ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI"

Transkript

1

2

3

4 ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / A USTOS 2005 / SAYI:211 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za AKINCI Arif SELÇUK Özda ÇANCI YAYINA HAZIRLIK: Mete TEK N Orhan ÇAKMUR TASARIM: Kaan ES NGÜNER BASKI: EK NC MATBAA Ofset-Tipo Tesisleri Ambalaj Sanayi smetpafla Caddesi Kökmen flhan No:37/7, ANTALYA TEL.: FAX: ATSO: Kaz m Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA Tel : Faks : URL : Y ll k Abone Bedeli : 35 YTL Ayda bir yay nlan r Dergimizdeki yaz lar kaynak gösterilerek al nabilir. Dergimizde yay nlanan yaz lardaki görüfller yazarlar na aittir. lan ve konular n z için lütfen bas n bürosu ile irtibat kurunuz BAfiYAZI ATSO ÜYELER NE CLUB KART TÜRK YE TUR ZMDE UCUZ H ZMET SUNAN B R ÜLKE DURUMUNA GELMEMEL D R. ALTERNAT F TUR ZM N YEN ARDES EKO PARK AKDEN Z DE LÜKS YOLCU GEM LER N N SAYISI ARTIYOR SEMT PAZARLARI D S PL N ALTINA ALINMALI MAHALLE ARASI PAZARLAR DA YAKINDA NOSTALJ OLACAK ANTALYA DA EMLAK P YASASI ATSO NUN KONU U CHP GENEL BAfiKANI DEN Z BAYKAL ATSO HABER TURU ENERJ DE YEN BOYUT: B YOD ZEL PARMAK UCUNDAK TEKNOLOJ DA LARIN TEPES NDE B R KARTAL YUVASI: TERMESSOS AB den GÜNCEL HABERLER ANTALYA da KÜLTÜR SANAT ATSO-ANTALYA EKONOM K BÜLTEN ATSO MESLEK KOM TELER TOPLANTI KARARLARI FUARLAR fib RL TEKL FLER YEN GELEN YAYINLAR ATSO A USTOS

5 8 TÜRK YE TUR ZMDE UCUZ H ZMET SUNAN B R ÜLKE DURUMUNA GELMEMEL D R 12 ALTERNAT F TUR ZM N YEN ARDES EKO PARK 18 MAHALLE ARASI PAZARLAR DA YAKINDA NOSTALJ OLACAK 22 ATSO MECL S N N KONU U CHP L DER DEN Z BAYKAL 3 A USTOS 2005 ATSO

6 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan Antalya n n geliflmesi, denizin, topra n, suyun korunmas na ba l d r Odam z n De erli Üyeleri, De erli Okurlar m z, Toplum olarak ard ard na beklemedi imiz, temenni etmedi imiz ciddi olaylarla karfl lafl yoruz. Devletin ve bütün sosyal kurumlar n, vatandafllar m zda oluflan derin duygular kavramas, adalet, güvenlik gibi en temel duygular n, en önemli sosyal de erlerin kaybolmakta oldu unu görmesi ve kitlelerin ümitsizli e, öfkeye kap lmas n engelleyici çal flmalar yapmas gerekti i bir dönemdeyiz. Sosyal adalet duygusundaki zedelenme toplumu sarsm flt r. Her tür sosyal organizasyon zorlaflmaktad r. Sorun çözecek kurumlar n kendi yap lar sorun olmaya bafllam flt r. En önemli kurumlar n birbirine küsmesi, kiflisel nedenlerle kurumlar n y prat lmas nda hiçbir vicdan ve sorumluluk duygusunun kalmamas, ortak de erlerin ve ortak amaçlar n kaybedilmesi ciddiye al nmas gereken bir durumdur. Ülkemizde her alana, toplumun her kesimine her kurumuna sirayet etmifl çözülme, sorunlar n tek tek çözümünü zorlaflt rmaktad r. Topluma adil bir sosyal adalet, etkin bir güvenlik ve yarg, ça dafl ifl koflullar ve refah düzeyi, somut ulusal hedefler verilmedikçe, bu hedefler güvenilir, samimi, ilkeli örnek tutumlarla desteklenmedikçe hiçbir çözüm, hiçbir model, hiçbir toplumsal proje yeterli olmayacakt r. Mevcut durumda Avrupa Birli i ne üyelik gibi hedeflerin, medyatik çözümlerin, sosyal deflarj sa layacak k smi çözümlerin baflar l olmas mümkün de ildir. Devletin zirvesinin, Hükümetle di er siyasi partilerin, meslek örgütlerinin temsil edildi i Ekonomik ve Sosyal Konsey in bir araya gelerek bir Sosyal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaflmalar, temel reform ve politikalar için bir uzlaflma zemininin sa lanmas zorunludur. Böyle bir sürece, Türkiye nin en güçlü meslek örgütü olan TOBB un ve tüm Ticaret ve Sanayi Odalar n n en önemli deste i sa layaca na flüphe yoktur. Sayg de er üyelerimiz, Son dönemde ekonomik durum ile ilgili de erlendirmelerimizin bir tak m anlafl lmas zor yorumlara konu oldu unu görüyoruz. Farkl amaçlar tafl yan yorumlara önem vermiyoruz. Bizim için en önemli husus üyelerimizin sorunlar n ve hassasiyetlerini do ru bir flekilde yans tmakt r. Ekonominin, piyasalar n siyasi kararlara, siyasi istikrara duyarl l her geçen gün biraz daha artmaktad r. Böyle bir ortamda özel sektörün siyasi istikrara çok önem vermesi flafl rt c de ildir. Siyasi istikrar ekonomide geliflmenin birinci flart d r. fiirketlerin, özel sektörün, özel sektörü temsil eden kurumlar n siyasi geliflmelerle ilgisi ülkenin önemli sorunlar n n istikrar ve kararl l kla çözülmesine, ekonominin ufkunun aç k olmas na yöneliktir. Önemli olan, sorunlar n kimden kaynakland, varl ve a rl de il, sorunlara çare bulunmas d r, çözüme iliflkin yeterli perspektifin ortada olmas d r. Özel sektör bu çerçevede bütün siyasi iktidarlar n baflar l olmas n arzu eder. Bu gerçek özel sektörü temsil eden Ticaret ve Sanayi Odalar için de geçerlidir. Ekonomin istikrarl büyümesi, yat r mlar n ve uluslararas rekabet gücümüzün artmas, ekonomik kriz riskinin azalt lmas, kamu kesimi verimlili inin yükseltilmesi, vergi yükünün düflürülmesi, adil rekabet ortam n n sa lanmas temel amaçlar m zd r. Odalar ekonomik ve siyasi bilanço ç karmazlar, Odalar n görevi sorunlara dikkat çekmek, çözüm yolu önermektir. Ticaret ve Sanayi Odalar özel sektör mant ile geçmifl ve bugünden çok, gelecek ile ilgilidir. Çünkü özel sektör yat r m yaparken hesab n gelecek beklentileriyle yapar, risk al r. Di er kesimler ço unlukla mevcut durumu dikkate al rken, bizler gelece i, gelecek için yap lmas gerekenleri düflünür, tekrarlay p dururuz. Odalar n kendi üyesi olan flirketleri, yerli veya ulusal kurulufllar, üreticileri veya reel sektörü daha çok düflünmeleri de normaldir. Ekonomi yönetimi için dalgal döviz kurunun bulundu u düzey ve cari aç k ekonomik program n sonucu say l rken, bizim için bunlar n reel sektöre etkileri daha önemlidir. Ekonomi yönetimi cari aç n finansman ile ilgilenirken, bizler cari aç a karfl hangi önlemlerin al naca n merak eder, ekonomik gündemden sapma olmamas n, ekonomi yönetiminin ortaya net bir tablo koymas n bekleriz. ATSO A USTOS

7 Bu aç dan bak ld nda, 2005 y l n n üçüncü çeyre i tamamlan rken, ekonomide bir kriz beklentimizin olmad n, fakat mevcut döviz kuru ve cari aç k düzeyinin kriz tehlikesi olmasa da sanayinin rekabet gücü, özel sektörün yat r m ve istihdam kapasitesi bak m ndan arzulan r olmad n, bu konuda mutlaka kesin önlemler al nmas gerekti ini tekrarlay p duruyoruz. Ekonomik programda radikal bir sapma olmas n, enflasyonla mücadeleden vazgeçilmesini savunmuyoruz. Mevcut program n ekonomide bir yap sal de ifliklik anlam na geldi ini, daha verimli-rekabetçi iflletmelerin ayakta kalmas gibi bir sonuç yarataca n, bu programa alternatif olabilecek bir baflka program n olmad n veya gelifltirilemedi ini biliyoruz. Fakat buna ra men, ekonomide gerekli tedbirlerin al nmas, yap sal reformlarda daha kararl ve h zl olunmas, ekonomide daha fazla güven yaratarak reel faiz oranlar n n düflürülmesi mümkün ve zorunludur. Döviz kurlar n afla çeken döviz bollu u yaln zca yabanc kaynakl de ildir. Bankalar m z srarla döviz kredisi kullanmakta, Hazine dövizle borçlanmaya devam etmektedir. Bankalar n aç k pozisyonu düflük olsa da özel sektörün aç k pozisyonu döviz hareketlerine karfl duyarl korumaktad r. Bu nedenle döviz kredileri konusunda k s tlay c önlem al nmas kurlar üzerindeki bask n n ve kur riskinin azalt lmas bak m ndan yarar sa layacakt r. Bankalar n vade risklerinin önemini korudu u, Hükümetin mali disiplini korumakta zorland, petrol fiyatlar n n ve d fl konjonktürün olumsuz etkilere yol açt bir dönemde olumsuz beklentileri azaltacak yeni güvenlik önlemlerinin al nmas geciktirilmemelidir. Ayr ca mevcut durum çok büyük bir risk yaratmasa, yabanc sermaye giriflleri ve özellefltirme ile ekonominin finansman sa lansa dahi, bu önlemler ekonominin üretim gücünün iyileflmesi için gereklidir. Son iki y lda ekonomideki çok olumlu geliflmelere ve mali sistemin güçlenmesine ra men bankalar n halen k sa vadeli kaynaklarla çal flmas, reel faizlerin halen yüksek bir noktada sabitlenmesi beklenti ve güven sorununu göstermektedir. Ekonomide güvenin yap sal düzenlemelerle, orta vadeli programa kesin bir biçimde uyulmas yla artt n biliyoruz. Bu nedenle vergi, sosyal güvenlik, kay td fl ekonomi, kamu yönetimi, enerji piyasas gibi alanlardaki reformlar n siyasi nedenlerle ve özellikle de yerleflik siyasi-bürokratik yap nedeniyle geciktirilmesinin a r bir bedel yaratt n, bu alanlarda art k daha fazla gecikilmemesi gerekti ini söylüyoruz. Bu reformlar n zor oldu u aç kt r, fakat uzun vadede reformlar n yap lmamas n n siyasi maliyetinin, reformlar n siyasi maliyetinden daha büyük oldu u da unutulmamal d r. Esasen bu konular siyasi tercih konusu olmaktan da ç km fllard r. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas olarak bu konular birkaç aydan bu yana tekrarl yor ve böylece olumsuz sonuçlar do uracak bir rehaveti önlemeye çal fl yoruz. Tekrarlad m z konular n günlük de erlendirmelere tabi tutulmas n n bir anlam yoktur. hracat, cari aç k, sanayi üretimi ve yat r mlar, kay td fl ekonominin azalt lmas gibi konularda ilerleme sa lanmas en çok bizleri mutlu edecektir. De erli ATSO üyeleri, Sevgili okuyucular. Antalya Türkiye nin önemli metropollerinden birisi olmaktad r. Antalya n n geliflmesinin en önemli kaynaklar ndan birisinin turizm sektöründeki h zl geliflme oldu una flüphe yoktur. Turizmin geliflmesi ve flehir olarak Antalya n n ve k y ilçelerinin cazibelerini korumas n da en büyük sermayemiz olan Antalya n n Allah vergisi do al güzelli ine, güzel k y lar na ve denizine borçluyuz. Antalya n n di er zenginlik kayna tar m sektörü için de ayn fleyi söyleyebiliriz. Antalya n n do al kaynaklar n n maddi zenginli e çevrilmesi için turizm ve tar mda bugüne kadar devlet ve özel sektör taraf ndan 50 milyar dolara varan yat r m yap lm flt r. Antalya y lda 10 milyar dolara yak n katma de er üretmekte, bu rakam n 2-3 kat kadar ifl hacmine sahne olmaktad r. Befl y ld zl otel say m z yaln zca Türkiye nin kalan n de il, ayn zamanda Yunanistan, spanya gibi turizm devlerini de geçmektedir. Bir bölgenin zenginli i do al yap d fl nda, sosyal yap, fiziki altyap, befleri altyap, kurumsal altyap gibi di er unsurlara da ba l d r. Bu yap lar n uyumlu bir flekilde veya benzer h zlarda geliflmesi gerekir. Antalya da do al yap ya dayanan turizm ve tar m ikame edebilecek sektör yoktur, ticaret, sanayi gibi sektörler böyle bir ölçe e ulaflamazlar. Antalya n n geliflmesi en önemli sermayemiz olan, Allah vergisi do al zenginli imizin, denizin, topra n, suyun korunmas na ba l d r. Bunlar s n rs z, bitmez, tükenmez kaynaklar de ildir. Do al yap daki bozulma uzun zaman almaktad r, fakat bir noktadan sonra bozulman n telafi edilmesi mümkün de ildir. Dolay s yla çevre kirlenmesinin, betonlaflman n engellenmesi, k y lar n korunmas gelece imizin en önemli teminatlar d r. Bir bölgede sosyal yap, befleri kaynaklar ve kurumlar art de er üretebilecekleri gibi mevcut de eri tüketebilirler de. Kurumlar nitelikli insan kayna na dayanarak topluma öncülük etmeli, toplumun tercihlerini uzun dönemli sürdürülebilir geliflme do rultusunda yönlendirmelidirler. Ancak Türkiye genelinde oldu u gibi, Antalya da bu noktada bir tak m eksikliklere sahiptir. Kurumsal yap m z, ifl kültürümüz, çevre bilincimiz zay ft r. Kentimizin gelece ine iliflkin ortak kurumsal hedefler gelifltirmek konusunda geçmiflten gelen al flkanl klara dayanan eksikliklerimiz var. Bu eksikliklere dikkat çekmek Odam z n temel görevleri aras ndad r. ATSO bir altyap kurumu de il, üstyap kurumudur. Tedavi etmek bizim iflimiz de ildir. Bizim iflimiz sorun teflhisine, tedavi yönteminin do ru belirlenmesine, ortak akl n bulunmas na katk da bulunmakt r. Odalar bütün özel sektörü temsil eden, özel sektörün talep ve flikayetlerini dile getiren, sürekli olarak üyelerinin sorgulamas ile karfl karfl yad r. ATSO olarak üyelerimize ve Antalya ya karfl sorumlulu umuz oldu unu kimse unutmamal d r. Sorunlar dile getirmek bizim asli görevimizdir. Bugüne kadar bunu yaparken, y k c de il, yap c olmaya, toplumda olumsuz duygular yaratmamaya fazlas yla dikkat ettik. lk önce kendimizi elefltirmekten, kendi eksikliklerimizi dile getirmekten kaç nmad k. Türkiye gibi, Antalya n n da kurumlar n birlikte çal flmas na ihtiyac büyüktür. Demokrasi kültürümüzü gelifltirmek, kurumsal ilkelere sayg l olmak konusunda mesafe kaydetmemiz gerekmektedir. Antalya bir taflra kenti olmaktan ç km flt r. Dünya, teknoloji, toplumlar, ekonomi, her fley h zla de ifliyor. Bütün kurumlar n ve bas n m z n bilgi üretimine daha fazla önem vermesinde fayda bulunmaktad r. Antalya art k günlük konularla, k s r çekiflmelerle yetinemez. ATSO olarak Türkiye nin geliflen metropollerinden birisi v uluslararas konuma sahip bir il oldu umuzu dikkate alarak çal fl yoruz. Gündemimizde Antalya Turizm Master Plan, Avrupa-Türkiye Turizm Zirvesi, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odalar Birli i Turizm Fuar, Worldexpo 2015 Fuar, Akdeniz Oyunlar, Bölgesel Kalk nma Ajans, Tar mda Toptanc Hal sisteminin iyilefltirilmesi, tar m ihracat m za katk, üyelerimize dönük olarak bafllatt m z çal flmalar n tamamlanmas gibi konular bulunmaktad r. Sevgi ve sayg lar mla. 5 A USTOS 2005 ATSO

8 ATSO Üyelerine Özel ATSO Club Kart Haber ATSO Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, 35 bini aflk n üyesi aras nda dayan flmay sa lamak ve kentte al flverifl talebini artt rmak amac yla ATSO Club Kart projesini bafllatt. fl Bankas ile ortaklafla gerçeklefltirilen proje kapsam nda Club Kart alan üyeler, oda aidatlar n ödemenin yan s ra, yurt genelinde 90 bin kurulufltan vade farks z taksitli al flverifl yapma hakk kazanacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas, üyesine özel hizmet vermek ve üyeleri aras nda dayan flmay güçlendirmek amac yla ATSO CLUB KART projesini hayata geçirdi. fl Bankas ile ortaklafla gerçeklefltirilen proje çerçevesinde; isteyen üyelere banka taraf ndan ATSO logolu V SA Yurtiçi/Yurtd fl Kredi Kart verilecek. ATSO üyeleri bu kartla yapt klar tüm al flverifl tutarlar için söz konusu bankan n Maxi Puan uygulamas kapsam nda, puan toplayacak ve toplad klar puanlar, kart üyesi kurulufllarda yapacaklar al flverifllerde para yerine kullanabilecekler. Ayr ca, ATSO Club Kart ile, Oda aidatlar n ödeyebilecekler. ATSO Club Kart, kay p, çal nt sigortas na sahip olman n yan s ra, al flverifl sigortas, ferdi kaza sigortas özelliklerine de sahip bulunuyor. ATSO Club Kart sahipleri, akaryak ttan parfümeriye, sa l ktan mobilyaya yurt genelinde 'i aflan Maximum üyesi kurulufllarda vade farks z taksitli al flverifl yapma imkan na sahip olacaklar, yine fl Bankas kredi kart müflterileri için Atatürk Havaliman D fl Hatlar Terminali'nde sunulan Millenium Lounge hizmetinden yararlanabilecektir. Ayr ca, hizmet ve mal üreten ATSO üyesi firma ve kurulufllar, fl Bankas ile yapacaklar protokol çerçevesinde; ATSO Club Kart sahiplerine ek imkanlar (ilave taksit, ilave puan) sunmak üzere sisteme dahil olabilecekler ve böylece ATSO Club Kart' n çeflitli avantaj ve olanaklar ndan faydalanabilecekler. ATSO Baflkan Kemal Özgen, ATSO üyelerine sa lanacak özel indirimlerle üyelerimiz aras nda güzel bir dayan flma sa lanaca na ve camiam z n al flverifl talebini artt raca na inan yor, bütün firmalar ATSO Club Karta özel indirim yapmaya davet ediyoruz dedi. Proje ile ilgilenen üyelerimiz ve indirim yapmak isteyen firmalar, fl Bankas Antalya fiubesi Hale Güzeltürk ( ) ve Huvat Alt parmak'dan ( ) ayr nt l bilgi alabilir. ATSO A USTOS

9

10 Türkiye turizmde ucuz hizmet sunan bir ülke durumuna gelmemelidir Turizm Nina ÖGER Öger Tours Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Türkiye kendini ileride belki de daha fazla say da turiste haz rlamal d r, ancak stratejik kararlar al n rken gelen turistlerin kalitesi yerine say s n n tercih edilmesi fleklinde tek bir yol izlenmemelidir. Hedeflenmesi gereken ölçü, gerekli say ile yeterli kalite aras ndaki dengenin sa lanmas yla tutturulabilecektir. ATSO A USTOS

11 Hangi limana varmak istedi ini bilmeyenler için hiçbir rüzgar uygun de ildir. Bu sözleri bundan 2000 y l önce Romal bir filozof olan Seneca söylemifl. Günümüzde de yönünü belirleyememek en büyük tehlikedir. Bu, ülkemiz için de geçerlidir. Bir geminin dümeninde, bir flirketin veya bir hükümetin bafl nda bulunmufl olanlar bilirler: Yolda ancak belirgin iflaretlemeler varsa hedefe ulafl l r. Ufka özgürce bakamayanlar rotas n kolayl kla kaybedecektir. Bizler hangi limana ulaflmak istedi imizin bilincindeyiz: Sayg de er meslektafllar m, bu yolda dalgal bir denizde sa lam kalabilmemiz ve gemimizle birçok kayal a çarpmadan engelleri aflm fl olmam z tarihteki seyir defterindeki yerimizi almam z n garantisi olacakt r. ki kültürde birden yurt bulma ayr cal n n tad na varan bir Avrupal olarak Türkiye nin ve Avrupa Birli i nde yer alan di er ülkelerin ortak geleceklerini birlikte flekillendirecek olmalar n heyecanla bekliyorum. Bu, tüm ülkelerin ayn düzlemde bulunmas, özgüvenli bir biçimde ve kendi iradeleriyle davranmalar demek. Ayn spor karfl laflmalar nda oldu u gibi Avrupa hakl olarak Türkiye nin varolan kurallara uymas n bekliyor. Ve bu durum yine ayn sporda oldu u gibi pek tabii her iki taraf için de geçerli. Türkiye, ne miras na konulacak zengin bir teyze ne de yard ma el açan fakir ve yolsuz bir ye en. Bunu herkes gayet aç k anlad. Pek tabii Türkiye ekonomik, sosyal ve kültürel aç dan Avrupa dan yararlanacakt r. Ayn ölçüde Avrupa da ekonomik, sosyal ve kültürel aç dan Türkiye den yararlanacakt r. Yabanc ülkelerde yerleflik olan biz giriflimciler biliyoruz ki uluslararas ekonomiler Türkiye deki etkinliklerini flimdiye kadarkinden daha fazla art rmak için üyelik görüflmelerinin sa lad güvenceyi beklediler. Diliyoruz ki bizler Di er ülkelerin ço u do al ve kültürel kimli imizden dolay bize imrenmekteler. Bizim yaln z daha fazla say da otele ihtiyac m z var demenin yan nda, bilmemiz gereken esas ihtiyac m z olan yarat c, tutarl ve sürekli bir yol izleyerek do al de erlerimizi iflleyen oteller olacakt r. Zekice yürütülen bir marka yönetimi ve turizmdeki global rekabet için sürekli ve stratejik bir planlama oluflturman n gerekleri bunlard r. gibi flanslar n d fl ülkelerde deneyecek olan Türk giriflimcilerin say s giderek arts n. Büyük bir Alman bankas reklamlar nda basit oldu u kadar etkileyici bir slogan kullan yor: Her fleyin bafl güvendir. fiu an önümüzde duran süreç güven üzerine kuruludur. Güven bu sürecin temelidir. Bu temel üzerine her iki taraf n sorumlulu u ile daha büyük, daha cazip ve daha büyüleyici bir Avrupa binas infla edece iz. Bu ise hem politik, hem ekonomik, hem kültürel ama ayn zamanda insanc l bir flekilde gerçeklefltirilecektir. Sektör temsilcileri kongreler ve fuarlarda bir araya gelecekleri zaman say lar, veriler ve bilgiler haz rlan r, erken rezervasyon yapanlarla, son anda rezervasyon yapanlar karfl laflt r r, küçük büyüklükte flehirlerde çocuklar n tek bafl na yetifltiren annelerin ve büyük flehirlerin yak n nda yaflayan çok çocuklu ailelerin seyahat e ilimleri analiz edilir, on-line sitelerin t klanma oranlar off-line olarak yorumlan r, planlar yap l r ve mevcut argümanlar yenileriyle reddedilir ya da kuvvetlendirilir. Kamu araflt rmac lar na ait bir söz vard r: Sen yaln zca kendi de ifltirdi in istatistiklerine inan. Hay r, lütfen beni yanl fl anlamay n: Turizm gibi bir sektör, planlama ve istatistikten yoksun olarak iflleyemez. Benim de dahil oldu um nesil, hislerine güvenerek davranman n yan nda bu konudaki tüm temel verilerin hepsini kafas nda da tafl r zaten. Fakat tatilin ard ndan müflterilerimizin büyük ço unlu unun haf zas nda tatil yapt yerle ilgili ne kal r? Haf zalarda yer eden, bir an n büyüsüdür. Belki de Olympos un hiç sönmeyen atefli midir kendisini ba layan ya da Toroslar dan esen rüzgar denize kavuflturan bu zengin tarih kokan ba lar m d r vazgeçilmez yapan? Ya da Apollonius un matemati i Paulus un dokrtinleri midir? Ya da halk pazar nda baharat kokular n n, bal k kokular na kar flt rd o güzel cümbüflü müdür? hat rlay n Ya da Antalya n n sahilinde, dalgalar n sesinin yeni aflk n romantik büyüsüne kar flt an m d r unutulmayan? Turizm bir duygudur, ruhtur, bir yerde kendinden geçmedir, heyecand r. 9 A USTOS 2005 ATSO

12 Tatilin ard ndan müflterilerimizin büyük ço unlu unun haf zas nda tatil yapt yerle ilgili ne kal r? Haf zalarda yer eden, bir an n büyüsüdür. Belki de Olympos un hiç sönmeyen atefli midir kendisini ba layan ya da Toroslar dan esen rüzgar denize kavuflturan bu zengin tarih kokan ba lar m d r vazgeçilmez yapan? Ya da Antalya n n sahilinde, dalgalar n sesinin yeni aflk n romantik büyüsüne kar flt an m d r unutulmayan? Turizm bir duygudur, ruhtur, bir yerde kendinden geçmedir, heyecand r. Turizmin görevi mükemmel hizmet sunmak, yolcular n ulafl m n n emniyetli bir flekilde sa lamak, fiyat ve hizmet iliflkisini cazip hale getirmektir. Gerisi ise müflterinin rahat bir flekilde dinlenmesi, e lenmesi ve güzel anlar yaflamas d r. Turizmin görevi mükemmel hizmet sunmak, yolcular n ulafl m n n emniyetli bir flekilde sa lamak, fiyat ve hizmet iliflkisini cazip hale getirmektir. Gerisi ise müflterinin rahat bir flekilde dinlenmesi, e lenmesi ve güzel anlar yaflamas d r. flte tam da bu seçenekler ülkemizin gelecekte de turizmde ekonomik ve kültürel geliflim için sa lam bir temel bulup bulamayaca n n göstergesidir. Sektörde bunun için kültürün kabul görmesine, hizmetlerin kabul görmesine, giriflimlerin ve yap lanlar n kabul görmesine ihtiyaç var. O takdirde birlikte ulaflt m z ve ulaflabilece imiz fleylerin onurunu tekrar yaflayabiliriz. Son y llarda tüm güzel hayaller henüz gerçekleflmemifl olsa da sektörle ilgili tahminlerimiz aç k: fller iyiye gidiyor, var lan yüksek noktalardan giderek yeni zirvelere do ru yol al n yor. Bu, Türkiyemiz için faydal d r; bu, flirketimiz ve hizmet sunan di er giriflimciler için faydal d r. Ayn zamanda, turizm patlamas nda fayda sa layacak tüm di er ekonomik sektörler için de iyidir. Ancak konjonktür aç s ndan zor geçen zamanlarda yap sal görevleri kuvvet ve dayan kl l kla yerine getirmek gerekmektedir. Sektörümüzün stratejik geliflimi hakk ndaki samimi tart flmalar flimdi de il de ne zaman yapaca z? Bunlar biz de il de kim yapacak? Bu noktada, John F. Kennedy nin durumumuza çok uygun düflen bir sözünü hat rlatmak isterim. Ülkenin senin için neler yapabilece ini sorma. Sen ülken için neler yapabilirsin, onu sor. Öncelik flu olmal. Aç kça ve laf doland rmadan meselenin ad n koymak. Elefltiri ancak aç k seçik yap ld, basitçe dile getirildi i ve tutarl oldu u takdirde yap c olur. Durumu basitçe ifade etmek gerekirse: Türkiye turizmde ucuz hizmet sunan bir ülke durumuna gelmemelidir. Adilce oluflturulan fiyatlar her zaman ayn zamanda ölçülü fiyatlard r. Fiyatlar giderek düflürme mant spanyadaki duruma sürüklenilmesini kaç n lmaz hale getirir. sabetsiz bir fiyat-hizmet politikas n n yol açt uzun vadeli sonuçlar n Akdeniz deki komflular m z üzerindeki negatif etkilerini herkes görebilmektedir. Ayr ca uzun süre ucuza ticaret yapman n ne denli pahal ya mal ATSO A USTOS

13 oldu unu herkes gözlemleyebilmektedir. Türkiye do al ve kültürel-tarihi zenginli i için sorumluluk üstlenmelidir. Bu noktada etik, tarihi ve milli bir görev üstlenmeliyiz. Atalar m z n miras ihmalden ötürü zarar gördü ü takdirde bu durum giderilmesi mümkün olmayacak bir ay b meydana getirecektir. UNESCO gibi dünyaca ünlü ve geni kapsaml organizasyonlar n kalite beklentilerine uygun oldu u takdirde ilgili miraslar n sorumluluk bilinci içinde etkili flekilde kullan lmas bizler için bir fleref olmal d r. Bu durumda ekonomik mant kta bunu gerektirir. Türkiye kendini ileride belki de daha fazla say da turiste haz rlamal d r, ancak stratejik kararlar al n rken gelen turistlerin kalitesi yerine say s n n tercih edilmesi fleklinde tek bir yol izlenmemelidir. Hedeflenmesi gereken ölçü, gerekli say ile yeterli kalite aras ndaki dengenin sa lanmas yla tutturulabilecektir. Bunu bir örnekle belirginlefltirmek gerekirse; plastik bir ambalaj içindeki Hollanda Gouda peyniri yerine, turiste 7 çeflit beyaz peynirin sunulmas turizmde hedeflerimizi daha fazla destekleyecek bir husustur. Bir kimli e sahip olunmadan imaja sahip olunamayaca inanc n, tüm zeki marka uzmanlar paylafl yor. Di er ülkelerin ço u do al ve kültürel kimli imizden dolay bize imrenmekteler. Bu durumda ortaya bir imaj ç kmaktad r. Bu imaj mükemmel bir imaj olabilir. nsan büyüleyebilen ve etkileyebilen, yerine getiremeyece i hiçbir vaatte bulunmayan bir imaj. ster Türkiye nin sahillerinden, ister stanbul un sokaklar ndan veya Kapadokya n n rüzgar n afl nd rd da lar ndan olsun, buralardan ald n z havay parlak ka tlarla paketlemek uzaktan cazip görünebilir. Ancak bu paketleri açt n zda yaflayabilece iniz hayal k r kl da o denli büyük olabilir. Amerikal lar bu durum için uygun bir söz bulmufllar: You never get a second chance to make a first impression. ( lk izlenimi yaratmak için hiçbir zaman ikinci bir flansa sahip olamazs n z). Misafirlerimizin edindikleri ilk izlenimlerin yaln zca en iyiler olmas için de il, ayn zamanda en iyiler olarak kalmalar için hep birlikte çaba gösterelim. Birçok yer görsel aç dan çekicidir. Ancak gerçeklerle karfl lafl ld nda hayal k r kl klar ço u zaman oldukça büyük olabilir. Bizim yaln z daha fazla say da otele ihtiyac m z var demenin yan nda, bilmemiz gereken esas ihtiyac m z olan yarat c, tutarl ve sürekli bir yol izleyerek do al de erlerimizi iflleyen oteller olacakt r. Zekice yürütülen bir marka yönetimi ve turizmdeki global rekabet için sürekli ve stratejik bir planlama oluflturman n gerekleri bunlard r. (Turizm Zirvesi konuflmas - 18 Aral k Resort Dedeman Antalya Otel) Türkiye turizmde ucuz hizmet sunan bir ülke durumuna gelmemelidir. Adilce oluflturulan fiyatlar her zaman ayn zamanda ölçülü fiyatlard r. Fiyatlar giderek düflürme mant spanyadaki duruma sürüklenilmesini kaç n lmaz hale getirir. sabetsiz bir fiyat-hizmet politikas n n yol açt uzun vadeli sonuçlar n Akdeniz deki komflular m z üzerindeki negatif etkilerini herkes görebilmektedir. Ayr ca uzun süre ucuza ticaret yapman n ne denli pahal ya mal oldu unu herkes gözlemleyebilmektedir. Türkiye do al ve kültürel-tarihi zenginli i için sorumluluk üstlenmelidir. Bu noktada etik, tarihi ve milli bir görev üstlenmeliyiz. Atalar m z n miras ihmalden ötürü zarar gördü ü takdirde bu durum giderilmesi mümkün olmayacak bir ay b meydana getirecektir. 11 A USTOS 2005 ATSO

14 Alternatif turizmin yeni adresi; Eko Park Haber ATSO Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Sürüngen uzman Selami Tomruk'un Antalya'n n Tekirova Beldesi'nde kurdu u Eko Park n ünü Türkiye s n rlar n aflt Televizyon belgesellerinde yada ansiklopedilerde gördü ümüz dünyan n en ilginç y lan türleri Antalya'n n gözde turizm merkezlerinden Tekirova'da kurulan Eko Park'ta do a merakl lar n n izlenimine sunuldu. 40 dönüm alana kurulu parkta, sürüngenler do al ortamda yaflamlar n sürdürürken, ziyaretçiler birbirinden ilginç canl lar yak ndan tan ma imkan bulunuyor. Yaklafl k 3 bin 500 y lan, binlerce kurba a ve kertenkelenin yan s ra, 360 bin kök flifal bitki türünün bulundu u Eko Park, dünyada sürüngenlerin aç k, kapal veya yar aç k halde topland önemli merkezlerden biri. Dünyan n ilk Flora-Herpetofauna doku minyatürü örne ine de sahip olan Eko Park yaz sezonunda günde ortalama 350 turist geziyor. Buna karfl n park n ünü Türkiye s n rlar n aflm fl durumda. Dünya ATSO A USTOS

15 çap nda farmakologlar, biyologlar ve herpetologlar çeflitli bilimsel toplant lar n Eko Park'ta gerçeklefltirdiler. Selami Tomruk'un as l hedefi ise çocuklar parka çekebilmek. Tomruk, Eko Park, çocuklar n sürüngenler ve do al hayat konusunda bilgilenecekleri bir okul olarak nitelendiriyor. 10 y lda kuruldu Türleri h zla yok olan veya tehlike alt nda olan sürüngenleri korumak amac yla 1994 y l nda Ekolojik Do al Park kurmaya karar verdi ini anlatan Selami Tomruk, Eko Park' n 10 y ll k bir çal flma sonucu olufltu unu söyledi. Tomruk, Tekirova'y seçmesinin nedenini ise flöyle anlat yor: Toroslar' n Akdeniz'le bulufltu u önemli bir co rafyadaki Tekirova, yok olan do al zenginlikleri toparlayabilece imiz ve ayn zamanda çal flmalar m z gösterebilece imiz nadir beldelerimizden biri. Amac m z Türkiye ve dünyada mevcut olan tehlike alt ndaki türleri korumaya almak. Sürüngenlerin do al ortamda üremelerini sa layarak yeniden do aya kazand rmak. Sürüngen iskeletleri müzesi Yaklafl k 20 milyon dolara kurulan park n ayl k masraflar 40 ile 60 milyar aras nda. Sürüngenlerde hastal k ve parazitler çok çabuk yay ld için bak m masraflar n n özellikle k fl döneminde s takviyesi nedeniyle masraflar art yor. Eko Park' n alternatif turizm aç s ndan önemli bir merkez oldu unu belirten Tomruk'un gelece e yönelik hedefleri aras nda Eko Park bünyesinde dünyan n ilk sürüngen iskeletleri müzesi, Akdeniz memelileri için do al akvaryum ve örümcek türlerinin yer alaca ma aralar yapmay planl yor. Bilimadam Selami Tomruk, Eko Park'ta kuraca laboratuarlarda yeni tür ve alt türlere yönelik bilimsel çal flmalar yapmay da hedefliyor. Dünyan n ilk Flora-Herpetofauna doku minyatürü örne ine de sahip olan Eko Park yaz sezonunda günde ortalama 350 turist geziyor. Dünya çap nda farmakologlar, biyologlar bilimsel toplant lar için Eko Park' seçiyor. 13 A USTOS 2005 ATSO

16 Akdeniz'de lüks yolcu gemilerinin say s her geçen gün art yor Akdeniz de tatillerini gemide geçiren turist say s 1995 y l nda 3.9 milyon civar nda iken, 2005 y l nda bu rakam n 9 milyon olmas bekleniyor. Bu geliflme ayn zamanda flunu da gösteriyor; 11 Eylül'den beri Yunanistan' n do usuna inmeyen Kuzey Amerikal turist, Do u Akdeniz limanlar n programlar na almaya bafllad. Denizcilik Hüseyin SEYMEN D.T.O Antalya fiubesi Meclis Baflkan Bir flehre kruvaziyer yolcu gemisinin u ramas, o flehirdeki liman iflletmesinin sorunu de ildir. Bu bir flehir sorunudur, bu bir al fl verifl sorunudur ve kültürel de erleri tan tma sorunudur. Kruvaziyer turizm, özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra geliflme gösteren, gemi ile seyahat ederek tatil yapma seçene idir. Bu seyahat esnas nda geminin sundu u çeflitli e lence imkanlar ile hem hoflça vakit geçiriyorsunuz ve de program n za göre muhtelif ülke limanlar n görme imkan yakal yorsunuz. Kruvaziyer turizm dünyada iki bölgede h zl geliflme göstermektedir; Karayipler ve Akdeniz. Karayipler, Amerika K tas 'na yak n olman n avantaj na sahipken, Akdeniz de tarihi ve kültürel kaynaklar n n zenginli i ve bir paket program esnas nda üç k tay birden gösterebilmenin kolayl na sahiptir. Akdeniz de tatillerini gemide geçiren turist say s 1995 y l nda 3.9 milyon civar nda iken, 2005 y l nda bu rakam n 9 milyon olmas beklenmektedir. Bu geliflme ayn zamanda flunu da göstermektedir ki, Kuzey Amerikal turist de Akdeniz'e dönmeye bafllam fl ve 11 Eylül'den beri Yunanistan' n do usuna inmeyen gemiler, Do u Akdeniz limanlar n programlar na almaya bafllam flt r y l nda Akdeniz'de program yapan turistik yolcu gemisi say s 111 iken, 2005 y l nda bu say 126'ya ç km flt r y l na kadar yap m tamamlanan 6 gemi daha sektöre dahil olacakt r. Her birinin milyon dolar civar nda oldu unu varsayarsak bu sektöre 2007 y l na kadar, 4 milyar dolar n üzerinde yat r m yap laca n hesaplar z. Karfl m zda dev bir sektör oldu unu bu rakamlar analiz etti imizde daha net anlayabiliyoruz. Sektörün en büyü ü olan Carniva Corp.'un bu y l ki program na göre, Bat Akdeniz, Adriyatik, Ege ve Do u Akdeniz, Karadeniz limanlar na yap lacak seferler ile çift geceleme gerçeklefltirilecek. Buna göre 20 kruvaziyer gemi, 18 de iflik Kuzey Amerika liman ndan, 1300 seferde 3.3 milyon turiste tatil imkan sa lam fl olacakt r. kinci s radaki Royal Caribbean' n beklentisi, çift geceleme, MSC'in ise gecelemedir. Akdeniz'e yolcu aktarmas yapan limanlar n bafl nda Venedik gelmektedir y l nda Venedik Liman 'na 33 operatör 44 gemiyle 296 sefer yapacakt r. Ayr ca turist, gemilere Venedik Liman 'ndan binecektir. Akdeniz'de en yüksek kruvaziyer turist çeken liman Pire Liman 'd r. 22 operatör, ATSO A USTOS

17 Kruvaziyer turizm de 2006 programlar yap lm fl durumdad r. fiimdi yap lacak bir hamle, bu gemilerin 2007 programlar na yans yacakt r. Bafllamak için geç kal nm fl olsa da zaman içerisinde bu gecikme telafi edilebilir. 30 gemiyle 2005 y l nda bu limana 444 u rak yapacakt r. Akdeniz'de di er cazip limanlar; Barselona, Palma Majorca ve Cenova'd r. stanbul, Limasol, Valencia ve Corfu limanlar ndan sonra gelmektedir. Olimpiyatlar dolay s yla her taraf yenilenen ve adeta resim ve heykel müzesi haline dönüfltürülen Pire Liman 'n n bu derece talep görmesi normal say lmal d r. Bir flehre kruvaziyer yolcu gemisinin u ramas, o flehirdeki liman iflletmesinin sorunu de ildir. Bu bir flehir sorunudur, bu bir al fl verifl sorunudur ve kültürel de erleri tan tma sorunudur. 12 May s Perflembe günü saat 07.00'da Sal Pazar r ht m na yanaflan Costa Mediterranea gemisi saat 18.00'de limandan ayr lm flt r. Bu 11 saatlik süre için liman iflletmesine ödedi i römorkaj, pilotaj ve bar nma paras 65 bin dolard r. Yap lan istatistikte geminin getirdi i 2 bin 700 yolcu 850 mürettabat n stanbul'daki harcamas 1 milyon dolar bulmufltur y l na kadar limanlar m zda uygulanan ayakbast ücreti 10 dolard. Birkaç y ld r stanbul ve zmir limanlar bu ayakbast ücretlerini 2 dolara indirdi. Hatta zmir Ticaret Odas, Costa firmas yla anlaflma yap p, ayakbast ücretlerini kendi kasas ndan ödedi. zmir Belediyesi en yeni ve temiz otobüslerini o gün için Costa gemisinin emrine tahsis etti. Sonuçta zmir Liman kruvaziyer konusunda patlama yapt ve isim olmaya bafllad y l nda zmir Liman 'na 80 bin turist getiren Costa firmas, bu sene ki hedefinin zmir için 110 bin yolcu oldu unu aç klamaktad r. Ayr ca firman n, 2006 y l nda denize inecek olan Costa Fortuna gemisi, her on günde bir zmir'e sefer yapacakt r. Firma zmir Liman 'ndan kaliteli hizmet ald n aç kça beyan etmektedir. Antalya Liman m zda ayakbast ücretleri hala 8 dolar civar ndad r. Geçti imiz günlerde Deniz Ticaret Odas olarak bir yönetim kurulu toplant s na yolcu gemisi acentelerini, TURSAB Temsilcili ini ve Liman flletme daresi'ni davet ederek, kruvaziyer turizm konusunda neler yapabilece imizi, ne gibi s k nt lar bulundu unu masaya yat rd k. Bence al nan en önemli karar; bu istiflare ve çözüm toplant lar n n s kça yap lmas maddesidir. Ayr ca Liman flletmesi gelecek tekliflere aç k oldu unu, yüksek sefer say s na göre baz kalemlerde indirim uygulayabilece ini beyan etmifltir. Bu arada flunu bilmekte fayda vard r ki; kruvaziyer turizm de 2006 programlar yap lm fl durumdad r. fiimdi yap lacak bir hamle, bu gemilerin 2007 programlar na yans yacakt r. Yine de bafllamak için geç kal nm fl olsa da zaman içerisinde bu gecikmelerin telafi edilebilece ini düflünüyorum. fiehrimizin en büyük sivil toplum kuruluflunun meclisinde, bana göre Antalya'm z n en önemli sorunlar ndan birinin tart fl lmas ifle bafllamak ve dü meye basmak anlam tafl maktad r. Kurulacak bir komite marifetiyle bu konudaki ifller takibe al nabilir. Alanya skelesi'ni iflleten AL DAfi Firmas bu konuda bir hayli yol ald. Kendileriyle iflbirli i yap labilir. Y lda iki kere yap lan Crouise Konferanslar 'na kat l p kruvaziyer armatörlerinin beklentileri kayda al nmal d r. Netice olarak Antalya Liman bölgemizin önemli bir ç k fl noktas d r. Kruvaziyer yolcu gemileri bak m ndan flehrimizdeki tüccar ve esnaf birinci derecede ilgilendirmektedir. Bence bizler do ru adresteyiz. Sorunlar çözmek içinse, kuraca m z çal flma komiteleri marifetiyle, flehrimizin idarecilerine durumu gecikmeden aktarmak gerekir. Antalya olarak en az zmir kadar baflar l olaca m za inan yorum. 15 A USTOS 2005 ATSO

18 Semt pazarlar disiplin alt na al nmal ATSO Baflkan Kemal Özgen, Pazarlarda sebze ve meyve d fl nda, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin sat fl n n daha kat düzenlemelere tabi olmas n ve kay td fl ticaret konusunda daha kararl bir tutum izlenmesini bekliyoruz dedi. Haber ATSO Bas n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü ATSO Baflkan Kemal Özgen, semt pazarlar n n sokaklardan kald r larak, özel yap lm fl kapal alanlara kald r lmas n do ru fakat yetersiz bir ad m olarak nitelendirerek, bu pazarlarda meyve, sebze ve kiflisel el eme i ürünleri d fl nda tüm ürünlerin sat fl na son verilmesi gerekti ini söyledi. Özgen, Semt pazarlar bütün büyük flehirler gibi Antalya'da da kay td fl ekonomiyi destekleyen, göçü teflvik eden, sosyal ve ekonomik bir sorun haline gelmifltir. Kay td fl ticaretin uzun dönemde tüketiciye veya halka bir yarar yoktur. Bu flekilde ortaya ç kan vergi kayb n Devlet baflka flekilde yine halktan almaktad r. Bilindi i gibi, Odam z uzun bir süreden bu yana Antalya semt pazarlar n n disiplin alt na al nmas için Belediyeler nezdinde srarl çal flmalar yürütmüfltür. Antalya Büyükflehir Belediyesi Meclisi'nce kabul edilen Pazar Yerleri Yönetmeli i'ni, taleplerimizi tam olarak karfl lamasa da bu yönde bir ATSO A USTOS

19 iyileflme olarak destekliyoruz. Pazarlarda sebze meyve d fl nda, tekstil gibi ürünlerin sat fl n n daha kat düzenlemelere tabi olmas n ve kay td fl ticaret konusunda daha kararl bir tutum izlenmesini bekliyoruz. Antalya'da Do u Garaj gibi geleneksel kültürümüzde yer alan pazarlar n yok oldu u, küçük tar m üreticisinin yerini büyük kay td fl organizasyonlar n ald, semt pazarlar n n ma azalar haks z rekabet nedeniyle kalite düflürmeye itti i, pazarlar n göçü teflvik etti i gerçe ini görmemiz gerekir. Bu pazarlarda yarat lan istihdam baflka yerdeki daha verimli istihdam yok ederek yarat lmaktad r. Dolay s yla Belediyelerimizin bu konuda oy kayg s yla taviz vermeyeceklerini ümit ediyoruz. Antalya kamuoyunu bu konuda gelece i düflünerek daha duyarl olmaya ça r yoruz dedi. Antalya'da haftada 58 semt pazar kurluyor Türkiye nin nüfusu en h zl büyüyen kenti Antalya da bir haftada toplam 58 semt pazar kuruluyor. Antalya da 28 semt pazar ile Muratpafla en hareketli bölgelerin bafl nda geliyor. Kepez'de 25, Konyalt 'nda ise 5 halk pazar bulunuyor. Muratpafla'da 28 pazardan 4'ü, Kepez'de ise 25 pazardan 5'i kapal. Konyaalt bu konuda çok flansl, çünkü 5 pazardan 3'ü kapal, bir pazar ise y l sonuna kadar kapal hale gelecek. Muratpafla: Antalya'da en fazla semt pazar Muratpafla Belediyesi s n rlar içinde bulunuyor. Muratpafla Semti'nde bir hafta içinde tam 28 pazar kurulurken, bunlardan sadece 4'ü kapal. So uksu, Yeflilbahçe, Konuksever ve Güzeloba Mahallesi sakinleri kapal semt pazar ndan al fl verifl yap yor. Ça layan Mahallesi'nde ise kapal pazar çal flmalar devam ediyor. Bu Pazar y l sonuna kadar tamamlanarak hizmete aç lacak. Muratpafla Belediyesi 2006 y l nda ise Sedir ve Fener Mahalleleri'nde birer adet katl semt pazar açmay hedefliyor. Konyalt : Antalya'da pazar yönünden en flansl bölge Konyaalt. Çünkü Konyaalt 'ndaki toplam 5 halk pazar ndan 3'ü kapal, birinde de kapal pazar çal flmalar sürüyor. Liman, P narbafl ve Alt nkum Mahalleleri'nde kapal semt pazar bulunurken, Ö retmenevleri Mahallesi'nde kapal Pazar çal flmalar tüm h z yla sürüyor. Konyaalt 'n n tek aç k halk pazar ise Siteler Mahallesi'nde. Kepez: Kepez Bölgesi nde ise haftada 25 semt pazar kuruluyor. Bunlardan 5'i kapal pazar, 6 tanesi aç k sabit pazar, 14'ü de sokak pazar konumunda. Kepez'in Özgürlük Mahallesi'nde bir tane de haftan n her günü hizmet veren kapal halk pazar bulunuyor. Kepez'deki di er kapal pazar kurulan semtler flunlar; Zefer, Günefl, Teomanpafla, Habipler ve Çaml bel. 17 A USTOS 2005 ATSO

20 Mahalle Aras ndaki Pazarlar da Yak nda Nostalji Olacak Nostalji Hüseyin Ç MR N Sivil Tarihçi Ifl klar'da kurulan Çarflamba ile Güllük'te kurulan Pazar Pazar, mahkeme karar yla A ustos ay bafl nda kald r ld. Baz vatandafllar karara sevinirken, pazar esnaf ise tepkili. Yukar daki gazete haberini muhakkak ki, hepiniz okumuflsunuzdur. Antalya'n n en lüks semti Ifl klar'da 35 y ldan beri aral ks z olarak kurulan 'sosyete pazar ' olarak bilinen Çarflamba Pazar, geçen 3 A ustos 2005 Çarflamba günü mahkeme karar yla kald r ld. Deniz Mahallesi'nde 40 y ld r kurulan Pazar Pazar 'n n da al nan mahkeme karar nedeniyle art k kurulmayaca bildirildi. Mahalle sakinlerinin flikayeti üzerine pazarlar n sokak aralar ndan kald r lmas na karar verildi. Söylenenlere bak l rsa Antalya'da bundan böyle sokaklarda kurulan semt pazarlar kalmayacakm fl. Yani, bir bak ma, semt pazarlar da art k nostalji olacak. Halbuki bu semt pazarlar han mlar için ne kadar önemli idi. O gün oturdu u semtte pazar kurulan memur bayanlar mesai biter bitmez, evinin ihtiyaçlar n görmek için, akflam üstleri do ru bu semt pazarlar na koflarlard. Ev han mlar için ise, semt pazarlar kad nlar aras nda çays z, böreksiz bir görüflme yeri idi. Konuflmaya dalan bayanlar, gittikleri pazardan evlerine ancak birkaç saat sonra dönerlerdi. Hele benim de oturdu um Ifl klar semtindeki Pazar, 'Sosyete Pazar ' diye ün yapm flt. Bu semtin bayanlar çarflamba günleri saat 10:00 ila 11:00 saatleri aras ndaki televizyondaki pembe dizilerini seyrettikten sonra pazara giderlerdi. Pazardaki kad nlar aras ndaki konuflmalar, genellikle seyrettikleri dizideki kahramanlarla ilgili olurdu. Pazarc lar ev han mlar n n bu saatler aras nda pembe dizi seyrettiklerini bildiklerinden, bu saatler aras nda ATSO A USTOS

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı