Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri Serap BUYURGAN* Öz Araştırmanın amacı, görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin, müze ile ilgili var olan bilgilerini öğrenmek, müzede öğrenmenin kazanımlarını belirlemek ve daha verimli müze ziyaretleri yapabilmeleri için Türkiye müzelerinden beklentilerini ortaya koymaktır. Bu amaçtan hareketle Anadolu Medeniyetleri Müzesi ne, görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerine yönelik programlı bir müze ziyareti organize edilmiştir. Araştırma, küçük bir grupla yapılan örnek olay çalışmasıdır. Nitel veriler, görüşme formları, gözlem ve müze ziyareti sonrasında öğrencilerin duygularını anlattıkları kompozisyonlardan elde edilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile kodlanmış, alt temalar ve temalar oluşturulmuştur. Araştırma verilerine göre kör öğrenciler müzelerimizden, kendilerine bilgilendirme yapacak görevliler, eserlerin kopyaları, kabartma resimler ve Braille alfabesi ile açıklamalar olmasını, az gören öğrenciler de ortamın aydınlık ve ferah düzenlenmesini, sergilemelerde zıt renklerin kullanılmasını, yazıların büyük punto yazılmasını istemişlerdir. Araştırma sonucunda, görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerine yönelik organize edilmiş müze ziyaretinin veriminin yüksek olduğu, ancak ülkemiz müzelerinde görme yetersizliği olan bireylere yönelik eğitim hizmetlerinin henüz yeterli seviyede olmadığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler Müzede Öğrenme, Görme Yetersizliği, Kazanımlar, Beklentiler. * Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 9 (3) Yaz / Summer Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 1168 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Doç. Dr. Serap BUYURGAN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 06500, Teknikokullar / Ankara Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalarından Seçmeler Buyurgan, S. (2009, bahar). Görme engelliler eğitimi anabilim dalı öğrencilerine yönelik programlı bir müze ziyareti. Milli Eğitim, 182, Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2007). Sanat eğitimi ve öğretimi (eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle) (2. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. Buyurgan, S. (2007, Yaz). Anadolu güzel sanatlar liseleri resim öğretmenlerinin bölümlerinde uygulanan sanat eğitimi ile ilgili görüşleri. Millî Eğitim, 175, Buyurgan, S. (2007, Mayıs). Tarih dersi kapsamında programlı bir müze ziyareti. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu nda sunulan bildiri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan. Buyurgan, S. (2007, Güz). Eğitim fakülteleri resim-iş eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin aldıkları eğitim-öğretime yönelik görüş ve beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2005). Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları (Ed. V. Özsoy). Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları. Buyurgan, S. ( 2004). Effective learning at the museum. Journal of Cultural Research in Art Education, 22, Buyurgan, S. (2004, Nisan). Museum of Anatolian Civilizations. Seminer, Michigan State Üniversitesi, MSU Müzesi Konferans Salonu. Buyurgan, S. (2003, Ekim). Hayali kahramanların çocuk resimlerindeki rolü ve önemi. OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı nda sunulan bildiri, Kuşadası. Buyurgan, S. (2001). Bir çocuğun altı-dokuz yaş arası çizgisel gelişimi. Gazi Sanat Dergisi, 2, Buyurgan, S. (2000). Anadolu güzel sanatlar liseleri resim bölümü mezunlarının yüksek öğrenimdeki başarı durumları ile ilgili bir değerlendirme. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, Buyurgan, S. (1999). Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencilerinin üniversite başarı durumları üzerine bir araştırma. G.Ü Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), Buyurgan, S. (1998). Beş yaşındaki bir çocuğun çizgisel gelişimi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri Serap BUYURGAN Müze, Toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insana ve yaşadığı çevresine tanıklık etmiş malzemelerin üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, koruyan, bilgiyi paylaşan ve sonunda inceleme, eğitim ve zevk alma doğrultusunda sergileyen, kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumdur (Madran, 1999, s. 6). Shaw (2004, s. 14) a göre müze, teşhir ettiği nesneler, bunlar için uygun gördüğü düzenlemeler ve öngördüğü davranış kuralları aracılığıyla belli bir kimliği somutlaştıran bir mekândır ve eğitilecek kitlelere belli değerleri aşılayan bir toplumsal mühendislik aracıdır. Başlangıçta müzelerin görevi objeyi toplamak, onarmak, korumak ve sergilemek iken günümüzde eğitim işlevi önemli bir konuma gelir. Müzeler, sadece zamanla veya insanların ilerlemesinden dolayı ortadan kalkmak tehlikesi bulunan nesneleri muhafaza etmeye yarayan bir barınak olmaktan çıkar, bunlar evrenlerinin sonsuz imkânlarını, aynı zamanda uzun tarihini insanlara öğretecek dinamik birer kurum olurlar (ICOM Türkiye Millî Komitesi Yayınları, 1963). Müzeler, zengin ve birbiri ile ilişkili öğrenmeyi destekler. İnsanların, tüm zamanlara ait dünyayla ilgili var olanları bireysel anlam kurarak öğrenmesine izin verir. İnsanlar farklı müzelerden tarih, bilim, sanat gibi insana ait tüm bilgileri öğrenir (Falk ve Dierking, 2000). İster tanıdık ya da egzotik, ister kişisel ya da evrensel biçimde sunulsunlar, müzeler düş gücünü uyarmak ve yaratıcılığı geliştirmek için kullanılabilirler (Gartenhaus, 2000). Müzelerde, içinde sergilediği alana ait gerçek objeler karşısında öğrenme daha heyecan verici ve istekli olur. Özellikle gelişmiş ülkelerde on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru müzelerin eğitim işlevi önem kazanır. Müzelerin öğrenmedeki rolü ve etkisi görüldükçe müzeler eğitim birimleri oluşturarak her tür izleyiciye göre (okullara, ailelere, resmî ku-

4 1170 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rumlara, vatandaşlara, engellilere) programlar ve fiziki şartlar oluşturmaya başlar. Görme yetersizliği olan bireylere yönelik eğitim hizmetleri de gündeme gelir. Zihinsel, fiziksel, davranışsal ya da duyu organlarının zedelenmeye bağlı olarak tüm ya da kısmen işlevlerinde gözlenen kayıpların ortaya çıkardığı duruma yetersizlik denir. Birey yetersizliğine bağlı olarak çoğu insanın duyduğu gibi duymayabilir, gördüğü gibi görmeyebilir, öğrendiği gibi öğrenmeyebilir (Ataman, 1997). Yasal körlük bazı hükûmetçe desteklenen hizmetler hariç olmak üzere eğitsel ve rehabilitasyon çalışmaları açısından genel bir tanımdır. Yasal körlük, çevre görme alanının 20 dereceden daha büyük bir açısal mesafeye sahip olmadığı ve bu şekilde merkezî bir görme bozukluğunun söz konusu olduğu en iyi göz düzeltmesi ile 20/200 oranından daha yüksek bozukluk olarak tanımlanmaktadır (Huebner, 2000). Dünya Sağlık Örgütüne (WHO, 1999a) göre az görme, en iyi düzletme ile veya belirgin alan görüş kaybı ile 20/60 oranından daha kötü olan görüş seviyesidir. Ulusal Göz Enstitüsü az görme olgusunu 20/40 oranından daha kötü olan bir görüş açısı şeklinde tanımlamıştır (aktaran Huebner, 2000, s. 60). Eğitsel açıdan kör, ağır derecede görme kaybı olan, öğrenmesi dokunarak, işiterek, konuşan kitaplardan dinleyerek gerçekleşebilen bireylerdir. Az gören ise büyüteçle normal puntolu ve büyük puntolu yazılı materyali okuyabilecek, geometrik şekilleri ve renkleri ayırt edebilecek kadar görme yetersizliğinden etkilenen kişilerdir (Ataman, 2006). Görme yetersizliği olan bireylerlerin de günlük yaşam becerilerini kazanması ve hayatlarını sürdürebilmesi için öğrenmesi, eğitim görmesi gereklidir. Görme yetersizliği olan bireylerin öğrenmesinde dokunma, işitme, tat alma, koklama duyuları, özel öğrenme yöntemleri ve farklı mekânlar önemlidir. Müzeler de onlar için her alana ait objeleri içinde barındıran önemli eğitim mekânlarıdır. Ancak görme yetersizliği olan bireylerin müzelerden verimli faydalanabilmeleri için onlara yönelik programlar hazırlanmalı ve fiziki şartlar oluşturulmalıdır. Falk ve Dierking (2002a) in de ifade ettiği gibi öğrenmede kişisel, sosyal/kültürel ve fiziki şartların güçlü etkisi vardır. Görme Engellilere Yönelik Müzede Eğitim 1970 lerde müzelerde görme engellilere yönelik hizmetler artar de Leicester de Müze Eğitim Servisi Grubu ve Leicester Üniversitesi Müze Çalışmaları ve Yetişkin Eğitimi Bölümünün ortak çalışmaları ile bir konferans düzenlenir. Burada farklı formda engeller, zihinsel geri-

5 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1171 lik, fiziksel özür ve görme bozukluğunu kapsayarak belirlenir ve tartışılır (Sorrell, 1975) yılında Tate Galerisi nde Körler İçin Heykel adı verilen bir sergi gerçekleşir. Sergiye eserlerin bazıları koleksiyonlardan alınır, bazıları özel olarak tahsis edilir. Bu sergi birçok sergiyi etkiler. İngiliz Müzesi nde Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen Lütfen Dokun ve İnsan Dokunması sergileri görme engellilere birçok yenilikler sunar (Greenhill, 1999) da Müze ve Galeriler Engelliler Derneği (MAGDA) engellilere yönelik çalışmalar için kurulur, eğitim ve tartışma seminerleri düzenlenir (Greenhill, 1999) ların sonunda İngiltere de Sanat Ve Dokunma Sahnesi çok ses getirir. Britanya daki müze ve galerilerde 18 aylık dönem içinde bir düzinenin üzerinde geçici dokunma sergisi düzenlenir (aktaran Greenhill, 1999, s. 161). Metropolitan Sanat Müzesi (New York) nde görme engelliler için dokunma koleksiyonları, sözlü betimleme turları, kabartma (dokunsal) resimler, kurslar ve atölyeler, büyük baskı ve Braille ile yazılar, galerilerde rehberle ya da tek olarak gezebilecek dokunma turları vardır (McGinnis, 2003) lerin başlarında Modern Sanatlar Müzesi nde (MoMA, New York) kör ve görme engellilere yönelik, koruyucu eldivenlerle, seçilen heykellere dokunma turları düzenlenir. Ancak bu turlar müzenin sadece küçük bir bölümünde yapılabilmektedir yılında MoMA nın Eğitim Bölümü bu programı geliştirir. 25 kişilik kör ve görme engelli bir grup ile görme engellilerin müzeden beklentilerini belirler. Bu ziyaretçilerin MoMA nın tüm koleksiyonlarından isteklerine yönelik düzenli bir program devreye sokar. Bu bulgular Körler İçin Sanat Eğitimi Birliğinin (AEB) iş birliği ile geliştirilir. Sonuçta dokunsal resimlerden bir set oluşturulur ve işitsel anlatımlarla sürekli koleksiyonlarda yer alan birçok eserin tasviri yapılır (Housen ve DeSantis, 2003). Birmingham Museum of Art da da görme engelliler için müzedeki resim koleksiyonları, Amerika, Asya ve Afrika heykelleri gibi eserlerle birçok cazip turlar düzenlenir. Müzede görme engelliler için üç boyutlu hâle getirilen resimler (renkli ve yazılı), sanat ve tarihî geçmişi anlatan sözel açıklamalar, kör ve az görenler için kataloglar vardır (Tharaud Brasher, 2003) te açılan Omero Müzesi (İtalya) nin amacı halkın ve görme engellilerin estetik ve kültürel değerlerini geliştirmektir. Müze görme en-

6 1172 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ gellilere, üç boyutlu modellerle, sözel tanımlamalarla, büyük baskı ve Braille duvar bilgilendirmeleri ve kataloglarla hizmetler sunar (Grassini, 2003). Tate Modern (London) de de görme engelliler için dokunma turları, işitsel bilgilendirmeler, sanat eserlerinin işitsel tasvirleri ve açıklamaları, büyük punto yazılmış metinler vardır (Howell, 2003). Yine Tate Modern de Caro Howell ve Dan Porter kör ve az görenlere yönelik i-map projesi gerçekleştirir. i-map bir online projesidir. Proje Matisse ve Picasso nun eserlerine yönelik hazırlanır. Proje kör bir insanın bağımsız olarak, kendi başına dokunmadan görsel sanat ile ilgili düşünebilmesi için oluşturulur (Howell ve Porter, 2003). Türkiye deki müzelerden bazılarında da görme yetersizliği olan bireylere yönelik eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi (Ankara) nde 2002 yılından itibaren görme engelli öğrencilere yönelik eğitim programları vardır. Müzede görme engellilerin eserleri dokunarak hissetmeleri, incelemeleri için bazı eserlerin taklitleri yapılır (sikke, güneş kursları, tabletler, çanak-çömlek, takılar gibi). Görme engelli öğrencilere işitsel bilgilendirmelerle müze gezdirilir; müze eğitim atölyesinde uygulama çalışmaları yaptırılır (Demirdelen, 2008) yılında Rahmi M. Koç Müzesi (İstanbul) nde Altı Nokta Körler Vakfı ile birlikte Görme Engelliler Eğitim Projesi başlatılır. Müze beşer kişilik gruplarla on beş müze objesine dokunarak, görevlinin anlattıklarını ve makine-motor seslerini dinleyerek, tramvay-denizaltı-uçak-otomobil-otobüse binerek incelenir. Otobüs ile bir tur atılarak keyifli anlar yaşanır (Bayam, 2007). İstanbul Modern Sanat Müzesi (2008) de özel ihtiyaçları olan çocuklara özel programlarla sıradan bir ziyaretçi olmanın ötesine geçerek müze koleksiyonu ile etkin bir biçimde karşılaşma yolları sunar (http://www. istanbulmodern.org/tr 2008). Bazı müzelerimizdeki bu hizmetlere rağmen ülkemiz müzelerinde görme yetersizliği olan bireylere sunulan hizmetler henüz istenilen seviyede değildir. Birçok müzemizde onların ihtiyaçlarına yönelik fiziki şartlar, özel öğrenme yöntemleri ya hiç yoktur ya da yok denecek kadar azdır. Bu araştırmanın amacı da, araştırmaya katılan görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin müze ile ilgili var olan bilgilerini öğrenmek, müzede öğrenmenin görme yetersizliği olan bireyler üzerindeki kazanımlarını belirlemek ve öğrencilerin daha verimli müze ziyaretleri yapabilmeleri için Türkiye müzelerinden beklentilerini ortaya koymaktır. Araştırma ile görme yetersizliği olan bireylere yönelik ihtiyaçların belirlenmesinde ve sorunların çözülmesinde müzelerimize katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.

7 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1173 Yöntem Araştırma tarama modelindedir. Küçük bir grupla yapılan örnek olay çalışmasıdır. Örnek olay çalışmasında doğal ortamların gözlenmesi, mülakat, anlatı raporları, soru formu ve sayısal veriler kullanılabilir (Punch, 2005). Brewer ve Hunter (1989) e göre, bireyler, bireylerin vasıfları, eylemler ve etkileşimler, davranış tortuları ve eserleri, ortamlar, sıra dışı durumlar ve oluşumlar ve kolektiflikler gibi konular örnek olay çalışmasının konusu olabilirler (aktaran Punch, 2005). Veri Toplama Araçları Araştırmada kullanılan nitel veriler, gözlem, görüşme formları ve müze ziyareti sonrasında öğrencilere yazdırılan müze ziyareti ile ilgili duygularını anlattıkları kompozisyonlardan elde edilmiştir. Araştırmada standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tarzı uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2004). Açık uçlu on iki sorudan oluşan yarı yapılandırılmış iki adet görüşme formu hazırlanmıştır. Müze ziyaretinden bir hafta önceki derste uygulanan ön görüşme formunda, araştırmaya katılan görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin müzeler ile ilgili var olan bilgi birikimlerini ortaya koyan üç soru, daha önceki müze ziyaretlerinde karşılaştıkları olumlu ve olumsuz durumları ve ülkemiz müzelerinden fiziki ortam ve öğrenme yöntemleri olarak beklentilerini ortaya koyan iki soru yer almıştır. Müze ziyaretinden sonra uygulanan son görüşme formunda ise görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerine yönelik organize edilen programlı müze ziyaretinin verimini, müzede öğrenmenin kazanımlarını ortaya koyan beş soru, ziyaret edilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde hangi beklentilerinin karşılandığını ölçen bir soru ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden fiziki ortam ve öğrenme yöntemleri olarak beklentilerini ölçen bir soru yer almıştır. Ön görüşme formunda öğrencilerin, genel anlamda müzelerden beklentilerini ölçen sorulara yer verilmiş, son görüşme formunda ise ziyaret edilen müzeye yönelik sorular yer almıştır. Görüşme sorularının geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için öncelikle bir görme yetersizliği olan (kör) öğrenciye uygulanmış, gerekli ifade değişiklikleri yapılmış ve uzman görüşü (özel eğitim hocaları ve müze eğitimcileri) alınarak son şekli verilmiştir. Son görüşme formundaki soruların geçerlik ve güvenirliği için de öğrenci Anadolu Medeniyetleri Müzesi ne götürülerek programlı bir müze ziyareti gerçekleştirilmiştir.

8 1174 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Görüşme formları araştırmaya katılan kör öğrencilere araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Ön görüşme formu müze ziyaretinden bir hafta önce, son görüşme formu da müze ziyaretinden sonra araştırmacının odasında uygulanmıştır. Tüm öğrenciler önceden yer ve saat konusunda bilgilendirilmiştir. Kör öğrenciler odaya teker teker alınarak sorular okunmuş yönlendirmesiz bir görüşme tekniği ile cevaplar görüşme formlarına kaydedilmiştir. Az gören öğrenciler görüşme formlarını aynı günlerde, atölyede, pencerenin yanında ışıklı bir ortamda kendileri doldurmuştur. Görüşme formları az gören öğrencilerin rahat okuyabilmeleri için 16 punto, büyük harf ve koyu yazılmıştır. Sorular arasında bırakılan cevap boşlukları da geniş tutulmuştur. Gözlem, müzeye gidilen günün sabahında toplanılan üniversite bahçesinde, müze ziyaret sürecinde ve müze ziyaretinden sonra gidilen üniversitede atölyede yapılmıştır. Gözlem notları araştırmacı tarafından kayıt altına alınmıştır. Tüm müze ziyareti, öncesi ve sonrasıyla fotoğraflarla da belgelenmiştir. Fotoğraflar müze ziyaretine eşlik eden bir yüksek lisans öğrencisi tarafından çekilmiştir. Öğrenciler, müze ziyareti ile ilgili yazdıkları kompozisyonları müze ziyaretinden bir hafta sonraki derste teslim etmişlerdir. Kör öğrenciler de duygularını klavyesi Braille alfabesi olan bilgisayarlarda kendileri yazmışlardır. Verilerin Analizi Görüşmelerle toplanan verilerin analizi içerik analizi ile yapılmıştır. İçerik analizinde öncelikle veriler kodlanmış, kodlar arasındaki ortak yönler belirlenerek temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Üç ana tema tablolaştırılmış ve yüzdelerle yorumlanmıştır. Gözlemlerde tutulan notlar (öğrencilerin davranışları, mimikleri, heyecanları, mutlulukları, sordukları sorular) araştırmanın bulgular ve yorumlar bölümünde kullanılmış ve yorumlanmıştır. Gözlemlere destek olarak tüm müze ziyareti sürecinde çekilen fotoğraflardan da öğrencilerin davranışları ve heyecanları ifade edilirken yararlanılmıştır. Müze ziyareti sonrasında öğrencilere yazdırılan, müze ziyareti ile ilgili duygularını anlattıkları kompozisyonlardan alıntılar, araştırmanın tartışma ve sonuç bölümünde kullanılmıştır. Kompozisyonlarından alıntılar yapılan öğrencilerin biri kör, diğeri de az görendir. Öğrencilerin kompozisyonlarından alınan alıntılar, onların heyecanlarını, müze ziyaretinin verimini anlattıkları paragraflardan yapılmıştır. Alıntılar, öğrencilerin yorumlarına dokunulmadan imla hataları düzeltilerek verilmiştir.

9 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1175 Örneklem Araştırmanın örneklemini, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalında eğitimöğretim yılında üçüncü sınıfa devam eden, Görme Engellilerde Resim ve Modelaj Öğretimi dersini alan beş görme yetersizliği olan öğrenci oluşturmaktadır. Derse devam eden 46 öğrencidir. Öğrencilerin 41 tanesi hiçbir görme problemi olmayan öğrencilerdir. Araştırmaya sınıftaki görme yetersizliği olan öğrencilerin tamamı dâhil edilmiştir. Öğrencilerin üçü total kör, ikisi de az görendir. Total kör öğrencilerin iki tanesi akraba evliliği yapan ailelerden gelmektedir; doğuştan kördürler, % 100 görmemektedirler. Diğeri de iki yaşında tamamen görme gücünü kaybetmiştir. O da % 100 görmemektedir. Az gören öğrencilerin de bir tanesi akraba evliliği yapan aileden gelmektedir. Gündüz % 15, gece ise % 5 görmektedir (gece körlüğü). Diğerinin ise sağ gözü % 100 görmemekte; sol gözünde ise 1/10 oranında görme vardır (nistağmus). Müze Ziyareti Müze ziyareti üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eğitim Birimi ile bağlantı kurulmuş, müzeyi ziyaret edecek uygun bir gün belirlenmiştir. Gerekli izinler alınmış; araştırmacı tarafından görüşme formları hazırlanmıştır. Müze ziyaretinden bir hafta önceki derste ön görüşme formu uygulanmıştır. Öğrenciler müzeye gidilecek gün, saat, nasıl gidileceği ve müze ziyareti ile ilgili bilgilendirilmiştir. İkinci aşamada müze ziyareti gerçekleştirilmiştir. Son aşamada müze ziyareti sonrasında atölyede son görüşme formu doldurulmuş, bir hafta sonraki derste de müze ziyareti ile ilgili kompozisyonlar yazdırılmıştır. Bulgular ve Yorumlar Görüşme formlarındaki verilerden elde edilen kodlardan alt temalar ve üç ana tema elde edilmiştir. Bu bölümde üç ana tema ayrı ayrı tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Birinci ana temada görme engelli üniversite öğrencilerinin müze ile ilgili var olan bilgileri gösterilmiştir. Bu veriler öğrencilerin müze ziyareti öncesinde doldurduğu ön görüşme formundan alınmıştır (Tablo 1). İkinci ana temada müzede öğrenmenin görme engelliler üzerindeki kazanımları ortaya koyulmuştur. Veriler müze ziyareti sonrasında doldurulan son görüşme formundan alınmıştır (Tablo

10 1176 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ 2). Üçüncü ana temada da görme engelli üniversite öğrencilerinin Türkiye müzelerinden beklentileri ortaya koyulmuştur. Bu ana tema Tablo 3.1 ve Tablo 3.2 olarak iki ayrı tabloda verilmiştir. Tablolardaki veriler ön ve son görüşme formlarından alınmıştır. Tablo 3.1 öğrencilerin Türkiye müzelerinden fiziki ortam ve öğrenme yöntemleri açısından beklentilerini göstermektedir. Tablo 3.2 de ziyaret edilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi ndeki fiziki ortam ve öğrenme yöntemleri açısından öğrencilerin beklentilerini ve kendileri için organize edilen programlı müze ziyareti ile ilgili düşüncelerini ortaya koymaktadır. Tablolarda kör öğrenciler Ö.1, Ö.2, Ö.3 olarak, az gören öğrenciler de Ö.4, Ö.5 olarak gösterilmiştir. Yine bu bölümde müzenin işitsel bilgilendirmeler eşliğinde gezilmesi, görsel betimlemelerle ve dokunarak öğrenme süreci de yer almaktadır. 1- Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müze ile İlgili Var Olan Bilgileri (Birinci Ana Tema, Tablo 1)

11 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1177 Tablo 1. Ana Tema Müze ile İlgili Hazırbulunuşluk Alt Temalar Müze Kavramı Müze Çeşitleri Müzeye Esrelerin Toplanması Bilmiyor Kaçak eserlerin kurtarılması Müzayede Kazı Bağış Önemli kişilerin eşyalarının sergilendiği müze Açık hava müzeleri Sanat müzeleri Askerî müzeler Arkeoloji Müzesi Meteoroloji Müzesi Tarihî eserlerin sergilendiği yer Bugüne kadar yaşamış insanlara ait araç-gereçlerin olduğu yer Objeleri koruyan kültür kurumu Önemli eserlerin bulunduğu yer Sanat eserlerinin bulunduğu yer Kodlar Ö Ö Ö Ö Ö f % ,5 1 12,5 1 12, ,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5 1 12,5 4 50

12 1178 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 1 öğrencilerin müze ile ilgili var olan bilgilerini göstermektedir. Tablodan öğrencilerin yetersiz bilgiye sahip oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin bir öğrenci Eserler camın arkasında diye duydum. (Ö.1) yorumunu yapmıştır. Tabloya göre öğrencilerin % 80 i eselerin müzeye nasıl toplandığı ile ilgili hiçbir fikre sahip değildir. 21 Mayıs 2008 tarihinde sabah 9.00 da üniversitenin bahçesinde buluşulur. Bütün öğrenciler heyecanlı ve meraklıdır. Bahçede topluca fotoğraf çektirilir. Bütün öğrenciler Çekiyorum. sesine doğru mutlulukla gülümserler. Müzeye iki araba ile gidilir. Müze ziyareti boyunca beş görme engelli öğrenciye, araştırmacı, müze eğitimcisi ve iki yüksek lisans öğrencisi refakat eder. Önce müzenin bahçesindeki heykeller dokunarak incelenir. Öğrenciler insan heykellerinin bazılarının başlarının neden olmadığını sorarlar. Cevabını öğrenirler. Heykellerin elbiselerinin kıvrımlarını incelerler. Kör öğrenciler aslan heykelini kendileri tasvir eder. Ayağını bulur; yelelerini inceler; yelelerin ne olduğunu sorarlar. Aslanın duruşunu fark ederler. Bu oturuyor derler. Bir önce inceledikleri insan heykelinden sonra onun bir hayvan olduğunu kendileri fark ederler. Kör öğrencilerden biri aslan heykelinin gerçek aslan ile büyüklüğünün aynı olup olmadığını sorar. Müze bahçesinde az gören öğrenciler yeterli gün ışığından dolayı kendileri hareket ederler. Ancak müze içerisinde refakat edilmesine ihtiyaç duyarlar (ışık yeterli gelmez, müze kalabalıktır). Müzeye girilince öğrenciler önce orta salona alınır. Burada oturma bölümüne oturulur. Araştırmacı tarafından, müze nedir, müze çeşitleri nelerdir, müzeye eserler nasıl toplanır, soruları ile ilgili işitsel bilgilendirmeler yapılır. Müzelerle ilgili belirli bir bilgi birikimi kazandırılır. Müze eğitimcisi müze binaları ile ilgili bilgilendirme yapar. Anadolu Medeniyetleri Müzesi iki Osmanlı yapısı olan Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han da yer alır. Müze 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre nin Lozan şehrinde 68 müze arasında birinci seçilerek Avrupa da Yılın Müzesi unvanını elde eder. Bugün kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik Çağdan başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sıra ile sergilenir (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, t.y., s. 3-11). Öğrencilere o anda içinde bulundukları Mahmut Paşa Bedesteni nin büyüklüğü, neden Kurşunlu Han ile yan yana olduğu anlatılır. Alışverişe gelen tüccarların kalabilmesi için hanın yanına yapıldığı söylenir. Öğrencilere bulundukları binanın büyüklüğü ile ilgili bilgi verilir. Müze

13 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1179 eğitimcisi bedestenin (alışveriş merkezi) ne amaçla yapıldığını anlatır. Burada binanın yapıldığı tarihlerde yün, ipek, deri satıldığını söyler. Görme yetersizliği olan öğrencilerin ellerine yün ve deri verilir. Yünden, deriden neler yapılabileceği konuşulur. Ellerine yün eğirme aleti olan kirmen verilir. Aletin nasıl kullanıldığı öğretilir. Müze, müze eğitimcisinin bilgilendirmeleri eşliğinde gezilir. Bazı eserlerin önünde oturulur. İşitsel bilgilendirmelerin yanında bazı eserlerin kopyaları ile dokunsal öğrenme de yaşanır. Görme engelli öğrenciler müzede bulunan kapları, balta uçlarını, törensel sembolleri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıklarını öğrenirler. Güneş Kursunun karşısında otururlar. Karşılıklı soru ve cevaplarla Hattiler deki ve geçmiş dönemlerdeki din anlayışı anlatılır. Güneş Kurslarının, bazı seramik kapların ve tabletlerin taklitleri ile anlatılanları elleri ile görselleştirirler. Öğrencilere elle yapılmış ve çarkta yapılmış seramik örnekleri dağıtılarak seramiğin zaman içerisindeki gelişimi anlatılır. Seramiklerin üzerlerindeki süslemelerin estetik kaygı ile yapıldıkları söylenir. Yine taklidine dokunarak ilk çalgı aletini tanırlar. Burada dokundukları taklit objelerin gerçekleri ile aynı büyüklükte olup olmadığını sorarlar. Asur Ticaret Kolonileri Dönemi eserlerinin bulunduğu vitrinlerin önünde de otururlar. Yazının Anadolu ya M.Ö li yıllarda Asur Ticaret Kolonileri Çağında geldiğini, müzede sergilenen tabletlerde neler yazıldığını, çivi yazısının nasıl yazıldığını öğrenirler. Bir vitrinde bir kâtip tarafından çivi yazısının nasıl yazıldığı ve pişirildiği canlandırılmıştır. Bu canlandırma araştırmacı tarafından tüm detayları ile görme yetersizliği olan öğrencilere anlatılır. Yine tanrılara içki sunmak için kullanılan riton lardan (törensel içki kabı) biri az gören bir öğrencinin dikkatini çeker. Uzun boyunlu, üzerinde hayvan heykelcikleri olan, baş kısmı dokularla süslü bu riton detaylı olarak tasvir edilir. İçkinin nereden akıtıldığı anlatılır. Kral Midas ın mezarından çıkarılan ölü hediyeleri anlatılır (sehpalar, kazanlar, kaplar). Amerikalılar tarafından mezardan çıkarılan kazanlara yapılan DNA testi ile ölü yemeğinde neler yendiğinin (dana eti, kuzu eti, ballı bira) ortaya çıkarıldığı söylenir. Frig ana tanrıçası Kibele nin önünde Neolitik dönemden beri var olan ana tanrıça inancı anlatılır. Bolluk ve bereketi simgeleyen ana tanrıçalara farklı dönemlerde farklı isimler verildiği söylenir (Kibele, Kubaba gibi). Son olarak müze eğitim atölyesine gidilir. Görme yetersizliği olan öğrenciler burada sikke (metal para) ile ilgili bilgi edinirler. Dokunarak geçmiş dönemlerin sikkelerini tanırlar. Her öğrenci tek tek sikke basar. Hepsi

14 1180 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ son derece heyecanlıdır; çok eğlenirler. Bastıkları sikkeler günün anısına onlara verilir. Çok mutlu olurlar. Müze eğitim atölyesinin duvarlarındaki rölyefleri dokunarak incelerler. Müze bahçesinden arabalarına giderken araştırmacıya, kendilerini çok değerli hissettiklerini söylerler. Onların öğrenme yöntemlerine yönelik, ihtiyaçları dikkate alınarak organize edilen bu samimi müze ziyareti hepsini çok mutlu eder. Topluca üniversiteye dönülür. Atölyede biraz dinlendikten sonra son görüşme formu doldurulur. Görüşme formu kör öğrencilere araştırmacı tarafından, ayrı bir odada tek tek uygulanır. Yorulmuşlardır ama yüzleri sürekli gülmektedir. Hepsi öğretmenlerini öperek atölyeden ayrılırlar. 2- Müzede Öğrenmenin Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Kazanımları (İkinci Ana Tema, Tablo 2)

15 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1181 Kültürlere ait eserlere sahip çıkıldığını kanıtlıyor. Tablo 2. Müzede Öğrenmenin Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Kazanımları Ana Tema Müze Ziyaretinde İlk Öğrenilenler Gezdiğimiz Müzenin Önemi Eserlerin Toplanma Şekli Müzenin Türü Alt Temalar Kültüre ait eserler korunuyor. Anadolu da yaşamış medeniyetleri günümüze getiriyor. İnsan kültürünün gelişimi bütün aşamaları ile gösteriliyor. Birçok uygarlığa ait eserler var. Müzede eğitim yapıldığı Eserlerin bakımı Eserlerin nasıl toplandığı Müze türleri Eski kaplarda ne pişirildiği Kutsal evlilik töreni Törensel semboller Madeni para basımı Seramik çarkının ayakla döndüğü Tanrılara içki sunma yöntemi İlk çalgı aleti Etnografya Müzesi nin anlamı Madenler kayraç hâlindedir. İnsan heykellerinin neden başları yoktur? Aslan heykellerindeki yelelerin farkı Bağış ile Kaçak eserler yakalanarak Satın alma Kazı ile Arkeoloji Müzesi Kodlar Ö Ö Ö Ö Ö f %

16 1182 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 2 araştırmaya katılan görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin müze ziyaretindeki kazanımlarını göstermektedir. Müzede görme engelli öğrenciler Anadolu uygarlıklarının yaşam şekillerini, inançlarını ve sanatlarını dokunarak ve işitsel bilgilenmelerle öğrenmişlerdir. Müzede öğrenme sınıf ortamından daha heyecan verici ve ilgili olmuştur. Erbay (1999) a göre YÖK, üniversitelerin genel yapısına göre müze kurabilmelerini ve bu müzeleri üniversitedeki öğretim programlarının bir tamamlayıcısı gibi kullanabilmelerini teşvik etmelidir. Gelişmiş ülkelerde bu uygulama yıllar öncesinden gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde de bünyesinde müze olan üniversiteler vardır; ancak görme engellilerin ihtiyaçlarına ve öğrenme şekillerine yönelik oluşumlar istenilen seviyede değildir. Tablo 2 den öğrencilerin tamamının müzeye eserlerin nasıl toplandığı ile ilgili daha önce Tablo 1 de veremedikleri cevabı verdikleri görülmektedir. Tablo bize öğrencilerin müzeler ile ilgili belirli bir bilgi birikimi edindiklerini de göstermektedir. 3- Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Türkiye Müzelerinden Beklentileri (Üçüncü Ana Tema, Tablo 3.1, Tablo 3.2)

17 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1183 Tablo 3.1 Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Türkiye Müzelerinden Fiziki Ortam ve Öğrenme Yöntemleri Olarak Beklentileri Ana Tema Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Türkiye Müzelerinden Beklentileri Fiziki Ortam Olarak Müzelerden Beklentiler Öğrenme Yöntemleri Olarak Müzelerden Beklentiler Daha önce yapılan müze ziyaretleri Alt Temalar Video çekimi yapabilme Sesli bilgilendirme sistemi Müzede bilgilendirme yapacak müze görevlileri (görme engelliler için) Braille alfabesi ile açıklamalar Dokunarak öğrenme Düz bir zemin Zemin renginin esere göre daha koyu ya da açık olması Büyük punto bilgi panoları Sade düzenlenmiş vitrinler Aydınlık ve ferah bir ortam (iyi bir ışıklandırma) Kontrast renklerin kullanımı Duvar takibi yapılabilecek bir düzen Müzenin ortasındaki sütunlar Tuvaletin yeri Dönemeçli merdiven Daha önce müzeye gidildi. Kodlar Ö Ö Ö Ö Ö f % ,5 1 6,5

18 1184 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 3.1 araştırmaya katılan görme yetersizliği olan üniversite öğrencilerinin Türkiye müzelerinden fiziki ortam ve öğrenme yöntemleri açısından beklentilerini ortaya koymaktadır. Tablodan öğrencilerin hepsinin daha önce müzelere gittikleri anlaşılmaktadır. Araştırmaya katılan kör öğrencilerin % 66 sı Türkiye müzelerinde duvar takibi yapabilecekleri bir düzen olmasını, % 33 ü müze içerisindeki merdivenlerin dönemeçli olmamasını (bastonları takılıyor), müzenin tuvaletinin ulaşımı kolay bir yerde olmasını; müze içerisinde çok fazla sütun olmamasını istemişlerdir. Görme engelli öğrencilerin tamamı öğrenme yöntemleri olarak da kendilerine anlatacak görevliler, eserlerin maketleri, kabartma resimler ve Braille alfabesi ile açıklamalar olması gerektiğini söylemişlerdir. Az gören öğrencilerin tamamı Türkiye deki müzelerde ortamın ferah ve aydınlık olmasını, sergilemelerde zıt renkler kullanılmasını, yazıların büyük punto ve zemine kontrast renkte olmasını istemişlerdir. Az gören ya da sadece ışığı hissedebilenler için zemin rengi çok önemlidir. Sadece ışığı hissedebilen bir öğrencinin yorumu bize bunu göstermektedir. Yerde çizgiler olmamalı. Zemin düz olmalı. Yer eserlere zıt bir renkte olmalı. Bu bizim duvarları algılayabilmemizi sağlıyor. (Ö.3) Tablodan kör ve az gören öğrencilerin tamamının dokunarak öğrenme ve müzelerde görme engelliler için rehber olmasını istedikleri görülmektedir (% 62). Bir nesneyi ellemenin nesnenin daha açık, daha kesin ve daha kolay anlaşılır, anımsanır imgeler yarattığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bilgi elde etmede daha fazla duyumlar kullanılması imgeyi daha açık seçik ve daha uzun süreli kılar (Onur, 1995). Müzede öğrencilerin nesneleri dikkatle ellerine almalarına, yoklamalarına izin verilirse ellerinde tuttukları nesneyi daha çabuk anlayıp kavrayacaklardır (Abacı, 1996). Görme yetersizliği olmayan öğrencilerin öğrenmesinde de dokunmanın önemi büyüktür, ancak görme yetersizliği olan öğrencilerin müzede öğrenmesinde dokunarak öğrenme en önemli öğrenme yöntemidir. Atagök (1995) e göre müzeler, koleksiyonlarına oldukları kadar topluma karşı da sorumludurlar. Günümüzde müzeler bir araştırma ve eğitim kurumuna dönüşmüştürler. Bu gelişme ile müzelerin yapısında toplama, koruma, araştırma ve belgeleme ile sergilemenin ötesinde eğitim ile toplumla ilişki kurabilecek bir kadro gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki birçok müzede var olan en önemli eksiklerden biri de müze eğitim birimleri ve yeterli müze eğitimcisinin olmayışıdır. Müzelerimizde de eğitim birimleri olmalı ve bu birimlerde görme yetersizliği olanlara yönelik eğitim hizmetleri sunabilecek uzman kadrolar oluşturulmalıdır. Falk ve Dierking (2002b) müzede yaşanan deneyim-

19 BUYURGAN / Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzelerden Beklentileri 1185 lerin birbirini etkileyen üç alan ile oluşabileceğini ifade eder. Bunlar bireysel, toplumsal ve fiziksel şartları içerir. Gelişmiş ülkelerde birçok müzede görme engellilere yönelik bu tür eğitim hizmetleri vardır. Örneğin Museum of Modern Art (New York) ta ve Cummer Museum of Art & Gardens (Florida) da resim ve heykellerin üç boyutlu modelleri, dokunsal resimler, sözel tanımlamalar, büyük baskı ve Braille alfabesi ile bilgi, çok büyük renkli fotokopiler vardır. Museum of Modern Art ta görme engelliler için büyük bir video monitörü de kurulmuştur (McMath, 2003; Rosenberg, 2003). Hatta gelişmiş ülkelerde bazı müzelerde müze eğitimi birimlerinde görme engelliler danışmanlık yapmaktadır (Pearson, 2003; Sparacino, 2003). Böylece görme engellilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler daha verimli olmaktadır.

20 1186 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 3.2 Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden Fiziki Ortam ve Öğrenme Yöntemleri Olarak Beklentileri Ana Tema Görme Yetersizliği Olan Üniversite Öğrencilerinin Anadolu Medeniyetleri Müzesi nden Beklentileri Alt Temalar Fiziki Ortam Olarak Beklentileri Öğrenme Yöntemleri Olarak Beklentileri İşitsel bilgilendirme sistemi Uygulama Kabartma broşürler Her vitrinin en önemli eserinin kopyası Dokunarak öğrenme Betimlemeler Anlatım Daha çok ışıklandırma Zıt renk zemin üzerinde eserler Vitrinlerde büyük punto ve koyu renk yazılar Doğal ihtiyaçlar için bir kör rehberi Braille bilgi panoları Yerdeki eserlerin etrafında kabartma çizgiler Kabartma yönlendirme levhaları Kabartma müze haritası Ortadaki cam vitrinler fazla olmamalı Sesli uyaranlar Kodlar Ö Ö Ö Ö Ö f %

Belkıs Garip. M. Şahin Bülbül. www.fizikli.com/engelsiz/ufek2013.pdf

Belkıs Garip. M. Şahin Bülbül. www.fizikli.com/engelsiz/ufek2013.pdf 1 Belkıs Garip blksgrp@gmail.com M. Şahin Bülbül msahinbulbul@gmail.com www.fizikli.com/engelsiz/ufek2013.pdf İçerik: 2 Okul dışı öğrenme ortamları Engel Avı nedir? Engel Avı nın nasıl yapılır? ODTÜ Bilim

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel Hazırlayan: Gizem Yıldız YASAL TANIM Görme keskinliği; ayrıntıları ayırt etme, görme yeteneğidir. Görme alanı;

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Örneklerle, Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri. Şûkran Şahin

Örneklerle, Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri. Şûkran Şahin Örneklerle, Görsel Sanatlar Dersinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkileri Şûkran Şahin sukran@bilkent.edu.tr www.bilkent.edu.tr/~sukran Yapılandırmacı Öğrenmenin Aşamaları Durumu yapılandırma Keşfetme Açıklama

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS UYGARLIK TARİH SNF105 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 2. Kazanımlarla ilgili olarak programda örneklerine bakınız.. ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim- 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

SeraWays, mimari engelleri aşıyor. SeraWays, overcomes architectural barriers.

SeraWays, mimari engelleri aşıyor. SeraWays, overcomes architectural barriers. 1 SeraWays, mimari engelleri aşıyor. SeraWays, overcomes architectural barriers. Halka açık alanların, engelli insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlanması sosyal sorumluluğun gereği olduğu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cam işleme teknikleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

TOTAL KÖR BĐR ÖĞRENCĐNĐN ÖĞRENMESĐNDE DOKUNMA, ĐŞĐTSEL BĐLGĐLENDĐRME, HĐSSETME VE MÜZE

TOTAL KÖR BĐR ÖĞRENCĐNĐN ÖĞRENMESĐNDE DOKUNMA, ĐŞĐTSEL BĐLGĐLENDĐRME, HĐSSETME VE MÜZE Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Yaz 2009, 7(3), 563-580 TOTAL KÖR BĐR ÖĞRENCĐNĐN ÖĞRENMESĐNDE DOKUNMA, ĐŞĐTSEL BĐLGĐLENDĐRME, HĐSSETME VE MÜZE Serap BUYURGAN * Halil DEMĐRDELEN ** Öz Müzeler, tarihi, sanatsal,

Detaylı

MÜZE EĞĠTĠMĠ MODÜLÜ. Prof. Dr. AyĢe Çakır ĠLHAN Doç. Dr. Müge ARTAR Öğr. Gör. AyĢe OKVURAN AraĢ. Gör. Ceren KARADENĠZ

MÜZE EĞĠTĠMĠ MODÜLÜ. Prof. Dr. AyĢe Çakır ĠLHAN Doç. Dr. Müge ARTAR Öğr. Gör. AyĢe OKVURAN AraĢ. Gör. Ceren KARADENĠZ MÜZE EĞĠTĠMĠ MODÜLÜ Prof. Dr. AyĢe Çakır ĠLHAN Doç. Dr. Müge ARTAR Öğr. Gör. AyĢe OKVURAN AraĢ. Gör. Ceren KARADENĠZ Projenin Amacı: Müzelerde akran eğitimi yoluyla çocukların; Ulusal ve kültürel değerleri

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Alper Tunga ÖZGÜLER 1, Tarkan KOCA 2 ÖZET Yapılan bu çalışmada örnek seçilen İnönü Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI

III- BİLİMSEL İLGİ ALANLARI ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Nurgül Akmanoğlu Doğum yeri ve yılı : Sakarya, 07.12.1977 Yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 26470 Eskişehir,

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MAYIS AYI 1. HAFTASINDA NELER SERBEST ZAMAN YAPTIK? Çocuklara sporun önemi anlatıldı ve her sabah spor yaptırıldı. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmen rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ

ÖZEL VEGA OKULLARI ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ ÖZEL VEGA OKULLARI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KÜLTÜR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi

Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 79-85 Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Ses Eğitiminin Önemi ve Bireysel Ses Eğitimi Dersi The importance of voice education and ındıvıdual

Detaylı

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE

AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE AHLAT ARKEOLOJİK KAZISI ÇİNİ ÖRNEKLERİ VE EL SANATLARI SERGİSİ ÜZERİNE Özet Selçukluların kültür ve sanat merkezlerinden Ahlat ta 50 yılı aşkın bir süredir arkeolojik kazılar yapılmaktadır. Bu kazılarda

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

LEARNING GOALS Human Rights Lessons

LEARNING GOALS Human Rights Lessons This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me LEARNING GOALS Human Rights Lessons Anton Senf May 2014 This project is co-financed

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ İÇİNDEKİLER Kişilik Testleri 3-22 Öğrenme Modeli Testleri 23-32 Dikkat Testleri 33-42 Düşünme Becerileri Testleri 43-48 Dikkat Setleri 49-54 Oyunlar 55-60 YÜKSEK BAŞARI İÇİN; Benego

Detaylı

Önsöz GİRİŞ. Bilgi ve görüşleriniz için; BİLİM MERKEZİ NEDİR?

Önsöz GİRİŞ. Bilgi ve görüşleriniz için; BİLİM MERKEZİ NEDİR? [Metni yazın] [Metni yazın] [Metni yazın] 1 İçindekiler Önsöz... 4 Giriş... 5 Ziyaretle İlgili Notlar... 6 Hangi Obje Hangi Üniteyle Bağlantılı; Ünite Kazanımları... 8 Eğitim paketi İle İlgili Öneriler...

Detaylı