KB 596/574 1.Tertip

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24.09.2012 06.08.2012 KB 596/574 1.Tertip 200.000.000"

Transkript

1 BU ĠZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIġININ YAPILDIĞI YERLERDE FON ĠÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN, FONA ĠLĠġKĠN MALĠ BĠLGĠLERĠN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BĠRLĠKTE TASARRUF SAHĠPLERĠNĠN ĠNCELEMESĠNE SUNULMAK VE ÜCRETSĠZ OLARAK KENDĠLERĠNE VERĠLMEK ÜZERE YETERLĠ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ĠZAHNAME YENĠ BĠR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLĠ OLUP, ĠZAHNAME KAPSAMINDAKĠ BĠLGĠLERDEKĠ DEĞĠġĠKLĠKLER TĠCARET SĠCĠLĠNE TESCĠL VE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NDE ĠLANINI MÜTEAKĠP BU ĠZAHNAMENĠN EKĠ HALĠNE GETĠRĠLĠR. HERYILIN OCAK AYI ĠTĠBARĠYLE ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ TEKRAR TESCĠL ETTĠRĠLMEKSĠZĠN TEK BĠR METĠN HALĠNE GETĠRĠLEREK TASARRUF SAHĠPLERĠNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 01/06/2012 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna sicil numarası altında kaydedilerek 06/06/2012 tarih ve 8084 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/08/2012 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile kurulmuş T.Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu nun bu tutar artırımı öncesi Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. HALKA ARZ TARĠHĠ SPK KAYIT TARĠHĠ SPK KAYIT NUMARASI TERTĠP ESKĠ TUTARI (TL DEN) YENĠ TUTARI (TL YE) KB 596/574 1.Tertip Bu sefer fon tutarının TL den TL ye artırımı dolayısıyla ihraç olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren 2. tertip adet katılma paylarına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/09/2013 tarih ve 892 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Ancak bu onay, Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. 1

2 I. FON HAKKINDA BĠLGĠLER: 1. Fonun Türü : Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Fon Portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış, portföyünün aylık ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olan ve portföyüne pay senedi dahil edilemeyen fonlar KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU olarak adlandırılır.) 2. Fonun Tipi : B Tipi (Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25 ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır.) 3. Mevcut Fon Tutarı : TL 4. Artırılan Fon Tutarı : TL 5. Artırım Sonrası Fon Tutarı TL 6. Mevcut Pay Sayısı Adet 7. Artırılan Pay Sayısı Adet 8. Artırım Sonrası Pay sayısı Adet 9. Artırılan Payların Tertibi 2. Tertip 10. Fon un Süresi Süresiz II. FON PORTFÖY STRATEJĠSĠ: Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği nin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyünün en az %51 ini devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyün aylık ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyü aylık ağırlıklı ortalama vadesinin en fazla 90 gün olarak sınırlandırılması ile faizlerdeki ani yükseliş karşısında fon birim pay fiyatlarında oluşabilecek değer kaybının en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan likit fonlara kıyasla daha orta vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapılarak daha yüksek getiri sağlanması yönünde çaba harcanacaktır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETĠMĠ VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsili ve fon varlıklarının korunması ve saklanması ile fonun faaliyetlerinin fon içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. 2

3 2. Yönetici: Fon portföyü Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluşu: Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilecektir. IV. FON YÖNETĠMĠ HAKKINDA BĠLGĠLER: Fon da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Adnan GÜZEL Hasan COŞKUNER Selcan KAHRAMAN Vedat PASLI İlknur DOYMAZ Celal Levent BAYAR Hasan COŞKUNER Taner ERSAN Y.Uğurhan ÖZZEYBEK Eylem AKMAN Atila DİRLİK Gülay AYAR Feyza BİLGE Ayşe ATALAY Fon Kurulu Başkanı Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi Fon Denetçisi Fon Müdürü Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Portföy Yöneticisi Atanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı Vakıfbank Yatırım Bankacılığı Başkanlığı - Başkan 22 Tarih: Sayı: Vakıfbank Yatırım Operasyon 19 Tarih: Müdürlüğü - Müdür Sayı: Vakıfbank Yatırım Operasyon 20 Tarih: Müdürlüğü - Müdür Yrd. Sayı: Vakıfbank İstanbul Yatırım Merkezi - Müdür Vakıfbank Yatırım Bankacılığı - 22 Tarih: Müdür Yrd. Sayı: Vakıfbank Yatırım Operasyon Müdürlüğü - Müdür Yrd Vakıfbank Avrupa Kurumsal 22 Tarih: Merkezi Şubesi - Müdür Yrd. Sayı: Vakıfbank Satış Koordinasyon ve Ürün Yönetimi Müdürlüğü - Müdür Yrd Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 15 Tarih: Yurtiçi Sermaye Piyasaları - Müdür Yrd. Sayı: Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Türev Araçlar Birimi Yöneticisi Vakıfbank Satış Koordinasyon ve Ürün Yönetimi Müdürlüğü - Müdür Yrd Vakıfbank Yatırım Operasyon 19 Tarih: Müdürlüğü - Müdür Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. - Müdür 22 Tarih: Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. - Müdür 23 Tarih: Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. - Uzman 12 Tarih: Vakıf Yatırım A.Ş. - Müdür Yrd. Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. - Uzman 11 Tarih: Vakıf Yatırım A.Ş. - Müdür Yrd. Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. - Uzman 13 Tarih: Vakıf Yatırım A.Ş. - Müdür Yrd. Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. - Uzman 13 Tarih: Vakıf Yatırım A.Ş. - Müdür Yrd. Sayı: Vakıf Yatırım A.Ş. Uzman 11 Tarih: Vakıf Yatırım A.Ş. Müdür Yrd. Sayı: 46 3

4 V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BĠLGĠLER Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payı alım satımının yapılacağı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü nden sağlanabilir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Repo İşlemleri 0 49 Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20 Repo işlemleri 0 10 VI. FON PORTFÖYÜNÜN OLUġUMU VE DAĞILIMI: Fon portföyünün 28/06/2013 tarihi itibariyle yapısı aşağıda verilmiştir. Fon tutar artırımı suretiyle toplanacak paralar 3 işgünü içinde içtüzükte belirlenmiş varlıklara yatırılacaktır. 1. Portföydeki Pay Senetlerine ĠliĢkin Bilgiler ġġrket ÜNVANI NOMĠNAL DEĞER (TL) RAYĠÇ DEĞER (TL) Portföydeki Borçlanma Araçlarına ĠliĢkin Bilgiler KIYMET TÜRÜ TANIMI VADESĠ RAYĠÇ DEĞER (TL) Devlet Tahvili TRT090414T ,324, TRT110913T ,482, TRT170713T ,974, TRT041213T ,037, TRT050314T , TRT091013T ,068, Özel Sektör Borçlanma Aracı TRFFBFKK , TRFDZFK , TRFDZFKK ,923, TRFDZFKK ,944, TRQAKBK , TRQAKYB , TRQAKYBE , TRQDZBK ,974, TRQDZBKE ,732, TRQFNBK ,062, TRQFNBK ,282, TRQGRAN , TRQGRAN , TRQINGB , TRQTCZBE ,315,

5 TRQTCZBK ,596, TRQTEBK , TRQTHAL , TRQTISB , TRQTISBE , TRQTISBK ,760, TRQTISBK ,843, TRQVKFB , TRQVKFB ,737, TRQVKFBK , TRQVKFBK ,680, TRQYKBK , TRQYKBKE , TRQYKBKE , TRSAKBK , TRSAKBK ,950, TRSAKBKK , TRSINGB , TRSAKBK ,452, Ters Repo TRT011014T ,500, TRT020414T ,000, TRT050314T ,000, TRT060121T , TRT060814T ,002, TRT140218T ,501, TRT170615T ,001, Borsa Para Piyasası İşlemleri BPP ,004, BPP , BPP ,520, BPP ,012, BPP , BPP ,011, BPP ,004, BPP ,004, BPP ,002, BPP ,834, BPP , BPP , BPP , Portföydeki Yabancı Varlıklara ĠliĢkin Bilgiler KIYMET TÜRÜ TANIMI VADESĠ RAYĠÇ DEĞER (TL) Yabancı Pay Senedi Yabancı Borçlanma Senedi

6 4. Özet Portföy Tablosu TUTARI (TL) FON PORTFÖYÜNE ORANI (%) Kamu İç Borçlanma Araçları Toplamı ,52 17,24 Özel Sektör Borçlanma Araçları Toplamı ,42 50,30 Ters Repo İşlemleri Toplamı ,58 13,58 Borsa Para Piyasası İşlemleri Toplamı ,96 18,88 Fon Portföy Değeri , Nakit ,30 Hazır Değerler Toplamı ,30 3,69 Takastan Alacaklar 0,00 0,00 Diğer Alacaklar 0,00 0,00 Alacaklar Toplamı 0,00 0,00 Takasa Borçlar 0,00 0,00 Yönetim Ücreti Karşılığı ,56-0,13 Diğer Borçlar ,28-0,02 Borçlar Toplamı ,84-0,15 Fon Toplam Değeri ,94 Tedavüldeki Pay Sayısı ,00 Birim Pay Fiyatı 0, Portföye ĠliĢkin Oranlar 28/06/2013 tarihi itibariyle son bir yıllık dönem için hesaplanan oranlar aşağıda verilmektedir.(* Fon tarihinde halka arz edildiğinden aşağıdaki tabloda verilen oranlar bu tarih baz alınarak hesaplanmıştır.) Pay Senetleri Dönüşüm Oranı (Pay senetleri alım satım tutarları toplamı / Ortalama pay senedi tutarı) Ortalama Pay Senetleri Oranı (Günlük pay senetleri oranlarının ortalaması) Borçlanma Senetleri Dönüşüm Oranı (Borçlanma senetleri alım satım tutarları toplamı / Ortalama borçlanma senedi tutarı) *Ters Repo İşlemleri Hariç Tutulmuştur Ortalama Borçlanma Senetleri Oranı (Günlük borçlanma senetleri oranlarının ortalaması) Yabancı Menkul Kıymetler Dönüşüm Oranı (Yab. menkul kıym. alım satım tutarları toplamı / Ortalama yab. menkul kıym. tutarı) Ortalama Yabancı Menkul Kıymetler Oranı (Günlük yabancı menkul kıymetler oranlarının ortalaması) : - : - : %41,27 : % 68,44 : - : - Son Bir Yıllık Birim Fiyat Artış Oranı : % 3,31 Son Bir Yıllık Ortalama Portföy Büyüklüğü (YTL) : ,57 Son Bir Yıl Portföydeki Borçlanma Araçlarının Ortalama Vadesi : 63 Gün VII. KATILMA PAYLARININ DEĞERĠNĠN TESPĠTĠ: Katılma paylarının değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde portföydeki varlıklar için her işgünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip işgünü katılma paylarının alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili 6

7 olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir. VIII. FONDAN TAHSĠL EDĠLEN HARCAMALAR: 1. Kurucuya ve/veya Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: Kurucuya Fon un yönetim ve temsili ile Fon a tahsis ettiği donanım, personel ve muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,005 (yüzbindebeş) inden oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir (Fon portföy yöneticisine ödenen ücret dahil) ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde kurucuya ödenir. Söz konusu ücret kurucu ve yönetici arasında portföy yönetim sözleşmesindeki esaslar çerçevesinde paylaştırılır. 2. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: Borsa İstanbul tarafından belirlenen ve ilan edilen ücret ve komisyonlar aynen uygulanır. 3. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının bağımsız denetim ücreti ve fon yönetim ücreti için karşılık ayrılmaktadır.fon yönetim ücreti günlük olarak hesaplanmakta olup gün sonunda oluşan günlük fon yönetim ücreti karşılık olarak ayrılmakta, ay sonunu takip eden bir hafta içinde ayrılan karşılıklar kapatılmakta ve fonlardan Bankamıza fon yönetim ücreti ödemesi yapılmaktadır. Denetim Ücretleri (Her yıl sözleşmesi ile belirlenmektedir.) Fon portföyü oluşturulduktan sonra, içtüzük, izahname değişiklikleri dolayısıyla oluşan tescil, ilan, noter vb. gibi giderler fon net varlık değerine oranlandığında son derece küçük bir tutarda olduğundan ve içtüzük, izahname değişiklikleri sürecinde tescil, ilan ve noter masraflarının net olarak bilinememesi nedeniyle gerçekleştiği anda fona fatura-makbuz karşılığında giderleştirilmektedir. 4. Fona Ait Diğer Giderler a) Fondan karşılanan toplam giderlerin (yönetim ücreti dahil) üst sınırı fon toplam değerinin yıllık azami % 2,19 olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Oranı limiti içinde kalınsa dahi, yukarıda belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez. b) 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurucu tarafından fona iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında toplam giderlerden düşülür. Gider oranına ilişkin kontroller, fon katılma paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider oranı ve varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP ta ilan edilir. 7

8 IX. ĠHRACA ĠLĠġKĠN GĠDERLER: Aşağıda tutar artırımına ilişkin ortaya çıkan tahmini giderler verilmektedir: GĠDER TÜRÜ Tescil ve İlan Giderleri Diğer Giderler TOPLAM TUTARI (TL) Tutar artırımına ilişkin giderlerin tamamı kurucu tarafından karşılanır. X. YATIRIM FONUNUN VERGĠLENDĠRĠLMESĠ: 1. Fon Portföy ĠĢletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 1 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerce elde edilenler ile anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlarca elde edilenler % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. [1] Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem 1 Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. [1] Ayrıntılı bilgi için bkz. 8

9 gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez. XI. KATILMA PAYI SAHĠPLERĠNĠN HAKLARI: 1. Fon'da oluşan kar, katılma paylarının fon içtüzüğünde belirtilen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. 2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan ettirir, katılma paylarının alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve ilanı takiben 6 işgünü içinde Kurul a gönderir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nda ilan eder. 3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG de ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu tarafından KAP ta duyurulur. Söz konusu hususlar ilandan en az 10 işgünü sonra yürürlüğe girer. 4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Aylık raporlar, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde, Tebliğ in 2 numaralı ekine uygun olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden 6 iş günü içinde KAP ta ilan olunur. 6. Fon içtüzüğünde belirlenmiş olan katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir: Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak isteyen yatırımcılar, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım-satımının yapılacağı yerlere başvurarak,vakıfbank şubeleri, Vakıfbank telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve ATM kullanılarak iş günlerinde saatleri dışında,tatil günleri ise 24 saat içtüzükte belirtilmiş esaslara göre o gün için geçerli olan fiyattan fon alım-satımı yapabilir. İş günlerinde saatleri arasında fona katılma payı alım-satım işlemleri yapılamaz ve yine saatleri arasında yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşmayabilir. İşgünlerinde saat ile 24:00 arasında yatırımcıya fon katılma payı satışları içtüzükte belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün belirlenen ve ertesi işgünü için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. İşgünlerinde 24:00-18:00 saatleri arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise, bu içtüzükte belirlenmiş esaslar çerçevesinde o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır. 9

10 Yatırımcılardan katılma payı geri alım işlemleri, işgünlerinde saat 24:00 e kadar o gün için geçerli fon fiyatından, saat 24:00 den sonra ise bir sonraki işgünü için belirlenen fon fiyatından gerçekleştirilecektir. Fon içtüzüğünde belirlenen esaslar çerçevesinde bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda, yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki işgünü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan katılma payı geri alımında tatilin son günü saat e kadar tatil öncesi son işgününde uygulanan fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Müşteriye katılma payı satışları ise, izleyen ilk işgünü saat 18:00 e kadar, son işgününde saat 18:00 de ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir. Katılma belgesi fiyatından azalış olması durumunda yatırımcıya katılma payı alım satım işlemleri bir sonraki işgünü belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır. Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. 7. Tasarruf sahipleri Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla da katılma paylarını alıp satabilirler. 8. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. 9. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir. XII. FON BĠLANÇO VE GELĠR TABLOSU 10

11 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Ayrıntılı Bilanço (Birim Türk Lirası) Cari Dönem 31 Aralık 2012 I - VARLIKLAR 11,561,320 A - Hazır Değerler 429, Kasa - 2- Bankalar 429, Diğer Hazır Değerler - B - Menkul Kıymetler 11,132, Hisse Senetleri - 2- Özel Kesim Borçlanma Senetleri 7,275, Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 2,453, Diğer Menkul Kıymetler 1,403,719 C - Alacaklar - D - Diğer Varlıklar - II - BORÇLAR (27,384) A - Borçlar (27,384) 1- Banka Avansları - 2- Banka Kredileri - 3- Menkul Kıymet Alım Borçları - 4- Fon Yönetim Ücreti (22,691) 5- Denetim Ücreti (3,540) 6- Diğer Borçlar (1,153) III - NET VARLIKLAR TOPLAMI 11,533,936 IV - FON TOPLAM DEĞERĠ 11,533,936 A - Katılma Belgeleri 11,402,005 B - Katılma Belgeleri Net Değer ArtıĢı/(AzalıĢı) 87,103 C - Fon Gelir Gider Farkı 44, Cari Yıl Fon Gelir Gider Farkı 44, Geçmiş Yıllar Fon Gelir Gider Farkı - FON TOPLAM DEĞERĠ 11,533,936 İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 11

12 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Ayrıntılı Gelir Tablosu (Birim Türk Lirası) Cari Dönem 31 Aralık 2012 I - FON GELĠRLERĠ 125,039 - Menkul Kıymetler Portföyünden Alınan Faiz ve Kar Payları 78, Özel Kesim Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 22,295 Hisse Senetleri Kar Payları - Borçlanma Senetleri Faizleri 22, Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Faiz ve Kar Payları 29, Diğer Menkul Kıymetler Faiz ve Kar Payları 27,162 - Menkul Kıymet SatıĢ Karları 1, Özel Kesim Menkul Kıymet Satış Karları 821 Hisse Senetleri Satış Karları - Borçlanma Senetleri Satış Karları Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Karları Diğer Menkul Kıymetler Satış Karları - - GerçekleĢen Değer ArtıĢları 44,623 - Diğer Gelirler 270 II - FON GĠDERLERĠ (80,212) - Menkul Kıymet SatıĢ Zararları (4,704) 1- Özel Kesim Menkul Kıymetleri Satış Zararları (446) Hisse Senetleri Satış Zararları - Borçlanma Senetleri Satış Zararları (446) 2- Kamu Kesimi Menkul Kıymetleri Satış Zararları (4,258) 3- Diğer Menkul Kıymetler Satış Zararları - GerçekleĢen Değer AzalıĢları - - Faiz Giderleri - 1- Banka Avans Faizleri - 2- Banka Kredi Faizleri - - Diğer Giderler (75,508) 1- İlan Giderleri - 2- Noter Harç ve Tasdik Ücretleri - 3- Fon Yönetim Ücretleri (67,914) 4- Denetim Ücretleri (3,540) 5- Vergi Resim Harç ve Bazı Giderler (376) 6- Diğer Giderler (3,678) III - FON GELĠR-GĠDER FARKI 44,828 İlişikteki notlar, bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 12

13 XIII. TASFĠYE SONUCUNA ĠġTĠRAK: Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer ; 1. Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bunun sona ermesi, 2. Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 3. Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi, 4. Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması. Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder. XIV. HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER: 1. Satış Başlangıç Tarihi: 23/09/2013 tarihinden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır. 2. Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO T.Vakıflar Bankası T.A.O. Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere (212) Caddesi Güler Sokak No:51 Kağıthane/ İstanbul 3. Katılma Payları Alım Satımının Yapılacağı Yerler : UNVAN ADRES TELEFON NO Türkiye Vakıflar Bankası Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere (212) T.A.O, Vakıf Yatırım Caddesi Güler Sokak No:51 (212) Menkul Değerler A.Ş. Kağıthane/ İstanbul, Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi Park Maya Sitesi F2 A Blok no:18 Beşiktaş/İSTANBUL 13

14 4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: KURUCUNUN UNVANI ADRES TELEFON NO T.Vakıflar Bankası T.A.O. Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere ( 212) Caddesi Güler Sokak No:51 ( 212) Kağıthane/ İstanbul YÖNETĠCĠNĠN UNVANI ADRES TELEFON NO Vakıf Yatırım Menkul Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi Park (212) Değerler A.Ş. Maya Sitesi F2 A Blok no:18 Beşiktaş/İSTANBUL İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız. 28/08/2013 Adnan GÜZEL FON KURULU BAŞKANI İlknur DOYMAZ FON KURULU ÜYESİ Bu izahnamede yer alan ve tarafımızdan denetlenen 06/08/2012 ve 31/12/2012 tarihlerine ilişkin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tabloların kuruluşumuzca düzenlenen bağımsız denetim raporuna uygunluğunu onaylarız. Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı Unvanı İmzası Bağımsız Denetim Şirketi Kaşesi 14

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

YENİ TUTARI (TL'YE) 08/11/2004 25/10/2004 KB.384/1373 1. _ 15.000.000 10/03/2005 01/03/2005 B.02.1.SPK.0.15-137 2. 15.000.000 40.000.

YENİ TUTARI (TL'YE) 08/11/2004 25/10/2004 KB.384/1373 1. _ 15.000.000 10/03/2005 01/03/2005 B.02.1.SPK.0.15-137 2. 15.000.000 40.000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi

I. FON HAKKINDA BiLGiLER: Değişken-Özel Fon B Tipi BU izahname KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA

BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 73.621.000 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 73.621.000 ADET KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ZAHNAME KATILMA BELGELER

ZAHNAME KATILMA BELGELER BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 500,000,000 PAY ÜÇÜNCÜ TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 500,000,000 PAY ÜÇÜNCÜ TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. * BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NĐN 20,000,000 (YĐRMĐMĐLYON) PAY 1. TERTĐP A TĐPĐ KARMA FONU KATILMA BELGELERĐNĐN HALKA ARZINA ĐLĐŞKĐN ĐZAHNAMEDĐR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NĐN 20,000,000 (YĐRMĐMĐLYON) PAY 1. TERTĐP A TĐPĐ KARMA FONU KATILMA BELGELERĐNĐN HALKA ARZINA ĐLĐŞKĐN ĐZAHNAMEDĐR. * BU ĐZAHNAME KATILMA BELGELERĐNĐN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON ĐÇTÜZÜĞÜ VE HER AY ĐTĐBARĐYLE HAZIRLANAN, FONA ĐLĐŞKĐN MALĐ BĐLGĐLERĐN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BĐRLĐKTE TASARRUF SAHĐPLERĐNĐN ĐNCELEMESĐNE

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. SENTEZ A TĠPĠ FON SEPETĠ FONU ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠĞĠ

FĠNANSBANK A.ġ. SENTEZ A TĠPĠ FON SEPETĠ FONU ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZAHNAME TADĠL METNĠ FĠNANSBANK A.ġ. SENTEZ A TĠPĠ FON SEPETĠ FONU ĠZAHNAME DEĞĠġĠKLĠĞĠ Finansbank A.Ş. Sentez A Tipi Fon Sepeti Fonu izahnamesinin I., II., V., VI., VII., VIII., IX., X. ve XI. bölümlerinin

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 20,000,000 (YİRMİMİLYON) PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 20,000,000 (YİRMİMİLYON) PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. * BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

YATIRIMCILAR, FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, FONUN, BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN RİSKLERİNİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR. AKBANK T.A.

YATIRIMCILAR, FONA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, FONUN, BU İZAHNAMEDE AÇIKLANAN RİSKLERİNİ VE DİĞER ÖZELLİKLERİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIDIRLAR. AKBANK T.A. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

Detaylı