TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI"

Transkript

1 20 TÜRKĠYE VE AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI *ArĢ. Gör. Ġsmail Hakan AKGÜN **Yrd. Doç. Dr. Nihat ġġmġek * Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, **Kilis 7 Aralık Üniversitesi, M.R. Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, Özet Bu çalıģmada Türkiye ile Amerika BirleĢik Devletleri (ABD) nin eğitim sistemleri karģılaģtırılarak incelenmiģtir. ÇalıĢmada Türkiye ve ABD eğitim sistemlerinin genel özellikleri üzerinde durulmuģ olup, her iki ülkenin eğitim sistemi; Amaç, Yapı ve Süreç boyutlarından karģılaģtırılarak incelenmiģtir. ÇalıĢma sonucunda Ģu sonuçlara varılmıģtır: Türk eğitim sistemi merkeziyetçi bir özelliğe sahiptir ve bu özelliğe göre yönetilmektedir. Eğitimde merkezi yönetim Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dır. Türk eğitim sistemine dair tüm düzenlemeler bu bakanlık bünyesinde hazırlanır ve tüm ülkeye uygulanır. ABD eğitim sistemi ise büyük ölçüde yerinden yönetim sistemine dayalıdır. Merkeziyetçi bir eğitim yapısına sahip olmayan ABD eğitim sistemi eyaletlere ve yerel yönetim yerlerine göre farklılıklar göstermektedir. Eğitim sistemlerinin amaçları bakımından temel olarak iki ülkenin temel amacı; bilinçli, sosyal ve duygusal geliģimlerini tamalamıģ, sorumluluklarını bilen etkin vatandaģlar yetiģtirmektir, yapı bakımından ise Türk eğitim sistemi tüm yetkileri elinde toplamıģ merkeziyetçi bir yapıya sahipken, ABD eğitim sistemi yerinden yönetime dayalı bir özellik göstermektedir. Süreç boyutundan karģılaģtırılmalarında ise Türk eğitim sisteminde haftalık ders saati belirli iken ABD de eyaletlere göre farklılık göstermektedir, ayrıca okul öncesi eğitim her iki ülkede de zorunlu olmamasına rağmen okul öncesi eğitimde okullaģma oranı ABD de daha yüksektir. Anahtar Sözcükler: Eğitim Sistemi, Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi, Türk Eğitim Sistemi 1. GĠRĠġ Her ülke kendi siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısına uygun olan bir eğitim sistemi oluģturur. Toplumun tüm sistemleri gibi eğitim sistemi de gerek ulusal gerekse uluslar arası geliģmelerden etkilenir (Çelik, 2002:194). Eğitim toplumsal bir kurumdur ve tüm toplumsal kurumlar kendilerini belirli toplumsal birimler aracılığıyla gerçekleģtirirler. Toplumsal bir kurum olan eğitimin oluģturduğu toplumsal birime Eğitim Sistemi denir (Hesapçıoğlu, 1998). Toplumlar eğitim sistemlerini kendi toplumlarında kabul gören değerler doğrultusunda oluģturur ve iģletirler. Kimi toplumların eğitim sistemleri merkezi bir özellik taģırken kimi toplumların ki yerel yani yerinden yönetime dayalı bir özellik gösterir. Örneğin Almanya ve Amerika BirleĢik Devletleri eğitim sistemleri yerinden yönetime dayalı iken; Türkiye eğitim sistemi merkeziyetçi bir özelliğe sahiptir. Ülkemizde merkeziyetçi eğitim sisteminin baģı Milli Eğitim Bakanlığı dır. Eğitim sistemimizle ilgili tüm düzenlemeler bu bakanlıkça yapılır ve ülke genelinde yürütülür. Büyük ölçüde yerinden yönetime dayalı ABD eğitim sisteminde ise eğitim sistemi eyaletlerce hatta eyaletler içerisinde yer alan yerel yönetimlerce belirlenir ve kendi eğitim bölgelerine uygulanır. Bu nedenle eğitim sistemi ABD de eyaletlere ve eğitim bölgelerine göre farklılıklar gösterir. Eğitim merkezden mi yoksa yerinden mi yönetilmelidir sorusu sorula gelmiģtir. Merkeziyetçi ve yerinden yönetim anlayıģlarının yararları ve sakıncaları incelendiğinde her iki yönetim anlayıģının da yararları ve sakıncaları olduğu görülmektedir (Akçay, 2006:66). Bu noktada her iki yönetim anlayıģının yararları ya da sakıncaları tablo 1 de gösterilmiģtir (BaĢaran, 1996 aktaran Akçay, 2006:67,68).

2 21 Tablo 1. Merkezden ve Yerinden Yönetim KarĢılaĢtırması Merkezden Yönetim Eğitim programları, ülkenin bütününde standarttır. Ülkenin özellik ve gereksinimleri ön plandadır. Okulların eğitiminin nitelik olarak eģit olmasını ve böylece eğitimde fırsat eģitliğini sağlamak daha kolaydır. Eğitim toplumdaki egemen güçlerin baskısından kurtarılabilir. Eğitim ülke düzeyinde planlamak daha kolaydır. Eğitimde finansman ve insan kaynakları savurganlık engellenmiģ ve daha dengeli ve rasyonel kaynak dağılımı sağlanmıģ olur. Yerel insan kaynaklarından merkezde yararlanmak zordur. Eğitim iģgörenlerinin iģ güvencelerini sağlamak daha kolay görülmektedir. ĠĢgören ücret ve yükselmeleri daha dengeli olabilmektedir. Nitelikli personelin merkezde istihdam edilmesiyle taģrada nitelikli iģgören istihdamı gereksizleģir ve dolayısıyla personel giderleri azalır. Sorunlara dıģarıdan ve daha tarafsız, nesnel olarak bakmak mümkündür. Kimi can alıcı durumlarda merkez örgütü daha acil kararlar verebilir. Yerinden Yönetim Okulun eğitim programı, yerel gereksinim ve özelliklere uygun olarak geliģtirilebilir. Eğitim kurumları arasında gerek ülke bazında gerekse yerel birim bazında bir eģitlik yerine rekabet ve yarıģ vardır. Bu etkiler olumlu da olabilir. Bu da yerel birimde baģarıyı getirir. Planlama yerel düzeyde olmaktadır. Eğitimin finanse edilmesinde ve insan gücü gereksinimlerinin sağlanmasında yerel olanakların sağlanması daha kolaydır. Ancak ülke genelinde rasyonel dağılım oluģmayabilir. Yerel düzeyde nitelikli insan gücünden yararlanmada yerel olanakların sağlanması daha kolaydır. ĠĢ güvencesi, yarıģmacı özellik nedeniyle daha düģüktür. ĠĢgören ücretleri yerel özelliklere bağlıdır. Özellikle uzman düzeyinde eleman istihdamı, bunların temini zor olduğu için iģgören giderleri artar. Sorunlar yakından daha iyi tanınır, fakat tarafsızlık yakınlaģtıkça zorlaģır. Yerel yetki güçlerinden etkilenerek sorunların çözümü zorlaģabilir. Sorunların yerel örgütler ve yöneticilerle paylaģılmasını ve böylelikle çözümünü kolaylaģtırır. Yerel yönetimde ise kararlar daha fazla bilgiye dayanır. Merkezden kararlar genel olarak eksik bilgi ile verilir. Merkezci yönetimde bürokrasi daha fazladır. Yerel yönetim anlayıģı aģırı büyüyerek hantallaģan merkez yönetimin iģini kolaylaģtırır. Yapıyı dinamikleģtirir. Okul bina, araç-gereç ve donanımları Yerel özelliklere uygun bina ve donanım sağlama konularında standartlar geliģtirmek daha olasıdır. olanağı daha fazladır. Okul-aile iģbirliğini sağlamak daha zor Okul-aile iģbirliğini sağlamada daha yüksek olabilmektedir. baģarı elde edilebilmektedir. Okulun toplum tarafından benimsenmesi daha Yerel toplum okuluna daha fazla sahip çıkar. zordur. (Kaynak: Akçay, 2006:67,68). Yerel yönetim anlayıģının en önemli üstünlüğü, yerel özelliklere daha uygun eğitim programına sahip olması gibi görülmektedir. Ancak eğitim programlarının içeriği giderek daha fazla ulusal ve hatta evrensel standartlar doğrultusunda geliģmektedir. Yerel bu üstün yanına karģılık, merkezden yönetimin en önemli üstünlüğü de eğitim alanında standartlaģma ve fırsat eģitliğini sağlamak olarak görülmektedir (Akçay, 2006: 68).

3 AMAÇ Bu çalıģmanın amacı, Türkiye ve Amerika BirleĢik Devletleri nin eğitim sistemlerini karģılaģtırmalı olarak analiz etmektir. 2. YÖNTEM Bu çalıģma betimsel modelde yapılmıģ bir çalıģmadır.çalıģmada incelenen kaynaklar; Türkiye ve Amerika BirleĢik Devletleri nin eğitim sistemlerine iliģkin yazılı Türkçe kaynaklardır. 3. GENEL OLARAK TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMĠ Türk Eğitim Sistemi, 14 Haziran 1973 tarihinde kabul edilen 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu na göre oluģturulmuģtur. Bu kanuna göre Türk Eğitim Sistemi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluģmaktadır (Akpınar, 2009:125). Türk Eğitim Sistemi nin genel amaçları ve temel ilkeleri bu kanunla belirlenmiģtir. Bu kanuna göre, Türk Milli Eğitimi nin; Genellik ve EĢitlik, Ferdin ve Toplumun Ġhtiyaçları, Yöneltme, Eğitim Hakkı, Fırsat ve Ġmkan EĢitliği, Süreklilik, Atatürk Ġnkılap ve Ġlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, Karma Eğitim, Okul ile Aile ĠĢbirliği ve Her Yerde Eğitim olmak üzere toplam ondört ilkesi vardır. Milli Eğitim Temel Kanunu na göre Türk Milli Eğitim Sistemi, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden kurulur. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim ise örgün eğitimin yanında veya dıģında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tamamını kapsar (Fidan ve Erden, 1998: ). Eğitim toplumsal bir kurumdur ve toplumsal kurumlar, kendilerini belirli toplumsal kurumlar aracılığı ile gerçekleģtirirler. Toplumsal bir kurum olan eğitimin oluģturduğu toplumsal birime eğitim sistemi denir. Eğitimin toplumsal bir kurum olmasından dolayı her toplumun kendine özgü bir eğitim sistemi vardır. Bu sistem ait olduğu toplumun, milletin kültürel, sosyal, ekonomik özelliklerine ve değerlerine göre kurulur, Ģekillenir ve geliģir. Her eğitim sistemi ait olduğu toplumda geçerli olan değerleri yansıtır ve o toplum tarafından eğitimden beklenen görevleri yerine getirir. Bu bağlamda Türk Eğitim Sistemi de bir eğitim sistemidir. Türk eğitim sistemi 19. yüzyılın ortalarından itibaren kendini yenileyerek bugünkü durumuna ulaģmıģtır. Özellikle Cumhuriyet döneminde eğitim sistemimizde büyük değiģiklikler yapılmıģtır. Toplumda meydana gelen hızlı değiģmelere paralel olarak, eğitim sistemi de kendini yenileme gayreti içerisindedir. Ülkemizde eğitimi örgütleyip, yerine getirme ve yapma iģinden birinci derecede sorumlu olan kuruluģ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dır. MEB bu görevini merkez ve taģra örgütleri Ģeklinde yapılandırılmıģ birimlerince yerine getirir. Merkez örgütü üst seviyede karar verme ve yürütme örgütüdür. Eğitim politikalarının geliģtirilmesi ve eğitimin planlanmasına iliģkin tüm kararlar burada alınır. Merkez örgüt Milli eğitim Bakanı nın baģkanlığında, müsteģar, genel müdürlükler, daire baģkanlıkları, müdürlükler ve yardımcı personellerden oluģur. TaĢra örgütü ise valilerin yönetiminde Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri, kaymakamların yönetiminde Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullar, öğretmenler ve yardımcı personellerden oluģur. Merkez örgütün baģı Bakandır. Milli Eğitim Bakanı anayasa ve yasalar sınırlarında, eğitimi kendi siyasal eğilimine göre yönetme hakkına sahiptir. Eğitim politikalarının ve planlarının oluģturulmasında, müsteģar, bakana bağlı kurullar, genel müdürlükler ve daire baģkanlıkları Bakan a yardım eder. Milli Eğitim Bakanlığı nın görevleri farklı genel müdürlükler ve daire baģkanlıkları arasında paylaģtırılmıģtır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak danıģma ve denetim birimleri ile sürekli kurullar vardır. Bunlar aģağıda belirtilmiģtir (Hesapçıoğlu, 1998:40-42). DanıĢma ve Denetim Birimleri Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı AraĢtırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Bakanlık MüĢavirleri Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği

4 23 Sürekli Kurullar Milli Eğitim ġurası Müdürler Kurulu Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu Öğrenci Disiplin Kurulları Özel Ġhtisas Komisyonları Milli Eğitim Bakanı eğitimle ilgili politik kararlar verirken özellikle, Milli Eğitim ġurası, Talim Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ve TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı nın yardımlarına ihtiyaç duyartürk Eğitim Sistemi sürekli değiģen bir yapıya sahiptir yılında zorunlu eğitim sekiz yıla çıkarılmıģtır yılında da lise eğitimi dört yıla çıkarılmıģtır. Türkiye de örgün eğitimde yıllarında toplam 58,458 okul vardır ve bu okullarda 14,039,609 öğrenci eğitim görmekte, 589,004 öğretmen de görev yapmaktadır. (Erdem, 2009:26,27). 4. GENEL OLARAK ABD EĞĠTĠM SĠSTEMĠ ABD eğitim sistemi büyük ölçüde yerinden yönetime dayalıdır. ABD Anayasasına göre okul açma ve kapama yetkisi eyaletlere ve yerel hükümetlere verilmiģtir. Bu nedenle eğitim müfredatını belirleyen ve düzenleyen ulusal bir mevzuat olmadığı gibi, okul yapısını düzenleyen herhangi bir ulusal düzenleme de yoktur (Paige, Esposito ve Garcia, 2003 aktaran Harmancı, 2009:30). ABD Anayasasına göre eğitim politikalarının oluģturulması ve yönetilmesi konularında en büyük yetki, ülkeyi oluģturan 50 ülkeye bırakılmıģtır. Anayasayla verilen bu yetkiye göre her eyalet kendi eğitim amaçları, araçları ve diğer tüm politikalarını kendi belirlediği yöntem ve planlar çerçevesinde yerine getirmeye çalıģmaktadır. Hatta birçok eyalet bu yetkiyi büyük oranda yerel yönetimlere yani okul bölgelerine (school district) bırakmaktadır. Her eyalet kendi içinde okul bölgelerine ayrılmıģtır ve her okul bölgesi kendi içerisinde okul sistemini belirlemekte, kendi bölgesinde okulları yönetmektedir (Demirci, 2005:1). Eyalet düzeyinde eğitim ile ilgili çözülemeyen sorunlarla karģılaģılması durumunda, federal düzeyde arayıģlara baģvurulur. Bir baģka ifadeyle, federal hükümetlerin eğitimle ilgilenmeleri yasalarla belirlenmiģ değildir. Bu nedenle eğitim konusunda federal hükümetlerin formal bir iģlevinden söz edilememektedir (Erdoğan, 1997 aktaran ġahin, 2009:115). ABD eğitim sistemi üzerinde sınırlı da olsa devletin; eğitimde eģitliği sağlamak, eyalet ve yerel düzeyde eğitimi geliģtirici çabaları desteklemek, üniversite eğitimi için maddi destek vermek, ülkenin eğitim durumunu ayrıntılı olarak ortaya koyacak istatistiki bilgileri toplamak, eğitim sisteminin geliģtirilmesi için araģtırma yapmak ile eğitimi ülkenin ulusal öncelikleri arasına yerleģtirmek gibi önemli görevleri vardır ( Demirci, 2005:1,2). Amerika çoğulcu bir toplum yapısına sahiptir. Nitekim bugün ABD, dünyanın çok değiģik bölgelerinden gelen çeģitli ırkların oluģturduğu bir topluluktur. Bu toplum yapısı ABD eğitim sisteminin geliģim sürecini de etkilemiģ ve eğitimde değiģik grupların ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla çok kültürlü eğitim (multicultural education), çok kültürlü program (multicultural program) gibi uygulamalara gidilmiģtir (ġahin, 2009:116). ABD de eğitimde merkeziyetçi bir yapının olmayıģı, her eyalette eğitim sisteminin standartlardan müfredatlara, okutulan derslerden bunların kredi ve saatlerine kadar farklılaģmasına neden olmaktadır. Örneğin ABD de ilk ve orta okullara devam etmek zorunludur; ancak bunun yaģ sınırı kimi eyaletlerde 16. yaģa kimilerinde ise 18. yaģa kadar devam etmektedir. Okula baģlama yaģı da eyaletlere göre değiģmekte olup; 29 eyalette bu yaģ 7, 16 eyalette 6 ve 3 eyalette ise 5 tir (Demirci, 2005:1,2). ġuanda ABD de yürürlükte olan eğitim sistemi ve felsefesi, öğrencilere katı bir ders programı çerçevesinde tek kitaba bağlı kalma zorunluluğu getirilmesi ve öğrenciye öğretmenin diktesine dayalı bilgilerin ezberletilmesinin yerine, öğrencilere bağımsız olarak bilgi edinme yöntemlerinin öğretilmesine ve araģtırma alıģkanlıklarının kazandırılmasına ağırlık verilmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin küçük yaģta sadece bir konuda uzmanlaģması yerine, mümkün olduğunca fazla ve farklı konularda dersler alarak ve araģtırma yaparak geniģ bir bilgi ve kültür birikimine sahip olmasına, geniģ ve hoģgörülü bir bakıģ açısı geliģtirilmesine önem verilmektedir. Bu amaca uygun bir programdan geçmiģ bireyin olayları

5 24 daha sağlıklı değerlendirebileceğine, değiģen koģullara daha kolay uyum sağlayabileceğine, ortaya çıkabilecek problemlere daha kolay ve doğru çözüm yolları bulabileceğine inanılmaktadır. Amerika da bir ders yılında öğrencilere verilen ders sayısı Türkiye de verilen ders sayısından daha azdır. Öğrencilerin bütün yönleri ile geliģmesi ve ders dıģı konulara da zaman ayırabilmesi arzulanmaktadır. Öğrencilerin spor, satranç, müzik, resim, bilimsel araģtırma vs. gibi faaliyetlerde bulunmaları özendirilmektedir. Uzmanlık gerektiren çok ayrıntılı bilgiler ise o konuya ilgi duyan öğrenciler ek derslerle verilmektedir. Ayrıca ayrıntıların, iģe girdikten sonra kısa sürede meslek içi kurs ve seminerlerle, iģ baģı eğitimi ile daha kolay öğrenilebileceği düģünülmektedir. ABD eğitim sisteminin amaçları incelendiğinde, öğrencilerin biyolojik ve duygusal geliģimlerinin sağlanmasının hedeflendiği görülmektedir. Ayrıca ülkenin demografik yapısından kaynaklanan çeģitli kültürlerle uygun geliģimlerin sağlanması da amaçlanmıģtır (ġahin, 2009:117). 5. ABD ve TÜRK EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMASI Bu bölümde Türk ve ABD eğitim sistemleri amaç, yapı ve süreç boyutları açısından karģılaģtırılmaktadır (Harmancı, 2009:41-44). Tablo 1: Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi Ġle Türkiye Eğitim Sisteminin Amaç Boyutundan KarĢılaĢtırılması Türk Eğitim Sistemi Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı: Türk milletini seven ve daima yüceltmeye çalıģan; insan haklarına ve Anayasanın baģlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ne karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getirmiģ yurttaģlar olarak yetiģtirmek, ABD Eğitiminde vurgulanan baģlıca ilke, herkes için eğitimde fırsat eģitliği, ABD Eğitim Sistemi nde kanun ırk, din, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ve aile yapısına göre ayrım yapılmaması, Psikolojik iyilik hali ve biyolojik geliģmenin sağlanması, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı Ģekilde geliģmiģ bir kiģiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düģünme gücüne, geniģ bir dünya görüģüne sahip, insan haklarına saygılı, kiģilik ve teģebbüse değer veren, topluma karģı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kiģiler olarak yetiģtirmek, Sosyal ve duygusal geliģmenin sağlanması, Her kültürden bireylerin kültürlerine uygun geliģmelerinin sağlanması, Her bireyde konuģma ve yazma yetisinin geliģtirilmesi, Ġlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliģtirerek gerekli bilgi, beceri, davranıģlar ve birlikte iģ görme alıģkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Günlük hayatta karģılaģılan problemlerin çözümüne iliģkin yöntem ve bilgilerin kazandırılması. Laik eğitim, 15 yaģa kadar zorunlu eğitim,

6 25 Parasız eğitim (Kaynak: Harmancı, 2009:41) Tablo 1 de görüldüğü üzere ABD eğitim sisteminde temel amaç, herkes için eğitimde fırsat eģitliğidir. ABD eğitim sisteminde kanun ırk, din, cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ve aile yapısına göre ayrım yapılması yasaklanarak psikolojik iyilik hali ve biyolojik geliģimin sağlanması, sosyal ve duygusal geliģme, her kültürden bireylerin kültürlerine uygun olarak eğitim yapılması, tüm bireylerde yazma ve konuģma yetisinin geliģtirilmesi, günlük yaģamda karģılaģılan problemlerin çözümüne iliģkin yöntem ve bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Türk eğitim sisteminin temel amacı ise Türk vatandaģları ve toplumunun refah ve mutluluğunu artırarak, milli birlik ve bütünlük içinde, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve Türk milletini çağdaģ uygarlığın seçkin bir ortağı haline getirmektir. Genel olarak iki ülkenin de eğitimde temel amacı; bilinçli, sosyal ve duygusal geliģimlerini tamamlamıģ vatandaģlar yetiģtirmektir (Harmancı, 2009:41,42). Tablo 2: Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim sistemlerinin Yapı Boyutundan KarĢılaĢtırılması Türk Eğitim Sistemi Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi Eğitim sistemi merkezidir. Eğitim sistemi yereldir. Bakanlıkta birçok genel müdürlük bulunmaktadır. Merkezde baģlı baģına bir eğitim bakanlığı yoktur. merkezi yönetimde eğitim iģlerini BaĢkanlık Genel Sekreterliğine bağlı Sağlık, Eğitim ve Sosyal Sorunlar Dairesi yürütmektedir. Ġl sistemi vardır. Eyalet sistemi vardır. Ġlin eğitim iģlerinden sorumlu Ġl Milli eğitim Müdürü dür. Eyaletin eğitim iģlerinin sorumlusu, Eyalet Eğitim Kurulu ve Eyalet Eğitim Müdürüdür. Okul müdürleri merkezi idareye bağlıdır. Okul müdürleri yerel yönetime bağlıdır. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bütün yetkiyi merkezde toplamıģtır. Merkezi bir yüksek öğretim kurumu yoktur, üniversiteler özerktir. Okul sistemi yapılanması (ilk ve ortaöğretim) 8+4 tür. Okul sistemi yapılanması (ilk ve ortaöğretim) 6+6, 6+3+3, ve 8+4 olmak üzere 4 ayrı Ģekildedir. 8 yıllık eğitim zorunludur. 12 yıllık eğitim zorunludur. (Kaynak: Harmancı, 2009:42) Tablo 2 de görüldüğü üzere, ABD eğitim sisteminin yönetiminde Federal Hükümet Eğitim Dairesi, Eyalet Eğitim Kurulu, Eyalet Eğitim Müdürü, Eyalet Eğitim Dairesi, Bölge Eğitim Müdürü ve Bölge Eğitim Kurulları görevlidir. Federal Hükümetin görevi eğitimde fırsat eģitliğine dair koordinasyonu sağlamak ve araģtırma geliģtirme hizmetlerini yürütmektir. Türk eğitim sisteminde ise Milli Eğitim Bakanlığı eğitime dair tüm yetkileri elinde toplamıģtır. Bu bilgilerden yola çıkarak ABD eğitim sisteminde yerinden yönetimin, Türk eğitim sisteminde ise merkezi yönetimin etkin oldu söylenebilir (Harmancı, 2009:42,43). Tablo 3: Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim sistemlerinin Süreç Boyutundan KarĢılaĢtırması Türk Eğitim Sistemi Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi Program ve yasal düzenlemeler merkezden yapılmaktadır. Program ve yasal düzenlemeler eyalet meclislerince yapılmaktadır. Ġlköğretimde haftalık ders sayısı 30 dur. Ġlköğretimde haftalık ders saati sayısı eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Ġlköğretimde okullaģma oranı brüt %95,5, net %89,7 dir Ġlköğretimde okullaģma oranı %99 dur.

7 26 Tablo 3 ün Devamı Eğitim dili Türkçedir. Eğitim dili Ġngilizcedir. Bununla birlikte öğrencilerin çoğunun anadilinin Ġngilizce olmadığı sınıflar veya kurslarda öğrenciler yeterli düzeyde Ġngilizceyi öğrenene kadar yabancı dilde eğitim yapılabilmektedir. Özel okullar öğretmenlerin ücretlerini kendileri öderler. Özel okullara merkezi hükümetin ve yerel hükümetlerin destekleri vardır. Yüksek öğretime geçiģte merkezi bir sınav vardır. Yükseköğretime geçiģi özerk üniversiteler kendileri belirlemektedir. (Kaynak: Harmancı, 2009:43) Tablo 3 te görüldüğü üzere ABD nin tüm eyaletlerinde okul öncesi eğitim zorunlu olmamasına rağmen, okullaģma oranı oldukça yüksektir. Türkiye de de okul öncesi eğitim zorunlu değildir; fakat okullaģma oranı düģüktür (Harmancı, 2009:43). ABD de ilk ve ortaöğretimde kullanılan ders programları eyaletler tarafından belirlenirken Türkiye de Milli Eğitim tarafından belirlenmektedir ve ders programları ile ilgili esneklik yoktur. ABD eğitim sisteminde zorunlu eğitim 9,10,11 yıl olarak uygulanmakta olup ülkede zorunlu eğitime devam oranı %100 e ulaģmaktadır. Türkiye de ise 1997 yılında 8 yıllık zorunlu eğitime geçilmiģtir. Türkiye de öğrenciler üniversiteye girmek için sınav kaygısı yaģamaktadır bu nedenle özel dershaneler eğitimde önemli bir yere sahiptir. ABD de ise üniversitelere giriģ üniversitelere göre değiģmektedir. Birçok üniversite merkezi bir sınav yapmaksızın kendi ölçütlerine göre öğrenci almaktadır. Öğretmen atamaları ise Türkiye de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılırken ABD de eyaletler tarafından yapılmaktadır (Harmancı, 2009:44). 6. SONUÇ Her ülkenin kendine özgü bir eğitim sistemi vardır. Bu sistem ait olduğu toplumun çok yönlü özelliklerine ve evrensel geliģmelere göre oluģur, geliģir ve toplumun eğitimden beklentilerini yerine getirir. KarĢılaĢtırma yapılan Türkiye ve Amerika BirleĢik Devletleri eğitim sistemleri birbirinden oldukça faklı özellikler taģır. Ülkemizde uygulanan eğitim sistemi merkeziyetçi bir yapıya sahiptir ve bu özelliğine uygun olarak yönetilmektedir. Ülkemizde eğitimin düzenlenmesi ve yürütülmesi iģinden sorumlu olan kurum Milli Eğitim Bakanlığı dır. MEB eğitim hizmetlerini merkez ve taģra örgütleriyle yerine getirmektedir. Ancak merkez örgüt en üst seviyede yürütme birimidir. ABD eğitim sistemi ise büyük ölçüde yerinden yönetim sistemine dayalıdır. Eğitim sistemi eyaletlerce belirlenmekte, merkez teģkilat ise eyalet örgütlerine finansal destek sağlama ve içinden çıkılamaz durumlarla karģılaģılması halinde devreye girmektedir. Eğitim sistemlerinin Amaç, Yapı ve Süreç boyutlarından karģılaģtırması yapılan Türk ve ABD eğitim sistemlerinin amaçları boyutundan her iki ülke büyük benzerlik göstermektedir. Her iki ülkenin eğitimde temel amacı; bilinçli, sorumluluklarını bilen, etkin vatandaģlar yetiģtirmektir. Yapı boyutundan karģılaģtırıldıklarında Türk eğitim sistemi tüm yetkileri elinde toplamıģ merkeziyetçi bir yapıya sahipken, ABD eğitim sistemi yerel bir özellik taģımaktır. Süreç boyutundan karģılaģtırıldıklarında ise, eğitimde yasal düzenlemeler Türk eğitim sisteminde merkezden yapılırken, ABD eğitim sisteminde eyalet meclislerinde yapılmaktadır. Yine Türk eğitim sisteminde ilköğretimde haftalık ders süresi belirli ve tüm ülkeye aynı saat uygulanırken (30 saat), ABD de eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Ayrıca her iki ülkede de okul öncesi eğitim zorunlu olmamasına karģın, okul öncesi eğitimde ABD de okullaģma oranı daha yüksektir. Sonuç olarak eğitimde yerinden yönetim ve merkezden yönetim anlayıģlarının çeģitli yararları ve sakıncaları vardır. Merkezi yönetim anlayıģının; eğitimde standartlaģma, fırsat eģitliği, karģılaģılan sorunlara daha nesnel yaklaģabilme, karar alma sürecinde ivedilik, rasyonel kaynak dağılımı gibi avantajları görülürken, daha fazla bürokrasi, kararlarda siyasi düģüncenin ön plana çıkabilmesi, yerel insani kaynaklarından daha fazla faydalanma konularında sıkıntılar, bölgelerin ekonomik ve beģeri

8 27 durumlarının farklı olmasından dolayı eğitim sistemlerinden maksimum verim almada bölgeler arası farklılıkların ortaya çıkması gibi dezavantajları görülmektedir. Yerinden yönetim anlayıģının ise okul programlarının yerel özelliklere göre oluģturulması, eğitime dair sorunların daha yakından tanınması, yerel özelliklere uygun donanım ve eğitim ortamlarının sağlanması gibi avantajları vardır, bunların yanında rasyonel kayak dağılımında zorluklar, olaylara tarafsız kalamama, eğitimde standartlaģmanın olmaması ve fırsat eģitliğinin tam olarak sağlanamaması gibi dezavantajları görülmektedir. Son söz olarak eğitim sisteminden istenilen sonucu alabilmek için, bir eğitim sistemi ne tamamen merkezi ne de tamamen yerel yönetim anlayıģında olmalıdır. Eğitim sistemi oluģturulurken ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel, coğrafi, demografik yapı ve toplumun eğitimden beklentileri gibi birçok etken göz önünde bulundurulmalı, yerel yönetimlere eğitim sisteminin oluģturulması noktasında daha fazla yer verilmeli, ancak denetleme, eğitimde standartlaģma ve fırsat eģitliği gibi önemli konularda merkezi anlayıģ hakim olmalıdır. 7. KAYNAKLAR AKPINAR, B. (2009), Eğitim ve Program, Elazığ: Data Yayınları. ÇELĠK, V. (2002), Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı (Ed. TAġPINAR, M.), Öğretmenlik Mesleği, Elazığ: Üniversite Kitabevi. DEMĠRCĠ, A. (2005), ABD de Eğitim Sistemi ve Coğrafya Öğretimi, Ġstanbul: Aktif Yayınları ERDEM, M. (2009), Türk Eğitim Sistemi, (Ed. BALCI, A.), KarĢılaĢtırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları FĠDAN, N. ve ERDEN, M. (1998), Eğitime GiriĢ, Ġstanbul: Alkım Yayınevi. HARMANCI, M. F. (2009), Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi, (Ed. BALCI, A.), KarĢılaĢtırmalı Eğitim Sistemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları HESAPÇIOĞLU, M. (1998), Öğretim Ġlke ve Yöntemleri, Ġstanbul: Beta Yayın ve Dağıtım. ġahġn, S. (2009), Amerika BirleĢik Devletleri Eğitim Sistemi, (Ed. ADA, S. ve BAYSAL, Z. N.), Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından ÇeĢitli Ülkelere Bir BakıĢ, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER

DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER DOĞU KARADENĠZDE HEYELAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE ĠLĠġKĠN DÜġÜNCELER Kayıtlara göre, Doğu Kara Denizde heyelan sorunun varlığı 1929 dan beri bilinmektedir. Bu coğrafyada, özellikle can kaybına neden olan heyelanlardan

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 18.1.1995/22175 Tebliğler Dergisi : 13.2.1995/2424 Ek ve DeğiĢiklikler: 1) 18.2.1997/22909 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR

EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR EĞİTİM BİLİMLERİNDE ALANLAR VE UYGULAMALAR Öğr. Gör. Dr. Abdullah Can Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Türkiye de eğitim alanının uygulamalı bir bilim olarak yapılanma sürecinin geçmiģten günümüze

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler I. Ailenin Korunması Madde 41- Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının

Detaylı

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010

Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 Projeler Koordinasyon Bölümü Ġzmir-2010 TEŞKİLAT ŞEMASI 3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanlığı nın baģlıca görevleri; ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Atatürk ilke ve inkılâplarına

Detaylı

KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ

KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ KÜBA ÜNĠVERSĠTE EĞĠTĠMĠ Küba eğitim sistemi Bugünkü Küba eğitimi, Milli Eğitim Sistemi aracılığıyla organize edilir. Okullar, genellikle yılın 220 günü, günde 6-7 ders saati olmak üzere, tam gün eğitim

Detaylı

ENGELSIZ ÜNIVERSITE YASAL TEMELLER

ENGELSIZ ÜNIVERSITE YASAL TEMELLER ENGELSIZ ÜNIVERSITE YASAL TEMELLER Prof. Dr. Ayşegül Ataman Ankara,21.06.2010 BAŞARMAK IÇIN AZIM GEREKIR DANS EDEBILMEK BIRLIKTE ÇOK GÜZEL UYGUN IŞ IMKANı HERKES IÇIN BEN DE YAPABILIRIM YÜZMEK IÇIN NE

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey

894 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications April, 2011 Antalya-Turkey 894 OKUL MÜDÜRLERĠNĠN YETERLĠKLERĠNĠN EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SÜRECĠNE ETKĠSĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç PEKER, Yıldız Teknik Üniversitesi, sevpek@gmail.com Öğr.Gör. Gülenaz SELÇUK, Celal Bayar Üniversitesi, gselcuk@hotmail.com

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır.

Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Türkiye'nin ulusal gelirinden eğitim iģlerine ayırabildiği para, geliģmiģ ülkelere bakarak çok azdır. Bu yüzden eğitimde para kıttır. Bu kıt kaynaklarla eğitimi yönetmek yöneticinin çok becerikli olmasını

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠM VE SANAT MERKEZLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezlerinin kuruluģ, eğitim öğretim,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETİCİSİNİN TANIMI Günümüzde; Bir spor yöneticisinin çok yönlü niteliklere sahip olmalıdır Özelliklede, Pratik becerileri teorik bilgilerle

Detaylı

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI

FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ USOBO-2011 LĠSELERARASI 3.ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI Nisan 2011 FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSELERARASI ULUSAL SOSYAL BĠLĠMLER OLĠMPĠYATI (USOBO) 1) AMACI Bu olimpiyatın düzenlenmesindeki

Detaylı

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:

Milli Eğitimin Temel İlkeleri. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli Eğitimin Amaç, İlke ve Esasları Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN Milli Eğitim Temel Kanunu (1739) Kapsamı: Milli eğitiminin genel amaçları Milli eğitiminin temel ilkeleri

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADĠSĠPLĠN, TEMATĠK YAKLAġIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERĠLER

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

T.C KAYSERİ VALİLİĞİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLHİSAR. YEġĠLHĠSAR ĠLÇESĠ EĞĠTĠM BÖLGESĠ ZÜMRE BAġKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KAYSERİ VALİLİĞİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLHİSAR. YEġĠLHĠSAR ĠLÇESĠ EĞĠTĠM BÖLGESĠ ZÜMRE BAġKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI T.C KAYSERİ VALİLİĞİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLHİSAR YEġĠLHĠSAR ĠLÇESĠ EĞĠTĠM BÖLGESĠ ZÜMRE BAġKANLARI TOPLANTI TUTANAĞI 25/02/2008 2007-2008 Eğitim Öğretim yılı Okul Öncesi Eğitim Zümre BaĢkanları

Detaylı

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ

SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ SEVDAMIZ OKUMAK PROJESĠ VEZĠRKÖPRÜ-2016 PROJENĠN ADI:SEVDAMIZ OKUMAK PROJENĠN AMAÇLARI: Genel Amaç(lar): Projenin temel amacı, ortaokuldaki öğrencilere kitap okuma alıģkanlığı kazandırmak; öğrencilerin

Detaylı

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ

Değerli Okurlar; Bu çalıģmalarda emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım. DENĠZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ DENİZ BÜLBÜL KURUM MÜDÜRÜ FATMA ÜSTÜNDAĞ MÜDÜR YARDIMCISI BAŞAK EKİN KOTİL ÖZEL EĞİTİM BÖLÜM BAŞKANI SERDAR ÜLGER ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HASAN DOĞAN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ HAYRİYE BAYRAKTAR

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi

Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere'de Eğitim Sistemi Ġngiltere, dil okulları, yüksek eğitim programlarının kalitesi, eğitim sistemi, sunduğu birçok programlar ve sürekli denetlenen üst kalitedeki okulları ile yoğun talep gören

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKİYEDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELELENEBİLİR

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI. Nihan Demirkasımoğlu

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI. Nihan Demirkasımoğlu TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI Nihan Demirkasımoğlu TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ Türkiye'de eğitim; adalet, güvenlik ve sağlık gibi devletin temel işlevlerinden birisi olup devletin denetimi ve gözetimi altında

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM

HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ. IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM HAYATBOYU ÖĞRENME AVRUPA YETERLĠKLER ÇERÇEVESĠ ULUSAL MESLEKĠ YETERLĠLĠKLER SĠSTEMĠ IATS 11 6th INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGY SYMPOSIUM Prof. Dr. Mustafa BALCI Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu mustafa.balci@eeas.europa.eu

Detaylı

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi;

NEDEN KADIN SAĞLIĞI ve SORUNLARI?? KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ. Tıp Bilimi; KADIN SAĞLIĞI VE SORUNLARI: TÜRKĠYE DE KADINLARIN DURUMUNA GENEL BAKIġ Tıp Bilimi; Hastalığın ortadan kaldırılması Hastaların tedavi edilmesi Doç.Dr.Züleyha ALPER Aile Hekimliği ABD Hastalığa yüklenen

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ

DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ 1149 DOĞU ANADOLU PROJESĠ, DOĞU KARADENĠZ PROJESĠ VE KONYA OVASI PROJESĠ BÖLGE KALKINMA ĠDARESĠ BAġKANLIKLARININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ

DERS SEÇİMİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? ORTAK DERSLER YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇİMİ YILDIRIM BEYAZID ANADOLU LİSESİ DERS SEÇĠMĠ NEDĠR? REHBERLİK SERVİSİ BÜLTENİ SAYI : MART 2015 Öğrencilerin; seçmeli dersler arasından, yetenek, ilgi ve üniversitede okumak istedikleri bölümün

Detaylı

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU

UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU MĠSYON Kuruluş Yılı : 2016 MĠSYON Nahcivan, Ġran ve Ermenistan a komģu, geliģime müsait bir yerleģim yeri olan Iğdır, Uygulamalı bilimler Yüksekokulu nun beklentilerine

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI ( )

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI ( ) NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) ÖNSÖZ Günümüzde üniversitelerin önemli bir iģlevi de, kent üniversite iģbirliğinin geliģtirilmesi ve tüm bireylerin hayat

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TIMSS Tanıtım Sunusu

TIMSS Tanıtım Sunusu TIMSS Tanıtım Sunusu Ġçerik TIMSS Nedir? TIMSS in Amacı TIMSS i Yürüten KuruluĢlar TIMSS in GeçmiĢi TIMSS in Değerlendirme Çerçevesi TIMSS Döngüsünün Temel AĢamaları TIMSS in Kazanımları Sorular ve Öneriler

Detaylı

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI

AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI AKDENĠZ GENEL BALIKÇILIK TOPLANTISI 13. Alt komisyon Toplantısı FAO Genel merkezi ROMA / ĠTALYA Katılımcı Filiz KĠġTĠN 27.3.2013 AMAÇ FAO tarafından desteklenmekte olan Doğu Akdenizde Sorumlu balıkçılığın

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, TYF AÇIK SU (OPEN WATER) TEKNĠK KURUL TALĠMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik Kurulunun oluģumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETĠM KURULU: DAĞCILIK FEDERASYONU KARAR TARĠHĠ : 21.01.2007 KARAR NO : 02 TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU KURULLARININ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TALİMAT BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK

Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA-AĠLE REHBERLĠĞĠ VE AĠLE DANIġMANLIĞI Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fak. (Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği BaĢkanı) Hizmetiçi

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma

Kitap Tanıtımı: İlköğretimde Kaynaştırma Ankara SOSYAL Üniversitesi GEÇERLĠK Eğitim Bilimleri KAVRAMI Fakültesi VE TÜRKĠYE DE ÖZEL EĞĠTĠM ALANINDA YÜRÜTÜLEN Özel Eğitim Dergisi LĠSANSÜSTÜ TEZLERDE SOSYAL GEÇERLĠĞĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 2010, 11(2)

Detaylı

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

ÖZEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELĠK Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete (DeğiĢiklik: 14.3.2009 / R.G. : 27169) (DeğiĢiklik: 31.7.2009 / R.G. : 27305) (DeğiĢiklik: 22.6.2010

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 6. Baskı Editör: Prof. Dr. Vehbi ÇELİK TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ISBN 978-605-0022-17-9 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ www.izmirkpsskursu.net 0 232 445 21 25 EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 232 445 21 25 EDĠTÖR - HAZIRLAYAN Ahmet Nafiz DEMĠR 2 GENEL YAYIN YÖNETMENĠ-EDĠTÖR Ahmet Nafiz DEMĠR DĠZGĠ Ebim Dizgi Servisi Makbule ERDOĞAN Yağmur ÇAPACI Deniz Can DEMĠR KAPAK-SAYFA

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Burak ÖZTÜRK, Dursun DEMĠR, Hüseyin Akın UĞURLU, Mesut KILIÇ, Murat ġġmġek, Mustafa Özgür TÖNGEL, Muzaffer Ammar SAKALI,

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011

EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 EGELĠ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2011 12 Mayıs 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER EGELĠ & CO HAKKINDA... 2 YÖNETĠM KURULU

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı