İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010"

Transkript

1 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK

3 MTB: Adet-Copies

4 Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6 Environment Nüfus 9 Population Göç 15 Migration Demografi 17 Demography Sa l k 20 Health E itim, Kültür 26 Education, Culture Turizm 33 Tourism Adalet, Seçim 35 Justice, Election gücü 38 Labour Force Gelir Da l m 42 Income, Distribution Tüketim Harcamalar 45 Consumption Expenditures gücü Maliyeti 50 Labour Cost Fiyat 52 Price Tüketici Güven Endeksi 54 Consumer Confidence Index D Ticaret 57 Foreign Trade Tar m 60 Agriculture statistikleri 63 Business Statistics Sanayi 68 Industry Enerji 72 Energy Bina n aat 75 Building Construction Ula t rma 77 Transportation Ulusal Hesaplar 82 National Accounts Maliye 86 Finance Bilim, Teknoloji 90 Science, Technology Ya am Memnuniyeti 94 Life Satisfaction Semboller Symbols Bilgi yoktur - Denotes magnitude nil Bilgi elde edilememi tir Data not available Bilgi geçicidir * Data is provisional 1

5 Arazi Land Türkiye anakaras 'n n uç noktalar - Extreme points of Turkey Yönler ve uç noktalar Enlem (Kuzey) Boylam (Do u) Location of points Latitude (North) Longitude (East) Do u Küçük A r Da 'n n 34 km do usunda Türk- ran- Azerbaycan (Nahcivan) s n rlar n n kav ak noktas East Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan boundaires 34 km east of Mt.Küçük Ağr ' ' Bat Gökçeada'da nceburun West Cape İnceburun Gökçeada Island ' ' Kuzey Sinop ilinde nceburun North Cape Inceburun Sinop province ' ' Güney Hatay ili Yaylada ilçesinin Topraktutan (Beysun) Köyü'nün güneyi South South of Topraktutan (Beysun) village Yayladağ district Hatay province ' ' Not. Harita Genel Komutanl na ait topo rafik haritalardan 1' do rulukla elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the topographic maps of General Command of Mapping with 1' accuracy. Co rafik göstergeler - Geographic indicators En yüksek da - Highest mountain Büyük A r m En uzun akarsu - Largest river K z l rmak km En büyük baraj gölü - Highest dammed lake Atatürk 817 km 2 En büyük do al göl - Highest natural lake Van km 2 En büyük ada - Highest island Gökçeada km 2 2

6 Türkiye ve illerin yüzölçümleri Area of Turkey and provinces (km 2 ) l Yüzölçümü l Yüzölçümü l Yüzölçümü Province Area Province Area Province Area Türkiye -Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkâri Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Karabük Erzincan Ni de Kilis Erzurum Ordu Yalova 850 Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Not. Harita Genel Komutanl na ait 1/ ölçekli Mülki dari Bölümleri Haritas vektör verisinden hesaplanarak elde edilmi tir. Note. Data are calculated from the vector data of the Map of Administrative Division of General Command of Mapping with scaled to 1/

7 İklim Climate Seçilmi meteoroloji istasyonlar nda ayl k maksimum s cakl k, 2009 Monthly maximum temperature at selected meteorological stations, 2009 ( o C) Kartal Cevizli zmir Adana Ankara Samsun Kars anl urfa Ocak January ubat February Mart March Nisan April May s May Haziran June Temmuz July A ustos August Eylül September Ekim October Kas m November Aral k December

8 Seçilmi meteoroloji istasyonlar nda ayl k minimum s cakl k, 2009 Monthly minimum temperature at selected meteorological stations, 2009 ( o C) Kartal Cevizli zmir Adana Ankara Samsun Kars anl urfa Ocak January ubat February Mart March Nisan April May s May Haziran June Temmuz July A ustos August Eylül September Ekim October Kas m November Aral k December Kaynak: Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Meteorology

9 Çevre Environment Kükürtdioksit (SO 2 ) ve partiküler madde (duman) ortalamalar n n en yüksek oldu u il ve ilçe merkezleri, 2009 Provincial and district centers having the maximum sulphur dioxide and particulate matter concentrations, 2009 (mg/m 3 ) Kükürtdioksit (SO 2 ) Sulphur dioxide (SO 2 ) Partiküler madde (PM10) Particulate matter (PM10) Hakkari 149 Hakkari 242 Tekirda 142 Van 130 rnak 96 Batman 126 Bitlis 93 Karabük 119 Aksaray 64 Mardin 114 Sektörlere göre CO 2 emisyonu CO 2 emissions by sectors (Bin ton - Thousand tonnes) Toplam - Total Yak tlar n yanmas - Fuel combustion Elektrik üretimi - Electricity production Sanayi - Industry Ula t rma - Transport Di er (konut, tar m, vs.) Other (residential, agriculture, etc.) Endüstriyel prosesler - Industrial processes Ki i ba CO 2 emisyonlar (ton/ki i) CO 2 emissions per capita (tonnes/capita)

10 Belediye çevre göstergeleri Environmental indicators for municipalities Anket uygulanan belediye say s Number of municipalities questionned Ki i ba günlük su temini (litre/ki i-gün) Amount of water abstraction per capita (litres/capita-day) Ki i ba at ksu miktar (litre/ki i-gün) Amount of wastewater per capita (litres/capita-day) Ki i ba ortalama at k miktar (kg/ki i-gün) Amount of waste per capita (kg/capita-day) malat sanayi çevre göstergeleri, 2008 Environmental indicators for manufacturing industry, 2008 Temin edilen su miktar (Bin m 3 /y l) Amount of water abstracted (Thousand m 3 /year) De arj edilen at ksu miktar (Bin m 3 /y l) Amount of wastewater discharged (Thousand m 3 /year) Toplam endüstriyel at k miktar (Bin ton/y l) Total amount of industrial waste (Thousand tonnes/year) Tehlikeli endüstriyel at k miktar (Bin ton/y l) Amount of hazardous industrial waste (Thousand tonnes/year) Kamu sektörü çevresel harcamaları Environmental expenditure of public sector (YTL - TRY) Kamu sektörü toplam çevresel harcamaları Total environmental expenditure of public sector Cari harcamalar-current expenditure Yatırım harcamaları - Investment expenditure

11 Giri imlerin çevresel harcamalar Environmental expenditure of enterprises (YTL - TRY) 2008 Giri imlerin toplam çevresel harcamalar Total environmental expenditure of enterprises malat sanayi sektörü toplam çevresel harcama Total environmental expenditure of manufacturing industry sector Cari harcamalar - Current expenditure Yat r m harcamalar - Investment expenditure Elektrik, gaz, buhar ve s cak su üretimi ve da t m sektörü toplam çevresel harcama - Total environmental expenditure of electricity, gas and water supply sector Cari harcamalar - Current expenditure Yat r m harcamalar - Investment expenditure Madencilik ve ta ocakç l sektörü toplam çevresel harcama Total environmental expenditure of mining and quarrying sector Cari harcamalar - Current expenditure Yat r m harcamalar - Investment expenditure

12 Population Nüfus Nüfus, y ll k nüfus art h z ve nüfus yo unlu u Population, annual growth rate of population and population density Y ll k nüfus art h z Nüfus yo unlu u Say m y l Nüfus Annual growth rate Population Census year Population of population ( ) (1) (2) density (3) (1) Türkiye'nin yüzölçümü km 2 'dir. Surface area of Turkey is km 2. (2) Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan al nan 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. Lakes and dams are excluded from the surface area. It was calculated according to 1/ scaled map provided from General Command of Mapping. (3) Hatay ilinin nüfusu toplama dahil edilerek hesap edilmi tir. It was calculated by including the population of Hatay province to total population.

13 l, ilçe, belediye ve köy say s, Number of provinces, districts, municipalities and villages, l say s - Number of provinces 81 lçe say s - Number of districts 892 Belediye say s - Number of municipalities Köy say s - Number of villages Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2009 Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census 2009 of Address Based Population Registration System (ABPRS) Not. l, ilçe, belediye ve köy say lar belirlenirken; Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan idari ba l l k ve tüzel ki ilik de i iklikleri dikkate al nm t r. Note. Number of provinces, districts, municipalities and villages are determined by taking into account administrative attachment and legal entity changes recorded by the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (GDPCA) in the National Address Database (NAD) in accordance with the related regulation and administrative registers. l/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu Population of province/district centers and towns/villages Toplam nüfus - Total population l ve ilçe merkezi Province and district centers Erkek - Males Kad n - Females Belde ve köy - Towns and villages Erkek - Males Kad n - Females Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) 10

14 llere göre nüfus, 2009 Population by provinces, 2009 l Nüfus l Nüfus l Nüfus Province Population Province Population Province Population Türkiye - Turkey Adana Giresun Samsun Ad yaman Gümü hane Siirt Afyonkarahisar Hakkâri Sinop A r Hatay Sivas Amasya Isparta Tekirda Ankara Mersin Tokat Antalya stanbul Trabzon Artvin zmir Tunceli Ayd n Kars anl urfa Bal kesir Kastamonu U ak Bilecik Kayseri Van Bingöl K rklareli Yozgat Bitlis K r ehir Zonguldak Bolu Kocaeli Aksaray Burdur Konya Bayburt Bursa Kütahya Karaman Çanakkale Malatya K r kkale Çank r Manisa Batman Çorum Kahramanmara rnak Denizli Mardin Bart n Diyarbak r Mu la Ardahan Edirne Mu I d r Elaz Nev ehir Yalova Erzincan Ni de Karabük Erzurum Ordu Kilis Eski ehir Rize Osmaniye Gaziantep Sakarya Düzce Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) 11

15 Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, Population by age group and sex, Ya grubu - Age group Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2009 Nüfus Say m sonuçlar Source: Results of Population Census 2009 of Address Based Population Registration System (ABPRS) 12

16 Medeni durum ve cinsiyete göre nüfus Population by marital status and sex [15 ve daha yukar ya taki nüfus - Population 15 years of age and over] Erkek Males Kad n Females Erkek Males Kad n Females Toplam - Total Hiç evlenmedi Never married Evli - Married E i öldü - Widowed Bo and - Divorced Bilinmeyen - Unknown Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) Not. Yabanc lar kapsama al nmam t r. Note. Foreigners are not included. Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus - Population by literacy and sex [6 > ya - age] (%) 2009 Toplam - Total Okuma yazma bilmeyen - Illiterate 7.53 Okuma yazma bilen - Literate Erkek - Males Okuma yazma bilmeyen - Illiterate 2.96 Okuma yazma bilen - Literate Kad n - Females Okuma yazma bilmeyen - Illiterate Okuma yazma bilen - Literate Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) Not.1. Oranlar hesaplan rken bilinmeyen kapsanmam t r. Note.1. Proportions are calculated by excluding unknown. 2. Yabanc lar kapsama al nmam t r. 2. Foreigners are not included. 13

17 dönemi nüfus art h z en yüksek ve en dü ük olan iller The provinces with highest and lowest annual growth rate of population in period Y ll k nüfus art h z ADNKS nüfusu ADNKS nüfusu Annual growth Population of Population of rate of population ABPRS ABPRS ( ) Nüfus art h z en yüksek olan iller Provinces with highest annual growth rate of population Çankırı Bilecik Isparta Nüfus art h z en dü ük olan iller Provinces with lowest annual growth rate of population Tunceli Ardahan Kars Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) Ortanca ya ve ya ba ml l k oran Median age and age dependency ratio Ortanca ya - Median age Toplam ya ba ml l k oran Total age dependency ratio Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) Elderly dependency ratio (age 65 and over) Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) Youth dependency ratio (age 0-14) Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) Nüfus Say m Sonuçlar Source: Results of Population Census of Address Based Population Registration System (ABPRS) 14

18 Migration Göç Yerle im yerlerine göre göç eden nüfus, Migrated population by places of residence, Yerle im yeri Places of residence Toplam - Total l/ilçe merkezinden il/ilçe merkezine From province/district centers to province/district centers (%) Belde/köyden il/ilçe merkezine From towns/villages to province/district centers (%) l/ilçe merkezinden belde/köye From province/district centers to towns/villages (%) Belde/köyden belde köye From towns/villages to towns/villages (%)

19 Ülkelere göre yurtd ndan gelen göç, 2000 Immigration by countries, 2000 Erkek - Males Kad n - Females Toplam - Total Almanya - Germany Bulgaristan - Bulgaria KKTC - Turkish Republic of Northern Cyprus Azerbaycan - Azerbaijan Rusya Federasyonu - Russian Federation Hollanda - Netherlands Fransa - France ABD - USA dönemi net göç h z na göre en fazla göç alan, göç veren iller The provinces with highest in-migration and out-migration by rate of net migration in period 2009 ADNKS Net göç h z nüfusu Rate of net Population of Ald göç Verdi i göç migration ABPRS In-migration Out- migration ( ) Net göç h z na göre en fazla göç alan iller The provinces with highest in-migration according to their net migration rate Çank r Trabzon Eski ehir Net göç h z na göre en fazla göç veren iller The provinces with highest out-migration according to their net migration rate Ardahan Mardin Tunceli Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2009 Nüfus Say m sonuçlar. Source: Results of Population Census 2009 of Address Based Population Registration System (ABPRS) 16

20 Demography Demografi Do umlar - Births [31/08/2010 tarihi itibariyle - Date as of 31/08/2010] Do um say s - Number of births Erkek - Males K z - Females Kaba do um h z - Crude birth rate ( ) Genel do urganl k h z General fertility rate ( ) Toplam do urganl k h z (çocuk say s ) Total fertility rate (number of children) Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality Ya a özel do urganl k h z - Age specific fertility rate [31/08/2010 tarihi itibariyle - Date as of 31/08/2010] ( ) Annenin ya grubu - Age group of mother Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality 17

21 Evlenmeler ve bo anmalar - Marriages and divorces Evlenmeler - Marriages Bo anmalar - Divorces Kaba evlenme h z - Crude marriage rate (% 0 ) Kaba bo anma h z - Crude divorce rate (% 0 ) Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality Evlilik süresine göre bo anmalar Divorces by duration of marriage Evlilik süresi (y l) Duration of marriage (year) Toplam - Total (%) (%) (%) Bilinmeyen - Unknown Kaynak: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Civil Registration and Nationality Ölümler - Deaths Toplam - Total Erkek - Males Kadın - Females Not. Ölümler il ve ilçe merkezini kapsamaktadır. Note. Deaths include only province and district centers. 18

22 ntiharlar - Suicides Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Ya grubuna göre intiharlar - Suicides by age group Ya grubu - Age group Toplam - Total (%) (%) (%) Bilinmeyen - Unknown Demografik göstergeler - Demographic indicators Toplam do urganl k h z (kad n ba na) Total fertility rate (per woman) Katk l yenilenme h z (kad n ba na) Gross reproduction rate (per woman) Net yenilenme h z (kad n ba na) Net reproduction rate (per woman) Çocuk do urmada ortalama ya Mean age of childbearing Do u ta beklenen ya am süresi (y l) Expectation of life at birth (year) Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Not Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemine göre Nüfus Projeksiyonlar Note. Population Projections were based on 2008 Address Based Population Registration System 19

23 Sağlık Health Sa l k kurumlar na ili kin istatistikler - Statistics on medical institutions Kurum say s Number of hospitals Yatak say s Number of beds Toplam - Total Sa l k Bakanl - Ministry of Health Üniversite - University Özel - Private Di er - Other (2) (3) (1) 14 ubat 2005 tarihli 927 say l Sa l k Bakanl makam onay ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sa l k Bakanl 'na devredildi inden istatistiki veriler Sa l k Bakanl verileri içerisinde yer alm t r. In the approval 927 dated 14 February 2005, which was issued by Ministry of Health, as Social Insurance Institution was assigned to Ministry of Health, statistical data are included in the data of Ministry of Health. (2) Dernek, yabanc, az nl k, K T, belediye ve di er bakanl klara ait hastaneleri kapsar. Includes hospitals belonging to associations, foreigners, minorities, public economic enterprises, municipalities and other ministries. (3) Milli Savunma Bakanl 'na ait hastaneleri kapsamaz. Not covers hospitals belonging to National Defense Ministry. 20

24 Dallara göre hastane say lar, Türkiye Number of hospitals by branches, Turkey Dallar - Branches Toplam - Total Genel hastane - General hospital Acil yard m ve travmatoloji hastanesi Emergency and traumatology hospital Çocuk hastal klar hastanesi Child diseases hospital Di hastanesi - Dental hospital Diyabet hastanesi - Diabetes hospital Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri Physical treatment and rehabilitation centers Gö üs hastal klar hastanesi Chest diseases hospital Gö üs kalp damar cerrahisi merkezleri Chest and cardiovascular diseases centers Göz hastal klar hastanesi Ophtalmology hospital Kad n do um ve çocuk hastal klar hastanesi Obstetric and child hospital Kardiyoloji hastanesi - Cardiology hospital Kemik hastal klar hastanesi Bone diseases hospital Lepra hastanesi - Lepra hospital Meslek hastal klar hastanesi Occupational diseases hospital Onkoloji hastanesi - Oncology hospital Psikiyatri hastanesi - Psychiatry hospital Zührevi hastal klar hastanesi Veneral diseases hospital Kaynak: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü Source: General Directorate of Curative Services Not. Di er kamu kurulu lar ve yerel idarelere ait hastaneler genel hastanelere dahil edilmi tir. Note. Hospitals owned by other public establishments and local administrations were included in general hospitals. 21

25 Sa l k personeli - Health personnel Hekim - Physician Uzman hekim - Specialist Pratisyen hekim - Practitioner Asistan hekim - Medical resident Di hekimi - Dentist Hem ire - Nurse Ebe - Midwife Sa l k memuru - Sanitarian Eczac - Pharmacist Baz seçilmi enfeksiyon hastal klar n n vaka say lar, Türkiye Number of cases of some infectious diseases, Turkey K zam k - Measles Tetanoz - Tetanus Bo maca - Pertussis Hepatit B - Hepatitis B A DS - AIDS Tüberküloz - Tuberculosis S tma - Malaria Tifo - Typhoid fever Brucella - Brucellosis Hepatit A - Hepatitis A Kaynak: Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü, S tma Sava Daire Ba kanl, Verem Sava Daire Ba kanl Source: General Directorate of Primary Care Services, Department of Malaria Control, Department of Tuberculosis Control. Not y l 4 k zam k vakas n n 1 i yurt d kökenlidir. AIDS vaka say lar ta y c lar ile birlikte verilmi tir. S tma vakalar n n 49 tanesi emporte vakad r. Tüberküloz hasta say lar yeni vakalar ifade etmektedir. Note. 1 of 4 measles cases noted in 2008 was imported. AIDS cases were given together with the transmitters. 102 of Malaria cases were imported. Number of Tuberculosis patients are the new cases. 22

26 0-6 ya grubundaki çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i hastal klar n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2008 Percentage of children in 0-6 age group who were exposed to diseases/accidents in the past 6 months by sex and residence, 2008 (%) Türkiye - Turkey Hastal k/kaza türü Toplam Erkek Kad n Diseases/Accidents Total Males Females Üst solunum yolu enfeksiyonu (tonsilit, orta kulak iltihab, farenjit) Upper respiratory tract infection (Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis) shal - Diarrhea Kans zl k - Anemia A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems Bula c hastal klar (k zam k, suçiçe i, kabakulak vb.) Communicable diseases (Measles, varicella, mumps etc.) ya grubundaki çocuklar n son 6 ay içinde geçirdi i sorun/hastal klar n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2008 Percentage of children in 7-14 age group who were exposed to health conditions/ diseases in the past 6 months by sex and residence, 2008 (%) Türkiye - Turkey Toplam Erkek Kad n Total Males Females Enfeksiyöz hastal klar - Infectious diseases A z ve di sa l sorunlar Oral and dental health problems Göz ile ilgili sorunlar - Visual problems Beslenme ile ili kili hastal klar Diseases related with nutrition Cilt hastal klar - Skin diseases

27 Hekim taraf ndan te his edilen hastal k/sa l k sorunlar n n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, 2008 The percentage of diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex and residence, 2008 [15 ya - age] (%) Türkiye - Turkey Toplam Erkek Kad n Total Males Females Bel bölgesi kas iskelet sistem problemleri (bel a r s, bel f t, di er bel defektleri) Back musculoskeletal system disorders (lumbago, back hernia, other back defections) Romatizmal eklem hastal (romatoid artrit) Rheumatismal joint desease (romatoid artrit) Ülser (mide, gastrik veya oniki parmak ba rsa ülseri) Ulser (stomach, gastritit or duodenum ulser) Migren ve benzeri iddetli ba a r s Migraine and severe headache Hipertansiyon - High blood pressure (hypertension)

28 Bireylerin tütün ve tütün mamulü kullanma oran, 2008 Percentage of individuals smoking, 2008 (15 ve daha yukar ya takiler - 15 years of age or older) (%) u anda Hiç Hergün Ara s ra kullanm yor kullanmam Daily Less than daily Not at all Never used Toplam - Total Erkek - Males Kad n - Females Kent - Urban Erkek - Males Kad n - Females K r - Rural Erkek - Males Kad n - Females Kaynak: Küresel Yeti kin Tütün Ara t rmas, 2008 Source: Global Adult Tobacco Survey, 2008 Tütün ve tütün mamulü kullanmay b rakmay planlayan bireylerin oran, 2008 Percentage of tobacco smokers who think about quitting smoking, 2008 (15 ve daha yukar ya takiler - 15 years of age or older) (%) Önümüzdeki B rakmay 12 ay içinde planl yorum ama b rakmay önümüzdeki planl yorum 12 ay de il B rakmay I am thinking I will quit planlam yorum about quitting someday, but not I am not within the next within the next interested in Bilmiyor 12 months 12 months quitting Don't know Türkiye - Turkey Erkek - Males Kad n - Females Kent - Urban Erkek - Males Kad n - Females K r - Rural Erkek - Males Kad n - Females Kaynak: Küresel Yeti kin Tütün Ara t rmas, 2008 Source: Global Adult Tobacco Survey,

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH

TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Health Statistics TÜRK YE CUMHUR YET SA LIK BAKANLI I Araflt rma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baflkanl REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF HEALTH Research, Planning and Coordination Council SA LIK STAT

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014)

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER - ECONOMIC AND SOCIAL INDICATORS (1950-2014) YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77. KALKINMA BAKANLIĞI

Detaylı

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5"f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,"'a """"'d ..~ "'"

~AGL!~\ \. 2()O2 \ '\. ~ ıst A T~5f~~eRp. StATISTICS~ HEALTH. J.C. SAGLlK BAKANllGI. Plaaai..~deac:;.,.,'a 'd ..~ ' J.C. SAGLlK BAKANllGI ~ REPUBUC OF TURKEY MINlSTRY OF HEALTH lıiiır8iiiii "'" \ ~AGL!~\ \. ıst A T~5"f~~eRp HEALTH StATISTICS~ 2()O2 \ '\. ~ \, \..~a, Planlama - ıa..,di~,yan ""ro," ""'al'ğ'..~ Plaaai..~deac:;.,.,"'a

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2010 ISSN: 1301-2908 ISBN: 978-975-455-172-3 T.C. ÇALIŞMA VE REPUBLIC OF TURKEY

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN 1306-8180 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: Faks: İnternet

Detaylı

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics

GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information. NÜFUS RAKAMLARI Population. TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Investment Incentive Statistics EKOVİZYON 2013 4 9 12 GENEL BİLGİLER Brief Information GAZİANTEP SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER General Information GAZİANTEP SANAYİSİ GENEL BİLGİLER Gaziantep Industry-General Information 22 GAZİANTEP

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 54 SSI EDITION NO: 54 EKİM 2010 OCTOBER 2010 Monthly Statistical Bulletin İÇİNDEKİLER - CONTENTS PERSONEL İSTATİSTİKLERİ-STAFF STATISTICS

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN RAKAMLARLA MERSİN Ağustos 2014 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA DEVELOPMENT AGENCY MLARLA MERSİN Ağustos 2014 www.cka.org.tr Mersin Limanı MERSİN İLİ GENEL BİLGİLER Yüz Ölçümü: 15.485 km 2 Nüfus: 1.667.939

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW

TURKEY REAL ESTATE REVIEW TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2015 İLK YARI 2015 This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees,

Detaylı