SABRİ ÜLGENER VE MAX WEBER IŞIĞINDA DİN VE İKTİSAT İLİŞKİSİ. Betül BÜLBÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABRİ ÜLGENER VE MAX WEBER IŞIĞINDA DİN VE İKTİSAT İLİŞKİSİ. Betül BÜLBÜL"

Transkript

1 SABRİ ÜLGENER VE MAX WEBER IŞIĞINDA DİN VE İKTİSAT İLİŞKİSİ Betül BÜLBÜL

2 Weber ve Ülgener i yalnızca iktisadi çalışmalarda değil, sosyokültürel çalışmalarda farklı bir yere taşıyan yön şüphesiz sosyal olguların meydana geliş aşamalarına bakışı çeşitlendirmeleri olmuştur. İktisat ve tarih çalışmalarında hegemon bir bakış olarak Marksizm in karşısında duracak olan bu yöneliş, şüphesiz iktisadi faaliyetlerin ve sosyal olguların ilişkileri temelinde özellikle din olgusuna vurgu yaparak, toplumların zihinsel tarihleri, gelenekleri ve toplumsal karakterleri ile uyum sağladıkları iktisadi sistem arasında ciddi bağlantıların elde edilmesini sağlamıştır. Bu bağların incelenmesi, feodal düzenin yıkılışının ardından özellikle kapitalist iktisadi sistemin Batı da kökleşmesi ancak Doğu toplumlarında uygulanma bakımından başarılı olamamasına olgusunun açıklanması konusunda ışık tutmuştur. Weber ve Ülgener in farklı coğrafyalarda denedikleri bu yaklaşımlar aynı şekilde, iktisat tarihinin önemli bir dal olarak ortaya çıkmasına ve benzer şekilde bu alanın incelenmesine felsefi bir boyutun kazandırılmasına katkı sağlamıştır. Tüm bunların yanında sınıf temelli toplumsal çözümlemeler yerini farklı yaklaşımlara bırakabilmiş, ekonomik faaliyetler ve sosyal yapı ilişkisine, coğrafya ve din faktörleri etkin şekilde girebilmiştir. İlk olarak ekonomik faaliyetlerin insan eylemlerinin bir ürünü olduğu kabulünden yola çıkan Weber ve Ülgener, insan kavramını incelerken ondan soyutlanamayacak olguları ele alarak yeni yaklaşımlar geliştirmeye, böylece ekonomiyi salt determinist yaklaşımdan uzaklaştırarak kültür ve din faaliyeti ile birlikte ele almaya çalışmışlardır. Dolayısıyla Weber ve Ülgener özellikle feodalizmden kapitalizme evrilen süreçte, yalnızca bir ekonomik faaliyet değişimi değil bu değişimin altında yatan zihinsel dönüşümü ve bunun dinsel sebeplerini ele almışlardır. Türkiye de iktisadi çalışmalara farklı sosyolojik yaklaşımlar getiren böylece ülkemizde İktisat alanının gelişimine de büyük katkı sağlayan Ülgener, Weber in batı toplumlarının iktisadi geleneğini incelerken ortaya koyduğu yaklaşımı İslam kültürü çerçevesinde ele almıştır. Ancak Ülgener in bu etkileşim çerçevesinde topyekun bir Weber kuramı kullandığı yaklaşımını geliştirmek haklı olmayacaktır. Ele alınan argümanların benzerliği ve dayandırıldığı noktalar her iki bilim adamın eserlerinde ortak olsa da, farklı medeniyetler ve dini kültürler etrafında şekillenen ekonomik yapıları ele almanın farklı yaklaşımları ortaya çıkaracağı muhakkaktır. Nitekim Ülgener in bu çalışmada ele alacağımız Zihniyet ve Din İslâm, Tasavvuf ve Çözülme devri İktisat Ahlakı eserinde, Weber in özellikle İslâm iktisat ilişkisi arasında kurduğu bağlantılara yönelik birçok eleştiri de, bu savı destekler niteliktedir. Ülgener in, çalışmasının başlangıcında kavramlara çözümlemeler getirme yolunu seçilmekte ve iktisadi ahlak ın sosyolojik yapılardan bağımsız şekil almadığını söylenmektedir. Bir toplumda sosyolojik yapıların oluşumu ve oturması, algı ve yaşayış tarzları ise toplumun çoğunluğunun kabul ettiği din den tamamen bağımsız bir yapı teşkil etmediği vurgusunun daha eserin ilk sayfalarında ele alınması çalışmanın kapsadığı olguları anlatım şekline açıklık getirmektedir. Dikkat çekmek gereken bir diğer husus ise Ülgener in İslam çerçevesi içinde şekillenen bir iktisat anlayışını anlatmakla birlikte, Weber in kapitalizm tanımlarına ve bir öteki olarak İslam ın karşısında kapitalizmin duruşuna yer veriyor olması. Çalışmada çoğunlukla ele alacağımız bu iki eser arasında temel fark Ülgener in karşılaştırmalı bir medeniyet tanımı ve farkı ortaya koyarak savına açıklık getirme çabasının

3 olması. Bu durum şüphesiz Ülgener in doğu ve batıyı iyi bilen bir akademisyen olmasından kaynaklanıyor. Ülgener in açıklık getirmeye çalıştığı iktisadi algının kapitalizmin tamamen karşısında olan ilk özelliği üretimde ağırkanlılık, rehavet ve yavaşlık olmasının yanında üretime kanalize olmaktan çok lüks tüketim ve bolluğa kanalize olmuş bir iktisadi yapının varlığı. Çoğunlukla çözülme devrinde Osmanlı İktisat yapısını ele alan bu yaklaşım ile din arasında var olan ilişkiyi açıklamaya çalışmanın, bir ekonomik yapı ve toplum ahlakının şekillenmesinde etkili olan faktörün yalnızca din olduğunu iddia etmek anlamına gelmediği belirtiliyor. Bu yargı, çalışmanın bu kısmının başında da belirttiğimiz şekliyle, iktisadi yapının açıklanmasında çok unsurlu bir ilişki yumağının olduğunu doğruluyor. Bir diğer yandan İktisat ve İslam arasındaki ilişkiyi incelemenin, salt bir kitabî dinden ve dogmatik faktörlerden bahsedileceği anlamına gelmeyeceği vurgusuyla da, İslam ın farklı coğrafyalarda, çeşitli mezhep ve kollara ayrılarak ve birçok din adamının yorumu ışığında birbirinden farklı algı ve dini kültürün oluştuğuna dikkat çekiliyor. Çalışmasına farklı bir başlangıç yapan Weber ise, Batı toplumlarının ussallaştırma konusunda elde ettikleri tarihi başarılara dikkat çekerek, iktisadi konuda rasyonel eğilimlerin neden ilk olarak Batı toplumlarında görüldüğüne dair dayanak oluşturuyor. Bu sava göre, iktisatta olduğu gibi bilim teknikte, sosyal örgütlenme şekillerini üretme konusunda de geri kalan Doğu toplumlarının eksikliklerini başında, mantıksal temellendirme ve deneysel yöntemden yoksun olunması. Bu başlangıçla birlikte batının tarihsel süreç içinde feodal yapıdan sıyrılan ilk örneklerine yer verirken aslında modern bir iktisadi sistem olarak ele aldığımız kapitalizm kavramının fiili örneklerinin oldukça köklü bir geleneğe bağlı olduğunu söylüyor. Weber in bu tezin altını çizmekteki amacı ise iktisadi dönüşümün yine iktisat temelli sebeplerini irdelemekten çok geleneksellikten kurtularak Protestanlaşan toplumlarda sosyolojik temelli bir yaklaşım ortaya koymayı amaçlıyor olması. Dolayısıyla Weber, sosyoloji, iktisat ve tarih felsefesi üçgeninde bir sistem analizi yapmayı hedefliyor. Ülgener ve Weber in çalışmalarının ilk kısımlarına ve çoğunlukla tercih ettikleri yöntemlere değinmemizin amacı Ülgener in, Weber in yaptığı tanımlama ve açıklamalara sıkça yer veriyor olması. Daha öncede belirtildiği gibi bunun altında, Ülgener in, Osmanlı nın ve İslam toplumlarının, iktisadi kalkınmanın en önemli motorlarından biri olan kapitalist sisteme neden uyum sağlamadığını açıklamasında yatıyor. Tercih edilen bu yöntem, Ülgener in din iktisat ilişkisine eğilmeyi gerektirdiği kadar Weber in Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu na etraflı bir bakışı gerektiriyor. Bu çalışma, ele aldığı eserler gibi genel geçer bir sonuca ulaşmaktan çok, Ülgener ve Weber in din iktisat ilişkileri hangi bağlamda ve ne şekilde ele aldıklarına eğilmeyi hedefliyor. Bu nedenle çalışmanın ana kısmında ele alınan eserlerin, özellikle Doğu da ve Batı da iktisadi yaşamı şekillendiren din faktörünün etkisinin anlatıldığı bölümlere yer veriliyor. Çalışmanın ana kısmında Ülgener in eserini ele alırken Weber eleştirilerinde tekrara düşmemek ve temel argümanı birinci kaynaktan incelemek daha uygun göründüğünden ilk olarak Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu nun geniş bir irdelemesine yer veriliyor. Bu açıdan Ülgener i yorumlamak ve eleştirilerine yer vermek daha verimli bir analizin ortaya çıkmasını sağlıyor. Sonuç kısmında ise özellikle disiplinler arası çalışmaların başlangıcına ışık

4 tutan bu eserlere yönelik eleştiriler ve olgular arası ilişkilerin açıklamalarına dönük yaklaşımlar yer alıyor. I. Bölüm: Weber in Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu na Bir Bakış: Weber in sanılanın ve iddia edilenin aksine, kapitalizmin sınırsız bir kazanma hırsına eşit olmadığına işaret etmesi, tezinin olumlanması için gerekli bir giriş olarak görülebilir. Sınırsız kazanma ve elde etme hırsının, bu ekonomik sistem çerçevesinde mantıksal bir zemine oturtulması ve kapitalizmin kazanç uğraşısı, süreklilik, rasyonalite ve verimlilik olarak tanımlanması, modern kapitalist algının aksine pejoratif hiçbir yargı içermiyor. Yani bu sistem bir tür kaderci tavır kabul etmeksizin, sürekli olarak öngörü, tahmin edilebilirlik gerektiriyor. Dolayısıyla bu sistemin ekonomi temelinde girdi çıktı hesaplarının iyi yapılması yani iyi bir bütçe düzenlemesi yapmak gerekiyor. Basit tanımlamalara dayandırıldığında sistemin ortaya çıkışı ve işleyişinin yeni olmadığı savunuluyor üstelik yalnızca Batı da da olmamak üzere. 16. yüzyıl Avrupa sında Banka sistemine çok benzer bir borç usulü sisteminin Atina, Hindistan, Çin, Roma, Babil de de görüldüğü vurgusu elbette Weber in ve benzer şekilde Ülgener in savunduğu gibi iktisadi faaliyetler benzer olsa bile sosyolojik farklılıkların, farklı bir sistem üretebildiği tezini doğruluyor. Dolayısıyla Weber çağdaş kapitalist sistemin Protestan ahlak sayesinde Batı da kurumsallaştığı sonucuna ulaşıyor. Aslında denilebilir ki, Weber in iktisat dışında ussal temellendirmelerini Batı ya atfettiği birçok şeyin anlatımını iktisadi meselenin kökeni konusunda Batı da kültürel bir temelin oluştuğuna işaret ediyor. Esasen Weber in Kapitalist sistem analizi, bir dizi ekonomik meşguliyet ve bunun alt yapısını anlatmak şeklinde bir tez ortaya koymuyor. Ülgener in ve Weber in en çok bahsini ettiği konu ethos etrafında şekilleniyor. Weber, Batı toplumlarının, daha önce kapitalist sistem ekonomisini uygulayan medeniyetlerden farklı olarak, bu sisteme bir ethos kazandırdığını iddia ediyor. Bu ise iktisadi yapıyı tamamen sosyal yaşama entegre etmek üzere kurulmuş bir felsefe ve ruha dayanıyor. Dolayısıyla biçimsel özgür emeğin mantıksal kapitalist işletme olarak örgütlenmesi ve endüstiriyel örgütlerin varlığının dışında sistemin ortaya çıkıp yerleşmesinde kültürel kabullerin olduğu, kültürel kabullerin ise en çok Protestanlıktan ve kollarından etkilendiği noktasına varılıyor. Kapitalist sisteme katkı sağlayan alışkanlıkların başında ise ekonomik alışveriş ve örgütlenmelerin dışında işyerlerinin birbirinden ayrılması, defter tutma alışkanlığının kazanılması ve hukuksallık geliyor. Dolayısıyla daha ileride Protestanlıkla ilişkisi yakından kurulacak olan sistem Batı da ticaretleşme, değerli kağıdın ortaya çıkışı, spekülasyonun ussallaşması ve borsa matematiğinden daha fazlası olarak ortaya çıkmış oluyor. (Weber: 21) Peki temelinde özgür emek (Weber: 22) olan bu sistemde Protestanlığın katkı ve işlevi neydi? Weber burada bir takım istatistiklerden bahsederek konuya açıklık getiriyor. Almanya da sömürge sahipleri, işveren hatta işçi sınıfının eğitim görmüş tabakasının, teknik ve ticari eğitim görmüş personelin Protestan olduğuna dikkat çekiyor. Bu korelasyon sadece

5 Almanya da da görülmüyor. Benzer şekilde ekonomik olarak imparatorlukların ya da miraslarının zengin kentlerinin çoğu 16. Yüzyıla Protestanlığı kabul etmiş görünüyor. Weber, tarihten aldığı bu verilerden yola çıkarak, ekonomik zenginlik ve iktisadi yapıda gelenekselliğe başkaldırı ile dini gelenekselliğe başkaldırı arasında kuvvetli bir ilişki kuruyor (Weber: 30,31). Bu durumda ortaya çıkan mesele şu oluyor; Protestanlık ilkesel olarak Kapitalist sistemi beslemeden önce her ikisini bünyesinde toplayan insan topluluklarını hem yeni iktisadi yapıya hem de yeni bir mezhebe ısındıran ruh aynı ruh oluyor. Dolayısıyla denebilir ki Weber e göre Kapitalist ruha üfleyecek olan Protestanlık ruhu ve bu iki yapının evliliği aynı coğrafyalarda birleşmelerinden sonra gerçekleşiyor. Kapitalist sistem temelinin ve Protestanlığın aynı coğrafya ve sosyal yapılarda eş güdümlü buluşması, iktisadi sistemin yapı taşlarını oluşturan toplum kabulleri inşa etmeye başlıyor. Weber bu durumu örneklendirmeye, eğitimle devan ediyor. Katolikler insanbilimleri okullarını tercih ederken, Protestanlar teknik alan ve ticaret okullarını tercih ediyorlar. (Weber: 34) Dolayısıyla dini kabuller iktisadi yaşamı şekillendirmeden evvel, eğitim algısı ve tercihlerini de etkilemeye başlıyor. Weber e göre din ve iktisat ilişkisi Batı toplumlarının tamamında farklı tarikatlar ve müritleri arasında şekilleniyor. Hollanda da kapitalizm Kalvenistlerin batıl inançları ve ticareti artırmaları ile şekillenirken ABD ve İngiltere de Quakerler, Hollanda ve Almanya da Mennonitler kapitalist sistemin yayılmasında etkili oluyorlar. Katolikliğin yaygın olduğu ve bu mezhebin kabul gördüğü yerlerde Kapitalist ruhun yer bulamaması Katolikliğin asketik yapısına dayansa da, Protestanlığın bu sistemle uyumlu buluşmasında anti asketik yapısının dışında bulunan başka özellikleri de etkili oluyor.(s.40) Weber, bu konuya çalışmanın ileri sayfalarında dünyevî asketizmin temelleri başlığı altında yer veriyor. Dolayısıyla Weber in, Protestanlığın çatısı altında münzevîliği tamamen reddetmediğini ancak farklı bir bakış açısıyla, iktisadi yaşama etki ettiğini vurgulamaya çalışıyor. Kapitalist sistemi ayakta tutan ve yeşermesi sağlayan asıl mesele, salt ticari zeka ve tamamen hesaplı bir sistem üzerine kurulu bir alışkanlığı ifade etmiyor. Paranın güçlendirici ve verimli olduğu kabulü, paranın parayı üreten bir yapısı olduğuna dair duyulan inanç, faiz sisteminin işlerliği, çalışkanlık, ölçülülük, dakiklik gibi ilkeler her şeyden önce bir ethos un varlığını gerekli kılıyor. Bu ahlaka bağlılık hiç şüphesiz, borcuna sadıklık ve iyi bir ödeyici olma gibi ahlaki davranışları da beraberinde getiriyor. (Weber: 45) Para kazanma eylemine dönük bu hareketlere atfedilen ahlaki tavır ve tutumlar tabi ki yalnızca karın doyurma ve ihtiyaçlarını giderme isteklerinden kaynaklanmıyor. Weber e göre asıl mesele Protestanlığın, diğer din ve kültürlerin iş gözüyle baktığı basit meseleye yetenekler doğrultusunda kazanılmış meslek algısını kazandırarak, kazanma, üretme ve çalışmayı yaşamın amacı haline getirmesi. Dolayısıyla kapitalist sistemde iktisadi hayatın her bir parçasını oluşturan basit iş kollarına kutsiyet atfedilmiş oluyor. Bu durumda Protestanlığın bu kabulü, bu mezhepte olan toplumları meslek ve kazanma konusunda önüne geçirmiş oluyor. (Weber: 45) Weber bu tezi sağlamlaştırmak için İncil den şu kesiti veriyor; mesleğinde azimli olan birini görürsen, o kralların önünde durmalıdır. Weber, kapitalist sistem analizi yaparken, çoğunlukla Protestanlık temelinde kesişim noktalarına vurgu yapıyor. Kapitalizmin tekler evreni olduğuna dair yaptığı vurgu ve

6 ardından verdiği Massachusetts te kapitalizm ruhu örnekleri muhtemelen Amerika da var olan bireyselcilik ruhunun tırmanışıyla örtüşen bir yapı arz ediyor. Zira kapitalist ruh para kazanırken teklerin çıkarlarının mutlak vicdansızlığıdır (Weber:50) tanımı da bu tezi destekliyor. Weber in kapitalist sistem analizinde kapitalizmin yanında olması Geleneksel tutum az çalışıp yeteri kazar kazanmayı yeğlerken, kapitalist sistemin ücreti düşürerek işçiyi çok çalışamaya itmek şeklinde bulduğu tutumun tek açıklaması aura sacra fames ile yapılıyor. Bu terim altın ve kazanç için kutsal arzu anlamına geliyor. Dolayısıyla çok çalışma ve kazanma arzusunun, dünyaya yönelik harcama yapma niyetiyle değil, kutsal bir arzu ve kutsal bir görevle yapılması, iktisadi yapıya bağlılık oluşmasında başat unsurlardan biri olarak görülüyor. Kapitalizmin tüm endüstriyel ülkelerde işgücünü güçlendirdiği düşünülüyorsa (Weber: 53, 54) yalnızca çalışmak için çalışmak tezi havada kalıyor. Weber in ilişkilendirmelerinden çok çarpıcı olan bir diğer ifadesi ise kapitalist ruh taşıyan insanların aynı oranda kiliseye kayıtsız kaldıkları (Weber: 62) tezini ortaya atması. Dinin insanı dünya işlerinden uzaklaştığına da yapılan bu vurgu bir soru işaretini beraberinde getiriyor. Prostestanlığı kabul eden toplumlarda sosyal yapı din ile birlikte iktisat lehine şekillendiyse ve aralarında doğru bir orantı varsa aynı ölçüde dinden uzaklaşan bir kitleden nasıl söz ediyoruz? Bu durumda iyi kapitalistlerin dinden uzak bir hayat sürüyor olmaları gerekirse ve bu durumdan onların iktisadi kabullerinin dinle olan doğru orantılı bağlantısını kafa karışıklığına yol açıyor. Ancak Weber i haklı çıkaracak bir savunuyu şu yönden yapmamız mümkün; Weber Batı Kapitalizmi derken paket şeklinde bir kavramdan bahsetmiyor, Protestanlığın farklı kollarının farklı bölgelerde etkili olduğunu söylüyor. Örneğin Amerika da bireyselciliğin ön plana çıkarak Kapitalist sisteme yaptığı katkı, Adam Smith in liberal ekonomi teorisiyle oldukça örtüşürken, Luther e göre kapitalizmin ethos unun temelinde var olan meslek kavramı komşu sevgisine benziyor dolayısıyla bireyselcilik ruhuna oldukça aykırı bir konumda yükseliyor. (Weber: 71,73) Ancak Weber in Batı toplumlarını incelerken göz önünde bulundurduğu coğrafya ve kültür göreceliği ve objektif bakış açısı, Doğu toplumları hakkındaki İktisat teorileri ötekilerken ön plana çıkmıyor. Kapitalizmin beslendiği kaynakların çeşitliliğine coğrafi farkların yaptığı katkı kadar farklı dini kollar da farklı fraksiyonlar ortaya çıkarabiliyor. Prüten ahlak, Kalvenist ruh, Protestanlık ve genellikle Luther in görüşlerinden etkilenen meslek algısı kolektif bir tanımlama ile Kapitalizmi oluşturuyor. (Weber: 75,79) Protestanlıkta asketik [1] eğilimle ortaya çıkan Meslek Ahlakı olarak vurgulanan noktası ise, 18. Yüzyılda İngiltere de ve daha sonra Lutherciliğe kayan şekliyle Hollanda da, Avrupa nın ana bölgelerinde Kalvenizmle ortaya çıkıyor. Dünyevi Asketik hareket ise daha sonraları çoğunlukla Prütenizm[2] olarak anılmaya başlanıyor. (Weber: 83,85) Ülgener in, İslam da bir nevi tasavvufi görüşlerle örtüştüğünü iddia ettiği Asketizim anlayışının, Kapitalist sistemdeki etkisi ise 1674 tarihli Westminister İtikatnâmesi nin meslekle ilgili ele alınan bazı bölümlerinde ortaya çıkıyor. İtikatnâmede yer alan hükümlere göre, özgür iradeyle dünyaya gelen insanlığa tüm meslekleri Tanrı nın bir lûtfu ya da başka

7 bir değişle uygun görmesi halinde veriliyor. Buna göre mesleki görev de bir nev i Tanrı nın şanını yeryüzünde yüceltmek ve onun başarılı eserleri olduğunu göstermek olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla Kalvenist inancında ortaya çıkan bu görüş[3] genel olarak meslek uğraşısını içeriyor. İçerdiği bir diğer anlam ise Tanrı zenginliği ile karşılaştırıldığında servet peşinde koşmanın hem gereksiz hem de ahlaka aykırı bulunuyor olması şeklinde ifade ediliyor. Kalvenizm de ki asketizm algısının ise daha katı muhtevalara sahip olduğu belirtiliyor. (Weber: 135,138) Varlık, mülkiyet sahipliği, bedensel zevkler kutsal yaşamdan ayrılma tehlikesini beraberinde getirir. Zamanı boşa geçirmek ise tüm günahlar içinde en ağır olanıdır. Bu durumda meslek uğraşısının kutsallığına inanmak, bunun için ayrılan vakit, çaba ve her türlü iyileştirme hareketinin Tanrı ya hizmet ettiğini düşünülür ve meslek işinin kutsallığı insanın ibadet faaliyetlerini de etkileyebilir. Bu katı Kalvenist inanca göre mesleğinde tembel olan kişinin çoğunlukla, ibadetlerini yerine getirme konusunda da çok başarılı olduğu görülemez. Zira Tanrının insanlara uygun gördüğü meslek ya da yeteneklere sebat etmekte bir nevi dini bir ödevdir. Ancak birkaç işi bir arada yapmak yahut meslek değiştirmek kimseye zarar vermiyorsa ve Tanrı buyruğu dışında bir işe hizmet etmiyorsa kabul görebilir. Dünyevi asketizm, senyörlerin tembelliğine ve çalışmamaya sevk eden zenginliği de iyi gözle bakmaz. Elbette bunlara boş gösteriş, aylak konuşma, Tanrı buyruğuna değil insan buyruğuna hizmet eden hareketler de hoş görülmeyenler arasındadır. (Weber: 141,150) Bu asketik inançlar bütünü lüks tüketimi sınırlama yoluna giderken ve zevk veren zenginliğin karşısında dururken bir diğer yandan mal kazancına yönelik geleneksel ahlakın koyduğu kuralların önünde durmuştur. 17. yüzyıl İngiliz merkantilist yazarları da Hollanda nın sermaye gücünün İngiltere ye göre üstünlüğünü yeni kazanılmış zenginliklerin düzenli olarak toprağa yatırılmasına bağlayarak, Kalvenizmin daha etkili olduğu yerle iktisadi faaliyetin gelişimine dikkat çekmişlerdir. Ancak Weber in de dikkat çektiği gibi 17. Yüzyıldan sonra bu katı dindarlık yerini daha laik bir anlayışa bırakmıştır. Ancak iş kavramının yerine meslek kavramının yerleştirilmesi ve kutsanmış olmak için meslekte çaba sarf etme psikolojik güdüsü dinin etkisiyle Batı toplumlarının kodlarına işlenmiş oluyordu. (Weber: 156, 158) Weber in yaklaşımları ve ilişkilendirme metotlardan yola çıkarak, ekonomik determinizme karşı çıktığı kadar, tarihsel bağlamda da böyle bir yönteme karşı çıktığını söylemek mümkün görünüyor. Ancak Weber in Batı, kapitalist sistem ve Protestanlık üçgeninde ele aldığı meseleyi etraflıca anlamak için, çalışmasında hem Weber eleştirilerine yer veren hem de İslam iktisat ilişkisini ortaya koyarak farklı bir yaklaşım getiren Sabri Ülgener in çalışmasını incelemek gerekiyor. II. Bölüm: Sabri Ülgener in İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı na Bir Bakış: Ülgener çalışmasına kavramların açıklaması ile başlıyor. Weber in iktisadi sistemde ele aldığı coğrafi yaklaşımın benzerini Ülgener, İslam ın kabul edildiği bölgelerle ilişkilendirirken, çeşitli coğrafyalarda çeşitli algılarla farklı din algılarının ortaya çıktığını belirtiyor. Weber in İktisadi sistemde bu ortaya koyduğu yaklaşımların metodik ve disiplinli yapısıyla Protestanlığın, Kalvenizm kolu Püritenlikle yakınlık gösterdiğinin altını çizen çalışma, Katoliklerin iktisadi

8 yaşama katkılarının az olması ve hiçbir az gelişmiş ülkenin Protestan olmaması gibi bulguların varlığını hatırlatarak Weber in bu yaklaşımını haklı buluyor. Ülgener e göre iktisat insanla madde arasında ilişki kuran fiildir bir başka ifadeyle iktisat bugünü ve geleceği garantiye alarak bölüşüm yapmaktadır. Dinin maddeyle olan mesafeli yaklaşımını düzenleyen şey tam da iktisat ahlakıdır. Kapitalist sistemde madde sayısal değer ifadesi ve emtiadır. İşlevselliği ve rasyonel değeri ön plandadır. Genel anlamda iktisadi ahlakın pratik değer ve tercih ölçülerine yönelik telkin ve motifler toplamı olduğu tanımı yapılırken iktisadî ahlakın tek ve tavanda yer alan grupların seçimleri ve algılamalarından ibaret olmadığının belirtilmesi, sosyolojik analizde Ülgener in de sınıfsal çatışma temelinde bir yaklaşım sergilemediği ortaya konmuş oluyor. (Ülgener: 1,24) Ancak Ülgener de, Weber in iktisadi düzene yön vermiş tabakaların her düzende görüldüğü tezini destekliyor. Nitekim Weber, Yahudilikte yurtlarından kovulan parya ları, Hıristiyanlıkta gezginci esnaf ve zanaatkâr diyaneti, İslam da cihad erleri ve küçük burjuva sınıfının iktisadi hayata yön veren tabakalar olduğu iddiasını ortaya koyuyor. İslam da tasavvuf büyüklerinin anlayışına göre Dünya Tanrı dan gafil olmadan başka bir şey değildir. Ancak İslam ın tasavvufa açılmasından sonra taban ve tavan ayrımı derinleşiyor. Weber i din sosyolojisini çoğunlukla zirve ve taban bölünüşüne odaklama konusunda haklı bulan Ülgener, bu tezi Osmanlı toplumsal yapısında Yeniçeri ve esnafın Bektaşîlik, Ulema ve Devletin Sunnîlik etrafında toplanmasıyla örneklendiriyor. Ancak Ülgener, Katolikliğin dar ve kapalı hücre içinde oluşan fikir ve değer muhtevasını tabana aktarmaya izin vermeyen bir din olduğu yaklaşımı ile İslam a getirdiği yaklaşımdan farklı bir yön ortaya koyuyor. (Ülgener: 43, 44) Ancak Weber in de belirttiği gibi Protestanlıkla ruhani bir heyete son verildikten sonra taban ve taban ikiliği arasındaki duvarlar yıkılmış oluyor. Bu duvarların yıkılması Weber in dünyevi asketiklik Ülgener in ise münzevîlik olarak ifade ettiği ve daha açık şekliyle din ve sosyal yaşamın aynı potada eritilmeye çalışıldığı algıların ortaya çıkmasını sağlıyor. Weber in Protestanlığın dünyaya karşı sorumluluk yüklediğini dolayısıyla sosyolojik bağlamda iktisatla ilişki kurduğunu ifade etmesi, diğer dinleri dışarıda bırakırken bir nevî baştan aşağı münzevîlik atfetmesi anlamına geliyor. Bunun karşısında olan Ülgener in ifadesiyle, İslam yalnızca ahirete yönelik ödev yüklemiyor. İslam ın dünyaya karşı sorumluluk yükleyen bir yanının mı yoksa ahitret ödevlerini yükleyen yanının mı daha baskın olduğu ile ilgili çeşitli görüşlere yer veriliyor. Bu konuda yaygın iki görüşlerden ilki tanrının hikmetinden sual olunmaz diyerek, kaderciliği ön plana çıkarıyor. Bu algı dolayısıyla, dünyanın her türlü sıkıntı ve zorluğu karşısında koşulsuz bir kabul yoluna gitmeyi ön görüyor. İkinci görüş ise Tanrı nın insanları dünyayla başa çıkacak kudrette yaratmış olmasına inanılması gerektiği kanaatinde. Weber in bahsettiği dünyevî asketik eğilime daha yakın olan bu görüşe göre ise, Tanrı kullarını yaratırken onlara kendi kudretinden özellikler vererek yaratıyor. Kulların imtihan için zorluklarla dolu dünyada başa çıkmaya çalışmaları, nefislerini kontrol etmeleri ve

9 yaşam için mücadele verirken kendilerini günahlardan korumaya çalışmaları kutsal kudretin bir uzantısıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla kendini aciz görerek kabuğa çekilmenin küfre kadar gidebileceğine inanılıyor. Ülgener bu örneklerle altını çizmek istediği nokta herhangi bir dinden ve bu dinin toplumundan bahsederken, tıpa tıp aynı kabullerden ve yaşayış tarzından bahsetmemizin mümkün olmadığı. Ülgener in ortaya attığı bir mesele ise dogma ve teori seviyesinde kalan yaklaşımların, iktisat ahlakının oluşmasında dikkate değer seviyede zayıf kalıyor olması. Bundaki en önemli işaret ise dinin algılanış ve yaşanışının birbirinden farklı meseleler olmaları. Bu noktadan hareketle varabileceğimiz yargı ise Şer î hükümlerin, elitlerinin (ulemanın) tasavvufî görüşlerinin yahut marjinal dini grup ve mezheplerin kütleye mahsus basit imajlardan müstesna olduğu. Yani marjinal verilerle geniş bir sosyolojik tabanın incelenemeyeceği konusudur. Bu konuya mahsus bir diğer mesele ise elitlerin her dinde farklı yapılarının bulunuyor olması. Hıristiyanlıkta pasif, hücre ve çile ehlinin, İslam da din mücahidi, tasavvuf ve tarikat uluları şeklinde yapılanışı, Kalvenizm de ise sert ve müsamahasız şekilde dünyadan el etek çekmiş kişilerin varlığıyla farklı bir din elitleri tablosunun ortaya çıkması. Ülgener in din elitleriyle ilgili bu açıklamayı getirmesindeki maksadının ise İslam toplumlarının iktisadî başarısızlıkları ile münzevî tercihlerin arasında birebir ilişkinin kurulamayacağının alının çizilmesi gibi görünüyor. Nitekim Ülgener İslam ın kuruluş çağında kütleye asgari ölçüde şart ve farizalar yüklenmesi konusunda dikkatli davranıldığı konusuna dikkat çekiyor. Bu demek oluyor ki, İslam ın getirdiği kurallar doğrultusunda inziva yahut derin bir tasavvufî yolu tercih etmiş olan kütle geniş bir sosyal grubu etkisi altında bırakmıyor. (Ülgener: 46, 47) Ülgener in,weber in İslam toplumlarını ele alırken yaptığı tek yönlülük hatasının yalnızca İslam a uygulanmadığı esasen bunun bir metot olarak kullanıldığını anlamak mümkün. Buna göre Weber, iç yapılarda en tutarlı unsurlara ağırlık verilerek analizler ortaya koyuyor. Weber e göre İslam ilk dönemlerinde dışa dönük bir tavırla cihat, fütuhat ve ganimet hırsıyla genişliyor ancak sonra içe kapanık bir yapı sergiliyor. (Ülgener: 59) Ülgener in, Weber in bu tespiti ile ilgili itiraz ettiği nokta ise, İslam ın girdiği coğrafyalara göre farklılık gösterdiği gibi zaman içinde de farklı toplumsal algılarlar içinde şekillendiği gerçeği olarak söylenebilir. Weber in çoğunlukla İslam ın ilk dönemlerini ele alarak yaptığı analizde; İslam ı ilk kabul edenler üst sınıfı oluşturmuştur. İslam, Medine ye girmesiyle ve sonrasında da dini yayma faaliyetinin hız kazandığı bir sahada, Müslüman toplulukların feodal özellikleri daha fazla taşıyan, savaşçı kimliği ön plana çıkmıştır. Bu dönemde ayrıca basit kazanma yollarının dışında daha fazla kazanmanın yolu ganimet elde etmekten geçmiş ve servet biriktirme daha çok kazanç ve çalışmanın önünü açmak için değil dünyaya yönelik istekleri daha çok karşılamak içindir gerekli görülmüştür. Bir diğer yandan bu tez Weber tarafından Tanrı kuluna dünyalık vermişse bunun gözle görülebilir izlerini onda görmek ister hadisine dayandırılmıştır. Weber in bu tespitlerinden çıkarılabilecek sonuçlardan biri ise İslam ın aristokratik ve feodal toplum düzeni içinde savurganlığa ve tüketime açık olması. Bir diğer yandan dışında boşanma kolaylığının varlığını, kadının toplumda daha aşağı değerde kabul

10 edilmesi, İslam ın, ibadetler düzeyinde basit algılanış seviyesinde tutulması gibi İslam a atfedilen özellikler de yine Weber tarafından feodal izler olarak kabul görmüştür. Weber e göre İslam da şeriat hukukunun, tarikatların ve tasavvufun varlığı ise marjinal seviyede kalmış örneklerdir ve genel kanıyı değiştirmeye muktedir değillerdir. Bunu yanında İslam da Kadir-i Mutlak ve Bağışlayıcı Tanrı figürü, İnsanlar nezdinde sorumluluk yüklenmeyi asgari seviyeye indiren bir anlayış taşır. Tasavvufta var olan nefsi yok etme çabası ise Tanrı nın yeryüzünde buyruklarını yerine getirme isteğinden insanları alıkoyar. (Ülgener: 60, 64) Ülgener in bu tespitleri kırma noktasında başvurduğu en birincil yöntem ayetlere, tefsirlere ve sahih hadislere başvurmak. Weber in de kendi eserinde Protestan ahlakına yönelik tespitlerinde aynı yönteme başvurması, bu açıdan iki bilim adamı arasında metodik bir benzerliğe rastlamamızı sağlıyor. Ancak Weber in İslam konusunu ele alışında yine bu yönteme başvurarak hadis örnekleri sunmasının ikna edici olmak konusunda eleştiriye yer bırakmayan yargılara ulaştığını söylememiz de pek mümkün görünmüyor. Zira kutsal kaynaklardan alınan verilerin, muhtevalarıyla ilgili yorum yapabilmek için şüphesiz, o dinin alimleri yahut bilginlerince icra edilmiş tefsir ve yorumlara başvurmak gerekiyor. Ülgener in, Weber in İslam yaklaşıma yönelik itirazının ilk olarak dünya malının kavranışıyla ilgili oluyor. Buna göre dünya malı İslamiyet te aşağılanan bir meta yumağını ifade etmiyor. Ülgener e göre; İslâmiyet in karşısında olduğu durum, dünya hayatını idame ettirmek ve meslekte başarılı olmak için harcanan çaba değil, ruh alemini kirleterek nefsi metanın hizmetine sunmaktır. Dolayısıyla İslam, servet biriktirmekten çok, mal varlığına sahip olmak için beslenen hırstan ve bundan doğan kibir ve gurur hissinin karşısındadır. Bunun dışında İslam dini münzevîlik koşulu olan bir din değildir. Bilakis akraba, komşu ve sosyal çevre ilişkilerinin ön planda tutulduğu bir dindir. Ayrıca geleceğe hazırlıklı olmak adına bir yıllık erzağını hazır bulundurmanın, diyanete destek vereceği yönündeki sahih hadisler, İslâm ın günübirlik geçimi sağlamayı desteklediği ve servet biriktirmenin tamamen karşısında olduğu tezini de çürütür. Nihayet İslâm ın geçim konusunda en uygun gördüğü yol orta yol olarak işaret edilmiştir. (Ülgener: 65, 69) Weber in, İslam dünyasının sürekli feodal toplum özelliği gösterdiği tezine karşılık, Ülgener İslâm ın farklı dönemlerinden bahsediyor. Bu dönemlerden ilki olan Mekke nin ilk gönüllü Müslümanlarının hiç karşılık beklemeden İslam ı hak din olarak kabullenmeleri sürecinde ticaretin hakkını vermek üzere liberal bir piyasa düzenini sağlamayı ve dünya nimetlerinden faydalanmayı helal kılan ayetler nazil oluyor. İkinci dönem olarak kabul edilebilecek olan Kureyş asıllı tüccar, kervan, arazi sahipleri ile Medine fethine ve yayılmaya katkı sağlayan fetih ve gaza erleri ile İslâm ın coğrafyasının genişlediği dönemde ise şan, şeref yolunda ümmete fetih kapılarının açıldığını müjdeleyen ayetler nazil oluyor. Müslümanların çoğunlukla zühd ve takva dünyasına yabancılaşmaya başladığı dönem ise Emevî saltanatının getirdiği ihtişam ile başlayan dönem oluyor. İslam ın feodal bir toplum yapısı öngördüğü tezini çürüten bir başka mesele ise, Kuran-ı Kerim de yiyin, için telkinin olduğu ayetlerin hemen ardından ancak israf etmeyin tembihinin hazır gelmesidir. Dolayısıyla savruk bir iktisadi yolu işaret etmediği açıktır. Öte yandan malların batıl yoldan elde edilmemesinin ve karşılıklı rızaya dayanan ticaretin gerekliliğini vurgulayan ayetler de helal kazancı savunmanın

11 yanında, İslam ın yalnızca ganimet yollu servete onay verdiği hükmünün karşısındadır. (Ülgener: 75, 83) Bu saptamalar, dünyada ticaret yapmaya ve kazanca yönelik, ilahi işaretlere yalnızca Protestanlığın sahip olmadığının da açık bir kanıtı niteliğindedir. İbadetin on yolunun dokuzunun helal rızık talebidir yahut yarın ölecekmiş gibi ibadet edin, hiç ölmeyecekmiş gibi çalışın hadis-i şerifleri, Cuma namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah ın fazlından nasip arayın (Cuma Suresi ayet 10) ayeti gibi örneklerin var olduğu bir dinde de bir ethos un bulunduğunu söylemek sanırız çok yanlış olmayacaktır. Ancak ticareti ve çalışmayı öven bu delillerin mülk edinmeye de bir sınırın getirilmediği kanaatini oluşturamaması gerekir. Zira mal ve eşyanın meşruluğunu elde ettiği iki yol olan; kazancı Batınî yollardan elde etmek ve elde edilenlerin makul bir maksada hizmet etmesi zorunluluğu mülk edinme yollarına sınırlama getirildiği göstergesidir. İslam dini mülk edinme yollarının meşruluğunun da detaylı işaretlerini içeren bir yol çizmiştir. Bir diğer açıdan da İslam ın tevekkül algısı ve kadere iman zorunluluğunun, iktisadî temelde hiçbir çaba sarf etmeksizin tam bir teslimiyeti ifade etmediğini de Ülgener in işaret ettiği ayetin Bir kere de azmettin mi gerisi için Rabbine tevekkül et [4] (Ülgener: 79, 88) hükmü ile göstermek doğru olacaktır. İslam algısı içinde bu münzevî düşüncelerin genel olarak tasavvufla bağlantılı olduğunu ve büyük bir kitleye mahsus fikir ve geleneği ifade etmediğini belirtmek gerekir. İslâm geleneğinde, Tasavvuf; Orta Asa, Hint ve İran karışımı inançların İslami unsurlarla yoğruluşundan vücut bulmuş bir gövde akımıdır. Bunların içinden de özellikle Sufiler in İslâm ı yumuşatılmış haliyle uç boylarına ve İslâm coğrafyasının en ücra köşelerine kadar taşığını belirtmek gerekir. Tasavvufla beraber dünya nın sadece bir ilgi ve ilişkiden ibaret kalan yönü değişmeye başlayacaktır. Dünyanın zikr ve aile tarafına ağırlık verildikçe, dünya içten de dıştan da uzak durulması gereken varlık olmuştur. Tasavvufta çoğunlukla (mesnevide) tevekkül ve teslimiyetin tattıracağı huzur övülerek, dünyanın hiçbir zaman Allah ın takdir ettiğinden fazlasını vermeyeceğini söylemektedir. (Ülgener: 91, 96) Ülgener in Tasavvufla ilgili ifadelerinin yine tasavvuf ehli tüm tarikatları bağlayıcı bir nitelik belirtmediğinin altını çizmek gerekiyor. Bir kütle algısı olarak kabul edilerek tüm bir iktisadi çevreyi etkilemeyeceğini belirttiğimiz Tasavvufun özellikle Melâmilik kolunun, Sufizm felsefesinden biraz ayrışarak çizdiği yol ve Ülgener in bu tarikata yönelik yorumları da bunu destekliyor. Bu tanımlara göre Melamîler görünürde halkla, gönülde Hakla beraber, dünya hayatında işinde gücünde bir yaşam sürüyor ama kulluk vazifelerini eksiksiz yerine getiriyor yapıyor. Dünya; Melamiler için bir haz ve zevk ortamı olmadığı gibi günah ve kusurlarına bulaşmamak için uzağında durulması ve kaçınılması gereken bir ölümlü dünya da değildir; tam tersine işlemek, şekil ve düzen verilmek üzere müminlerin üzerine serili bir madde ve malzeme yumağı. (Ülgener: 104, 110) Bu örneklerden çıkarabileceğimiz sonuç ise Melamîlik tarikatının dünyadan kaçmadan onunla mücadele etmek gerektiren bir muhtevası oluşu yani İslâm tasavvufu içinde hem felsefi boyutun hem de daha basit seviyede dünya boyutunun ele alındığı bir çerçeve. İş ve

12 çalışma hayatının yaşamı idame ettirmenin zorunlu bir yolu olarak değil bir vazife olarak görüldüğü bir yaklaşım. Meslek kavramına tam bir kutsiyet ifadesinin yüklendiğini söyleyemesek de, dünya yaşamında çalışmaya dönük bir derin bir zihinsel çerçevenin olduğu açık ki bu tarihi göstergeler, İslâm ın ne tamamıyla münzevî ne de tamamıyla feodal özellik gösteren savaşçı ve ganimetçi bir din olmadığının kanıtı. Emevî saltanatıyla beraber değişen İslâm algısından sonra, Ülgener in tasavvuf konusuna geniş yer vermesindeki maksat şüphesiz değişen toplum katmanlarını ve din elitlerini anlatmayı amaçlıyor. Tasavvufun gelişmesi, din ve iktidar ilişkisi çerçevesinde İslâm ın iktidar odakları ve gelir düzeyi yüksek kesimleri arasında yayınla görüşlerinin ötesinde artık farklı bir elit sınıf ortaya koyduğunun altını çizmeye çalışıyor. Ülgener in dikkat çektiği bu nokta esasen tasavvufla birlikte ruhban benzeri bir sınıfın oluştuğu bu sınıfın kendini daha münzevî bir hayatın içine sokarak geçim derdi ve dünya işlerini tabana ittiği meselesiyle ilgili. Dolayısıyla sonuç olarak Ülgener in yaklaşmak istediği noktanın, özellikle Amerika coğrafyasının Kalvenist inanışla ve endüstriyelleşme ile eş zamanlı buluşmasının ardından ortaya çıkan kapitalist iktisadî sistemin birebir aynı şekli ile olması bile, dinin felsefi ve ibadet yüklü yönünü omuzlarına alarak, batini yorum çerçevesinde dünya işi ni ve çalışma zorunluluklarını alt sınıflara itmesi de pre-kapitalist bir toplum başka değişle rant kapitalizmi şeklinde tabir edilebilecek bir iktisadi yapının oluşmasına olanak sağlamıştır. (Ülgener: 124, 137) Sonuç: İktisadi çalışmaların birden çok yönü olduğu ve çeşitli ilişkiler yumağını temsil ettiği açıktır. Bu gerçek Türkiye de Ülgener i, Batı da ise Weber i farklı bir yöne taşımıştır. Sabri Ülgener in, iktisat ve sosyolojik tarihimizde önemli bir çevreyi sunduğu çalışmasını ele almadan önce, tarz ve yaklaşımı konusunda ilham aldığı Max Weber e değinmek zorunluluğunun ortada olduğunu belirtmek gerekir. Bu zorunluluk çerçevesinde ele alınması gereken ilk konu, Ülgener in de İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı nda hatırı sayılır şekilde değindiği Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu olmuştur. Zira Ülgener in İslam, coğrafya, sosyolojik katmanlar ve iktisadi çerçeve içinde ele aldığı tezin yönü ve doğrultusu konusunda Weber e ait izlerin olduğu tartışılmazdır. Ancak belirmek gerekir ki, bu bağlamda ele alınan çalışma Ülgener in, Weber in İslâm yaklaşımları konusunda bir antitez niteliği de taşımaktadır. Bu bağlamda belirtmemiz gereken ilk mesele Ülgener in mutlak şekilde objektif olan metodolojisi ve çalışmasının çok yönlülüğüdür. Batıda Weber i ve Türkiye de Ülgener i farklı kılan en önemli noktalardan özellikle biri olan iktisadî tarihin ve yaklaşımların, din sosyolojisi ile kuvvetli bağlar ortaya koyacak şekilde incelenmesi olmuştur. Ancak Weber batıya yönelik tezlerinde ve Batı Kapitalizmini ele alışında dikkat çektiği çoğu noktaya, doğu toplumları yaklaşımında ve İslâm algısında dikkat çekmemiştir ki, bu durum da Ülgener in yaptığı çalışmayla doldurduğu yegane boşluklardan birini teşkil etmiştir dememiz çok abartılı olmayacaktır. Nitekim Weber in kapitalizmin neden batıda doğup geliştiği ve diğer toplumların bu konuda başarısız olduklarıyla ilgili tezinin birinci dayanak noktası bir öteki temelinde doğuya ve İslâm a yaklaşma çabası olmuştur. Bu çaba ister istemez, öteki ye yönelik çeşitli çelişkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Weber de bu çelişkilerden en ön plana çıkan kısım ise İslâm ın hem münzevîliği vurgusunun yapılması hem de cihat

13 tabanından yayılmacı ve ganimete dayalı servet biriktirme geleneğinin varlığıyla ilgili olarak orta çağ özellikleri gösteren bir yapıyı teşkil ettiği vurgusunun yapılmasıdır. Belirtmek gerekir ki, Ülgener, Ortaçağ dünyası içinde İslâm coğrafyalarının tamamen farklı bir geleneğe dayalı olarak iktisadi faaliyet yürütmediği konusunda hemfikirdir. Ülgener in hemfikir olduğu bir diğer önemli husus ise, özellikle Osmanlı çözülme devri iktisat yapısı ele alınırken, atalet ve üretimde hantallığın ekonomik alanda geri kalınmasının bir sebebi olarak önümüzde durması. Ancak bu yavaşlama ve gerileme halinin İslam ın kendisiyle topyekun bir ilişki içinde olmadığının vurgusu, dikkate değer görünmektedir. Benzer şekilde ifade etmek gerekir ki Ülgener, dinin kendisi ile kütle algılanışı arasında mutlak bir ayrım olduğunu belirterek, çalışmasının kilit noktalarından birini oluşturmuştur. Buna göre var olan din ile, zaman ve coğrafya şartları içinde algılanış ve yaşanış farklı bir yol çizebilir. Zira çalışmanın çizildiği yol, kronolojik bir çerçeve içinde İslâm coğrafyasının değişimi ve zihniyet değişimini esas alarak ilerlemiştir. Ülgener in eğildiği bir başka önemli mesele hem bir Weber eleştirisi hem de kendi çalışmasının önemli dayanak noktalarından biri olarak görülebilir. Bu ise Weber in metot olarak İslâm a yönelik baskın bir yönü ortaya çıkararak, tezini bu yön üzerinden sürdürüyor olmasıdır. Dolayısıyla bu durum İslâm iktisat ilişkisinin açıklanmasında eksik bazı yönlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumla ilgili olarak dikkat çekici olan asıl nokta ise aynı tek yönlü öne çıkarma metodunun Protestanlık ve iktisat ilişkisi anlatılırken kullanılmamasıdır. Nitekim Weber, salt Protestanlık ana akımı ve Almanya çerçevesinde bir tez geliştirmemiş, kapitalist sisteme katkıda bulunan tüm mezhebi kollar ve coğrafyalarla ilgili olarak geniş bir araştırma alanı sunmuştur. Dolayısıyla Ülgener in, Weber tespitlerini ele alarak incelemesinde, toplumsal yapının ve iktisatın İslâm la olan ilişkisinin ele alınması konusunda dikkate değer bir inceleme yaptığını belirtmemiz gerekir. Ancak her iki çalışmada da dikkat çeken nokta, servet biriktirme ile ilgili olarak dini boyutların ele alınması ancak maddi boyutta Batı da bulunan servetin nasıl biriktiği konusuna önemli bir yerin verilmemsidir. Şüphesiz, kapitalizmin en önemli birinci maddesi birikmiş bir servetin varlığı ve ardından bunun yeni üretimlere kaynaklık etmesi durumudur. Avrupa ve Amerika tarihinden yola çıkarak yapabileceğimiz bir değerlendirmede Batı Kapitalizmi nin gelişmesindeki en önemli konunun yeni coğrafyaların keşfi ve yeni doğal kaynakların keşfi olduğunu açık şekilde görmemiz mümkündür. Bu anlatımın ekonomik determinist bir yaklaşıma yakın olduğu dolayısıyla Ülgener ve Weber in metotlarına yakın olmadığını biliyoruz. Ancak tamamıyla din sosyolojisi temeline dayanan bir kapitalist sistem oluşumunun anlatımı sermayenin nasıl biriktiği konusundaki soru işaretlerini havada bırakmaktadır. Oysa ki bilinen Batı yı kapitalin biriktirilmesi konusunda bir adım öne geçiren meselenin sermaye sağlama konusunda geniş bir sömürgecilik ağının kurulması olduğu aşikardır. Görüldüğü kadarıyla, Ülgener, çağın gerekleri çerçevesinde yaptığı açıklamalara sadık kalarak, Orta çağ feodal yapısında İslâm coğrafyasındaki iktisadi geleneklerinden Batı dan tam anlamıyla kopuk ve biricik bir özellik taşımadığını söylemekle birlikte, İslâm coğrafyasının da kapitalist kültürden tamamen soyut bir iktisadi yapıya sahip olmadığını savunduğu açıktır.

14 Ancak iktisat temelinde Doğu ve Batı arasında en büyük ayrım sömürgecilik geleneği ve tarihidir. Ortaçağ kültürü içinde ganimete dayalı bir servet biriktirme şeklinin varlığının İslâm coğrafyalarında olduğunu kabul eden Ülgener, İslâm ın sömürge bakışına yönelik bir eleştiri ortaya koymamıştır. Bu bir şekilde Weber in de bu konuya değinerek bir temellendirme kurmamasının sebebi olarak görülebilir. Diğer yandan Weber ve Ülgener, dini yapı altında şekillenen toplumları ve determinist yaklaşımları ortaya koymaktan çok zihinsel dünyanın gelişimine dikkat çekme noktasına daha fazla eğilmişlerdir. Ayrıca bu şekilde bir temellendirme yapmanın çalışmaların hedeflediği çizginin uzağında kaldığı da bir gerçektir. Ancak nasıl ki Marksist yaklaşımlarda sosyolojik çerçevenin eksik kaldığı yargısı zihinlerde oluşuyorsa, bu çalışmalarda da ekonomik tabanlı sebep sonuç ilişkilerinin eksik kaldığı hissedilmiştir. *Bu yazı sitesinde yayınlanmış olup izinle alıntılanmıştır. Kaynaklar: 1.Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu, Hil yayınları, İstanbul, Ülgener, Sabri F., İslâm, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlâkı, Derin yayınları, İstanbul, [1] Dinde ruhun kurtuluşunu dünya nimetlerinden uzaklaşarak, kendini ilahi amaçlara vakfederek arayan görüş, münzevilik. [2] Ayrıca hareketin içinde Mennonitler, bağımsızlar ve Qaukerler de yer alıyor. [3] in majorem gloriam Dei olarak geçen bu görüş Tanrı nın yüce şanı için anlamına geliyor. [4] (Âli İmran Sûresi, ayet:159)

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Kürşat Haldun AKALIN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü İktisat

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller

Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Duygusal ve sosyal becerilere sahip Genç profesyoneller Y jenerasyonunun internet bağımlılığı İK yöneticilerini endişelendiriyor. Duygusal ve sosyal becerilere sahip genç profesyonel bulmak zorlaştı. İnsan

Detaylı

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine "asif philosopy/mış gibi felsefe" deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar var"mış gibi" hareket edeceksin.

Hatta Kant'ın felsefesinin ismine asif philosopy/mış gibi felsefe deniyor. Genel ahlak kuralları yok ancak onlar varmış gibi hareket edeceksin. Diğer yazımızda belirttiğimiz gibi İmmaunel Kant ahlak delili ile Allah'a ulaşmak değil bilakis O'ndan uzaklaşmak istiyor. Ne yazık ki birçok felsefeci ve hatta ilahiyatçı Allah'ın varlığının delilleri

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen EKONOMİ SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Talas Doç.Dr. Bülent Şen Doç.Dr. Cengiz Yanıklar Doç.Dr. Gülay Ercins Doç.Dr. Özgür Sarı Yrd.Doç.Dr. Aylin

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU

Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU Higgs bozonu nedir? Hasan AVCU Evrenin başlangıcı kabul edilen Büyük Patlama'nın hemen saniyenin milyonda biri kadar ertesinde ilk parçacıklar da etrafa saçıldı. Bu parçacıklar saf enerjiydi, bir kütleleri

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Taliban Esaretinden İslam a

Taliban Esaretinden İslam a Taliban Esaretinden İslam a 1958 doğumlu İngiliz gazeteci ve savaş muhabiri Yvonne Ridley, İslam a giriş serüvenini şöyle anlatıyor: Eylül 2001 de, yani Birleşik Devletler e yapılan terörist saldırıdan

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Law 221 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Arabuluculuk Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüşü - Arabulucu.com Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği tarafından yürütülen, "Türkiye'de Arabuluculuk Sisteminin Geliştirilmesi" projesi kapsamında 5-6 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Hilton Otelinde düzenenen, Hukuki

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar

Ahlâk ve Etikle İlgili Temel Kavramlar Ahlâk Kavramı Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İnsan Yönetimine Etik Yaklaşım Dersi Etik Türleri Mesleki Etik Türleri 2017 Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 215-219

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 215-219 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015/1 CİLT: 2 SAYI: 2 s. 215-219 KİTAP DEĞERLENDİRMESİ:TÜKETİM TOPLUMU VE DİN Kitap Değerlendirmesi: Tüketim Toplumu ve Din İsmail Demirezen, Ensar

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 10. Hafta: Çalışma Kültürünün Dönüşümü

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 10. Hafta: Çalışma Kültürünün Dönüşümü CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 10. Hafta: Çalışma Kültürünün Dönüşümü UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 49 87 arası sayfaları

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 5 Çalışma ve Meslek Ahlakı Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İş Ahlakı Çalışma Ahlakı Meslek Ahlakı 2 Çalışma Ahlakı Çalışma ahlakı, bir toplumda işe ve çalışma karşı geliştirilen

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek?

Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir? Murabahalı Satış Ne Demek? Murabaha Nedir sorusuna lügâvi manasında cevap çok kısa olabilir ama burada daha çok günümüzdeki fiilî durumunu ele almak faydalı olacak. Bahse konu yöntemden,

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim AKP VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. Bu çalışma, Radikal Gazetesinin isteği üzerine seçim istatistiklerinden yararlanılarak VERİ ARAŞTIRMA A.Ş. tarafından RADİKAL Gazetesi

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Nasıl para sorunlarımızı çözeriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason Babil in en zengin adamı adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI. HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI. HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ CASUS OYUNU FİLM ANALİZ ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN İmran NİŞANCI Sayfa 1 CASUS OYUNU FİLMİ ABD nin merkezi haber alma ve haber verme teşkilatı. İngilizce

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi

2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi 2. Hafta: Klasik Sosyolojide Endüstri Toplumu Düşüncesi http://senolbasturk.weebly.com Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar, ilgili ders kitabındaki 16-20

Detaylı

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI

ETKILI BIR FEN ÖĞRETMENI FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞİM VE GEREKÇELER Öğrencinin performansını yükseltmek istiyorsanız kaliteli öğretmen yetiştirmek zorundasınız Alan bilgisi Genel eğitim ve kültür dersleri

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı