Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda başlayan eğitim alanındaki modernleşme çabaları, Cumhuriyet dönemindeki modernleşme girişimlerinin öncülleri olarak kabul edilebilir. Bu makalede, Osmanlı Devleti ndeki Rum eğitim sistemi ele alınarak, 19 ve 20. yüzyılda Rum kız eğitiminde yaşanan değişikliklerin, Osmanlı Devleti nin modernleşme sürecindeki yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. Rum kız eğitimi İstanbul daki okullar çerçevesinde incelenmiştir. Laik Rum eğitim sisteminde kız eğitimine ayrı bir önem verilmiştir. Bunun altında, 19. yüzyılda Avrupa da ve Osmanlı da ortaya çıkan toplumsal değişim, kadının bu toplumsal değişimdeki öneminin farkına varılması ve hızla sayıları artan okullara öğretmen yetiştirme ihtiyacı gibi nedenler yatmaktadır. Rum kız okullarında okutulan dersler ve kullanılan metotlar, eğitim yoluyla Yunan ulusçuluğunun yeniden üretilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu gelişmeleri yakından takip eden devlet yetkilileri, bunu kendi siyasi varlığına karşı bir tehdit olarak algılayıp, hem bu okullar üzerindeki denetimini arttırmış, hem de bazılarını Osmanlı modern eğitimi için model almıştır. Ayrıca bu okulların sayısındaki artış bir tür rekabete neden olarak, Müslüman okulların açılışını hızlandırmıştır. Rum kız eğitimine yönelik yenilikler ve gelişmeler, Osmanlı eğitim sistemini bir bütün olarak anlayıp değerlendirmede önemlidir. Nitekim 19 ve 20. yüzyıl boyunca devam eden bu süreç, günümüz eğitim sistemini anlamamıza da yardımcı olacak önemli ipuçları sunmaktadır. Bu makalede ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı arşivi ve Yunanca kaynaklar kullanılmıştır. Söz konusu kaynaklar tarihsel yönteme dayalı olarak Türkçe ve İngilizce kitap, makale ve dokümanlarla bütünleştirilerek, incelenmiştir. Anahtar Kelimeler Rum Kız Okulları, Alilodidaktik Okulları, Millet Nizamnamesi, İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti, Rum Kadın Dernekleri. * İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 772 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Oya DAĞLAR MACAR İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 34672, Üsküdar / İstanbul. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Macar, O. D. (2010). Balkan savaşlarında salgın hastalıklar ve sağlık hizmetleri. İstanbul: Libra. Dağlar, O. (2008). War, epidemic and medicine in the late Ottoman empire ( ). Haarlem: SOTA. Dağlar, O. (2007). Balkan savaşlarında insancıl hukuk ihlallerine iki örnek olay: Alman Kızılhaç ekiplerinin karşılaştıkları engeller ve Mısır Kızılay vapuruna el konması. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, Dağlar, O. (2006). Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordularının Galiçya Cephesine gönderilmesi ve cephe gerisinde yaşananlar. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 10(5), Dağlar, O. (2006), Emrullah Efendi-Tevfik Fikret anlaşmazlığı (Mekteb-i Sultani Hadisesi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(8),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR 19. yüzyılda Osmanlı Devleti nin geleneksel düzeni gerek iç gerekse dış sosyoekonomik, politik, kültürel ve ideolojik faktörlerin etkisiyle büyük bir değişim sürecine girdi. Bir yandan uzun süreden beri devam eden mali sıkıntılar, toprak ve siyasi nüfuz kayıpları, diğer yandan liberalizm, ulusçuluk, kişisel özgürlük, anayasacılık, eşitlik, laiklik gibi Batı Avrupa fikirleri ve idealleri devleti köklü reformlar yapmaya zorladı. Bu yüzden devlet 1839 yılından itibaren bir dizi kurumsal reforma imza attı. Söz konusu reform ve düzenlemeleri yaparken devletin temel kaygısı, Batı Avrupa nın fikir ve ideallerini benimsemediği takdirde, kendisini korumaktan aciz kalacağı idi (Fortna, 2005). Dolayısıyla 19. yüzyıldan itibaren Batılılaşma/modernleşme devletin resmi politikası haline geldi. Üstelik bu modernist devlet politikası sadece siyasi kurumları değil, geleneksel Osmanlı toplum düzenini de doğrudan etkiledi. Osmanlı Devleti nin geleneksel toplumsal düzeni kuruluşundan itibaren millet sistemi denilen bir sosyal organizasyona dayanıyordu. Bu sistem toplumu dinsel kompartımanlara ayırarak, bireyi doğduğu dini cemaatin ruhani, mali ve idari otoritesine bağlı olarak yaşamaya zorluyordu (Ortaylı, 1985). Devletin yeni siyasi politikası çerçevesinde millet sisteminde de reforma gidildi. Geleneksel millet sisteminin değişimi yönünde yapılan ilk değişiklik 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile gerçekleşti. Tanzimat ın ilanıyla birlikte, dine dayalı cemaat tipi örgütlenmeden vazgeçilerek, vatandaşlık

4 774 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ esası getiriliyor, ayrıca hukuki statü farkı ortadan kaldırılarak, ülkede yaşayan herkesin aynı hukuk kurallarına tabi olmasına karar veriliyordu. Toplumsal düzene yönelik bu değişikliklerin temel amacı Batılılaşma nın yanı sıra, ulusçuluk fikirleri ile azınlıklar arasında başlayan idari özerklik veya siyasi ayrışma taleplerini ortadan kaldırarak, bu yöndeki dış baskıları engellemek ve böylece devletin parçalanmasının önüne geçmekti. Bundan böyle Osmanlının yeni vatandaş anlayışı Osmanlıcılık ideali etrafında şekillenecekti. Tüm bireylere Osmanlılık ortak kimliği altında, eşit ve devletin güvencesinde yaşama hakkı tanınıyordu. Hukuki ve idari düzenlemeler yapıldıktan sonra sıra bunların topluma benimsetilmesine geldi. Tanzimatçılar toplumu modernleştirmenin ve Osmanlı vatandaşlık bilinciyle bir araya getirebilmenin ancak eğitim yoluyla gerçekleştirilebileceğinin farkındaydılar. Bu nedenle Tanzimat tan itibaren devletin genel amaçlarına uygun olarak yeni bir eğitim politikası oluşturulmaya başlandı. Bu doğrultuda millet sistemi içinde yer alan her cemaat kendi eğitim sisteminde yeni düzenlemelere gitti. Bunlardan biri de Rumlardı. Çalışmanın Amacı Bu makalenin amacı, Osmanlı İmparatorluğu nun modernleşme sürecinin önemli bir parçası olarak, kızların eğitimi çerçevesinde Rum kız eğitim sistemi ve değişimi üzerine odaklanarak, Rum kız eğitiminin Osmanlı kız eğitim sistemindeki yerini ve etkisini incelemektir. Çalışmanın Yöntemi Makalede metodolojik olarak tarihsel yöntem kullanılmıştır. Makalede modern Rum kız eğitiminin ilk ortaya çıkışı incelendiği için, bu araştırmaya en uygun yöntemin, tarihsel yöntem olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle makalede ağırlıklı olarak, birinci el kaynaklar (Osmanlı arşiv belgeleri, Zoğrafyon Lisesi nin emekli müdürü Dimitris Frangopoulos un özel arşivi) Yunanca, İngilizce ve Türkçe ikincil kaynaklarla bütünleştirilerek, karşılaştırmalı bir biçimde incelenmiştir. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu nun 19. yüzyıldan itibaren eğitim alanında yaşadığı köklü değişim içerisinde, Rum kız eğitim sistemi açıklanmaya çalışılmış; laik Rum kız eğitiminin ortaya çıkışı ve gelişimi, İstanbul daki Rum kız okulları özelinde, Rum kız eğitiminin Osmanlı

5 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 775 eğitimine etkisi değerlendirilmiştir. Karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, Osmanlı Rum kız eğitimi konusunda Türkçe literatürde ayrıntılı bir inceleme ve araştırmanın olmamasıdır. Bu yüzden arşiv belgeleri temel kaynak olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca kız okullarının tarihsel süreç içinde yaşadıkları değişikliklerin kesintisiz takibi de oldukça zordur. Kaynaklar arasında farklı bilgiler ortaya çıktığında, bu da karşılaştırma yöntemi ile aşılmaya çalışılmıştır. Rum Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Rum Ortodoks cemaati, tıpkı diğer cemaatler gibi, Osmanlı millet sistemi içinde devlet içinde devlet modeliyle yer almıştı. Cemaatin başında Rum Patriği bulunuyordu. Patriğin hem Rum Ortodoks Kilisesi nin başı olarak dinsel, hem de Osmanlı devlet aygıtının bir parçası ve cemaat lideri olarak siyasi gücü vardı. Bu çerçevede Patrik, Rum cemaatiyle ilgili hukuki (evlenme, boşanma, miras) ve mali işlerin yanı sıra, eğitimin de devlet nezdinde tek sorumlusuydu. Ayrıca, sistem bütün Ortodoksları Rum kabul ettiğinden, bu cemaatin içinde, Rumca konuşanların dışında, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, hatta Türkçe konuşan Karamanlılar da bulunuyordu. Osmanlı Devleti nin gayrimüslimlere ilişkin eğitim politikası ise kontrollü müsamaha şeklinde tanımlanabilir (Kazamias, 1990). Fakat 19. yüzyılda gerek Osmanlı devlet düzeninde meydana gelen değişiklikler gerekse Rum cemaatinin kendi içinde ortaya çıkan ayrışmalar, geleneksel düzeni oldukça değiştirecektir. Tanzimat Fermanı ndan sonra azınlıklara yönelik ikinci hukuki düzenleme 1856 Islahat Fermanı ile gerçekleşmiştir. Ferman azınlıklara okul açma ve geliştirme izni verirken, aynı zamanda Osmanlı uyruğu olan herkesin, devlet okullarının yönetmeliklerindeki koşulları yerine getirmek şartıyla, askeri ve mülki (sivil) okullara kabul edilmesini de karara bağlamıştı. Bu fermanın amacı, modern eğitim kurumlarında Müslüman ve gayrimüslim unsurların birlikte aydınlanıp, Osmanlılık bilinci kazanmalarıydı. Bunun için okullarda verilen derslerin içerik ve metotları da yeniden gözden geçirilerek, değiştirildi. Gözlem, tümevarım gibi o güne kadar kullanılmayan eğitim metotları (usul-u cedide) uygulanmaya başlandı (Sakaoğlu, 2003). Böylece geleneksel dini eğitim veren kurumların yanında modern eğitim veren ve farklı dinsel/etnik kimlikler-

6 776 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ den oluşan bir öğrenci kitlesinin okuduğu okullar ortaya çıkmaya başladı. Eğitim alanındaki bu değişikliklerin ardından Osmanlı da okullaşma sayısında büyük bir artış gözlendi. Okullaşma oranındaki artış, sadece Müslüman okullarıyla sınırlı kalmamıştır. Bu dönemde cemaat okulları ve yabancı okulların sayısında da ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Islahat Fermanı gayrimüslim cemaatlerin kendi iç idare ve işleyişlerinde önemli değişiklikler yapılmasını içeren kararlar da içermekteydi. Buna göre, her cemaatin dini liderinin başkanlığında bir komisyon toplanacak ve devletin istediği değişiklikleri içeren milli nizamnameler hazırlanacaktı. Söz konusu karar doğrultusunda, Rum cemaati 1862 de kendi nizamnamesini oluşturdu ( Düstur, 2, s ). Artık cemaatin işleyişinden ruhban üyeleri ile cemaatin sivil temsilcilerinden oluşan bir karma meclis sorumlu olacaktı (Eksertzoglou, 2004). Bu düzenleme ile ruhban sınıfının cemaat üzerindeki yetkileri görece azalırken, sivil kesimlerin etkinliği ise artıyordu. Millet idaresinde sivil katılımın artışı Ortodoks Rum cemaatinin eğitim sistemini doğrudan etkiledi. Geleneksel eğitimin yerini yavaş yavaş laik eğitim almaya başladı (Davison, 1963). 7 Eylül 1869 da geniş kapsamlı bir eğitim hukuku düzenlemesi olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ( Düstur, 2, s ) yürürlüğe girdi. Fransa eğitim yasalarından yararlanılarak düzenlenen bu nizamname, Osmanlı eğitimini sistemli bir hale getirerek, yeni bir kurumsal çerçeveye oturtuyordu. Bu son derece önemli bir değişiklikti. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi, Osmanlı Devleti nde eğitim, cemaatlerin ve medresenin denetimi altında yürütülüyordu. Devlet asker ve yönetici yetiştirmek dışındaki eğitim işlerini tamamen cemaatlere bıraktığından, her cemaat kapalı yapısı içinde kendi eğitim sistemini oluşturmuştu. Böylece gerek Müslüman gerekse gayrimüslim halk arasında okul açma; ruhban, cemaat içindeki varlıklı kimselerin desteği ve vakıflar yoluyla yürütülmüştü. Eğitimin bir kamu görevi olarak görülüp, modern devlet anlayışına uygun olarak, devlet sorumluluğu altına alınması Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile gerçekleşmiştir tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi nde gayrimüslimlere ilişkin önemli düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, gayrimüslimlerin sıbyan ve rüştiye derecesinde okullar açmalarına izin verilmiş, idadi ve sultani düzeyindeki okullarda ise Müslümanlarla gayrimüslimlerin birlikte eğitim görmelerine karar verilmiştir. Diğer yandan, öğretmenlerin sadece devletin açacağı okullarda yetiştirilmesi öngörülmüş, fakat bu

7 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 777 karar gayrimüslim cemaatler tarafından okullarına karşı bir müdahale ve asimilasyon politikası olarak değerlendirilip, çok eleştirilmiştir (Koçak, 1985). Ayrıca, nizamnamede özel okul açılabilmesi için gereken koşullar da belirlenmiştir. Bu koşullar şunlardır: 1- Okulda görevlendirilecek öğretmenlerin Maarif Nezareti nce veya mahalli Maarif İdaresi nce kabul görecek bir diploma sahibi olmaları. 2- Okullarda ahlaka ve genel ülke politikasına aykırı niteliklerin bulunmayacağına kanaat getirilmesi. 3- Okutulacak derslerin ve öğretim amacıyla kullanılacak ders kitaplarının Maarif Nezareti veya Mahalli Maarif İdaresi tarafından tasdik edilmesi 4- Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra açılmasında bir mahzur görülmez ise İstanbul da Maarif Nezareti nce, taşrada ise Maarif İdaresiyle vilayet valisi tarafından resmi ruhsatın verilmesi (Vahapoğlu, 1992). Görüldüğü üzere devlet azınlık okullarının açılmasına izin veriyor, fakat denetleme yetkisini üstleniyordu. Bu çerçevede yapılan bir başka düzenleme 1896 tarihli Cemaat Mektepleri Talimatnamesidir. 11 Haziran 1896 tarihinde yayınlanan bu talimatnamede, cemaat okullarının tüm kayıtları ve ruhsat alımlarına ilişkin yükümlülükler ile okul yönetimlerinin ve bu okullarda yapılan eğitim-öğretimin teftiş usulleri karara bağlanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu okullarda görev yapan öğretmenlerin çalışma ruhsatlarının alımı ve denetimi, askeri yükümlülüğü bulunan öğretmenlere uygulanacak resmi işlemler ve cemaat okullarından mezun olacakların herhangi bir memuriyete başvurduklarında Türkçeye hakimiyetlerinin ölçülmesine ilişkin kararlar yer almaktadır (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MKT.MHM. 748/6, Z29 / 11 Haziran 1896) talimatnamesi, cemaat okullarının denetim altına alınmalarında önemli bir düzenlemedir. Bu talimat ile maarif müdürlerinin kendi bölgelerindeki cemaat okullarının tüm kayıtlarını ve ruhsatlarını sık sık denetleyerek, sakıncalı görülenleri ve elde ettikleri tespitleri Maarif Nezareti ne rapor etmeleri istenmektedir. Diğer yandan, okulların açılması için ruhsat alımında Rum okullarına diğer azınlıklardan farklı bir uygulama getirildiği dikkati çekmektedir. Diğer cemaatler ruhsat alabilmek için ders programları, derslerde okutulacak kitaplar, öğretmenlerin isimleri ve diplomaları, metropolitler tarafından mahalli maarif müdürüne sunulmak zorundayken, Rum Patrikhanesi ne bağlı okullara ruhsat verilebilmesi için yalnızca okulla-

8 778 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rın bulunduğu yer ve derecesini ihtiva eden bilgiler yeterli sayılmıştır (Vahapoğlu, 1992). Böylece, 19. yüzyıl boyunca Rum okullarının sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Örneğin, 1893 yılının istatistiklerine göre İstanbul daki Rum okul ve öğrencilerinin sayısı şöyledir: Tablo 1. İstanbul daki Rum Okul ve Öğrenci Sayısı-1893/1311 Derece Okul Sayısı (Leyli ve Nehari) Kız Erkek Toplam İdadi Rüşdi İptidai Toplam Kaynak: Alkan (2004, s. 189). Okul sayısının artışında, 19. yüzyılda Batı kapitalizmi ve burjuvazisi ile entegre olup gelişen Rum burjuvazisinin giderek artan nitelikli eleman ihtiyacı ve aynı yüzyılda ekonomik nedenlerle Yunanistan dan Osmanlı topraklarına gerçekleşen göçlerin de büyük payı vardır (Roidis, 1995). Rum okullarının ve öğrencilerinin niceliksel olarak artmasının yanında Rum eğitim- öğretiminin niteliği de Tanzimat tan itibaren büyük bir hızla gelişmiştir. Bunun iki önemli sebebi vardır: Biri, Rum çocukların misyoner okullarına gitmesine engel olmak, diğeri de Rum burjuvazisinin nitelikli bir orta sınıf yaratma çabasıdır. Rum cemaatinin varlıklı aileleri, giderek artan bir şekilde, misyoner okullarına daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardı. Rum cemaatinin bu okulları tercih etmesinin arkasında çok iyi düzeyde dil eğitiminin olması ve yüksek eğitim kalitesi gelmektedir. Bu nedenle, söz konusu yabancı okullarla rekabet edebilmek için yeni açılan Rum okullarında mutlaka bir Avrupa dili (ağırlıklı olarak Fransızca) müfredata girmiş ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla yeni düzenlemelere gidilmiştir. Fakat Rum okullarında yabancı dil eğitiminin başlaması, bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Rum Ortodoks okullarında yabancı dil eğitimini savunan aydınlar, bilhassa İstanbul gibi kozmopolit şehirlerde mesleki ve ekonomik ilişkilerin yürütülebilmesi için dil bilmenin önemi ve gerekliliği üzerinde duruyorlardı. Bu ihtiyaç giderilmezse, Rum çocuklarının yabancı okulla-

9 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 779 rı tercih etmesi kaçınılmaz olacaktı. Nitekim misyoner okullarında çok sayıda Rum öğrencinin bulunması, bunun en açık göstergesiydi. Üstelik yabancı okullar aynı zamanda misyoner kimliği taşıdığı için öğrencilerin din değiştirme tehlikesi de söz konusuydu. Tüm bu koşullar göz önünde tutularak, Rum okullarının da yabancı okulların kalitesinde (mümkünse ilköğretimin ilk yıllarından başlayarak) bir yabancı dil eğitimi vermesi gerekliydi. Bu görüşün aksini savunanların argümanı ise, yabancı dillerin ilkokuldan itibaren öğretilmesinin ulusal bilincin oluşmasına engel olabileceğiydi. Ana dilin öğretilmesi yabancı dillerin öğretilmesiyle aynı anda başlarsa, çocukların kendi kimliklerini kaybetme tehlikesi olacağı ileri sürülüyordu (Eksertzoglou, 2004). Bu tartışmaların sonunda yabancı dil öğretimini savunanların görüşleri kabul görmüş ve bir çok okulun müfredatına yabancı dil dersleri dahil edilmiştir. Rum eğitim öğretim düzeyinin hızla gelişmesinin diğer bir nedeni de Rum burjuvazisinin nitelikli bir orta sınıf yaratma çabasıydı. Osmanlı da başlayan Avrupa merkezli modernleşme, liberalizm ve sekülarizm fikirleri, azınlıkları ve en çok da Rumları etkilemişti. Bu modernleşme projesini Avrupa ile entegre olmaya çalışan Rum sanayici, tüccar ve bankerleri kendi çıkarları doğrultusunda benimseyerek, Rum cemaatinin kültürel ve ideolojik dönüşümünü gerçekleştirmeye çalıştılar. Rum burjuvazisi bu sosyal transformasyonu gerçekleştirmek için en etkili yolun eğitimden geçtiğini düşündüğü için, eğitim öğretim etkinliklerinde başı çekmeye başladı. Daha önce de belirtildiği gibi, Patrikhane yönetiminde oluşturulan karma meclis ya da eğitim komisyonu gibi organlarda söz sahibi olmaya başladılar. Bilim faaliyetlerini yayacak cemiyetler kurup, okullar açtılar, kitaplar ve çeşitli yayınlar yaptılar (Özil, 2001). Zaman içinde bu cemiyetlerin sayısı büyük bir hızla arttı. Örneğin yılları arasında, imparatorluk sınırları içinde 125 civarında Rum ilim/kültür derneğinin olduğu ve bu rakamın ileriki yıllarda artarak ikiye katlandığı bilinmektedir (Anagnostopulu, 1999). Bu dernekler içinde en önemlisi 1861 de kurulan İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti dir (Ellinikos Philologikos Syllogos Konstantinoupoleos). Dernek zaman içinde Anadolu ve Rumeli deki tüm Rum okullarını denetimi altına alarak, hem Rum milletinin ideolojisini üreten, hem de eğitim sistemine yön veren en önemli merkezlerden biri olmuştur (Eksertzoglou, 2004).

10 780 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Eğitim faaliyetleri Rum burjuvazisini okul yönetimi ve finansmanı üzerinde söz sahibi hale getirirken, kilise arka plandaki yerini daima korumuştur. Çünkü Rum eğitiminin Osmanlı yasallığına/meşruluğuna sahip olması için Patrikhane nin kurumsal koruması altında olması şarttı (Özil, 2001). Bununla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısında cemaat üzerinde artık biri Patrikhane diğeri burjuvazi olmak üzere iki gücün varlığı tartışmasızdır ve bu güç dengesi zaman içinde burjuvazi lehine hızla değişecektir. Eğitim sisteminde gücü giderek artan burjuvazi kendisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yani eğitimli bir orta sınıfı yaratma çabasındaydı. Bu yüzden iş eğitimi ve pratik eğitime dayalı la-dini bir yapılanmadan yanaydılar (Roidis, 1995). Yeni yetişecek orta sınıf laik eğitimden geçmiş, mesleki açıdan donanımlı, iyi düzeyde yabancı dil bilen ve en önemlisi kendi etnik kimliğinin farkında olan bir sınıf olacaktı. Bu eğitim sistemiyle birlikte Rum cemaati içinde milliyetçilik önemli ölçüde canlılık kazanmaya başlamıştır. Tıpkı Osmanlı devlet adamları gibi, Rum burjuvazisi de eğitimi ideolojik aktarımın temel aracı kabul etmişlerdi. Böylece devlet eliyle azınlık eğitimine yönelik yapılan pek çok düzenleme istemeden de olsa, onların daha milliyetçi bir ruh kazanmalarına yardımcı olmuştur (Davison, 1963). Laik Eğitimdeki Tartışmalar Ortodoks-Rum cemaatinin eğitim sisteminin giderek laik/milliyetçi bir karakter kazanması, öncelikli olarak eğitim dilinin nasıl yapılacağı konusundaki tartışmaları gündeme getirmiştir. Aslında 19. ve 20. yüzyıl boyunca Yunan dünyasında edebiyat ve eğitimde kullanılacak dil konusunda yapılan tartışmalar oldukça önemliydi. Bu tartışmalar kültürel hayatın ve milliyetçiliğin belirgin ölçüde canlanmaya başladığı Osmanlı Rum cemaatini de etkilemişti. Tartışmanın odağında eğitim ve edebiyat dilinin eski dilde mi yoksa halk dilinde mi yapılacağı yatıyordu. Yunan ulusunun ve Yunan tarihinin antikiteye dayandırıldığı bir dönemde, bazı aydınlar yazı dilinin katharevusa denen antik Yunancanın biçim ve söz dizimine uygun olan dille yapılması gerektiğini savunuyorlardı. Bu görüşün aksini savunanlar ise, ulusun bütünlüğünün ancak halkın konuştuğu dimotiki denen günlük dille gerçekleşebileceğini iddia ederek, katharevusanın yabancı bir dil olduğunu söylüyorlardı. Bu tartışmanın temelinde ulusun milli birliğini sağlamaya yönelik ortak bir dil

11 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 781 yaratma arzusu yatmaktaydı. Nitekim Ocak 1909 da İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti tarafından İstanbul da düzenlenen eğitim konferansında bu konu uzun uzun tartışılmış ve sonunda eğitim dilinin, kentlerde, özellikle de eğitimli sınıflar arasında konuşulan dil olmasında uzlaşma sağlanmıştı( Eksertzoglou, 2004). Ancak, dilde homojenliğin sağlanmasının önündeki temel engel, Rum cemaati mensuplarının tümünün aynı dili konuşmuyor olmalarıydı. İstanbul da, Ege de, Karadeniz de konuşulan Rumca bile farklılıklar gösterirken, İç Anadolu da yaşayan Karamanlılar Türkçe, Bulgarlar Slavca konuşuyordu. Bu dönemde laik eğitimle ilgili tartışmalar sadece okullarda okutulacak Rumcadan ibaret değildi. Rum eğitiminde birleşik bir eğitim sistemi nin oluşturulamaması uzun süre önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir (Eksertzoglou, 2004). Rum cemaati arasında okullaşma ve eğitimli insan sayısının giderek artmasına rağmen, İstanbul ile Anadolu da verilen müfredat birbirinden oldukça farklıydı. Eğitimdeki bu farklılık, ortak kimliğin oluşmasında önemli bir engel olarak görülüyordu. Bu çerçevede ilk olarak İstanbul da birbirine muadil okullarda ortak ders programı ile ortak ders kitaplarının okutulmasına başlandı. Uzun vadede bunun tüm Rum eğitimine yaygınlaştırılması düşünülmüştü. Tanzimat tan itibaren Rum okullarının müfredat programlarında ve eğitim metotlarında da büyük değişiklikler gündeme gelmişti. Burada vurgulanması gereken nokta, Rum eğitiminde Avrupa daki yeniliklerin yakından takip edilerek, bizzat Rum mekteplerinde uygulanmış ve böylece çağa uygun bir eğitim verilmiş olmasıdır. Bu düzenlemelerin yapılmasında 19. yüzyıldan beri Rum burjuvazisi tarafından kurulmaya başlayan bilim ve kültür cemiyetlerinin etkisini unutmamak gerekir. Nitekim bu cemiyetler, düzenledikleri konferanslarla bu konuları detaylı bir biçime tartışıyor, bastırdıkları kitaplarla da yeni fikirlerin cemaatin daha geniş kesimlerine yayılmasına çalışıyorlardı. Örneğin İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti nin eğitim kongresinde okullarda hangi derslerin okutulacağı tartışılırken jimnastik dersleri gündeme getirilmiş, aletli Alman jimnastiği, aletsiz İsveç jimnastiği ve İngiliz public school modeline dayanan çeşitli jimnastik teknikleri üzerinde durulmuştu. Yine Fransız okul programlarından örnek alınarak, kız okullarına el sanatlarına dayalı derslerin konması üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştı. ( Eksertzoglou, 2004).

12 782 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Görüldüğü üzere, Rum eğitiminin temel referansı Batı Avrupa ydı. Aydınlanma geleneği ile kendi köklerini Yunan uygarlığına bağlamış modern Avrupa, 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı Rum cemaatine de hiç yabancı değildi. (Ergin, 1940) Avrupa daki eğitim yeniliklerinin bu kadar yakından takip edilmesinde, Avrupa ile bağları yüksek olan Rum aydınların ve burjuvasının deneyimleri şüphesiz çok önemlidir. Bu tartışmalar ve uygulamalarda Rum burjuvazisi ve aydınların Rum laik eğitiminin onların eliyle şekillendiği açıkça görülmektedir. Aynı zamanda eğitimle ilgili tüm bu değişiklikler ve yapılan tartışmalar Osmanlı Rum eğitim sisteminin çağına göre, ne kadar hızla modernleştiğinin de açık bir göstergesidir. Rum Eğitim Sisteminin Osmanlı ya Etkisi Rum eğitim sistemindeki bu köklü değişiminin Osmanlı devletindeki izdüşümü ise iki farklı yönde oldu. Öncelikle Rum okullarının (aynı zamanda diğer cemaat okulları ve yabancı okulların) sayısındaki artış bir tür rekabete neden olmuş ve Müslüman okulların açılışını hızlandırmıştır. Diğer yandan, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı eğitim hamlesinin temel dayanağı Batı eğitim modeliydi. Ortodoks Rum cemaati de kendi eğitim sistemini oluştururken Batı yı referans almıştı. Bu benzerlik Rum okullarının bazı yönleriyle Osmanlı eğitim sisteminde örnek alınmasını kolaylaştırıyordu. Fakat Batı eğitim sistemi Osmanlı için aynı zamanda bir tehdit/tehlike potansiyeli de taşıyordu. Nitekim tamamen Batı dan ithal edilen ulusçu fikirler nedeniyle, cemaat okulları devletin çıkarlarına karşı önemli bir tehlike olarak algılanıyordu. Bu yüzden devlet, rakipleri hakkında bilgi toplama sürecini başlatarak, imparatorluk sınırları içindeki yabancı ve cemaat okulları hakkında envanterler tutmaya ve istatistikler oluşturmaya başladı. Benjamin Fortna (2005, s ) ya göre, 1890 lar ve 1900 lerde tutulan envanterler, Osmanlı resmi makamlarının yarışın hesabını tutma meraklarını yansıtıyordu. Kısa süre içinde istatistik çalışmalarının kapsamı Müslüman okullarını da içine alacak şekilde genişletildi. Bu çerçevede, Meşrutiyet ten itibaren Osmanlı topraklarında uygulanmakta olan Maarif e ait eğitim programının başarılı olup olmadığının araştırılabilmesi için kapsamlı bir istatistiki çalışma da başlatıldı. Bu istatistiklerin sağlıklı tutulabilmesi için ayrıntılı cetveller hazırlanarak merkez maarif müdürlükleriyle bütün taşra maarif idarelerine gönde-

13 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 783 rilmesine karar verildi. Söz konusu cetvellerde bütün ilkokul ve üstü sınıflardaki öğrencilerin sorumlu oldukları dersler, girdikleri sınavlar ve aldıkları notların kaydedileceği sayfalar yer alıyordu (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF.MKT. 1089/ Z.4 / 28 Aralık 1908). Bu çalışmalar sonucunda elde rakamların doğruluğu tartışılabilir olsa da, eğitim istatistiklerinin çıkarılmaya başlanması açısından dikkate değer bir gelişme olduğu açıktır. Ayrıca bu istatistikler devletin eğitim rekabetinde yüzleşeceği sorunları daha somut bir biçimde ortaya koyması açısından da önemlidir. Yabancı ve azınlık okullarının devlet tarafından tehdit olarak algılanmasının bir başka sonucu da söz konusu okullar üzerindeki devlet denetimi ve yetkilerinin giderek arttırılmasıdır. Tanzimat döneminde devlet ideolojisinin eğitim yoluyla tabana yayılması için sarfedilen çabalardan olumlu bir sonuç alınamaması üzerine, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren devletin siyasi ideolojisiyle birlikte eğitim politikası da değişmek zorunda kalmıştır. II. Meşrutiyet le birlikte Osmanlıcılık idealinin yerini Türk ulusçuluğu almaya başlamıştır. II. Meşrutiyet in yeni vatandaş inşasında kullandığı ideolojik çerçeve bu kez milliyetçilik olarak belirlenmişti. Bu, eğitimle ilgili hukuksal düzenlemeler ve müfredat programlarına hemen yansıdı. Önce, Maarif Nizamnamesi yeniden düzenlendi. Bu çerçevede cemaat okulları ve özel okulların açılmasındaki usul ve esaslar Maarif Nizamnamesi nin 129. maddesinde yeniden ele alındı. Buna göre, özel okul kuracak olanlar İstanbul da Maarif Nezareti ne, vilayetlerde de maarif müdürlerine başvurarak; kuracakları okulun yerini, programını ve eğitime ilişkin tüm kararlarını ayrıntılı bir biçimde bildirmek zorundaydılar. Okutulacak derslerin devletin siyasetine aykırı olmaması şarttı. Ayrıca bu okullardaki öğretmenlerin ve müdürlerin mesleki ehliyetlerini gösteren diplomalarının da sıkı bir denetime tabi tutulması isteniyordu (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF. MKT., 1074/18, 1326.B.27 / 25 Ağustos 1908). Bu kararlar daha öncekilerine göre, belirgin bir şekilde devletin bu okullar üzerindeki denetim ve hakimiyetini arttırıyordu. Bunu 1915 yılında yürürlüğe giren Hususi Mektepler Talimatnamesi izledi. Bu talimatnameye göre; azınlık okullarında Türk dilinin yanında tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulmasına karar verildi. II. Abdülhamit döneminde başlayan yabancı ve cemaat okullarına kuşkulu bakış, II. Meşrutiyet döneminde devam etti. Her ne kadar yabancı ve cemaat okullarının ders programları, öğretmen atamaları ve Türkçe eğitim devletin denetiminde ise de, ce-

14 784 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ maatlerin devam eden dini imtiyazları nedeniyle, okullar idare ve tesisi açısından cemaate bağlıydılar. Fakat Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girmesi ile bu düzen tamamen değişti. Ülkedeki tüm yabancı ve cemaat okulları devletin tam denetimi altına alındı, bir kısmı da kapatıldı. Cumhuriyet ten sonra ise Lozan Antlaşması na (1923) bağlı olarak, ekalliyetlere, masrafları kendilerine ait olmak üzere her türlü mektep açabilmeleri, buralarda kendi dilleriyle öğretim yapabilmeleri hakkı tanındı. ( Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, 1973) Bununla birlikte bu okullarda Türkçenin zorunlu olarak okutulmasına karar verildi. Antlaşmaya göre, mümkün olduğu ölçüde bu okullara, devlet, belediye vs. bütçelerinden tahsisat ayrılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 1924 ten itibaren azınlık ve yabancı okullarda dini propaganda yasaklanmış, 1926 da yabancı okulları sıkı bir denetim altına almıştı. Daha sonra bu konular 1965 te çıkarılan 625 sayılı ve 2007 de çıkarılan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile düzenlenecektir. Rum Kız Eğitimi Osmanlı da Rum kız öğrenciler için ilk rüştiye okulları 1870 li yıllarda açıldı. Bu tarihten önce kızlar için sıbyan mektebinden başka örgün eğitim kurumu yoktu. Cemaatteki varlıklı ve kültürlü aileler kızlarını özel öğretmenlerden aldıkları bir eğitimle yetiştiriyorlardı. Diğer ailelerin kızları ise kilisenin içinde ya da yanında kurulmuş cemaat okullarında ruhbanın verdiği temel dini bilgileri içeren bir eğitim alıyorlardı. Tanzimat ile birlikte kız-erkek tüm çocuklara ilkokul zorunluluğu getirildi. Okula başlama yaşı erkeklerde 7-11, kızlarda 6-10 yaş olarak belirlenmişti. Rum kızlarının eğitimi bu tarihten itibaren Rum Patrikhanesi nin de gündemine girdi. Nitekim, 1862 Rum Patrikliği Nizamnamesi nde fukara kızların eğitim görmeleri için patrik, metropolitler ve karma meclisin denetiminde münasip görülecek yerlerde okullar açılmasını karara bağlamıştı (Düstur, 2, s ) yılında yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kızlar için sıbyan mekteplerinde bazı düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler gayrimüslim kız öğrencileri de kapsıyordu. Nizamnameye göre, her mahalle ve köyde en az bir okul, Müslüman-Hıristiyan karışık yerlerde her toplum için ayrı bir okulun bulunması gerekiyordu. Bir yerde iki sıbyan mektebi varsa, bunlardan birinin kızlara, ötekinin erkelere ayrılmasına

15 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 785 karar verilmişti. Böyle olmayan yerlerde ise kızlar için mektepler yapılıncaya kadar, karışık oturmamak koşuluyla, kızların erkek çocuklarla aynı okula gitmeleri kararlaştırılmıştı (Akyüz, 1999). Bu nizamnamenin yürürlüğe girmesinin ardından, 1870 li yıllarda Rum cemaati içinde kız çocukları için ilk ve ortaokul düzeyinde okullar açılmaya başlandı. Bunlardan ilki Palada Kız Okulu (1874) diğeri de Zapyon Kız Okulu (1875) idi. Kız okullarının finansmanı vakıflardan, cemaat gelirlerinden, kilise gelirlerinden ve kişisel bağışlardan sağlanıyordu (Tekeli, 1985). Kısa süre içinde kız okullarının sayısı önemli bir artış gösterdi yılında İstanbul Başpiskoposluğu na bağlı toplam 72 Rum mektebinde 398 öğretmen, kız ve erkek öğrenci bulunuyordu. Bu okulların eğitim faaliyetleri ve kadroları devlet tarafından denetleniyor ve özel bir vergilendirmeye tabi tutuluyordu. Fakat ders programları ve finansmanı mütevelli heyeti tarafından düzenlenmekte ve sağlanmaktaydı (Hastaoglou, 1999). Rum okullarının sayısı İstanbul ile sınırlı değildi. Anadolu nun çeşitli yerlerinde çok sayıda kız okulu açılmıştı. Örneğin; 1912 tarihinde Anadolu da açılan Rum kız okullarıyla öğretmen ve öğrencilerinin sayısı şöyleydi: Tablo de Anadolu da Rum Kız Okullarına Ait İstatistik Bölge Sancak Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı Üsküdar Merkez Çanakkale Merkez İzmit Merkez İzmir Bursa Merkez Manisa Aydın Menteşe Denizli Merkez Balıkesir Kütahya Afyonkarahisar Bilecik

16 786 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Konya Ankara Kastamonu Sivas Trabzon Merkez Antalya Burdur Isparta Niğde Merkez Kayseri Yozgat Merkez Sinop Bolu Merkez Amasya Şebinkarahisar Tokat Merkez Canik Gümüşhane Kaynak: Statistics of the Greek Schools (1919). Kız Eğitimine Verilen Önemin Sebepleri Rum cemaati içinde kız okullarının, kız öğrenci ve öğretmen sayısının bu kadar hızlı artmasının üç önemli nedeni vardı. 19. yüzyılda Avrupa da ve Osmanlı da ortaya çıkan toplumsal değişim: 19. yüzyılın başında Avrupa dan başlamak üzere toplumsal yaşamda kadının görünürlüğü artmaya başladı lardan sonra Avrupa da, Yunanistan da ve Osmanlı da, artık gazete ve dergilerde kadın meseleleri ve kadın temalı makaleler ve haberler daha sık yer buluyordu. Kadının evden uzaklaşması ve sosyal faaliyetlerle tanışması dönemi başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu nda kadın meselelerinin tartışılmasında İstanbul başı çekiyordu. Bunda başkent ve basın merkezi olmasının yanı sıra kozmopolit yapısının etkisi de büyüktü. İstanbullu Rum kadını da, aileden oluşan dar çevresini aşıp, toplumsal faaliyetlere 19. yüzyılın ikinci yarısında dahil oldu. Kadının sosyal hayata kabulünde sosyal yardım faaliyetlerinin etkisi büyüktü. Rum kadını ilk olarak Fukaraperver sıfatıyla kamusal hayata çıkarak, yer edindi. Örneğin 1861 de kurulan Beyoğlu Fukaraperver Kadınlar Derneği, açıldığı ilk günden itibaren çok önemli faaliyetlerde bulundu. Derneğin içinde, genel yardım, dikiş atölyesi, yıkama ve ütüleme, klinik, hemşirelik vs. gibi kısımlar yer alıyordu. Bu derneğe üye olan kadınlar istedikleri

17 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 787 kısımlarda bir yandan eğitim görüyor, bir yandan da çalışabiliyorlardı. Dernek, kadınlara bir tür meslek edindirme görevi üstlenmişti. Kısa sürede derneğin faaliyetleri büyük ilgi gördü ve Heybeliada, Yeniköy, Samatya, Tatavla, Tarlabaşı, Tekfursarayı, Kadıköy, gibi semtlerde de aynı adı taşıyan ve aynı misyonu sürdüren kadın cemiyetleri açıldı. Fakat Rum kadınlarının faaliyetleri bununla sınırlı kalmadı. Kadınlar, eğitim ve kültüre ağırlık veren sosyal dernekler de kurarak, aktif faaliyet içinde yer aldılar. Bunlardan ilki 1875 te kurulan Kadın Eğitimi Cemiyeti idi. Cemiyetin tüzüğünde kuruluş amacı milletimizin kadınlarının ilk ve orta eğitiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ifadesiyle açıklanmıştı. Bu cemiyet Zapyon Kız Okulu nun kuruluşunu destekledi ve Anadolu da kız okullarının açılmasında öncü rol oynadı. Öte yandan, kız okullarından mezun olanlar da dernekler kurarak, kendilerinden sonraki kız öğrencilerinin en iyi eğitimi alması için çaba harcadılar. Örneğin, 1910 da mezunları tarafından kurulan Zapyonlular Birliği, bir yandan fakir öğrencilere elbise, kitap, gıda ve diğer konularda destek sağlamış, bir yandan da kültürel ve sanatsal açıdan kız öğrencilerin geliştirilmesine, okulda öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine ve temsiller yapmalarına yardımcı olmuşlardı de kurulan Yuvakimyon Mezunları Birliği de benzer faaliyetlerde bulundu. Mamoni- İstikopoulou nun kitabı incelendiğinde anlaşılıyor ki, 19. yüzyıldan itibaren, eğitim amaçlılardan siyasi amaçlılara, yetimleri koruma amaçlılardan dini amaçlılara kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren kadın cemiyetleri toplumsal hayatta yerini almıştı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde yaklaşık 500 dernekten 60 ının kadın derneği olması bu gelişimin açık bir göstergesiydi (Mamoni & İstikopoulou, 2002). Kadınların bizzat kendilerinin kurduğu derneklerin yanı sıra, kız eğitim faaliyetlerinin birkaç koldan yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlar, giderek etkinliği azalsa da Patrikhane ve kiliseler, edebiyat ve kültür cemiyetlerinin yanı sıra, kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu karma üyeli cemiyetler aracılığıyla oldu. Örneğin, 1881 de Patrikhane nin himayesinde ve Yeorgios Zarifis ve Stefanovik Skilitzis gibi zengin Rumların yardımıyla kurulan Maarifperver Cemiyeti, yoksul okulların desteklenmesi, yeni kız mekteplerinin kurulması ve bu okullardaki öğretmenlerin finanse edilmesini üstlenmişti ( Eksertzoglou, 2004). Karma üyeli cemaatler içinde de, Galata Maarifperver Derneği (1873), Kadın Eğitimi Cemiyeti (1874), İstanbul Öğretmen Cemiyeti (1877), Be-

18 788 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ bek Maarifperver Derneği (1878), İstanbul Rum Kız okulları Cemiyeti (1879) ve Pallas Cemiyeti ni (1874) sayabiliriz (Mamoni- İstikopoulou, 2002). Gayrimüslimlerin dernek kurabilmesi de, tıpkı okulların açılmasında olduğu gibi, devletten ruhsat alımına bağlıydı (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF. MKT. 43/ L.06 / 25 Ekim 1876). Kadının bu toplumsal değişimdeki öneminin farkına varılması: Yeni nesillerin üretiminde ve yetiştirilmesindeki öneminin anlaşılmasıyla, kadına modern kültürün aktarıcısı rolü verilmişti. Kadına toplumdaki rolünün ne olduğunun anlatılması ve benimsetilmesinin yolu ise eğitimden geçiyordu. Bu yüzden cemaat içinde kız çocukların eğitimine ilişkin önemli atılımlar gerçekleştirildi. Hızla sayıları artan okullara öğretmen yetiştirme ihtiyacı: Yeni açılan okullardaki öğretmen ihtiyacını gidermek, kadının eğitilmesini zorunlu hale getiriyordu. Bu yüzden öğretmen yetiştiren okullara ağırlık verildi. Bu genellikle ya lise düzeyindeki bir okula iki ya da üç yıllık bir eğitimin eklenmesiyle, ya da bazı okullardan mezun olan kız öğrencilere aynı zamanda öğretmenlik diplomasının verilmesiyle gerçekleştiriliyordu. Örneğin Zappeio Kız Okulu nda ve Palada Kız Okulu nda 1881 den sonra lisenin devamında ilkokul öğretmenliği ve anaokul öğretmenliği bölümleri açılmıştı (Dalakoura, 2002). Benzer şekilde Yuvakimyon Kız Okulu ndan mezun olan öğrenciler kız okullarında öğretmenlik yapma hakkına sahip oluyorlardı öğretim yılında İstanbul daki ilkokulların 122 öğretmen ve yöneticisinin 68 i İoakeimeio Okulu mezunuydu (Karanikolas, 1975). Fakat kızlara meslek kazandırma amacı genellikle öğretmen okullarıyla sınırlandırılmıştı. Çünkü öncelik kızları bir meslek sahibi yapmak değil, yeni nesillere cemaatin ideolojisini aktarabilecek, kültür düzeyi yüksek, iyi bir anne ve donanımlı bir ev kadını yetiştirerek, cemaatin kalitesini yükseltmekti (Roidis, 1995). Bu yüzden kız okullarının ders programları da kadının rol modeline uyumlu hale getirildi. Ortaokul ve lise düzeyindeki okulların ders programlarına pedagoji, teknik, ev idaresi, sağlık ve bebek bakımı gibi dersler konuldu. Hatta bazı kız okullarında ev kadını yetiştirme bölümleri açılmıştı. Örneğin Beyoğlu Merkez Kız Okulu nda açılan iki yıllık ev kadını yetiştirme bölümü, ilkokulu bitirmiş fakat ortaokula devam etmek istemeyen öğrencilere alternatif bir eğitim sunuyordu (Dalakoura, 2002).

19 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 789 Kız Okullarında Verilen Dersler Kız okullarındaki ders programlarında mutlaka iyi düzeyde bir Avrupa dili (genellikle Fransızca) verilmekteydi. Bu konuya cemaatin geleneksel kanadından ciddi eleştiriler gelmiştir. Daha önce değinilen yabancı dil tartışmaları çerçevesinde, kız okullarına yabancı dil derslerinin konması konusu ayrı olarak ele alınmış ve bu konuda ciddi tartışmalar yapılmıştır. Tartışmaların çıkış noktası, yabancı dil eğitimin bilhassa kız okullarında sınırlandırılmasına ilişkindir. İstanbul Rum Edebiyat Derneği nin 1909 da düzenlediği konferansta, yabancı dil öğretimi mesleki açıdan önemli olduğundan sadece erkek çocuklarına öğretilmesi önerilmiş, kızların yabancı dil eğitiminin ise ortaokulla sınırlandırılması üzerinde durulmuştur. Bu görüşe göre, yeni nesilleri yetiştirecek olan kızların milli bilinçten yoksun olmaları, birçok kuşağın tahrip olması anlamına gelmekteydi. Bu görüşe rağmen Rum Ortodoks cemaat arasında kız çocukların yabancı dil öğrenmeleri konusunda büyük bir talep vardı. Özellikle yüksek gelir ve kültür seviyesine sahip Rumlar, kız çocuklarını kaliteli yabancı dil verdiğinden dolayı İstanbul daki yabancı okullara ve özel Rum okullarına gönderiyorlardı. Bunun altında yatan en önemli sebep ise, kültürlü ve iyi dil bilen kızların iyi bir evlilik yaparak, toplumsal bir statü elde etmeleriydi (Eksertzoglou, 2004). Okullarda öğrencilere sadece temel bilgileri vermek değil, kültürel altyapı kazandırmak da önemliydi. Bu yüzden mutlaka her kız okulunda tiyatro, müzik, şiir ve edebiyat eğitimi de veriliyor ve yılın belli dönemlerinde kültürel etkinlikler düzenleniyordu. Kız okullarında verilen tiyatro temsilleri genellikle antik Yunan eserlerine dayanmaktaydı. Ifigenia, Elektra, Antigone isimli tiyatro eserlerinin sahnelenmesi sıradan bir seçim değildi (Mpozi, 2002). Bu dönemde Avrupa da Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle, Yunan antik kültürüne ilgi bir hayli yüksekti. Osmanlı Rum burjuvazisi de kendi köklerini bağladığı Yunan kültürüne ait temel eserleri okullarda okutarak, kimlik oluşturma çabasındaydı (Eksertzoglou, 2004). Öte yandan kız okullarında iyi düzeyde müzik dersleri de verilmekteydi. Örneğin Zappio Kız Okulu nun müzik programında Fransızca, Almanca parçaların yanı sıra İtalyan operaları da yer alıyordu (Mpozi, 2002). Kız okullarında okutulan bu kültür, sanat ve uygulamalı derslerin bir diğer yönü de, ailelerle okulu kaynaştırma ve okula maddi destek sağla-

20 790 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mada önemli bir araç olarak değerlendirilmeleridir. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini sene sonunda okul yararına düzenlenen etkinliklerde ailelerine gösterme şansı da yakalıyorlardı. Bu etkinliklerde, öğrencilerin yaptıkları el işleri için piyango çekilişleri düzenleniyor, tiyatro, bale ve konser biletleri okul idaresi tarafından satılıyordu. Bu sayede hem aileler kızlarının aldıkları eğitimin sonuçlarını görebilme şansı yakalayarak, okuldaki öğretmen ve okul idaresi ile daha yakınlaşıyor, hem de bu etkinliklerden elde edilen gelirlerle okulun bütçe açığı kapatılabiliyordu. Okullar bu tür etkinlikleri düzenleyebilmek için mutlaka etkinlik programından hem İstanbul Şehremaneti ni ve Zaptiye Nezareti ni haberdar etmek hem de Maarif Nezareti nden izin/ruhsat almak zorundaydılar (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. DH. MKT. 260/ M.10 / 14 Temmuz 1894; Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF. MKT. 685/ Za.17 / 15 Şubat 1903). Eğitimde Kullanılan Metotlar Kız okullarında eğitim ve öğretim, Monitorial (Bell-Lancaster), Froebel ve Pastellozi gibi Avrupa eğitim metotları kullanılarak yapılmaktaydı. Ortaöğretim düzeyindeki okullarda kullanılan eğitim metodu daha çok Monitorial (Bell-Lancaster) metoduydu. 19. yüzyılın başında Joseph Lancaster tarafından İngiltere de geliştirilmiş olan bu metot, aynı yüzyılda pek çok Rum okulunda uygulamaya geçirilmişti. Alilodidaktik (karşılıklı geliştirme) metodu olarak da bilinen bu metodun en önemli özelliği, hiyerarşik bir düzende öğrencilerin birbirinden sorumlu olmasıydı. Yani üst sınıftaki öğrenciler alt sınıftaki öğrencilerin eğitilmesinden ve denetlenmesinden sorumluydu. Bunun için her sınıfın kendisinden daha kıdemli bir öğrenci sorumlusu bulunuyor, bu öğrenci de sorumluluğu altındaki sınıfın eğitim ve denetimini sağlıyordu. Böylece hem alt sınıfların eğitimi ve sosyalleşmesi için gerekli olduğu düşünülen bir eğitim ucuza sağlanmış, hem de öğretmen eksikliğine bir çözüm getirilmiş oluyordu (Lancaster, 1992). Böyle bir sistem bilhassa Anadolu da sayıları gittikçe artan, fakat ekonomik ve eğitim araçlarından yoksun olan Rum okulları için son derece uygundu. Bu metodu ilk kez 1830 larda İstanbul daki Amerikan Protestan misyonerler alilodidaktik okulları olarak başlatmışlardı. Daha sonra bu okullar Osmanlı yetişkin eğitiminde ve Osmanlı askeri eğitiminde kullanıldı. Sis-

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

OSMANLI DEVLETİ NİN YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2012/2, Cilt:11, Sayı: 22 Sf. 125-167 OSMANLI DEVLETİ NİN 1907-1908 YILINA AİT EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Nuri GÜÇTEKİN* Bu çalışmada, Maarif-i Umumiye İstatistik Dairesince

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir:

Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilimler Lisesi açmasının amaçları şu şekilde özetlenebilir: SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ HAKKINDA TÜM BİLGİLER Milli Eğitim Bakanlığı sosyal alanda iyi yetişmiş kültür alanına zenginlik ve ufuk kazandıracak elemanları yetiştirmek amacıyla Türkiye'de ilk kez 2003-2004

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler TANITIM DOSYASI 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi 2. Bölüm: Dahi Merkezlerinde Verilen Hizmetler 3. Bölüm: Franchise Şartları 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler 5. Bölüm: Rakamlarla Dahi Merkezi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NARLIDERE YATILI BÖLGE ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI 1 1) Ali Rıza Efendi nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı nda Asakir-i Milliye Taburu ndaki geçici

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı

Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı BASIN BÜLTENİ Eğitim sektöründe eleman ihtiyacı arttı Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin maratonu başladı, eğitim sektöründe istihdam yaz başından itibaren hareketlendi. Yenibiris.com Haziran-Temmuz-Ağustos

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010 PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye puanını

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 Haydarpaşa Yerleşkesi Fakültemizin de içinde bulunduğu Haydarpaşa yerleşkesinin temeli 11 Şubat 1895 te atılmıştır. Açılış tarihi ise 6 Kasım 1903 tür. Bu tarihin,

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim. Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Geleceğin İşgünü Yetiştirmek İçin Geniş Tabanlı Sektörel Eğitim Prof. Dr. Ali Şimşek Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi MTE Açısından İtici Güçler İşsizlik Teknolojik devrim Küreselleşme

Detaylı

İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Adres : Güneşli Mah. Fidanlık Mevkii No:49 Merkez/TOKAT Web : Tel :

İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ. Adres : Güneşli Mah. Fidanlık Mevkii No:49 Merkez/TOKAT Web :  Tel : İMKB SOSYAL BİLİMLER LİSESİ Adres : Güneşli Mah. Fidanlık Mevkii No:49 Merkez/TOKAT Web : http://tokatsbl.meb.k12.tr/ Tel : 0356 2280770 Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSLERİNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLK VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE DE İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA (İLKÖĞRETİM) OKUTULAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNİN TARİHİ (Bilişim

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUM İÇİ VE ANABİLİM DALI/BÖLÜMLER ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI VE ŞARTLARI (07.08.2015) 1) Başvuru Tarihi Başlangıç : 10 Ağustos

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2012-2013 FAALİYET RAPORU Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin Yeni Eğitim Konsepti ve Yapılan Faaliyetler Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Detaylı

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel

Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel Çeyrek asırdır Türkiye de eğitimin ciddi bir iş olduğunun farkında olan Bilfen Liseleri; evrensel ilkeler ışığında, spora, müziğe, sanata ve kültürel etkinliklere meraklı; yabancı dili iyi konuşan, akademik

Detaylı

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor!

Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Kadınlar ikinci bir şansı hak ediyor! Hem kadınlar kazansın, hem ülkemiz. Çünkü Biz Büyük Bir Aileyiz. www.aile.gov.tr www.gonulelcileri.gov.tr Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü

denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü \ ij U $ s \ denizli il milli eğitim müdürlüğü denizli il müftülüğü işbirliği protokolü KASIM 2016 1920 Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Denizli İl Müftülüğü İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ TARAFLAR Madde 1- Milli

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

Bir Megali İdea Operasyonu: Sıra Şimdi Rum Okullarının Binalarında

Bir Megali İdea Operasyonu: Sıra Şimdi Rum Okullarının Binalarında Teostrateji Bir Megali İdea Operasyonu: Sıra Şimdi Rum Okullarının Binalarında 12.04.2011 - Dalga dalga ilerleyen bir Megali İdea operasyonu, uluslararası güçlerin de baskısıyla Türkiye de sürdürülüyor.

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 25 Kasım 2004 SİRKÜLER NO : 2004/ 117 KONU : Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇALIIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİİK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Hamdi ERCAN Dekan Yrd. IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, 6 Mayıs 2017 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Erciyes Üniversitesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

SORULARLA PROJE OKULU

SORULARLA PROJE OKULU SORULARLA PROJE OKULU 1.Proje Okulu Nedir? Milli Eğitim Bakanlığının ulusal eğitim politikaları kapsamında, eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak adına başlatılan, özellikleri kendi yönetmeliği ile

Detaylı