Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl)"

Transkript

1 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR* Öz 19. yüzyılda başlayan eğitim alanındaki modernleşme çabaları, Cumhuriyet dönemindeki modernleşme girişimlerinin öncülleri olarak kabul edilebilir. Bu makalede, Osmanlı Devleti ndeki Rum eğitim sistemi ele alınarak, 19 ve 20. yüzyılda Rum kız eğitiminde yaşanan değişikliklerin, Osmanlı Devleti nin modernleşme sürecindeki yeri ve önemi üzerinde durulmaktadır. Rum kız eğitimi İstanbul daki okullar çerçevesinde incelenmiştir. Laik Rum eğitim sisteminde kız eğitimine ayrı bir önem verilmiştir. Bunun altında, 19. yüzyılda Avrupa da ve Osmanlı da ortaya çıkan toplumsal değişim, kadının bu toplumsal değişimdeki öneminin farkına varılması ve hızla sayıları artan okullara öğretmen yetiştirme ihtiyacı gibi nedenler yatmaktadır. Rum kız okullarında okutulan dersler ve kullanılan metotlar, eğitim yoluyla Yunan ulusçuluğunun yeniden üretilmesinde büyük rol oynamıştır. Bu gelişmeleri yakından takip eden devlet yetkilileri, bunu kendi siyasi varlığına karşı bir tehdit olarak algılayıp, hem bu okullar üzerindeki denetimini arttırmış, hem de bazılarını Osmanlı modern eğitimi için model almıştır. Ayrıca bu okulların sayısındaki artış bir tür rekabete neden olarak, Müslüman okulların açılışını hızlandırmıştır. Rum kız eğitimine yönelik yenilikler ve gelişmeler, Osmanlı eğitim sistemini bir bütün olarak anlayıp değerlendirmede önemlidir. Nitekim 19 ve 20. yüzyıl boyunca devam eden bu süreç, günümüz eğitim sistemini anlamamıza da yardımcı olacak önemli ipuçları sunmaktadır. Bu makalede ağırlıklı olarak Başbakanlık Osmanlı arşivi ve Yunanca kaynaklar kullanılmıştır. Söz konusu kaynaklar tarihsel yönteme dayalı olarak Türkçe ve İngilizce kitap, makale ve dokümanlarla bütünleştirilerek, incelenmiştir. Anahtar Kelimeler Rum Kız Okulları, Alilodidaktik Okulları, Millet Nizamnamesi, İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti, Rum Kadın Dernekleri. * İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 10 (2) Bahar / Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

2 772 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Yrd. Doç. Dr. Oya DAĞLAR MACAR İstanbul Ticaret Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 34672, Üsküdar / İstanbul. Elektronik Posta: Yayın ve Diğer Çalışmalardan Seçmeler Macar, O. D. (2010). Balkan savaşlarında salgın hastalıklar ve sağlık hizmetleri. İstanbul: Libra. Dağlar, O. (2008). War, epidemic and medicine in the late Ottoman empire ( ). Haarlem: SOTA. Dağlar, O. (2007). Balkan savaşlarında insancıl hukuk ihlallerine iki örnek olay: Alman Kızılhaç ekiplerinin karşılaştıkları engeller ve Mısır Kızılay vapuruna el konması. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2, Dağlar, O. (2006). Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordularının Galiçya Cephesine gönderilmesi ve cephe gerisinde yaşananlar. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 10(5), Dağlar, O. (2006), Emrullah Efendi-Tevfik Fikret anlaşmazlığı (Mekteb-i Sultani Hadisesi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(8),

3 DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) Oya DAĞLAR MACAR 19. yüzyılda Osmanlı Devleti nin geleneksel düzeni gerek iç gerekse dış sosyoekonomik, politik, kültürel ve ideolojik faktörlerin etkisiyle büyük bir değişim sürecine girdi. Bir yandan uzun süreden beri devam eden mali sıkıntılar, toprak ve siyasi nüfuz kayıpları, diğer yandan liberalizm, ulusçuluk, kişisel özgürlük, anayasacılık, eşitlik, laiklik gibi Batı Avrupa fikirleri ve idealleri devleti köklü reformlar yapmaya zorladı. Bu yüzden devlet 1839 yılından itibaren bir dizi kurumsal reforma imza attı. Söz konusu reform ve düzenlemeleri yaparken devletin temel kaygısı, Batı Avrupa nın fikir ve ideallerini benimsemediği takdirde, kendisini korumaktan aciz kalacağı idi (Fortna, 2005). Dolayısıyla 19. yüzyıldan itibaren Batılılaşma/modernleşme devletin resmi politikası haline geldi. Üstelik bu modernist devlet politikası sadece siyasi kurumları değil, geleneksel Osmanlı toplum düzenini de doğrudan etkiledi. Osmanlı Devleti nin geleneksel toplumsal düzeni kuruluşundan itibaren millet sistemi denilen bir sosyal organizasyona dayanıyordu. Bu sistem toplumu dinsel kompartımanlara ayırarak, bireyi doğduğu dini cemaatin ruhani, mali ve idari otoritesine bağlı olarak yaşamaya zorluyordu (Ortaylı, 1985). Devletin yeni siyasi politikası çerçevesinde millet sisteminde de reforma gidildi. Geleneksel millet sisteminin değişimi yönünde yapılan ilk değişiklik 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile gerçekleşti. Tanzimat ın ilanıyla birlikte, dine dayalı cemaat tipi örgütlenmeden vazgeçilerek, vatandaşlık

4 774 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ esası getiriliyor, ayrıca hukuki statü farkı ortadan kaldırılarak, ülkede yaşayan herkesin aynı hukuk kurallarına tabi olmasına karar veriliyordu. Toplumsal düzene yönelik bu değişikliklerin temel amacı Batılılaşma nın yanı sıra, ulusçuluk fikirleri ile azınlıklar arasında başlayan idari özerklik veya siyasi ayrışma taleplerini ortadan kaldırarak, bu yöndeki dış baskıları engellemek ve böylece devletin parçalanmasının önüne geçmekti. Bundan böyle Osmanlının yeni vatandaş anlayışı Osmanlıcılık ideali etrafında şekillenecekti. Tüm bireylere Osmanlılık ortak kimliği altında, eşit ve devletin güvencesinde yaşama hakkı tanınıyordu. Hukuki ve idari düzenlemeler yapıldıktan sonra sıra bunların topluma benimsetilmesine geldi. Tanzimatçılar toplumu modernleştirmenin ve Osmanlı vatandaşlık bilinciyle bir araya getirebilmenin ancak eğitim yoluyla gerçekleştirilebileceğinin farkındaydılar. Bu nedenle Tanzimat tan itibaren devletin genel amaçlarına uygun olarak yeni bir eğitim politikası oluşturulmaya başlandı. Bu doğrultuda millet sistemi içinde yer alan her cemaat kendi eğitim sisteminde yeni düzenlemelere gitti. Bunlardan biri de Rumlardı. Çalışmanın Amacı Bu makalenin amacı, Osmanlı İmparatorluğu nun modernleşme sürecinin önemli bir parçası olarak, kızların eğitimi çerçevesinde Rum kız eğitim sistemi ve değişimi üzerine odaklanarak, Rum kız eğitiminin Osmanlı kız eğitim sistemindeki yerini ve etkisini incelemektir. Çalışmanın Yöntemi Makalede metodolojik olarak tarihsel yöntem kullanılmıştır. Makalede modern Rum kız eğitiminin ilk ortaya çıkışı incelendiği için, bu araştırmaya en uygun yöntemin, tarihsel yöntem olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle makalede ağırlıklı olarak, birinci el kaynaklar (Osmanlı arşiv belgeleri, Zoğrafyon Lisesi nin emekli müdürü Dimitris Frangopoulos un özel arşivi) Yunanca, İngilizce ve Türkçe ikincil kaynaklarla bütünleştirilerek, karşılaştırmalı bir biçimde incelenmiştir. Bu çerçevede, Osmanlı İmparatorluğu nun 19. yüzyıldan itibaren eğitim alanında yaşadığı köklü değişim içerisinde, Rum kız eğitim sistemi açıklanmaya çalışılmış; laik Rum kız eğitiminin ortaya çıkışı ve gelişimi, İstanbul daki Rum kız okulları özelinde, Rum kız eğitiminin Osmanlı

5 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 775 eğitimine etkisi değerlendirilmiştir. Karşılaşılan en önemli zorluklardan biri, Osmanlı Rum kız eğitimi konusunda Türkçe literatürde ayrıntılı bir inceleme ve araştırmanın olmamasıdır. Bu yüzden arşiv belgeleri temel kaynak olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca kız okullarının tarihsel süreç içinde yaşadıkları değişikliklerin kesintisiz takibi de oldukça zordur. Kaynaklar arasında farklı bilgiler ortaya çıktığında, bu da karşılaştırma yöntemi ile aşılmaya çalışılmıştır. Rum Eğitim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Rum Ortodoks cemaati, tıpkı diğer cemaatler gibi, Osmanlı millet sistemi içinde devlet içinde devlet modeliyle yer almıştı. Cemaatin başında Rum Patriği bulunuyordu. Patriğin hem Rum Ortodoks Kilisesi nin başı olarak dinsel, hem de Osmanlı devlet aygıtının bir parçası ve cemaat lideri olarak siyasi gücü vardı. Bu çerçevede Patrik, Rum cemaatiyle ilgili hukuki (evlenme, boşanma, miras) ve mali işlerin yanı sıra, eğitimin de devlet nezdinde tek sorumlusuydu. Ayrıca, sistem bütün Ortodoksları Rum kabul ettiğinden, bu cemaatin içinde, Rumca konuşanların dışında, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, hatta Türkçe konuşan Karamanlılar da bulunuyordu. Osmanlı Devleti nin gayrimüslimlere ilişkin eğitim politikası ise kontrollü müsamaha şeklinde tanımlanabilir (Kazamias, 1990). Fakat 19. yüzyılda gerek Osmanlı devlet düzeninde meydana gelen değişiklikler gerekse Rum cemaatinin kendi içinde ortaya çıkan ayrışmalar, geleneksel düzeni oldukça değiştirecektir. Tanzimat Fermanı ndan sonra azınlıklara yönelik ikinci hukuki düzenleme 1856 Islahat Fermanı ile gerçekleşmiştir. Ferman azınlıklara okul açma ve geliştirme izni verirken, aynı zamanda Osmanlı uyruğu olan herkesin, devlet okullarının yönetmeliklerindeki koşulları yerine getirmek şartıyla, askeri ve mülki (sivil) okullara kabul edilmesini de karara bağlamıştı. Bu fermanın amacı, modern eğitim kurumlarında Müslüman ve gayrimüslim unsurların birlikte aydınlanıp, Osmanlılık bilinci kazanmalarıydı. Bunun için okullarda verilen derslerin içerik ve metotları da yeniden gözden geçirilerek, değiştirildi. Gözlem, tümevarım gibi o güne kadar kullanılmayan eğitim metotları (usul-u cedide) uygulanmaya başlandı (Sakaoğlu, 2003). Böylece geleneksel dini eğitim veren kurumların yanında modern eğitim veren ve farklı dinsel/etnik kimlikler-

6 776 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ den oluşan bir öğrenci kitlesinin okuduğu okullar ortaya çıkmaya başladı. Eğitim alanındaki bu değişikliklerin ardından Osmanlı da okullaşma sayısında büyük bir artış gözlendi. Okullaşma oranındaki artış, sadece Müslüman okullarıyla sınırlı kalmamıştır. Bu dönemde cemaat okulları ve yabancı okulların sayısında da ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Islahat Fermanı gayrimüslim cemaatlerin kendi iç idare ve işleyişlerinde önemli değişiklikler yapılmasını içeren kararlar da içermekteydi. Buna göre, her cemaatin dini liderinin başkanlığında bir komisyon toplanacak ve devletin istediği değişiklikleri içeren milli nizamnameler hazırlanacaktı. Söz konusu karar doğrultusunda, Rum cemaati 1862 de kendi nizamnamesini oluşturdu ( Düstur, 2, s ). Artık cemaatin işleyişinden ruhban üyeleri ile cemaatin sivil temsilcilerinden oluşan bir karma meclis sorumlu olacaktı (Eksertzoglou, 2004). Bu düzenleme ile ruhban sınıfının cemaat üzerindeki yetkileri görece azalırken, sivil kesimlerin etkinliği ise artıyordu. Millet idaresinde sivil katılımın artışı Ortodoks Rum cemaatinin eğitim sistemini doğrudan etkiledi. Geleneksel eğitimin yerini yavaş yavaş laik eğitim almaya başladı (Davison, 1963). 7 Eylül 1869 da geniş kapsamlı bir eğitim hukuku düzenlemesi olan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ( Düstur, 2, s ) yürürlüğe girdi. Fransa eğitim yasalarından yararlanılarak düzenlenen bu nizamname, Osmanlı eğitimini sistemli bir hale getirerek, yeni bir kurumsal çerçeveye oturtuyordu. Bu son derece önemli bir değişiklikti. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi, Osmanlı Devleti nde eğitim, cemaatlerin ve medresenin denetimi altında yürütülüyordu. Devlet asker ve yönetici yetiştirmek dışındaki eğitim işlerini tamamen cemaatlere bıraktığından, her cemaat kapalı yapısı içinde kendi eğitim sistemini oluşturmuştu. Böylece gerek Müslüman gerekse gayrimüslim halk arasında okul açma; ruhban, cemaat içindeki varlıklı kimselerin desteği ve vakıflar yoluyla yürütülmüştü. Eğitimin bir kamu görevi olarak görülüp, modern devlet anlayışına uygun olarak, devlet sorumluluğu altına alınması Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile gerçekleşmiştir tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi nde gayrimüslimlere ilişkin önemli düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, gayrimüslimlerin sıbyan ve rüştiye derecesinde okullar açmalarına izin verilmiş, idadi ve sultani düzeyindeki okullarda ise Müslümanlarla gayrimüslimlerin birlikte eğitim görmelerine karar verilmiştir. Diğer yandan, öğretmenlerin sadece devletin açacağı okullarda yetiştirilmesi öngörülmüş, fakat bu

7 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 777 karar gayrimüslim cemaatler tarafından okullarına karşı bir müdahale ve asimilasyon politikası olarak değerlendirilip, çok eleştirilmiştir (Koçak, 1985). Ayrıca, nizamnamede özel okul açılabilmesi için gereken koşullar da belirlenmiştir. Bu koşullar şunlardır: 1- Okulda görevlendirilecek öğretmenlerin Maarif Nezareti nce veya mahalli Maarif İdaresi nce kabul görecek bir diploma sahibi olmaları. 2- Okullarda ahlaka ve genel ülke politikasına aykırı niteliklerin bulunmayacağına kanaat getirilmesi. 3- Okutulacak derslerin ve öğretim amacıyla kullanılacak ders kitaplarının Maarif Nezareti veya Mahalli Maarif İdaresi tarafından tasdik edilmesi 4- Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra açılmasında bir mahzur görülmez ise İstanbul da Maarif Nezareti nce, taşrada ise Maarif İdaresiyle vilayet valisi tarafından resmi ruhsatın verilmesi (Vahapoğlu, 1992). Görüldüğü üzere devlet azınlık okullarının açılmasına izin veriyor, fakat denetleme yetkisini üstleniyordu. Bu çerçevede yapılan bir başka düzenleme 1896 tarihli Cemaat Mektepleri Talimatnamesidir. 11 Haziran 1896 tarihinde yayınlanan bu talimatnamede, cemaat okullarının tüm kayıtları ve ruhsat alımlarına ilişkin yükümlülükler ile okul yönetimlerinin ve bu okullarda yapılan eğitim-öğretimin teftiş usulleri karara bağlanmıştır. Bununla birlikte, söz konusu okullarda görev yapan öğretmenlerin çalışma ruhsatlarının alımı ve denetimi, askeri yükümlülüğü bulunan öğretmenlere uygulanacak resmi işlemler ve cemaat okullarından mezun olacakların herhangi bir memuriyete başvurduklarında Türkçeye hakimiyetlerinin ölçülmesine ilişkin kararlar yer almaktadır (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MKT.MHM. 748/6, Z29 / 11 Haziran 1896) talimatnamesi, cemaat okullarının denetim altına alınmalarında önemli bir düzenlemedir. Bu talimat ile maarif müdürlerinin kendi bölgelerindeki cemaat okullarının tüm kayıtlarını ve ruhsatlarını sık sık denetleyerek, sakıncalı görülenleri ve elde ettikleri tespitleri Maarif Nezareti ne rapor etmeleri istenmektedir. Diğer yandan, okulların açılması için ruhsat alımında Rum okullarına diğer azınlıklardan farklı bir uygulama getirildiği dikkati çekmektedir. Diğer cemaatler ruhsat alabilmek için ders programları, derslerde okutulacak kitaplar, öğretmenlerin isimleri ve diplomaları, metropolitler tarafından mahalli maarif müdürüne sunulmak zorundayken, Rum Patrikhanesi ne bağlı okullara ruhsat verilebilmesi için yalnızca okulla-

8 778 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ rın bulunduğu yer ve derecesini ihtiva eden bilgiler yeterli sayılmıştır (Vahapoğlu, 1992). Böylece, 19. yüzyıl boyunca Rum okullarının sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir. Örneğin, 1893 yılının istatistiklerine göre İstanbul daki Rum okul ve öğrencilerinin sayısı şöyledir: Tablo 1. İstanbul daki Rum Okul ve Öğrenci Sayısı-1893/1311 Derece Okul Sayısı (Leyli ve Nehari) Kız Erkek Toplam İdadi Rüşdi İptidai Toplam Kaynak: Alkan (2004, s. 189). Okul sayısının artışında, 19. yüzyılda Batı kapitalizmi ve burjuvazisi ile entegre olup gelişen Rum burjuvazisinin giderek artan nitelikli eleman ihtiyacı ve aynı yüzyılda ekonomik nedenlerle Yunanistan dan Osmanlı topraklarına gerçekleşen göçlerin de büyük payı vardır (Roidis, 1995). Rum okullarının ve öğrencilerinin niceliksel olarak artmasının yanında Rum eğitim- öğretiminin niteliği de Tanzimat tan itibaren büyük bir hızla gelişmiştir. Bunun iki önemli sebebi vardır: Biri, Rum çocukların misyoner okullarına gitmesine engel olmak, diğeri de Rum burjuvazisinin nitelikli bir orta sınıf yaratma çabasıdır. Rum cemaatinin varlıklı aileleri, giderek artan bir şekilde, misyoner okullarına daha fazla ilgi göstermeye başlamışlardı. Rum cemaatinin bu okulları tercih etmesinin arkasında çok iyi düzeyde dil eğitiminin olması ve yüksek eğitim kalitesi gelmektedir. Bu nedenle, söz konusu yabancı okullarla rekabet edebilmek için yeni açılan Rum okullarında mutlaka bir Avrupa dili (ağırlıklı olarak Fransızca) müfredata girmiş ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla yeni düzenlemelere gidilmiştir. Fakat Rum okullarında yabancı dil eğitiminin başlaması, bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Rum Ortodoks okullarında yabancı dil eğitimini savunan aydınlar, bilhassa İstanbul gibi kozmopolit şehirlerde mesleki ve ekonomik ilişkilerin yürütülebilmesi için dil bilmenin önemi ve gerekliliği üzerinde duruyorlardı. Bu ihtiyaç giderilmezse, Rum çocuklarının yabancı okulla-

9 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 779 rı tercih etmesi kaçınılmaz olacaktı. Nitekim misyoner okullarında çok sayıda Rum öğrencinin bulunması, bunun en açık göstergesiydi. Üstelik yabancı okullar aynı zamanda misyoner kimliği taşıdığı için öğrencilerin din değiştirme tehlikesi de söz konusuydu. Tüm bu koşullar göz önünde tutularak, Rum okullarının da yabancı okulların kalitesinde (mümkünse ilköğretimin ilk yıllarından başlayarak) bir yabancı dil eğitimi vermesi gerekliydi. Bu görüşün aksini savunanların argümanı ise, yabancı dillerin ilkokuldan itibaren öğretilmesinin ulusal bilincin oluşmasına engel olabileceğiydi. Ana dilin öğretilmesi yabancı dillerin öğretilmesiyle aynı anda başlarsa, çocukların kendi kimliklerini kaybetme tehlikesi olacağı ileri sürülüyordu (Eksertzoglou, 2004). Bu tartışmaların sonunda yabancı dil öğretimini savunanların görüşleri kabul görmüş ve bir çok okulun müfredatına yabancı dil dersleri dahil edilmiştir. Rum eğitim öğretim düzeyinin hızla gelişmesinin diğer bir nedeni de Rum burjuvazisinin nitelikli bir orta sınıf yaratma çabasıydı. Osmanlı da başlayan Avrupa merkezli modernleşme, liberalizm ve sekülarizm fikirleri, azınlıkları ve en çok da Rumları etkilemişti. Bu modernleşme projesini Avrupa ile entegre olmaya çalışan Rum sanayici, tüccar ve bankerleri kendi çıkarları doğrultusunda benimseyerek, Rum cemaatinin kültürel ve ideolojik dönüşümünü gerçekleştirmeye çalıştılar. Rum burjuvazisi bu sosyal transformasyonu gerçekleştirmek için en etkili yolun eğitimden geçtiğini düşündüğü için, eğitim öğretim etkinliklerinde başı çekmeye başladı. Daha önce de belirtildiği gibi, Patrikhane yönetiminde oluşturulan karma meclis ya da eğitim komisyonu gibi organlarda söz sahibi olmaya başladılar. Bilim faaliyetlerini yayacak cemiyetler kurup, okullar açtılar, kitaplar ve çeşitli yayınlar yaptılar (Özil, 2001). Zaman içinde bu cemiyetlerin sayısı büyük bir hızla arttı. Örneğin yılları arasında, imparatorluk sınırları içinde 125 civarında Rum ilim/kültür derneğinin olduğu ve bu rakamın ileriki yıllarda artarak ikiye katlandığı bilinmektedir (Anagnostopulu, 1999). Bu dernekler içinde en önemlisi 1861 de kurulan İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti dir (Ellinikos Philologikos Syllogos Konstantinoupoleos). Dernek zaman içinde Anadolu ve Rumeli deki tüm Rum okullarını denetimi altına alarak, hem Rum milletinin ideolojisini üreten, hem de eğitim sistemine yön veren en önemli merkezlerden biri olmuştur (Eksertzoglou, 2004).

10 780 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Eğitim faaliyetleri Rum burjuvazisini okul yönetimi ve finansmanı üzerinde söz sahibi hale getirirken, kilise arka plandaki yerini daima korumuştur. Çünkü Rum eğitiminin Osmanlı yasallığına/meşruluğuna sahip olması için Patrikhane nin kurumsal koruması altında olması şarttı (Özil, 2001). Bununla birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısında cemaat üzerinde artık biri Patrikhane diğeri burjuvazi olmak üzere iki gücün varlığı tartışmasızdır ve bu güç dengesi zaman içinde burjuvazi lehine hızla değişecektir. Eğitim sisteminde gücü giderek artan burjuvazi kendisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yani eğitimli bir orta sınıfı yaratma çabasındaydı. Bu yüzden iş eğitimi ve pratik eğitime dayalı la-dini bir yapılanmadan yanaydılar (Roidis, 1995). Yeni yetişecek orta sınıf laik eğitimden geçmiş, mesleki açıdan donanımlı, iyi düzeyde yabancı dil bilen ve en önemlisi kendi etnik kimliğinin farkında olan bir sınıf olacaktı. Bu eğitim sistemiyle birlikte Rum cemaati içinde milliyetçilik önemli ölçüde canlılık kazanmaya başlamıştır. Tıpkı Osmanlı devlet adamları gibi, Rum burjuvazisi de eğitimi ideolojik aktarımın temel aracı kabul etmişlerdi. Böylece devlet eliyle azınlık eğitimine yönelik yapılan pek çok düzenleme istemeden de olsa, onların daha milliyetçi bir ruh kazanmalarına yardımcı olmuştur (Davison, 1963). Laik Eğitimdeki Tartışmalar Ortodoks-Rum cemaatinin eğitim sisteminin giderek laik/milliyetçi bir karakter kazanması, öncelikli olarak eğitim dilinin nasıl yapılacağı konusundaki tartışmaları gündeme getirmiştir. Aslında 19. ve 20. yüzyıl boyunca Yunan dünyasında edebiyat ve eğitimde kullanılacak dil konusunda yapılan tartışmalar oldukça önemliydi. Bu tartışmalar kültürel hayatın ve milliyetçiliğin belirgin ölçüde canlanmaya başladığı Osmanlı Rum cemaatini de etkilemişti. Tartışmanın odağında eğitim ve edebiyat dilinin eski dilde mi yoksa halk dilinde mi yapılacağı yatıyordu. Yunan ulusunun ve Yunan tarihinin antikiteye dayandırıldığı bir dönemde, bazı aydınlar yazı dilinin katharevusa denen antik Yunancanın biçim ve söz dizimine uygun olan dille yapılması gerektiğini savunuyorlardı. Bu görüşün aksini savunanlar ise, ulusun bütünlüğünün ancak halkın konuştuğu dimotiki denen günlük dille gerçekleşebileceğini iddia ederek, katharevusanın yabancı bir dil olduğunu söylüyorlardı. Bu tartışmanın temelinde ulusun milli birliğini sağlamaya yönelik ortak bir dil

11 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 781 yaratma arzusu yatmaktaydı. Nitekim Ocak 1909 da İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti tarafından İstanbul da düzenlenen eğitim konferansında bu konu uzun uzun tartışılmış ve sonunda eğitim dilinin, kentlerde, özellikle de eğitimli sınıflar arasında konuşulan dil olmasında uzlaşma sağlanmıştı( Eksertzoglou, 2004). Ancak, dilde homojenliğin sağlanmasının önündeki temel engel, Rum cemaati mensuplarının tümünün aynı dili konuşmuyor olmalarıydı. İstanbul da, Ege de, Karadeniz de konuşulan Rumca bile farklılıklar gösterirken, İç Anadolu da yaşayan Karamanlılar Türkçe, Bulgarlar Slavca konuşuyordu. Bu dönemde laik eğitimle ilgili tartışmalar sadece okullarda okutulacak Rumcadan ibaret değildi. Rum eğitiminde birleşik bir eğitim sistemi nin oluşturulamaması uzun süre önemli bir sorun olarak gündeme gelmiştir (Eksertzoglou, 2004). Rum cemaati arasında okullaşma ve eğitimli insan sayısının giderek artmasına rağmen, İstanbul ile Anadolu da verilen müfredat birbirinden oldukça farklıydı. Eğitimdeki bu farklılık, ortak kimliğin oluşmasında önemli bir engel olarak görülüyordu. Bu çerçevede ilk olarak İstanbul da birbirine muadil okullarda ortak ders programı ile ortak ders kitaplarının okutulmasına başlandı. Uzun vadede bunun tüm Rum eğitimine yaygınlaştırılması düşünülmüştü. Tanzimat tan itibaren Rum okullarının müfredat programlarında ve eğitim metotlarında da büyük değişiklikler gündeme gelmişti. Burada vurgulanması gereken nokta, Rum eğitiminde Avrupa daki yeniliklerin yakından takip edilerek, bizzat Rum mekteplerinde uygulanmış ve böylece çağa uygun bir eğitim verilmiş olmasıdır. Bu düzenlemelerin yapılmasında 19. yüzyıldan beri Rum burjuvazisi tarafından kurulmaya başlayan bilim ve kültür cemiyetlerinin etkisini unutmamak gerekir. Nitekim bu cemiyetler, düzenledikleri konferanslarla bu konuları detaylı bir biçime tartışıyor, bastırdıkları kitaplarla da yeni fikirlerin cemaatin daha geniş kesimlerine yayılmasına çalışıyorlardı. Örneğin İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti nin eğitim kongresinde okullarda hangi derslerin okutulacağı tartışılırken jimnastik dersleri gündeme getirilmiş, aletli Alman jimnastiği, aletsiz İsveç jimnastiği ve İngiliz public school modeline dayanan çeşitli jimnastik teknikleri üzerinde durulmuştu. Yine Fransız okul programlarından örnek alınarak, kız okullarına el sanatlarına dayalı derslerin konması üzerinde uzun tartışmalar yapılmıştı. ( Eksertzoglou, 2004).

12 782 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Görüldüğü üzere, Rum eğitiminin temel referansı Batı Avrupa ydı. Aydınlanma geleneği ile kendi köklerini Yunan uygarlığına bağlamış modern Avrupa, 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı Rum cemaatine de hiç yabancı değildi. (Ergin, 1940) Avrupa daki eğitim yeniliklerinin bu kadar yakından takip edilmesinde, Avrupa ile bağları yüksek olan Rum aydınların ve burjuvasının deneyimleri şüphesiz çok önemlidir. Bu tartışmalar ve uygulamalarda Rum burjuvazisi ve aydınların Rum laik eğitiminin onların eliyle şekillendiği açıkça görülmektedir. Aynı zamanda eğitimle ilgili tüm bu değişiklikler ve yapılan tartışmalar Osmanlı Rum eğitim sisteminin çağına göre, ne kadar hızla modernleştiğinin de açık bir göstergesidir. Rum Eğitim Sisteminin Osmanlı ya Etkisi Rum eğitim sistemindeki bu köklü değişiminin Osmanlı devletindeki izdüşümü ise iki farklı yönde oldu. Öncelikle Rum okullarının (aynı zamanda diğer cemaat okulları ve yabancı okulların) sayısındaki artış bir tür rekabete neden olmuş ve Müslüman okulların açılışını hızlandırmıştır. Diğer yandan, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı eğitim hamlesinin temel dayanağı Batı eğitim modeliydi. Ortodoks Rum cemaati de kendi eğitim sistemini oluştururken Batı yı referans almıştı. Bu benzerlik Rum okullarının bazı yönleriyle Osmanlı eğitim sisteminde örnek alınmasını kolaylaştırıyordu. Fakat Batı eğitim sistemi Osmanlı için aynı zamanda bir tehdit/tehlike potansiyeli de taşıyordu. Nitekim tamamen Batı dan ithal edilen ulusçu fikirler nedeniyle, cemaat okulları devletin çıkarlarına karşı önemli bir tehlike olarak algılanıyordu. Bu yüzden devlet, rakipleri hakkında bilgi toplama sürecini başlatarak, imparatorluk sınırları içindeki yabancı ve cemaat okulları hakkında envanterler tutmaya ve istatistikler oluşturmaya başladı. Benjamin Fortna (2005, s ) ya göre, 1890 lar ve 1900 lerde tutulan envanterler, Osmanlı resmi makamlarının yarışın hesabını tutma meraklarını yansıtıyordu. Kısa süre içinde istatistik çalışmalarının kapsamı Müslüman okullarını da içine alacak şekilde genişletildi. Bu çerçevede, Meşrutiyet ten itibaren Osmanlı topraklarında uygulanmakta olan Maarif e ait eğitim programının başarılı olup olmadığının araştırılabilmesi için kapsamlı bir istatistiki çalışma da başlatıldı. Bu istatistiklerin sağlıklı tutulabilmesi için ayrıntılı cetveller hazırlanarak merkez maarif müdürlükleriyle bütün taşra maarif idarelerine gönde-

13 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 783 rilmesine karar verildi. Söz konusu cetvellerde bütün ilkokul ve üstü sınıflardaki öğrencilerin sorumlu oldukları dersler, girdikleri sınavlar ve aldıkları notların kaydedileceği sayfalar yer alıyordu (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF.MKT. 1089/ Z.4 / 28 Aralık 1908). Bu çalışmalar sonucunda elde rakamların doğruluğu tartışılabilir olsa da, eğitim istatistiklerinin çıkarılmaya başlanması açısından dikkate değer bir gelişme olduğu açıktır. Ayrıca bu istatistikler devletin eğitim rekabetinde yüzleşeceği sorunları daha somut bir biçimde ortaya koyması açısından da önemlidir. Yabancı ve azınlık okullarının devlet tarafından tehdit olarak algılanmasının bir başka sonucu da söz konusu okullar üzerindeki devlet denetimi ve yetkilerinin giderek arttırılmasıdır. Tanzimat döneminde devlet ideolojisinin eğitim yoluyla tabana yayılması için sarfedilen çabalardan olumlu bir sonuç alınamaması üzerine, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren devletin siyasi ideolojisiyle birlikte eğitim politikası da değişmek zorunda kalmıştır. II. Meşrutiyet le birlikte Osmanlıcılık idealinin yerini Türk ulusçuluğu almaya başlamıştır. II. Meşrutiyet in yeni vatandaş inşasında kullandığı ideolojik çerçeve bu kez milliyetçilik olarak belirlenmişti. Bu, eğitimle ilgili hukuksal düzenlemeler ve müfredat programlarına hemen yansıdı. Önce, Maarif Nizamnamesi yeniden düzenlendi. Bu çerçevede cemaat okulları ve özel okulların açılmasındaki usul ve esaslar Maarif Nizamnamesi nin 129. maddesinde yeniden ele alındı. Buna göre, özel okul kuracak olanlar İstanbul da Maarif Nezareti ne, vilayetlerde de maarif müdürlerine başvurarak; kuracakları okulun yerini, programını ve eğitime ilişkin tüm kararlarını ayrıntılı bir biçimde bildirmek zorundaydılar. Okutulacak derslerin devletin siyasetine aykırı olmaması şarttı. Ayrıca bu okullardaki öğretmenlerin ve müdürlerin mesleki ehliyetlerini gösteren diplomalarının da sıkı bir denetime tabi tutulması isteniyordu (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF. MKT., 1074/18, 1326.B.27 / 25 Ağustos 1908). Bu kararlar daha öncekilerine göre, belirgin bir şekilde devletin bu okullar üzerindeki denetim ve hakimiyetini arttırıyordu. Bunu 1915 yılında yürürlüğe giren Hususi Mektepler Talimatnamesi izledi. Bu talimatnameye göre; azınlık okullarında Türk dilinin yanında tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe olarak okutulmasına karar verildi. II. Abdülhamit döneminde başlayan yabancı ve cemaat okullarına kuşkulu bakış, II. Meşrutiyet döneminde devam etti. Her ne kadar yabancı ve cemaat okullarının ders programları, öğretmen atamaları ve Türkçe eğitim devletin denetiminde ise de, ce-

14 784 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ maatlerin devam eden dini imtiyazları nedeniyle, okullar idare ve tesisi açısından cemaate bağlıydılar. Fakat Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı na girmesi ile bu düzen tamamen değişti. Ülkedeki tüm yabancı ve cemaat okulları devletin tam denetimi altına alındı, bir kısmı da kapatıldı. Cumhuriyet ten sonra ise Lozan Antlaşması na (1923) bağlı olarak, ekalliyetlere, masrafları kendilerine ait olmak üzere her türlü mektep açabilmeleri, buralarda kendi dilleriyle öğretim yapabilmeleri hakkı tanındı. ( Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar-Belgeler, 1973) Bununla birlikte bu okullarda Türkçenin zorunlu olarak okutulmasına karar verildi. Antlaşmaya göre, mümkün olduğu ölçüde bu okullara, devlet, belediye vs. bütçelerinden tahsisat ayrılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 1924 ten itibaren azınlık ve yabancı okullarda dini propaganda yasaklanmış, 1926 da yabancı okulları sıkı bir denetim altına almıştı. Daha sonra bu konular 1965 te çıkarılan 625 sayılı ve 2007 de çıkarılan 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile düzenlenecektir. Rum Kız Eğitimi Osmanlı da Rum kız öğrenciler için ilk rüştiye okulları 1870 li yıllarda açıldı. Bu tarihten önce kızlar için sıbyan mektebinden başka örgün eğitim kurumu yoktu. Cemaatteki varlıklı ve kültürlü aileler kızlarını özel öğretmenlerden aldıkları bir eğitimle yetiştiriyorlardı. Diğer ailelerin kızları ise kilisenin içinde ya da yanında kurulmuş cemaat okullarında ruhbanın verdiği temel dini bilgileri içeren bir eğitim alıyorlardı. Tanzimat ile birlikte kız-erkek tüm çocuklara ilkokul zorunluluğu getirildi. Okula başlama yaşı erkeklerde 7-11, kızlarda 6-10 yaş olarak belirlenmişti. Rum kızlarının eğitimi bu tarihten itibaren Rum Patrikhanesi nin de gündemine girdi. Nitekim, 1862 Rum Patrikliği Nizamnamesi nde fukara kızların eğitim görmeleri için patrik, metropolitler ve karma meclisin denetiminde münasip görülecek yerlerde okullar açılmasını karara bağlamıştı (Düstur, 2, s ) yılında yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile kızlar için sıbyan mekteplerinde bazı düzenlemelere gidildi. Bu düzenlemeler gayrimüslim kız öğrencileri de kapsıyordu. Nizamnameye göre, her mahalle ve köyde en az bir okul, Müslüman-Hıristiyan karışık yerlerde her toplum için ayrı bir okulun bulunması gerekiyordu. Bir yerde iki sıbyan mektebi varsa, bunlardan birinin kızlara, ötekinin erkelere ayrılmasına

15 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 785 karar verilmişti. Böyle olmayan yerlerde ise kızlar için mektepler yapılıncaya kadar, karışık oturmamak koşuluyla, kızların erkek çocuklarla aynı okula gitmeleri kararlaştırılmıştı (Akyüz, 1999). Bu nizamnamenin yürürlüğe girmesinin ardından, 1870 li yıllarda Rum cemaati içinde kız çocukları için ilk ve ortaokul düzeyinde okullar açılmaya başlandı. Bunlardan ilki Palada Kız Okulu (1874) diğeri de Zapyon Kız Okulu (1875) idi. Kız okullarının finansmanı vakıflardan, cemaat gelirlerinden, kilise gelirlerinden ve kişisel bağışlardan sağlanıyordu (Tekeli, 1985). Kısa süre içinde kız okullarının sayısı önemli bir artış gösterdi yılında İstanbul Başpiskoposluğu na bağlı toplam 72 Rum mektebinde 398 öğretmen, kız ve erkek öğrenci bulunuyordu. Bu okulların eğitim faaliyetleri ve kadroları devlet tarafından denetleniyor ve özel bir vergilendirmeye tabi tutuluyordu. Fakat ders programları ve finansmanı mütevelli heyeti tarafından düzenlenmekte ve sağlanmaktaydı (Hastaoglou, 1999). Rum okullarının sayısı İstanbul ile sınırlı değildi. Anadolu nun çeşitli yerlerinde çok sayıda kız okulu açılmıştı. Örneğin; 1912 tarihinde Anadolu da açılan Rum kız okullarıyla öğretmen ve öğrencilerinin sayısı şöyleydi: Tablo de Anadolu da Rum Kız Okullarına Ait İstatistik Bölge Sancak Okul Sayısı Öğretmen Sayısı Öğrenci Sayısı Üsküdar Merkez Çanakkale Merkez İzmit Merkez İzmir Bursa Merkez Manisa Aydın Menteşe Denizli Merkez Balıkesir Kütahya Afyonkarahisar Bilecik

16 786 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Konya Ankara Kastamonu Sivas Trabzon Merkez Antalya Burdur Isparta Niğde Merkez Kayseri Yozgat Merkez Sinop Bolu Merkez Amasya Şebinkarahisar Tokat Merkez Canik Gümüşhane Kaynak: Statistics of the Greek Schools (1919). Kız Eğitimine Verilen Önemin Sebepleri Rum cemaati içinde kız okullarının, kız öğrenci ve öğretmen sayısının bu kadar hızlı artmasının üç önemli nedeni vardı. 19. yüzyılda Avrupa da ve Osmanlı da ortaya çıkan toplumsal değişim: 19. yüzyılın başında Avrupa dan başlamak üzere toplumsal yaşamda kadının görünürlüğü artmaya başladı lardan sonra Avrupa da, Yunanistan da ve Osmanlı da, artık gazete ve dergilerde kadın meseleleri ve kadın temalı makaleler ve haberler daha sık yer buluyordu. Kadının evden uzaklaşması ve sosyal faaliyetlerle tanışması dönemi başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu nda kadın meselelerinin tartışılmasında İstanbul başı çekiyordu. Bunda başkent ve basın merkezi olmasının yanı sıra kozmopolit yapısının etkisi de büyüktü. İstanbullu Rum kadını da, aileden oluşan dar çevresini aşıp, toplumsal faaliyetlere 19. yüzyılın ikinci yarısında dahil oldu. Kadının sosyal hayata kabulünde sosyal yardım faaliyetlerinin etkisi büyüktü. Rum kadını ilk olarak Fukaraperver sıfatıyla kamusal hayata çıkarak, yer edindi. Örneğin 1861 de kurulan Beyoğlu Fukaraperver Kadınlar Derneği, açıldığı ilk günden itibaren çok önemli faaliyetlerde bulundu. Derneğin içinde, genel yardım, dikiş atölyesi, yıkama ve ütüleme, klinik, hemşirelik vs. gibi kısımlar yer alıyordu. Bu derneğe üye olan kadınlar istedikleri

17 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 787 kısımlarda bir yandan eğitim görüyor, bir yandan da çalışabiliyorlardı. Dernek, kadınlara bir tür meslek edindirme görevi üstlenmişti. Kısa sürede derneğin faaliyetleri büyük ilgi gördü ve Heybeliada, Yeniköy, Samatya, Tatavla, Tarlabaşı, Tekfursarayı, Kadıköy, gibi semtlerde de aynı adı taşıyan ve aynı misyonu sürdüren kadın cemiyetleri açıldı. Fakat Rum kadınlarının faaliyetleri bununla sınırlı kalmadı. Kadınlar, eğitim ve kültüre ağırlık veren sosyal dernekler de kurarak, aktif faaliyet içinde yer aldılar. Bunlardan ilki 1875 te kurulan Kadın Eğitimi Cemiyeti idi. Cemiyetin tüzüğünde kuruluş amacı milletimizin kadınlarının ilk ve orta eğitiminin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması ifadesiyle açıklanmıştı. Bu cemiyet Zapyon Kız Okulu nun kuruluşunu destekledi ve Anadolu da kız okullarının açılmasında öncü rol oynadı. Öte yandan, kız okullarından mezun olanlar da dernekler kurarak, kendilerinden sonraki kız öğrencilerinin en iyi eğitimi alması için çaba harcadılar. Örneğin, 1910 da mezunları tarafından kurulan Zapyonlular Birliği, bir yandan fakir öğrencilere elbise, kitap, gıda ve diğer konularda destek sağlamış, bir yandan da kültürel ve sanatsal açıdan kız öğrencilerin geliştirilmesine, okulda öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmelerine ve temsiller yapmalarına yardımcı olmuşlardı de kurulan Yuvakimyon Mezunları Birliği de benzer faaliyetlerde bulundu. Mamoni- İstikopoulou nun kitabı incelendiğinde anlaşılıyor ki, 19. yüzyıldan itibaren, eğitim amaçlılardan siyasi amaçlılara, yetimleri koruma amaçlılardan dini amaçlılara kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren kadın cemiyetleri toplumsal hayatta yerini almıştı. Yüzyılın sonuna gelindiğinde yaklaşık 500 dernekten 60 ının kadın derneği olması bu gelişimin açık bir göstergesiydi (Mamoni & İstikopoulou, 2002). Kadınların bizzat kendilerinin kurduğu derneklerin yanı sıra, kız eğitim faaliyetlerinin birkaç koldan yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Bunlar, giderek etkinliği azalsa da Patrikhane ve kiliseler, edebiyat ve kültür cemiyetlerinin yanı sıra, kadın ve erkeklerin bir arada bulunduğu karma üyeli cemiyetler aracılığıyla oldu. Örneğin, 1881 de Patrikhane nin himayesinde ve Yeorgios Zarifis ve Stefanovik Skilitzis gibi zengin Rumların yardımıyla kurulan Maarifperver Cemiyeti, yoksul okulların desteklenmesi, yeni kız mekteplerinin kurulması ve bu okullardaki öğretmenlerin finanse edilmesini üstlenmişti ( Eksertzoglou, 2004). Karma üyeli cemaatler içinde de, Galata Maarifperver Derneği (1873), Kadın Eğitimi Cemiyeti (1874), İstanbul Öğretmen Cemiyeti (1877), Be-

18 788 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ bek Maarifperver Derneği (1878), İstanbul Rum Kız okulları Cemiyeti (1879) ve Pallas Cemiyeti ni (1874) sayabiliriz (Mamoni- İstikopoulou, 2002). Gayrimüslimlerin dernek kurabilmesi de, tıpkı okulların açılmasında olduğu gibi, devletten ruhsat alımına bağlıydı (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF. MKT. 43/ L.06 / 25 Ekim 1876). Kadının bu toplumsal değişimdeki öneminin farkına varılması: Yeni nesillerin üretiminde ve yetiştirilmesindeki öneminin anlaşılmasıyla, kadına modern kültürün aktarıcısı rolü verilmişti. Kadına toplumdaki rolünün ne olduğunun anlatılması ve benimsetilmesinin yolu ise eğitimden geçiyordu. Bu yüzden cemaat içinde kız çocukların eğitimine ilişkin önemli atılımlar gerçekleştirildi. Hızla sayıları artan okullara öğretmen yetiştirme ihtiyacı: Yeni açılan okullardaki öğretmen ihtiyacını gidermek, kadının eğitilmesini zorunlu hale getiriyordu. Bu yüzden öğretmen yetiştiren okullara ağırlık verildi. Bu genellikle ya lise düzeyindeki bir okula iki ya da üç yıllık bir eğitimin eklenmesiyle, ya da bazı okullardan mezun olan kız öğrencilere aynı zamanda öğretmenlik diplomasının verilmesiyle gerçekleştiriliyordu. Örneğin Zappeio Kız Okulu nda ve Palada Kız Okulu nda 1881 den sonra lisenin devamında ilkokul öğretmenliği ve anaokul öğretmenliği bölümleri açılmıştı (Dalakoura, 2002). Benzer şekilde Yuvakimyon Kız Okulu ndan mezun olan öğrenciler kız okullarında öğretmenlik yapma hakkına sahip oluyorlardı öğretim yılında İstanbul daki ilkokulların 122 öğretmen ve yöneticisinin 68 i İoakeimeio Okulu mezunuydu (Karanikolas, 1975). Fakat kızlara meslek kazandırma amacı genellikle öğretmen okullarıyla sınırlandırılmıştı. Çünkü öncelik kızları bir meslek sahibi yapmak değil, yeni nesillere cemaatin ideolojisini aktarabilecek, kültür düzeyi yüksek, iyi bir anne ve donanımlı bir ev kadını yetiştirerek, cemaatin kalitesini yükseltmekti (Roidis, 1995). Bu yüzden kız okullarının ders programları da kadının rol modeline uyumlu hale getirildi. Ortaokul ve lise düzeyindeki okulların ders programlarına pedagoji, teknik, ev idaresi, sağlık ve bebek bakımı gibi dersler konuldu. Hatta bazı kız okullarında ev kadını yetiştirme bölümleri açılmıştı. Örneğin Beyoğlu Merkez Kız Okulu nda açılan iki yıllık ev kadını yetiştirme bölümü, ilkokulu bitirmiş fakat ortaokula devam etmek istemeyen öğrencilere alternatif bir eğitim sunuyordu (Dalakoura, 2002).

19 MACAR / Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl) 789 Kız Okullarında Verilen Dersler Kız okullarındaki ders programlarında mutlaka iyi düzeyde bir Avrupa dili (genellikle Fransızca) verilmekteydi. Bu konuya cemaatin geleneksel kanadından ciddi eleştiriler gelmiştir. Daha önce değinilen yabancı dil tartışmaları çerçevesinde, kız okullarına yabancı dil derslerinin konması konusu ayrı olarak ele alınmış ve bu konuda ciddi tartışmalar yapılmıştır. Tartışmaların çıkış noktası, yabancı dil eğitimin bilhassa kız okullarında sınırlandırılmasına ilişkindir. İstanbul Rum Edebiyat Derneği nin 1909 da düzenlediği konferansta, yabancı dil öğretimi mesleki açıdan önemli olduğundan sadece erkek çocuklarına öğretilmesi önerilmiş, kızların yabancı dil eğitiminin ise ortaokulla sınırlandırılması üzerinde durulmuştur. Bu görüşe göre, yeni nesilleri yetiştirecek olan kızların milli bilinçten yoksun olmaları, birçok kuşağın tahrip olması anlamına gelmekteydi. Bu görüşe rağmen Rum Ortodoks cemaat arasında kız çocukların yabancı dil öğrenmeleri konusunda büyük bir talep vardı. Özellikle yüksek gelir ve kültür seviyesine sahip Rumlar, kız çocuklarını kaliteli yabancı dil verdiğinden dolayı İstanbul daki yabancı okullara ve özel Rum okullarına gönderiyorlardı. Bunun altında yatan en önemli sebep ise, kültürlü ve iyi dil bilen kızların iyi bir evlilik yaparak, toplumsal bir statü elde etmeleriydi (Eksertzoglou, 2004). Okullarda öğrencilere sadece temel bilgileri vermek değil, kültürel altyapı kazandırmak da önemliydi. Bu yüzden mutlaka her kız okulunda tiyatro, müzik, şiir ve edebiyat eğitimi de veriliyor ve yılın belli dönemlerinde kültürel etkinlikler düzenleniyordu. Kız okullarında verilen tiyatro temsilleri genellikle antik Yunan eserlerine dayanmaktaydı. Ifigenia, Elektra, Antigone isimli tiyatro eserlerinin sahnelenmesi sıradan bir seçim değildi (Mpozi, 2002). Bu dönemde Avrupa da Rönesans ve Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle, Yunan antik kültürüne ilgi bir hayli yüksekti. Osmanlı Rum burjuvazisi de kendi köklerini bağladığı Yunan kültürüne ait temel eserleri okullarda okutarak, kimlik oluşturma çabasındaydı (Eksertzoglou, 2004). Öte yandan kız okullarında iyi düzeyde müzik dersleri de verilmekteydi. Örneğin Zappio Kız Okulu nun müzik programında Fransızca, Almanca parçaların yanı sıra İtalyan operaları da yer alıyordu (Mpozi, 2002). Kız okullarında okutulan bu kültür, sanat ve uygulamalı derslerin bir diğer yönü de, ailelerle okulu kaynaştırma ve okula maddi destek sağla-

20 790 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mada önemli bir araç olarak değerlendirilmeleridir. Öğrenciler derslerde öğrendiklerini sene sonunda okul yararına düzenlenen etkinliklerde ailelerine gösterme şansı da yakalıyorlardı. Bu etkinliklerde, öğrencilerin yaptıkları el işleri için piyango çekilişleri düzenleniyor, tiyatro, bale ve konser biletleri okul idaresi tarafından satılıyordu. Bu sayede hem aileler kızlarının aldıkları eğitimin sonuçlarını görebilme şansı yakalayarak, okuldaki öğretmen ve okul idaresi ile daha yakınlaşıyor, hem de bu etkinliklerden elde edilen gelirlerle okulun bütçe açığı kapatılabiliyordu. Okullar bu tür etkinlikleri düzenleyebilmek için mutlaka etkinlik programından hem İstanbul Şehremaneti ni ve Zaptiye Nezareti ni haberdar etmek hem de Maarif Nezareti nden izin/ruhsat almak zorundaydılar (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. DH. MKT. 260/ M.10 / 14 Temmuz 1894; Başbakanlık Osmanlı Arşivi. MF. MKT. 685/ Za.17 / 15 Şubat 1903). Eğitimde Kullanılan Metotlar Kız okullarında eğitim ve öğretim, Monitorial (Bell-Lancaster), Froebel ve Pastellozi gibi Avrupa eğitim metotları kullanılarak yapılmaktaydı. Ortaöğretim düzeyindeki okullarda kullanılan eğitim metodu daha çok Monitorial (Bell-Lancaster) metoduydu. 19. yüzyılın başında Joseph Lancaster tarafından İngiltere de geliştirilmiş olan bu metot, aynı yüzyılda pek çok Rum okulunda uygulamaya geçirilmişti. Alilodidaktik (karşılıklı geliştirme) metodu olarak da bilinen bu metodun en önemli özelliği, hiyerarşik bir düzende öğrencilerin birbirinden sorumlu olmasıydı. Yani üst sınıftaki öğrenciler alt sınıftaki öğrencilerin eğitilmesinden ve denetlenmesinden sorumluydu. Bunun için her sınıfın kendisinden daha kıdemli bir öğrenci sorumlusu bulunuyor, bu öğrenci de sorumluluğu altındaki sınıfın eğitim ve denetimini sağlıyordu. Böylece hem alt sınıfların eğitimi ve sosyalleşmesi için gerekli olduğu düşünülen bir eğitim ucuza sağlanmış, hem de öğretmen eksikliğine bir çözüm getirilmiş oluyordu (Lancaster, 1992). Böyle bir sistem bilhassa Anadolu da sayıları gittikçe artan, fakat ekonomik ve eğitim araçlarından yoksun olan Rum okulları için son derece uygundu. Bu metodu ilk kez 1830 larda İstanbul daki Amerikan Protestan misyonerler alilodidaktik okulları olarak başlatmışlardı. Daha sonra bu okullar Osmanlı yetişkin eğitiminde ve Osmanlı askeri eğitiminde kullanıldı. Sis-

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL

Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ECPAT INTERNATIONAL Türkiye de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Dair Durum Analizi: İstanbul ve Diyarbakır - 2006 - YENİDEN SAĞLIK VE EĞİTİM DERNEĞİ ile işbirliği içinde ECPAT INTERNATIONAL Yazanlar: Harika Yücel,

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ D um lupınar Ü niversitesi Sayı: 1 Sosyal Bilim ler Dergisi Ocak 1999 YÖK/DÜNYA BANKASI ENDÜSTRİYEL EĞİTİM PROJESİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Gülsün ATANUR BAŞKAN ÖZET Bu araştırma, YÖK

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946)

TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) 45 TÜRKİYE DE CUMHURİYET İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER (1923-1946) ANAMERİÇ, Hakan TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Uygulamalı ve kapsamlı bir eğitim için yurdun önemli merkezlerinde

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı