz sýkýntýlarý önceden kestiremezsiniz, bizzat yaþamanýz gerekir. SÜRÜCÜYSENÝZ ÇÝLENÝZ DAHA DA AYRI Kapatýlan yoldan mecburen yaya olarak geçmek zorundaysanýz ne olup bittiðini, yaþayarak öðrenmiþ olursunuz. Araçlar için durum biraz daha farklý. Alt veya üst yapý çalýþmasý baþlatýlan yol kapatýlýp bir üst veya alt sokaktan alternatif geçiþ saðlanýr. Ýþte sürücüyseniz çileniz o zaman Albayrak Caddesi ile civarýndaki bazý sokaklarda 5 gündür çalýþma yapýlýyor. baþlar. Çünkü alternatif yolda gerekli tedbir alýnmamýþtýr. Mesela, Trafik Þube Müdürlüðü ekiplerinden zaten zar zor geçilen yola park yapan diðer araçlarýn kaldýrýlmasý talep edilmemiþtir. Ya da müstakil bir birim olan künün verildiði alternatif cadde ve sokaklarda tedbir alýnmasý gerektiðini sahada olmadýðý için belediye baþkaný düþünmeyebilir, peki ilgili baþkan yardýmcýsý, birim müdürlüðü veya bir Allah'ýn kulu belediye personeli gerçekleþtirmiþ, yaptýðý hizmetlerle þehirde heyecan yaratmýþtýr. Kentin sorunlarýna kurumsal taassup içinde bakýlmamýþ, diðer kamu kurumlarýyla iþbirliði yapmýþtýr vs... Merakým odur ki, de mi akýl etme- Çorum Belediyesi çok Belediye Ulaþým Müdürlüðü'ne baðlý ekipler mektedir? Nasýl olsa vatandaþ geçen dönemden sýradan, rutin belediyecilik hizmetlerini Çorum- uyarý anonsu yapmamýþ veya bir zabýta bile görevlendirilmemiþtiryi, ýzdýrabý yaþayarak tecrübelidir, eziyeti, çilelu'ya eziyet etmeden yapabilecek yapýsal bir de- VATANDAÞ öðrenir diye düþünülüyor herhalde. ðiþim ve dönüþümü de TECRÜBELÝ DE Aðýr aksak günlerce devam eden alt yapý cü'nün deyimiyle, Ço- Eminim ki, Baþkanýmýz Öyle ya, Sayýn Kül- saðlayabilir mi acaba!? çalýþmasý nedeniyle kapatýlan yolun trafik yü- bir dönüþüm ve deðiþim lacaktýr, rum Belediyesi yapýsal bunun da bir yolunu bu- çabalarsa Dünya yetimleri Ýstanbul da buluþuyor HH Ýnsani Yardým Vakfý, dünyanýn Ýfarklý ülkelerinden 'Sponsor Aile Sistemi' ile desteklediði yetimleri 6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý kapsamýnda 18 Ekim'de Ýstanbul'da bir araya getiriyor. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, yetimler konusundaki duyarlýlýk için teþekkür etmek, yetimler ile onlara destek olan aileleri buluþturmak ve farklý kültürlerden yetim çocuklarý bir araya getirerek kaynaþmalarýný saðlamak amacýyla 2005 yýlýnda baþlattýðý Uluslararasý Çocuk Buluþmalarýnýn altýncýsýný düzenliyor. Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani Yardým Derneði Baþkaný Selim Özkabakçý, gönüllülerle birlikte yetim buluþmasýna katýlacaklarýný belirterek, Çorumlular'ý yetimlere yönelik Ýstanbul'da hazýrlanan etkinliðe davet etti. Özkabakçý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Türkiye ile birlikte dünyanýn 13 farklý ülkesinden yetim çocuklarýn ve ayný ülkelerden devlet ve sivil toplum yetkililerinin davet edildiði 6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý organizasyonu bazý ulusal ve uluslararasý TV Kanallarý ile internetten aracýlýðýyla canlý olarak yayýnlanacak. Organizasyon kapsamýnda Türkiye'de 10 gün konaklayacak olan yetimler Ýstanbul ve Bursa ilini kapsayan bir gezi programýna çýkacaklar, Türk halkýný ve kültürünü daha yakýndan görme ve tanýmý imkânýna sahip olacaklar. Çocuklar ayrýca birçok TV ve radyo programýna katýlarak duygu ve düþüncelerini Türkiye halkýyla paylaþma fýrsatý bulacaklar. Kültürümüzün dýþ dünyaya tanýtýlmasýna ve kültürlerarasý yakýnlaþmaya katkýda bulunmayý da hedeflemekte olan organizasyonun finali 18 Ekim 2014 tarihinde saat 14: 00'da Ýstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleþecek. Program öncesi 17 Ekim Cuma günü Ýstanbul 1453 Panorama Müzesi'nde saat 11.00'da etkinlikle ilgili bir basýn açýklamasý yapýlacak. "6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý" programýna Türkiye ile birlikte Moritanya, Somali, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Yemen, Suriye, Filistin, Gürcistan, Kýrgýzistan, Pakistan, Sri Lanka'dan yetim çocuklar katýlacaklar. Çocuklarýn kimsesiz olmadýklarýný hissettirmeye yönelik olarak gerçekleþtirilecek bu programda kendi ülkelerinden þiir, þarký, kültürel öðelerin yansýtýldýðý folklorik gösteri vb. performanslarýný sunacaklarý bir program planlanmakta. Türkiye'den yetim çocuklarýn da yer alacaðý program yurt içi ve yurt dýþýndan katýlacak sanatçýlarla birlikte bir þölen havasýnda gerçekleþtirilecek. Bu etkinlikle kültürel ve insani deðerlerler hatýrlatýlacak, yetim çocuklarla ilgili duyarlýlýk oluþturulacak. 8-9 Ekim tarihinden itibaren Ýstanbul'a gelmeye baþlayan yetimler, 17 Ekim Cuma gününe kadar Ýstanbul ve Bursa'daki çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ve okullara ziyaretler gerçekleþtirecekler ve bir dizi etkinliði katýlacaklar. Yetimler, 18 Ekim'de 6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý bittikten sonra ülkelerine dönmüþ olacaklar. 18 Ekim büyük gün, büyük buluþma Çocuklar, 18 Ekim Cumartesi günü Ýstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda 6. Uluslararasý Çocuk Buluþmasý programýnda olacaklar. Mustafa Cihat, Ömer Karaoðlu ve Dawud Whamsby Ali (Kanada), program esnasýnda sahne alacaklar. Sanatçýlarýn eserlerini seslendireceði programda, misafir yetimlerimiz de kendi hazýrladýklarý sunumlarýný sahneleyecekler." Programa Afrika'dan Moritanya, Somali Balkanlar'dan Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Ortadoðu'dan Yemen, Suriye, Filistin, Kafkaslar ve Orta Asya'dan Gürcistan, Kýrgýzistan Güneydoðu Asya'dan Pakistan, Sri Lanka katýlýyor. Yýldýrým Cenevre den dönüyor dalet ve Kalkýnma Partisi Teþkilat ABaþkan Yardýmcýsý, Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Parlamentolar Arasý Birlik (PAB) 131. Genel Kurulu'na katýlmak üzere Ýsviçre'de çalýþma ve temaslarýný sürdürüyor. PAB Türk Delegasyonu'nda PAB Türk Grubu Baþkaný Erzurum Milletvekili Fazilet Daðcý Çýðlýk ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým yaný sýra Kahramanmaraþ Milletvekilleri Sevde Beyazýt Kaçar, Mehmet Saðlam, Niðde Milletvekili Alparslan Kavaklýoðlu, Ýstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter, Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ, TBMM Genel Sekreteri Ýrfan Neziroðlu, Dýþ iliþkiler ve Protokol Uzmaný Ýsa Yusuf Aðaç ve Hatice Er As'ýn yer aldýðý Türk delegasyonu genel kurul çalýþmalarýný yakýndan takip ediyor ve gündemdeki konulara iliþkin Türk tezlerini dile getiriyorlar. PAB 131. Genel kurulunda barýþ ve güvenlik, sürdürülebilir kalkýnma, finans ve ticaret, demokrasi ve insan haklarý ile BM ile iliþkiler gibi konular ele alýnýrken önceki gün PAB'ýn yeni dönem baþkanlýk seçimleri de gerçekleþtirildi. Çalýþmalarýný bugün tamamlayacak olan heyet yarýn yurda dönecek. Hayrettin Karaman Batý'nýn Ýslam ile savaþý (2) Batý islam'a ve Müslümanlara karþý savaþýný birkaç þekilde/yoldan yürütüyor: 1.Soðuk savaþ dönemi sona erince, Sovyet Ýmparatorluðu sözde daðýlýnca, yine sözde demokrat olan ülkeler karþýsýnda komünizm tehlikesi sona erince uluslararasý politika ve örtülü sömürgecilik için gerekli olan bir araca ihtiyaç duyan Batý (Avrupa ve ABD) aradýðýný buldu, Haçlý Seferleri'nden, Viyana Kuþatmasý'ndan beri güçlenerek devam eden Ýslam düþmanlýðý 'Ýslamofobi (aslý olmayan Ýslam tehlikesi ve korkusu) adýyla piyasaya sürüldü. 11 Eylül olayý Batý için önemli bir fýrsat oldu (muhtemelen bunu da onlar tertip ettiler), o kadar ki Buch, Hristiyan dünyayý Müslümanlara karþý birleþmeye davet ederek bilmem kaçýncý 'Haçlý Seferleri'ni' baþlatmak istedi. Bugün bütün gayr-i müslim dünyada 'bir vehimden ibaret olan' Ýslam korkusunu ve tehlikesini yaymak için büyük gayretler sarfediliyor. Müslümanlarýn da bir kýsmýný kandýrmak maksadýyla Ýslam'ý, 'radikal/kökten ve ýlýmlý' diye ikiye ayýrýyor, kötü maksatlarýna engel olmayacak þekle getirilmiþ bir 'sözde Ýslam'a müsamaha gösteriyor, radikal dedikleri kâmil Ýslam'a ise savaþ açýyorlar. Bu savaþý da meþrulaþtýrmak veya kabul edilebilir kýlmak için ya bazý marjinal gruplarý kullanýyorlar veya kendileri böylelerini icad ediyorlar. Ýslamofobi öyle bir cinnet seviyesini yükselmiþ olmalý ki, Ýsviçre'ye þu kararý aldýrabiliyor: '9 Ekim Cuma gününden itibaren ülkede bulunan tüm Ýslami grup ve kuruluþlarýnýn faaliyetleri yasaklanmýþtýr. Bu faaliyetler arasýnda ekonomik, insani yardým gibi çalýþma faaliyetleri de vardýr. Bu karara uymayan grup ve kuruluþlarýn yöneticilerine 3 yýldan az olmamak üzere hapis cezasý verilecektir'. Gerçi bu haber sonradan yalanlanmýþ ve kararýn IÞÝD ile ilgili olduðu açýklanmýþtýr, ama hem orada hem de diðer Avrupa ülkelerinde Ýslâmî hayat ve faaliyetlerin önünde ne kadar engel bulunduðunu herkes biliyor. 2.Filistin'e, Afganistan'a, Irak'a, bazý Afrika ülkelerine yaptýklarý gibi doðrudan silahlý kuvvetlerini kullanarak savaþýyor, Ýslam ülkelerini iþgal ediyor, maddi ve manevi deðerlerini imha ediyor, amaçlarýna ulaþýnca veya rezil olunca çekiliyorlar. 3.Kendi deðerlerine yabancýlaþmýþ, aklý az, hýrsý çok diktatörlere 'akýl' ve destek vererek bir Ýslam ülkesinin bir baþka Ýslam ülkesini iþgal etmesi veya bir parça topraðýný almasý için savaþ açmasýný saðlýyorlar. 4.Ýslam ülkelerinin hemen tamamýna yakýnýnda görüldüðü gibi etnik farklýlýk, mezhep farký, ideoloji farký, imkan ve fýrsat farký gibi amilleri kullanarak Müslümanlarýn 'birliðini' bozuyor ve iç savaþ çýkarýyorlar. 5. Ýslam ülkelerini demokrasi ve insan haklarý eksikliði yüzünden suçlayan Batý, iþine geldiði sürece dikta yönetimlerini destekliyor, halkýn caný tak edip isyan ile diktatörler yýkýldýðýnda ise halkýn iradesi ile iþbaþýna gelen veya gelecek olan iktidarlarý engelliyor, orduyu kýþkýrtarak 'islami demokratik' yönetime karþý darbe yaptýrýyor ve iþin gülüncü 'darbeye darbe bile demiyor, diyemiyorlar'. Allah Teala müminleri þöyle uyarmýþtýr: "Onlarýn inanç ve kültürlerini benimseyip asimile olmadýðýnýz sürece Yahudiler ve Hristiyanlar asla sizden hoþnut olmayacaklar'. Peki çare nedir? Çare yine Kitabýmýz'da gösterilmiþ: Ümmetin birlik ve dirlik içinde dayanýþmasý, her alanda güçlü olmasý, böylece kimsenin onlara saldýrmaya cesaret edememesi ve gücün 'herkese adalet' için kullanýlmasý. Mustafa Köroðlu, Osmancýk Belediyesi nde Ýþçileri ziyaret etti H izmet-ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Mustafa Köroðlu, Osmancýk Belediyesi nde çalýþan iþçileri ziyaret etti. Hizmet-Ýþ Ýl Sekreteri Adem Yalçýnkaya ve Ýl Mali Sekreteri Radi Solak ýn da katýldýðý ziyarette yapýlan temsilci seçimlerinde Ercan Tak iþyeri temsilcisi olarak seçildi. Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný ve Hak-Ýþ Ýl Temsilcisi Mustafa Köroðlu, daha önceki iþyeri temsilcisi Þaban Genç e bugüne kadar yapmýþ olduðu hizmetlerinden dolayý teþekkür etti.

5 CUMA 17 EKÝM Kýbrýs Sorunu kronikleþti itit Akademi Derneði sezonu seminerlerine baþladý. Dernek, ilk programýnda Kýbrýs Sorunu nu masaya yatýrdý. Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, Kýbrýs Sorunu'nun Türkiye ve Kýbrýs Türkleri açýsýndan kronik bir meseleye dönüþtüðünü, Türkiye'nin bütün iyi niyetli diyalog çabalarýna raðmen Rum tarafýnýn uluslararasý arenada adada sanki Türk yokmuþ gibi davranmaya devam ettiðini söyledi. Ayrýca Iþýk, Kýbrýs'ýn tarihi ve kültürel baðlarýyla Türk ulusu tarafýndan ayný özün bir parçasý olarak görüldüðünü ve bu durumun hiç deðiþmeyeceðini de sözlerine ekledi. Iþýk ýn ardýndan Kýbrýs Sorunu konulu sunumu için söz alan Hitit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, konuþmasýna Çorumlu öðretmen þair Salim Örgel'in 1950'li yýllarda kaleme aldýðý bir þiirden alýntý yapýp merhumu rahmetle anarak baþladý. Kýbrýs'ýn Osmanlý hakimiyetine giriþinden Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluþuna kadar devam eden uzun bir tarihsel süreç hakkýnda bilgiler verdi. Demiryürek, Kýbrýs'lý Türklerin menþei hakkýnda çeþitli spekülasyonlarýn yapýldýðýný oysa Osmanlý arþiv kayýtlarýnýn buna mahâl vermeyecek derecede açýk olduðunu ve Anadolu'da hangi ilden ne kadar Türk'ün Programa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek katýldý. Hitit Akademi Derneði çalýþmalarýný sürdürüyor. Kýbrýs'a iskân edildiðini bilebiliklerini kaydetti. Yunanistan ve Rum kesiminin Mora ve Girit örneklerinde olduðu gibi öteden beri Kýbrýs'ta bir ilhak Enosis siyaseti güttüðünün altýný çizen Demiryürek, bugüne kadar süren iki taraf yetkilileri arasýndaki görüþmelerin bir sonuca baðlanamamasýnýn temel sebebinin Rumlarýn bu tarihi duruþundan kaynaklandýðýný belirtti. Özellikle EOKA terör örgütünün kanlý eylemlerine dikkat çeken Demiryürek, eðer Türkiye'nin müdahalesi ve caydýrýcý gücü olmasa Kýbrýs Türk'ünün adadan tamamen sürülmesi ya da izole edilmesi gibi bir yolun Rumlarýn alternatifleri arasýnda olabileceðini nitekim bunu daha önce Akritas Planý'nda denediklerini kaydetti. Soru cevap kýsmýnda ise bir soru üzerine Demiryürek, Kýbrýs üzerine çok sayýda makale ve çalýþmasý olduðunu ve gelinen noktada Kýbrýs'taki en iyi çözümün mevcut durumun bu haliyle yani ikili yapýyla sürdürülmesi olduðunu söyledi. Ýki taraf arasýnda çok kötü anýlar arþivinden beslenen bir güvensizlik ve gerginlik olduðuna dikkat çeken Demiryürek, bu nedenle en iyi yol tarihin ve þartlarýn dayattýðý mevcut durumdur kanaatinde olduðunu belirtti. Odabaþý nýn þiirleri Soma Þiirleri Antolojisi nde 1 Kitapta Mahir Odabaþý nýn da Soma Faciasý ve Sakýn Ola Oyuna Gelme Kardeþim adlý iki þiirine yer verildi. 76 þairin Soma maden þehitleri için yazdýðý þiirlerin yer aldýðý Soma Þiirleri Antolojisi kitabý çýktý. Kitapta Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý nýn da Soma Faciasý ve Sakýn Ola Oyuna Gelme Kardeþim adlý iki þiirine yer verildi. Sahil Yayýnevi nden çýkan, 236 sayfa olan kitabýn tüm geliri Soma þehitlerinin Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu nda okuyan çocuklarýna baðýþlanacaðý belirtildi. Ayrýca kitapta þiirlerine yer verilen tüm þairlere Soma Kaymakamlýðý- Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünce, Soma kazasýna duyarlýlýklarýndan ötürü teþekkür belgesi verildi. Kitapla ilgili bilgi veren Odabaþý, Alanýnda ilk olan Soma Þiirleri Antolojisi nin gelecekte yaþanabilecek olasý kazalarýn en az zararla atlatýlmasý için önemli bir mesaj olduðunu düþünüyorum. Allah bir daha böyle acý olaylar üzerine þiirler yazmak nasip etmesin. Kimsenin burnu kanamasýn dileklerimle basýn dünyasýna hayýrlý olmasýný diliyorum. dedi. Odabaþý, kitapta yer alan þiirlerinin sitesinde okunabileceðini söyledi. (Ha- ber Merkezi) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) Öðr. Gör. Dr. Bilgehan Tozlu ve Emre Demir eþliðinde, Obruk Barajý ve Dodurga Pirinçli HES e teknik gezi düzenledi. Obruk HES e teknik gezi H itit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere MYO Elektronik ve Otomasyon Bölümü 1. Sýnýf öðrencileri, mezuniyet sonrasý Elektronik Teknikeri olarak çalýþýlabilecek iþ sektörünün tanýnmasý amacýyla Öðr. Gör. Dr. Bilgehan Tozlu ve Öðr. Gör. Emre Demir eþliðinde, Obruk Barajý ve Dodurga Pirinçli HES e teknik gezi düzenledi. Gezide hidroelektrik santrallerde sudan nasýl elektrik enerjisi üretildiði yerinde görülerek öðrenildi. Daha sonra, üretilen elektrik enerjisinin tüketim yerlerine nasýl iletildiði, bu iþin yapýldýðý yer olan þalt sahasýnda anlatýldý. Hidroelektrik santrallerinde çalýþan bir teknikerin hangi þartlarda, ne kadar maaþlarla, nasýl bir iþ yaptýðý, direkt bu iþi yapan teknikerlerin anlatýmýyla öðrenildi. Baþladýklarý üniversite eðitiminin daha ikinci haftasýnda bu fýrsatlarý yakalayan öðrenciler gezi sonrasý memnuniyetlerini dile getirdiler. Haber Merkezi Alaca MYO ya 2 yeni bölüme onay Y üksek Öðretim Kurulu (YÖK) Hitit Üniversitesi Alaca MYO da Laborant ve Veteriner Saðlýk Programý açýlmasýna onay verdi. Alaca Meslek Yüksekokulu bünyesinde Laborant ve Veteriner Saðlýk Programý açýlmasý tekilfi uygun görüldü. 3 programla eðitim hayatýna baþlayan Alaca Meslek Yüksekokulu nda, yeni programlarla toplam bölüm sayýsý 12 ye ulaþtý. nelik çalýþmalar yapmak. Hasta bakýmý, ilkyardým ile hekim ve veteriner hekim tarafýndan önerilmiþ tedavi yollarýnýn en etkili ve hýzlý bi- çimde uygulamayý hedeflemektedir. Haber Merkezi LABORANT VEVETERÝNER SAÐLIK PROGRAMI Öncelikli olarak çalýþma ortamýnda saðlýk ve iþ güvenliðine iliþkin önlemlerini almak. Laboratuvar cihazlarýn bakýmlarýný düzenli yaptýrmak ve en verimli þekilde çalýþmalarýný saðlamak. Laboratuvar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak. Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak. Hastadan alýnan örneklerin uygun þartlarda saklanmasý ve muhafazasýný saðlamak. Materyalleri analize hazýrlamak, Materyal analizlerini (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak. Materyal analiz sonuçlarýný kontrol etmek, materyal analiz sonuçlarýný laboratuvar uzmanýna ulaþtýrmak, mesleki teknolojik geliþmeleri izlemek. Ýnsan ve hayvan haklarýný unutmadan þefkatle hastalara yaklaþmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalýþmak. Her türlü arazi ve doða þartýnda teknik donanýmý kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanýnda sürü tedavisi, aþý uygulamalarý konusunda hýzlý ve verimli çalýþmak. Hayvancýlýkta verimin artýrýlmasýna yö- AÇILIÞA DAVET Pazar günü saat de gerçekleþtirilecek olan açýlýþýmýza tüm müþteri eþ, dost, akraba ve Çorum halký davetlidir. ÞENTÜRKLER KIRAAATHANESÝ (Ç.HAK:3026) H Metin ÞENTÜRK (Limoncu Metin) Akpýnar Cad. 6/C (Halk Eðitim Merkezi altý) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Mahir Odabaþý Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

6 6 CUMA 17 EKÝM 2014 Esrar yüklü araç kaza yaptý, 2 ölü Ç orum un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan otomobil yol kenarýndaki beton mikseri hurdasýna çarptý. Meydana gelen kazada 2 kiþi hayatýný kaybederken, kaza sonrasý güvenlik güçleri, hurdaya dönen otomobilin bagajýnda 65 kilo esrar buldu. Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluAlaca karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Yozgat'tan Ankara istikametine gitmekte olan Recep S. (30) yönetimindeki 06 EZ 9532 plakalý otomobil, Þekerhacýlý köyü yakýnlarýnda aþýrý hýz nedeniyle kontrolden çýkarak yol kenarýnda bulunan beton mikseri hurdasýna çarptý. Otomobilin hurdaya döndüðü kaza, yoldan geçenler tarafýndan güvenlik güçlerine bildirildi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Rama- zan S. nin (29) öldüðünü, otomobil sürücüsü Recep S. nin ise yaralandýðýný belirledi. Hayatýný kaybeden Ramazan S. nin cesedi Cumhuriyet Savcýsýnýn incelemesinin ardýndan otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna götürülürken, yaralanan Recep S. ise ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Otomobil sürücüsü, Sungurlu Devlet Hasta- Beton mikserine çarpan araçta iki kiþi öldü. Yapýlan aramada 65 kilo esrar ele geçirildi. nesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramazan S. burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. BAGAJ VE ARKA KOLTUKTA 65 ESRAR Kazadan sonra hurdaya dönen otomobilde inceleme yapan polis ve jandarma ekipleri, aracýn bagaj ve arka koltuklarýnda 61 kilo kubar, 4 kilo da toz esrar maddesi buldu. Bagaj ve arka koltuktan çuvallar halinde çýkarýlan uyuþturucu maddelere el koyan jandarma ekipleri, otomobilin bulunduðu tarla içerisinde de inceleme yaptý. Buradaki incelemenin ardýndan kaza yerinden kaldýrýlan otomobil jandarma ekipleri tarafýndan detaylý inceleme yapýlýyor. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.(ýha) Yoldan çýkýp refüje çarptý Ç orum un Osmancýk ilçesinde önüne araç çýkan sürücü araca çarpmamak için yoldan çýkan araç refüje çarptý. Kazada sürücü yaralandý, otomobilde -hasar meydana gelen orta refüje çarparak baþýndan yaralanýrken aracýnda meydana gelen maddi hasar nedeniyle kullanýlamaz hale geldi. Kaza Osmancýk ilçesi Küçük Sanayi Kavþaðýnda önceki gün akþam saatlerinde meydana geldi. Murat B. yönetimindeki otomobilin önüne aniden plakasý alýnamayan baþka bir araç çýktý. O araca çarpmamak için yoldan çýkan sürücü Murat B. refüje çarptý. Çarpmanýn etkisiyli baþýndan yaralan sürücü Osmancýk Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. (OSMANCIK) Kaza Osmancýk ilçesi Küçük Sanayi Kavþaðýnda meydana geldi. Otomobil takla attý, 1 ölü Kaza, Ýskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Ç orum da kontrolden çýkarak nen araçta bulunan sürücü Tuncay takla atan otomobilin tarlaya Karpuz olay yerinde hayatýný kayuçmasý sonucu meydana gelen trabederken, otomobilden kopan parfik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kayçalar ise etrafa saçýldý. betti. Kaza, sabah saatlerinde yolkaza, Ýskilip-Çorum karayodan geçen bir sürücünün haber lunda meydana geldi. Edinilen bilvermesi ile ortaya çýktý. Kazanýn gilere göre, Çorum dan Ýskilip istiardýndan Ýlçe Jandarma Komutankametine seyir halinde olan Tunlýðý ekipleri soruþturma baþlatýrcay Karpuz (30) yönetimindeki 06 ken, talihsiz sürücünün cesedi ise BD 8500 plakalý otomobil, ÝskilipCumhuriyet savcýsýnýn olay yerinçorum karayolunun 9. kilometrede yaptýðý incelemenin ardýndan sinde sürücüsünün direksiyon haatýf Hoca Ýlçe Devlet Hastanesi ne Tuncay Karpuz kimiyetini kaybetmesi sonucu konmorguna kaldýrýldý. Kazada hayatýný trolden çýktý. Ýlk önce yol kenarýnda bulunan kaybeden sürücünün Bayat ilçesine baðlý Kubariyerlere bindiren araç daha sonra takla ataruçay köyü nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. rak tarlaya uçtu. Kazanýn ardýndan hurdaya dökazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Bak þu yaramazýn yaptýðýna! Ç orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde kibritle oynayan 8 yaþýrdaki T.K., bir otomobilin kýsmen yanmasýna neden oldu. Alev alan otomobil güçlükle söndürüldü. Olay, Çorum'un Osmancýk Ýlçesi Çay Mahallesi Karacaoðlan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oynayan T.K., su sayaçlarýný okuma görevlisi Mehmet Akgü- Olay, Çorum'un Osmancýk Ýlçesi Çay Mahallesi Karacaoðlan Sokak'ta meydana geldi. müþ'ün otomobilinin hava iye ve çevrede bulunanlarýn inceleme ve soruþturmada araalmasý için aralýk býrakýlmýþ cayardýmý ile ön koltuðu ve tavan cýn yanmasýna neden olduðu mýndan içeri kibriti yakýp attý. döþemesi yanan otomobil güçöne sürülen çocuk ve yakýnlarý Bir süre sonra otomobilin ön lükle söndürüldü. Osmancýk Ýlçe Emniyet Mükoltuðu ve tavan döþemesi alev dürlüðü'ne götürülerek ifadeleri Otomobilinin yandýðýný aldý. Çevrede bulunanlar otoalýndýktan sonra serbest býrakýlgören Mehmet Akgümüþ'ün þomobilden alevlerin yükseldiðidý. Soruþturmanýn sürdüðü beke olurken, polise þikayetçi olni görünce durumu itfaiye ekiplirtildi.(dha) duðunu söyledi. Polisin yaptýðý lerine bildirdi. Sevk edilen itfa- Alan deðiþikliði iþlemleri E ðitim-bir-sen Çorum Þubesi baþkaþikliði bekleyen ve maðduriyet yaþaný Tahir Eþkil, Sendika Genel Meryan öðretmenlerin maðduriyetlerinin kezi aracýlýðýyla Milli Eðitim Bakanlýðý bir an önce giderilmesi gerektiðini beýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü'ne lirten Eþkil, " Daha önce 90 saat Tekbir yazý göndererek, alan deðiþikliði iþnoloji ve Tasarým Öðretmenliði kurlemlerinin bir an evvel baþlatýlmasýný issunda, 540 saatlik Zihinsel Engelliler tediklerini belirterek, "Bakanlýk yetkiliöðretmenliði kursunda baþarý gösteren leriyle daha önce yapýlan görüþmelerde öðretmenlerin mevcut sertifikalarý ile alan deðiþikliði iþlemlerinin baþlatýlacabu alanlara alan deðiþikliði yapabilmeðý belirtilmiþ ancak Ekim ayýnýn ortalarýleri gerekmektedir. Anadolu Öðretmen na gelmiþ olmamýza ve tüm beklentilere Liselerinin kapanmasýyla norm fazlasý raðmen alan deðiþikliði iþlemleri hâlâ konumunda olan eðitim bilimleri fabaþlatýlamamýþtýr. Bu durum, alan deðitahir Eþkil kültesi mezunlarýnýn Talim ve Terbiye þikliði yapmak isteyen ve alan deðiþiklikurulu kararý uyarýnca Rehber Öðretði yapamadýðý için maðdur durumda bumenliðe alan deðiþikliði yapabilmeleri gerekmektelunan, sürekli bekleyiþ içerisinde olan çok sayýda dir. Kendi branþýnda tercih ettiði okullara atanma öðretmenin huzursuz olmasýna neden olmuþtur."deimkâný olmayan veya bulunduðu okulda norm fazdi. lasý olan öðretmenlerin mezuniyeti itibarýyla maaþ Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama karþýlýðý okutabileceði dersi olan alanlara alan deðive Yer Deðiþtirmelerine Ýliþkin Yönetmelik'in "Alan þikliði yapabilmeleri gerekmektedir." dedi. deðiþikliðine baðlý yer deðiþtirmeler" baþlýklý 44. Maddesinde belirtilen þartlardan dolayý alan deði- Memura ek zam talebi T üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný 310 lira artarken, 123 lira zamma mahokay Erözgün, memurlara seyyakum edilen memurun geçmiþ yýllara nen 100 TL ek zam yapýlmasýný istedi. göre fakirleþti. Hesap ortadadýr. dedi. Enflasyon farkýnýn memur maaþhükümet yetkililerinin her yýl larýna yansýtýlmasý gerektiðini belirten bütçe görüþmelerinde Memuru enferözgün, 2014 zammý seyyanen yerilasyona ezdirmeyeceðiz sözü vermene yüzde 3 artý 3 oranýnda uygulanmýþ sine raðmen, Temmuz ayýndan bu yana olsaydý, Haziran enflasyonu yüzde 5,7 enflasyon altýnda kalan memur ücretlegerçekleþtiði için, memur ve emeklileri ile ilgili bir çalýþma yapýlmadýðýný re 2,7 puan ilave enflasyon farký ödenedile getiren Erözgün, Tüm Saðlýk-Sen cekti. Maaþ artýþlarý enflasyonun, zoolarak memurlarýmýzýn Temmuz ayýnokay Erözgün runlu harcama giderlerinin ve ekonodan bu yana kayýplarýný da göz önünde mik büyümenin altýnda kalýyorsa, oranbulundurarak, kamu çalýþanlarýna seylarýn büyüklüðü ne olursa olsun durum ancak göz yanen en az 100 TL zam yapýlmasýný istiyoruz. Anboyamaktýr. Son bir yýlda memur maaþlarý Dolar ve cak böyle bir artýþla memurlarýmýzýn enflasyona ezeuro karþýsýnda da yüzde 15 dolayýnda deðer kaydirilmesinin önüne geçilebilir. diye konuþtu. betti. Bir yýl içinde bir ailenin temel harcamalarý Parkmatik uygulamasý baþladý Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygulanacak. HURÞÝT BOZKURT Ç orum un üç önemli caddesinde ücretli park uygulamasý baþladý. Çorum Belediyespor un ihalesini aldýðý parkmatik Gazi, Ýnönü ve Bahabey Caddesi nde hayata geçirildi. Belediyespor görevlilerinin gözetiminde gerçekleþtirilen bir saatlik araç park ücreti 2.50 TL olacak. uygulama kapsamýnda bir saatlik araç park ücreti 2.50 TL, beher saat park ücreti 1.25 TL olarak belirlendi. Ücretli park uygulamasý haftanýn her günü saatleri arasýnda park mesai saatleri kadar ücretlendirilecek. Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygulanacak.

7 CUMA 17 EKÝM 2014 Ýlk faaliyetleri ile göz doldurdular 7 Gençliði bekleyen sinsi tehlikelere dikkat çekildi Dýþlamak çare deðil, mesele destek olmak Ö nceki gün kuruluþunu tamamlayarak Çorum Þubesi'nin açýlýþýný gerçekleþtiren Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þubesi, Çorum Kent Konseyi ile birlikte organize ettiði baþarýlý bir panele imza attý. Tehlikeler Eþiðinde Gençlik konulu panelde, özellikle uyuþturucu kullanýmýndaki artýþa dikkat çekilen panelde, panelistler genç psikolojisi ve uyuþturucuya sebep olan etkenlerle ilgili görüþlerini açýkladý. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen panele, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Onursal Baþkaný Ali Yüksel, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Genel Baþkaný Ercan Akpýnar, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yüzgeç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, bazý resmi kurumlarýn temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Düzenlenen panelin ardýndan panelistlere katýlým ve desteklerinden dolayý teþekkür plaketi takdim edildi. EROL TAÞKAN T ehlikeler Eþiðinde Gençlik konulu panelde, özellikle madde baðýmlýlýðý tehlikesine dikkat çeken uzmanlar, "Çare dýþlamak deðil, önemli olan sahip çýkabilmektir." dedi. Devlet tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen panelde, gençliðin vazgeçilemez bir deðer olduðuna vurgu yapan konuþmacýlar, gençlerin tehlikelerden korunmasý için kýsa süreli etkinlik ve programlarýn yeterli olmayacaðýný, uzun ve sürdürülebilir tedbirlerle gençlerin tehlike bataðýndan kurtarýlmasý gerektiðini kaydetti. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Aydýn Karakuzu'nun baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen panelde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Baþkaný Hacer Baþer, Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ah- met Cahit Haksever, Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Selen Özakar Akca ve TUBÝM Ýltem Görevlisi Metin Tufan konuþmacý olarak yer aldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Osman Yüzgeç, gençliðini ihmal eden ülkelerin batmaktan baþka sonu olmadýðýný ifade ederek, Kobani protestolarýna gençlerin alet edilmesi- ni eleþtirdi. Gençliði tehlikelerden korumak ve güzelliklere yönlendirmek üzere yola çýktýklarýný aktaran Yüzgeç, "!Gücümüz yettiði halde yapamadýklarýmýzdan sorumlu olduðumuzu unutmamalýyýz." dedi. Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Genel Baþkaný Ercan Akpýnar, salonda bulunan gençlere Fatih Sultan Mehmet'in Ýstanbul'u fethettiðinde henüz 19 yaþýnda olduðunu ve 4 dil bilen, ata eðersiz binebi- len bir genç olarak hafýzalarda yet ettiðini anlattý. Son olarak selamlama konuþmasý yapmak üzere kürsüye gelen Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Onursal Baþkaný Ali Yüksel ise tüm illetlerin manevi boþluk ve gýdasýzlýk yüzünden ortaya çýktýðýný ve gençlere musallat olduðunu söyledi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan panelistler sunumlarýný gerçekleþtirdi. Camiler, Allah a ulaþtýran kutsal mekânlardýr Ç Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda mevlidi þerif düzenlendi. Hatim duasý ve mevlit MURAT ÇETÝN C amiler ve Din Görevlileri Haftasý kapsamýnda hatim duasý ve mevlidi þerif okundu. Ýl Müftülüðü tarafýndan dün ikindi namazý öncesinde Ulu Camii'de okunan mevlid-i þerifte cemaate çikolata ile gül suyu ikram edildi. Mevlid-i þerifte cemaate çikolata ile gül suyu ikram edildi. orum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) Baþkaný Adem Duru, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Camiler ve Din Görevlileri Haftasý nýn topluma ve din görevlileri için hayýrlara vesile olmasýný dileyen ÇODÝMDER Þube Baþkaný Adem Duru, açýklamasýnda þunlarý söyledi; Cami ve mescitler yeryüzünde mabet olarak ilk inþa edilen Beytullah (Allah' ýn Evi) Adem Duru Kâbe'nin birer þubeleridir. Camilerimiz, insanlarý hiçbir ayýrýma tabi tutmadan; protokol sýrasý gözetmeden, dil, din, renk, ýrk ayrýmý; zengin fakir, amir, memur, makam, mevki farký gözetmeden bünyesinde toplayan, birlik ve beraberliðimizi pekiþtiren âdete kiþiyi Allah a ulaþtýran kutsal mekânlardýr. Hafta vesilesiyle camilerimizde görev yapan Peygamber varislerinin toplum için önemini tekrar halkýmýzýn idraklerine sunmak istiyorum. Hiç þüphesiz birlik ve beraberliðimizin teminatý olan camilerimizde vatandaþlarýmýza hizmet sunan, her türlü dünya görüþüne sahip insanlara rehberlik yapan, onlara namaz kýldýran, cemaatin derdiyle dertlenen üzüntüleriyle üzülen, sevinçli anlarýnda sevinçlerine ortak olan, herkesi sevgi ve þefkatle kucakla- yan, din gönüllüsü meslektaþlarýmýzýn emek ve gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Din gönüllüsü görevlilerimiz; cemaatinin çocuðu dünyaya geldiðinde kulaðýna ezan okuyup adýný koyan, niþan, düðün, mevlit gibi dini merasimlerde hizmetinde olan, cenazesi olduðunda defin iþleriyle ilgilenen her zaman ve her yerde halkýnýn ve cemaatinin yardýmýna koþan vefakâr insanlardýr. Kýsacasý bu görevi ifa eden kardeþlerimiz sosyal hayatýn her safhasýnda insanlarla iç içe olan, sosyal problemlere çözüm bulmaya çalýþan ve topluma yön veren insanlardýr. Ýmam günah listesini tutan deðildir. Günahlarý, yýkayandýr. Cehenneme odun deðil, Cennete kâmil insan hazýrlayandýr. Ýmam, sarýðý gibi gönlü de temiz olan insandýr. Ýmam, namaz zamaný cami açan, namazdan sonra kapayan deðil, ömür boyu kapýsýný da, gönlünü de insanlýða açýk tutan insandýr. Hafta münasebetiyle, camilerimizde görev yapan din görevlilerimizin her türlü siyasi mülahazadan uzak kalarak Peygamber varislýði bu mesleðin kutsiyetine yaraþýr bir þekilde mesleklerini icra edeceklerini ümit ediyor Camileler ve Din Görevlileri Haftasý nýn toplumumuz ve din hizmeti veren din görevlileri için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan ni-

8 8 CUMA 17 EKÝM 2014 Kamuda yeni dönem böyle olacak K amu harcamalarýnda yaþanan artýþ ve tasarruf oranlarýndaki vahim tablo sonrasý kamuda yepyeni bir dönem baþlýyor. Kredi kartlarýna taksit sýnýrý ve yasaðý, kredi kartý limitlerine ise aylýk maaþa göre ayar çekilmesi ile birlikte ülke genelinde tasarrufu arttýrmaya yönelik ilk adýmý atan hükümet þimdi de kamuya el atýyor. Ekonomi yönetimi 2015 bütçesini dün açýkladý bütçesi giderleri 472,9 milyar lira, gelirleri 452 milyar lira, bütçe açýðý ise 21 milyar lira olarak öngörüldü. Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve Baþbakan Yardýmcý Ali Babacan'ýn ardýndan önceki gün bütçe toplantýsýnda konuþan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek de tasarruf konusuna özellikle dikkat çekerek kamunun lüks bölgelerde yaptýðý kiralamalardan vazgeçerek daha uygun bölgelere taþýnmasý gerektiðini söyledi. TOPYEKÜN HAREKETE GEÇÝLÝYOR Ýþte Baþbakan'nýn ve bakanlarýýn sürekli dile getirdiði kamu harcamalarýnda yaþanan ciddi artýþ ve bütçede ortaya çýkan açýk ekonomi yönetimini topyekün harekete geçiriyor. VERÝMSÝZ HARCAMALAR TASFÝYE EDÝLECEK Önümüzdeki aylarda kademe kademe hayata geçirilecek çalýþma kapsamýnda büyüme rakamlarýna sýfýr etki saðlayan ve ekonomik dengeleri ciddi anlamda sarsan kamu yatýrým ve harcamlarý tamamen gözden geçirilecek. Binadan taþýt kiralamaya, personel alýmýndan birimler arasý giderlere kadar birçok kaleme çeki düzen verilecek. Kamu yatýrým ve harcamalarýna yönelik getirilecek yeni sistemler ile mevcut harcama programlarý içindeki verimsiz harcamalarýn tamamýnýn tasfiye edilmesi planlanýyor. Bu yolla ortaya çýkacak mali fazla ise öncelikli harcama alanlarýna tahsis edilecek. BÝNA YATIRIMLARI UCUZ BÖLGELE- RE KAYACAK Gerçekleþtirilecek çalýþmada öncelikli olarak kamunun bina üzerinden yaptýðý yatýrýmlara el atýlacak. Kira ödenen kamu binalarý gözden geçirilecek ve lüks Memurun zam oraný belli oldu aliye Bakaný Mehmet Þimþek Þimþek, M2015 yýlýnda memura yapýlacak zammý açýkladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek bütçe toplantýsýnda 2015 yýlýnda memura yapýlacak zam oranlarýný da açýkladý. Þimþek 2015 yýlýnda memura yüzde 3+3 þeklinde zam yapýlacaðýný kaydetti. Enflasyon farký kamu çalýþanlarýna ödenecek. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, memur zammýyla ilgili "Gelecek yýl da toplu sözleþmenin gereði olarak yüzde 3+3 öngördük, ancak enflasyonun öngörülenden yüksek çýkmasý halinde farký da vereceðiz ve 2015'te çalýþanlarý, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceðiz' dedi. Þimþek, bütçe uygulama sonuçlarý, 2014 sonu bütçe gerçekleþme tahmini ve 2015 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarýsý hakkýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, gelecek yýl bütçesine iliþkin deðerlendirmede bulundu. ARTIÞLAR TOPLU SÖZLEÞME ÇERÇEVESÝNDE GERÇEKLEÞE- CEK Çalýþanlarýn ve emeklilerin de gözetildiðine iþaret eden Þimþek, bu yýl artýþlarýn toplu sözleþme çerçevesinde gerçekleþtiðini söyledi. Þimþek gelecek yýl da toplu sözleþmenin gereði olarak yüzde 3+3 öngördüklerini, ancak enflasyonun öngörülenden yüksek çýkmasý halinde farký da vereceklerini ve 2015'te çalýþanlarý, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladý. SOSYAL HARCAMALARA KAYNAK ARTIYOR Þimþek, sosyal hizmetler ve yardýmla- kim Ayý Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan "Meme Kanseri EBilinçlendirme Ayý" olarak belirlenmiþtir. Toplumun meme kanseri konusunda duyarlýlýðýnýn artmasýna raðmen, meme kanseri toplumda yaþamý tehdit etmeye devam etmektedir. Bu tehdidin azaltýlmasýnda atýlacak adýmlardan biri de; kiþilerin kendi saðlýk sorumluluklarýný taþýmaya baþlamasý, her toplumun kendi içinde meme kanseri riskini ortaya koymasý, risk gruplarýný belirlenmesi (kanser kayýtlarýnýn düzenli yapýlmasý ile saðlanacaktýr) ve tarama programlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ile mümkün olacaktýr. Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan 2004 Yýlýndan beri Ekim ayýnda "Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý " etkinlikleri düzenlenmektedir. Saðlýk Bakanlýðý Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý tarama programlarýyla, kanseri erken evrede yakalayamaya ve kanserden ölümleri en aza indirmeye çalýþmaktadýr. Taramada amaç: Hastalýðýn geliþmesini engellemek, ertelemek ya da hastalýðýn sonuçlarý ortaya çýkmadan önlem almaktýr. Meme kanserinde erken taný için temelde önerilen, birbirini tamamlayan üç yöntem vardýr: * Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) * Klinik Muayene * Mamografi 1- KENDÝ KENDÝNE MEME MUAYENESÝ (KKMM): Kadýnlarýn; kendi vücudunun sorumluluðunu almasý, kendi anatomik yapýsýný tanýmasý ve deðiþiklikleri erken dönemde fark edebilmesi için; 20 yaþýndan sonra her kadýnýn; * Adet kanamasý görüyorsa, adetin ilk günü itibariyle 7-10 günler arasýnda bir gün, * Adet kanamasý görmüyor ise akýlda kalmasý için her ayýn belli bir gününü seçerek kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yapmasý gerekir. semtlerde bulunup uçuk kira ödenen kamu birimleri ya daha düþük kiralý bölgelere taþýnacak ya da yapýlacak yeni yatýrýmlarla tamamen kiracý olmaktan çýkartýlacak. Bu süreç Milli Emlak Müdürlüðü ile koordineli bir þekilde yürütülecek ve yatýrýmlarda öncelik kamunun elindeki arazilere verilecek. LOJMAN VE TESÝSLERLE ÝLGÝLÝ RADÝ- KAL ADIMLAR ATILACAK Kamunun elinde bulunan sosyal tesisler ve lojmanlarla ilgili de çok radikal adýmlar atýlacak. Toplamda kamunun bünyesinde halihazýrda 250 bini aþkýn lojman konut, 2 bin 500'ü aþkýn ise sosyal tesis bulunuyor. Ýþte bu ciddi emlak stoku karþýsýnda sosyal tesislerle ilgili farklý satýþ metodlarý gündeme getirilecekken lojman konutlarla ilgili ise yine kamuya yük bindirmeyecek formüller üzerinde çalýþýlacak. ARAÇ KÝRALAMA KADEMELÝ SONA ERECEK Yine kamu harcamalarýnda yüzde yüzlük artýþ yaþanan taþýt tedariki ile ilgili de bir dizi önlem alýnacak. rýn da bütçenin önemli bir kalemini oluþturduðuna dikkati çekerek, 2015'te sosyal harcamalar için ayrýlan kaynaðýn 32,9 milyar liraya çýkartýlacaðýný söyledi. Sosyal güvenlik sistemini güçlü þekilde desteklemeye devam edeceklerinin altýný çizen Þimþek, gelecek yýl sosyal güvenlik kurumlarýna 80,6 milyar lira transfer yapýlacaðýný bildirdi. 74 BÝN PERSONELÝN DAÐILI- MI BELÝRLENMEDÝ Bakan Þimþek, baþka bir soru üzerine de kamuya alýnacak 74 bin personelin daðýlýmýna henüz karar vermediklerini, bunu yýlýn baþýnda belirleyeceklerini dile getirdi.(haber7) Meme kanserinin yaklaþýk % 90 'ý hastalarýn kendileri tarafýndan belirlenmektedir. Yapýlan çalýþmalarda KKMM ( Kendi Kendine Meme Muayenesi) ile bir toplumda meme kanseri evresinin düþeceði, yaþam süresinin ve sürecinin olumlu yönde etkileneceði bildirilmiþtir. 2-KLÝNÝK MUAYENE (Hekim Muayenesi) : Klinik meme muayenesi kadýnlarýn düzenli saðlýk kontrollerinin bir parçasý olmalýdýr. Þikâyeti olmasa bile; * 20 yaþýndan itibaren her kadýnýn 2-3 yýlda 1, * 40 yaþýndan sonra yýlda bir hekime klinik meme muayenesi yaptýrmasý gerekmektedir. 3-MAMOGRAFÝ: Meme kanserinin erken teþhisi, yani kitle 1 cm'- den küçükken mamografi ile yapýlabilir. Bu nedenle düzenli mamografi çektirmek önemlidir yaþ arasý her kadýnýn 2 yýlda bir mamografi çektirmesi gerekmektedir. Yakýn aile bireyleri meme kanserine yakalanmýþ ya da baþka etkenlerle riskli grupta bulunan kadýnlara ise doktorun belirleyeceði yaþ ve sýklýkta mamografi çektirilmesi gerekmektedir. MEME KANSERÝNDE RÝSK FAKTÖRLERÝ aliye Bakaný Mehmet Þimþek, Tür yýlý bütçe giderlerinin Mkiye'nin 472,9 milyar lira, bütçe gelirlerinin 452 milyar lira, bütçe açýðýnýn ise 21 milyar lira olarak öngörüldüðünü bildirdi. Þimþek, makro ekonomik geliþmeler ve ocak-eylül 2014 dönemi merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarý, 2014 sonu bütçe gerçekleþme tahmini ve 2015 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarýsý hakkýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, gelecek yýl bütçesine iliþkin deðerlendirmede bulundu. Mehmet Þimþek, Türkiye'nin 2015 yýlý bütçe giderlerinin 472,9 milyar lira, bütçe gelirlerinin 452 milyar lira, bütçe açýðýnýn ise 21 milyar lira olarak öngörüldüðünü bildirdi. Bütçenin yoðun çalýþmalar sonucunda hazýrlandýðýný bildiren Þimþek, "2015 bütçesi, bir seçim bütçesi deðildir, olmayacaktýr. AK Parti hükümetleri olarak mali disiplini koruyarak, hem toplum için hem ülke için çok önemli kazanýmlar elde ettik, bu kazanýmlarý riske atmayacaðýz ve 2015 yýlýnda da bu baþarýlý mali performans devam edecek. Çünkü enflasyonla mücadelede Merkez Bankasýna yardýmcý olmamýz lazým. O nedenle mali disiplin gerekiyor" diye konuþtu. Þimþek, ülke tasarruflarýný artýrmak için kamunun kendisine çeki düzen vermesi, açýðýný azaltmasý ve tasarruflarýný artýrmasý gerektiðini ifade ederek, "Cari açýðýn azaltýlmasýnda zaten bu faktör çok "Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý" Araçlarýn kira bedellerine ve þoför ücretlerine artýk üst sýnýr gelecek. Kiralamalar yakýt hariç yapýlamayacak ve kira bedelleri kasko deðerinin belli bir oranýný geçemeyecek. Alýnacak önlemlerle birlikte kademe kademe araç satýn alma yoluna gidilmesi ve zamanla kiralama yönteminden de tamamen vazgeçilmesi hedefleniyor. Kamunun elinde 90 bini aþkýn kendisine ait, 15 bin civarýnda ise kiralýk araç bulunuyor. Kiralýk araçlarýn bütçeye maliyeti ise yýllýk 250 milyon TL'ye yaklaþýyor. YAN GELÝP YATMA DEVRÝ BÝTECEK Yürütülecek çalýþma kapsamýnda kamuda çalýþan personel de artýk daha etkin kullanýlacak. Personelin niceliðinden çok niteliðinin arttýrýlmasý amaçlanacak. Birimlerde oluþacak personel ihtiyacý öncelikle atýl olan personel kullanýlarak karþýlanacak. Yani kamuda yan gelip yatma devri de sona ermiþ olacak. E-DÖNÜÞÜM HIZLANDIRILACAK Kamuda tüm harcamalarda israftan kaçýnýlarak tasarruf bilincinin yerleþtirilmesi için gerekli bilgilendirme çalýþmalarý da yürütülecek. E-dönüþümün hýzlandýrýlarak birimler ve vatandaþ arasýndaki hizmet maliyetleri düþürülecek. Hizmet alýmlarý fayda maliyet analizine göre belirlenecek ve maksimum fayda hedeflenecek. SAÐLIK PAKETLERÝ GÖZDEN GEÇÝRÝ- LECEK Saðlýkta ise koruyucu ve önleyici saðlýk hizmetleri geliþtirilecek. Saðlýk teminat paketleri yeniden gözden geçirilecek. Akýlcý ilaç kullanýmý yaygýnlaþtýrýlarak ilaçta oluþan israfýn önüne geçilecek. YATIRIMLARA BÜYÜME AYARI ÇEKÝ- LECEK Yatýrýmlar yüksek büyümeye katký saðlayacak yerlere yönlendirilecek. Yatýrým projelerinin seçimi fayda-maliyet analizlerine dayandýrýlacak izleme ve deðerlendirmesi etkin bir þekilde yapýlacak. Yatýrýmlarýn zamanýnda tamamlanmasý için de tüm süreçler sýký takip altýna alýnacak. TARIM DESTEKLERÝ YENÝDEN DÜ- ZENLENECEK Tarýmsal destekler ise ihtiyaçlarý gözetecek þekilde yeniden düzenlenecek. Tarým sektöründe; örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapýnýn oluþumuna imkân veren, gýda güvenliði ve güvenilirliðini saðlayan, doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmýný gözeten bir destek sistemi kurulacak. Öte taraftan kurulacak farklý bir sistem ile de tarýmsal desteklerin etkinliði de sürekli ölçülecek. BÝR KÝÞÝ BÝRÇOK YERDEN YARDIM ALAMAYACAK Sosyal yardým ve hizmetlerde de etkinlik arttýrýlacak ve bütüncül bir anlayýþ geliþtirilecek. Sosyal yardým ve hizmetlerde kamu, özel kesim ve STK lar arasýnda koordinasyon saðlanarak mükerrerliklerin önlenmesi amaçlanýyor. Böylelikle bir kiþinin birçok yerden yardým almasýnýn önüne geçilecek ve daha fazla ihtiyaç sahibine yardým ulaþtýrýlmasý saðlanacak. EN DÜÞÜK TASARRUF BÝZDE! Dünyadaki geliþmekte olan ülkelerin ortalama tasarruf oranlarýna bakýldýðýnda en düþük tasarruf oranýnýn bizde olduðu görülüyor.(haber7) Tasarruflarýnýzý artýrýn önemli. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali alana ihtiyacýmýz var. Allah korusun, yarýn bir gün bu ülke bir dýþ þokla karþý karþýya kalýrsa, o zaman elimizde imkan var, yani politikada manevra alanýmýz var. Dolayýsýyla tepki verebileceðiz. Ülkemiz bu þoklardan az etkilensin diye bugün bütçeyi sýký tutarsak, yarýn bu þoklara karþý alanýmýz olacak" dedi.(aa) Meme kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalýðýn ortaya çýkmasýnda bazý risk faktörlerinin olduðu düþünülmektedir. Meme kanserinde genetik, çevresel hormonal, sosyo-psikolojik etkenlerin rol aldýðý kabul edilmektedir. Evlilik ve doðum yaþýnýn gecikmesi, doðurganlýðýn azalmasý, stres, yaþam koþullarýnýn güçleþmesi, kontrolsüz ve uzun süreli hormon kullanýlmasý, çevre kirliliði ve dengesiz beslenme, kilo fazlalýðý, fiziksel aktivite yetersizliði, küçük yaþlarda farklý nedenlerle özellikle göðüs bölümüne radyasyon alýnmasý meme kanseri riskini artýran durumlardýr. Ýlimizde, Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezinde (KETEM), Ulusal Meme Kanseri tarama standartlarý çerçevesinde yaþ arasý kadýnlara 2 (iki) yýlda bir ücretsiz Mamografi yapýlmaktadýr. Ayrýca Serviks (Rahim Aðzý) kanser taramasý için yaþ aralýðýndaki kadýnlar, 5 (beþ) yýlda bir kez HPV-DNA ve Pap-smear testi ile, Kolerektal Kanser Tarama Programý kapsamýnda yaþ arasý kadýn ve erkeklerde 2 (iki) yýlda bir kez Gaitada (dýþkýda) gizli kan testi ile kanser taramalarý yapýlmaktadýr. Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý etkinlikleri çerçevesinde; 13 Ekim 2014 Pazartesi günü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü önünden Hürriyet Parký istikametinde "Yürüyorum Kanseri Yeniyorum" temalý yürüyüþ düzenlenmiþtir. Ayrýca Hitit Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan, Meme Kanseri ile ilgili ekim ayý sonunda sempozyum planlanmaktadýr. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü, Toplum Saðlýðý Merkezleri KETEM'le iþbirliði içerisinde çeþitli etkinliklerle, "Halk eðitimi", "Hizmet Ýçi Eðitim" ve "Sempozyum"larla halký bilinçlendirmek için çalýþmalarýný sürdürecektir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

9 9 CUMA 17 EKÝM 2014 RUANDA'DA SON GÜN 3 Ömer Kýlýç'ýn Ruanda izlenimleri H akimiyet Yazarý Av. Ömer Kýlýç, Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH)'nýn Kurban Bayramý'nda düzenlediði yardým organizasyonuna katýldý. Kurban Bayramý'ný Afrika ülkesi Ruanda'da geçirerek çalýþmalara destek veren Kýlýç, izlenimlerini aktardý. ÝHH'nýn, batýlý güçlerin terör bahanesi ile iþgal ettiði Irak, Afganistan gibi kanlý savaþlarýn yaþandýðý ülkeler ile açlýðýn her yýl on binlerce can aldýðý Afrika ülkeleri baþta olmak üzere bir çok ülkede bakýmýný üstlendiði yetimleri ve bu yetimlerin ders gördüðü yetimhaneleri var. Bayramýn son günü ziyarete gittiðimiz baþkent Tigali'deki yetimhanede ilkokulortaokul düzeyinde altmýþ kadar öðrenciyi ders yaparlarken gördük. Yetimhaneler yatýlý deðil, kendi evlerine kalýyor, kendi okullarýnda normal eðitimlerine devam ediyorlar. Okul çýkýþý bu yetimhaneye gelerek burada Kuran öðrenip, dini konularda eðitim alýyorlar. ÝHH bu yetimler üzerinden ailelerine aylýk doksan lira yardýmda bulunuyor. Ruanda gibi bir ülkede ÝHH'nýn yaptýðý doksan lira tutarýndaki yardým, deðil bir yetimi, aileyi bile geçindirebilecek bir miktar. Kýyas yapabilmeniz için bir örnek vereyim: Ruanda'da ortalama memur maaþý bin frank. Ama bu Fransýz franký deðil, Ruanda franký. Bin Ruanda franký bizim paramýzla üç liraya tekabül ediyor. Yani Ruanda'da bir memur maaþý iki yüz liradan biraz fazla. Dolayýsý ile ÝHH'nýn bir yetime sponsorluk için belirlediði 90 lira, Ruanda'da neredeyse bir memurun yarý maaþý. Biraz reklam gibi oluyor ama varsýn olsun. ÝHH'nýn dünyada sponsorluðunu üstlendiði yetim sayýsý en son bildiðim kadarýyla 46 bin civarýnda idi. Belki þimdi 50 bin olmuþtur. Bir süre önce dinlediðim bir ÝHH yetkilisi, dünyada sadece bir misyoner örgütünün iki yüz milyon, evet yanlýþ okumadýnýz iki yüz milyon yetimi olduðunu söylemiþti. Aradaki fark bu kadar net. En az Hýristiyanlar kadar bu konularda duyarlý olmadýðýmýz sürece istediðimiz kadar, "Hýristiyanlýk tahrif edilmiþtir, Ýslam son ve yegane hak dindir" deyip duralým, bu kimseyi Müslüman yapmaya yetmediði gibi bizi de sorululuktan kurtarmaz, sadece din milliyetçisi yapar, o kadar. ÝHH ve benzeri kuruluþlar bu konuda hakikaten muhteþem iþler yapýyorlar. Dünyanýn yüzü aþkýn ülkesinde yapýlan sadece bir iki kilo et daðýtmak deðil. Yüz yýl önce devletlerini kaybettikten sonra tespih taneleri gibi daðýlan ümmeti yeniden bir araya getirme çabasý bu. Ulusçuluk mikrobuyla zehirlenerek birbirlerine düþman edilen kardeþler ümmet bilinci ile diriltilmeye çalýþýlýyor. Ýsrail'in ve onun içimizdeki muhiplerinin ÝHH düþmanlýðý boþuna deðil. Aslýnda benzeri tüm kuruluþlarýmýza düþman bunlar ama ÝHH biraz daha önde olduðu için ilk sýrada o var. Ama emin olun ki ÝHH'yý bir þekilde çökertseler sýra diðerlerine gelecek. Bunun için çalýþmalara bilfiil katýlamayanlar maddi yardýmda bulunmalý, hiç deðilse bir yetime sponsor olarak destek vermeli. Bu iþ için her ay uðraþmanýz, banka kuyruklarýnda beklemeniz gerekmiyor. Ýnternetten ÝHH'nýn sayfasýna girip iki üç dakikanýzý ayýrarak, mesela bir yýllýk taahhütte bulunmanýz yeterli. Kredi kartý hesabýnýzdan aylýk 90 lira otomatik ödeme talimatý veriyorsunuz, her ay para çekildiðinde telefonunuza mesaj geliyor. Üstelik yetiminizi hangi ülkeden istiyorsanýz siz seçiyorsunuz. Bilgileri ile birlikte yetiminizin fotoðrafý da adresinize geliyor. Bir yýlýn sonunda isterseniz taahhüdünüzü yeniliyor, isterseniz býrakabiliyorsunuz. Sizin býraktýðýnýz yetimi ÝHH bir baþka isteyene veriyor. O gün yetimhane ziyaretinden sonra gençler bizi görev yaptýklarý Kuran Kursu'na davet ettiler. Kuran Kursu yetimhane gibi deðil. Yemekhanesi, yatakhanesi ve derslikleri ile küçük bir külliye. Elli dolayýnda öðrencileri var ve tamamý yatýlý kalýyor, içlerinde hafýzlýk çalýþanlarý bile var. Bina Ruandalý Müslüman kadýnlarýn dernek olarak kullandýklarý bir yer imiþ. Onlardan satýn almýþlar. Özel olarak inþa edilmediði için çok düzenli deðil ama þimdilik ihtiyacý karþýlýyor diyorlar. Kurban etinden yaptýklarý yemekleri yedikten sonra hep birlikte ve talebelerden birinin imamlýðýnda yatsý namazýný kýlýyoruz. Namazdan sonra daha önce Türkiye'de üç yýl kaldýðýný söylediðim Ruandalý Ali'nin tercümanlýðý ile talebelerle kýsa bir sohbet yapýyoruz. Ardýndan da bizim gençlerle koyu bir çay sohbetine dalýyoruz. Uçak saatine kadar neredeyse iki saat Türkiye'den, dünyadan, Müslümanlarýn durumundan bahsediyoruz. Bu gençleri tanýdýkça Müslüman cemaatlerin birbirlerine aslýnda ne kadar yabancý olduklarýný daha iyi anlýyoruz. Sistemin þerrinden korunabilmek için hep kapalý devre çalýþmak zorunda kalan cemaatlerin son yýllarda rahatlayan siyasi ortamla birlikte özgüven kazandýklarý, birbirlerine daha yakýn durduklarý bir gerçek ama bu iliþkilerin kurulabilmesi için Türkiye'den binlerce kilometre uzakta mý tanýþmak gerekiyor diye düþünmeden edemiyorum. Türkiye'den oralara kadar gidip olaðanüstü zor þartlarda Allahýn kitabýný öðretmeye çalýþan bu gençlerin her birisi hakikaten birer inanç ve ahlak timsali. Ama çok önemli bir eksikleri var ki, o da siyasi bilinç. Bunu kesinlikle onlarý kýnamak için söylemiyorum. Hiç þüphesiz bunun nedeni, Müslümanlarýn yakýn tarihte yaþadýklarý zulüm ve uðradýklarý haksýzlýklardýr. Tarikat ve benzeri Ýslami yapýlar iman ve ahlak konularýna yoðunlaþýrken siyasi konulardan uzak kalmak zorunda idiler. Zira laik düzen onlara ancak bu þartla hayat hakký tanýdý. Geçmiþte bin bir zahmetle, adeta dilenerek edindikleri varlýklarýn bir çok kez ellerinden alýndýðýný gördükleri için zararý en aza indirebilmek adýna rejim nezdinde meþruiyet sorunu yaþamayan ama kendilerine de yakýn zannettikleri partileri destelediler. Baþlangýçta taktik olarak baþvurduklarý bu yöntem, zamanla alýþkanlýða dönüþtü ve ne yazýk ki bu partilerin en sadýk baðlýlarý haline geldiler. Dünya savaþý sona erdiði ve üzerinden yýllar geçtiði halde sýðýnaðýndan çýkmayan insanlar gibi bazý cemaatler de o eski vesayet günleri çok geride kaldýðý halde hala eski alýþkanlýklarýný sürdürüyorlar ki, bunu çok açýk þekilde Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde gördük. Bunlarý ve daha birçok þeyleri konuþtuk. Eminim ki karþýlýklý olarak çok keyif aldýðýmýz ve kendi adýma çok faydalandýðým bir sohbet oldu. Ama uçak saatimiz yaklaþmaya baþladýðý için kalkmak zorundaydýk. Oldukça duygusal bir vedalaþma ile Türkiye'de ya da baþka bir yerde görüþmek konusundaki samimi dileklerimizi ifade ederek ayrýldýk. 01,55'te tam zamanýnda kalkan THY uçaðýyla önce Uganda'nýn baþkenti Entebbe'ye, oradan da dokuz saat süren bir yolculuk sonunda Ýstanbul'a indik. SON Yeni kimlikler Aralýk tan itibaren verilecek B aþbakan Ahmet Davutoðlu, "Elektronik, biyometrik özellikleri de taþýyan kimlikler, Aralýk ayýndan itibaren verilmeye baþlanacak" dedi. Genel seçim tarihi deðiþebilir T ürkiye'nin Kobani nedeniyle yaþadýðý sokak protestolarý, seçim takvimini de etkiliyor. Ankara kulislerinde, hükümetin kýþýn hemen bitiminde Nisan ayýnýn sonunda erken seçime gitmeye hazýrlandýðý konuþuluyor. YA 19, YA 26 NÝSAN Kulislere göre, seçim tarihi ya 19 Nisan ya da 26 Nisan olacak. Hükümetin, Kobani için yaþanan sokak Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn güvenlik þartlarýný iyileþtirmenin yaný sýra vatandaþlarýn hayatýný da kolaylaþtýrmakla yükümlü olduðunu belirterek, "Bu anlamda bürokraside tam bir devrim yapacaðýz. Ýçiþlerinde yürütülen prosedürler en kýsa, en seri, en az vakit ve enerji kaybettiren nitelikleri barýndýracak" dedi. olaylarýný göz önüne alarak, kýþ þartlarýnda benzer toplum hareketler olamayacaðýný hesapladýðý, bu sessizlik sürecinden yararlanarak da Nisan'da seçime gitmeyi planladýðý ifade ediliyor. "Mesela soyadý deðiþtirme... Birçok vatandaþýmýz için mahkemelere gidilmesi gereken uzun bir sürecin parçasýyken yeni uygulamayla dilekçeyle soyadý deðiþimi mümkün olabilecek. Anayasa uyarýnca en geç 7 Haziran 2015'te yapýlmasý gereken genel seçimin Nisan'a alýnmasý için TBMM'den karar çýkmasý gerekiyor. TBMM'den erken seçim kararý almasýyla, seçim takvimi belirlenecek.(haber7) Birçok soyadlarý vaktinde verilmiþ ama vatandaþlarýmýz açýsýndan ve sosyal kültürel etki bakýmýndan deðiþtirme zarureti olan TBMM KARARI GEREKÝYOR soyadlarý var. Çok uzun mahkeme süreçleri olmayacak, dilekçeyle soyadý deðiþtirilecek. Doðum, ölüm, adres deðiþiklikleri elektronik ortamda yapýlabilecek. Doðum için dahi ne kadar bürokratik uygulamalarýn olduðu hepimizin malumu. Yeni kimlikler ki son derece kullanýþlý, elektronik, biyometrik özellikleri de taþýyan kimlikler Aralýk ayýndan itibaren verilmeye baþlanacak."(aa)

10 10 CUMA 17 EKÝM 2014 Honda dan benzersiz garanti RECEP MEBET Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Honda Plaza da gerçekleþti. Düzenlenen programa Honda Satýþ Müdürü Fatma Kýnacý, Servis Müdürü Lokman Örskaya ve Satýþ Danýþmaný Ümit Can ile Honda müþterileri katýldý. OTOPARK sayfasý ile otomotiv sektörünün önde gelen kuruluþlarýndan Meroto Otomotiv iþbirliðinde düzenlenen programda Honda nýn yeni modelleri ile satýþ ve servis hizmetleri tanýtýldý. Düzenlenen programda konuþan Satýþ Müdürü Fatma Kýnacý, Honda nýn benzersiz garanti güvencesiyle rakipsiz olduðunu söyledi. Honda nýn otomotiv sektörünün en güvenilir markalarý arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Fatma Kýnacý, Bu nedenle tüm modellerimiz 6 yýl garanti güvencesiyle satýþa sunuluyor dedi. Ýsteyen Honda kullanýcýlarýnýn cüz i bir fiyatla garanti süresini bir yýl daha uzatabildiðini belirten Kýnacý, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Honda nýn yenilenen modelleri, Honda nýn yeni modelleri, OTOPARK ta görücüye çýktý. otomotiv tutkunlarýnýn gözdesi olmaya devam ediyor. Pazardaki daralmaya raðmen satýþ grafiðini koruyan Honda, yýlýn son çeyreðine de iddialý giriyor. Plazamýzda Honda Civic Sedan ýn benzinli ve eko LPG li versiyonlarý, Civic Hatchback in 1.4 ve 1.6 benzinli motor seçenekleri ile CR-V nin 1.6 dizel ve 2.0 benzinli motor seçeneklerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Honda nýn otomotiv sektörünün en güvenilir markalarý arasýnda yer aldýðý belirtildi. Ýlksan üyesi ilkokul öðretmenlerine özel indirim kampanyamýz yakýnda baþlýyor. Kampanya dahilinde Honda Civic modelimizde öðretmenlerimize özel cazip indirimler sunacaðýz. Kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak, yeni modellerimizi yakýndan görmek ve test etmek isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz. OTOPARK Tanýtým Günleri, Meroto Otomotiv in evsahipliðinde düzenlendi. Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen OTOPARK 7. Tanýtým Günleri devam ediyor. Honda yetkili satýcýsý Meroto Otomotiv in evsahipliðinde düzenlenen OTOPARK Tanýtým Günleri, Yeni Civic e yeni donaným Yeni Honda Civic Sedan, Executive adlý yeni dora faydalý, hayatý kolaylaþtýran bir yönünün bulunmasý naným versiyonuyla Çorum da görücüye çýktý. gerektiðine inanýyoruz. Ýþte bu nedenle yenilenen Civic Sedan yolculuðunuzu daha güvenli ve eðlenceli hale gehonda Satýþ Müdürü Fatma Kýnacý, yeni Civic tirecek geliþmiþ yol bilgisayarý i-mid, yakýt ekonomisi Executive in geçtiðimiz günlerde Meroto Plaza da yerisaðlayan ve emisyon oranýný düþüren ECON, güvenli ni aldýðýný açýkladý. sürüþe yardýmcý olan Eller Serbest Telefon ve anahtartasarým ve teknik özellikleriyle dikkat çeken Civic sýz giriþ ve çalýþtýrma teknolojilerine sahip. Executive hakkýnda bilgiler veren Fatma Kýnacý, HonYenilenen Civic Sedan da i-mid daha kolay kullada nýn amiral gemisi Civic, mevcut özelliklerine dýþ tanýmýzýn için artýk Türkçe dil seçeneðine sahip. Civic Sesarýmdaki ön ýzgara ve jant deðiþikliklerinin yaný sýra dan ýn iç tasarýmýnýn sizi daha çok yansýtmasý için geliþtürkçe i-mid menü ve eller serbest telefon (HFT-Hands tirilen yol bilgisayarý i-mid, kiþiselleþtirilmiþ sürüþ defree Telephone) özelliklerini de ekledi dedi. neyimine yeni bir boyut katýyor. Civic Sedan da sevdikyeni Honda Civic Executive in özelliklerinden lerinizin resimleri de, herhangi bir taþýnabilir belleðe bahseden Kýnacý, þöyle konuþtu: yüklediðiniz favori müzikleri Yenilenen Civic niz de yol boyunca yanýnýzda Sedan, Honda nýn tasaolacak! rýmda ve mühendislikte Ses ayarý, yakýt bilgileri, mükemmele olan baðlýradyo, CD, saat gibi bilgileri de lýðýnýn bir göstergesi. Ýþiçeren i-mid yolculuðunuz te bu baðlýlýk mühendisiçin gerekli tüm bilgileri ve eðlerimizi en ufak detayý lenceyi barýndýrýyor. Ergonobile gözden geçirip gemik tasarýmlý direksiyondaki liþtirmeye ve mükemkumanda butonlarý geliþtirilmiþ melleþtirmeye yöneltti. yol bilgisayarý i-mid, ses ve Sonuç; yenilenen ön ýzmüzik kontrolü, saat, Cruise garasýndan ve sportif rucontrol ve 5 ileri otomatik þanhu yansýtan jantlarýndan zýmaný kumanda ediyor. baþlayarak cesur, fark Eller Serbest Telefon yaratan ve aerodinamik (HFT - Hands Free Telephone) tasarým. Yenilenen Civic Sistemi mobil telefonu elinize Sedan da deri koltuk, almanýza gerek kalmadan, Cianahtarsýz giriþ ve çalýþfatma Kýnacý, Yeni Honda Civic Executive i tanýttý. vic Sedan ýn müzik sistemini týrma fonksiyonuyla yekullanarak gelen aramalarý ceni ve heyecan verici vaplamanýzý ve arama yapmanýzý saðlar. Executive versiyonu sizleri keþfetmeye çaðýrýyor. Yeni Civic Sedan ýn ýþýklarýnýn siz daha ekonomik Yenilenen Civic Sedan daki her tasarým detayý, sürerken sevinçten yeþile döndüðünü biliyor muyduhem harika görünmesi hem de üstün performansýný sernuz? ECON butonuna bastýðýnýzda harekete geçen sürüþ gilemesi için özel olarak düþünüldü. Xenon farlar açýk sistemi, ýþýklandýrma sistemiyle size yol gösterir. Yakýt ve net bir görüþ saðlarken, Civic Sedan ýn yenilenen ditüketimi arttýðýnda maviye dönen ambiyans aydýnlatmanamik ön ýzgara tasarýmýný da mükemmel bir þekilde talarý, siz ekonomik kullandýðýnýzda yeþil olur. mamlýyor. ECON butonuna basýldýðýnda aktive olan systemin Civic Sedan ýn geniþ iç hacmi hem siz hem de yolgösterge panelinde yanan küçük yeþil çiçek sembolü sicularýnýz için konforlu ve ferah bir ortam saðlýyor. Çünze ekonomik sürüþ modunda kullanýdýðýnýzý bildirir. kü kokpitin ergonomisinden, kullanýlan materyallerin seçimine kadar Civic Sedan ýn iç tasarýmý, hem sürücüyenilenen Civic Sedan ýn Executive versiyonunda sünün hem de yolcularýn konforu için özel olarak dizayn bulunan anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma fonksiyonu otoedildi. mobilinizin yanýna geldiðinizde kapýyý açar, uzaklaþtýðýnýzda ise kilitler. Start/stop düðmesi ile de Civic Sedan Sürüþ deneyimini hem güvenli hem de daha keyifanahtar kullanmadan tek bir düðme ile çalýþýr. li hale getirmek için tasarlanan ön panel yenilendi. Tüm göstergeler yenilenen siyah renk ile iç mekanda bütünyeni Honda Civic Sedan Executive i yakýndan görsel bir ahenk yaratýrken sürücüye en yakýn noktada komek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu numlandýðý için fonksiyonelliði artýrýyor. 3. kilometrede hizmet veren Meroto Honda Plaza ya bekliyoruz. Honda da geliþmiþ teknolojilerin mutlaka insanla- Yetkili servise güvenin ve hasar durumunda kesinlikle aracýnýzý ehil olmayan ellere teslim etmeyin uyarýsý yapýldý. Yetkili servisten þaþmayýn Lokman Örskaya Honda Servis Müdürü Lokman Örskaya, araç sahiplerine seslenerek, Yetkili servise güvenin ve hasar durumunda kesinlikle aracýnýzý ehil olmayan ellere teslim etmeyin dedi. Konuyla ilgili uyarýlarda bulunan Lokman Örskaya, yeni nesil araçlarda kullanýlan malzemeler ile onarýmlarýnda kullanýlan teknik ekipmanlarýn sadece yetkili servislerde bulunduðunun altýný çizdi. Örskaya, üretici firmalar tarafýndan eðitilen uzman servis çalýþanlarýnýn da yalnýzca yetkili servisler bünyesinde görev yaptýðýný hatýrlattý. Marka farký gözetmeksizin tüm araçlar için sertifikalý ekspertiz raporu hazýrladýklarýný belirten Örskaya, Bakým ve onarým hizmetlerinin yanýnda hasar ve sigorta danýþmanlýðý da sunuyoruz diye konuþtu. Meroto Otomotiv Servis Müdür Vekili Murat Bozdoðan, kampanyalardan bahsetti. Uzman servis çalýþanlarýnýn da yalnýzca yetkili servislerde görev yaptýðý vurgulandý. HONDA DAN SERVÝS KAMPANYASI Meroto Otomotiv Servis Müdür Vekili Murat Bozdoðan, 2010 model ve öncesi Honda nýzýn kýþ bakýmý için servisimize uðrayýn, kýþýn zorlu þartlarýnda güvenle yol alýn dedi. 20 Ekim 2014 tarihinde baþlayacak kampanyadan bahseden Murat Bozdoðan, fren diski ve balatalarý ile iþçilikte yüzde 30 indirim uyguladýklarýný söyledi. BRC Otogaz Dönüþüm Sistemleri montajýnda 2 depo tutarýnda yakýt çeki hediye ettiklerini de belirten Bozdoðan, garantisi bitmek üzere olan Honda marka araçlara cazip fiyatlarla ek garanti imkaný sunduklarýný sözlerine ekledi. Bozdoðan, Servis kampanyalarýmýzdan yararlanmak ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede faaliyet gösteren Meroto Otomotiv e davet ediyoruz diye konuþtu. Meroto Otomotiv, mesleki eðitime de büyük önem veriyor. 5 yaþ ve üzeri Honda lar için düzenlenen bakým kampanyasý 20 Ekim de baþlayacak. YARIN: Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv

11 CUMA 17 EKÝM El sanatlarýna sahip çýkýlmalý RECEP MEBET Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü adlý panel dün gerçekleþti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Daire Baþkaný Sanem Arýkan ýn yönettiði panelde Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükyazýcý ve Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç konuþmacý olarak yer aldý. Çorum Valiliði Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile HÜMÖD iþbirliðinde düzenlenen panelde, geleneksel el sanatlarýna sahip çýkýlmasý ve yaþatýlmasý için desteklenmesi gerektiði vurgulandý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlenen panele Vali Ahmet Kara, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer, bazý sivil toplum kurulu- malarý, tespit, arþivleme ve yayýn çalýþmalarýnýn yaný sýra el sanatlarýnýn ve sanatçýlarýn tanýtýlmasýna yönelik yurt içinde, yurt dýþýnda festival ve sergiler düzenlemektedir. Bu sergilerde halkla buluþturulan etnografik malzeme, üreten sanatkârlardan temin edilmekte ayrýca, Bakanlýðýmýzca yürütülen çalýþmalar sonucunda geleneksel el sanatlarý ustalarýmýza vergi muafiyeti hakký da kazandýrýlarak sanatkârlarýmýz desteklenmektedir. TI ÇORUM MÜZESÝ NDEKÝ TAKILARI ANLAT- Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükyazýcý, Çorum Müzesi nde Bulunan Etnografik Taký Örnekleri konulu bir sunum yaptý. Süslenmenin en önemli unsurlarýndan biri olan takýlar, malzeme, teknik ve estetiðin bütünleþtiði aksesuarlardýr diyen Meral Büyükyazýcý, müzeler aracýlýðýyla korunan bu eserlerin geçmiþe dair önemli ipuçlarý verdiðini söyledi. Konuyla ilgili araþtýrmasýnda yeterli bilgiye ulaþamadýðýný itiraf eden Büyükyazýcý, sunumunda þu ifadelere yer verdi: Çorum Müzesi arkeoloji salonunda bulunan Kalkolitik Çað dan Bizans dönemine kadarki süreçteki buluntulalar arasýndaki takýlar göstermektedir ki taký kullanýmý, tarihin içerisinde inanç. ve büyüsel amaç, toplum içerisinde statü belirleme, sosyal bir ihtiyaç olarak insanýn kendini ifade etme aracý olarak görevler yüklenmiþ. Takýlar, dönemlerinin kültürel Panelistler geleneksel el sanatlarýna sahip çýkýlmasý ve yaþatýlmasý gerektiðini vurguladýlar. özelliklerini yansýtmaktadýr. Belki de bu nedenle geçmiþten bugüne gelen buluntular arasýnda takýlar ayrý bir önem taþýmaktadýr. Takýlar, her kültürün meydana getirdiði sanat ürünleri içerisinde en özenli ve zarif olanlarýdýr. Hem kadýn hem de erkek için güzel olaný görme ve ona sahip olma duygularýna hitap etmektedir. Çorum Müzesi nde bilezikler, kolçaklar ve yüzükler baþta olmak üzere günümüzde üretilen takýladüzenlenen panelde Çorum daki geleneksel el sanatlarý anlatýldý. ra esin kaynaðý olan taký örnekleri yer alýyor. Çorum Müzesi nde bulunan takýlarýn nereden geldiði ya da hangi döneme ait olduðu konusundaki bilgilerdeki eksiklikler nedeniyle tam olarak açýklanamadý. Ürün çeþitleri ve özellikleri de yeterli þekilde tanýmlanmamýþ, kullanýlan materyaller, motif ve desen özellikleri, takýlarýn tarihlendirilmesi konularýnda bilgiler verilmedi. Bu konuda kendisine görev düþen tüm uzmanlarýn konuyla ilgili ortak çalýþmasý ve meseleye gerekli önemin ve özenin gösterilmesi Panelde yapýlan sunumlarda el sanatlarýna dair bilgiler verildi. gerektiðini düþünüyorum. Kültürel kimliðimizin bir parçasý olan takýlarýn yaþatýlmasý, tanýtýlmasý, çaðdaþ özellikler kazandýrýlmasý, korunmalarý ve gelecek nesillere aktarýlmasýnda bu alanda çalýþanlara görevler düþüyor. Özellikle tanýtma, koruma ve gelecek nesillere aktarmada müzelere ve araþtýrmacýlara önemli görevler düþüyor. KARGI BEZÝ DOKUMACILIÐI YAÞATILMALI Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü adlý panelde konuþan Gazi Üniversitesi Sanat Tasarým Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Ortaç, El sanatlarý, bir milletin kültürel kiþiliðinin en canlý ve anlamlý belgeleridir dedi. Kargý Bezi Dokumalarý konulu bir sunum yapan Serpil Ortaç, el sanatlarýnýn önemli bir dalýnýn da el dokumalarý olduðunu söyledi. Osmanlý Devleti zamanýnda dokuma yoluyla üretilen kumaþlarýn ününün dünyaya yayýldýðýna dikkat çeken Ortaç, saray kumaþlarýnýn gölgesinde de olsa Anadolu da çok çeþitli kumaþlarýn dokunarak günümüze ulaþtýðýný kaydetti. Yöresel özellikler taþýyan dokumalarýn zamana yenik düþtüðünü ve fabrikasyon üretimle birlikte unutulmaya baþladýðýný vurgulayan Ortaç, eski dokumalara sadece sandýklarda rastlamanýn mümkün olduðunu ifade etti. Kargý bezi dokumasýnýn Osmanlý dan günümüze devam eden geleneksel el sanatlarý arasýnda yer aldýðýna iþaret eden Yrd. Doç. Dr. Ortaç, Bu el sanatý ürünlerinin daha güncel ürünlere dönüþtürülmesi, hem yeni iþ imkanlarýnýn oluþturulmasý hem de bölgesel özellikteki el sanatlarýnýn tanýtýlmasýný saðlayacak. Hatta yöresel ürünlerin pazarlanmasýnda da yöredeki el sanatlarýndan yararlanarak yapýlacak ambalajlamanýn ilgiyi daha da artýrabileceði düþünülüyor. diye konuþtu. Soru-cevap bölümüyle devam eden programýn sonunda panelistlere teþekkür plaketi verildi. Yoðun seyirci ilgisi nedeniyle bazý öðrenciler paneli ayakta bazýlarý ise koridorlarda izledi. þu temsilcileri, akademisyenler, Çorumlu sanat dostlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý. Koordinatörlüðünü Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Hacer Ölçer üstlendiði panel, yapýlan sunumlarla baþladý. GELENEKSEL SANATLARDA VERGÝ MUAFÝYETÝ Kültür ve Turizm Bakanlýðý Halk Kültürü ve Bilgi Yönetimi Dairesi Baþkaný Sanem Arýkan, geleneksel el sanatlarý ustalarýna vergi muafiyeti hakký kazandýrýrarak sanatkârlarý desteklediklerini söyledi. Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü adlý panelde konuþan Sanem Arýkan, Bakanlýk olarak geleneksel el sanatlarýnýn yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý konusunda yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Uzakdoðu da üretilen kalitesiz taklit ürünlerin Türk el sanatlarý ürünleriymiþ gibi piyasaya sunulduðuna dikkat çeken Arýkan, konuþmasýnda þu bilgileri verdi: Geleneksel el sanatlarýmýz; sanayileþme, modernleþme, küreselleþme, tüketim kültürü ve teknoloji çaðýnýn getirmiþ olduðu köklü ve hýzlý deðiþimler ile Uzakdoðu da üretilen kalitesiz taklit ürünlerin Türk el sanatlarý ürünleriymiþ gibi ülkemiz piyasasýnda pazarlanmasý nedeniyle yok olma tehlikesi ile karþý karþýya kalmaktadýr. Genel Müdürlüðümüz, konuya iliþkin alan araþtýr- Çorum da El Sanatlarýnýn Dünü Bugünü adlý panel dün gerçekleþti. Yazmacýlýk sanatý örnekleri sergide RECEP MEBET Ahþap Baský (Yazmacýlýk) Sergisi dün Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nde açýldý. Açýlýþa Vali Ahmet Kara, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru, Yeniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray, Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) Baþkaný Ahmet Ölçer, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler, Çorumlu sanat dostlarý ve çok sayýda öðrenci katýldý. Osmanlý ve Selçuklu sanatýný yansýtan geleneksel desenlerle süslü yazmalarýn yer aldýðý serginin açýlýþýný Ahmet Kara yaptý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn katkýlarý ile açýlan Ahþap Baský (Yazmacýlýk) Kursu na katýlan kursiyerlerin eserlerinin yer aldýðý sergiyi gezen davetlilere Türk Yazma Sanatý Eðitmeni Kevser Kartal tarafýndan bilgiler verildi. Serginin üç gün boyunca gezilebileceðini belirten Kevser Kartal, Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merkezi yle de ayný kursu düzenlemeyi planladýklarýný ifade etti. Sergi açýlýþ töreni, kokteyl ile sona erdi. Türk Yazma Sanatý Eðitmeni Kevser Kartal, sergi hakkýnda bilgiler verdi. Vali Ahmet Kara, kursiyerlerle sohbet ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nde açýlan sergiye ilgi büyüktü. Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn katkýlarý ile düzenlenen sergiyi Vali Ahmet Kara açtý.

12 12 CUMA 17 EKÝM 2014 NEDEN KONUÞMADIN? Bir yýldýr hiç konuþmadýðý karýsýndan ayrýlmak isteyen adama hakim sorar: - Neden karýna bir yýldýr tek bir söz bile söylemedin? - Lafýný kesmek istemedim, hakim bey!..

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:23 ZÝL-HÝCCE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:4 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr: EKÝM Ýlk Türk Tugayý'nýn Kore'ye çýkmasý (1950) - Gökçeada'nýn kurtuluþu (1922) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sevabý en fazla olan hasta ziyareti, kýsa tutulanýdýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER YASEMÝN ECZANESÝ GÜLABÝBEY MAH. 1. CEMÝLBEY SOK. 3/A - YENÝ GÖÐÜS HASTALIK- LARI HASTANESÝ POLÝKLÝNÝK KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Pýnarbaþý köyünden, Halil SARITAÞ. GÜNEÞ ECZANESÝ GAZÝ CAD. 77/D - PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI Alaca Hýþýr köyünden gelme, Osman CEYLAN"ýn eþi, Adil ve Þahin CEYLAN"ýn anneleri, Osman ÇOÞKUN"un kayýnvalidesi, Makbule CEYLAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Raporlara geçer cinayet inayet; bir kimsenin baþka Cbir kimseyi bilerek öldürmesi eylemine denir. Görsel ve iþitsel basýnda her gün mutlaka farklý cinayet haberlerine þahit oluruz. Mesela bu sabah haberleri izlerken bir kanalda, son bir ayda 23 tane kadýnýn kocasý tarafýndan öldürüldüðü haberi verildi. Bu tür haberleri izlerken insan þu soruyu sormadan edemiyor. Acaba eskiden de bu kadar cinayetler iþlenir miydi yok- Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI sa teknolojinin geliþmesi cinayetleri biraz daha sürükledi mi? Sivil Savunma Uzmaný Her halde hazýrlýksýz yakalandýðýmýz teknoloji bazý cinayetleri biraz daha sürükledi gibi geliyor. Alýn size en basit örnek; Eskiden erkek eþine kýzdýðýnda eve gelinceye kadar birkaç saat geçerdi ve öfkesi % 50 azalýyordu. Ama þimdi tam tersi oluyor. Neden mi? Çünkü eþine kýzan erkek veya kadýn eline telefonu alýyor baþlýyor tartýþmaya. Sonuç kapýnýn zilini çalýp adýmýný içeri atýnca da 'bu kadar sýkýþan gazýn patlamasý kaçýnýlmaz' misali baþlýyor kavga gürültü ve ötesi. Daha internet konusuna girmiyorum. Diðer taraftan her gün iç içe olduðumuz trafikte sürücü veya yaya olarak kurallara uymamak ardý arkasý kesilmeyen trafik kazalarý terörü haberlerini besliyor. Bir diðeri ise ülkemizin kanayan yarasý iþ kazalarýdýr. Bazen kömür ocaklarýnda, bazen gökdelenlerde, bazen kanalizasyon döþemelerinde, bazen çatý veya binalarýn dýþ cephe onarýmlarýnda karþýmýza çýkýyor. Yine bir diðeri var ki, o da hep unutulduðu anda meydana geliyor. Kýrýp sararak, çocuklarýmýzýn rýzkýndan kýsarak biriktirdiðimiz veya yýllarca taksitlerini ödemek için çýrpýnýp durduðumuz evlerimiz, apartman dairelerimiz depremlerde yerle bir oluyor. Baþýmýzý sokalým derken baþýmýz kalitesiz yapýlan kiriþlerin, kolonlarýn altýnda kalýyor. 3-5 tane deðil, binlerce masum insan hayatýný kaybediyor. Ve son bir tane daha var ki o da, üç tarafý denizle dört tarafý düþmanla çevrili olan, kara bulutlarýn tarih boyu eksik olmadýðý cennet ülkemizde maalesef zaman zaman ortaya çýkýyorlar. Baþta kamu binalarý, araçlarý olmak üzere, cadde- sokaklarý darmadaðýn ediyorlar. Maddi - manevi bedelini hep beraber ödüyoruz. O bölgelerde görev yapan insanlarýn anne-babalarýnýn gözleri televizyonlarda, kulaklarý telefonlarda kalýyor. Allah'ým yar ve yardýmcýlarý olsun dualarý gökyüzüne yükseliyor Evlenirken bir ömür diye imzalar atýlýr Ömrün sonuna gelmeden yoldan sapýlýr Gök gürler, akýl tutulur tetiðe basýlýr Raporlara geçer KOCA CÝNAYETÝ Trafikte hiç bir kural tanýmazlar Gaza basýnca freni bir daha bulamazlar Ölenlerin ahý yerde kalmaz desem inanmazlar Raporlara geçer TRAFÝK CÝNAYETÝ Çok kazanma hýrsý gözünü bürür Ýþ güvenliði masrafý cebinde durur Küçük bir ihmal de onlarca can alýr Raporlara geçer ÝHMALKÂRLIK CÝNAYETÝ Depremlerden depreme gündeme gelir tedbir Bireysel bilinçlenme kaç kiþide yok, kim bilir? Fay hattý oynar, zemin sallanýr, binalar devrilir Raporlara geçer AFET CÝNAYETÝ Bazýlarý gündüz külahlý, gece silahlý gezerler Caddeleri, sokaklarý, binalarý darmadaðýn ederler Ýki de bir oyuna gelip, ateþe körükle giderler Raporlara geçer TERÖR CÝNAYETÝ ODABAÞI yazmaktan býktý, usandý artýk Kâðýt üzerinde kalacak planlarý yýrtýn artýk Cinayetler bitsin de, bu þiir de son olsun artýk Raporlara geçmesin hep AYNI CÝNAYETLER Analar - babalar - çocuklar aðlamasýn BEYLER! Çocuklarýnýza doðru beslenmeyi öðretin beveynlerin çocuklarýna yeterli ve dengeli beslen- öðreterek gelecekleri için çok önemli. Emeyi Yeterli ve dengeli beslenme alýþkanlýklarýnýn temeli ise çocukluk çaðýnda atýlarak, obezite gibi önemli hastalýklarýn önüne geçmek mümkün. Çocuklarýnýn doðru beslenme alýþkanlýklarý kazanmasý konusunda anne ve babalarýn sabýrlý olmalarý gerektiðini söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Berna Ertuð, çocukluk çaðý beslenmesi hakkýnda önemli bilgiler verdi. DOÐRU BESLENME ÇOCUÐU HASTA- LIKLARDAN KORUR Beslenme her yaþta önemli olmakla birlikte büyüme çaðýnda daha da önem kazanýr. Beslenme alýþkanlýklarýnýn temeli çocuklukta atýlýr. Bu temeli koruyup yaþamýný doðru beslenme alýþkanlýklarý üzerine kuran çocuklarýn saðlýklý yaþam sürme þansý daha yüksek olur. Doðru beslenme alýþkanlýklarý kazanan çocuk hem hastalýklardan daha iyi korunacak hem de büyüyüp geliþmesi daha hýzlý olacaktýr. POSADAN ZENGÝN MEYVE VE SEBZE Çocuklarýn tek tip beslenmesi engellenmelidir. Öðün içerisinde tabaklarýndaki besin çeþitliliði mutlaka arttýrýlmalýdýr. Fast food gibi daha hýzlý ve daha kolay eriþilebilir yiyecekler yerine sebze ve meyve gibi posa içeriðinden zengin yiyecekler tüketmeleri saðlanmalýdýr. Posasýz besinlerden en çok tercih edilen rafine edilmiþ tahýl gruplarýna giren beyaz ekmek, pirinç ve makarna miktarlarýnýn fazla tüketilmesi önlenmelidir. Piþirme yöntemlerine de özen gösterilmeli, kýzartmadan mümkün olduðunca uzak durulmalýdýr. DÜZENLÝÐÝ ÖÐÜN SAATLERÝ VE BÝR- LÝKTE YEMEK Sevmediði bir besini yemesi için çocuða ýsrar edilmemelidir. Birkaç gün sonra tekrar o besini sunarak çocuðun sevmesi saðlanabilir. Çocuðun tüketmesi istenen besinler anne babalar tarafýndan da çocukla birlikte yenmelidir. Onunla beraber düzenli öðün saatleri belirleyip yemek hazýrlarken onlardan yardým almak; masada birlikte yeme alýþkanlýðý edinmek ve bu öðünlere vakit ayýrmak doðru beslenme alýþkanlýklarý kazanýlmasýnda fayda saðlar. Çocuklara mutlaka su içme ve yavaþ yeme alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. ÇÝKOLATAYLA ÖDÜLLENDÝRMEYÝN Büyük porsiyonlar azaltýlmalý, çocuk ideal porsiyonlara alýþtýrýlmalýdýr. Fast food, çikolata ve bisküvi gibi alýþkanlýklar asla yasaklanmamalýdýr. Unutulmamalýdýr ki yasaklý besinler her zaman çocuða daha cazip gelecektir. Belirli ölçülerde ara ara tüketilmelerine izin verilmelidir. Burada bir diðer önemli nokta çocuklarýn fast food ve çikolata gibi besinlerle ödüllendirilmemesi gerektiðidir. Ödül olarak meyve tercih edilmelidir. Çocuklarýn özellikle beslenme çantalarýna önem verilmelidir. Ara öðün olarak meyve, süt ya da peynirli sandviçler hazýrlayarak daha saðlýklý öðün tüketimi saðlanabilir. ÇOCUÐU DÝYETE SOKMAYIN Çocuklarýn fiziksel aktivitelerini artýrýlmalýdýr. Okuldaki spor aktiviteleri desteklenebileceði gibi anne babalarýyla beraber hafif ve orta tempolu egzersizler yapmalarý saðlanabilir. Eðer çocuðun kilo problemi varsa asla diyete sokulmamalýdýr. Bu konuda mutlaka yeterli ve dengeli beslenme alýþkanlýklarý kazandýracak bir beslenme ve diyet uzmanýndan destek alýnmalýdýr. (Haber7) Kadir Yüktaþýr com CUMA 17 EKÝM Bir mevlid Vardý 3 onra 28 Þubat ýn sinsi ve gaddar icraatlarý Sbaþladý Gayratullaha dokunan bu hal Marmara Depremini doðurdu Tam bu atmosferde: "Deprem! "Ýlahi ikaz" Adý altýnda Yeni Asya bir buroþür neþrederek bu mevlide daðýtýldý.. Bu buroþür ve Mehmet Kutlulular ýn verdiði beyanat vesilesi ile Kutlular'a bu yüzden dava açýldý.. O günlerde "Azimendi" diye bir grup türedi.. Son mevlide de onlarý kasýtlý gezirdiler Bu yapýlanlar mevlidi akamete uðrattý.. O günlerde ben gazetenin yönetim kurulunda idim. Bir toplatýda Kutlular Aðabeye: "Aðabey bu aczimendilere bir þey söylemeyecek miyiz,bunlar gerçek Nurcunun kendileri olduklarýný söylüyorlar?" dediðimde: Kardeþim bunlar alenen Risale Nurlarý açýkça tahrip etmek istiyorlarlar Bunlarý bizleri istihdam eden Rabbimize havale edelim." Demiþti. Ve, aradan üç ay gibi bir zaman sonra malum hadise ile tokadýný yediler. Uzun süren yargýlama sürecinde Kutlular aðabeye iki yýl dan fazla cezayý kasýtlý verdiler.. Bu cezanýn bir yýlý aþkýn kýsmýný cazaevinede yatarak yerine getirdi... Bu haller devam ederken ben Doðu ve Karadeniz bölge temsiciliði yapýyordum.. Bilhassa doðu illerinde uðardýðýmýz mekanlarda Kutlulur Aðabeye ve Yeni Asya ya büyük bir teveccüh vardý.. Hatta bir akaryakýt istasyonun dan benzin alýrken bir pompa görevlisi: "O Mehmet Kutlulur a selam söyleyin. Onun mangal gibi yüreði varmýþ, gözüne kurban olayým" diyerek elini göðsüne götürmüþtü (Sürecek) Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EKÝM 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 17 EKÝM 2014 Bimeks te doðum günü fýrsatlarý RECEP MEBET Bimeks Çorum Maðazasý, açýlýþýnýn 4. yýl dönümünde Çorumlular a özel indirimler sunuyor. Teknolojinin kalbi burada atýyor sloganýyla faaliyet gösteren Bimeks, Çorum da Doðum Günü Bimeks Çorum Maðazasý Müdürü Erkan Özgül, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Fýrsatlarý adýyla kampanya düzenledi. Yarýn saat da baþlayacak kampanya hakkýnda bilgi veren Bimeks Çorum Maðazasý Müdürü Erkan Özgül, bir hafta sürecek kutlama boyunca pek çok ürünü kaçýrýlmaz indirimlerle satýþa sunacaklarýný açýkladý. Teknoloji tutkunlarýnýn merakla beklediði kampanyanýn detaylarýndan bahseden Erkan Özgül, þöyle konuþtu: Evinizde, ofisinizde, arabanýzda ya da kendi baþýnýza iken ihtiyacýnýz olan teknolojinin tamamý Bimeks te. Bimeks iyi fiyatlý ürünleri, güçlü teknolojisi ve yüzde 100 müþteri memnuniyetini esas alan hizmet kalitesiyle teknoloji severlerin karþýsýna yepyeni sürprizleriyle çýkýyor. Cumartesi günü baþlayacak Doðum Günü Fýrsatlarý kampanyamýzda çok sayýda ürün ve cazip indirimler ile sahiplerini bulmak için raflarda yerini alacak. Kaçýrýlmayacak bu fýrsatlarýn kapýlarý Cumartesi sabah da tüm Çorumlular için açýlýyor olacak. Bimeks Çorum Maðazasý, beyaz eþya, cep telefonu, televizyon, küçük ev aletleri, bilgisayar, hobi, fotoðraf makinesi ve daha binlerce ürünle Çorum halkýnýn teknoloji ihtiyacýný karþýlýyor. Yeni yaþýmýza özel stoklarla sýnýrlý kampanyalý ürün fýrsatlarýndan faydalanmak isteyen herkesi Kulaksýz Sokak numara 13/D deki Bimeks Çorum Maðazamýza bekliyoruz. Bimeks Çorum Maðazasý, açýlýþýnýn 4. yýl dönümünde Çorumlular a özel indirimler sunuyor. Yeni Asya dan mevlide davet RECEP MEBET Yeni Asya Gazetesi tarafýndan Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) baþta olmak üzere tüm Peygamberler, Ashab-ý Kiram, evliyâullahýn, þehitler ile Ýslâm âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî için mevlid-i þerif okutulacak. 19 Ekim 2014 günü öðle namazýný müteakiben Ankara Kocatepe Camii nde düzenlenecek mevlid programý için Pazar günü sabah de Çorum Ulucamii yanýndan da servis kaldýrýlacak. Düzenlenecek programa katýlmak isteyen Çorumlular ýn Konur Ses Müzik Eðitim Merkezi kurucusu Bahri Göktürk, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Konur Ses ten gitar kampanyasý RECEP MEBET Konur Ses Müzik Eðitim Merkezi, müzik eðitiminde ön plana çýkan gitar konusunda kampanya baþlattý. Kampanya hakkýnda açýklama yapan Konur Ses Müzik Eðitim Merkezi kurucusu Bahri Göktürk, aile bütçelerini düþünerek enstrüman temini konusunda öðrencilerin beklentilerine cevap veren cazip bir indirim uyguladýklarýný açýkladý. 1 gitar fiyatýna 2 gitar sloganýyla düzenledikleri kampanyanýn detaylarýndan bahseden Göktürk, Benzersiz kampanyamýzla okullarýmýza toptan fiyatýnda da altýnda klasik gitar tedarik ediyoruz dedi. Enstrüman satýþlarýnýn yaný sýra Eðitim Öðretim yýlý müzik eðitimi kurslarýnýn da baþladýðýný hatýrlatan Göktürk, Kurslarýmýz ve diðer hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyen herkesi Albayrak numaralý iletiþim hattýndan Yeni Asya Gazetesi Ýl Temsilcisi Mehmet Kovancý ya ulaþarak detaylý bilgi alabilecekleri bildirildi. Mehmet Kovancý Konur Ses Müzik Eðitim Merkezi, Albayrak Caddesi numara 34/C de hizmet veriyor. Caddesi numara 34/C de hizmet veren Konur Ses Müzik Eðitim Merkezi ne bekliyoruz. diye konuþtu. Bilgisayar firmasý öðrenciyi maðdur etti RECEP MEBET Ankara Kocatepe Camii nde düzenlenecek Bediüzzaman mevlidine katýlmak isteyenler için Çorum dan servis kaldýrýlacak. 1 gitar fiyatýna 2 gitar sloganýyla düzenlenen kampanyaya ilginin büyük olduðu belirtildi. Çorumlu üniversite öðrencisi Bahadýr Çakýcý, kardeþine hediye olarak satýn aldýðý dizüstü bilgisayarýn kýsa sürede arýzalandýðýný söyledi. Ekran ile klavyeyi birbirine baðlayan menteþeleri yerinden çýkan bilgisayarý önce satýn aldýðý maðazaya götüren Bahadýr Çakýcý, yönlendirildiði yetkili serviste problemin kullanýcý hatasýndan kaynaklanmadýðýný öðrendiðini ifade etti. Üretici firmadan kaynaklanan sorunun garanti kapsamýnda olmadýðý gerekçesiyle geri çevrildiðini anlatan Çakýcý, müþteri hizmetleri ile de paylaþtýðý problemin çözülmemesi halinde hukuki haklarýný sonuna kadar arayacaðýný kaydetti. Söz konusu firma yetkililerine seslenen Çakýcý, yaþadýðý maðduriyetin bir an önce çözül- mesini istediðini sözlerine ekledi. Bahadýr Çakýcý, fabrika hatasýndan kaynaklanan problemi çözmeyen firmadan þikayetçi.

15 CUMA 17 EKÝM Gýda Günü ne coþkulu kutlama D ünya Gýda ve Tarým Günü Ovasaray Köyü nde düzenlenen coþkulu bir törenle kutlandý. Samimi ve mükemmel ev sahipliði ile gerçekleþtirilen törende konuþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, uluslararasý stratejinin en önemli unsurunun gýda ve tarým olduðunu ifade etti. Ovasaray Köyü nde düzenlenen törene Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, Tapu ve Kadastro Müdürü Tonguç Genç, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, TKDK Koordinatörü Orhan Körpýnar, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan, Ziraat Mühendisleri Odasý Temsilcisi Necati Gül, davetliler ve çok sayýda çiftçi katýldý. Ovasaray Ýlkokulu öðretmenlerinden Özgül Bozkurt un çalýþtýrdýðý öðren- cilerden oluþan Halk Oyunlarý Ekibi nin baþarýyla sergilediði oyunlarla baþlayan törende, Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þube Müdürü Halit Yýldýrým ve Köy Muhtarý Ýrfan Berçin birer konuþma yaptý. Öðrencilerin de þiirleriyle renk kattýðý törende, programýn organizasyon sorumlusu Þube Müdürü Halit Yýldýrým da, þairliðini bir kez daha konuþturarak, Çoban isimli þiirini seslendirdi. Açýlýþ merasiminin ardýndan programa katkýda bulunanlara ve yemekleriyle birbirinden güzel lezzetlere imza atan bayanlara, hediye ve plaketleri protokol üyeleri tarafýndan takdim edildi. Ovasaray sakinlerinin baþarýlý bir ev sahipliði yaptýðý törende, gýda ve tarýmýn önemine vurgu yapýlýrken, özelikle Türk Tarýmý nýn belkemiðini oluþturan aile çiftçiliðinin de altý çizilerek, bu kültürün geliþtirilmesi ve desteklenmesine yönelik görüþler aktarýldý. Emek verenler unutulmadý Þiirler alkýþ aldý Ovasaray ýn hünerli kadýnlarý yemekleriyle tam not aldý O vasaray Köyü nde düzenlenen Düna Gýda ve Tarým Günü kutlamalarýna, Ovasaraylý hanýmlarýn yemekleri damgasýný vurdu. 20 ayrý çeþit yemek hazýrlayan hanýmlar, hünerlerini lezzete dönüþtürerek, köy kadýnlarýnýn marifetlerini sergiledi. Hünerli olmalarýnýn yanýsýra, ev sahipliði konusunda da tam not alan hanýmlar, program sonrasýnda sergiledikleri yemeklerini, kendi elleriyle davetlilere ikram etti. Hepsi birbirinden güzel olan yemekler içerisinde en çok ilgiyi soðan dolmasý çekerken, çok sayýda tatlý çeþidi, yanýç, köy ekmeði, keþkek, kaz eti ve sayýsýz çeþitle misafirlerini karþýlayan hanýmlar, tüm davetlilerden tek tek debrik aldý. O vasaray Köyü nün gençleri, þiir konusundaki baþarý ve özgüvenleri ile alkýþ aldý. Türkçe öðretmeni Ünal Yapýcý tarafýndan program için hazýrlanan Özkan Aköz, Mustafa Tetik ve Büþra Ceylan isimli öðrenciler, çitçilik temalý þiirleri ve performanslarýyla büyük beðeni topladý. Özellikle çiftçi kostümü ile sahne alan delikanlýlar, programa ayrý bir G ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan Ovasaray Köyü nde düzenlenen Dünya Gýda ve Tarým Günü ne katký verenlere teþekkür plaketi ve çeþitli hediyeler takdim edildi. Her yýl çeþitli mekanlarda düzenlenen kutlama programlarýný, bu yýl Ovasaray Köyü ne taþýyarak, anlamlý bir organizasyona imza atan Gýda tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, baþta Köy Muhtarý Ýrfan berçin olmak üzere, destek veren çok sayýda kiþiye teþekkür plaketi verdi. Programda görev alan öðrencilerin de teþekkür belgeleriyle ödüllendirildiið törende, birbirinden güzel yemekleriyle kutlamayý süsleyen bayanlarýn her birine de teþekkür belgelerinin yanýsýra, özel hediyeler verildi. Köylüler tarafýndan ilgiyle karþýlanan davetliler, köylülerin misafirperverliðine teþekkür ederken, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yönetici ve çalýþanlarýný da ayrýca tebrik ettiler.

16 16 CUMA 17 EKÝM 2014 Esnafa en iyi hizmeti vereceðiz orum Esnaf ve Ç Sanatkarlar Odalarý Birliði ÇESOB yöneticileri Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Vali Ahmet Kara, Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. (ÇESOB) Yönetim Kurulu, Ýl ve Ýlçe Oda Baþkanlarý Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç beraberinde Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun ile bazý Ýl ve Ýlçe Esnaf Odasý Baþkanlarýyla ziyaret ettiði Vali Ahmet Kara'ya yeni görev yerinde üstün baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Kara ise, ÇESOB Yönetim Kurulu ve Esnaf Odasý Baþkanlarýyla Çorum esnafýna en güzel þekilde hizmet edeceklerini ifade etti. Tabip Odasý ndan kutlama ziyareti YÜKSEL BASAR Ç orum Tabip Odasý yönetimi Baþkaný Mustafa Azak, Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak, Vali Ahmet Kara'ya çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler uzman kiþileþiniz. Saðlýk konusunda insanalara yol göstereceksiniz." dedi. Çorum Tabip Odasý yönetimi Vali Kara yý ziyaret etti. Belediye baþkanlarýndan Vali Ahmet Kara ya ziyaret O Osmancýk ve Kargý Belediye Baþkanlarý Çorum Valisi Ahmet Kara ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. smancýk ve Kargý Belediye Baþkanlarý Çorum Valisi Ahmet Kara ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ve Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen ile Ak Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Çorum Valisi Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Son Valiler Kararnamesi ile Çorum a atanan Vali Kara ya yeni görevinde baþarýlar dileyen heyete, Vali Kara da ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Büyük, Vali Kara yý aðýrladý Vali Ahmet Kara, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Seyit Ali Büyük, il genelinde yürütülen eðitim-öðretim hizmetleriyle ilgili Vali Kara'ya bilgi verdi. Agah Kafkas ýn kýzý evlendi Þahitleri Cumhurbaþkaný oldu MUSTAFA DEMÝRER C umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ile çok sayýda bakan eski Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn kýzýnýn nikahýna katýldý. NÝKAHI MELÝH GÖKÇEK KIYDI Kafkas'ýn kýzý Fehime Kafkas ile Gökhan Çil'in nikahýný Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek kýydý. Agah Kafkas ýn kýzýnýn nikah þahidi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan oldu. BAKANLAR KURULU NÝKAHTAYDI Kafkas ve Çil'in nikah þahitliklerini Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, eþi Emine Erdoðan, TBMM Baþkaný Çiçek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Beþir Atalay, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Þahin, eski bakanlar Recep Akdað, Egemen Baðýþ, Binali Yýldýrým ve Hayati Yazýcý ile Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan yaptý. ANKARA VE ÇORUM DAN YOÐUN KATILIM Kafkas'ýn kýzý Fehime Kafkas ile Gökhan Çil'in nikahýný Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek kýydý. Önceki akþam Rixsos Otel de düzenlenen nikah törenine Vali Ahmet Kara, Çorum Milletvekili AK Parti Cahit Baðcý, Çorum eski Valileri Nurullah Çakýr, Hüseyin Poroy, Mustafa Yýldýrým ve Atýl Üzelgün, Çorum eski Belediye Baþkaný Arif Ersoy, Bayýndýrlýk ve Ýskan eski Bakaný Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Ankara nýn yaný sýra Çorum dan çok sayýda bürokrasi, siyaset, iþadamý ve sivil toplum kuruluþu temsilcisi katýldý. CUMHURBAÞ KANI NIN TAVSÝYESÝ Kur an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan nikah töreni genç çiftin nikahlarýnýn kýyýlmasý ile devam etti. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, çiftin evlilik cüzdanlarýný Agah Kafkas ýn kýzý Fehime Kafkas a teslim ederken, en az üç çocuk tavsiyesini tekrarladý. Erdoðan, Sayýn Cemil Çiçek in anlattýðý gibi, bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur dengi olur, dört olur bereket olur, gerisi Allahkerim diye konuþtu. HEP BÝRLÝKTE HATIRA FOTOÐRAFI Cumhurbaþkaný Erdoðan ve beraberindeki bakanlar daha sonra Kafkas ve Çil ailesi ile birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Önceki akþam Rixsos Otel de düzenlenen nikah törenine Ankara ve Çorum dan yoðun katýlým oldu. Köse den adalet eylemine destek C Vali Ahmet Kara, ziyaret sonunda Milli Eðitim Müdürü Büyük'e baþarýlar dileyerek kurumdan ayrýldý. Nikah merasimine Erdoðan ýn yaný sýra çok sayýda bakan katýldý. Vali Ahmet Kara, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneði (ADAMDER) nin eylemine destek verdi. Köse, TBMM Binasý önünde Adalet Ýstiyoruz þiarýyla eylem yapan ADAM-DER Yönetimi ve üyelerinin yanýnda oldu. (Haber Merkezi) CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ADAMDER in eylemine destek verdi.

17 O TÜMSÝAD a OKA desteklerini anlattý Ölümün Dört Rengi Fatma Aksu Comba ürkiye Dil ve Edebiyat TDerneði Osmancýk Þubesi'nin Düþünce Seminerleri devam ediyor. Çarþamba Düþünürlerinin bu haftaki konusu Dücane Cündioðlu'nun yazmýþ olduðu 'Ölümün Dört Rengi' adlý kitabý oldu. Programýn yöneticiliðini Osmancýk Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Fatma Aksu Comba yaptý. Fatma Aksu Comba, düþünmeyi, felsefeyi hayat tarzý haline getirmiþ, yýlda birkaç ay inzivaya çekilen ve ruh halini hüzünlü diye tanýtan bir yazarýn eserini tanýtmanýn çok zor ve önemli 17 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Cadde Çorum Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kaloriferlik portakal tipi ithal kömür ve odun alýmý iþi. Yer: Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 171) Saat: EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý bir iþ olduðunu söyledi. Yazarýn ölümle ilgili görüþlerine deðinen Comba, þöyle devam etti; "Ölüm ikiye ayrýlýr: Ýstek dýþý olaný: 'mevt-i tabiî' (doðal ölüm). Bir de isteðimize, kendi tercihimize baðlý olan bir ölüm türü var: "mevt-î iradî" Ölün, ama biyolojik ölümünüzden önce ve kendi iradenizle. Kendi arzu ve isteðinizle. Nitekim bu ölümün "mevt-i ihtiyarî" adýný almasý da bu yüzden. Niçin ihtiyarî? "Ýnsanlar uykudadýrlar, öldüklerinde uyanýrlar" da onun için. Bir an evvel gaflet uykusundan uyanmak için. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: EKÝM Çorum Adliyesi 2015 Mali Yýlý Çorum Adliyesi ve Ek Binasý için malzemesiz 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ulukavak Mah. Fatih Cad. No 13 Çorum Saat: EKÝM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Mecitözü ilçesi Emirbað Ýlköðretim Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 02/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasýnda 254 gün 2 adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýllarý bir iþçi ile asansör periyodik bakým onarým ve servis hizmetleri hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi OKA yöneticileri Özgür Yalçýn ve Mesut Hayýrlý, TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ý ziyaret etti. Gaflet uykusundan, yani yaþýyormuþ gibi görünmekten..." Ölümün Dört Rengi hakkýnda da bilgiler veren Fatma Aksu Comba, programa katýlanlarýn katký ve sorularýyla sunumuna devam etti. Programda özetle þunlar konuþuldu; Düþmekten korkmayacaðýz. Düþmek erdemdir. Yolda olduðumuzu gösterir. Ýnsan tanrýlaþamaz ama tanrýlaþtýrýlýr.ýbadetlerin þekilden manaya dönmesi gerekir. Puta tapmak, görüneni ele geçirmeyi marifet sanmaktýr. Hoþgörülü olacaðýz. Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yazýlým ve Lisans alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Salonu Saat: T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Çorum Yatýrým Destek Ofisi Koordinatörü Özgür Yalçýn ve Mesut Hayýrlý, TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ý ziyaret etti. Ziyarette OKA nýn çeþitli sektörlerin geliþimi adýna önemli destekler saðladýðýný belirten Özgür Yalçýn, teknik destekler, imkânlar ve fýrsatlarla ilgili devlet yatýrým ve teþviklerini anlattý. Ekonomi Bakanlýðý, TÜBÝTAK ve diðer kurumlar tarafýndan saðlanan desteklerle, sektörlerde büyüme saðlanabilir. Bu konulardan KOBÝlerin, iþ adamlarýmýzýn ve esnafýn gerektiði gibi istifade edebilmesinin devlet yolu açýlmaktadýr. diyen Yalçýn, þöyle devam etti; Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkýnma plâný ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, sürdürülebilirliðini saðlamak, bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak üzere bir dizi çalýþma yürütmektedir. Bu çalýþmalarýn temelinde insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesi ve güçlü bir sivil toplum oluþumu önemli bir yer tutmaktadýr. Güçlü bir sivil toplum, tüm çaðdaþ sistemlerin önemli bir unsurudur. TÜMSÝAD Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ve karþýlýklý fikir alýþ veriþinin yapýldýðý ziyarette Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç, Özgür Yalçýn ve Mesut Hayýrlý ya ziyaretleri ve verdikleri bilgiler için teþekkür etti. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi etkinliklerini sürdürüyor. Bileceðiz ki, baþkasý yoksa güzel de yok. Dünyayý anlamak için dünyadan uzaklaþmak gerekir. Huy deðiþmez ama geliþtirilebilir. Huy geliþtirilememiþ olsaydý, cahiliye döneminden asrý saadet oluþmazdý. Fatma Aksu Comba konuþmasýný, " Yusuf gibi, dünyaya sýrt çevirelim de varsýn gömleðimiz arkadan yýrtýlsýn! Mahþer günü yýrtýlan parçayý alalým elimize ve diyelim ki; Tek hayýrlý amelim bu Allah'ým! Beni rahmetinle yargýla" duasý ile bitirdi. Müdürlüðü Çorum ilinin Karasal ve Ýç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeþitlilik Envanter ve Ýzleme iþi hizmet alýmý Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 05 EY plakalý 2011 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: CUMA 17 EKÝM Metin Þentürk ün sahibi olduðu Þentürkler Kýraathanesi 19 Ekim 2014 Pazar günü açýlacak. Þentürkler Kýraathanesi açýlýyor etin Þentürk ün sahibi olduðu Þentürk- Kýraathanesi 19 Ekim 2014 Pazar Mler günü açýlacak. Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi Numara 6/C de yapýlacak açýlýþ saat te gerçekleþtirilecek.haber Merkezi ÝHALE ÝPTAL ÝLANI PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR YETÝÞTÝRME YURDU-ÇORUM SEVGÝ EVLERÝ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 16 ncý maddesine göre iptal edilmiþtir. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu /Mimar Sinan Mah.8.Cad. No: MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik posta adresi : 2-Ýptal edilen ihalenin ilanýnýn yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý : b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) : çorum hakimiyet Ýhale Ýptal Tarihi : Ýptal nedeni veya nedenleri ÝÞ KANUNU ÝLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPIL- MASI ÝLE BAZI ALACAKLARIN YENÝDEN YAPILANDIRILMASINA DAÝR KANUN Kanun No Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE14: 2. PARAGRAF"Genel yönetim kapsamýndaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) bendi kapsamýnda olan iþlerden sü- rekli nitelikte olanlara iliþkin hizmet alýmlarýnda, yüklenme süresi üç yýl olup, iþin niteliðinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre gerekçesi gösterilmek þartýyla üst yö- neticinin onayýyla kýsaltýlabilir."bu nedenle ihale nitelik ve miktarýnýn artmasý nedeniyle ihalenin iptaline komisyon tarafýndan karar verilmiþtir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1038) T.C. Örnek No: 25* ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/85 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 14/10/2014 l.ýhale Tarihi : 11/12/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 26/12/2014 günü, saat 14:30-14:40 arasý. Ýhale Yeri : HÜSEYÝN KAYNAR YEDÝEMÝN ÝÞLETMECÝLÝÐÝ ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 5. SOK NO :63/A MERKEZ /ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1 170,00 17 %8 17 Adet GÖMLEK KOPRE MARKA FARKLI RENK VE DESENLERDE( Tanesi 10,00 TL'den ) 2 540,00 54 %8 54 Adet GÖMLEK FARKLI MARKALARDA FARKLI RENK VE DESENLERDE( Tanesi 10,00TL'den) ,00 50 %8 50 Adet TAKIM ELBÝSE FARKLI MARKALARDA FARKLI RENK VE DESENLERDE (Tanesi 100,OOTL'den) 4 840,00 56 %8 56 Adet GÖMLEK FARKLI MARKALARDA FARKLI RENK VE DESENLERDE ( Tanesi 15,00TL'den ) 5 450,00 18 %8 18 Adet YAÐMURLUKLU MONT FARKLI MARKALARDA FARKLI RENK VE DESENLERDE (Tanesi 25,00TL'den) (ÝÝKm.l 14/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1036)

18 18 CUMA 17 EKÝM 2014 Alt yapý LÝG TV ye konuk olacak Çorum Belediyespor alt yapýsýndan üç antrenör ve 17 sporcu Lig TV de yayýnlanan Pazartesi Gecesi futboluna konuk olacak. G Þansal Büyükaða ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan geçtiðimiz yýl kutlanmaya baþlayan Amatörler Haftasý bugün düzenlenecek yürüyüþle baþlayacak. Bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünde toplanacak olan amatör kulüp yönetici ve sporcularý Atatürk Spor Salonu na kadar yürüyecekler. Yürüyüþ sýrasýnda Genel Müdürlük tarafýndan gönderilen pankartlar taþýnacak. Atatürk Spor Salo- orum Belediyespor Çalt yapýsý pazartesi günü Lig TV nin konðu olacaklar. Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli nin verdiði bilgiye göre pazartesi akþamlarý Lig TV de yayýnlanan Pazartesi Gecesi Futbolu programýna konuk izleyici olarak katýlacaklar. Sinan Özdilli, alt yapýdan 2-3 hoca ile birlikte futbolcunun pazar günü gece yola çýkacaklarýný ve pazartesi günü Lig TV de Þansal Büyükaða, Mustafa Denizli ve Tümer Metin in katýldýðý Pazartesi Gecesi nu nda düzenlenecek törenle Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ilimizde faal durumda bulunan 60 civarýnda kulübe malzeme daðýtýmý yapýlacak. Tüm branþlarda Geliþim Ligi U 16 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Pazarspor - Çorum Belediyespor : 0-5 Samsunspor - Çaykur Rizespor : 5-2 Sebat Proje Akçaabat - Trabzonspor : 1-7 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzons por Ç. Rizespor Tokatspor Çorum Belediye Samsunspor Sebat Proje BÞ Erzurum Pazarspor Sivasspor ligden çekildi Geliþim Ligi U 17 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Pazarspor - Çorum Belediyespor : 0-4 Samsunspor - Çaykur Rizespor : 0-2 Sebat Proje Akçaabat - Trabzonspor : 0-7 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzons por Ç. Rizespor Çorum Belediye Samsunspor Tokatspor BÞ Erzurum Pazarspor Sebat Proje Sivasspor ligden çekildi Haftanýn Maçlarý : 19 Ekim Pazar Çorum Belediyespor - Samsunspor,. BÞ. Erzurumspor - Pazarspor. Çaykur Rizespor - Sebat Proje Akçaabat. programýnda konuk izleyici olarak yer alacaklarýný söyledi. Özdilli, program sýrasýnda Çorum Belediyespor Alt yapý hocalarýndan çalýþmalar hakkýnda görüþlerde alýnmasýný beklediklerini söyledi. Amatör hafta yürüyüþü bugün kullanýlabilecek konumda forma, þort, yaðmurluk ve zpor çantasý gibi malzemelerin bulunduðu koliler kulüp temsilcilerine temsil edilecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer tüm amatör kulüp idareci ve sporcularýný yürüyüþe katýlmaya davet etti. Güreþ Federasyonu Mali Genel Kurulu nda 11 delege Geliþim de U 16 ve U 17 üst sýralarda yer arýyor G eliþim Ligleri Karadeniz Grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor U 16 ve U 17 takýmlarý grupta üst sýralarda kendilerine yer bulmanan çabasý içindeler. Geçtiðimiz hafta sonu Pazarspor deplasmanýndan galibiyetlerle dönen Çorum Belediyespor grupta üst sýralara yaklaþtý. U 16 takýmý üç maçta topladýðý altý puanla grupta dördüncü sýrada yer alýyor. Bu kategoride lider Trabzonspor kayýpsýz zirveye otururken Rizespor ise bir maðlubiyetle ardýndan ikinci sýrada buhunuyor. Geliþim Ligi U 17 kategorisinde da ilk iki sýrada Trabzonspor ve Çaykur Rizespor takýmlarý bulunuyor. Ýki takým dörder maçta topladýklarý 10 ar puanla ilk iki sýrada yer alýyorlar. Çorum Belediyespor bu kategoride üç maçta topladýðý altý puanla üçüncü sýrada yer alýyor. Ligde bu hafta sonu beþinci hafta maçlarý oynanacak. Çorum Belediyespor bu kategoride pazar günü sahasýnda Samsunspor u konuk edecek. Mimar Sinan sahasýnda saat de U 16 kategorisi, saat de ise U 17 takýmlarýnda Çorum Belediyespor ile Samsunspor puan mücadelesi verecekler. Bugün yapýlacak deðiþen oyun kurallarýný için Ç orum a gelecek olan Çorum Bölge Eðitmeni Ziya Pala Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen ile birlikte Basketbol hakemlerine deðiþen kurallar toplantýsý orum Basketbol Hakemleri yeni sezon öncesinde Çdeðiþen oyun kurallarý için bu akþam bilgilendirme toplantýsýna katýlacaklar. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen sezonu deðiþen basketbol oyun kurallarý hakkýnda Çorum Bölge Eðitmeni ayný zamanda A Klasman teknik komiseri Ziya Pala nýn bu akþam saat da hakemlerle bir toplantý yapacaðýný söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Toplantý Salonu nda saat da baþlayacak toplantýya tüm antrenör ve hakemler katýlabilecek. G üreþ Federasyonu nun 15 Kasým da yapýlacak Mali Genel Kurulu nda Çorum dan 11 delege oy kullanacak. Federasyon dan yapýlan açýklamaya göre 15 Kasým cumartesi günü saat da Holiday Inn Çukurambar da yapýlacak olan genel kurulda Türkiye genelinden 260 civarýnda delege oy kullanacak. Çorum adýna Mali Genel Kurul da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Çorum Gençlikspor adýna Erdoðan Þahinci ve Mustafa Çýplak, Çorum Belediyespor adýna Zeki Gül, Hüseyin Teke, Mustafa Özbayram, Fatih Özcan ve Mustafa Ercan katýlacaklar. Sungurlu Tevfik Odabaþýspor adýna ise Tevfik Odabaþý, Mahmut Þamil Ergün ve Bülent Odabaþý oy kullanacak. U 17 de üçüncü maçlar HE oynandý orum Amatör futbo- U 17 Çlunda kategorisinde üçüncü hafta maçlarý sonunda HE U 17 Ligi görünümü Haftanýn Sonuçlarý: Gençlerbirliði - Osmancýkspor : 1-1 Çimentospor - HE Kültürspor : 0-6 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. HE Kültürspor Gençlerbirliði Ýl Özel Ýdare Çimentospor Osmancýkspor Ýskilipgücüspr Çorumspor ligden çekildi 18 Ekim Cumartesi : HE Kültürspor - Gençlerbirliði. Ýskilipgücüspor - Çimentospor. Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor, Cumhuriyet Kupasý baþlýyor Geleneksel Liseli Gençler Cumhuriyet Kupasý basketbol turnuvasý erkeklerde dokuz bayanlarda ise beþ okulun katýlýmý ile 20 Ekim de baþlýyor. asketbol Ýl Temsilci- tarafýndan gele- Bliði neksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupasý turuvasý 20 Ekim de baþlýyor. Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen in verdiði bilgiye göre bu yýl turnuvada erkeklerde dokuz kýzlarda ise beþ okul takýmý mücadele edecek. Atatürk Spor Salonu nda oynanan turnuvada bayanlar müsabakalarý 25 Ekim cumartesi günü baþlayacak ve 2 Kasým pazar günü sona erecek. Bayanlarda Ýnönü Anadolu Lisesi, Atatürk Manavgat Nilüfer e hazýr anavgatspor, Bursa Nilüferspor Mmaçý hazýrlýklarýný Evrenseki Stadý'nda sürdürdü. Manavgatsporlu oyuncular tam sahada dayanýklýlýk çalýþmalarý yaptýktan sonra taktik antrenman ve çift kale maç ile çalýþmayý tamamladý. Manavgatspor Sportif Direktörü Kamil Atalay, 18 Ekim Cumartesi günü Evrenseki Stadý'nda 15.30'da oynayacaklarý Bursa Nilüferspor karþýlaþmasýnda galibiyet hedeflediklerini söyledi. Geçen hafta deplasmanda Çorum Belediyespor ile karþýlaþtýklarýný ve golsüz berabere kaldýklarýný hatýrlatan Atalay, "Çorum Belediyespor ligin güçlü takýmlarý arasýnda yer alýyor. 3 puan için gittik ancak gol pozisyonlarýný harcadýk. Net 4 gol pozisyonumuz vardý ama atamadýk. Onlarýn da 1 pozisyonu direkten döndü" Kültürspor liderliðe yükseldi. Altý takýmýn mücadele ettiði ligde her hafta iki maç oynanýyor. Ligde geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarda Gençlerbirliði ile Osmancýkspor takýmlarý 1-1 lik beraberlikle ayrýldýlar. Grubun diðer maçýnda ise Çimentospor önünde ikinci yarýda bulduðu gollerle 6-0 lýk farklý skorla galip ayrýlan HE Kültürspor takýmý liderlik koltuðýuna oturdu. Grupta Gençlerbirliði ikinci sýrada yer alýrken Ýl Özel Ýdarespor ve Çimentospor dörder puanla üçüncü ve dördüncü sýrada yer aldýlar. Osmancýkspor üç puanla beþinci sýrada yer alýrken Ýskilipgücüspor ise bir puanla son sýrada yer aldý. Ligde dördüncü hafta maçlarý 18 Ekim Anadolu, Mehmetçik Anadolu, Spor Lisesi ve Anadolu Lisesi takýmlarý mücadele edecekler. Erkeklerde ise dokuz okul takýmý biri beþli diðeri dörtlü iki grupta mücadele edecekler. A grubunda Ýmam Hatip Anadolu Lisesi, Baþöðretmen Anadolu Lisesi, Ýnönü Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Anadolu Lisesi okullarý bulunurken B grubunda ise Atatürk Anadolu Lisesi, Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi, Özel Pýnar Anadolu Lisesi ve Samanyolu Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek. Erkeklerde ise 20 Ekim pazartesi günü baþlayacak olan grup maçlarý 31 Ekim cuma günü sona erecek. Grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar 3 Kasým pazartesi günü çapraz olarak yarý finalde karþýlaþýrken 4 Kasým salý günü ise final maçý ile turnuva þampiyonu belli olacak. Taner Adýkdý ve Sami Öncel 1. ligde düdük çalacak Öncel ve Adýkdý ya Bayanlar 1. ligde görev entbol B Klasman hakemlerimize bayanlar 1. lig Hmaçýnda görev. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre bayanlar 1. liginde 19 Ekim pazar günü Samsun Atatürk Spor Salonu nda Samsun Gençlikspor ile Kemalpaþa Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý ilimiz hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýkdý hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Kayseri den Hatice Kürkçüoðlu. Samsun Gençlikspor ve Kemalpaþa Belediyespor takýmlarý ligde oynadýklarý ilk iki maçlarýndan maðlubiyetle ayrýldýlar. Bu maçý kazanan takým ligde ilk puanlarýný alacak. dedi. Ligde 13 puanla 2. sýrada yer aldýklarýný belirten Atalay, "Genç kadromuzla ligde þu an çok iyi gidiyoruz. Grubumuzda en çok gol atan takýmýz. Bu hafta 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Manavgatlý sporseverleri Cumartesi günü oynanacak karþýlaþmada tribünlere, takýmlarýný desteklemeye bekliyoruz" diye konuþtu. Kültürspor lider oldu cumartesi günü oynanacak. Saat de grupta ilk iki sýrada yer alan HE Kültürspor ile Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacak. Saat de ise Ýskilipgücü ile Çimentospor üst sýralarda yer alma mücadelesi verecekler. Günün son maçýnda ise saat de Osmancýkspor ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý 1 nolu sentetik çim sahada karþýlaþacaklar. ÝRTÝBAT Çorum Belediyespor U 16 takýmý grupta ikinci galibiyetini almayý baþardý (Ç.HAK:959) Yerel U 17 liginde HE Kültürspor takýmý iki maçýnýda kazanar liderliðe yükseldi

19 CUMA 17 EKÝM (Ç.HAK:3028) ÝDEAL HOME BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Diksiyonu düzgün * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Bilgisayar kullanabilen * En az lise mezunu bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2956) Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A Tel: ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþlerinden anlayan ÇIRAK-KALFA- USTALAR alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2977) (Ç.HAK:3024) Þahin Paslanmaz SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: Daðýtým Personeli Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Turgay YETÝK Rasim oðlu 1984 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:3025) aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: (Ç.HAK:1589) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:2884) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI ÇORUM ÞUBESÝ KÝRALIK ÝÞYERÝ Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait olan Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Baha Bey Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4 de kayýtlý Gayrimenkulde bulunan 8/43 arsa paylý Zemin kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337 M2 lik iþyeri kiralýktýr. Kira ihalesi ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðü binasonda bulunan Türkiye Diyanet Vakfý Çorum þubesi bürosundan ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin Pazartesi günü saat 17 ye kadar ayný yere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ýhale Salý günü saat 15 de gerçekleþecektir. Ýlanen duyurulur. Ýrtibat Tel: Mehmet AÞIK Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. (Ç.HAK:3001) (Ç.HAK:3012) Devren Satýlýk Pimapen Atölyesi Aþaðý Sanayi 5. Çelik Sokakta bulunan Pimapen (Ç.HAK:2991) Trans Mikser Þoför Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri alýnacaktýr. (Ç.HAK:2993) ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * Makina Ressamý ve Makine Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter * Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný * Depo Sorumlusu * Forklift ve Araç Þoförü Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : Atölyesi devren satýlýktýr. Mür. Tel: Serra Hazýr Beton (Ç.HAK:2607) (Ç.HAK:2998) KÝRALIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1 de (Ç.HAK:2645) (Ç.HAK:2997) Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: (Ç.HAK:2985) bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Daire Bahçelievler Mah. Þenyurt 1. Sokak Elvin Apartmaný 3. kat 140 m2, 3+1 güney-batý cephe, asansörlü, otoparklý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Dikiþ Nakýþ Penye Dükkaný Simge Nakýþ Ulukavak Mah. Garantievler 8. Sok. No: 4-C (Ç.HAK:3006) (Ç.HAK:3029) ÇORUM Mür. Tel: Cep: ELEMAN ARANIYOR Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapabilen, astar atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:3019) (Ç.HAK:3020) Satýlýk Lüks Daire Buhara 5. caddede Halil Boz Apartmanýnda 85 m2 lüks daire satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: SATILIK BAÐLAR * Ahçýlar da 131 ada, 20 parsel, 1100 m2 içinde evi var TL pazarlýklý * Ahçýlar da 127 ada, 68 parsel, 1521 m2 bað satýlýktýr TL pazarlýklý Mür. Tel: (Ç.HAK:2374) (Ç.HAK:2702) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek Özyýldýz Isý Mühendislik (Ç.HAK:2958) (Ç.HAK:2989) Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/ ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik Ltd. Þti. (Ç.HAK:2981) (Ç.HAK:3016) (Ç.HAK:3023) Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM Adres: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: SATILIK LOKANTA MALZEMELERÝ Masa, sandalye, mutfak malzemeleri, temiz, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Bay-Bayan garson ve paketçi elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. 36/B (Ýþbank yaný) Tel:

20 Belediyespor a siyaset ve sanayici desteði Çorum Belediyespor un dün yaptýðý antrenmaný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ziyaret ederek destek sözü verdiler. Ziyarette Ceylan ve Hýncal tatlý ikramýnda bulundular. Gül Bu takým Çorum un öz evladý Y arýn Ýstanbulspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor un dün yaptýðý antrenmaný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile TSO Baþkaný Çetin Baþaran Hýncal ziyaret ettiler. Ziyarete Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özbayram, Hasan Özer Gökmen, Mustafa Mertek ve Kerep Kahramantekin katýldýlar. Ziyaret sýrasýnda bir konuþma yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, aldýklarý sorumluluklarý yerine getirmek için uykularýnýn kaçtýðý geceler olduðunu belirterek tüm Çorum un bu takýma sahip çýkmasýný istedi. Baþkan Gül Belediyespor un gerek iç saha gerekse deplasmandaki maçlarýnda bile yalnýz býrakmayan Ahmet Sami Ceylan çok kýymetli arkadaþý Çetin Baþaran Hýncal ýn yaptýðý bu ziyartten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Gül, Belediyespor un Çorum un öz evla- Akif üç maç yok Ç orum Belediyespor da önceki gün de de maç olduðu düþü- önümüzdeki hafta için- yapýlan antrenmanda arka adelesinden sakatlanan Mehmet Akif en az iki hafta sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli futbolcunun sað arka adalesinde yýrtýk ve kanamaya nüldüðünde üç veya dört maç takýmýndan ayrý kalmasý bekleniyor. Ayný sakatlýktan dolayý Sefa Akýn da iki haftadýr forma giyemiyor. baðlý ödem oluþtuðu açýklandý. Masör Ali Köseer, Mehmet Akif in önceki gün çekilen MR ýnda sað arka adalesinde yýrtýk tesbit edildiðini ve buna baðlý kanama ve ödem oluþtuðunu belirterek Bugünden itibaren tedavisine baþladýk. Mehmet Akif iki ve üç hafta sahalardan uzak kalacak dedi. Mehmet Akif Mehmet Akif Tatlý Ýncedal a bir maç ceza Yavuz Ýncedal orum Belediyespor ÇTeknik Direktörü Yavuz Ýncedal a bir maç ceza geldi. Manavgatspor maçýnýn hakemi tarafýndan sahadan çýkartýlan Yavuz Ýncedal a PFDK bir maç müsabaka ve soyunma odasýna giriþ yasaðý ve 1500 lira para cezasý verdi. Bu ceza ile Yavuz Ýncedal yarýn Ýstanbulspor ile oynanacak maçta soyunma odasý ve kulübeye giremeyecek. dý olduðunu bu takýma herkesin sahip çýkmasý gerektiðini belirterek Görevi aldýðýmýz günden buyana kulübü verdiði sözü yerin getiren bir anlayýþla yönettik. Borçsuz olarak bugünlere kadar getirdik. Sorumluluklarýmýzý biliyoruz ancak bu yükün altýndan bizlerin tek baþýna kalkmasý mümkün deðil. Mülki amirlerimizin siyasilerimizin, sanayici ve iþadamlarýmýzýn bu takýma güçleri oranýnda katký vermesi gerekiyor. Biz bu takýma yönetim olarak hocamýza futbolcularýmýza inancýmýz tam. Sezon sonunda hedefimize ulaþacaðýmýza inanýyoruz. Ancak sonucunda futbol oynuyoruz inþallah rabbim bizi mahcup etmez ve sezon sonunda mutlu sona ulaþýrýz. Ziyaretlerinden dolayý çok teþekkür ediyorum dedi. Daha sonra AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ýn konuþmasýnýn ardýndan Ceylan ve Baraþaran Hýncal beraberinde getirdikleri tatlýyý futbolculara ikram ettiler ve toplu olarak hatýra fotoðrafý çekindikten sonra bir süre çalýþmayý izleyerek ayrýldýlar. ün Çorum Beledi- antrenmanýný Dyespor ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan baþarý için bir olmanýn çok önemli olduðunu belirterek futbolcularý Manavgatspor maçýndaki mücadelelerinden dolayý kutladý ve Çorum un bu takýma sahip çýkmasýný istedi. Ceylan, Çorum un gücü ile sportif olarak bulunduðu ligin birbirine yakýþmadýðýný bunun içinde Belediyespor un üst liglere çýkmasý gerektiðini belirterek Uzun planlý ve programlý bir çalýþma ile Çorum un layýk olduðu üst liglere taþýnmasý gerekiyor. Pazar günü Manavgatspor maçýndaki mücadelenizden dolayý sizleri kutluyorum. Yavuz hoca gibi sakin bir isim bile o noktaya geldiyse gösterilen haklý olduðu ortaya çýkmaktadýr. Özellikle Turgay ýn pozisyonunda verilmeyen penaltýdan sonra hakem zivanadan çýktý ve ters kararlar verdi. Sonuçta iç sahada iki puan kaybettik. Kýrýkhan dan beraberlikle gelsek Manavgat ý yensek baþarýlý olacaktýk. Ancak sonuçla alýnan puan ayný ve kaybedilmiþ bir þey yok. Sizler bu mücadeleyi gösterin baþarý gelecektir. Sizler kazandýkça göreceksinizki bu tribünler dolacak ve Çorumlu takýmýna sahip çýkacaktýr Bizler bugüne kadar perde önünde olduðu kadar arkasýnda da gereken desteði verdik ve vermeye devam edeceðiz. Hafta sonunda Ankara da Belediyespor a reklam alabilmek için yapacaðýmýz görüþmeler var. Ümit ediyorumki bu görüþmeler sonucunda Belediyespor a maddi katký saðlayacaðýz. Baþarý için bir olmak þart. Kimse tek baþýna baþarýya ulaþamaz hele futbolda bu mümkün deðil. Sizler saha içinde bir olacaksýnýz bizlerde tribünde Çorum olarak bir olup size destek vereceðiz sezon sonunda mutlu sona ulaþarak mutluluðu hep birlikte yaþayacaðýz dedi. Gol çalýþtýlar Batuhan Gültek Bayraklý ya 2. ligde görev Bu sezon Ulusal hakem olan Celal Bayraklý ilk sekiz haftada 3. ligde görev aldýðý maçlardaki performansýnýn ardýndan MHK tarafýndan 2. Lig Beyaz grupta pazar günü Aydýn 1923 ile Turgutluspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçta görevlendirildi. Ýstanbulspor maçý hakemi Malatya dan Baþarý için BÝR olmak lazým AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Çorum Belediyespor un Çorum u layýk olduðu lige taþýyabilmesi için perde önünde ve arkasýnda gereken desteði vermeye devam edeceklerini söyledi. Ceylan, Çorum un bu takýma inanmasý ve sahip çýkmasýð gerektiðini belirterek Baþarý için bir olmak diri olmak gerekiyor. Bunun içinde tüm Çorumlular bu takýma maddi ve manevi destek vermeleri lazým dedi. Ç orum Belediyespor un yarýn deplasmanda Ýstanbulspor ile oynayacaðý maçý Malatya Bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Bu sezon Ulusal hakemliðe yükselen Batuhan Gültek 3. ligdeki üçüncü maçýna çýkacak. Yarýn saat da Bahçelievler Ýl Özel Ýdare Stadý nda oynanacak Ýstanbulspor - Çorum Belediyespor maaçýnda yardýmcý hakemler ise Elazýð dan Adnan Akbulut ve Erkan Yýlmaç. Maçýn dördüncü hakemi ise Adýyaman dan Mus- u sezon Ulusal hakemliðe yük- Celal Bayraklý ya ligin Bselen sekizinci haftasýnda 2. ligde görev verildi. Ulusal hakemliðinin ilk sezonunda henüz sekizinci haftasýnda 2. ligde görev verilen Celal Bayraklý nýn yükseliþi devam ediyor. Genç hakemimiz pazar günü 2. Lig beyaz grupta Aydýnspor 1923 ile Turgutluspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý yönetecek. Bayraklý nýn yardýmcýlýklarýnýda Ordu dan Mehmet Þengül ile ilimizden Gökhan Yumlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemi de ilimizden Özcan Genel, Grupta yedi maç sonunda konuk Turgutluspor 11 puanla dokuzuncu sýrada yer alýrken Aydýnspor ise 8 maçta topladýðý 8 puanla on beþinci sýrada bulunuyor. CUMA 17 EKÝM 2014 orum Belediyespor yarýn oynayacaðý Ýstanbulspor ma- hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile tamamladý. Ççýnýn Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý bulunan Ender ile Mehmet Akif katýlmadýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sonra ceza yayý üzerirden duran ve hareketleri toplara þut çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Ýncedal, sýk sýk futbolculara yapmalarý gerekenler konusunda uyardý. Çalýþmanýn daha sonraki bölümünde kanatlardan orta yaptýran Ýncedal forvet ve savunma oyuncularýna ceza sahasý içinde yapmalarý gereken hareketleri uygulamalý olarak gösterdi. Ýncedal orta yapan oyuncularýn istedikleri gibi yapmamasý üzerine giderek buradan uygulamalý olarak orta yaptý. Çalýþma þut çalýþmasý ile sona erdi. Kýrmýzý Siyahlý takým bu sabah erken saatlerde Ýstanbul a hareket edecek.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı