BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS"

Transkript

1 BİNGÖL ÜNİVERSTESİ FEN -EDEB İYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKERİ BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FEL101 FELSEFEYE GİRİŞ I (4+0) 4,5 Felsefeye Giriş dersinin amacı öncelikle felsefenin ne olduğu, felsefi bilginin özellikleri, felsefenin işlevi ve felsefe ile diğer kültür biçimleri arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermektir. Felsefe ile bu tanışıklığın kazanılması ile birlikte, ikinci aşama olarak felsefenin belli başlı disiplinleri hakkında bilgilenmek amaçlanmaktadır. FEL105 İLKÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ (4+0) 4,5 Dersin amacı, İlkçağ Yunan felsefesinin genel eğilimlerini, felsefe tarihinin belli başlı sorunları üzerinden tartışmaktır. Yunan Felsefesinin Genel Özellikleri Presokratik düşüncenin ana unsurları Thales Aneksimandros Aneksimenes Herakleitos Ara sınav Parmenides Empedokles Anaksagoras Demokritos Protagoras Gorgias Genel Değerlendirme. FEL103 KLASİK MANTIK (4+ 0) 4,5 Mantığın Tanımı, Akıl İlkeleri ve Mantığın Mahiyeti, Mantığın Konusu, Gayesi, Önemi ve Faydaları Mantığın Tarihçesi Kavram, Çeşitleri ve Delâletleri, Kavramlar Arası İlişkiler, Beş Tümel ve Kategoriler Tanım Çeşitleri ve Şartları, Ara sınav, Tanımda Ortaya Çıkan Hatalar, Tanımlanamazlar, Bölme ve Sınıflandırma, Önerme ve Çeşitleri, Modal Önermeler, Önermelerde Dağıtıcılık ve Önermeler Arası İlişkiler, Akıl Yürütme, Kıyas, Kıyasın Yapısı ve Unsurları, Yüklemli Kıyaslar, Akıl Yürütme, Bitişik ve Ayrık Şartlı Kıyaslar, Bileşik Kıyaslar, Düzensiz Kıyaslar, Tümevarım ve Analoji, Beş Sanat. FEL109 PSİKOLOJİYE GİRİŞ (3+0) 3,4

2 Psikoloji nedir? Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, Psikolojinin tarihsel gelişimi, Psikolojide araştırma metodları, Davranış ve biyolojik temelleri, Duyum ve algı, Öğrenme süreci Ara Sınav, Düşünce, dil, kavramlar ve problemler, Kişilik gelişimi, Kişilik ve kişilik teorileri Davranış bozuklukları Psikoterapi. FEL107 SOSYOLOJİYE GİRİŞ (3+0)3,3 Sosyoloji nedir? Birey ve toplum. Sosyoloji ve diğer sosyal bilimlerle ilişkisi. Sosyal düşüncenin menşei, Sosyolojinin Başlangıcı. Bilgi, araştırma ve sosyoloji. Ara sınav. Sosyal araştırmalar ve etik. Kültür. Sosyalleşme. Sosyal etkileşim. Sosyal gruplar ve organizasyon. Sosyal değişme, Kurumlar. AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2 0) 2-2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform)/ Türk İnkılabının Özellikleri ve Tarihsel Örnekleri ile Karşılaştırılması XIX-XX. y.y Osmanlı Devletinin Toplumsal ve Ekonomik yapısı / Gerileme ve Çöküş Nedenleri XIX. y.y. Osmanlı Devletinde Siyasal Olayların Genel Şeması ve Reform Hareketleri / III. Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedit Hareketi / II. Mahmut Dönemi ve Sened-i İttifak / Tanzimat Dönemi / I. Meşrutiyet Dönemi ve Kanun-i Esasi Osmanlı Devletinde XX. y.y. Başındaki Siyasal Olaylar / II. Meşrutiyet / İttihat ve Terakki Dönemi / Trablusgarp Savaş / Balkan Savaşı / I. Dünya Savaşı.Fikir Akımları / Osmanlıcılık / İslamcılık / Batıcılık / Türkçülük Mondros Mütarekesi / Mütareke Dönemindeki İç ve Dış Siyasal Gelişmeler / Ermeni Sorunu / Kurtuluş Savaşı Öncesi Genel Durum / Mondros Mütarekesi / Savaşı Noktalandıran Antlaşmaların Yapısı ve Wilson İlkeleri Kurtuluş Savaşı'nın Dönemlendirilmesi / Siyasal Hazırlık Döneminin İlk Evresi / Bölgesel Direniş Dönemi Kurtuluş Savaşı'nın Örgütlenmesi ve Hayata Geçirilmesi / Mustafa Kemal in İç ve Dış Siyasal Yapıya İlişkin Tespit, Tahlil, Öngörü ve Planları / Kurtuluş Savaşı nın Siyasal Hazırlık Dönemi / Bölgesel Mücadele Çalışmalarına Ulusal Bir Nitelik Kazandırılması / Amasya Bildirisi / Erzurum ve Sivas Kongreleri / Misak-ı Milli / TBMM'nin Açılması, Yapısı ve Çalışmaları / Sevr Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nın Askeri Cepheleri / İç Ayaklanmalar / I.İnönü Savaşı / II.İnönü Savaşı / Sakarya Meydan Savaşı /

3 Başkumandanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz / Kurtuluş Savaşı nın Siyasal Gelişmeleri / Londra Konferansı / Mudanya Mütarekesi / Lozan Barış Antlaşması TRD101 TÜRK DİLİ I (20) 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama. YDİ101 YABANCI DİL I (4 0)4 4 To be: am, is, are. Plurals, What is/are...to be: questions and negatives Possessive adj. Possessive s. Present Simple: Positive, questions and negatives A/an, some, any, have got. Verbs + ing. There is/are. Adverbs of frequency Prepositions of place. Present Continuous Tense. Can for ability. Questions with How + Adjective. Expressions of quantity. Linking words: because, so, but, although. Revision BİRİNCİ YIL/ İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) FEL102 FELSEFEYE GİRİŞ II (4+0) 4,5 Felsefeye Giriş II dersinin amacı, felsefi düşünceyi felsefenin sanat, din, ahlak, siyaset ve hukuk disiplinleri hakkında devam ettirmek, bu alanlar üzerine seçilmiş metinler, düşünürler üzerine sorgulama yapmaktır. FEL108 FELSEFE KAVRAMLARI (3+0) 3,3 Kökenbilim Açısından Felsefe Kavramı, Bilgi Felsefesi, Metafizik, Rasyonalizm, Empirizm, İntuisyonizm, Apriori-Aposteriori, Analitik-Sentetik Önermeler, Ara sınav, Pozitivizm, Septisizm, Realizm-Sürrealizm, Hümanizm, Analitik Felsefe.

4 FEL104 MODERN MANTIK (4+0) 4,5 Modern Mantık: Mahiyeti ve Tarihçesi, Önermeler Mantığı, Doğruluk Tablosu, Tutarlılık Denetlemesi, Geçerlilik Denetlemesi Eşdeğerlilik Denetlemesi, Alıştırmalar, Ara sınav, Çözümleyici Çizelge, Alıştırmalar, Niceleme Mantığı I, Niceleme Mantığı II, Çok Değerli Mantıklar, Alıştırmalar. FEL106 ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ I (PATRİSTİK FELSEFE) (4+0)4,5 Ortaçağ Felsefesine Giriş, Yeni Platonculuk, Yahudi Felsefesinin Başlangıcı, Hıristiyanlık ve Felsefeyle Karşılaşması Gnostikler, Apolojistler, Latin Platonculuk, Ara sınav, Boethius, Johannes Scotus Eriugena, Augustinus, Arap Felsefesi İle, Karşılaşma, Patristik Dönemde Teoloji Felsefe İlişkisi, Patisrik Felsefenin Sona Ermesi ve Skolastiğe Geçiş FEl 110 OSMANLI TÜRKÇESİ (4+0) 4,4 Arap Alfabesi. Tek Heceli Basit Kelimeler. Birden Fazla Heceliler. Metin Okuma. Ara sınav, Türkçe deki Yapım Eklerinin Osmanlıca Karşılıkları. Türkçe deki Hal Eklerinin Osmanlıca Karşılıklar. Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler. Arap Harfli Metin Okuma- Yazma. AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II (2 0) 2 2 Türk İnkılabı (Yeni Türk Devletinde Modernleşme Hareketleri) / Siyasal İnkılaplar / Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı ve Cumhuriyet Kavramı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası Toplumsal ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar / Kıyafet Düzenlemesi / Şapka Kanunu / Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, Saat, Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / Kadın Hakları ve Gelişimi / Hukuk Alanında Yapılan İnkılap / Medeni Kanunun Kabulü / Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları / Kültür ve Eğitim Alanındaki İnkılaplar / Harf, Dil ve Tarih İnkılabı / Eğitim İnkılabı ve Önemi / Eğitimde Uygulanması Gereken İlkeler İktisadi Alanda Yapılan İnkılaplar / Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde İktisat Hedefleri / İzmir İktisat Kongresi / Karma Ekonomi Projesi / Arası Göreli Liberalizm / Arası Devletçilik Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Yeni Türkiyenin Kurucu İlkeleri / Tam Bağımsızlık / Milli Egemenlik / Milliyetçilik / Laiklik / Cumhuriyetçilik / Halkçılık / Devletçilik / İnkılapçılık / Atatürk Dönemi Dış Politikası / Dönemin Genel Konjonktürü /

5 Türk Dış Politikasının Genel Nitelikleri ve Öncelikleri / Olgusal Gelişmeler / Lozan Antlaşması İle ilgili Konular / İngiltere İle Musul sorunu / Fransa İle İlgili İlişkiler ve Hatay Sorunu / Yunanistan İle Nüfus Mübadelesi ve Etabli Antlaşmazlığı ve Çözümü / Türkiye İle Sovyetler Birliği / Yükselen Savaş Tehdidine Karşı Geliştirilen Politikalar / Türkiye nin Milletler Cemiyetine Üyeliği / Balkan Paktı / Sadabat Paktı / Montrö Boğazlar Sözleşmesi / İç ve Dış Siyaset Arasında Bağlantılar Bloklu Dünya ve Türkiye / Arası İç ve Dış Siyasetteki Gelişmeler / Türkiye'de Arası Siyasal ve Toplumsal Gelişmeler. TRD102 TÜRK DİLİ II (2-0) 2-2 Türkçe konuşma ve yazma yeteneğini geliştirecek temel bilgi ve teknikler. Sanat ve edebiyat türleri ve bu türlerin karakteristik özellikleri. Bilimsel ve edebî yazı yazma, CV hazırlama, röportaj, kitap tanıtımı, vb. konularda uygulama çalışmaları. YDİ122 YABANCI DİL II (4 0) 4 4 Past Simple: Regular verbs, Irregular verbs. Past Simple of be: was, were. Time prepositions: in, on, at. Permission and requests. Comparatives, Superlatives, Should for advice, Going to for future tense, Suggestions, Say and tell, Would like /like would prefer/prefer, Present perfect for experience, Have to / don t have to, Will for prediction, Present perfect: How long for /since, Making and accepting apologies, Giving opinions, agreeing, and disagreeing. İKİNCİ YIL/ ÜÇÜNCÜ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ENF201 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI I (2+0)2,2 Bilgi teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, Windows işletim sistemi kullanılması, Word, Excell, Power Point ve Access Programları hakkında temel seviyede bilgi, İnternet ile ilgili terimler ve kullanılışı, Web sayfası tasarlama ve hazırlamak. FEL201 BİLGİ SOSYOLOJİSİ (3+0)3,3

6 Bilgi Sosyolojisinin temel kavramları. Bilgi Sosyolojisinin temel konuları. Bilgi sosyolojisinin metodu. Bİlgi sosyolojisinin öncülleri. İbn Haldun. F.Bacon. Aydınlanma filozofları. A.Comte. Ara Sınav. E.de Roberty. K.Marx, E.Durkheim. K.Mainheim ve M.Scheler. Sorokin and Gurvitch. Günümüz bilgi sosyolojisi FEL203 EPİSTEMOLOJİ (3+0)3,4 Konuya giriş. Bilgi Tanımları. Temel Tanımlar: Yargı/İnanç. Temel Tanımlar: Doğruluk. Ara Sına. Temel Tanımlar: Algı Sorunu Gerekçelendirme. FEL205 DİN FELSEFESİ (3+0)3,4 Din Felsefesine Giriş. Dinî ve Mistik Tecrübe. Akıl-İman İlişkisi. Din Dili. Tanrının Zatı ve Sıfatları. Tanrının Varlığının Delilleri. Ara Sına. Tanrı-Alem İlişkis. İyilik/Kötülük Sorun. Ölüm ve Ötesi. Dini Çoğulculuk. Din ve Bilim. Tanrı/Din Ahlak ve Sanat. Ateizm. FEL207 ORTAÇAĞ FELSEFESİ TARİHİ II (Skolastik Felsefe) (4+0)4,5 Yeniplatonculuk. Plotinos. Augustinus. Boethius. Abelardus. Ara Sına. Anselmu. Aguinalı Tommaso. Bacon Erasmus. Bruno. Galilei Galileo. Genel Değerlendirme FEL 209 MİTOLOJİ I (2+0)2,2

7 19. yüzyılda halkbiliminin yükselişi ve mitolojinin bir araştırma alanı haline gelişi. Rus biçimciliğinin masal incelemelerinde mitosların yeri. Yapısal antropolojide mitoloji. Claude Lévi-Strauss un mit çözümleme tablosu. Jean-Pierre Vernant ın yaklaşımı. Mircea Eliade nin yaklaşımı. Jean-Paul Roux nun yaklaşımıyla Türk mitolojisi. Yaşar Çoruhlu nun yaklaşımıyla Türk mitolojisi. Ara Sınav. Roland Barthes, Çağdaş Söylenler. Jacques Derrida nın Platon un Phaidros diyaloguna dair incelemesi: Platon un Eczanesi. Judith Butler, Antigone nin İddiası. Mitoloji ve ikonografi SEÇMELİ DERSLER FEL211 HERMENEUTİK (3+0)3,4 Hermeneutiğin felsefe tarihi içindeki yeri, temsilcileri ve bunların görüşleri FEL217 SÜREÇ FELSEFESİ (2+0)2,3 Süreç felsefesinin temel problemleri FEL219 SOSYAL PSİKOLOJİ (2+0)2,3 Sosyal psikoloji nedir? Tarihsel gelişimi ve bir çalışma alanı olarak belirmesi. Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze). Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler. Sosyal etki ve uyma. Tutumlar. Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar. Ara Sınav. İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci. İletişimin özellikleri, ortam ve kültürün özellikleri. Sosyal biliş (Sosyal algı). Grup yapısı ve dinamiği. Sosyalleşme ve sosyal gelişim. Kültür ve benlik. Genel Değerlendirme İKİNCİ YIL/ DÖRDÜNCÜ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

8 ENF202 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI II (2+0)2,2 Bilgisayar Ağları Algoritma Hazırlama Akış Diyagramları Programlamaya Giriş Veri yapıları Dosyalama Sistem leri. FEL202 ETİK (3+0)3,4 Etiğin Konusu: Ahlaki Söylem ve Ahlaki Muhakeme. Betimleyici, Normatif ve Meta Etik. Ahlaki Bilinç, Özgürlük, Yükümlülük ve Ödev. Etik: Temeller ve Türler (Kozmolojik, Teolojik, Epistemolojik). Grek Etiği: Pre-Sokratik ve Sokratik Etik. Aristoteles ve Mutlulukçu Etik. Teolojik Perspektifler: Ortaçağ Etiğine Genel Bakış. Bir Rasyonalist Olarak Descartes; Bir Duygucu Olarak Hume; Bir Determinist Olarak Spinoza. Ara Sınav. Kantçı Etik: Özgürlük ve Ödev. Egzistansiyalist Etik: Camus ve Sartre. Meta Etik Teorileri: Sezgicilik, Duyguculuk, Kural Koyuculuk, Doğalcılık. Post-Modern Etik. Uygulamalı FEL204 İSLAM FELSEFESİ (3+0)3,4 İslam Felsefesinin oluşumu ve gelişimi, Kindi İbn Ravendi, Z. Razi, Farabi, İbn Sina,İhvan-ı Safa, Gazali, İbn Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd, İbn Arabi, İbn haldun FEL206 RÖNESANS FELSEFESİ (3+0)3,4 Patristik dönem, karanlık çağlar, mantıkçı yaklaşımlar, varoluş sorunları, nominalism ve realism tartışması. FEL208 MİTOLOJİ II (2+0)2,2 Yunan, Türk ve Ortadoğu mitoslarının, tarihselci, yapısalcı ve yapımbozumcu yöntemlerle okunması. FEL210 İNSAN HAKLARI (3+0) 3,4

9 Hak Kavramı. Adalet ve hak arasındaki ilgiler. Hukuk. Özgürlük ve özgürlükler. Hukuk devleti. Sosyal haklar. Kişi hakları. Demokrasi. Ara Sınav. Temel haklar SEÇMELİ DERSLER FEL214 BİLİŞSEL PSİKOLOJİ (3+0)3,4 Algı, Bilgi, Biliş, Öğrenme, Düşünme, Piaget FEL216 POSTMODERNİZM (2+0)2,3 Postmodernizm nedir? Postmodernizmin belirtileri ve özellikleri. Postmodern düşüncenin felsefi temelleri Postmodernizmin doğuşu. Postmodernizmin türleri ve görünüşleri. Postmodern toplum ve postmodern sosyoloji. Ara Sınav. Lyotard. Foucault. Baudrillard. Değerlendirme FEL220 KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ (2+0)2,3 Antropoloji: Yönten ve Teknikler I. Antropoloji: Yönten ve Teknikler II. Antropoloji ve Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi. Kültürün Doğası. Kültür ve Kişilik. Külltürel Değişme ve Adaptasyon. Ekonomik Antropoloji. Aile, Akrabalık ve Akrabalık İlişkileri. Ara sınav.kültür ve Evlilik Şekilleri. Din ve Büyü. Dil ve Kültür. Kültür ve Sanat. Kültür ve Cinsiyet (Gender) FEL218 YAŞAM FELSEFESİ (2+0)2,3 Yaşam felsefesi olarak adlkandırılan felsefe disiplininin temel fikirlerini sorgulamak ve anlatmak. Friedrich Nietzsche, Henri Bergson, Soren Kierkegaard ve Max Scheler gibi yaşam felsefesi yapan düşünürlerin eserlerini incelemek ÜÇÜNCÜ YIL/ BEŞİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FEL301 FELSEFE SEMİNERİ (3+0)2,2

10 Öğrencilerin seminer dersi anlatabilme yetenekelerinin geliştirilmesi amacıyla seminer projeleri hazırlamak ve sınıfa sunum yaptırmak. FEL303 ONTOLOJİ (3+0)3,4 Varlık felsefesinin temelerinin araştırılması. Ilkçağ da varlık anlayışı, Platon ve Aristoteles, Ortaçağ da varlık anlayışı, St. Thomas, Augustinus, Yeni-Platonculuk ve südur nazariyesi, Rönesans ve Yeniçağda varlık anlayışı. FEL305 ESTETİK (3+0)3,4 Estetik ve sanat felsefesi ayrimi, ilkçağ ve ortaçağda estetik anlayişi, Hegel in estetiği, Baumgarten ve estetik hakkındaki düşünceleri, İsmail Tunalı nın estetik adlı kitabının tanıtılması, Sanat ontolojisi ve modern sanat anlayışları, sanat kuramları. FEL YÜZYIL FELSEFESI (3+0)3,4 Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama becerisi kazanmak. Hobbes, Spinoza, Descartes ve Leibniz in felsefelerinin anlatılması. FEL309 MANTIK FELSEFESİ (3+0)3,3 Mantığın temel kavramlarının sorgulanması, mantık ve matematik arasındaki öncelik ve sonralık ilişkisi, FEL311 FELSEFEDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I (3+0)3,3 Felsefe metinlerini inceleme yöntemlerini tanıtmak, fiş kullanarak kaynakları sınıflandırma yöntemi, temel kavramların anlamları, intihal, alıntı yapma, akademik metin yazarken yapılması gerekenlerin anlatılması, akademik metin biçimlerinin tanıtılması ve öğrencilerin örnek çalışmalar yapmasını teşvik etmek. SEÇMELİ DERSLER FEL313 ZİHİN FELSEFESİ (3+0)3,4

11 Zihin felsefesinin temel kavramlarinin anlatilmasi G. Ryle, Şeref Günday in kitaplarinin tanitilmasi. FEL315 POSTYAPISALCILIK (3+0)3,4 Gilles Deleuze, J. Derrida, E. Levinas ın eserlerinin temeler alınarak yapısalcılık ve post yapısalcılığın temel problemlerini tartışmak, yardımcı metinler incelenerek postyapısalcılığı daha net kavramak. FEL317 METİN OKUMALARI I (3+0)2,3 Felsefe tarihinden seçilmiş temel metinleri tartışma ortamı da yaratarak inceleme ve temel felsefe kavramlarını metinlerle birlikte göstererek sorgulama. FEL319 PSİKOLOJİK AKIMLAR (3+0)2,3 Temel psikolojik akımların tanıtılması. Davranışçılık, Psikoanalitik Yöntem ve Freud, Psikoaktif yaklaşım, A. Adler, W. Wundt, J. Piaget. FEL321 KÖTÜLÜK PROBLEMİ (3+0)2,3 Kötülük probleminin förmülasyonu, Seneca ve Epiküros ta kötülük probleminin anlamı ve felsefelerinde işgal ettikleri yer. Modern dönemde kötülük problem ve Hegel, David Hume da kötülük problem. Kötülük kavramının boyutları ve farklı anlayışlar. İslam felsefesinde kötülük problemine yaklaşımlar. ÜÇÜNCÜ YIL/ ALTINCI YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) FEL YÜZYIL FELSEFESİ (3+0)3,4 18. Yüzyıl filozoflarından seçmeler yapılarak dönemin felsefesi metinlerle birlikte işlenecektir. FEL304 SOSYAL ANTROPOLOJİ (3+0)3,4

12 Sosyal antroplojinin temel kavramlarını, çalışma yöntemlerini anlatmak. Örnek bir incelem yaptırarak öğrencinin sosyal antropolojinin teorik temellerine hakim olmasını sağlamak. FEL306 FENOMENOLOJI (3+0)3,4 Fenomenolojinin temel kavram ve filozoflarının ele alınması. E. Husserl Fenomenoloji Üzerine Beş Ders eseri, fenomenolojik yöntem anlatılacaktır. FEL308 FELSEFEDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II (3+0)3,3 Birinci dönem dersinde anlatılan temele kavramlar ve yöntemlerin uygulamaya dökülmesi, öğrencilere akademik bir araştırma yaptırarak veya herhangi akademik bir araştırmayı değerlendirmelerini sağlayarak akademik metin yazma ve incelemesini öğretmek. FEL310 DİN SOSYOLOJİSİ (3+0)2,2 Dinin sosyal hayattaki yerinin sosyoloji temelinde sorgulanması ve anlatılması. FEL312 DİN PSİKOLOJİSİ (3+0)3,3 Dinin insan psikolojisi açısından değerlendirilmesi ve bu lanada ortaya atılan kuramların incelenmesi. SEÇMELİ DERSLER FEL314 METİN OKUMALARI II (3+0)2,3 Seçilmiş felsefe metinlerinde problem görme ve sorgulama yoluyla inceleme yaptırmak. FEL316 ANALİTİK FELSEFE (3+0)3,4 Wittgenstein, Russell, Ayer, gibi filozofların temel metinlerinden hareketle analitik felsefenin temellerini anlatmak, analitik felsefenin felsefeye yüklediği anlamı dil-varlık ilişkisi içerisinde sorgulamak. FEL318 ZAMAN FELSEFESİ (3+0)3,4

13 Zaman kavramının felsefi anlamda sorgulanması, Aristoteles, Augustinus ve Heidegger de zaman kavramı anlayışları. FEL320 AKTÜEL PROBLEMLERE FELSEFÎ YAKLAŞIM (3+0)2,3 Günümüz dünya problemlerine felsefenin bakış açısından yaklaşılmasını sağlamak amacıyla seçilen güncel problemleri sınıf ortamında tartışmak. Kürtaj, GDO lu Ürünler, Sivil İtaatsizlik gibi temel problemlerin çok boyutlu öğrenilmesini tartışılmasını sağlamak. FEL322 ELEŞTİRİ KURAMLARI (3+0)2,3 İnsan ve toplum bilimleri alanında merkezi bir yer işgal eden eleştirel kuram kavramı, Frankfurt Okulu teorisyenlerinin 20. yüzyılda öne sürdüğü düşüncelerin bir ürünüdür. Bu bağlamda, bu ders, okul çevresinin eserlerini felsefi, bilimsel, kültürel ve estetik problemler çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. DÖRDÜNCÜ YIL/ YEDİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) FEL YÜZYILDA FELSEFE (4+0) 3,4 19. yüzyıl felsefesinin ilk dönem akımları ve filozoflarının düşünceleri üzerinde durulacaktır. Bu akım ve filozoflar şunlardır: Alman İdealizmi (Fichte, Schelling, Hegel), Comte, Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach, Schleiermacher. FEL403 TARİH FELSEFESİ (4+0)3,4 Hegel in tarih felsefesi bağlamında, tarihin sonu tartışmalarını anlatmak. Diğer tarih felseflerini ortya akoymak. Alman Tarih Okulu, Marksizmin tarih anlayışı, Nietzsche de tarih anlayışı. Augustinusta ta tarih ve zaman felsefesi. FEL405 LİSANS BİTİRME TEZİ I (4+0)3,2

14 Öğrencilerin kendi seçtikleri alanda bitirme çalışmalarını yaptırmak amacıyla danışmanlık verilmesi. FEL407 BİLİM FELSEFESİ (4+0) 3,4 Bilimin felsefesini yapan temel düşünürlerin metinlerinden yola çıkarak bilimsel gelişme ve ilerleme teorilerini anlatmak. Bilimin yapısı ve ilerleyişi hakkında ortaya atılan teorileri incelemek. Sınır çizme problemi. Pozitivizm. Modern bilim anlayışının doğuşu Newton Mekaniği ve güncel bilim felsefeleri. FEL409 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (4+0) 2,2 Eğitim alanına psikolojinin bakış açısından yaklaşmak. Pedagojik formasyonun temellerini ortaya koymak. FEL411 SİYASET FELSEFESİ(4+0)3,4 Politikanın klasik kavranışının modern kavrayıştan farkını ortaya koymak ve tarihsel süreç içerisinde politik alanın kurucu ilkelerinin değişimini izleyebilmektir. SEÇMELİ DERSLER FEL413 MATEMATİK FELSEFESİ (4+0)3,4 Matematiğin temellerini felsefi anlamda sorgulanması. Cebir ve mantığın işlevlerinin anlatılması. FEL415 HUKUK FELSEFESİ (4+0)3,4 Hukukun temel kavramalarını felsefi eleştiriye tabii tutmak. Suç, ceza, iyi, kötü, etik ve etik olmayan kavramlarını felsefi zeminde çözümlemek. FEL417 FELSEFEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME I (4+0)2,3 Felsefi anlamda eleştirel düşüncenin ve sorgulama yetisinin öğrencilere kazandırılması sağlamak. G.Deleuze ile F. Guattari nin Felsefe Nedir? FEL419 TASAVVUF (4+0)2,3 Tasavvuf un felsefesini seçilmiş metinlerle öğrencilere anlatmak. Tasavvufun temel kavramlarını incelemeye tabi tutmak.

15 FEL421 DEĞERLER PSİKOLOJİSİ (4+0) 2,3 İnsan ve değerlerini anlatmak. Değerlerin insan için işlevini ve önemini vurgulamak. FEL423 FELSEFE AKIMLARI (4+0) 2,3 Felsefe tarihinde iz bırakan temel felsefe akımlarını tarihsel süreç içerisnde geçirdikleri değişimleri de göz önünde bulundurarak önemli temsilcileriyle birlikte anlatmak. DÖRDÜNCÜ YIL/ SEKİZİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) FEL YÜZYILDA FELSEFE (4+0) 3,4 Bu ders, 20.yüzyıl felsefesinin farklı akımlarını, düşünürlerini ve onların temel bilgilerini genel olarak verir FEL404 ÇAĞDAŞ FELSEFE (4+0) 4,6 Çağımız problemlerine filozofların nasıl yaklaştığı ve ne tür öneriler getirdiği ele alınacaktır. FEL406 EĞİTİM FELSEFESİ Eğitimin öahiyetine yönelik tarihsel bir sorgulama ve ortaya atılan kuramların tanıtılması. FEL408 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (4+0) 3,4 Eğitimin toplum açısından işlevinin temel teoriler ışığında anlatılması. Yapılan önemli çalışmaların tanıtılması.

16 SEÇMELİ DERSLER FEL410 LİSANS BİTİRME TEZİ II (4+0) 3,2 Bitirme çalışması için danışmanlık verilmesi FEL412 FELSEFEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME II (4+0) 2,3 Bir zihinsel süreç olarak eleştirel düşünme kavramını çözümleme. FEL414 TEKNOLOJİ FELSEFESİ (4+0)3,4 Teknolojinin günümüzde ulaştığı noktanın insane açısından sorgulanması. Etik teorilerin teknolojiye yaklaşmlarının anlatılması. FEL416 TÜRKİYE'DE FELSEFE (4+0) 3,4 Tarihsel bir perspektiften bakarak Türkiye deki felsefe çalışmalarına ilişkin bir bilinç oluşturma FEL418 KELAM FELSEFELERİ (4+0) 2,3 Kelm hakkında ortaya atılan felsefi düşünceleri ortaya koymak ve Kelam ın teorik temellerini oluşturan kavramları eleştiriye tabi tutmak. FEL420 KÜLTÜR FELSEFESİ (4+0) 2,3 Kültürün toplumlar ve insane üzerindeki etkisinin felsefe temelinde sorgulanması. Kültür hakkında ortaya atılan teorilerin incelenmesi. Ernst Cassirer, C. Levi-Strauss, Malinowski.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) İDE 101 Mitoloji (3 0) 3 Mit ve mitolojinin

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) TAR 107 ESKİÇAĞ TARİHİ I (2+0) 2,3 Mezopotamya nın coğrafi

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ KAM1001 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 Siyaset Biliminin bilimselliği,siyaset biliminin metodolojisi ve temel yaklaşımları, iktidar, otorite, meşruiyet, Siyasal rejimler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri 1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL / GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER

Detaylı

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL

S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL S.Ü. BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1. YARILYIL Ders Adı Dönemi İngilizce-I I Kodu 3001150 Teorik Saati 4 Uygulama Saati 0 Dersin AKTS (ECTS) 4 Dersin

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 NKÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ l. YARIYIL CGP 101ÖZEL EĞİTİM I (3+0) (I. Y.Y.) Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, genel amacı, önemi ve ilkeleri. Özel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı