Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM AKP söz VERMÝÞTÝ hani YÖK KALKACAKTI! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Kayrýcý, Belediyenin önünde Baþkan Torun'a yüklendi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna Uðurludað devam etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, MHP Uðurludað Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, Uðurludað'da çeþitli kurum, kuruluþ ve esnaflarý ziyaret etti. SAYFA 10 DA 16 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Reha Metin Alkan TSO ve KOSGEB'den Borsa konferansý Cumhurbaþkaný Erdoðan Rektör Alkan'ý yeninden atadý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 13 üniversitenin rektör atamasýný yaptý. Atanan rektörler arasýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da var. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Anayasasý'nýn 130. ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarýnca, Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiði adaylar arasýndan 13 üniversiteye rektör seçti. SAYFA 3 TE Sefer Kahraman Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile KOSGEB Ýl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum'daki KOBÝ'lerin Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almalarýný teþvik etmek amacýyla 'Halka Arz ve Borsa Ýstanbul'un Sunduðu Fýrsatlar' konulu bir konferans organize edildi. 20 Mayýs Çarþamba Günü TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan bilgilendirme toplantýsý, saat 14.00'te baþlayacak. SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest Çorum Özel Hastanesi yetkilileri, Çorum'da hizmet veren 83 eczane çalýþanýn Eczacýlar Günü'nü kutladý. Saðlýk sisteminin en önemli halkalarýndan biri olan eczacýlarýn, yaþadýklarý tüm zorluklara ve sýkýntýlara raðmen ülkenin her köþesinde... SAYFA 7 DE "Pancar üreticisinin içinde olduðu modelle þeker üretimi garanti altýna alýnmalý" Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada þeker pancarý sektörünün yaþadýðý sorunlara dikkat çekti. SAYFA 4 TE Harita Kadastro öðrencilerinden Davut Güney'e ziyaret 5 Bekir Çetin'den kandil mesajý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Miraç Kandili nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Ýçinde birçok ilâhi feyz ve bereketi bulunan mübarek Miraç Kandili'ni bir kez daha karþýlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz" SAYFA 5 TE Müze pazartesi akþamý ücretsiz gezilebilecek "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" 28. Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda protokol ve üyeleri esnaflarla yemekte buluþtu. 2 2 Otomobil elektrikli bisiklete çarptý TE DE DE SAYFA 7 DE Vali Kara'dan Miraç Kandili mesajý Vali Ahmet Kara Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "Ýçerisinde bulunduðumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile baþlayan mukaddes gecelere eriþme mutluluðumuz, birçok hikmet... SAYFA 3 TE Gençlik kamplarý Ramazan'da da devam edecek Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ve Çorum'da Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin organize ettiði Doða ve Deniz Kamplarý baþlýyor. SAYFA 9 DA

2 HABER 2 AJANDA Müze pazartesi akþamý Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:16 Öðle : 12:44 ücretsiz gezilebilecek Süleyman Demirel'in Ýkindi : 16:36 Cumhurbaþkaný seçilmesi Akþam : 19:59 (1993) - Sultan Vahîdeddin Hân'ýn vefâtý (1926) Yatsý : 21:37 Filizkýran Fýrtýnasý Çok yiyeni, çok içeni Allahü teâlâ sevmez. Hadis-i Þerif Günün Þiiri MENEKÞELÝ ACILAR Attila AÞUT Bir kadýn karda kýþta Yürüyordu gizli düþte Bir yakada açýk görüþ Öbür yaka direniþte. Bir kadýn düþleri karabasan Çýkýyor merdivenlerinden acýnýn Çok ince bir hüznü menekþeliyor Soðuk gölgesinde daraðacýnýn. Bir kadýn yaþamýn terkisinde Ardý sýra doludizgin atlýlar Ceylanlar gezinir gözlerinde Heybesinde menekþeli acýlar. Mamak, Eylül 1983 HAVA DURUMU Büþra ve Kübra kardeþler yarýn Çorum'a geliyor TV NET'te hazýrladýklarý Ýkiz Aynasý programý ve Yeni Þafak Gazetesi'nde ünlülerle yaptýklarý röportajlarla tanýnan Büþra ve Kübra Sönmezýþýk kardeþler Çorum'a geliyor. "Farklýlýk zenginliktir" düþüncesiyle farklý kesimleri içine alan "Ýkiz Aynasý" sohbet programýný hazýrlayýp sunan Kübra ve Büþra Sönmezýþýk yazar, sanat ve düþünce dünyasýndan Türkiye'nin tanýnan simalarýyla yaptýklarý söyleþileri ayný isimle kitaplaþtýrmýþlardý. "Ýkiz Aynasý" serisinin ikinci kitabý "Sanattan Portreler"iseyakýn bir zamanda piyasaya çýktý."sanattan Portreler" kitabýnda Türk halkýnýn geliþim ve deðiþimine katkýda bulunmuþ sanatçýlarla röportaj yapan Kübra ve Büþra Sönmezýþýk kardeþler 5. Kitap ve Vali Ahmet Kara "Müzeler Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bilindiði gibi, müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiði, tanýtýldýðý ve gelecek kuþaklara aktarýldýðý, geçmiþle aramýzda köprüler kuran bizleri tarihte yolculuða çýkaran özel mekânlardýr" "Kültürel ve sanatsal mirasýmýzýn korunmasýna, manevi duyarlýlýðýn artýrýlmasýna katký saðlayan müzelerimize karþý büyük sorumluluklarýmýz bulunmaktadýr" diyerek açýklamasýna devam eden Kara, "Tarihe tanýklýk etmiþ nadide eserlerimizin müzelerimizde saðlýklý bir þekilde korunarak yarýnlara ulaþtýrýlmasý, hak ettiði modern sergileme ve sunum teknikleriyle ziyaretçilerimize sunulmasý bizlerin en büyük görevidir. Bu kapsamda ilimizde de modern anlayýþa uygun müzeler oluþturulmuþtur. Yedi bin yýllýk kültürel mirasa sahip bir Ýl olarak; sahip olduðumuz deðerlerin korunmasý, saklanmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için yapýlmasý gereken çalýþmalarý anlatmak, müzelerimizi tanýtarak halkýmýzýn bu deðerlere sahip çýkýlmasýný saðlamak amacýyla kutlanan "Müzeler Günü" önemli bir fýrsattýr. Müzeler Günü ve Avrupa Müzeler Gecesi kapsamýnda Çorum Müzemiz,18 Mayýs Pazartesi günü, saatleri arasýnda ücretsiz olarak Kültür Günleri kapsamýnda Çorum'da 17 Mayýs Pazar günü saat 14.00'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde söyleþi yapacak sonrasýnda ise saat 15.00'da kitap fuarýnda imza gününe katýlacaklar. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'ýn kitapseverleri ikiz kardeþlerin söyleþi ve imza gününe davet etti. Haber Servisi halkýmýzýn ziyaretine açýktýr. Bu vesileyle tüm Çorumlu hemþehrilerimizi Müzemizi ziyarete davet ediyor, Müzeler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandý. Seçmen kaðýdý uyarýsý Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak Seçmen Bilgi Kaðýtlarýnýn daðýtýmýna baþlandýðýný belirterek, mahallesinde ikamet edip de Seçmen Bilgi Kaðýdý gelmeyen seçmenlerin oy kullanacaklarý okul ve sandýk numaralarýný muhtarlýða uðrayarak öðrenebileceðini ifade etti. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Hasan Kýzýltepe, seçimlerde oy kullanýlacak okul ve sandýk numaralarýnýn e-seçmen internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasýyla da öðrenilebileceðini kaydetti. Seçmen Bilgi Kaðýdý gelmeyen seçmenlerin oy kullanacaklarý okul ve sandýk numaralarýný ikamet ettikleri muhtarlýklardan TC kimlik numarasýyla öðrenebileceklerini anlatan Hasan Kýzýltepe, oy kullanmanýn en temel yurttaþlýk görevi olduðunu belirterek, tüm seçmenleri 7 Haziran seçimlerinde sandýk baþýna giderek oy kullanmaya çaðýrdý. Haber Servisi Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5898 2,5910 EUR 2,9464 2,9479 STERLiN 4,0773 4,0797 2,1608 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: HABOÐLU ECZANESÝ TEL: SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Müzede gitar konseri Müzeler Günü kutlamalarý kapsamýnda bugün klasik gitar konseri verilecek. Hip Hop Klasik Gitar Kulübünün konseri saat 15.00'da Çorum Müzesi konferans gerçekleþtirilecek. Otomobil elektrikli bisiklete çarptý Gazi Caddesinde trafik kazasý meydana geldi. Dün gerçekleþen trafik kazasýnda 1 kiþi hafif yaralandý. Kazada 19 TN 618 plakalý otomobil sürücü elektrikli bisikletle çarptý. Çarpanýn etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandý. Olay yerine gelen 112 saðlýk görevlileri yaralanan genci Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürdü. Kazadan dolayý Gazi Caddesi bir süre trafiðe kapalý kaldý. Yaralanan gencin saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Yýlmaz MERT Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Hasan Kýzýltepe, Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Cumhurbaþkaný Erdoðan Rektör Alkan'ý yeninden atadý TSO ve KOSGEB'den Borsa konferansý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile KOSGEB Ýl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum'daki KOBÝ'lerin Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almalarýný teþvik etmek amacýyla 'Halka Arz ve Borsa Ýstanbul'un Sunduðu Fýrsatlar' konulu bir konferans organize edildi. 20 Mayýs Çarþamba Günü TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan bilgilendirme toplantýsý, saat 14.00'te baþlayacak. Toplantýya konuþmacý olarak Borsa Ýstanbul A.Þ. Yurtiçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Alper Yüksel, A1 Capital Menkul Deðerler A.Þ. Kurumsal Finansman Müdürü Hüseyin Güler katýlacak. Konuþmacýlar toplantýda, Borsa Ýstanbul dönüþüm süreci, Alper Yüksel Halka arz nedir? halka arz için 5 neden, halka arz süreçleri ve pazarlar, halka arz sürecinde aracý kurumun rolü ve halka arz sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konularda bilgiler verecekler. Toplantýda ayrýca KOSGEB Ýl Müdürlüðü KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer de, KOSGEB'in Geliþen Ýþletmeler Piyasasý (GÝP) ile ilgili destekleri hakkýnda bilgiler verecek. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, KOSGEB'in, geliþme ve büyüme potansiyeline sahip KOBÝ'lerin, Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer alarak sermaye piyasalarýndan finansman temin etmelerine yardýmcý olmak amacýyla 100 bin TL hibe desteði saðladýðýný söyledi. ÝMKB bünyesinde geliþme ve büyüme potansiyeline sahip þirketlerin sermaye piyasalarýndan fon saðlamak Gökhan Yürüer amacýyla ihraç edecekleri menkul kýymetlerin iþlem görebileceði þeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacýyla 'Geliþen Ýþletmeler Piyasasý (GÝP)' adý altýnda ayrý bir piyasa kurulduðunu ifade eden Dursunoðlu, "GÝP'te, Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan kayda alýnmýþtýr. Söz konusu þirketler GÝP sayesinde bir yandan öz kaynak saðlarken diðer yandan kendilerini daha iyi tanýtabilecek, hem yatýrýmcýlar nezdinde hem de faaliyet gösterdikleri pazarlarda bilinirlikleri artacaktýr. Ayrýca söz konusu piyasalar sayesinde iþletmelerimizin kurumsallaþmasý ve nesilden nesle bilgi ve sermaye birikimlerini taþýmalarý mümkün olabilmektedir" TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, KOBÝ Baþkenti olan Çorum'dan da artýk Türkiye'nin ilk 1000 ve ilk 500 þirket sýralamasýna girebilecek þirketlerin çýkmasý gerektiðini belirterek, "Çorum olarak köklü bir sanayi kültürüne sahibiz. 500'e yakýn üreticisiyle de bir KOBÝ Baþkenti statüsündeyiz. Artýk gerçek potansiyelimizi ortaya koymamýz gerekmektedir. Gerek kurumsallaþmayla, gerek üretim yelpazesi ve gerekse istihdam sayýlarý ile Türkiye'ye örnek olacak iþletmeler üretmeliyiz. Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almak, ilimizdeki iþletmelerin büyüme hýzlarýný artýrmalarýna ve kurumsallaþmalarýna elveriþli bir yol olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ayrýca KOSGEB'in 100 bin TL hibe desteði de önemli bir katkýdýr. Ýþletmelerimizin bu fýrsatý iyi deðerlendireceðini umuyorum" þeklide kaydetti. Baþaranhýncal, bütün iþletmeleri bilgilendirme toplantýsýna davet etti. Reha Metin Alkan 6 ÜNÝVERSÝTENÝN YENÝ REKTÖRLERÝ 6 üniversiteye yeni rektör atamasý yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Vatan Karakaya'yý, Aksaray Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Yusuf Þahin'i, Bozok Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Salih Karacabey'i, Düzce Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ý, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Adem Korkmaz'ý, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Ýlker Hüseyin Çarýkçý'yý atadý. Haber Servisi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 13 üniversitenin rektör atamasýný yaptý. Atanan rektörler arasýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da var. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Anayasasý'nýn 130. ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarýnca, Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiði adaylar arasýndan 13 üniversiteye rektör seçti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Adýyaman Üniversitesi Rektörlüðü'ne Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü, Amasya Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Metin Orbay'ý, Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Seyit Aydýn'ý, Namýk Kemal Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Osman Þimþek'i, Uþak Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Sait Çelik'i, Ordu Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç'ý yeniden atadý. Þevki Yýlmaz konferans verecek Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði, "Türkiye'nin Dünü, Bugünü Yarýný" konulu konferans düzenleyecek. Devlet Tiyatro Salonda 24 Mayýs Pazar günü saat 20.30'da yapýlacak konferansa konuþmacý olarak Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz katýlacak. Haber Servisi Vali Kara'dan Miraç Kandili mesajý Baro'dan belediye personeline seminer Yusuf Ahlatçý Çorum Barosu Avukatlarýndan Yusuf Ahlatçý, belediye personeline Tebligat Kanunu'nda yapýlan deðiþikliklerle ilgili seminer verdi. Belediye konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, birim müdürleri ile çok sayýda personel katýldý. Tebligat Kanunda yapýlan deðiþikler hakkýnda belediye personelini bilgilendiren Çorum Barosu Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Av.Yusuf Ahlatçý, "Tebligat Kanunun özellikle 21. ve 35. Maddelerindeki iþlemleri hýzlandýrdý. Önceden evde kimse yoksa ya da adres bulunamýyorsa tebligat yapýlamýyordu. Ancak yeni düzenleme ile teblið memuru teblið olunacak evraký, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasýndan birine veya zabýta amir veya memurlarýna imza karþýlýðýnda teslim eder. Tebligat adresteki binanýn kapýsýna yapýþtýrýr. Ýhbarnamenin kapýya yapýþtýrýldýðý tarih, teblið tarihi sayýlýr. Bu büyük bir kolaylýktýr" Seminerin sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Av. Yusuf Ahlatçý'ya unumu için teþekkür etti. Vali Ahmet Kara Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "Ýçerisinde bulunduðumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile baþlayan mukaddes gecelere eriþme mutluluðumuz, birçok hikmet, rahmet ve bereketi barýndýran Miraç Kandili'ni idrak etme sevincimizle devam etmektedir" diyerek mesajýna baþlayan Vali Ahmet Kara, " Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in þahsýnda insanlýðýn önüne açýlan sýnýrsýz bir yükseliþ ufku olan Miraç; insanlarýn kurtuluþuna vesile olan, merhamet kapýlarýnýn ardýna kadar açýldýðý, günahlarýn baðýþlanmasý için el açýp dua edenlerin dualarýnýn kabul olduðu mübarek bir gecedir. Bu düþüncelerle Çorumlu hemþehrilerimizin ve Ýslâm Âleminin kutlu Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün insanlýðýn yüksek deðerlerle yücelmesine, milletimizin birlik beraberliðine vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum" ÇESOB'tan Ahilik pilavý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan 28. Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ulu Cami'de Cuma namazý sonrasý cemaate Ahi Pilavý ikram edildi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç cami cemaatine kendi elleriyle pilav ikramýnda bulunurken bazý oda baþkanlarý da eþlik etti. Ayrýca Cuma namazý öncesinde vefat etmiþ esnaflar içinde mevlit okutuldu. Yýlmaz MERT

4 HABER 4 "Pancar üreticisinin içinde olduðu modelle þeker üretimi garanti altýna alýnmalý" Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada þeker pancarý sektörünün yaþadýðý sorunlara dikkat çekti. Ýstihdam alanýnýn geniþliði, yarattýðý katma deðer ve ekonomiye saðladýðý ivme ile stratejik tarým ürünlerinden olan þeker pancarýndan üretilen þeker ile Türkiye ekonomisine bir elin parmaklarý kadar istihdam saðlayan, katma deðerinin tamamýna yakýnýný yurtdýþýna aktararak ülkemizden döviz çýkýþýnýn önünü açan ve kamuoyunda masum bir algý oluþturmaya çalýþan Niþasta Bazlý Þekerler (NBÞ) arasýnda kýyasýya bir mücadele sergilendiðini belirterek açýklamasýna baþlayan Sefer Kahraman, "Bu sebeple Þeker-Ýþ Sendikasý olarak 1 Eylül 2014 tarihinde baþlayan pazarlama döneminin sonuna doðru geldiðimiz bu günlerde, dönem verileri ve geleceðe dair öngörülerimizi çarpýtmadan, tüm yönleriyle kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluðumuz doðmuþtur pazarlama döneminin 8.ayýn sonunda, Nisan 2015 itibariyle 659 bin tonu TÜRKÞE- KER'e, 441 bin tonu da özel þeker fabrikalarýna ait olmak üzere ülkemizin toplam 1 milyon 100 bin ton pancar þekeri mevcudu bulunmaktadýr. Bu stok miktarýna güvenlik için ayrýlan B þekeri ile ihracatçý için ayrýlan C þekeri dahil deðildir. Ülkemiz toplam tüketim miktarý gözetildiðinde mevcut þeker stokunun gerek tüketicinin gerekse ihracatçýlarýn ihtiyacýný karþýlamaya yeter düzeyde olduðu aþikardýr. Bu durum "yurt içi talebin yurt içi üretimle karþýlanmasý" temel ilkesini içerir Þeker Kanunu ile de uyumludur ki bu da ülkemizin þeker ithalatýna ihtiyacý olmadýðýný göstermektedir. Buna karþýn, yýllardýr deðiþik gerekçelerle þeker fabrikalarý adeta ölüm kapanýna alýnarak bir takým oyunlarla kamuoyunun önünde canlý hedef yapýlmaktadýr. Þeker ithalatý yapmak isteyen bir kesimin sözcüleri, þeker ihtiyaçlarýnýn karþýlanmadýðý gerekçesiyle kamuoyuna iyi niyetten uzak yanlýþ bilgiler sunarak Dahilde Ýþleme Rejimi (DÝR) kapsamýnda þeker ithalatýnýn önünün açýlmasý için Þeker Kurumu'nu zorlamýþlar ve amaçlarýna da ulaþmýþlardýr" Ali Cengiz oyuncularýnýn okyanusötesi pazarlýk hattý kurduklarýný dile getiren Kahraman, "Ancak, bir gerçek daha var ki sürekli gözardý edilmekte, hatta kamuoyunun dikkatlerinden kaçýrýlmaktadýr. Þeker ihtiva eden ihracata konu mamul üretimi yapan ihracatçýlara dünya borsa fiyatlarý baz alýnmak suretiyle þeker satýþý yapýlmasý nedeniyle sözkonusu zarar Türkþeker'in bünyesinden karþýlanmaktadýr. Yaklaþýk 12 yýldýr Türkþeker'in sübvanseden yoksun, 2 milyon 75 bin ton þekere karþýlýk 1 milyar TL'yi aþan destek ile besicisinden, taþýyýcýsýna, ihracatçýya kadar kýsaca tüm þeker sektörü sorunsuz bir þekilde idame edilmektedir. Ancak sektör paydaþlarýnýn devletten beþ kuruþ yardým almadan bütün iyi niyetli çabalarýna raðmen ülkemiz ekonomisine bir tuðla dahi koymaktan imtina eden Ali Cengiz oyuncularý okyanus ötesi tam bir pazarlýk hattýný kurmuþlar, þeker sektörünün dolayýsýyla yurtiçi kotalarýn akýbetini buraya zincirlemeye çalýþmýþlardýr" ifadelerini kullandý. Kahraman açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: -"NBÞ KOTASI YÜZÜNDEN 20 BÝN TARIM ÝÞÇÝSÝ ÝÞSÝZ KALDI"- Sayýþtay tarafýndan açýklanan raporlar ile de pancar þekeri stoklarýný dikkate almaksýzýn sürekli olarak NBÞ kotasý arttýrýmýna gidilmesinin Þeker Kanunu amacýna aykýrýlýðý ve pancardan þeker üretimi aleyhine dengenin bozulmasýna sebebiyet verdiði ortaya konulmuþtur. Örneðin pazarlama yýlýnda devreden toplam þeker stoku 534 bin ton olmasýna raðmen, ayný kiþi ve kurumlarýn baskýsý ve istekleri ile NBÞ kotasý arttýrýlmýþtýr. Sektör verilerine göre, NBÞ kotasýnýn yüzde 50 oranýnda arttýrýlmasý, pancar þekeri üretiminde 120 bin tonluk daralmaya sebebiyet vermektedir. Bunun anlamý; 210 bin dekar alanda pancar tarýmý yapýlamamasý, besi hammaddesi olan küspe üretiminin 300 bin ton, kozmetik, ilaç ve alkol üretiminde kullanýlan melas üretiminin 50 bin ton azalmasý, 20 bin tarým iþçisinin iþsiz kalmasý, milli ekonomide 300 milyon lira kaybýn yaþanmasý, kýsaca ülkemizin dövizinin yabancý ülkelere aktarýlmasýdýr. -SON 8 YILDA YÜKSEK YOÐUNLUKLU TATLANDI RICI (YYT) ÝTHALATINDA BÜYÜK ARTIÞ- Yýllardan bu yana NBÞ lobisi lehine kullanýlan takdir haklarý binlerce pancar üreticisinin sektörden çekilmesine sebep olmuþtur. Kaldý ki, þeker piyasasýný doðrudan etkileyen yüksek yoðunluklu tatlandýrýcýlarda (YYT) gelinen nokta da gýda karteli þirketler lehine uygulanan politikalarýn bir sonucudur. Þeker Kurumu verilerine göre 2006 yýlýndan 2014 yýlýna gelindiðinde YYT ithalatý 142 bin ton þeker eþdeðerinden 373 bin ton þeker eþdeðerine yükselmiþtir. Saðlýk riskleri tüm dünyada tartýþma konusu olan YYT için Türk Gýda Kodeksi Katký Maddeleri Yönetmeliði ile belirlenen maksimum kullaným limitleri de üretimin yüzde 25'inde aþýlmýþtýr. Yani, YYT kullanan üreticilerin yüzde 25'lik üretimlerinde yasal limitlerin üstünde kullaným söz konusudur. Her aþamasýnda ülke insanýna ve ekonomisine gelir býrakan yüksek katma deðerli pancar þekeri yerine yurt dýþýna transfer edilen yüksek karlara sahip NBÞ lobisinin tercih edilmesi Türk iþçisinin, Türk pancar üreticisinin mezarýný kazmak anlamýna gelmektedir. Sefer Kahraman -"ÞEKER KURUMU'NUN SEKTÖRE ÞAÞI BAKMASI MÝLLÝ FELAKET GETÝRÝR"- Kuruluþ amacý, Türk Þeker Sektörünü düzenlemek, korumak ve yaþatmak olan Þeker Kurumunun freni patlamýþ kamyon gibi yoldan çýkarak her seferinde pancar üreticisi yerine hizmet etmek ve bu kuruluþun çýkarlarýný düþünmek yerine Niþasta Bazlý Þeker sektörüne hizmet eder nitelikteki söylemleri, siyasi karar vericilere de yanlýþ kýlavuzluk etmektedir. Gürültü kirliliði içinde bugüne kadar sektöre dair pozitif kararlarýn alýnmasýnýn önüne geçen kiþi ve kurumlar yerine, topraðý, geleceði ve ülkesi için çalýþýp üretmeye devam edenlerin sözüne kulak verilmesinin artýk zamaný gelmiþtir. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn þeker sektörüne iliþkin içinde pancar üreticilerinin olmadýðý, dünya gerçeklerinden uzak bugün bilinçli olarak içinden çýkýlamaz duruma getirilmiþtir. Þeker-Ýþ Sendikasý, ülkemizin yararý için þeker ithalatýndan derhal vazgeçilmesini, NBÞ temelli çarpýk þeker politikalarýnýn terk edilerek pancar þekeri üretiminin arttýrýlmasýný, entegre üretim süreci ile katma deðer üretme potansiyeli son derece yüksek olan pancar tarýmýnda AR-GE teþvikleri ile sürdürülebilirliðin esas alýnmasýný, sektör sorunlarýnýn bütün taraflarýn görüþleri alýnarak kolektif akýl ile belirlenmesini ve her þeyden önemlisi mutlak suretle pancar üreticisinin de içinde olduðu bir modelle þeker üretiminin garanti altýna alýnmasýný öngörmektedir. Kandýrmada usta, göz boyamada markalaþan Þeker Kurumu'nun mümeyyiz vasýflarýný kaybetmiþ yetkililerini ise gerçekleri kamuoyundan saklamamalarý ve þeker ithalatýyla tatlý vurgun yapan omurgasýzlara pirim vermemeleri konusun uyarmakta ve artýk bir an evvel pancar çiftçisinin elin den tutulmasýný beklemektedir." ENGELLÝ OLMAK SORUN DEÐÝL, ENGELLÝYE ENGEL OLMAK SORUNDUR Doðuþtan, bir hastalýk nedeniyle veya bir kaza sonucu bedensel veya ruhsal bozukluðu olan insanlara engelli denir. Her insanýn baþýna gelebilecek olan bu durum karþýsýnda duyarlý olmalý, engelli insanlara acýmak yerine, onlarý hayata baðlayacak davranýþlarda bulunup, yaþamlarýný kolaylaþtýrarak mutlu olmalarýný saðlamalýyýz. Akraba evliliði, gebelik öncesi veya gebelik sýrasýnda annenin ilaç, alkol veya uyuþturucu madde almasý, doðum anýnda olabilecek hatalar, aþýlarýn zamanýnda yapýlmamasý gibi durumlar, zihinsel ve bedensel engellere sebep olabilir. Yurdumuzda; görmeyen, iþitmeyen, hareket edemeyen, zihinsel ve ruhsal dengesi bozuk yaklaþýk dört milyon beþ yüz bin vatandaþýmýz bulunmaktadýr. Bu sayýnýn yaklaþýk bir milyon beþ yüz binini çocuklar oluþturmaktadýr. Devletimiz, engelli çocuklarýn eðitimi için okullar açmýþtýr. Ülkemizde görme engelliler için yedi, iþitme engelliler için yirmi bir, ortopedik engelliler için bir okul hizmet vermektedir. Zihinsel ve ruhsal engelliler ise belirli okullarýn bünyesinde açýlmýþ olan özel sýnýflarda eðitim ve öðretim görmektedir. Ayrýca bu okullarýn dýþýnda rehabilitasyon merkezleri de bulunmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýzýn günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý çalýþmalar yapýlmalýdýr. Örneðin; toplu taþýma araçlarý, engelli vatandaþlarýmýzýn kolayca binip inebileceði biçimde düzenlenmelidir. Caddede, parkta veya iþ yerindeki tuvaletler, engelli vatandaþlarýmýzýn kullanabileceði biçimde olmalýdýr. Engelli olmak üretime engel deðildir, yeter ki fýrsat verilsin Engelli vatandaþlarýmýz da yaþamlarýný sürdürebilmek için çalýþýp para kazanmak zorundadýr. Çalýþmak, bir iþe yaradýðýný hissetmek her insan gibi engelli vatandaþlarýmýzý da mutlu ederek yaþama dört elle sarýlmalarýný saðlayacaktýr. Bedensel engelli kiþilere acýmak ve onlarýn durumu karþýsýnda duygulanmak, onlarýn sorunlarýna hiçbir çözüm getirmez. Her engellinin yapabileceði bir iþ mutlaka vardýr. Onlara iþ vererek mutlu olmalarýný saðlamalýyýz. Yasalarýmýz; her yüz iþçi çalýþtýrýlan bir iþ yerinde, iki engelli iþçi çalýþtýrýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Tüm dünyada olduðu gibi, yurdumuzda da engellileri koruyucu kanunlar vardýr. Bir iþte çalýþan engelliler, engellilik durumuna göre ya gelir vergisi ödemezler ya da indirimli gelir vergisi öderler. Yaþamlarýný kolaylaþtýrmak amacýyla yurt dýþýndan ithal ettikleri araç ve gereçlere gümrük vergisi ödemezler. Çalýþan engellinin istediði zaman erken emekli olma hakký bulunmaktadýr. Engelli olmak, insanlýðýn ortak sorunudur. Bu nedenle hem yurdumuzda hem de Birleþmiþ Milletlere üye 156 ülkede, Mayýs tarihleri arasý Engelliler Haftasý olarak deðerlendirilmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Akþemseddin Hazretleri dualarla Ýstanbul'a uðurlandý Ýstanbul'un Fethinin manevi mimarý, Fatih Sultan Mehmet Han'ýn hocasý Akþemseddin Hazretleri'nin temsili Ýskilip'ten Ýstanbul'a uðurlanýþ töreni 14 Mayýs 2014 Perþembe günü saat 18.00'da ilçe merkezinde gerçekleþtirildi. Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesinin düzenlediði programa Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yapacak, protokol üyeleri, öðretmenler, öðrenciler ve Ýskilipliler katýldý. Programda Akþemseddin Hazretlerinin Ýskilip'ten ayrýlýrken ettiði vasiyet, þiir ve dualar okundu. Mehter Marþlarý ile gerçekleþtirilen uðurlama töreni katýlanlar tarafýndan beðeni ve coþku ile takip edildi. Her yýl geleneksel hale getirilen ve geliþtirilerek devam eden Akþemseddin Hazretlerinin Uðurlanýþý ve Fetih kutlamalarý çerçevesinde 13 Mayýs Çarþamba günü Ýskilip Öðretmenevi toplantý salonunda tiyatro gösterisi ile konferans düzenlendi. 14 Mayýs Perþembe günü öðle namazýndan önce Ýskilip Ulucamide Mevlid-i Þerif okutuldu. Temsili Akþemseddin ayný günün akþamý tören ve dualarla Ýstanbul'a uðurlandý. Bilindiði gibi Akþemseddin Hazretlerinin bir süre Ýskilip Evlik köyünde kaldýðý, burada ikamet ettiði sürede ahþap geçme tekniði ile yaptýrdýðý cami, çile hane ve oðullarýndan Nurul Hüda ile ailesinin türbeleri bulunmakta. Gökçekaya'nýn su sorunu çözüldü AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýl Yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kollarý yöneticileri ile birlikte Laçin'nde bir dizi esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdiler. AK Partililer ziyaret sonrasýnda Özel Çorum Bakým Merkezi'nin etkinliðine katýldýlar.etkinlik sonrasý Ýl Baþkaný Bekiroðlu Gökçekaya Köyü Muhtarý ile bir görüþme yaptý. Gökçekaya Köy Muhtarý köyünün su þebekesine yönelik hizmetleri Laçin Belediyesinden aldýðýný ancak Laçin Belediyesinin 10 gündür köyün arýzalý olan su tesisat sistemlerini onarmamasý nedeniyle maðdur duruma düþtüklerini söyledi. Bekiroðlu ise giriþimlerde bulunarak Ýl Özel Ýdaresi vasýtasýyla köy muhtarýnýn problemlerini çözdü. Köy muhtarý sorununun çözülmüþ olmasýnda emeði geçen AK Parti Ýl Baþkanýna ve AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür etti. Nesimi Keþlik'te yaðmur duasý Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü'nde (Nesimi Keþlik) Yaðmur Duasý yapýlacak.çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik Köyü'nde düzenlenecek yaðmur duasý 17 Mayýs 2015 Pazar günü gerçekleþtirilecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, tüm Çorum halkýný 17 Mayýs Pazar günü Büyük Keþlik Köyü'nde yapýlacak olan yaðmur duasýna davet etti. Halil Kabadayý, düzenleyecekleri programýnýn yaðmur duasýnýn ardýndan piknik þeklinde devam edeceðini ifade ederek, yaðmur duasýna katýlmak isteyenler için 17 Mayýs Pazar günü saat 09.30'de Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn önünden otobüs kaldýracaklarýný sözlerine ekledi. Haber Servisi

5 HABER 5 Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Harita Kadastro öðrencilerinden Davut Güney'e ziyaret Hitit Üniversitesi Harita Kadastro bölümü öðrencilerinden oluþan 32 kiþilik öðrenci grubu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Kadastro Dairesi Baþkaný Güngör Güzel'in koordinasyonunda gerçekleþen ziyaret kapsamýnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney'in katýlýmýyla genel müdürlük konferans salonunda bilgilendirme ve tanýtým toplantýsý yapýldý. Davut Güney yaptýðý konuþmada, kurumun misyonu ve vizyonu açýsýndan teþkil ettiði konumun önemine deðinerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü hakkýnda genel bir bilgilendirme yaptý. Konuþmasýna tecrübelerini paylaþarak devam eden Güney, öðrencilerin akademik kariyer yapmasýnýn ve vizyoner bir bakýþ açýsýyla dünyaya bakmalarýnýn önemine vurgu yaptý.konu hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Davut Güney, daha sonra ziyaret anýsýna heyeti temsilen öðretim görevlileri Murat Þahin ve Engin Tombuþ'a Osmanlý Tuðralý tablo hediye etti.üniversite heyeti adýna ise öðretim görevlileri tarafýndan Genel Müdür Davut Güney'e günün anýsýna hediye takdim edildi.bilgilendirme toplantýsý, Kadastro Dairesi Þube Müdürü Funda Aydýn Seymen ve Kontrol Mühendisi Demet Uðurlu tarafýndan verilen Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSÝS) sunumuyla sona erdi. Harita Dairesi Baþkanlýðý ve Arþiv Dairesi Baþkanlýðý ziyaret edildikten sonra program sona erdi. "Miraç beþerilikten insaniliðe yükseliþin hikâyesidir" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Miraç Kandili nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Feyiz ve bereketin coþtuðu mübarek gecelerimizden biri de Miraç gecesidir. Miraç, Allah'ýn sonsuzluðuna, büyüklüðüne ve birliðine yapýlan en görkemli þahitliktir. Ve Miraç, insanýn erdem yolculuðu, beþerilikten insaniliðe yükseliþ hikâyesidir. Miraç bir yükseliþtir, bütün nefsi duygulardan, beþeri hislerden tertemiz bir kulluða, en yüce mertebeye yükseliþtir. Toplumumuzun ve bireyler olarak her birimizin iç huzura kavuþmasý, her türlü kavganýn, ayrýmcýlýðýn, ötekileþtirmenin ortadan kalkmasý, iç dünyamýzda huzura, insani iliþkilerimizde olgunluða, toplum hayatýnda kardeþlik ve mutluluða ulaþabilmek için evrensel mesajý doðru bir þekilde anlamalý, anlatmalý, kendimize rehber edinmeli ve hayatýmýza da yansýtmalýyýz. Onca iç ve dýþ etkiye maruz kalarak bunaldýðýmýz günümüzde, inanç, ahlak ve maneviyat dünyamýzýn, kardeþlik hukuku içinde birlikte yaþamamýzýn vazgeçilmez deðerlerine iþaret eden ilahi mesajlarý yaþamak, yaþatmak ve bizlere miracýn manevi atmosferini teneffüs etme imkâný saðlayacaktýr" Saatcý mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen olarak bunalan ruhlara, manevi hayatýn ihmaliyle daralan ve katýlaþan kalplere bu gecenin huzur getirmesi dileðiyle aziz milletimizin ve bütün Ýslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün Ýslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliðine, insanlarýn hidayetine vesile olmasýný, baþta yakýn çevremiz ile Ýsra ve Miraç mucizesinin cereyan ettiði kutsal topraklar olmak üzere bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acý ve gözyaþýnýn, umutsuzluðun yerini kalýcý bir huzur ve barýþýn almasýný, doðruluk ve dürüstlüðün, paylaþma ve dayanýþmanýn, barýþ ve kardeþlik içinde yaþamanýn, mazlum ve maðdurlara yardýmcý olmanýn ulaþýlabilecek en üstün deðerler olduðu bilinciyle hareket ederek bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, zulümlerin, acý ve gözyaþýnýn, þiddet ve umutsuzluðun yerini kalýcý bir huzur ve kardeþliðin almasýný Allah'tan niyaz ediyoruz." Bekir Çetin'den kandil mesajý Rektör Alkan'dan Geleneksel El Sanatlarý Bölümü'ne ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Miraç Kandili nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Ýçinde birçok ilâhi feyz ve bereketi bulunan mübarek Miraç Kandili'ni bir kez daha karþýlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz" "Feyiz ve bereketin coþtuðu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliþtir" diyerek açýklamasýna devam eden Bekir Çetin, "Ýnsanlýðýn önüne açýlmýþ sýnýrsýz bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüðüdür. Miraç mucizesi, Kur'an-ý Kerim'de ayetlerle anlatýlmýþ ve varlýðý inkâr edilemeyecek bir þekilde ortaya konmuþtur. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram 'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuðunu ve Mecsid-i Aksa'da Allah (cc) ile buluþmasýný ihtiva eden Miraç mucizesi bizlere insanýn ilahi rýza ile nice üst derecelere ulaþabileceðini gösterdiði gibi mana âleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura eriþmenin öncelikle gönül ve ruh temizliðinden, ahlaki erdemlere yükseliþten, her þeyin sahibi olan Yüce Allah'a baðlýlýktan geçtiðini hatýrlatmaktadýr. Birlik, beraberlik ve kardeþliðe ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde, manevi günlerin önemi daha da fark edilmektedir. Günümüzde yaþanan kin ve nefret duygularý, düþmanlýklar bazen insani duygularýn önüne geçmekte, bizleri kötü davranýþlara yöneltmektedir. Bu önemli günlerde çevremizle, yakýnlarýmýzla olan baðlarýmýzý gözden geçirirken, doðruluðun, dürüstlüðün, paylaþýmýn, hak ve hukuka riayetin insani erdemler baðlamýnda ulaþýlabilecek en üstün deðerler olduðunu unutmayalým. Bu mübarek günler birlik ve beraberliðimize vesile olsun. Bu duygu ve düþüncelerle, Türk-Ýslam Âleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliðine, beraberliðine vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Halkýmýz Kaliteyi Ucuza Yesin Diye Kuruluþumuzun 1. Yýlý Nedeniyle Kampanyamýz Devam Etmektedir. Izgara Çeþitleri Izgara Köfte Kanat Izgara Cartlak Kebabý Tavuk Þiþ Tavuk Izgara Tavuk Pirzola Adana Kebap Urfa Kebap Beyti Kebap Karýþýk Izgara Saç Kavurma Çoban Kavurma : 8.00 TL : 8.00 TL : 8.00 TL : 7.00 TL : 7.00 TL : 7.50 TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL Sabah Kahvaltýsý Kahvaltý Tabaðý : 7.50 Sucuklu Yumurta : 5.00 Melemen : 5.00 Omlet Çeþitleri : 4.00 Tavuk Çeþitleri Tavuk Döner Servis : 6.00 Ekmek Arasý Tavuk : 3.00 Tavuk Dürüm : Çeþit Seçmeli Tabldot Yemek 7.00 TL Çorba Çeþitleri Mercimek Çorbasý Yayla Çorbasý Ezogelin Çorbasý Ýþkembe Çorbasý Dil Paça Çorbasý :3.00 TL : 3.00 TL : 3.00 TL : 4.00 TL : 6.00 TL Ayrýca Düðün Mevlit Sünnet Gibi Özel Günleriniz Ýçin Yemek Verilir. Ev Ve Ýþyerlerine Paket Servisimiz Vardýr. Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A Bölümü'ne ziyarette bulundu. Geleneksel El Sanatlarý Bölümü'nün görme ve algýlama yetisi kazanan, geleneksel deðerleri araþtýran, saptayan, koruyan, çaðdaþ anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaþýmlar getirebilen yaratýcý bireyler yetiþtirmeyi amaçladýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu noktada ileriye dönük özgün çalýþmalar yapýldýðýný, mevcut atölyelerde pek çok Hitit figürü içeren el yapýmý ürünlerin üretildiðini, bunlarýn tanýtým noktasýnda da büyük katkýlar saðlayacaðýný ve bu konuda çalýþmalar yapýldýðýný ifade ederek hem temel teorik-uygulamalý bilgiler hem de mesleki bilgiler verildiðini vurguladý. Rektör Prof. Dr. Alkan, ayný zamanda Geleneksel Türk El Sanatlarýný yaþatmak, geleneksel sanatlarýný günümüz teknolojisinde ve kültüründe çaðdaþ çizgilerle yeniden yorumlamak adýna dünya geleneksel sanatlarý tanýtmanýn önemine deðindi.öðrencilere bu alanda desteklerin devam edeceðini vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Alkan, baþta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Selma Yýlmaz'a ve atölyede çalýþan öðrencilere çalýþmalarýndan ötürü teþekkür etti.

"Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr"

Baþkanlýk diktatörlük kapýsýdýr BÝZÝMLE YÜRÜ çorum mazot 1.75 tl olacak Çiftçimizin yüzü gülecek MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI YEDAÞ'ýn Avrupa'da ilk 10 hedefine sadece 1 adým kaldý Amerika'nýn New York kentinde

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik'

Ýçerde adaletsizlik, dýþarda beceriksizlik' Bekir Çetin "MHP olarak ABD'liler ile oturup konuþacak bir þeyimiz yok" dedik Ahmet Ahlatçý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, ABD Ankara Büyükelçiliði Siyasi Ýþler Diplomatý Natalia Oldani'nin, görüþme taleplerini

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı