Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM AKP söz VERMÝÞTÝ hani YÖK KALKACAKTI! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Kayrýcý, Belediyenin önünde Baþkan Torun'a yüklendi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna Uðurludað devam etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, MHP Uðurludað Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, Uðurludað'da çeþitli kurum, kuruluþ ve esnaflarý ziyaret etti. SAYFA 10 DA 16 MAYIS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Reha Metin Alkan TSO ve KOSGEB'den Borsa konferansý Cumhurbaþkaný Erdoðan Rektör Alkan'ý yeninden atadý Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 13 üniversitenin rektör atamasýný yaptý. Atanan rektörler arasýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da var. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Anayasasý'nýn 130. ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarýnca, Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiði adaylar arasýndan 13 üniversiteye rektör seçti. SAYFA 3 TE Sefer Kahraman Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile KOSGEB Ýl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum'daki KOBÝ'lerin Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almalarýný teþvik etmek amacýyla 'Halka Arz ve Borsa Ýstanbul'un Sunduðu Fýrsatlar' konulu bir konferans organize edildi. 20 Mayýs Çarþamba Günü TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan bilgilendirme toplantýsý, saat 14.00'te baþlayacak. SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest Çorum Özel Hastanesi yetkilileri, Çorum'da hizmet veren 83 eczane çalýþanýn Eczacýlar Günü'nü kutladý. Saðlýk sisteminin en önemli halkalarýndan biri olan eczacýlarýn, yaþadýklarý tüm zorluklara ve sýkýntýlara raðmen ülkenin her köþesinde... SAYFA 7 DE "Pancar üreticisinin içinde olduðu modelle þeker üretimi garanti altýna alýnmalý" Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada þeker pancarý sektörünün yaþadýðý sorunlara dikkat çekti. SAYFA 4 TE Harita Kadastro öðrencilerinden Davut Güney'e ziyaret 5 Bekir Çetin'den kandil mesajý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Miraç Kandili nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Ýçinde birçok ilâhi feyz ve bereketi bulunan mübarek Miraç Kandili'ni bir kez daha karþýlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz" SAYFA 5 TE Müze pazartesi akþamý ücretsiz gezilebilecek "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" 28. Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda protokol ve üyeleri esnaflarla yemekte buluþtu. 2 2 Otomobil elektrikli bisiklete çarptý TE DE DE SAYFA 7 DE Vali Kara'dan Miraç Kandili mesajý Vali Ahmet Kara Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "Ýçerisinde bulunduðumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile baþlayan mukaddes gecelere eriþme mutluluðumuz, birçok hikmet... SAYFA 3 TE Gençlik kamplarý Ramazan'da da devam edecek Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ve Çorum'da Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin organize ettiði Doða ve Deniz Kamplarý baþlýyor. SAYFA 9 DA

2 HABER 2 AJANDA Müze pazartesi akþamý Ýmsâk : 03: Güneþ : 05:16 Öðle : 12:44 ücretsiz gezilebilecek Süleyman Demirel'in Ýkindi : 16:36 Cumhurbaþkaný seçilmesi Akþam : 19:59 (1993) - Sultan Vahîdeddin Hân'ýn vefâtý (1926) Yatsý : 21:37 Filizkýran Fýrtýnasý Çok yiyeni, çok içeni Allahü teâlâ sevmez. Hadis-i Þerif Günün Þiiri MENEKÞELÝ ACILAR Attila AÞUT Bir kadýn karda kýþta Yürüyordu gizli düþte Bir yakada açýk görüþ Öbür yaka direniþte. Bir kadýn düþleri karabasan Çýkýyor merdivenlerinden acýnýn Çok ince bir hüznü menekþeliyor Soðuk gölgesinde daraðacýnýn. Bir kadýn yaþamýn terkisinde Ardý sýra doludizgin atlýlar Ceylanlar gezinir gözlerinde Heybesinde menekþeli acýlar. Mamak, Eylül 1983 HAVA DURUMU Büþra ve Kübra kardeþler yarýn Çorum'a geliyor TV NET'te hazýrladýklarý Ýkiz Aynasý programý ve Yeni Þafak Gazetesi'nde ünlülerle yaptýklarý röportajlarla tanýnan Büþra ve Kübra Sönmezýþýk kardeþler Çorum'a geliyor. "Farklýlýk zenginliktir" düþüncesiyle farklý kesimleri içine alan "Ýkiz Aynasý" sohbet programýný hazýrlayýp sunan Kübra ve Büþra Sönmezýþýk yazar, sanat ve düþünce dünyasýndan Türkiye'nin tanýnan simalarýyla yaptýklarý söyleþileri ayný isimle kitaplaþtýrmýþlardý. "Ýkiz Aynasý" serisinin ikinci kitabý "Sanattan Portreler"iseyakýn bir zamanda piyasaya çýktý."sanattan Portreler" kitabýnda Türk halkýnýn geliþim ve deðiþimine katkýda bulunmuþ sanatçýlarla röportaj yapan Kübra ve Büþra Sönmezýþýk kardeþler 5. Kitap ve Vali Ahmet Kara "Müzeler Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Bilindiði gibi, müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin korunup sergilendiði, tanýtýldýðý ve gelecek kuþaklara aktarýldýðý, geçmiþle aramýzda köprüler kuran bizleri tarihte yolculuða çýkaran özel mekânlardýr" "Kültürel ve sanatsal mirasýmýzýn korunmasýna, manevi duyarlýlýðýn artýrýlmasýna katký saðlayan müzelerimize karþý büyük sorumluluklarýmýz bulunmaktadýr" diyerek açýklamasýna devam eden Kara, "Tarihe tanýklýk etmiþ nadide eserlerimizin müzelerimizde saðlýklý bir þekilde korunarak yarýnlara ulaþtýrýlmasý, hak ettiði modern sergileme ve sunum teknikleriyle ziyaretçilerimize sunulmasý bizlerin en büyük görevidir. Bu kapsamda ilimizde de modern anlayýþa uygun müzeler oluþturulmuþtur. Yedi bin yýllýk kültürel mirasa sahip bir Ýl olarak; sahip olduðumuz deðerlerin korunmasý, saklanmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý için yapýlmasý gereken çalýþmalarý anlatmak, müzelerimizi tanýtarak halkýmýzýn bu deðerlere sahip çýkýlmasýný saðlamak amacýyla kutlanan "Müzeler Günü" önemli bir fýrsattýr. Müzeler Günü ve Avrupa Müzeler Gecesi kapsamýnda Çorum Müzemiz,18 Mayýs Pazartesi günü, saatleri arasýnda ücretsiz olarak Kültür Günleri kapsamýnda Çorum'da 17 Mayýs Pazar günü saat 14.00'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi'nde söyleþi yapacak sonrasýnda ise saat 15.00'da kitap fuarýnda imza gününe katýlacaklar. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan'ýn kitapseverleri ikiz kardeþlerin söyleþi ve imza gününe davet etti. Haber Servisi halkýmýzýn ziyaretine açýktýr. Bu vesileyle tüm Çorumlu hemþehrilerimizi Müzemizi ziyarete davet ediyor, Müzeler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandý. Seçmen kaðýdý uyarýsý Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili olarak Seçmen Bilgi Kaðýtlarýnýn daðýtýmýna baþlandýðýný belirterek, mahallesinde ikamet edip de Seçmen Bilgi Kaðýdý gelmeyen seçmenlerin oy kullanacaklarý okul ve sandýk numaralarýný muhtarlýða uðrayarak öðrenebileceðini ifade etti. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Hasan Kýzýltepe, seçimlerde oy kullanýlacak okul ve sandýk numaralarýnýn e-seçmen internet sitesi üzerinden TC kimlik numarasýyla da öðrenilebileceðini kaydetti. Seçmen Bilgi Kaðýdý gelmeyen seçmenlerin oy kullanacaklarý okul ve sandýk numaralarýný ikamet ettikleri muhtarlýklardan TC kimlik numarasýyla öðrenebileceklerini anlatan Hasan Kýzýltepe, oy kullanmanýn en temel yurttaþlýk görevi olduðunu belirterek, tüm seçmenleri 7 Haziran seçimlerinde sandýk baþýna giderek oy kullanmaya çaðýrdý. Haber Servisi Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5898 2,5910 EUR 2,9464 2,9479 STERLiN 4,0773 4,0797 2,1608 2, JPY YENi SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: HABOÐLU ECZANESÝ TEL: SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Müzede gitar konseri Müzeler Günü kutlamalarý kapsamýnda bugün klasik gitar konseri verilecek. Hip Hop Klasik Gitar Kulübünün konseri saat 15.00'da Çorum Müzesi konferans gerçekleþtirilecek. Otomobil elektrikli bisiklete çarptý Gazi Caddesinde trafik kazasý meydana geldi. Dün gerçekleþen trafik kazasýnda 1 kiþi hafif yaralandý. Kazada 19 TN 618 plakalý otomobil sürücü elektrikli bisikletle çarptý. Çarpanýn etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandý. Olay yerine gelen 112 saðlýk görevlileri yaralanan genci Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine götürdü. Kazadan dolayý Gazi Caddesi bir süre trafiðe kapalý kaldý. Yaralanan gencin saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Yýlmaz MERT Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Hasan Kýzýltepe, Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Cumhurbaþkaný Erdoðan Rektör Alkan'ý yeninden atadý TSO ve KOSGEB'den Borsa konferansý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile KOSGEB Ýl Müdürlüðü tarafýndan, Çorum'daki KOBÝ'lerin Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almalarýný teþvik etmek amacýyla 'Halka Arz ve Borsa Ýstanbul'un Sunduðu Fýrsatlar' konulu bir konferans organize edildi. 20 Mayýs Çarþamba Günü TSO toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan bilgilendirme toplantýsý, saat 14.00'te baþlayacak. Toplantýya konuþmacý olarak Borsa Ýstanbul A.Þ. Yurtiçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Alper Yüksel, A1 Capital Menkul Deðerler A.Þ. Kurumsal Finansman Müdürü Hüseyin Güler katýlacak. Konuþmacýlar toplantýda, Borsa Ýstanbul dönüþüm süreci, Alper Yüksel Halka arz nedir? halka arz için 5 neden, halka arz süreçleri ve pazarlar, halka arz sürecinde aracý kurumun rolü ve halka arz sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konularda bilgiler verecekler. Toplantýda ayrýca KOSGEB Ýl Müdürlüðü KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer de, KOSGEB'in Geliþen Ýþletmeler Piyasasý (GÝP) ile ilgili destekleri hakkýnda bilgiler verecek. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, KOSGEB'in, geliþme ve büyüme potansiyeline sahip KOBÝ'lerin, Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer alarak sermaye piyasalarýndan finansman temin etmelerine yardýmcý olmak amacýyla 100 bin TL hibe desteði saðladýðýný söyledi. ÝMKB bünyesinde geliþme ve büyüme potansiyeline sahip þirketlerin sermaye piyasalarýndan fon saðlamak Gökhan Yürüer amacýyla ihraç edecekleri menkul kýymetlerin iþlem görebileceði þeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacýyla 'Geliþen Ýþletmeler Piyasasý (GÝP)' adý altýnda ayrý bir piyasa kurulduðunu ifade eden Dursunoðlu, "GÝP'te, Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) tarafýndan kayda alýnmýþtýr. Söz konusu þirketler GÝP sayesinde bir yandan öz kaynak saðlarken diðer yandan kendilerini daha iyi tanýtabilecek, hem yatýrýmcýlar nezdinde hem de faaliyet gösterdikleri pazarlarda bilinirlikleri artacaktýr. Ayrýca söz konusu piyasalar sayesinde iþletmelerimizin kurumsallaþmasý ve nesilden nesle bilgi ve sermaye birikimlerini taþýmalarý mümkün olabilmektedir" TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, KOBÝ Baþkenti olan Çorum'dan da artýk Türkiye'nin ilk 1000 ve ilk 500 þirket sýralamasýna girebilecek þirketlerin çýkmasý gerektiðini belirterek, "Çorum olarak köklü bir sanayi kültürüne sahibiz. 500'e yakýn üreticisiyle de bir KOBÝ Baþkenti statüsündeyiz. Artýk gerçek potansiyelimizi ortaya koymamýz gerekmektedir. Gerek kurumsallaþmayla, gerek üretim yelpazesi ve gerekse istihdam sayýlarý ile Türkiye'ye örnek olacak iþletmeler üretmeliyiz. Borsa Ýstanbul Geliþen Ýþletmeler Piyasasý'nda yer almak, ilimizdeki iþletmelerin büyüme hýzlarýný artýrmalarýna ve kurumsallaþmalarýna elveriþli bir yol olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Ayrýca KOSGEB'in 100 bin TL hibe desteði de önemli bir katkýdýr. Ýþletmelerimizin bu fýrsatý iyi deðerlendireceðini umuyorum" þeklide kaydetti. Baþaranhýncal, bütün iþletmeleri bilgilendirme toplantýsýna davet etti. Reha Metin Alkan 6 ÜNÝVERSÝTENÝN YENÝ REKTÖRLERÝ 6 üniversiteye yeni rektör atamasý yapan Cumhurbaþkaný Erdoðan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Vatan Karakaya'yý, Aksaray Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Yusuf Þahin'i, Bozok Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Salih Karacabey'i, Düzce Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ý, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Adem Korkmaz'ý, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Ýlker Hüseyin Çarýkçý'yý atadý. Haber Servisi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 13 üniversitenin rektör atamasýný yaptý. Atanan rektörler arasýndan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'da var. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Anayasasý'nýn 130. ve 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarýnca, Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) önerdiði adaylar arasýndan 13 üniversiteye rektör seçti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, Adýyaman Üniversitesi Rektörlüðü'ne Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü, Amasya Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Metin Orbay'ý, Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Seyit Aydýn'ý, Namýk Kemal Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Osman Þimþek'i, Uþak Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Sait Çelik'i, Ordu Üniversitesi Rektörlüðüne Prof. Dr. Tarýk Yarýlgaç'ý yeniden atadý. Þevki Yýlmaz konferans verecek Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði, "Türkiye'nin Dünü, Bugünü Yarýný" konulu konferans düzenleyecek. Devlet Tiyatro Salonda 24 Mayýs Pazar günü saat 20.30'da yapýlacak konferansa konuþmacý olarak Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz katýlacak. Haber Servisi Vali Kara'dan Miraç Kandili mesajý Baro'dan belediye personeline seminer Yusuf Ahlatçý Çorum Barosu Avukatlarýndan Yusuf Ahlatçý, belediye personeline Tebligat Kanunu'nda yapýlan deðiþikliklerle ilgili seminer verdi. Belediye konferans salonunda gerçekleþtirilen seminere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, birim müdürleri ile çok sayýda personel katýldý. Tebligat Kanunda yapýlan deðiþikler hakkýnda belediye personelini bilgilendiren Çorum Barosu Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Av.Yusuf Ahlatçý, "Tebligat Kanunun özellikle 21. ve 35. Maddelerindeki iþlemleri hýzlandýrdý. Önceden evde kimse yoksa ya da adres bulunamýyorsa tebligat yapýlamýyordu. Ancak yeni düzenleme ile teblið memuru teblið olunacak evraký, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasýndan birine veya zabýta amir veya memurlarýna imza karþýlýðýnda teslim eder. Tebligat adresteki binanýn kapýsýna yapýþtýrýr. Ýhbarnamenin kapýya yapýþtýrýldýðý tarih, teblið tarihi sayýlýr. Bu büyük bir kolaylýktýr" Seminerin sonunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Av. Yusuf Ahlatçý'ya unumu için teþekkür etti. Vali Ahmet Kara Miraç Kandili nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. "Ýçerisinde bulunduðumuz mübarek üç aylarda Regaib Kandili ile baþlayan mukaddes gecelere eriþme mutluluðumuz, birçok hikmet, rahmet ve bereketi barýndýran Miraç Kandili'ni idrak etme sevincimizle devam etmektedir" diyerek mesajýna baþlayan Vali Ahmet Kara, " Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in þahsýnda insanlýðýn önüne açýlan sýnýrsýz bir yükseliþ ufku olan Miraç; insanlarýn kurtuluþuna vesile olan, merhamet kapýlarýnýn ardýna kadar açýldýðý, günahlarýn baðýþlanmasý için el açýp dua edenlerin dualarýnýn kabul olduðu mübarek bir gecedir. Bu düþüncelerle Çorumlu hemþehrilerimizin ve Ýslâm Âleminin kutlu Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün insanlýðýn yüksek deðerlerle yücelmesine, milletimizin birlik beraberliðine vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum" ÇESOB'tan Ahilik pilavý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) tarafýndan 28. Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Ulu Cami'de Cuma namazý sonrasý cemaate Ahi Pilavý ikram edildi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç cami cemaatine kendi elleriyle pilav ikramýnda bulunurken bazý oda baþkanlarý da eþlik etti. Ayrýca Cuma namazý öncesinde vefat etmiþ esnaflar içinde mevlit okutuldu. Yýlmaz MERT

4 HABER 4 "Pancar üreticisinin içinde olduðu modelle þeker üretimi garanti altýna alýnmalý" Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada þeker pancarý sektörünün yaþadýðý sorunlara dikkat çekti. Ýstihdam alanýnýn geniþliði, yarattýðý katma deðer ve ekonomiye saðladýðý ivme ile stratejik tarým ürünlerinden olan þeker pancarýndan üretilen þeker ile Türkiye ekonomisine bir elin parmaklarý kadar istihdam saðlayan, katma deðerinin tamamýna yakýnýný yurtdýþýna aktararak ülkemizden döviz çýkýþýnýn önünü açan ve kamuoyunda masum bir algý oluþturmaya çalýþan Niþasta Bazlý Þekerler (NBÞ) arasýnda kýyasýya bir mücadele sergilendiðini belirterek açýklamasýna baþlayan Sefer Kahraman, "Bu sebeple Þeker-Ýþ Sendikasý olarak 1 Eylül 2014 tarihinde baþlayan pazarlama döneminin sonuna doðru geldiðimiz bu günlerde, dönem verileri ve geleceðe dair öngörülerimizi çarpýtmadan, tüm yönleriyle kamuoyunun bilgisine sunma zorunluluðumuz doðmuþtur pazarlama döneminin 8.ayýn sonunda, Nisan 2015 itibariyle 659 bin tonu TÜRKÞE- KER'e, 441 bin tonu da özel þeker fabrikalarýna ait olmak üzere ülkemizin toplam 1 milyon 100 bin ton pancar þekeri mevcudu bulunmaktadýr. Bu stok miktarýna güvenlik için ayrýlan B þekeri ile ihracatçý için ayrýlan C þekeri dahil deðildir. Ülkemiz toplam tüketim miktarý gözetildiðinde mevcut þeker stokunun gerek tüketicinin gerekse ihracatçýlarýn ihtiyacýný karþýlamaya yeter düzeyde olduðu aþikardýr. Bu durum "yurt içi talebin yurt içi üretimle karþýlanmasý" temel ilkesini içerir Þeker Kanunu ile de uyumludur ki bu da ülkemizin þeker ithalatýna ihtiyacý olmadýðýný göstermektedir. Buna karþýn, yýllardýr deðiþik gerekçelerle þeker fabrikalarý adeta ölüm kapanýna alýnarak bir takým oyunlarla kamuoyunun önünde canlý hedef yapýlmaktadýr. Þeker ithalatý yapmak isteyen bir kesimin sözcüleri, þeker ihtiyaçlarýnýn karþýlanmadýðý gerekçesiyle kamuoyuna iyi niyetten uzak yanlýþ bilgiler sunarak Dahilde Ýþleme Rejimi (DÝR) kapsamýnda þeker ithalatýnýn önünün açýlmasý için Þeker Kurumu'nu zorlamýþlar ve amaçlarýna da ulaþmýþlardýr" Ali Cengiz oyuncularýnýn okyanusötesi pazarlýk hattý kurduklarýný dile getiren Kahraman, "Ancak, bir gerçek daha var ki sürekli gözardý edilmekte, hatta kamuoyunun dikkatlerinden kaçýrýlmaktadýr. Þeker ihtiva eden ihracata konu mamul üretimi yapan ihracatçýlara dünya borsa fiyatlarý baz alýnmak suretiyle þeker satýþý yapýlmasý nedeniyle sözkonusu zarar Türkþeker'in bünyesinden karþýlanmaktadýr. Yaklaþýk 12 yýldýr Türkþeker'in sübvanseden yoksun, 2 milyon 75 bin ton þekere karþýlýk 1 milyar TL'yi aþan destek ile besicisinden, taþýyýcýsýna, ihracatçýya kadar kýsaca tüm þeker sektörü sorunsuz bir þekilde idame edilmektedir. Ancak sektör paydaþlarýnýn devletten beþ kuruþ yardým almadan bütün iyi niyetli çabalarýna raðmen ülkemiz ekonomisine bir tuðla dahi koymaktan imtina eden Ali Cengiz oyuncularý okyanus ötesi tam bir pazarlýk hattýný kurmuþlar, þeker sektörünün dolayýsýyla yurtiçi kotalarýn akýbetini buraya zincirlemeye çalýþmýþlardýr" ifadelerini kullandý. Kahraman açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: -"NBÞ KOTASI YÜZÜNDEN 20 BÝN TARIM ÝÞÇÝSÝ ÝÞSÝZ KALDI"- Sayýþtay tarafýndan açýklanan raporlar ile de pancar þekeri stoklarýný dikkate almaksýzýn sürekli olarak NBÞ kotasý arttýrýmýna gidilmesinin Þeker Kanunu amacýna aykýrýlýðý ve pancardan þeker üretimi aleyhine dengenin bozulmasýna sebebiyet verdiði ortaya konulmuþtur. Örneðin pazarlama yýlýnda devreden toplam þeker stoku 534 bin ton olmasýna raðmen, ayný kiþi ve kurumlarýn baskýsý ve istekleri ile NBÞ kotasý arttýrýlmýþtýr. Sektör verilerine göre, NBÞ kotasýnýn yüzde 50 oranýnda arttýrýlmasý, pancar þekeri üretiminde 120 bin tonluk daralmaya sebebiyet vermektedir. Bunun anlamý; 210 bin dekar alanda pancar tarýmý yapýlamamasý, besi hammaddesi olan küspe üretiminin 300 bin ton, kozmetik, ilaç ve alkol üretiminde kullanýlan melas üretiminin 50 bin ton azalmasý, 20 bin tarým iþçisinin iþsiz kalmasý, milli ekonomide 300 milyon lira kaybýn yaþanmasý, kýsaca ülkemizin dövizinin yabancý ülkelere aktarýlmasýdýr. -SON 8 YILDA YÜKSEK YOÐUNLUKLU TATLANDI RICI (YYT) ÝTHALATINDA BÜYÜK ARTIÞ- Yýllardan bu yana NBÞ lobisi lehine kullanýlan takdir haklarý binlerce pancar üreticisinin sektörden çekilmesine sebep olmuþtur. Kaldý ki, þeker piyasasýný doðrudan etkileyen yüksek yoðunluklu tatlandýrýcýlarda (YYT) gelinen nokta da gýda karteli þirketler lehine uygulanan politikalarýn bir sonucudur. Þeker Kurumu verilerine göre 2006 yýlýndan 2014 yýlýna gelindiðinde YYT ithalatý 142 bin ton þeker eþdeðerinden 373 bin ton þeker eþdeðerine yükselmiþtir. Saðlýk riskleri tüm dünyada tartýþma konusu olan YYT için Türk Gýda Kodeksi Katký Maddeleri Yönetmeliði ile belirlenen maksimum kullaným limitleri de üretimin yüzde 25'inde aþýlmýþtýr. Yani, YYT kullanan üreticilerin yüzde 25'lik üretimlerinde yasal limitlerin üstünde kullaným söz konusudur. Her aþamasýnda ülke insanýna ve ekonomisine gelir býrakan yüksek katma deðerli pancar þekeri yerine yurt dýþýna transfer edilen yüksek karlara sahip NBÞ lobisinin tercih edilmesi Türk iþçisinin, Türk pancar üreticisinin mezarýný kazmak anlamýna gelmektedir. Sefer Kahraman -"ÞEKER KURUMU'NUN SEKTÖRE ÞAÞI BAKMASI MÝLLÝ FELAKET GETÝRÝR"- Kuruluþ amacý, Türk Þeker Sektörünü düzenlemek, korumak ve yaþatmak olan Þeker Kurumunun freni patlamýþ kamyon gibi yoldan çýkarak her seferinde pancar üreticisi yerine hizmet etmek ve bu kuruluþun çýkarlarýný düþünmek yerine Niþasta Bazlý Þeker sektörüne hizmet eder nitelikteki söylemleri, siyasi karar vericilere de yanlýþ kýlavuzluk etmektedir. Gürültü kirliliði içinde bugüne kadar sektöre dair pozitif kararlarýn alýnmasýnýn önüne geçen kiþi ve kurumlar yerine, topraðý, geleceði ve ülkesi için çalýþýp üretmeye devam edenlerin sözüne kulak verilmesinin artýk zamaný gelmiþtir. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn þeker sektörüne iliþkin içinde pancar üreticilerinin olmadýðý, dünya gerçeklerinden uzak bugün bilinçli olarak içinden çýkýlamaz duruma getirilmiþtir. Þeker-Ýþ Sendikasý, ülkemizin yararý için þeker ithalatýndan derhal vazgeçilmesini, NBÞ temelli çarpýk þeker politikalarýnýn terk edilerek pancar þekeri üretiminin arttýrýlmasýný, entegre üretim süreci ile katma deðer üretme potansiyeli son derece yüksek olan pancar tarýmýnda AR-GE teþvikleri ile sürdürülebilirliðin esas alýnmasýný, sektör sorunlarýnýn bütün taraflarýn görüþleri alýnarak kolektif akýl ile belirlenmesini ve her þeyden önemlisi mutlak suretle pancar üreticisinin de içinde olduðu bir modelle þeker üretiminin garanti altýna alýnmasýný öngörmektedir. Kandýrmada usta, göz boyamada markalaþan Þeker Kurumu'nun mümeyyiz vasýflarýný kaybetmiþ yetkililerini ise gerçekleri kamuoyundan saklamamalarý ve þeker ithalatýyla tatlý vurgun yapan omurgasýzlara pirim vermemeleri konusun uyarmakta ve artýk bir an evvel pancar çiftçisinin elin den tutulmasýný beklemektedir." ENGELLÝ OLMAK SORUN DEÐÝL, ENGELLÝYE ENGEL OLMAK SORUNDUR Doðuþtan, bir hastalýk nedeniyle veya bir kaza sonucu bedensel veya ruhsal bozukluðu olan insanlara engelli denir. Her insanýn baþýna gelebilecek olan bu durum karþýsýnda duyarlý olmalý, engelli insanlara acýmak yerine, onlarý hayata baðlayacak davranýþlarda bulunup, yaþamlarýný kolaylaþtýrarak mutlu olmalarýný saðlamalýyýz. Akraba evliliði, gebelik öncesi veya gebelik sýrasýnda annenin ilaç, alkol veya uyuþturucu madde almasý, doðum anýnda olabilecek hatalar, aþýlarýn zamanýnda yapýlmamasý gibi durumlar, zihinsel ve bedensel engellere sebep olabilir. Yurdumuzda; görmeyen, iþitmeyen, hareket edemeyen, zihinsel ve ruhsal dengesi bozuk yaklaþýk dört milyon beþ yüz bin vatandaþýmýz bulunmaktadýr. Bu sayýnýn yaklaþýk bir milyon beþ yüz binini çocuklar oluþturmaktadýr. Devletimiz, engelli çocuklarýn eðitimi için okullar açmýþtýr. Ülkemizde görme engelliler için yedi, iþitme engelliler için yirmi bir, ortopedik engelliler için bir okul hizmet vermektedir. Zihinsel ve ruhsal engelliler ise belirli okullarýn bünyesinde açýlmýþ olan özel sýnýflarda eðitim ve öðretim görmektedir. Ayrýca bu okullarýn dýþýnda rehabilitasyon merkezleri de bulunmaktadýr. Engelli vatandaþlarýmýzýn günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrýcý çalýþmalar yapýlmalýdýr. Örneðin; toplu taþýma araçlarý, engelli vatandaþlarýmýzýn kolayca binip inebileceði biçimde düzenlenmelidir. Caddede, parkta veya iþ yerindeki tuvaletler, engelli vatandaþlarýmýzýn kullanabileceði biçimde olmalýdýr. Engelli olmak üretime engel deðildir, yeter ki fýrsat verilsin Engelli vatandaþlarýmýz da yaþamlarýný sürdürebilmek için çalýþýp para kazanmak zorundadýr. Çalýþmak, bir iþe yaradýðýný hissetmek her insan gibi engelli vatandaþlarýmýzý da mutlu ederek yaþama dört elle sarýlmalarýný saðlayacaktýr. Bedensel engelli kiþilere acýmak ve onlarýn durumu karþýsýnda duygulanmak, onlarýn sorunlarýna hiçbir çözüm getirmez. Her engellinin yapabileceði bir iþ mutlaka vardýr. Onlara iþ vererek mutlu olmalarýný saðlamalýyýz. Yasalarýmýz; her yüz iþçi çalýþtýrýlan bir iþ yerinde, iki engelli iþçi çalýþtýrýlmasýný zorunlu kýlmýþtýr. Tüm dünyada olduðu gibi, yurdumuzda da engellileri koruyucu kanunlar vardýr. Bir iþte çalýþan engelliler, engellilik durumuna göre ya gelir vergisi ödemezler ya da indirimli gelir vergisi öderler. Yaþamlarýný kolaylaþtýrmak amacýyla yurt dýþýndan ithal ettikleri araç ve gereçlere gümrük vergisi ödemezler. Çalýþan engellinin istediði zaman erken emekli olma hakký bulunmaktadýr. Engelli olmak, insanlýðýn ortak sorunudur. Bu nedenle hem yurdumuzda hem de Birleþmiþ Milletlere üye 156 ülkede, Mayýs tarihleri arasý Engelliler Haftasý olarak deðerlendirilmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Akþemseddin Hazretleri dualarla Ýstanbul'a uðurlandý Ýstanbul'un Fethinin manevi mimarý, Fatih Sultan Mehmet Han'ýn hocasý Akþemseddin Hazretleri'nin temsili Ýskilip'ten Ýstanbul'a uðurlanýþ töreni 14 Mayýs 2014 Perþembe günü saat 18.00'da ilçe merkezinde gerçekleþtirildi. Ýskilip Akþemseddin Anadolu Lisesinin düzenlediði programa Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yapacak, protokol üyeleri, öðretmenler, öðrenciler ve Ýskilipliler katýldý. Programda Akþemseddin Hazretlerinin Ýskilip'ten ayrýlýrken ettiði vasiyet, þiir ve dualar okundu. Mehter Marþlarý ile gerçekleþtirilen uðurlama töreni katýlanlar tarafýndan beðeni ve coþku ile takip edildi. Her yýl geleneksel hale getirilen ve geliþtirilerek devam eden Akþemseddin Hazretlerinin Uðurlanýþý ve Fetih kutlamalarý çerçevesinde 13 Mayýs Çarþamba günü Ýskilip Öðretmenevi toplantý salonunda tiyatro gösterisi ile konferans düzenlendi. 14 Mayýs Perþembe günü öðle namazýndan önce Ýskilip Ulucamide Mevlid-i Þerif okutuldu. Temsili Akþemseddin ayný günün akþamý tören ve dualarla Ýstanbul'a uðurlandý. Bilindiði gibi Akþemseddin Hazretlerinin bir süre Ýskilip Evlik köyünde kaldýðý, burada ikamet ettiði sürede ahþap geçme tekniði ile yaptýrdýðý cami, çile hane ve oðullarýndan Nurul Hüda ile ailesinin türbeleri bulunmakta. Gökçekaya'nýn su sorunu çözüldü AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ýl Yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kollarý yöneticileri ile birlikte Laçin'nde bir dizi esnaf ziyaretleri gerçekleþtirdiler. AK Partililer ziyaret sonrasýnda Özel Çorum Bakým Merkezi'nin etkinliðine katýldýlar.etkinlik sonrasý Ýl Baþkaný Bekiroðlu Gökçekaya Köyü Muhtarý ile bir görüþme yaptý. Gökçekaya Köy Muhtarý köyünün su þebekesine yönelik hizmetleri Laçin Belediyesinden aldýðýný ancak Laçin Belediyesinin 10 gündür köyün arýzalý olan su tesisat sistemlerini onarmamasý nedeniyle maðdur duruma düþtüklerini söyledi. Bekiroðlu ise giriþimlerde bulunarak Ýl Özel Ýdaresi vasýtasýyla köy muhtarýnýn problemlerini çözdü. Köy muhtarý sorununun çözülmüþ olmasýnda emeði geçen AK Parti Ýl Baþkanýna ve AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan'a teþekkür etti. Nesimi Keþlik'te yaðmur duasý Alaca Ýlçesine baðlý Büyük Keþlik Köyü'nde (Nesimi Keþlik) Yaðmur Duasý yapýlacak.çorum'un ve bölgenin en önemli Alevi inanç merkezlerinden birisi olan Büyük Keþlik Köyü'nde düzenlenecek yaðmur duasý 17 Mayýs 2015 Pazar günü gerçekleþtirilecek. Büyük Keþlik Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Halil Kabadayý, tüm Çorum halkýný 17 Mayýs Pazar günü Büyük Keþlik Köyü'nde yapýlacak olan yaðmur duasýna davet etti. Halil Kabadayý, düzenleyecekleri programýnýn yaðmur duasýnýn ardýndan piknik þeklinde devam edeceðini ifade ederek, yaðmur duasýna katýlmak isteyenler için 17 Mayýs Pazar günü saat 09.30'de Bahabey Caddesi Yeþil Fýrýn önünden otobüs kaldýracaklarýný sözlerine ekledi. Haber Servisi

5 HABER 5 Lezzet Pýnarý Yemek ve Kebap Salonu Harita Kadastro öðrencilerinden Davut Güney'e ziyaret Hitit Üniversitesi Harita Kadastro bölümü öðrencilerinden oluþan 32 kiþilik öðrenci grubu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünü ziyaret etti. Kadastro Dairesi Baþkaný Güngör Güzel'in koordinasyonunda gerçekleþen ziyaret kapsamýnda Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney'in katýlýmýyla genel müdürlük konferans salonunda bilgilendirme ve tanýtým toplantýsý yapýldý. Davut Güney yaptýðý konuþmada, kurumun misyonu ve vizyonu açýsýndan teþkil ettiði konumun önemine deðinerek Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü hakkýnda genel bir bilgilendirme yaptý. Konuþmasýna tecrübelerini paylaþarak devam eden Güney, öðrencilerin akademik kariyer yapmasýnýn ve vizyoner bir bakýþ açýsýyla dünyaya bakmalarýnýn önemine vurgu yaptý.konu hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Davut Güney, daha sonra ziyaret anýsýna heyeti temsilen öðretim görevlileri Murat Þahin ve Engin Tombuþ'a Osmanlý Tuðralý tablo hediye etti.üniversite heyeti adýna ise öðretim görevlileri tarafýndan Genel Müdür Davut Güney'e günün anýsýna hediye takdim edildi.bilgilendirme toplantýsý, Kadastro Dairesi Þube Müdürü Funda Aydýn Seymen ve Kontrol Mühendisi Demet Uðurlu tarafýndan verilen Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSÝS) sunumuyla sona erdi. Harita Dairesi Baþkanlýðý ve Arþiv Dairesi Baþkanlýðý ziyaret edildikten sonra program sona erdi. "Miraç beþerilikten insaniliðe yükseliþin hikâyesidir" Ahmet Saatcý Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Miraç Kandili nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, "Feyiz ve bereketin coþtuðu mübarek gecelerimizden biri de Miraç gecesidir. Miraç, Allah'ýn sonsuzluðuna, büyüklüðüne ve birliðine yapýlan en görkemli þahitliktir. Ve Miraç, insanýn erdem yolculuðu, beþerilikten insaniliðe yükseliþ hikâyesidir. Miraç bir yükseliþtir, bütün nefsi duygulardan, beþeri hislerden tertemiz bir kulluða, en yüce mertebeye yükseliþtir. Toplumumuzun ve bireyler olarak her birimizin iç huzura kavuþmasý, her türlü kavganýn, ayrýmcýlýðýn, ötekileþtirmenin ortadan kalkmasý, iç dünyamýzda huzura, insani iliþkilerimizde olgunluða, toplum hayatýnda kardeþlik ve mutluluða ulaþabilmek için evrensel mesajý doðru bir þekilde anlamalý, anlatmalý, kendimize rehber edinmeli ve hayatýmýza da yansýtmalýyýz. Onca iç ve dýþ etkiye maruz kalarak bunaldýðýmýz günümüzde, inanç, ahlak ve maneviyat dünyamýzýn, kardeþlik hukuku içinde birlikte yaþamamýzýn vazgeçilmez deðerlerine iþaret eden ilahi mesajlarý yaþamak, yaþatmak ve bizlere miracýn manevi atmosferini teneffüs etme imkâný saðlayacaktýr" Saatcý mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Memur Sen olarak bunalan ruhlara, manevi hayatýn ihmaliyle daralan ve katýlaþan kalplere bu gecenin huzur getirmesi dileðiyle aziz milletimizin ve bütün Ýslam âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, bütün Ýslam âleminin birlik, dirlik ve beraberliðine, insanlarýn hidayetine vesile olmasýný, baþta yakýn çevremiz ile Ýsra ve Miraç mucizesinin cereyan ettiði kutsal topraklar olmak üzere bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, acý ve gözyaþýnýn, umutsuzluðun yerini kalýcý bir huzur ve barýþýn almasýný, doðruluk ve dürüstlüðün, paylaþma ve dayanýþmanýn, barýþ ve kardeþlik içinde yaþamanýn, mazlum ve maðdurlara yardýmcý olmanýn ulaþýlabilecek en üstün deðerler olduðu bilinciyle hareket ederek bütün dünyada hak ihlallerinin sona ermesini, zulümlerin, acý ve gözyaþýnýn, þiddet ve umutsuzluðun yerini kalýcý bir huzur ve kardeþliðin almasýný Allah'tan niyaz ediyoruz." Bekir Çetin'den kandil mesajý Rektör Alkan'dan Geleneksel El Sanatlarý Bölümü'ne ziyaret Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin Miraç Kandili nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Ýçinde birçok ilâhi feyz ve bereketi bulunan mübarek Miraç Kandili'ni bir kez daha karþýlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz" "Feyiz ve bereketin coþtuðu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliþtir" diyerek açýklamasýna devam eden Bekir Çetin, "Ýnsanlýðýn önüne açýlmýþ sýnýrsýz bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüðüdür. Miraç mucizesi, Kur'an-ý Kerim'de ayetlerle anlatýlmýþ ve varlýðý inkâr edilemeyecek bir þekilde ortaya konmuþtur. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram 'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuðunu ve Mecsid-i Aksa'da Allah (cc) ile buluþmasýný ihtiva eden Miraç mucizesi bizlere insanýn ilahi rýza ile nice üst derecelere ulaþabileceðini gösterdiði gibi mana âleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura eriþmenin öncelikle gönül ve ruh temizliðinden, ahlaki erdemlere yükseliþten, her þeyin sahibi olan Yüce Allah'a baðlýlýktan geçtiðini hatýrlatmaktadýr. Birlik, beraberlik ve kardeþliðe ihtiyacýmýzýn olduðu bu günlerde, manevi günlerin önemi daha da fark edilmektedir. Günümüzde yaþanan kin ve nefret duygularý, düþmanlýklar bazen insani duygularýn önüne geçmekte, bizleri kötü davranýþlara yöneltmektedir. Bu önemli günlerde çevremizle, yakýnlarýmýzla olan baðlarýmýzý gözden geçirirken, doðruluðun, dürüstlüðün, paylaþýmýn, hak ve hukuka riayetin insani erdemler baðlamýnda ulaþýlabilecek en üstün deðerler olduðunu unutmayalým. Bu mübarek günler birlik ve beraberliðimize vesile olsun. Bu duygu ve düþüncelerle, Türk-Ýslam Âleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyor, mübarek günlerin milletimizin birliðine, beraberliðine vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti. Halkýmýz Kaliteyi Ucuza Yesin Diye Kuruluþumuzun 1. Yýlý Nedeniyle Kampanyamýz Devam Etmektedir. Izgara Çeþitleri Izgara Köfte Kanat Izgara Cartlak Kebabý Tavuk Þiþ Tavuk Izgara Tavuk Pirzola Adana Kebap Urfa Kebap Beyti Kebap Karýþýk Izgara Saç Kavurma Çoban Kavurma : 8.00 TL : 8.00 TL : 8.00 TL : 7.00 TL : 7.00 TL : 7.50 TL : TL : TL : TL : TL : TL : TL Sabah Kahvaltýsý Kahvaltý Tabaðý : 7.50 Sucuklu Yumurta : 5.00 Melemen : 5.00 Omlet Çeþitleri : 4.00 Tavuk Çeþitleri Tavuk Döner Servis : 6.00 Ekmek Arasý Tavuk : 3.00 Tavuk Dürüm : Çeþit Seçmeli Tabldot Yemek 7.00 TL Çorba Çeþitleri Mercimek Çorbasý Yayla Çorbasý Ezogelin Çorbasý Ýþkembe Çorbasý Dil Paça Çorbasý :3.00 TL : 3.00 TL : 3.00 TL : 4.00 TL : 6.00 TL Ayrýca Düðün Mevlit Sünnet Gibi Özel Günleriniz Ýçin Yemek Verilir. Ev Ve Ýþyerlerine Paket Servisimiz Vardýr. Adres: Azapahmet Sk. NO:19/A Bölümü'ne ziyarette bulundu. Geleneksel El Sanatlarý Bölümü'nün görme ve algýlama yetisi kazanan, geleneksel deðerleri araþtýran, saptayan, koruyan, çaðdaþ anlamda ileri götürmeyi hedefleyen ve özgün yaklaþýmlar getirebilen yaratýcý bireyler yetiþtirmeyi amaçladýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, bu noktada ileriye dönük özgün çalýþmalar yapýldýðýný, mevcut atölyelerde pek çok Hitit figürü içeren el yapýmý ürünlerin üretildiðini, bunlarýn tanýtým noktasýnda da büyük katkýlar saðlayacaðýný ve bu konuda çalýþmalar yapýldýðýný ifade ederek hem temel teorik-uygulamalý bilgiler hem de mesleki bilgiler verildiðini vurguladý. Rektör Prof. Dr. Alkan, ayný zamanda Geleneksel Türk El Sanatlarýný yaþatmak, geleneksel sanatlarýný günümüz teknolojisinde ve kültüründe çaðdaþ çizgilerle yeniden yorumlamak adýna dünya geleneksel sanatlarý tanýtmanýn önemine deðindi.öðrencilere bu alanda desteklerin devam edeceðini vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Alkan, baþta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatlarý Bölüm Baþkaný Öðr. Gör. Selma Yýlmaz'a ve atölyede çalýþan öðrencilere çalýþmalarýndan ötürü teþekkür etti.

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Engelli gençler, haftalarýný kutladýlar Belediye'den 17 bin metre içmesuyu þebekesi Çorum Belediyesi, baþta Ata Caddesi olmak üzere içme suyu ve abone hatlarýnda yenileme çalýþmasý baþlattý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada özellikle son 6 yýldan beri hem içme suyu þebekelerindeki kaybý önlemek hem de suyun kalitesini yükseltmek amacýyla aralýksýz çalýþtýklarýný söyledi. Ýçme suyunun önemini çok iyi bildiklerini dile getiren Zahir, sýk sýk arýza veren þebekeleri yenilediklerini kaydetti. Ata Caddesi'nden baþlayarak Ekin Caddesi, Hüyük Caddesi, Bahabey Caddesi, Hýdýrlýk Caddesi, Fen Lisesi 3. ve 4. Cadde, Yeni Küçük Sanayi Sitesi, Zafer ve Aksaray Cadde ve Sokaklarda yapacaklarý içmesuyu þebeke yenileme ve abone hatlarýndaki yenileme çalýþmasý ile 17 bin metre þebekenin yenileneceðini dile getiren Alper Zahir, "Altyapý ve üst yapý çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor. Yeni sezonla birlikte asfalt, yeþil alan, park, içme suyu ve kanalizasyon çalýþmalarýmýza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. Çalýþmalarýnýz yaz sezonu boyunca hýz kesmeden devam edecek. Çalýþmalarýmýzýn yaklaþýk maliyeti 2 Milyon TL'dir" Ekonomik ömrünü tamamlamýþ asbest borularýn daha saðlýklý ve daha uzun ömürlü polietilen borularla deðiþtirileceðini ve bu borularýn basýnca da dayanýklý olduðuna vurgu yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, "Yaz boyunca devam edecek çalýþmalar nedeniyle vatandaþlarýmýzdan anlayýþ bekliyoruz. Çalýþmalarýmýz esnasýnda hemþehrilerimiz illa ki olumsuz etkileneceklerdir. Ses ve görüntü kirliliði oluþacaktýr. Hemþehrilerimiz, bilmelidir ki bu çalýþmalar tamamlandýðýnda çok daha kaliteli ve saðlýklý suya kavuþacaklardýr. Tüm çalýþmalarýmýz vatandaþlarýmýzýn huzuru ve rahatý içindir" diye konuþtu. Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi, Engelliler Haftasýný kutladý. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Müdür yardýmcýsý ile özel eðitim sýnýfý öðrencileri engelli gençleri düzenlenen programda yalnýz býrakmadý. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Merkezde biraraya gelen gençler, hep birlikte patik baský yaptý. Rengârenkbaskýyý engelliler haftasý hatýrasý olarak saklayacaklarýný belir ten engelli gençler daha sonra merkezin bahçesinde oluþturduklarý hobi bahçesine sebze fidesi dikti.eðlenceli bir gün geçiren gençler, kendilerini yalnýz býrakmayan misafirlerineteþekkür etti. Bayat Belediyesinin talebine Bakanlýktan olumlu cevap Bayat Belediyesi'nin Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan talep ettiði çöp konteynýrlarý teslim edildi. Konu ile ilgili açýklama yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, "Ýlçenin belirli noktalarýnda, çöp konteynýrlarýnýn yetersiz olduðu tespitinin ardýndan, harekete geçtik. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan konteynýr talebinde bulunduk. Yaptýðýmýz müracaatýmýz olumlu karþýlanarak 50 bin TL hibe verildi. Alýnan bu hibe ile ilçe genelinde çöp sorunu bulunan bölgelerine yerleþtirilmek üzere 167 adet çöp konteynýrý alýmý gerçekleþtirdik. Konteynýrlarý en kýsa sürede alana yerleþtirilmesi ile ilçemizdeki çöp sorunundaki sýkýntýlarýn büyük ölçüde giderileceðini ümit ÝÇME SUYUNA BÜYÜK KAYNAKLAR AYIRIYORUZ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum Belediyesi olarak yeni içme suyu kaynaklarý ve mevcut kaynaklarýn korunmasý için önemli mail kaynaklar ayýrdýklarýný söyledi. Son yýllarda dünyada içilebilir su kaynaklarýnýn giderek azaldýðýný, ülkemizde de içme suyu sýkýntýsý yaþanabileceðini dile getiren Alper Zahir, "Belediyemiz özellikle son yýllarda içme suyu konusunda bir sýkýntý yaþanmamasý için yoðun bir çalýþma içerisinde. Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, su konusundaki çalýþmalarý yakýndan takip ediyor.baþkanýmýz Muzaffer Külcü, göreve geldiði günden beri þehir içerisinde eskiyen þebekeleri ve abone hatlarýnýn tamamýna yakýnýn yeniledik. Su kaçaklarýný büyük oranda önledik. Çalýþmalarýmýz bundan sonra da artarak devam edecektir" þeklinde kaydetti. Orta Anadolu Mobilya, Kaðýt ve Orman Ürünleri Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Mayýs ayý toplantýsýný Sungurlu'da gerçekleþtirdi. Birliðin Denetim Kurulu Üyesi ve Larton Ambalaj Sanayi firmasý Genel Müdürü Levent Öztekin'in ev sahipliðinde yapýlan toplantýda Birliðin faaliyetleri deðerlendirildi. Toplantýya Orta Anadolu Mobilya, Kaðýt ve Orman Ürünleri Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný ve ayrýca Orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri Koordinatör Baþkaný Ahmet Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Yönetim kurulu üyelerini fabrika giriþinde Larton Ambalaj Sanayi firmasý Genel Müdürü Levent Öztekin ve babasý Ayhan Öztekin karþýladý. Toplantýnýn ardýndan Öztekin, misafirlerine fabrikada Çorum mutfaðýnýn tüm çeþitlerin bulunduðu yemek ikram etti. Fabrikayý gezdiren Öztekin, faaliyetleri ve yeni kurulan makineler hakkýnda misafirlerine bilgi verdi. Aralarýnda Gentaþ Grup-Laz- Ýhracatçýlar Birliði Yönetimi Sungurlu'da toplandý zoni Mobilya, Atagür Mobilya ve Balýkçýoðlu Mobilya firmalarýnýn sahiplerinin bulunduðu yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet daha sonra Alacahöyük'te bulunan ören yerleri ile müzeyi ziyaret ettiler.orta Anadolu Ýhracatçý Birlikleri Koordinatör Baþkaný Ahmet Kahraman baþta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri Levent Öztekin'e misafirperverliðinden dolayý teþekkür etti yýlýnda da Levent Öztekin'in daveti üzerine Sungurlu'ya gelen Orta Anadolu Mobilya, Kaðýt ve Orman Ürünleri Ýhracatçýlarý Birliði Yönetim Kurulu Üyeleri, Sun-Ka Kaðýt Sanayi firmasýnýn yönetim kurulu toplantýsýna eþlik etmiþ, daha sonra OSB ve Hattuþa'yý gezmiþlerdi. sungurlugündem

7 HABER ÇESOB'tan "Geçmiþten Günümüze Ahilik" Fikret Yýldýrým Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest Çorum Özel Hastanesi yetkilileri, Çorum'da hizmet veren 83 eczane çalýþanýn Eczacýlar Günü'nü kutladý. Saðlýk sisteminin en önemli halkalarýndan biri olan eczacýlarýn, yaþadýklarý tüm zorluklara ve sýkýntýlara raðmen ülkenin her köþesinde gece gündüz demeden insanlarýn saðlýðý için verdikleri hizmetle her türlü övgüyü hak ettiklerini belirten Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Uzm Dr. Gökhan Bilgili, "Saðlýk sistemimizin önemli halkalarýndan biri olan, zaman kavramý gözetmeksizin hastalarýmýzýn saðlýðý için çalýþan, akýlcý ilaç kullanýmý konusunda toplum bilinci oluþturarak, insan saðlýðýný ve dolayýsýyla toplum saðlýðýný merkez alan hizmetlerini özveriyle yürüten deðerli eczacýlarýmýzýn ve meslektaþlarýmýzýn Eczacýlar Günü'nü kutluyorum" Çorum Özel Hastanesi yetkilileri, Çorum'da hizmet veren 83 eczaneye tek tek çiçek takdim edilerek, Eczacýlar Günlerini kutladýlar. Yapýlan ziyaretten memnun olduklarýný söyleyen eczacýlar, "Çorum'da bizleri ziyaret eden ve bu anlamlý günde sorunlarýmýzý dinleyen, bizleri yalnýz býrakmayan Çorum Özel Hastanesi çalýþanlarýna teþekkür ediyoruz" dediler. Ahilik Haftasý kutlamalarý çerçevesinde "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu panel düzenlendi. SMMMO konferans salonunda gerçekleþtirilen panele Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Zekeriya Iþýk Muzaffer Yýldýrým, Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Yýlýn Ahisi Kemal Özgül, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, bazý oda baþkanlarý ve davetliler katýldý. Panelde konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mustafa Býyýk ve Hitit Üniversitesi öðretim görevlisi Zekeriya Iþýk yer aldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým yaptý. Yýldýrým, Ahiliðin, halka dönük bir kurum olduðunu ve kendi ticaret çýkarýný diðer meslektaþlarýndan üstün tutmayan kiþinin mutluluðu halka hizmet edip yararlý olmakta aradýðýný ifade eden Yýldýrým, "Belli bir süre, bir iþ basamaðýnda kalarak olgunlaþtýrýlan yamak-çýrak / kalfausta hiyerarþisi kurmayý ve bu basamaklarda baba-evlat iliþkisi gibi öðreticiye candan baðlanmak suretiyle sanatý, saðlam ahlaký ve mesleki temellere oturtmayý amaçlar. Ýþe saygý ve çalýþkanlýk, yardýmlaþma ve haksýzlýðýn cezalandýrýlmasý da Ahilik kurumunun temel ilkeleri arasýndadýr" Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým'ýn konuþmasýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mustafa Býyýk ve Hitit Üniversitesi öðretim görevlisi Zekeriya Iþýk konuþmalarýný yaptýlar. Yýlmaz MERT "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" 28. Ahilik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda protokol ve üyeleri es- duyduðu memnuniyetini ifade ederek, ahi sofrasýnda bulunmaktan dolayý naflarla yemekte buluþtu. Yýlýn Ahisi seçilen Kemal Özgül'e tebriklerini iletti. Bakýrcýlar Arastasý'nda gerçekleþtirilen yemeðe Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü sofrasýna katýlan herkese teþekkür etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Ahi Fikret Yýldýrým, ÇESOB Ahilik geleneðini sürdürmenin gayreti içeri- Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ticaret Borsasý Baþkaný sinde olduklarýný söyledi. Kýlýç, "Kutlama- Ali Bektaþ, Yýlýn Ahisi Kemal Özgül, ÇESOB larda emeði geçen baþta Vali Ahmet Kara ol- Baþkan Vekili Recep Gür, ÇESOB Yönetim mak üzere herkese teþekkür ediyorum" de- Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað, Duran Ongu, Necmettin Uzun ve dýndan sofra duasýný di. Konuþmalarýn ar- Lütfi Barut, Berberler ve da Baþkan Kýlýç yaptý. Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Ayakkabýcýlar ve Kunlýn Ahisi seçilen Oto Tamirciler Esnaf Yemek sonunda ise Yýduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun, Odasý üyesi Kemal Özgül'e Gümrük ve Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, ÇESOB Denetim Kurulu dan gönderilen ve kendi imzasýný taþý- Ticaret Bakaný Nurettin Canikli tarafýn- üyesi Hakan Kaynar ve çok sayýda esnaf yan Ahilik Þiltini Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman takdim etti. katýldý. Vali Yardýmcýsý Haldun Aksalman, Bahadýr YÜCEL 7 "Ahilik Türk ticaret geleneðinin yazýlý olmayan kurallarýný oluþturur" "Geçmiþten Günümüze Ahilik" konulu panelde konuþan Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Arapça da kardeþlik anlamýna gelen Ahiliðin, iþ hayatýnda da kan baðý kadar yakýn insanlarýn ortak davranýþlarýný belirleyen bir deðerler bütünü olduðunu söyledi. Býyýk, "Ahilik, bir anlamda, Türk ticaret geleneðinin yazýlý olmayan kurallarýný oluþturur. Ahilik, Türkistan Türklerinin aký yani cömertlik felsefesinin Ýslami fütüvvet geleneðiyle kaynaþmasý ile ortaya çýkmýþ ve yaygýnlaþmýþ bir dünya görüþü ve bu zihniyete dayalý olarak ortaya çýkmýþ bir kurumdur" Býyýk, "Zamanla fütüvvet ve ahilik ayný anlamda, birbirinin yerine kullanýlýr hale gelmiþtir. Ahilik kavramý 13. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ortaya çýkmýþ olup daha çok Ýbn Batuta seyahatnamesinde 14. yy.ýn baþlarýnda bu þekliyle kullanýlmýþtýr. Fütüvvetin Anadolu'da etkili hale gelmesi XIII. Yüzyýlda olmuþtur. Halife Nasýr Anadolu Selçuklu Sultanlarý ile irtibat kurmuþtur. Özellikle I. Ýzzeddin Keykavus ( ) döneminde Anadolu fütüvvet ve ahiliði disiplinli bir teþkilat halinde belirmeye baþlamýþ I. Alaeddin Keykubad ( ) zamanýnda Nasýr'ýn meþhur mutasavvýf Sühreverdi'yi sultana göndermesiyle teþkilatlanma tamamlanmýþtýr. Bu yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Suhreverdi, Muhyiddin b. Arabi, Evhaduddin Kirmani, Ebu Cafer Yezdanyari ve Nasýruddin Mahmud (Ahi Ev-ren) ( ll ) gibi bir çok mutasavvýf Anadolu'da faaliyette bulunmaya baþlamýþlardýr. Bu dönemden itibaren ahilik Anadolu fü-tüvvet anlayýþýnýn unvaný olmuþtur. Ahilik aracýlýðýyla atalarýmýzýn Akdeniz dünyasýna taþýdýðý deðerler: Ahlak, bilginin kutsallýðý, müþteri kutsallýðý, doðruluk ve dürüstlüktür. Ahilik, bir taraftan Ýslâmî tasavvufî düþünce ile fütüvvet ilkelerine baðlý kalarak tekke ve zaviyelerde þeyh mürid iliþkilerini, iþ yerlerinde usta kalfa ve çýrak münasebetlerini düzenlerken, ayný zamanda iktisâdi hayatla da alakadar olmuþtur. Özellikle Fatih devrinden itibaren siyasî bir güç olmaktan çýkarak organize esnaf birlikleri halini almýþlardýr. Orta Çað boyunca Anadolu'nun sosyal hayatýnýn düzenlenmesinde önemli fonksiyonlar üstlenmiþ bir teþkilat olan Ahilik cemiyeti bir bütün olarak ele alarak bütün sosyal guruplarýn menfaatini düþünmüþ, çatýþmacýlýk, vurgunculuk, serbest rekabet ve aþýrý kazancý reddetmiþ, uzlaþmacý sosyal ve ekonomik münasebetlerin kurulmasýný hedeflemiþtir. Buna baðlý olarak Ahilik, sosyal adalet, din ve ahlak kurallarý ile geleneklere baðlý iþ ahlakýyla toplumda uyumlu bir düzen meydana getirmiþtir. Sermayeyi atýl býrakmayýp iþletmek suretiyle iktisadi hayata canlýlýk kazandýran Ahilikte özel teþebbüs ve mülkiyet kabul edilmiþ, devletin rolü, özel teþebbüsün yeterli olmadýðý alanlarda amme hizmetlerini yerine getirmek biçiminde deðerlendirilmiþtir. Sosyal açýdan ise, örgütleyici ve iþbaþý ve iþ dýþý eðitim boyutlarýyla oluþturduðu hiyerarþi çerçevesinde kabul ettiði çalýþma þartlarý ile son derece insancýl ve demokratik esaslara dayalý bir disiplin oluþturmuþtur. Ticaret hayatýnýn düzenlenmesi, hammadde alým satýmý, iþlenmesi ve piyasaya sürülmesi konularýna iliþkin kanun ve tüzük gibi mevzuat uygulamalarý ve narh ayarlamalarýyla cemiyette oldukça etkili olmuþtur. Ahi Birliklerinin tüketiciyi korumak için almýþ olduðu Prof. Dr. Mustafa Býyýk tedbirler, sanayi alanýnda üretici ile tüketici arasýna herhangi bir aracý sýnýfýn girmesine mâni olunmasý, asýrlarca devam etmiþ, zaman zaman esnaf tarafýndan tespit edilen standartlar ve narhlar, Kanunname-i Ýhtisâb-ý Bursa örneðinde olduðu gibi, padiþah fermaný haline getirilmiþtir. Anadolu Selçuklu devleti zamanýnda Ahi Birlikleri mesleklere ait ihtilaflarý çözüme kavuþturmuþ, devlet ile olan münasebetlerin düzenlenmesine vasýta olmuþlar böylece Batý toplumlarýnda görülen Althuser'in "Devletin Ýdeolojik Aygýtlarý", Durkheim'in "ikincil yapýlar" dedikleri devlet ile sosyal organizmalar arasýndaki aracý formlarý oluþturmuþlardýr. Üretimin miktar ve kalite olarak planlanmasý ve kontrolü, ham ve mamül eþya fiyatýnýn tespiti bu birliklerin temel görevi olmuþtur" Prof. Dr. Býyýk sözlerini þu ifadelerle tamamladý: "Ahi Birlikleri, cemiyetin huzuru için uzlaþmacý ve uzlaþtýrýcý bir tutum içerisinde olmuþlar ve bunu siyasî faaliyetlerinin temel felsefesi haline getirmiþlerdir. Anadolu'da süratle yayýlan, köylerde ve uç bölgelerde büyük nüfuza sahip olan bu teþkilat, Anadolu'da bilhassa XIII. yüzyýlda devlet otoritesinin iyice zayýfladýðý bir dönemde, þehir hayatýnda sadece iktisadî deðil, siyasî yönden de önemli faaliyetlerde bulunmuþlardýr. Ahiler baðýmsýz bir güç olmamakla birlikte, zaman zaman merkezi otoritenin zayýfladýðý, anarþi ve kargaþanýn zuhur ettiði dönemlerde siyasî ve askerî güçlerini Ýzhar etmiþler ve önemli fonksiyonlar üstlenmiþlerdir. Özellikle idare teþkilatýnýn inkiþaf etmemiþ olduðu ilk devirlerde, Moðol istilasý sýrasýnda þehirlerde ve küçük kasabalarda mahalli halk idaresinin temsilcisi olmuþlardýr. Tokat ve Sivas'ý ele geçiren Moðollara karþý Kayseri'yi baþarýyla savunmuþlardýr. Moðollarýn Anadolu'yu istila ederek kendileriyle uyumlu yönetimleri iþ baþýna getirdikleri bu dönemde Ahiler, Türkmen çevrelerle birlikte Moðollara ve bu kukla yönetimlere karþý mücadeleye giriþmiþlerdir ( ). Bu durum Ahilere karþý geniþ çaplý operasyonlar halinde bir tasfiye sürecini baþlatmýþtýr. Ýleri gelen Ahi sanat ve fikir adamlarý katledilmiþ, Ahilere ait iþ yeri, medrese, tekke ve zaviyeler müsadereye tabi tutulmuþ, bir çok Ahi tehcire ve zulme maruz kalmýþ nihayet Ahi Evren Nasuriddin Mahmud da Kýrþehir'de çevresindekilerle birlikte katliama uðramýþtýr. Bu sýrada gerek Ahi Evren'e ait gerekse diðer Ahi büyüklerine ait kaleme alýnan pek çok eserde kaybolmuþ yakýlmýþ, tahrif edilmiþtir. Bu süreçte Ahi Evren Hace Nasîriddin bayrak isim olduðundan O ve Ahilik hedefte kalmýþtýr. Selçuklular döneminde devletin güvenliði saðlamada kendisinden destek gördüðü Ahi Birlikleri dâhilî karýþýklýklarýn ve uçlardaki ayaklanmalarýn bertaraf edilmesinde önemli bir organize güç olarak büyük hizmet görmüþlerdir. Devletin fertleri koruyup gözeten bir baba ocaðý, devlet reisinin hürmetle karþýlanmasý, ferdin devlete karþý itaatkâr olmasý, ona isyandan kaçýnmasý anlayýþý, Ahilerin sadece Selçuklular zamanýndaki deðil, ayný zamanda Osmanlýlar dönemindeki siyasî faaliyetlerinin de temelini oluþturmuþtur. Ahi Birlikleri Osmanlý Devleti'nin ilk dönemlerinde oldukça önemli roller oynamýþ, merkezî idarenin kuruluþu sýrasýnda devlet kadrolarýný bütünüyle bu teþkilatýn liderleri ile aþiret beyleri meydana getirmiþtir." Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Gurbette çalýþan iki Karadenizliden biri izinden dönmüþ, hemþerisine memleketten haberler veriyordu : -Memlekette kar yaðdý, kurtlar çakallar köye kadar indi, Bunun üzerine arkadaþý:-bir zarar verdiler mi? -Sizin çilli horozu çakal kaptý.- Peçi Karabaþ nerede imuþ?-eþek Karabaþa tekme atarak öldirmuþ.- Eþek deðirmenda deðul miydu?- Deðirmenden babanýn tabutunu cetirmiþdu.-uy, babam öldi mu?- Öldü ya. Ananýn ölümüne dayanamadu da..-ah anam ah! O da mu öldi?-eviniz yanarken kurtaramaduk.-uyy desene ocaðum söndü... Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Kemik erimesi boy kýsalýðýna yol açabilir Osteoporoz yani kemik erimesi günümüzde en sýk görülen hastalýklarýn baþýnda geliyor. Kemik erimesine baðlý olarak kalça kemiklerinde, omurgada ve el bileklerinde kýrýlmalar yaþanabiliyor. Hatta belirgin derecede boyda kýsalma ve kamburluk sorunlarý da görülebiliyor. Osteoporoz, erken taný konulmaz ve tedavi edilmezse hastayý yataða mahkum edebiliyor. Central Hospital dan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Uzm. Dr. A. Þahap Demirboðan, Boyda kýsalma, sýrtta kamburlaþma, bel ve sýrt aðrýlarý yaþanýyorsa hemen uzman bir hekime baþvurulmasý gerekir diyor.osteoporoz yani bilinen adýyla kemik erimesi; kemik mineral yoðunluðunun azalmasý ve yapýsýnda oluþan deðiþiklikler sonucu kemiðin kýrýlganlýðýnýn artmasýyla meydana gelir. Kemik dokusu, büyüme çaðýnda ve büyüme tamamlandýktan sonra da sürekli kendini yenileme özelliðine sahiptir. Kemik yenilenirken ayný anda yýkým ve yapým olayý gerçekleþir.büyüme çaðýnda kemik yýkýmýndan daha çok yapým olur. Kemikler uzar, kalýnlaþýr ve güçlenir. Bu devrede ihtiyaç olan kalsiyum ile D vitamini mutlaka karþýlanmalýdýr. Ayrýca kemik yapýmýnýn uyarýcýsý olan egzersizi de ihmal etmemek gerekir.spor yapan kiþilerde kemik erimesi az Büyüme çaðýnda kemiklere yük verildikçe, bu yükü karþýlayacak þekilde kemikler büyür ve güçlenir. Bu güçlenme ve büyüme 19 yaþýnda gerçekleþir. Böylece kiþinin ömür boyu taþýyacaðý kemiðin yüzde u oluþur. Yapýlan araþtýrmalarda büyüme çaðýnda spor yapan kiþilerde, spor yapmayanlara göre kemik erimesinin çok daha az olduðu görülmüþtür. Kiþinin hayatý boyunca kullanacaðý ve ulaþabileceði en yüksek kemik kitlesi yani doruk kemik kitlesi, yaþýnda en yüksek noktaya gelir. Bu doruk kemik kitlesi, yüzde genetik faktörlere baðlý olarak geliþir. Kalýtým dýþýnda ise beslenme, egzersiz ve çevresel faktörler de oldukça etkilidir. 30 yaþýnda kemik ölçümü þart Bir kiþi hayatý boyunca kullanacaðý kemik miktarýný öðrenmek istiyorsa ve genetik risk ihtimali de varsa 30 yaþýnda kemik ölçümü yaptýrmalýdýr. Böylece kemik erimesine karþý erken önlem alýnabilir. Kemik erimesinde erken taný çok önlemdir. Genellikle þeker, kolesterol ve hormon seviyeleri için düzenli kontroller yaptýrýlýr ancak vücudun direði olarak kabul edilen kemikler için nedense bir ölçüm yaptýrýlmaz. Kemik ölçüm cihazlarýyla yapýlan tetkiklerde ýþýn (þua) alýmý yok gibidir. Neredeyse bir akciðer filminde alýnan ýþýnýn (þuanýn) 200 de biri kadardýr. Kemik ölçümü oldukça kolay bir yöntemdir. Hasta yatakta uzanmýþ haldeyken kemik ölçüm cihazý vücuda deðmeden üzerinde gezdirilir. Ölçüm öncesinde ilaç almak, aç kalmak gibi herhangi bir hazýrlýða da gerek yoktur. Sessiz hýrsýz osteoporoz Kemik dokusundaki yapým-yýkým iþlevi yaþlanmayla birlikte yýkým aðýrlýklý olmaya baþlar.büyümedeki durumun aksine yýkým yapýmdan fazladýr ve kemikler küçülerek, incelir. Sessiz hýrsýz osteoporoz olarak da adlandýrýlan bu hastalýk, kemiklerde aðrý hissi oluþturmadan kemikleri aþýndýrmaya baþlar. Bunun sonucunda da kemiklerin þekilleri deðiþir, fark edilmeyen mikro kýrýklar oluþur. Boyda kýsalma olabilir Kemik erimesine baðlý geliþen kýrýklar ve buna baðlý oluþan þikayetler hemen kendini belli etmediði için fark edilemeyebilir. Bazý durumlarda hafif bir darbe bile kalça kemiklerinde, omurgada ve el bileðinde kýrýlmalara yol açabilir. Ayrýca belirgin derecede boyda kýsalma ve sýrtta kamburluk gibi sorunlar da görülebilir. Kemik erimesi sonucu yaþanan kýrýklar hastayý yataða mahkum edebilir. Boyda kýsalma, sýrtta kamburlaþma, bel ve sýrt aðrýlarý yaþanýyorsa hemen fizik tedavi uzmaný bir hekime baþvurulmasý gerekir. Osteoporoz tedavi edilebilir Osteoporoz önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalýktýr. Hastaya kemik erimesi tanýsý konduktan sonra gerekli olan tedavi þekli planlanýr. Ancak hastalýða neden olan ikincil bir neden varsa bu durumun tespit edilerek tedavi edilmesi gerekir. Tedavi sürecinde kullanýlan ilaçlar hap veya enjeksiyon þeklindedir. Týp alanýnda yapýlan son yýllardaki geliþmeler sonucu kýrýklara baðlý oluþan aðrýlarý azaltabilen etkili ilaçlar da bulunmaktadýr. Saðlýklý kemik yapýsý için kalsiyum ve D vitamini Osteoporozla mücadele, anne karnýndayken baþlar ve ölünceye kadar devam eder. Bu sebeple anne adaylarýnýn hamilelik sürecinde ve sonrasýnda yeterli kalsiyum almalarý þarttýr. Çocuklarýn ise kalsiyum alýmý için D vitamini aðýrlýklý beslenilmeleri gerekir. Çocuða ayrýca protein açýsýndan eksiksiz bir beslenme düzeni de uygulanmalýdýr. Saðlýklý bir kemik yapýsý için her bireyin süt, yumurta, peynir, yoðurt, fasulye, yeþil yapraklý sebzeler, brokoli, balýk, balýk yaðý ve badem gibi kalsiyum ve D vitamini içeriði zengin yiyecekleri tüketmesi gerekir. Ayrýca erken yaþlardan itibaren spor ve fiziksel aktivitelere baþlanmalý ve hayat boyunca da devam ettirilmelidir. Hareketsiz yaþam tarzý, alkol, asitli içecekler ve sigara gibi risk faktörlerine karþý da önlem alýnmalýdýr. Sinema 19:55 Sinema Çizmeli Kedi Shrek ile karþýlaþmadan önce kurnaz savaþçý Çizmeli Kedi, aranan bir kanun kaçaðý olduðu durumdan kurtulmalýdýr. Jack ve Jill den sihirli fasulyeleri çalmaya çalýþýrken, diþi bir kedi ile karþýlaþýr. Kitty Softpaws adýndaki bu güzel diþi, Çizmeli Kedi yi eski dostu fakat þimdi düþmaný olan Humpty Dumpty e götürür. Eski ihanetlerini unutamasa da Humpty e sihirli fasulyeleri çalmak için yardým etmeye karar verir ve birlikte heyecanlý bir maceraya atýlýrlar. 20:00 Zaman Makinesi 1973 Tolga, bugüne kadar hiç çalýþmamýþ, þýmarýk ve kendini beðenmiþ bir adamdýr. Babasý Ali Rýza nýn vefatý ile tüm servetin annesine býrakýlmasý ve Tolga ya sadece Anadol STC 16 marka eski bir otomobilin kalmasý Tolga yý kýzdýrýr. Hemen arabaya atlayýp uzaklaþmak isteyen Tolga, bir anda Anadol ile beraber kendisini gökyüzünde bulur. Araba havalanmýþ ve bir süre sonra bir plaja iniþ yapmýþtýr. Geldiði bu yerde insanlarýn üzerindeki eski püskü kýyafetler hiç ilgisini çekmemiþ ve bu durum onu bir an önce araba tamircisi bulmaya yönlendirmiþtir. 19:50 Sinema Bay ve Bayan Smith Dýþarýdan bakýldýðýnda, sýradan bir Amerikan ailesi görünümündeki Smithler, aslýnda birbirlerinden çok büyük bir sýr saklamaktadýrlar. Her ikisi de birbirlerine rakip iki örgüt için kiralýk katil olarak çalýþmaktadýr. Bu durum, uzun bir süre evliliklerine fazladan bir heyecan katmamýþ olsa bile, her ikisi de yeni iþinde birbirlerini öldürmekle görevlendirilince iþler karýþacaktýr. Oyuncular : Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody Yönetmen : Doug Liman Mihail Bulgakov Mihail Afansyeviç Bulgakov (Rusça:1891, Kiev , Moskova), Rus roman ve oyun yazarý. Çok iyi bir mizah yazarý olmasýna raðmen, Gogol için kullanýlan "ciddi olan hiçbir þeyi beceremez" tabiri Bulgakov için de geçerlidir. En kayda deðer eseri "Usta ve Margarita" ve "Köpek Kalbi"dir.1891'de Ukrayna'nýn Kiev þehrinde doðdu. Ýlahiyatçý bir babanýn en büyük oðluydu. Týp okudu, hayata hekim olarak atýldý, ama Çehov gibi sonradan yazarlýkta karar kýldý.önceleri gazetecilik yaptý, ardýndan 1925'te ilk önemli yapýtý Beyaz Muhafýz'ý tefrika olarak yayýmladý. Bulgakov'un bu romandan oyunlaþtýrdýðý Turbin'in Günlükleri, 1926'da sahnelenerek büyük bir baþarý kazandý, ama çok geçmeden yasaklandý.bulgakov, 1925'te yergili fantazilerin yeraldýðý Þeytanlýklar'ý yayýmladý ve sözdebilim üzerine iðneleyici ve gülünç bir yergi niteliðindeki Köpek Kalbi'ni yazdý. 1930'a doðru yapýtlarýnýn yayýnlanmasý fiilen yasaklandý. Ülkeden göç etme isteði Stalin tarafýndan geri çevrildi. 1930'larda iki yapýt daha verdi. Ýlki Stanislavski'yi ve Moskova Sanat Tiyatrosu'nun perde arkasýný yeren, yarýda kalmýþ özyaþamöyküsel bir romandý. Ýkincisi ise Usta ile Margaritadýr.Bulgakov, bir süredir yakalandýðý böbrek yetmezliðinin ilerlemesi sonucu 1940'ta Moskova'da öldü. ÇAY LOKMASI Malzemeler 1 çay bardaðý yoðurt 1 adet yumurta Yarým çay bardaðý zeytinyaðý Yarým su bardaðý ezilmiþ beyaz peynir Aldýðý kadar un 1 çay kaþýðý karbonat, tuz Kýzartmak için : Sývýyað Yemeðin Tarifi Bir kabýn içinde yoðurt ve yumurtayý tahta kaþýkla iyice çýrpýn. Üzerine zeytinyaðýný ve ezilmiþ beyaz peyniri ilave edip, karýþtýrýn. Orta yumuþaklýkta bir hamur oluncaya dek un katýn. Karbonat ve tuzunu da ilave edip iyice yoðurun. Hamuru merdane yardýmýyla 1 cm kalýnlýðýnda açýp, iki parmak eninde istediðiniz boyda þeritler kesin. Kýzdýrýlmýþ sývýyaðlý tavada, þeritler halindeki hamurlarý, kabarýp pembeleþinceye kadar kýzartýn. Servis tabaðýna aldýðýnýz çay lokmalarýný sýcak servis yapýn. Akýllý insanlara gülmek, delilerin ayrýcalýðýdýr. Jean de La Bruyere 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Bay ve Bayan Smith Sinema 22:10 Bitmeyen Savaþ 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Hz.Yusuf 21:00 Keloðlan Ýle Can Kýz 23:00 Gündüz Gece 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Zaman Makinesi 1973 Sinema 22:30 Süper Ajan K9 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Çizmeli Kedi 21:50 Stadyum 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 23:00 Ayna

9 HABER 9 Fen Liseli öðrencilerin projesi finalde Çorum Fen Lisesi öðrencileri Mutlu Ýþitmen ve Çaðlayaný Saltan tarafýndan hazýrlanan Biyoloji öðretmeni Ýsmail Hakký Akçal'ýn danýþmanlýðýný yürüttüðü "Euphorbia Lysis mi?" adlý proje liseler arasý "Ýyi Fikir, Büyük Projem" yarýþmasýnda finale kaldý. Ýstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Ýyi Fikir, Büyük Projem" isimli proje yarýþmasýnda finale kalan projenin poster sunumu proje ekibi tarafýndan Üniversitenin Kavacýk Kampüsünde yapýldý. Sütleðen bitkisinin dezenfektan olarak kullanýlabilirliðinin araþtýrýlmasýna dönük projeleriyle Okyanus Kolejleri tarafýndan düzenlenen liselerarasý proje yarýþmasýnda finale kalan öðrencilerin bu projelerinde ise, ayný bitkiden elde edilen özütün antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerinden yola çýkýlarak kansere karþý kullanýlýp, kullanýlmayacaðý araþtýrýldý. Geçtiðimiz üç yýl boyunca baþarýlý projeleri ile ilde ve il dýþýnda okulun tanýtýmýna katký saðlayan öðrenciler Çaðlayan Saltan ve Mutlu Ýþitmen ile Biyoloji Öðretmeni Ýsmail Hakký Akçal, beyin kanseri üzerine yaptýklarý bu çalýþma ile liseler arasý "Ýyi Fikir, Büyük Projem" yarýþmasýnda yapýlan elemeler sonucunda finale kalarak yeni bir baþarýya daha imza attýlar. Öðrenciler sütleðen bitkisi özütü ve difenik asidin beyin kanseri üzerine etkilerini araþtýran proje ekibi sütleðen bitkisinin etken madde açýsýndan zengin bir bitki olduðunu ve projenin de doðaya dönük olduðunu belirttiler. Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik, "Örnek projelerle okulumuzu temsil eden danýþman öðretmen ve öðrencilerin bu yýlda yine okulumuzu en iyi þekilde temsil edeceðine inancýmýz tamdýr" diyerek bu baþarýda emeði geçen Biyoloji öðretmeni Hakký Akçal, öðrenciler ve okul idaresine baþarýlarýndan dolayý teþekkür etti. S.S. ÇORUM AHÝ EVRAN SANAYÝ ÞEHRÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI KOOPERATÝFÝ 2014 YILI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÝLANIDIR. Ýlimiz merkezinde kurulu bulunan S.S. ÇORUM AHÝ EVRAN SANAYÝ ÞEHRÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ YAPI KOOPERATÝFÝ mizin 2014 yýlý olaðan genel kurul toplantýsý aþaðýda belirtilen gündemi görüþmek üzere ilk toplantýsýný 20/06/2015 tarihinde Cumartesi günü Saat 21,00' de Çepni Mah. 8.Çelik Sk. No:2 Esnaf Sarayý Toplantý Salonu ÇORUM adresinde yapýlacak. Gerekli çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 2.Toplantýsýný 27/06/2015 tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM : 1- Açýlýþ ve yoklama, 2- Divan heyetinin teþekkülü ve divan heyetine genel kurul evraklarýný imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim kurulu ve Denetim kuruirarý tarafýndan hazýrlanan raporlarýn görüþülmesi ve kabulü, yýlý Bilançosu ve Gelir Gider hesaplarýnýn incelenmesi ile onanmasý veya reddi. 5- Yönetim ve Denetim kurullarýnýn ibrasý, yýlý üye aidatlarýnýn belirlenerek aidatlarýný süresinde ödemeyen üyelerden gecikme zammý alýnarak buna göre 2015 yýlý tahmini bütçesinin karara baðlanýlmasý, 7-Dilek temenniler, 8-Kapanýþ. YÖNETÝM KURULU YALÇIN KILIÇ KOOP.BAÞKANI- NECMETTÝN UZUN MUHASSÝP- ADNAN TIÐLI BAÞKAN YARDIMCISI Basýn: Resmi ilanlar de Gençlik kamplarý Ramazan'da da devam edecek Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði Genel Kurulu yaptý 15 Ocak 2015 tarihinde kurulan ve birinci ayýnda 16 ilde il temsilcisi belirleyen, ikinci ayýnda "Hep Beraber Isýnalým" projesi ile yüzlerce aileye kýyafet yardýmý yapan ve 3.ayýnda Ýtalya, Romanya, Macaristan ve Yunanistan'ýn da katýlým saðladýðý Uluslararasý Aktif Öðrenci Kongresi'nde proje ortaðý olarak yer alan Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði'nde Genel Kurul heyecaný yaþandý. Dernekten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Türkiye'nin farklý illerinden katýlýmýn yoðun olduðu Genel Kurulda Semih Kýzýldað yeniden Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçildi. Kýzýldað yaptýðý konuþmada, "Gönüllü Genç Giriþimciler Derneði olarak ilk kurulduðumuz günden beri ülkemize çýkarsýz beklentisiz hizmet etme amacýna sahip olduk.yeni yapýlanmamýzda bizi her ilde temsil edecek her ile ulaþmamýzý saðlayacak arkadaþlarý da bünyemize kattýk ve katmaya devam ediyoruz.hedeflerimizi seçimden önce açýk bir þekilde ortaya koyduk, 2 yýl sonunda neleri arkamýzda býrakmayý amaçladýðýmýzý da dile getirdik.hedeflerimiz büyük,yolumuz uzun ama biz hem gönüllüyüz hem genciz hemde sabýrlýyýz ve çýktýðýmýz bu yoldan da dönmeye niyetimiz yok. Allah'ýn izni ile dik duruþumuzdan birþey kaybetmeden yolumuza devam edeceðiz. Derneðimiz hakkýnda hayýrlý uðurlu olsun inþallah desteklerinizin hakkýný vereceðiz" Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ve Çorum'da Mahmut Atalay Gençlik Merkezinin organize ettiði Doða ve Deniz Kamplarý baþlýyor. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý yaptýðý açýklamada konu hakkýnda bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn projeleri kapsamýnda Çorum'da yaþ aralýðýndaki gençlerin milli ve manevi deðerler konusunda farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý noktasýnda, Doða ve Deniz Kampý imkaný sunulduðunu kaydeden Týðlý, "Doða ve Deniz kamplarýmýz gençler için Ramazan ayýnda da devam ediyor" Kamplara baþvurular 24 Mayýs 2015 tarihinde sona erecek. Ramazan Temalý Kamp, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile ortaklaþa ve Ramazan ayýnýn ruhuna uygun olarak gerçekleþtirilecek. Kampta, Kur'an-ý Kerim öðretimi ve siyer seminerleri verilecek. Yemekler sahur ve iftar vakitlerine uygun verilecek ve kamp aktiviteleri aðýrlýkla iftar ve sahur arasýnda yapýlacak. Kampa katýlmaya hak kazanan gençlerin kamp hakkýnda bilgilendirilmesi, Gençlik Merkezi çalýþanlarýnca gerçekleþtirilecek. Gençlik Kamplarý tanýtým çalýþmalarýný Milli Eðitime baðlý okullarda, Gençlik Liderleri tarafýndan yapýldýðýný ve yapýlan çalýþmalar sonucunda yoðun bir ilgi olduðunu söyleyen Týðlý, kamplara baþvurmak isteyen gençlerin genclikkamplari.gsb.gov.tr veya kampbasvuru.gsb.gov.tr adresinden online olarak þahsen gerçekleþtirebileceklerini, internet imkaný olmayan gençleri ise Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'ne beklediðini dile getirdi. BTP'den Cuma Pazarýnda seçim çalýþmasý Baðýmsýz Türkiye Partisi milletvekili adaylarý Çorum' da Mimar Sinan Mahallesinde kurulan Cuma Pazarýnda seçim çalýþmasý yaptýlar. Çalýþmalara BTP Çorum Milletvekili adaylarý Av. Mustafa Pak, Þaban Demir, Abdullah Þahin ve Ahmet Öztürk ile Ýl Baþkan Vekili Nejdet Biçer ve Kadýn ve Gençlik Kollarý üyeleri katýldý. Pazar esnafýyla sohbet eden Av. Mustafa Pak, BTP iktidarýnda vatandaþýn cebininin para göreceðini, esnafýn Pazar probleminin kalmayacaðýný ifade etti. Pak, Milli Ekonomi Modelinin devreye girmesiyle her aileye 5 bin TL asgari ücret, 1000 TL vatandaþlýk maaþý,1500 TL ev hanýmý maaþý þeklinde gelir gireceðini söyledi. Milletvekili adayý Abdullah Þahin de, milleti içinde bulunduðu ekonomik durumdan kurtarabilecek tek partinin Baðýmsýz Türkiye Partisi olduðunu kaydetti. BTP milletvekili adayý Ahmet Öztürk ise Pazara gelen halkýn evine meyve sebze götürmekte zorlandýðýný, göz göre göre hormonlu meyve ve sebze almak zorunda kaldýðýný iddia etti. Öztürk, 949 TL asgari ücretle insanca onurluca yaþamanýn mümkün olamayacaðýný, günümüz þartlarýnda bir ailenin aylýk gelirinin 5 bin liranýn altýnda olmamasý gerektiðini söyledi. Türkiye'nin kaynaklarýnýn dünyada hiçbir ülkede olmadýðýný ifade eden Öztürk, bu kaynaklarýn Milli Ekonomi Modeliyle 70 milyonun hizmetine sunulacaðýný ifade etti. Haber Servisi Sadýk Ahmet Ortaokulu'nda Engelliler Haftasý etkinlikleri YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde baðlý Orhan Gazi Caddesi bir kýsmý ve Yazýlý Kaya Caddesinin bir kýsmýna, Baþkent Otel'e tarihlerinde baðlý Yazýlý Kaya Caddesinin bir kýsmýna ve Kaleburg Hotel'e tarihlerinde baðlý Hitit Caddesinin bir kýsmý ve Yazýlý Kaya Caddesinin bir kýsmýna, Aþýkoglu Turistik Tesisleri, Müze Müdürlüðü, Kaymakamlýk, Milli Eðitim Müdürlüðü tarihlerinde baðlý Hitit Caddesinin bir kýsmýna ve Hastane, Jandarma Komutanlýðý'na tarihlerinde baðlý Hattusas Caddesinin bir kýsmý, Çarþý Mahallesi baðlý Pazar Meydanýnýn tamýndaki ve Hisar Mahallesinin tamamýna, Belediye hizmet binasý, Ziraat Bankasýna tarihlerinde baðlý Gazi Þahin Caddesi bir kýsmý ve Atatürk Caddesinin bir kýsmýna tarihlerinde baðlý Hisar Mahallesine baðlý Ýbikçam Mezrasýnýn tamamýna." Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu'nda yapýlan etkinlikte Engelliler Haftasý kutlandý. Okulun konferans salonunda yapýlan etkinlikler kapsamýnda ilk olarak "Benim Dünyam" adlý sinema filminin gösterimi yapýldý. Ýki seans halinde gösterilen filmi birinci seansýnda öðrenciler ikinci seansta ise veliler izledi. Etkinlikler kapsamýnda daha sonra ise Rehberlik Araþtýrma Merkezi ile ortaklaþa velilere ve öðrencilere yönelik seminer düzenlendi. Sunumu Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Tahir Demir yaptý. Veliler yoðun olarak yaz dönemi için herhangi bir ortam ya da etkinlik bulamadýklarýndan, bu nedenle de çocuklarýn eðitimlerinde aksamalar meydana geldiðinden yakýndýlar. Mümkün olmasý durumunda yaz döneminde de kurs þeklinde eðitime devam edilmesini talep ettiler. Son olarak "Þen Çocuklar" resim sergisinde katkýda bulunan özel eðitim sýnýfý öðrencilerine Okul Müdürü Muharrem Olukcu tarafýndan baþarý belgeleri takdim edildi. Haber Servisi

10 HABER 10 Kayrýcý, Belediyenin önünde Baþkan Torun'a yüklendi Özel Eðitim Meslek Lisesi öðrencilerine hijyen eðitimi Engeliler Haftasý nedeniyle Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü öðrencilere "Üreme Saðlýðý ve Kiþisel Hijyen" konulu eðitim verdi. Çorum Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde yapýlan eðitime konuþmacý olarak Üreme Saðlýðý Eðitim Merkezi'nde görev yapan eðitimciler Saðlýk Memuru Yakup Akyýldýz, Ebe Canan Erverdi ve Hemþire Emine Kýlýç katýldý. Eðitimde Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevlisi iþaret dili tercümaný Ömer Albayrak ve bir öðrenci tarafýndan, eþ zamanlý olarak iþaret diline çevrildi. Haber Servisi Sungurlu'da Engelliler Haftasý kutlamasý Sungurlu'da Engelliler Haftasý nedeniyle Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan bir program düzenlendi. Okul bahçesinde yapýlan programa Kaymakam Osman Beyazyýldýz, Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile baþlayan program Okul Müdürü Aydýn Bilici'nin günün anlam ve önemini belirten konuþmasýyla devam etti. Programda þiirler seslendirildi, þirinler gösterisi, halk oyunlarý gösterisi, ýspanaklý yumurta gösterisi, prenses gösterisi, potpori dans gösterisi, komedi dans üçlüsü gösterileri yapýldý. Program sonunda öðrencilerin hazýrladýðý kermes ve sergi açýldý. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna Uðurludað devam etti. MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, MHP Uðurludað Ýlçe Baþkaný Harun Kiday ve yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet, Uðurludað'da çeþitli kurum, kuruluþ ve esnaflarý ziyaret etti. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Uðurludað'da halka hitap eden MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý çarpýcý açýklamalarda bulundu. Hükümetin yanlýþ politikalarýndan ve 7 Haziran seçimlerinin önemini dile getiren Kayrýcý, MHP'den istifa ederek, AK Parti'ye katýlan Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun'a gönderme yapmayý ihmal etmedi. Uðurludað Belediyesi önünde halka hitap eden Kayrýcý, "Uðurludað þunu unutmasýn Remzi Efendi sana söylüyorum. Bunu da unutmadýk. Kitabýmýza yazdýk. Biz hýrsýzlýk etmedik haram lokma yemedik. Sýkýntýda olabiliriz hiç önemli deðil. Ama þunu açýkça söylüyorum burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin hakkýný alýp baþka yere gidenlerinde hesabýný soracaðýz. Hiçbir akrabasý, komþusu gücenmesin. Biz kimseye bir kötülük yapmadýk. Biz onlarý kardeþimiz saymýþtýk. Allah büyük bir gün gelir bununda hesabý sorulur. Bu mübarek günde kýrýcý konuþmak istemiyorum. Uðurludað bizim kalemiz ne yaparlarsa yapsýnlar çalamazlar, alamazlar" açýklamalarýnda bulundu. AK Parti Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu'nun 'Çorum'a 13 milyar TL yatýrým yaptýk' sözlerine atýfta bulunan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, "Çorum'a 13 milyar TL yatýrým yapmýþlar. Hani nerede yatýrým söylediðin parayla Çorum iki kez inþaa edilirdi. Bir de Çorumlular çalýþmadan yedi diyor. Çalýþmadan mý yediniz Çorumlular size soruyorum. Salim efendinin cebinden mi yediniz yýlýnda Çorum'da 32 tane tuðla fabrikasý çalýþýyordu þu anda 18 tane tuðla fabrikasý kaldý. Gömlek fabrikasý ekonomik nedenle kapanmak zorunda kaldý. Þurada hastanemiz vardý zaten yapýlmýþ olan hastaneye açýlýþ yapmakla bir þey yapmýþ olamazlar. Uðurludað'a hiçbir þey yapmadýlar. Uðurludað geri geri gidiyor. Birlik içerisinde beraber olacaðýz bu gidiþata dur diyeceðiz" þeklinde konuþtu. Konuþmasýnda, hükümetin ekonomik anlamda ülkeyi zarara uðrattýðýný iddia eden Kayrýcý, "2002 yýlýnda 218 milyar dolar iç dýþ borcumuz vardý. Bugün 486 milyar dolar iç dýþ borcumuz var. 80 milyar dolar da özelleþtirmeden kasaya para koydular. Ama kasamýz tam takýr, kuru bakýr haline geldi. O gün bizleri, iki kilo buðday satýyorsunuz bir litre mazot alamýyor çiftçimiz diyorlardý. Bu gün 6 kilo buðday satan çiftçi bir litre mazot alamaz hale geldi. Ülkemizde 2 milyon 8 yüz bin kiþi o günün þartlarýnda açým, acizim diye yardým alýyorlardý. Bu gün 20 milyonun üzerinde insanýmýz açým, acizim diyor yýlýnda beðenmedikleri hükümetten devraldýklarý Türkiye Cumhuriyeti Devletini kötü bir yönetimle bugünlere getirdiler. AKP hükümeti çözüm diye çözülme sürecini baþlattý. Birde Baþkanlýk Sistemi olmazsa bu ülkeyi yönetemeyiz diyorlar. Bizde diyoruz ki anlatýn gerçekten güzel bir þey ise burun ülkeyi daha iyi yönetelim. Ama sorduðumuzda siz bilmezsiniz Türkiye tipi baþkanlýk sistemi getireceðiz bu ülke çok iyi yönetilecek diyorlar. Alt yapýsýný anlatmadan bize sadece söyledikleri bu.türkiye'ye baþkanlýk sistemi getirerek ülkenin bölünmesini baþlatmýþ olursunuz. Onun için de 7 Haziran seçimleri Türkiye için çok önemlidir. Türklerin son kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Biz seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan deðiliz. Bizi bir daha destekleyin ve bu hýrsýzlýklara dur diyelim. Bu ülke insanlarý gül gibi geçindirir. Yeter ki hýrsýzlar baþýmýzda olmasýn. Kandiliniz mübarek olsun. Birlik beraberlik içerisinde nice kandiller geçirmemiz dileðiyle" diyerek sözlerine son verdi. "Kavramlar anlamýný yitirirse insanlar özgürlüklerini kaybederler" Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nde kültürel yozlaþma konusu iþlendi. Dernek çok amaçlý salonunda gerçekleþen semineri Hitit Üniversitesi Osmancýk Meslek Yüksek Okulu öðrencisi Burhan Paydar sundu. Konuþmasýna kültür ve yozlaþma kavramlarýnýn açýklamasýný yaparak baþlayan Paydar, "Bugün dünyada fiili savaþlar kadar kültürel savaþlarýn yapýldýðýna da tanýk olmaktayýz. Özellikle kültür emperyalizmi yoluyla emperyalist ülkeler kendi isteklerini kolay kabul ettirecekleri bir sosyal ve siyasal yapýyý oluþturmak istemektedirler. Böylece o ülkenin kaynaklarý kolayca kontrol edilmek ve sömürülmek istenmektedir" diyerek konuþmasýna baþladý. Paydar konuþmasýna, "Bugün artýk memleketler silahla, askerle deðil kültürle, ekonomi ile iþgal edilmektedir; bu, görünmeyen ama daha etkili bir iþgal yöntemidir. Açýktan iþgale göre daha sakýncasýz ama daha kalýcýdýr. Türk dili ve Türk kültürü, iþgale uðramaktadýr. Türk kültürü ve Türk dili, saldýrý altýndadýr; nesiller arasýnda uçurum oluþturulmaktadýr. Türk genci, bundan yýl önceki Türkçe'yi anlayamaz duruma getirilmiþtir. Milletin devamlýlýðýna darbe vurulmaktadýr. Toplumsal bir varlýk olmamýz nedeniyle üç önemli sorumluluðumuz var "Bunlar, insan olma sorumluluðu, Müslüman olma sorumluluðu ve bu toplum içinde yaþadýðýmýz için toplumun bize yüklemiþ olduðu sorumluluklardýr. Toplumun bir ferdi olduðumuzun farkýnda olmalýyýz. Kürt, Türk, Arap hangisi olursak olalým fark etmez biz toplumun bir ferdiyiz. Bu nedenle bu bilinçle hareket etmeliyiz. Kiþilerin kendilerini rahatlatmasýnýn bir yönü de toplumsal sorunlarý görmezden gelip yok saymaktýr. Bu da yanlýþ bir düþüncedir. Hiçbir fert, özellikle Allah`a ve Ahiret gününe iman etmiþ Müslümanlar toplumsal sorunlara karþý duyarsýz kalamaz" Seminerde bulunanlarýn da katkýda bulunduðu program daha sonra Mustafa Sabuncu'nun okuduðu seçme þiirlerle son buldu. Alaca Engelliler Derneði Engelliler Haftasý kapsamýnda kutlama programý düzenledi. Programa Kaymakam Ramazan Kurtyemez, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, CHP Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen, MHP Ýlçe Baþkaný Alim Okur ve davetliler katýldý. Kutlama programý Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Program çerçevesinde engelliler için þiirler okundu. Ýlahi korosunun konserinin ardýndan Caner ve Nermin ikilisi türküler seslendirdiler. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Avukat Ahmet Görür yaptýðý konuþmada, dernek faaliyetlerinden bahsetti. Dernek bünyesinde Alaca Engelliler Derneði'nden Engelliler Haftasý kutlamasý açýlan tamir atölyesiyle büyük bir boþluðun doldurduðunu kaydeden Görür, atölyenin çevre ilçelere de hizmet vermeye baþladýðýný belirterek,tamir atölyesi için yer tahsis eden Belediye Baþkaný Esat Eyvaz'a teþekkür etti.engelli Haftasý ile ilgili yaptýðý resimle birinci seçilen Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu öðrencilerden Melike Bostancý'ya da hediyesi törende verildi. Haber Servisi

11 2 AÐUS- 16 MAYIS 2015 CUMARTESÝ HABER 11 Akýncýlar Derneði'nden "Nekbe Günü" açýklamasý Akýncýlar Derneði Ýl Baþkaný Mustafa Necati Çaðdaþ, "Nekbe Günü" nedeniyle yaptýðý açýklamada, 1948 yýlýndan itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaþanan sürgünün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen topraklarýn, mallarýn, mülklerin ve haklarýn yasýný tutmak için her yýl 15 Mayýs'ýn Filistinliler tarafýndan anma günü olarak geçirildiðini söyledi. Günümüzde Ýsrail'de Miladi takvime göre 15 Mayýs'ta, Ýsrail'in baðýmsýzlýk kutlamalarýnýn paralelinde Filistinliler ve bütün Müslümanlar tarafýndan felaket günü anmalarý, protestolar ve gösteriler yapýldýðýný dile getiren Çaðdaþ, "Filistinli mazlumlarý ve dünya müslümanlarýný ilgilendiren bu konuda kardeþlerimizi tarihi gerçeklere vakýf ve duyarlý olmaya davet ediyoruz. Bu dava bizlere Hz. Ömer'den, Selahattin Eyyubi'den ve siyonzmin atasý olarak kabul edilen Teodor Herze karþý onurlu duruþun timsali Abdulhamit hanýn mirasýdýr ve bizler bu mirasýn takipçisi olacaðýz. Nekbe günü acýlarýn günüdür Nekbe günü zalimi bir iþgalin günüdür ve bu günün mutlaka hesabý sorulmalýdýr. Tarihimizde 1948 yýlý acýlarýn yýlý olarak kalacaktýr ve bu yýl siyonizmin arzumevd projesinin ilk ayaðýný tamamlayan projedir. Arzumevdin emelleri arasýnda mescidi aksanýn yýkýlýp yerine Süleyman mabedinin yapýlmasý Nil nehri ile Fýrat'ýn arasýnda kalan topraklarýnda siyonist egemenliðinin kontrolüne geçmesidir. Ortadoðu'da cereyan eden vakalar ve dökülen kanlarýn altýnda bu sebep yatmaktadýr. Bugün mýsýrda batýnýn ve emperyal güçlerin darbeye ses çýkarmama sebeplerinin altýndaki gizli gerekçede budur" Oy ve Ötesi hareketi yarýn Çorum'da 30 Mart yerel seçimlerinde Ýstanbul, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Ýstanbul ile birlikte 6 ilde çalýþma yürüten Oy ve Ötesi hareketi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde Türkiye'nin oylarýnýn %62'sini gözlemlemeyi hedefliyor. Oy ve Ötesi hareketi 7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde Çorum'da Merkez'de yapýlanarak 600 gönüllü ile 190 bin seçmenin oylarýný gözlemlemek ve saymayý hedefliyor. Oy ve Ötesi hareketi Çorum'da eðitim toplantýsýný 17 Mayýs Pazar günü saat 13.30'de Serra Otel'de yapacak. Belediye futbol turnuvasýnda þampiyon Park Bahçeler Çorum Belediyesi tarafýndan ilk kez düzenlenen birimler arasý futbol turnuvasý sona erdi. Final maçý büyük çekiþmeye sahne olurken Belediye personeli maça yoðun ilgi gösterdi. Þampiyon takýmý penaltý atýþlarý belirledi. Penaltýlarda Zabýta'ya 6-4'lük üstünlük saðlayan Park Bahçeler turnuvanýn þampiyonu oldu. 14 Mayýs Perþembe günü Reform halý sahada oynanan final maçýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Turhan Candan, Alper Zahir, belediye birim müdürleri ile çok sayýda personel de izledi. Baþtan sona çekiþmeli geçen final maçýnýn normal süresi 2-2'lik beraberlikte sonuçlandý. Uzatma dakikalarýnda da gol sesi çýkmayýnca þampiyonu penaltý atýþlarý belirledi. Atýþlar sonunda maçý Park Bahçeler 6-4 kazanarak þampiyonluðunu ilan etti. Final maçý sonrasý yapýlan kupa ve madalya töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, turnuvaya katýlýmýn hayli yüksek olduðunu söyledi. Turnuva öncesi bu kadar katýlýmýn ve ilginin olabileceðini tahmin etmediðini belirten Baþkan Külcü, "Belediyemiz Spor Müdürlüðü tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlediðimiz birimler arasý futbol turnuvasýna 18 takým ve 205 sporcu katýldý. Toplam 40 maç oynandý. Her maç çok heyecanlý geçti. Turnuvaya katýlan tüm takýmlarý ve sporcularý yürekten kutluyorum." Þampiyon Park Bahçeler takýmýnýn kupasýný ve oyunculara madalyalarýný Baþkan Külcü verirken, Zabýta takýmýnýn ikincilik kupasýný ve madalyalarý iþadamý Fatih Yaðlý, Özel Kalem takýmýnýn üçüncülük kupasýný ve madalyalarý ise Zeki Gül takdim etti. Turnuvanýn en deðerli oyuncusu Þaban Piyan, gol kralý Ufuk Cancanoðlu, en centilmen takýmý ise Ýmar Ýþleri&Yapý Kontrol takýmlarýna ise plaketlerini Ahmet Yabacýoðlu, Haþim Eðer ve Alper Zahir verdi. Plaket ve madalya töreninin ardýndan takýmlarla hatýra fotoðrafý çektiren Baþkan Külcü, tüm oyunculara baklava ikram etti. Final Maçý Park ve Bahçeler: 6 - Zabýta: 4 Park ve Bahçeler : Sedat Yýldýz, Erdoðan Yandým, Ýsmail Özler, Muhammet Avcý, Servet Akbaþ, Gökhan Karakaþ, Eyüp Aytekin, Hakan Aydýn, Selçuk Avcý, Osman Turpoðlu, Muharrem Partici Zabýta: Akif Þimþek, Sinan Yýldýz, F. Kemal Þahin, Zafer Akkuþ, Osman Topuz, Fatih Sak, Furkan Acar, Salih Candan, Fatih Çetin Goller: Gökhan Karakaþ, Sedat Yýldýz (Park ve Bahçeler), Sinan Yýldýz, Fatih Sak (Zabýta) Sýcak havalarda risk daha da artýyor Not: Maç normal süre içerisinde 2-2 berabere bitti penaltý atýþlarý sonucunda Park ve Bahçeler 6-4 galip oldu. Üçüncülük Maçý Özel Kalem: 8 - Ýtfaiye1: 6 Özel Kalem : Turhan Candan, Mümin Temur, Aykut Yaðlý, Özkan Balcý, Ýlhan Nakkaþ, Emre Köle, Ýsmail Demirten, Hüseyin Özönel, Ahmet Aydemir, Rüstem Þarlý, Cevdet Altekin Ýtfaiye1 : Ömer, Yasin ÖLÇER, Gazi ALGÖK, Murat TIRAÞ, Erdal KANBUR, Dursun Bülent ELMAS, Mustafa KÜMBÜL, Mehmet DOÐAN, Arif YALINKILIÇLI Goller: Turhan Candan, Emre Köle (3), Hüseyin Özönel (Özel Kalem), Erdal Kanbur, Yasin Ölçer (2), Mustafa Kümbül, Ömer Yýldýz (Ýtfaiye1) Not: Maç normal süre içerisinde 5-5 berabere bitti penaltý atýþlarý sonucunda Özel Kalem 8-6 galip oldu. Spor Servisi Mecitözü'nde elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Mecitözü ilçesinde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihlerinde saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan kesintiden Mecitözü ilçesine baðlý Tutluk Mahallesinin tamamý etkilenecek. Hava sýcaklýklarýnýn artmasý, özellikle tansiyon ve kalp hastalarý açýsýndan bazý riskleri de beraberinde getiriyor. Sýcak ve bunaltýcý havalarda pek çok kiþi tansiyon yüksekliðinden, havanýn kendisini bunalttýðýndan ve göðüs kafesine baský yaptýðýndan þikayet ediyor. Ancak bir dizi önlem alarak bu dönemi saðlýklý bir þekilde atlatmak mümkün. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Dilay Karakozak, "17 Mayýs Dünya Hipertansiyon Günü" öncesinde sýcak havalarda tansiyonu dengede tutmanýn ve kalp saðlýðýný korumanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. YAZA GEÇÝÞ DÖNEMÝNDE ÞÝKAYETLER ARTIYOR Mevsim geçiþleri saðlýklý olduklarý kabul edilen bireylerde dahi birtakým deðiþikliklere neden olmaktadýr. Uzun süren ve kondisyon olarak güçsüz kalýnan kýþ aylarýndan sonra yaz mevsimine geçiþte hipertansiyon, kalp yetersizliði, kapak hastalýðý, kalp damar hastalýðý olanlarýn çok dikkatli olmalarý gerekmektedir. Tansiyon hastalarýnýn ilaç kullanýmýný ihmal etmemesi, doktora görünerek ilaç ayarlarýný yaptýrmalarý ve tansiyonlarýnýn çýkmasýna neden olabilecek yiyecek ve içeceklerden kaçýnmalarý gereklidir. Tansiyon; kalbin kaný vücuda daðýtmak için kullandýðý bir güçtür. Hipertansiyon dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralý risk faktörüdür. Normal kan basýncý; büyük 120 mmhg küçük 80 mmhg ve altýndadýr. Bunun üzerindeki deðerler "hipertansiyon" olarak tanýmlanýr. Hipertansiyon hastalýðý tedavi edilmediðinde ölümcül olabilecek kalp krizi, felç, beyin kanamasý, böbrek yetersizliði, aort damarý yýrtýlmalarýna neden olabilir. Bu yüzden tedavisi ciddi önem taþýr. Tanýsý konulan ve ilaç tedavisi baþlanan hastalar yaþam tarzý deðiþikliði ile birlikte ilaç tedavisine ömür boyu devam etmelilerdir. Bu kiþiler günlük tuz tüketiminin 4-6 gr. arasýnda tutulmasýna, sebze ve meyve aðýrlýklý beslenmeye, düzenli egzersiz yapmaya, alkol ve sigara kullanýmýnýn býrakýlmasýna özen göstermelidir. Özellikle yaz aylarýnda hipertansiyon hastalarýnýn diðer kalp hastalarýnda olduðu gibi daha dikkatli olmalarý gerekir. Güneþin etkisinin yoðun olduðu öðle saatlerinde dýþarýda olmamalarý, daha sýk tansiyon kontrolü yapmalarý, yaðlý ve tuzlu gýdalardan kaçýnmalarý gerekir. HUZURLU BÝR YAÞAM TARZI VE YÜKSEK MORAL KALP KRÝZÝ RÝSKÝNÝ AZALTIR Yaz aylarý, tansiyon ve kalp hastalarý için yaþam tarzlarýna dikkat ettikleri takdirde kýþ aylarýna göre daha az risklidir. Yaz mevsiminin getirdiði yüksek moral, kalp hastalarý için açýk alanda gerilimden uzak yaþamalarý avantaj saðlamaktadýr. Kýþ aylarýnýn soðuk havalarýnda yaþanan, damarlarda spazm geliþme riski ortadan kalkmaktadýr. Ancak yazýn getirdiði bu rahatlýk, beraberinde birçok riskleri de getirmektedir. ÝDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÝLAÇ KULLANAN HASTALARIN YETERLÝ MÝKTARDA SIVI ALMALARI ÖNEMLÝ Sýcaklarla birlikte havada nem oraný da artmaktadýr. Bu da su ve minerallerin kaybýna yol açmaktadýr. Ýdrar söktürücü ilaç kullanan hastalar buna çok dikkat etmeli ve yaz baþlangýcýnda doktoru ile görüþerek bu ilaçlarýn dozunu ayarlamalýdýr. Terlemeyle birlikte vücutta kaybolan sývý kan akýþkanlýðýnda azalma ve koyulaþmaya neden olmaktadýr. Sýcak ortamda, kendini soðutmak amacýyla kan cilde hücum etmektedir. Kalbin aþýrý çalýþmasý istenmeyen kalp krizi, ritim bozukluklarý ve ani hastaneye yatmayý gerektirecek kalp yetersizliðine yol açabilmektedir. SU ÝHTÝYACININ DENGELENMEMESÝ KALP YETERSÝZLÝÐÝ NEDENÝ Yaz meyve ve sebzelerinden doðru yaralanmak gerekmektedir. Bunlar bol su ve mineral hatta antioksidanlar içerdiklerinden kalp hastalarý içinde çok yararlýdýr. Saðlýklý bireyler içinde geçerli olan bol su içimi kalp hastalarý içinde geçerlidir. Günde 2-2,5 lt sývý tüketilmelidir. GÜNEÞÝN ETKÝSÝNÝN AZALDIÐI SERÝN SAATLERDE YAPILAN EGZERSÝZ KALP SAÐ- LIÐINI KORUR Egzersiz, tansiyon ve kalp hastalarý için önerilen baþlýca tedavi unsurlarýndan birisidir. Önerilen egzersizlerin baþýnda gelen yürüyüþ için elveriþli zaman sýcak yaz aylarýnda serin saatlerde olmalýdýr. Bu da sabah serin saatler veya güneþin etkisinin azaldýðý akþamüstü saatleridir. Aþýrý efordan, özellikle sýcak saatlerde kaçýnýlmasý gerekmektedir. Her bireyin egzersiz kapasitesi ve hastalýðý farklý derecelerde olduðundan egzersizin ölçüsü doktor ve hasta görüþmesi sonrasýnda belirlenmelidir.

12 16 MAYIS 2015 CUMARTESÝ Spor basýný ve spor camiasý karþýlaþacak Çorum'da görev alan basýn mensuplarý ile spor camiasýnýn duayen isimleri bugün günü 2 Nolu Saha'da karþý karþýya gelecek. Cumartesi günü baþlayacak olan Anadolu Spor Gazeteciler Derneði Çorum Þubesi Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý öncesinde basýn mensuplarý ile spor camiasýnda uzun yýllar hizmet vermiþ isimler karþý karþýya gelecek. Tadilatý biten ve bugün günü oynanacak olan Halit Kýlýç Orta Kuþak futbol turnuvasýna ev sahipliði yapacak olan 2 Nolu Saha'da oynanacak maçta spor camiasýnda hizmet etmiþ ve halen hizmet etmeye devam eden isimler forma giyecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Anadolu Spor Gazeteciler Derneði tarafýndan ortaklaþa organize edilen maç bugün günü saat 16.00'da baþlayacak. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer spor camiasýnda yer alan isimlerin bir araya geleceði Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol turnuvasýnýn açýlýþ maçýna tüm Çorumlularý davet etti. Spor Servisi Yaðlý güreþ yönetmeliði deðiþiyor Belediyespor'da hazýrlýklar baþladý Hamit Iþýk Çorum Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Hamit Iþýk, rövanþ maçýnda Darýca Gençlerbirliði'ni yenerek finale çýkacaklarýný söyledi. Ýlk maçta rakibe oranla iyi bir futbol ortaya koyduklarýný dile getiren Hamit Iþýk, yakaladýklarý pozisyonlarý gole çeviremediklerini söyledi. seyircisiz oynamalarýnýn kendilerine dezavantaj oluþturmadýðýný stad dýþýnda kendilerine destek veren taraftarlarýn 90 dakika destek verdiklerini belirten Hamit Iþýk, rövanþ maçý öncesinde umutlu konuþtu. Ligin ilk yarýsýnda Darýca'da oynadýklarý maçta Play-Off ikinci maçýnda pazartesi günü Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu maçýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Play-Off ilk maçýnda kendi sahasýnda Darýca Gençlerbirliði ile golsüz berabere kalan Çorum Belediyespor, rövanþ maçý hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenmanla ara vermeden baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda gerçekleþtirilen antrenmana burnuna aldýðý darbe neticesinde sakatlanan Muhammet Fatih katýlmazken diðer futbolcular hazýr bulundu. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal maçýn ardýndan yapýlan antrenmanda futbolcularýný yormadý. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý antrenmanýn ardýndan yarýn sabah saatlerinde Darýca'ya gidecek.yasin Yücel "Darýca'yý yenecek güçteyiz" yaptýklarý hatalarý Play-Off 2.maçýnda yapmayacaklarýný belirten Iþýk "Biz Darýca gençlerbirliðini Play-Off'un dýþýna yitebilecek güçteyiz. Bunu kendi sahamýzda oynadýðýmýz maçta gösterdik. Yakaladýðýmýz pozisyonlarý gole çevirebilmiþ olsaydýk, farklý bir skorla sahadan ayrýlabilirdik. Ancak yakaladýðýmýz pozisyonlarda golü bulamadýk. Pazartesi günü oynayacaðýmýz maçta avantajlý olan taraf her ne kadar rakip gibi görünse de biz de onlar kadar avantajlýyýz. Ben oradan turu geçerek döneceðimize inanýyorum" Yasin Yücel Türkiye Güreþ Federasyonu yaðlý güreþ kurullarý Ankara'da bir araya gelerek gündemdeki konularý deðerlendirdi. Toplantýya Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþler Ýç Anadolu Bölge Temsilcisi Mustafa Ercan da katýldý. Federasyon Baþkaný Musa Aydýn, Merkez Hakem Komitesi Baþkaný Tahir Yýlmaz, hakem komitesi üyeleri, hakem gözlemcileri, teknik üst kurul üyeleri ve bölge sorumlularýnýn katýldýðý toplantýda önemli kararlara da imza atýldý. Musa Aydýn, toplantýda yaptýðý konuþmada yaðlý güreþler konusunda yapmayý planladýklarý düzenlemeler hakkýnda bilgiler verdi. Türkiye Güreþ Federasyonu Yaðlý Güreþ Komitesi Ýç Musa Aydýn Anadolu Bölge Sorumlusu Mustafa Ercan da yaptýðý açýklamada yoðun bir gündemle gerçekleþtirdikleri toplantýnýn çok verimli geçtiðini söyledi. Yaðlý güreþ yönetmeliðinin deðiþeceðini vurgulayan Mustafa Ercan, yönetmelik hazýrlýklarýný baþladýklarýný sözlerine ekledi. Spor Servisi Wushu Ýllerarasý Dostluk Kupasýna Çorum'dan katýlým Oto Slalom Yarýþmasýnda Volki Car sürprizi Türkiye'nin ilk özgün yarýþ arabasý Volki Car 17 Mayýs 2015 Pazar günü Oto Slalom Yarýþmasý için Çorum'a gelecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý katkýlarýyla gerçekleþecek Çorum Türkiye için Yarýþýyor Oto Slalom yarýþmasýnda show amaçlý sahne alacak Volki Car izleyicilere zevkli ve heyecanlý anlar yaþatacak. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç Volki Car'ýn Çorum'a gelmesinde desteklerinden dolayý Çorum TSO'ya,TOSFED'e ve Volkan Iþýk Akademi'ye teþekkür ederek, Volki Car'ý izlemek isteyen herkesi hafta sonu Oto Slalom Yarýþmasýna davet etti. Spor Servisi Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Sakarya'nýn Arifiye ilçesinde düzenlenecek olan Wushu Ýllerarasý Dostluk Kupasý müsabakalarýnda Çorum'u 6 kulüp temsil edecek. Ýç Anadolu Gençlik ve Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Bekir Bolat, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Wushu Ýllerarasý Dostluk Kupasý müsabakalarýnda Çorum'u Anadolu Gençlik Kültür ve Spor Kulübü, Anadolu Yýldýzlarý Gençlik Eðitim Kültür ve Spor Kulübü, Gençlik Çepni Spor Kulübü, Akademi Gençlik Eðitim Kültür ve Spor Kulübü, 19 Mayýs Eðitim Kültür ve Spor Kulübü, Halk Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübünden toplam 55 sporcunun temsil edeceðini dile getirdi. Kafile Baþkanlýðýný Bekir Bolat, antrenörlüðünü Merve Dilekci'nin yapacaðý takýmda minikler, yýldýzlar, gençler ve büyükler madalya için ter dökecekler. Spor Servisi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle Ahi felsefesinin ve Ahi Evran kurallarının topluma tanıtılması hedeflenmektedir. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, her yıl coşkuyla kutladığı Ahilik Haftası'nı bu yıl 12-18 Ekim tarihleri arasında, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından belirlenen program çerçevesinde

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı