ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / A USTOS 2005 / SAYI:211 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za AKINCI Arif SELÇUK Özda ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EK NC MATBAA Ofset-Tipo Tesisleri Ambalaj Sanayi smetpafla Caddesi Kökmen flhan No:37/7, ANTALYA TEL.: FAX: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz BAfiYAZI ATSO ÜYELER NE CLUB KART TÜRK YE TUR ZMDE UCUZ H ZMET SUNAN B R ÜLKE DURUMUNA GELMEMEL D R. ALTERNAT F TUR ZM N YEN ARDES EKO PARK AKDEN Z DE LÜKS YOLCU GEM LER N N SAYISI ARTIYOR SEMT PAZARLARI D S PL N ALTINA ALINMALI MAHALLE ARASI PAZARLAR DA YAKINDA NOSTALJ OLACAK ANTALYA DA EMLAK P YASASI ATSO NUN KONU U CHP GENEL BAfiKANI DEN Z BAYKAL ATSO HABER TURU ENERJ DE YEN BOYUT: B YOD ZEL PARMAK UCUNDAK TEKNOLOJ DA LARIN TEPES NDE B R KARTAL YUVASI: TERMESSOS AB den GÜNCEL HABERLER ANTALYA da KÜLTÜR SANAT ATSO-ANTALYA EKONOM K BÜLTEN ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI FUARLAR fib RL TEKL FLER YEN GELEN YAYINLAR ATSO A USTOS

5 8 TÜRK YE TUR ZMDE UCUZ H ZMET SUNAN B R ÜLKE DURUMUNA GELMEMEL D R 12 ALTERNAT F TUR ZM N YEN ARDES EKO PARK 18 MAHALLE ARASI PAZARLAR DA YAKINDA NOSTALJ OLACAK 22 ATSO MECL S N N KONU U CHP L DER DEN Z BAYKAL 3 A USTOS 2005 ATSO

6 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Antalya n n geliflmesi, denizin, topra n, suyun korunmas na ba l d r Odam z n De erli Üyeleri, De erli Okurlar m z, Toplum olarak ard ard na beklemedi imiz, temenni etmedi imiz ciddi olaylarla karfl lafl yoruz. Devletin ve bütün sosyal kurumlar n, vatandafllar m zda oluflan derin duygular kavramas, adalet, güvenlik gibi en temel duygular n, en önemli sosyal de erlerin kaybolmakta oldu unu görmesi ve kitlelerin ümitsizli e, öfkeye kap lmas n engelleyici çal flmalar yapmas gerekti i bir dönemdeyiz. Sosyal adalet duygusundaki zedelenme toplumu sarsm flt r. Her tür sosyal organizasyon zorlaflmaktad r. Sorun çözecek kurumlar n kendi yap lar sorun olmaya bafllam flt r. En önemli kurumlar n birbirine küsmesi, kiflisel nedenlerle kurumlar n y prat lmas nda hiçbir vicdan ve sorumluluk duygusunun kalmamas, ortak de erlerin ve ortak amaçlar n kaybedilmesi ciddiye al nmas gereken bir durumdur. Ülkemizde her alana, toplumun her kesimine her kurumuna sirayet etmifl çözülme, sorunlar n tek tek çözümünü zorlaflt rmaktad r. Topluma adil bir sosyal adalet, etkin bir güvenlik ve yarg, ça dafl ifl koflullar ve refah düzeyi, somut ulusal hedefler verilmedikçe, bu hedefler güvenilir, samimi, ilkeli örnek tutumlarla desteklenmedikçe hiçbir çözüm, hiçbir model, hiçbir toplumsal proje yeterli olmayacakt r. Mevcut durumda Avrupa Birli i ne üyelik gibi hedeflerin, medyatik çözümlerin, sosyal deflarj sa layacak k smi çözümlerin baflar l olmas mümkün de ildir. Devletin zirvesinin, Hükümetle di er siyasi partilerin, meslek örgütlerinin temsil edildi i Ekonomik ve Sosyal Konsey in bir araya gelerek bir Sosyal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaflmalar, temel reform ve politikalar için bir uzlaflma zemininin sa lanmas zorunludur. Böyle bir sürece, Türkiye nin en güçlü meslek örgütü olan TOBB un ve tüm Ticaret ve Sanayi Odalar n n en önemli deste i sa layaca na flüphe yoktur. Sayg de er üyelerimiz, Son dönemde ekonomik durum ile ilgili de erlendirmelerimizin bir tak m anlafl lmas zor yorumlara konu oldu unu görüyoruz. Farkl amaçlar tafl yan yorumlara önem vermiyoruz. Bizim için en önemli husus üyelerimizin sorunlar n ve hassasiyetlerini do ru bir flekilde yans tmakt r. Ekonominin, piyasalar n siyasi kararlara, siyasi istikrara duyarl l her geçen gün biraz daha artmaktad r. Böyle bir ortamda özel sektörün siyasi istikrara çok önem vermesi flafl rt c de ildir. Siyasi istikrar ekonomide geliflmenin birinci flart d r. fiirketlerin, özel sektörün, özel sektörü temsil eden kurumlar n siyasi geliflmelerle ilgisi ülkenin önemli sorunlar n n istikrar ve kararl l kla çözülmesine, ekonominin ufkunun aç k olmas na yöneliktir. Önemli olan, sorunlar n kimden kaynakland, varl ve a rl de il, sorunlara çare bulunmas d r, çözüme iliflkin yeterli perspektifin ortada olmas d r. Özel sektör bu çerçevede bütün siyasi iktidarlar n baflar l olmas n arzu eder. Bu gerçek özel sektörü temsil eden Ticaret ve Sanayi Odalar için de geçerlidir. Ekonomin istikrarl büyümesi, yat r mlar n ve uluslararas rekabet gücümüzün artmas, ekonomik kriz riskinin azalt lmas, kamu kesimi verimlili inin yükseltilmesi, vergi yükünün düflürülmesi, adil rekabet ortam n n sa lanmas temel amaçlar m zd r. Odalar ekonomik ve siyasi bilanço ç karmazlar, Odalar n görevi sorunlara dikkat çekmek, çözüm yolu önermektir. Ticaret ve Sanayi Odalar özel sektör mant ile geçmifl ve bugünden çok, gelecek ile ilgilidir. Çünkü özel sektör yat r m yaparken hesab n gelecek beklentileriyle yapar, risk al r. Di er kesimler ço unlukla mevcut durumu dikkate al rken, bizler gelece i, gelecek için yap lmas gerekenleri düflünür, tekrarlay p dururuz. Odalar n kendi üyesi olan flirketleri, yerli veya ulusal kurulufllar, üreticileri veya reel sektörü daha çok düflünmeleri de normaldir. Ekonomi yönetimi için dalgal döviz kurunun bulundu u düzey ve cari aç k ekonomik program n sonucu say l rken, bizim için bunlar n reel sektöre etkileri daha önemlidir. Ekonomi yönetimi cari aç n finansman ile ilgilenirken, bizler cari aç a karfl hangi önlemlerin al naca n merak eder, ekonomik gündemden sapma olmamas n, ekonomi yönetiminin ortaya net bir tablo koymas n bekleriz. ATSO A USTOS

7 Bu aç dan bak ld nda, 2005 y l n n üçüncü çeyre i tamamlan rken, ekonomide bir kriz beklentimizin olmad n, fakat mevcut döviz kuru ve cari aç k düzeyinin kriz tehlikesi olmasa da sanayinin rekabet gücü, özel sektörün yat r m ve istihdam kapasitesi bak m ndan arzulan r olmad n, bu konuda mutlaka kesin önlemler al nmas gerekti ini tekrarlay p duruyoruz. Ekonomik programda radikal bir sapma olmas n, enflasyonla mücadeleden vazgeçilmesini savunmuyoruz. Mevcut program n ekonomide bir yap sal de ifliklik anlam na geldi ini, daha verimli-rekabetçi iflletmelerin ayakta kalmas gibi bir sonuç yarataca n, bu programa alternatif olabilecek bir baflka program n olmad n veya gelifltirilemedi ini biliyoruz. Fakat buna ra men, ekonomide gerekli tedbirlerin al nmas, yap sal reformlarda daha kararl ve h zl olunmas, ekonomide daha fazla güven yaratarak reel faiz oranlar n n düflürülmesi mümkün ve zorunludur. Döviz kurlar n afla çeken döviz bollu u yaln zca yabanc kaynakl de ildir. Bankalar m z srarla döviz kredisi kullanmakta, Hazine dövizle borçlanmaya devam etmektedir. Bankalar n aç k pozisyonu düflük olsa da özel sektörün aç k pozisyonu döviz hareketlerine karfl duyarl korumaktad r. Bu nedenle döviz kredileri konusunda k s tlay c önlem al nmas kurlar üzerindeki bask n n ve kur riskinin azalt lmas bak m ndan yarar sa layacakt r. Bankalar n vade risklerinin önemini korudu u, Hükümetin mali disiplini korumakta zorland, petrol fiyatlar n n ve d fl konjonktürün olumsuz etkilere yol açt bir dönemde olumsuz beklentileri azaltacak yeni güvenlik önlemlerinin al nmas geciktirilmemelidir. Ayr ca mevcut durum çok büyük bir risk yaratmasa, yabanc sermaye giriflleri ve özellefltirme ile ekonominin finansman sa lansa dahi, bu önlemler ekonominin üretim gücünün iyileflmesi için gereklidir. Son iki y lda ekonomideki çok olumlu geliflmelere ve mali sistemin güçlenmesine ra men bankalar n halen k sa vadeli kaynaklarla çal flmas, reel faizlerin halen yüksek bir noktada sabitlenmesi beklenti ve güven sorununu göstermektedir. Ekonomide güvenin yap sal düzenlemelerle, orta vadeli programa kesin bir biçimde uyulmas yla artt n biliyoruz. Bu nedenle vergi, sosyal güvenlik, kay td fl ekonomi, kamu yönetimi, enerji piyasas gibi alanlardaki reformlar n siyasi nedenlerle ve özellikle de yerleflik siyasi-bürokratik yap nedeniyle geciktirilmesinin a r bir bedel yaratt n, bu alanlarda art k daha fazla gecikilmemesi gerekti ini söylüyoruz. Bu reformlar n zor oldu u aç kt r, fakat uzun vadede reformlar n yap lmamas n n siyasi maliyetinin, reformlar n siyasi maliyetinden daha büyük oldu u da unutulmamal d r. Esasen bu konular siyasi tercih konusu olmaktan da ç km fllard r. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak bu konular birkaç aydan bu yana tekrarl yor ve böylece olumsuz sonuçlar do uracak bir rehaveti önlemeye çal fl yoruz. Tekrarlad m z konular n günlük de erlendirmelere tabi tutulmas n n bir anlam yoktur. hracat, cari aç k, sanayi üretimi ve yat r mlar, kay td fl ekonominin azalt lmas gibi konularda ilerleme sa lanmas en çok bizleri mutlu edecektir. De erli ATSO üyeleri, Sevgili okuyucular. Antalya Türkiye nin önemli metropollerinden birisi olmaktad r. Antalya n n geliflmesinin en önemli kaynaklar ndan birisinin turizm sektöründeki h zl geliflme oldu una flüphe yoktur. Turizmin geliflmesi ve flehir olarak Antalya n n ve k y ilçelerinin cazibelerini korumas n da en büyük sermayemiz olan Antalya n n Allah vergisi do al güzelli ine, güzel k y lar na ve denizine borçluyuz. Antalya n n di er zenginlik kayna tar m sektörü için de ayn fleyi söyleyebiliriz. Antalya n n do al kaynaklar n n maddi zenginli e çevrilmesi için turizm ve tar mda bugüne kadar devlet ve özel sektör taraf ndan 50 milyar dolara varan yat r m yap lm flt r. Antalya y lda 10 milyar dolara yak n katma de er üretmekte, bu rakam n 2-3 kat kadar ifl hacmine sahne olmaktad r. Befl y ld zl otel say m z yaln zca Türkiye nin kalan n de il, ayn zamanda Yunanistan, spanya gibi turizm devlerini de geçmektedir. Bir bölgenin zenginli i do al yap d fl nda, sosyal yap, fiziki altyap, befleri altyap, kurumsal altyap gibi di er unsurlara da ba l d r. Bu yap lar n uyumlu bir flekilde veya benzer h zlarda geliflmesi gerekir. Antalya da do al yap ya dayanan turizm ve tar m ikame edebilecek sektör yoktur, ticaret, sanayi gibi sektörler böyle bir ölçe e ulaflamazlar. Antalya n n geliflmesi en önemli sermayemiz olan, Allah vergisi do al zenginli imizin, denizin, topra n, suyun korunmas na ba l d r. Bunlar s n rs z, bitmez, tükenmez kaynaklar de ildir. Do al yap daki bozulma uzun zaman almaktad r, fakat bir noktadan sonra bozulman n telafi edilmesi mümkün de ildir. Dolay s yla çevre kirlenmesinin, betonlaflman n engellenmesi, k y lar n korunmas gelece imizin en önemli teminatlar d r. Bir bölgede sosyal yap, befleri kaynaklar ve kurumlar art de er üretebilecekleri gibi mevcut de eri tüketebilirler de. Kurumlar nitelikli insan kayna na dayanarak topluma öncülük etmeli, toplumun tercihlerini uzun dönemli sürdürülebilir geliflme do rultusunda yönlendirmelidirler. Ancak Türkiye genelinde oldu u gibi, Antalya da bu noktada bir tak m eksikliklere sahiptir. Kurumsal yap m z, ifl kültürümüz, çevre bilincimiz zay ft r. Kentimizin gelece ine iliflkin ortak kurumsal hedefler gelifltirmek konusunda geçmiflten gelen al flkanl klara dayanan eksikliklerimiz var. Bu eksikliklere dikkat çekmek Odam z n temel görevleri aras ndad r. ATSO bir altyap kurumu de il, üstyap kurumudur. Tedavi etmek bizim iflimiz de ildir. Bizim iflimiz sorun teflhisine, tedavi yönteminin do ru belirlenmesine, ortak akl n bulunmas na katk da bulunmakt r. Odalar bütün özel sektörü temsil eden, özel sektörün talep ve flikayetlerini dile getiren, sürekli olarak üyelerinin sorgulamas ile karfl karfl yad r. ATSO olarak üyelerimize ve Antalya ya karfl sorumlulu umuz oldu unu kimse unutmamal d r. Sorunlar dile getirmek bizim asli görevimizdir. Bugüne kadar bunu yaparken, y k c de il, yap c olmaya, toplumda olumsuz duygular yaratmamaya fazlas yla dikkat ettik. lk önce kendimizi elefltirmekten, kendi eksikliklerimizi dile getirmekten kaç nmad k. Türkiye gibi, Antalya n n da kurumlar n birlikte çal flmas na ihtiyac büyüktür. Demokrasi kültürümüzü gelifltirmek, kurumsal ilkelere sayg l olmak konusunda mesafe kaydetmemiz gerekmektedir. Antalya bir taflra kenti olmaktan ç km flt r. Dünya, teknoloji, toplumlar, ekonomi, her fley h zla de ifliyor. Bütün kurumlar n ve bas n m z n bilgi üretimine daha fazla önem vermesinde fayda bulunmaktad r. Antalya art k günlük konularla, k s r çekiflmelerle yetinemez. ATSO olarak Türkiye nin geliflen metropollerinden birisi v uluslararas konuma sahip bir il oldu umuzu dikkate alarak çal fl yoruz. Gündemimizde Antalya Turizm Master Plan, Avrupa-Türkiye Turizm Zirvesi, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i Turizm Fuar, Worldexpo 2015 Fuar, Akdeniz Oyunlar, Bölgesel Kalk nma Ajans, Tar mda Toptanc Hal sisteminin iyilefltirilmesi, tar m ihracat m za katk, üyelerimize dönük olarak bafllatt m z çal flmalar n tamamlanmas gibi konular bulunmaktad r. Sevgi ve sayg lar mla. 5 A USTOS 2005 ATSO

8 ATSO Üyelerine Özel ATSO Club Kart Haber ATSO Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, 35 bini aflk n üyesi aras nda dayan flmay sa lamak ve kentte al flverifl talebini artt rmak amac yla ATSO Club Kart projesini bafllatt. fl Bankas ile ortaklafla gerçeklefltirilen proje kapsam nda Club Kart alan üyeler, oda aidatlar n ödemenin yan s ra, yurt genelinde 90 bin kurulufltan vade farks z taksitli al flverifl yapma hakk kazanacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, üyesine özel hizmet vermek ve üyeleri aras nda dayan flmay güçlendirmek amac yla ATSO CLUB KART projesini hayata geçirdi. fl Bankas ile ortaklafla gerçeklefltirilen proje çerçevesinde; isteyen üyelere banka taraf ndan ATSO logolu V SA Yurtiçi/Yurtd fl Kredi Kart verilecek. ATSO üyeleri bu kartla yapt klar tüm al flverifl tutarlar için söz konusu bankan n Maxi Puan uygulamas kapsam nda, puan toplayacak ve toplad klar puanlar, kart üyesi kurulufllarda yapacaklar al flverifllerde para yerine kullanabilecekler. Ayr ca, ATSO Club Kart ile, Oda aidatlar n ödeyebilecekler. ATSO Club Kart, kay p, çal nt sigortas na sahip olman n yan s ra, al flverifl sigortas, ferdi kaza sigortas özelliklerine de sahip bulunuyor. ATSO Club Kart sahipleri, akaryak ttan parfümeriye, sa l ktan mobilyaya yurt genelinde 'i aflan Maximum üyesi kurulufllarda vade farks z taksitli al flverifl yapma imkan na sahip olacaklar, yine fl Bankas kredi kart müflterileri için Atatürk Havaliman D fl Hatlar Terminali'nde sunulan Millenium Lounge hizmetinden yararlanabilecektir. Ayr ca, hizmet ve mal üreten ATSO üyesi firma ve kurulufllar, fl Bankas ile yapacaklar protokol çerçevesinde; ATSO Club Kart sahiplerine ek imkanlar (ilave taksit, ilave puan) sunmak üzere sisteme dahil olabilecekler ve böylece ATSO Club Kart' n çeflitli avantaj ve olanaklar ndan faydalanabilecekler. ATSO Baflkan Kemal Özgen, ATSO üyelerine sa lanacak özel indirimlerle üyelerimiz aras nda güzel bir dayan flma sa lanaca na ve camiam z n al flverifl talebini artt raca na inan yor, bütün firmalar ATSO Club Karta özel indirim yapmaya davet ediyoruz dedi. Proje ile ilgilenen üyelerimiz ve indirim yapmak isteyen firmalar, fl Bankas Antalya fiubesi Hale Güzeltürk ( ) ve Huvat Alt parmak'dan ( ) ayr nt l bilgi alabilir. ATSO A USTOS

9

10 Türkiye turizmde ucuz hizmet sunan bir ülke durumuna gelmemelidir Turizm Nina ÖGER Öger Tours Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Türkiye kendini ileride belki de daha fazla say da turiste haz rlamal d r, ancak stratejik kararlar al n rken gelen turistlerin kalitesi yerine say s n n tercih edilmesi fleklinde tek bir yol izlenmemelidir. Hedeflenmesi gereken ölçü, gerekli say ile yeterli kalite aras ndaki dengenin sa lanmas yla tutturulabilecektir. ATSO A USTOS

11 Hangi limana varmak istedi ini bilmeyenler için hiçbir rüzgar uygun de ildir. Bu sözleri bundan 2000 y l önce Romal bir filozof olan Seneca söylemifl. Günümüzde de yönünü belirleyememek en büyük tehlikedir. Bu, ülkemiz için de geçerlidir. Bir geminin dümeninde, bir flirketin veya bir hükümetin bafl nda bulunmufl olanlar bilirler: Yolda ancak belirgin iflaretlemeler varsa hedefe ulafl l r. Ufka özgürce bakamayanlar rotas n kolayl kla kaybedecektir. Bizler hangi limana ulaflmak istedi imizin bilincindeyiz: Sayg de er meslektafllar m, bu yolda dalgal bir denizde sa lam kalabilmemiz ve gemimizle birçok kayal a çarpmadan engelleri aflm fl olmam z tarihteki seyir defterindeki yerimizi almam z n garantisi olacakt r. ki kültürde birden yurt bulma ayr cal n n tad na varan bir Avrupal olarak Türkiye nin ve Avrupa Birli i nde yer alan di er ülkelerin ortak geleceklerini birlikte flekillendirecek olmalar n heyecanla bekliyorum. Bu, tüm ülkelerin ayn düzlemde bulunmas, özgüvenli bir biçimde ve kendi iradeleriyle davranmalar demek. Ayn spor karfl laflmalar nda oldu u gibi Avrupa hakl olarak Türkiye nin varolan kurallara uymas n bekliyor. Ve bu durum yine ayn sporda oldu u gibi pek tabii her iki taraf için de geçerli. Türkiye, ne miras na konulacak zengin bir teyze ne de yard ma el açan fakir ve yolsuz bir ye en. Bunu herkes gayet aç k anlad. Pek tabii Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel aç dan Avrupa dan yararlanacakt r. Ayn ölçüde Avrupa da ekonomik, sosyal ve kültürel aç dan Türkiye den yararlanacakt r. Yabanc ülkelerde yerleflik olan biz giriflimciler biliyoruz ki uluslararas ekonomiler Türkiye deki etkinliklerini flimdiye kadarkinden daha fazla art rmak için üyelik görüflmelerinin sa lad güvenceyi beklediler. Diliyoruz ki bizler Di er ülkelerin ço u do al ve kültürel kimli imizden dolay bize imrenmekteler. Bizim yaln z daha fazla say da otele ihtiyac m z var demenin yan nda, bilmemiz gereken esas ihtiyac m z olan yarat c, tutarl ve sürekli bir yol izleyerek do al de erlerimizi iflleyen oteller olacakt r. Zekice yürütülen bir marka yönetimi ve turizmdeki global rekabet için sürekli ve stratejik bir planlama oluflturman n gerekleri bunlard r. gibi flanslar n d fl ülkelerde deneyecek olan Türk giriflimcilerin say s giderek arts n. Büyük bir Alman bankas reklamlar nda basit oldu u kadar etkileyici bir slogan kullan yor: Her fleyin bafl güvendir. fiu an önümüzde duran süreç güven üzerine kuruludur. Güven bu sürecin temelidir. Bu temel üzerine her iki taraf n sorumlulu u ile daha büyük, daha cazip ve daha büyüleyici bir Avrupa binas infla edece iz. Bu ise hem politik, hem ekonomik, hem kültürel ama ayn zamanda insanc l bir flekilde gerçeklefltirilecektir. Sektör temsilcileri kongreler ve fuarlarda bir araya gelecekleri zaman say lar, veriler ve bilgiler haz rlan r, erken rezervasyon yapanlarla, son anda rezervasyon yapanlar karfl laflt r r, küçük büyüklükte flehirlerde çocuklar n tek bafl na yetifltiren annelerin ve büyük flehirlerin yak n nda yaflayan çok çocuklu ailelerin seyahat e ilimleri analiz edilir, on-line sitelerin t klanma oranlar off-line olarak yorumlan r, planlar yap l r ve mevcut argümanlar yenileriyle reddedilir ya da kuvvetlendirilir. Kamu araflt rmac lar na ait bir söz vard r: Sen yaln zca kendi de ifltirdi in istatistiklerine inan. Hay r, lütfen beni yanl fl anlamay n: Turizm gibi bir sektör, planlama ve istatistikten yoksun olarak iflleyemez. Benim de dahil oldu um nesil, hislerine güvenerek davranman n yan nda bu konudaki tüm temel verilerin hepsini kafas nda da tafl r zaten. Fakat tatilin ard ndan müflterilerimizin büyük ço unlu unun haf zas nda tatil yapt yerle ilgili ne kal r? Haf zalarda yer eden, bir an n büyüsüdür. Belki de Olympos un hiç sönmeyen atefli midir kendisini ba layan ya da Toroslar dan esen rüzgar denize kavuflturan bu zengin tarih kokan ba lar m d r vazgeçilmez yapan? Ya da Apollonius un matemati i Paulus un dokrtinleri midir? Ya da halk pazar nda baharat kokular n n, bal k kokular na kar flt rd o güzel cümbüflü müdür? hat rlay n Ya da Antalya n n sahilinde, dalgalar n sesinin yeni aflk n romantik büyüsüne kar flt an m d r unutulmayan? Turizm bir duygudur, ruhtur, bir yerde kendinden geçmedir, heyecand r. 9 A USTOS 2005 ATSO

12 Tatilin ard ndan müflterilerimizin büyük ço unlu unun haf zas nda tatil yapt yerle ilgili ne kal r? Haf zalarda yer eden, bir an n büyüsüdür. Belki de Olympos un hiç sönmeyen atefli midir kendisini ba layan ya da Toroslar dan esen rüzgar denize kavuflturan bu zengin tarih kokan ba lar m d r vazgeçilmez yapan? Ya da Antalya n n sahilinde, dalgalar n sesinin yeni aflk n romantik büyüsüne kar flt an m d r unutulmayan? Turizm bir duygudur, ruhtur, bir yerde kendinden geçmedir, heyecand r. Turizmin görevi mükemmel hizmet sunmak, yolcular n ulafl m n n emniyetli bir flekilde sa lamak, fiyat ve hizmet iliflkisini cazip hale getirmektir. Gerisi ise müflterinin rahat bir flekilde dinlenmesi, e lenmesi ve güzel anlar yaflamas d r. Turizmin görevi mükemmel hizmet sunmak, yolcular n ulafl m n n emniyetli bir flekilde sa lamak, fiyat ve hizmet iliflkisini cazip hale getirmektir. Gerisi ise müflterinin rahat bir flekilde dinlenmesi, e lenmesi ve güzel anlar yaflamas d r. flte tam da bu seçenekler ülkemizin gelecekte de turizmde ekonomik ve kültürel geliflim için sa lam bir temel bulup bulamayaca n n göstergesidir. Sektörde bunun için kültürün kabul görmesine, hizmetlerin kabul görmesine, giriflimlerin ve yap lanlar n kabul görmesine ihtiyaç var. O takdirde birlikte ulaflt m z ve ulaflabilece imiz fleylerin onurunu tekrar yaflayabiliriz. Son y llarda tüm güzel hayaller henüz gerçekleflmemifl olsa da sektörle ilgili tahminlerimiz aç k: fller iyiye gidiyor, var lan yüksek noktalardan giderek yeni zirvelere do ru yol al n yor. Bu, Türkiyemiz için faydal d r; bu, flirketimiz ve hizmet sunan di er giriflimciler için faydal d r. Ayn zamanda, turizm patlamas nda fayda sa layacak tüm di er ekonomik sektörler için de iyidir. Ancak konjonktür aç s ndan zor geçen zamanlarda yap sal görevleri kuvvet ve dayan kl l kla yerine getirmek gerekmektedir. Sektörümüzün stratejik geliflimi hakk ndaki samimi tart flmalar flimdi de il de ne zaman yapaca z? Bunlar biz de il de kim yapacak? Bu noktada, John F. Kennedy nin durumumuza çok uygun düflen bir sözünü hat rlatmak isterim. Ülkenin senin için neler yapabilece ini sorma. Sen ülken için neler yapabilirsin, onu sor. Öncelik flu olmal. Aç kça ve laf doland rmadan meselenin ad n koymak. Elefltiri ancak aç k seçik yap ld, basitçe dile getirildi i ve tutarl oldu u takdirde yap c olur. Durumu basitçe ifade etmek gerekirse: Türkiye turizmde ucuz hizmet sunan bir ülke durumuna gelmemelidir. Adilce oluflturulan fiyatlar her zaman ayn zamanda ölçülü fiyatlard r. Fiyatlar giderek düflürme mant spanyadaki duruma sürüklenilmesini kaç n lmaz hale getirir. sabetsiz bir fiyat-hizmet politikas n n yol açt uzun vadeli sonuçlar n Akdeniz deki komflular m z üzerindeki negatif etkilerini herkes görebilmektedir. Ayr ca uzun süre ucuza ticaret yapman n ne denli pahal ya mal ATSO A USTOS

13 oldu unu herkes gözlemleyebilmektedir. Türkiye do al ve kültürel-tarihi zenginli i için sorumluluk üstlenmelidir. Bu noktada etik, tarihi ve milli bir görev üstlenmeliyiz. Atalar m z n miras ihmalden ötürü zarar gördü ü takdirde bu durum giderilmesi mümkün olmayacak bir ay b meydana getirecektir. UNESCO gibi dünyaca ünlü ve geni kapsaml organizasyonlar n kalite beklentilerine uygun oldu u takdirde ilgili miraslar n sorumluluk bilinci içinde etkili flekilde kullan lmas bizler için bir fleref olmal d r. Bu durumda ekonomik mant kta bunu gerektirir. Türkiye kendini ileride belki de daha fazla say da turiste haz rlamal d r, ancak stratejik kararlar al n rken gelen turistlerin kalitesi yerine say s n n tercih edilmesi fleklinde tek bir yol izlenmemelidir. Hedeflenmesi gereken ölçü, gerekli say ile yeterli kalite aras ndaki dengenin sa lanmas yla tutturulabilecektir. Bunu bir örnekle belirginlefltirmek gerekirse; plastik bir ambalaj içindeki Hollanda Gouda peyniri yerine, turiste 7 çeflit beyaz peynirin sunulmas turizmde hedeflerimizi daha fazla destekleyecek bir husustur. Bir kimli e sahip olunmadan imaja sahip olunamayaca inanc n, tüm zeki marka uzmanlar paylafl yor. Di er ülkelerin ço u do al ve kültürel kimli imizden dolay bize imrenmekteler. Bu durumda ortaya bir imaj ç kmaktad r. Bu imaj mükemmel bir imaj olabilir. nsan büyüleyebilen ve etkileyebilen, yerine getiremeyece i hiçbir vaatte bulunmayan bir imaj. ster Türkiye nin sahillerinden, ister stanbul un sokaklar ndan veya Kapadokya n n rüzgar n afl nd rd da lar ndan olsun, buralardan ald n z havay parlak ka tlarla paketlemek uzaktan cazip görünebilir. Ancak bu paketleri açt n zda yaflayabilece iniz hayal k r kl da o denli büyük olabilir. Amerikal lar bu durum için uygun bir söz bulmufllar: You never get a second chance to make a first impression. ( lk izlenimi yaratmak için hiçbir zaman ikinci bir flansa sahip olamazs n z). Misafirlerimizin edindikleri ilk izlenimlerin yaln zca en iyiler olmas için de il, ayn zamanda en iyiler olarak kalmalar için hep birlikte çaba gösterelim. Birçok yer görsel aç dan çekicidir. Ancak gerçeklerle karfl lafl ld nda hayal k r kl klar ço u zaman oldukça büyük olabilir. Bizim yaln z daha fazla say da otele ihtiyac m z var demenin yan nda, bilmemiz gereken esas ihtiyac m z olan yarat c, tutarl ve sürekli bir yol izleyerek do al de erlerimizi iflleyen oteller olacakt r. Zekice yürütülen bir marka yönetimi ve turizmdeki global rekabet için sürekli ve stratejik bir planlama oluflturman n gerekleri bunlard r. (Turizm Zirvesi konuflmas - 18 Aral k Resort Dedeman Antalya Otel) Türkiye turizmde ucuz hizmet sunan bir ülke durumuna gelmemelidir. Adilce oluflturulan fiyatlar her zaman ayn zamanda ölçülü fiyatlard r. Fiyatlar giderek düflürme mant spanyadaki duruma sürüklenilmesini kaç n lmaz hale getirir. sabetsiz bir fiyat-hizmet politikas n n yol açt uzun vadeli sonuçlar n Akdeniz deki komflular m z üzerindeki negatif etkilerini herkes görebilmektedir. Ayr ca uzun süre ucuza ticaret yapman n ne denli pahal ya mal oldu unu herkes gözlemleyebilmektedir. Türkiye do al ve kültürel-tarihi zenginli i için sorumluluk üstlenmelidir. Bu noktada etik, tarihi ve milli bir görev üstlenmeliyiz. Atalar m z n miras ihmalden ötürü zarar gördü ü takdirde bu durum giderilmesi mümkün olmayacak bir ay b meydana getirecektir. 11 A USTOS 2005 ATSO

14 Alternatif turizmin yeni adresi; Eko Park Haber ATSO Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Sürüngen uzman Selami Tomruk'un Antalya'n n Tekirova Beldesi'nde kurdu u Eko Park n ünü Türkiye s n rlar n aflt Televizyon belgesellerinde yada ansiklopedilerde gördü ümüz dünyan n en ilginç y lan türleri Antalya'n n gözde turizm merkezlerinden Tekirova'da kurulan Eko Park'ta do a merakl lar n n izlenimine sunuldu. 40 dönüm alana kurulu parkta, sürüngenler do al ortamda yaflamlar n sürdürürken, ziyaretçiler birbirinden ilginç canl lar yak ndan tan ma imkan bulunuyor. Yaklafl k 3 bin 500 y lan, binlerce kurba a ve kertenkelenin yan s ra, 360 bin kök flifal bitki türünün bulundu u Eko Park, dünyada sürüngenlerin aç k, kapal veya yar aç k halde topland önemli merkezlerden biri. Dünyan n ilk Flora-Herpetofauna doku minyatürü örne ine de sahip olan Eko Park yaz sezonunda günde ortalama 350 turist geziyor. Buna karfl n park n ünü Türkiye s n rlar n aflm fl durumda. Dünya ATSO A USTOS

15 çap nda farmakologlar, biyologlar ve herpetologlar çeflitli bilimsel toplant lar n Eko Park'ta gerçeklefltirdiler. Selami Tomruk'un as l hedefi ise çocuklar parka çekebilmek. Tomruk, Eko Park, çocuklar n sürüngenler ve do al hayat konusunda bilgilenecekleri bir okul olarak nitelendiriyor. 10 y lda kuruldu Türleri h zla yok olan veya tehlike alt nda olan sürüngenleri korumak amac yla 1994 y l nda Ekolojik Do al Park kurmaya karar verdi ini anlatan Selami Tomruk, Eko Park' n 10 y ll k bir çal flma sonucu olufltu unu söyledi. Tomruk, Tekirova'y seçmesinin nedenini ise flöyle anlat yor: Toroslar' n Akdeniz'le bulufltu u önemli bir co rafyadaki Tekirova, yok olan do al zenginlikleri toparlayabilece imiz ve ayn zamanda çal flmalar m z gösterebilece imiz nadir beldelerimizden biri. Amac m z Türkiye ve dünyada mevcut olan tehlike alt ndaki türleri korumaya almak. Sürüngenlerin do al ortamda üremelerini sa layarak yeniden do aya kazand rmak. Sürüngen iskeletleri müzesi Yaklafl k 20 milyon dolara kurulan park n ayl k masraflar 40 ile 60 milyar aras nda. Sürüngenlerde hastal k ve parazitler çok çabuk yay ld için bak m masraflar n n özellikle k fl döneminde s takviyesi nedeniyle masraflar art yor. Eko Park' n alternatif turizm aç s ndan önemli bir merkez oldu unu belirten Tomruk'un gelece e yönelik hedefleri aras nda Eko Park bünyesinde dünyan n ilk sürüngen iskeletleri müzesi, Akdeniz memelileri için do al akvaryum ve örümcek türlerinin yer alaca ma aralar yapmay planl yor. Bilimadam Selami Tomruk, Eko Park'ta kuraca laboratuarlarda yeni tür ve alt türlere yönelik bilimsel çal flmalar yapmay da hedefliyor. Dünyan n ilk Flora-Herpetofauna doku minyatürü örne ine de sahip olan Eko Park yaz sezonunda günde ortalama 350 turist geziyor. Dünya çap nda farmakologlar, biyologlar bilimsel toplant lar için Eko Park' seçiyor. 13 A USTOS 2005 ATSO

16 Akdeniz'de lüks yolcu gemilerinin say s her geçen gün art yor Akdeniz de tatillerini gemide geçiren turist say s 1995 y l nda 3.9 milyon civar nda iken, 2005 y l nda bu rakam n 9 milyon olmas bekleniyor. Bu geliflme ayn zamanda flunu da gösteriyor; 11 Eylül'den beri Yunanistan' n do usuna inmeyen Kuzey Amerikal turist, Do u Akdeniz limanlar n programlar na almaya bafllad. Denizcilik Hüseyin SEYMEN D.T.O Antalya fiubesi Meclis Baflkan Bir flehre kruvaziyer yolcu gemisinin u ramas, o flehirdeki liman iflletmesinin sorunu de ildir. Bu bir flehir sorunudur, bu bir al fl verifl sorunudur ve kültürel de erleri tan tma sorunudur. Kruvaziyer turizm, özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra geliflme gösteren, gemi ile seyahat ederek tatil yapma seçene idir. Bu seyahat esnas nda geminin sundu u çeflitli e lence imkanlar ile hem hoflça vakit geçiriyorsunuz ve de program n za göre muhtelif ülke limanlar n görme imkan yakal yorsunuz. Kruvaziyer turizm dünyada iki bölgede h zl geliflme göstermektedir; Karayipler ve Akdeniz. Karayipler, Amerika K tas 'na yak n olman n avantaj na sahipken, Akdeniz de tarihi ve kültürel kaynaklar n n zenginli i ve bir paket program esnas nda üç k tay birden gösterebilmenin kolayl na sahiptir. Akdeniz de tatillerini gemide geçiren turist say s 1995 y l nda 3.9 milyon civar nda iken, 2005 y l nda bu rakam n 9 milyon olmas beklenmektedir. Bu geliflme ayn zamanda flunu da göstermektedir ki, Kuzey Amerikal turist de Akdeniz'e dönmeye bafllam fl ve 11 Eylül'den beri Yunanistan' n do usuna inmeyen gemiler, Do u Akdeniz limanlar n programlar na almaya bafllam flt r y l nda Akdeniz'de program yapan turistik yolcu gemisi say s 111 iken, 2005 y l nda bu say 126'ya ç km flt r y l na kadar yap m tamamlanan 6 gemi daha sektöre dahil olacakt r. Her birinin milyon dolar civar nda oldu unu varsayarsak bu sektöre 2007 y l na kadar, 4 milyar dolar n üzerinde yat r m yap laca n hesaplar z. Karfl m zda dev bir sektör oldu unu bu rakamlar analiz etti imizde daha net anlayabiliyoruz. Sektörün en büyü ü olan Carniva Corp.'un bu y l ki program na göre, Bat Akdeniz, Adriyatik, Ege ve Do u Akdeniz, Karadeniz limanlar na yap lacak seferler ile çift geceleme gerçeklefltirilecek. Buna göre 20 kruvaziyer gemi, 18 de iflik Kuzey Amerika liman ndan, 1300 seferde 3.3 milyon turiste tatil imkan sa lam fl olacakt r. kinci s radaki Royal Caribbean' n beklentisi, çift geceleme, MSC'in ise gecelemedir. Akdeniz'e yolcu aktarmas yapan limanlar n bafl nda Venedik gelmektedir y l nda Venedik Liman 'na 33 operatör 44 gemiyle 296 sefer yapacakt r. Ayr ca turist, gemilere Venedik Liman 'ndan binecektir. Akdeniz'de en yüksek kruvaziyer turist çeken liman Pire Liman 'd r. 22 operatör, ATSO A USTOS

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 9 fiubat 2004 26 36 Avrupa Baflbakan n Birli i Çal flma hayat Baflbakan Erdo an n 2003 y l de erlendirmesi... 4 Baflbakan Erdo an n Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam,

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r!

editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye Bülteni Kasım-Aralık 2008 editörden AK PARTi nin aln ad gibi AK t r! Türkiye yerel seçimlere giderken AK PARTi ad gibi AK bir al nla milletin huzurunda. Halka hizmet siyasetinin gereklerini yerine

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor

SUNUfi. YAfiAM KAL TES N N GEL fit R LMES Yaflam Standartlar n n Yükseltilmesi Çevre ve Yaflanabilir Kentler Toplu Konut Seferberli i Spor NiCE AK YILLARA Ç NDEK LER SUNUfi DEMOKRAS VE HUKUK DEVLET Yeni Bir Anayasa Temel Hak ve Özgürlükler Güçlü Bir Sivil Toplum Adalet ve Yarg Reformu Siyasetin Yeniden Yap land r lmas Milli Güvenlik EKONOM

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı