Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ."

Transkript

1 T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ Şerife Erdun Zonguldak 2011 i

2 T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ Hazırlayan Şerife Erdun Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım Zonguldak 2011 ii

3 iii

4 ÖZET Kurum : ZKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Tez Başlığı : Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Zonguldak Örneği Tez Yazarı : Şerife Erdun Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım Tez Türü, Yılı : Yüksek Lisans Tezi, 2011 Sayfa Adedi : 119 Ülkelerin ekonomilerinde ve kalkınma süreçlerinde kilit bir rol oynayan girişimciler toplumlar için de önemli bir yere sahiptir. Çünkü girişimciler yalnızca üretim faktörlerini bir araya getirip kar amaçlı üretim yapan bireyler değillerdir. Aynı zamanda ülkelerin sosyo kültürel, politik, düşünsel değişimlerinde de rol oynamaktadırlar. Bu çok yönlü değişim tek taraflı değildir ve sürekli birbiriyle etkileşim içindedir. Bu bağlamda girişimcilik de çok eski zamanlarda yalnızca erkeklere özgü bir alan olarak değerlendirilirken zamanla kadınların da önemli bir unsur olarak değerlendirildiği tanımlamalara dönüşmüştür. Kadınların girişimcilik serüvenleri uzun ve sosyal, ekonomik politik yönleri olan karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kadın girişimcilerin yalnızca klasik özellikler çerçevesinde değerlendirilmesi yerine kişilik özellikleri ağırlıklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kişilik kavramının tanımı ve kişiliğin insan üzerindeki etkisi düşünüldüğünde; kavramın girişimcilik üzerinde de oldukça önemli etkilerinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışma, Zonguldak ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin demografik, iş yaşamı ile risk alma eğilimi ve kendine güven ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 111 katılımcı ile yüzyüze görüşme yapılması suretiyle veriler elde edilmiş olup, nicel verilerin yanı sıra nitel veriler de kullanılmıştır. Bu çalışma, kadın girişimciliği alanında yapılmış olan benzer çalışmalardan farklı olarak; kadın girişimcilerin demografik özellikleri ve iş yaşamına ilişkin bilgilerin yanı sıra risk alma eğilimi, kendine güven ve bu özelliklerin birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bir çalışmanın ilk olarak yapılması nedeniyle, bu alandaki literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın Girişimciliği, Risk Alma Eğilimi, Kendine Güven, Zonguldak. iii

5 ABSTRACT Institution : ZKÜ Institute of Social Sciences, Department of Management Title : A Study on The Risk Taking Propensity and Self Confidence of Women Entrepreneurs: Example of Zonguldak Author : Şerife Erdun Adviser : Asst. Prof. Dr. Halil Yıldırım Type of Thesis, Year : MSc. Thesis, 2011 Total Number of Pages : 119 Entrepreneurs who play a key role in the economies and development processes have an important place for the communities, because the entrepreneurs are not the individuals who only gather the production factors and make profit-oriented production. They also play a role in the socio-cultural, politic, intellectual changes of the countries. This multidirectional change is not the single-sided and they are continuously in an interaction with each other. In this regard, while the entrepreneur is considered as an area special only to men since time immemorial, in due course, it was transformed into the descriptions in which the women were also valued as an important element. Entrepreneurship adventures of women has a long and complex structure that has a long and social, economic politic aspects. For this reason, the women entrepreneurs must be predominantly evaluated as personality traits instead of being evaluated only within the framework of classical characteristics. When the definition of the personality concept and the effect of the personality on the human being is considered; it is found out that the concept has also important effects on the entrepreneurship. This study aims to reveal the demographic, occupational life, and risk taking propensity and self confidence of the women entrepreneurs being active in Zonguldak province their willingness to take risks, self-confidence and relationships with each other. In this context, data were obtained by making face to face meetings with 111 participants, along with the quantitative data, also qualitative data were used. This study, differently from the similar studies made in the woman entrepreneurship area; along with the demographic characteristics and information related to the occupational life of the women entrepreneurs, put forward their risk taking propensity, self confidence and the relationships of these characteristics with each other. Due to this study was made first-time in this scope, it is considered that it will make contribution to the literature in this area. Keywords: Women Entrepreneurship, Risk Taking Propensity, Self-Confidence, Zonguldak. iv

6 ÖNSÖZ 21. yüzyıl dünyasında girişimci ve girişimcilik, üzerinde önem ile durulan konulardan bir tanesidir. Ekonomiyi ayakta tutacak ona yön verecek en önemli aktörlerden biri olan girişimciler, ülkeler açısından son derece önemlidir. Bu çerçevede toplumların; risk alabilen, üreten, stratejik düşünceye sahip, hem ekonomik hem de toplumsal konulara duyarlı, yeniliğe ve değişime açık girişimci bireylere ihtiyacı vardır. Dünyada yaşanan gelişme ve değişme her alanda etkisini göstermiştir. En etkili görüldüğü alanlardan biri de, kadın ve erkek arasındaki keskin rol sınırlarına ve kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki faaliyetlerine ilişkindir. Bu nedenle girişimcilik tanımı içerisinde kadın girişimcilerin yeri ve önemli sorgulanmaya ve kadın girişimcilere yönelik araştırmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kadın girişimciliği kişisel, ailevi, toplumsal ve ekonomik ölçekte değerlendirilmesi gereken bir konudur. Öncelikle tez konusunun belirlenmesi ile başlayan sürecin her aşamasında, anlayış ve desteğini her an yanımda hissettiğim, varlığıyla bana büyük bir çalışma gücü veren, görüşleri ile katkılarını esirgemeyen değerli hocam, tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım a ve öğrenim hayatım boyunca bana emek veren tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Tez çalışmam boyunca bana gösterdikleri anlayış ve sabır için, hayatımın her anında yanımda oldukları ve beni her zaman destekledikleri için sevgili aileme ne kadar teşekkür etsem azdır. Son olarak manevi desteklerini ve sevgilerini daima yanımda hissettiğim tüm dostlarıma sonsuz teşekkürler. Bu çalışmayı, böyle bir araştırmanın ortaya çıkmasında önemli rol oynayan, tüm sorularıma sabırla ve içtenlikle yanıt veren, değerli vakitlerini bana ayıran, adını sayamadığım Zonguldak ilinde faaliyet gösteren tüm kadın girişimcilere armağan ediyorum. v

7 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iii ABSTRACT... iv ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi TABLOLAR LİSTESİ... ix KISALTMALAR LİSTESİ... xi GİRİŞ GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Tarihsel Açıdan Girişimcilik Girişimci ve Girişimcilik Girişimci Girişimcilik Girişimcilik Kültürü Ailenin Etkisi Eğitimin Etkisi Sosyo-Kültürel Çevrenin Etkisi Ekonomik ve Hukuki Faktörlerin Etkisi Girişimciyi Açıklayan Yaklaşım Olarak Kişilik Özellikleri Yaklaşımı Risk Alma Eğilimi Kontrol Odağı Başarı Güdüsü İnisiyatif Sahibi Olmak Kendine Güven ve İnanç Yaratıcılık ve Yenilikçilik Faktörü Liderlik Kadın Girişimciliği Kadın Girişimciliğinin Tanımı Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Engeller Sosyal ve Kültürel Ortam İş Yükü ve Aile İlişkileri vi

8 Finans ve Yönetim Türkiye de Girişimcilik ve Kadın Girişimciliği İlk Aşama: Cumhuriyet Öncesi Dönem İkinci Aşama: Cumhuriyet ve 1980 Arası Dönem Üçüncü Aşama: 1980 ve Sonrası Dönem ZONGULDAK TA FAALİYET GÖSTEREN KADIN GİRİŞİMCİLER İLE RİSK ALMA EĞİLİMLERİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Literatür Araştırması Araştırmanın Metodolojisi Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Sınırlılığı Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Evreni ve Örneklemi Anket Verilerinin Toplanması Anket Verilerinin Analizi Ölçeklerin Güvenilirlik Testi Bulgular Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri İle İlgili Bulgular Kadın Girişimcilerin Doğum Yerleri ve Yaş Özellikleri Kadın Girişimcilerin Eğitim Durumu ve Yabancı Dil Bilgi ve Seviyeleri Kadın Girişimcilerin Medeni Durumları, Eşlerinin Eğitim Durumu ve Meslekleri Kadın Girişimcilerin Çocuk Sahibi Olup Olmadıkları ve Çocuk Sayısı Kadın Girişimcilerin Ev İşlerini Yürütme ve Çocuk Bakımı Gibi Konularda Aldıkları Destek Kadın Girişimcilerin Ailelerindeki Girişimci Varlığı Kadın Girişimcilerin Ailelerindeki Girişimcilerin Yakınlık Dereceleri Kadın Girişimcilerin İş Yaşamlarına İlişkin Bulgular Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmadan Önce Çalışıp Çalışmadığı ve Önceki İşin Türü Kadın Girişimcilerin Çalıştıkları Sektör ve İşletmelerinin Faaliyet Yılı Kadın Girişimcilerin İşletmeleri ve Cinsiyet Sorunu vii

9 Kadın Girişimcilerin İşletmelerinin Kuruluş Sırasında Aldıkları Destekler Kadın Girişimcilere Göre Girişimci Olmanın En İyi Yönleri Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmalarını Etkileyen Nedenler Kadın Girişimcilerin İşletmelerinin Kuruluşu Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler Kadın Girişimcilerin İşletmelerinin Faaliyetleri Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özelliklerine İlişkin Bulgular Kadın Girişimcilerin Demografik ve İş Yaşamı İle Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özellikleri Arasındaki İlişki Kadın Girişimcilerin Demografik ve İş Yaşamı Özellikleri İle Risk Alma Eğilimleri Arasındaki İlişki Kadın Girişimcilerin Demografik ve İş Yaşamı Özellikleri İle Kendilerine Olan Güvenleri Arasındaki İlişki Kadın Girişimcilerin İş Yaşamları İle Risk Alma Eğilimleri ve Kendine Güven Özellikleri Arasındaki İlişki Araştırma Bulgularının Genel Değerlendirmesi SONUÇ KAYNAKÇA EKLER EK-1: Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Zonguldak Örneği viii

10 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1.1: Kadın Girişimci Tipleri Tablo 1.2: AB Komisyonu Cinsiyet Eşitliği Raporu AB Ülkeleri ve Türkiye Tablo 1.3: Tablo 2.1: Dönemi Arasında Türkiye deki Kadın ve Erkek Girişimci Sayısı Kadın Girişimcilere Uygulanan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları Tablo 2.2: Kadın Girişimcilerin Doğum Yeri ve Yaş Özellikleri Tablo 2.3: Tablo 2.4: Tablo 2.5: Tablo 2.6: Kadın Girişimcilerin Eğitim Durumu, Yabancı Dil Bilgi ve Seviyeleri Kadın Girişimcilerin Medeni Durumları, Eşlerinin Eğitim Durumu ve Meslekleri Kadın Girişimcilerin Çocuk Sahibi Olup Olmadıkları ve Çocuk Sayısı Kadın Girişimcilerin Ev İşlerini Yürütme ve Çocuk Bakımı Gibi Konularda Aldıkları Destek Tablo 2.7: Kadın Girişimcilerin Ailelerindeki Girişimci Varlığı Tablo 2.8: Kadın Girişimcilerin Ailelerindeki Girişimcilerin Yakınlık Derecesi.. 67 Tablo 2.9: Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmadan Önce Çalışıp Çalışmadıkları ve Önceki İşin Türü Tablo 2.10: Kadın Girişimcilerin Çalıştıkları Sektör ve İşletmelerinin Faaliyet Yılı Tablo 2.11: Kadın Girişimcilerin İşletmeleri ve Cinsiyet Sorunu Tablo 2.12: Kadın Girişimcilerin İşletmelerini Kuruluş Sırasında Aldıkları Destekler Tablo 2.13: Kadın Girişimcilere Göre Girişimci Olmanın En İyi Yönleri Tablo 2.14: Likert Ölçeğin Puanlanması Tablo 2.15: Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmalarını Etkileyen Nedenler ix

11 Tablo 2.16: Kadın Girişimcilerin İşletmelerinin Kuruluş Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler Tablo 2.17: Kadın Girişimcilerin İşletmelerinin Faaliyetleri Sırasında Karşılaştıkları Güçlükler Tablo 2.18: Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özelliklerine İlişkin Bilgiler Tablo 2.19: Kadın Girişimcilerin Demografik ve İş Yaşamı Özellikleri İle Risk Alma Eğilimleri Arasındaki İlişki Tablo 2.20: Kadın Girişimcilerin Demografik ve İş Yaşamı Özellikleri İle Kendilerine Olan Güvenleri Arasındaki İlişki Tablo 2.21: Kadın Girişimcilerin İş Yaşamları İle Risk Alma ve Kendine Güven Özellikleri Arasındaki Korelasyon Katsayıları x

12 KISALTMALAR LİSTESİ AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri BETAM : Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi BM : Birleşmiş Milletler BMKP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çev. : Çeviren DPT : Devlet Planlama Teşkilatı iss : (issue) Sayı İŞKUR : Türkiye İş Kurumu KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletme KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı N : Anakütle No : (Number) Numara pp. : (Paper) Sayfa/Sayfa Aralığı r/r : Korelasyon Katsayısı s. : Sayfa s.s. : Sayfa aralığı SBE : Sosyal Bilimler Enstitüsü SPSS : Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı t.y. : Tarih yok TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TSO : Ticaret ve Sanayi Odası TÜGİAD : Türkiye Genç İşadamları Derneği TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği vb. : ve benzeri vd. : ve diğerleri Vol. : (Volume) Cilt ZTSO : Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası xi

13 1 GİRİŞ Ülkelerin rekabetlerinde kilit bir rol üstlenen girişimcilik durağan olmayan, sürekli gelişen ve değişen bir faaliyettir. Girişimcilik alanında yaşanılan en önemli gelişmelerden biri de kadın girişimcilerin ekonomik hayatta artık daha fazla rol oynamasıdır. İstihdamın ve istihdama yönelik yapılan düzenlemelerin giderek artması kadın girişimciliğinin de üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri olduğunu göstermektedir. Temelde, kadınlarla erkekler girişimcilik açısından benzer özellikler gösterse ve sorunlarla karşılaşsalar da, kadın girişimcilerin kendilerine özgü özellikleri ve sorunları bulunmaktadır. Bu nedenle kadın girişimciliği tek bir boyuttan ele alınmaması, kişisel, ailevi, toplumsal ve ekonomik ölçekte değerlendirilmesi gereken bir konudur. Kadınların iş hayatına katılımları çok eski tarihlere dayanmaktadır. Ancak 1980 sonrası kadınların yoğun bir şekilde iş hayatına katıldıkları görülmektedir. Artık kadınlar yalnızca belirli mesleklerde değil, eğitim, bilgi ve becerilerine göre her türlü mesleğe yönelebilmekte ve bunu başarılı bir şekilde yerine getirebilmektedirler. Türkiye de girişimcilik alanındaki finansman, eğitim, sosyo-kültürel, ailevi yükümlülük, rol ilişkileri, toplumsal statüden kaynaklanan farklı risklere katlanma gibi sorunlara rağmen, kadınlar kendi girişimlerini gerçekleştirebilmekte, bu da işletme sahibi kadınların sayısının gün geçtikçe artmasını sağlamaktadır. Ayrıca kadınların girişimcilik faaliyetlerine katılması ile ülkede yeni istihdam alanları açılmaktadır. Bu istihdam alanları beraberinde yeni gelişmelerin doğmasını sağlamakta ve ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Zonguldak ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin demografik özelliklerini, girişimci olma nedenlerini, işletmeyi kurarken ve yürütürken karşılaştıkları güçlükleri, risk alma eğilimi ve kendine güven özelliklerini ortaya koymaktır. Ayrıca kadın girişimcilerin girişimci olmalarını etkileyen nedenler, işlerini kurarken ve yürütürken karşılaştıkları güçlükler ile risk alma eğilimleri ve kendilerine olan güvenleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı

14 2 amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarının Zonguldak ın kadın girişimci profilini ortaya koymasının yanı sıra daha sonra yapılacak olan benzer araştırmalara da ışık tutması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın evrenini Zonguldak ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, Zonguldak ilinde faaliyet gösteren Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (ZTSO) kadın girişimciler kurulunda kayıtlı listeden yola çıkılarak ulaşılmış olan 111 kadın girişimci oluşturmaktadır. Araştırma yalnızca Zonguldak il merkezinde ve Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren kadın girişimciler ile sınırlıdır. Bu çalışmada verilerin toplanması sırasında, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden, yargısal (iradi) örnekleme ve kartopu (snowball) örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde çeşitli analiz teknikleri kullanılmıştır. Kadın girişimcilerin demografik özelliklerini ortaya koymak için frekans dağılımı, girişimci olmalarını etkileyen nedenler, işletmenin kuruluş ve faaliyet aşamasında karşılaşılan güçlükleri ölçmek için ise, friedman testi kullanılmıştır. Kadın girişimcilerin risk alma eğilimi ve kendine güven özellikleri ile demografik özellikler, girişimci olma nedenleri ve işletmenin kuruluş ve faaliyet aşamasında karşılaştıkları güçlükler arasındaki ilişkiyi ölçmek için ise ki kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Son olarak kadın girişimcilerin risk alma eğilimi, kendine güven, girişimci olma nedenleri, işletmenin kuruluş ve faaliyet aşamasında karşılaştığı güçlüklerin birbirleriyle olan ilişkilerinin şiddetini ölçmek amacıyla korelasyon analizine başvurulmuştur. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri hariç olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, girişimcilik ve kadın girişimciliğinin kavramsal çerçevesi ele alınmıştır. Bu bağlamda, girişimcilik konusu tarihsel ve teorik açıdan ele alınmış olup, girişimcilik kültürü, girişimciyi açıklayan bir yaklaşım olarak kişilik özellikleri yaklaşımı incelenmiştir. Daha sonra, kadın girişimciliği teorik açıdan ve kadın girişimcilerin karşılaştıkları engeller açısından ele alınmıştır. Bu bölümde son olarak Türkiye de girişimcilik ve kadın girişimciliği değerlendirilmiştir.

15 3 Çalışmanın ikinci bölümünde ise, girişimcilik ve kadın girişimciliği konusu ile ilgili daha önce yapılmış olan yerli ve yabancı çalışmalar irdelenmiş, araştırmanın metodolojisi ortaya konulmuştur. Son olarak Zonguldak ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler üzerinde yapılan araştırmaya, araştırma sonucunda elde edilmiş olan bulgulara ve genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir. Çalışma, araştırma bulgularının değerlendirildiği ve gelecek çalışmalara yön verecek önermelerin bulunduğu sonuç bölümü ile sona ermektedir.

16 4 1. GİRİŞİMCİLİK VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 1.1. Tarihsel Açıdan Girişimcilik Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve yaşamını sürdürebilmek için çeşitli faaliyetler içerisinde bulunmuştur. İlk insanlar günümüzde girişimcilik tanımında yer alan birçok özelliği içinde barındırmaktaydı. Bunlar arasında risk alma, yenilik yapma, değişim, fırsatları değerlendirme gibi özellikler gösterilebilir (Durukan, 2006:26). Ekonomik, sosyal, psikolojik ve teknolojik değişmenin ve gelişmenin getirdiği doğal bir dinamizm olan girişimcilik, değişimin ve yeniliğin gerçek özlerinden biri olduğu için önemlidir (Swedberg, 1991:409; Özkul, 2007:44). Tarihte bilinen en eski girişimciler deniz aşırı ülkelere ticari seferler düzenlemekteydiler. Bunlardan biri Uzak Doğu ya ticari seferler düzenleyen Venedikli Marco Polo dur. Marco Polo gezgin-tacir olarak gittiği ülkelerdeki sermaye sahipleriyle imzaladığı anlaşma gereği aktif risk üstlenir, sermayedarın üstlendiği risk ise pasif nitelikte olurdu. Mallar satılıp, ülkeye dönüldükten sonra ise kar, %75 i sermayedara kalmak suretiyle ikisi arasında paylaşılmaktaydı (Hisrich ve Peters, 1998:7). Orta çağda girişimci sözcüğü, ağırlıklı olarak mevcut devlet yönetimleri ile birlikte ve onların desteğini alarak, büyük üretim projelerini yöneten, ülkenin ekonomik refahı için çalışan kişiler için kullanılan bir sözcüktü. Bu büyük üretim projelerinde girişimci herhangi bir riske girmiyor, genellikle ülkenin yöneticileri veya büyük sermaye sahipleri tarafından sağlanan kaynakları kullanarak projelerini gerçekleştiriyordu. Bu dönemdeki girişimcilerin özelliği risk almamasıydı (Yıldırım, 2008:17; Atasoy, 2009:5-6;). 17. yüzyıl girişimci ile risk kavramının yeniden birlikte anıldığı dönemin başlangıcını gösteriyordu. Girişimci artık risk almaya başlamış, mal ve hizmet üretme yükümlülüklerini belirli miktar üzerinden kâr zarar üstlenerek sözleşme yapan bireye dönüşmüştü. Bu nedenle sözleşmenin kapsamında yapılan iş sonucunda

17 5 ortaya çıkan kâr ve zarar tümü ile girişimciye ait olmaktaydı (Arıkan, 2002:46; Atasoy, 2009:6). 18. yüzyıla gelindiğinde sermaye sahibi ile sermaye gereksinimi duyan arasındaki farkın belirgin bir şekilde ortaya çıkması ile girişimciler sermaye sağlayanlardan ayrılmaya başladı. Girişimciler sermaye kullanıcıları olup, risk sermayesi sahipleri ise öz sermaye kaynaklarından yatırımlarına yüksek getiri sağlamak amacıyla risk içeren yatırımlar yapan kişi ya da kurumlardı (Atasoy, 2009:6). Bu farklılığa yol açan nedenlerden birisi artık endüstri çağına girilmiş olmasıydı. Bu aşamada Eli Whitney ve Thomas Edison gibi mucit, iş adamları tarafından gerçekleştirilen birçok buluşun kaynağına temel olarak dünyanın değişen koşulları gösterilmektedir. Çünkü, Edison ve Whitney sermaye sağlayıcısı değil, sermaye kullanıcılarıydı; yani birer girişimciydiler (Hisrich ve Peters, 1998:7-8). Girişimcilik tanımını yazın hayatına ilk kazandıran İrlandalı ekonomist Richard Cantillon dur (Döm, 2008:6; Yıldırım, 2008:17). Terim, daha sonraki yıllarda çoğu düşünür, iktisatçı, ekonomist tarafından da ele alınmış ve tanımlanmıştır. Birçok kişi tarafından girişimcilik teriminin isim babası olarak adlandırılan Cantillon ( ), o yıllarda girişimciliği, iş adamının emeği üretim sürecinde istihdam etme, sermaye sağlama işlevleri ile bilinmeyen geleceğin karşısındaki risk ve karar alma pozisyonu olarak tanımlamıştır (Alada, 2001:65). Girişimci risk alandır, çünkü belirli bir fiyattan alım yapar; ancak, ürün için talep olup olmayacağı, olsa bile beklenen satış fiyatına erişilip erişilemeyeceği belli değildir (Yıldırım, 2008:18) lerin başlarında girişimci kavramına ikinci kez değinen ise, ekonomist Jean Baptiste Say ( ) dir. Say, girişimciyi, görmediği şeyleri anlayan ve bu sezgiye göre hareket eden kişi olarak görmüştür (İraz, 2005:156). Girişimcinin özel bir yeteneğe ya da kişiliğe ihtiyacı yoktur (Arıkan, 2004:12). Say girişimcinin elde ettiği kârın, sermaye sahibinin elde ettiği kârdan farklı nitelikte olduğuna ilişkin görüşü ortaya atmış, girişimcilik sürecinin kendine özel bir faaliyet türü olduğu düşüncesi daha fazla taraftar kazanmıştır. Cantillon gibi Say de, girişimcinin ekonominin kilit noktasındaki kişi ve ekonomik değişim ve gelişimin bir tetikleyicisi olduğunu vurgulamıştır (Gürol 2006:10). Say den itibaren girişimcilik

18 6 dördüncü üretim faktörü olarak genel kabul görmüştür. Böylece klasik üretim faktörleri olan emek, sermaye ve doğal kaynaklara girişimcilik de dâhil edilmiştir (Müftüoğlu ve Durukan 2004:6). Say e göre girişimci firma içersinde hem koordinatör hem de lider ve yönetici rollerini üstlenir. Say bu bağlamda, girişimcinin yönetsel rolünü ilk vurgulayan iktisatçı olarak tarihe geçmiştir (Arıkan, 2004:5). Frank Knight (1921) risk ve belirsizlik arasındaki ayrımı açıkça ortaya koyan ilk kişidir. Girişimcinin ekonomik fonksiyonu belirsizliğe göğüs germektir. Cantillon un girişimcilik kuramını genelleştirmiş, girişimcinin belirsizliği yüklendiğini ve girişimciliğin arbitraj dan daha fazlasını içerdiğini belirtmiştir. Knight a göre girişimci belirsizlik ortamı içerisinde neyin, ne zaman ve nasıl üretileceğine ilişkin üretken süreçte karar verici konumunda ve kâr elde etme beklentisiyle bunun sorumluluğunu alan kişidir (Döm, 2008:4). 20. yüzyılın başında, modern girişimcilik düşüncesinin kurucusu olarak nitelendirilen Joseph Schumpeter ( ), girişimciliği yeni bileşenlerin meydana getirilmesi olarak tanımlamış ve bunun da ekonomik kalkınmanın temeli olduğunu belirtmiştir. Schumpeter girişimciyi, yenilik yaparak ekonomideki süregelen durumu bozma kabiliyetine sahip, ekonomik kalkınmanın merkezi rolüyle ilişkilendirmiştir (Buergin, 1998:13; Tamasy, 2006:368). Ayrıca günümüz girişimcilik yaklaşımlarına da ilham kaynağı olan yenilikçilik kavramını da girişimciliğe katmıştır (Yıldırım, 2008:18; Karabulut, 2009:336). Schumpeter in tanımında girişimcilik yenilik yapmayı içerdiği için girişimci sıfatı sürekli geçerli bir statü değildir. Girişimci sadece yenilik faaliyeti yapıyorsa girişimcidir. Bir diğer deyişle, girişimcilik bir anlayış ve davranış biçimidir (Peukert, 2002:85). Schumpeter in fikirlerinden yola çıkan Israel M. Krizner (1930), girişimciyi, başkalarının göremediği şeyleri anlayan, bu sezgiye göre hareket eden ve aktif risk alan kişi olarak tanımlamıştır (İraz, 2005:156). Girişimci, gelirlerin belirsiz, harcamaların ise belirli olduğu koşullar içerisinde faaliyet gösteren kişidir. Gelirin belirsiz olma nedeni ise gelecekteki pazar talebini gerçekçi bir biçimde öngörmenin imkânsızlığıdır. Bu anlamda gelir satışlardan elde edilen gelirdir (Arıkan, 2004:4). Kirzner e göre girişimciliğin özü, fırsatları fark edebilmektir ve bunu gölgede

19 7 bırakmadan girişimciliğin risk içerdiği söylenebilmektedir (Adaman ve Devine, 2002:337). Kirzner, girişimci kişiyi keşif yapma ve kâr fırsatlarını kovalama konusunda tetikte olan kişi olarak tarif etmiş ve girişimcinin ihtiyaç duyduğu en önemli unsur olarak bilgiyi ön plana çıkarmıştır (Adaman ve Devine, 2002:337; Tunç, 2007:33). 21. yüzyılda özellikle toplumsal değişimlerin girişimciliği etkilediği söylenebilir. Aynı şekilde girişimciliğin gelişmesi de toplumları ülke içinde ve/veya dışında sosyal, ekonomik ve siyasal olarak etkilemektedir. Girişimcilik ilk dönemlerde daha çok maddi unsurlar ile ilişkilendirilirken, ilerleyen dönemlerde ve özellikle 21. yüzyılda başarı, yenilikçilik, bağımsızlık, sosyal sorumluluk gibi kavramlarla ilişkilendirilerek gelişme göstermiştir (Parlak, 2005; Aytaç ve İlhan, 2007:101; Karagöz, 2009:47) Girişimci ve Girişimcilik Girişimci Girişimci (Entrepreneur) kelimesi, Fransızca arada bulunan ve almak kelimelerinden türemiştir (Gürol, 2000:25). Fransız bilim adamları Cantillon ve Say a göre girişimci, bir ekonomiye yön veren iki farklı kişi (tüketici ve tedarikçi) arasında yer alan ve işin merkezinde bulunan, asıl işi (üretimi) örgütleyen dinamik bir kişidir (Caird, 1991:76). Buradan yola çıkarak satıcı ve müşteri/alıcı arasında yer alan birisi olarak adlandırılan girişimci, kelimenin gerçek anlamında başaracağı inancı ile risk üstlenen kişi olarak tanımlanabilir (Gürol, 2000:25). Girişimci ekonomik bir insan olarak kaynakları (işçilik, materyal, donanım, sermaye gibi faktörleri) öz çıkarlarına uygun olarak organize ederek daha öncekinden büyük, değişik, farklı, değer yaratırken aynı zamanda değişimi, yeniliği, yeni düzeni oluşturan ve bunu gerçekleştirirken risk alan kimsedir (Swedberg, 1991:440; Tekin, 2004:3). Girişimci için riskler çok çeşitli olabilir. Bu risklere girmek ve sonucunda bir şeyler elde etmek girişimcilik kültürünün gereğidir (Şimşek vd., 2001:41).

20 8 Girişimci bir iş psikologu olarak, çeşitli güdülerle, hedeflerine ulaşan, belli başarıları yakalayan, deneyim kazanan ve tatmin olan kimsedir (Swedberg, 1991:440). Bir iş sosyologu olarak girişimci, toplum içinde itibarı olan, saygı gören, bir statüsü olan, ünlü, güvenilir kimsedir. Bir koordinatör olarak ise, yönetim, ustalık (beceri), girişimcilik (yetenek) gibi farklı özelliklerin tek bir bedende buluştuğu farklı bir kişiliktir (Top, 2006:6). Bir kişinin girişimci olabilmesi için risk ve sorumluluk üstlenebilme, yeniliklere açık olma, durağan olmayan dinamik bir kişilik, üretme ve büyüme tutkusu, sorumluluk sahibi, yaratıcılık gibi bir takım belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir (Bridge, 1998:43; Müftüoğlu, 1998:44; Zhao, 2005:26; Bozgeyik, 2005:37). Malta lı düşünür De Bono ya göre, girişimciyi tanımlayan, bir şeyi gerçekleştirme tutkusudur ve bu tutku bir yazar ya da ressamın tutkusundan farklı değildir. Bu noktada girişimcinin en büyük amacının daha önce bulunmayan bir şeyi ortaya çıkarmak olduğunu vurgulamıştır. Girişimcinin yalnızca düşünmeyen, fikirlerini kâğıt üstünde bırakmayan, eylem i seçen kişi olması onu diğerlerinden farklı kılmaktadır (Gerber, 2008). Ülkelerin ekonomik sistemleri içerisinde girişimciler; buluş yapmakta, yeni işler kurmakta ve ekonomik büyümeye yardımcı olmaktadırlar (Tekin, 2004:3). Aynı zamanda üretecekleri mal hizmetleri farklı kesimlerin beğenisine sunarak potansiyel pazarlar oluşmasının da önünü açmaktadırlar. Girişimcilerin kâr marjlarını artırabilme güdüsüyle ürünlerinde yenilikler yapma ihtiyacının doğması onları yeni teknolojiler kullanmaya teşvik etmekte bu da mevcut teknolojinin gelişmesine yardımcı olmaktadır (Ünal, 2009:80) Girişimcilik Girişimcilik (entrepreneurship) kavram olarak, bir girişimci olma eylemini ifade ederken, Fransızca daki üstlenmek-girişmek; fırsatları kovalamak; yenilik ve bir iş başlatma yoluyla ihtiyaç ve istekleri yerine getirmek anlamına gelen entreprendre kelimesinden türetilmiştir (Burch, 1986:4). Günümüzde girişimcilik ülke ekonomileri için oldukça önemli olup, girişimciler, iş hayatının ve kalkınmanın lokomotifi olarak kabul edilmektedirler (Tekin, 2004:3; Yıldırım, 2008:45).

21 9 Girişimcilik, yeni bir üretim ve tüketim anlayışıyla ilgili olup, birbirinin benzeri taleplere dayalı, üretime odaklanan geleneksel anlayışın yerine; değişken tüketici taleplerini dikkate alan yeni bir üretim anlayışını ifade etmektedir. (Stopford ve Baden-Fuller, 1994:522). Bu üretim anlayışı ise sürekli değişen tüketici taleplerince nitelenmektedir. Bu nedenle homojen bir tüketim anlayışına ve kitlesel üretim anlayışına dayanan üretim anlayışı egemenliğini kaybetmiştir. Böylece esnek örgütlenmeye dayalı özel girişimcilik, giderek ekonomik alanda ağırlık kazanmaya başlamıştır (İlhan, 2004:70). Girişimcilikle ilgili bir çalışmada, yılları arasında girişimcilik konusuyla ilgili yapılmış çeşitli akademik yayınlarda girişimci ve girişimcilik ile ilgili bulunan 77 tanımda en az 5 kere görülen 15 anahtar sözcük grubu tespit edilmiştir. Bu sözcük grupları; risk alma/risk yönetimi/belirsizlik, başlatma/bulma/yaratma, yenilik/yeni ürünler/yeni pazar, yeni işletme, fırsatların peşinden koşma, kar arzusu/kişisel fayda, değişim yaratma, değer yaratma, yönetim, strateji oluşturma, üretim yolları ve kaynaklar, büyüme arzusu, sahiplik, Sahiplik/sorumluluk/yetki ve girişim dir. (Müftüoğlu vd. 2004:3) Çalışma sonucunda oluşturulan bu tespitten yola çıkarak girişimciliğin oldukça geniş bir yelpaze içersinde ele alınabileceğini söylenilebilir. Güncel ve popüler bir kavram olan girişimcilik, çok çeşitli, heterojen, geniş kapsamlı, karmaşık bu nedenle tek bir tanımla tanımlanması ve kavramsallaştırılması zor bir olgudur (Brockhaus 1980:510; Drucker, 1985:21; Diensberg, 2006:5-25) Girişimcilik Kültürü Girişimcilik, bilgi, kültür ve karakter boyutları olan bir meslek olarak toplumsal/kültürel yapı ile ilişki içerisindedir Bazı toplumlar girişimcilik konusunda yüksek performans gösterirken diğerlerinde aynı performans görülememektedir. Bu farkın oluşmasında ise kültürün oynadığı role dikkat çekilmektedir. Toplumun yapısal koşulları, değer ve norm sistemleri, herhangi bir davranışın oluşmasını doğrudan etkileyebilmektedir. Girişimcilik ve kültür kavramlarını birleştirerek bir girişimcilik kültürü kavramına ulaşılabileceği gibi, iki kavramın anlatımlarına bakılarak da bir tanım yapılabilir (Aytaç, 2006:139). Girişimcilik kültürü;

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK 1. Girişim... 3 2. Girişimcilik Kavramı... 4 3. Girişimcilik ile İlgili Diğer Kavramlar... 5 4. Dünyada Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi...

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ

PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE ve PROJE YÖNETİMİ PROJE TANIMI (methodik tanım): Gerçekleştirilmesi için etkin organizasyon yapısı gereken kapalı ve karmaşık görev paketleridir. Başlangıç ve bitiş zaman dilimleri belirli tüm görevlerdir.

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK ÖNSÖZ İnsanoğlunun yaradılışından bu güne; tüm dünya için değişmeyen tek gerçek değişim olmuştur. İnsanların ihtiyaçları, algıları, beklentileri, yargıları, hayata bakış açıları ve bunların da ötesinde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ

PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ PricewaterhouseCoopers CEO Araştõrmasõ Yönetici Özeti Giriş PricewaterhouseCoopers õn 7. Yõllõk Global CEO Araştõrmasõ Riski Yönetmek: CEO larõn Hazõrlõk Düzeyinin Değerlendirilmesi, mevcut iş ortamõ ve

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN KAMU ALTYAPI YATIRIMLARININ SERMAYE PİYASALARI ARACILIĞIYLA FİNANSMANI KONULU SPK 7. ARAMA KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 ARALIK

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2014 YÖNETİLEMEYEN DAVRANIŞ VE KENDİNİ YERE ATAN ÇOCUKLAR Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 13 Temmuz 2014 Alışveriş merkezleri artık neredeyse toplumsal ve kültürel

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil

DERS PROFİLİ. İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisadi Düşünce Tarihi ECO419 Güz 7 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı